Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme"

Transkript

1 Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme Gülsüm GÜRLER HAZMAN * Özet Bu çalışma ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen unsurlar dikkate alınarak, Türkiye de söz konusu yatırımcılara yönelik olarak verilen teşvik belgesinin etkisi incelenmektedir. Yatırımcılara 1980 yılından itibaren teşvik belgesi verilmeye başladığı için araştırmanın başlangıç yılı olarak 1980 yılı ele alınmıştır ve araştırma dönemini kapsamaktadır. Araştırmada Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen Gecikmesi Artırılmış VAR Modeli (Toda-Yamamoto Nedensellik Modeli) kullanılmıştır. Analiz sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile teşvik belgesi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir. Anahtar Kelimeler: Vergi Teşvikleri, Doğrudan Yabancı Sermaye, Nedensellik Analizi The Effect of Fiscal Incentives on Foreign Direct Investment in Turkey: An Evaluation with Toda-Yamamato Causality Test Abstract With this study the effect of incentive certificate on foreign direct investment investigated with taking in to account the items that effect foreign direct investment. The begining year of the study is 1980 because of the fact that incentive certificate application started in this year. Study term is Toda-Yamamato Granger Test that suggested from Toda and Yamamato (1995) is used in this study. As a * Yrd.Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, 262 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

2 G. GÜRLER HAZMAN result there is no double causality relationship between foreign direct investment and incentive certificate. Key Words: Tax İncentives, Foreign Direct İnvestment, Causality Analyze JEL Classification Code: H22 Giriş Yabancı sermayenin kalkınmaya olan katkısı hakkında yapılan çalışmaların etkisiyle, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde yabancı sermaye yatırımları ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle rekabet güçlerini artırmak ve uluslararası ticarette söz sahibi olmak için ülkeler sermaye transferine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç daha çok gelişmekte olan ülkeler için önemli boyuttadır; çünkü, bu ülkelerin en önemli sorunları sermaye ve teknoloji yetersizliğidir. Bu açıdan ülkeler yabancı sermayeyi çekebilmek için uygun politik ve ekonomik koşulları hazırlamaktadır. Ülkeler yabancı sermaye girişini olumsuz etkileyecek faktörleri ortadan kaldırarak, politik ve ekonomik riskleri en aza indirmeye çalışmaktadır. Bu amaç için Türkiye'de yabancı sermayeye ilişkin olarak kabul edilen ilk yasal düzenleme 1954 yılında çıkarılan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'dur. 17 Haziran 2003 de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu yürürlüğe girmiş ve 18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu nun yerini almıştır. Bunun dışında 24 Ocak 1980 tarihli ekonomik istikrar tedbirleri ve 8/168 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi gibi düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, yerli ve yabancı sermaye oranı ile kâr ve ana sermaye transferi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, yabancı teknik ve idari personel istihdamına izin verilmesi ve altyapı ile ilgili kamu yatırımlarında "yapişlet-devret" modelinin kabulü, şeklinde çeşitli teşvik tedbirleri getirilmiştir. Düzenlenen teşvik tedbirlerinin başarılı sonuçlar yaratıp yaratmadığının araştırılması, teşviklerden beklenen hedeflerin gerçekleşmesi açısından son derece önemlidir. Bu açıdan bu çalışmada, Türkiye nin kalkınma sürecinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yerini belirlemek için mali nitelikte getirilen teşvik tedbirleri arasında yer alan teşvik belgesi uygulaması ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada, 1980 ile 2007 dönemini kapsayan iki zaman serisi kullanılmıştır. Bunlardan birisi teşvik belgesi sayısı, diğeri de doğrudan yabancı sermaye girişleridir. Serilerin 1980 yılından başlamasının nedeni ise, teşvik belgesi uygulamasının bu tarihten itibaren başlamış olmasından kaynaklanmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik boyutu için kullanılan metodoloji incelendiğinde, Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik analizinde durağan seriler arasındaki ilişkinin nedenselliği ele aldığı görülmektedir. Ancak yapılan analiz ile koentegrasyon tespit edilmediğinden Hata Düzeltme Modeli kullanılmamakta; bu durumda, Toda Yamamato Nedensellik Testi ele alınmaktadır. Çalışma sonucunda ise, her iki değişken arasında nedensellik olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durum, teşvik tedbirlerinden birisi olan teşvik belgesi uygulamasının doğrudan yabancı sermaye üzerindeki etkisinin çok yeterli olmadığı düşüncesini de desteklemektedir. Bu açıdan teşvik tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi, mevcut vergi sisteminin yarattığı sorunların ele alınarak kapsamlı bir vergi reformu düzenlenmesi gereklidir. Kapsamlı vergi reformu ile Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

3 Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme kasıt, vergi sistemini daha da karmaşık bir hale getirmek değildir. Alınacak tedbirler uzun vadeli değerlendirmelerden sonra gerçekleştirilerek, daha sade ve anlaşılır bir vergi sistemi inşası hedeflenmelidir. Çünkü sadece teşvik tedbirleri ile değil aynı zamanda, Türkiye nin makroekonomik reformlarla birlikte başarılı olması gerekmektedir. En iyimser tablo ile değerlendirildiğinde, ve dönemlerinde doğrudan yabancı sermaye girişinin GSYİH ye oranının sırasıyla %3 ve %2,8 e ulaşacağı öngörülmektedir. TÜSİAD için yılları için hazırlanan öngörü çalışmasına göre, DYY deki artışa paralel olarak toplam sermaye yatırımlarının GSYİH ye oranının %24 e çıkacağı tahmin edilmektedir. 1. Kavramsal Çerçeve: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY); bir ülkede bir firmayı satın almak, yeni kurulan bir firma için kuruluş sermayesi sağlamak ya da mevcut firma için sermaye artırımını sağlamak ile o ülkede bulunan firmalar tarafından diğer ülkede bulunan firmalara yapılan yatırımlar (Karluk, 1991:428) olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre DYSY, bir ekonomideki yerleşik varlığın başka bir ekonomideki yerleşik varlığa ya da yeni bir yatırım alanına, kalıcı kazanç elde etmeyi hedefleyen yatırımlar (Batmaz ve Tekeli, 2009:7) olarak ifade edilmektedir. Yeni yatırım sahalarının açılmasına imkân sağlaması ve mevcut yatırımları geliştirmesi gibi nedenlerle söz konusu bu yatırımlar çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Özellikle bilgi teknolojilerinin kullanımı ve transferi ile firmanın piyasada başarılı olması ve ekonominin canlanması, ev sahibi ülke açısından mal ve hizmetlerin sunumunda düzen ve etkinliğin sağlanması, söz konusu avantajlar arasında sayılmaktadır (Obwona, 2001:47). 2. Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Mevcut Durum Türkiye de yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesi, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile doğrudan yabancı sermayelere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Madde 3 e göre, uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; 1-Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. 2- Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat gereğince, kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez. Söz konusu Kanun ile doğrudan yabancı yatırımcılara ilişkin ilke ve esaslar düzenlenmiştir. Bu çerçevede yabancı yatırımcılara, kamulaştırma yapılmaması konusunda yasal güvence sağlanmış olmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının dağılımı hakkında çeşitli kuruluşlar tarafından raporlar hazırlanmaktadır. Bunlardan birisi Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü-UNCTAD (2005) tarafından hazırlanan Dünyanın Cazibe Merkezleri sıralamasıdır. Bu sıralamada Çin 1. sırada yer alırken, 2. sırada ABD ve 3. sırada Hindistan yer almaktadır yılında Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda ise en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken 10 ülke sıralanmıştır. Tablo 1 de görüldüğü üzere Türkiye bu sıralamanın 21. sırasında yer almaktadır. 264 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

4 G. GÜRLER HAZMAN Tablo 1: En Fazla DYSY Olan 10 Ülke ve Türkiye (2007) Sıra Ülke Yatırım Stoğu Milyar $) 1 A.B.D ,1 2 İngiltere 1.347,7 3 Çin 1.184,5 4 Fransa 1.026,1 5 Belçika 748,1 6 Hollanda 673,4 7 Almanya 629,7 8 İspanya 537,5 9 Kanada 520,7 10 İtalya 364,8 21 Türkiye 145,6 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Dünya sıralamasına bakıldığında söz konusu ülkelerin genel olarak ekonomileri güçlü ve rekabet güçlerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Dünyada doğrudan yabancı sermaye stokunun dörtte üçünün gelişmiş ülkelerde bulunması, söz konusu yabancı sermaye açısından siyasal istikrarın ne kadar önemli bir etken olduğunu göstermektedir (Kar ve Tatlıöz, 2008). Görülüyor ki, ekonomik istikrarı ve belli sektörlerde rekabet üstünlüğü sağlamış ülkeler, yabancı yatırımcılar için cazip gelmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istikrarlı ülkeleri tercih etmesi göz önüne alındığında, Türkiye nin istikrarlı bir ekonomiye kavuşmasıyla birlikte dünya yabancı sermaye stoku içindeki payını artıracağı beklenmektedir. Türkiye ye giren doğrudan yabancı sermaye rakamlarına bakıldığında ise 2008 yılında, 2007 yılına göre doğrudan yabancı yatırımların azaldığı gözlenmektedir. Bunun nedeni olarak, 2008 yılına damgasını vuran küresel kriz gösterilebilir. Tablo 2: Fiilen Giren Doğrudan Yabancı Sermaye Tutarları (Milyon $) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Toplam (Net) Uluslararası Doğrudan Sermaye Sermaye (Net) Diğer Sermaye* Gayrimenkul (Net) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı *Uluslararası Sermayeli Firmaların Yabancı Ortaklarından Aldıkları Kredi 2008 yılında Türkiye ye 18 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişinin, 14,7 milyon dolarını net doğrudan yabancı sermaye girişleri, 2,9 milyon dolarlık kısmını ise yurt dışında yerleşik kişilerin gayrimenkul alımları oluşturmuştur. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, 2008 yılında kurulan yeni yabancı sermayeli şirket ve/veya şube ve 638 şirkete yabancı sermaye iştiraki ile birlikte toplam yabancı sermayeli şirket sayısı dur. Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

5 Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme Tablo 3: ( ) Türkiye ye DYSY Girişlerinin Ülkelere Göre Dağılımı (%) Ülkeler Ülkeler Almanya %4,6 Belçika %8,9 Lüksemburg %4,8 Yunanistan %9,8 Birleşik Arap Emirlikleri %5,7 ABD %9,9 Fransa %5,9 Hollanda %21,6 İngiltere %6,4 Diğer %22,3 Kaynak: TCMB Türkiye de son 5 yıllık dönem için DYSY girişlerine bakıldığında, girişlerin yüzde 76 sının Avrupa ülkelerinden, yüzde 10 unun Kuzey Amerika dan, yüzde 9 unun Körfez ülkelerinden kaynaklandığı görülmektedir yılında uluslararası doğrudan yatırım girişleri, gelişmiş ülkelerde %33 azalırken, gelişmekte olan ülkelerde %3,6 artış görülmüştür. Yabancı Sermaye Koordinasyon Derneği-YASED Mart 2009 Değerlendirme Raporu nda bölgesel bazda AB ülkelerinde %30 düşüş görülmüş, gelişmekte olan bölgeler arasında önde gelen Güneydoğu Asya da ise %3 artış görülmüştür. Türkiye nin de aralarında olduğu Batı Asya bölgesine olan girişlerde ise, dünya geneline paralel olarak %21 azalma gerçekleşmiştir. UNCTAD tarafından geliştirilen diğer endeksler ise; Ülkeye Giren DYSY Potansiyel Endeksi ile Ülkeye Giren DYSY Performans Endeksi dir (Kaymak, 2005:77). - Ülkeye Giren Yabancı Doğrudan Yatırım (YDY) Performans Endeksi, ülkelerin küresel YDY toplamı içindeki payının ilgili ülkenin GSYİH sinin küresel hasıla içindeki payına oranlanması şeklinde hesaplanmaktadır. Elde edilen rakamın 1 den fazla olması o ülkenin ekonomik büyüklüğüne oranla daha fazla YDY çektiğini gösterir. Rakamın 1 den küçük olması ise bunun tam tersini göstermektedir. Böylece ülkelerin ne ölçüde YDY girişi aldığı bu endeksle ölçülmektedir. - Ülkeye Giren YDY Potansiyel Endeksi ise ülkeleri reel büyüme, kişi başına düşen milli gelir, toplam ihracat, enerji kullanımı, telefon hatları, cep telefonları sayısı, Ar-Ge harcamaları, zorunlu eğitimde öğrenci sayısı, ülke riski, doğal kaynaklar ihracatı, elektronik ve otomobil parça ve aksesuarlarının ihracatı, hizmet ihracatı ve dahili yabancı doğrudan yatırım stoğundan oluşan değişken yönünden değerlendirerek onların ne kadar YDY çekebilecek özellikte olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. 3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicileri literatürde pek çok çalışma ile ele alınmaktadır. Bunlar arasında, piyasadaki talep ve pazar büyüklüğü, yapısal büyüme, endüstrileşme, ülkedeki yabancı yatırım oranı, işgücü kalitesi, işgücü maliyetleri, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin seviyesi, dışa açıklık oranı, yerli yatırımlar, ülkedeki çeşitli risk faktörleri, insan kaynakları ve yabancı yatırımlara yönelik teşvikler yer almaktadır. Bunlar arasında yerli yatırımların, doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki negatif 266 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

6 G. GÜRLER HAZMAN etkilerinin saptanmış olması, araştırmacılar için oldukça etkileyici bir bulgu olarak ifade edilmektedir (Sun vd., 2002:88, Yang vd. 2008:66). Yabancı yatırımcılar için bu faktörler, yatırım yeri tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle işgücü piyasalarının durumu, ulaşım olanakları ve maliyetleri ile vergiler ve harcamalar, doğrudan yabancı yatırımların maliyetlerini etkilemektedir. İşgücü maliyetleri artışının negatif, işgücü kalitesinin de pozitif etkisinin olduğu bilinmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların elde edecekleri kâr için sadece işgücü maliyetleri değil aynı zamanda piyasadaki talep düzeyi ve pazar büyüklüğü de son derece önemli bir faktördür. DYSY için maliyet taşıyan unsurlar önemli olduğundan mümkün olduğu kadar üretim maliyetlerin minimum seviyede tutularak en yüksek çıktı sağlanması hedeflenmektedir. Bu açıdan yatırımların gideceği ülkedeki kaynak dağılımının etkinliği araştırılmaktadır. Dolayısıyla kaynak dağılımında etkinlik sağlanmasının, DYSY nın belirleyicileri arasında olduğu kabul edilmektedir (Chen, 1996:24). Bir ülkedeki coğrafi ve ekonomik nitelik taşıyan risk faktörlerinin ülkeye gelecek olan yabancı yatırımlar için oldukça önemli olduğu yapılan ampirik çalışmalar ile de desteklenmektedir (Mody ve Srinivasan, 1998). Xin ve Ni (1995), bu belirleyiciler arasında piyasa ölçeğinin diğerlerinden fazla etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Onlara göre bu etki yaklaşık %30 dur. Ayrıca işgücü maliyetleri %20, eğitim seviyesi %10, endüstrileşme %10, ulaşım olanakları %10, iletişim olanakları %10, çevre %5 ve bilimsel ve teknolojik araştırmalar %5 düzeyinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkilemektedir. Ülkenin sahip olduğu endüstrileşme seviyesi ve kalitesinin, yabancı yatırımları ülkeye çekmekte pozitif bir etkiye sahip olduğu yapılan ampirik çalışmalarda görülmektedir (Weeler ve Mody, 1992). Ülkedeki endüstrileşme seviyesinin önemi kadar ekonomik büyümenin de belirleyici bir oran olduğu ifade edilmektedir. Fiilen ülkeye giren doğrudan yabancı sermaye akımları ile ekonomik büyümenin ve dolayısıyla GSMH nin arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir (Yang vd., 2008:65). Özellikle ekonomik büyümedeki istikrarın aynı zamanda politik istikrarı da etkileyebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Sadece ekonomik dinamiklerdeki istikrar değil aynı zamanda politik istikrar da, yabancı yatırımcıların değerlendirmeleri için önemli olmaktadır. Ang (2008), ekonomik büyümenin tek başına yeterli olmadığını dolayısıyla yapısal anlamda büyümenin söz konusu yatırımları çekmek için etkili bir araç olduğunu ifade etmektedir (Ang, 2008:187). Çeşitli ülke örnekleri üzerinde yapılan araştırmalar ile de özellikle yapısal anlamda büyüme için yapısal reformların gerekli olduğu ifade edilerek, bu reformların yabancı yatırımcılar için cazip olduğu vurgulanmaktadır (Demekas vd., 2007:384). Doğrudan yabancı sermaye yatırımcıları için önemli olan bir diğer faktör ise, döviz kurudur. Döviz kurundaki değişimler ile doğrudan yabancı sermaye arasında kuvvetli korelasyon olduğunu saptayan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar, döviz kurundaki değişimlerin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörlerden biri olduğunu göstermektedir (Wang ve Swain, 1997:707). Literatürde yer alan bu çalışmalar yanında UNCTAD, doğrudan yabancı sermaye yatırım girişleri ile ilgili ülke potansiyelini ölçmek için Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Potansiyel Endeksini (FDI-POT-I) geliştirmiştir. FDI Potansiyel Endeksi sıralamasında Türkiye, 140 ülke arasında 72. sırada yer almaktadır. Bu endekste yer alan değişkenler ise şunlardır (Yükseler, 2005:24): Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

7 Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme 1. Ortalama GSYİH büyüme hızı, 2. Kişi başına GSYİH (dolar), 3. Toplam ihracatın GSYİH içindeki payı, 4. Telekomünikasyon altyapısı (1000 kişiye düşen telefon hattı ve cep telefonu), 5. Kişi başına ticari enerji tüketimi, 6. AR-GE harcamalarının GSYİH ye oranı, 7. Yüksek öğrenimdeki öğrenci sayısının toplam nüfus içindeki payı, 8. Ülke riski, 9. Doğal kaynak ihracatının dünya toplamı içindeki payı, 10. Elektronik ve taşıt araçları aksam ve parça ithalatının dünya toplamı içindeki payı, 11. Hizmet ihracatının dünya toplamı içindeki payı, 12. Doğrudan yabancı sermaye yatırım stokunun dünya toplamı içindeki payı. 4. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Teşvik Tedbirleri Devlet, çeşitli nitelikteki teşvikler ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyerek ülkeye çekmek isteyebilir. Bu konuda devletin elindeki araçlardan birisi de teşvik tedbirleridir. Yapılan ampirik çalışmalar ile yüksek vergi oranlarının doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını negatif etkilediği saptanmıştır (Hines, 1996). Özellikle ithalat üzerine konan kotalarla birlikte ülkenin dışa açıklık düzeyi dikkate alındığından, kotaların yabancı yatırımcılar için olumsuz değerlendirildiği saptanmıştır. Dolayısıyla mali araçlar kullanılırken, ülkenin sadece maliye politikalarının değil ayrıca dış ticaret politikalarının da göz ardı edilmemesi gerektiği tavsiye edilmektedir (Wang ve Swain, 1997: ) Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermayeye Etkisi Mali teşviklerin özelliği yabancı yatırımcının vergi yükünün azaltılmasıdır. Bu amaçla çeşitli türlerde teşvikler uygulanmaktadır. Bunlar genel olarak; kâra dayalı teşvikler, sermaye yatırımına yönelik teşvikler, işgücü maliyetine ilişkin teşvikler, satışa dayalı teşvikler, ithalata dayalı teşvikler, ihracata dayalı teşvikler, diğer masraflara yönelik teşvikler, yabancı çalışanlar için teşvikler şeklinde ifade edilmektedir (Kaymak, 2005:85-86). Düşük vergi oranlarının doğrudan yabancı sermaye üzerindeki etkisinin gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere kıyasla daha kuvvetli olduğu iddia edilmektedir. Ancak piyasa ile ilgili değişkenler ile yabancı sermaye arasındaki korelasyonun, vergi oranı ile olan korelasyondan daha kuvvetli olduğu ifade edilmektedir (Azemar ve Delios, 2008:86). Bu çalışmalarda özellikle pazarın büyüklüğü ve piyasadaki talep, piyasa ile ilgili değişkenler olarak ele alınmaktadır. Bu tür çalışmalarda, DYSY ile vergi sonrası kâr arasında pozitif bir korelasyon olduğu vurgulanmaktadır (Hartman, 1984, Young, 1988). Devereux ve Griffith (2002) ile Mooji ve Ederveen (2003) tarafından çeşitli ülkelerde uygulanan vergi politikalarının dönemsel analizi yapılmış ve DYSY üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Vergi ayrıcalıklarının özellikle vergi istisnalarının yatırım yeri tercihi üzerinde etkisinin olduğu vurgulanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki ortalama vergi oranı, 1990 ların başında yaklaşık %40 iken 2000 li yıllarda %32 nin altına seyretmiş, endüstrileşmiş ülkelerde ise aynı dönemler için yaklaşık %43 ten %35 e gerilemiştir (Azemar ve Delios, 2008:92). Bu değişiklik, uluslararası vergi rekabetinin vergi politikasını etkileyerek 268 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

8 G. GÜRLER HAZMAN Kurumlar Vergisi oranlarının aşağıya çekilmesi ile açıklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler düşük vergi oranları uygulayarak zayıf olan ekonomilerini güçlendirmek istemektedir. Mutti ve Grubert (2004), doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ev sahibi ülkedeki vergileme politikasına karşı duyarlı olduğunu tespit etmişlerdir. Bu duyarlılığın özellikle gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olduğunu iddia etmişlerdir (Mutti ve Grubert, 2004:337). Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye çekilmesi için birçok mali aracın mümkün olduğu ancak mali nitelikteki teşviklerin, bunlar arasında en önemlisi ve etkilisi olduğu vurgulanmaktadır (Davies ve Ellis, 2007:1423). Ülkelerin ulusal vergi politikalarının doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu Simmons (2003) tarafından ampirik bir çalışma ile desteklenmektedir. Yapılan çalışma ile doğrudan yabancı sermaye akımları ile vergi rejimleri arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiştir (Simmons, 2003:105). Vergi sisteminin saydamlığı, vergi düzenlemelerinin istikrarı, çifte vergilendirme sorunu karşısında alınan önlemler, vergi tahsilatında etkinlik, indirim, istisna ve vergi tatilleri gibi konular, vergi rejimi değerlendirilirken dikkate alınan unsurlardır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerine konan bir vergi, söz konusu firmaların sermaye ve işgücü oranlarını azaltmalarına neden olduğundan, DYSY yi negatif yönde etkileyecektir (Desai vd., 2004:2728). Buradan hareketle, vergi rejimi ele alınırken, Kurumlar Vergisinin etkisine odaklanılmıştır. Kurumlar Vergisi oranları ile DYSY arasında tek yönlü ilişki olduğu tespit edilmiş ve bununla birlikte vergi oranlarındaki indirim yanında vergi tatilleri de kullanılan mali teşvikler arasında sayılmıştır. Brezilya, Hindistan, Meksika ve Çin, vergi tatilleri olarak nitelendirilen kısmi zamanlı muafiyet ve istisnalar uygulayarak yabancı yatırımcıları ülkelerine çekmeye çalışmaktadırlar (Lin, 2006:164; Slemrod, 1990). Uluslararası vergi rekabetinin yabancı yatırımcıları etkilediği ve özellikle ekonomisi güçlü, ihracat potansiyeli yüksek ülkelerin vergi rekabeti üzerinde belirleyici olduğu bilinmektedir (Gordon, 1992:2731). Yabancı yatırımcı yatırım yeri tercihinde bulunurken vergilendirilen faktörler ile vergilendirilmeyen faktörler dolayısıyla vergi teşvik alanlarını dikkate almaktadır (Tung ve Cho, 2000:114). Görülüyor ki mali nitelikteki belirleyiciler arasında vergi teşvikleri en önemli yere sahiptir. Ancak, sadece vergi ile ilgili değil, vergi dışı mali teşvikler de dikkate alınmaktadır. Örneğin, mali nitelikteki teşviklerin sürekliliği, mali teşvik sonrası fayda ve kayıpları, çeşitli kredi kolaylıkları gibi konular ele alınmaktadır Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermayeye Yönelik Mali Nitelikteki Teşvikler Türkiye de DYSY ye yönelik teşvikler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ele alındığında, sağlanan kolaylıklar şöyle sıralanmaktadır (DPT, 2000:8): - Yabancı yatırımcılar, Türk yatırımcılar ile aynı hak ve sorumluluklara sahiptir. - Yabancı ortak payına ait kısıtlama bulunmamaktadır. - Yabancı sermaye olarak getirilen dövizler, Türk lirasına çevrilmeden döviz tevdiat hesabında tutulabilmektedir. - Kâr payı, royalty, tasfiye payı vb. gibi kazançlar serbestçe ülke dışına transfer edilebilmektedir. Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

9 Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme - Yabancı yatırımcı ihtiyaç duyduğu yabancı personeli istihdam edebilmektedir. - Lisans, know-how, teknik yardım ve yönetim anlaşmalarının onay mecburiyeti kaldırılmış olup, tescil yaptırılması yeterli görülmektedir. - Dış kredi anlaşmalarının onay zorunluluğu bulunmamaktadır sayılı ve 17/06/2003 tarihli Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde düzenleme yapılmıştır. Kanunun 1. maddesinde amaç ve kapsam açıklanmıştır. Buna göre Kanunun amacı, Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Türkiye de teşvik unsurları kapsamında, yatırım teşvik belgesi verilmektedir. Yatırım teşvik belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek yatırımlara destek vermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Teşvik belgesi kapsamında yararlanılacak devlet yardımları için iller sosyo-ekonomik gelişmişlik durumlarına göre dört bölgeye ayrılmıştır (www.tesvik.com.tr, 27/10/2009): - 1 ve 2. bölgeler için; vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası, - 3 ve 4. bölgeler için; vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteği, - Büyük ölçekli yatırımlar için; vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası şeklindedir. Bakanlar Kurulunun, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ i Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ, 16/07/2009 dan itibaren yürürlüktedir. Yeni teşvik sistemiyle getirilen yenilikler çok kapsamlı olup, bölgesel ve sektörel yatırımlara ek destekler uygulanmaktadır. Bu sistemde her yatırım, her ilde aynı oranda desteklenmemektedir. Ayrıca, her yatırım bölgesel desteklere tabi değildir. Bölgesel destekler için aranan asgari yatırım şartları ve sektörler illere göre değişmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak devlet yardımları için asgari yatırım tutarı, yapılacak yeni veya ilave yatırımlarda 1 ve 2. bölgeler için 1 milyon TL, 3 ve 4. bölgeler için 500 bin TL olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına bakıldığında, kalkınmada öncelikli yöreler için en çok imalat ve hizmet sektörüne belge sağlandığı görülmektedir. Tablo 4: Kalkınmada Öncelikli Yörelere Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Tarım Madencilik İmalat Enerji Hizmetler TOPLAM Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 270 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

10 G. GÜRLER HAZMAN Sektörel dağılım incelendiğinde özellikle kalkınmada öncelikli yöreler için son derece önemli olan imalat sektörünün, sağlanan teşvik belgelerinden en fazla yararlandığı gözlenmektedir. Son yıllardaki en fazla yararlanmanın 2005 yılında gerçekleştiği, 2008 yılında ise yatırımların neredeyse yarı yarıya düştüğü gözlenmektedir. 5. Metodoloji, Veri Seti ve Model Bu çalışmada mali teşvik kapsamında yer alan yatırımlara yönelik teşvik belgesi uygulamasının, Türkiye ye fiilen giren yabancı sermaye yatırımlar üzerinde etkili olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla oluşturulan değişkenler, fiilen ülkeye giren yabancı yatırım miktarı (milyon dolar) (yabancı) ve yabancı yatırımcıların yararlanabileceği devlet tarafından verilen teşvik belgeleri sayısıdır (teşvik). Veriler arasındaki dönemi kapsamaktadır. Verilen teşvik belgesi sayılarına ilişkin veriler 1980 yılından itibaren başladığı için araştırmanın başlangıç yılı olarak 1980 yılı ele alınmıştır. Veriler, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine Müsteşarlığının istatistiklerinden elde edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik boyutu için kullanılan metodoloji incelendiğinde, Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik analizinde durağan seriler arasındaki ilişkinin nedenselliği ele aldığı görülmektedir. Kullanılan iki serinin arasındaki nedensellik ilişkisini test etmeden önce, serilerin durağanlık düzeyleri incelenecektir. Serinin durağan olması, söz konusu serinin ortalamasının, varyansın ve kovaryansın zaman içinde değişmez olduğunu ifade etmektedir. Genellikle seriler durağanlığı sağlamadıklarından, birinci ya da ikinci farkları alınarak veya logaritmaları alınarak durağan hale getirilmektedir. Augumened Dickey-Fuller (ADF) testi sonucunda, serinin durağan olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden serilerin doğal logaritmaları alınmıştır. Düzeyde durağan olmayan fakat farkı alındığında durağan hale getirilen seriler arasında koentegrasyonun (eşbütünleşme) varlığı araştırılır. Eşbütünleşmenin tespiti halinde Engle ve Granger (1987) tarafından bulunan Hata Düzeltme Modeli, nedensellik ilişkisinin ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır. Ancak seri eşbütünleşik değil ise bu test istatistiği kullanılmamaktadır. Metodolojide bu sorun karşısında farklı öneriler mevcut olup, Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen Gecikmesi Artırılmış VAR Modeli (Toda-Yamamoto Nedensellik Modeli) getirilen önerilerden birisidir. Bu çalışmada nedensellik analizi, Toda- Yamamoto yöntemi ile geliştirilmeye çalışılmıştır. 2 değişkenli modelde LDYS=(Fiilen ülkeye giren doğrudan yabancı sermaye), LTB=(Verilen teşvik belgesi sayısı) şeklinde oluşturulmuştur. Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

11 Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme 6. Birim Kök Testleri Bir serinin durağanlığını incelemek için birim kök testleri yapılmaktadır. Çünkü durağan olmayan seriler, birçok hipotez testini geçersiz kılmaktadır. Bu çalışmada bu amaçla, Augumened Dickey-Fuller (ADF) testi kullanılmıştır. Buna göre; Ho: seri durağan değildir (birim köke sahiptir) iken alternatif hipotez olarak Ha: seri durağandır (birim köke sahip değildir) şeklindedir. Durağan olmayan serilerle çalışılması halinde, sahte regresyon problemi ile karşılaşılabileceği ve bu durumda regresyon analizi ile elde edilen sonuçların geçersiz sayılacağı ifade edilmektedir. Durağan olmayan seriler ile yapılan regresyon analizlerinin, sadece bu seriler arasındaki eşbütünleşme (koentegrasyon) ilişkisi varsa gerçek ilişkiyi yansıtacağı kabul edilmektedir (Gujarati, 1999:726). Tablo 5: ADF Testi Sonuçları Değişkenler T istatistikleri ADF Test İstatistiği %1 ADF Test İstatistiği %5 Logyabancı -0,899-3,699-2,976 Logtesvik -4,762-3,699-2,976 logyabancı -6,821* -3,711-2,981 logtesvik -8,111* -3,711-2,981 Not: *, %1 seviyesinde anlamlılığı gösterir. ADF testi sonucunda, logaritması alınmış her iki serinin birinci farkları alındığında, durağan çıkmıştır. Dolayısıyla, modelde yer alan değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi (d max = 1) olarak tespit edilmiştir. 7. Koentegrasyon Testi Çalışmada kullanılan logyabancı ve logtesvik değişkenlerinin arasında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığını araştırmak için literatürde koentegrasyon ilişkisi araştırılır. İki değişkenin eşbütünleşik olması durumunda düzey değerleri ile regresyonu anlamlıdır Bu amaçla Johansen-Juselius (JJ Testi) ile koentegrasyon araştırılmıştır. Bu test için gecikme uzunluğunun doğru tespit edilmesi gereklidir. Uygun olan gecikme uzunluğunun bulunması için VAR modeli kullanılacaktır. Bunun için bazı kriterler dikkate alınacaktır. AIC, FPE,SC, LR, HQ kriterleri söz konusu kriterler olarak ele alınmaktadır. Tablo 6: VAR Modeline Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi Gecikme LR FPE AIC SC HQ sayısı 1 48,056* 0,014* 1,433* 1,731* 1,504* 2 2,009 0,018 1,679 2,175 1, ,893 0,022 1,850 2,544 2, ,487 0,021 1,714 2,607 1, ,410 0,321 2,040 3,132 2, ,201 0,047 2,271 3,560 2,574 LR: Sequential Modified, LR Test Statistics, FPE: Final Prediction Error, AIC: Akaike Iinformation Criterion, SC: Schwarz Information Criterion, HQ: Hannan-Quinn Information Criterion *: En uygun gecikme uzunluğu 272 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

12 G. GÜRLER HAZMAN VAR modeline uygun olan gecikme uzunluğu sayısı, tüm kriterlere göre 1 olarak belirlenmektedir. Uygun olan gecikme uzunluğuna göre yapılan Johansen Koentegrasyon Testi sonucunda, koentergrasyonun olmadığı tespit edilmiştir. Tablo 7: Johansen Koentegrasyon Testi Sonuçları Eigenvalue Hipotez Max-Eigen %5 Kritik değer 0, , Ho: r=0 Ho: r 1 9, , , , p değeri 0,10 0,76 Tablo 6 da görüldüğü üzere p değerleri %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı değildir. %5 kritik değerleri, Max-Eigen istatistik değerlerinden büyüktür. Dolayısıyla koentegrasyon yoktur. Koentegrasyon tespit edilmediğinden Hata Düzeltme Modeli kullanılamayacaktır. Bu durumda, Toda Yamamato Nedensellik Testi ele alınacaktır. 8. Toda-Yamamato Nedensellik Testi Toda ve Yamamato (1995) VAR Modeline, serilerin maksimum bütünleşme derecesi kadar fazladan gecikme eklenebileceğini ve böylece yapılan WALD hipotez sınamasının Ki-kare dağılımına sahip olacağını belirtmişlerdir. Buradaki nedensellik sınamasının en önemli şartı, değişkenlerin maksimum bütünleşme derecelerinin doğru belirlenmiş olmasıdır. Bu derecenin doğru belirlenmesi için birim kök testlerinden yararlanılmıştır ve AIC, SC, HQ kriterleri dikkate alınarak, uygun olan gecikme sayısı 1 olarak tespit edilmiştir. Buradan hareketle d max =1 olarak ele alınacaktır. Toda Yamamato Nedensellik Testi için (k+d max ) derecesinden VAR modeli çerçevesinde analiz yapılmaktadır. Burada k değeri, VAR modelindeki gecikme sayısını ifade etmektedir. İlk olarak tespit edilen gecikme sayısı 1 olduğundan k+d max = 1+1=2 dir. Yeni kurulan VAR(2) modeli, SUR-Seemingly Unrelated Regression (İlişkisiz Regresyon) yöntemi ile tahmin edilerek nedensellik araştırılmıştır. SUR yönteminin tercih edilmesinin nedeni, hata terimleri arasında korelasyon olasılığının varlığıdır. Tablo 8: Nedensellik Testi Sonuçları Nedensellik Yönü Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Teşvik belgesi F test P değeri istatistiği Teşvik belgesi 0, ,99 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 0, ,61 Test sonuçlarına göre, %5 anlamlılık seviyesinde, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile teşvik belgeleri arasında herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıştır (0,99 ve 0,61>0,05). Dolayısıyla doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile teşvik belgesi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi mevcut değildir. Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

13 Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme Sonuç Dış ticaretin gelişmesi ve küreselleşmenin de etkisiyle ülkeler arasındaki sınırlar yavaş yavaş ortadan kalkarak tek bir dünya pazarı oluşmuş ve ülkeler, bu pazardaki paylarını korumak ve arttırmak için rekabet etmeye başlamışlardır. Rekabeti sürekli kılmak için ise ucuz girdi sağlama ve yüksek kârları garanti altına alma hedefleri hız kazanmıştır. Bu çerçevede doğrudan yabancı sermaye girişleri bir çıkar yol olarak değerlendirilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki tasarruf yetersizlikleri ve döviz darboğazları nedeniyle rekabet güçleri olumsuz etkilendiğinden, doğrudan yabancı sermaye için cazip ortamlar yaratma girişimleri sürekli artmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerin önündeki engeller sadece bunlarla sınırlı değildir; siyasi ve ekonomik istikrasızlıklar, ulusal paradaki değer artışları, vergi sisteminin karmaşıklığı, bürokratik engellerin varlığı, kayıt dışı ekonominin boyutları, kamu borçlanma gereğinin fazlalığı, maliyet enflasyonu gibi engeller de doğrudan yabancı sermaye girişlerini olumsuz etkilemektedir. Buradan hareketle yabancı yatırımcıların ekonomik büyüme ve kalkınmaya sağladıkları katkı yönünden, çoğu ülke söz konusu yatırımları teşvik etmeye ve alternatif teşvik mekanizmalarını araştırmaya başlamıştır. Teşvikler belirlenirken, ülkeye yabancı yatırımcıyı çekmek amaçlanmakta ve seçilecek teşviklerin ülkeye olan mali anlamda maliyetleri ile teşvik sonrası ülkeye olan kazancın çok iyi şekilde karşılaştırılması gerekmektedir. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta ise, yabancı teşviklerin çok çeşitli ve değişken olduğudur. Dolayısıyla her yatırım için aynı teşvik değil, yatırım türlerine ya da miktarlarına göre teşviklerin değerlendirilmesi önemlidir. Bu görüşlerin yanında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisi üzerinde negatif etkiler yaratabileceği konusunda da görüşler mevcuttur. Burada özellikle yerli yatırımcının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Yerli üreticinin yabancı yatırımcılar ile rekabet yapamaması sonucunda sektörden ayrılmasıyla yerli üretimin zayıflayacağı iddia edilmektedir Her ne kadar görüşler çeşitli olsa da, doğrudan yabancı sermayenin kalkınma üzerinde olumlu etkileri olduğu genel kabul görmektedir. Dünyada gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye nin bu konuda başarısının tatmin edici boyutta olmadığı dikkat çekmektedir. Türkiye de 1980 ler ile birlikte yabancı sermaye girişleri başlamış, bu tarihten itibaren başlayan liberal ekonomi girişimleri olumlu etkiler yaratsa da, yeterli hukuksal ve idari alt yapının geliştirilmemiş olması beklenen seviyeye ulaşmayı geciktirmiştir lı yıllarda AB ile ilişkilerin canlanması ve 1996 da Gümrük Birliğine girilmesiyle ekonomik açıklık daha da artmıştır. Özellikle 17 Haziran 2003 de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile yabancı yatırımcı için Türkiye de yatırım süreci basitleştirilerek cazip hale getirilmesi amacıyla önemli kolaylıklar sağlanmıştır. Bu Kanunla birlikte doğrudan yabancı sermaye girişlerinde artışlar gözlense de bu artışlar diğer gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmıştır. Söz konusu düzenlemelerin yanında Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 sayılı) ile yabancı sermayeyi çekmek için Kurumlar Vergisi oranı yeniden tespit edilmiştir. Vergi oranı Kanun yayınlanmadan önce %30 olarak uygulanırken, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile oran %20 olarak belirlenmiştir. Bu Kanun ile özellikle yabancı sermayeye yönelik hukuki anlamda altyapının oluşturulması ve vergi 274 Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

14 G. GÜRLER HAZMAN oranlarının düşürülerek, yabancı sermayenin dikkatinin çekilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi teşvik unsurları da yeni teşvik sistemi içinde yer almaktadır. Teşvik tedbirlerinin yabancı sermaye üzerindeki etkisinin belirlenmesi, bu düzenlemelerin başarısını/başarısızlığını saptamada önemli olmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile teşvik belgesi uygulaması arasında bir nedensellik olup olmadığı araştırılmıştır. Analiz türü olarak Toda-Yamamato Nedensellik Testi tercih edilmiştir. Çünkü değişkenlerinin arasında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığını araştırmak için kullanılan Koentegrasyon Testi sonucuna göre, değişkenler arasında koentegrasyona rastlanmamıştır. Bu açıdan, Hata Düzeltme Modeli yerine Toda-Yamamato Nedensellik Testi ele alınmıştır. Çalışma sonucunda, yatırımcılara yönelik olarak verilen teşvik belgeleri ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında bir nedensellik gözlenmemiştir. Buradan hareketle, doğrudan yabancı yatırımcılara yönelik olarak uygulanan teşviklerden teşvik belgesi uygulamasının yabancı yatırımcılar üzerinde etkisinin kuvvetli olmadığı tespit edilmiştir. Her ne kadar teşvik belgesi uygulaması ile doğrudan yabancı sermaye girişleri arasında nedensellik bulunmasa da, Türkiye de reel sektöre katkı sağlayan yabancı yatırımcıları etkileyen başka unsurların olduğu bilinmektedir. Şu da bir gerçek ki, yabancı yatırımcılar yatırım kararı alırken sadece ülkede uygulanan teşvik türlerine bakmazlar, yabancı yatırımcıları etkileyen diğer faktörler de söz konusudur. Özellikle politik istikrarsızlıklar, yolsuzluklar, mali disiplinin yetersiz oluşu, güvenlik sorunu, yatırım maliyetlerinin yüksek olması gibi faktörler, yatırımcıları birinci derecede etkileyebilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye girişleri arttırılmak isteniyorsa, öncelikle uygun şartların sağlanması gerekmektedir. Bunun için teşvik mekanizmasının yeniden gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Bu çerçevede şimdiye kadar yapılan çalışmalar başarılı sonuçlar vermiştir. Yabancı yatırımcıların reel sektöre katkı sağlayacak şekilde ülkeye girişlerini arttırmak ve devamlı kılmak için gerekli güven ortamının da sağlanması da hiç kuşkusuz önemlidir. Türkiye nin aslında yabancı yatırımcıları etkileyecek düzeyde piyasa yapısına, işgücü kalitesine, jeopolitik bir konuma sahip olduğu bir gerçektir. Bu durumun güçlendirilmesi, sadece doğrudan yabancı yatırımcıları değil aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik gücü de olumlu yönde etkileyecektir. Kaynakça Ang, J. B. (2008), Determinants of Foreign Direct Investment in Malaysia, Journal of Policy Modeling, 30, Azemar, C. ve Delios, A. (2008), Tax Competition and FDI: The Special Case of Developing Countries, Journal of Japanese Int. Economies, 22, Batmaz, N. ve Tekeli, S. (2009), Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri, Denizli: Ekin Yayınevi. Chen, C. H. (1996), Regional Determinants of Foreign Direct Investment in Mainland China, Journal of Economic Studies, 23(2), Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

15 Türkiye de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamato Nedensellik Analizi Çerçevesinde Değerlendirme Davies, B. R. ve Ellis, C. J. (2007), Competition in Taxes and Performance Requirements for Foreign Direct Investment, Europen Economic Review, 51, Demekas, D. G., Horvath, B., Ribakova, E. ve Wu, Y. (2007), Foreign Direct Investment in European Transition Economies, The Role of Policies, Journal of Comparative Economics, 35, Desai, M. A., Foley, C. F. ve Hines, J. R. (2004), Foreign Direct Investment in a World of Multiple Taxes, Journal of Public Economics, 88, Devereux, M. ve Griffith, R. (2002). The Impact of Corporate Taxation on the Location of Capital: A Review, Swedish Econ. Pol. Rev, 9, DPT, (2000), Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, Gordon, R. H. (1992), Can Capital Income Taxes Survive in Open Economies?, Journal of Finance, 47(3), Granger, C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica, 37(3), Gujarati, D. N. (1999), Temel Ekonometri, (Çev. Şenesen, Ü. ve Şenesen, G. G.), İstanbul: Literatür Yayınları. Hartman, D. (1984), Tax Policy and Foreign Direct Investment in the United States, Nat. Tax Journal, 37(4), Hines, J. (1996), Altered States: Taxes and the Location of Foreign Direct Investment in America, American Economic Review, 86, Kar, M. ve Tatlıöz, F. (2008). Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi, KMU, İİBF Dergisi, Sayı.14, Karluk, R. (1991), Uluslararası Ekonomi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Kaymak, H. (2005), Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak için Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli mi?, Maliye Dergisi, Sayı.147, Lin, K. Z. (2006), The Impact of Tax Holidays on Earnings Management: An Emprical Study of Corporate Reporting Behavior in a Developing-Economy Framework, The International Journal of Accounting, 41, Mody, A. ve Srinivasan, K. (1998), Japanese and US Firms as Foreign Investors: Do they March to the Same Tune?, The Canadian Journal of Economics, 31, Mooji, R. ve Ederveen, S. (2003), Taxation and Foreign Direct Investment: A Synthesis of Emprical Research, International Tax Public Finance, 10(6), Muti, J. ve Grubert, H. (2004), Emprical Asymmetries in Foreign Direct Investment and Taxation, Journal of International Economics, 62, Obwona, M. B. (2001), Determinants of FDI and their Impact on Economic Growth in Uganda, African Development Bank, USA: Published by Blackwell Publishers, Simmons, R. S. (2003), An Emprical Study of the Impact of Corporate Taxation on the Global Allocation of Foreign Direct Investment: A Broad Tax Attractiveness Index Approach, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 12, Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran 2010

16 G. GÜRLER HAZMAN Slemrod, J. (1990), Tax Effects of Foreign Direct Investment in the US: Evidence from a Cross-Country Comparision, Razin, A. ve Slemrod, J. (Eds.), Taxation in the Global Economy, University of Chicago Pres. Sun, Q., Tong, W. ve Yu, Q. (2002), Determinants of Foreign Direct Investment Across China, Journal of International Money and Finance, 21, Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995), Statistical Inference in Vector Auto Regressions with Possibly Integrated Process, Journal of Econometrics, 66, Tung, S. ve Cho, S. (2000), The Impact of the Tax Incentives on Foreign Direct Investment in China, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 9(2), Wang, Z. Q. ve Swain, N. (1997), Determinants of Inflow of Foreign Direct Investment in Hungary and China: Time-Series Approach, Journal of International Development, 9(5), Weeler, D. ve Mody, A. (1992), International Investment Location Decision, Journal of International Economics, 33, Xin, X. ve Ni J. (1995), A Decision of the East and West: China on the Scale, Beijing: China Social Press. Yang, C., Biyun, L. ve Ju, B. (2008), Ridge Regression Analysis on the Influential Factors of FDI in Jiangsu Province, Canadian Socal Science, 4(4), Young, K. (1988), The Effects of Taxes and Rates of Return on Foreign Direct Investment in the United States, Nat. Tax Journal, 41(1), Yükseler, Z. (2005), Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İş/Yatırım Ortamı İlişkisi, TC Merkez Bankası, Maliye Dergisi Sayı 158 Ocak-Haziran

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: 1970-2005. Kadir KARAGÖZ *

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: 1970-2005. Kadir KARAGÖZ * 929 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: 1970-2005 Kadir KARAGÖZ * ÖZET Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), birçok gelişmekte olan ülkenin geçiş ve gelişim süreçlerinde

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar- İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği

Doğrudan Yabancı Yatırımlar- İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği Doğrudan Yabancı Yatırımlar- İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği M. Ozan SARAY * Özet Doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam arasındaki ilişki son otuz yıllık süreçte dış borçlanmanın göreceli olarak önemini

Detaylı

Özet. İsmet GÖÇER * Osman PEKER **

Özet. İsmet GÖÇER * Osman PEKER ** Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi İsmet GÖÇER * Osman PEKER ** Özet Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ **

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ Özet Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** Bu çalışmanın temel amacı, 1980-2003

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye nin Đhracat Performansına Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz*

Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye nin Đhracat Performansına Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz* Volume 3 Number 2 2012 pp. 21-40 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye nin Đhracat Performansına Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz* Ismet Gocer a Sahin Bulut b M. Metin

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

ÖZET Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye

ÖZET Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye EĞİTİM HARCAMALARININ İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 Taner AKÇACI Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. İbrahim Örnek Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Uluslararası literatürde

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

Ekonomik Özgürlük Endeksinin Yurt Dışına Doğrudan Yabancı Yatırım Yapan Türk Sermayesinin Ülke Seçim Kararına Etkisi Var mıdır?

Ekonomik Özgürlük Endeksinin Yurt Dışına Doğrudan Yabancı Yatırım Yapan Türk Sermayesinin Ülke Seçim Kararına Etkisi Var mıdır? Ekonomik Özgürlük Endeksinin Yurt Dışına Doğrudan Yabancı Yatırım Yapan Türk Sermayesinin Ülke Seçim Kararına Etkisi Var mıdır? Ekonomik Özgürlük Endeksinin Yurt Dışına Doğrudan Yabancı Yatırım Yapan Türk

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM KARARLARI VE BELİRLEYİCİLERİ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM KARARLARI VE BELİRLEYİCİLERİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM KARARLARI VE BELİRLEYİCİLERİ Ahmet KURTARAN * Özet: Şirketlerin uluslararasılaşma sürecindeki ilk iki aşama olan ihracat ve lisans anlaşmalarından sonra son aşama doğrudan yabancı

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE DIŞ REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE DIŞ REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ/THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE DIŞ REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ Doç Dr. Selim İNANÇLI Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F

Detaylı

I. Giriş Küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçlarının yaşandığı, ülkeler arası ekonomik sınırların giderek daha da yok olduğu ve dolayısıyla ülkelerin

I. Giriş Küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçlarının yaşandığı, ülkeler arası ekonomik sınırların giderek daha da yok olduğu ve dolayısıyla ülkelerin Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 235 YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ (*) Mustafa GÜLMEZ (**) İlkay NOYAN YALMAN (***)

Detaylı

Arş. Grv. Şebnem Arık - Öğr. Grv. Dr. A. Beyhan Akay - Arş. Grv. Mehmet Zanbak

Arş. Grv. Şebnem Arık - Öğr. Grv. Dr. A. Beyhan Akay - Arş. Grv. Mehmet Zanbak Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyen Faktörler: Yükselen Piyasalar Örneği* The Determining Factors of Foreign

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009

TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management / Volume: V FALL TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009 Muammer YAYLALI

Detaylı

VERGİ TEŞVİK POLİTİKASI VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ

VERGİ TEŞVİK POLİTİKASI VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI VERGİ TEŞVİK POLİTİKASI VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ Kibriye BAŞTÜRK YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

Finansal Yenilikler ve Para Talebi

Finansal Yenilikler ve Para Talebi A. OKTAYER Finansal Yenilikler ve Para Talebi Asuman OKTAYER * Özet Bu çalışmada, Türkiye de finansal yenilikler ve para talebi arasındaki ilişki, 1991.1-2010.4 dönemine ilişkin üçer aylık veri kullanılarak

Detaylı

YENİ TEŞVİK PROGRAMI: STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME

YENİ TEŞVİK PROGRAMI: STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME Ekonomik Yaklaşım, 24(89), 1-23 YENİ TEŞVİK PROGRAMI: STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE BİR DEĞERLENDİRME Celal TAŞDOĞAN * 15 Ocak 2014 tarihinde alındı; 30 Haziran 2014 tarihinde revize edildi; 10 Temmuz 2014

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE TEŞVİKLER ve ÜLKE UYGULAMALARI Erdal AKDEVE Yrd. Doç.Dr. İşletme Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, erdal.akdeve@ybu.edu.tr Erdal Tanas KARAGÖL Prof. Dr. Siyasal Bilgiler

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 67, ss. 47-58 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ H. Aydın OKUYAN * Erman ERBAYKAL ** Özet Bu çalışmada, doğrudan yabancı

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu makalenin amacı, doğrudan

Detaylı

TÜRKİYE DE UYGULANAN DÖVİZ KURU SİSTEMLERİNİN DIŞ TİCARET İLE İLİŞKİSİ. The Relationship Between Exchange Rate Systems in Turkey and Foreign Trade

TÜRKİYE DE UYGULANAN DÖVİZ KURU SİSTEMLERİNİN DIŞ TİCARET İLE İLİŞKİSİ. The Relationship Between Exchange Rate Systems in Turkey and Foreign Trade TÜRKİYE DE UYGULANAN DÖVİZ KURU SİSTEMLERİNİN DIŞ TİCARET İLE İLİŞKİSİ The Relationship Between Exchange Rate Systems in Turkey and Foreign Trade Yrd. Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Social Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Munise Ilıkkan Özgür Aksaray

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: 1980 DÖNEMİ SONRASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

TURİZM SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: 1980 DÖNEMİ SONRASI ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TURİZM SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: 1980 DÖNEMİ SONRASI ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ DUYGU SELEK

Detaylı

TÜRKİYE DE UYGULANAN EKONOMİK TEŞVİK POLİTİKALARININ BOYUTU, ULUSAL, BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

TÜRKİYE DE UYGULANAN EKONOMİK TEŞVİK POLİTİKALARININ BOYUTU, ULUSAL, BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y., C.18, S.3, s.263-280. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y., Vol.18,

Detaylı