Bafll ca Finansal Göstergeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bafll ca Finansal Göstergeler"

Transkript

1 Bafll ca Finansal Göstergeler Ciro ve Personel Say lar Net Ciro (Milyar TL) Sabit Fiyatl Net Ciro* Net Ciro (Trilyon TL) Net Ciro** * 2001 sabit ortalama toptan eflya fiyatlar ile de erlendirilmifltir. ** 1999 y l nda devral nan flirketlerin etkisi milyar TL'dir Personel (Adet) * Toplam Personel** Toplam Personel (Adet) flçi Memur * 1999 y l nda devral nan flirketlerden kifli gelmektedir. ** Aral k sonu

2 ARÇEL K, BUGÜN YILDA 6 M LYON ADETL K BEYAZ EfiYA ÜRET M KAPAS TES VE ULAfiTI I C RO LE SEKTÖRÜNDE AVRUPA'NIN LK ON fi RKET ARASINDA YER ALMAKTADIR. hracat Cirosu (Milyon ABD dolar ) 2001 Y l hracat (Ürünlere Göre Da l m) Di er %10 Pifliriciler %17 Bulafl k Makinesi %4 Buzdolab %45 0 Çamafl r Makinesi % Temel Finansal Oranlar DÖNEN VARLIKLAR CAR ORAN = = 2, = 1, = 2,3 KISA VADEL BORÇLAR DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR L K D TE ORANI = = 2, = 1, = 2,0 KISA VADEL BORÇLAR SATIfiLARIN MAL YET STOK DEV R HIZI = = 26, = 26, = 22,7 ORTALAMA STOK DÖNEM KARI KARLILIK ORANI = = 14, = 10, = 3,0 NET SATIfiLAR ARÇEL K 03

3 Ortaklar m z Hisse Tutar Hisse Oran (Milyar TL) (%) KOÇ HOLD NG A.fi ,1 KOÇ GRUBU D ER ,2 KOÇ GRUBU TOPLAMI ,3 TEKNOSAN A.fi ,7 BURLA MAK NA T CARET VE YATIRIM A.fi ,6 D ER ORTAKLAR ,4 TOPLAM ,0 fltiraklerimiz tibariyle fltiraklerimiz (Milyar TL)* ÜNVANI FAAL YET KONULARI fit RAK TUTARI fit RAK ORANI (%) Arçelik-LG Klima ve San. ve Tic. A.fi. Klima üretimi, sat fl ve ihracat ,0 Basic International Türkiye d fl nda dayan kl tüketim konusunda ,0 Investments Limited faaliyet gösteren flirketlere ifltirak Beko Elektronik A.fi. Radyo,TV ve elektrikli cihaz ,3 komponentleri üretim ve ticareti Beko France SA thalat ve ihracat ifllemleri yapmak ,9 Beko UK Ltd. fiirketimiz ürünlerinin ithalat, da t m ve ,0 pazarlamas ile her türlü hammadde, malzeme ve ürün ihracat n yapmak Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi. Tar m ve tar m ürünleri üretimi, hayvanc l k 95 5,1 et ve et ürünleri üretimi, pazarlamas ve sat fl Çerkezköy Enerji Elektrik Üretimi Elektrik enerjisi üretmek, 0,1 2,1 Otoprodüktör A.fi. da tmak ve satmak Entek Elektrik Üretimi Elektrik enerjisi üretmek, 565 7,2 Otoprodüktör Grubu A.fi. da tmak ve satmak nceleme, Dan flmanl k, E itim nceleme, dan flmanl k, e itim ve araflt rma 4 2,6 Araflt rma Merkezi A.fi. hizmetleri pazarlamak, satmak ve etkinlik organizasyonu Koçbank A.fi. Bankac l k ,4 Koç Tüketici Finansman Tüketicinin mal ve hizmet ,5 ve Kart Hizmetleri A.fi. al mlar n n kredilendirilmesi Marmara Besicilik ve Et Sanayi Besicilik, et ve et ürünleri üretimi ve ihracat 45 2,1 ve Tic. A.fi. Ram D fl Ticaret A.fi. Kurucular n ve di er sanayi ,7 firmalar n n ürünlerinin ihracat ve ithalat Ramtorg Joint-Stock Dayan kl ve dayan ks z ,3 Company tüketim mallar n n ithalat, da t m ve ihracat * fltirak pay %1'den küçük olan flirketlere tabloda yer verilmemifltir.

4 Ba l Ortakl klar m z tibariyle Ba l Ortakl klar m z (Milyar TL) ÜNVANI FAAL YET KONULARI fit RAK TUTARI fit RAK ORANI (%) Ardutch B.V. Yurtd fl nda flirketimiz ürünlerini üreten, satan ,0 ve pazarlayan flirketlere idari ve yönetim hizmeti vermek Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi. Araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinde ,0 bulunmak Beko Polska S.A. Dayan kl tüketim mallar üretim, ,0 sat fl ve hizmetleri Tunusdan S.A. Dayan kl tüketim mallar ,6 montaj, üretim ve sat fl Winner Ford Holdings Ltd.* Dayan kl tüketim mal ve girdilerinin pazarlanmas, 2 99,9 ithalat, ihracat ve sat n al nmas faaliyetlerinde bulunmak * fiirket ünvan Archin Limited olarak de ifltirilmifltir. Da t lan Kar Paylar 1998, 1999 ve 2000 y l kazançlar üzerinden da t lan kar pay miktarlar ve bunlar n ilgili oldu u y llardaki sermayeye oranlar afla daki gibidir: Kar Pay n n lgili Oldu u Y l Da t lan Kar Pay (Milyar TL) Ç kar lm fl Sermaye (Milyar TL) Kar Pay Oran (%) Son Üç Y l n fltirak Gelirleri (Milyar TL) Beko Elektronik A.fi Koç Tüketici Finansman ve Kart Hizmetleri A.fi Türk Elektrik Endüstrisi A.fi Koçbank A.fi nceleme, Dan flmanl k, E itim Araflt rma Merkezi A.fi Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi Ticaret A.fi Di er TOPLAM ARÇEL K 13

5 Sermaye Hareketleri Say n Ortaklar m z, Ba ms z denetimden geçmifl tarihli bilanço ve 2001 y l gelir tablosu bu rapor ile birlikte onay n za sunulmaktad r. mevzuat n n Seri IV No:1 tebli ine göre da t lacak kar pay n n mahsubundan karfl lanmak suretiyle sermayeye ilave edilmifltir. fiirketimizin mali durumu ve di er konulardaki baz bilgiler de ayr ca verilmektedir. Bu suretle toplam milyar TL art flla, ç kar lm fl sermayemiz milyar TL den milyar TL ye yükseltilmifltir. fiirketimizin sermaye yap s ve kar da t m hakk ndaki bilgilerine gelince; Yönetim Kurulumuz kendisine Genel Kurul ca tan nan yetkiye dayanarak tarihli karar yla fiirketimiz sermayesini art rmay kararlaflt rm flt r. Bu sermaye art fl n n, milyar TL lik k sm Sabit K ymet Yeniden De erleme De er Art fl Fonu ndan, milyar TL lik k sm da SPK fiirketimiz tarihli Ola an Genel Kurul da hissedarlardan al nan izne istinaden milyar TL net kar pay n tarihinden itibaren ortaklara da tm flt r y l sermaye art fllar ile ilgili olarak milyar TL lik bedelsiz hisse, 2001 y l içinde ve zaman nda bast r lmak suretiyle ortaklar m za hisseleri oran nda da t lm flt r. Kar Da t m Önerisi Say n Ortaklar m z, 15 gündür tetkikinize haz r tutulan 2001 y l bilanço ve gelir tablosunun incelenmesinden de görülece i üzere fiirketimiz, 2001 y l n SPK mevzuat na göre kardan ay rd TL K dem Tazminat karfl l n indirdikten sonra TL vergiden önce kar ile kapatm fl bulunmaktad r. Yönetim Kurulumuz kay tl sermaye dahilinde alaca sermaye art r m karar nda kardan sermayeye eklenecek tutar da dikkate alarak toplam bedelsiz sermaye art fl miktar n belirleyecektir. Sermaye art r m için gerekli izinlerin al nmas na müteakip bedelsiz hisse senetleri ortaklara da t lacakt r. Bu kardan ödenecek vergi ve fonlar için ayr lan TL düflülmesi neticesi tevziye esas kar m z TL olmaktad r. Bu kar n TTK, Sermaye Piyasas mevzuat ve esas sözleflme hükümlerine göre afla daki flekilde da t m n takdirlerinize sunuyoruz y l n n ülkemize ve fiirketimize hay rl olmas dile iyle onay n za sunar z. Sayg lar m zla, TL %5 Kanuni htiyat TL Kardan sermayeye ilave edilmek suretiyle ortaklara bedelsiz hisse verilmesi TL Fevkalade htiyat Suna K raç Yönetim Kurulu Baflkan ARÇEL K 15

6 Denetçi Raporu ARÇEL K A.fi. Genel Kurulu na Ünvan : ARÇEL K A.fi. Merkezi : stanbul Sermayesi : Kay tl Sermaye : 100 Trilyon TL Ç kar lm fl Sermaye : Milyar TL Faaliyet Konusu : Elektrikli ve elektriksiz ev aletleri ile ev ekonomisi içinde yer alan cihazlar n kendileri ile bunlar n ana ve tali girdilerinin imali, sat fl, ihrac ve ithali ile ilgili bütün ticari ve s nai faaliyetlerde bulunmaktad r. Denetçilerin ad, görev süreleri, ortak olup olmad klar : Nevzat Tüfekçio lu ve Özcan H nçal 2001 y l hesaplar n incelemek amac yla toplanacak Ola an Ortaklar Genel Kurulu na kadar görevlidirler. Ortak de ildirler. Kat l nan Yönetim Kurulu ve yap lan Denetleme Kurulu toplant lar say s : Üç kere Yönetim Kurulu toplant s na kat l nm fl, Yönetim Kurulu kararlar incelenmifltir. Dört kere Denetleme Kurulu toplant s yap lm flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç : Kanuni defterler ve belgeler üzerinde üç ayda bir yap lan incelemelerde kay tlar n belgelere ve muhasebe standartlar na uygun oldu u görülmüfltür. T.T.K. 353/1-3 bendi gere ince ortakl k veznesinden yap lan say mlar n say s ve sonuçlar : Ba l iflletmelerde yap lan kasa say mlar d fl nda merkez kasas dört kez say lm fl ve kasa mevcutlar n n kay tlara uygun oldu u görülmüfltür. T.T.K.353/1-4 bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar : fiirket kay tlar her ay incelenmifl ve bahis konusu k ymetlerin mevcudiyeti ve kay tlara uygunlu u görülmüfltür. ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler : Taraf m za intikal ettirilmifl flikayet ve yolsuzluk yoktur. Arçelik A.fi. nin dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl n Esas Sözleflmesi ve di er mevzuat ile kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre, içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço, fiirket in an lan tarihteki gerçek mali durumunu; dönemine ait Gelir Tablosu, an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmakta ve kar n da t m önerisi, yasalara ve ortakl k sözleflmesine uygun bulunmaktad r. Bilanço ve Gelir Tablosu nun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu nun aklanmas n oylar n za arz ederiz. stanbul, Mart 2002 Denetçiler Nevzat TÜFEKÇ O LU Özcan HINÇAL

7 Ba ms z Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar çindekiler Ba ms z Denetim Raporu 19 Ayr nt l Bilançolar 20 Bilanço Dipnotlar 22 Ayr nt l Gelir Tablolar 41 Gelir Tablosu Dipnotlar 42 Nakit Ak m Tablolar 45 Fon Ak m Tablolar 46 Sat fllar n Maliyeti Tablosu 47 Kar Da t m Tablolar 48

8

9 Arçelik A.fi ve 2000 Hesap Dönemlerine Ait Ayr nt l Bilançolar (Milyon TL) AKT F (VARLIKLAR) DÖNEN VARLIKLAR 703,869, ,800,642 A. HAZIR DE ERLER 161,443,746 3,080, Kasa 27,350 2, Bankalar 161,416,396 3,078,430 B. MENKUL KIYMETLER 7,177,669 8,606, Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar 7,177,669 8,606,442 C. KISA VADEL T CAR ALACAKLAR 422,887, ,406, Al c lar 277,414, ,138, Alacak Senetleri 179,165, ,097, Verilen Depozito ve Teminatlar 1,839 1, Alacak Reeskontu (-) 37,163,809 29,729, fiüpheli Alacaklar 4,893,370 2,963, fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) 1,423,972 1,065,459 D. D ER KISA VADEL ALACAKLAR 2,693, , K sa Vadeli Di er Alacaklar 2,693, ,570 E. STOKLAR 80,814,967 75,762, lk Madde ve Malzeme 23,504,638 16,981, Yar Mamuller 5,311,482 4,932, Mamuller 12,876,802 15,113, Emtea 9,502,040 7,426, Di er Stoklar 2, Verilen Siparifl Avanslar 29,620,005 31,306,428 F. D ER DÖNEN VARLIKLAR 28,851,563 27,300, DURAN VARLIKLAR 171,449, ,038,279 A. UZUN VADEL T CAR ALACAKLAR 25,358 13, Verilen Depozito ve Teminatlar 25,358 13,511 B. F NANSAL DURAN VARLIKLAR 55,675,373 37,673, Ba l Menkul K ymetler 1,019,712 1,160, fltirakler 60,543,409 31,856, fltirakler Sermaye Taahhüdü (-) 17,775, , Ba l Ortakl klar 11,887,252 7,489, Ba l Ortakl klar Sermaye Taahhüdü (-) 2,692,363 C. MADD DURAN VARLIKLAR 114,284,179 90,540, Arazi ve Arsalar 663, , Yerüstü ve Yeralt Düzenleri 2,483,261 1,870, Binalar 65,262,562 41,185, Makine, Tesis ve Cihazlar 430,649, ,185, Tafl t Araç ve Gereçleri 1,404, , Döfleme ve Demirbafllar 12,800,602 9,486, Di er Maddi Duran Varl klar 1, Birikmifl Amortismanlar (-) 399,663, ,322, Yap lmakta Olan Yat r mlar 682,903 3,487, Verilen Siparifl Avanslar ,440 D. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,464,643 4,810, Haklar 946, , Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar 518,516 4,222,297 AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI 875,319, ,838,921 Bilançolar n ayr lmaz bir parças olan dipnotlar ektedir.

10 PAS F (KAYNAKLAR) KISA VADEL BORÇLAR 306,449, ,673,209 A. F NANSAL BORÇLAR 51,127,061 88,510, Banka Kredileri 21,633,890 64,849, Uz. Vad. Kre. Anapara Taksit. ve Faiz. 29,493,160 23,660, Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri Ç kar lm fl Bonolar ve Senetler 5 5 B. T CAR BORÇLAR 181,948,074 96,891, Sat c lar 181,458,691 96,809, Borç Senetleri 23, Al nan Depozito ve Teminatlar 1,819, , Borç Reeskontu (-) 1,353,617 66,714 C. D ER KISA VADEL BORÇLAR 56,902,924 52,715, Ortaklara Borçlar 562,777 1,047, Ödenecek Giderler 20,860,581 4,434, Ödenecek Vergi, Harç ve Di er Kesintiler 14,486,622 13,256, Ertelenen ve Takside Ba. Devlet Alacak. 1,812,790 2,969, K sa Vadeli Di er Borçlar 19,180,154 31,008,190 D. ALINAN S PAR fi AVANSLARI 851,644 33,080,332 E. BORÇ VE G DER KARfiILIKLARI 15,619,862 9,475, Vergi Karfl l klar 15,619,862 29,469, Cari Dönem Geçici Vergi (-) 19,993, UZUN VADEL BORÇLAR 216,691,249 65,745,293 A. F NANSAL BORÇLAR 174,495,769 39,301, Banka Kredileri 174,495,769 39,301,586 B. D ER UZUN VADEL BORÇLAR 1,596, , Ertelenen ve Takside Ba. Devlet Alacak. 1,589, , Uzun Vadeli Di er Borçlar 7,516 8,947 C. BORÇ VE G DER KARfiILIKLARI 40,598,613 26,031, K dem Tazminat Karfl l klar 40,598,613 26,031, ÖZ SERMAYE 352,178, ,420,419 A. SERMAYE 90,900,000 60,600,000 B. EM SYON PR M 95,890 95,890 C. YEN DEN DE ERLEME DE ER ARTIfiI 106,251,999 65,878, Duran Varl klardaki De er Art fl 97,522,740 58,037, fltiraklerdeki De er Art fl 8,729,259 7,840,373 D. YEDEKLER 133,570, ,529, Yasal Yedekler 16,742,293 12,667, Özel Yedekler Ola anüstü Yedekler 106,501,922 83,620, Maliyet Art fl Fonu 10,326,034 4,241,472 E. NET DÖNEM KARI 21,359,874 63,316, Dönem Kar 21,359,874 63,316,720 PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 875,319, ,838,921 ARÇEL K 21

11 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) fiirketimiz mali tablolar yürürlükteki ticari ve mali mevzuata ve 1989 y l ndan bafllayarak Sermaye Piyasas Kurulu nun (SPK) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan XI/I say l tebli i ve bu tebli e de ifliklik ve eklemeler yapan XI/ ve 19 say l tebli lerine uygun olarak haz rlanmaktad r. Bütün bu ilke ve kurallar bundan sonra "SPK taraf ndan yay mlanan genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri" olarak an lacakt r. Önemli muhasebe ilkeleri not 11 de aç klanm flt r. 1) flletmenin fiili faaliyet konusu: Elektrikli ve elektriksiz ev aletleri ile, ev ekonomisi içinde yer alan cihazlar n kendileri ve endüstriyel uygulamalarda kullan lan motor ve kompresörleri ile bunlar n ana ve tali girdilerinin imali, sat fl, ihrac ve ithali ile ilgili bütün ticari ve s nai faaliyetlerde bulunmakt r. 2) Sermayenin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar: Pay Oran (%) Pay Tutar Koç Holding A.fi. 39, Teknosan A.fi. 14, Pay Oran (%) Pay Tutar Koç Holding A.fi. 39, Teknosan A.fi. 14, ) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayr ayr ): Yoktur. 4) fiirket kay tl sermaye sisteminde mi?: Evet. Kay tl sermaye sistemindeki ortakl klarda kay tl sermaye tavan : fiirket in kay tl sermaye tavan 31 Aral k 2001 tarihi itibariyle 100 Trilyon TL dir ( Trilyon TL). 5) Y l içinde yap lan sermaye art r mlar ve kaynaklar : Art r m Art r m Emisyon Tarihi Tutar Nakit Primi YDDAF Yedekler Di er 31 May s Art r m Art r m Emisyon Tarihi Tutar Nakit Primi YDDAF Yedekler Di er 29 May s ) Y l içinde ihraç edilen hisse senedi d fl ndaki menkul k ymetler: Yoktur ( Yoktur). 7) Y l içinde itfa edilen borçlanmay temsil eden menkul k ymetler: Yoktur ( Yoktur).

12 8) Cari dönemde duran varl k hareketleri: a) Sat n al nan, imal veya infla edilen maddi duran varl klar n maliyeti: b) Sat lan veya hurdaya ayr lan maddi duran varl k maliyeti: c) Cari dönemde ortaya ç kan yeniden de erleme art fllar : Varl k maliyetlerinde (+) Birikmifl amortismanlarda (-) d) Yap lmakta olan yat r mlar n niteli i, toplam tutar, bafllang ç ve bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi: Toplam Tutar Teflvik Belge Teflvik Belge No. Yat r m n Niteli i Toplam Tutar (Döviz $ ) Döviz Cinsi Tarihi Modern.-Kalite Düz $ Modern.-Kalite Düz $ Komple Yeni Yat r m $ Modern.-Kalite Düz $ Modern.-Kalite Düz $ /A Modernizasyon $ Modern.-Kalite Düz $ Modern.-Kalite Düz $ Mod.-Kalite Düz.-Tevsi $ Tevsi-Modernizasyon $ Komple Yeni Yat r m $ Cari Dönem tibari le Yap lan Toplam Harcama (Döviz hracat Taahhüdü Teflvik Belge No. Bafllang ç Tarihi Bitifl Tarihi Cinsinden) (ABD $) /A ARÇEL K 23

13 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) Teflvik Belgesinde Yeralan Özel Tamamlanma fiartlar (Nakit Yat r m Finansman fiekli ($) Teflvik Belge No. Derecesi % Sermaye) Özkaynak Yabanc Kaynak /A Yararlan lan Teflvikler Yat r m Gümrük Vergi, Resim, Harç Teflvik Belge No. ndirimi Muafiyeti Muafiyeti Di er % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV 58861/A % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV 9) Cari ve gelecek dönemlerde yararlan lacak yat r m indiriminin toplam tutar : Cari dönemde gerçeklefltirilen teflvikli yat r m tutar toplam TL dir y l ndan öngörülen yat r m harcamas hariç 2001 y l nda yat r m harcamalar üzerinden yararlan lacak yat r m indirimi tutar TL olup 2002 y l nda yap lacak yat r m harcamalar üzerinden yararlan lacak öngörülen yat r m indirimi tutar ise TL dir.

14 10) flletmenin ortaklar, ifltirakler, ba l ortakl klar, grup flirketleri ile olan alacak - borç iliflkisi: Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ) Ba l Ortakl klar ) fltirakler ) Grup fiirketleri Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ) Ba l Ortakl klar ) fltirakler ) Grup fiirketleri fltiraklerimizden Koçbank A.fi. bakiyeleri: Mevduat TL, Kredi TL ( Mevduat TL, Kredi TL) 11) Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve amortisman ay rma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalar nda önceki dönemlere göre yap lan de ifliklikler, bu de iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili i ile dönemsellik varsay mlar n de ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar n gerekçeleri: fiirketimiz mali tablolar n yürürlükteki ticari ve mali mevzuat ile SPK taraf ndan yay mlanan genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine göre haz rlam flt r. Önemli muhasebe ilkeleri afla daki gibidir: a) Borçlar ve Alacaklar: Borçlar ve alacaklar kay tl de erleri ile de erlendirilmekte, borçlar ve alacaklar içinde gösterilen borç ve alacak senetleri T.C. Merkez Bankas nca belirlenen reeskont oran kullan larak reeskonta tabi tutulmaktad r. 23 Ocak 1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan SPK n n XI/13 say l tebli i uyar nca 3 aydan daha uzun vadeli avans, depozito ve teminat niteli inde olmayan senetsiz ticari alacak ve borçlara reeskont uygulamas getirilmifltir. fiirket, buna ba l olarak 3 aydan uzun vadeli senetsiz borç ve alacak tutarlar n reeskonta tabi tutmufltur. b) Stoklar: Y l sonunda fiili stok say m yap lm flt r. Maliyet belirleme yöntemi ilk madde, malzeme, emtia stoklar, yar mamul ve mamul stoklar için son giren ilk ç kar yöntemidir. Stoklar n bilançoda yans t ld elde etme maliyeti, net gerçekleflebilir de erin alt ndad r. c) fltirakler ve Ba l Ortakl klar: fltiraklerimiz ve ba l ortakl klar m z elde etme maliyeti ve bunlar n yeniden de erleme art fl, ola anüstü yedekler gibi kaynaklardan yapt klar sermaye art r mlar ndan elde edilen bedelsiz hisse senetleri nominal de erleriyle yans t lmaktad r. d) Menkul K ymetler: Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar ndan oluflan menkul k ymetler portföyü stanbul Menkul K ymetler Borsas taraf ndan aç klanan ortalama fiyatlar üzerinden gösterilmekte ve iktisap tarihinden bilanço tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gelir tahakkuklar n içermektedir. e) Yabanc Para le Temsil Edilen De erler: Y l içinde yabanc para ile temsil edilen ifllemler, ifllem tarihindeki geçerli kurlar, bilançoda yer alan yabanc para varl klar bilanço tarihindeki T.C.M.B. döviz al fl, borçlar ise bilanço tarihindeki T.C.M.B. döviz sat fl kurlar esas al narak Türk Liras na çevrilmifllerdir. f) Amortisman Ay rma Yöntemleri: Amortismana tabi maddi duran varl klar elde etme maliyeti ile hesaplara intikal ettirilmekte, her y l T.C. Maliye Bakanl n n tespit etti i oran ve esaslara göre (arsa ve arazi hariç olmak üzere) yeniden de erlemeye tabi tutulmaktad r. Amortisman yeniden de erlenmifl tutarlar üzerinden binalar hariç olmak üzere azalan bakiyeler metoduna göre Vergi Usul Kanunu nda belirtilen azami nispetler kullan larak ayr lmaktad r. Y ll k mali tablolarda, y l içinde edinilen veya kullan lmaya bafllan lan maddi duran varl klar için amortisman, Vergi Usul Kanunu nda öngörüldü ü üzere tüm y l için ayr lmaktad r (Binek otolar hariç olmak üzere). Maddi duran varl klar n inflas, makine ve cihazlar n sat n al mlar nda kullan lan krediler ile ilgili faaliyet y l na ait finansman giderleri bu tür makine, tesis ve cihazlar n maliyetinin bir parças olarak aktiflefltirilmektedir. ARÇEL K 25

15 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) g) K dem Tazminat Karfl l : Türk Kanunlar na göre k dem tazminat na hak kazananlar için tahakkuk eden hizmet maliyetleri tahakkuk ettikleri dönemin masraflar na intikal ettirilmektedir. h) Di er Bilanço Kalemleri: Di er bilanço kalemleri esas olarak kay tl de eriyle yans t lm flt r. 12) Tebli in 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klama gerektiren hususlar A.Düzeltme gerektiren hususlar: Aa) Bilanço tarihinden sonra ortaya ç kar lan muhasebe hata ve hileleri: Yoktur. Ab) Varl klar n al m maliyetlerinin veya sat fl has latlar n n bilanço tarihinden sonra belirli hale gelmesi: Yoktur. Ac) Varl klar n de erlerinde ortaya ç kan kay plar n bilanço tarihinden sonra ortaya ç kar lmas : Yoktur. Aç) Ortakl n ifltiraklerinin de erinde (ba l ortakl klar dahil) sürekli bir de er kayb n n oldu unu gösteren bilgi ve belgelerin bilanço tarihinden sonra elde edilmesi: Yoktur. Ad) Stoklarla ilgili olarak, net gerçekleflebilir de erin tahminini etkileyen yeni bulgular n elde edilmesi: Yoktur. Ae) Borçlular n iflas veya borçlularla borç tutarlar üzerinden yeni müzakerelere bafllan lmas : Yoktur. Af) Talep edilen bir sigorta tazminat n n al nmas veya al nabilir hale gelmesi: Yoktur. Ag) Vergi oranlar n n de iflmesi: Yoktur. Ah) Benzeri olaylar: Yoktur. B. Aç klama gerektiren hususlar: Ba) Birleflme ve ele geçirmeler: Yoktur. Bb) flletme yap s nda de ifliklikler olmas, faaliyetin genifllemesi veya daralmas yada yeni faaliyetlere bafllan lmas : Yoktur. Bc) Bilanço tarihinden sonra varl klarda de er kay plar n n ortaya ç kmas : Yoktur. Bç) Sermaye art r m ve önemli ölçüde di er menkul k ymet ihraçlar : Yoktur. Bd) Önemli ölçülerde maddi duran varl k al m ve sat mlar, ifltirakte bulunulmas veya iflletmeye ifltirak edilmesi: Yoktur. Be) Grev ve benzeri ihtilaflar: Yoktur. Bf) K dem Tazminat limitlerinin artmas : 01 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere k dem tazminat ödemelerinin tavan 1,076.4 TL dir ( TL). Bg) Benzeri olaylar: fiirketimizin kay tl sermaye tavan n n 100 Trilyon TL den 500 Trilyon TL ye yükseltilmesine, bu nedenle ana sözleflmenin 7. maddesinin tadiline ve gerekli ifllemlerin yap labilmesi için flirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmifltir. Brandt SA flirketinin belirli aktiflerinin sat n al nmas için verilen teklif mektubumuz, konkordato komiserli i nezdinde di er rakip firmalar n teklifleri ile beraber incelenmifl ve neticede Nanterre Ticaret Mahkemesinin, tarihinde yapm fl oldu u aç klamaya gore Brandt SA flirketinin srailli Elco firmas na sat lmas na karar vermifltir. Yurtd fl ifltiraklerimizden ngiltere de bulunan Beko UK Ltd. deki GBP nominal de erindeki hissemizin $ bedelle, Fransa da bulunan Beko France SA daki FRF nominal de erindeki hissemizin $ bedelle, Tunus da bulunan Tunusdan SA daki Tunus Dinar de erindeki hissemizin $ bedelle,polonya da bulunan Beko Polska SA daki Zloty de erindeki nominal hissemizin $ bedelle Hollanda da yerleflik bulunan Ardutch B.V. adl ifltirakimize sat lmas na ve bu sat flla ilgili ifllemleri yerine getirmesi için flirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmifltir.

16 13) Tebli in 2 nolu ekinde belirtilen flarta ba l zararlar ile her türlü flarta ba l kazançlara iliflkin bilgi: a) fiirketin "davac " oldu u ve devam etmekte olan davalar: Konusu Tutar Aç klama Vergi ihtilaflar Muhtelif vergi alacaklar Gümrük dareleri thalatta gümrük vergileri ve fon tutar Muhtelif tazminatlar Yetkili sat c lar/yard mc sanayiler b) fiirketin "daval " oldu u ve devam etmekte olan davalar: Konusu Tutar Aç klama Tüketiciler Muhtelif tüketicilerin açt klar davalar Muhtelif tazminatlar Trafik kazas, elektrik ihtilaf, ifl akdi feshi fiirket daval oldu u ve devam etmekte olan davalar için TL karfl l k ay rm fl olup, "Faaliyet D fl Gider ve Zararlar" kaleminde s n fland rm flt r. c) flletmenin sat c lar na ciro etti i senetler: Yoktur ( TL). ç) flletme lehinde olan tazminat talepleri: Yoktur ( Yoktur). d) flletme aleyhinde olan tazminat talepleri: Yoktur ( Yoktur). e) Verilen teminat mektuplar ve kefaletler: Konusu Tutar Tutar Aç klama Teminat Mektuplar Gümrüklere ve yat r m kredileri ve M.P. Kefaletler Grup fiirketleri Garanti Mektubu Yat r m Kredileri Teminat Senetleri Yat r m Kredileri Toplam f) Varl klar n kamulaflt r lmas na yönelik niyet ve haz rl klar n görülmesi: Yoktur. g) Benzeri olaylar: Yat r m harcamalar ile ilgili olarak ald m z teflvik belgeleri kapsam nda yerli makine ve teçhizat al m bedellerinin KDV + %10 u oran nda teflvik primine ve üretimle ilgili sabit k ymet maliyetinin özkaynakla temin edilen %15 i oran nda kaynak kullan m destekleme primi iadesine hak kazan lm flt r. Bu primler tahsil edildi i zaman gelir kaydedilmektedir. Dolay s yla 31 Aral k 2001 tarihine kadar gerçekleflmifl yat r mlara iliflkin olarak hesaplanan yaklafl k 29.9 Milyon TL ( Milyar TL) tutar ndaki prim tahsil edilmedi i için kay tlara yans t lamam flt r. 14) flletmenin gayri safi kar oranlar üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde de iflikliklere iliflkin bilgi ve bunlar n parasal etkileri: Yoktur. ARÇEL K 27

17 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) 15) Aktif de erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar : potek/ potek ise Kime Ne çin potek Tescil Fek Edilece i Döviz Teminat Derecesi Verildi i Verildi i Tarihi Tarih Cinsi Tutar potek 1 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 2 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 4 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 1 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 2 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 5 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 7 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek - SYB U.V. Yat. Kredisi potek 6 Emlakbank U.V. Yat. Kredisi Teminat - TKB U.V. Yat. Kredisi Teminat - Di er U.V. Yat. Kredisi potek/ potek ise Kime Ne çin potek Tescil Fek Edilece i Döviz Teminat Derecesi Verildi i Verildi i Tarihi Tarih Cinsi Tutar potek 1 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 2 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 4 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 1 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 2 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 3 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 4 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 5 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 7 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 9 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 15 TSKB U.V. Yat. Kredisi JPY potek 16 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 19 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek - SYB U.V. Yat. Kredisi potek TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 6 Emlakbank U.V. Yat. Kredisi Teminat - IFC U.V. Yat. Kredisi - - USD Teminat - TKB U.V. Yat. Kredisi Teminat - TSKB U.V. Yat. Kredisi Teminat - Di er U.V. Yat. Kredisi

18 16) Aktif de erlerin toplam sigorta tutar : Sigortalanan Aktifin Sigortalayan Sigortaya Esas Aktife Sigorta Sigorta Cinsi fiirket Al nan Tutar Kay tl Tutar Bafllang ç Tarihi Bitifl Tarihi Makina ve Demirbafl Koç Allianz/ Anadolu Sig./ Axa Oyak Binalar Koç Allianz/ Anadolu Sig./ Axa Oyak Emtea Koç Allianz/ Anadolu Sig./ Axa Oyak Tafl t Araçlar Koç Allianz Sigortalanan Aktifin Sigortalayan Sigortaya Esas Aktife Sigorta Sigorta Cinsi fiirket Al nan Tutar Kay tl Tutar Bafllang ç Tarihi Bitifl Tarihi Makina ve Demirbafl Koç Allianz Binalar Koç Allianz Emtea Koç Allianz Tafl t Araçlar Koç Allianz ARÇEL K 29

19 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) 17) Alacaklar için al nm fl olan ipotek ve di er teminatlar n toplam tutar : Belirtilmek potek Fek stenen potek potek ise Tescil Edilece i Döviz Di er /Teminat Derecesi Kimden Al nd Tarihi Tarih Cinsi Tutar Hususlar potek 2 Do an Lastik potek 3 Do an Lastik potek 3 Star Plast Plastik potek 3 M.Erkan Bilik potek 4 Do an Lastik potek 7 Do an Lastik potek 3 Yavuz Do an potek 1 Tesima potek 1 Sezginer potek 1 Fen Motor potek 1 Hakpa potek 2 Hakpa potek 2 Üçsan Makina potek 1 Üçsan Makina potek 1 SFA A.fi potek 2 SFA A.fi potek 4 SFA A.fi potek 1 Tura potek 1 Güleray potek 3 SFA A.fi potek 1 Elektromotor potek - Hasena Par ldar potek 1 Tura potek 1 De iflim Motor potek 1 Çetinel potek 1 Olgun Ltd potek 1 Enta Elmot potek 1 Sempa Ltd potek 1 fien-gül Motor potek 1 deal Pompa potek 1 Motsan potek 1 Antoba potek 1 GMA Mühendislik potek 1 Varan Tulumba potek 1 EMS Elk potek 1 Toba Red potek - Müflteriler Teminatlar - Müflteriler/Banka Müfl. Senet. - Müflteriler Hisse Sen. - Müflteriler Kefaletler - Müflteriler TOPLAM

20 Belirtilmek potek Fek stenen potek potek ise Tescil Edilece i Döviz Di er /Teminat Derecesi Kimden Al nd Tarihi Tarih Cinsi Tutar Hususlar potek 2 Do an Lastik potek 3 Do an Lastik potek 3 Star Plast Plastik potek 3 M. Erkan Bilik potek 4 Do an Lastik potek 7 Do an Lastik potek 3 Yavuz Do an potek 1 Tesima potek 1 Sezginer potek 1 Fen Motor potek 1 fienerler Metal potek 1 Hakpa potek 2 Hakpa potek 2 Üçsan Makina potek 1 Üçsan Makina potek 1 SFA A.fi potek 2 SFA A.fi potek 1 Tura potek 1 Güleray potek 3 SFA A.fi potek 1 Elektromotor potek - Hasene Par ldar potek 1 Tura potek - Müflteriler Teminatlar - Müflteriler/Banka Müfl. Senet. - Müflteriler Hisse Sen. - Müflteriler Kefaletler - Müflteriler TOPLAM ARÇEL K 31

21 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) 18) Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar : Taahhüdün Taahhüdün Süresiz Verilme Kime Döviz Taahhüt cinsi E/H Nedeni Verildi i Tutar Cinsi Verilen kefaletler E Kredi Entek A.fi USD Verilen kefaletler E Kredi Ram D fl Tic. A.fi USD Verilen kefaletler E Kredi Koç Finans Verilen kefaletler E Kredi Beko Polska Verilen kefaletler E Kredi Tunusdan SA USD Verilen kefaletler E Kredi Beko UK JPY Verilen Teminat Mektubu E thalat Gümrük Verilen Teminat Mektubu E Kredi Bankalar Verilen Teminat Senedi E Kredi Bankalar hracat Teflvik Belgeleri uyar nca ihracat taahhüdü E hracat Teflvik Hazine USD Yat r m Teflvik Belgeleri uyar nca yat r m süreleri sonuna kadar aflamal olarak gerçeklefltirilecek nakit sermaye tutar E Yat r m Teflvik Hazine Taahhüdün Taahhüdün Süresiz Verilme Kime Döviz Taahhüt cinsi E/H Nedeni Verildi i Tutar Cinsi Verilen kefaletler E Kredi Beko Tic. A.fi Verilen kefaletler E Kredi Entek A.fi USD Verilen kefaletler E Kredi Ram D fl Tic. A.fi USD Verilen kefaletler E Mal Al m Koç Leasing Verilen kefaletler E Kredi Koç Finans Verilen kefaletler E Kredi Beko Polska Verilen kefaletler E Kredi Tunusdan SA Verilen kefaletler E Kredi Beko UK Verilen Teminat Mektubu E thalat Gümrük Verilen Teminat Mektubu E Kredi Bankalar Verilen Teminat Senedi E Kredi Bankalar Verilen Teminat Senedi E Garanti Mek. IFC USD Verilen Teminat Senedi E Garanti Söz. ABB Motors hracat Teflvik Belgeleri uyar nca ihracat taahhüdü E hracat Teflvik Hazine USD Yat r m teflvik belgeleri uyar nca yat r m n tamamlanmas ndan itibaren 5 y l içerisinde gerçeklefltirilmesi gerekli ihracat taahhüdleri E Yat r m Teflvik Hazine USD Yat r m teflvik belgeleri uyar nca yat r m süreleri sonuna kadar aflamal olarak gerçeklefltirilecek nakit sermaye tutar E Yat r m Teflvik Hazine

22 19) Bankadaki mevduat n bloke olan na iliflkin tutarlar: Yoktur ( Yoktur). 20) Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetlerin ve finansal duran varl klar n borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k ymetlerin ve finansal duran varl klar n maliyet bedellerine göre de erlerini gösteren bilgi: Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetler ve finansal duran varl klar. Menkul K ymetler/ fllem Finansal Duran Nominal Döviz Maliyet Döviz Gördü ü Borsa Döviz Varl klar Tutar Cinsi Bedeli Cinsi Borsa Rayici Cinsi Beko Elektronik A.fi MKB Ak Enerji A.fi MKB Maret A.fi MKB Menkul K ymetler/ fllem Finansal Duran Nominal Döviz Maliyet Döviz Gördü ü Borsa Döviz Varl klar Tutar Cinsi Bedeli Cinsi Borsa Rayici Cinsi Beko Elektronik A.fi MKB Ak Enerji A.fi MKB Maret A.fi MKB ) Menkul K ymetler ve Ba l Menkul K ymetler grubu içinde yer al p iflletmenin ortaklar, ifltirakleri, ba l ortakl klar ve grup flirketleri taraf ndan ç kar lm fl bulunan menkul k ymet tutarlar ve bunlar ç karan ortakl klar: Yoktur. 22) Mali tablolardaki "di er" ibaresini tafl yan hesap kalemlerinden dahil oldu u grubun toplam tutar n n %20 sini veya bilanço aktif toplam n n %5 ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar : Yoktur. PAS F TOPLAMI K sa vadeli di er borçlar Personele borçlar Gelecek aylara ait gelirler Terkin Edilecek KDV ) "Di er Alacaklar" ile "Di er K sa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplam n n yüzde birini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar n n ayr ayr toplamlar : Yoktur. 24) Ortaklar, fltirakler, Ba l Ortakl klar ve grup flirketlerinden alacaklar nedeniyle ayr lan flüpheli alacak tutarlar ve bunlar n borçlular : Yoktur. 25) Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr lan flüpheli alacak tutarlar : 31 Aral k 2001 tarihi itibariyle tutar TL dir ( TL). ARÇEL K 33

23 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) 26) Dolayl sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba l ortakl klar n dökümü, ortakl klar n isimleri ve ifltirak oran ve tutarlar, söz konusu ortakl klar n düzenlenen en son mali tablolar nda yer alan dönem kar veya zarar, net dönem kar veya zarar ile bu mali tablolar n ait oldu u dönem, Kurulumuz standartlar na göre haz rlan p haz rlanmad, ba ms z denetime tabi tutulup tutulmad ve ba ms z denetim raporunun olumlu, olumsuz ve flartl olmak üzere hangi türde düzenlendi i: Döviz fltirak fltirak Ticaret Ünvan Sermayesi Cinsi Oran Tutar (TL) Beko Elektronik San A.fi Ram D fl Ticaret A.fi Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi Ramtorg Joint Stock Company Tunusdan SA Tunus Dinar Basic International Investment Ltd USD Koçbank A.fi Beko Polska SA Polonya Zlotisi Çerkezköy Enerji A.fi Ak Enerji A.fi Entek A.fi E.E.E. A.fi Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi Beko UK Ltd GBP Beko France FRF Maret A.fi Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi DEA A.fi Ubicom, Inc USD Ardutch B.V EURO Winner Ford Holdings HKD En Son Mali Döviz Dönem Kar Net Dönem Kar Ticaret Ünvan Tablo Tarihi Cinsi veya Zarar veya Zarar Beko Elektronik San A.fi Ram D fl Ticaret A.fi Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi Ramtorg Joint Stock Company Tunusdan SA Tunus Dinar Basic International Investment Ltd Koçbank A.fi Beko Polska SA Polonya Zlotisi Çerkezköy Enerji A.fi Ak Enerji A.fi Entek A.fi E.E.E. A.fi Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi Beko UK Ltd GBP Beko France FRF Maret A.fi Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi DEA A.fi Ubicom, Inc USD Ardutch B.V Winner Ford Holdings

24 SPK taraf ndan yay mlanan genel kabul görmüfl Ba ms z Ba ms z muhasebe ilkelerine Denetimden Denetçi Ticaret Ünvan göre haz rlanm fl E/H Geçmifl E/H Görüflü Beko Elektronik San A.fi. E H - Ram D fl Ticaret A.fi. H H - Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi. E H - Ramtorg Joint Stock Company H H - Tunusdan SA H H - Basic International Investment Ltd. H H - Koçbank A.fi. E H - Beko Polska SA H H - Çerkezköy Enerji A.fi. H H - Ak Enerji A.fi. E H - Entek A.fi. H H - E.E.E. A.fi. H H - Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi. H H - Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi. H H - Beko UK Ltd. H H - Beko France H H - Maret A.fi. E H - Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi. H H - DEA A.fi. E E Olumlu Ubicom, Inc. H H - Yukar daki bilgiler için flirketlerin en son mali tablo tarihleri esas al nm flt r. Bu flirketlerden Beko Elektronik A.fi., Maret A.fi., Ak Enerji A.fi., Koç Tüketici Finans A.fi., Koçbank A.fi. ve DEA A.fi. nin mali tablolar SPK taraf ndan yay nlanan genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine göre haz rlanm flt r. Di er flirketler için ise ba ms z denetime tabi olmayan kanuni mali tablo bilgileri esas al nm flt r. Ticaret Ünvan Sermayesi Döviz Cinsi fltirak Oran fltirak Tutar (TL) Beko Elektronik San A.fi , Ram D fl Ticaret A.fi , Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi , Ramtorg Joint Stock Company , Tunusdan SA Tunus Dinar 58, Basic International Investment Ltd USD 50, Koçbank A.fi , Beko Polska SA Polonya Zlotisi 55, Çerkezköy Enerji A.fi , Ak Enerji A.fi ,00 41 Entek A.fi , E.E.E. A.fi ,00 0 Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi , Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi , Beko UK Ltd GBP 30, Beko France FRF 49, Maret A.fi , Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi , DEA A.fi , Scenix Inc. (Ubicom) USD 1, ARÇEL K 35

25 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) En Son Mali Dönem Kar Net Dönem Kar Ticaret Ünvan Tablo Tarihi veya Zarar veya Zarar Beko Elektronik San A.fi Ram D fl Ticaret A.fi Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi Ramtorg Joint Stock Company Tunusdan SA Basic International Investment Ltd Koçbank A.fi Beko Polska SA Çerkezköy Enerji A.fi Ak Enerji A.fi Entek A.fi E.E.E. A.fi Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi Beko UK Ltd Beko France Maret A.fi Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi DEA A.fi Scenix Inc. (Ubicom) ) fltirakler ve ba l ortakl klarda içsel kaynaklardan yap lan sermaye art r m nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarlar : fltirakler Tutar Tutar Beko Elektronik A.fi Ram D fl Ticaret A.fi Koçbank A.fi Otosan A.fi Maret A.fi Ak Enerji A.fi Ba l Ortakl klar Artesis A.fi TOPLAM ) Tafl nmazlar üzerinde sahip olunan s n rl ayni haklar ve bunlar n de erleri: Yoktur. 29) Duran varl klarda son üç y lda yap lan yeniden de erleme tutarlar : Sabit K ymetler Birikmifl Amortis. YIL Yeniden De erleme Yeniden De erleme Net De er Art fl

26 30) Yabanc paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc paralar n ayr ayr tutarlar ve TL na dönüfltürme kurlar : Aktifte Bulunan Yabanc Paralar Varl k Cinsi Miktar Döviz Cinsi De erleme Kuru (TL) TL Karfl l Banka/Kasa USD Banka EUR TOPLAM Aktifte Bulunan Yabanc Para Alacaklar Alacak Cinsi Miktar Döviz Cinsi De erleme Kuru (TL) TL Karfl l hracat USD hracat DM hracat FRF hracat GBP hracat ESP hracat DKK hracat EUR hracat ITL 654, TOPLAM GENEL TOPLAM Pasifte Bulunan Yabanc Para Borçlar TL Karfl l Döviz Cinsi Anapara Faiz Tutar De erleme Kuru (TL) (Anapara + Faiz) USD DM JPY FRF ITL , GBP HFL ESP SFR EUR TOPLAM ARÇEL K 37

27 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) Aktifte Bulunan Yabanc Paralar Varl k Cinsi Miktar Döviz Cinsi De erleme Kuru (TL) TL Karfl l Banka USD Banka DM TOPLAM Aktifte Bulunan Yabanc Para Alacaklar Alacak Cinsi Miktar Döviz Cinsi De erleme Kuru (TL) TL Karfl l hracat USD hracat DM hracat FRF hracat GBP hracat ESP hracat DKK hracat EUR hracat ITL hracat ATS TOPLAM GENEL TOPLAM Pasifte Bulunan Yabanc Para Borçlar TL Karfl l Döviz Cinsi Anapara Faiz Tutar De erleme Kuru (TL) (Anapara + Faiz) USD DM JPY FRF ITL ATS GBP NLG ESP DKK CHF EUR SEK TOPLAM

28 31) Ortaklar, ifltirakler ve ba l ortakl klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutar : Ad Soyad /Ticaret Ünvan Yükümlülük Türü Tutar Tutar Döviz Cinsi Ram D fl Tic. A.fi. Kefalet USD Entek A.fi. Kefalet USD Koç Tük. Finans. ve Kart Hiz. A.fi. Kefalet Beko Polska Kefalet Tunusdan SA Kefalet USD Beko UK Kefalet JPY 32) Kategorileri itibariyle y l içinde çal flan personelin ortalama say s : Dönem Bafl Toplam Personel dari Personel (Sendikas z) dari Personel (Sendikal ) - - Di er Personel (Sendikas z) - - Di er Personel (Sendikal ) Dönem Sonu Toplam Personel dari Personel (Sendikas z) dari Personel (Sendikal ) - - Di er Personel (Sendikas z) - - Di er Personel (Sendikal ) ) Mali tablolar önemli ölçüde etkileyen yada mali tablolar n aç k, yorumlanabilir ve anlafl labilir olmas aç s ndan aç klanmas gerekli olan di er hususlar: a) Garanti Giderleri Karfl l : fiirketimiz satm fl oldu u mamullerden garanti süresi içinde bak m gerektirenler için 3 y l ücretsiz servis hizmeti vermektedir. 31 Aral k 2001 tarihi itibariyle hesaplanan garanti giderleri karfl l TL dir ve bu mebla di er k sa vadeli borçlar içinde Ödenecek Giderler kaleminde gösterilmifltir y l nda ayr lan garanti gider karfl l TL olup mali tablolarda pazarlama, sat fl ve da t m gideri olarak muhasebelefltirilmifltir. b) Vergi Karfl l klar : 29 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazete de yay nlanan 4369 say l yeni vergi kanunu çerçevesinde 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oran fon dahil olmak üzere %33 olarak uygulanmaktad r. Bu de ifliklik öncesinde fiirket in kar da t m yap p yapmad na bak lmaks z n hesaplanmas gereken stopaj, yap lan de ifliklikle fiirket in kar da t m yapmas flart na ba lanm flt r. Buna göre fiirket 2001 y l kar n da tmad sürece yukar da belirtilen %33 kurumlar vergisi d fl nda ayr ca da t m stopaj hesaplamayacakt r. Kar n da t lmas halinde ise da t lan kar üzerinden fon dahil %16,5 (halka aç k flirketlerde %5,5) oran nda stopaj hesaplanacakt r. fiirketin, kurumlar vergisinden istisna edilmifl kazançlar n n bulunmas halinde bu kazançlar üzerinden (ifltirak kazançlar istisnas hariç, yat r m indirimi istisnas dahil) yukar daki uygulamadan farkl olarak, kar n da t l p da t lmad na bak lmaks z n fon dahil yine %19,8 (halka aç k flirketler de ayn ) oran nda stopaj hesaplanacakt r. ARÇEL K 39

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 3 Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET PROF L 1 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 2 B LANÇO 25 B LANÇO D PNOTLARI 29 GEL

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : 10.000.000.-YTL. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: 11.00 DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL ANADOLU CAM BÜYÜMEYE DEVAM ED YOR Anadolu Cam Türkiye ve çevre ülkelerde gerçeklefltirilecek yat r m ve iflbirli i giriflimleri ile yurtiçinde ve bölgemizde lider, cirosunun %65'ini yurtd fl faaliyetlerden

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin Konca 1 S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin konca stanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı