Bafll ca Finansal Göstergeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bafll ca Finansal Göstergeler"

Transkript

1 Bafll ca Finansal Göstergeler Ciro ve Personel Say lar Net Ciro (Milyar TL) Sabit Fiyatl Net Ciro* Net Ciro (Trilyon TL) Net Ciro** * 2001 sabit ortalama toptan eflya fiyatlar ile de erlendirilmifltir. ** 1999 y l nda devral nan flirketlerin etkisi milyar TL'dir Personel (Adet) * Toplam Personel** Toplam Personel (Adet) flçi Memur * 1999 y l nda devral nan flirketlerden kifli gelmektedir. ** Aral k sonu

2 ARÇEL K, BUGÜN YILDA 6 M LYON ADETL K BEYAZ EfiYA ÜRET M KAPAS TES VE ULAfiTI I C RO LE SEKTÖRÜNDE AVRUPA'NIN LK ON fi RKET ARASINDA YER ALMAKTADIR. hracat Cirosu (Milyon ABD dolar ) 2001 Y l hracat (Ürünlere Göre Da l m) Di er %10 Pifliriciler %17 Bulafl k Makinesi %4 Buzdolab %45 0 Çamafl r Makinesi % Temel Finansal Oranlar DÖNEN VARLIKLAR CAR ORAN = = 2, = 1, = 2,3 KISA VADEL BORÇLAR DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR L K D TE ORANI = = 2, = 1, = 2,0 KISA VADEL BORÇLAR SATIfiLARIN MAL YET STOK DEV R HIZI = = 26, = 26, = 22,7 ORTALAMA STOK DÖNEM KARI KARLILIK ORANI = = 14, = 10, = 3,0 NET SATIfiLAR ARÇEL K 03

3 Ortaklar m z Hisse Tutar Hisse Oran (Milyar TL) (%) KOÇ HOLD NG A.fi ,1 KOÇ GRUBU D ER ,2 KOÇ GRUBU TOPLAMI ,3 TEKNOSAN A.fi ,7 BURLA MAK NA T CARET VE YATIRIM A.fi ,6 D ER ORTAKLAR ,4 TOPLAM ,0 fltiraklerimiz tibariyle fltiraklerimiz (Milyar TL)* ÜNVANI FAAL YET KONULARI fit RAK TUTARI fit RAK ORANI (%) Arçelik-LG Klima ve San. ve Tic. A.fi. Klima üretimi, sat fl ve ihracat ,0 Basic International Türkiye d fl nda dayan kl tüketim konusunda ,0 Investments Limited faaliyet gösteren flirketlere ifltirak Beko Elektronik A.fi. Radyo,TV ve elektrikli cihaz ,3 komponentleri üretim ve ticareti Beko France SA thalat ve ihracat ifllemleri yapmak ,9 Beko UK Ltd. fiirketimiz ürünlerinin ithalat, da t m ve ,0 pazarlamas ile her türlü hammadde, malzeme ve ürün ihracat n yapmak Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi. Tar m ve tar m ürünleri üretimi, hayvanc l k 95 5,1 et ve et ürünleri üretimi, pazarlamas ve sat fl Çerkezköy Enerji Elektrik Üretimi Elektrik enerjisi üretmek, 0,1 2,1 Otoprodüktör A.fi. da tmak ve satmak Entek Elektrik Üretimi Elektrik enerjisi üretmek, 565 7,2 Otoprodüktör Grubu A.fi. da tmak ve satmak nceleme, Dan flmanl k, E itim nceleme, dan flmanl k, e itim ve araflt rma 4 2,6 Araflt rma Merkezi A.fi. hizmetleri pazarlamak, satmak ve etkinlik organizasyonu Koçbank A.fi. Bankac l k ,4 Koç Tüketici Finansman Tüketicinin mal ve hizmet ,5 ve Kart Hizmetleri A.fi. al mlar n n kredilendirilmesi Marmara Besicilik ve Et Sanayi Besicilik, et ve et ürünleri üretimi ve ihracat 45 2,1 ve Tic. A.fi. Ram D fl Ticaret A.fi. Kurucular n ve di er sanayi ,7 firmalar n n ürünlerinin ihracat ve ithalat Ramtorg Joint-Stock Dayan kl ve dayan ks z ,3 Company tüketim mallar n n ithalat, da t m ve ihracat * fltirak pay %1'den küçük olan flirketlere tabloda yer verilmemifltir.

4 Ba l Ortakl klar m z tibariyle Ba l Ortakl klar m z (Milyar TL) ÜNVANI FAAL YET KONULARI fit RAK TUTARI fit RAK ORANI (%) Ardutch B.V. Yurtd fl nda flirketimiz ürünlerini üreten, satan ,0 ve pazarlayan flirketlere idari ve yönetim hizmeti vermek Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi. Araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinde ,0 bulunmak Beko Polska S.A. Dayan kl tüketim mallar üretim, ,0 sat fl ve hizmetleri Tunusdan S.A. Dayan kl tüketim mallar ,6 montaj, üretim ve sat fl Winner Ford Holdings Ltd.* Dayan kl tüketim mal ve girdilerinin pazarlanmas, 2 99,9 ithalat, ihracat ve sat n al nmas faaliyetlerinde bulunmak * fiirket ünvan Archin Limited olarak de ifltirilmifltir. Da t lan Kar Paylar 1998, 1999 ve 2000 y l kazançlar üzerinden da t lan kar pay miktarlar ve bunlar n ilgili oldu u y llardaki sermayeye oranlar afla daki gibidir: Kar Pay n n lgili Oldu u Y l Da t lan Kar Pay (Milyar TL) Ç kar lm fl Sermaye (Milyar TL) Kar Pay Oran (%) Son Üç Y l n fltirak Gelirleri (Milyar TL) Beko Elektronik A.fi Koç Tüketici Finansman ve Kart Hizmetleri A.fi Türk Elektrik Endüstrisi A.fi Koçbank A.fi nceleme, Dan flmanl k, E itim Araflt rma Merkezi A.fi Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi Ticaret A.fi Di er TOPLAM ARÇEL K 13

5 Sermaye Hareketleri Say n Ortaklar m z, Ba ms z denetimden geçmifl tarihli bilanço ve 2001 y l gelir tablosu bu rapor ile birlikte onay n za sunulmaktad r. mevzuat n n Seri IV No:1 tebli ine göre da t lacak kar pay n n mahsubundan karfl lanmak suretiyle sermayeye ilave edilmifltir. fiirketimizin mali durumu ve di er konulardaki baz bilgiler de ayr ca verilmektedir. Bu suretle toplam milyar TL art flla, ç kar lm fl sermayemiz milyar TL den milyar TL ye yükseltilmifltir. fiirketimizin sermaye yap s ve kar da t m hakk ndaki bilgilerine gelince; Yönetim Kurulumuz kendisine Genel Kurul ca tan nan yetkiye dayanarak tarihli karar yla fiirketimiz sermayesini art rmay kararlaflt rm flt r. Bu sermaye art fl n n, milyar TL lik k sm Sabit K ymet Yeniden De erleme De er Art fl Fonu ndan, milyar TL lik k sm da SPK fiirketimiz tarihli Ola an Genel Kurul da hissedarlardan al nan izne istinaden milyar TL net kar pay n tarihinden itibaren ortaklara da tm flt r y l sermaye art fllar ile ilgili olarak milyar TL lik bedelsiz hisse, 2001 y l içinde ve zaman nda bast r lmak suretiyle ortaklar m za hisseleri oran nda da t lm flt r. Kar Da t m Önerisi Say n Ortaklar m z, 15 gündür tetkikinize haz r tutulan 2001 y l bilanço ve gelir tablosunun incelenmesinden de görülece i üzere fiirketimiz, 2001 y l n SPK mevzuat na göre kardan ay rd TL K dem Tazminat karfl l n indirdikten sonra TL vergiden önce kar ile kapatm fl bulunmaktad r. Yönetim Kurulumuz kay tl sermaye dahilinde alaca sermaye art r m karar nda kardan sermayeye eklenecek tutar da dikkate alarak toplam bedelsiz sermaye art fl miktar n belirleyecektir. Sermaye art r m için gerekli izinlerin al nmas na müteakip bedelsiz hisse senetleri ortaklara da t lacakt r. Bu kardan ödenecek vergi ve fonlar için ayr lan TL düflülmesi neticesi tevziye esas kar m z TL olmaktad r. Bu kar n TTK, Sermaye Piyasas mevzuat ve esas sözleflme hükümlerine göre afla daki flekilde da t m n takdirlerinize sunuyoruz y l n n ülkemize ve fiirketimize hay rl olmas dile iyle onay n za sunar z. Sayg lar m zla, TL %5 Kanuni htiyat TL Kardan sermayeye ilave edilmek suretiyle ortaklara bedelsiz hisse verilmesi TL Fevkalade htiyat Suna K raç Yönetim Kurulu Baflkan ARÇEL K 15

6 Denetçi Raporu ARÇEL K A.fi. Genel Kurulu na Ünvan : ARÇEL K A.fi. Merkezi : stanbul Sermayesi : Kay tl Sermaye : 100 Trilyon TL Ç kar lm fl Sermaye : Milyar TL Faaliyet Konusu : Elektrikli ve elektriksiz ev aletleri ile ev ekonomisi içinde yer alan cihazlar n kendileri ile bunlar n ana ve tali girdilerinin imali, sat fl, ihrac ve ithali ile ilgili bütün ticari ve s nai faaliyetlerde bulunmaktad r. Denetçilerin ad, görev süreleri, ortak olup olmad klar : Nevzat Tüfekçio lu ve Özcan H nçal 2001 y l hesaplar n incelemek amac yla toplanacak Ola an Ortaklar Genel Kurulu na kadar görevlidirler. Ortak de ildirler. Kat l nan Yönetim Kurulu ve yap lan Denetleme Kurulu toplant lar say s : Üç kere Yönetim Kurulu toplant s na kat l nm fl, Yönetim Kurulu kararlar incelenmifltir. Dört kere Denetleme Kurulu toplant s yap lm flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç : Kanuni defterler ve belgeler üzerinde üç ayda bir yap lan incelemelerde kay tlar n belgelere ve muhasebe standartlar na uygun oldu u görülmüfltür. T.T.K. 353/1-3 bendi gere ince ortakl k veznesinden yap lan say mlar n say s ve sonuçlar : Ba l iflletmelerde yap lan kasa say mlar d fl nda merkez kasas dört kez say lm fl ve kasa mevcutlar n n kay tlara uygun oldu u görülmüfltür. T.T.K.353/1-4 bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar : fiirket kay tlar her ay incelenmifl ve bahis konusu k ymetlerin mevcudiyeti ve kay tlara uygunlu u görülmüfltür. ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler : Taraf m za intikal ettirilmifl flikayet ve yolsuzluk yoktur. Arçelik A.fi. nin dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl n Esas Sözleflmesi ve di er mevzuat ile kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre, içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço, fiirket in an lan tarihteki gerçek mali durumunu; dönemine ait Gelir Tablosu, an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmakta ve kar n da t m önerisi, yasalara ve ortakl k sözleflmesine uygun bulunmaktad r. Bilanço ve Gelir Tablosu nun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu nun aklanmas n oylar n za arz ederiz. stanbul, Mart 2002 Denetçiler Nevzat TÜFEKÇ O LU Özcan HINÇAL

7 Ba ms z Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar çindekiler Ba ms z Denetim Raporu 19 Ayr nt l Bilançolar 20 Bilanço Dipnotlar 22 Ayr nt l Gelir Tablolar 41 Gelir Tablosu Dipnotlar 42 Nakit Ak m Tablolar 45 Fon Ak m Tablolar 46 Sat fllar n Maliyeti Tablosu 47 Kar Da t m Tablolar 48

8

9 Arçelik A.fi ve 2000 Hesap Dönemlerine Ait Ayr nt l Bilançolar (Milyon TL) AKT F (VARLIKLAR) DÖNEN VARLIKLAR 703,869, ,800,642 A. HAZIR DE ERLER 161,443,746 3,080, Kasa 27,350 2, Bankalar 161,416,396 3,078,430 B. MENKUL KIYMETLER 7,177,669 8,606, Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar 7,177,669 8,606,442 C. KISA VADEL T CAR ALACAKLAR 422,887, ,406, Al c lar 277,414, ,138, Alacak Senetleri 179,165, ,097, Verilen Depozito ve Teminatlar 1,839 1, Alacak Reeskontu (-) 37,163,809 29,729, fiüpheli Alacaklar 4,893,370 2,963, fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) 1,423,972 1,065,459 D. D ER KISA VADEL ALACAKLAR 2,693, , K sa Vadeli Di er Alacaklar 2,693, ,570 E. STOKLAR 80,814,967 75,762, lk Madde ve Malzeme 23,504,638 16,981, Yar Mamuller 5,311,482 4,932, Mamuller 12,876,802 15,113, Emtea 9,502,040 7,426, Di er Stoklar 2, Verilen Siparifl Avanslar 29,620,005 31,306,428 F. D ER DÖNEN VARLIKLAR 28,851,563 27,300, DURAN VARLIKLAR 171,449, ,038,279 A. UZUN VADEL T CAR ALACAKLAR 25,358 13, Verilen Depozito ve Teminatlar 25,358 13,511 B. F NANSAL DURAN VARLIKLAR 55,675,373 37,673, Ba l Menkul K ymetler 1,019,712 1,160, fltirakler 60,543,409 31,856, fltirakler Sermaye Taahhüdü (-) 17,775, , Ba l Ortakl klar 11,887,252 7,489, Ba l Ortakl klar Sermaye Taahhüdü (-) 2,692,363 C. MADD DURAN VARLIKLAR 114,284,179 90,540, Arazi ve Arsalar 663, , Yerüstü ve Yeralt Düzenleri 2,483,261 1,870, Binalar 65,262,562 41,185, Makine, Tesis ve Cihazlar 430,649, ,185, Tafl t Araç ve Gereçleri 1,404, , Döfleme ve Demirbafllar 12,800,602 9,486, Di er Maddi Duran Varl klar 1, Birikmifl Amortismanlar (-) 399,663, ,322, Yap lmakta Olan Yat r mlar 682,903 3,487, Verilen Siparifl Avanslar ,440 D. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,464,643 4,810, Haklar 946, , Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar 518,516 4,222,297 AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI 875,319, ,838,921 Bilançolar n ayr lmaz bir parças olan dipnotlar ektedir.

10 PAS F (KAYNAKLAR) KISA VADEL BORÇLAR 306,449, ,673,209 A. F NANSAL BORÇLAR 51,127,061 88,510, Banka Kredileri 21,633,890 64,849, Uz. Vad. Kre. Anapara Taksit. ve Faiz. 29,493,160 23,660, Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri Ç kar lm fl Bonolar ve Senetler 5 5 B. T CAR BORÇLAR 181,948,074 96,891, Sat c lar 181,458,691 96,809, Borç Senetleri 23, Al nan Depozito ve Teminatlar 1,819, , Borç Reeskontu (-) 1,353,617 66,714 C. D ER KISA VADEL BORÇLAR 56,902,924 52,715, Ortaklara Borçlar 562,777 1,047, Ödenecek Giderler 20,860,581 4,434, Ödenecek Vergi, Harç ve Di er Kesintiler 14,486,622 13,256, Ertelenen ve Takside Ba. Devlet Alacak. 1,812,790 2,969, K sa Vadeli Di er Borçlar 19,180,154 31,008,190 D. ALINAN S PAR fi AVANSLARI 851,644 33,080,332 E. BORÇ VE G DER KARfiILIKLARI 15,619,862 9,475, Vergi Karfl l klar 15,619,862 29,469, Cari Dönem Geçici Vergi (-) 19,993, UZUN VADEL BORÇLAR 216,691,249 65,745,293 A. F NANSAL BORÇLAR 174,495,769 39,301, Banka Kredileri 174,495,769 39,301,586 B. D ER UZUN VADEL BORÇLAR 1,596, , Ertelenen ve Takside Ba. Devlet Alacak. 1,589, , Uzun Vadeli Di er Borçlar 7,516 8,947 C. BORÇ VE G DER KARfiILIKLARI 40,598,613 26,031, K dem Tazminat Karfl l klar 40,598,613 26,031, ÖZ SERMAYE 352,178, ,420,419 A. SERMAYE 90,900,000 60,600,000 B. EM SYON PR M 95,890 95,890 C. YEN DEN DE ERLEME DE ER ARTIfiI 106,251,999 65,878, Duran Varl klardaki De er Art fl 97,522,740 58,037, fltiraklerdeki De er Art fl 8,729,259 7,840,373 D. YEDEKLER 133,570, ,529, Yasal Yedekler 16,742,293 12,667, Özel Yedekler Ola anüstü Yedekler 106,501,922 83,620, Maliyet Art fl Fonu 10,326,034 4,241,472 E. NET DÖNEM KARI 21,359,874 63,316, Dönem Kar 21,359,874 63,316,720 PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 875,319, ,838,921 ARÇEL K 21

11 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) fiirketimiz mali tablolar yürürlükteki ticari ve mali mevzuata ve 1989 y l ndan bafllayarak Sermaye Piyasas Kurulu nun (SPK) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan XI/I say l tebli i ve bu tebli e de ifliklik ve eklemeler yapan XI/ ve 19 say l tebli lerine uygun olarak haz rlanmaktad r. Bütün bu ilke ve kurallar bundan sonra "SPK taraf ndan yay mlanan genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri" olarak an lacakt r. Önemli muhasebe ilkeleri not 11 de aç klanm flt r. 1) flletmenin fiili faaliyet konusu: Elektrikli ve elektriksiz ev aletleri ile, ev ekonomisi içinde yer alan cihazlar n kendileri ve endüstriyel uygulamalarda kullan lan motor ve kompresörleri ile bunlar n ana ve tali girdilerinin imali, sat fl, ihrac ve ithali ile ilgili bütün ticari ve s nai faaliyetlerde bulunmakt r. 2) Sermayenin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar: Pay Oran (%) Pay Tutar Koç Holding A.fi. 39, Teknosan A.fi. 14, Pay Oran (%) Pay Tutar Koç Holding A.fi. 39, Teknosan A.fi. 14, ) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayr ayr ): Yoktur. 4) fiirket kay tl sermaye sisteminde mi?: Evet. Kay tl sermaye sistemindeki ortakl klarda kay tl sermaye tavan : fiirket in kay tl sermaye tavan 31 Aral k 2001 tarihi itibariyle 100 Trilyon TL dir ( Trilyon TL). 5) Y l içinde yap lan sermaye art r mlar ve kaynaklar : Art r m Art r m Emisyon Tarihi Tutar Nakit Primi YDDAF Yedekler Di er 31 May s Art r m Art r m Emisyon Tarihi Tutar Nakit Primi YDDAF Yedekler Di er 29 May s ) Y l içinde ihraç edilen hisse senedi d fl ndaki menkul k ymetler: Yoktur ( Yoktur). 7) Y l içinde itfa edilen borçlanmay temsil eden menkul k ymetler: Yoktur ( Yoktur).

12 8) Cari dönemde duran varl k hareketleri: a) Sat n al nan, imal veya infla edilen maddi duran varl klar n maliyeti: b) Sat lan veya hurdaya ayr lan maddi duran varl k maliyeti: c) Cari dönemde ortaya ç kan yeniden de erleme art fllar : Varl k maliyetlerinde (+) Birikmifl amortismanlarda (-) d) Yap lmakta olan yat r mlar n niteli i, toplam tutar, bafllang ç ve bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi: Toplam Tutar Teflvik Belge Teflvik Belge No. Yat r m n Niteli i Toplam Tutar (Döviz $ ) Döviz Cinsi Tarihi Modern.-Kalite Düz $ Modern.-Kalite Düz $ Komple Yeni Yat r m $ Modern.-Kalite Düz $ Modern.-Kalite Düz $ /A Modernizasyon $ Modern.-Kalite Düz $ Modern.-Kalite Düz $ Mod.-Kalite Düz.-Tevsi $ Tevsi-Modernizasyon $ Komple Yeni Yat r m $ Cari Dönem tibari le Yap lan Toplam Harcama (Döviz hracat Taahhüdü Teflvik Belge No. Bafllang ç Tarihi Bitifl Tarihi Cinsinden) (ABD $) /A ARÇEL K 23

13 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) Teflvik Belgesinde Yeralan Özel Tamamlanma fiartlar (Nakit Yat r m Finansman fiekli ($) Teflvik Belge No. Derecesi % Sermaye) Özkaynak Yabanc Kaynak /A Yararlan lan Teflvikler Yat r m Gümrük Vergi, Resim, Harç Teflvik Belge No. ndirimi Muafiyeti Muafiyeti Di er % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV 58861/A % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV % 100 % 100 Var % KDV 9) Cari ve gelecek dönemlerde yararlan lacak yat r m indiriminin toplam tutar : Cari dönemde gerçeklefltirilen teflvikli yat r m tutar toplam TL dir y l ndan öngörülen yat r m harcamas hariç 2001 y l nda yat r m harcamalar üzerinden yararlan lacak yat r m indirimi tutar TL olup 2002 y l nda yap lacak yat r m harcamalar üzerinden yararlan lacak öngörülen yat r m indirimi tutar ise TL dir.

14 10) flletmenin ortaklar, ifltirakler, ba l ortakl klar, grup flirketleri ile olan alacak - borç iliflkisi: Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ) Ba l Ortakl klar ) fltirakler ) Grup fiirketleri Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ) Ba l Ortakl klar ) fltirakler ) Grup fiirketleri fltiraklerimizden Koçbank A.fi. bakiyeleri: Mevduat TL, Kredi TL ( Mevduat TL, Kredi TL) 11) Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve amortisman ay rma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalar nda önceki dönemlere göre yap lan de ifliklikler, bu de iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili i ile dönemsellik varsay mlar n de ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar n gerekçeleri: fiirketimiz mali tablolar n yürürlükteki ticari ve mali mevzuat ile SPK taraf ndan yay mlanan genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine göre haz rlam flt r. Önemli muhasebe ilkeleri afla daki gibidir: a) Borçlar ve Alacaklar: Borçlar ve alacaklar kay tl de erleri ile de erlendirilmekte, borçlar ve alacaklar içinde gösterilen borç ve alacak senetleri T.C. Merkez Bankas nca belirlenen reeskont oran kullan larak reeskonta tabi tutulmaktad r. 23 Ocak 1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan SPK n n XI/13 say l tebli i uyar nca 3 aydan daha uzun vadeli avans, depozito ve teminat niteli inde olmayan senetsiz ticari alacak ve borçlara reeskont uygulamas getirilmifltir. fiirket, buna ba l olarak 3 aydan uzun vadeli senetsiz borç ve alacak tutarlar n reeskonta tabi tutmufltur. b) Stoklar: Y l sonunda fiili stok say m yap lm flt r. Maliyet belirleme yöntemi ilk madde, malzeme, emtia stoklar, yar mamul ve mamul stoklar için son giren ilk ç kar yöntemidir. Stoklar n bilançoda yans t ld elde etme maliyeti, net gerçekleflebilir de erin alt ndad r. c) fltirakler ve Ba l Ortakl klar: fltiraklerimiz ve ba l ortakl klar m z elde etme maliyeti ve bunlar n yeniden de erleme art fl, ola anüstü yedekler gibi kaynaklardan yapt klar sermaye art r mlar ndan elde edilen bedelsiz hisse senetleri nominal de erleriyle yans t lmaktad r. d) Menkul K ymetler: Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar ndan oluflan menkul k ymetler portföyü stanbul Menkul K ymetler Borsas taraf ndan aç klanan ortalama fiyatlar üzerinden gösterilmekte ve iktisap tarihinden bilanço tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gelir tahakkuklar n içermektedir. e) Yabanc Para le Temsil Edilen De erler: Y l içinde yabanc para ile temsil edilen ifllemler, ifllem tarihindeki geçerli kurlar, bilançoda yer alan yabanc para varl klar bilanço tarihindeki T.C.M.B. döviz al fl, borçlar ise bilanço tarihindeki T.C.M.B. döviz sat fl kurlar esas al narak Türk Liras na çevrilmifllerdir. f) Amortisman Ay rma Yöntemleri: Amortismana tabi maddi duran varl klar elde etme maliyeti ile hesaplara intikal ettirilmekte, her y l T.C. Maliye Bakanl n n tespit etti i oran ve esaslara göre (arsa ve arazi hariç olmak üzere) yeniden de erlemeye tabi tutulmaktad r. Amortisman yeniden de erlenmifl tutarlar üzerinden binalar hariç olmak üzere azalan bakiyeler metoduna göre Vergi Usul Kanunu nda belirtilen azami nispetler kullan larak ayr lmaktad r. Y ll k mali tablolarda, y l içinde edinilen veya kullan lmaya bafllan lan maddi duran varl klar için amortisman, Vergi Usul Kanunu nda öngörüldü ü üzere tüm y l için ayr lmaktad r (Binek otolar hariç olmak üzere). Maddi duran varl klar n inflas, makine ve cihazlar n sat n al mlar nda kullan lan krediler ile ilgili faaliyet y l na ait finansman giderleri bu tür makine, tesis ve cihazlar n maliyetinin bir parças olarak aktiflefltirilmektedir. ARÇEL K 25

15 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) g) K dem Tazminat Karfl l : Türk Kanunlar na göre k dem tazminat na hak kazananlar için tahakkuk eden hizmet maliyetleri tahakkuk ettikleri dönemin masraflar na intikal ettirilmektedir. h) Di er Bilanço Kalemleri: Di er bilanço kalemleri esas olarak kay tl de eriyle yans t lm flt r. 12) Tebli in 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klama gerektiren hususlar A.Düzeltme gerektiren hususlar: Aa) Bilanço tarihinden sonra ortaya ç kar lan muhasebe hata ve hileleri: Yoktur. Ab) Varl klar n al m maliyetlerinin veya sat fl has latlar n n bilanço tarihinden sonra belirli hale gelmesi: Yoktur. Ac) Varl klar n de erlerinde ortaya ç kan kay plar n bilanço tarihinden sonra ortaya ç kar lmas : Yoktur. Aç) Ortakl n ifltiraklerinin de erinde (ba l ortakl klar dahil) sürekli bir de er kayb n n oldu unu gösteren bilgi ve belgelerin bilanço tarihinden sonra elde edilmesi: Yoktur. Ad) Stoklarla ilgili olarak, net gerçekleflebilir de erin tahminini etkileyen yeni bulgular n elde edilmesi: Yoktur. Ae) Borçlular n iflas veya borçlularla borç tutarlar üzerinden yeni müzakerelere bafllan lmas : Yoktur. Af) Talep edilen bir sigorta tazminat n n al nmas veya al nabilir hale gelmesi: Yoktur. Ag) Vergi oranlar n n de iflmesi: Yoktur. Ah) Benzeri olaylar: Yoktur. B. Aç klama gerektiren hususlar: Ba) Birleflme ve ele geçirmeler: Yoktur. Bb) flletme yap s nda de ifliklikler olmas, faaliyetin genifllemesi veya daralmas yada yeni faaliyetlere bafllan lmas : Yoktur. Bc) Bilanço tarihinden sonra varl klarda de er kay plar n n ortaya ç kmas : Yoktur. Bç) Sermaye art r m ve önemli ölçüde di er menkul k ymet ihraçlar : Yoktur. Bd) Önemli ölçülerde maddi duran varl k al m ve sat mlar, ifltirakte bulunulmas veya iflletmeye ifltirak edilmesi: Yoktur. Be) Grev ve benzeri ihtilaflar: Yoktur. Bf) K dem Tazminat limitlerinin artmas : 01 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere k dem tazminat ödemelerinin tavan 1,076.4 TL dir ( TL). Bg) Benzeri olaylar: fiirketimizin kay tl sermaye tavan n n 100 Trilyon TL den 500 Trilyon TL ye yükseltilmesine, bu nedenle ana sözleflmenin 7. maddesinin tadiline ve gerekli ifllemlerin yap labilmesi için flirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmifltir. Brandt SA flirketinin belirli aktiflerinin sat n al nmas için verilen teklif mektubumuz, konkordato komiserli i nezdinde di er rakip firmalar n teklifleri ile beraber incelenmifl ve neticede Nanterre Ticaret Mahkemesinin, tarihinde yapm fl oldu u aç klamaya gore Brandt SA flirketinin srailli Elco firmas na sat lmas na karar vermifltir. Yurtd fl ifltiraklerimizden ngiltere de bulunan Beko UK Ltd. deki GBP nominal de erindeki hissemizin $ bedelle, Fransa da bulunan Beko France SA daki FRF nominal de erindeki hissemizin $ bedelle, Tunus da bulunan Tunusdan SA daki Tunus Dinar de erindeki hissemizin $ bedelle,polonya da bulunan Beko Polska SA daki Zloty de erindeki nominal hissemizin $ bedelle Hollanda da yerleflik bulunan Ardutch B.V. adl ifltirakimize sat lmas na ve bu sat flla ilgili ifllemleri yerine getirmesi için flirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmifltir.

16 13) Tebli in 2 nolu ekinde belirtilen flarta ba l zararlar ile her türlü flarta ba l kazançlara iliflkin bilgi: a) fiirketin "davac " oldu u ve devam etmekte olan davalar: Konusu Tutar Aç klama Vergi ihtilaflar Muhtelif vergi alacaklar Gümrük dareleri thalatta gümrük vergileri ve fon tutar Muhtelif tazminatlar Yetkili sat c lar/yard mc sanayiler b) fiirketin "daval " oldu u ve devam etmekte olan davalar: Konusu Tutar Aç klama Tüketiciler Muhtelif tüketicilerin açt klar davalar Muhtelif tazminatlar Trafik kazas, elektrik ihtilaf, ifl akdi feshi fiirket daval oldu u ve devam etmekte olan davalar için TL karfl l k ay rm fl olup, "Faaliyet D fl Gider ve Zararlar" kaleminde s n fland rm flt r. c) flletmenin sat c lar na ciro etti i senetler: Yoktur ( TL). ç) flletme lehinde olan tazminat talepleri: Yoktur ( Yoktur). d) flletme aleyhinde olan tazminat talepleri: Yoktur ( Yoktur). e) Verilen teminat mektuplar ve kefaletler: Konusu Tutar Tutar Aç klama Teminat Mektuplar Gümrüklere ve yat r m kredileri ve M.P. Kefaletler Grup fiirketleri Garanti Mektubu Yat r m Kredileri Teminat Senetleri Yat r m Kredileri Toplam f) Varl klar n kamulaflt r lmas na yönelik niyet ve haz rl klar n görülmesi: Yoktur. g) Benzeri olaylar: Yat r m harcamalar ile ilgili olarak ald m z teflvik belgeleri kapsam nda yerli makine ve teçhizat al m bedellerinin KDV + %10 u oran nda teflvik primine ve üretimle ilgili sabit k ymet maliyetinin özkaynakla temin edilen %15 i oran nda kaynak kullan m destekleme primi iadesine hak kazan lm flt r. Bu primler tahsil edildi i zaman gelir kaydedilmektedir. Dolay s yla 31 Aral k 2001 tarihine kadar gerçekleflmifl yat r mlara iliflkin olarak hesaplanan yaklafl k 29.9 Milyon TL ( Milyar TL) tutar ndaki prim tahsil edilmedi i için kay tlara yans t lamam flt r. 14) flletmenin gayri safi kar oranlar üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde de iflikliklere iliflkin bilgi ve bunlar n parasal etkileri: Yoktur. ARÇEL K 27

17 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) 15) Aktif de erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar : potek/ potek ise Kime Ne çin potek Tescil Fek Edilece i Döviz Teminat Derecesi Verildi i Verildi i Tarihi Tarih Cinsi Tutar potek 1 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 2 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 4 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 1 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 2 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 5 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 7 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek - SYB U.V. Yat. Kredisi potek 6 Emlakbank U.V. Yat. Kredisi Teminat - TKB U.V. Yat. Kredisi Teminat - Di er U.V. Yat. Kredisi potek/ potek ise Kime Ne çin potek Tescil Fek Edilece i Döviz Teminat Derecesi Verildi i Verildi i Tarihi Tarih Cinsi Tutar potek 1 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 2 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 4 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 1 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 2 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 3 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 4 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 5 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 7 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 9 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 15 TSKB U.V. Yat. Kredisi JPY potek 16 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 19 TSKB U.V. Yat. Kredisi potek - SYB U.V. Yat. Kredisi potek TSKB U.V. Yat. Kredisi potek 6 Emlakbank U.V. Yat. Kredisi Teminat - IFC U.V. Yat. Kredisi - - USD Teminat - TKB U.V. Yat. Kredisi Teminat - TSKB U.V. Yat. Kredisi Teminat - Di er U.V. Yat. Kredisi

18 16) Aktif de erlerin toplam sigorta tutar : Sigortalanan Aktifin Sigortalayan Sigortaya Esas Aktife Sigorta Sigorta Cinsi fiirket Al nan Tutar Kay tl Tutar Bafllang ç Tarihi Bitifl Tarihi Makina ve Demirbafl Koç Allianz/ Anadolu Sig./ Axa Oyak Binalar Koç Allianz/ Anadolu Sig./ Axa Oyak Emtea Koç Allianz/ Anadolu Sig./ Axa Oyak Tafl t Araçlar Koç Allianz Sigortalanan Aktifin Sigortalayan Sigortaya Esas Aktife Sigorta Sigorta Cinsi fiirket Al nan Tutar Kay tl Tutar Bafllang ç Tarihi Bitifl Tarihi Makina ve Demirbafl Koç Allianz Binalar Koç Allianz Emtea Koç Allianz Tafl t Araçlar Koç Allianz ARÇEL K 29

19 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) 17) Alacaklar için al nm fl olan ipotek ve di er teminatlar n toplam tutar : Belirtilmek potek Fek stenen potek potek ise Tescil Edilece i Döviz Di er /Teminat Derecesi Kimden Al nd Tarihi Tarih Cinsi Tutar Hususlar potek 2 Do an Lastik potek 3 Do an Lastik potek 3 Star Plast Plastik potek 3 M.Erkan Bilik potek 4 Do an Lastik potek 7 Do an Lastik potek 3 Yavuz Do an potek 1 Tesima potek 1 Sezginer potek 1 Fen Motor potek 1 Hakpa potek 2 Hakpa potek 2 Üçsan Makina potek 1 Üçsan Makina potek 1 SFA A.fi potek 2 SFA A.fi potek 4 SFA A.fi potek 1 Tura potek 1 Güleray potek 3 SFA A.fi potek 1 Elektromotor potek - Hasena Par ldar potek 1 Tura potek 1 De iflim Motor potek 1 Çetinel potek 1 Olgun Ltd potek 1 Enta Elmot potek 1 Sempa Ltd potek 1 fien-gül Motor potek 1 deal Pompa potek 1 Motsan potek 1 Antoba potek 1 GMA Mühendislik potek 1 Varan Tulumba potek 1 EMS Elk potek 1 Toba Red potek - Müflteriler Teminatlar - Müflteriler/Banka Müfl. Senet. - Müflteriler Hisse Sen. - Müflteriler Kefaletler - Müflteriler TOPLAM

20 Belirtilmek potek Fek stenen potek potek ise Tescil Edilece i Döviz Di er /Teminat Derecesi Kimden Al nd Tarihi Tarih Cinsi Tutar Hususlar potek 2 Do an Lastik potek 3 Do an Lastik potek 3 Star Plast Plastik potek 3 M. Erkan Bilik potek 4 Do an Lastik potek 7 Do an Lastik potek 3 Yavuz Do an potek 1 Tesima potek 1 Sezginer potek 1 Fen Motor potek 1 fienerler Metal potek 1 Hakpa potek 2 Hakpa potek 2 Üçsan Makina potek 1 Üçsan Makina potek 1 SFA A.fi potek 2 SFA A.fi potek 1 Tura potek 1 Güleray potek 3 SFA A.fi potek 1 Elektromotor potek - Hasene Par ldar potek 1 Tura potek - Müflteriler Teminatlar - Müflteriler/Banka Müfl. Senet. - Müflteriler Hisse Sen. - Müflteriler Kefaletler - Müflteriler TOPLAM ARÇEL K 31

21 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) 18) Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar : Taahhüdün Taahhüdün Süresiz Verilme Kime Döviz Taahhüt cinsi E/H Nedeni Verildi i Tutar Cinsi Verilen kefaletler E Kredi Entek A.fi USD Verilen kefaletler E Kredi Ram D fl Tic. A.fi USD Verilen kefaletler E Kredi Koç Finans Verilen kefaletler E Kredi Beko Polska Verilen kefaletler E Kredi Tunusdan SA USD Verilen kefaletler E Kredi Beko UK JPY Verilen Teminat Mektubu E thalat Gümrük Verilen Teminat Mektubu E Kredi Bankalar Verilen Teminat Senedi E Kredi Bankalar hracat Teflvik Belgeleri uyar nca ihracat taahhüdü E hracat Teflvik Hazine USD Yat r m Teflvik Belgeleri uyar nca yat r m süreleri sonuna kadar aflamal olarak gerçeklefltirilecek nakit sermaye tutar E Yat r m Teflvik Hazine Taahhüdün Taahhüdün Süresiz Verilme Kime Döviz Taahhüt cinsi E/H Nedeni Verildi i Tutar Cinsi Verilen kefaletler E Kredi Beko Tic. A.fi Verilen kefaletler E Kredi Entek A.fi USD Verilen kefaletler E Kredi Ram D fl Tic. A.fi USD Verilen kefaletler E Mal Al m Koç Leasing Verilen kefaletler E Kredi Koç Finans Verilen kefaletler E Kredi Beko Polska Verilen kefaletler E Kredi Tunusdan SA Verilen kefaletler E Kredi Beko UK Verilen Teminat Mektubu E thalat Gümrük Verilen Teminat Mektubu E Kredi Bankalar Verilen Teminat Senedi E Kredi Bankalar Verilen Teminat Senedi E Garanti Mek. IFC USD Verilen Teminat Senedi E Garanti Söz. ABB Motors hracat Teflvik Belgeleri uyar nca ihracat taahhüdü E hracat Teflvik Hazine USD Yat r m teflvik belgeleri uyar nca yat r m n tamamlanmas ndan itibaren 5 y l içerisinde gerçeklefltirilmesi gerekli ihracat taahhüdleri E Yat r m Teflvik Hazine USD Yat r m teflvik belgeleri uyar nca yat r m süreleri sonuna kadar aflamal olarak gerçeklefltirilecek nakit sermaye tutar E Yat r m Teflvik Hazine

22 19) Bankadaki mevduat n bloke olan na iliflkin tutarlar: Yoktur ( Yoktur). 20) Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetlerin ve finansal duran varl klar n borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k ymetlerin ve finansal duran varl klar n maliyet bedellerine göre de erlerini gösteren bilgi: Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetler ve finansal duran varl klar. Menkul K ymetler/ fllem Finansal Duran Nominal Döviz Maliyet Döviz Gördü ü Borsa Döviz Varl klar Tutar Cinsi Bedeli Cinsi Borsa Rayici Cinsi Beko Elektronik A.fi MKB Ak Enerji A.fi MKB Maret A.fi MKB Menkul K ymetler/ fllem Finansal Duran Nominal Döviz Maliyet Döviz Gördü ü Borsa Döviz Varl klar Tutar Cinsi Bedeli Cinsi Borsa Rayici Cinsi Beko Elektronik A.fi MKB Ak Enerji A.fi MKB Maret A.fi MKB ) Menkul K ymetler ve Ba l Menkul K ymetler grubu içinde yer al p iflletmenin ortaklar, ifltirakleri, ba l ortakl klar ve grup flirketleri taraf ndan ç kar lm fl bulunan menkul k ymet tutarlar ve bunlar ç karan ortakl klar: Yoktur. 22) Mali tablolardaki "di er" ibaresini tafl yan hesap kalemlerinden dahil oldu u grubun toplam tutar n n %20 sini veya bilanço aktif toplam n n %5 ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar : Yoktur. PAS F TOPLAMI K sa vadeli di er borçlar Personele borçlar Gelecek aylara ait gelirler Terkin Edilecek KDV ) "Di er Alacaklar" ile "Di er K sa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplam n n yüzde birini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar n n ayr ayr toplamlar : Yoktur. 24) Ortaklar, fltirakler, Ba l Ortakl klar ve grup flirketlerinden alacaklar nedeniyle ayr lan flüpheli alacak tutarlar ve bunlar n borçlular : Yoktur. 25) Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr lan flüpheli alacak tutarlar : 31 Aral k 2001 tarihi itibariyle tutar TL dir ( TL). ARÇEL K 33

23 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) 26) Dolayl sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba l ortakl klar n dökümü, ortakl klar n isimleri ve ifltirak oran ve tutarlar, söz konusu ortakl klar n düzenlenen en son mali tablolar nda yer alan dönem kar veya zarar, net dönem kar veya zarar ile bu mali tablolar n ait oldu u dönem, Kurulumuz standartlar na göre haz rlan p haz rlanmad, ba ms z denetime tabi tutulup tutulmad ve ba ms z denetim raporunun olumlu, olumsuz ve flartl olmak üzere hangi türde düzenlendi i: Döviz fltirak fltirak Ticaret Ünvan Sermayesi Cinsi Oran Tutar (TL) Beko Elektronik San A.fi Ram D fl Ticaret A.fi Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi Ramtorg Joint Stock Company Tunusdan SA Tunus Dinar Basic International Investment Ltd USD Koçbank A.fi Beko Polska SA Polonya Zlotisi Çerkezköy Enerji A.fi Ak Enerji A.fi Entek A.fi E.E.E. A.fi Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi Beko UK Ltd GBP Beko France FRF Maret A.fi Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi DEA A.fi Ubicom, Inc USD Ardutch B.V EURO Winner Ford Holdings HKD En Son Mali Döviz Dönem Kar Net Dönem Kar Ticaret Ünvan Tablo Tarihi Cinsi veya Zarar veya Zarar Beko Elektronik San A.fi Ram D fl Ticaret A.fi Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi Ramtorg Joint Stock Company Tunusdan SA Tunus Dinar Basic International Investment Ltd Koçbank A.fi Beko Polska SA Polonya Zlotisi Çerkezköy Enerji A.fi Ak Enerji A.fi Entek A.fi E.E.E. A.fi Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi Beko UK Ltd GBP Beko France FRF Maret A.fi Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi DEA A.fi Ubicom, Inc USD Ardutch B.V Winner Ford Holdings

24 SPK taraf ndan yay mlanan genel kabul görmüfl Ba ms z Ba ms z muhasebe ilkelerine Denetimden Denetçi Ticaret Ünvan göre haz rlanm fl E/H Geçmifl E/H Görüflü Beko Elektronik San A.fi. E H - Ram D fl Ticaret A.fi. H H - Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi. E H - Ramtorg Joint Stock Company H H - Tunusdan SA H H - Basic International Investment Ltd. H H - Koçbank A.fi. E H - Beko Polska SA H H - Çerkezköy Enerji A.fi. H H - Ak Enerji A.fi. E H - Entek A.fi. H H - E.E.E. A.fi. H H - Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi. H H - Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi. H H - Beko UK Ltd. H H - Beko France H H - Maret A.fi. E H - Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi. H H - DEA A.fi. E E Olumlu Ubicom, Inc. H H - Yukar daki bilgiler için flirketlerin en son mali tablo tarihleri esas al nm flt r. Bu flirketlerden Beko Elektronik A.fi., Maret A.fi., Ak Enerji A.fi., Koç Tüketici Finans A.fi., Koçbank A.fi. ve DEA A.fi. nin mali tablolar SPK taraf ndan yay nlanan genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine göre haz rlanm flt r. Di er flirketler için ise ba ms z denetime tabi olmayan kanuni mali tablo bilgileri esas al nm flt r. Ticaret Ünvan Sermayesi Döviz Cinsi fltirak Oran fltirak Tutar (TL) Beko Elektronik San A.fi , Ram D fl Ticaret A.fi , Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi , Ramtorg Joint Stock Company , Tunusdan SA Tunus Dinar 58, Basic International Investment Ltd USD 50, Koçbank A.fi , Beko Polska SA Polonya Zlotisi 55, Çerkezköy Enerji A.fi , Ak Enerji A.fi ,00 41 Entek A.fi , E.E.E. A.fi ,00 0 Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi , Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi , Beko UK Ltd GBP 30, Beko France FRF 49, Maret A.fi , Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi , DEA A.fi , Scenix Inc. (Ubicom) USD 1, ARÇEL K 35

25 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) En Son Mali Dönem Kar Net Dönem Kar Ticaret Ünvan Tablo Tarihi veya Zarar veya Zarar Beko Elektronik San A.fi Ram D fl Ticaret A.fi Koç Tüketici Finansman ve Kart Hiz. A.fi Ramtorg Joint Stock Company Tunusdan SA Basic International Investment Ltd Koçbank A.fi Beko Polska SA Çerkezköy Enerji A.fi Ak Enerji A.fi Entek A.fi E.E.E. A.fi Arçelik - LG Klima San. ve Tic. A.fi Artesis Teknoloji Sistemleri A.fi Beko UK Ltd Beko France Maret A.fi Bozkurt Tar m G da San. ve Tic. A.fi DEA A.fi Scenix Inc. (Ubicom) ) fltirakler ve ba l ortakl klarda içsel kaynaklardan yap lan sermaye art r m nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarlar : fltirakler Tutar Tutar Beko Elektronik A.fi Ram D fl Ticaret A.fi Koçbank A.fi Otosan A.fi Maret A.fi Ak Enerji A.fi Ba l Ortakl klar Artesis A.fi TOPLAM ) Tafl nmazlar üzerinde sahip olunan s n rl ayni haklar ve bunlar n de erleri: Yoktur. 29) Duran varl klarda son üç y lda yap lan yeniden de erleme tutarlar : Sabit K ymetler Birikmifl Amortis. YIL Yeniden De erleme Yeniden De erleme Net De er Art fl

26 30) Yabanc paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc paralar n ayr ayr tutarlar ve TL na dönüfltürme kurlar : Aktifte Bulunan Yabanc Paralar Varl k Cinsi Miktar Döviz Cinsi De erleme Kuru (TL) TL Karfl l Banka/Kasa USD Banka EUR TOPLAM Aktifte Bulunan Yabanc Para Alacaklar Alacak Cinsi Miktar Döviz Cinsi De erleme Kuru (TL) TL Karfl l hracat USD hracat DM hracat FRF hracat GBP hracat ESP hracat DKK hracat EUR hracat ITL 654, TOPLAM GENEL TOPLAM Pasifte Bulunan Yabanc Para Borçlar TL Karfl l Döviz Cinsi Anapara Faiz Tutar De erleme Kuru (TL) (Anapara + Faiz) USD DM JPY FRF ITL , GBP HFL ESP SFR EUR TOPLAM ARÇEL K 37

27 Arçelik A.fi ve 2000 Dönemlerine Ait Bilanço Dipnotlar (Aksi belirtilmedikçe Milyon TL) Aktifte Bulunan Yabanc Paralar Varl k Cinsi Miktar Döviz Cinsi De erleme Kuru (TL) TL Karfl l Banka USD Banka DM TOPLAM Aktifte Bulunan Yabanc Para Alacaklar Alacak Cinsi Miktar Döviz Cinsi De erleme Kuru (TL) TL Karfl l hracat USD hracat DM hracat FRF hracat GBP hracat ESP hracat DKK hracat EUR hracat ITL hracat ATS TOPLAM GENEL TOPLAM Pasifte Bulunan Yabanc Para Borçlar TL Karfl l Döviz Cinsi Anapara Faiz Tutar De erleme Kuru (TL) (Anapara + Faiz) USD DM JPY FRF ITL ATS GBP NLG ESP DKK CHF EUR SEK TOPLAM

28 31) Ortaklar, ifltirakler ve ba l ortakl klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutar : Ad Soyad /Ticaret Ünvan Yükümlülük Türü Tutar Tutar Döviz Cinsi Ram D fl Tic. A.fi. Kefalet USD Entek A.fi. Kefalet USD Koç Tük. Finans. ve Kart Hiz. A.fi. Kefalet Beko Polska Kefalet Tunusdan SA Kefalet USD Beko UK Kefalet JPY 32) Kategorileri itibariyle y l içinde çal flan personelin ortalama say s : Dönem Bafl Toplam Personel dari Personel (Sendikas z) dari Personel (Sendikal ) - - Di er Personel (Sendikas z) - - Di er Personel (Sendikal ) Dönem Sonu Toplam Personel dari Personel (Sendikas z) dari Personel (Sendikal ) - - Di er Personel (Sendikas z) - - Di er Personel (Sendikal ) ) Mali tablolar önemli ölçüde etkileyen yada mali tablolar n aç k, yorumlanabilir ve anlafl labilir olmas aç s ndan aç klanmas gerekli olan di er hususlar: a) Garanti Giderleri Karfl l : fiirketimiz satm fl oldu u mamullerden garanti süresi içinde bak m gerektirenler için 3 y l ücretsiz servis hizmeti vermektedir. 31 Aral k 2001 tarihi itibariyle hesaplanan garanti giderleri karfl l TL dir ve bu mebla di er k sa vadeli borçlar içinde Ödenecek Giderler kaleminde gösterilmifltir y l nda ayr lan garanti gider karfl l TL olup mali tablolarda pazarlama, sat fl ve da t m gideri olarak muhasebelefltirilmifltir. b) Vergi Karfl l klar : 29 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazete de yay nlanan 4369 say l yeni vergi kanunu çerçevesinde 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oran fon dahil olmak üzere %33 olarak uygulanmaktad r. Bu de ifliklik öncesinde fiirket in kar da t m yap p yapmad na bak lmaks z n hesaplanmas gereken stopaj, yap lan de ifliklikle fiirket in kar da t m yapmas flart na ba lanm flt r. Buna göre fiirket 2001 y l kar n da tmad sürece yukar da belirtilen %33 kurumlar vergisi d fl nda ayr ca da t m stopaj hesaplamayacakt r. Kar n da t lmas halinde ise da t lan kar üzerinden fon dahil %16,5 (halka aç k flirketlerde %5,5) oran nda stopaj hesaplanacakt r. fiirketin, kurumlar vergisinden istisna edilmifl kazançlar n n bulunmas halinde bu kazançlar üzerinden (ifltirak kazançlar istisnas hariç, yat r m indirimi istisnas dahil) yukar daki uygulamadan farkl olarak, kar n da t l p da t lmad na bak lmaks z n fon dahil yine %19,8 (halka aç k flirketler de ayn ) oran nda stopaj hesaplanacakt r. ARÇEL K 39

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013)

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012 CARİ DÖNEM MART 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 103.169 103.492 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 102.392 103.492 YURTİÇİ

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi %100 Anapara Garantili 9 Kasım 2012- hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç k ilk kurulufllar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu - - dur. 31.03.2015 tarihi iti 11.05.2015 tarihinde Faaliyet konusu 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar uygun olarak haz 17 Mart 2005 tarih ve 11/367

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı