ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3541 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BANA SALDIRMAYAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3541 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BANA SALDIRMAYAN"

Transkript

1 Siz devletsiniz ha... Ama Teknecik santralýna takacak bir filtre için bile paranýz yok! Göz göre göre zehirliyorsunuz halký... Bundan sonra ölen her kanserlinin mezarýna 'Katili devlet' diye yazýlmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3541 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LORDOS'UN KADERÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KIBRIS BÝLGÝSAYAR DEÐÝL Ali Osman BANA SALDIRMAYAN TECAVÜZCÜ BÝN YAÞASIN Erdoðan Baybars SENEDE BÝR GÜN Elvan Levent MANEVÝYAT TERANESÝ Mehmet Levent Amerikan bayraklarýyla Yalçýn Okut Kansere davetiye çýkaran Teknecik Elektrik Santralý ndaki dumaný önlemek için hükümetin filtre alacak parasý yokken, ülkemizde helikopter ve birkaç yat sahibi olanlar var... Halil Falyalý Halil Falyalý soldan birinci, en saðda Ýsmet Felek Helikopter aldý Sorularýmýzý yanýtlayan Falyalý, helikopteri yatla birlikte satýn aldýðýný ve bunun kendisine 27 milyon dolara mal olduðunu açýkladý... 3 yatý bulunduðunu söyleyen Falyalý, bir yatýnýn da Fransa da olduðunu belirtti... n Dünyanýn en pahalý yatlarýndan biri olan yatta helikopter için özel pist bulunuyor... n Derviþ Eroðlu na yakýnlýðý ile bilinen Halil Falyalý, halen eroin suçlamasýyla Türkiye de tutuklu bulunan Ýsmet Felek in de yakýn dostlarýndan biri olarak tanýnýyordu ve Felek i cezaevinde de ziyaret etmiþti... n KKTC nin bir yangýn helikopteri bile yokken, Falyalý nýn özel helikopter sahibi olmasý ilgiyle karþýlandý... Helikopterin hangi amaçlar için satýn alýndýðý bilinmiyor... n 3 sayfada Afrika dan Mektup ta Denktaþ ýn durumu kritik n Denktaþ yoðun bakým ünitesinde, þuuru kapalý ve cihazlarýn desteðiyle yaþatýlýyor... n Ýsmet Kotak ýn da koma durumunun devam ettiðini açýklayan YDÜ Hastanesi doktorlarý, Kotak ýn durumunun Denktaþ ýn durumundan daha aðýr olduðunu söylediler... n Serdar Denktaþ: Güçlü insandýr, þuuru yerine gelirse en azýndan çocuklarýyla, torunlarýyla iletiþime geçebilir, ama bunun tersi de olabilir... n Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu Denktaþ ýn bilincinin kapalý, kalp ve akciðeri için makine desteði almak zorunda olduðunu söyledi... n 2. sayfada ÝÞ, KENDÝ KAVGAMIZ OLUNCA... Salih Çelebioðlu l 8. sayfada Zorunlu Bir Tatil Gezisi 3 Dolgun Dalgýçoðlu l 6. sayfada Ýki dostum yoðun bakýmda yanyana (2) Zübeyir Aðaoðlu l 15. sayfada MÝLLÝ BÝRLÝK VE KARDEÞLÝK DESTANI Bülent Tekin l 13. sayfada 1 EYLÜL BARIÞ GÜNÜ Ara bölgedeki etkinliðe izin vermeyen BM açýklama yaptý n 3. sayfada

2 TUZLA'DA 150 DÖNÜM ARAZÝ YANDI Tuzla'da, Kral Mezarlýklarý bölgesinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayý dün çýkan yangýnda toplam 150 dönüm arazi yandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, saat 16.00'da baþlayýp iki saat süren ve itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnda, üç ayrý þahsa ait toplam 105 dönüm anýz ile devlete ait 45 dönüm arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandý. HAVA SICAKLIÐI ARTACAK KKTC'de bugünden itibaren hava sýcaklýðýnýn artacaðý bildirildi. Meteoroloji Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, en yüksek hava sýcaklýðýnýn iç kesimlerde 35-37, sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredeceði belirtildi. Hava, yarýn parçalý ve az bulutlu, daha sonraki günler ise açýk ve az bulutlu olacak. Rüzgar, genellikle güney ve batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. ALSANCAK'TA HIRSIZLIK Alsancak'ta Ýsmail Karþýlý'ya ait evde önceki gün yapýlan hýrsýzlýk olayý ile ilgili olarak þüpheli görülen iki kiþi tutuklanýrken 2 kiþi de aranýyor. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, evden muhtelif ziynet eþyalarý ile bin 165 TL, 190 Euro ve 130 Sterlin çalýnmasý üzerine polisin yürüttüðü soruþturmalarda meselede þüpheli görülen P.H (E - 29) ve T.D (K - 30) tutuklandý. B.H. ve H.H. ise aranýyor. OZANKÖY'DE HIRSIZLIK Ozanköy'de ise, yine önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olayýnda Müyesser Deðirmenci'ye ait evden muhtelif ziynet eþyalarý ile Canan Deðirmenci ve Vildan Þah'a ait çanta içerisinden toplam 5 bin 400 TL nakit para çalýndý. Polis, her iki olayla ilgili soruþturmasýný sürdürüyor. TACÝKÝSTAN DÜNYANIN EN YÜKSEK BAYRAK DÝREÐÝ Tacikistan, dünyanýn en yüksek bayrak direðiyle Guinness Rekorlar Kitabý'na girdi. 165 metre yüksekliðindeki bayrak direði, 9 Eylül'de 20. yýl dönümü kutlanacak baðýmsýzlýk gününün resmi sembolü olarak lanse edildi. Devlet Baþkaný Ýmamali Rahman, dün geç saatlerde baþkent Duþanbe'nin merkezine dikilen direðe bayrak çekilirken yaptýðý konuþmada, bu bayraðýn baðýmsýzlýk, barýþ, birlik ve ulusal uyumu pekiþtirdiðini söyledi. ABD KUZEY CAROLINA VE NEW YORK "AFET BÖLGESÝ" ABD Baþkaný Barack Obama, hafta sonunda Kuzey Carolina ve New York eyaletlerini vuran Irene kasýrgasýnýn yol açtýðý seller nedeniyle iki eyaleti "afet bölgesi" ilan etti. Afet bölgesi ilan edilmesi her iki eyaletin de federal yardýmlardan yararlanabilmesine olanak tanýyacak. Irene kasýrgasý yüzünden onlarca yýlýn en kötü sel felaketini yaþayan Vermont ise afet bölgesine dahil edilmedi. Denktaþ'ýn saðlýk durumu kritik n DENKTAÞ YOÐUN BAKIM ÜNÝTESÝNDE, ÞUURU KAPALI VE CÝHAZLARIN DESTEÐÝYLE YAÞAMA TUTUNUYOR n ÝSMET KOTAK HALEN KOMADA Beyin dokusu ile kafatasý arasýnda biriken kan nedeniyle Ankara Gülhane Askeri Týp Akademisi'nde (GATA) ameliyat olan ve önceki akþam GATA doktorlarý eþliðinde ambulans uçakla KKTC'ye getirilen Rauf Denktaþ'ýn saðlýk durumu ciddiyetini koruyor. Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu baþkanlýðýndaki doktorlar heyeti, dün Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde bir basýn toplantýsý düzenleyerek Denktaþ'ýn saðlýk durumu hakkýnda basýný bilgilendirdi. ÖZMENOÐLU: "BÝLÝNCÝ KAPALI" Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu açýklamasýnda, tüm anabilim dalý baþkanlarýnýn alarm durumunda olduðunu belirterek, nörolojik olarak Denktaþ'ýn bilincinin kapalý, kalp ve akciðeri için makine desteði almak zorunda olduðunu bildirdi. Denktaþ'ýn bilincinin þu an yerinde olmadýðýný ve durumunun ciddi olduðunu kaydeden Özmenoðlu, týbbi olarak gereken her þeyin yapýlmakta olduðunu ifade etti. HARMAN: "SOLUNUM VE KALP DESTEÐÝ SAÐLIYORUZ" Nöroþirurji Anabilim Dalý öðretim üyesi Ferhat Harman da, daha önce GATA'da ameliyat yapýldýðýný hatýrlatarak, ayrýca bir müdahaleye gerek duymadýklarýný, Denktaþ'a solunum ve kalp desteði saðladýklarýný bildirdi. Harman, bir soruya karþýlýk, Denktaþ'ýn birden daha fazla organýnda rahatsýzlýk bulunduðunu ve beyin rahatsýzlýðý öncesi (akciðer gibi) baþka olumsuzluklar da yaþadýðýný belirterek, þu an için destek tedavisine ihtiyaç duyduðunu ve bir süre daha yoðun bakým servisinde kalacaðýný söyledi. SERDAR DENKTAÞ Denktaþ'ýn oðlu DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ da, basýnda çýkan bazý haberlerle ilgili düzeltme yapmak ihtiyacý hissettiðini söyledi. Bir TV kanalýnda Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn KKTC'ye GATA'daki ilgi ve iletiþim eksikliði dolayýsýyla ailesinin isteði üzerine getirildiðinin yansýtýldýðýný söyleyen Serdar Denktaþ, 3-4 aylýk sürede babasý Rauf Denktaþ'ýn geçirdiði rahatsýzlýklarýn kamuoyunun bilgisinde Gazetemiz tarihinde yayýnlanan "Bir Günde Vatandaþ" baþlýklý yazýda Bakanlar Kurulu kararý ile bir günde vatandaþ yapýlan doktorlarýn kimlikleri açýklanmýþ ve bu kiþilerin arasýnda yanlýþlýkla Yakýn Doðu Düzeltme ve Özür olduðunu, gerek GATA gerekse YDÜ Hastanesi'ndeki ilgi ve týbbi olanaklardan son derece memnun olduklarýný bildirdi. "ORASI DA VATAN BURASI DA VATAN" En son babasýyla önceki gün sabah saat sularýnda konuþtuðunu ve "Kýbrýs'a mý dönelim, burada mý kalalým" diye sorduðunu söyleyen Serdar Denktaþ, babasýnýn kendisine "orasý da vatan, burasý da vatan Çocuklarým ve torunlarým orada, dönelim" dediðini kaydetti. Serdar Denktaþ, "Güçlü insandýr, þuuru yerine gelirse en azýndan çocuklarýyla torunlarýyla iletiþime geçebilir, ama bunun tersi de olabilir... Zaten yapýlan týbben her þey üst düzeydedir... Duaya, kendisinin mücadelesine ve Allah'ýn takdirine ve rýzasýna ihtiyacýmýz vardýr" þeklinde konuþtu. Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn kamuoyunun bildiðinin aksine askeri uçakla adaya dönmediðini, Saðlýk Bakanlýðý'nýn tahsis ettiði ambulans uçakla KKTC'ye döndüðünü vurgulayan Serdar Denktaþ, ilginç bir tesadüf olarak iki eski dava arkadaþý Ýsmet Kotak ve Rauf Denktaþ'ýn neredeyse ayný rahatsýzlýktan dolayý ayný hastanede tedavi gördüðünü de belirtti. DENKTAÞ: "HER NEFES ALDIÐI GÜN BÝZE BÝR HEDÝYE..." Denktaþ, yapýlan tedavinin ve gösterilen ilginin meyvelerini vermesi ve babasý Rauf Denktaþ'ýn kendi gücü ve Allah'ýn takdiriyle tekrar konuþabilmesini dilediklerini söyleyerek "Biz yaþadýðý her günü bize verdiði bir hediye olarak addetmekteyiz" dedi. KOTAK HALEN KOMADA Bu arada YDÜ Hastanesi doktorlar heyeti, aort damar yýrtýlmasý nedeniyle YDÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen eski bakan, gazeteci, yazar Ýsmet Kotak'ýn da halen komada olduðunu ve durumunda herhangi bir deðiþiklik bulunmadýðýný bildirdiler. Doktorlar, koma durumlarýnýn da kendi içerisinde dereceleri bulunduðunu ifade ederek, Kotak'ýn þu anki durumunun Denktaþ'ýn durumundan daha aðýr olduðunu ifade ettiler. Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniðinde görevli Dr. Ferhat Harman'ýn da adý geçmiþtir. Konuyla ilgili Dr. Ferhat Harman KKTC vatandaþlýðýný evlilik yoluyla ve vatandaþlýða baþvurduktan 2 yýl sonra aldýðýný ifade etti. Yapýlan yanlýþlýðý düzeltir ve kendisinden özür dileriz. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý LORDOS'UN KADERÝ Andreas Lordos 84 yaþýnda... Yaþamýn son çeyreði mi? Genel bir kural yok ki... Deðiþir herkese göre... "Ölmek kaderde var, yaþayýp köhnemek hazin" der þair... Yaþlanmýþ Lordos da... Þaka deðil yýl geçmiþ aradan... Henüz 47 yaþýndaymýþ meðer o büyük trajedi vukubulduðunda... Genç, parlak bir iþadamý... Baþarýlarýnýn zirvesindeyken tam da... Maraþ'ýn incisi olan otellerini, mallarýný, kýsacasý herþeyini geride býrakarak göç etmek zorunda kalmýþ güneye... Herkes pahalý ve kýymetli eþyalarýný beraberinde götürürken, o sadece iþiyle ve mallarýyla ilgili belgeleri almýþ yanýna... Gidiþ o gidiþ... Maraþ'a dönememiþ bir daha... Maraþ'taki mallarý için Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvurmuþ Lordos... Þimdi deðil yýl önce yýlýnda... Ama nedense AÝHM bu kadar geciktirmiþ bu davayý... Zaten AÝHM de insana tam güven verici bir çalýþma düzeni içide deðil ya... Bunun gibi yýllarca beklettiði çok dava var daha... Hayal kýrýklýðý yaratan kararlarý da var ayrýca bazý davalarda... Kýsacasý, sonuna kadar güvenebileceðimiz bir kurum deðil... Ama hiç yoktan iyidir... Lordos'la ilgili karar 2011 yýlýna dek sarkmýþ... Haklý bulunmuþ Lordos... Türkiye aleyhine tazminata hükmedilecek... Ama edilemiyor bir türlü... Neden? Lordos'un Maraþ'taki mallarýnýn deðeri belirlenememiþ çünkü daha... Neden belirlenememiþ? Çünkü uzmanlarýn bu hayalet kente girmesine ve bunu belirlemesine izin vermiyor Türkiye... Lordos'un kuzeydeki Mal Tazmin Komisyonu'na yaptýðý bu yöndeki baþvurular hep bu mazeretle sonuçsuz kalýyor. Maraþ kapalý... Askeri bölge... Türk ordusunun elinde... Bu yüzden oraya girilemiyormuþ... Anlamýyorum... Anlamakta çok güçlük çekiyorum doðrusu... Maraþ yalnýz Maraþlýlarýn mý sorunu? Geriye kalan Kýbrýslýlar bununla hiç ilgilenmiyor mu? Yurdumuzun en güzel köþelerinden biri olan bu kentin bunca yýldýr kapalý kalmasý ve yýlanlara çýyanlara teslim edilmesi Maraþlýlardan baþka kimseyi rahatsýz etmiyor mu? Kuzeyde bunca miting, bunca eylem yapýldý þimdiye kadar... Ama bunlarýn hiçbirinde Maraþ'tan söz edilmedi. Neden? "Bu memleket bizim" diyenler Maraþ'ýn da bu memlekette olduðunu unuttular mý acaba? Maraþ'a bir yurt muamelesi yapýldýðýný göremedim ben hiç... Bunun için en yurtsever görünenlerin yurtseverliðinden de þüphe ediyorum artýk... Yurtseverlik, Trodoslarda veya Beþparmaklarda doðanýn büyüsüyle yanýp tutuþmak deðil... Girilemeyen askeri bölgelerle, 37 yýldýr mahrum býrakýldýðýmýz Maraþ için aktif bir mücadele vermek demektir yurtseverlik yaþýndaki Lordos'un artýk çaresizlik tütüyor sözleri... "Anlaþarak ayrýlalým" diyor... Umudunu kesmiþ çözümden... Olacak olan taksimmiþ bu aþamadan sonra... Baþka bir þey deðil... Rum toplumunun etkili seslerinden gelen bu tür açýklamalar, Türk tarafýnýn ayrýlýkçý þöven kesimlerini cesaretlendirir... Sonunda hedefe ulaþýldýðýna inanýrlar... Ama gerçek olan þu ki, taksim Kýbrýs için hiçbir zaman iyi bir çözüm olamaz ve bundan asýl zararý görecek olan da Kýbrýslýtürklerdir... Kuzeyde ayrý devlet demek, Türkiye'nin uydusu olarak kalmaya mahkûm olmak demektir... Yani Kýbrýs'ýn yarýsý artýk Kýbrýs olmaz, Türkiye olur... Hatta bir de referandum yapýp Türkiye'ye baðlarlar isterlerse... Kýbrýslýrumlarla Türkler ortak siyasi bir mücadele vermeyi öðrenemediler hiç... Böyle baþa böyle traþ...

3 AFRÝKA dan mektup... FALYALI, HELÝKOPTER, FELEK VESAÝRE Duyduðumuz zaman inanamadýk doðrusu... Bunun için de doðrudan kendisine sorduk... Kime? Halil Falyalý'ya... -Bir helikopter almýþsýn, doðru mu? -Doðru, dedi... Kaça aldýðýný da söyledi milyon dolar! Ama yatla birlikte... 3 yatý varmýþ Falyalý'nýn... Biri de Fransa'daymýþ... Maþallah! Bu ne lüks... Bir de siz öldük bittik diyorsunuz... Çocuðunuza bayramlýk ayakkabý alamadýnýz diye yakýnýyorsunuz... Ýþten atýldýnýz diye sýzlanýyorsunuz... Bayramda bile grev yapmaya kalkýyorsunuz... Ya da ne bileyim, Teknecik'e bir filtre takacak paranýz bile yok... Ahali zehirleniyor göz göre göre... Kanser oluyor... Ölüyor... Siz devletsiniz ha... Ama halký zehirlenmekten kurtaracak parayý bile bulamýyorsunuz... Oysa sevgili kulunuz Halil Falyalý'nýn 3 yat ve bir de helikopter alacak parasý var... Mehmet Çangar'ýn size 10 milyon sterlin borç verecek kadar da parasý çok... Villalarý, iþyerleri göz kamaþtýrýr... Oysa yüz lira bile yokmuþ biçarenin cebinde otuz yýl önce ticarete atýldýðýnda... Siz devletsiniz, ama onlarda olan mangýr sizde yok... Falyalý'da var, Çangar'da var, Vakkas'ta var, Suat Bet'de var... Ama sizde yok... Maaþlarý ödeyemeyince bir de avuç açarsýnýz onlara... Para kazanmanýn sýrrýný onlar bilirler, siz bilmezsiniz!.. * Falyalý... Toplumumuzda özel helikopteri olan tek adam... Siz bir yangýn helikopteri bile alamadýnýz... Ama Falyalý aldý... Yangýn için deðil... Keyfi için... Adamýn parasý varsa uçak da alýr, tren de alýr milyon dolar... Dile kolay deðil mi? Falyalý turnayý gözünden vurmuþ demek ki... Aslan da besler maþallah... Biz þu Ýsmet Felek olayýnda daha çok tanýdýk onu... Sýký dosttular... Din eðitimi kurslarýna da birlikte katýldýlar... Felek hapse düþünce, hapiste o da yalnýz býrakmadý onu... * Falyalý Karpaz þahini... Duymayan bilmeyen var mý adýný? Artermis'te iþkence gören Mehmet Bal'a telefon açýp bir de tehdit savurdu... "Sana az bile yaptýlar, ben olsam öldürürdüm seni" dedi... Bunu polis müfettiþi Hüseyin Eraslan da duydu... * Falyalý, þimdi Türkiye'de Ergenekon'dan tutuklu bulunan, eski Sivil Ýþler Baþkanlarýmýzdan Albay Namýk Koç'un da yakýn dostuydu... Þimdi hapiste olmasa, helikopteriyle gezdirirdi herhalde onu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ara bölgedeki etkinliðe BM'den izin yok Bugün 1 Eylül Dünya Barýþ Günü. Dünya Barýþ Günü nedeniyle 1 Eylül Tertip Komitesi, bugün saat 11.00'de ara bölgede Ledra Palace Otel karþýsýndaki Ýþbirliði Evi'nde (Home for Cooperation) basýn toplantýsý gerçekleþtirecek. Komitenin ara bölgede saat 19.30'da düzenleneceðini açýkladýðý "iki toplumlu" etkinlik ise, BM'nin geç bildirim yapýlmasý gerekçesi ile etkinliðe izin vermemesi nedeniyle yapýlamayacak. YAYINIMIZDAN SONRA... BM izin konusunda açýklama yaptý Kýbrýs'taki BM Barýþ Gücü, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsýyla, ara bölgede iki toplumlu etkinlikler yapýlmasýna izin vermemesi konusunda aldýðý eleþtiriler üzerine; açýklamada bulundu. Haberi; "1 Eylül Dolayýsýyla BM'ye Atýþlar" baþlýðýyla yayýmlayan Haravgi, BM'nin; etkinliklerin yapýlmasýna izin vermemesinin "ilerici" diye nitelendirdiði Kýbrýslý Türklerin tepkisine yol açtýðýný yazdý ve devamla BM'nin yanýtýna yer verdi. Üçlü görüþme konusunda "her ihtimal açýk" BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, Ekim ayý sonlarýnda yapýlmasý planlanan üçlü zirveyi New York kentinin Long Island isimli adasýndaki bir çiftlikte, birden fazla gün olacak þekilde planladýðý yönündeki iddialar sürüyor. Politis gazetesi; "Her Ýhtimal Açýk" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, diplomatik kaynaklarýn, Genel Sekreter Ban'ýn üçlü görüþmeyi Long Island'da yapma kararýný 7 Temmuz'da yapýlan üçlü görüþmede Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a ilettiðinde ýsrarcý olduklarýný yazdý. Gazete, Ekim ayýnda yapýlacak üçlü zirvenin, BM tarafýndan Kýbrýs sorununda bir dönüm noktasý olarak addedildiðini, bu yüzden de Ban'ýn bu görüþmede, Kýbrýs'ta devam etmekte olan yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerde alýnan sonuçlara bakmaksýzýn, tüm imkan ve olanaklarý kullanma giriþiminde bulunacaðýný iddia etti. Rum hükümetinin reddetmesine karþýn diplomatik kaynaklarýn, üçlü görüþmenin Long TAK muhabirinin Dev - Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis'ten aldýðý bilgiye göre, bugünkü etkinlik BM'nin izin vermemesi nedeniyle yapýlamayacak. Hedeflerinin; daha ileriki günlerde ara bölgede yapýlacak bir etkinlikle 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nü kutlamak olduðunu belirten Seyis, ayrýntýlý bilginin bugün saat 11.00'de yapýlacak basýn toplantýsýnda verileceðini kaydetti. GÜNEY KIBRIS'A ELEKTRÝK Atun: Sözleþme 6 ayý kapsayacak Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Güney Kýbrýs'a önümüzdeki aylar için elektrik enerjisi saðlanmasýný öngören sözleþmenin Pazartesi veya Salý günü tamamlanacaðýný ve 6 aylýk süreyi kapsayacaðýný bildirdi. KKTC'nin kullaným fazlasý elektrik enerjisinin Güney Kýbrýs'a verilmesi konusunu ilk önerdikleri zaman olduðu gibi, bu sözleþmenin de insani gerekçelerle yapýlacaðýný kaydeden Enerji Bakaný Atun, "Prensipte anlaþmaya varýldýðýný ve 6 ay daha Güney'e elektrik verileceðini, iki hafta önce zaten açýklamýþtým. Halen o noktadayýz" dedi. TAK muhabirine açýklama yapan Atun, elektrik enerjisinin Güney Kýbrýs'a satýþýnýn yine þahýs üzerinden olacaðýný ve þahýs üzerinden faturalandýrýlacaðýný da ifade etti. Güney Kýbrýs'a satýlan elektrik enerjisinin ilk fatura ödemesinin 11 milyon 200 bin TL olarak yapýldýðýný hatýrlatan Enerji Bakaný Sunat Atun, ikinci faturanýn da ay sonu itibarý ile çýkacaðýný ve tahsil edileceðini belirtti. Öte yandan Rum radyosunun haberine göre, Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) Baþkaný Manthos Mavrommatis, Güney Kýbrýs'ýn KKTC'den elektrik satýn almasý konusundaki yeni anlaþmanýn, Buna göre BM verdiði yanýtta; iki toplumlu etkinliklerin düzenlenmesini desteklediðini, ancak etkinliðe izin verilmemesinin; etkinliði düzenleyecek olanlarýn talebinin geç sunulmasýndan kaynaklandýðýný ifade etti. Bu konuyu, Kuzey Kýbrýs'ta yayýmlanan Afrika gazetesinin, dünkü sayýsýnda gündeme getirdiðini belirten gazete, devamla gazetenin haberinden alýntýlar yaptý ve BM sözcüsünün ilgili açýklamasýna yer verdi. Island'daki "Greentree Estate" vakfýnýn çiftliðinde yapýlacaðýnda ýsrar ettiklerini belirten gazete, üçlü zirvenin tek ya da birden fazla gün gerçekleþtirilmesinden baðýmsýz olarak, görüþmenin bu çiftlikte yapýlmasýnýn dahi Genel Sekreter'in müzakereleri daha üst düzeyde ele alma niyetini ortaya koyduðunu savundu. Habere göre, söz konusu diplomatik kaynak gazeteye; "Görüþmenin Long Island'da yapýlmasý planlandý. Ban Ki Moon, zirvenin bir günden uzun sürmesine, yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerden sonra bunun faydalý ya da gerekli olup olmadýðýna bakarak karar verecek. Camp David tipi müzakerelere atýfta bulunan böyle bir düzey yükseltilmesini kabul edip etmemek ise taraflara kalmýþtýr" açýklamasýnda bulundu. Gazete, Ban'ýn Long Island'da görüþme yapýlmasý önerisini sunarken BM'nin merkez bürolarýnda gerçekleþtirilen tamirat çalýþmalarýný bahane gösterdiðini, BM binasýndaki çalýþanlarýn onarým sebebiyle halihazýrda baþka yerlere taþýndýklarýný yazdý. önümüzdeki Pazartesi günü tamamlanacaðýný söyledi. Rum Haber Ajansý KÝPE'ye açýklamalarda bulunan Mavrommatis, anlaþmanýn esas kýsmýnýn tamamlandýðýný, ancak KKTC'deki Ramazan Bayramý tatili yüzünden, geriye anlaþmanýn Pazartesi günü tamamlanacak olan resmi kýsmýnýn kaldýðýný belirtti. Yeni anlaþmanýn kapsayacaðý sürenin 6 aya kadar ulaþabileceðini dile getiren Mavrommatis, KKTC'den Güney'e verilecek elektriðin oranýnýn Rum kesiminin ihtiyaçlarýna baðlý olacaðýný ifade etti. KKTC'den Güney'e verilecek elektrikle ilgili herhangi bir oran konusunda; hiçbir taahhüt bulunmadýðýný dile getiren Mavrommatis, anlaþmanýn süresinin teorik olarak 6 aya kadar çýkabileceðini ancak her þeyin günün ihtiyaçlarýna baðlý olacaðýný söyledi. "Yeni anlaþmanýn bir þahsýn arabuluculuðunu öngöreceðini" de dile getiren KEVE Baþkaný, bu kiþinin elektriði KKTC'den alacaðýný ve daha sonra Rum Elektrik Kurumu'na (AÝK) satacaðýný ifade etti. Mavrommatis, "kabul edilebilir olmasý için; anlaþmanýn yenilenmesinin bu þekilde yapýlacaðýný" sözlerine ekledi. ex istence Elvan Levent SENEDE BÝR GÜN Bugünü heyecanla bekliyor olmalýydýk. Týpký coþkulu bir bayram gününü bekler gibi. Çocuklar nasýl heyecanlanýyorsa bayram günlerinin arifesinde, biz de öyle heyecanlanmalýydýk bugün. Kulaða ne kadar da akýl almaz, ne kadar coþkulu geliyordu bu üç sözcük: Dünya Barýþ Günü... Bugündü iþte. Oysa bazý kaynaklarda Türkiye ve KKTC'den baþka dünyanýn hiçbir ülkesinde 1 Eylül'ün artýk Dünya Barýþ Günü olarak kutlanmadýðý yazýyordu. Merak edip, araþtýrmaya koyuldum. Hitler'in Polonya'yý iþgal etmesiyle insanlýk tarihinin en büyük felaketi sayýlan Ýkinci Dünya Savaþý'nýn baþladýðý gün, yani 1 Eylül, Birleþmiþ Milletler tarafýndan Dünya Barýþ Günü ilan edilmiþti. Ancak aradan zaman geçip sene1981'e geldiðinde bir deðiþiklik yapmýþ Birleþmiþ Milletler Dünya Barýþ Günü'nün tarihinde. Ve kendi 'Genel Kurul'larýnýn açýlýþ günü olan her Eylül ayýnýn üçüncü Salý gününü, Uluslararasý Barýþ Günü ilan etmiþti yýlýnda, yani aradan biraz daha zaman geçince, tarihi bir kez daha deðiþtirmiþler ve bu kez de Dünya Barýþ Günü'nün 21 Eylül'de kutlanmasýna karar vermiþlerdi. Son tarih 21 Eylül'dü yani... Yalan deðil, kafam karýþmýþtý gerçekten. Seksenlerin sonunda Sovyetler Birliði'nin çökmesi ve ardýndan da Varþova Paktý'nýn daðýlmasýndan sonra vazgeçmiþ dünya, Dünya Barýþ Günü'nü 1 Eylül'de kutlamaktan. Ancak yukarýda yazdýðýmýz tarihler, Sovyetler'in çöküþ tarihiyle de uyuþmuyordu pek. Elektronik ansiklopedi Vikipedia'da Ýngiltere, Ýspanya, Ýtalya ve Rusya'da kutlanan Dünya Barýþ Günü'nün tarihi de 21 Eylül olarak veriliyordu. Almanya'nýn olduðu sayfada ise Dünya Barýþ Günü'yle ilgili üç farklý tarih vardý: Almanya Federal Cumhuriyeti için 1966'dan bu yana 1 Eylül... Katolik kilisesi için 1968'den bu yana 1 Ocak... Ve Birleþmiþ Milletler'in uluslararasý Dünya Barýþ Günü olarak ilan ettiði 21 Eylül tarihleri... Bütün bu tarihlerin hepsini de Almanya'da ayrý ayrý Dünya Barýþ Günü olarak kutlanýp kutlanmadýklarýndan emin deðildim. Tek bildiðim, Vikipedia dýþýnda, yazýlý basýn da dahil olmak üzere, neredeyse bütün Türkçe kaynaklarda Dünya Barýþ Günü'nün 1 Eylül olarak geçtiðiydi. 21 Eylül'den bahseden yoktu yani pek. Uluslararasý Barýþ Günü'nün internetteki resmi sitesine baktým. Orada da verilen tek tarih 21 Eylül'dü. Ýtiraf etmeliydim ki, 21 Eylül'ün bir tarih olarak anlam ve önemini bir türlü idrak edemediðim gibi, Dünya Barýþ Günü'nün 1 Eylül tarihinden yirmi gün sonrasýna kaydýrýlmasýnýn -eðer varsa-mantýki nedenini de idrak edememiþtim doðrusu. Dünyadaki savaþlarý, çatýþmalarý, patlayan bombalarý, sýkýlan kurþunlarý bir günlüðüne de olsa durdurmak, Dünya Barýþ Günü'nün tarihini deðiþtirmek kadar kolay deðildi neresinden baksanýz ki, bu durumda tarihlerin de pek bir önemi kalmýyordu bana sorarsanýz. Bize gelince... Bu yýl, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nün diðer yýllarda olduðu gibi ara bölgede kutlanamayacaðýný açýklamýþ Birleþmiþ Milletler. Neden? Herhangi bir neden gösterilmemiþti... Biz bu adada yýlýn 364 günü 'barýþ' deyip duruyorduk. Geriye kalan bir gün ise ara bölgede buluþup Dünya Barýþ Günü'nü kutluyorduk. Ayný o taþ plaktaki þarkýnýn dediði gibi yani: 'Senede bir gün'... Fazla mýydý yoksa?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýki minare arasýnda duran Küçük bir baþ Gideceðimiz köyün minareleridir bunlar Ýyi bak bu fotoðrafa Kýbrýslý arkadaþ Ýmamýn ordusuna açýlmasýn bu yollar Kalay MÜSLÜMANLAÞMA SÜRECÝ DÖRTNALA Kýbrýslýtürkleri Müslümanlaþtýrma süreci dörtnala devam ediyor. KKTC Hükümeti'ne ve muhalif partilere bakarak bu sürecin baþarýsýz olma ihtimalinin ne kadar zayýf olduðunu anlayabilirsiniz. Fazla söze gerek yoktur. Müslümanlaþtýrma sürecine basýnýmýz da fazlasýyla katký yapýyor bu arada. Hemen her dönem duruma göre hareket etmeyi marifet sayan gazetelerimiz ve gazetecilerimiz zaten "Ilýmlý Ýslam" havasýna çoktan girdi. "Bundan fazla Müslümanlaþma'ya hayýr" demek yok. Olmasanýz da, öyle görüneceksiniz. Moda bu Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KIBRIS BÝLGÝSAYAR DEÐÝL Bugün 1 Eylül Dünya Barýþ Günü... Herþeyden uzak bir yazý yazmak istedim... Ne savaþ olsun içinde, ne de barýþ... Herkesin bildiklerini bir daha tekrarlamak denebilir yani... Bilgisayarýmý açtým, köþe yazýmý yazmaya koyuldum. Bir pencere açýldý! "Virüs programý"ymýþ Bilgisayarýmda sorun varmýþ.. Bu programý indirirsem sorunlarým çözülecekmiþ Ýndirelim bakalým dedim ve indirdim... Ve o andan itibaren bilgisayarýmýn internetle iliþkisi kesildi. Ertesi gün bilgisayar atölyesinde aldým soluðu arasýnda Kýbrýs'taki iki toplum arasýndaki iliþkiler belki de en iyi dönemindeydi Kimse böyle bir savaþ çýkacaðýný ve iki toplumun yaklaþýk otuz küsur yýl birbirlerinden uzak kalacaklarýný hesaplayamazdý Toplumlar arasýndaki düþmanlýðýn en az safhada olmasýna raðmen beklenmedik bir anda savaþ patladý. Sað-sol çatýþmasý þekline dönüþen ve sadece Rum toplumunun kendi arasýndaki bir hesaplaþmasý gibi görünen bu duruma, Türk yöneticiler dahi, "Merak etmeyin bu onlarýn iç sorunu" diyebiliyorlardý. Türk þövenist ve iþbirlikçiler, "Rumlar kendi sorunlarýný hallettikten sonra bize saldýracaklardý" diyerek haklýlýk payý aradýlar 1974 yýlýndaki savaþýn getirdiklerinden. Amerikan-Ýngiliz emperyalizminin bu oyununa o dönemin Sovyetler Birliði yöneticileri de kandýlardý Yýllar sonra bir gün gazetemizi ziyaret eden bir Rus Elçiliði görevlisine bunu sorduðumda verdiði yanýtý daha önce de yazmýþtým, bir daha yazayým: "O günlerde Rum solcular elçiliðimize sýðýnmýþlar ve o kadar çoktular ki elçilik bahçemiz dahi onlarý sýðamayacak durumdaydý. Faþistler tarafýndan öldürülenler de solculardý. Bu nedenle Türkiye'nin adaya asker çýkarýp müdahale etmesine yeþil ýþýk yaktýk " Türkiye'nin buraya çýkmasýný da Amerika'nýn istediðini unutmayalým. Ne için gelmiþti Türkiye buraya? Bozulan anayasal nizamý yeniden tesis etmek için Ýlk günlerde yaratýlan emperyalist çýkarlara dayalý kavgayý kimse Amerika veya Ýngilize mal etmedi! Türkiye'den o günlerde Rum solcular dahi medet bekledi. Türkler hayda hayda Bilgisayarýma atýlan ve ýsrarla her açtýðýmda karþýma çýkýp "Beni týkla bilgisayarýndaki dosyalarý düzenleyeyim Beni týkla virüs tehdidi altýndasýn" sözlerine kanarak týklamýþ ve internetimin dünyayla baðlantýsýný koparmýþtým. "Virüs düzenleyici programý" denilen program aslýnda güçlü bir virüstü Bilgisayarýmdaki virüsü Türkiye'ye benzettim Birisi bilgisayarýmý düzene sokacaktý, diðeri Kýbrýs'ta bozulan anayasal nizamý kuracaktý.. Ýkisi de tahribat yaptý sadece. Bazý bilgilerimi kaybetme pahasýna da olsa bilgisayarýmý formatlatarak yeniden düzenledim Ama Kýbrýs bilgisayar deðil ki... Bayram yeri çocuklarla þenlendi Ýslam Alemi'nin iki önemli bayramýndan biri olan Ramazan (Þeker) Bayramý KKTC'de huzur içinde kutlanýyor. Polis, bayramýn huzurlu bir ortamda geçmekte olduðunu ve þu ana kadar ülke genelinde ciddi bir olay yaþanmadýðýný bildirdi. Önümüzdeki Cuma gününün, Bakanlar Kurulu kararýyla idari tatil verilmesi ve hafta sonuyla birleþmesi nedeniyle bu yýl 6 güne çýkan Ramazan Bayramý tatili, birçok vatandaþa dinlenme ve gezme fýrsatý saðlýyor. Vatandaþlar bayram nedeniyle geleneksel aile ziyaretlerinin yaný sýra, hayatta olmayan yakýnlarýný mezarlarý baþýnda çiçekler ve dualarla anýyor. Lefkoþa'da Fuar Alaný'nda kurulan bayram yeri de yine en çok çocuklarý aðýrlýyor. POLÝSÝN ÖNLEMLERÝ Polis Genel Müdürlüðü, halkýn Ramazan Bayramý'ný huzur ve güven ortamý içinde geçirmesini saðlamak amacýyla ülke genelinde güvenlik ve trafik alanýndaki tedbirlerini en üst seviyeye çýkardý. Polis Genel Müdürü Günay Özan, halkýn þikayet ve yardým taleplerini deðerlendirmek ve anýnda hizmet verebilmek için, "155 Polis Ýmdat", "199 Ýtfaiye", "156 Alo Narkotik" ve diðer telefon hatlarýyla polis örgütünün halkýn 24 saat kesintisiz hizmetinde olacaðýný duyurdu. Özan, bayramla ilgili açýklamasýnda, trafikle ilgili de uyarýlarda bulunarak, trafik kurallarýna uyulmasýný, araç kullanýrken cep telefonu ile konuþulmamasýný, bir þeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini daðýtacaðýnýn da unutulmamasýný istedi. HAVA AÇIK GEÇECEK Bu arada Meteoroloji Dairesi, bugün havanýn açýk ve az bulutlu geçeceðini açýkladý. Sýcaklýk, mevsim normallerinde seyredecek ve iç kesimlerde bayram süresince derece; sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredecek. BAZI GAZETELER YAYINLARINA ARA VERDÝ 6 güne çýkan Ramazan Bayramý tatilinde, basýn çalýþanlarý da tatil yapma fýrsatý bulacak. Bazý gazeteler yayýnlarýna 1, 2 veya 3 günlük ara verdi. Afrika, Halkýn Sesi, Havadis, Kýbrýs, Star Kýbrýs, Yenidüzen gazeteleri yayýnlarýný kesintisiz sürdürüyor. Haberdar dün çýkmadý. Vatan, Demokrat Bakýþ ve Güneþ gazeteleri ise bugün ve bugün okurlara ulaþmayacak. Kýbrýs Volkan ve Ortam ise bu günler yanýnda Cuma günü de yayýmlanmayacak. Kýbrýslý da, bayram günleri üç gün çýkmayacak. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MANEVÝYAT TERANESÝ Birkaç ay önce bir yangýn çýkmýþtý Port Cratos Oteli'nde. Port Cratos sýradan bir otel deðil. Dev bir turistik tesis. Büyük tantana ve þaþaalarla açýlmýþ, KKTC turizminin incisi olacaðý iddialarý ayyuka çýkmýþtý. Ýþte böyle bir tesiste çýkan yangýn, elbette basýnýn ilgi odaðý olacaktý. Oldu da... Gazeteciler, foto muhabirleri, kameramanlar, yangýn olayýný izlemek, görüntülemek, haberleþtirmek için Port Cratos'a koþtu. Ne var ki hiç akla gelmeyen bir sürpriz bekliyordu göreve giden gazetecileri. Yangýnla ilgili birtakým gerçekleri gizlemeye çalýþtýklarý sonradan anlaþýlan otel yöneticileri, basýn mensuplarýný binaya yaklaþtýrmadýlar. Karþýlarýna maganda korumalarýný diktiler. Olayý izlemek ve görüntülemekte ýsrar edenler sille tokat tartaklandý, dövüldü ve zorbalýðýn haf safhaya çýktýðý þiddetle, gazetecilerin görev yapmasý engellendi. Böylece Port Cratos, KKTC makamlarýnýn da üstünde ayrý bir krallýk olduðunu ilân etmiþ oldu! Olay, baþta basýn camiasý olmak üzere, tüm toplumda o kadar büyük bir öfke uyandýrdý ki, hamasetçi kesimin önde gelen bir köþeyazarý bile "KKTC yöneticilerinden hiçbiri bir daha bu otele gitmemeli, gazeteler haber ve reklâmlarýna yer vermemelidir" diye yazdý. Þimdi bunlarý neden hatýrlayýp hatýrlatmak gereðini duydum? Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi ile Din Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý, çeþitli müslüman ülkelerden din adamlarýnýn katýldýðý bir "Kardeþlik Ýftarý" düzenlediler gazetecilerin zorbaca dövüldüðü bu Cratos otelinde! Baþbakan dahil, KKTC'nin üst düzey yetkilileri de katýldý bu "Kardeþlik Ýftarý"na. Gazetelerdeki görüntülerden izlediðim kadarýyla, eller dualar için Tanrýya açýldý... Ve sofrada okunan ezanla "Kardeþlik Ýftarý" gerçekleþti. Ýrsen Küçük'ün bu etkinlikte çekilmiþ bir fotoðraf yer aldý önceki günkü bir gazetede. Kompozisyon aynen þöyle: Ýki minare ortasýnda Küçük'ün yarým portresi! Ýþte dedim kendi kendime... Erdoðan'ýn gönlünde yatan ve dayatmalarla adým adým gerçekleþtirmeye çalýþtýðý KKTC geleceðinin fotoðrafý! Vakýflar Ýdaresi ile Din Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ortaklaþa düzenledikleri "Kardeþlik Ýftarý"nýn en önemli konuklarýndan biri de Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'di. Dünkü Star gazetesinin manþetinde sýrtýnda sýrmalý cübbesi, baþýnda beyaz kavuðuyla dört dörtlük bir asker selâmý çakarken yer alan Prof. Dr. Mehmet Görmez, bir mülâkat vermiþ bu gazeteye. Bu mülâkatýnda lâfý döndürdü dolaþtýrdý, Kýbrýslýtürklerde maneviyat eksikliði var, demeye getirdi! "Özgürlük, baðýmsýzlýk ve hürriyet" Kýbrýslýtürklerin karakterinde varmýþ. Olmayan maneviyatmýþ sadece! Dolayýsýyla bu karakterin manevi, zengin bir dünya ile taçlandýrýlmasý gerekiyormuþ! Ve bu da eðitimle saðlanabilirmiþ ancak! Anladýnýz deðil mi? Bir milyona yakýn Türkle sarýp sarmalayýp bizi... Daðý taþý bayraklarla donatýp Türkleþtirmeyi tamamladýlar! Yani Türklük tamam... Ama müslümanlýk natamam! Beyefendinin "manevi, zengin bir dünya" dediði budur iþte. Takmayýn kafanýzý bayramý maaþsýz ve parasýz geçiriyorsunuz diye. Çocuklarýnýza bir çift ayakkabý bile alamadýnýz diye yerinmeyin. Maddi dünyaya kanmayýn! En büyük zenginlik, manevi dünyanýn zenginliðidir! Hele o tarafa bir gidin... Göreceksiniz... Hiçbir derdiniz kalmayacak!

5 1 Eylül 2011 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bugün dünya barýþ günü Beni dinlerseniz þimdi aynanýn karþýsýna geçin ve önce kendinizle barýþýn. Gerçek barýþ budur. * Meclisa 12 yeni güvenlik kamerasý yerleþtirilmiþ. -Niye Kaþýkçý elmasýný mý sergileyecekler! * Turgay Hilmi, Meral Eroðlu'na sanata yaptýðý katkýlardan ötürü teþekkür etmiþ. - Þu kötü tesadüfe bakýn ki ayný gün Yaþar Ersoy da, devletin sanata ve sanatçýya destek çýkmamasýndan yakýnýyordu. * Taþelde çalýþanlar bayram süresince grevlerine vardiyalý olarak devam edecekmiþ. - Böyle vardiyalý grev de ilk defa oluyor galiba! Sulanmaya mý baþladý ne! * Çið süt paralarý henüz ödenmemiþ.. - Çið süt emdiler de ondan mý acaba? * BM, 1 Eylül'ün ara bölgede kutlanmasýna izin vermemiþ. - Ara bölgede kutlamanýn bir anlamý yok ki zaten Her iki tarafta salonlar boþ dururken, koridorda kutlamanýn hikmeti ne? *Türkiye'de Somali için 400 milyon TL yardým toplanmýþ. - Acaba diyorum, Türkiye'de Kuzey Kýbrýs Yýlý ilan edileceðine ve turist bekleneceðine, doðrudan yardým toplanýp gönderilse daha hayýrlý ve avantajlý olmaz mýydýk * Fenerbahçenin eski baþkaný Ali Þen, Fenerbahçe yönetimi tarafýndan yapýlmasý gerekenleri anlatmýþ. - Bu saatten sonra ne yapsan ne fayda Araba çamura saplanmadan akýl verilmeli! Bana saldýrmayan tecavüzcü bin yaþasýn Bir tecavüz olayý yaþandý! Tartýþmalarý hala sürüyor. Þimdi de tecavüze uðrayan kýzýn Türkiyeli olmasýna dikkat çekiliyor! Türkiyeli ve kimsesiz olduðu için ses çýkarýlmamýþ.. Kýbrýslý olsaymýþ büyük paparalar kopacakmýþ. Sallýyorlar Kafadan atýyorlar Yaþanmýþ böyle bir örnek yoktur. Gösteremezler. Bugüne kadar her tecavüz olayý nasýl lanetlendiyse, bu da ayný þekilde lanetlendi, yuhalandý. Hatta keçileri ve eþekleri becerenler bile yuhalandý! Tecavüze uðrayan ha Türkiyeli, ha Kýbrýslý Tecavüz eden ha Türkiyeli, ha Kýbrýslý Ne fark eder Ýnsan insandýr. Hayvan hayvandýr Yani bir Kýbrýslýya bir baþka Kýbrýslý tecavüz ettiðinde.. Veya.. Bir Kýbrýslý bir Türkiyeliye tecavüz ettiðinde "oh oh" dedik de Bir Türkiyeli bir Kýbrýslýya tecavüz ettiðinde "vah vah mý?" çektik. Hadi caným siz de Saçmalýyorsunuz Þurasý bir gerçektir ama Bizim buralarda, ateþ düþtüðü yeri yakar sadece. Bazý tecavüz olaylarýndan sonra, eylemler olmuþtur. Ama Eylemleri yapan Daha doðrusu baðýrýp çaðýranlar, tecavüze uðrayanýn ailesi ve yakýnlarýydý. "Amman Fatmagül'e tecavüz edildi, hadi hep beraber eyleme arkadaþlar" gibi bir durum yaþanmadý hiç. Görünür gelecekte yaþanmayacak da! Bana saldýrmayan tecavüzcü bin yaþasýn! Kurusun huyumuz böyledir çünkü! BÖYLE BÝR ANDI BARIÞ GÜVERCÝNÝ VE ÝNCE AV Bugün "1 Eylül Dünya Barýþ Günü." Bugün bir beyaz güvercin havalanacak maviliklere, aðzýnda zeytin dalý Uçacak Uçacak Uçacak Uçacak.. Uçacak Kuzeye uçacak Güneye uçacak Doðuya uçacak Batýya uçacak.. Her tarafa uçacak Dünyanýn sonuna kadar uçacak Çünkü güvenle konacak bir yer kalmadý. Üstelik ince av da baþladý.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Herkes Tatar- Bulutoðlularý restleþmesinin sonucunu merak ediyor ama o mesele yattý, gösteri bitti galiba!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Zorunlu Bir Tatil Gezisi 3 ÝSTANBUL-Gezimi zorunlu bir tatil gezisi diye adlandýrmamýn sebebini tahmin etmiþsinizdir. Müslüman ülkelerdeki akýþ, senenin bir ayý oruç diye yavaþlar. Genelde dokuz güne çýkartýlan bayramda da, durur. Kalýp çalýþmak isteseniz boþuna, çünkü kimse gelmez. "Tatil yapmam" deseniz boþta kalýrsýnýz. "Baðýmsýzým" kimse karýþamaz diye diretseniz bile yollara düþmeye mahkûmsunuz. O yüzden kaldýðýmýz yerden yolumuza koyulalým. Gerek sanayi bölgesi yapýlmasý, gerek artan iþçi için tarým alanlarýna fazladan yapýlan inþaatlarla bir zamanlarýn Bursa Þeftalisi þimdi oldu Lapseki þeftalisi. Lapseki köylüsü uyandý. Baktý ki toprak verimli, þeftali iyi verim verecek Buraya da inþaatlar konmadan þeftaliye baþlayalým dediler, ektiler þeftaliyi. Birkaç kilo almadan geçemedim o yoldan. Hazýr durmuþken üretici ile ayaküstü sohbet ettim. -Yok be aðabeycim ne gezer. Ancak geçiniyoruz. Gerçi dediðiniz doðru, biz burada yolculara fazla fiyat çekiyoruz ama mecburiyetten. Toptancýnýn verdiði ancak attýðýmýz ilaç parasýna kadardýr. Füze gibi fýrlayýp AB'yi "sollayan" ülkenin köylüsü de periþansa doktoru, bakkalý, berberi, esnafý gibi, diye düþündüm ama keyfimi bozmadým Çünkü zorunlu da olsa tatildeydim ve az sonra gerçek Ege'ye varacaktým. Çanakkale'den Ezine ve Edremit'e giden yolu ormanlarý keserek duble yapýyorlar, içim parçalandý. Oysa ki o yol hem yeterli geniþlikte, hem de fazla trafiði olmadýðý için trafiðe cevap verebilmekteydi. Amaç ille de, "yol yaptým" demekse, birileri ileride bunun hesabýný sormalý Kývrýla kývrýla orman arasýndan körfeze giderken daðlar bazen uzakta da olsa bir zamanlar müttefik savaþ gemilerinin konuþlandýðý engin Ege ortasýndaki Midilli adasýný gösterir gibi oluyor Arabanýn camý açýksa, ki açýlmalý Ýçeriye çam kokularýna karýþmýþ çitlemit, incir kokularý ile birlikte zaman zaman Karpaz'dan Karadenizliler tarafýndan tüketilmeye çalýþýlan "hapis" eþekler gibi deðil, Kaz Daðlarý'nýn özgür eþeklerinin sesleri geliyor, cýrcýr böceklerine karýþmýþ olarak. Orada Baf limaný, Leymosun by-pass yolu belki yok ama Trodos'tan Omorfo'ya inerken ne varsa aynýsý var. Akan dereler, aðaçlar arasýndan esen tatlý rüzgar, her türlü kuþ, böcek. Kývrým kývrým yükselen daðlarýn durulduðu son tepede uzanýp tutacakmýþsýn hissi uyandýran Edremit körfezinin boylu boyunca görüntüsü selamlar geçenleri. Karayollarýna ait tesiste baþta zeytinyaðýnda yumurta olmak üzere her türlü köy ürünleri ile kahvaltý yapýlabilir ve uzun geçen yolculuða bir mola vererek vücudu canlandýrabilirsiniz. Eðer yolunuz o bölgeye düþerse mutlaka durup, solda körfez, ileride Ayvalýk adacýklarý, saðda Midilli'yi zeytin aðaçlarýnýn arasýndan, eþeklerin anýrmasý eþliðinde izleyin. Ve bu anýnýzý bir yere not edin, çünkü sizde de bende olduðu gibi her sene yapýlmasý gereken bir alýþkanlýk haline gelebilir. Toplam yedi saat süren yolculuðu üç günde bitiremedim. Umarým yarýn Ayvalýk ve Seferihisar'la gezimi bitiririm. CTP'den 1 Eylül Barýþ Günü mesajý n AKANSOY: "ÝKÝ LÝDERÝN CESARETSÝZ, ÝSTEKSÝZ VE GÖNÜLSÜZ TAVIRLARI BÝZÝ, YENÝ BÝR FIRSATIN YOK OLMASINA DOÐRU GÖTÜRMEKTEDÝR" CTP - BG Genel Sekreteri Asým Akansoy, Kýbrýs'taki iki liderin "cesaretsiz, isteksiz ve gönülsüz" tavýrlarýnýn adayý yeni bir fýrsatýn yok olmasýna doðru götürdüðünü savundu. Akansoy yayýnladýðý 1 Eylül Dünya Barýþ Günü mesajýnda, "Adada kalýcý barýþa ulaþma amacý ve kararlýlýðý taþýyan, kurulduðu günden itibaren barýþ ile özdeþleþmiþ bir parti olan" CTP'nin tüm dünya halklarýnýn 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nü kutladýðýný bildirdi. 7 Temmuz Cenevre görüþmesinde BM Genel Sekreteri'nin çizmiþ olduðu yol haritasýnýn ve Kýbrýs'taki liderlere yüklemiþ olduðu görevin oldukça önemli olduðunu kaydeden Akansoy, "Uluslararasý kamuoyunun adaya çözüm gelmesi yönündeki kararlýlýðý ve çabasýna karþýlýk, müzakere sürecini yöneten iki liderin cesaretsiz, isteksiz ve gönülsüz tavýrlarý bizi, yeni bir fýrsatýn yok olmasýna doðru götürmektedir" ifadelerini kullandý. Gerek Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu gerekse Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, AYH: Barýþ, demokrasinin ikiz kardeþidir Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi (AYH), 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsý ile mesaj yayýmladý. AYH Disiplin Kurulu Üyesi Mualla Kavvas imzasýyla yayýnlanan mesajda, "Barýþ, demokrasinin ikiz kardeþidir. Hak, hukuk, adalet yaþarsa ancak barýþ içinde yaþar, barýþ içinde büyür, barýþla geliþir ve serpilir" ifadelerine yer verildi. Mualla Kavas, öncelikle insanlarýn kendiyle barýþýk olup kendi kendine saygý duymasý gerektiðini, hýrs ve tutkulardan, peþin hükümlülüklerden, öfkeden, kibirden, yalancýlýktan arýnarak, bunun yerine alçakgönüllü, iyilik, doðruluk, dürüstlük, cesaret ve sabýr gibi erdemlerle olgunlaþmasý gerektiðini kaydetti. DGP: Ýstihdamlar adil ve þeffaf sýnavlarla yapýlmalý Demokrasi ve Güven Partisi (DGP), kamuda yapýlacak istihdamlarýn, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan münhal ilan edilmek suretiyle, adaylarýn eþit þekilde yarýþacaðý adil ve þeffaf sýnavlarla yapýlmasý gerektiðini belirtti. Demokrasi ve Güven Partisi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, "DGP kamunun kurallarýna ve fýrsat eþitliðine aykýrý bir þekilde, sadece yandaþ partililerin istihdam edilmesine karþýdýr" denildi. "Ekonominin dibe vurduðu ülkemizde, sayýsýz genç insanýmýz iþsizlik sorunu ile mutsuz bir yaþam sürdürmekteyken, UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Ramazan Bayramý sonrasýnda kamuda istihdamlara baþlanacaðý yönündeki açýklamalarý, toplumu bir kez daha endiþeye sevketmiþtir" ifadesi kullanýlan açýklamada, "bir yandan halka tasarruf çaðrýsý yapan, vergileri arttýran, yaþamý pahalýlaþtýran hükümetin, buna karþýlýk, son olarak iktidara geldiði 2009 yýlýndan bu yana sürekli olarak geçici - sözleþmeli adý altýnda istihdamlar yaptýðý" savunuldu. Çaðdaþ bir devletin, sadece belli bir zümrenin deðil, tüm bireylerin yaþam kalitesinin iyileþtirildiði ve sürdürülebilir olduðu bir ekonomik yapýya sahip olmasý gerektiðine kendi ideolojik arzularýnýn peþinde koþarak, Kýbrýs'a adil ve kalýcý bir çözüm bulunmasý yönündeki eþsiz fýrsatý kaçýrmak üzere olduðunu savunan Akansoy, baþarýsýzlýðýn her iki liderin kiþisel beklentisine, arzusuna cevap vermeyeceði gibi, var olan durumun devamý ve sürecin týkanmasýnýn her iki liderin sorumluluðunda olacaðýný kaydetti. CTP olarak 23 Mayýs, 1 Temmuz ortak açýklamalarýnda tanýmlandýðý gibi bir federal çözümün, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum halklarý yanýnda, Türkiye Yunanistan ve bölge halklarýnýn da ortak çýkarýna olduðuna inandýklarýný bildiren Akansoy, "Barýþýn ne denli acil ve kaçýnýlmaz olduðunu, Kýbrýs Rum kesiminin zamanlamasý tamamen yanlýþ petrol ve doðalgaz arama giriþiminden de görmekteyiz." dedi. Mesajýnda, dünyanýn dört bir yanýnda ezilen tüm insanlarýn, halklarýn haklý mücadelesini de selamlayan Akansoy, yeniden þekillenen Ortadoðu'da, halklarýn demokratik ve hukuka dayalý yeniden yapýlanma süreçlerinde baþarýlý olmalarý ve barýþa kavuþmalarýný diledi. Kavvas, "Belki tek baþýmýza dünya barýþ ve kardeþliðini yaratabilecek kadar güçlü deðiliz ama; birbirimizle iyi iletiþim kurarak sevmekle, dürüstlükle, hoþgörüyle, birbirimizi kýskanmadan, içtenlikle sevmekle ve evimizde çocuklarýmýzdan baþlayarak, etrafýmýzdakileri de bu yolda eðitebilirsek, barýþ yolunda toplumsallaþabiliriz" ifadelerini kullandý. Ortadoðu'da akan kanýn durmasýný ve demokrasi uðruna verilen mücadelelerde ve hak arayýþlarýnda insanlarýn öldürülmesinin son bulmasýný istediklerini belirten Kavvas, "AYH'nin ilkelerinin en önemlilerinden bir olan" barýþýn, Kýbrýs ve dünyaya egemen olmasý gayretini sürdüreceklerini kaydetti. dikkat çekilen açýklamada þöyle denildi: "Oysa ülkemizde kamu hizmetleri bilgi, beceri ve liyakat aranmadan, belli bir çevre için rant kapýsý haline getirilmiþtir. Devletimiz kurulduðunda, kamuya alýmlarda adalet ve eþitliði saðlayacak anayasal bir kurum olarak oluþturulan Kamu Hizmeti Komisyonu, zaman içerisinde devreden çýkartýlmýþtýr. Böylece Anayasa'nýn eþitlik gibi, birçok temel ilkesi çiðnenmiþ, kalitenin düþürülmesiyle kamu hizmetleri hantallaþmýþ, ekonominin üzerine de önemli bir ek külfet getirilmiþtir. Bu ortamda kamu yönetimi açýk deðildir, dürüst deðildir. Yapýlan bu tür partizan uygulamalarla her geçen gün etkinlikten ve verimlilikten uzaklaþmaktadýr. Kamu hizmetlerinin açýklýk ve þeffaflýktan uzak bu yapýsý, ayrýca halkýn siyasete ve devlete karþý güvensizliðine neden olmaktadýr. Çýkar odaklý bu yapýlanma, halkýmýz arasýnda hiç de istenmeyen bölünmeleri ve kamplaþmalarý getirmektedir. Devlet ve hükümet yetkililerini, popülist yaklaþýmlarla mali dengeleri ve ekonomiyi darbeleyen; anayasal kurumlarý çiðneyerek, devleti çalýþmaz hale getiren tutumlarýndan vazgeçmeye çaðýrýyoruz." GÜNLÜK TIP TARÝHÝNDE AMERÝKAN LEKESÝ ABD'de, 1940'larda yapýlan týbbi araþtýrmalarda 83 Guatemalalý deneðin öldüðü iddialarý üzerine inceleme baþlatýldý. BBC'nin haberine göre, frengi ve bel soðukluðu hastalýklarýyla ilgili araþtýrmalara denek olarak katýlan Guatemalalý tutuklu ve hükümlülere deneylerde bu hastalýklarýn bulaþtýrýldýðý ortaya çýktý. Denekler arasýnda zihinsel hastalýðý olan mahkumlar ve öksüz çocuklarýn bulunduðu da tespit edildi. Soruþturmayý yürüten Biyoetik Komisyonu Baþkaný Amy Gutmann, araþtýrmayý "týp tarihinin utanç dolu bir parçasý" olarak niteledi. ABD tarihinde bu tip olaylar ile defa gündeme gelmiyor. Associated Press de ABD'de, arasýnda akýl hastalarýna hepatit virüsü bulaþtýrmaktan kanserli hücre aþýlamaya kadar çok sayýda deneyin yer aldýðý resmi belgeleri yayýnlamýþtý. Yani týp tarihinde bol bol Amerikan lekeleri mevcut. Týpký siyasal tarihte olduðu gibi BÝZ ALIÞIÐIZ Geçtiðimiz gün, Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun basýn danýþmaný Nazmi Pýnar aradý bizi telefonla... Cezaevi ziyareti için 'Afrika'ya neden davet yapýlmadýðýný açýkladý... Kabahat bakanda deðil, kendinde imiþ... Bizi bir kere telefonla aramýþ, düþürememiþ, sonra da aramayý ihmal etmiþ. Özür diledi... Zararý yok Nazmi, böyle þeylere alýþýðýz biz... SOKAKTA NAMAZ Bayram namazýnda ülkemizde camiler dolup taþmýþ... Ve pek çok vatandaþ cami dýþýnda, sokakta kýlmýþ namazýný... Ancak namaza giden Kýbrýslý Türklerin sayýsý çok azmýþ... Ýþte burada son durum bu... MESAJ AYIRIMI 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsýyla solcu örgütler mesaj yayýnladý, saðcýlardan ise ses çýkmadý. Milli günlerde solcularýmýz, enternasyonalist günlerde de saðcýlarýmýz mesaj yayýnlamaz... TATÝLÝN GÜZELLÝÐÝ Sokaklar sessiz... Araba gürültüsü yok... Þehirdeki trafikte sýkýþmýþlýk yok... Telefon trafiði yok... Tatilin en güzel yaný bu iþte... Ah, bir de yaðmur yaðsaydý keþke... Týrnak... "Herkesin, Kýzýlay yardýmlarýyla destekli, aylýk 30 lira maaþla gül gibi geçinebildiði günlerdeki o hýrstan arýnmýþlýktý bir bakýma insanlarý eþitleyen... Ve birbirine sýmsýcak yaklaþtýran... Yürekleri sevginin ve saygýnýn gücüyle kenetleyen gizem hep buradaydý... Derken, eþitliðin ortadan kalktýðý günler gelip çattý 10 yýllýk dönemin sonunda..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Ekonomik nedenlerle, bayramý bayram gibi yaþayamayacak oluþumuzu göz ardý edemeyiz ki Maaþlarýný alýp alamayacaðýnýn meraký ile bayram tatiline baþlayan nicelerinin suskun bekleyiþleri, geçim sýkýntýsý içinde her geçen gün döviz karþýsýnda eriyip giden kazançlar, bayramýmýzýn þekillenmesinde asal faktör olarak yerini almýþken; parasýz olmak, ama geleceðe güvenle bakmak nasýl olacak?" Çiðdem DÜRÜST (Star) "Bu halkýn bir bölümü bayrama aç girdi. Çocuklarýna ayakkabý alacak paradan yoksun girdi. Bu umurlarýnda mý? Kýbrýs Türkü'nün sabrýnýn çok ama öfkesinin þiddetli olduðunu öðrenmediler hala. Bir kez daha öðrenecekler " Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný HALÝL FALYALI Maðusa'nýn þahinlerinden biri olarak bilinen Halil Falyalý'nýn þansý UBP ve Derviþ Eroðlu seçildikten sonra iyice açýldý. Zaten çevrede 'Eroðlu'nun Prensi' olarak biliniyor. Doðrusu, Eroðlu'nun seçilmesi için canla baþla uðraþtý. Hem de yakýn dostu Ýsmet Felek'le birlikte... Þimdilerde en parlak günlerini yaþýyor Falyalý... KKTC'deki ekonomik durum kötü olabilir, ama Falyalý'nýn durumu tam tersi... Baksanýza, bir helikopter ile 3 tane yat satýn almýþ milyon dolar... Bu gidiþle Ýngiltere'deki Rus milyarder Abramoviç'e rakip olacak...

7 1 Eylül 2011 Perþembe SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN MÝLLÝ BÝRLÝK VE KARDEÞLÝK DESTANI Kürtleri teslim almak, ýrkçý, asimilasyonist politikadan baþka planý yok AKP'nin. Kandil'i bol bol bombalýyor/bombaladý/ bombalayacak. Kandil ve PKK kamplarýnýn çevresindeki yüzlerce köy bombalanýyor/ bombalandý/bombalanacak: Ýnsansýzlaþtýrýlan bir bölge elde etmek istiyor AKP. Türkiye, Ýran, Irak, ABD ve Kürt Federe Yönetimi'nin iþbirliði bu konuda olmasa(ydý) sivillerin ölümüne raðmen dünya bu operasyonlara göz yummazdý. Dünya demek ABD, AB, Rusya, Çin, Kanada ve Japonya demek! Ya da ABD'ye bile tek baþýna "dünya" diyebilirsiniz. AKP eþittir "devlet" oldu. Devletten nedense ýrkçý Türkçülüðün esaslarý çýkartýlamýyor. Hoþ, Türkçülüðün esaslarýný bir Zaza (Kürt) bulmuþtu ya, haklarý var! Kendini bu ülkenin sahipleri gören Beyaz Türklerdir (Kürt, Arap, Makedon, Kafkas, Balkan vs.). AKP rejimi, AB yolunda ilerlerken Baasvari bir rejim kurmanýn formülünü buldu. Daha fazla özgürlük, demokrasi söylemlerini yeterli bulan AB, sene iktidarda kalacak AKP Hanedaný'na evet diyor. AKP on yýldýr iktidardadýr. Zeynel Abidin Bin Ali, Muammer Kaddafi, Hüsnü Mübarek, Hafýz/Beþar Esad, Kral Abdullahlar gibi sene iktidarda kalmayý istiyorlar. Ve tüm bunlarý AB tipi demokrasi adýna yapacaklar(!) Adý bu rejimin ileri demokrasi de olsa-çok sayýda çakma muhalefet partileriyle de sistem desteklense!-aslýnda bu rejim bir monarþi, otokrasi veya diktatörlük deðil midir? Ýktidarda olanla muhalefette olanlar da ayný devlet partisidir çünkü: Birden fazla da olsa bu partiler kýlýk deðiþtirmiþ tek devlet partisidir(ler). Meðer AKP, bürokratik ve askeri vesayeti kýracaðým derken, kendi otoriter (Ilýmlý Ýslam'ý yani ABD Ýslam'ýný) rejimini kurmak istiyormuþ. Rejimin yeni kalemþörlerinin, bir ýrký ortadan kaldýracak düzeyde-hiçbir dinde ve mezhepte yer almayacak kadar!-gözleri dönebiliyor. Biz onlarý-dünya görüþleri, inançlarý ne olursa olsun!-akil insanlar bilirdik. Hüseyin Gülerce, "Yepyeni bir dönem var. Türkiye bu kez terörün belini kýracak!" diyor. Tercüme edeyim: "Tüm yöntemleri kullanarak PKK'yi (aslýnda Türkleþmek istemeyen Kürtleri demek istiyor!) yok edin!" Fehmi Koru ise Sri Lanka modeli(ni) öneriyor. Tercümeye gerek yok ama ben yine de edeyim: "PKK'yi ve bu arada tüm Kürtleri fiziki imhaya (soykýrýma) uðratýn!" Ortada yol göstericilerin "kötü" ve aklýn vereceði "iyi" düþüncelerin savaþý var. Bu savaþý bu iki düþünce tipi yönlendirecek. Erdoðan'ýn (Birinci Yol) yeni konsepti (MGK konseptidir de!) kötü bir arkadaþtýr: Özel Harekâtçý Polislerle, Jandarma (Ordu) Özel Harekâtçýlarla (yani JÝTEM'le) eskiye oranla daha inceltilmiþ operasyonlar yaparak [deþifre olmuþ (göze çokça batmýþ) faili meçhule(!) girmeden, tutuklamalarla] inkâr ve imhaya tavan yaptýrmak. Bu arada (en kýdemlileri ve kedileri dahi olmayan) eski tüfeklerden iþbirlikçi Kürt devþirmek. MGK'de de þu özetleyeceðim cümlelerle vurgulanan bu açýlýma(!) Milli Birlik ve Kardeþlik projesi diyebilirsiniz: "Var olan güvenlik ve otoritenin en güçlü þekilde hissettirileceði terörle mücadele yeni strateji ve yöntemlerle daha etkin, kararlý ve sonuç alýcý bir mücadelenin ortaya konulacaðý vurgulanmýþtýr." Yani kýsacasý demokratik Kürt siyasal mücadelesi ortadan kaldýrýlýyor. Ýkinci Yol: PKK ve Öcalan'ýn Türk siyaseti ve akademisyenlerince biraz daha ayrýntýlý incelenmesi(dir). Yeni Hükümet uzlaþmacý ve paylaþýmcý bir tavýr takýnarak Kürt Sorunu'nu çözüme yardýmcý olmasý gerekir. Hatta bunu-kürtlerle mutabakatý beklemeden de-sýrf AB'ye girebilmek için tek baþýna AKP yapmalýdýr. Çünkü "Tarih" AKP'ye böyle bir görevi yüklemiþtir. Görevini yapmayaný Tarih-her zaman yaptýðýný yaparak!-tasfiye edecek ve adýný dahi anmayacaktýr! Bayram þekerleri Kuzey Kýbrýs Turkcell'den Arife Günü bayram alýþveriþini tamamlayan halkýmýza Kuzey Kýbrýs Turkcell'den sürpriz geldi. Arife günü sabah saat 10.00'dan itibaren Girne, Güzelyurt, Lefkoþa ve Maðusa'da halkýmýza Kuzey Kýbrýs Turkcell sürpriz yaparak þeker daðýttý. Bu sürprizle mutlu olan insanlar, bayramýn anlamýnýn, hatýrlanmak olduðunu özellikle dile getirdi. British Academy Doða Koleji'ne katýldý Girne de 10 yýldan bu yana faaliyet gösteren British Academy'nin, Doða Koleji ailesine katýldýðý bildirildi. "Doða Koleji British Academy Okul Yönetimi" tarafýndan yapýlan açýklamada, British Academy'nin, "gelecek nesillere daha baþarýlý ve daha mutlu bir gelecek saðlamak için" Türkiye'nin Doða Koleji ile güç birliði yapma kararý aldýðý belirtildi Eðitim Öðretim yýlýndan itibaren okulun adýnýn "Doða Koleji British Academy" olacaðý ifade edilen açýklamada, okulun yönetimi itibarýyla Doða Koleji yönetimiyle eðitim yaþantýsýna baþlayacaðý kaydedildi. 12 Eylül'de eðitime baþlayacak olan "Doða Koleji British Academy"nin hem fiziksel hem de kadrosal yapýlanmasý ile tüm hazýrlýklarýný tamamladýðý ve eðitime hazýr olduðu ifade edilen açýklamada, konu hakkýnda 2 Eylül Cuma günü saat 18.00'de Cratos Premium Hotel Nobel Salonu'nda tanýtým ve bilgi paylaþým toplantýsý yapýlacaðý belirtildi. PATLAMA SORUÞTURMASI Kiprianu topu Savunma Bakanlýðý'na attý Limasol'a baðlý Mari köyündeki "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamayla ilgili soruþturmalar devam ediyor. Soruþturmalar kapsamýnda dün, Rum Dýþiþleri eski Bakaný Markos Kiprianu ile, patlamanýn ardýndan açýða alýnan Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) Komutan Yardýmcýsý Savvas Argiros ifade verdi. Haberi; " 'Siyasi Karar Doðruydu'... Markos Kiprianu Patlamanýn Konteynýrlarýn Muhafaza Þeklinden Kaynaklandýðý Deðerlendirmesini Yaptý" baþlýðýyla manþetten aktaran Haravgi gazetesi, Kiprianu'nun patlamayý araþtýrmak için görevlendirilen hukukçu Polis Poliviu'ya verdiði ifadede, patlayýcý yüklü konteynýrlarýn deniz üssünde muhafaza edilmesi ile ilgili kararýn siyasi ve doðru bir karar olduðunu vurguladýðýný, ancak bu konudaki yükümlülüðün Rum Savunma Bakanlýðý ile RMMO'ya ait olduðunun altýný çizdiðini yazdý. Kiprianu, alýnan bu siyasi kararýn doðru oluþunun yaný sýra, Fransa, Ýngiltere, Ýsrail gibi yabancý hükümetlerle BM Güvenlik Konseyi'nin de, Rum hükümeti tarafýndan alýnan bu kararla ilgili memnuniyet belirtmiþ olmalarýndan ötürü nesnel bir karar olduðunu da sözlerine ekledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BAÞBAKAN'A VE CUMHURBAÞKANI'NA ÇAÐRI.. Telefonla gazetemizi arayan Meryem Kasap birkaç gün önce yaptýðý þikayetten sonra Maðusa Karakolu'na çaðrýldýðýný ve iki saat ifade verdiðini söyledi. Þikayetçi olduðu komþularýnýn da karakola çaðrýldýðýný ama içlerinden birisinin subay olmasý nedeniyle kendilerinden özür dilendiðini söyledi ve bu kez Baþbakan ve Cumhurbaþkanlýðý'na çaðrýda bulundu... "Ben Meryem Kasap, Maðusa Surlariçi'nde kaldýðýmý daha önce söylemiþtim. Lala Mustafa Paþa Mahallesi'nde. Koçanlý malým olan evimde rahatsýz olduðum da þikayetim üzerine gazetenizde yayýnlanmýþtý. Yayýnlandýktan sonra biþzi Maðusa karakoluna çaðýrdýlar. Orada ifade verdik. Durumu anlattýk. Þikayetçi olduklarýmýzý da çaðýrdýlar. Ve 'kusura bakmayýn sizi rahatsýz ettik" diye baþladýlar sözlerine. Neymiþ efendim o evden birisi meðer askermiþ. Astsubaymýþ denenlere göre. Bu kez komþu sayýlan bu insanlar poliste karþýlanmalarý ve onlardan özür dilenmesi üzerine daha da ileri gitmeye baþladýlar. Bir öðretmen ve bir hukuk öðrencisi olarak koruma tutmak zorunda býrakýldým. Daha önce de söylemiþtim. Polis bu iþi yapmýyor, gazeteniz vasýtasýyla Baþbakan ve Cumhurbaþkaný'na sesleniyorum. Sizin yönettiðiniz ülkede bunlar oluyorsa ve biz can güvenliðimiz hakkýnda endiþe içindeysek sorumlusu kimdir acaba? Polis bizi koruyamýyor, siz de mi koruyamayacaksýnýz? Korunmamýz için kime baþvuralým. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne mi, Avrupa Birliði'ne mi?" SUSUN BARÝ... "Fakir" rümuzuyla gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýz da Yorgancýoðlu'nun bayramda verdiði demeci eleþtirdi. "CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun bayram mesajýný televizyondan dinledim. CTP halkýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý için mücadele edecekmiþ... Vay ki ne vay... Þu sözlere ve bu sözleri söyleyene bakýn hele... Kandýr çocuðu da taksim istesin... Eski yönetim de halký aptal sanýrdý, ahmak sanýrdý.. Bunlar deðiþti yenilendi diyorlar kendi kendilerine, ama mentalite ayný... Bale gudalya, bale gudalya... Deðiþen birþey yok... Halkýn yaþam kalitesini aðzýlarýna almamalý kimse de... Halk kelimesini de almamalýdýrlar. Hele halka ihanet eden CTP hiç almamalýdýr. UBP için eleþtirecek sözüm yok. Onlar Denktaþ'ýn kurdurduðu ve ayný mantýkla yaþamýný sürdüren bir partidir. Ankara'nýn kuklalarýnýn buluþtuðu yerdir. Ama diðerleri... Onlar halka yalan söylediler, ihanet ettiler. Üç kuruþla bakan vekil, müdür, müsteþar olan CTP'lilerin yedi yýl sonra nelere sahip olduklarýný yazalým da kamuoyu okusun mu? Kadýn kýz alemleri bel altý olduðundan yazmak istemem... Ama sakýn ola aðýzlarýný açmasýnlar... Hele çözümün olduðu ortamlara hasret kaldýklarýný söylemiyor mu Yorgancýoðlu... Ýfrit oluyorum... Çözümün önünde yedi yýl engel olarak durdunuz ve Türkiye'nin sözcülüðünü yaptýnýz... Þimdi de kabak doðrarsýnýz... Susun bari..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BOÞ ZAMAN YOKTUR, BOÞA GEÇEN ZAMAN VARDIR Bizim Mandra Mandradaki elektrik santrallerine filtre takýlmasý konusunun en nihayet Çevre Bakanlýðý'nýn gündemine alýndýðý yolundaki haberler halk arasýnda memnunlukla karþýlanýr. Ancak durum son derece ivedilik arzetmesine raðmen çalýþmalarýn çok yavaþ bir tempoda seyretmesi de büyük tepkilere neden olmaktadýr. Özellikle yýllardýr santrallerin bacalarýndan püsküren zehiri soluyup kanser kâbusuyla yaþayan bölge sakinleri, hiçbir araþtýrma ya da projeye gerek olmadýðýný, yapýlmasý gereken iþin belli ve süratle hayata geçirilmesinin kaçýnýlmaz olduðunu belirterek tepkilerini dile getirirler.

8 8 1 Eylül 2011 Perþembe Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu ÝÞ, KENDÝ KAVGAMIZ OLUNCA... Evvela, þu gerçeðe bir parmak basalým: Bulunacak hiçbir çözüm bize 1960 Antlaþmalarýnýn saðladýðý hak ve eþitliði saðlayamaz. Bu gerçeði görmemekte inatla direnen, Ankara'dan kumandalý sözümona siyasiler anlamamakta direnmektedirler. Ankara'nýn direnmesi anlaþýlabilir. Çözüm istememesi elde ettiði avantajlarýn yitirilmesinden kaynaklanmaktadýr. Yeryüzünde bir benzer oluþumu görmek kolay kolay mümkün görünmeyen bir olay. Bir toprak parçasýný, oradaki insanlarý kurtaracaðým yalaný ile iþgal edeceksin, topraklarýný yaðmalayacaksýn, yerli halkýn nüfusundan kat kat fazlasýný ülkenden oraya aktaracaksýn, kukla hükümetlerle, "demokrasi" orta oyunu ile dilediðin yasalarý çýkartacak ve oradaki insanlarý; uyguladýðýn ekonomik sistemlerle kendine baðýmlý hale getirecek ve þikâyete kalkýþtýklarý zaman "beslemeler" sözleriyle aþaðýlayacaksýn. Sonra da dünyaya dönüp, hiç yüzün kýzarmadan "Benim orada haklarým var, stratejik çýkarlarým var" diyebileceksin. Ve bu ülkede yaþayan ve yarým asrý aþkýn bir zaman süreci kendini hep bir kavganýn içinde bulan bu halk; tam da rahata ermeye hazýrlandýðý bir devrede bir baþka devletin esareti altýna girmiþ olduðunu farkederek "Kurtarýldýk mý? Has...tir" diyerek ayaða kalkmaya kalkýþacak ancak baþýna yediði coplarla içine düþürüldüðü felâketin boyutlarýný daha iyi kavrayabilmesi için iterek, kakarak bunu iyice belleteceksin. Kendi kiþisel çýkarlarýný düþünen hiç kimse ama hiç kimse; toplumu temsil ettiklerini sanan bunca iþbirlikçiler baþta olmak üzere bir anlaþmaya varýlmasýndan yana deðildir. Hele 1960 Antlaþmalarýnýn baz alýnarak yeniden gözden geçirilip günümüz þartlarýna uydurulmasýný hiç istemez. Sözümona siyasilerimiz, 1974'te Cenevre'de, Turan Güneþ'in sarfettiði sözlere takýlýp kalmýþlar, kýrýk plâk gibi ayný sözleri tekrarlayýp durmaktadýrlar: -Biz, artýk 1960 Antlaþmalarýna geri dönmeyiz... Neden? Nedeni çok. Ganimet var, hukuksuzluk var, mevki, makam var, maddi olanak gýrla. Yediðiniz önünüzde, yemediðiniz ardýnýzda. Bitmeyen, tükenmeyen bir hazine kalmýþ kuzeyde. Eee þimdi bunca olanak ele geçmiþken ve Rumun toplu katliamýndan da (!) kurtarýlmýþken geri dönmek olur muydu? Karþý tarafa nasýl: -Haydi 60 düzenine geri dönüyoruz. Herkes yerine dönsün, suçlular cezalandýrýlsýn, diyecektik? Diyemezdik tabii. En baþta da Denktaþ demezdi. Adamýn, bilmem kaç yýllýk rüyasý idi bu. Cumhuriyeti yýkmak ve adanýn kuzeyini Türkiye'ye baðlamak. Baþýmýza ne geldiyse bu ütopya yüzünden gelmedi mi zaten? Þimdi, aradan 37 yýl geçtikten sonra oturup, bugüne deðin, 60 düzenine dönmemekle yaptýðýmýz hatalarý konuþacaðýmýza, 20 Temmuz'larla, þükran günleriyle, þafak nöbetleriyle, festivallerle, panayýrlarla günü gün ediyoruz. Tam bir devekuþu misali baþýmýzý kuma gömmüþ etrafýmýzdaki tehlikeleri, bizi bekleyen sonu görmemekte direniyoruz. Üzerimize serpilmiþ bu mezellet tozundan bir türlü silkinip temizlenemiyoruz. Becerebildiðimiz tek þey, Ankara'nýn aðzýmýza týkýþtýrdýðý lokmalarda bir azalma hissettiðimiz zaman ciyaklamamýz. Ama aðzýmýza lokma týkýþtýrýlýrken, ayaklarýmýza vurulan prangalarýn her nedense farkýna varmak istemiyoruz. Hürriyetini, onurunu, gururunu, sadece kendinin deðil, çocuklarýnýn ve torunlarýnýn da geleceðini üç kuruþluk çýkar için feda eden bir halk þimdiye kadar görülmüþ müdür, bilmiyorum. Bildiðim tek þey, yýllarca Ankara'nýn çýkarý için Ankara'nýn direktifleri ile bu topraklarda anlamsýz bir kavga verdiðimiz... Ama kendi geleceðimiz için bugün vermek zorunda býrakýldýðýmýz yeni bir kavgayý bir türlü vermeye yanaþmadýðýmýzdýr. Acaba neden? TATAR'DAN BAYRAM ZÝYARETLERÝ- Maliye Bakaný Ersin Tatar, UBP Lefkoþa Ýlçesi'nin Ramazan Bayramý vesilesi ile gerçekleþtirdiði köy ve mahalle örgüt ziyaretlerine katýldý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, guruplar halinde köyleri ziyaret eden bakan ve milletvekilleri köylülerle sohbet edip bayramlarýný kutladýlar. Maliye Bakaný Ersin Tatar ve UBP Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre'nin yanýsýra ilçe yöneticileri ve parti meclisi üyelerinin yer aldýðý gurup, bugün bu çerçevede Düzova, Demirhan, Çukurova, Cihangir, Yeniceköy, Beyköy, Minareliköy ve Deðirmenlik'ten oluþan Kuzey Mesarya köylerini ziyaret etti. 3 örgütten ortak barýþ mesajý n BARIÞ SADECE ERKEKLERE BIRAKILAMAYACAK KADAR KIYMETLÝDÝR! Feminist Atölye, Sýnýrý Aþan Eller ve Yurtsever Kadýnlar Birliði dün yaptýklarý yazýlý ortak açýklamada barýþ sadece erkeklere býrakýlamayacak kadar kýymetlidir dediler. Ortak açýklama aynen þöyle: Bizler, Feminist Atölye, Sýnýrý Aþan Eller ve Yurtsever Kadýnlar Birliði olarak, 1 Eylül Dünya Barýþ gününde hep birlikte haykýrýyor ve iki toplumun liderlerini Kýbrýs sorununun bir an önce federal bir çözüme kavuþturulmasý için sahici bir irade koymaya davet ediyoruz. Bu adayý yurt bilen ve adil, demokratik ve eþit bir Kýbrýs'ta yaþama zamanýmýzýn çoktan beridir geldiðini düþünen insanlar olarak, 1 Eylül 2011 Perþembe günü saat 19.00'da Ledra Palace bölgesinde bulunan Tarihsel Diyalog Araþtýrma ve Ýþbirliði Evi'nde buluþuyoruz. Ve diyoruz ki: * Bizler için barýþ, deðerleri, tutumlarý, siyasetleri, süreçleri ve stratejileri de kapsayan geniþ bir kavramdýr. * Barýþ, þiddetin, korkularýn ve baskýlarýn her türlü biçimini ortadan kaldýran bir deðerdir. * Barýþ, bizi bölen tüm askeri, sosyal ve politik sýnýrlarýn ötesine geçmektir. * Barýþ, Kýbrýs sorununun siyasi ve toplumsal cinsiyet eþitliðine dayalý bir federal çözüme kavuþarak bizlere toplumsal dönüþümün parçasý olabileceðimiz bir gelecek imkânýnýn ortaya çýkmasý demektir. * Barýþ, ayný zamanda içinde yaþadýðýmýz ataerkil ve militarist sistemin yarattýðý hegemonik erilliðin baskýsýndan erkekleri de kurtarmak demektir. * Barýþ, hayatýn her alanýnda, iþ yerinde, karar alma mekanizmalarýnda, özel ve kamusal alanda erkeklerle eþit söz hakkýna sahip olmak demektir. * Barýþ, ordularýn, silahlarýn ve savunma için ayrýlmýþ bütçelerin olmadýðý bir güvenlik anlayýþýdýr. * Barýþ, herkes için eðitim, herkes için temiz su ve saðlýklý çevre demektir. * Barýþ, kendi yaþam tarzýmýzla ilgili karar verme özgürlüðüne sahip olmamýz, geceleri güvenlik içinde sokaklarda dolaþabilmemiz demektir. * Barýþ, farklýlýklara tahammül etmek, farklý olanlara saygý göstermek ve onlarýn onurlarýný gözetmek demektir * Barýþ, dýþlanmýþ, baský altýnda olan tüm sosyal gruplarla ve dezavantajlý insanlarla dayanýþma kurmak demektir. * Barýþ, toplumsal cinsiyet eþitliðini ve barýþ kültürünü yaygýnlaþtýracak kurumsal yapýlar kurmak demektir. * Barýþ, bitmeyen bir süreç, bir yaþam tarzý ve duyduðumuz sevginin meþakkatli emeðidir! Federasyon ve Feminizm Hemen Þimdi! Kalem Yalçýn Okut Amerikan bayraklarýyla Libya'da Gaddafi karþýtlarý 'zafer'lerini Amerikan bayraklarýný sallayarak kutladýlar. Gazetelerde çýktý o utanç fotoðrafý. Kosova'da da ayný þey olmuþtu; onlar da 'zafer'lerini Amerikan bayraklarýný dalgalandýrarak kutluyorlar. Suriye'de de kendilerine "Devrimci Konsey" adýný takan muhalifler yakýnda zaferlerini Amerikan bayraklarý ile kutlamayý umuyorlar. Hatta, Suriye'de kendilerine "Devrimci Konsey" adýný takan dincilerin (hem dinci hem devrimci nasýl olunabiliniyorsa!) Amerikan bayraklarý yanýnda Türk bayraklarýný da sallayacaklarý kesin "Devrimci Konsey" karar vermiþ. Rejime karþý "tek çözüm silahlý ayaklanma" demiþ. Ancak, Suriye'deki Beþir Esat rejiminin Gaddafi rejimi kadar yalnýz olmadýðý biliniyor. Arkasýnda Ýran var, Rusya Federasyonu ve Çin de var. Çin ve Rusya Federasyonu'nun, Suriye rejiminin de Gaddafi'ninki gibi Ýlahlar tarafýndan boðazlanmasýna göz yummayacaklarý açýk. Bu konuda her iki ülke de resmen açýklamalar yaptýlar. Kaldý ki, sadece Ýran'ýn desteði bile Suriye'deki rejimin direncini uzun süre artýrmaya yeter. Suriye'deki içsavaþa Ýran'ýn seyirci kalmayacaðý açýk. Ýran'ýn müdahale edeceði Suriye'deki bir içsavaþa ABD ve diðer emperyalistlerin Ortadoðu'daki gamalý hançeri olan Ýsrail'in de müdahale edeceði; ve savaþ alevlerinin Lübnan, Ürdün, Kürdistan, hatta Suudi Arabistan'ý da saracaðý da çok açýk. Türk Hariciyesinin Yalancýlýðý TC'deki mevcut hükümetin izlediði politikalarýn ne kadar büyük yalanlar üzerine kurulduðu sadece Libya ve Suriye'deki tutumlarýndan apaþikar oldu. Malûm, TC Dýþýþleri Bakaný Davutoðlu, önceleri "bütün komþularla sýfýr sorun" diye bir terane tutturmuþtu. Hatta, o çerçevede Suriye ile karþýlýklý vize kaldýrýlmýþ, sýnýrdaki mayýnla arazinin temizlenmesi kararý alýnmýþtý. Þimdi ise Recep Tayyip Erdoðan da, Abdullah Gül de, Davutoðlu da her gün Beþir Esat'a tehditler yaðdýrýyorlar: Çekil!.. Hatta, R. T. Erdoðan, Libya'ya NATO saldýrýsý baþlayýnca, "NATO'nun Libya'da ne iþi var?" demiþti. Sonra, ABD aða-babasýndan aldýðý emir ve yediði sümsüklerle NATO saldýrýlarýna destek vermeye baþlamýþ, Ýzmir limanýný da NATO saldýrýlarýnýn karargâhý olarak vermiþti Yine þu Hain Kürtler Tabii, Türk ýrkçýlýðýnýn ABD uþaklýðý büyük bir çeliþki ile de karþý karþýyadýr. Gelmiþ geçmiþ en Amerikancý TC hükümeti olan AKP hükümeti Pentagon'un sümsük ve emirleriyle Suriye'ye saldýrýr ve Beþir Esad rejimini yýkmayý baþarýrlarsa, orada da bir Kürt devletinin kurulacaðý bütün uzmanlarca kabul edilmektedir. Kuzey Irakta zaten var, Suriye'de de bir Kürt devletçiði kurulursa, bu geliþmenin güneydoðu Anadolu'daki Kürt isyanýný tetikleyip ateþleyeceði su götürmez. Bütün bu nedenlerle, AKP hükümeti aþaðýsý sakal, yukarýsý býyýk durumundadýr. Ancak, "baþarý" mavallarý arkasýnda yatan en çýplak gerçeklik: Pentagon uþþaklýðýna devam etmek zorunda olduðudur. Nitekim, TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun ünlü "sýfýr sorun" teori ve söylemlerinin sadece birkaç ay içerisinde çökmesi de ABD uþþaklýðýna ta baþtan beri boyun eðdiklerinin somut kanýtýdýr. Zaten varlýk nedenleri ve "baþarý"dan "baþarý"ya koþmalarýnýn nedenleri de o uþþaklýktýr Kore savaþýndan beri Amerikan bayraðý ve Türk bayraðý yan yana deðiller midir?.. Ýþin püf noktasý burasýdýr

9 1 Eylül 2011 Perþembe 9 Tünel ALINTI CEMAATE HODRÝ MEYDAN Söz bitti diyen baþkana söyleyecek sözümüz var. Acýmýzý gözyaþýmýzý yüreðimize gömeceðiz: Ama insanlýk düþmanlarýna inat konuþacaðýz. Mücadelemizi baþýmýz dik bir þekilde sürdüreceðiz. Baþbakan buna artýk anlamalýdýr. Bu topraklarda yaþayan Kürtleri teslim almak Erdoðan'ýn haddi deðildir. Bu güne gelinmiþse bu verilen bedellerin sonucudur. Bundan sonra da mücadeleyi sürdüreceðiz. Eðer cemaat psikolojik savaþý özel harp dairesinden daha iyi yapacaðýný inanýyorsa ona da hodri meydan diyoruz. Ama tek isteðimiz artýk daha fazla kanýn akmamasýdýr. Bundan sonra da yapýlmasý gereken direnmektir. Bunu yapacaðýz. Gültan KIÞANAK (BDP Siirt Milletvekili) DÝPNOT Türkiye'de Bayramýn 4 günlük bilançosu: 81 ölü, 298 yaralý NE MUTLU SÝZE DERVÝÞ BEY! BAÞINIZ GÖÐE ERDÝ MÝ BARÝ? ARÞÝV TARÝH 29 TEMMUZ 2010 Hükümetin ekonomik uygulamalarýna karþý mücadele kýzýþýyor... Yasalara destek veren Ticaret ve Sanayi Odalarý temsilcilerinin ürettiði mal ve hizmetler boykot edilecek... Gözden kaçmayanlar... ALLAH AKIL VERSÝN Neden Ezan sesleri her gün biraz daha yüksek çýkýyor? Neden mikrofonlarýn sesi her gün biraz daha açýlýyor ve þikayet edenleri neden kimse takmýyor? Mikrofonlar sonuna kadar açýldýkça toplumun Müslümanlaþtýðýný mý zannediyorlar? Bangýr bangýr Ezan'la uykusundan uyanan çocuðun Müslüman olmasý mý daha muhtemel, Müslümanlýktan korkmasý mý? Ya Ýslam'ý kabul edeceksiniz, ya da Ýslam'dan korkacaksýnýz Bunu mu demeye getiriyorlar Allah akýl versin demenin tam yeri ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP'nin partizanca uygulamalarý nedeniyle çözümsüzlüðün deðil, çözümün hâkim olduðu ortamlara hasret kaldýk." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP-BG Genel Baþkaný) VÝRGÜL MANDRANIN SUYU MU ÇIKTI? BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas'la Ekim sonlarýnda gerçekleþtireceði üçlü görüþmeyi New York'ta Long Island'da 400 dönümlük bir arazinin içinde bulunan bir çiftlikte yapacakmýþ. Ýlahi Ban Ki-mun!.. Kýbrýs gibi "mandra" dururken, uzak kýtalarýn çiftliklerinde buluþmaya ne gerek var. Ban Ki-mun bunu niçin yapýyor biliyor musunuz? Görüþmecileri dýþ müdahalelerden uzak tutmak için. Pes doðrusu!.. Sanki internet yok, telefon yok "Bu yýl Ramazan Bayramý'yla, 30 Aðustos Zafer Bayramý birlikte kutlandý. Ben ilk kez böyle bir olaya þahit oldum." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) Olanlarýn demokratikleþme mücadelesiyle ilgisi yok. Bu bir Amerikan projesidir ve çok önceden hazýrlanmýþtýr. Geçen yýlýn Haziran ayýnda El Cezire televizyonuna, Suriye'den muhalif dedikleri birçok kiþi getirildi. Bu insanlara Suriye'de baþlayacak olan ayaklanmada nasýl haber iletiþimi saðlayacaklarý öðretildi. Uydu baðlantýlý özel sim kartlarý, uydu antenli telefonlar verilerek bunlarý nasýl kullanacaklarý, nasýl fotoðraf çekip cep telefonlarýyla merkeze iletecekleri gösterildi. Bu insanlara nasýl görgü tanýðý olunabileceði de öðretildi. Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Örneðin kiþi Þam'da yaþamasa da Þam'dan arýyormuþ ve olaylara tanýk olmuþ gibi konuþma yapacak, rol kesecek. Bunlarýn eðitimi verildi. Hazýrlýklar bu Haziran'a kadar bekletildi. Niye bir tek görüntü dünyanýn her tarafýna yayýlýyor. Çünkü Müslüman Kardeþlere ait Fransa'da bir görüntü merkezi var. Görüntüler önce Fransa'daki merkeze iletiliyor. Orda fotomontaj yapýlýyor, üzerine ses bindiriliyor, fotoþopla üzerinde oynanýyor. Ve dünya medyasýna El Cezire üzerinden servis yapýlýyor. Bunlarý, yaþananlarýn nasýl önceden hazýrlandýðýný KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Medya CIA operasyon merkezi gibi çalýþýyor göstermek açýsýndan söylüyorum. Suriye'de sorun yok demiyorum ama tartýþtýðýmýz þey bu deðil. Muhalefet denilen gruplarýn demokrasi diye bir dertleri yok. Esad birçok reform vaadinde bulundu. Siyasi partiler yasasý, seçim yasasý ve siyasi af çýktý, Þubata kadar seçim yapýlacak. Anayasa deðiþecek. Eðer sen gerçekten demokrasi istiyorsan bekle. Ama hayýr beklemiyorlar. Bunun bir proje olduðunu oradan anlýyoruz. Suriye anti emperyalist mücadelenin kalesi olduðu için, Amerikalýlar ve bölgedeki yandaþlarý Suriye'yi çökertmek istiyorlar. Ýki tür muhalefet var. Birinci grupta, antidemokratik uygulamalardan, polis devletinden hoþnutsuz olan kesimlerden insanlar var. Bunlar silahlý deðil. Silahlý olanlar Ýslamcýlar, Müslüman Kardeþler'in radikal kanadý. Bunlar Suudilerden, Fransa'dan, Amerika'dan her türlü lojistik, parasal yardým alýyorlar. Yýllardýr bugünler için örgütleniyorlar. 3-4 yýldýr hazýrlanýyorlar. Bütün katliamlarý bunlar yapýyor. Muhalefetin büyük bölümü özellikle Ýslamcý olanlarý Türkiye'de barýnýyor. Türkiye- Suriye arasýnda mekik dokuyorlar! Burada aðýrlanýyorlar, toplantýlar yapýyorlar. Psikolojik olarak Türkiye'den destek aldýklarý çok açýk. Hep söylenir ya uluslararasý iliþkilerde duygulara yer yoktur, çýkarlar vardýr diye. 6 ay önce Türkiye ile Suriye arasýnda duygu vardý. Sýnýrlar kalkmýþtý, Esad ile Gül ve Erdoðan arasýnda dostluk vardý. Sýnýrlar kalkacakken þimdi bu iki ülke düþmanlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Bu büyük bir proje. Projede yer almak oyuna gelmek demek. Esad gecen seneye kadar Türkiye'nin en sevdiði adamdý. Ne oldu? Eðer Suriye'de insan ölüyorsa Türkiye'de de ölüyor. Türkiye'nin son 30 yýlýk tarihine bakmamýz yeter. Sen de köyleri ve kasabalarý bombalýyorsun. (Bu yazý Suriyeli gazeteci HÜSNÜ MAHALLÝ'nin "Birgün"de yayýmlanan söyleþisinden kýsaltýlmýþtýr )

10 10 1 Eylül 2011 Perþembe GÜNEYDEN... HRÝSTOFYAS EYLÜL'DE LONDRA'YA GÝDÝYOR Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Ýngiltere'de yaþayan Kýbrýslý Rumlarýn düzenlediði bir etkinlikte konuþma yapmak üzere Eylül ayýnda Londra'ya gidecek. Haravgi ve diðer gazeteler, Ýngiltere'deki "Ulusal Kýbrýs Federasyonu"nun davetlisi olarak Londra'ya gidecek olan Hristofyas'ýn, 18 Eylül'de gerçekleþtirilecek bir etkinlikte konuþma yapacaðýný ve Ýngiltere'deki Rumlara Kýbrýs sorunundaki geliþmeler hakkýnda bilgi vereceðini yazdý. Bayram küçükleri daha çok sevindirdi... (Haber ve fotoðraflar Mustafa ERKAN): Ramazan bayramýnda uzun süre görüþme fýrsatý bulamayan aile ve dostlar görüþüp,kucaklaþma fýrsatý buldular.bayram kutlamalarýna katýlan küçükler daha çok seviniyor. En güzel elbiseleriyle büyükleri ziyaret edip ellerinden öperek büyüklerini sevindirdiler. Özellikler küçükler için de çeþitli hediyeler,para ve þeker verilerek küçükler sevindirildi.hediyeler arasýnda geçtiðimiz yýl çeþitli boyutlarda piyasaya sürülen ve halen popülaritesini koruyan Hürrem Sultan yüzükleri de vardý.yine de para ve çukulata,þeker küçükler için en vazgeçilmezidir. KÜÇÜK, GÝRNE VE GÜZELYURT'TA PARTÝLÝLERLE BAYRAMLAÞTI Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, Ramazan Bayramý dolayýsýyla dün Girne ve Güzelyurt'ta partililerle bayramlaþtý. Baþbakan, bayramýn tüm KKTC ve Anavatan Türkiye halkýna hayýrlý olmasý temennisini yineledi. Küçük ilk olarak Ulusal Birlik Partisi Girne Ýlçe Binasý'nda Girnelilerle bayramlaþtý. Bayramlaþmaya Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Girne Ýlçe Baþkaný ve Milletvekili Necdet Numan, bölge milletvekilleri Ýlkay Kamil, Ergün Serdaroðlu, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, Alsancak Belediye Baþkaný Yücel Atakara, Girne Kadýn ve Gençlik kollarý üyeleri, partililer ve vatandaþlar katýldý. Bayram tebriðinin ardýndan konuþan Baþbakan Küçük, bu yý Ramazan Bayramý ve 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn bir arada kutlandýðýna iþaret ederek, her iki bayramýn KKTC ve Anavatan Türkiye halkýna hayýrlý uðurlu olmasý ve bayramýn sorunsuz kutlanmasý dileðinde bulundu. Hükümet tarafýndan verilen 1 günlük idari izinle Ramazan Bayramý tatilinin bu yýl 6 güne çýktýðýný ve bu süreçte baþta Anavatan Türkiye olmak üzere ülkeye birçok misafir geleceðini belirten Küçük, ülke turizminin ciddi bir hareketlilik kazandýðýný vurguladý. Bayram tatili boyunca Ercan'da 600 uçuþun gerçekleþeceðini ve özellikle Pazar günü gidiþ - geliþ toplam 80 uçuþun yaþanacaðýný ifade eden Baþbakan Küçük þöyle konuþtu: "Otellerde doluluk oranlarýnýn yüzde yüz olmasý, Kýbrýs Türkü olarak bizi sevindirdi. Bu durum hem ülke ekonomisine ve turizmine önemli katký saðlamýþ hem de turizm hedefimize yaklaþma açýsýndan bizi sevindirmiþtir." ÝNGÝLÝZ OKULU ÖÐRENCÝLERÝNDEN "ÜSTÜN" BAÞARI Haravgi haberinde, Ýngiliz Okulu öðrencilerinin; (I)GCSE 2011 sýnavlarýnda okulun tarihindeki en iyi sonuçlarý aldýklarýný yazdý. Ýngiliz Okulu öðrencilerinin, (I)GCSE sýnavlarýnda gösterdikleri "üstün" baþarýnýn; kýsa zaman önce okulun akademik düzeyini ve öðrencilerin performansýný düþürmeye çalýþanlara yanýt teþkil ettiði yorumunda bulunan gazete, sýnava girenlerin yüzde 47'sinin (A*) aldýklarýný ifade etti. Gazete, bu oranýn geçtiðimiz yýl ise yüzde 34 olduðunu belirtti. "ONUR AÝR" UÇAÐINA ALMAN SAVAÞ UÇAKLARININ MÜDAHALESÝ Yaklaþýk bir hafta önce Ýngiltere'den KKTC'ye sefer gerçekleþtiren "Onur Air" þirketine ait uçakla, Almanya üzerindeyken telsiz baðlantýsý kurulamamasý sebebiyle savaþ uçaklarýnýn devreye sokulmasý Rum basýnýnda yer buldu. Fileleftheros gazetesi; "Ýþgal Bölgelerine Girmekte Olan Uçak Ýçin Savaþ Uçaklarýný Kaldýrdýlar" baþlýklarý altýnda yansýttýðý haberinde, Ýngiltere'den havalanan ve Bodrum Havaalaný üzerinden Ercan'a gelecek Onur Air þirketine ait yolcu uçaðýyla Almanya hava sahasýndayken telsiz irtibatýnýn kurulamadýðýný, bu yüzden Alman savaþ uçaklarýnýn havalanarak uçaða eþlik ettiklerini yazdý. Gazete, uçaðýn yaklaþýk 15 dakika kontrol kulesinin çaðrýsýna yanýt vermemesi üzerine iki savaþ uçaðýnýn havalandýðýný, bir süre sonra yolcu uçaðýna ulaþan savaþ uçaklarýnýn pilotlarýnýn iþaretlerle yolcu uçaðýnýn pilotlarýna ulaþmaya çalýþtýklarýný belirtti. KKTC'DEN 53 GRAM EROÝN Güney Lefkoþa'ya baðlý Latsia'lý 27 yaþýndaki bir Kýbrýslý Rum'un tasarrufunda 53 gram eroin ele geçirildiði ve eroinin Güney Kýbrýs'a KKTC'den gittiði iddia edildi. 27 yaþýndaki þahsýn geçtiðimiz gün yakalandýðýný ve 8 gün gözaltýnda tutulacaðýný kaydeden Fileleftheros, Rum polisinin konuyla ilgili olarak, kýsa zaman önce 27 yaþýndaki þahýsla buluþtuklarý ileri sürülen iki Kýbrýslý Türk'ü aradýðýný yazdý. BÝR KÜRT VE BÝR ÝRANLI SOYGUNDAN ARANIYOR Politis gazetesi, Rum Polisi'nin, geçtiðimiz gün Linopetra'daki Yunan Bankasý þubesinin soyulmasýyla ilgili olarak biri Kürt, biri de Ýranlý olmak üzere iki kiþiyi aradýðýný yazdý. Kapalý kamera sistemi sayesinde, üç soyguncudan ikisinin kimliklerinin belirlendiðini kaydeden gazete, bunlardan birinin Suriye Kürdü Ahmad Haloud, diðerinin de Ýranlý 36 yaþýndaki Emamali Asmaeil Zadeh olduklarýný ifade etti. HUDUTÝ, HALK ÝLE BAYRAMLAÞTI- Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri (KTBK) Komutaný Korgeneral Adem Huduti ve eþi, Ramazan Bayramý dolayýsýyla dün Lefkoþa'da Ortaköy'deki Kýbrýs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlýðý Askeri Gazinosu'nda halkla bayramlaþtý. KTBK Komutaný Korgeneral Adem Huduti ve eþinin yanýnda tebrikte 28. Tümen Komutaný Tümgeneral Ýlhan Talu, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, 14. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Avni Angun ve GKK Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, eþleri ile hazýr bulundu. MEDVEDEV'DEN HRÝSTOFYAS'A DOÐUM GÜNÜ MESAJI Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Dimitri Medvedev, geçtiðimiz günlerde 65'inci yaþýna giren Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a doðum günü mesajý göndererek, Güney Kýbrýs - Rusya iþbirliðinin yoðunlaþtýrýlmasýnýn öncelikli niyeti olduðunu bildirdi.

11 1 Eylül 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Af Örgütü: Suriye'de en az 88 kiþi gözaltýnda öldürüldü Uluslararasý Af Örgütü, Suriye'de yönetim karþýtý gösterilerin yoðunlaþtýðý son 5 ay içinde en az 88 kiþinin gözaltýnda öldürüldüðünü açýkladý. Öldürülenlerden 10'unun en genci 13 yaþýnda olmak üzere çocuk yaþta olduklarýný ve gözaltýna alýnan kiþilerin vücutlarýnda dövüldüklerine ve elektrik þoklarý verildiðine dair iþaretler olduðunu da duyurdu. Af Örgütü'nün sözcüsü Neil Sammonds, gözaltýnda öldürülen kiþilerin protestolara katýlan kiþiler olduðunu da belirtti. Yabancý gazetecilerin Suriye'deki olaylarý izlemelerine izin verilmediði için, ortaya atýlan bu iddialarý baþka kaynaklardan doðrulamak mümkün deðil. Ancak, Af Örgütü'nün BBC'ye sunduðu video görüntülerinde, gözaltýnda ölen kiþilerin cesetlerinde yanma, dövülme ve baþka bazý iþkencelere dair izler görülüyor. Sammonds, ülkede 12 ila 15 bin kiþinin gözaltýnda olduðunu ve zaten var olan iþkence uygulamalarýnýn artýþ gösterdiðini de belirtiyor. Ýnsan haklarý örgütünün açýklamasýnda gözaltýndaki birçok kiþinin tecrit altýnda tutulduklarý ve avukatlarý ya da aileleriyle görüþtürülmediði de ifade ediliyor. Ýþkence ve ölüm olaylarýnýn çoðunun Humus ve Dera kentlerinde yaþandýðý ve baskýlarýn düzeyinin 1980'den bu yana en üst düzeyde olduðu belirtiliyor. Fransa ve Ýngiltere yeraltý kaynaklarýný kimseye kaptýrmak istemiyor! Kaddafi haftalardýr kayýp, isyancýlar ise dünyanýn önde gelen devletleri tarafýndan tanýndý. Þimdi sýra ülkeyi yeniden inþa etmekte. Muhaliflere hava harekatý ile destek veren Fransa ve Ýngiltere zengin yeraltý kaynaklarýný kimseye kaptýrmak istemiyor. Dünya devleri ülkenin yeraltý kaynaklarýndan pay almak için yarýþa girdi. Yabancý þirketler ise doðalgaz ve petrol pastasýndan pay alabilmek için þimdiden sýraya girdi. AFRÝKA'NIN EN ZENGÝNÝ Savaþtan önce Libya günde yaklaþýk 1.6 milyon baril petrol çýkarýyordu. Bu da dünya üretiminin yüzde ikisine denk geliyordu. 44 milyar barillik rezerviyle Libya, Afrika'nýn en fazla petrol rezervine sahip ülkesi. YÜZDE 85 AVRUPA'YA Üretilen petrolün yüzde 85'inin Avrupa'ya ihraç edilmesi bölgede tam bir 'kara altýn savaþý' yaþanmasýna neden oluyor. Ýtalya'nýn Libya ile olan köklü iliþkileri sayesinde petrol devi ENI pastadan aslan payýný alýyor. Fransa'nýn koalisyon güçlerinde bulunmasý TOTAL'in de þansýný artýrýyor. Ýsyancýlar Fransýz petrol devinin, üretimin yüzde 35'ini üstlenebileceðinden bahsediyor. Bu iki devi Katar ve Ýsviçre'den iki petrol þirketi takip ediyor. Ýngiliz, Avusturyalý, Hollandalý ve Amerikalý petrol devleriyse listedeki diðer isimler. RUSYA VE ÇÝN'ÝN ÝÞÝ ZOR Mart ayýnda BM Güvenlik Konseyi'nde Libya'ya karþý alýnan müdahale kararýný Pekin ve Moskova veto etti. Uzmanlar iki ülkenin isyancýlarý desteklememesinden dolayý anlaþmalarýn yenilenmeyeceðini düþünüyor. Çin, Libyalý muhalifleri tanýmakta uzun süre tereddüt etmiþti. Kýsa süre önce Libya lideri Kaddafi'nin devrileceði kesinlik kazanýnca, Çin de Libyalý muhaliflerden yana bir tutum sergilemeye baþladý. Çin, Libya halkýnýn taleplerini saygý ile karþýladýklarýný duyurdu. TÜRKÝYE UMUTLU Ýç savaþtan önce Türk þirketler Libya'da yýlda 3.5 milyar dolarlýk inþaat iþi yapýyordu. Ticaret hacmi ise 2 milyar dolara ulaþmýþtý. Ülkedeki karýþýklýðýn ardýndan Türk þirketlerinin alacaklarý da tehlikeye girdi. Türklerin Libya'daki bankalarda 100 milyon dolar mevduatý bulunuyor. Ýnþaat þirketlerinin ise 950 milyon dolar deðerinde mal varlýðýndan haber yok. Ancak en büyük kalem tahsil edilemeyen alacaklar, yaklaþýk 1.4 milyar dolar. Türk þirketlerinin yeni Libya'dan beklentisi Avrupa þirketlerinin aksine petrol deðil önceki iþleri yani aðýrlýklý olarak inþaat ve ticaret. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KKTC den elektrikte yeni geliþme yok Güney Kýbrýs'ýn KKTC'den elektrik satýn almasý konusundaki anlaþmanýn dün sona erdiði, yeni anlaþmanýn yürürlüðe girmesi konusunda ise herhangi bir geliþme olmadýðý bildirildi. Simerini gazetesi, Rum Sanayi ve Ticaret Odasý (KEVE) ile KKTC arasýnda yapýlan elektrik alýmý anlaþmasýnýn bugün sona erecek olmasýna karþýn, yeni anlaþmanýn yürürlüðe girmesi için henüz Rum tarafýndan siyasi karar alýnmadýðýný yazdý. Habere göre; Rum Elektrik Kurumu (AÝK) Basýn Sözcüsü Vekili Ýoannis Çuloftas yaptýðý açýklamada; KKTC'den elektrik alýmýna devam edilmesi konusunda "herhangi yeni bir geliþme olmadýðýný" belirterek, "AÝK'in bu konuda ilerlemeye hazýr olduðunu ancak öncesinde siyasi karar alýnmasý gerektiðini" vurguladý. Maronitlere bir kilo hellim için izin vermediler Koruçam (Kormakitis) kökenli Maronitlerin, KKTC'ye gerçekleþtirdikleri ziyaret sonrasýnda, Güney Kýbrýs'a geçirmek istedikleri bir kilo hellim ile yoðurda, Ay. Demet (Metehan) sýnýr kapýsýnda görev yapan Rum Gümrük memurlarý tarafýndan el konuldu. Alithia gazetesi, Güney Kýbrýs'ta ikamet eden ve Koruçam'a ebeveynlerini ziyarete giden Ýlias Havacias ve eþinin, ailesi tarafýndan kendilerine verilen bir kilo hellim ve yoðurda Rum Gümrük memurlarýnýn el koyduklarýný yazdý. Habere göre, Temmuz ayýnda gerçekleþen Suriyeliler Rum Baþkanlýk Köþkü önünde protesto eylemi yaptý Güney Kýbrýs'ta ikamet etmekte olan Suriyeliler, Beþar Esad rejiminin ülkedeki protestolarý bastýrmak için þiddet kullanmasýný protesto için dün Rum Baþkanlýk Köþkü önünde eylem yaptý. Simerini; "'Dimitris Hristofyas: Esad'a Ýnanma... Öfkeli Suriyeliler Baþkanlýk Önünde Eylem Yaptý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, öfkeli Suriyelilerin Esad'ýn Suriye Devlet Baþkanlýðý'ndan istifa etmesini ve Güney Kýbrýs'taki Suriye Büyükelçisi'nin de gitmesini talep ettiklerini yazdý. Habere göre protestocular, "Kýbrýs halký, biz komþuyuz. Dimitris Hristofyas biz komþuyuz. D. Hristofyas Konumun Ne. Esad Seni Tehdit Etti. D. Hristofyas Ona (Esad) Ýnanma. D. Hristofyas Onu (Esad) Destekleme. D. Hristofyas Yanýmýza Gel" þeklinde sloganlar attýlar. Göstericilerden 4 kiþilik bir grup da, Rum Yönetimi Baþkaný'ný ziyaret ederek kendisine; bu zor zamanlarýnda Suriye halkýna destek Gazete ise elde ettiði bilgilere göre, KKTC'den elektrik alýmýnýn süreceðini ancak Amerikan þirketinden kiralanan jeneratörlerin Dikelya bölgesine yerleþtirilmesi ve dün faaliyete geçerek 40 MW elektrik üretmeye baþlamasý sebebiyle KKTC'den de "az" elektrik alýmýnýn söz konusu olacaðýný öne sürdü. Öte yandan gazete, patlama sonrasýnda yaþanan zarar ve elektrik üretimindeki sýkýntýlarýn aþýlmasý için jeneratörlerin getirilmesinin ardýnan elektriðe yüzde 14 civarýnda zam yapýlmasýnýn beklendiðini yazdý. Kesin oranýn bugün açýklanacaðýný vurgulayan gazete, devletin bu miktara süspanse gerçekleþtirmesi ile tüketiciye yansýyacak oranýn yüzde 7 ila 8 arasýnda gerçekleþeceðini ifade etti. olayda, hellim ve yoðurdun kendi ailesi tarafýndan Koruçam'da üretildiðini ve sadece kendilerinin tüketimi için olduðunu belirten Havacias, buna raðmen Rum gümrük memurlarý tarafýndan aracýndan indirilerek daha ayrýntýlý bir aramaya tabi tutuldu. Memurlarýn "kamu saðlýðýný" gerekçe göstererek hellim ve yoðurda el koyduklarýný vurgulayan gazete, binlerce Kýbrýslý Rum'un KKTC'ye geçerek burada yiyecek ve içecek tükettikleri halde kamu saðlýðý gündeme gelmezken, Havacias'a yapýlan uygulamaya anlam verilemediðini ifade etti. vermesi talebinin yer aldýðý karar suretini verdi. Gazete, Aleksis Firas isimli bir eylemcinin Simerini'ye söylediklerini özetle þöyle aktardý: "Bugünkü mitingimiz ile Sayýn Hristofyas'a; Esad diktatörlüðündeki bugünkü Suriye hükümetini desteklemekten vazgeçmesi yönünde net bir mesaj vermek istiyoruz. Kýbrýs halkýna kendi mesajýmýzý vermek istiyoruz, çünkü Kýbrýslýlarýn da Türklerin Ada'yý istilasý ile ayný kötü durumlarý geçirdiklerini biliyoruz. Þimdi bizi kendi hükümetimiz öldürüyor. Suriye büyükelçisinin Kýbrýs'tan gitmesini istiyoruz çünkü Esad'ýn; burada eylem yapmamamýz ve hepimizin polis tarafýndan toplanmasý yönündeki mesajlarýný Hristofyas'a o aktarýyor. Biz Hristofyas'ý Esad'ýn ve Suriye hükümetinin söylediklerine inanmamaya çaðýrýyoruz çünkü yalandýr. Bütün Avrupa, Kýbrýs dýþýnda, bizim yanýmýzdadýr çünkü Kýbrýs hükümeti Esad'ý destekliyor. Hristofyas'ýn hala bir diktatörle iþbirliði yapmayý sürdürmesine þaþýyoruz." Güney Kýbrýs'ta okullar açýlýyor... n OKULLARDA BU YIL 111 BÝN 441 ÖÐRENCÝ ÖÐRENÝM GÖRECEK; YAKLAÞIK 12 BÝN ÖÐRETMEN GÖREV YAPACAK Güney Kýbrýs'ta, Eylül ayýnýn gelmesiyle birlikte; yeni eðitim - öðretim dönemi de baþlýyor. Güney'deki okullarda bu yýl toplam 111 bin 441 öðrencinin öðrenim göreceðini bildiren Fileleftheros, ortaokul ve lise öðretmenlerinin yarýn; anaokul ve ilkokul öðretmenlerinin ise önümüzdeki Pazartesi günü iþ baþý yapacaklarýný yazdý. Geçtiðimiz yýla oranla, Öðretim Yýlý'nda ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerinin sayýsýnda azalma gözlemlendiðini kaydeden gazete, okul öncesi öðrencilerinin sayýsýnda ise artýþ olduðunu belirtti. Özel eðitim de dâhil olmak üzere, Güney'deki okullarda bu yýl yaklaþýk 12 bin öðretmenin görev yapacaðýný ifade eden gazete, Güney Kýbrýs'taki anaokul, okul öncesi eðitim kurumlarý ve ilkokullarýn 8 Eylül'de açýlacaðýný belirtti. Bu yýl, 262 anaokulunda 11 bin 250 öðrencinin öðrenim göreceðini yazan gazete, 49 bin 374 ilkokul öðrencisinin ise 343 okulda öðrenim göreceklerini kaydetti. 116 ortaokul/lisede ise 46 bin 317 öðrencinin öðrenim göreceðini bildiren gazete, 12 teknik okulda ise 4 bin 500 öðrencinin öðrenim göreceklerini belirtti. Gazete, Güney Kýbrýs'taki ortaokul, lise ve teknik okullarýn ise 12 Eylül'de açýlacaðýný ifade etti. DÝPKARPAZ Bu yýl Dipkarpaz'da 35 Rum öðrencinin öðrenim göreceðini de yazan gazete, 4 çocuðun okul öncesinde, 18'inin ilkokulda, 13'ünün de ortaokul ve lisede öðrenim göreceklerini kaydetti. Anaokul ve ilkokulda toplam 5 öðretmenin görev yapacaðýný yazan gazete, ortaokulda ise 20 civarýnda öðretmenin görev yapmasýnýn beklendiðini ifade etti. ÖZEL OKULLARDAN DEVLET OKULLARINA GEÇÝÞLER Simerini gazetesi ise haberinde, Güney Kýbrýs'taki okullara öðrenim gören yaklaþýk 200 öðrencinin, devlet okullarýna transfer olmayý istediðini; bunun ise ekonomik krizden kaynaklanýyor göründüðünü yazdý. YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARINA KAYITLAR Fileleftheros ise haberinde, Yunanistan Eðitim Bakanlýðý'nýn, Rum öðrencilerin Yunanistan'daki yükseköðretim kurumlarýna girmek için katýldýklarý sýnavlarda aldýklarý sonuçlarý Yunanlý öðrencilerinkiyle eþzamanlý olarak açýklamama kararý almasýnýn; Güney'deki Kýbrýs Üniversitesi'ni birinci sýnýf öðrencilerin kayýt tarihini deðiþtirmek zorunda býraktýðýný yazdý. Buna göre birinci sýnýf öðrencilerin, derslerine önceden planlandýðý gibi yarýn yazýlamayacaklarýný kaydeden gazete, kayýtlarýn 5 Eylül'de yapýlacaðýný duyurdu. Politis ise, Yunanistan'daki yükseköðretim kurumlarýyla ilgili sýnav sonuçlarýnýn bugün açýklanmasýnýn beklendiðini yazdý ve 3 bin 404 Kýbrýslý Rum öðrencinin Yunanistan'daki üniversitelerde öðrenim görmek için baþvuru yaptýklarýný ifade etti.

12 12 1 Eylül 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Böðrülceyi gaynaddým Egþiledim duzladým Yanýnda sardellacýk Yemesine doymadým Tok Kurda Puslu Hava / Þairin Devriye Nöbeti- 1 Ýsmet Özel ÞULE YAYINLARI "Büyüðe, iyiye ve güzele karþý duyarlý olduðunuz sürece, gençliðin sýrrýný biliyorsunuz demektir." MacArthur sen gittin buluþtuðumuz körfezler þimdi baþka denizlerin çekiminde sen gittin ama doksan dokuz adýn kaldý kalbimde Murathan Mungan "Kadýrga" adlý þiirinden Zeki Demirkubuz'un Yeraltý filmi tamamlandý n Zeki Demirkubuz'un, Dostoyevski'nin 'Yeraltýndan Notlar'ýndan ilham alarak çektiði 'Yeraltý' tamamlandý. Sinemanýn önemli yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz'un, Dostoyevski'nin 'Yeraltýndan Notlar'ýndan ilham alarak çektiði son filmi 'Yeraltý' tamamlandý. Aralýk 2011'de vizyona girmesi beklenen Yeraltý'nýn baþrolünde komedyen Engin Günaydýn var. Engin Oldboy'un baþrolü belli oldu Chan-wook Park'ýn 'olay filmi' Oldboy'un Hollywood uyarlamasýnýn baþrolünde Josh Brolin yer alacak. Güney Kore sinemasýnýn usta isimlerinden Chan-wook Park'ýn tüm dünyada ses getiren filmi 'Oldboy'un baþrol oyuncusu belli oldu. Uzun zamandýr Hollywood'un gündeminde olan filmin baþrolünde Josh Brolin yer alacak. Cannes baþta olmak üzere birçok festivalden ödülle dönen Oldboy'un kamera arkasýnda ise usta yönetmen Spike Lee var. Lee filmin orijinal Oldboy'un yeniden çevrimi olmayacaðýný, hikayeler arasýnda farklýlýklar olacaðýný söyledi. Kötü adam rolü için ise Christian Bale'in adý geçiyor. Güney Kore yapýmý filmin hikayesi þöyle: Oh Dae-su, bir gün kendisini küçük karanlýk bir hücrede bulur. Oraya kimler tarafýndan ve niye kapatýldýðýný bilmeyen adamýn dünyayla baðlantýsý sadece hücresindeki küçük televizyondur. Haberlerde karýsýnýn öldürüldüðünü duyunca olayla baðlantýsý olduðu düþünüldüðü için kapatýldýðýný anlar. 15 yýl sonra, serbest býrakýlan adam, ailesini öldüren kiþileri bulmaya ve kendisini oraya kapatanlardan intikam almaya karar verir. Günaydýn'a Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ýstanbul milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, Sarp Atak, Serhat Tutumluer ve Nihal Yalçýn eþlik ediyor. Film için çekilen tanýtýmda Engin Günaydýn ve Sýrrý Süreyya Önder aralarýnda Demirkubuz hakkýnda konuþuyorlar. Filmin Facebook'taki sayfasýnda yayýmlanan videoda yönetmenleri hakkýnda eleþtirilerde bulunan Günaydýn ve Önder, Demirkubuz'un ikisini de "Baþrol sensin" diyerek kandýrdýðýný söylüyorlar. Efsane yönetmen sinemayý býraktý Ýtalya'nýn efsane yönetmenlerinden Ettore Scola "Artýk üretim ve daðýtým süreçleri benim mantýðýmla uyuþmuyor" diyerek sinemayý býraktý. Fransýz aktör Gerard Depardieu ile bir film hazýrlýðýnda olan Scola, "Her þey hazýrdý, ama sonunda, bunu yapamayacaðýmý anladým. Bu tamamen doðal bir karar" diyerek bir daha sinemaya dönmeyeceðini açýkladý. Mayýs ayýnda 80 yaþýna giren ünlü yönetmen, þakayla karýþýk, "Genç kalmak için yüksek topuk giyip, kýrmýzý ruj süren yaþlý kadýnlar" gibi olmamak için sinemayý býraktýðýný belirtti. Yönetmen ayrýca, sinema dünyasýnda daha fazla baþarýlý olamayacaðýný itiraf ederken, "Artýk üretim ve daðýtým süreçleri benim mantýðýmla uyuþmuyor. Benim için, seçme ve vazgeçme özgürlüðü en temel þey. Kendimi yavaþ yavaþ piyasanýn kurallarýna uymak zorunda hissettim ve özgürlüðümü S.S.Ö.: Zeki, sana da mý 'Baþrolsün' dedi? E.G.: Evet. S.S.Ö.: Bana da öyle dedi ama "Engin'e çaktýrma" diye de ekledi. Peki, benim oyunculuðumu nasýl buldun Engin? Ben senin oyunculuðunu hiç beðenmedim. E.G.: Ben seninkini beðendim aslýnda... Oyunculuk zihinle yapýlan bir þeydir. S.S.Ö.: Ben bu zamana kadar oyunculukta hiç zihnimi kullanmadým. Zihnimi hep otel odasýnda býraktým.(bianet.org) kaybetmeye baþladým" diyerek, mali krizin, sinema dünyasýnýn özerkliðini engellediðini belirtti. "Benim yaþýmda biri, yapmak zorunda olduðu her þeyi yapmýþtýr ve bu yaþta verilmesi gereken en doðru karar emekli olmaktýr" diyerek sinemaya veda etti. Ettore Scola, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý Ýtalyan toplumunun resmini çizdiði, 1974 yapýmý, "Nous nous sommes tant aimés" filmiyle uluslararasý alanda büyük bir baþarý kazanmýþtý. Yönetmen, 1977 yýlýnda ise Sophia Loren ve Marcello Mastroianni'nin rol aldýðý 'Une Journée Particuliére' (Mükemmel bir gün) filmini yönetmiþti. Scola, 1980 yýlýnda, Cannes Film Festivali'nde 'La Terrasse' adlý filmiyle 'En Ýyi Senaryo' ödülünü, 1995 yýlýnda, 'Le Roman d'un Jeune Homme Pauvre' filmiyle Venedik'de 'Altýn Aslan' ödülüne almýþtý. Venedik George Clooney ile baþladý 68. Venedik Film Festivali, George Clooney'nin yeni filmi 'The Ides of March' ile baþladý. VENEDÝK - Dünyanýn en eski film festivali olan Venedik Film Festivali, ünlü Hollywood yýldýzý George Clooney'nin son yönetmenlik deneyimi olan 'The Ides of March' adlý filmin ilk dünya gösterimi ile açýldý. Ünlü yýldýzlarý aðýrlayacak olan festivalin konuklarý arasýnda Madonna, Al Pacino, Colin Firth, Keira Knightley, Matthew McConaughey, Kate Winslet, Matt Damon, Jude Law ve Gwyneth Paltrow yer alýyor. Festival için dünyanýn dört bir yanýndan baðýmsýz film yapýmcýlarý, oyuncular ve paparazziler Venedik'e geldi. George Clooney'nin politik drama filmi, 10 Eylül'de sahibini bulacak Altýn Aslan ödülü için yarýþan 23 filmden biri. Venedik jürisinin baþkanlýðýný, "Black Swan" adlý filmiyle geçen yýlki Oscar ödüllerinde büyük baþarý kazanan Amerikalý yönetmen Darren Aronofsky yapacak. Roman Polanski'nin Yasmina Reza'nýn ödüllü oyunundan uyarladýðý Carnage, David Cronenberg'in Sigmund Freud ve Carl Jung'u biraraya getiren filmi 'A Dangerous Method' ve Steven Soderbergh imzalý gerilim Contagion festivalin þimdiden en çok merak edilen filmleri. Venedik'te gösterimi yapýlacak filmler arasýnda Alexandre Sokurov'un Faust'u ve Marjane Satrapi ve Vincent Paronnaud'un Poulet aux Prunes'i dikkat çekiyor. Venedik Festivali'nde toplamda 66 film ilk kez görücüye çýkacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 1 Eylül 2011 Perþembe 13 Bayrammýþ; hadi caným sende. Ülkemizde yüzleri gülmeyen insanlarýn çoðaldýðý bir zamanda siz hangi bayramdan söz edersiniz? Son iki ayda TL deðer kaybýndan dolayý %15 fakirleþen insanýmýz %15 de yapýlan zamlar neticesinde yoksullaþtýrýldýðý bir ortamda siz hangi bayramdan söz edersiniz? Utanma duygularýný tamamen yitirmiþ olan siyasiler için bayram olabilir yalnýzca Birçok belediye, çalýþanlarýnýn maaþlarýný ödemedi, sadece toplu sözleþmeden dolayý kazanýlmýþ bir hak olan bayramlýk paralarýný alarak evlerine kapatýldýlar. Lefkoþa belediyesi emekçilerinden bazýlarý feryat ediyor tüm zamanlarýn en kötü hükümeti ve beceriksiz belediye baþkanlarýnýn olduðu bu ülkede bayram yaþanmaz sitemi var. Ýnananlar kendi imkanlarý çerçevesinde bayramlarýný kutladýlar. Ben inanmadýðým için böylesi günler diðer günlerden farklý deðildi benim için. Tutsaklýk ve esaret altýnda benim bayramým olamaz. Kara zulüm yaþandýðý bu diyarda bayram benim neyime NE OLACAK ÞÝMDÝ? 19 Temmuz günü yani Erdoðan'ýn adamýza geldiði gün faþist iþgal güçleri mensuplarýnca dövülen, darbedilen, hastanelik olan ve tutuklanýp kendilerine dava okunan sendikacýlar ve eylemcilerin uðradýðý baský, þiddet ve yedikleri dayak malesef yanlarýna kaldý... Maðdur edilenler giriþimlerde bulunmuþlar, polisi polise þikâyet etmiþler. Allah aþkýna bu insanlarý döven, þikâyete gittikleri ayný polis deðil mi? Haklý olduklarý yerde mücadele çýtasýný KULAK ÇINLAMASINA ''QUANTUM LAZER TERAPÝSÝYLE'' SON Gece yattýðýnýzda bir türlü geçmeyen, uykuya dalmanýzý zorlaþtýran ve dikkati toplamakta güçlük çekilmesine yol açan kulak çýnlamasý, artýk kabus olmaktan çýkýyor. Kulaða lazerle biyo-uyarýcý etki oluþturularak yapýlan ve son bir yýl içinde 2 bin 500 hastanýn bin 800'ünde kesin sonuca ulaþýlan ''Quantum Lazer'' terapisiyle kulak çýnlamasý sorununun çözümünde yüzde 75'lik baþarý saðlanýyor. Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Cerrahpaþa Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz (KBB) Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýrfan Devranoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, gün içinde zaman zaman görülen kulak çýnlamasýnýn önemli olmazken, 24 saat boyunca devam eden ve kronik hale gelen kulak çýnlamasýnýn sorun olabildiðini söyledi. Halk arasýnda kulak çýnlamasý olarak adlandýrýlan ''Tinnitus''un gerçekte dýþarýdan gelen bir sesli uyaran olmadan hastanýn ses algýlamasý olarak tanýmlandýðýný belirten Devranoðlu, bu sesin deðiþik tonlarda ve özelliklerde olabildiðini ifade etti. Devranoðlu, hastalarýn bu sesleri kimi zaman bir çýnlama sesi gibi duyarken, kimi zaman uðultu, rüzgar sesi veya bir makinenin çalýþma sesi gibi tarif edebildiðini anlatarak, bunlarýn hepsinin ''Tinnitus'' olarak kabul edilmesi gerektiðini dile getirdi. Tinnitus rahatsýzlýðýnýn önemsiz görünse de zaman zaman çok ciddi hastalýklarýn habercisi olabildiðini belirten Devranoðlu, erken taný ve doðru tedavi ile önemli hastalýklarýn eþiðinden dönmenin mümkün olduðunu ifade etti. GROZNÝ'DE ÝNTÝHAR SALDIRISI Rusya'ya baðlý Çeçenistan'ýn baþkenti Grozni'de meclis binasý yakýnýnda düzenlenen intihar saldýrýlarýnda 8 kiþi öldü, 22 kiþi yaralandý. 3 intihar bombacýsýnýn dün gece düzenlediði saldýrýlarda ölenlerden altýsý polis, biri sivil, bir diðeri ise acil yardým görevlisi. Yaralýlardan beþinin durumunun ise aðýr olduðu belirtildi. Grozni'deki kanlý eylem, Çeçen Devlet Baþkaný Ramazan Kadirov'un asayiþ hamlelerine darbe vurdu. Ýntihar saldýrýsý, ocakta Moskova Domodedovo havalimaný saldýrýsý ve 2010'da Moskova metrosunda toplam 77 kiþinin öldüðü saldýrýlardan beri düzenlenen en büyük eylemlerden biri. BAYRAM DEÐÝL TUTSAKLIK daha da yukarýlara çekecekleri yerde çok pasif davranarak yükselen tansiyonu düþürdüler. Demokrasimiz daha fazla yara almasýn diyerek bu iþi bitirdiler... Eðilmiþlerse namerdin birinin sözüne, yapacak birþey yok. Biz yine de bize göre yapýlmasý gerekip de yapýlmayanlarý satýrlarýmýzda yer verelim. 19 Temmuz günü faþist þiddete uðrayanlar ve onlarýn örgütleri hemen BM ve AB nezlinde Türkiye'nin burada yaptýklarýný þikayet etmeleri gerekirdi. Bu siyasi mücadelenin bana göre en önemli ayaðýný oluþturmaktaydý. Yapmadýlar. Yaz tatiline raðmen tabanlarýný harekete geçirip ciddi eylemlerle karþýlýk verilebilirdi. Yapmadýlar. Kendi ülkelerinde deðil de sanki deplasmanda maça çýkmýþlar gibi korkak ve çekingen davrandýlar. Kolay yolu herkes yürür, önemli olan sarp ve kayalýk yollardan yürüyebilmek. Herkes Eylül ortasýndan sonraya umut baðladý. Bayram sona erecek, Yaz tatili bitecek, okullar açýlacak, sendikalar, partiler ve diðer kitle örgütleri, üzerlerindeki ölü topraðýný atacak ve yeni bir eylem zamanýna gireceðiz. Hedefte Ankara ve R.T. Erdoðan olmayacak. Beceriksiz UBP hükümeti ve Ýrsen Küçük'e yüklenecekler. Elbette bu yaþanan rezilliklerin sorumlularýndan biri UBP hükümeti, onun baþkaný ve silihtardaki Dr. Eroðludur. Ama asýl perde gerisinde kuklalarý oynatan Ankara rejimidir. Bunu görmezden gelerek yapýlacak hiçbir eylem baþarýya ulaþamaz. Aklým ermez þu feleðin iþine. Ben gözümün gördüðüne bakarým. Sokaðýn gidiþatýný takibederim ve gidiþatýn hiç de iyi olmadýðýný görürüm. Çiçekte tomucuk tarlada baþak artýk eskisi gibi deðil her taraf kuruduðu gibi yerli insanýmýzýn durumu da her geçen gün daha kötüye gidiyor. Kapanan dükkânlar ve yaþanan iflaslar o kadar çok ki yerlerine yenileri açýldýðý için farkedilmiyorlar. TC yardým heyeti ve TC bankalarý TC kökenli insanlara sistematik olarak teþvik ve destek verdikleri için kapanan yerli iþletmeler hakkýnda fazla bilgiye sahip deðilim ancak durum çok vahimdir onu biliyorum. Kýbrýslýtürkler dýþlanýyor, UBP li deðilseniz de dýþlanýrsýnýz... Peki, sormak gerek herþeyden dýþlananlar, boðazý sýkýlanlar nefes alýp yaþamak için ne yapar? Ýnanýn bir gün silaha sarýlýr, ya da benzer mücadele yöntemlerine baþvurmak zorunda býrakýlýr. Kendi yurdunda ezilip baskýlara maruz kalarak herþeyden dýþlanan Kürt halký PKK diye bir örgütlenmeyle boþuna silahlanýp daða çýkmadý. Daha çok sebepleri vardý onlarýn... Bizim de yaþadýklarýmýz artýk kemiði delip çoktan geçtii Artýk yeter diyorum. Bizim de boðazýmýzý sýkanlar ayni rejim olduðuna göre her yola baþvurmamýz günah deðil mübahtýr... Benim bir torunum 6 yaþýnda, bir diðeri 10 aylýk ve ailemize son olarak katýlan kýz torunum da 11 Aðustos ta dünyaya geldi. Benim ve daha binlercemizin torunlarýna yaþanasý bir ülke býrakma görevimiz vardýr. Aksi halde onlara kirlenmiþ, savaþ koþullarýnýn yaþandýðý bir tursak ülke býrakýrsak bir gün inanýn mezarýmýza sýçýp bize beddua edecekler. Bunu da bir uyarý olarak bir yere not edin. IBIZA TALÝHLÝLERÝ BELÝRLENDÝ Kuzey Kýbrýs Turkcell iþbirliði ile düzenlenen kampanyada Gourmet ICE COFFEE içip üzerindeki þifreyi 4447'ye SMS gönderen 4 talihli muhteþem bir Ýbiza tatilinin yaný sýra Pacha'da düzenlenecek olan David Guetta konserini canlý izleme ve dinleme fýrsatý yakaladý. Bu talihliler; Ferah Atýþ, Efe Mustafa, Yýlmaz Yýlmazoðullarý ve Cevdet Dilekkaya oldu. Tradex Ltd. tarafýndan satýþa sunulan ICE COFFEE tam 4 kiþiye David Guetta'nýnÝbizaPacha'da gerçekleþecek konserine VIP bilet saðlanýrken, bu VIP biletlerin yaný sýra 4 günlük konaklama ve uçak biletleri de ICE COF- FEE severlerine hediye edildi. TradexLtd yetkilileri ICE COFFEE'nin, lezzetinin yanýnda düzenlenen kampanya ile de büyük ilgi odaðý olduðu belirtti. Talihliler yaptýðý ortak açýklamada Gourmet ICE COFFEE'ye teþekkürlerini sunarak, böyle büyük bir fýrsat yakaladýklarý için de mutluluk içerisinde olduklarýný belirttiler. Kuzey Kýbrýs Turkcell yetkilileri ise konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada sunduklarý avantajlý tarife, kampanya ve hayatý kolaylaþtýran servislerin yaný sýra Kuzey Kýbrýs'taki bir çok firma ile gerçekleþtirdikleri iþbirlikleri ile abonelerini kazandýrmaya devam edeceklerini açýkladýlar. komünist israfil Aziz Þah Kýbrýs, Libya, Suriye: Savaþýn Ekonomi Politiði! Cumhuriyet gazetesi yazarlarýndan Orhan Birgit, önce bir yandan Kaddafi karþýtý olaylarý, bu Kuzey Afrika ülkesinin yer altý kaynaklarýna sahip olmak isteyen, Fransa ve ABD baþlatmýþ olsa da diyerek iþin içinde bir emperyalizm parmaðý bulurken, daha sonra sözlerine þöyle devam ediyor: Libya da yeni oluþumun kaymaðýný Türk iþadamlarýnýn yiyeceði anlaþýlýyor. Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan ýn geçen hafta baþýnda Ankara da düzenlediði brifingde, doðan otorite boþluðunu doldurmak amacý ile oluþturulan Libya Ulusal Geçici Konseyi nin Türk yatýrýmcýlarýný beklediðini söyleyerek Bayram ertesi bavullarýnýzý hazýrlamýþ olun. Yarým kalmýþ bütün yatýrýmlar sizi bekliyor. Açýklamasý iþadamlarýmýzda heyecan yaratmýþ. Sanayi Bakaný öncelikle ülkede bugünkü iç saval nedeni ile çalýþmalarý durdurulmuþ olan petrol çýkartma çalýþmalarýnýn da Geçici Konsey baþkaný Mahmud Cibril ile baþbakan Erdoðan arasýnda Ankara da yapýlan görüþmede Türk iþadamlarýnýn üstlenmesinin kararlaþtýrýlmýþ olmasýnýn böyle bir avantaj saðladýðýný belirtmiþ. Ulusalcýlýðýn baþlýca söylemlerinden biri, Türk ulusal çýkarlarý karþýsýnda hep bir Batý emperyalizmi görmekken, bugün Libya yarýn da Suriye, Ulusalcýlar için bir gerçeðin farkýndalýðýný yaratmaya baþladý. Türkiye nin düzeni emperyalizme dahildir, karþýsýnda deðil içindedir. Bu gerçek apaçýk ortadadýr: Emperyalizm, Türkiye nin düzeni, Türkiye nin düzeni de emperyalizmdir; kýsacasý düþmaný uzaklarda aramaya gerek yoktur çünkü düþman içerdedir: TC burjuvazisidir... Kýsacasý kendileri hapiste, fikirleri iktidardadýr ulusalcýlarýn! O kadar ki, Cumhuriyet yazarýnýn aðzýnýn suyu akýyor: Kendi dünyalarýný genelde iç alým ve dýþ satým üstüne kurmuþ olan iþadamlarýmýzýn önünde deniz aþýrý yeni ve büyük bir Pazar açýlýyor. (Cumhuriyet, 30 Aðustos 2011) Benzer bir durum 74 ten sonra oluþmuþtu. Dönemin TÜSÝAD baþkaný Feyyaz Berker, 22 Aðutos 1974 te verdiði demeçte, ekonomik seferberlik ilan edilmesini ve askeri harekatýn, ekonomik harekatla tamamlanmasýný istemiþti. Kýbrýs taki Türk iþgalini görmezden gelmek için kaypak solun uydurduðu ve Türk ulusalcýlarýnýn tezleri ile bire bir denk düþen, Türkiye, Amerikan sömürgesidir söylemi baþtan kokmuþ bir söylemdir. Türkiye de emperyalizm içsel bir olgudur, Karl Liebnecht in dediði gibi, Esas düþman içtedir! Kýbrýs ta ise durum deðiþmektedir: Yeþil Hat, artýk Misak-ý Milli nin güney sýnýrýdýr. TC burjuvazisi ise klasik bir sömürgeci burjuvazidir. Elini kolunu sallaya sallaya gelir, sýkýþtýðý yerde TC Elçiliði önünü açar... Özelleþtirme ve el koymalar baþlý baþýna Misak-ý Milli ye dahil olma sürecinin bir parçasýdýr. Telekomünikasyon-Elektrik, Vakýflar, Kooperatif, Ulaþým-Eðitim-Saðlýk ta yaþanan ve yaþanacak olan özelleþtirme ve el koymalar; Taþeron sistemi ve merzarda emeklilik anlamýna gelen yeni Sigorta Yasasý; TAÞEL örneðinde karþýmýza çýkan sendikasýzlaþtýrma bu iç sorunun parçalarýdýrlar. TC Burjuvazisine ya da Finans Kapitali ne dünkü çocuk ya da Batý nýn taþeronluðundan baþka iþ bilmez bir nitelik yükleyen Kýbrýslý solculara da TC burjuvazisi daha çok ders verecek. Bir taraftan sürdürdüðü Kürt savaþý, diðer taraftan Batý da yürüttüðü iþçi kýyýmý ve hazýrlandýðý Suriye savaþý; Libya da yürüteceði sýnýf taarruzu TC burjuvazisinin sýnýf gündeminin ne kadar yoðun olduðunu göstermektedir. Suriye de oluþma ihtimali yüksek bir Kürt Bölgesi karþýsýnda eli tetikte bekleyen Ýran ve Türk devletleri eþ zamanlý olarak Kürt savaþýný yükseltmiþlerdir. Arap devriminin yarattýðý tarihsel iklim karþýsýnda da panikleyen TC burjuvazisi, Tunus ve Mýsýr ýn hemen ardýnda patlak veren Libya ayaklanmasýna müdahil olmasý ve daha sonra baþlayan Suriye sürecine müdahale etme çabalarý, bu sürecin Kürdistan da sürdüðü bir dönemde Batý ya da sýçramasý tehlikesi karþýsýndaki önlemleridir. Nasýl ki Libya, Arap devriminin emperyalist müdahaleye olanak sunan bir fay hattýydý, þimdi de, özellikle Kürdistan korkusu sebebi ile Suriye savaþý gündemdedir. Savaþ demek, içerde yükselecek bir sýnýf taarruzu demektir. Her bulduðu pazara, kaynaða ve birikime el koyma ve saldýrma sürecidir. TC burjuvazisi Kýbrýs ta daha fazla içsel olgu olacak, demektir. Kendimizi dünyadan soyutlayarak bu süreçlerin dýþýnda kalmýyoruz, kalmayacaðýz. Kýbrýslýlar bunu böyle bile... Bayram ertesinde bavullar hazýr, Libya ya, Kürdistan a, Suriye ye gidilecek; bavullar hazýr, ordular da!

14 14 1 Eylül 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Askerlikte silahlarý uç uca çapraz bir biçimde dayayarak durdurmak (iki kelime). 2-Acý, üzüntü, dert, keder. Kutsal inanç, itikat. 3-Ters okunuþu "Suriye'nin baþkenti". Bir þarkýyý tanýtmak için çekilen kýsa video filmi. Namus. 4-Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. Sona "R" konursa "Ýyice yanarak ateþ durumuna gelmiþ kömür veya odun parçasý" olur. Taþ veya mermerden oyma mezar. 5-Bir vadi, bir ýrmak üstünden bir demiryolunun veya kara yolunun geçiþini saðlayan, ayaklar üzerine oturtulmuþ, yüksek ve uzun köprü. Baba. 6-Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. Alfabenin 14 ve 24. harfleri. 7-Ters okunuþu "Birleþik Arap Emirlikleri'nden biri". Yaðlýboya resim yapmaya yarayan bez veya bu bez üzerine yapýlmýþ tablo. 8-Karatahta üzerine yazý yazmaya yarayan nesne. Bir gýda maddesi. 9-Evlenmek üzere birbirine söz verme. Maden, tahta gibi þeyleri yontmak, düzeltmek, perdahlamak için kullanýlan sert, çelik araç. 10-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Çok gerekli, vazgeçilmez. 11-Bir peynir çeþidi. Çocuðu olan kadýn. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Laika Gökçekuþ Eczanesi: Evren Paþa Cad. No:45-A (Yeni Gönyeli Belediye Binasý Karþýsý) Yenikent Tel: Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 (Otobüs Terminali Yaný) Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. DAÜ Karþýsý Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Özellikle çay demlemekte kullanýlan, kömür yakacak ocaðý kendi içinde bulunan musluklu kap. Birçok kalýn direk yan yana baðlanarak yapýlan, düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. 2-Allah'ýn varlýðý ve nitelikleriyle ilgili konularý ele alan felsefenin bir kolu. 3-Hayvan ölüsü. Bir kimsenin bir þeyi anlama veya yapabilme niteliði, kabiliyet. 4-Amerikyum'un kýsaltmasý. Kýsa ve hafif bir tüfek. 5-Bir bilgiyi gösteren semboller dizisi. Hristiyanlarda, manastýrda yaþayan, hiç evlenmemiþ papaz. 6-Çoðunlukla yüzde oluþan kahve rengi küçük benekler. Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Ters okunuþu "Ýklimleme aracý". Boyayý inceltmek için kullanýlan sývý inceltici. 8-Þiþe gibi dar delikleri týkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten týkaç. Yabancý paralarýn ulusal para cinsinden deðeri. 9-Manganez'in kýsaltmasý. Ýstemeyerek ve bilmeyerek yapýlan yanlýþ. Üzme, sýkýntý verme. 10- Ýlgilendiren, ilgili. Genellikle içinde bir þey yýkamak için kullanýlan metal veya plastikten yayvan kap. 11-Çok güçlü, yuvasýný yüksek kayalýklar üzerinde kuran iri bir yýrtýcý kuþ. Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Aþka Ýki Hafta KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: MARC LAWRENCE Oyuncular: SANDRA BULLOCK, HUGH GRANT, ALICIA WITT Avukat Lucy Kelson dünyayý kurtarmak istiyordu ama onun yerine yakýþýklý ve çaresiz milyarder patronu George Wade için kravat seçiyor ve olmasý muhtemel kýz arkadaþlarla görüþmeler yapýyordu. Peki Lucy bunun için mi Harvard'da hukuk okumuþtu. Yaþadýklarýndan sonunda býkan Lucy patronuna bir ihbarname göndermeye karar verir. Fakat Wade'in Cupit'in de yardýmýyla baþka planlarý vardýr. Batman Kara Þovalye KANAL D / Saat: 21:00 Orjinal adý : The Dark Knight Yapým Yýlý : 2008 Türü: Fantastik/ Aksiyon Yönetmen : Christopher Nolan Oyuncular : Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Michael Caine Konu : "Batman Baþlýyor" ile Batman serisine yeni bir soluk getiren ve son iki filmin devam filmi niteliðinde çekilen film "Batman :Kara Þovalye" bu akþam Kanal D'de ekrana geliyor. Batman, Teðmen Gordon ve Savcý Harvey Dent iþbirliði sayesinde Gotham sokaklarý suç örgütlerinden yavaþ yavaþ temizlenmeye baþlamýþtýr. Bu baþarýlý ortaklýðýn meyve vermeye baþladýðý sýralarda ortaya çýkan yeni suç dehasý Joker'in dehþet saçmaya baþlamasýyla Gotham, karmaþanýn hakim olduðu eski günlerine dönme tehlikesiyle karþý karþýya kalýr. Tekrardan þehri Joker'in yarattýðý suç ve dehþet ortamýndan arýndýrmak zorunda kalan Batman, varlýðýnýn suçlularýn azalmasýna yardýmcý mý olduðu, yoksa var olduðu için mi yeni suçlularýn ortaya çýktýðý konusunda kendisini sorgulamaya baþlayacaktýr. Hýzlý ve Öfkeli: Tokyo Yarýþý SHOW TV / Saat: 21:15 YÖN: JUSTIN LIN OYN: LUCAS BLACK, BOW WOW, NATHALIE KELLEY 2006 (ACTION / CRIME / DRAMA / THRILLER Okulun uyumsuz çocuðu Sean Boswell'in hayatta tek tutkusu illegal otomobil yarýþlarýdýr. Yine bir sokak yarýþýnda kaza yapýnca, annesi Sean'ý hapse girmekten alýkoymak için Tokyo'da yaþayan babasýnýn yanýna göndermeye karar verir. Sert ve disiplinli bir adam olan babasýnýn yaný sýra, Sean tamamen yabancýsý olduðu bu yeni kültüre de alýþmak zorundadýr. Burada Amerikalý bir arkadaþ da edinen Sean, çok geçmeden Tokyo'nun sokaklarýnda Amerika'dakinden çok farklý, çok daha tehlikeli bir otomobil yarýþý geleneði olduðunu keþfeder. Bu baþdöndürücü "drift" yarýþlarýna katýlan Sean, Tokyo'nun "drift kralý" D.K.'yý yenmeye çalýþýr. Ancak D.K.'in Yakuza'yla baðlantýlarý vardýr ve Sean'ýn baþý hiç beklemediði bir þekilde yeniden belaya girer. Bakýcý KANALTÜRK / Saat: 22:30 Yapým Yýlý: 2007 Türü: Gerilim / Dram Yönetmen: Russell Mulcahy Senaryo: Stephen Niver Oyuncular: Mariana Klaveno, William R. Moses, Gail O'Grady, Madison Davinport, John Lindstorm, Stacy Haiduk Küçük yaþta çok büyük bir aile içi travma geçiren ve Sosyal Hizmetler tarafýndan büyütülen Abby, çok mutlu bir ailenin yanýnda yatýlý olarak çocuk bakýcýlýðý yapmaya baþlar. Baþlarda her þey yolunda gitmektedir. Çocuklar genç kýzý çok sevmiþtir, Abby ise her ihtiyaç duyulduðunda hem çocuklarýn hem de ailenin yaþamýný kolaylaþtýrmak için oradadýr. Fakat anne Megan iþ hayatý yüzünden birtakým sorunlar yaþadýðý eþinin kendisinden gittikçe uzaklaþtýðýný hisseder. Küçük çocuklar ise Abby'ye giderek daha fazla baðlanmaya baþlamýþtýr. STRAUSS - KAHN FRANSA'YA DÖNECEK Uluslararasý Para Fonu'nun (IMF) eski baþkaný Dominique Strauss- Kahn'ýn ''önümüzdeki günlerde Fransa'ya döneceði'' bildirildi. Sosyalist Parti Genel Sekreteri Martine Aubry Canal 'ya dün akþam yaptýðý açýklamada, Strauss-Kahn'ýn Fransa'ya ''önümüzdeki günlerde döneceðini, seyahat etme ve konuþma özgürlüðüne kavuþtuðunu'' belirtti. New York'ta kaldýðý otelin kat görevlisine tecavüz giriþimi suçlamasýnýn ardýndan 14 Mayýs'ta tutuklanan eski IMF Baþkaný hakkýndaki suçlama, New York savcýlýðýnca düþürülmüþtü. LÝBYA'DA ÖLÜ SAYISI 50 BÝN Libya'da, Muammer Kaddafi'ye karþý baþlatýlan ayaklanmalarda 6 ay içinde tahmini 50 bin kiþinin öldüðü bildirildi. Ulusal Geçiþ Konseyi komutanlarýndan Albay Hisham Buhagiar, Reuters haber ajansýna dün akþam yaptýðý açýklamada, ayaklanmanýn baþladýðý günden bu yana tahmini 50 bin kiþinin öldüðünü söyledi. Albay Buhagiar, Misrata ve Zlitan'da 15 bin ila 17 bin arasý, Cebel Nafusa'da da birçok kayýp kiþinin bulunduðunu belirtti. Kendilerinin 28 bin mahkumu serbest býraktýðýný ifade eden Albay, bütün bu kayýp kiþilerin de öldüðünü tahmin ettiklerini kaydetti. KADDAFÝ'NÝN OÐLU SADÝ TESLÝM OLMAK ÝSTÝYORMUÞ Libyalý muhaliflerin kurduðu Ulusal Geçiþ Konseyi'nin baþkent Trablus'taki askeri lideri Abdülhakim Belhac, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oðlu Sadi'nin teslim olmak istediðini söyledi. Belhac, El Cezire'ye yaptýðý açýklamada, Kaddafi'nin üç numaralý oðlu Sadi'nin kendisini arayarak teslim olup olamayacaðýný sorduðunu belirtti. Askeri lider, Sadi'nin Libya'dan ayrýlmak istemediðini, Konsey'le görüþerek, teslim olma koþullarýný müzakere etmek istediðini bildirdi. WIKILEAKS, SÝBER SALDIRIYA UÐRADI ABD hükümetinin diplomatik yazýþmalarýný yayýmlayan Wikileaks adlý internet sitesinin siber saldýrýya uðradýðý açýklandý. Twitter üzerinden açýklama yapan Wikileaks yöneticileri, internet sitesinin dün gece geç saatlerde bir siber saldýrýnýn hedefi olduðunu söylediler. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 1 Eylül 2011 Perþembe 15 Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: (Dünden devam) Þener bana, sað olsun, o kadar itimat ederdi ki, gazeteyi temsilen beni AGÝT zirvesine Ýstanbul'a göndermiþti.. 19 Aralýk 1999 tarihinde, Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Glafkos Klerides ile ropörtaj yapmýþtým.. 21 Aralýk 1999 tarihinde ise ayný mealde bir ropörtajý, Yýlan Adasýndaki evinde KKTC Cumhurbaþkaný Rauf R. Denktaþ ile yapmýþtým.. Klerides ile yaptýðým mülakatta oðlum Þener A. Aðaoðlu, Rauf Bey'le yaptýðým mülakatta ise kýzým Nezire Aðaoðlu bana refakat etmiþlerdi.. Klerides'in Ýngilizce verdiði mülakat yetkili tercümanlara iyi bir ücret karþýlýðý tercüme ettirilmiþ.. Yine profesyonel konuþmacýlara TV yayýn kasetleri için Türkçe seslendirilmiþtir.. Profesyonel bir stüdyo tarafýndan yapýlan bu çekim ve redaksiyonlar Türkiye'de Show TV'de bir gece yarýsý yayýnlanmýþtý.. Ayný kasetler bir defa da BRT'de yayýnlanmýþ ama mülakatlarýn benim tarafýmdan ve ne maksatla yapýldýðý halka anlatýlmamýþtýr. BRT'nin o zamanki bu gibi iþlerden sorumlusu galiba Özer Kanlý idi.. Þimdiki Maliye Bakaný Ersin Tatar o devrede Show TV'nin mali iþlerden sorumlu Gn. Md. Yrd.'cýsý idi yanlýþým yoksa.. Rauf Bey'in çekim kasetleri düzenince, seyredip fikrini söylemesi için Ziya Müezzinoðlu'nu stüdyoya davet etmiþtim.. Sað olsunlar geldiler ve hem Klerides'in hem de Rauf Bey'in kasetlerini seyretmiþlerdi.. Hiç unutmam Rauf Bey'in kasetini seyredince bana dönmüþ.. "Herhalde bunlarý halka seyrettirmeyeceksin Zübeyir" demiþti.. Nedeni gayet açýktý; Rauf Bey bu mülakatlarýn halka seyrettirileceðini unutmuþtu.. Her zaman yaptýðý gibi sanki benim bu konularý öðrenmemi ister gibi bana açýk seçik gizlenmesi gereken þeyler söylüyordu.. Ýki dostum yoðun bakýmda yanyana.. Cumhurbaþkaný seçildiði zaman kutlayamamýþtým... Bayramlarýný gidip kutladým... Mesela TC'nin ilk Lefkoþa Büyükelçisi Emin Dýrvana ile olan problemlerini anlatýyor.. "Buraya bir Büyükelçi olarak geldiniz, yakýnda inþallah bir VALÝ olarak ayrýlýrsýnýz" dediðini bana ifþa ediyordu.. Aynen Makarios'un verdiði ilk mülakat gibi Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yaþatýlmayacaðýný ifade ediyordu.. Bilenler bilmeyenlere anlatsýn ve hatýrlatsýn.. Rahmetli Rum Lider Makarios 1960 anlaþmalarý sonrasý verdiði ilk beyanatta söylemiþti.. "Ben bu anlaþmalarý ENOSÝS'e sýçrama tahtasý olarak kullanmak için imzaladým" demiþti.. Geçen günkü yazýmý okudunuzsa hatýrlayacaksýnýz.. "Rum Lider Makarios ve Türk Lider Denktaþ, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bozulmasý için iþbirliði yapýyorlardý" demiþtim.. Mülakatýmýzýn baþka bir yerinde Rauf Bey, Güven Artýrýcý Önlemler Paketi teklifini nasýl berhava ettiðini ve Türkiye'nin talimatýna raðmen neden Amerika'ya gitmediðini anlatýyordu bana.. Soruyordum, "Türkiye'nin isteði ve talimatýný dinlemediniz ve Amerikaya gitmediniz, öyle mi Rauf Bey?".. Cevap "Evet gitmedim".. Üsteliyorum, "Yani talimat aldýnýz ve dinlemediniz öyle mi Rayf Bey".. Cevap, "E gitmedim çünkü birbirlerine gireceklerdi yahu".. Kim mi girecek idi birbirlerine?.. Zamanýn Baþbakaný Süleyman Demirel, Baþbakan Yardýmcýsý Erdal Ýnönü (rahmetli) ile.. Zamanýn ana muhalefet lideri Necmeddin Erbakan (rahmetli).. Teferruatý kitabýmda okuyacaksýnýz.. (Bu arada bir de bedava ilan vermiþ olayým.. Ýlgilenenlere duyurulur; Kitaplarýmýn yazýmýnda ve redaktesinde, editinde ve tasarýmýnda bana yardýmcý olacak ödenekli bir sekretere ihtiyacým vardýr.) Ýþte Ziya Bey bunlarý dinleyince bana yukarýdaki soruyu sormuþtu.. "Herhalde bunlarý halka seyrettirmeyeceksin Zübeyir" diye.. Dedim ki Ziya Bey'e; "Ziya Bey, Rauf Bey bu mülakatlarýn yayýnlanacaðýný biliyordu mülakatý verirken. Belki halkýn bunlarý duymasýný O da ister"... Ziya Bey kýzmýþ ve arkasýna bakmadan çekip gitmiþti.. Ben bu olaydan etkilenmiþ ve bazý yerlerini kýrparak kaseti yeniden yapmýþtým.. Ziya Bey nasýl olsa benden çok fazla tecrübeli idi ve beni çok seviyordu.. Rauf Bey Salý gün saat gibi Ankara'dan TC Devlet uçaðýyla Yakýn Doðu Hastanesine geri getirildi.. Tüm aile fertleri ve yanýnda çalýþan görevliler Ercan'da idiler.. Ben de gittim Ercan'a.. Yakýn Doðu Hastanesi sahibi Suat Bey hariç hastanenin tam kadrosu Ercan'da idiler.. KKTC'nin ilk Cumhurbaþkaný olmasýna raðmen neden devlete ait bir ambulans Rauf Bey'i alýp istediði hastaneye götürmedi, ben þahsen anlayamadým.. Esasýnda çok iyi anladým da yazmaktan utanýyorum.. Bir eski cumhurbaþkaný yarý ölü bir vaziyette ülkesine geri getiriliyor.. Ama, ne ikinci ne de son cumhurbaþkaný Ercan'a gelmeye tenezzül etmiyor.. (Devamý yarýn)

16 1 Eylül 2011 Perþembe 19 BKP: YA SOSYALÝZM, YA BARBARLIK 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsýyla BKP mesaj yayýnladý. Mesajda þöyle denildi: Ýnsanlýk tarihinin en kanlý ve en acýmasýz savaþlarýndan biri olan 2. Dünya Savaþý, Nazi Almanyasý'nýn 1 Eylül 1939'da Polonya'yý iþgali ile baþlamýþtýr. Nazizmin ve faþizmin milyonlarca kurbanýnýn anýsýna, Dünya Sendikalar Federasyonu tarafýndan dünya çapýnda, Barýþ için Eylem günü olarak ilan edilen, 1 Eylül Dünya Barýþ Günün'de tüm dünya ve ülkemiz, barýþa her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadýr. Her iki toplumdaki milliyetçi- þoven hareketlerden yararlanan emperyalist güçlerin müdahalelerinin bir sonucu olan ülkemizdeki bölünmüþlük devam etmekte, Kýbrýslýlarýn, Kýbrýs sorununa kendi çözümlerini üretmeleri ve barýþý saðlamalarý emperyalist güçler tarafýndan engellenmektedir. Ülkemizde, kendilerini en yetkili sananlarýn da itiraf ettiði gibi siyasi irademize el konmuþ, iktisadi, siyasi ve sosyal yaþamýmýz Ankara'nýn ve ABD emperyalizminin iki dudaðý arasýna hapsedilmiþtir. BKP, Kýbrýslý Türk, Kýbrýslý Rum, Ermeni, Maronit ve Latin tüm Kýbrýs halkýnýn barýþ içinde, tüm yabancý asker, silah ve üslerden arýndýrýlmýþ, baðýmsýz, egemen, birleþik bir Kýbrýs'ta yeniden bir arada yaþam ve sosyalist Kýbrýs için sürdürmekte olduðu mücadelesine kararlýlýkla devam edecektir. BKP, iki liderin sürdürdüðü müzakere sürecini ve çözüm çabalarýný desteklediðini yineler. Bulunacak çözümün ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarýn da belirtildiði gibi tek eðemenliði, tek vatandaþlýðý ve tek uluslararasý temsiliyeti olan, siyasi eþitliðe dayalý iki toplumlu, iki bölgeli federal bir Kýbrýs olmalýdýr. Çözüm tüm Kýbrýslýlarýn insan haklarýna ve temel özgürlüklerine saygýlý olmalý, herhangi bir yabancý ülkenin garantörlüðünü reddetmeli, Kýbrýs'ý tam baðýmsýzlýða kavuþturmalýdýr. Dünya'nýn jandarmalýðýna soyunan küresel terörist ABD, petrol uðruna yaptýðý katliamlarla, küreselleþme, neo-liberalizm ve kapitalizmin yüzünü açýkça ortaya sermektedir. ABD ve diðer emperyalist haydutlarýn Irak, Afganistan ve diðer bölge ülkelerinde yaþattýðý dram bügüne dek yaptýklarýnýn ve bundan sonra yapabileceklerinin somut delilidir. ABD emperyalizminin, Büyük Ortadoðu Projesi çerçevesinde bölgemizde yaptýðý zulüm ve yarattýðý kan gölü ve bu baðlamda Kýbrýs ve bölge ülkelerine biçtiði rol asla kabul edilemezdir. Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg Ýnsanlýðýn yaþadýðý en yýkýcý savaþýn sona ermesinden 66 yýl sonra, dünya'nýn dört bir yanýnda emperyalist savaþlar ve sömürü devam etmektedir. "Kâr daha çok kâr" temeline dayanan kapitalist sömürü sisteminin sonucu olan ülkemizdeki bölünmüþlük, dünya ve bölgemizde süren zulüm ve katliamlar sonsuza dek sürmeyecektir. Ýnsanlýk onuru bu zulüm rejimini yýkacak ve özgürlük mücadelesi sýnýfsýz, sömürüsüz bir dünya yaratacaktýr. KÝRALIK DAÝRE Gönyeli Yenikent'te 2+1 kiralýk daire Tel: MÜNHAL Restaurant & Bar da çalýþmak üzere bayan eleman ve ahçý alýnacaktýr. Cadde-i Vera / Girne SATILIK EV K. Kaymaklý da Öðretmen Akademisi yaný, full eþyalý 130 metrekare 3+1 daire satýlýktýr. (3. kat) Tel: Bir avuç ulus ötesi þirketin devasa karlarý uðruna, dünyamýz yok olma tehlikesi ile karþý karþýya getirilmiþtir. Küresel ýsýnma bunun en acý ve en tehlikeli sonucudur. Latin Amerika'dan Asya'ya kadar dünya'nýn her tarafýnda süren özgürlük mücadeleleri antikapitalist temelinde yükselmektedir. Ýnsanlýk ve dünya "YA SOSYALÝZM, YA BARBARLIK" ikilemi ile yüz yüzedir. Sosyalizm evrensel barýþýn ýlk adýmý olacak, barbarlýk yenilecektir. 30 AÐUSTOS ÝSKELE'DE DE KUTLANDI 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü, Ýskele'de düzenlenen törenle kutlandý. Ýskele Ecevit Meydaný'nda yer alan tören, çelenklerin Atatürk Büstü'ne konulmasýyla baþladý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý eþliðinde bayraklar göndere çekildi. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, protokole dahil zevatýn tören birliklerini ve halkýn bayramýný kutlamasýnýn ardýndan törende Ýskele Belediyesi Halk Danslarý Ekibi'nin gösterisiyle devam etti. Hava Savunma Üsteðmen Seyfi Tayfur törende yaptýðý konuþmada, Türk tarihinin zaferlerle dolu olduðunu kaydederek, Türk Ordusu'nun Türk halkýyla birlikte 30 Aðustos tarihinde bir destan yazdýðýný vurguladý. Günün anlam ve önemine iliþkin okul öðrencilerinin þiir okumasýnýn ardýndan tören resmigeçit töreniyle son buldu. Satýlýk ev Kozanköy de 120 metrekare 3+1 müstakil büyük bahçeli ev Stg. Tel: YAT TURU KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE TAKVÝM ÖNERÝLDÝ Rum ressam ve politikacý Yorgos Mavroyennis, Kýbrýs müzakerelerine 2013'e kadar takvim getirilmesini, tek gündemi Garanti Anlaþmalarý olan 4'lü konferans düzenlenmesini önerdi. Rum sanatçý, Güney Kýbrýs'ýn bugün içerisinde bulunduðu krizden çýkmasýna yönelik önerisini dün basýn toplantýsý ile açýkladý. MÜZAKERELERE 2013'E KADAR TAKVÝM Fileleftheros; "2013'e Kadar Çözüm Takvimi Öneriyor... Mavroyenis'in Önerisi Yannakis Omiru'nun Önünde" baþlýklý haberinde, Yorgos Mavroyenis'in bugün Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'yla görüþerek, krizden çýkýþ önerisini sunacaðýný yazdý. Habere göre, Mavroyenis önerisini açýkladýðý dünkü basýn toplantýsýnda; istifasýný öngördüðü Dimitris Hristofyas'ýn istifasýndan sonra seçilecek yeni baþkanýn, (Hristofyas'ýn mevcut görev süresinin sonuna kadar) görev süresinin sona ereceði 28 Þubat 2013'ün Kýbrýs sorununa çözüm takvimi olmasý gerektiðini vurguladý. Mavroyenis, Ýngiltere'nin 1960'ta elde ettiði haklarýn elinden alýnmasýný ve Ýngilizlere; "Kýbrýs Cumhuriyeti tarafýndan meþru þekilde" bazý yeni haklar verilmesini önerdi. GARANTÝ ANLAÞMALARI GÜNDEMLÝ DÖRTLÜ KONFERANS "Tek gündemi, Yunanistan'ýn darbesi, Ýngiltere'nin anayasal düzenin geri getirilmesine karýþmamasý ve Türkiye'nin istilasý nedeniyle 1974'te ölmüþ olan garanti anlaþmalarý olacak dörtlü konferans çaðrýlsýn" önerisinin de altýný çizen Mavroyenis, "Müzakereler, Kýbrýs Cumhuriyeti Baþkaný'nýn ve BM'nin himayesinde 2013 takvimi içerisinde iki toplumun temsilcileri arasýnda yürütülmelidir" iddiasýnda bulundu. Gazete, Mavroyenis'in; 11 Temmuz'da RMMO deniz üssünde meydana gelen patlama, ardýndan Rum tarafýnda yaþanan istikrarsýzlýk ve iç cephedeki sürtüþmeler yanýnda Kýbrýs doðrudan müzakerelerinde, ekonomide ve Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýný üstlenecek olmasý ýþýðý altýnda, bazý aktif politikacýlarla istiþare ettikten sonra Rum siyasi liderliðine, Güney Kýbrýs'ýn anayasaya aykýrý tez ve taktiklerden ve siyasi krizden çýkmasýna yönelik Strateji ve Taktik Planý'ný sunduðunu yazdý. Þirketlere, ailelere ve arkadaþ gruplarýna özel yat turlarý... Tel: SATILIK ARSA Kermiya da satýlýk þehit çocuðu arsasý SATILIK EV Minareliköy Hebo Yapý karþýsý 3+1 ev Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

17 12 Dev Adam farklý kazandý Litvanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda Türkiye, zayýf rakibi Portekiz'i maðlup etti. Salondan 23 sayý farkla, üstün ayrýlan 12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Þampiyonasý'na rahat bir galibiyetle baþladý. Türkiye, turnuvanýn ikinci maçýnda bugün Britanya ile saat 17:452te karþýlaþacak Þampiyonluðun favorisi Çetinkaya n 12 Spor yazarý "þampiyon kim olur?" sorusuna cevap verdi ve 8 spor yazarý Çetinkaya dedi. 2 spor yazarý Küçük Kaymaklý derken birer spor yazarý da Maðusa Türk Gücü ve Yenicami karþýlýðýný verdi Futbol Ligi'nin baþlamasýna az bir süre kala þampiyonluk adaylarýnýn çokluðu dikkatleri çekerken spor yazarlarýnýn bir çoðu favori olarak Çetinkaya'yý gösteriyor. 12 Spor yazarý ile yaptýðýmýz bir ankette "Lig bittiðinde ilk 3 sýrada hangi takýmlarýn olacaðýný öngörüyorsunuz?" þeklindeki soruya 8 spor yazarý 1. Basamaða Çetinkaya'yý yazdý. ÇETÝNKAYA ÞAMPÝYON OLUR DÝYENLER ÇOÐUNLUKTA Kadrosuna çok iyi defans oyuncularýnýn yaný sýra iyi yabancýlar ve bir de süper lig tecrübesi olan Barýþ Memiþ'i katan sarý kýrmýzýlýlar Mehmet Bolkan ile mutlu sona ulaþabileceðini düþünürken, geçen yýlýn þampiyonu Küçük Kaymaklý'ya þampiyonluk için sadece 2 spor yazarýnýn þans tanýmasý da ilgi çekiciydi. Kaymaklý'nýn henüz yabancýlarýný belirlemememsi, Yasin gibi bir yýldýzýný kaybetmesi ve teknik direktör deðiþtirmesi handikap olarak gösteriliyor. YENÝCAMÝ VE MTG'YE ÞANS TANIYAN BÝRER KÝÞÝ Yaptýklarý transferler ve verdikleri demeçlerle þampiyonluða oynayacaklarýný gösteren 5-6 takým olmasýna raðmen spor yazarlarýnýn bir çoðunun Çetinkaya'da hem fikir olurken Transfere çok büyük bütçe ayýran ve kaliteli yabancýlar getirerek 1. Lige geldiði yýl þampiyon olmak isteyen Yenicami'ye þans tanýyan tek isim Yenidüzen Köþe Yazarý Hasan Hüda Ecer oldu. MTG'ye ise sadece Haberdar'dan Raif Özgüren þampiyonluk için þans tanýyor Spor yazarlarý'nýn sezonu ile ilgili tahminleri þöyle Mustafa Özsoy (Havadis) 1. Çetinkaya 2. YAK 3. MTG Ahmet Özyaþar (Kýbrýs Gazetesi) 1. Kaymaklý 2. Çetinkaya, 3. MTG Raif Özgüren (Haberdar): 1. MTG 2. YAK 3. Çetinkaya Hasan Hüda Ecer (Yenidüzen): 1. YAK 2. Kaymaklý 3. MTG Ahmet Özsoy (Havadis) 1. Çetinkaya 2. YAK 3. Kaymaklý Þükrü Buraðan (Kýbrýs Gazetesi) 1. Çetinkaya 2. MTG 3. YAK Necmi Belge (Yenidüzen) 1. Çetinkaya 2. Kaymaklý 3. MTG Ýbrahim Özsoy (Kanal T) 1. Kaymaklý 2. Çetinkaya 3. Yenicami Mehmet Öksüzoðlularý(Halkýn S.) 1. Çetinkaya 2. MTG 3. YAK Ahmet Ogan (Kýbrýs Gazetesi) 1. Çetinkaya 2.Kaymaklý 3. YAK Gökmen Bolkan (BRT) 1. Çetinkaya 2. MTG 3. Yenicami Necati Özsoy (Afrika) 1.Çetinkaya 2. Kaymaklý 3. MTG Bu yýl ikincisi düzenlenen yarýþta hedef þeref kürsüsü olacak Bisikletçiler Balýkesir'e gidiyor n Balýkesir Kurtuluþ Gençler ve Yýldýzlar Bisiklet Turu'na KKTC Bisiklet Federasyonu da dördü sporcu altý kiþilik kafile ile katýlacak Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafýndan düzenlenen Bursa Takýmsal Bisiklet Yol Yarýþý'nýn ertelenmesi üzerine KKTC Bisiklet Federasyonu, Balýkesir'de gerçekleþecek yarýþ için hazýrlýklarýna baþladý. 3-4 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleþeceði belirtilen Bursa Bisiklet Yol Yarýþý'nýn Ramazan Bayramý nedeniyle ertelendiðini belirten KKTC Bisiklet Federasyonu, 7,8 ve 9 Eylül 2011'de gerçekleþecek Balýkesir Kurtuluþ Gençler ve Yýldýzlar Bisiklet Turu'na katýlacak KKTC Bisiklet Kafilesi'ni açýkladý. Zihni Üney ve Abdullah Tel'in yönetici olarak görev yapacaklarý KKTC Bisiklet Kafilesi'nde Soner Akbaþ, Arda Alibaba, Hüseyin Topal ve Ali Bostancý sporcu olarak görev yapacaklar. 6 Eylül 2011, Salý günü Türkiye'ye gidecek olan KKTC Bisiklet Federasyonu Kafilesi, 10 Eylül 2011, Cumartesi günü adaya dönecek. Yazýn son turnuvasý Maðusa'da yapýlacak Plaj'da son turnuva n Sezonun son plaj voleybolu turnuvasý olan 4. MAGEM Plaj Voleybolu Turnuvasý kayýtlarý Pazartesi baþlýyor. Glabsides'teki turnuvada sezonun þampiyonlarý belirlenecek Voleybol Federasyonu tarafýndan her yýl düzenlenen ve yaz aylarýnýn en çok izlenen spor faaliyetlerinden biri olan Plaj Voleybolu Turnuvalarý'nýn sonuncusu önümüzdeki hafta yapýlýyor. Gazi Maðusa'nýn Glabsides Plajý'nda gerçekleþecek turnuvaya sponsorluðu MAGEM, organizasyonu ise Voleybol Federasyonu ile birlikte yapýyorlar. SON TURNUVADA BÜYÜK ÇEKÝÞME VAR Bu yýl 4. Yapýlacak Turnuva'da özellikle büyük erkekler ve yýldýz kýzlardaki çekiþmenin sonucu merakla bekleniyor. Katýldýklarý 3 turnuvayý kazanan Gürol - Umut çiftinin yaný sýra sezonun tüm turnuvalarýnda final oynamayý baþaran Münür arasýndaki klasman savaþý görülmeye deðer olacak. Yýldýz kýzlarda da bu yýlýn þampiyonlarý son turnuvanýn sonunda belli olacak. KAYITLAR PAZARTESÝ BAÞLIYOR Plaj Voleybolu sezonun son turnuvasý olan 4. MAGEM Turnuvasý'na kayýtlar önümüzdeki Pazartesi günü baþlýyor. Sporcular Türk Bankasý Þubeleri'ne katýlým ücretlerini yatýrarak turnuvaya kayýtlarýný yaptýrabilecekler. Turnuvyaa katýlým için 7 Eylül günü saat 13.00'e kadar kayýt yaptýrýlabilecek. Beþiktaþ Edu'yu borsaya bildirdi Beþiktaþ transferde hareketli günler yaþýyor. Siyah-beyazlýlarýn yeni hedefi Schalke 04'te forma giyen Edu ile görüþmelere baþladý. Beþiktaþ, Almanya'nýn Schalke 04 Kulübü'nde forma giyen futbolcu Eduardo Goncalves de Oliviera'nýn (Edu) kiralýk olarak transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle görüþmelere baþlandýðýný Borsa'ya bildirdi. Beþiktaþ Futbol Yatýrýmlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'na (ÝMKB) gönderdiði ve Kamuyu Aydýnlatma Platformu'nda da yer alan yazýda, ''Schalke O4 Kulübü oyuncusu Eduardo Goncalves de Oliviera'nýn kiralýk olarak transferi konusunda, futbolcu ve kulübü ile görüþmelere baþlanmýþtýr'' denildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3542 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hayat bayram olabilir mi?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3542 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hayat bayram olabilir mi? Eyleme Türk polisi izin vermeyince buna karþý direnenler, Barýþ Gücü'nün koyduðu yasaða kuzu kuzu uydular. Ara bölgedeki barýþ etkinliðine katýlmadýlar. Bu memleketin bizim olduðunu unuttular! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı