ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES

2 II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ Yıl: 4 Sayı: 7 Yaz 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES Year: 4 Number: 7 Summer 2011 Sahibi / Owner Kenan ÇELĠK Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief Mustafa REĠS Sekreterya / Secretary Nazan ÇAKMAK TÜRKÇE SORUMLUSU Salih OKUMUġ İNGİLİZCE SORUMLUSU Halil Ġbrahim BULUT BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU M.Serkan ABDÜSSELAM Uluslararası Ġktisadi ve Ġdari Ġncelemeler Dergisi; yılda iki kez yayınlanan, uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide yayınlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Ġzin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir Ģekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. Dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergi, TUBİTAK-ULAKBİM, EBSCO Publisher ve ASOS Index tarafından taranmaktadır. Yazışma Adresi/Correspondence Address Uluslararası Ġktisadi ve Ġdari Ġncelemeler Dergisi A.Dumanoğlu Cad. No: BeĢikdüzü-TRABZON/TÜRKĠYE Tel: Faks: Web: Yıllık Abone Fiyatı: 20$ (30 TL) Baskı / Printed by Cantekin Matbaası, ANKARA Tel: ISSN Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

3 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi III Yıl: 4 Sayı: 7 Yaz 2011 Year: 4 Number: 7 Summer 2011 ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES HAKEMLİ VE ULUSLARARASI DERGİ TRABZON 2011 Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

4 IV International Journal of Economic and Administrative Studies EDİTÖR / EDITOR Kenan ÇELĠK YARDIMCI EDİTÖRLER / ASSOCIATE EDITORS Serap OVALI YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD Kenan ÇELĠK Yusuf AKSAR Bayram GÜNGÖR Halil Ġbrahim BULUT Cemalettin KALAYCI Seyfettin ARTAN DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD Abdulkadir TOPAL Ahmet AY Ahmet TAN Alaattin KIZILTAN Alev KATRĠNLĠ Ali Cengiz KÖSEOĞLU Ali HALICI Alpay HEKĠMLER A.Niyazi ÖZKER Atik KULAKLI Ayça TÜKEL Ayla OĞUġ Aysun KANBUR AyĢe ĠRMĠġ Bayram GÜNGÖR Betül YÜCE DURAL Birdoğan BAKĠ Selçuk Üniversitesi TÜĠK Atatürk Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi BaĢkent Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Beykent Üniversitesi Okan Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Hitit Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

5 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi V Burak DARICI Burak GÜRBÜZ Burcu CANDAN Burcu GÜNERĠ ÇANGARLI Bülent GÜNSOY Celalettin VATANDAġ Cemalettin KALAYCI Cenk Arsun YÜKSEL Cevdet DENĠZER Çiğdem BAġFIRINCI Dilaver TENGĠLĠMOĞLU Ekrem KARAYILMAZLAR Emin ÇARIKÇI Engin DĠNÇ Esra HATĠPOĞLU Evrim TURGUTLU Fatih ECER Fatma Zehra SAVĠ Fikret ÇANKAYA Filiz KUTLUAY TUTAR Gonca GÜNAY Gökay NEMLĠ Gökhan KOÇER Gülem ATABAY Gürol ÖZCÜRE Güzin ERLAT Halil Ġbrahim BULUT Harun DEMĠRKAYA Harun YENĠÇERĠ Hasan AYYILDIZ Hatice Necla KELEġ Hayati AKTAġ Haydar ÇAKMAK Balıkesir Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Dünya Bankası Gazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Marmara Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Niğde Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Ordu Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Aksaray Üniversitesi BahçeĢehir Üniversitesi Türk Tarih Kurumu Gazi Üniversitesi Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

6 VI International Journal of Economic and Administrative Studies Hikmet ÖKSÜZ Hüseyin AKAY Hüseyin DAĞLI Hüseyin KALYONCU Hüseyin Sabri KURTULDU Ġhsan GÜNAYDIN Ġlkay DELLAL Ġlkin BARAY Ġntiqam BEġĠROV Ġpek KAZANÇOĞLU Ġsmail KIZILIRMAK K.Cemil AKYÜZ Kenan ĠNAN KurtuluĢ KARAMUSTAFA Lütfü ATAY M.Çağatay OKUTAN Mehmet DĠKKAYA Mehmet Selami YILDIZ Mehmet TOP Mohammad ARAFAT MuhteĢem KAYNAK Murad ĠSKENDER Murat KIYILAR Mustafa ÇIKRIKÇI Mustafa EMĠR Mustafa TURHAN Nihal KARGI Nihat BATMAZ Nuran ÖZTÜRK BAġPINAR Nuray GĠRGĠNER Nuray Selma ÖZDĠPÇĠNER Osman AYDOĞUġ Osman KARAMUSTAFA Balıkesir Üniversitesi MelikĢah Üniversitesi GümüĢhane Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hazar Üniversitesi Ege Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi NevĢehir Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Düzce Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Qafqaz Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Aydın Üniversitesi Okan Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Anadolu Üniversitesi EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Ege Üniversitesi Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

7 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi VII Osman KÜÇÜKAHMETOĞLU Oya Aytemiz SEYMEN Ömer AKAT Ömer EROĞLU Pınar YARDIMCI Ramazan AKSOY Raziye SELĠM Recep BOZTEMUR Reha SAYDAN Rengin AK Rıdvan KARLUK Rıza ARSLAN S.Murat KARA Sadettin GÜLTEKĠN Said Alpagut ġenel Salih BARIġIK Sami KARACAN Selçuk PERÇĠN Semra GÜNEY Serpil AĞCAKAYA Seyfettin ARTAN Seyfettin ERDOĞAN Süleyman ERKAN Süreyya YILDIRIM ġebnem BURNAZ ġevket TÜYLÜOĞLU Talha USTASÜLEYMAN Tamer BOLAT Taner ACUNER Tayyip YAVUZ Temel ERGUN Timuçin KODAMAN Marmara Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Karaelmas Üniversitesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Angelo State University, Department of Accounting, Economics and Finance Rize Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi GaziosmanpaĢa Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Karaelmas Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

8 VIII International Journal of Economic and Administrative Studies Tolga ULUSOY Tülay YENĠÇERĠ Ufuk SELEN Uğur SĠVRĠ Verda CANBEY ÖZGÜLER Yener ALTINBAġ Yiğit KAZANÇOĞLU Yusuf AKSAR Yusuf ġahġn Zafer AKBAġ Kastamonu Üniversitesi Aksaray Üniversitesi UĢak Üniversitesi Anadolu Üniversitesi University of Vales, London School of Economics, UK Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Düzce Üniversitesi Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

9 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi IX Editörden Dergimiz, yedinci sayısıyla yayın hayatına devam etmektedir. EBSCO ve ASOS tarafından taranan dergi, TUBİTAK-ULAKBİM veritabanına da girmiştir. Buna göre, 2010 yılında çıkan makaleler de dahil olmak üzere yeni makaleler bu veritabanında yer alacaktır. Böylece dergide yayınlanan bilimsel makaleler daha fazla okunacak, yeni çalışmalarda kullanılacak ve makalelere yapılan atıf sayısı artacaktır. Ayrıca diğer uluslararası veri tabanı ve indekslere girmek için önemli bir kapı da açılmış olmaktadır. Yedinci sayımız, toplam on makaleden oluşmaktadır. Birbirinden değerli bilim insanlarının çalışmalarından oluşan bu sayımızın, alanındaki bilim dünyasına katkı sağlamasını dilerim. Bu sayımızdaki on orijinal makale hakkında şu özet bilgiler vurgulanabilir: Birinci makalenin konusu Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü dür. Makale, Gümüşhane Üniversitesi nden İskender PEKER ve nden Birdoğan BAKİ nin ortak çalışmalarının sonucudur. Çalışmanın amacı, sigorta sektöründe faaliyet gösteren üç şirketi finansal performanslarına göre sıralamaktır. Bu amaçla, Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak likidite, kaldıraç ve kârlılık oranları yardımıyla performans ölçümünde bulunulmuştur. Likidite oranları yüksek olan bir şirketin finansal performansının da yüksek olabileceği sonucuna varılmıştır. İkinci makale, Çankaya Üniversitesi nden Aytaç GÖKMEN ve Kırıkkale Üniversitesi nden Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU tarafından yazılmıştır. Makalenin konusu, Rekabetsel Üstünlüğün Sağlanmasında Örtülü Bilginin, Yenilik Ve Performansla Korelasyonu: Tekstil Sanayinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmedeki Araştırma dır. Bu çalışmanın amacı, örtülü bilgi, yenilik ve performans arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın uygulama aşaması, İstanbul ili merkezli tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, faktör analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve tanımlayıcı istatistik teknikler yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, örtülü bilgi, yenilik ve performans arasında çeşitli bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, örtülü bilgi, yenilik ve performans arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkilerin varlığı gözlenmiştir. Yine örtülü bilginin, yenilik ve performans üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür. Ayrıca yeniliğin işletme performansı üzerinde de önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

10 X International Journal of Economic and Administrative Studies Üçüncü makale Marmara Üniversitesi nden Filiz GÜRDER tarafından yazılmıştır. Makalenin konusu, Coğrafi Enformasyon Sistemi ve Pazarlama Alanındaki Kullanımı: Coğrafi Pazarlama dır. Günümüzde coğrafi pazarlama yardımıyla işletmeler dağıtım, pazarlama, organizasyon ve lojistik kaynaklı mekânsal sorularına coğrafi, iktisadi ve hatta psikolojik, tıbbi ve kriminal yaklaşımlar ışığında coğrafi, enformatik, istatistik ve yöneylem metotları ile cevap bulmaktadır. Bu çalışma kapsamında ülkemiz işletmelerinde yeni uygulanmaya başlanan bir Coğrafi Enformasyon Sistemi ve Karar Destek Sistemi olan Coğrafi Pazarlama tanıtılmaya ve pazarlamadaki özellikle ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım karmalarında uygulama alanları anlatılmaya çalışılmıştır. Dördüncü makale, nden Fikret ÇANKAYA ve Oğuzhan HATİPOĞLU nun yaptığı bir çalışmadır. Çalışmanın başlığı Türkiye de Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma dır. Bu çalışmada öncelikle ulusal ve uluslararası literatürde yapılmış olan çalışmalar incelenerek Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS/UFRS) nın benimsenmesi ve uygulanmasını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler çalışmada kullanmak üzere 4 temel faktöre (ekonomik ve hukuki çevre, standartlar, kültür ve eğitim) indirgenmiştir. Oluşturulan anket formu ile Türkiye deki muhasebe meslek mensupları üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yapılan analizlerle Türkiye deki muhasebe meslek mensuplarının UMS/UFRS lerin uygulanabilirliğine ilişkin düşünceleri veya beklentileri ortaya konulmuştur. Beşinci makale, Pamukkale Üniversitesi nden Seher CEYLAN a aittir. Çalışmanın başlığı, Destinasyon Marka İmajı ve Pamukkale Yöresinde Bir Uygulama dır. Çalışmanın amacı, Pamukkale destinasyonunun marka imajını araştırmak, destinasyonu ziyaret eden turistlerin cinsiyetlerine ve kaldıklara yere göre marka imajını ne şekilde algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu araştırmada, katılımcıların cinsiyetleri ve Pamukkale de kaldıkları yerler ile destinasyon marka imajını algılamaları arasındaki farklar incelenmiştir. Altıncı makale, Galatasaray Üniversitesi nden Yeşeren ELİÇİN tarafından yazılmıştır. Çalışmanın konusu Türkiye nin Avrupalılaşması: Yerel Yönetimlerde Reform dur. AB ile uzun ve inişli-çıkışlı bir üyelik süreci içinde bulunan Türkiye, 1999 yılında aday ülke statusü kazanmıştır. Bu tarihten başlayarak 2007 genel seçimlerine kadar süren ve AKP nin iktidardaki ilk dönemine rastlayan yıllar ise Avrupalılaşma bağlamında değerlendirilebilecek en önemli adımların atıldığı yıllar olmuştur. Bu çalışma kapsamında Türkiye de kamu yönetimi ve yerinden yönetim alanında yapılan reformlar Avrupalılaşma çerçevesinden ele alınmakta, yasal ve kurumsal anlamda gerçekleştirilen dönüşümün kapsamı ve içeriği sorgulanmaktadır. Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

11 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XI Yedinci makale, Okan Üniversitesi nden Ayça TÜKEL tarafından yazılmıştır. Çalışmanın konusu Asimetrik Enformasyon Işığında Halka Arzların Uzun Dönemli Performanslarının Değerlendirilmesi dir. Bu çalışmanın amacı, asimetrik enformasyon kavramı çerçevesinde hisse senetlerinin düşük fiyatlama olgusu ile uzun dönemli performansları arasındaki ilişkiyi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilk defa halka arz edilen firmalar ile test etmektir. Bu kapsamda yılları arasında halka arz edilen 42 hisse senedi analiz edilmiştir. Araştırmada ortalama normal üstü getiriler ile kümülatif ortalama normal üstü getiriler hesaplanmıştır. 42 hisse senedinin ilk gün ortalama getirileri %10,94 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte ilk ay %27,95 olan kümülatif normal üstü getiriler 36. ayın sonunda %39,74 e ulaşmıştır. Kümülatif normal üstü getirilerdeki bu yükseliş, düşük fiyatlama yoluyla elde edilen avantajın uzun dönemde devam ettiğini göstermektedir. Sekizinci makalenin konusu Mali Politikaların Etkinliğinde Mali Parametrelerin Zaman Aralığı Sorunu ve Yapısal Mali Uyum İlişkisi dir ve Balıkesir Üniversitesi nden A. Niyazi ÖZKER tarafından yazılmıştır. Bu çalışmada, kamu harcamalarının çoğaltan etkisi yoluyla söz konusu zaman aralığının yapısal sorunlarına ilişkin mali politikaların uyumluluğuna yönelik Milli Gelir değişkenleri üzerindeki etkisi marjinal tüketim ve ithalat eğiliminin çoğaltan etkileri baz alınarak açıklamaya çalışılmıştır. Dolayısıyla mali parametrelerin değişik zaman aralıklarında istenilen Milli Gelir düzeyi ve diğer mali göstergelere ilişkin bir etkiye sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Anlaşılmaktadır ki, marjinal tüketim ve ithalat eğilimindeki bir artış, sonuç olarak Milli Gelirde bir artış ortaya koymasının yanı sıra, sonuçlarıyla da kendi içersinde oluşturduğu bir otonomla çoğaltan etkisi dinamiklerini de yaratmaktadır. Özellikle ekonomik daralma dönemlerine ilişkin bu olgunun değişik zaman aralıklarında mali bir düzenleyici olarak önemli bir role sahip olup olması, dengeli optimal bütçe kalemlerinin sağlanmasına yönelik gereksinimleri ve Milli Gelir limitlerini de etkilemekte ve farklı çoğaltan etkilerinin söz konusu olduğu bu sürecin yine aynı süreçte ortaya konulan mali politikaların içeriğini de değişik açılardan etkilediği görülmektedir. Dokuzuncu makale, Sakarya Üniversitesi nden Erhan BİRGİLİ ve Gülfen TUNA tarafından yazılmıştır. Makalenin konusu Türkiye-Yunanistan-Amerika Borsalarında Yatırım Fonlarının Oluşmasında Yatırımcı Kararlarının Etkilendiği Alanlar dır. Bu çalışmada Türkiye deki yatırımcıların bireysel olarak, mali piyasalardaki finansal yatırım kararları incelenmiştir. Araştırmada Aralık 2005-Ocak 2010 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. İncelenen yatırım araçları, Türkiye, Yunanistan ve Amerika ya ait hisse senedi piyasası, Türkiye-Yunanistan ortak endeksi GT-30, altın, bir aylık Türk Lirası, Dolar ve Euro mevduatlarıdır. Araştırma sonucuna göre incelenen dönem için en fazla tercih edilen yatırım aracı, bir aylık Türk Lirası mevduatı olmuştur. Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

12 XII International Journal of Economic and Administrative Studies Onuncu ve son makale ise nden Çiğdem BAŞFIRINCI tarafından yazılmıştır. Çalışmanın başlığı Sembolik Tüketim ve Tüketim Öykülerinin Hermeneutik Yaklaşımla Yorumlanmasına İlişkin Bir Uygulama dır. Bu araştırmanın amacı, tüketim deneyimini içeren bir tüketici öyküsünü; sembolik tüketim, markalar ve tüketici arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına hizmet edecek biçimde incelemektir. Nitel yöntem kullanılan bu araştırmadaki verinin elde edilmesinde internet bloglarından faydalanılmıştır. Bu kapsamda bireyin kendini tüketim aracılığıyla nasıl tanımlandığı Hermeneutik yaklaşım çerçevesinde incelenmiş, ardından bireyin kimliğini tüketim aracılığıyla inşasında bir sembol olarak ürünler ve markaların hangi işlevlerinden faydalandığı ortaya koyulmuştur. Prof.Dr.Kenan ÇELİK Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

13 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XIII From the Editor We are happy to publish the seventh issue of the International Journal of Economic and Administrative Studies with a great support of distinguished academicians. We also thank our referees for their enormous work for editing and controlling the published articles. The journal, scanned by EBSCO and ASOS, has also accessed the TUBİTAK- ULAKBİM database. According to this, the new articles including published in 2010, will take place in the database. So, the scientific articles published in the journal will be read more, will used in new studies and the number of references will increase. In addition to this, it has been an important step to access the other international databases and indexes. Hoping that the articles in this issue will make a contribution to the literature, we cordially urge you to make any critic, recommendation, and support towards the journal and the articles in it. This seventh issue consists of ten articles: The first article is named as Performance Evaluation in Turkish Insurance Sector With Grey Relationship Analysis by İskender PEKER, Birdoğan BAKİ from Gümüşhane University and Karadeniz Technical University. The aim of this study is to rank the financial performance of three leading companies operating in the insurance sector. For this purpose, Grey Relationship Analysis is used to measure performance by liquidity, financial leverage and profitability ratios of the companies. It is concluded that a firm which has high liquidity ratios may have high performance. The second article is headed as Tacit Knowledge and its Corelation to Innovation and Performance in Obtaining Competitive Advantage: A Study In A Business Operating in the Textile Industry by Aytaç GÖKMEN from Başkent University and Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU from Kırıkkale University. The purpose of this study is to describe research on the relationship between tacit knowledge, innovation and performance in assuring competitive advantage, depending on an empirical study made in a business operating in the textile industry located in Istanbul, Turkey. The data obtained through the use of questionnaires, regarding the study, was analyzed using factor analysis, correlation analysis, regression analysis and complementary statistical methods. As a result of the study, it is evident that there is high level of correlation and significance between tacit knowledge, innovation and performance. It was observed that tacit knowledge has considerable impact on Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

14 XIV International Journal of Economic and Administrative Studies innovation and performance. Besides, innovation has substantial effect on business performance as well. The third article is headed as As a Geographic Information System and Decision Support System the Geomarketing by Filiz GÜRDER from Marmara University. Today, with the help of Geomarketing, business enterprises can provide answers to spatial problems caused by distribution, marketing, organization, and logistics by means of the methods of geography, informatics, statistics, and operations research in the light of geo-economic and even psychological, medical and criminal approaches. Within the scope of this study Geomarketing as a Geographical Information System and Decision Support System, which is started to be implemented in our country s business enterprises, will be introduced and its application areas in marketing especially in product, price, promotion and distribution mixes is explained. The fourth article is titled as An Investigation of the Evaluation of the Accounting Profession Towards the Applicability of IAS/IFRS in Turkey by Fikret ÇANKAYA and Oğuzhan HATİPOĞLU from Karadeniz Technical University. In this study, firstly, the factors, which affect the adoption and the applicability of the IFRS were determined by making a literature review. Then, those factors were gathering into foru groups such as economic and legal environement, Professional standards, culture and education. As a main focus of the study a survey was conducted on accounting profession to investigate the thoughts and expectations of accounting profession towards the applicability of the IFRS in Turkey. This study ended with a discussion of the findings. Following article is by Seher CEYLAN from Pamukkale University, titled as Destination Brand Images and an Application in Pamukkale. This study aims to inspect the brand image of Pamukkale destination and to determine how visitors of Pamukkale perceive brand image. In this study; the gender and accommodation preferences of tourists are analyzed in relation with their brand image perceptions. The other article is by Yeşeren ELİÇİN from Galatasaray University. The author named her article as The Europeanization of Turkey: Reform in Local Governments. This article aims to study the impact of the process of integration in Turkey in the context of local administration reform, which constituted the last section of the reform process and to demonstrate that it did not bring a substantial legal and institutional transformation. The seventh paper in this issue is named as The Evaluation of the Long- Term Performance of Public Offerings in the Context of Asymmetric Information by Ayça TÜKEL from Okan University. In this paper we aim to test concept of low stock price and long term stock performance in the context of asymmetric informa- Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

15 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XV tion phenomenon by using data of initial public offerings at Istanbul Stock Exchange. Thus, we analyze 42 stocks which has offered to the public between years We calculate average abnormal returns and cumulative abnormal return. As a result the initial average returns of the 42 stocks appear to be 10,94%. Moreover the cumulative abnormal returns which were 27,95% rises to 39%, 74 at the end of the 36th month. This significant increase in cumulative abnormal returns indicates that advantages of low pricing continues in the long term. Following paper in this issue is named as The Time Period Problem of Fiscal Parameters Under the Effect of Fiscal Policies and it s Relations of Structural Fiscal Adjustment by A. Niyazi ÖZKER from Balıkesir University. In this study, the author attempts on the structure matter of time period via the multiplier effect of public expenditures with marginal propensity to consume and import have impact on the variation of Gross National Product (GNP) to the harmonization of structural fiscal policies in the considered time period. Therefore, the author has intended to show that if fiscal parametres have an effect on the fiscal policies and the differented time period to affect the other fiscal ratios and the desired level of GNP. It appears that the consequence of a rise in the marginal propensity to consume and import has result in the increase of GNP, on other hand have not only autonomy in itself, but it create the dinamic of multiplier processs. Specially in the recession process, if the phenomenon in the differented time period has an important role as a fiscal regulator has affect the requirements to ensure the balanced optimal budget items and GNP limits and also the process that is in the different multiplier effect on the scope of fiscal policy with the point of take view bring up in the same process. The ninth paper in this issue is named as The Areas that Affect the Decisions of Investors in the Formation of Investment Funds in Exchange Markets of Turkey-Greece-USA by Erhan BİRGİLİ and Gülfen TUNA from Sakarya University. In this study are investment decisions of an individual investor in Turkey examined. In this study are the data between December 2005 and January 2010 used. The examined investment vehicles, Turkey, Greece and the United States belonging to the stock market, the Turkey-Greece joint index GT-30, gold, a monthly Turkish Lira, U.S. Dollar and Euro deposits According to research results for the period under review the most preferred investment vehicle, has been a one-month deposits in Turkish Lira. The last paper is by Çiğdem BAŞFIRINCI from Karadeniz Technical University titled as Symbolic Consumption and Application of Interpreting Consumption Stories Within Hermeneutical Framework. The aim of this study is to analyze a consumption story in a way that serving the purpose of gaining a better understanding about the relation between symbolic consumption, brands and consumers. In this context; how the individual constructs her identity through consumption was ana- Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

16 XVI International Journal of Economic and Administrative Studies lyzed from the Hermeneutical framework; then it was investigated that as a symbol particularly thorough which functions of product and brands consumer obtain the opportunity of construct her identity. Kenan ÇELİK (Prof.) Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

17 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XVII İÇİNDEKİLER Editörden Kenan ÇELİK Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü İskender PEKER, Birdoğan BAKİ Rekabetsel Üstünlüğün Sağlanmasında Örtülü Bilginin, Yenilik Ve Performansla Korelasyonu: Tekstil Sanayinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmedeki Araştırma Aytaç GÖKMEN, Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU Coğrafi Enformasyon Sistemi ve Pazarlama Alanındaki Kullanımı: Coğrafi Pazarlama Filiz GÜRDER Türkiye de Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Fikret ÇANKAYA, Oğuzhan HATİPOĞLU Sayfa No Destinasyon Marka İmajı ve Pamukkale Yöresinde Bir Uygulama Seher CEYLAN Türkiye nin Avrupalılaşması: Yerel Yönetimlerde Reform Yeşeren ELİÇİN Asimetrik Enformasyon Işığında Halka Arzların Uzun Dönemli Performanslarının Değerlendirilmesi Ayça TÜKEL Mali Politikaların Etkinliğinde Mali Parametrelerin Zaman Aralığı Sorunu ve Yapısal Mali Uyum İlişkisi A. Niyazi ÖZKER Türkiye-Yunanistan-Amerika Borsalarında Yatırım Fonlarının Oluşmasında Yatırımcı Kararlarının Etkilendiği Alanlar Erhan BİRGİLİ, Gülfen TUNA Sembolik Tüketim ve Tüketim Öykülerinin Hermeneutik Yaklaşımla Yorumlanmasına İlişkin Bir Uygulama Çiğdem BAŞFIRINCI Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

18 XVIII International Journal of Economic and Administrative Studies Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

19 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XIX CONTENTS From The Editor Kenan ÇELİK Performance Evaluation in Turkish Insurance Sector With Grey Relationship Analysis İskender PEKER, Birdoğan BAKİ Tacit Knowledge and its Corelation to Innovation and Performance in Obtaining Competitive Advantage: A Study In A Business Operating in the Textile Industry Aytaç GÖKMEN, Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU As a Geographic Information System and Decision Support System the Geomarketing Filiz GÜRDER An Investigation of the Evaluation of the Accounting Profession Towards the Applicability of IAS/IFRS in Turkey Fikret ÇANKAYA, Oğuzhan HATİPOĞLU Page Number Destination Brand Images and an Application in Pamukkale Seher CEYLAN The Europeanization of Turkey: Reform in Local Governments Yeşeren ELİÇİN The Evaluation of the Long-Term Performance of Public Offerings in the Context of Asymmetric Information Ayça TÜKEL The Time Period Problem of Fiscal Parameters Under the Effect of Fiscal Policies and it s Relations of Structural Fiscal Adjustment A. Niyazi ÖZKER The Areas that Affect the Decisions of Investors in the Formation of Investment Funds in Exchange Markets of Turkey-Greece-USA Erhan BİRGİLİ, Gülfen TUNA Symbolic Consumption and Application of Interpreting Consumption Stories Within Hermeneutical Framework Çiğdem BAŞFIRINCI Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

20 XX International Journal of Economic and Administrative Studies Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 155 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 10 Aralık 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES JOURNAL of SOCIAL SCIENCES Year:

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ II UİİİD-İJEAS, 2017 (18):I-VIII ISSN 1307-9832 ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES International Journal of Economic and Administrative

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi Vol. 3 No.1 March 2017 www.ekonomikarastirmalar.org ISSN: 2528-9942 Mart/ March 2017, Cilt / Volume:3, Sayı / Issue:1

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 3, Sayı: 1, Mart 2017 ISSN: 2149-5203 www.maliyearastirmalari.com Mart/ March 2017, Cilt / Volume:3, Sayı / Issue:1 Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

Sayı - Issue - 6, 2014/1

Sayı - Issue - 6, 2014/1 Sayı - Issue - 6, 2014/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 6 2014/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC FINANCE

Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC FINANCE Kasım/ November 2015, Cilt / Volume:1, Sayı / Issue:3 Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC FINANCE ISSN: www.maliyearastirmalari.com Adres:, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü,

Detaylı

International Journal of Political Studies ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

International Journal of Political Studies ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Nisan/April 2016, Volume/ Cilt:2, Issue/Sayı:1 International Journal of Political Studies ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: 2149-8539 www.politikarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah.

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Bahar 2012 ISSN: 1308-5549 Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt/Volume: 7 Yıl/Year: 7 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2011 ISSN: 1306-2174 http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr AİBÜ İİBF The International Journal of Economic and Social Research İmtiyaz Sahibi / Published

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi

Coğrafi Bilimler Dergisi Basılı / Print ISSN 1303-5881 Elektronik / Online ISSN 1308-9765 Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2017 Volume 15, Number 1, April 2017 TÜCAUM Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

International Journal of Political Studies ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

International Journal of Political Studies ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Ağustos/August 2016, Volume/ Cilt:2, Issue/Sayı:2 International Journal of Political Studies ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: 2149-8539 www.politikarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

International Journal of Economic Studies ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

International Journal of Economic Studies ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ May/ Mayıs 2016, Volume/ Cilt:2, Issue/Sayı:2 ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ e-issn: 2249-8377 www.ekonomikarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah. Mustafa Ocak Sok. No:9 D:2 Serdivan-Sakarya/Turkey

Detaylı

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 3 (Ekim) / Year 2015, issue 3 (October)

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 3 (Ekim) / Year 2015, issue 3 (October) RumeliDE Uluslararası Hakemli DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ rumelide.com ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 3 (Ekim) / Year 2015, issue 3 (October) RumeliDE International

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Economical and Social Research. ISSN:

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Economical and Social Research. ISSN: The Journal of Economical and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibf.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 3 Yıl/Year: 2 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2006 Prof. Dr. Nevzat YOSMAOĞLU nun anısına Cilt/Volume: 3

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

International Journal of Political Studies

International Journal of Political Studies Aralık/December 2015, Volume/ Cilt:1, Issue/Sayı:2 International Journal of Political Studies ULUSLARARASI POLİTİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: 2149-8539 www.politikarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 9 SAYI / NO: 1 NİSAN / APRIL 2014 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 9 SAYI / NO: 1 NİSAN / APRIL 2014 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 9 SAYI / NO: 1 NİSAN / APRIL 2014 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April)

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April) RumeliDE Uluslararası Hakemli DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ rumelide.com ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April) RumeliDE International

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

International Journal of Economic Studies ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

International Journal of Economic Studies ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ September/ Eylül 2016, Volume/ Cilt:2, Issue/Sayı:3 ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ e-issn: 2249-8377 www.ekonomikarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah. Mustafa Ocak Sok. No:9 D:2 Serdivan-Sakarya/Turkey

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences ISSN: 1303 0035 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences Abant İzzet Baysal Üniversitesi ISSN: 1303 0035 http://www.sbedergi.ibu.edu.tr Journal of Social

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Sayı Issue - 4, 2013/1

Sayı Issue - 4, 2013/1 Sayı Issue - 4, 2013/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 4 2013/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN: The International Journal of Economic and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibf.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn 2009 Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Türkçe ve İngilizce yayımlanan uluslararası hakemli sosyal bilimler

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 1 Mart/March 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Tahir Büyükakın Güvenilir Bir Para Politikası Stratejisinin Kurumsal Çerçevesi Osman Karamustafa, Aykut Karakaya Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kerim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 2, Sayı: 3, Kasım 2016 ISSN: 2149-5203 www.maliyearastirmalari.com Kasım / November 2016 Cilt / Volume: 2 Sayı / Issue: 3 ISSN:2149-5203 www.maliyearastirmalari.com Adres:

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT: 8 SAYI: 1 YIL:2012 ISSN 1305 130X Flora of Üçpınar Town (Manisa-Turkey) Sinem CAVLAN, Levent ŞIK 1 16 Şalgam Suyu Üretimi ve Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies Academic Social Science Studies Dergisi yılda iki defa yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Social Science Studies Dergisi nde yayınlanan

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 5

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 5 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi Vol. 2 No.4 December 2016 www.ekonomikarastirmalar.org ISSN: 2528-9942 December/ Aralık 2016, Volume/ Cilt:2, Issue/Sayı:4

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II UİİİD-IJEAS, 2016 (16) ISSN 1307-9832 ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı