ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER"

Transkript

1 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS 2012

2 Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez. Bu yayın 1000 adet basılmıştır.

3 İ Ç İ N D E K İ L E R C O N T E N T S Sayfa Page AÇIKLAMALAR 1 EXPLANATIONS 2 BÖLÜM I : NÜFUS CHAPTER I : POPULATION Tablo 1- Nüfus 5 Table 1- Population 5 Tablo 2- Dünya Nüfus Sıralaması 6 Table 2- Countries Ranked by Population 6 BÖLÜM II : MİLLİ GELİR CHAPTER II : NATIONAL INCOME Tablo 3- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 9 Table 3- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 9 Tablo 4- Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 10 Table 4- Per Capita Gross Domestic Product 10 Tablo 5- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 11 Table 5- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 11 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (UPF) 12 Table 6- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2012 (IMF) 12 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (DB) 13 Table 7- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2011 (WB) 13 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (UPF) 14 Table 8- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2012 (IMF) 14 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (DB) 15 Table 9- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2011 (WB) 15 Tablo 10- Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) Sektörel Dağılımı 16 Table 10- Sectoral Distribution of Gross Domestic Product (GDP) 16 i i

4 Tablo 11- İmalat Sanayiinin Yapısı 17 Table 11- Structure of Manufacturing Industry 17 Tablo 12- Kamu Tüketimi / GSMH (veya GSYH) 18 Table 12- Public Consumption / GNP (or GDP) 18 Tablo 13- Özel Tüketim / GSMH (veya GSYH) 19 Table 13- Private Consumption / GNP (or GDP) 19 Tablo 14- Yurtiçi Tasarruflar / GSMH (veya GSYH) 20 Table 14- Gross Domestic Savings / GNP (or GDP) 20 Tablo 15- Gayri Safi Sabit Sermaye Yatırımları / GSMH (veya GSYH) 21 Table 15- Gross Fixed Investment / GNP (or GDP) 21 Tablo 16- Satın Alma Gücü Çevrim Katsayıları (SAGÇK) 22 Table 16- Implied Purchasing Power Parity (PPP) Rates 22 BÖLÜM III : PARA VE FİYATLAR CHAPTER III : MONEY AND PRICES Tablo 17- Tüketici Fiyatları Artış Oranı 25 Table 17- Percentage Changes in Consumer Prices 25 Tablo 18- Faiz Oranları 26 Table 18- Interest Rates 26 Tablo 19- Para Arzı Artış Hızı 27 Table 19- Growth Rate of Money Supply 27 Tablo 20- Rezerv Para Artış Hızı 28 Table 20- Growth Rate of Reserve Money 28 Tablo 21- Döviz Kurları 29 Table 21- Exchange Rates 29 Tablo 22- Döviz Kurlarının ABD Dolarına Karşı Değişim Hızı 30 Table 22- Annual Changes in Exchange Rates Against the US Dollar 30 ii ii

5 BÖLÜM IV : DIŞ TİCARET CHAPTER IV : FOREIGN TRADE Tablo 23- Mal İhracatı (Fob) 33 Table 23- Merchandise Exports (Fob) 33 Tablo 24- Mal İthalatı (Cif) 34 Table 24- Merchandise Imports (Cif) 34 Tablo 25- Dış Ticaret Hacmi 35 Table 25- Foreign Trade Volume 35 Tablo 26- Dış Ticaret Hacminin Toplam Dünya Ticareti İçindeki Payı 36 Table 26- Share of Trade Volume in World Trade 36 Tablo 27- Cari İşlemler Dengesi 37 Table 27- Current Account Balance 37 Tablo 28- Cari İşlemler Dengesi / GSYH 38 Table 28- Current Account Balance / GDP 38 Tablo 29- İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 39 Table 29- Exports as Percentage of Imports 39 Tablo 30- İhracat Artış Hızı 40 Table 30- Exports Growth Rate 40 Tablo 31- İthalat Artış Hızı 41 Table 31- Imports Growth Rate 41 Tablo 32- İhracat / GSYH 42 Table 32- Exports / GDP 42 Tablo 33- İthalat / GSYH 43 Table 33- Imports / GDP 43 Tablo 34- Dış Ticaret Dengesi 44 Table 34- Trade Balance 44 Tablo 35- Mal İhracatının Sektörel Dağılımı 45 Table 35- Sectoral Shares of Merchandise Exports 45 Tablo 36- Mal İthalatının Sektörel Dağılımı 46 Table 36- Sectoral Shares of Merchandise Imports 46 Tablo 37- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) 47 Table 37- International Reserves (Minus Gold) 47 iii iii

6 Tablo 38- Toplam Dünya Rezervleri İçindeki Paylar (Altın Hariç) 48 Table 38- Shares in Total International Reserves (Minus Gold) 48 Tablo 39- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) / İthalat 49 Table 39- International Reserves (Minus Gold) / Imports 49 Tablo 40- Turizm Gelirleri 50 Table 40- Tourism Receipts 50 Tablo 41- Dünya Turizm Gelirlerinin Dağılımı 51 Table 41- Share of World Tourism Revenues 51 BÖLÜM V: ULUSLARARASI YATIRIMLAR CHAPTER V: INTERNATIONAL INVESTMENTS Tablo 42- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Girişler) 55 Table 42- Foreign Direct Investment (Inflow) 55 Tablo 43- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Çıkışlar) 56 Table 43- Foreign Direct Investment (Outflow) 56 Tablo 44- Uluslararası Yatırım Durumu (Varlıklar) 57 Table 44- International Investment Position (Assets) 57 Tablo 45- Uluslararası Yatırım Durumu (Borçlar) 58 Table 45- International Investment Position (Liabilities) 58 Tablo 46- Uluslararası Yatırım Durumu (Fark) / GSYH 59 Table 46- International Investment Position (Net)/GDP 59 BÖLÜM VI : İÇ ve DIŞ BORÇ CHAPTER VI : DOMESTIC and EXTERNAL DEBT Tablo 47- Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYH 63 Table 47- General Government Gross Debt Stock / GDP 63 Tablo 48- Toplam Dış Borçlar Stoku 64 Table 48- Total External Debts Stock 64 Tablo 49- Toplam Orta ve Uzun Vadeli Dış Borçlar 65 Table 49- Total Medium and Long Term External Debts 65 Tablo 50- Kısa Vadeli Dış Borçlar 66 Table 50- Short Term External Debts 66 Tablo 51- Kamu ve Kamu Garantili Uzun Vadeli Dış Borçlar 67 iv iv

7 Table 51- Public and Publicly Guaranteed Long Term External Debts 67 Tablo 52- Özel Uzun Vadeli Dış Borçlar 68 Table 52- Long-Term Private Sector External Debt 68 Tablo 53- Toplam Dış Borç Servis Oranı 69 Table 53- Total External Debt Service Ratio 69 Tablo 54- Toplam Dış Borçlar Stoku / GSYH Oranı 70 Table 54- Total External Debts Stocks / GNP Ratio 70 Tablo 55- Toplam Dış Borç Stokundaki Değişmeler 71 Table 55- Total Change External Debt Stock 71 Tablo 56- Kısa Vadeli Borcun Toplam Dış Borca Oranı 72 Table 56- Ratio of Short Term Debt to Total External Debt 72 Tablo 57- Merkezi Hükümet İç Borç Stoku 73 Table 57- Central Government Domestic Debt 73 Tablo 58- Merkezi Hükümet Dış Borç Stoku 74 Table 58- Central Government Foreign Debt 74 Tablo 59- Toplam Dış Borç Sıralaması 75 Table 59- Total External/Foreign Debt Ranking 75 BÖLÜM VII: İŞ GÜCÜ PİYASASI CHAPTER VII: LABOUR MARKET Tablo 60- İşsizlik Oranları 79 Table 60- Unemployment Rates 79 Tablo 61- Toplam İstihdam 80 Table 61- Total Employment 80 Tablo 62- Kamu İstihdamı 81 Table 62- Employment in the Public Sector 81 Tablo 63- İşgücü Verimliliği 82 Table 63- Labor Productivity 82 Tablo 64- İmalat Sanayiinde Saatlik Brüt Ücret 83 Table 64- Hourly Compensation for Manufacturing Workers 83 v v

8 BÖLÜM VIII : REFAH GÖSTERGELERİ CHAPTER VIII : INDICATORS OF WELFARE Tablo 65- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks Sıralaması 87 Table 65- Global Competitiveness Index Ranking 87 Tablo 66- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks ve Temel Politika 88 Göstergeleri Sıralaması Table 66- Global Competitiveness Index and Main 88 Policies Index Ranking Tablo 67- Dünya Rekabet Endeksi Sıralaması 89 Table 67- World Competitiveness Index Ranking 89 Tablo 68- İnsani Gelişmişlik Endeksi Sıralaması 90 Table 68- Human Development Index Ranking 90 Tablo 69- İyi Yaşam Endeksi Sıralaması 91 Table 69- Better Life Index Ranking 91 BÖLÜM IX : BAZI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN TAHMİNLERİ CHAPTER IX : PROJECTIONS OF SOME THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR MAIN ECONOMIC INDICATORS Tablo 70- Temel Ekonomik Göstergeler IMF Tahminleri 95 Table 70- Main Economic Indicators - IMF Projections 95 Tablo 71- Temel Ekonomik Göstergeler - OECD Tahminleri 96 Table 71- Main Economic Indicators - OECD Projections 96 BÖLÜM X: YİRMİLER GRUBU (G-20) GÖSTERGELERİ CHAPTER X: INDICATORS OF GROUP OF TWENTY (G-20) Tablo 72- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 99 Table 72- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 99 Tablo 73- Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) Dağılımı 100 Table 73- Shares of World Gross Domestic Product (GDP) 100 Tablo 74- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 101 Table 74- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 101 Tablo 75- Mal İhracatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 102 Table 75- Ratio of Merchandise Exports (F.o.b.) to GDP 102 Tablo 76- Mal İthalatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 103 vi vi

9 Table 76- Ratio of Merchandise Imports (F.o.b.) to GDP 103 Tablo 77- Cari İşlemler Dengesinin GSYH ya Oranı 104 Table 77- Ratio of Current Account Balance to GDP 104 Tablo 78- İşsizlik Oranları 105 Table 78- Unemployment Rates 105 Tablo 79- Genel Devlet Brüt Borç Stokunun GSYH ya Oranı 106 Table 79- Ratio of General Government Gross Debt Stock to GDP 106 Tablo 80- Uluslararası Yatırım Durumunun (Fark) GSYH ya Oranı 107 Table 80- Ratio of International Investment Position (Net) to GDP 107 Ek: IMF Ülke Grupları Sınıflaması IMF Counry Group Classification 109 Kaynaklar References 112 vii vii

10

11 AÇIKLAMALAR Bu çalışma, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından dünyadaki ekonomik gelişmeleri çeşitli göstergeler bazında takip etmek amacıyla yıllık olarak hazırlanmaktadır. Çalışmada, AB ülkeleri, OECD ülkeleri, bazı komşu ülkeler ve ülkemizle karşılaştırmalarda özellik arz eden seçilmiş bazı gelişmekte olan ülkelerden müteşekkil Türkiye dahil toplam 56 ülke temel alınmıştır. Söz konusu ülkeler; "Gelişmiş Ekonomiler" ve "Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır. Ülke gruplarının sınıflaması Ek te yer almaktadır. Uluslararası Ekonomik Göstergeler yayını, ülkelerin ekonomik göstergelerinin zaman içindeki gelişme seyrinin izlenebilmesi açısından en güncel onar yıllık verileri kapsamakta olup, bu yayında dönemi verileri ele alınmıştır. Çalışmada on bölüm bulunmaktadır. Sırası ile nüfus, milli gelir, para ve fiyatlar, dış ticaret, uluslararası yatırımlar, iç ve dış borç, işgücü piyasası, refah göstergeleri, bazı uluslararası kuruluşların temel ekonomik göstergelere ilişkin tahminleri ve yirmiler grubu göstergeleri çalışmanın ana başlıklarını oluşturmaktadır. Bu yıl çalışmaya refah göstergeleri bölümü eklenmiştir. IMF'nin "International Financial Statistics" ve "World Economic Outlook" veritabanları; OECD nin "Economic Outlook"; Dünya Bankası'nın "World Development Report", "Global Development Finance" ve The World Development Indicators" yayınlarının veritabanları ve ülke raporları faydalanılan başlıca kaynaklardır. Ülkelerarası karşılaştırmalarda uyumu sağlamak amacıyla IMF verileri esas alınmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarında, Türkiye ye ilişkin açıklanan güncel veriler IMF verilerinden farklılık gösterebilir. Göstergelerin herhangi bir ülke ya da ülke grubu ile ilgisi veya anlamlılığının bulunmadığı durumlarda ilgili satır (bölüm) çıkarılmıştır. Veri bulunmadığı hallerde ise, "..." (üç nokta) ile işaretlenmiştir. Eğer bulunan veri çok küçük veya sıfıra yakınsa bu kısım 0 (sıfır) ile gösterilmiştir. Virgül (,) ondalık kısmı ifade etmektedir. 1 1

12 EXPLANATIONS The publication has been prepared by the General Directorate of Economic Modelling and Strategic Research, T.R. Ministery of Development, annually to monitor the economic developments in world economy. The study contains 56 countries including Turkey, EU and OECD countries, some neighboring countries of Turkey and some selected developing countries which have special characteristics in comparisons. Mentioned countries are classified on the basis of economic groups as "Advanced Economies" and "Emerging and Developing Economies. Annex provides group of countries classification. The publication of International Economic Indicators covers the period of recent ten years to allow comparative analysis of economic development and general trends at the national levels. Data in this publication covers the period of The publication has ten chapters. The main chapters are population, national accounts, money and prices, foreign trade, international investments, domestic and external debt, labour market, welfare indicators, projections of some of the international organizations and the Group of Twenty indicators. The chapter of welfare indicators are newly added to the study in this year. The main sources used in the preparation of this study were the IMF's "International Financial Statistics" and "World Economic Outlook" databases; OECD s Economic Outlook ; The World Bank's "World Development Report", "Global Development Finance" and The World Development Indicators databases and country reports. The IMF database is used to assure the data consistency among countries. In the publications of the Ministery of Development and Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), there might be some differences in the current data between IMF and these two organizations. When the indicators are not relevant for a country or group of countries, that line (section) has been dropped. The symbol, "...", indicates that datum is not available. 0.0 indicates a zero or a close to zero value. A comma (,) is used to indicate decimal. 2 2

13 BÖLÜM I CHAPTER I : NÜFUS : POPULATION

14

15 TABLO : 1 NÜFUS (*) TABLE : 1 POPULATION (*) Ortalama Yıllık Nüfus Yüzölçümü Dünyadaki Dünya Nüfusundaki Nüfus Artış Hızı (%) Yoğunluğu (Bin km2) Yüzölçümü Payı ( %) Payı ( % ) (Milyon- Millions) Average Annual % Population Area Percentage of Percentage of Growth of Population Density (Th.of sq.km.) World Area World Population ÜLKELER - COUNTRIES (**) 2017 (**) A - Gelişmiş Ekonomiler 874,14 957, , , , ,86 0,9 0,6 30, ,5 26,2 14,7 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU15 363,65 376,06 395,71 397,71 399,12 405,25 0,3 0,5 127, ,1 2,41 5,69 Almanya-Germany 78,96 82,19 81,76 81,78 81,78 80,97 0,4-0,1 234,6 348,6 0,27 1,17 Avusturya- Austria 7,68 8,01 8,39 8,42 8,45 8,63 0,4 0,5 102,5 82,4 0,06 0,12 Belçika-Belgium 9,97 10,24 10,84 10,95 11,04 11,48 0,3 0,6 364,6 30,3 0,02 0,16 Danimarka-Denmark 5,14 5,33 5,54 5,56 5,58 5,71 0,4 0,4 131,5 42,4 0,03 0,08 Finlandiya-Finland 4,99 5,18 5,38 5,40 5,43 5,56 0,4 0,4 17,9 303,9 0,23 0,08 Fransa-France 56,58 58,88 62,79 63,14 63,42 64,88 0,4 0,6 115,8 547,7 0,42 0,90 Hollanda-Netherlands 14,95 15,92 16,62 16,69 16,77 16,96 0,6 0,4 497,2 33,7 0,03 0,24 İngiltere-UK 57,24 58,89 62,22 62,64 63,07 65,19 0,3 0,6 260,7 241,9 0,19 0,90 İrlanda-Ireland 3,51 3,79 4,47 4,58 4,57 4,43 0,8 1,7 66,3 68,9 0,05 0,07 İspanya-Spain 38,84 40,26 46,07 46,13 46,25 47,29 0,4 1,4 92,7 498,8 0,38 0,66 İsveç-Sweden 8,57 8,88 9,42 9,45 9,48 9,66 0,4 0,6 23,1 410,3 0,32 0,14 İtalya-Italy 56,69 56,92 60,34 60,63 60,90 61,98 0,0 0,6 207,0 294,1 0,23 0,87 Lüksemburg-Luxembourg 0,38 0,44 0,05 0,51 0,52 0,57 1,3-19,4 201,9 2,6 0,00 0,01 Portekiz-Portugal 9,99 10,19 10,64 10,64 10,66 10,70 0,2 0,4 116,5 91,5 0,07 0,15 Yunanistan-Greece 10,16 10,94 11,18 11,19 11,20 11,24 0,7 0,2 86,9 128,9 0,10 0,16 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 12,12 32,06 33,66 33,88 34,03 34,77 10,2 0,5 52,9 643,2 0,50 0,48 Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep ,28 10,51 10,53 10,55 10, ,2 136,6 77,3 0,06 0,15 Estonya - Estonia --- 1,37 1,34 1,34 1,34 1, ,2 31,6 42,4 0,03 0,02 GKRY - GCASC(1) 0,59 0,69 0,84 0,86 0,88 0,95 1,7 2,0 94,8 9,2 0,01 0,01 İzlanda-Iceland 0,26 0,28 0,32 0,33 0,33 0,34 0,9 1,4 3,3 100,3 0,08 0,00 İsviçre-Switzerland 6,67 7,16 7,87 7,95 8,00 8,25 0,7 0,9 200,1 40,0 0,03 0,11 Malta - Malta 0,35 0,39 0,42 0,42 0,43 0,44 0,9 0, ,3 0,3 0,00 0,01 Norveç-Norway 4,25 4,50 4,91 4,97 5,03 5,32 0,6 0,9 16,5 305,5 0,24 0,07 Slovakya - Slovakia --- 5,40 5,44 5,45 5,45 5, ,1 113,4 48,1 0,04 0,08 Slovenya - Slovenia --- 1,99 2,02 2,02 2,02 2, ,1 100,4 20,1 0,02 0,03 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler 426,22 465,06 501,41 504,21 507,13 525,12 0,9 0,8 19, ,4 20,28 7,23 Other Advanced Economies ABD-USA 250,05 282,30 309,73 311,95 314,31 329,55 1,2 0,9 34, ,4 7,05 4,48 Avustralya-Australia 17,17 19,27 22,18 22,40 22,68 24,14 1,2 1,4 3, ,3 5,92 0,32 İsrail-Israel 4,50 6,02 7,37 7,53 7,70 8,58 2,9 2,1 355,7 21,6 0,02 0,11 Japonya-Japan 123,46 126,83 128,05 127,90 127,61 125,91 0,3 0,1 350,1 364,5 0,28 1,82 Kanada-Canada 27,63 30,65 34,07 34,44 34,83 36,95 1,0 1,1 3, ,5 7,01 0,50 Yeni Zelanda-New Zealand 3,41 3,86 4,37 4,42 4,46 4,69 1,3 1,2 16,9 263,3 0,20 0,06 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 72,16 80,14 84,81 85,39 85,98 89,02 1,1 0,6 637,8 134,8 6,23 1,61 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 42,87 47,01 49,41 49,78 50,01 51,18 0,9 0,5 515,0 97,1 0,07 0,71 Hong Kong-Hong Kong 5,75 6,71 7,05 7,11 7,17 7,49 1,6 0, ,9 1,0 0,00 0,10 Singapur-Singapore 3,14 4,14 5,18 5,27 5,37 5,85 2,8 2, ,7 0,7 0,00 0,08 Tayvan-Taiwan Province of China 20,40 22,28 23,16 23,23 23,43 24,51 0,9 0,4 651,3 36,0 0,03 0,33 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 80,71 85,24 82,67 82,19 82,07 81,60 0,5-0,3 95,6 858,2 0,66 1,17 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(2) EU Countries(2) Bulgaristan-Bulgaria 8,72 8,15 7,51 7,33 7,29 7,08-0,7-0,8 67,1 108,6 0,08 0,10 Letonya - Latvia --- 2,38 2,25 2,08 2,04 2, ,6 32,8 62,2 0,05 0,03 Litvanya - Lithuania --- 3,50 3,29 3,22 3,20 3, ,6 51,1 62,7 0,05 0,05 Macaristan - Hungary 10,38 10,22 10,01 9,99 9,96 9,86-0,1-0,2 110,0 90,5 0,07 0,14 Polonya - Poland 38,19 38,65 38,17 38,20 38,23 38,40 0,1-0,1 125,7 304,2 0,23 0,54 Romanya-Romania 23,44 22,33 21,45 21,38 21,35 21,13-0,5-0,4 92,8 230,1 0,18 0,30 II - AB Adayı Ülkeler 52,44 70,64 79,48 81,19 81,35 85,83 3,0 1,2 95,6 850,8 0,66 1,16 EU Accession Countries Hırvatistan-Croatia --- 4,38 4,42 4,40 4,40 4,40-0,1 78,7 56,0 0,04 0,06 Makedonya-Macedonia --- 2,01 2,06 2,06 2,07 2,09-0,2 81,9 25,2 0,02 0,03 TÜRKİYE-TURKEY 52,44 64,25 73,00 74,72 74,89 79,34 2,1 1,3 97,3 769,6 0,59 1,07 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 2.916, , , , , ,63 1,4 1,1 74, ,7 39,49 54,53 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 32,27 35,92 40,12 40,57 41,03 43,40 1,1 1,1 15, ,7 2,11 0,58 Brezilya-Brazil 146,59 171,28 193,25 194,93 196,53 204,43 1,6 1,2 23, ,4 6,52 2,80 Çin-China 1.143, , , , , ,65 1,0 0,6 145, ,5 7,19 19,29 Endonezya-Indonesia 179,38 206,27 237,64 241,03 244,47 262,40 1,4 1,4 134, ,6 1,40 3,48 Güney Afrika-South Africa 36,85 44,52 49,99 50,59 51,20 54,34 1,9 1,2 42, ,5 0,94 0,73 Hindistan-India 843, , , , , ,77 2,0 1,5 411, ,2 2,29 17,43 İran-Iran 54,50 63,86 74,34 75,15 76,12 81,14 1,6 1,5 46, ,6 1,26 1,08 Malezya-Malaysia 18,27 23,50 28,25 28,55 29,04 31,59 2,5 1,9 88,4 328,6 0,25 0,41 Meksika-Mexico 83,23 97,97 112,32 113,74 114,87 120,73 1,6 1,4 59, ,0 1,50 1,64 Mısır-Egypt 51,36 63,30 78,70 80,40 82,01 90,99 2,1 2,2 82,4 995,5 0,77 1,17 Pakistan-Pakistan 108,40 137,53 171,73 175,31 178,91 197,47 2,4 2,2 232,1 770,9 0,59 2,55 Rusya-Russia 147,70 146,30 142,90 142,41 141,92 139,42-0,1-0,2 8, ,9 12,63 2,02 S. Arabistan-S.Arabia 15,19 20,47 27,56 28,17 28,79 31,88 3,0 3,0 13, ,7 1,66 0,41 Tayland-Thailand 56,30 61,88 63,88 64,08 64,46 66,42 0,9 0,3 126,2 510,9 0,39 0,92 Avro Bölgesi - Euro Area 293,64 312,80 329,03 330,14 331,10 334,91 0,6 0,5 129, ,6 1,97 4,72 AB-27 - EU ,30 481,42 499,38 499,96 501,85 507,72 0,8 0,4 120, ,7 3,22 7,15 DÜNYA - WORLD (**) 5.287, , , , , ,53 1,4 1,2 54, ,7 100,00 100,00 ( * ) Yıl ortası nüfus (Mid-year population). ( ** ) IMF Tahminleri, World Economic Outlook Database October 2012 ( 1 ) GKRY(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC(Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus). ( 2 ) 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç(new EU countries, excluding GCASC). Kaynak-Source: IMF- World Economic Outlook Database October

16 TABLO : 2 - DÜNYA NÜFUS SIRALAMASI TABLE : 2 - COUNTRIES RANKED BY POPULATION Dünyadaki Dünyadaki Sıralama ÜLKELER 2012 Payı (%) Sıralama ÜLKELER 2017 Payı (%) (Ranking) (COUNTRIES) World (Ranking) (COUNTRIES) World Share (%) Share (%) 1 Çin-China 1.353,82 19,51 1 Çin-China 1.386,65 18,94 2 Hindistan-India 1.223,17 17,63 2 Hindistan-India 1.305,77 17,83 3 ABD-USA 314,31 4,53 3 ABD-USA 329,55 4,50 4 Endonezya-Indonesia 244,47 3,52 4 Endonezya-Indonesia 262,40 3,58 5 Brezilya-Brazil 196,53 2,83 5 Brezilya-Brazil 204,43 2,79 6 Pakistan-Pakistan 178,91 2,58 6 Pakistan-Pakistan 197,47 2,70 7 Nijerya-Nigeria 164,75 2,37 7 Nijerya-Nigeria 188,69 2,58 8 Bengaldeş-Bangladesh 150,04 2,16 8 Bengaldeş-Bangladesh 158,21 2,16 9 Rusya-Russia 141,92 2,05 9 Rusya-Russia 139,42 1,90 10 Japonya-Japan 127,61 1,84 10 Japonya-Japan 125,91 1,72 11 Meksika-Mexico 114,87 1,66 11 Meksika-Mexico 120,73 1,65 12 Filipinler-Philippines 97,74 1,41 12 Filipinler-Philippines 107,87 1,47 13 Vietnam-Vietnam 90,39 1,30 13 Etopya-Ethopia 99,53 1,36 14 Etopya-Ethopia 88,92 1,28 14 Vietnam-Vietnam 95,94 1,31 15 Mısır-Egypt 82,01 1,18 15 Mısır-Egypt 90,99 1,24 16 Almanya-Germany 81,78 1,18 16 Kongo-Congo(Kinshasa) 86,65 1,18 17 İran-Iran 76,12 1,10 17 İran-Iran 81,14 1,11 18 TÜRKİYE-TURKEY 74,89 1,08 18 Almanya-Germany 80,97 1,11 19 Kongo-Congo(Kinshasa) 74,75 1,08 19 TÜRKİYE-TURKEY 79,34 1,08 20 Tayland-Thailand 64,46 0,93 20 Miyanmar-Myanmar 70,33 0,96 21 Miyanmar-Myanmar 63,67 0,92 21 Tayland-Thailand 66,42 0,91 22 Fransa-France 63,42 0,91 22 İngiltere-UK 65,20 0,89 23 İngiltere-UK 63,07 0,91 23 Fransa-France 64,88 0,89 24 İtalya-Italy 60,90 0,88 24 İtalya-Italy 61,98 0,85 25 Güney Afrika-South Africa 51,20 0,74 25 Güney Afrika-South Africa 54,34 0,74 26 G. Kore- S. Korea 50,01 0,72 26 G. Kore- S. Korea 51,18 0,70 27 Kolombiya-Colombia 46,60 0,67 27 Kolombiya-Colombia 49,43 0,68 28 İspanya-Spain 46,25 0,67 28 Kenya-Kenya 48,48 0,66 29 Ukrayna-Ukraine 45,37 0,65 29 Tanzanya-Tanzania 47,50 0,65 30 Tanzanya-Tanzania 43,02 0,62 30 İspanya-Spain 47,29 0,65 31 Kenya-Kenya 42,10 0,61 31 Ukrayna-Ukraine 44,25 0,60 32 Arjantin-Argentina 41,03 0,59 32 Arjantin-Argentina 43,40 0,59 33 Polonya-Poland 38,23 0,55 33 Uganda-Uganda 41,93 0,57 34 Cezayir-Algeria 36,49 0,53 34 Cezayir-Algeria 39,31 0,54 35 Uganda-Uganda 35,65 0,51 35 Polonya-Poland 38,40 0,52 36 Kanada-Canada 34,83 0,50 36 Sudan-Sudan 38,10 0,52 37 Irak-Iraq 33,64 0,48 37 Irak-Iraq 37,32 0,51 38 Sudan-Sudan 33,51 0,48 38 Afganistan-Afghanistan 37,12 0,51 39 Fas-Morocco 32,52 0,47 39 Kanada-Canada 36,95 0,50 40 Afghanistan 32,02 0,46 40 Morocco 34,15 0,05 41 Nepal 31,01 0,45 41 Venezuela 33,52 0,46 42 Peru 30,47 0,44 42 Nepal 33,47 0,46 43 Venezuela 30,36 0,44 43 Peru 32,91 0,45 44 Uzbekistan 29,45 0,42 44 Saudi Arabia 31,88 0,44 45 Malaysia 29,04 0,42 45 Malaysia 31,59 0,43 46 Saudi Arabia 28,79 0,41 46 Uzbekistan 31,26 0,43 47 Yemen 25,88 0,37 47 Yemen 29,98 0,41 48 Ghana 24,93 0,36 48 Ghana 28,28 0,39 49 Taiwan Province of China 23,43 0,34 49 Côte d'ivoire 27,09 0,37 50 Côte d'ivoire 23,37 0,34 50 Madagascar 25,26 0,34 Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook Database October

17 BÖLÜM II CHAPTER II : MİLLİ GELİR : NATIONAL INCOME

18

19 TABLO : 3 - GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) BÜYÜKLÜKLERİ (*) TABLE : 3 - GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) AT MARKET PRICES (*) (Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar) (At Current Prices, in Billions of US Dollars) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,73 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15(1) 8.142, , , , , , , , , , ,27 Almanya-Germany 1.882, , , , , , , , , , ,36 Avusturya- Austria 191,84 208,27 254,43 291,81 305,51 325,26 375,58 416,12 384,62 380,02 418,41 Belçika-Belgium 232,69 253,69 312,29 362,16 378,01 400,34 460,28 509,76 474,63 472,54 514,59 Danimarka-Denmark 160,48 173,88 212,62 244,73 257,68 274,38 311,42 343,88 311,11 311,99 332,02 Finlandiya-Finland 124,75 135,66 164,57 189,31 196,12 208,14 246,48 273,23 240,00 237,24 263,49 Fransa-France 1.339, , , , , , , , , , ,09 Hollanda-Netherlands 401,00 439,36 539,34 610,69 639,58 678,32 783,69 874,91 798,40 781,20 838,11 İngiltere-UK 1.468, , , , , , , , , , ,31 İrlanda-Ireland 105,36 123,60 159,25 186,74 203,10 223,17 258,68 263,26 224,62 207,64 221,22 İspanya-Spain 609,38 688,73 885, , , , , , , , ,56 İsveç-Sweden 230,18 254,14 319,13 365,46 373,94 403,65 468,27 491,52 411,16 469,32 544,68 İtalya-Italy 1.124, , , , , , , , , , ,73 Lüksemburg-Luxembourg 20,22 22,66 29,21 34,14 37,73 42,59 51,39 58,04 52,08 53,43 59,58 Portekiz-Portugal 120,44 132,75 162,24 185,64 192,18 201,98 232,08 253,11 234,69 229,12 237,83 Yunanistan-Greece 131,14 147,91 194,99 230,34 240,49 262,30 305,34 342,79 322,63 301,63 299,28 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 567,25 635,74 756,40 870,93 955, , , , , , ,67 Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 64,38 78,43 95,29 113,98 130,07 148,37 180,48 225,43 196,15 197,67 215,18 Estonya-Estonia 6,24 7,32 9,84 12,03 13,91 16,80 21,99 23,88 19,23 18,95 22,21 GKRY - GCASC(2) 9,61 10,48 13,18 15,66 16,92 18,42 21,77 25,25 23,47 23,00 24,71 İzlanda-Iceland 7,90 8,91 10,97 13,25 16,32 16,73 20,43 16,85 12,09 12,55 14,05 İsviçre-Switzerland 262,65 286,66 334,59 374,23 384,76 405,18 450,53 524,29 509,47 550,69 660,76 Malta - Malta 3,92 4,30 5,13 5,65 5,99 6,39 7,51 8,60 8,12 8,17 8,94 Norveç-Norway 170,92 191,93 224,88 260,03 304,06 340,04 393,48 453,89 374,76 417,47 485,40 Slovakya - Slovakia 21,12 24,54 33,34 42,24 47,98 55,92 75,14 94,71 87,46 87,24 96,09 Slovenya - Slovenia 20,52 23,19 29,19 33,87 35,77 38,98 47,42 54,81 49,52 47,25 50,33 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,61 Other Advanced Economies ABD-USA , , , , , , , , , , ,68 İsrail-Israel 122,94 112,97 118,67 126,57 133,97 145,48 167,11 201,66 194,87 217,69 243,65 Japonya-Japan 4.159, , , , , , , , , , ,54 Kanada-Canada 715,44 734,65 865,90 992, , , , , , , ,95 Avustralya-Australia 377,34 423,53 539,08 654,94 732,09 777,90 945, ,86 992, , ,91 Yeni Zelanda-New Zealand 52,17 60,92 81,02 99,94 111,57 107,97 131,89 132,34 117,28 140,07 158,87 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 1.052, , , , , , , , , , ,19 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 504,58 575,93 643,76 721,98 844,87 951, ,24 931,41 834, , ,25 Hong Kong-Hong Kong 166,59 163,78 158,57 165,89 177,77 189,93 207,09 215,37 209,31 224,16 243,67 Singapur-Singapore 87,70 90,64 95,96 112,70 125,43 145,75 177,58 189,96 185,64 227,38 259,85 Tayvan-Taiwan Province of China 293,68 301,10 310,76 340,01 364,85 376,33 393,10 400,21 377,57 430,18 466,42 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 6.623, , , , , , , , , , ,44 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) 318,04 350,07 410,37 492,45 584,48 660,24 842, ,12 833,41 871,21 969,10 EU Countries(3) Bulgaristan-Bulgaria 13,88 16,03 20,71 25,32 28,97 33,25 42,18 52,14 48,65 47,84 53,55 Letonya - Latvia 8,22 9,23 11,15 13,74 15,94 19,85 28,65 33,45 25,85 24,01 28,25 Litvanya - Lithuania 12,22 14,24 18,70 22,66 26,10 30,24 39,32 47,55 37,08 36,54 42,72 Macaristan - Hungary 52,72 66,39 83,54 101,93 110,32 112,53 136,10 154,23 126,63 128,63 140,30 Polonya - Poland 190,42 198,21 216,81 253,02 303,98 341,67 425,32 529,40 430,85 469,75 514,50 Romanya-Romania 40,59 45,99 59,47 75,80 99,17 122,70 170,62 204,34 164,34 164,44 189,78 II - AB Adayı Ülkeler 222,03 262,57 342,17 438,74 533,47 585,62 716,68 809,80 685,98 800,08 847,41 EU Accession Countries Hırvatistan-Croatia 23,05 26,53 34,14 41,01 44,79 49,87 59,38 69,59 62,23 59,42 62,43 Makedonya-Macedonia 3,44 3,76 4,77 5,52 6,00 6,57 8,18 9,89 9,34 9,36 10,64 TÜRKİYE-TURKEY(4) 195,55 232,28 303,26 392,21 482,69 529,19 649,13 730,32 614,42 731,29 774,34 TÜRKİYE-TURKEY (**) 196,74 230,49 304,90 390,39 481,50 526,43 648,75 742,09 616,70 731,61 774,19 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 4.605, , , , , , , , , , ,04 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 268,96 97,40 127,55 151,82 181,36 212,51 260,07 324,41 305,76 367,57 444,61 Brezilya-Brazil 554,41 505,71 552,24 663,55 881, , , , , , ,91 Çin-China 1.324, , , , , , , , , , ,15 Endonezya-Indonesia 160,45 195,66 234,86 256,99 285,78 364,35 432,17 510,31 538,76 708,37 846,45 Güney Afrika-South Africa 118,56 111,36 168,22 219,43 246,96 261,18 285,81 274,19 284,24 363,48 408,69 Hindistan-India 487,80 510,29 590,97 688,55 808,74 908, , , , , ,81 İran-Iran 115,44 116,02 137,44 168,48 202,94 241,70 307,36 350,59 360,63 419,12 482,43 Malezya-Malaysia 92,78 100,85 110,20 124,75 143,54 162,75 193,61 231,07 202,28 246,83 287,94 Meksika-Mexico 709,92 705,50 700,24 759,56 848,53 951, , ,04 882, , ,96 Mısır-Egypt 95,40 87,51 81,38 78,80 89,79 107,38 130,35 162,44 188,61 218,47 235,72 Pakistan-Pakistan 72,27 72,69 83,50 98,09 109,60 127,49 143,20 163,89 161,82 176,48 210,22 Rusya-Russia 306,58 345,13 430,29 591,18 763,70 989, , , , , ,40 S. Arabistan-S.Arabia 183,01 188,55 214,57 250,34 315,58 356,63 384,94 476,31 376,69 455,92 597,09 Tayland-Thailand 115,54 126,88 142,64 161,34 176,35 207,09 246,98 272,58 263,71 318,91 345,67 Avro Bölgesi - Euro Area 6.345, , , , , , , , , , ,44 AB-27 - EU , , , , , , , , , , ,83 DÜNYA GSYH - WORLD GDP , , , , , , , , , , ,23 ( * ): Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, GSYH veya Gayri Safi Milli Gelir, GSMG (Gross Domestic Product, GDP or Gross National Income, GNI). ( ** ) Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). ( 4 ): 1 Ocak 2005 tarihinden önce Türk Lirası,TL, olarak ifade edilmiştir (The figures are expressed in TL before January 1st, 2005). Kaynak-Source : IMF-World Economic Outlook Database, October

20 TABLO : 4 - KİŞİ BAŞI GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 4 - PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Cari Fiyatlarla, ABD Doları) (At Current Prices, in US Dollar) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15(*) (1) , , , , , , , , , , ,20 Almanya-Germany , , , , , , , , , , ,99 Avusturya- Austria , , , , , , , , , , ,51 Belçika-Belgium , , , , , , , , , , ,38 Danimarka-Denmark , , , , , , , , , , ,96 Finlandiya-Finland , , , , , , , , , , ,65 Fransa-France , , , , , , , , , , ,33 Hollanda-Netherlands , , , , , , , , , , ,42 İngiltere-UK , , , , , , , , , , ,42 İrlanda-Ireland , , , , , , , , , , ,73 İspanya-Spain , , , , , , , , , , ,08 İsveç-Sweden , , , , , , , , , , ,23 İtalya-Italy , , , , , , , , , , ,88 Lüksemburg-Luxembourg , , , , , , , , , , ,65 Portekiz-Portugal , , , , , , , , , , ,89 Yunanistan-Greece , , , , , , , , , , ,88 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep , , , , , , , , , , ,88 Estonya-Estonia 4.563, , , , , , , , , , ,20 GKRY - GCASC(2) , , , , , , , , , , ,78 İzlanda-Iceland , , , , , , , , , , ,19 İsviçre-Switzerland , , , , , , , , , , ,85 Malta - Malta 9.970, , , , , , , , , , ,60 Norveç-Norway , , , , , , , , , , ,32 Slovakya - Slovakia 3.925, , , , , , , , , , ,54 Slovenya - Slovenia , , , , , , , , , , ,13 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ABD-USA , , , , , , , , , , ,86 İsrail-Israel , , , , , , , , , , ,82 Japonya-Japan , , , , , , , , , , ,72 Kanada-Canada , , , , , , , , , , ,04 Avustralya-Australia , , , , , , , , , , ,22 Yeni Zelanda-New Zealand , , , , , , , , , , ,02 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea , , , , , , , , , , ,06 Hong Kong-Hong Kong , , , , , , , , , , ,34 Singapur-Singapore , , , , , , , , , , ,87 Tayvan-Taiwan Province of China , , , , , , , , , , ,92 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) EU Countries(3) Bulgaristan-Bulgaria 1.758, , , , , , , , , , ,67 Letonya - Latvia 3.477, , , , , , , , , , ,19 Litvanya - Lithuania 3.510, , , , , , , , , , ,20 Macaristan - Hungary 5.168, , , , , , , , , , ,01 Polonya - Poland 4.977, , , , , , , , , , ,66 Romanya-Romania 1.817, , , , , , , , , , ,62 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Hırvatistan-Croatia 5.191, , , , , , , , , , ,71 Makedonya-Macedonia 1.704, , , , , , , , , , ,19 TÜRKİYE-TURKEY 3.002, , , , , , , , , , ,61 TÜRKİYE-TURKEY(**) 3.021, , , , , , , , , , ,00 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 7.417, , , , , , , , , , ,08 Brezilya-Brazil 3.189, , , , , , , , , , ,55 Çin-China 1.038, , , , , , , , , , ,67 Endonezya-Indonesia 766,93 922, , , , , , , , , ,80 Güney Afrika-South Africa 2.632, , , , , , , , , , ,45 Hindistan-India 467,24 481,40 549,10 629,82 728,60 806, , , , , ,62 İran-Iran 1.787, , , , , , , , , , ,60 Malezya-Malaysia 3.846, , , , , , , , , , ,61 Meksika-Mexico 7.118, , , , , , , , , , ,04 Mısır-Egypt 1.474, , , , , , , , , , ,83 Pakistan-Pakistan 514,88 507,69 569,00 655,48 718,52 820,55 905, ,15 962, , ,11 Rusya-Russia 2.105, , , , , , , , , , ,36 S. Arabistan-S.Arabia 8.724, , , , , , , , , , ,29 Tayland-Thailand 1.854, , , , , , , , , , ,71 Avro Bölgesi - Euro Area , , , , , , , , , , ,23 AB-27 - EU-27(4) , , , , , , , , , , ,51 ( * ): Aritmetik ortalamadır (Arithmetic average). (**): Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook, October 2012 Database

21 TABLO : 5 - REEL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 5 - REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Yıllık Yüzde Değişme - Annual Percent Change) Ortalama Average ÜLKELER - COUNTRIES * A - Gelişmiş Ekonomiler 2,8 3,1 2,6 3,0 2,8 0,1-3,5 3,0 1,6 1,3 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15(**) (1) 2,9 2,9 2,6 3,6 3,5 0,1-4,5 1,7 0,9-0,6 Almanya-Germany 1,5 0,7 0,8 3,9 3,4 0,8-5,1 4,0 3,1 0,9 Avusturya- Austria 2,4 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4-3,8 2,1 2,7 0,9 Belçika-Belgium 2,3 3,3 1,8 2,7 2,9 1,0-2,8 2,4 1,8 0,0 Danimarka-Denmark 2,4 2,3 2,4 3,4 1,6-0,8-5,8 1,3 0,8 0,5 Finlandiya-Finland 3,8 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3-8,5 3,3 2,7 0,2 Fransa-France 2,2 2,5 1,8 2,5 2,3-0,1-3,1 1,7 1,7 0,1 Hollanda-Netherlands 2,9 2,2 2,0 3,4 3,9 1,8-3,7 1,6 1,1-0,5 İngiltere-UK 3,5 2,9 2,8 2,6 3,6-1,0-4,0 1,8 0,8-0,4 İrlanda-Ireland 3,6 4,4 5,9 5,4 5,4-2,1-5,5-0,8 1,4 0,4 İspanya-Spain 3,2 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9-3,7-0,3 0,4-1,5 İsveç-Sweden 3,2 3,7 3,2 4,5 3,4-0,8-5,0 5,9 4,0 1,2 İtalya-Italy 1,7 1,7 0,9 2,2 1,7-1,2-5,5 1,8 0,4-2,3 Lüksemburg-Luxembourg 4,4 4,4 5,4 5,0 6,6 0,8-5,3 2,7 1,6 0,2 Portekiz-Portugal 2,7 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0-2,9 1,4-1,7-3,0 Yunanistan-Greece 3,5 4,4 2,3 5,5 3,0-0,2-3,3-3,5-6,9-6,0 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 2,3 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1-4,7 2,7 1,7-1,0 Estonya-Estonia 5,8 6,3 8,9 10,1 7,5-3,7-14,3 2,3 7,6 2,4 GKRY - GCASC(2) 4,3 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6-1,9 1,1 0,5-2,3 İzlanda-Iceland 3,5 7,8 7,2 4,7 6,0 1,3-6,8-4,0 3,1 2,9 İsviçre-Switzerland 1,4 2,4 2,7 3,8 3,8 2,2-1,9 3,0 1,9 0,8 Malta - Malta 2,7-0,5 3,7 3,1 4,5 4,1-2,6 2,5 2,1 1,2 Norveç-Norway 3,2 4,0 2,6 2,4 2,7 0,0-1,6 0,6 1,5 3,1 Slovakya - Slovakia 3,5 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8-4,9 4,2 3,3 2,6 Slovenya - Slovenia 6,0 4,4 4,0 5,9 7,0 3,4-7,8 1,2 0,6-2,2 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ABD-USA 3,4 3,5 3,1 2,7 1,9-0,3-3,1 2,4 1,8 2,2 İsrail-Israel 4,3 4,8 4,9 5,6 5,5 4,0 0,8 5,7 4,6 2,9 Japonya-Japan 0,9 2,4 1,3 1,7 2,2-1,0-5,5 4,5-0,8 2,2 Kanada-Canada 3,5 3,1 3,0 2,8 2,2 0,7-2,8 3,2 2,4 1,9 Avustralya-Australia 3,8 4,1 3,1 2,7 4,7 2,5 1,4 2,5 2,1 3,3 Yeni Zelanda-New Zealand 3,6 4,3 3,1 2,3 2,9-0,2-2,4 1,8 1,3 2,2 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 5,1 5,9 4,8 5,8 5,9 1,8-0,7 8,5 4,0 2,1 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 5,8 4,6 4,0 5,2 5,1 2,3 0,3 6,3 3,6 2,7 Hong Kong-Hong Kong 2,7 8,5 7,1 7,0 6,4 2,3-2,6 7,1 5,0 1,8 Singapur-Singapore 5,5 9,2 7,4 8,8 8,9 1,7-1,0 14,8 4,9 2,1 Tayvan-Taiwan Province of China 4,7 6,2 4,7 5,4 6,0 0,7-1,8 10,7 4,0 1,3 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 4,4 7,5 7,3 8,2 8,7 6,1 2,7 7,4 6,2 5,3 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri EU Countries Bulgaristan-Bulgaria 0,7 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2-5,5 0,4 1,7 1,0 Letonya - Latvia 4,8 8,9 10,1 11,2 9,6-3,3-17,7-0,3 5,5 4,5 Litvanya - Lithuania 5,8 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9-14,8 1,4 5,9 2,7 Macaristan - Hungary 3,2 4,8 4,0 3,9 0,1 0,9-6,8 1,3 1,7-1,0 Polonya - Poland 4,6 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,3 2,4 Romanya-Romania 2,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3-6,6-1,6 2,5 0,9 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Hırvatistan-Croatia 4,3 4,1 4,3 4,9 5,1 2,1-6,9-1,4 0,0-1,1 Makedonya-Macednia 1,1 4,6 4,4 5,0 6,2 5,0-0,9 2,9 3,1 1,0 TÜRKİYE-TURKEY (4) 2,9 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7-4,8 9,2 8,5 3,0(3,2) III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 4,1 8,9 9,2 8,5 8,7 6,8 0,9 9,2 8,9 2,6 Brezilya-Brazil 2,5 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2-0,3 7,5 2,7 1,5 Çin-China 9,5 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,2 7,8 Endonezya-Indonesia 3,3 5,0 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,0 Güney Afrika-South Africa 3,0 4,6 5,3 5,6 5,5 3,6-1,5 2,9 3,1 2,6 Hindistan-India 6,0 7,6 9,0 9,5 10,0 6,9 5,9 10,1 6,8 4,9 İran-Iran 4,2 6,1 4,7 6,2 6,4 0,6 4,0 5,9 2,0-0,9 Malezya-Malaysia 5,6 6,8 5,0 5,6 6,3 4,8-1,5 7,2 5,1 4,4 Meksika-Mexico 2,6 4,0 3,2 5,1 3,2 1,2-6,0 5,6 3,9 3,8 Mısır-Egypt 4,8 4,1 4,5 6,8 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8 2,0 Pakistan-Pakistan 3,9 7,5 9,0 5,8 6,8 3,7 1,7 3,1 3,0 3,7 Rusya-Russia 0,9 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2-7,8 4,3 4,3 3,7 S. Arabistan-S.Arabia 2,2 5,3 5,6 3,2 2,0 4,2 0,1 5,1 7,1 6,0 Tayland-Thailand 3,6 6,3 4,6 5,1 5,1 2,6-2,3 7,8 0,1 5,6 Avro Bölgesi-Euro Area 2,2 2,2 1,7 3,2 3,0 0,4-4,4 2,0 1,4-0,4 AB-27 - EU-27 2,6 2,6 2,3 3,6 3,4 0,6-4,2 2,1 1,6-0,2 DÜNYA-WORLD (5) 3,4 4,9 4,6 5,3 5,4 2,8-0,6 5,1 3,8 3,3 ( * ): Tahmin (Estimated). ( 1 ): 15 Avrupa Birliği üyesi ülkeler (15 European Union Countries). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri, GKRY, Malta ve Slovenya hariç (New EU countries, excluding GCASC, Malta and Slovenia). ( 4 ): Parantezdeki veri Orta Vadeli Program ( ) tahminidir. (The data in paranthesis is from The Medium Term Program ( ). ( 5 ): Reel Dünya Üretimi, reel GSYH büyümesi anlamındadır (Meaning of the Real World Output is "Real GDP"). Kaynak-Source : IMF, World Economic Outlook, October

22 TABLO : 6 - GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) SIRALAMASI (UPF) (Cari Fiyatlarla, Milyar ABD Doları) ve (SAGP'ne Göre) TABLE : 6 - GROSS NATIONAL PRODUCT (GDP) RANKING (IMF) (At Current Prices, Billions of Current International Dollars, PPP) Cari Fiyatlarla Milyar ABD Doları Cari Fiyatlarla Milyar Uluslararası Dolar, SAGP'ne göre (*) (At Current Prices Billions Current US Dollars) (At Current Prices Billions Current International Dollars, based on PPP)(*) 2012, Tahmini , Estimated 2012, Tahmini , Estimated GSYH, GSYH, Milyar ABD Dünya Milyar Dünya Cari Doları GSYH Uluslar.Dolar GSYH (GDP, Payı ( %) (GDP, Payı ( %) (Billions of (Shares Billions (Shares Sıralama Current US World Sıralama of Intern. of World (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES Dollars) GDP)(%) (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES Dollars) GDP, %) 1 ABD-USA ,37 21,96 1 ABD-USA ,37 18,91 2 Çin-China 8.250,24 11,57 2 Çin-China ,56 14,96 3 Japonya-Japan 5.984,39 8,40 3 Hindistan-India 4.710,81 5,69 4 Almanya-Germany 3.366,65 4,72 4 Japonya-Japan 4.616,88 5,58 5 Fransa-France 2.580,42 3,62 5 Almanya-Germany 3.194,20 3,86 6 İngiltere-UK 2.433,78 3,41 6 Rusya-Russia 2.511,71 3,03 7 Brezilya-Brazil 2.425,05 3,40 7 Brezilya-Brazil 2.365,88 2,86 8 İtalya-Italy 1.980,45 2,78 8 İngiltere-UK 2.316,25 2,80 9 Rusya-Russia 1.953,56 2,74 9 Fransa-France 2.252,54 2,72 10 Hindistan-India 1.946,77 2,73 10 İtalya-Italy 1.833,95 2,22 11 Kanada-Canada 1.770,08 2,48 11 Meksika-Mexico 1.757,58 2,12 12 Avustralya-Australia 1.542,06 2,16 12 G. Kore-S. Korea 1.621,87 1,96 13 İspanya-Spain 1.340,27 1,88 13 Kanada-Canada 1.445,53 1,75 14 Meksika-Mexico 1.162,89 1,63 14 İspanya-Spain 1.406,68 1,70 15 G. Kore-S. Korea 1.151,27 1,62 15 Endonezya-Indonesia 1.211,96 1,46 16 Endonezya-Indonesia 894,85 1,26 16 TÜRKİYE-TURKEY 1.125,42 1,36 17 TÜRKİYE-TURKEY 783,06 1,10 17 İran-Iran 997,43 1,21 18 Hollanda-Netherlands 770,22 1,08 18 Avustralya-Australia 960,72 1,16 19 S. Arabistan-S.Arabia 657,05 0,92 19 Tayvan-Taiwan 901,88 1,09 20 İsviçre-Switzerland 622,86 0,87 20 Polonya-Poland 801,97 0,97 21 İsveç-Sweden 520,26 0,73 21 Arjantin-Argentina 746,93 0,90 22 Norvec-Norway 499,83 0,70 22 S. Arabistan-S.Arabia 740,53 0,89 23 İran-Iran 483,78 0,68 23 Hollanda-Netherlands 709,52 0,86 24 Belçika-Belgium 476,80 0,67 24 Tayland-Thailand 646,11 0,78 25 Arjantin-Argentina 474,81 0,67 25 Güney Afrika-South Africa 578,64 0,70 26 Polonya-Poland 470,35 0,66 26 Mısır-Egypt 537,76 0,65 27 Tayvan-Taiwan 466,05 0,65 27 Pakistan-Pakistan 514,56 0,62 28 Avusturya-Austria 391,47 0,55 28 Kolombiya-Colombia 499,95 0,60 29 Güney Afrika-South Africa 390,92 0,55 29 Malezya-Malaysia 491,97 0,59 30 Tayland-Thailand 376,99 0,53 30 Nijerya-Nigeria 450,54 0,54 31 Kolombiya-Colombia 365,40 0,51 31 Belçika-Belgium 420,63 0,51 32 Birleşik Arap Emir.-United Arap Em. 361,91 0,51 32 Filipinler-Philippines 416,72 0,50 33 Venezuella-Venezuela 337,98 0,47 33 Venezuella-Venezuela 402,05 0,49 34 Danimarka-Denmark 309,18 0,43 34 İsveç-Sweden 395,79 0,48 35 Malezya-Malaysia 307,18 0,43 35 Hong Kong-Hong Kong 363,75 0,44 36 Nijerya-Nigeria 272,55 0,38 36 İsviçre-Switzerland 362,36 0,44 37 Şili-Chile 268,28 0,38 37 Avusturya-Austria 358,92 0,43 38 Singapur - Singapore 267,94 0,38 38 Ukrayna-Ukraine 344,73 0,42 39 Hong Kong-Hong Kong 257,95 0,36 39 Singapur - Singapore 326,68 0,39 40 Mısır-Egypt 255,00 0,36 40 Peru-Peru 325,43 0,39 41 Yunanistan-Greece 254,98 0,36 41 Vietnam-Vietnam 320,45 0,39 42 Finlandiya-Finland 247,19 0,35 42 Şili-Chile 319,41 0,39 43 İsrail-Israel 246,78 0,35 43 Bengladeş-Bangladesh 305,51 0,37 44 Filipinler-Philippines 240,66 0,34 44 Çek. Cumhuriyet-Czech Republic 286,68 0,35 45 Pakistan-Pakistan 230,53 0,32 45 Yunanistan-Greece 280,80 0,34 46 Portekiz-Portugal 210,62 0,30 46 Norvec-Norway 278,13 0,34 47 Cezayir-Algeria 206,55 0,29 47 Cezayir-Algeria 274,50 0,33 48 İrlanda-Ireland 204,71 0,29 48 Romanya-Romania 274,07 0,33 49 Kazakistan-Kazakhstan 200,64 0,28 49 Birleşik Arap Emir.-United Arap Em. 271,21 0,33 50 Peru-Peru 200,29 0,28 50 İsrail-Israel 247,95 0,30 Avro Bölgesi ,60 16,93 Avro Bölgesi ,09 13,74 AB EU ,48 23,03 AB EU ,55 19,42 DÜNYA - WORLD ,37 100,00 DÜNYA - WORLD ,15 100,00 ( * ) : The Geary-Khamis dolarına uluslarararası dolar da denir.bu tanım, verilen bir zamanda A.B.D.'de aynı satın alma gücüne sahip olduğu varsayılan bir birim para birimidir. Belli bir yıl için uluslararası dolar, genellikle cari uluslararası dolar olarak gösterilir ve o yılın -cari yıl- döviz kuru ile cari Satın Alma Gücü Paritesi, SAGP, arasında yapılan düzenlemeyi yansıtır. SAGP, A.B.D. Doları ile aynı değildir. SAGP, iki ülke arasında, bir ülkenin para birimi ile ikinci bir ülkede aynı miktar mal ve hizmet almayı sağlayan para birimleri arasındaki bir orandır.imf'nin Dünya Genel Görünüm, GDG, raporunun veri tabanında SAGP, A.B.D. doları başına yerli para birimi olarak ifade edilir. (The Geary-Khamis dollar also known as international dollar, is a hypothetical unit of currency that has the same purchasing power that U.S. Dollar had in the U.S. at a given point of time.international dollars for a single year are typically presented as the current international dollar, reflecting the current year's exchange rates and current Purcahasing Power Parity,PPP, adjustments. PPP rates are not the same as U.S. dollars.ppp between two countries is the rate at which the currency of one country needs to be converted into that of a second country to ensure that a given amount of the country's currency will purchase the same volume of goods and services in the second contry as it does in the first. In the IMF's World Econonmic Outlook online Database, WEO, it is expressed as local currency per U.S. dollar). Kaynak-Source: IMF, World Economic Outlook Database, October

T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT

T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT T. C. K A L K I N M A B A K A N L I Ğ I T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI INTERNATIONAL EKONOMİK ECONOMIC GÖSTERGELER INDICATORS T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS

ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.R.MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS 2013 Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez.

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1

Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1 ODTÜ Gelişme Dergisi, 39 (Ağustos), 2012, 179-196 Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1 Altan Aldan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW

TURKEY REAL ESTATE REVIEW TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2015 İLK YARI 2015 This document has been prepared by Colliers International for advertising and general information only. Colliers International makes no guarantees,

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW

TURKEY REAL ESTATE REVIEW TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2015 İKİNCİ YARI 2015 www.colliers.com CONTENTS İÇERİK TURKEY real estate review SECOND HALF 2015 İKİNCİ YARI 2015 TURKEY REAL ESTATE REVIEW Economy 4 Istanbul Office

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 212 İKİNCİ YARI 212 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ STATE PLANNING ORGANIZATION STATISTICS

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2014 İKİNCİ YARI 2014. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2014 İKİNCİ YARI 2014. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2014 İKİNCİ YARI 2014 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

AYLIK BÜLTEN EKİM 2011 Sayı: 169

AYLIK BÜLTEN EKİM 2011 Sayı: 169 AYLIK BÜLTEN EKİM 211 Sayı: 169 Küresel resesyon endişeleri ve Euro bölgesinde devam eden borç krizine yönelik artan kaygılar piyasalarda sert satışlara neden oldu... Yurt dışında yaşanan sert satışlara

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

2011 Yılında Yatırım Stratejilerine Genel Bakış

2011 Yılında Yatırım Stratejilerine Genel Bakış 2011 Yılında Yatırım Stratejilerine Genel Bakış Dünyalar Çakıştığında Johannes Jooste Yatırımlardan Sorumlu Direktör Global Wealth Management, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ocak 2011 CIO Genel Bakış - Makro

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Mart 2013 Sayı: 186

AYLIK BÜLTEN Mart 2013 Sayı: 186 AYLIK BÜLTEN Mart 2013 Sayı: 186 Şubat ayında global piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, İMKB de de sert satışlar etkili oldu. Mart ayında global piyasalar, FED in tahvil alımları sürecine ilişkin haberlerin

Detaylı

ÇİN EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜMENİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇİN EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜMENİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ 223 ÇİN EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜMENİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ NARİN, Müslüme TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Son yıllarda Çin ekonomisi hızla büyümektedir. Özellikle 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ne

Detaylı

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013)

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) OVERVIEW OF THE TURKISH ECONOMY(2001-2013) Fatih ACAR * Özet Türkiye Ekonomisinin 2001-2013 dönemi itibarıyla; büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi,

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. colliers INTERNATIONAL RESEARCH Over the past months, we can safely say, that certain negative developments

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi. Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sanayi

Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi. Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sanayi ISBN: 978-605-137-450-5 (Basılı) İSBN : 978-605-137-451-2 (Elektronik) SO Yayın

Detaylı