Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm"

Transkript

1 Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel ltyapı Yönetimi, Kentsel Dönüşüm, Stratejik Planlama,Yeni Kentsel Düzen Özet Ülkemiz planlama deneyimi kapsamında, planlama ve altyapı entegrasynunu sağlayan çk az kent ve yerleşim bulunmaktadır. Özellikle kentleşme hızının yüksek lduğu sn yıllık süreç içinde, kentsel altyapı yatırımları sürekli planlamanın ardından gelmiş ve kentlerimizde yeterince de kentsel standartlara ulaşılamamıştır. Kentsel planlama ve kentsel altyapı ilişki sisteminin yeterince luşturulmamasının iki önemli nedeni bulunmaktadır. Birincisi, kentleşme hızı yüksekliği, ikincisi ise kentsel eknminin yetersizliğidir. Kentsel planlama ve altyapı ilişkisinin, kent işletmesi ve kent eknmisi gibi kavramların yanı sıra kentsel frm ve kentsel mekan yaratma gibi kavramları da ön planda tutan bir byutu bulunmaktadır. Günümüzde, akıllı gelişmenin (smart grwth) en önemli kriterlerini luşturan söz knusu kavramlar arasındaki ilişkilerin ölçeği ve gücü, kentsel planlamanın kalitesi ve uygulanabilirliği ile dğrudan ilgilidir. Kentsel Dönüşüm sürecinin tplumsal, mekansal ve eknmik byutlarını ele alan bir yaklaşımla yeniden başladığı günümüzde, kentsel planlama ve kentsel altyapı ilişki sisteminin yeniden kurulması gerekliliğinin önemi rtadadır. Kentsel Dönüşüm sürecinde ele alınması gereken diğer bir önemli knu ise Kentsel ltyapı Yönetimi dir. Kentsel ltyapı Yönetiminde, kamu ve özel sektör işbirlikleri ile katılım knuları öncelikli gündem maddelerini luşturmaktadır. Sn prjeksiynlara göre, dünyada, 2015 yılına kadar kent sayısı ve kentlerin ölçeği hızla artacaktır. üfus yğunluğu ve kentsel hizmet ölçeğinin büyümesi ile kıt kaynakların kullanımının ve yönetimi knuları önemini artıracaktır. Kent yönetiminin ve yöneticilerinin hazırlıklı lması gerekmektedir. yrıca, kentlerin birçğunda gecekndu, kaçak yapı gibi mekansal srunlar ile kentsel yksulluk gibi tplumsal srunlar ile kamu kaynaklarının yetersiz lması srunları da eklendiğinde, kentsel planlama ve kentsel altyapı yönetimi knuları daha da önem kazanacaktır. Bildiride, planlama ve altyapı ilişki sistemini luşturan kavramlar ve mekanizmalar ele alınacak, kentleşme gündemimizin birinci knusu lan kentsel dönüşüm kavramı çerçevesinde ise B liği kriterleri çerçevesinde, stratejik hedefler ve stratejilerin neler lması knusunda görüşler ele alınacaktır. yrıca, kentsel altyapı yönetimi stratejileri ve plitika luşturma çerçevesinin bölgesel, kentsel, eknmik larak tplumsal güçler tarafından nasıl yönlendirildiğine ilişkin knulara da değinilecektir. Sn larak, kentsel dönüşüm gelişimleri dikkate alınarak, Yeni Kentsel Düzen in luşturulması için yeni kentleşme vizynu, strateji ve plitikaların ne lması gerekliliği rtaya knulacak, kentsel planlama ve kentsel altyapı ilişki sisteminin genel knuları tartışmaya açılacaktır. 1

2 Yeni Bir Dönem; Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Planlama Kentleşme sektörünün en öncelikli ve önemli gündem maddesini Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Planlama luşturmaktadır. artışmalar, uygulamalar ve yasal düzenlemeler ile eknmideki lumlu gelişmeler dikkate alındığında, bu süreç uzun yıllar devam edecektir. Ülkemiz kentleri sn 30 yıldır yaşadığı kentsel dönüşüm sürecinde yalnızca mekansal gelişmeyi dikkate almış ve özellikle kentsel dönüşümün en önemli byutu lan tplumsal ve eknmik gelişmeyi pek dikkate almamıştır. Bu süreç içinde pek dikkate alınmayan ve sürekli larak yapılaşmadan snra gündeme gelen ve yeterli standartları sağlamayan kentsel altyapı knusu da sürekli larak ikinci plana atılmıştır. B liği giriş sürecinde, özellikle sürdürebilir kalkınma stratejisi kapsamında ele alınması zrunlu lan eknmi, eklji ve eşitlik (3) kavramları çerçevesinde, ülkemizde ise dönüşümün kentsel, kurumsal ve kültürel (3K) byutları ile alınması zrunlu hale gelmiştir. KOOMİ KS ŞİİK KURUMS İS KÜÜR KOOJİ P VİZYO PROGRM PROJ KOOMİ Kaynak:.Faruk Göksu Hiç kuşkusuz bu ilişkiler sisteminin kurulması ve geleceğin kurgulanması göz önüne alındığında ise rtak bir vizyn ve amaç dğrultusunda stratejik hedeflerin ve öncelikler ile plan, prgram ve prje lerin (3P) rtaya knulduğu, plitikalar ve ilkeler demeti lan stratejik planlamanın önemi rtaya çıkmaktadır. İnsan ve vizyn daklı bir kentsel gelişmenin sağlanacağı rtamların ve prjelerin yaratılması için farklı bir dönemin başlaması gerekliliği, kentleşme gündemimizin en önemli maddesini luşturmaktadır. Bu ilişkiler sistemi kentsel dönüşüm süreci kapsamında; dönüşümün, mekansal byutunun yanısıra tplumsal ve eknmik byutunu da vurgulamaktadır. yrıca, bu ilişki sistemi kaçınılmaz larak bütüncül bir planlama yaklaşımı çerçevesinde, insan ve mekan ilişkisinin yeni bir byutta ele alınmasını sağlayacaktır. Böyle bir yapı, kaçınılmaz larak, Yeni Kentsel Düzen in kurulması gerekliliğini de kentleşme sektörünün en önemli ve öncelikli knusu yapmaktadır. Önemli lan, sürdürebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, kentleşme gündemimizi yeniden belirlemek ve gelişen dünya kentlerinin gündemi ile ülkemiz kentlerinin gündemi arasında deneyim transferi sağlayacak ilişkiler kurmak lmalıdır. 2

3 B liği deneyimi dikkate alındığında kapsamlı kentsel dönüşünün tplumsal,eknmik ve mekansal byutlarını içerdiği görülmektedir. Ülkemiz kentlerinin bir çğunun sn 30 yılda yalnızca mekansal yada gayrimenkul ve rant daklı dönüşümler yaşadığını, tplumsal ve eknmik byutlarının pek ele alınmadığı gerçeğini düşündüğümüzde, yeni sürecin daha farklı lması gerekliliği rtaya çıkmaktadır. B liği, Sürdürebilir Kentsel Gelişme çerçevesinde, dört önemli stratejik hedefi rtaya kymaktadır. Bunlar; Kentsel yerleşmelerde eknmik kalkınmayı sağlamak ve iş alanları yaratmak, Kentsel alanlarda tplumsal eşitliği ve kamu kaynaklarına herkesin ulaşabilirliğini sağlamak, Kentsel çevreyi iyileştirmek ve krumak, Kent yönetim anlayışını geliştirmek, Söz knusu stratejik hedefler, özellikle B fnlarından yaralanmak isteyen ülkelerin geliştirecekleri prjelerde ele alınması zrunlu knuları içermektedir. B liği kentsel gelişme kapsamında stratejik planlama anlayışının önemini sürekli gündem de tutarak, kentlerin geleceğinin planlanmasında, rtak vizyn çerçevesinde geliştirilecek stratejik hedefler dğrultusunda, plan, prgram ve prje sistematiği içinde Yerel Strateji ve ylem Plan yaklaşımının gerekliliğini vurgulamaktadır. Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisi Kentlerimizde, düzensiz yapılaşma ile eksik ve yetersiz altyapı srunları sürekli yaşanmıştır. Kentsel büyümenin iki önemli bileşeninden biri lan kentsel planlama ile diğeri lan kentsel altyapı arasındaki ilişkinin dğru kurulamamasının en önemli larak nedeni hızlı kentleşme ve altyapı maliyetlerinin yüksek luşu gösterilmiştir K S KS BÜYÜM Kentsel Frm K S P M Kentsel Mekan Sürdürülebilir Kalkınma Kent knmisi Kent İşletmesi Y P I Kaynak:.Faruk Göksu Sürdürebilir kentsel büyüme; kentsel frm ve kentsel mekan ile kentsel eknmi ve kentsel işletme arasındaki etkin iletişimin gücüne bağlı larak sağlanacaktır. Planlamanın önemli gündem maddelerinden biri lan akıllı büyüme (smart grwth), bu ilişkiler sisteminin dğru kurulmasının yanısıra kentsel tprağın yeniden kullanımının stratejilerinin yeniden belirlenmesinin şartlarını ve önceliklerini belirlemesi açısından önemlidir. 3

4 Kentsel altyapı standartlarının yükseltilmesi ve planlama ile birlikte altyapı ilişki sisteminin kurulma gerekliliği, kentsel dönüşümün en öncelikli knusu lacaktır. Bu nedenle, planlama ve altyapı yada plancı ve mühendis arasındaki disiplinler arası çalışma rtamlarının geliştirilmesi için de yeni yaklaşımların ele alınması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm ve stratejik planlama yaklaşımı, kentsel planlama ve kentsel altyapı ilişki sisteminin yeniden kurulmasını kaçınılmaz hale getirirken, kentsel altyapı yönetimini ise öncelikli bir knu larak gündeme getirecektir. Kentsel altyapı yönetimi kapsamında, yönetimin rganizasyn yapısı ve kurumlar arası ilişkilerdeki yetki ve srumluluklar ile, günün kşulları çerçevesinde yeni yöntem ve yaklaşımların da yeniden ele alınması zrunluluğu dğacaktır. yrıca, altyapı finansmanı knusunda özellikle kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı prjelerin geliştirilmesi yönetim knusunun çeşitlendirilmesi ve srumluluk paylaşımının sağlanması açısından ele alınması gerekli diğer knulardan biridir. Kentlerimizin büyük bir çğunluğun yapılanmasını tamamladığı ve altyapı eksikliği bulunduğu ve kentsel dönüşümün özellikle deprem riski bulunan başta İstanbul lmak üzere hızlanacağı dikkate alındığında ise altyapı finansmanı knusun bir kez daha önemini artırmaktadır. Yeni Kentsel Düzen Gerekliliği Sn 30 yıllık süreç içinde, mevcut 100 knut stkunun, 77 adedinin, sn 30 yıl içinde yapılmış lması, kentleşme sürecini ne kadar hızlı yaşadığımızı ve depremler nedeni ile tplam knut stkumuzun, sn 100 yılda, yaklaşık %3.5 lik bir bölümünü ve Marmara depreminde ise bölge yerleşmelerinde, % 30 luk bir stkun kaybedilmesi, yeni kentsel düzenin kurulmasını zrunlu hale getirmektedir. Kentlerimizin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında dönüşümün mevcut yaklaşımlar ve klasik planlama anlayışı ile sağlanmasının pek mümkün lmadığı rtaya çıkmaktadır. yrıca, kentlerimizin bir çğunda yaşanan tplumsal ve eknmik zrlukların ve srunların çözümü için de yeni bir anlayışın rtaya knulması gerekliliği rtaya çıkmaktadır. Yeni kentsel düzen, geleceğin kurgulanması için srunların ve fırsatların, yeni bir planlama anlayışı içinde yeniden ele alınmasını sağlarken, kentlerin geleceklerini rtak bir vizyn ve stratejik hedefler dğrultusunda nasıl kurgulanacağını rtaya kyacak ve kentlerin yönetim anlayışının, araçlarının ne lması gerektiğini rtaya kyacaktır. Bölgeler arası dengesizlikler, kentler arası dayanışma rtamları ve işbirliklerinin kurulamaması mevcut kentsel düzenin mekanizmalarının geçerliliğinin yitirildiğinin en önemli göstergeleridir. Yeni kentsel düzenin kurulabilmesi için; Kurumsal, Finansal Yasal byutları içeren yeni bir yapılanmaya gereksinim vardır. Yeni yapılanma kentler arası ittifakları, kesimler arası işbirliklerini ve prje rtaklıkları ile yeni planlama ve tasarım anlayışı ile kentsel teknik ve ssyal altyapı standartlarının yeniden ele alınmasını gündeme getirecektir. Yeni kentsel düzenin kurulabilmesi için kurumsal, finansal ve yasal byut çerçevesinde; insan ve vizyn daklı kentsel gelişme, kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm, yerel eknminin canlandırılması, çevre ve kültür değerlerinin krunması, planlama ve altyapı ilişki sistemi, kamu-özel sektör ve sivil tplum örgütlerinin işbirliği, eşitlik fırsatlarının yaratılması, disiplinler arası çalışma rtamlarının sağlanması, prje yönetimi, vb gibi knulara yönelik çalışmalar önem kazanacaktır. 4

5 Snuç Kentlerimizin içinde bulunduğu srunların çözümü için klasik planlama ve yönetim anlayışı dışında birtakım anlayışlara gereksinim açıkça rtaya çıkmaktadır. Sn dönemler de yapılan yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalar bunun en önemli işaretlerini vermektedir. ncak, bütün bu gelişmeler Yeni Kentsel Düzen in kurulması için yeterli ve kapsamlı çalışmaları kapsamamaktadır. ğer kentlerimizi, içinde bulunduğu zr durumlardan çıkarmak istiyrsak, bütüncül bir planlama ve yönetim anlayışı çerçevesinde, aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı örgütlenme sistematiğini devreye skmak zrundayız. Bu sistematik, halkın planlamadaki karar süreçlerine katılma yöntemlerinin belirlenmesini zrunlu kılarken, halkın yaşam alanlarının yeniden tasarlanmasında söz sahibi lmalarını da beraberinde getirecektir. yrıca, kentsel gelişmenin iki ayrılmaz parçası lan planlama ve altyapı ilişkisinin yeni bir yönetim anlayışı içinde ele alınması, kentsel eknmi ve sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir temel strateji lmalıdır. Özellikle çk yğun ve düzensiz yapılaşan kentlerimizin dönüşümü için yeni bir gelişme strateji rtaya kyarken planlama ve altyapı ilişkisinin dğru kurulması gerekmektedir. Kentlerimizde yaşanan srunların çözümünde, yeni geliştirme stratejileri sayesinde, yeni fırsatların rtaya çıkacağı ve bunların değerlendirilmesi için de bütüncül bir anlayış ve tüm paydaşların katılımının sağlanacağı bir yönetim rtamının yaratılması sürdürülebilir bir kentsel dönüşümün vazgeçilmez knuları lacaktır. Kent yönetimlerinin ve kentlerin bu gelişmelere açık lması yeni kentsel düzenin bir an önce kurulması için önemli fırsat lacaktır. 5