2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir."

Transkript

1 YERYÜZÜNDE YAŞAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. SORULAR 1-Büyük ölçekli haritalar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A-Ayrıntıları gösterme gücü fazladır. B-Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür. C-Dünyanın en geniş alanlarını göstermek için kullanılır. 2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir A-Gösterilen alan B-Ayrıntılar C-Yer şekillerinin yükseltileri D-İki yer arasındaki harita uzunluğu 3-I-Ülkemizin batı ve güney kıyılarında görülür. II-Bitki örtüsü makidir. III-Ülkemizde kışın en yüksek sıcaklıklar bu iklimde görür. Özellikleri verilen iklim A-Karasal B-Akdeniz C-Karadeniz D-Tundra 4-Türkiye ile ilgili; I doğu,36-42 kuzey paralelleri arasındadır. II-Başlangıç meridyeninin doğusundadır. III-Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerdedir. Verilenlerden hangileri doğrudur? A-Yalnız I B-I ve II C-II ve III D-I,II ve III 5-Çizim yöntemleri ve küçültme oranları değişse de bütün haritalarda değişmeyen azı ortak özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bütün haritalarda bulunan ortak özelliklerden biri değildir? A-Ölçekleri vardır. B-Kuşbakışı görünüşe göre çizilirler. C-Dünyanın tamamını veya bir bölümünü gösterirler. D-Yer şekillerini gösterirler. YERYÜZÜNDE YAŞAM KAZANIMLAR 3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur 5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 1- I-Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlıdır. II-Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. III- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yukarıda tanımları verilen iklimler, sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? A-Akdeniz-Karadeniz-Karasal B- Karadeniz-Karasal- Akdeniz C- Karadeniz- Akdeniz-Karasal D-Akdeniz -Karasal-Karadeniz 2-Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşayan çocuklar sürekli kalın elbise giymek zorundadır? A-Kanada B-Mısır C-Türkiye D-Ekvator 3-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de farklı iklim özelliklerinin görülmesinde etkili değildir? A-Dağların denize uzanış doğrultusu B-Dağların yükseltisi C-Etrafında denizlerin bulunması D-Doğal bitki örtüsü 4-Dağlar kıyı çizgisine dik uzandığı için, denizin etkisi iç kısımlarda daha çok hissedilir. Yukarıda özelliği verilen kıyımız A-Akdeniz B-Ege C-Marmara D-Karadeniz 5-İklim özellikleri benzer olan iki ilkede aşağıdakilerden hangisinin benzer olması beklenemez? A-Akarsu uzunluklarının B-Doğal bitki örtüsünün C-Tarım ürünü çeşidinin D-Konut tipinin 6-Aynı maaş ile giyinme bütçelerinden aynı oranda para ayıran 4 farklı aileden hangisi yaşadığı bölge dikkate alınarak kışlık giysi giderlerine daha fazla para ayırmak zorundadır? A-Ege Bölgesi nde yaşayan aile B-Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yaşayan aile C-Karadeniz Bölgesi nde yaşayan aile D-Doğu Anadolu Bölgesi nde yaşayan aile YERYÜZÜNDE YAŞAM KAZANIMLAR 6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 7. Anadolu ve Mezopotamya da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. SORULAR 1-Aşağıda verilenlerden hangisi İyonların bilimsel alanda geliştiklerinin göstergesi değildir? A-Tales matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. B-Hipokrat tıp biliminin öncüsüdür. C-Siyasi birlik sağlanamamıştır. D-Pisagor ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu savunmuştur. 2-Lidyalılar Sard şehrinden başlayıp, Ninova ya kadar uzanan Kral Yolu nu yapmışlardır. Bu durum; I-Ticari faaliyetlerin gelişmesine II-Kültürel ilişkilerin artmasına III-Lidyalıların zenginleşmesine Sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A-Yalnız I B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 3-Tarih öncesi dönemlerin önemli yerleşim yerlerinden biri Çayönü nde yapılan kazılarda orak, bıçak, tahıl öğütme taşları bulunmuştur. Buna göre Çayönü için; I-Üretim faaliyetlerinin başladığını II-Tarım aletleri yapıldığı III-Krallık ile yönetildiği Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A- Yalnız II B-Yalnız III C-I ve II D-II ve III 4-*Hititlerin en büyük tanrıları tanrıça Arinna ile eşi Duttaşa dır. *Frigler ise Ana tanrıça Kibele ve sevgilisi Atis e taparlardı. *İyonlar ise tanrılarının tanrısı olarak kabul edilen Zeus ve karısı Hera ya yoğun olarak taparlardı. Buna göre bu medeniyetlerle ulaşılabilecek en kapsamlı yargı A-Ticari faaliyetler gelişmiştir. B-Çok tanrılı inanış vardır. C-Siyasi birlik sağlanmıştır. D-Yazılı kültür gelişmiştir. 5-Aşağıdakilerden hangisi Hititler ile Mısırlar arasında yapılan ilk yazılı antlaşmadır? A-Pankuş B-Kadeş C-Tavananna D-Anal

