ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES

2 II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ Yıl: 4 Sayı: 7 Yaz 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES Year: 4 Number: 7 Summer 2011 Sahibi / Owner Kenan ÇELĠK Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief Mustafa REĠS Sekreterya / Secretary Nazan ÇAKMAK TÜRKÇE SORUMLUSU Salih OKUMUġ İNGİLİZCE SORUMLUSU Halil Ġbrahim BULUT BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU M.Serkan ABDÜSSELAM Uluslararası Ġktisadi ve Ġdari Ġncelemeler Dergisi; yılda iki kez yayınlanan, uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide yayınlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Ġzin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir Ģekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. Dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergi, TUBİTAK-ULAKBİM, EBSCO Publisher ve ASOS Index tarafından taranmaktadır. Yazışma Adresi/Correspondence Address Uluslararası Ġktisadi ve Ġdari Ġncelemeler Dergisi A.Dumanoğlu Cad. No: BeĢikdüzü-TRABZON/TÜRKĠYE Tel: Faks: Web: Yıllık Abone Fiyatı: 20$ (30 TL) Baskı / Printed by Cantekin Matbaası, ANKARA Tel: ISSN Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

3 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi III Yıl: 4 Sayı: 7 Yaz 2011 Year: 4 Number: 7 Summer 2011 ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES HAKEMLİ VE ULUSLARARASI DERGİ TRABZON 2011 Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

4 IV International Journal of Economic and Administrative Studies EDİTÖR / EDITOR Kenan ÇELĠK YARDIMCI EDİTÖRLER / ASSOCIATE EDITORS Serap OVALI YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD Kenan ÇELĠK Yusuf AKSAR Bayram GÜNGÖR Halil Ġbrahim BULUT Cemalettin KALAYCI Seyfettin ARTAN DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD Abdulkadir TOPAL Ahmet AY Ahmet TAN Alaattin KIZILTAN Alev KATRĠNLĠ Ali Cengiz KÖSEOĞLU Ali HALICI Alpay HEKĠMLER A.Niyazi ÖZKER Atik KULAKLI Ayça TÜKEL Ayla OĞUġ Aysun KANBUR AyĢe ĠRMĠġ Bayram GÜNGÖR Betül YÜCE DURAL Birdoğan BAKĠ Selçuk Üniversitesi TÜĠK Atatürk Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi BaĢkent Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Beykent Üniversitesi Okan Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Hitit Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

5 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi V Burak DARICI Burak GÜRBÜZ Burcu CANDAN Burcu GÜNERĠ ÇANGARLI Bülent GÜNSOY Celalettin VATANDAġ Cemalettin KALAYCI Cenk Arsun YÜKSEL Cevdet DENĠZER Çiğdem BAġFIRINCI Dilaver TENGĠLĠMOĞLU Ekrem KARAYILMAZLAR Emin ÇARIKÇI Engin DĠNÇ Esra HATĠPOĞLU Evrim TURGUTLU Fatih ECER Fatma Zehra SAVĠ Fikret ÇANKAYA Filiz KUTLUAY TUTAR Gonca GÜNAY Gökay NEMLĠ Gökhan KOÇER Gülem ATABAY Gürol ÖZCÜRE Güzin ERLAT Halil Ġbrahim BULUT Harun DEMĠRKAYA Harun YENĠÇERĠ Hasan AYYILDIZ Hatice Necla KELEġ Hayati AKTAġ Haydar ÇAKMAK Balıkesir Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Dünya Bankası Gazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Marmara Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Niğde Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Ordu Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Aksaray Üniversitesi BahçeĢehir Üniversitesi Türk Tarih Kurumu Gazi Üniversitesi Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

6 VI International Journal of Economic and Administrative Studies Hikmet ÖKSÜZ Hüseyin AKAY Hüseyin DAĞLI Hüseyin KALYONCU Hüseyin Sabri KURTULDU Ġhsan GÜNAYDIN Ġlkay DELLAL Ġlkin BARAY Ġntiqam BEġĠROV Ġpek KAZANÇOĞLU Ġsmail KIZILIRMAK K.Cemil AKYÜZ Kenan ĠNAN KurtuluĢ KARAMUSTAFA Lütfü ATAY M.Çağatay OKUTAN Mehmet DĠKKAYA Mehmet Selami YILDIZ Mehmet TOP Mohammad ARAFAT MuhteĢem KAYNAK Murad ĠSKENDER Murat KIYILAR Mustafa ÇIKRIKÇI Mustafa EMĠR Mustafa TURHAN Nihal KARGI Nihat BATMAZ Nuran ÖZTÜRK BAġPINAR Nuray GĠRGĠNER Nuray Selma ÖZDĠPÇĠNER Osman AYDOĞUġ Osman KARAMUSTAFA Balıkesir Üniversitesi MelikĢah Üniversitesi GümüĢhane Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hazar Üniversitesi Ege Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi NevĢehir Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Düzce Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Qafqaz Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Aydın Üniversitesi Okan Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Anadolu Üniversitesi EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Ege Üniversitesi Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

7 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi VII Osman KÜÇÜKAHMETOĞLU Oya Aytemiz SEYMEN Ömer AKAT Ömer EROĞLU Pınar YARDIMCI Ramazan AKSOY Raziye SELĠM Recep BOZTEMUR Reha SAYDAN Rengin AK Rıdvan KARLUK Rıza ARSLAN S.Murat KARA Sadettin GÜLTEKĠN Said Alpagut ġenel Salih BARIġIK Sami KARACAN Selçuk PERÇĠN Semra GÜNEY Serpil AĞCAKAYA Seyfettin ARTAN Seyfettin ERDOĞAN Süleyman ERKAN Süreyya YILDIRIM ġebnem BURNAZ ġevket TÜYLÜOĞLU Talha USTASÜLEYMAN Tamer BOLAT Taner ACUNER Tayyip YAVUZ Temel ERGUN Timuçin KODAMAN Marmara Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Karaelmas Üniversitesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Angelo State University, Department of Accounting, Economics and Finance Rize Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi GaziosmanpaĢa Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Karaelmas Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

8 VIII International Journal of Economic and Administrative Studies Tolga ULUSOY Tülay YENĠÇERĠ Ufuk SELEN Uğur SĠVRĠ Verda CANBEY ÖZGÜLER Yener ALTINBAġ Yiğit KAZANÇOĞLU Yusuf AKSAR Yusuf ġahġn Zafer AKBAġ Kastamonu Üniversitesi Aksaray Üniversitesi UĢak Üniversitesi Anadolu Üniversitesi University of Vales, London School of Economics, UK Ġzmir Ekonomi Üniversitesi Düzce Üniversitesi Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

9 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi IX Editörden Dergimiz, yedinci sayısıyla yayın hayatına devam etmektedir. EBSCO ve ASOS tarafından taranan dergi, TUBİTAK-ULAKBİM veritabanına da girmiştir. Buna göre, 2010 yılında çıkan makaleler de dahil olmak üzere yeni makaleler bu veritabanında yer alacaktır. Böylece dergide yayınlanan bilimsel makaleler daha fazla okunacak, yeni çalışmalarda kullanılacak ve makalelere yapılan atıf sayısı artacaktır. Ayrıca diğer uluslararası veri tabanı ve indekslere girmek için önemli bir kapı da açılmış olmaktadır. Yedinci sayımız, toplam on makaleden oluşmaktadır. Birbirinden değerli bilim insanlarının çalışmalarından oluşan bu sayımızın, alanındaki bilim dünyasına katkı sağlamasını dilerim. Bu sayımızdaki on orijinal makale hakkında şu özet bilgiler vurgulanabilir: Birinci makalenin konusu Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü dür. Makale, Gümüşhane Üniversitesi nden İskender PEKER ve nden Birdoğan BAKİ nin ortak çalışmalarının sonucudur. Çalışmanın amacı, sigorta sektöründe faaliyet gösteren üç şirketi finansal performanslarına göre sıralamaktır. Bu amaçla, Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak likidite, kaldıraç ve kârlılık oranları yardımıyla performans ölçümünde bulunulmuştur. Likidite oranları yüksek olan bir şirketin finansal performansının da yüksek olabileceği sonucuna varılmıştır. İkinci makale, Çankaya Üniversitesi nden Aytaç GÖKMEN ve Kırıkkale Üniversitesi nden Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU tarafından yazılmıştır. Makalenin konusu, Rekabetsel Üstünlüğün Sağlanmasında Örtülü Bilginin, Yenilik Ve Performansla Korelasyonu: Tekstil Sanayinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmedeki Araştırma dır. Bu çalışmanın amacı, örtülü bilgi, yenilik ve performans arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın uygulama aşaması, İstanbul ili merkezli tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, faktör analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve tanımlayıcı istatistik teknikler yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, örtülü bilgi, yenilik ve performans arasında çeşitli bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, örtülü bilgi, yenilik ve performans arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkilerin varlığı gözlenmiştir. Yine örtülü bilginin, yenilik ve performans üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmüştür. Ayrıca yeniliğin işletme performansı üzerinde de önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

10 X International Journal of Economic and Administrative Studies Üçüncü makale Marmara Üniversitesi nden Filiz GÜRDER tarafından yazılmıştır. Makalenin konusu, Coğrafi Enformasyon Sistemi ve Pazarlama Alanındaki Kullanımı: Coğrafi Pazarlama dır. Günümüzde coğrafi pazarlama yardımıyla işletmeler dağıtım, pazarlama, organizasyon ve lojistik kaynaklı mekânsal sorularına coğrafi, iktisadi ve hatta psikolojik, tıbbi ve kriminal yaklaşımlar ışığında coğrafi, enformatik, istatistik ve yöneylem metotları ile cevap bulmaktadır. Bu çalışma kapsamında ülkemiz işletmelerinde yeni uygulanmaya başlanan bir Coğrafi Enformasyon Sistemi ve Karar Destek Sistemi olan Coğrafi Pazarlama tanıtılmaya ve pazarlamadaki özellikle ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım karmalarında uygulama alanları anlatılmaya çalışılmıştır. Dördüncü makale, nden Fikret ÇANKAYA ve Oğuzhan HATİPOĞLU nun yaptığı bir çalışmadır. Çalışmanın başlığı Türkiye de Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma dır. Bu çalışmada öncelikle ulusal ve uluslararası literatürde yapılmış olan çalışmalar incelenerek Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS/UFRS) nın benimsenmesi ve uygulanmasını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler çalışmada kullanmak üzere 4 temel faktöre (ekonomik ve hukuki çevre, standartlar, kültür ve eğitim) indirgenmiştir. Oluşturulan anket formu ile Türkiye deki muhasebe meslek mensupları üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yapılan analizlerle Türkiye deki muhasebe meslek mensuplarının UMS/UFRS lerin uygulanabilirliğine ilişkin düşünceleri veya beklentileri ortaya konulmuştur. Beşinci makale, Pamukkale Üniversitesi nden Seher CEYLAN a aittir. Çalışmanın başlığı, Destinasyon Marka İmajı ve Pamukkale Yöresinde Bir Uygulama dır. Çalışmanın amacı, Pamukkale destinasyonunun marka imajını araştırmak, destinasyonu ziyaret eden turistlerin cinsiyetlerine ve kaldıklara yere göre marka imajını ne şekilde algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu araştırmada, katılımcıların cinsiyetleri ve Pamukkale de kaldıkları yerler ile destinasyon marka imajını algılamaları arasındaki farklar incelenmiştir. Altıncı makale, Galatasaray Üniversitesi nden Yeşeren ELİÇİN tarafından yazılmıştır. Çalışmanın konusu Türkiye nin Avrupalılaşması: Yerel Yönetimlerde Reform dur. AB ile uzun ve inişli-çıkışlı bir üyelik süreci içinde bulunan Türkiye, 1999 yılında aday ülke statusü kazanmıştır. Bu tarihten başlayarak 2007 genel seçimlerine kadar süren ve AKP nin iktidardaki ilk dönemine rastlayan yıllar ise Avrupalılaşma bağlamında değerlendirilebilecek en önemli adımların atıldığı yıllar olmuştur. Bu çalışma kapsamında Türkiye de kamu yönetimi ve yerinden yönetim alanında yapılan reformlar Avrupalılaşma çerçevesinden ele alınmakta, yasal ve kurumsal anlamda gerçekleştirilen dönüşümün kapsamı ve içeriği sorgulanmaktadır. Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

11 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XI Yedinci makale, Okan Üniversitesi nden Ayça TÜKEL tarafından yazılmıştır. Çalışmanın konusu Asimetrik Enformasyon Işığında Halka Arzların Uzun Dönemli Performanslarının Değerlendirilmesi dir. Bu çalışmanın amacı, asimetrik enformasyon kavramı çerçevesinde hisse senetlerinin düşük fiyatlama olgusu ile uzun dönemli performansları arasındaki ilişkiyi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilk defa halka arz edilen firmalar ile test etmektir. Bu kapsamda yılları arasında halka arz edilen 42 hisse senedi analiz edilmiştir. Araştırmada ortalama normal üstü getiriler ile kümülatif ortalama normal üstü getiriler hesaplanmıştır. 42 hisse senedinin ilk gün ortalama getirileri %10,94 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte ilk ay %27,95 olan kümülatif normal üstü getiriler 36. ayın sonunda %39,74 e ulaşmıştır. Kümülatif normal üstü getirilerdeki bu yükseliş, düşük fiyatlama yoluyla elde edilen avantajın uzun dönemde devam ettiğini göstermektedir. Sekizinci makalenin konusu Mali Politikaların Etkinliğinde Mali Parametrelerin Zaman Aralığı Sorunu ve Yapısal Mali Uyum İlişkisi dir ve Balıkesir Üniversitesi nden A. Niyazi ÖZKER tarafından yazılmıştır. Bu çalışmada, kamu harcamalarının çoğaltan etkisi yoluyla söz konusu zaman aralığının yapısal sorunlarına ilişkin mali politikaların uyumluluğuna yönelik Milli Gelir değişkenleri üzerindeki etkisi marjinal tüketim ve ithalat eğiliminin çoğaltan etkileri baz alınarak açıklamaya çalışılmıştır. Dolayısıyla mali parametrelerin değişik zaman aralıklarında istenilen Milli Gelir düzeyi ve diğer mali göstergelere ilişkin bir etkiye sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Anlaşılmaktadır ki, marjinal tüketim ve ithalat eğilimindeki bir artış, sonuç olarak Milli Gelirde bir artış ortaya koymasının yanı sıra, sonuçlarıyla da kendi içersinde oluşturduğu bir otonomla çoğaltan etkisi dinamiklerini de yaratmaktadır. Özellikle ekonomik daralma dönemlerine ilişkin bu olgunun değişik zaman aralıklarında mali bir düzenleyici olarak önemli bir role sahip olup olması, dengeli optimal bütçe kalemlerinin sağlanmasına yönelik gereksinimleri ve Milli Gelir limitlerini de etkilemekte ve farklı çoğaltan etkilerinin söz konusu olduğu bu sürecin yine aynı süreçte ortaya konulan mali politikaların içeriğini de değişik açılardan etkilediği görülmektedir. Dokuzuncu makale, Sakarya Üniversitesi nden Erhan BİRGİLİ ve Gülfen TUNA tarafından yazılmıştır. Makalenin konusu Türkiye-Yunanistan-Amerika Borsalarında Yatırım Fonlarının Oluşmasında Yatırımcı Kararlarının Etkilendiği Alanlar dır. Bu çalışmada Türkiye deki yatırımcıların bireysel olarak, mali piyasalardaki finansal yatırım kararları incelenmiştir. Araştırmada Aralık 2005-Ocak 2010 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. İncelenen yatırım araçları, Türkiye, Yunanistan ve Amerika ya ait hisse senedi piyasası, Türkiye-Yunanistan ortak endeksi GT-30, altın, bir aylık Türk Lirası, Dolar ve Euro mevduatlarıdır. Araştırma sonucuna göre incelenen dönem için en fazla tercih edilen yatırım aracı, bir aylık Türk Lirası mevduatı olmuştur. Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

12 XII International Journal of Economic and Administrative Studies Onuncu ve son makale ise nden Çiğdem BAŞFIRINCI tarafından yazılmıştır. Çalışmanın başlığı Sembolik Tüketim ve Tüketim Öykülerinin Hermeneutik Yaklaşımla Yorumlanmasına İlişkin Bir Uygulama dır. Bu araştırmanın amacı, tüketim deneyimini içeren bir tüketici öyküsünü; sembolik tüketim, markalar ve tüketici arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına hizmet edecek biçimde incelemektir. Nitel yöntem kullanılan bu araştırmadaki verinin elde edilmesinde internet bloglarından faydalanılmıştır. Bu kapsamda bireyin kendini tüketim aracılığıyla nasıl tanımlandığı Hermeneutik yaklaşım çerçevesinde incelenmiş, ardından bireyin kimliğini tüketim aracılığıyla inşasında bir sembol olarak ürünler ve markaların hangi işlevlerinden faydalandığı ortaya koyulmuştur. Prof.Dr.Kenan ÇELİK Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

13 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XIII From the Editor We are happy to publish the seventh issue of the International Journal of Economic and Administrative Studies with a great support of distinguished academicians. We also thank our referees for their enormous work for editing and controlling the published articles. The journal, scanned by EBSCO and ASOS, has also accessed the TUBİTAK- ULAKBİM database. According to this, the new articles including published in 2010, will take place in the database. So, the scientific articles published in the journal will be read more, will used in new studies and the number of references will increase. In addition to this, it has been an important step to access the other international databases and indexes. Hoping that the articles in this issue will make a contribution to the literature, we cordially urge you to make any critic, recommendation, and support towards the journal and the articles in it. This seventh issue consists of ten articles: The first article is named as Performance Evaluation in Turkish Insurance Sector With Grey Relationship Analysis by İskender PEKER, Birdoğan BAKİ from Gümüşhane University and Karadeniz Technical University. The aim of this study is to rank the financial performance of three leading companies operating in the insurance sector. For this purpose, Grey Relationship Analysis is used to measure performance by liquidity, financial leverage and profitability ratios of the companies. It is concluded that a firm which has high liquidity ratios may have high performance. The second article is headed as Tacit Knowledge and its Corelation to Innovation and Performance in Obtaining Competitive Advantage: A Study In A Business Operating in the Textile Industry by Aytaç GÖKMEN from Başkent University and Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU from Kırıkkale University. The purpose of this study is to describe research on the relationship between tacit knowledge, innovation and performance in assuring competitive advantage, depending on an empirical study made in a business operating in the textile industry located in Istanbul, Turkey. The data obtained through the use of questionnaires, regarding the study, was analyzed using factor analysis, correlation analysis, regression analysis and complementary statistical methods. As a result of the study, it is evident that there is high level of correlation and significance between tacit knowledge, innovation and performance. It was observed that tacit knowledge has considerable impact on Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

14 XIV International Journal of Economic and Administrative Studies innovation and performance. Besides, innovation has substantial effect on business performance as well. The third article is headed as As a Geographic Information System and Decision Support System the Geomarketing by Filiz GÜRDER from Marmara University. Today, with the help of Geomarketing, business enterprises can provide answers to spatial problems caused by distribution, marketing, organization, and logistics by means of the methods of geography, informatics, statistics, and operations research in the light of geo-economic and even psychological, medical and criminal approaches. Within the scope of this study Geomarketing as a Geographical Information System and Decision Support System, which is started to be implemented in our country s business enterprises, will be introduced and its application areas in marketing especially in product, price, promotion and distribution mixes is explained. The fourth article is titled as An Investigation of the Evaluation of the Accounting Profession Towards the Applicability of IAS/IFRS in Turkey by Fikret ÇANKAYA and Oğuzhan HATİPOĞLU from Karadeniz Technical University. In this study, firstly, the factors, which affect the adoption and the applicability of the IFRS were determined by making a literature review. Then, those factors were gathering into foru groups such as economic and legal environement, Professional standards, culture and education. As a main focus of the study a survey was conducted on accounting profession to investigate the thoughts and expectations of accounting profession towards the applicability of the IFRS in Turkey. This study ended with a discussion of the findings. Following article is by Seher CEYLAN from Pamukkale University, titled as Destination Brand Images and an Application in Pamukkale. This study aims to inspect the brand image of Pamukkale destination and to determine how visitors of Pamukkale perceive brand image. In this study; the gender and accommodation preferences of tourists are analyzed in relation with their brand image perceptions. The other article is by Yeşeren ELİÇİN from Galatasaray University. The author named her article as The Europeanization of Turkey: Reform in Local Governments. This article aims to study the impact of the process of integration in Turkey in the context of local administration reform, which constituted the last section of the reform process and to demonstrate that it did not bring a substantial legal and institutional transformation. The seventh paper in this issue is named as The Evaluation of the Long- Term Performance of Public Offerings in the Context of Asymmetric Information by Ayça TÜKEL from Okan University. In this paper we aim to test concept of low stock price and long term stock performance in the context of asymmetric informa- Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

15 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XV tion phenomenon by using data of initial public offerings at Istanbul Stock Exchange. Thus, we analyze 42 stocks which has offered to the public between years We calculate average abnormal returns and cumulative abnormal return. As a result the initial average returns of the 42 stocks appear to be 10,94%. Moreover the cumulative abnormal returns which were 27,95% rises to 39%, 74 at the end of the 36th month. This significant increase in cumulative abnormal returns indicates that advantages of low pricing continues in the long term. Following paper in this issue is named as The Time Period Problem of Fiscal Parameters Under the Effect of Fiscal Policies and it s Relations of Structural Fiscal Adjustment by A. Niyazi ÖZKER from Balıkesir University. In this study, the author attempts on the structure matter of time period via the multiplier effect of public expenditures with marginal propensity to consume and import have impact on the variation of Gross National Product (GNP) to the harmonization of structural fiscal policies in the considered time period. Therefore, the author has intended to show that if fiscal parametres have an effect on the fiscal policies and the differented time period to affect the other fiscal ratios and the desired level of GNP. It appears that the consequence of a rise in the marginal propensity to consume and import has result in the increase of GNP, on other hand have not only autonomy in itself, but it create the dinamic of multiplier processs. Specially in the recession process, if the phenomenon in the differented time period has an important role as a fiscal regulator has affect the requirements to ensure the balanced optimal budget items and GNP limits and also the process that is in the different multiplier effect on the scope of fiscal policy with the point of take view bring up in the same process. The ninth paper in this issue is named as The Areas that Affect the Decisions of Investors in the Formation of Investment Funds in Exchange Markets of Turkey-Greece-USA by Erhan BİRGİLİ and Gülfen TUNA from Sakarya University. In this study are investment decisions of an individual investor in Turkey examined. In this study are the data between December 2005 and January 2010 used. The examined investment vehicles, Turkey, Greece and the United States belonging to the stock market, the Turkey-Greece joint index GT-30, gold, a monthly Turkish Lira, U.S. Dollar and Euro deposits According to research results for the period under review the most preferred investment vehicle, has been a one-month deposits in Turkish Lira. The last paper is by Çiğdem BAŞFIRINCI from Karadeniz Technical University titled as Symbolic Consumption and Application of Interpreting Consumption Stories Within Hermeneutical Framework. The aim of this study is to analyze a consumption story in a way that serving the purpose of gaining a better understanding about the relation between symbolic consumption, brands and consumers. In this context; how the individual constructs her identity through consumption was ana- Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

16 XVI International Journal of Economic and Administrative Studies lyzed from the Hermeneutical framework; then it was investigated that as a symbol particularly thorough which functions of product and brands consumer obtain the opportunity of construct her identity. Kenan ÇELİK (Prof.) Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

17 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XVII İÇİNDEKİLER Editörden Kenan ÇELİK Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü İskender PEKER, Birdoğan BAKİ Rekabetsel Üstünlüğün Sağlanmasında Örtülü Bilginin, Yenilik Ve Performansla Korelasyonu: Tekstil Sanayinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmedeki Araştırma Aytaç GÖKMEN, Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU Coğrafi Enformasyon Sistemi ve Pazarlama Alanındaki Kullanımı: Coğrafi Pazarlama Filiz GÜRDER Türkiye de Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Fikret ÇANKAYA, Oğuzhan HATİPOĞLU Sayfa No Destinasyon Marka İmajı ve Pamukkale Yöresinde Bir Uygulama Seher CEYLAN Türkiye nin Avrupalılaşması: Yerel Yönetimlerde Reform Yeşeren ELİÇİN Asimetrik Enformasyon Işığında Halka Arzların Uzun Dönemli Performanslarının Değerlendirilmesi Ayça TÜKEL Mali Politikaların Etkinliğinde Mali Parametrelerin Zaman Aralığı Sorunu ve Yapısal Mali Uyum İlişkisi A. Niyazi ÖZKER Türkiye-Yunanistan-Amerika Borsalarında Yatırım Fonlarının Oluşmasında Yatırımcı Kararlarının Etkilendiği Alanlar Erhan BİRGİLİ, Gülfen TUNA Sembolik Tüketim ve Tüketim Öykülerinin Hermeneutik Yaklaşımla Yorumlanmasına İlişkin Bir Uygulama Çiğdem BAŞFIRINCI Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

18 XVIII International Journal of Economic and Administrative Studies Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

19 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi XIX CONTENTS From The Editor Kenan ÇELİK Performance Evaluation in Turkish Insurance Sector With Grey Relationship Analysis İskender PEKER, Birdoğan BAKİ Tacit Knowledge and its Corelation to Innovation and Performance in Obtaining Competitive Advantage: A Study In A Business Operating in the Textile Industry Aytaç GÖKMEN, Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU As a Geographic Information System and Decision Support System the Geomarketing Filiz GÜRDER An Investigation of the Evaluation of the Accounting Profession Towards the Applicability of IAS/IFRS in Turkey Fikret ÇANKAYA, Oğuzhan HATİPOĞLU Page Number Destination Brand Images and an Application in Pamukkale Seher CEYLAN The Europeanization of Turkey: Reform in Local Governments Yeşeren ELİÇİN The Evaluation of the Long-Term Performance of Public Offerings in the Context of Asymmetric Information Ayça TÜKEL The Time Period Problem of Fiscal Parameters Under the Effect of Fiscal Policies and it s Relations of Structural Fiscal Adjustment A. Niyazi ÖZKER The Areas that Affect the Decisions of Investors in the Formation of Investment Funds in Exchange Markets of Turkey-Greece-USA Erhan BİRGİLİ, Gülfen TUNA Symbolic Consumption and Application of Interpreting Consumption Stories Within Hermeneutical Framework Çiğdem BAŞFIRINCI Yıl:4 Sayı:7, Yaz 2011 ISSN

20 XX International Journal of Economic and Administrative Studies Year:4 Number:7, Summer 2011 ISSN

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES II International Journal of Economic and Administrative Studies ULUSLARARASI İKTİSADİ VE

Detaylı

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue isarder.com & isarder.

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue isarder.com & isarder. iad ISSN: 1309-0712 isarder.com & isarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue : 2013 : 5 : 1 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ad ISSN: 1309-0712 sarder.com & sarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK Yıl / Year C lt / Volume Sayı / Issue : 2014 : 6 : 4 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

ISSN Print : 1309 954X ISSN Online : 2148-2497 Yıl/Year : 2015 Cilt/Volume : 6 Sayı/Number : 11

ISSN Print : 1309 954X ISSN Online : 2148-2497 Yıl/Year : 2015 Cilt/Volume : 6 Sayı/Number : 11 ISSN Print : 1309 954X ISSN Online : 2148-2497 Yıl/Year : 2015 Cilt/Volume : 6 Sayı/Number : 11 Yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Muhasebe ve Finansman Dergisi nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2014 Muhasebe ve Finansman Dergisi nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi Mustafa HOTAMIŞLI Işıl EREM ÖZET Bu çalışma ile Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Journal of Business Research

Journal of Business Research İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 1 Sayı:2 2009 Vol.1 No.2 DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi 2009 Ocak ayında alt yapısı oluşturulan ve Haziran

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue isarder.com & isarder.

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue isarder.com & isarder. iad ISSN: 1309-0712 isarder.com & isarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue : 2013 : 5 : 3 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal

Detaylı

ISSN: 1307-6086. Administrative & Technical Stuff. The Owner. Editor. Associate-Editors. Advisory Board. Address

ISSN: 1307-6086. Administrative & Technical Stuff. The Owner. Editor. Associate-Editors. Advisory Board. Address NEF-EFMED Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

Türkiye de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi Historical Development of Logistics Literature in Turkey

Türkiye de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi Historical Development of Logistics Literature in Turkey Türkiye de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi Historical Development of Logistics Literature in Turkey A. Zafer ACAR Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Iktisadî ve Idarî Bilimler Fakültesi Dergisi

Iktisadî ve Idarî Bilimler Fakültesi Dergisi AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ISSN NO: 1302-1966 CİLT: XVI SAYI: 1 HAZİRAN 2014 / Volume: 16 Issue: 1 June 2014 Iktisadî ve Idarî Bilimler Fakültesi Dergisi Journal of Economics and Administrative Sciences

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT Ocak / Şubat / Mart 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış January / February /

Detaylı

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES Haziran Temmuz 5 Yıl: 2015 May June July August - Summer Number: 5

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Hakemli, Bilimsel, Süreli Refreed, Scientific, Biannual

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Hakemli, Bilimsel, Süreli Refreed, Scientific, Biannual SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Hakemli, Bilimsel, Süreli Refreed, Scientific, Biannual www.sosyoekonomi.com / info@sosyoekonomi.com Cihan Sok. 27/7 06430 Sıhhiye / ANKARA Tel: +90 312 2294911 Fax: +90 312 230

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER KALKINMA YARDIMLARI TİKA 2005-2012 VERİLERİNİN ANALİZİ UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1-22 Murat KORKMAZ, Ali Serdar

Detaylı