KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA"

Transkript

1 KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( ) (.Ü. ktisat Fakültesi, ktisat Fakültesi Mecmuas, 2002, 52(1), de yaymlanmtr.) Çalma, ODTÜ Uluslararas Ekonomi Kongresi (8-11Eylül 1999) ne sunulan tebli$in gelitirilmi bir versiyonudur 1

2 KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA ÖZET (ktisadi Büyüme ve Politik (ktisat, (ktisat Biliminin son yllardaki en aktif iki alann oluturmaktadr. (ktisadi büyüme ve demokrasi (politik özgürlükler) ilikisi de her iki alann adeta kesiim noktasdr. Bu çalmada, öncelikle ekonomik gelimenin demokrasi yaratp yaratmad$ (Lipset Hipotezi), daha sonra da demokrasinin ekonomik büyümeyi artrp arttrmad$ konusu, ilgili argümanlar çerçevesinde tartlmaktadr. Bu ilikilerin ampirik olarak geçerlili$i, 75 azgelimi/ gelimekte olan ülkeye ait uluslararas veriler kullanlarak, Barro (1997) ve Nelson ve Singh (1998) modellerine benzer ekilde OEKK yöntemi ile test edilmitir. Ayrca ekonomik büyüme, gelir da$lm ve demokrasi ilikisi, eldeki 55 gelimekte olan ülkeye ait Gini katsaylar verileri kullanlarak modelletirilip yine OEKK yöntemi ile test edilmitir. Çalmamzn bulgularna göre, ekonomik gelimilik seviyesi demokrasiyi pozitif olarak ve anlaml bir ekilde etkilemektedir. Ancak demokrasi ile büyüme oranlar arasnda anlaml bir iliki bulunamamtr. Ayrca ekonomik özgürlükler ile demokrasi arasnda anlaml bir iliki gözlenemezken, ekonomik özgürlü$ün büyüme oranlarn pozitif ve anlaml olarak etkiledi$i bulunmutur. Gelir da$lm eitsizli$i ve büyüme oranlar arasnda da anlaml bir iliki görünmemektedir. SUMMARY A TEST ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEMOCRACY Two of the most active fields in economics in recent years have been growth theory and political economy. It can be said that the relationship between economic development and democracy (political freedoms) is the intersection point of these fields. In this study, two questions, whether economic development level create democracy (Lipset hypothesis) and whether democracy increase economic growth or not, has been discussed and tested. In order to test these relationships, the cross-country data of 75 underdeveloped and/or developing countries has been used and Lipset hypothesis has been tested by OLS, similar to models of Barro (1997) and Nelson and Singh (1998). In addition, the relationship among economic growth, income distribution and democracy have been tested with the available data on Gini coefficient of the 55 developing countries. The results of our study are as follows: The effect of the level of economic development on democracy is positive and statistically significant, however, any significant relationship between democracy and growth rates couldn t be found. Although we couldn t see any sensible relationship between economic freedom and political freedom, we have found that the effect of economic freedom on growth rate is positive and statistically significant. On the other hand we haven t seen any significant relationship between income inequality and growth rates. 2

3 KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA GR 1950 ve 1960 larn en önemli iktisadi konularnn banda Büyüme Teorileri gelirken, 1970 lerden 1980 lerin ortalarna kadar yirmi yla yakn bir zaman diliminde (ktisadi Büyüme/ Gelime (Kalknma) konular iktisat literatüründe/iktisat ö$retiminde arka plana itilmi; iktisat bilimimin scak tartmalar ksa dönemli para ve konjonktür analizlerine yönelmiti lerin ortalarnda Lucas (1988) ve Romer (1986) in ünlü makalelerinin öncü oldu$u yeni bir büyüme literatürünün, eski teoriyi yeniden canlandrma, eletirme ve gelitirme yönünde yo$un olarak geliti$i görülmektedir. Solow un snflamasn dikkate alarak, geçmi elli yl içinde Büyüme Teorisine olan ilginin üç büyük dalga geçirdi$ini söyleyebiliriz. (lki, Harrod (1948) ve Domar (1947) n çalmalarna dayanan (önemli katky Harrod un yapt$) Büyüme Modelleridir. (kinci dalga, Solow-Swan Modelleriyle balayp Cass-Koopmans ve Ramsey Modelleriyle gelien Neo- Klasik Büyüme Modelleridir. Üçüncü dalga ise, yukarda da belirtti$imiz gibi, 1980 lerin ortalarndan balayp günümüze kadar yo$un bir gelime gösteren; Neo-Klasik Büyüme Modelindeki kusur ve eksikliklere tepki olarak do$up sonra kendi soru ve cevaplarn yaratan yeni (Endojen) Büyüme Modelleridir (Solow, 1994:45). Endojen Büyüme Modellerini, Neo-Klasik Modelden ayran en temel farkll$, ekonomik büyümenin sisteme dardan empoze edilen güçlerin sonucunda de$il, sistemin içsel de$ikenlerinin sonucunda ortaya çkt$nn vurgulanmasdr. Bu ortak çk noktas etrafnda, birbirinden ba$msz ama birbirini tamamlayan çok sayda farkl model, endojenli$in farkl boyutlarn gelitirmitir (Romer 1986; Grossman-Helpman (1991); Aghion-Howitt, 1992) Endojen Büyüme Modellerinde iki genel konuda yo$unlama oldu$u görülmektedir. (lki, Neo-Klasik Büyüme Teorisindeki Yaknsama veya Yaknlama (Convergence veya Catch up) konusunun yeniden de$iik biçimde de$erlendirilmesidir. (kincisi ise, büyümenin çok saydaki içsel determinantlarnn belirlenmesine dönük yaplan çalmalardr. Her iki çalma alan da, teorik temeli çok yo$un olmamakla beraber, çok geni bir ampirik çalma olana$ yaratmtr. Ampirik çalmalar, pek çok metod sorunlar yaratsa da, sonuçlar istendi$i kadar sa$lam olmasa da, iktisatta verimli bir çalma alan sa$lamtr (Bkz. Islam, 1995; Lee- Peseran- Smith 1998). Ampirik çalmalarn iki temel aratrma gelene$ini sürdürdü$ünü görüyoruz: (lki, iktisat tarihçilerinin/sosyologlarn mukayeseli tarih çalmalaryla tek tek ülke örneklerindeki içsel detaylar inceleyerek içsel büyüme determinantlarn ortaya koyma çalmalardr (Bkz. Rueschemeyer vd., 1992; Bagchi, 1995). (kincisi ise, nicel kesit-ülke (Cross-Country) çalmalardr. Bu yöntemlerin her biri konunun farkl noktalarn vurgulamakla birlikte, birbirlerini tamamlayc niteliktedirler(temple, 1999: 119). Biz çalmamzn birinci bölümünde Endojen Büyüme Modellerinin büyümenin temel determinantlar olarak sunduklar de$ikenleri belirleyip, bunlar içinde en önemli gördü$ümüz baz de$ikenleri (politik özgürlükler/demokrasi, ekonomik özgürlükler ve gelir da$lm) daha derinli$ine incelemeyi amaçlyoruz. Ekonomik büyüme ve politik iktisat, 3

4 iktisat biliminin son yllardaki en aktif alanlarndan ikisini oluturmaktadr. Her iki alann kesim noktas diyebilece$imiz Büyüme-Demokrasi ilikisi de o ölçüde ilginç sonuçlar üreten bir alan oluturmaktadr. Bu ba$lamda, hem ekonomik gelimenin demokrasi yaratp yaratmad$ aratrlrken hem de demokrasilerin ekonomik kalknma/büyümeyi gelitirip gelitirmedi$i sorgulanmaktadr. Ayrca bu bölümde anahtar kavram oldu$unu gördü$ümüz gelir da$lmnn büyüme ve demokrasi ile ilikisi ksaca de$erlendirilmektedir. (kinci bölümde, önce çalmamzda inceledi$imiz gelimekte olan ülkelere ait veriler ve veri kaynaklar belirtilmekte, iki grup model tanmlanmakta ve modellere ilikin tehis(diagnostik) testleri ile çözüm sonuçlar yer almaktadr. (lk grup modellerde iktisadi geli;me-demokrasi ili;kisi, ikinci grup modellerde ise, iktisadi büyüme demokrasi ve gelir da>"l"m" ili;kisi En Küçük Kareler (OLS) yöntemi ile çözülmektedir. I. BÜYÜMENN DETERMNANTLARI Yeni Endojen Büyüme Modellerinin en temel aratrma alannn, büyümenin uzun dönemli belirleyicilerini aratrmak oldu$unu belirtmitik. Büyümenin uzun dönemli sürdürülebilir oldu$u ve büyüme hznn sistemin içindeki güçler tarafndan belirlendi$i dinamik makro modeller çerçevesinde gösterilmi; çok sayda ampirik çalma da bu modelleri do$rular nitelikte sonuçlar vermitir lardan beri geçen süre zarfnda ülke ekonomilerindeki gelimelerin (büyüme hzlarnn) incelenebilmesini sa$layan yeterli bir zaman boyutunun geçmi olmas ve ülke ekonomilerine ait verilere ilikin son yllarda yaplan çalmalarn yo$unlamas, büyüme modellerinin çok sayda ampirik çalmaya uygulanmasn kolaylatrmtr. Bu analizlerde büyümeyi etkiledi$i varsaylan çok sayda etken ba$msz de$ikenler olarak regresyona tabi tutulmutur. Verilerin çoklu$unun ve onlara kolayca internetle ulalmasnn yan sra, ekonometri tekniklerindeki gelimeler de bu çalma alannn verimlili$inde önemli bir rol oynamtr. Endojen büyüme modellerinin uzun-dönemli büyümenin temel determinantlar olarak seçti$i çok sayda de$ikeni belli balklar altnda snflandrmann zorlu$unu bilmemize ra$men, bunlar kurumlarn yaps, kamu politikalar, beeri sermayeye ilikin de$ikenler ve toplumun sosyal ve kültürel geçmii ve co$rafi yaps gibi balklar altnda snflandrabiliriz. Kurumsal çat ve kamu politikalar (Kurumsal Altyap) toplumdaki ekonomik ve politik kurumlarn yapsn içermektedir. Bunlar özel mülkiyet haklarnn korunmas, ekonominin da açkl$, fiyatlarn güdümlü olup olmamas, piyasa kurallarnn ilerli$i, finansal kurumlarn gelimili$i, karaborsann varl$ gibi ekonomik kurumlar içerdi$i gibi, vergileme, yasa ve kanunlarn denetim gücü, ba$msz Merkez Bankasnn varl$, kamunun tüketim ve yatrm harcamalarnn hacmi ve gelir eitsizli$i gibi hem ekonomik hem politik hususlar; bürokrasinin kötü ilemesi, yolsuzluk (corruption) ve rüvetin varl$, rant kollama, politik istikrarszlk, politik özgürlüklerin varl$ ve demokrasinin ilerlik derecesi gibi politik (siyasal) hususlar kapsamaktadr. Beeri sermayeyi ilgilendiren de$ikenler toplumun okullama derecesi, kadn/erkek okuryazarl$, yaam beklentisi, nüfus art oran gibi de$ikenlerdir. Toplumlarn sosyal ve kültürel geçmileri de yine büyümeyi etkileyen de$ikenler olarak kabul edilmekte; ülkelerin koloni olup olmad$ ((ngiliz veya (spanyol kolonisi olmann farkll$); dinsel kökenlerin etkileri (Hristiyanlk, Müslümanlk ve Budizmin etkileri); dikkate alnmaktadr. Son olarak da co$rafi olarak ülkelerin ekvatora yaknlk ve uzakl$, kuzey/güney ülkeleri olmalar gibi de$ikenlerle büyüme oranlar (gelimilik dereceleri) ilikilendirilmektedir. 4

5 Bu bölümde, esas itibariyle kurumsal (ekonomik ve politik) yapnn, ekonomik büyüme/gelime seviyelerini (veya büyüme oranlarn) nasl etkiledi$i hususu üzerinde durmak istiyoruz. Son yllarda kurumlarn ilerli$inde ekonomik ve politik özgürlüklerin çok önemli rolü oldu$u konusunda bir fikir birli$i olumutur. Yukarda ayrntyla sralad$mz gibi ekonomik özgürlükleri içeren kurumsal gelimelerin büyüme oranlar/ seviyeleri üzerinde pozitif etkileri oldu$u konusunda çok az tartma varken; politik özgürlükler (demokrasi) konusunda tartmalar oldukça yo$undur. Bu bölümde öncelikle Ekonomik Gelime Seviyesi (economic well-being) ve Demokrasi ilikisi konusundaki argümanlar üzerinde durup; ikinci olarak da demokrasinin büyümeyi nasl etkiledi$i üzerinde durulacaktr. Bu ilikide nedenselli$in yönü, yaplan pek çok ampirik çalmaya ra$men belirsiz kalmakla birlikte, biz nedenselli$in yönünü aa$daki KEMA 1 den hareketle açklamay uygun görmekteyiz. KEMA 1 I.1- Ekonomik Geli;me ve Demokrasi li;kisi Ekonomik Gelime ve Demokrasi gibi iki zorlu konu ve kavramn birlikte ele alnmas çok tartmal bir analiz ortam yaratmaktadr. Dünya ülkelerine öyle bir bakld$nda, iktisadi gelime ve demokrasi arasnda pozitif bir ilikinin varl$ göze çarpmaktadr; ancak bu ilikinin ilk bakta göründü$ünden çok daha karmak oldu$u ve imdiye kadar öne sürülen teorilerin hiçbiri tarafndan da yeterince açklanamad$ bir gerçektir. Bu karkl$ yaratan nedenlerin banda dünya düzeyindeki ülkelerin politik ve ekonomik görünümlerinin çeitlili$i yatar: Oldukça az sayda hem ekonomik gelimili$i hem demokrasiyi yaayan ülke vardr (piyasa demokrasileri). Öte taraftan ekonomik olarak gelimi olmakla beraber politik özgürlüklerin zayf oldu$u ülkeler vardr (Otoriter yönetimli piyasa ekonomileri). Ekonomik gelimenin orta düzeyde, demokrasinin oturmad$ (eski otoriter yönetimli merkezi planl ülkeler/geçi ekonomileri) ile yine hem piyasasnn ve ekonomik gelimenin hem de demokrasilerin eksik oldu$u çok sayda azgelimi ülke vardr. Bunlarn dnda (Hindistan, Sri Lanka, Costa Rica gibi) çok nadir örnek oluturan demokrasinin iledi$i ama ekonomik gelimilik düzeyinin çok düük oldu$u ülkeler vardr (Bhagwati, 1995:61-62 ve Bagchi, 1995:1-2). Bu snflamadan baz sonuçlar çkartlabilir: Bir piyasa ekonomisine sahip olmayan hiç bir demokrasi örne$i yoktur. Piyasalar, demokrasi olsun veya olmasn, ekonomik büyüme sa$layabilir. Piyasa olmadan demokrasilerin kendi bana önemli bir ekonomik gelime sa$lamas mümkün görünmemektedir (Berger, 1993:3-8). Bütün bu çkarsamalar, Piyasa Ekonomisi (Kapitalizm) ile demokrasi arasnda zorunlu bir ilikinin varl$n m ima etmektedir? Baz Anglo-Sakson yazarlar, demokrasi ile Kapitalizmin özde oldu$unu ifade ederken, benzer öneri Lenin in görülerinde de öne sürülmekte ve Burjuva Demokrasi sinin tamamiyle kapitalist ekonomik düzene uygun bir kurumsal biçim oldu$u belirtilmektedir (Rueschmeyer vd., 1992:2). Ancak piyasa ekonomisi ile demokrasi arasndaki ilikiyi tanmlarken, öncelikle, piyasann demokrasi için gerekli fakat yeterli koul olmad$; buna karlk demokrasinin de piyasa ekonomisi için bir önkoul olmad$ belirtilmelidir. (kinci olarak, sanld$ gibi burjuva snfnn demokrasinin olumasnda öncü rol oynamad$ ((ngiltere, (sviçre ve Fransa hariç), aksine burjuva snfnn demokrasiyi kendi çkarlarna aykr ve özel mülkiyet haklarn 5

6 snrlayc olarak gördü$ü, ancak çkarlar sistem içinde korunabildi$i sürece demokrasiyi destekledi$i belirtilmelidir (Huber, Rueschmeyer ve Stephens, 1993:75). Kalknma/demokrasi konusundaki di$er bir güçlük, kavramlarn tanmlamasndaki zorluktan kaynaklanmaktadr. Özellikle Demokrasi kavram, çok çeitli ekillerde tanmlanabilmektedir (Bkz. Vanhanen, 1997). Günümüzde demokrasi denildi$inde artk bir liberal demokrasi/burjuva demokrasisi ayrmndan çok, genel kabul görmü bir demokrasi tanmndan söz etmek yerinde görülmekte ve literatürde de bu yönde bir e$ilim belirmektedir (Karatnycky, 1999: ). Genel kabul görebilecek olan bir demokrasi tanmnn üç özelli$i vardr: Herkese eit bir oy hakk temelinde düzenli, serbest ve adil olarak yaplan seçimler; devlet aygtnn seçilmi temsilcilerden oluan parlamentoya sorumlulu$u; ifade ve örgütlenme özgürlü$ünü garanti eden sivil haklar. Bu çerçevede, ekonomik kalknmann demokratiklemeyi gelitirece$ini iddia eden tezler üzerinde durabiliriz. Konuya ilikin ilk ve en önemli çalma, S.M.Lipset in 1959 da yazd$ ünlü makaledir: Some Social Requisities of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. Lipset bu çalmada, ekonomik kalknmann demokrasi için bir önkoul oldu$unu öne sürmektedir: Bir ülkenin ekonomik durumu ne kadar iyiyse, demokrasiyi sürdürme ans o kadar yüksek olacaktr (Lipset, 1959:31). Yine ekonomik yap ve politik kültürün demokrasileri kurmakta ve onu muhafaza etmekte en temel de$ikenler oldu$unu vurgulayan Lipset, modernizasyon ve tolerans üzerinde odaklanmaktadr: Ekonomik ve sosyal kalknma, okur-yazarlk orann ve e$itim seviyesini yükseltirken; e$itim sayesinde insanlarn bak açlar genileyip toleransl olmak özellikleri artmakta ve radikal (extremist) doktrinleri benimsemekten uzaklamaktadrlar. Servet ve e$itim düzeyinin artmas düük gelirli/ayrcalksz gruplar lmllatrp orta snf geniletirken, ayn zamanda bu gruplarn kendi geleceklerine ilikin seçme/karar verme e$ilimlerini ve politik güç olma konusundaki rekabetçiliklerini de arttrmaktadr. Özetle, endüstrileme (ekonomik kalknma), serveti/geliri, e$itimi, iletiimi ve eitli$i arttrrken, düük ve yüksek gelirli gruplar arasndaki farklar lmllamakta, her zaman daha toleransl olan orta snf geniletmekte (piramit biçimindeki snf yaps baklava (diamond) eklini almakta) bu da istikrarl bir demokratik yönetim olasl$n arttrmaktadr daki bu eski makale, 1980 lerin ortalarndan itibaren çok geni bir ilgiye odak olmu, pek çok ampirik ve tarihi çalma Lipset in hipotezini destekler sonuçlar bulmutur. Özellikle II. Dünya Sava nn ardndan ba$mszl$n kazanan azgelimi ülkeler açsndan, 1950 lerden bu yana yaanan iktisadi ve siyasi tecrübeler dikkate alnd$nda 1990 larda gelime-demokrasi ilikisinin snanmasnn çok daha verimli ve anlaml sonuçlar yarataca$ öne sürülmektedir (Vanhanen, 1997:12). Lipset i destekleyen ve bu görülere katk yapan dikkate de$er çalmalardan bazlar Bollen(1979,1983) ve Rueschmeyer vd. (1992, 1993) dir. Bollen, özellikle 1970 lerde azgelimi ülkelerde moda olan Ba$mllk Okulu nun tezlerine kar çkmakta; çekirdek (core) ülkeler dndakilerin hiç bir zaman demokratikleemeyece$i savn eletirerek; çok uluslu irketlerin, uluslararas ticaretin ve d yardmlarn oldu$u bir dünyada pekala çevre (periferi) ülkelerin de demokratikleebilece$ini savunmaktadr. Rueschmeyer ve arkadalarnn mukayeseli tarih çalmalar (1992, 1993) ise, endüstrilemenin (kalknmann), toplumdaki mevcut güç yapsn etkileyerek, toplumun snflar aras güç dengesini de$itirdi$ini, demokratiklemeden çkar sa$layacak olan ehirli çalan nüfusun genellikle tutucu olan toprak sahipleri snf aleyhine geliti$ini; ayn 6

7 zamanda devletle sivil toplum örgütlerinin dengesinin de gelime sürecinde de$iime u$rayarak sivil toplum örgütlerinin yaygnlat$n; bu etkenlerin bir arada toplumun demokratiklemesinde önemli rol oynad$n vurgulamaktadr (Rueschmeyer vd. 1992; Huber, Rueschmeyer ve Stephens, 1993). Lipset in katksyla balayan ve devam eden bu grup görülerin, açklama gücü tartmaldr. E$itimin demokrasinin bir önkoulu olmasa da, oldukça önemli bir etken oldu$u herkesce kabul görmektedir. Ancak e$itimin insanlar kaçnlmaz olarak demokratlatraca$n öne sürmek de her zaman do$ru olmayabilir. Yine ekonomik gelimenin, demokratikleme için zorunlu ve yeterli koul olmamakla beraber çok önemli ve pozitif etkili oldu$u söylenebilirse de bu ilikinin her zaman do$rusal ve tek yönlü (monotonik) oldu$u iddia edilemez. Demokrasiye geçiin zamanlamas da çok önemlidir. Endüstriyellemenin (iktisadi gelimenin) erken aamalarnda, demokrasiye geçi olgusu yaanrsa, gelir düzeyi (ve büyüme oranlar) yüksek de olsa, gelir da$lmnn eitsizli$i yüksek seviyelerde oldu$u için, demokrasi istikrarsz bir hal alp, sk sk kesintiye u$rayabilmektedir. Tersine, gelir eitsizliklerinin azalmaya balad$ endüstrilemenin ileri aamalarnda ise demokratikleme olgusu daha istikrarl bir yap arzedecektir. Bunun temel nedeni, gelimi bir orta snf veya ehirli çalan snfn demokrasiyi desteklemesine karn, demokrasiye kar çkan güçlerin tepkisinin nispeten zayf kalaca$dr. Buna göre, iktisadi gelime ve demokrasi arasnda KEMA 2 de görüldü$ü gibi ikili bir etkileim vardr. (Muller, 1997 : 137) KEMA 2 Ekonomik gelimenin, demokrasiye yol açaca$na ilikin ikinci bir iddia da, Talcott- Parsons tarafndan savunulmutur. Bu görü fonksiyonalisttir ve modern bir ekonomide karmak bir a$ oluturan kart çkarlar arasnda ancak demokrasinin araclk yapabilece$ini savunmaktadr. Buna göre, ekonomik gelimeyle birlikte ortaya çkan yeni sosyal gruplar arasndaki saysz ihtilafn ço$u hukuk sistemi çerçevesinde ya da politik sistem aracl$yla çözülmek zorunda oldu$u için, demokrasiler diktatörlüklerden daha ilevsel kabul edilmektedir. Ekonomik gelimenin niçin demokrasiye yol açt$na ilikin son bir açklama ise diktatörlüklerin ve/veya tek parti yönetimlerinin zaman içinde yozlat$ ve ileri teknolojili bir toplumu yönetmek zorunda kaldklarnda yozlama/ypranma sürecinin daha da hzland$ görüüne dayanmaktadr (Fukuyama, tarihsiz: ). Bütün bu görülerin her birinin açklama gücü snrldr ve ekonomik gelimenin mutlaka demokrasiyle sonlanaca$ konusunda kesinlik tamamaktadr. Ekonomik gelimilik düzeyi yüksek, ekonomik özgürlükleri geni pek çok ülke, bürokratik ve otoriter devletler tarafndan baaryla yönetilmektedir. Ancak bu açklamalar, ekonomik ve sosyal açdan yüksek gelimilik düzeyine ulam ülkelerin, eninde sonunda demokrasiye yönelece$i yolunda güçlü bir olaslktan söz etmektedir. Sonuç olarak, Huntington un öne sürdü$ü politik demokrasinin gerektirdi$i önkoullar sralarsak: (1) Daha piyasa yönelimli bir ekonomi, (2) 7

8 Daha yüksek bir ekonomik performans düzeyi, (3) Daha yüksek bir e$itim düzeyi, (4) Daha geni bir sosyal ço$ulculuk, (5) Farkllklara ve uzlamalara daha açk ve daha toleransl bir toplum, (6) Daha çoksesli bir kültür. Demokratikleme olasl$ büyük ölçüde bu önkoullarn birleimlerine ve varl$na ba$l olmaktadr (Pourgerami, 1988:125). I.2 Demokrasi ve ktisadi Büyüme/Geli;me li;kisi Konunun ikinci boyutu ise, demokrasilerin ekonomik büyümeyi ne yönde etkiledi$idir. Demokrasi, ekonomik büyümeyi hzlandrr m, engeller mi sorusunun çok farkl yantlar vardr. Demokrasilerin di$er politik rejimlere göre büyümeyi daha olumsuz etkiledi$ini, demokrasiyle büyüme arasnda ters-yönlü bir iliki (trade-off) oldu$u tezi çeitli iddialara dayanmaktadr: (lki, demokrasilerin kalknma için zorunlu olan büyük yatrmlar baltalayaca$ hususudur. Buna göre, demokrasilerde oy hakknn elde edilmesiyle, uzun vadeli ekonomik kararlardan çok günlük/acil tüketimlerini dikkate alan ortalama insan ön plana çkmakta ve tüketim talebi patlamakta; bu durumda da uzun vadeli, riskli ve maliyetli yatrmlar sekteye u$ramaktadr. Ortalama seçmen günlük ihtiyaç ve tüketimini (yani ksa vadeli tatminini) düünürken, rekabet eden partiler arasnda kendilerine en yüksek geliri, gelir yardmn ve sosyal hizmetleri vaad eden partileri seçme e$ilimi göstermektedir. Ayn ekilde, örgütlenme hakkn elde eden içiler de yüksek ücret talepleri ve grev/i durdurma gibi üretimi düürücü yollara bavurarak, karlarn dümesine ve özel yatrmlarn azalmasna katkda bulunmaktadrlar. Bu durumda hükümetler de kamu gelirlerini yatrmlardan çok transfer harcamalarna yönlendirmekte; yeniden seçilme çabasnda optimalden ve rasyonaliteden çok uzak ksa vadeli/dar görülü politikalara angaje olabilmektedirler(alesina- Perotti, 1994:353). Yatrmlar büyümenin motoru olarak kabul eden bu görü açsndan, demokratiklemeyle beraber, kamu ve özel kesim yatrmlar hem yanl yönlenip hem de yetersiz kalaca$ndan, büyüme oranlar düerek gelime gecikecek ve ekonomi durgunlaacaktr (Prezeworski ve Limongi, 1993:54-55). Bir di$er iddia ise demokrasilerin (özellikle azgelimi ve gelimekte olan ülkelerde) bürokratlar ve politikaclar arasnda yolsuzluk ve rüveti yaygnlatraca$dr. Toplumda verimli olabilecek müteebbisler de kaynaklarn ve emeklerini verimli yatrmlardan çok rüvet/lobicilik ve rant kollama faaliyetlerine ayrmak zorunda kalacaklardr (Hall ve Jones, 1997:175; Mauro, 1995:682).Ayrca demokratik kurumlar, karar alma süreçlerinin uzunlu$u nedeniyle dsal oklara tepki vermede zayf ve etkisiz kalabilmektedir. Demokrasilerin büyümeyi olumsuz etkiledi$ini öne süren tezin yeni bir versiyonu da, diktatörlüklerin seçmen basklarndan ve kaynaklarn verimsiz kullanmndan kendilerine yaltabileceklerini iddia etmektedir. Otoriter yönetimler, büyümeyi frenleyebilecek yeniden da$lm çabalarndan etkilenmeden (verimsiz sektörleri sübvansiyone etmek gibi, iten çkarmalardan etkilenmek gibi zaaflara dümeden) ekonomik olarak daha rasyonel olan yapabilirler ve büyümeyi gerçekletirebilirler. Sonuç olarak, demokrasilerde skça ortaya çkan, özellikle eksik piyasalar ve eksik bilginin varl$ halinde kaçnlmaz olan rant kollama olgusunun yaratt$ verimsizlikler ve ekonomik kayplar (deadweight loss), otoriter rejimler için geçerli olmayabilir. Yukarda özetledi$imiz, demokrasilerin otoriter yönetimlere göre ekonomik gelimeyi olumsuz etkiledi$ine ilikin görüler, önemli baz konular açkta brakmaktadr. Niçin diktatörlükler, ellerindeki kaynaklar kendi çkarlar için kullanmak veya boa harcamak 8

9 yerine yatrm yapsnlar? Güney Kore örne$indeki baar tüm diktatörlükler için geçerli olmamtr. E$er diktatörlükler ekonomik performansta baarl olsalard, Afrika nn bütün diktatörlüklerinin bugün refah içinde olmalar gerekirdi (Nelson ve Singh, 1998:680). Diktatörlüklerin homojen olmad$; kendilerinin ve çevrelerinin refah ve servetlerini maksimize etme amacnda olan kleptokratik diktatörlüklerin varl$na karn, ülkelerin sosyoekonomik geliimini sa$layc politikalar güden diktatörlüklerin oldu$u da bir gerçektir. Otoriter rejimler arasndaki fark vurgularken yaplan bir ayrm bürokrasi ve otokrasi ayrmdr. Bürokrasiler (bürokratik otoriter rejimler) devletin hacminin ar geni oldu$u ve yöneticilerin kamu hizmetlerini sa$lamaktan çkar sa$lad$, ancak kamunun tüm gelirinin (fiscal residuum) yöneticilerin özel mülkiyetinde olmad$ rejimlerdir. (Eski sosyalist ülkeler ve Latin Amerika bürokrasiye örnektir.) Buna karlk otokrasi lerde, devletin hacmi küçük olmakla beraber yöneticiler kamu gelirlerinin tümünün veya önemli bir ksmnn mülkiyetine sahiptirler. Bu ayrmlamadan iki sonuç çkarlmaktadr. (lki, diktatörlüklerin her iki biçiminde de devlet tarafndan sunulan hizmetlerin ya ar ya da eksik olmasndan dolay ekonomik etkinsizlik ve düük büyüme sözkonusu olmaktadr. (kincisi ise, hükümetlerin hesap vermesini sa$layc etkin bir mekanizma olmadkça, yöneticilerin kaynaklarn büyük ksmn ya kendileri adna kullanacaklar ya da halk adna israf edecekleridir (Przeworski ve Limongi, 1993:58-59). Görüldü$ü gibi otoriter yönetimlerde yaratlan kaynaklarn da$tmnda ciddi sorunlar ortaya çkabilmektedir. Demokrasilerin etkinli$ini savunanlar açsndan, demokrasilerin erdemi bu noktada ortaya çkmaktadr. Demokrasiler, yöneticiler kaynaklar etkinsiz ve kötü da$ttklarnda onlar iktidarlarn kaybetme durumunda brakabildikleri için bir hesap verme (accountability) mekanizmas sa$lamaktadrlar. Demokrasilerin lehinde öne sürülen bir di$er sav da, demokrasilerin ekonomik ortama ilikin belirsizlikleri azaltarak yatrmlar cesaretlendirme yoluyla mülkiyet haklarn korudu$udur. Yine demokrasilerde, yöneticiler yapacaklar icraatlar önceden açklayarak (taahhüt ederek) güven ortam yaratmakta ve kaynaklarn daha verimli kullanmn tevik etmektedirler (Przeworski ve Limongi,1997:165). Ancak Kydland- Prescott (1977) in öne sürdü$ü gibi, açklanan politikalarn zaman-tutarszl$ (timeinconsistency) nedeniyle taahhütlere ba$l kalnaca$nn garantisi yoktur. Demokrasi lehine ileri sürülen son tezleri de öyle sralayabiliriz: Demokrasiler daha özgür bir basn, seçim rekabeti ve örgütlenme özgürlü$ü yaratarak, kaynaklarn daha etkin kullanmn sa$lamaktadrlar. Ayrca demokrasilerin, ekonomik performansta bir bozulma durumunda, istikrarllk sa$lamada avantajlar vardr; Herhangi bir ekonomik krizde, demokrasiler rejimi de$itirmeden hükümetleri de$itirme ansna sahiptir. Dahas demokrasiler sadece ekonomik performansa de$il, yasal meruiyete dayanmaktadrlar (Przeworski ve Limongi, 1993:62). Bu görülerin $nda, iyi çalan diktatörlüklerin kaynaklar daha fazla harekete geçirdi$ini, demokrasilerin de daha iyi kaynak da$lm yapt$n; sonuç olarak büyüme üzerine net etkinin ayn olaca$n söylemek mümkündür. Nitekim yaplan pek çok ampirik çalma de$erlendirildi$inde, demokrasilerin mi yoksa diktatörlüklerin mi daha hzl büyüdü$ü konusunda her ikisini de destekleyen sonuçlar çkt$ için, kesin genel sonuçlara varmak mümkün görünmemektedir. Demokratiklemeyle ekonomik büyüme arasnda lineer olmayan (Grafik 1 de görüldü$ü gibi ters U eklinde) bir iliki oldu$u öne sürülmektedir. 9

10 GRAF(K 1 BÜYÜME ORANI DEMOKRAS( (NDEKS( KAYNAK: BARRO, 1997:59 Bu iliki öyle yorumlanmaktadr: Bir diktatörlük yönetiminden demokrasiye geçi olduysa (demokratik haklarda bir art olduysa) kamu otoritesinin gücünde bir snrlama ortaya çkaca$ için büyüme oranlar artacaktr. Ancak zaten önemli politik haklara sahip olan ülkelerde, daha fazla demokratikleme, yo$un ekilde gelirin yeniden da$lm politikalar ve sosyal yardm programlarn devreye sokaca$ ve bunlarn da ekonomik özgürlükleri snrlayc etkisi olaca$ için yatrmlarda ve büyümede azalma olacaktr. Bu ters U eklindeki non-lineer iliki, daha az veya daha çok demokrasinin ekonomik büyüme için temel eleman olup olmad$ konusunda bir ey söylemenin zor oldu$unu göstermektedir (Barro, l997:58-61 ve Barro,2000:41 ) I.3. Gelir Da>"l"m", Büyüme ve Demokrasi li;kisi Hem ekonomik gelime-demokrasi ilikisi hem de demokrasi-büyüme ilikisi dikkate alnd$nda, gelir da$lm (eitli$i ya da eitsizli$i) anahtar bir kavram olarak karmza çkmaktadr. Öncellikle Kuznetz ve Kaldor un çalmalarnda ele alnan Gelir 10

11 Da$lm/Büyüme ilikisi, Yeni Büyüme Modellerinin de ilgi alan içinde yer almaktadr. Bu alt-bölümde ele alaca$mz Gelir da$lm-büyüme-demokrasi üçlü ilikisi, çok sayda ekonomik ve politik kanallardan ilemektedir. En temel ve basit biçimiyle Kuznetz in ters U eklindeki grafikle açklad$ Gelir Da$lm/Büyüme ilikisi; Gelir arttkça eitsizli$in önce artt$n, belli bir gelimilik düzeyinden sonra ise büyüme hz artarken gelir eitsizli$inin azalmaya balad$n belirtmektedir. Oysa bir önceki bölümde Barro nun demokrasi/büyüme ilikisini kurarken gördük ki, demokratik haklarn yaygnlamas ile birlikte eitsizli$i azaltc politikalar devreye girdi$inde, ekonomik özgürlükler azalmakta ve büyüme oranlar da dümektedir (Bu da Barro nun vurgulad$ bir ters U ilikisidir). Bu durumda gelimi ve gelimekte olan ülkeleri dikkate alarak biraz daha ayrntl açklamalar gerekmektedir. Ekonomilerde endüstrilemenin (iktisadi kalknmann) balangç aamalarnda, eitsizlik artmaktadr (Nielson ve Anderson, 1995:674). Kalk (take-off) aamasndaki orta gelirli ülkelerde gelir eitsizli$i daha da fazladr. Gelimenin yaygnlamasyla birlikte orta snfn (çalan ehirli snfn) artmas demokratiklemeyi zorlayc bir etken olmaya balamaktadr. Orta gelimilik düzeyindeki ülkeler demokratikleme sürecini balattklarnda tek bir parti yönetiminin veya diktatörlü$ün ortadan kalkmas, devletin snrlarn daraltarak büyüme için olumlu bir etki yapmaktadr. Ancak daha sonraki evrelerde, demokratik haklarn yaygnlamas ve oy verme süreciyle birlikte, ortalama seçmenin etkisi artmaktadr. Ortalama seçmenin gelir düzeyi ne kadar düükse (oy veren kitlenin ço$unlu$u fakirse) bu kesim daha çok kamu harcamas ve daha fazla artan oranl vergileme talebinde bulunacaktr. (ktidarlar da bu politikalara (redistribution policy) a$rlk verme durumunda kalacaklardr. Bu durumun gelimekte olan (veya azgelimi ülkeler) için iki sonucu vardr: (lki, Kamunun yüksek vergi/yüksek harcama politikalar, sermayenin vergi sonras verimini azaltt$ için, özel kesimin sermaye birikim orann düürmekte, yatrm oran düüp büyüme oranlar azalmaktadr. (kinci sonuç ise, bu politikalara ra$men gelir eitsizli$inin hala yüksek olmas, toplumsal huzursuzluklara, demokrasilerin kesintiye u$ramasna veya politik istikrarszl$a neden olmaktadr (Alesina ve Perotti, 1994:360). Bu da büyümeyi olumsuz etkileyen bir di$er etkendir. Gelimi ülkeler açsndan bakt$mzda ise yine iki etkiden söz etmek mümkündür: (lki, gelimi ülkelerde eitsizli$i azaltc politikalar yaygn ve yo$un olarak uygulanyorsa, bu politikalarn ekonomik özgürlükleri ksmas ölçüsünde ekonomik büyüme oranlar düecektir (Grubel, 1998:290). (kinci bir etki ise büyüme açsndan olumlu bir sonuç vermektedir: E$er medyan seçmenin büyük ço$unlu$unu sermaye geliri sahipleri oluturuyorsa (yani toplam gelir içinde emek gelirlerine göre sermaye gelirlerinin pay daha yüksekse), medyan seçmenin gelir düzeyi de yüksek olaca$ndan, yüksek oranl vergileme/kamu harcamas talebi azalacak; bu da yatrm tevi$ini arttrp büyüme oranlarn yükseltecektir. Ekonomik özgürlüklerin snrlanmasndan do$an olumsuz etki, bu olumlu etkiyi amad$ sürece veya ekonomik özgürlüklere getirilen snrlamalar kaldrld$ durumda, gelimi ülkelerin büyüme oranlar da dümeyecektir (Hanke ve Walters, 1998: 136). Gelir Da$lm/Büyüme ve Demokrasi ilikisinde teorik açklamalarn, ampirik çalmalarda pek do$rulanmad$ bir gerçektir. Bu da ilikinin oldukça karmak olmasndan ve verilerin yetersizli$inden kaynaklanmaktadr. Biz de ampirik çalmamzda bu ilikiyi de$erlendirmeye çalaca$z. 11