2 6-I-Gordion II-Sard III-Hattuşaş Yukarıda verilen merkezlerin başkentlik yaptığı uygarlıklar hangisinde doğru şekilde gruplandırılmıştır? I II III A-İyon Frig Hitit B- Lidya İyon Frig C- Frig Lidya Hitit D -Hitit Lidya İyon 7-Tarih öncesi dönemler dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamıştır. Buna göre; Aşağıda verilenlerden hangisi bu görüşü kanıtlar niteliktedir? A-Sırasıyla taş, toprak ve madenden eşya yapılması B-Anadolu ve Mezopotamya da Maden devirleri yaşanırken Avrupa da taş devrinin yaşanması C_Eski Taş Devri nde üretimin olmaması D-Yeni Taş Devri nde köylerin kurulması 8-Frigler yaptıkları kanunlarla Öküz kesenin, sabankıranın cezasının ölüm olduğunu kabul etmişlerdir. Buna göre Friglerle ilgili olarak, I-Tarım önemli bir geçim kaynağıdır. II-Tarımsal faaliyetler korunmak istenmiştir. III-Vergi gelirleri azalmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 9-Parayı icat ederek ticarette değiş-tokuş usulüne son veren uygarlık A-Urartular B-Sümerler C-Frigler D-Lidyalılar 10-Hititlerde Anal adı verilen yıllıkların oluşturulmasında dini inanışlar da etkili olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu görüşü kanıtlar niteliktedir? A-Tarafsız olarak yazılması B-Önemli konuları konu alması C-Galibiyetleri ve mağlubiyetleri yazması D-Tanrıya hesap vermek amacıyla yazılması 11-Tarih öncesi dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle sona ermiştir? A-Paranın icadı B-Yazının bulunması C-Ateşin bulunması D-Tekerleğin icadı 12-Hititlerde Pankuş adı verilen kralların yetkilerine bile müdahale edebilen asillerden oluşmuş bir meclis vardı. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? A-Hititlerde kralın yanında meclis de yönetimde etkilidir. B-Meclis kralın yetkilerini kısıtlamıştır. C-Kralı halk seçmiştir. D-Mecliste soylular yer almıştır. 13-Hitit kralları başrahip, baş yargıç, başkomutanlık görevlerini birlikte üstlenmişlerdir. Buna göre Hitit kralları I-Siyasi II-Dini III-Hukuki Alanlarından hangilerinde yetkilidir? A-Yalnız I B-I ve II C-II ve III D-I,II ve III 14-Lidyalılar, İyonlarla yoğun bir ticari ilişkiye girmişlerdir. Bu durum Lidyalıların İyon tanrılarına tapmalarına ortam hazırlamıştır Buna göre; I-İki ülke arasında yoğun savaşlar çıkmıştır. II-İki ülke arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. III-İyonlar Lidyalıları dini yönden etkilemiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A-Yalnız I B-I ve II C-I ve III D-II ve III 15-I-Hititler II-Urartular III-İyonlar Yukarıda verilen İlk Çağ medeniyetlerinden hangileri Doğu Anadolu da kurulmuştur? A-Yalnız I B-Yalnız II C-I ve II D-I ve III 16-Urartular öldükten sonra yaşama inanmaktaydılar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Urartuların öldükten sonra yaşama inandıklarının göstergesidir? A-Hayvancılık ve madencilikle uğraşmaları B-Farklı yazılar kullanmaları C-Ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeleri D-Tarımı geliştirmek için faaliyetlerde bulunmaları 17-Birçok uygarlığın Anadolu yu yurt edinmesinde; I-İklim şartlarının uygunluğu II-Tarıma elverişli arazilerin çokluğu III-Bilim ve sanatın gelişmesi Durumlarından hangileri etkili olmuştur? A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 18-İyonlara ait Efes teki Artemis Tapınağı günümüze kadar ulaşan Dünya nın yedi harikasından birisidir. Bu durum İyonların; I-Siyasi II-Hukuki III-Mimari Alanlarından hangilerinde gelişme gösterdiklerini ortaya koyar? A-Yalnız I B-Yalnız III C-I ve II D-I ve III 19-Tarihçiler, olayların incelenmesini ve araştırılmasını kolaylaştırmak için tarihi, yazının bulunmasını esas alarak ikiye ayırmışlar, yazının bulunmasından önceki dönemlere Tarih Öncesi yazıyla başlayan dönemlere Tarih Çağları denilmiştir. Buna göre yukarıda verilen cevap aşağıdaki sorulardan hangisinden sonra verilmiştir? A-Tarih öncesi dönemler nelerdir? B-tarih öncesi dönemlerde üretim var mıdır? C-Tarihi devirlerin ayrılmasında etkili olan faktörler nelerdir? D-İlkçağ da teknik alanda ne tarz gelişmeler yaşanmıştır? 20-Hititlerde kraliçe devlet yönetiminde etkilidir diyen bir tarihçi bu görüşe kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? A-Kralın başrahip olması B-Kadeş barış Anlaşması na kral ile birlikte mührünü vurması C-Kralın eşi olması D-Kralın bütün yetkilerini elinde toplaması 21-Hititler günlük işlerde ve ticari faaliyetlerde Sümer çivi yazısını, siyasi ve dinsel işlerde ise kutsal saydıkları Hiyeroglif(resimli)yazısını kullanmışlardır. Buna göre Hititlerle ilgili; I-Farklı yazı türleri kullanmışlardır. II-Yazılara dinsel karakter yüklemişlerdir. III-Mezopotamya yı hâkimiyeti altına almıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 22-Tarih öncesi Dönemler, yazısız kültürlerin yaşandığı dönemlerdir. Buna göre, Tarih Öncesi yerleşimlerinde; I-Yazılı metinler II-Kitabeler III-Süs eşyaları Kalıntılarından hangilerine rastlanmaz? A-I ve II B-I ve III C-II ve III D-I,II ve III 23-Aşağıdakilerden hangisi Tarih öncesi Dönemde Anadolu daki yerleşim yerlerinden birisi değildir? A-Alacahöyük B-Gordion C-Truva D-Ninova

3 24- Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurlular Kayseri-Kültepe yakınlarında kurmuş oldukları kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadolu ya getirmişlerdir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A- Anadolu ve Mezopotamya arasında ticaret gelişir. B- Kültürel etkileşim yaşanır. C- Kadeş anlaşması imzalanır. D- Anadolu tarihi devirlere geçer. 25-Aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların ticareti geliştirmek için yaptıkları çalışmalar arasında gösterilemez? A-Kral Yolu nu yapmaları B-Takas usulüne son vermeleri C-Sard şehrini ticaret merkezi haline getirmeleri D-Kendilerine ait bir dil ve alfabe kullanmaları 26-Anadolu daki İlkçağ medeniyetlerinde biri olan Lidyalılar madeni parayı bulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır? A-Takas usulü B-Ticaret C-Alış-veriş D-Madencilik 27-*Tümülüs denilen mezarları vardır. * Fibula denilen çengelli iğneyi bulmuşlardır. *Kibele ve Atis e inanmışlardır. *Merkezi Gordion dur. Yukarıda özellikleri verilen İlk Çağ medeniyeti hangisidir? A-Lidyalılar B-İyonlar C-Frigler D-Urartular 28-Hititler; *Anal adı verilen yıllıkları vardır. *Pankuş meclisi vardır. *Kadeş Anlaşması nı yapmışlardır. *???????????? Yukarıda Hititlerle ilgili verile özelliklerden??? olan yerlere aşağıdakilerden hangisini getirilmesi uygun olur? A-Tanananna denilen kraliçeleri vardır. B-Kralları Midas döneminde Anadolu ya hâkim olmuşlardır. C-takas usulüne son vermişlerdir. D-Merkezleri Sard şehridir. 29-Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağı kapsamaktadır? A-MÖ B C D-1789-Günümüz 30- Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağı kapsamaktadır? A-MÖ B C D-1789-Günümüz 31- Aşağıdakilerden hangisi Yakın Çağı kapsamaktadır? A-MÖ B C D-1789-Günümüz 32- Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağı kapsamaktadır? A-MÖ B C D-1789-Günümüz hangi yüzyıla girmektedir? A-17 B-18 C-19 D hangi yüzyıla girmektedir? A-17 B-18 C-19 D Aşağıdakilerden hangisinde, taş işçiliği ve taştan kale yapımında usta olan Anadolu uygarlığı verilmiştir? A-Hititler B-Lidyalılar C-Urartular D-Frigler 36-I-Parayı kullanma II-Merkezi krallıkla yönetilme III-Çok tanrılı dini inanış Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının tümünde görülen bir özelliktir? A-I ve II B-II ve III C-Yalnız II D-Yalnız III 37-Anadolu da tarih öncesi dönemlere ait farklı özellikte yerleşim alanları bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu daki tarih öncesi mağara yerleşmesine örnek gösterilebilecek önemli bir merkezdir? A-Boğazköy B-Alacahöyük C-Çatalhöyük D-Karain 38-*Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. *Tekerleği icat etmişlerdir. Yukarıda özellikleri verilen uygarlık A-İyonlar B-Hititler C-Asurlar D-Sümerler 39-M.S.1071 yılı kaçıncı yüzyılın kaçıncı çeyreğidir? A-10.yüzyılın 3. çeyreği B-9.yüzyılın 2. çeyreği C-11.yüzyılın 3. çeyreği D-11.yüzyılın 1.çeyreği 40-M.Ö. tarihler sayısal değer olarak arttıkça günümüzden uzaklaşır. I-M.Ö.3000 de yaşadım. II- M.Ö.2000 de yaşadım. III- M.Ö.3500 de yaşadım. IV- M.Ö.500 de yaşadım. Buna göre, yukarıda yaşanılan tarihlerden hangisi günümüzden geriye gidildikçe diğerlerinden daha eski bir tarihte yaşanmıştır? A-I B-II C-III D-IV 41-M.Ö. tarihler sayısal değer olarak arttıkça günümüzden uzaklaşır. I-M.Ö.2500 de yaşadım. II- M.Ö.2000 de yaşadım. III- M.Ö.1500 de yaşadım. IV- M.Ö.500 de yaşadım. Buna göre, yukarıda yaşanılan tarihlerden hangisi günümüzden geriye gidildikçe diğerlerinden daha eski bir tarihte yaşanmıştır? A-I B-II C-III D-IV 42-M.S.1453 yılı kaçıncı yüzyılın kaçıncı çeyreğidir? A-14.yüzyılın 3. çeyreği B-14 yüzyılın 2. çeyreği C-15.yüzyılın 3. çeyreği D-15.yüzyılın 2.çeyreği 43-Anadolu nun en eski dönemlerden beri yerleşim merkezi olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A-Coğrafi konumu nedeniyle önemli yollar üzerine bulunması B-Yüksek sıradağlar olması C-İklimin insan yaşamına elverişli olması D-Toprakların verimli olması 44-Aşağıdakilerden hangisi çöl ikliminin görüldüğü bölgelerin özelliklerinden biri değildir? A-Açık renkli giysiler kullanılır. B-Tarım yapılacak alanlar çok azdır. C-Hindistan cevizi, muz, ananas gibi ürünler yetiştirilir. D-Yerleşmelere suyun bulunduğu alanlarda rastlanır. 45-Anadolu eski çağladan beri yerleşim merkezi ve birçok uygarlığın beşiği olmuştur. Bu bilgi Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtı değildir? A-Göç yollarının üzerinde bulunduğunun B-İklimin yaşamaya elverişli olduğunun C-Anadolu ya ait kültürün olmadığının D-Anadolu da birçok topluluğun yaşadığının 46-Mezopotamya uygarlıklarından Asurların egemenliklerini Basra Körfezi nden, Anadolu nun içlerine kadar yaymalarına ve bu bölgelerde ticaretle uğraşmalarına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? A-Kayseri de Asurlara ait tabletlerin bulunması B-Anadolu da paranın kullanılmaya başlaması C-Anadolu da yapılmış bir takım yazılı anlaşmaların ele geçmesi D-Lidyalıların Kral Yolu nu Efes e kadar uzatması

4 47-Asurlu tüccarlar ticaret amacıyla geldikleri Anadolu ya yazıyı da beraberinde getirmişlerdir. Yazının Anadolu da kullanılmasıyla birlikte Anadolu tarihi devirlere girmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Asurların Anadolu ya egemen oldukları B-Anadolu da paranın kullanıldığı C-Ticari ilişkilerin kültürel etkileşime yol açtığı D-Anadolu nun Tarih Devirlerine Mezopotamya dan önce girdiği 48-Sosyal bilgiler öğretmeni Sevgi Erdem öğrencilerine bir toplumun yerleşik yaşam tarzı benimsediğine kanıt istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gösterdiği kanıt doğrudur? A-Avcılık ve toplayıcılık yapılması B-Tarımsal etkinliklerin olması C-Ateşin denetim altına alınması D-Çok Tanrılı inanışların görülmesi 49-Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi olumsuz etkiler? A-Dağlık ve yüksek yerler B-Suyun bol olduğu yerler C-Ulaşımın kolay olduğu yerler D-Toprakların verimli olduğu yerler 50-Anadolu da yaşayan ilk uygarlıkların ortak özelikleri A-Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. B-Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. C-Çivi yazısı ve resimli yazı kullanmışlardır. D-Kralları anlatan yıllıklar yazmışlardır. 51-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da yaşamış uygarlıklardan biri değildir? A-Hititler B-Asurlar C-Urartular D-Frigler 52-Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya da yaşamış uygarlıklardan biri değildir? A-Sümerler B-Asurlar C-Urartular D-Babiller 53-*Hititler---Hattuşaş * Frigler---Gordion * Urartular Tuşba * İyonlar---Sard Yukarıdaki uygarlıklardan hangisinin başkenti yanlış eşleştirilmiştir? A- Hititler B- Frigler C- Urartular D- İyonlar 54-I-Dünyanın yedi harikasından biri olarak sayıla Asma Bahçeleri ile ünlüdür. II-En önemli kralları Hammurabi dir. III-Çok tanrılı bir dini inanca sahip olan bu medeniyetin en önemli tanrısı Madruk tur. Yukarıda özellikleri verilen medeniyet A-İyonlar B-Asurlar C-Babiller D-Sümerler 55- Hititler Suriye için Mısırlılarla savaşmışlar ve sonunda ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması nı ( MÖ 1296 ) imzaladılar. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A- Savaşı Hititlerin kazandığına B- Hitiler ve Mısırlıların tarihi çağlara girdiğine C-Hititlilerin ve Mısırlıların Suriye yi ele geçirme çabalarının olduğuna D-Savaşın sonunda barış yapıldığına 56- İlkçağdaki uygarlıklar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyon yalılar denizcilikle, yer altı kaynakları dışında zengin bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır. Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir? A-Yönetim şekillerinin B- Kültürel farklılıklarının C-Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin D- Sık sık istilalara uğramalarının 57- *Sümerli bilginler ay ve güneş tutulmasını, ay yılı takvimini hesaplamışlardır. *Güneş sistemindeki beş gezegeni ve burçları bulmuşlardır. *Ziggurat adını verdiğimiz tapınaklar aynı zamanda birer gözlemeviydi. Sümer tarihini araştıran bu uzmanın anlattıklarına göre Sümerler dünya kültür ve uygarlığına hangi alanda katkıda bulunmuşlardır? A-Matematik B-Astronomi C-Tarih D-Tıp 58- Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlar, matematikte dört işlemi bulmuşlar, beş gezegeni ve takımyıldızları (burçlar) bulmuşlar, ilk yazı ve tekerleği icat etmişler ve kullanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen ilkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? A)-Asurlular B- Mısırlılar C- Frigler D- Sümerler 59-Aşağıda bazı uygarlıklar ve başkentleri eşleştirilmiştir hangisi yanlıştır? A- Hititler-Hattuşaş B- Lidyalılar-Sard C- Urartular-Tuşpa D- İyonya-Gordion 60- İlk kanunları hazırlayan kraldır. Hazırladığı kanunlar göze göz, dişe diş kuralına dayanır. Aynı zamanda bu kanunlar dünyadaki ilk anayasa olarak kabul edilir. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki karlardan hangisi ile ilgilidir? A-Kral Midas B- Kral Giges C-Hammurabi D- Asur Banipal 61- * İlk kütüphaneyi kurmuşlardır. *Yazıyı Anadolu ya getirmişlerdir. Hangi uygarlıktan bahsediliyor? A-Urartular B-Sümerler C -Asurlular D-Babiller 62-Tarih öncesi dönemler sırayla Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç ve Demir Devirleri olarak adlandırılmıştır. Buna göre, tarih öncesi dönemlerin adlandırılmasında nasıl bir yol izlendiği söylenebilir? A-Kullanılan araçların niteliği esas alınmıştır B-Toplumlar arası önemli olan olaylar esas alınmıştır C-Bölgelerin coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmuştur D-İnsan davranışları etkili olmuştur.

5 63- Aşağıda verilen olayların karşılarına hangi çağa veya devire son verdiklerini tarih belirterek yazınız. 1-Yazının Bulunması, 2- Kavimler Göçü, 3-İstanbul un Fethi, 4-Hz.İsa nın doğumu, 5-Fransız İhtilali ni Tarih şeridi üzerine yerleştiriniz TARİH ÖNCESİ TARİHİ DEVİRLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TAŞ D MADEN D. İLK ÇAĞ 0 ORTA ÇAĞ YENİ ÇAĞ YAKIN ÇAĞ MİLATTAN ÖNCE MİLATTAN SONRA 64- Çatalhöyük, 9000 yıl önce Konya yöresinde düz ve verimli alanların yanında kurulan, ilk ev mimarisi ile ilk dinsel yapılara ait kalıntıların bulunduğu merkezlerden biridir. Sadece metinden yararlanarak Çatalhöyük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A- Ticaret hayatının canlı olduğu B- Küçükbaş hayvancılık yaptıkları C-Tarım için sulama kanalları yaptıkları D- Yerleşik hayat sürdürdükleri 65- Aşağıdaki diyagramda İlk Çağda İyonyalıların gerçekleştirdiği bazı gelişmeler verilmiştir: Hipokrat ın tıbbın temelini atması Heredot un ilk tarih yazarı olması + + Tales in, ilk kez Güneş tutulmasını hesaplaması =?.. Buna göre, diyagramdaki? yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir? A- Bilimsel çalışmalarda öncülük etmişlerdir. B- Astronomi alanında ileri gitmişlerdir. C-Büyük üniversiteler açmışlardır. D- Tarih eğitimine ve öğretimine önem vermişlerdir. 66- Tarım toplumu olan Friglerin en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrıçası Kibele dir. Savaşçı bir toplum olan Urartuların en büyük tanrıları savaş tanrısı Haldi dir. Bu bilgilere göre, İlk Çağ Anadolu toplumları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Ekonomilerin temeli tarıma dayanır. B-Sürekli savaş halindedirler. C-Toplumların yaşam tarzları, dini inanışları etkilemiştir D-Dinin toplum üzerindeki etkisi azalmıştır. FRİGLER Başkentleri GORDİON dur. SÜMERLER Yazıyı icat ettiler.? Parayı ilk kez onlar kullandılar. HİTİTLER Tarihte ilk yazılı antlaşmayı ilk kez onlar imzaladılar. 67-Verilen eşleştirmede yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A-İyonyalılar B-Asurlular C-Lidyalılar D-Urartular

6 68-Kral yolu üzerinde kurulmuş olan Lidya uygarlığı, ekonomik faaliyetlerin kendilerine kazandırdığı servetle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarlık seviyesine çıkmışlardır. Verilen bilgide Lidya uygarlığının gelişmesinde etkili olan A-Ekonomide parayı kullanmaları B-Ticaret yolu üzerinde bulunmaları C-Madencilik sanatında ileri olmaları D-Devlet yönetiminde tüccarlarında etkili olması 69- Hititler zamanında tarihî çağlara geçmiştir. Tarihte bilinen ilk meclislerden olan Pankuş meclisini kuran Hititler böylece kralın yetkilerini sınırlandırmışlar, merkezi otoriteyi güçlendirmek için vilayetlere merkezden valiler atamışlardır. Tarihte ilk defa veraset sistemini uygulayan, aile ile ilgili kanunlar yapan Hititler, Anallar denen yıllıklar yazdırarak ilk defa tarih yazıcılığını da başlatmışlardır. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A- Hukuk alanındaki gelişmelere katkıda bulunmuşlardır. B-.Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmışlardır. C-Yazılı tarih ilminin temellerini atmışlardır. D- Tarımı koruyup, geliştirmek için kanunlar yapmışlardır. 70- * Asurlular, kurdukları ticaret kolonileri aracılığıyla kullandıkları çivi yazısını Anadolu ya getirmişlerdir. * Girit in Ege den Akdeniz e uzanan deniz yolu üzerinde bir uğrak yeri olması, Girit kültürünün çevreye yayılmasına ve diğer kültürlerinde buraya taşınmasına neden olmuştur. * Mezopotamya uygarlığı, Akadların düzenledikleri seferlerin etkisiyle Ön Asya ya yayılmıştır. Bu bilgilere göre İlk Çağ uygarlıkları arasındaki kültürel etkileşimlerde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? A- Savaşların B- Coğrafî konumun C-Dini inançların D- Ekonomik ilişkilerin 71-İyon uygarlığı ile ilgili kazılarda kütüphane kalıntılarının bulunması, aşağıdakilerden hangisine doğrudan kanıt sayılabilir? A-Zengin bir toplum olduklarına B- Özgür düşünceye sahip olduklarına C- Bilime önem verdiklerine D- Ticarette ve sanatta ileri gittiklerine 72-Tarih boyunca, Anadolu da çok sayıda uygarlık kurulmuş ve gelişmiştir. Anadolu nun hangisi özelliği bu durumda etkili olmamıştır? A) Asya ve Avrupa arasında köprü olması B) Tarım, ticaret ve hayvancılık için elverişli olması C)İkliminin insan yaşamına uygun olması D)Yüksek dağların geniş yer kaplaması 73-Aşağıda verilen tarihlerin hangi yüzyıla ait olduğunu yazınız Fransız İhtilali 1789 tarihinde meydana gelmiştir. Bununla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A-İlkçağ kapanmış, Ortaçağ başlamıştır. B- Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır. C- Ortaçağ kapanmış, Yakınçağ başlamıştır. D- Yeniçağ kapanmış, Yakınçağ başlamıştır. 75- Aşağıdakilerden hangisi İyonlar döneminin ünlü bilgin ve filozoflarından değildir? A- Thales B- Aneksimenes C- Midas D- Hipokrat 76- Tarihte ilk parayı basan ve parayı ticarette ilk kullanan devlet A- Hititler B- Mısırlılar C- İyonlar D- Lidyalılar 77- Frigler de Ana Tanrıça olarak kabul edilen, bereketin ve çoğalmanın sembolü olan tanrıçanın adı nedir? A- Kibele B- Aloha C- Tuşpa D- Ares 78- Urartu Devleti Anadolu nun hangi Bölgesinde hüküm sürmüştür? A- Ege Bölgesi B- İç Anadolu Bölgesi C- Doğu Anadolu D- Akdeniz Bölgesi 79- Aşağıdaki tarihlerden hangisi İlk Çağı kapsamaktadır? A Günümüz B C- MÖ D Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A- Urartuların başkenti.. Tuşpa B- Hititlerin yazdığı yıllıklar. Anal C- Lidyalıların kurduğu ünlü ticaret yolu Baharat Yolu D- Friglerin halı ve kilimleri. Tapetes 81-Lidyalıların parayı bulması sonucunda aşağıdakilerden hangisi ortadan kalkmıştır? A- Ticaret hayatının canlanması B-Devletlerarasındaki savaşların durması C- Değiş-tokuş usulünün kalkması D-Lidya ekonomisinin güçlenmesi 82-Hititlerde soylulardan oluşan meclise ne ad verilirdi? A-Anal B-Tiran C-Fibula D- Pankuş 83. Tarihöncesi dönemlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemde tarım yapıldığını daha çok destekler? A- Taştan kesici aletler B- Kemikten yapılmış süs eşyaları C- Tahıl öğütme taşları D- Mağaralardaki hayvan resimleri 84-Yazıyı bulan medeniyet A-Sümerler B- Babiller C- Asurlular D-Hititler 85- İlkçağda insanlar hangi dönemde yerleşik hayata geçip tarımla uğraşmaya başlamışlardır? A-Yontma taş Devri B-Kabataş Devri C-Cilalıtaş Devri D-Maden Devri 86-Aşağıda verilen medeniyet ve başkentlerinden hangisi yanlış verilmiştir? A-Hititler-Hattuşaş B-Urartular-Tuşpa C-Frigler-Gordion D-İyonlar-Sard 87-Kral yolunu aşağıdaki medeniyetlerden hangisi yapmıştır? A-Frigler B-Hititler C-Lidyalılar D-İyonlar 88-Hitiler Tanrılarına hesap vermek amacıyla ilk defa tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Hititlerin yıllıklarına verilen isim A- Kitabe B-Anal C-Şamran D-Balba 89-Özgür düşünceye önem vererek Tales, Pisagor, Diyojen, Hipokrat gibi ünlü bilgin ve filazofların yetişmesinde etkili olan Anadolu uygarlığı A-Frigler B-Hititler C-Lidyalılar D-İyonlar 90-Aşağıda verilen devletlerden hangisi Mezopotamyada kurulmamıştır? A-Sümerler B-Babiller C-Lidyalılar D-Asurlar 99- Anadolu ya yaptıkları ticaretler sırasında Mezopotamya dan Anadolu ya kil tabletleri üzerinde yazıyı getiren uygarlık A- Sümerler B-Babiller C-Lidyalılar D-Asurlar 100-Dünyanın yedi harikasından biri olan asma bahçeleri kime aittir? A- Sümerler B-Babiller C-Lidyalılar D-Asurlar

7 101- Türk kara ordusunun da başlangıcı kabul edilen orduda onlu sistemi kuran kimdir? A- Teoman B- Atilla C- Mete Han D- Balamir 102- Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün nedenlerinden değildir? A- İklim değişiklikleri ve kuraklık B- Çin ve Moğol baskısı C-Orta Asya da sanayinin gelişmemesi D- Yeni otlaklar bulma isteği 103- Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından değildir? A- Roma imparatorluğu doğu ve batı diye ikiye ayrıldı B- Avrupa nın bugünkü etnik yapısı oluşmuştur. C- Ortaçağ kapandı yeniçağ başladı D-Türk kültürü tüm dünyaya yayıldı, Avrupa Hun Devleti kuruldu. 104-Yerleşim alanlarının tercihinde aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir? A-Verimli topraklar B- İklim C- Yükselti D-Denize yakınlık 105- Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu da kurulmamıştır? A- Frigler B-Sümerler C-Lidyalılar D-Urartular de Mekke den Medine ye Hicret gerçekleştirilmiştir. 622 yılı hangi yüzyıl, hangi çağdadır? A-6. yy- İlkçağ B-7.yy-Ortaçağ C-8.yy- Yeniçağ D- 62.yy-Milat 107-Urartular öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlardır. Urartulularla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi bu durumu destekleyici niteliktedir? A-Urartulularda halkın en önemli geçim kaynağının hayvancılık olması B-Urartu mezarlarında ölünün yanına günlük hayatta kullandıkları malzemelerin konulması C- Urartuluların madencilik alanında ilerlemiş olması D-Urartuluların çivi yazısını ve hiyeroglif yazıyı kullanmış olmaları 108- I. Yazıyı icat etmişlerdir. II. İlk yazılı destan (Gılgamış destanı) bunlara aittir. II. Tarih çağlarını başlatmışlardır. Hangi medeniyetten bahsedilmektedir? A-Urartular B-Sümerler C-Asurlular D-Babiller 109- İlk Çağ da Anadolu da kurulan devletlerden hangisi, deniz yoluyla ulaştıkları Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloni diye adlandırılan birçok ticaret merkezi kurmuştur? A-Frigyalılar B- İyonyalılar C- Urartular D- Hititler 110- Hititler miras hakkını yasayla düzenlemişlerdir. Urartular, maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdir. Bu bilgilere göre, hangi devlette ticaretin daha çok gelişmiş olduğu söylenebilir? A- Lidyalılar B- Frigyalılar C- Hititler D- Urartular 111- Sümerler; * Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik ve astronomi gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlar, * ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır. * Güney Mezopotamya da, birbirleriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşamışlar, sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır. Buna göre, Sümerlerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz? A- Uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır. B- Genellikle sınırları belli bölgelerde yaşamışlardır. C- Askeri açıdan güçlü devletler kurmuşlardır. D-Yazılı belgeler ortaya koymuşlardır Dünya da parayı ilk kez Lidyalılar kullanmışlardır. Frigyalılar, saban kıran kişiye ağır cezalar vermişlerdir. Hititler miras hakkını yasayla düzenlemişlerdir Urartular, maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdir. Bu bilgilere göre, hangi devlette ticaretin daha çok gelişmiş olduğu söylenebilir? A- Lidyalılar B-Frigyalılar C- Hititler D- Urartular I- Hititler anal adı verilen, kralların icraatlarını anlatan yıllıklar tutmuşlardır. II- Urartular Asur çivi yazısını kullanmışlardır. III- İbraniler tek tanrı inancını benimsemişlerdir. IV- Fenikelilerin buldukları 22 harfli alfabe Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Yukarıda İlk Çağ medeniyetlerine ait bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangileri medeniyetlerin birbirlerinden etkilendiklerinin kanıtı olarak gösterilebilir? A- II - III B- II - IV C- III - IV D- I IV 113- İlk Çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi Hititlere aittir? A-Tarihte ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır. B- Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları vardır. C- Parayı ilk defa onlar kullanmışlardır. D- Sulama kanalları, bentler ve barajlar yapmışlardır İlkçağ Türkiye sinde yaşayan toplumlar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyonyalılar denizcilikle, yer altı kaynakları dışında zengin bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır. Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir? A- Yönetim şekillerinin B- Kültürel farklılıklarının C- Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin D- Sık sık istilalara uğramalarının 115- Tarihte yazılı olarak elimize kadar gelmiş olan ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması dır. Kadeş Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır? A-Hitit-Pers B-Pers-Sümer C-Hitit-Mısır D-Mısır-Lidya 116-Anadolu da kurulan İlk Çağ Uygarlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A-Frigler de tarım önemli olduğu için saban kırmanın cezası çok ağırdı. B-Urartular Ege Bölgesi nde kurulmuş bir uygarlıktı C-İyonlarda bilim sanat oldukça gelişmişti. D- Hititler de önemli kararların alındığı Pankuş adı verilen meclis vardı. 117-Mezopotamya Uygarlıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A-İlk yazıyı bulan uygarlık Sümerlerdir. B-Bilinen ilk kütüphaneyi Asurlular kurmuştur. C-tarihte bilinen ilk yasalar olan Hammurabi kanunları Asurlulara aittir. D-Gılgamış Destanı Sümerlere aittir. 118-Aşağıda Türk Devleti ve destanları eşleştirilmiştir. Bu eşlemeden hangisi yanlıştır? A-Köktürkler-Bozkurt Destanı B-Uygurlar-Ergenekon Destanı C-Saka Türkleri-Alp Er Tunga Destanı D-Hun Devleti-Oğuz kağan destanı

8 119-Şu anda hangi çağ içinde bulunuyoruz? A- Yeni Çağ B- Yakın Çağ C-Uzay Çağı D- Teknoloji Çağı 120-Aşağıdakilerden hangisi milattan önce gerçekleşen olaylardan biridir? A- Kavimler Göçü B-Fransız İhtilali C-Yazının Bulunması D- İstanbul un Fethi 121- I. Milat başlangıç alınarak 1-100, , vb olarak sayılan dönemlere denir. II. İnsanları etkileyen önemli toplumsal ve ekonomik olayların başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zaman dilimlerine denir. III. Hz. İsa nın doğduğu güne denir. Yukarıda verilen maddelerin tanımı I II III A- Yüzyıl Çağ Milat B- Yüzyıl Milat Çağ C- Milat Çağ Yüzyıl D- Çağ Milat Yüzyıl 122- İlk insanların barınakları, Mağaralar.. Kerpiç evler ve köyler ilk şehirler etrafı surlarla çevrili şehirler ve şehir devletleri ilk krallıklar günümüz devletleri Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A- Taş evler B- Sazlardan kulübeler C- At arabaları D- Göçebe hayat ÜNİTE 3:İPEK YOLUNDA TÜRKLER KAZANIMLAR 1-Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2-Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 3-Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri nin önemini ve görevlerini kavrar. 4- İpek Yolu nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder. SORULAR 1-*Hunlar- Çin politikasına dayanamayarak Kuzey ve Güney Hunları olarak ikiye ayrıldılar. *Göktürkler- Çin baskılarından dolayı Doğu ve Batı Göktürkler olarak ikiye ayrıldılar. Buna göre, ilk Türk devletlerinin yıkılmasının nedeni olarak hangisi söylenebilir? A-Orta Asya nın iklim ve coğrafyasının elverişsizliği B-Komşu devletlerin entrikaları C-İkili yönetim uygulamaları D-Boylar şeklinde örgütlenmeleri 2-I-Göktürkler,38 harfli Göktürk Alfabesi ni oluşturdular. II-Kutluklar, Orhun Kitabelerini dikitiler. III-Uygurlar, 18 harfli Uygur Alfabesi ni oluşturdular. Devletler ve ilgili bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Yazılı edebiyat sözlü edebiyattan daha çok önemsenmiştir. B-Kültürel faaliyetlere önem verilmiştir. C-Kültürel etkileşim yaşanmamıştır. D-Halk arasında kültürel farklılık kalmamıştır. 3-*Çin Devleti nden etkilenerek Maniheizm i kabul eden Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir. Uygurlar ile ilgili kaynaklardan edinilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A-Tarımla uğraşıyorlardı. B-Savaşçı kimliklerinin kaybetmişlerdir. C-Çadırda yaşarlardı. D-Yazıyı kullanırlardı.

9 4-Türkler Orta Asya Türk devletlerinin bağımsızlıklarını, birlik ve beraberliklerini anlattıkları, kahramanlarına yer verilen destanlar oluşturmuşlardır. Oğuz Kağan, Ergenekon, Manas, Türeyiş, Göç bunlara örnektir. Göktürk ve Uygurların kendi alfabelerini kullanmaları ile destanların yanı sıra yazılı edebî eserler de ortaya çıkarmışlardır. Türklerin sözlü ve yazılı edebiyatına ait verilen bilgilere göre, ulaşabileceğimiz en geniş yargı A-Eski Türk devletlerinde sözlü edebiyat oldukça gelişmiştir. B-Yazılı edebiyat geç gelişmiştir. C-yazılı edebiyat Göktürk ve Uygurlarla başlamıştır. D-Türklerde önce sözlü eserler 6.yüzyıldan itibaren ise yazılı eserler verilmeye başlanmıştır. 5-I-İslam öncesi Türk toplumlarını hepsi konargöçer yaşam sürmüşlerdir. II-Türk tarihinin ilk yazılı belgesi Oğuz Kağan Destanı dır. III-Türk Silahlı Kuvvetleri nin kurucusu Mete Han dır. Orta Asya Türk devletleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A-Yalnız I B-Yalnız III C-I ve II D-I ve III 6- ***Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. ***Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. ***Avrupa da Derebeylik sistemi ortaya çıktı. Yukarıda Kavimler Göçü nün sonuçları verilmiştir. Bu gelişmeleri gruplayacak olursak hangi alanla ilgili sonuçlarına ulaşabiliriz? A-Ekonomik B-Dinî C-Sosyal D-Siyasî 7- I-Tarihte kurulan ilk Türk devletidir. II-Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. III-En güçlü dönemi Mete Han dönemidir. IV-Çin e karşı başarılı akınlar düzenlemişlerdir. Yukarıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A-IV B-III C-II D-I 8-Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan ve kardeşi Kül Tigin in Çinlilerle yaptıkları savaşlar ve Türk milletini bir araya getirmek için yaptıkları çalışmalar anlatılmıştır. Buna göre Türk milletinin varlığını devam ettirebilmesi için aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir? A-Savaşlardan kaçınmaya B-Çinlilerle dostane ilişkiler kurmaya C-Kendilerini anlatan yazılı eserler bırakmaya D-Dışta güçlü olup, içte birlik ve beraberliği sağlamaya 9-Türk Silahlı Kuvvetleri; *Ülke topraklarını savunmak *Millî sınırların güvenliğini sağlamak *Savaşı önlemek için caydırıcı bir güç oluşturmak Gibi görevleri vardır. Buna göre; TSK nin görevleri A-Yayılmak için güç oluşturmak B-Türk Devleti nin devamlılığını sağlayıp korumak C-Avrupa ordularına örnek olmak D-Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek. 10- Devletin bağımsızlığını, millet ve memleket hayatının tek koruyucusu olan kahraman ordumuz korur. Bundan dolayı, askeri teşkilatımızın özel bir itina ile düzenlenmesi en önemli hususlardandır. M.Kemal Atatürk Atatürk ün bu sözünden hareketle Türk ordusu aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmek zorunda değildir? A-Devletin bağımsızlığının korunması

10 B-Sınırların korunması C-Ordunun günün şartlarına göre eğitilmesi D-Kişi başına düşen millî gelirin arttırılması 11-İpek Yolu nun Çin den başlayarak, Kuzey batı yönünde ilerleyip, Pamir Dağlarını aşarak Afganistan ve İran üzerinden Anadolu ya gelmesinin Anadolu da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A-Uzak doğu mallarının Anadolu üzerinden Avrupa ya taşınmasına B-Anadolu nun stratejik öneminin azalmasına C-Anadolu da ticari faaliyetler nedeniyle doğu ve batı kültürleri arasında etkileşimin yaşanmasına D-Anadolu nun ekonomik yönden gelişmesine 12-Ben Büyük Asya Hun imparatoruyum; I-Orduda ilk kez onlu sistemi uyguladım. II-Tüm Türkleri bir bayrak altında topladım. III-Çin i yenerek, İpek yolunu ele geçirdim. Buna göre; Mete Han ın yaptığı faaliyetlerden hangileri doğrudan devletin ticaret gelirini arttırmıştır? A-Yalnız I B- Yalnız II C- Yalnız III D-I ve II 13- Ben Bilge Kağan, Bir hükümdar olarak yaptığım işlerde, halkıma her konuda hesap veririm. Buna göre; eski Türklerde hükümdarın halkına hesap vermesi, günümüz modern yönetim anlayışının hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? A-Monarşi B-Teokrasi C-Baskıcı D-Demokrasi 14-İpek Yolu sayesinde yeşim taşı, altın ve gümüş, cam, porselen, kâğıt, baharat çeşitli yerlere ulaştırıldı. Bunun yanı sıra Uzak Doğu nun felsefesi, gelenek görenekleri de diğer ülkeler tarafından tanındı. Bu bilgilere göre; I-Ticaretin kültürler arası iletişimi sağladığı II-Çin ekonomisinin zarara uğradığı III-Avrupa milletlerinin milli benliğini yitirdiği Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A- Yalnız I B-I ve II C-I ve III D-I,II ve III 15-II.Göktürk Devleti,Çin e karşı kurtuluş savaşı vererek kurulmuştur.bu savaşın başlamasında ise..ve 39 arkadaşının Çin sarayını basarak bir ihtilal düzenleme girişimi etkili olmuştur. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A-Mete Han B-Teoman C-Kutluk İlteriş Kağan D-Bumin Kağan 16-I-Kâğıt ve matbaayı Çin den alıp geliştirdiler. II-Alfabe oluşturdular. III-Yerleşik hayat yaşadılar. IV-Milli benliklerine sahip çıktılar. Uygurların verilen özelliklerden hangileri Göktürklerle ortak nitelik taşır? A-I ve II B-II ve III C-II ve IV D-I,III ve IV 17-İslam öncesi Türk devletlerinden hangisi ile ilgili yapılacak bir araştırmada arkeolojik kazılar sonucu çıkarılan; saray, tapınak, su kanalı kalıntılarından yararlanılabilir? A-Hunlar B-Göktürkler C-Uygurlar D-Kutluklar 18-I-Hunların en önemli hükümdarı Bumin Kağan dır. II-Göktürkler ilk Türk alfabesini oluşturmuşlardır. III-Uygurlar, Kavimler Göçü ne neden olmuştur. İslam öncesi Türk devletleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A-Yalnız I B-Yalnız III C-I ve II D-I ve III

11 19-Orhun Nehri civarında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu Göktürklerle ilgili yazıtlara, insan ve hayvanlara ait küçük heykellere, gümüşten yapılmış kulplu ve kupsuz maşrapalara rastlanmıştır. Buna göre; Göktürklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A-Tek tanrılı din anlayışlarının olduğuna B-Orhun nehri havzasında yaşadıklarına C-Taşınabilir sanat eserlerinin varlığına D-Maden işlemeciliği ile uğraştıklarına 20- I-Onluk sistemi oluşturdular. II-İpek Yolu için Sasanilerle anlaşıp Akhunlara son verdiler. III-Saray ve tapınak mimarisinde ilerlediler. Hun, Göktürk ve Uygur devletleri ile ilgili bilgilerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Hun Göktürk Uygur A-III II I B-III I II C-I II III D-II III I 21-*Türklere ait ilk yazılı kaynaktır. *II. Göktürk döneminde Bilge Kağan, Költigin ve vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. *Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Yukarıda Orhun Kitabeleri yle ilgili verilen bilgilerde; I-Türk tarihi açısından önemi II-Kimler adına dikildiği III-Ortaya çıkarılış tarihi IV-Yazıldığı alfabe Konularından hangisine değinilmemiştir? A-I B-II C-III D-IV 22-*Bilinen ilk Türk devletidir. *En parlak devrini Mete döneminde yaşamıştır. *Orta Asya da yaşayan Türk boyları ilk defa hâkimiyet altına alınmıştır. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti A-Asya Hun Devleti B-Göktürkler C-Uygurlar D-Avrupa Hun Devleti 23-Türk tarihi ile ilgili araştırma yapan bir tarihçi destanlardan yaralanarak eski Türk devletlerinin siyasi, kültürel ve ekonomik özellikleriyle ilgili çeşitli bilgilere ulaşmıştır. Buna göre tarihçi araştırmasında aşağıdaki destanlardan hangisinden yaralanmış olamaz? A-Oğuz Kağan Destanı B-Gılgamış Destanı C-Türeyiş Destanı D-Ergenekon Destanı Kavimler Göçü nün etkisi ile yer değiştiren kavimlerden Angıllar ve Saksonlar bugünkü İngilizlerin, Franklar ise Fransızların atalarını oluşturmuşlardır. Buna göre Kavimler Göçü ile ilgili; I- İlk Çağ ı sona erdirmiş, Ortaçağ başlatmıştır. II- Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. III-Bugünkü Avrupa toplumunun temelleri atılmıştır. IV-Avrupa da Türk devletleri kurulmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A-I B-II C-III D-IV

12 25-Aşağıda Göktürk Devleti ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. *Türklere ait yazılı kaynak olan Orhun kitabeleri Göktürkler döneminde dikilmiştir. *Orta Asya da yaşayan Türkler tek bir bayrak altında toplanmıştır. *Hayvancılığın yanı sıra İpek Yolu arcılığı ile ticaretle de uğraşmışlardır. Buna göre; verilen bilgilerde Göktürklerin aşağıdaki hangi alandaki faaliyetlerinden söz edilmemiştir? A-Siyasi B-Sosyal C-Ekonomik D-Kültürel 26-*Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştı. *Yönetme yetkisinin Göktanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılırdı. *Hükümdarlık hakkının kan yoluyla hükümdarın oğullarına geçtiğine inanılırdı. Türklerdeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen özelliklerin hangisinin etkisi ile meydana geldiği söylenebilir? A-Farklı kültürlerin B-Maniheizm inancının C-Göçebe hayat tarzının D-Kut anlayışının 27-Türk tarihi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerin hangisinde I.de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz? I II A-Kut anlayışı Taht kavgalarının çıkması B-Maniheizm inancının kabul edilmesi Hayvansal gıdaların terk olunması C-Göçebe hayat Kalıcı sanat eserlerinin yapılması D-Maden işlemeciliğinin gelişmesi Ok, yay, kılıç, kargı gibi silahların yapılması 28-Orta Asya dan başlayarak Avrupa ya kadar uzanan İpek Yolu Türklerle Çinliler arasındaki mücadelelerinin temelini oluşturmuştur. Göktürkler döneminde ise İpek Yolu egemenliği için ilk önce Akhunlar yıkılmış daha sonra Sasanilerle mücadele edilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A-Türkler ülke sınırlarını genişletmek istemişlerdir. B-Siyasi mücadelelerinin temelinde ekonomik çıkarlar yatmaktadır. C-Türkler milliyetçi bir politika izlemişlerdir. D-Orta Asya Türk devletlerinde merkezi otorite güçlüdür. 29-Aşağıda Uygurların bazı özelikleri verilmiştir. *Göç ve Türeyiş destanlarının varlığı *Matbaayı kullanmaları *Kendilerine ait alfabelerinin olması Bu özellikler dikkate alındığında Uygurlarla ilgili verilen aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A-Çinlilerle siyasi mücadele içindeydiler. B-Göçebe hayatı terk etmişlerdir. C-Kültürel alanda gelişmişlerdir. D-Maniheizm inancını kabul etmişlerdir. 30-Uygurlara ait bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez? A-Keçeden yapılmış keçe parçaları B-Küflenmiş buğday taneleri C-Ev kalıntıları D-Su kanalları

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 2014-2015 YAZ TATİL ÖDEVİ TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 1. Mısır uygarlığı Nil Nehri kenarlarında oluşmuş-tur. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında ortaya çıkmıştır. İlkçağ da Gediz

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR

TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR Alper ERCAN 6/B 112 TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır. Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM 2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

KONU 1: DÜNYA BİR KÂĞIDA NASIL SIĞAR?

KONU 1: DÜNYA BİR KÂĞIDA NASIL SIĞAR? 2.ÜNİTE YERYÜZÜNDE YAŞAM ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER, ÇEVRELER KONU 1: DÜNYA BİR KÂĞIDA NASIL SIĞAR? KAVRAMLAR Coğrafi konum: Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Ekvator:

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI İÇİNDEKİLER TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ Tarih Öncesi Çağlar a. Taş Çağı b. Maden Çağı Tarih Çağları İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI Kültür ve Uygarlık Mezopotamya Uygarlığı a. Sümerler

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica!

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica! BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ Thema Anadolica! ECE TÜRKİYE - BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ NDE UNUTULMAZ BİR KÜLTÜR-SANAT SERÜVENİ Thema

Detaylı

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 6.sınıf 1. Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. 2. Olgu ve görüşü ayırt eder. 3. Bilimsel araştırma

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER-6 1.ÜNİTE ( SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ) DERS NOTLARI

SOSYAL BİLGİLER-6 1.ÜNİTE ( SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ) DERS NOTLARI SOSYAL BİLGİLER-6 1.ÜNİTE ( SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ) DERS NOTLARI ZEKİ DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni http://www.zekidogan.net OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLAY: Meydana gelen ya da ortaya çıkan

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI İçindekiler 1. Ünite TARİH BİLİMİ 1. Bölüm : Tarih Bilimine Giriş... 5 2. Bölüm : Tarih Yazıcılığı ve Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları...13 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR 1. Bölüm : Tarihî

Detaylı

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 42 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 1. Tarihi Çağlara Giriş... 22 2. İlk Çağ Uygarlıkları... 26 Konu Değerlendirme Testi... 47 21 Tarihi Çağlara Giriş 43 46 Tarih daha kolay ve derinlemesine

Detaylı

1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI

1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI A- TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE TARİH ÇAĞLARI 1. YERYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI İnsanlar merak duygusunu gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve düzene sokmak için birtakım faaliyetlerde bulunurlar. Ateşin kullanılması,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI 23 Ocak 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 21 22 23 24 25 TOPLAM Numarası (1-10) (11-15) (16-20) Ağırlık 20 10

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP II YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar Mehmet DARDAĞAN Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru kpss 2014 formatında iki bin iki yüz soru LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI 2012 kpss de 94 soru Komisyon KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-604-4

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-598-6

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

Roma İmparatorluğu nda uygulanan taş kaplı yol kesiti A: toprak, B-D: taş katmanlar, E: taş kaplama, F: kaldırım ve G: bordür

Roma İmparatorluğu nda uygulanan taş kaplı yol kesiti A: toprak, B-D: taş katmanlar, E: taş kaplama, F: kaldırım ve G: bordür KARAYOLLARI İLK KEZ MEZOPOTAMYA DA GELİŞTİ İlk taş kaplı sokak, Ur kentinde geliştirildikten sonra İranlılar krallar yolunu yaptı. Romalılar karayollarını mükemmelleştirip ilk karayolu ağını kurdu. Mezopotamya

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGR DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

1. BÖLÜM TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST-1 1. BÖLÜM TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST 1 1. Tarih Öncesi Devirlerde, ne meydana gelen olaylar hakkında ve ne de bu olayların sebep ve sonuçları hakkında bilgilerimiz vardır. Bu

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perġembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KAZANIMLAR KONULAR 1 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TARİH: İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek,

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

MERKEZ ORTAOKULU 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI

MERKEZ ORTAOKULU 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI MERKEZ ORTAOKULU 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI 1 ÜNİTE - 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM BİR OLAYIN ÇOK BOYUTLULUĞU: Çevremizdeki bir olay yaşamın birçok alanını etkiler. Dünya üzerinde birçok olay

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 11.SINIF TATİL ÖDEVİ 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Nüfus politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. B)Nüfusu arttırıcı politika uygulayan ülkelerde

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 1. Bölüm Bilim Tarihine Genel Bakış. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 1. Bölüm Bilim Tarihine Genel Bakış. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 1. Bölüm Bilim Tarihine Genel Bakış Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. Bilim Tarihine Genel Bakış Modern bilimin

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî):

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak'ın kuzeyi

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı