ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3541 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BANA SALDIRMAYAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3541 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BANA SALDIRMAYAN"

Transkript

1 Siz devletsiniz ha... Ama Teknecik santralýna takacak bir filtre için bile paranýz yok! Göz göre göre zehirliyorsunuz halký... Bundan sonra ölen her kanserlinin mezarýna 'Katili devlet' diye yazýlmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3541 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LORDOS'UN KADERÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KIBRIS BÝLGÝSAYAR DEÐÝL Ali Osman BANA SALDIRMAYAN TECAVÜZCÜ BÝN YAÞASIN Erdoðan Baybars SENEDE BÝR GÜN Elvan Levent MANEVÝYAT TERANESÝ Mehmet Levent Amerikan bayraklarýyla Yalçýn Okut Kansere davetiye çýkaran Teknecik Elektrik Santralý ndaki dumaný önlemek için hükümetin filtre alacak parasý yokken, ülkemizde helikopter ve birkaç yat sahibi olanlar var... Halil Falyalý Halil Falyalý soldan birinci, en saðda Ýsmet Felek Helikopter aldý Sorularýmýzý yanýtlayan Falyalý, helikopteri yatla birlikte satýn aldýðýný ve bunun kendisine 27 milyon dolara mal olduðunu açýkladý... 3 yatý bulunduðunu söyleyen Falyalý, bir yatýnýn da Fransa da olduðunu belirtti... n Dünyanýn en pahalý yatlarýndan biri olan yatta helikopter için özel pist bulunuyor... n Derviþ Eroðlu na yakýnlýðý ile bilinen Halil Falyalý, halen eroin suçlamasýyla Türkiye de tutuklu bulunan Ýsmet Felek in de yakýn dostlarýndan biri olarak tanýnýyordu ve Felek i cezaevinde de ziyaret etmiþti... n KKTC nin bir yangýn helikopteri bile yokken, Falyalý nýn özel helikopter sahibi olmasý ilgiyle karþýlandý... Helikopterin hangi amaçlar için satýn alýndýðý bilinmiyor... n 3 sayfada Afrika dan Mektup ta Denktaþ ýn durumu kritik n Denktaþ yoðun bakým ünitesinde, þuuru kapalý ve cihazlarýn desteðiyle yaþatýlýyor... n Ýsmet Kotak ýn da koma durumunun devam ettiðini açýklayan YDÜ Hastanesi doktorlarý, Kotak ýn durumunun Denktaþ ýn durumundan daha aðýr olduðunu söylediler... n Serdar Denktaþ: Güçlü insandýr, þuuru yerine gelirse en azýndan çocuklarýyla, torunlarýyla iletiþime geçebilir, ama bunun tersi de olabilir... n Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu Denktaþ ýn bilincinin kapalý, kalp ve akciðeri için makine desteði almak zorunda olduðunu söyledi... n 2. sayfada ÝÞ, KENDÝ KAVGAMIZ OLUNCA... Salih Çelebioðlu l 8. sayfada Zorunlu Bir Tatil Gezisi 3 Dolgun Dalgýçoðlu l 6. sayfada Ýki dostum yoðun bakýmda yanyana (2) Zübeyir Aðaoðlu l 15. sayfada MÝLLÝ BÝRLÝK VE KARDEÞLÝK DESTANI Bülent Tekin l 13. sayfada 1 EYLÜL BARIÞ GÜNÜ Ara bölgedeki etkinliðe izin vermeyen BM açýklama yaptý n 3. sayfada

2 TUZLA'DA 150 DÖNÜM ARAZÝ YANDI Tuzla'da, Kral Mezarlýklarý bölgesinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayý dün çýkan yangýnda toplam 150 dönüm arazi yandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, saat 16.00'da baþlayýp iki saat süren ve itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnda, üç ayrý þahsa ait toplam 105 dönüm anýz ile devlete ait 45 dönüm arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandý. HAVA SICAKLIÐI ARTACAK KKTC'de bugünden itibaren hava sýcaklýðýnýn artacaðý bildirildi. Meteoroloji Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, en yüksek hava sýcaklýðýnýn iç kesimlerde 35-37, sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredeceði belirtildi. Hava, yarýn parçalý ve az bulutlu, daha sonraki günler ise açýk ve az bulutlu olacak. Rüzgar, genellikle güney ve batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. ALSANCAK'TA HIRSIZLIK Alsancak'ta Ýsmail Karþýlý'ya ait evde önceki gün yapýlan hýrsýzlýk olayý ile ilgili olarak þüpheli görülen iki kiþi tutuklanýrken 2 kiþi de aranýyor. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, evden muhtelif ziynet eþyalarý ile bin 165 TL, 190 Euro ve 130 Sterlin çalýnmasý üzerine polisin yürüttüðü soruþturmalarda meselede þüpheli görülen P.H (E - 29) ve T.D (K - 30) tutuklandý. B.H. ve H.H. ise aranýyor. OZANKÖY'DE HIRSIZLIK Ozanköy'de ise, yine önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olayýnda Müyesser Deðirmenci'ye ait evden muhtelif ziynet eþyalarý ile Canan Deðirmenci ve Vildan Þah'a ait çanta içerisinden toplam 5 bin 400 TL nakit para çalýndý. Polis, her iki olayla ilgili soruþturmasýný sürdürüyor. TACÝKÝSTAN DÜNYANIN EN YÜKSEK BAYRAK DÝREÐÝ Tacikistan, dünyanýn en yüksek bayrak direðiyle Guinness Rekorlar Kitabý'na girdi. 165 metre yüksekliðindeki bayrak direði, 9 Eylül'de 20. yýl dönümü kutlanacak baðýmsýzlýk gününün resmi sembolü olarak lanse edildi. Devlet Baþkaný Ýmamali Rahman, dün geç saatlerde baþkent Duþanbe'nin merkezine dikilen direðe bayrak çekilirken yaptýðý konuþmada, bu bayraðýn baðýmsýzlýk, barýþ, birlik ve ulusal uyumu pekiþtirdiðini söyledi. ABD KUZEY CAROLINA VE NEW YORK "AFET BÖLGESÝ" ABD Baþkaný Barack Obama, hafta sonunda Kuzey Carolina ve New York eyaletlerini vuran Irene kasýrgasýnýn yol açtýðý seller nedeniyle iki eyaleti "afet bölgesi" ilan etti. Afet bölgesi ilan edilmesi her iki eyaletin de federal yardýmlardan yararlanabilmesine olanak tanýyacak. Irene kasýrgasý yüzünden onlarca yýlýn en kötü sel felaketini yaþayan Vermont ise afet bölgesine dahil edilmedi. Denktaþ'ýn saðlýk durumu kritik n DENKTAÞ YOÐUN BAKIM ÜNÝTESÝNDE, ÞUURU KAPALI VE CÝHAZLARIN DESTEÐÝYLE YAÞAMA TUTUNUYOR n ÝSMET KOTAK HALEN KOMADA Beyin dokusu ile kafatasý arasýnda biriken kan nedeniyle Ankara Gülhane Askeri Týp Akademisi'nde (GATA) ameliyat olan ve önceki akþam GATA doktorlarý eþliðinde ambulans uçakla KKTC'ye getirilen Rauf Denktaþ'ýn saðlýk durumu ciddiyetini koruyor. Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu baþkanlýðýndaki doktorlar heyeti, dün Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde bir basýn toplantýsý düzenleyerek Denktaþ'ýn saðlýk durumu hakkýnda basýný bilgilendirdi. ÖZMENOÐLU: "BÝLÝNCÝ KAPALI" Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu açýklamasýnda, tüm anabilim dalý baþkanlarýnýn alarm durumunda olduðunu belirterek, nörolojik olarak Denktaþ'ýn bilincinin kapalý, kalp ve akciðeri için makine desteði almak zorunda olduðunu bildirdi. Denktaþ'ýn bilincinin þu an yerinde olmadýðýný ve durumunun ciddi olduðunu kaydeden Özmenoðlu, týbbi olarak gereken her þeyin yapýlmakta olduðunu ifade etti. HARMAN: "SOLUNUM VE KALP DESTEÐÝ SAÐLIYORUZ" Nöroþirurji Anabilim Dalý öðretim üyesi Ferhat Harman da, daha önce GATA'da ameliyat yapýldýðýný hatýrlatarak, ayrýca bir müdahaleye gerek duymadýklarýný, Denktaþ'a solunum ve kalp desteði saðladýklarýný bildirdi. Harman, bir soruya karþýlýk, Denktaþ'ýn birden daha fazla organýnda rahatsýzlýk bulunduðunu ve beyin rahatsýzlýðý öncesi (akciðer gibi) baþka olumsuzluklar da yaþadýðýný belirterek, þu an için destek tedavisine ihtiyaç duyduðunu ve bir süre daha yoðun bakým servisinde kalacaðýný söyledi. SERDAR DENKTAÞ Denktaþ'ýn oðlu DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ da, basýnda çýkan bazý haberlerle ilgili düzeltme yapmak ihtiyacý hissettiðini söyledi. Bir TV kanalýnda Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn KKTC'ye GATA'daki ilgi ve iletiþim eksikliði dolayýsýyla ailesinin isteði üzerine getirildiðinin yansýtýldýðýný söyleyen Serdar Denktaþ, 3-4 aylýk sürede babasý Rauf Denktaþ'ýn geçirdiði rahatsýzlýklarýn kamuoyunun bilgisinde Gazetemiz tarihinde yayýnlanan "Bir Günde Vatandaþ" baþlýklý yazýda Bakanlar Kurulu kararý ile bir günde vatandaþ yapýlan doktorlarýn kimlikleri açýklanmýþ ve bu kiþilerin arasýnda yanlýþlýkla Yakýn Doðu Düzeltme ve Özür olduðunu, gerek GATA gerekse YDÜ Hastanesi'ndeki ilgi ve týbbi olanaklardan son derece memnun olduklarýný bildirdi. "ORASI DA VATAN BURASI DA VATAN" En son babasýyla önceki gün sabah saat sularýnda konuþtuðunu ve "Kýbrýs'a mý dönelim, burada mý kalalým" diye sorduðunu söyleyen Serdar Denktaþ, babasýnýn kendisine "orasý da vatan, burasý da vatan Çocuklarým ve torunlarým orada, dönelim" dediðini kaydetti. Serdar Denktaþ, "Güçlü insandýr, þuuru yerine gelirse en azýndan çocuklarýyla torunlarýyla iletiþime geçebilir, ama bunun tersi de olabilir... Zaten yapýlan týbben her þey üst düzeydedir... Duaya, kendisinin mücadelesine ve Allah'ýn takdirine ve rýzasýna ihtiyacýmýz vardýr" þeklinde konuþtu. Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn kamuoyunun bildiðinin aksine askeri uçakla adaya dönmediðini, Saðlýk Bakanlýðý'nýn tahsis ettiði ambulans uçakla KKTC'ye döndüðünü vurgulayan Serdar Denktaþ, ilginç bir tesadüf olarak iki eski dava arkadaþý Ýsmet Kotak ve Rauf Denktaþ'ýn neredeyse ayný rahatsýzlýktan dolayý ayný hastanede tedavi gördüðünü de belirtti. DENKTAÞ: "HER NEFES ALDIÐI GÜN BÝZE BÝR HEDÝYE..." Denktaþ, yapýlan tedavinin ve gösterilen ilginin meyvelerini vermesi ve babasý Rauf Denktaþ'ýn kendi gücü ve Allah'ýn takdiriyle tekrar konuþabilmesini dilediklerini söyleyerek "Biz yaþadýðý her günü bize verdiði bir hediye olarak addetmekteyiz" dedi. KOTAK HALEN KOMADA Bu arada YDÜ Hastanesi doktorlar heyeti, aort damar yýrtýlmasý nedeniyle YDÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen eski bakan, gazeteci, yazar Ýsmet Kotak'ýn da halen komada olduðunu ve durumunda herhangi bir deðiþiklik bulunmadýðýný bildirdiler. Doktorlar, koma durumlarýnýn da kendi içerisinde dereceleri bulunduðunu ifade ederek, Kotak'ýn þu anki durumunun Denktaþ'ýn durumundan daha aðýr olduðunu ifade ettiler. Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniðinde görevli Dr. Ferhat Harman'ýn da adý geçmiþtir. Konuyla ilgili Dr. Ferhat Harman KKTC vatandaþlýðýný evlilik yoluyla ve vatandaþlýða baþvurduktan 2 yýl sonra aldýðýný ifade etti. Yapýlan yanlýþlýðý düzeltir ve kendisinden özür dileriz. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý LORDOS'UN KADERÝ Andreas Lordos 84 yaþýnda... Yaþamýn son çeyreði mi? Genel bir kural yok ki... Deðiþir herkese göre... "Ölmek kaderde var, yaþayýp köhnemek hazin" der þair... Yaþlanmýþ Lordos da... Þaka deðil yýl geçmiþ aradan... Henüz 47 yaþýndaymýþ meðer o büyük trajedi vukubulduðunda... Genç, parlak bir iþadamý... Baþarýlarýnýn zirvesindeyken tam da... Maraþ'ýn incisi olan otellerini, mallarýný, kýsacasý herþeyini geride býrakarak göç etmek zorunda kalmýþ güneye... Herkes pahalý ve kýymetli eþyalarýný beraberinde götürürken, o sadece iþiyle ve mallarýyla ilgili belgeleri almýþ yanýna... Gidiþ o gidiþ... Maraþ'a dönememiþ bir daha... Maraþ'taki mallarý için Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvurmuþ Lordos... Þimdi deðil yýl önce yýlýnda... Ama nedense AÝHM bu kadar geciktirmiþ bu davayý... Zaten AÝHM de insana tam güven verici bir çalýþma düzeni içide deðil ya... Bunun gibi yýllarca beklettiði çok dava var daha... Hayal kýrýklýðý yaratan kararlarý da var ayrýca bazý davalarda... Kýsacasý, sonuna kadar güvenebileceðimiz bir kurum deðil... Ama hiç yoktan iyidir... Lordos'la ilgili karar 2011 yýlýna dek sarkmýþ... Haklý bulunmuþ Lordos... Türkiye aleyhine tazminata hükmedilecek... Ama edilemiyor bir türlü... Neden? Lordos'un Maraþ'taki mallarýnýn deðeri belirlenememiþ çünkü daha... Neden belirlenememiþ? Çünkü uzmanlarýn bu hayalet kente girmesine ve bunu belirlemesine izin vermiyor Türkiye... Lordos'un kuzeydeki Mal Tazmin Komisyonu'na yaptýðý bu yöndeki baþvurular hep bu mazeretle sonuçsuz kalýyor. Maraþ kapalý... Askeri bölge... Türk ordusunun elinde... Bu yüzden oraya girilemiyormuþ... Anlamýyorum... Anlamakta çok güçlük çekiyorum doðrusu... Maraþ yalnýz Maraþlýlarýn mý sorunu? Geriye kalan Kýbrýslýlar bununla hiç ilgilenmiyor mu? Yurdumuzun en güzel köþelerinden biri olan bu kentin bunca yýldýr kapalý kalmasý ve yýlanlara çýyanlara teslim edilmesi Maraþlýlardan baþka kimseyi rahatsýz etmiyor mu? Kuzeyde bunca miting, bunca eylem yapýldý þimdiye kadar... Ama bunlarýn hiçbirinde Maraþ'tan söz edilmedi. Neden? "Bu memleket bizim" diyenler Maraþ'ýn da bu memlekette olduðunu unuttular mý acaba? Maraþ'a bir yurt muamelesi yapýldýðýný göremedim ben hiç... Bunun için en yurtsever görünenlerin yurtseverliðinden de þüphe ediyorum artýk... Yurtseverlik, Trodoslarda veya Beþparmaklarda doðanýn büyüsüyle yanýp tutuþmak deðil... Girilemeyen askeri bölgelerle, 37 yýldýr mahrum býrakýldýðýmýz Maraþ için aktif bir mücadele vermek demektir yurtseverlik yaþýndaki Lordos'un artýk çaresizlik tütüyor sözleri... "Anlaþarak ayrýlalým" diyor... Umudunu kesmiþ çözümden... Olacak olan taksimmiþ bu aþamadan sonra... Baþka bir þey deðil... Rum toplumunun etkili seslerinden gelen bu tür açýklamalar, Türk tarafýnýn ayrýlýkçý þöven kesimlerini cesaretlendirir... Sonunda hedefe ulaþýldýðýna inanýrlar... Ama gerçek olan þu ki, taksim Kýbrýs için hiçbir zaman iyi bir çözüm olamaz ve bundan asýl zararý görecek olan da Kýbrýslýtürklerdir... Kuzeyde ayrý devlet demek, Türkiye'nin uydusu olarak kalmaya mahkûm olmak demektir... Yani Kýbrýs'ýn yarýsý artýk Kýbrýs olmaz, Türkiye olur... Hatta bir de referandum yapýp Türkiye'ye baðlarlar isterlerse... Kýbrýslýrumlarla Türkler ortak siyasi bir mücadele vermeyi öðrenemediler hiç... Böyle baþa böyle traþ...

3 AFRÝKA dan mektup... FALYALI, HELÝKOPTER, FELEK VESAÝRE Duyduðumuz zaman inanamadýk doðrusu... Bunun için de doðrudan kendisine sorduk... Kime? Halil Falyalý'ya... -Bir helikopter almýþsýn, doðru mu? -Doðru, dedi... Kaça aldýðýný da söyledi milyon dolar! Ama yatla birlikte... 3 yatý varmýþ Falyalý'nýn... Biri de Fransa'daymýþ... Maþallah! Bu ne lüks... Bir de siz öldük bittik diyorsunuz... Çocuðunuza bayramlýk ayakkabý alamadýnýz diye yakýnýyorsunuz... Ýþten atýldýnýz diye sýzlanýyorsunuz... Bayramda bile grev yapmaya kalkýyorsunuz... Ya da ne bileyim, Teknecik'e bir filtre takacak paranýz bile yok... Ahali zehirleniyor göz göre göre... Kanser oluyor... Ölüyor... Siz devletsiniz ha... Ama halký zehirlenmekten kurtaracak parayý bile bulamýyorsunuz... Oysa sevgili kulunuz Halil Falyalý'nýn 3 yat ve bir de helikopter alacak parasý var... Mehmet Çangar'ýn size 10 milyon sterlin borç verecek kadar da parasý çok... Villalarý, iþyerleri göz kamaþtýrýr... Oysa yüz lira bile yokmuþ biçarenin cebinde otuz yýl önce ticarete atýldýðýnda... Siz devletsiniz, ama onlarda olan mangýr sizde yok... Falyalý'da var, Çangar'da var, Vakkas'ta var, Suat Bet'de var... Ama sizde yok... Maaþlarý ödeyemeyince bir de avuç açarsýnýz onlara... Para kazanmanýn sýrrýný onlar bilirler, siz bilmezsiniz!.. * Falyalý... Toplumumuzda özel helikopteri olan tek adam... Siz bir yangýn helikopteri bile alamadýnýz... Ama Falyalý aldý... Yangýn için deðil... Keyfi için... Adamýn parasý varsa uçak da alýr, tren de alýr milyon dolar... Dile kolay deðil mi? Falyalý turnayý gözünden vurmuþ demek ki... Aslan da besler maþallah... Biz þu Ýsmet Felek olayýnda daha çok tanýdýk onu... Sýký dosttular... Din eðitimi kurslarýna da birlikte katýldýlar... Felek hapse düþünce, hapiste o da yalnýz býrakmadý onu... * Falyalý Karpaz þahini... Duymayan bilmeyen var mý adýný? Artermis'te iþkence gören Mehmet Bal'a telefon açýp bir de tehdit savurdu... "Sana az bile yaptýlar, ben olsam öldürürdüm seni" dedi... Bunu polis müfettiþi Hüseyin Eraslan da duydu... * Falyalý, þimdi Türkiye'de Ergenekon'dan tutuklu bulunan, eski Sivil Ýþler Baþkanlarýmýzdan Albay Namýk Koç'un da yakýn dostuydu... Þimdi hapiste olmasa, helikopteriyle gezdirirdi herhalde onu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ara bölgedeki etkinliðe BM'den izin yok Bugün 1 Eylül Dünya Barýþ Günü. Dünya Barýþ Günü nedeniyle 1 Eylül Tertip Komitesi, bugün saat 11.00'de ara bölgede Ledra Palace Otel karþýsýndaki Ýþbirliði Evi'nde (Home for Cooperation) basýn toplantýsý gerçekleþtirecek. Komitenin ara bölgede saat 19.30'da düzenleneceðini açýkladýðý "iki toplumlu" etkinlik ise, BM'nin geç bildirim yapýlmasý gerekçesi ile etkinliðe izin vermemesi nedeniyle yapýlamayacak. YAYINIMIZDAN SONRA... BM izin konusunda açýklama yaptý Kýbrýs'taki BM Barýþ Gücü, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsýyla, ara bölgede iki toplumlu etkinlikler yapýlmasýna izin vermemesi konusunda aldýðý eleþtiriler üzerine; açýklamada bulundu. Haberi; "1 Eylül Dolayýsýyla BM'ye Atýþlar" baþlýðýyla yayýmlayan Haravgi, BM'nin; etkinliklerin yapýlmasýna izin vermemesinin "ilerici" diye nitelendirdiði Kýbrýslý Türklerin tepkisine yol açtýðýný yazdý ve devamla BM'nin yanýtýna yer verdi. Üçlü görüþme konusunda "her ihtimal açýk" BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, Ekim ayý sonlarýnda yapýlmasý planlanan üçlü zirveyi New York kentinin Long Island isimli adasýndaki bir çiftlikte, birden fazla gün olacak þekilde planladýðý yönündeki iddialar sürüyor. Politis gazetesi; "Her Ýhtimal Açýk" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, diplomatik kaynaklarýn, Genel Sekreter Ban'ýn üçlü görüþmeyi Long Island'da yapma kararýný 7 Temmuz'da yapýlan üçlü görüþmede Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a ilettiðinde ýsrarcý olduklarýný yazdý. Gazete, Ekim ayýnda yapýlacak üçlü zirvenin, BM tarafýndan Kýbrýs sorununda bir dönüm noktasý olarak addedildiðini, bu yüzden de Ban'ýn bu görüþmede, Kýbrýs'ta devam etmekte olan yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerde alýnan sonuçlara bakmaksýzýn, tüm imkan ve olanaklarý kullanma giriþiminde bulunacaðýný iddia etti. Rum hükümetinin reddetmesine karþýn diplomatik kaynaklarýn, üçlü görüþmenin Long TAK muhabirinin Dev - Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis'ten aldýðý bilgiye göre, bugünkü etkinlik BM'nin izin vermemesi nedeniyle yapýlamayacak. Hedeflerinin; daha ileriki günlerde ara bölgede yapýlacak bir etkinlikle 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nü kutlamak olduðunu belirten Seyis, ayrýntýlý bilginin bugün saat 11.00'de yapýlacak basýn toplantýsýnda verileceðini kaydetti. GÜNEY KIBRIS'A ELEKTRÝK Atun: Sözleþme 6 ayý kapsayacak Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Güney Kýbrýs'a önümüzdeki aylar için elektrik enerjisi saðlanmasýný öngören sözleþmenin Pazartesi veya Salý günü tamamlanacaðýný ve 6 aylýk süreyi kapsayacaðýný bildirdi. KKTC'nin kullaným fazlasý elektrik enerjisinin Güney Kýbrýs'a verilmesi konusunu ilk önerdikleri zaman olduðu gibi, bu sözleþmenin de insani gerekçelerle yapýlacaðýný kaydeden Enerji Bakaný Atun, "Prensipte anlaþmaya varýldýðýný ve 6 ay daha Güney'e elektrik verileceðini, iki hafta önce zaten açýklamýþtým. Halen o noktadayýz" dedi. TAK muhabirine açýklama yapan Atun, elektrik enerjisinin Güney Kýbrýs'a satýþýnýn yine þahýs üzerinden olacaðýný ve þahýs üzerinden faturalandýrýlacaðýný da ifade etti. Güney Kýbrýs'a satýlan elektrik enerjisinin ilk fatura ödemesinin 11 milyon 200 bin TL olarak yapýldýðýný hatýrlatan Enerji Bakaný Sunat Atun, ikinci faturanýn da ay sonu itibarý ile çýkacaðýný ve tahsil edileceðini belirtti. Öte yandan Rum radyosunun haberine göre, Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) Baþkaný Manthos Mavrommatis, Güney Kýbrýs'ýn KKTC'den elektrik satýn almasý konusundaki yeni anlaþmanýn, Buna göre BM verdiði yanýtta; iki toplumlu etkinliklerin düzenlenmesini desteklediðini, ancak etkinliðe izin verilmemesinin; etkinliði düzenleyecek olanlarýn talebinin geç sunulmasýndan kaynaklandýðýný ifade etti. Bu konuyu, Kuzey Kýbrýs'ta yayýmlanan Afrika gazetesinin, dünkü sayýsýnda gündeme getirdiðini belirten gazete, devamla gazetenin haberinden alýntýlar yaptý ve BM sözcüsünün ilgili açýklamasýna yer verdi. Island'daki "Greentree Estate" vakfýnýn çiftliðinde yapýlacaðýnda ýsrar ettiklerini belirten gazete, üçlü zirvenin tek ya da birden fazla gün gerçekleþtirilmesinden baðýmsýz olarak, görüþmenin bu çiftlikte yapýlmasýnýn dahi Genel Sekreter'in müzakereleri daha üst düzeyde ele alma niyetini ortaya koyduðunu savundu. Habere göre, söz konusu diplomatik kaynak gazeteye; "Görüþmenin Long Island'da yapýlmasý planlandý. Ban Ki Moon, zirvenin bir günden uzun sürmesine, yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerden sonra bunun faydalý ya da gerekli olup olmadýðýna bakarak karar verecek. Camp David tipi müzakerelere atýfta bulunan böyle bir düzey yükseltilmesini kabul edip etmemek ise taraflara kalmýþtýr" açýklamasýnda bulundu. Gazete, Ban'ýn Long Island'da görüþme yapýlmasý önerisini sunarken BM'nin merkez bürolarýnda gerçekleþtirilen tamirat çalýþmalarýný bahane gösterdiðini, BM binasýndaki çalýþanlarýn onarým sebebiyle halihazýrda baþka yerlere taþýndýklarýný yazdý. önümüzdeki Pazartesi günü tamamlanacaðýný söyledi. Rum Haber Ajansý KÝPE'ye açýklamalarda bulunan Mavrommatis, anlaþmanýn esas kýsmýnýn tamamlandýðýný, ancak KKTC'deki Ramazan Bayramý tatili yüzünden, geriye anlaþmanýn Pazartesi günü tamamlanacak olan resmi kýsmýnýn kaldýðýný belirtti. Yeni anlaþmanýn kapsayacaðý sürenin 6 aya kadar ulaþabileceðini dile getiren Mavrommatis, KKTC'den Güney'e verilecek elektriðin oranýnýn Rum kesiminin ihtiyaçlarýna baðlý olacaðýný ifade etti. KKTC'den Güney'e verilecek elektrikle ilgili herhangi bir oran konusunda; hiçbir taahhüt bulunmadýðýný dile getiren Mavrommatis, anlaþmanýn süresinin teorik olarak 6 aya kadar çýkabileceðini ancak her þeyin günün ihtiyaçlarýna baðlý olacaðýný söyledi. "Yeni anlaþmanýn bir þahsýn arabuluculuðunu öngöreceðini" de dile getiren KEVE Baþkaný, bu kiþinin elektriði KKTC'den alacaðýný ve daha sonra Rum Elektrik Kurumu'na (AÝK) satacaðýný ifade etti. Mavrommatis, "kabul edilebilir olmasý için; anlaþmanýn yenilenmesinin bu þekilde yapýlacaðýný" sözlerine ekledi. ex istence Elvan Levent SENEDE BÝR GÜN Bugünü heyecanla bekliyor olmalýydýk. Týpký coþkulu bir bayram gününü bekler gibi. Çocuklar nasýl heyecanlanýyorsa bayram günlerinin arifesinde, biz de öyle heyecanlanmalýydýk bugün. Kulaða ne kadar da akýl almaz, ne kadar coþkulu geliyordu bu üç sözcük: Dünya Barýþ Günü... Bugündü iþte. Oysa bazý kaynaklarda Türkiye ve KKTC'den baþka dünyanýn hiçbir ülkesinde 1 Eylül'ün artýk Dünya Barýþ Günü olarak kutlanmadýðý yazýyordu. Merak edip, araþtýrmaya koyuldum. Hitler'in Polonya'yý iþgal etmesiyle insanlýk tarihinin en büyük felaketi sayýlan Ýkinci Dünya Savaþý'nýn baþladýðý gün, yani 1 Eylül, Birleþmiþ Milletler tarafýndan Dünya Barýþ Günü ilan edilmiþti. Ancak aradan zaman geçip sene1981'e geldiðinde bir deðiþiklik yapmýþ Birleþmiþ Milletler Dünya Barýþ Günü'nün tarihinde. Ve kendi 'Genel Kurul'larýnýn açýlýþ günü olan her Eylül ayýnýn üçüncü Salý gününü, Uluslararasý Barýþ Günü ilan etmiþti yýlýnda, yani aradan biraz daha zaman geçince, tarihi bir kez daha deðiþtirmiþler ve bu kez de Dünya Barýþ Günü'nün 21 Eylül'de kutlanmasýna karar vermiþlerdi. Son tarih 21 Eylül'dü yani... Yalan deðil, kafam karýþmýþtý gerçekten. Seksenlerin sonunda Sovyetler Birliði'nin çökmesi ve ardýndan da Varþova Paktý'nýn daðýlmasýndan sonra vazgeçmiþ dünya, Dünya Barýþ Günü'nü 1 Eylül'de kutlamaktan. Ancak yukarýda yazdýðýmýz tarihler, Sovyetler'in çöküþ tarihiyle de uyuþmuyordu pek. Elektronik ansiklopedi Vikipedia'da Ýngiltere, Ýspanya, Ýtalya ve Rusya'da kutlanan Dünya Barýþ Günü'nün tarihi de 21 Eylül olarak veriliyordu. Almanya'nýn olduðu sayfada ise Dünya Barýþ Günü'yle ilgili üç farklý tarih vardý: Almanya Federal Cumhuriyeti için 1966'dan bu yana 1 Eylül... Katolik kilisesi için 1968'den bu yana 1 Ocak... Ve Birleþmiþ Milletler'in uluslararasý Dünya Barýþ Günü olarak ilan ettiði 21 Eylül tarihleri... Bütün bu tarihlerin hepsini de Almanya'da ayrý ayrý Dünya Barýþ Günü olarak kutlanýp kutlanmadýklarýndan emin deðildim. Tek bildiðim, Vikipedia dýþýnda, yazýlý basýn da dahil olmak üzere, neredeyse bütün Türkçe kaynaklarda Dünya Barýþ Günü'nün 1 Eylül olarak geçtiðiydi. 21 Eylül'den bahseden yoktu yani pek. Uluslararasý Barýþ Günü'nün internetteki resmi sitesine baktým. Orada da verilen tek tarih 21 Eylül'dü. Ýtiraf etmeliydim ki, 21 Eylül'ün bir tarih olarak anlam ve önemini bir türlü idrak edemediðim gibi, Dünya Barýþ Günü'nün 1 Eylül tarihinden yirmi gün sonrasýna kaydýrýlmasýnýn -eðer varsa-mantýki nedenini de idrak edememiþtim doðrusu. Dünyadaki savaþlarý, çatýþmalarý, patlayan bombalarý, sýkýlan kurþunlarý bir günlüðüne de olsa durdurmak, Dünya Barýþ Günü'nün tarihini deðiþtirmek kadar kolay deðildi neresinden baksanýz ki, bu durumda tarihlerin de pek bir önemi kalmýyordu bana sorarsanýz. Bize gelince... Bu yýl, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nün diðer yýllarda olduðu gibi ara bölgede kutlanamayacaðýný açýklamýþ Birleþmiþ Milletler. Neden? Herhangi bir neden gösterilmemiþti... Biz bu adada yýlýn 364 günü 'barýþ' deyip duruyorduk. Geriye kalan bir gün ise ara bölgede buluþup Dünya Barýþ Günü'nü kutluyorduk. Ayný o taþ plaktaki þarkýnýn dediði gibi yani: 'Senede bir gün'... Fazla mýydý yoksa?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýki minare arasýnda duran Küçük bir baþ Gideceðimiz köyün minareleridir bunlar Ýyi bak bu fotoðrafa Kýbrýslý arkadaþ Ýmamýn ordusuna açýlmasýn bu yollar Kalay MÜSLÜMANLAÞMA SÜRECÝ DÖRTNALA Kýbrýslýtürkleri Müslümanlaþtýrma süreci dörtnala devam ediyor. KKTC Hükümeti'ne ve muhalif partilere bakarak bu sürecin baþarýsýz olma ihtimalinin ne kadar zayýf olduðunu anlayabilirsiniz. Fazla söze gerek yoktur. Müslümanlaþtýrma sürecine basýnýmýz da fazlasýyla katký yapýyor bu arada. Hemen her dönem duruma göre hareket etmeyi marifet sayan gazetelerimiz ve gazetecilerimiz zaten "Ilýmlý Ýslam" havasýna çoktan girdi. "Bundan fazla Müslümanlaþma'ya hayýr" demek yok. Olmasanýz da, öyle görüneceksiniz. Moda bu Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KIBRIS BÝLGÝSAYAR DEÐÝL Bugün 1 Eylül Dünya Barýþ Günü... Herþeyden uzak bir yazý yazmak istedim... Ne savaþ olsun içinde, ne de barýþ... Herkesin bildiklerini bir daha tekrarlamak denebilir yani... Bilgisayarýmý açtým, köþe yazýmý yazmaya koyuldum. Bir pencere açýldý! "Virüs programý"ymýþ Bilgisayarýmda sorun varmýþ.. Bu programý indirirsem sorunlarým çözülecekmiþ Ýndirelim bakalým dedim ve indirdim... Ve o andan itibaren bilgisayarýmýn internetle iliþkisi kesildi. Ertesi gün bilgisayar atölyesinde aldým soluðu arasýnda Kýbrýs'taki iki toplum arasýndaki iliþkiler belki de en iyi dönemindeydi Kimse böyle bir savaþ çýkacaðýný ve iki toplumun yaklaþýk otuz küsur yýl birbirlerinden uzak kalacaklarýný hesaplayamazdý Toplumlar arasýndaki düþmanlýðýn en az safhada olmasýna raðmen beklenmedik bir anda savaþ patladý. Sað-sol çatýþmasý þekline dönüþen ve sadece Rum toplumunun kendi arasýndaki bir hesaplaþmasý gibi görünen bu duruma, Türk yöneticiler dahi, "Merak etmeyin bu onlarýn iç sorunu" diyebiliyorlardý. Türk þövenist ve iþbirlikçiler, "Rumlar kendi sorunlarýný hallettikten sonra bize saldýracaklardý" diyerek haklýlýk payý aradýlar 1974 yýlýndaki savaþýn getirdiklerinden. Amerikan-Ýngiliz emperyalizminin bu oyununa o dönemin Sovyetler Birliði yöneticileri de kandýlardý Yýllar sonra bir gün gazetemizi ziyaret eden bir Rus Elçiliði görevlisine bunu sorduðumda verdiði yanýtý daha önce de yazmýþtým, bir daha yazayým: "O günlerde Rum solcular elçiliðimize sýðýnmýþlar ve o kadar çoktular ki elçilik bahçemiz dahi onlarý sýðamayacak durumdaydý. Faþistler tarafýndan öldürülenler de solculardý. Bu nedenle Türkiye'nin adaya asker çýkarýp müdahale etmesine yeþil ýþýk yaktýk " Türkiye'nin buraya çýkmasýný da Amerika'nýn istediðini unutmayalým. Ne için gelmiþti Türkiye buraya? Bozulan anayasal nizamý yeniden tesis etmek için Ýlk günlerde yaratýlan emperyalist çýkarlara dayalý kavgayý kimse Amerika veya Ýngilize mal etmedi! Türkiye'den o günlerde Rum solcular dahi medet bekledi. Türkler hayda hayda Bilgisayarýma atýlan ve ýsrarla her açtýðýmda karþýma çýkýp "Beni týkla bilgisayarýndaki dosyalarý düzenleyeyim Beni týkla virüs tehdidi altýndasýn" sözlerine kanarak týklamýþ ve internetimin dünyayla baðlantýsýný koparmýþtým. "Virüs düzenleyici programý" denilen program aslýnda güçlü bir virüstü Bilgisayarýmdaki virüsü Türkiye'ye benzettim Birisi bilgisayarýmý düzene sokacaktý, diðeri Kýbrýs'ta bozulan anayasal nizamý kuracaktý.. Ýkisi de tahribat yaptý sadece. Bazý bilgilerimi kaybetme pahasýna da olsa bilgisayarýmý formatlatarak yeniden düzenledim Ama Kýbrýs bilgisayar deðil ki... Bayram yeri çocuklarla þenlendi Ýslam Alemi'nin iki önemli bayramýndan biri olan Ramazan (Þeker) Bayramý KKTC'de huzur içinde kutlanýyor. Polis, bayramýn huzurlu bir ortamda geçmekte olduðunu ve þu ana kadar ülke genelinde ciddi bir olay yaþanmadýðýný bildirdi. Önümüzdeki Cuma gününün, Bakanlar Kurulu kararýyla idari tatil verilmesi ve hafta sonuyla birleþmesi nedeniyle bu yýl 6 güne çýkan Ramazan Bayramý tatili, birçok vatandaþa dinlenme ve gezme fýrsatý saðlýyor. Vatandaþlar bayram nedeniyle geleneksel aile ziyaretlerinin yaný sýra, hayatta olmayan yakýnlarýný mezarlarý baþýnda çiçekler ve dualarla anýyor. Lefkoþa'da Fuar Alaný'nda kurulan bayram yeri de yine en çok çocuklarý aðýrlýyor. POLÝSÝN ÖNLEMLERÝ Polis Genel Müdürlüðü, halkýn Ramazan Bayramý'ný huzur ve güven ortamý içinde geçirmesini saðlamak amacýyla ülke genelinde güvenlik ve trafik alanýndaki tedbirlerini en üst seviyeye çýkardý. Polis Genel Müdürü Günay Özan, halkýn þikayet ve yardým taleplerini deðerlendirmek ve anýnda hizmet verebilmek için, "155 Polis Ýmdat", "199 Ýtfaiye", "156 Alo Narkotik" ve diðer telefon hatlarýyla polis örgütünün halkýn 24 saat kesintisiz hizmetinde olacaðýný duyurdu. Özan, bayramla ilgili açýklamasýnda, trafikle ilgili de uyarýlarda bulunarak, trafik kurallarýna uyulmasýný, araç kullanýrken cep telefonu ile konuþulmamasýný, bir þeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini daðýtacaðýnýn da unutulmamasýný istedi. HAVA AÇIK GEÇECEK Bu arada Meteoroloji Dairesi, bugün havanýn açýk ve az bulutlu geçeceðini açýkladý. Sýcaklýk, mevsim normallerinde seyredecek ve iç kesimlerde bayram süresince derece; sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredecek. BAZI GAZETELER YAYINLARINA ARA VERDÝ 6 güne çýkan Ramazan Bayramý tatilinde, basýn çalýþanlarý da tatil yapma fýrsatý bulacak. Bazý gazeteler yayýnlarýna 1, 2 veya 3 günlük ara verdi. Afrika, Halkýn Sesi, Havadis, Kýbrýs, Star Kýbrýs, Yenidüzen gazeteleri yayýnlarýný kesintisiz sürdürüyor. Haberdar dün çýkmadý. Vatan, Demokrat Bakýþ ve Güneþ gazeteleri ise bugün ve bugün okurlara ulaþmayacak. Kýbrýs Volkan ve Ortam ise bu günler yanýnda Cuma günü de yayýmlanmayacak. Kýbrýslý da, bayram günleri üç gün çýkmayacak. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MANEVÝYAT TERANESÝ Birkaç ay önce bir yangýn çýkmýþtý Port Cratos Oteli'nde. Port Cratos sýradan bir otel deðil. Dev bir turistik tesis. Büyük tantana ve þaþaalarla açýlmýþ, KKTC turizminin incisi olacaðý iddialarý ayyuka çýkmýþtý. Ýþte böyle bir tesiste çýkan yangýn, elbette basýnýn ilgi odaðý olacaktý. Oldu da... Gazeteciler, foto muhabirleri, kameramanlar, yangýn olayýný izlemek, görüntülemek, haberleþtirmek için Port Cratos'a koþtu. Ne var ki hiç akla gelmeyen bir sürpriz bekliyordu göreve giden gazetecileri. Yangýnla ilgili birtakým gerçekleri gizlemeye çalýþtýklarý sonradan anlaþýlan otel yöneticileri, basýn mensuplarýný binaya yaklaþtýrmadýlar. Karþýlarýna maganda korumalarýný diktiler. Olayý izlemek ve görüntülemekte ýsrar edenler sille tokat tartaklandý, dövüldü ve zorbalýðýn haf safhaya çýktýðý þiddetle, gazetecilerin görev yapmasý engellendi. Böylece Port Cratos, KKTC makamlarýnýn da üstünde ayrý bir krallýk olduðunu ilân etmiþ oldu! Olay, baþta basýn camiasý olmak üzere, tüm toplumda o kadar büyük bir öfke uyandýrdý ki, hamasetçi kesimin önde gelen bir köþeyazarý bile "KKTC yöneticilerinden hiçbiri bir daha bu otele gitmemeli, gazeteler haber ve reklâmlarýna yer vermemelidir" diye yazdý. Þimdi bunlarý neden hatýrlayýp hatýrlatmak gereðini duydum? Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi ile Din Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý, çeþitli müslüman ülkelerden din adamlarýnýn katýldýðý bir "Kardeþlik Ýftarý" düzenlediler gazetecilerin zorbaca dövüldüðü bu Cratos otelinde! Baþbakan dahil, KKTC'nin üst düzey yetkilileri de katýldý bu "Kardeþlik Ýftarý"na. Gazetelerdeki görüntülerden izlediðim kadarýyla, eller dualar için Tanrýya açýldý... Ve sofrada okunan ezanla "Kardeþlik Ýftarý" gerçekleþti. Ýrsen Küçük'ün bu etkinlikte çekilmiþ bir fotoðraf yer aldý önceki günkü bir gazetede. Kompozisyon aynen þöyle: Ýki minare ortasýnda Küçük'ün yarým portresi! Ýþte dedim kendi kendime... Erdoðan'ýn gönlünde yatan ve dayatmalarla adým adým gerçekleþtirmeye çalýþtýðý KKTC geleceðinin fotoðrafý! Vakýflar Ýdaresi ile Din Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ortaklaþa düzenledikleri "Kardeþlik Ýftarý"nýn en önemli konuklarýndan biri de Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'di. Dünkü Star gazetesinin manþetinde sýrtýnda sýrmalý cübbesi, baþýnda beyaz kavuðuyla dört dörtlük bir asker selâmý çakarken yer alan Prof. Dr. Mehmet Görmez, bir mülâkat vermiþ bu gazeteye. Bu mülâkatýnda lâfý döndürdü dolaþtýrdý, Kýbrýslýtürklerde maneviyat eksikliði var, demeye getirdi! "Özgürlük, baðýmsýzlýk ve hürriyet" Kýbrýslýtürklerin karakterinde varmýþ. Olmayan maneviyatmýþ sadece! Dolayýsýyla bu karakterin manevi, zengin bir dünya ile taçlandýrýlmasý gerekiyormuþ! Ve bu da eðitimle saðlanabilirmiþ ancak! Anladýnýz deðil mi? Bir milyona yakýn Türkle sarýp sarmalayýp bizi... Daðý taþý bayraklarla donatýp Türkleþtirmeyi tamamladýlar! Yani Türklük tamam... Ama müslümanlýk natamam! Beyefendinin "manevi, zengin bir dünya" dediði budur iþte. Takmayýn kafanýzý bayramý maaþsýz ve parasýz geçiriyorsunuz diye. Çocuklarýnýza bir çift ayakkabý bile alamadýnýz diye yerinmeyin. Maddi dünyaya kanmayýn! En büyük zenginlik, manevi dünyanýn zenginliðidir! Hele o tarafa bir gidin... Göreceksiniz... Hiçbir derdiniz kalmayacak!

5 1 Eylül 2011 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bugün dünya barýþ günü Beni dinlerseniz þimdi aynanýn karþýsýna geçin ve önce kendinizle barýþýn. Gerçek barýþ budur. * Meclisa 12 yeni güvenlik kamerasý yerleþtirilmiþ. -Niye Kaþýkçý elmasýný mý sergileyecekler! * Turgay Hilmi, Meral Eroðlu'na sanata yaptýðý katkýlardan ötürü teþekkür etmiþ. - Þu kötü tesadüfe bakýn ki ayný gün Yaþar Ersoy da, devletin sanata ve sanatçýya destek çýkmamasýndan yakýnýyordu. * Taþelde çalýþanlar bayram süresince grevlerine vardiyalý olarak devam edecekmiþ. - Böyle vardiyalý grev de ilk defa oluyor galiba! Sulanmaya mý baþladý ne! * Çið süt paralarý henüz ödenmemiþ.. - Çið süt emdiler de ondan mý acaba? * BM, 1 Eylül'ün ara bölgede kutlanmasýna izin vermemiþ. - Ara bölgede kutlamanýn bir anlamý yok ki zaten Her iki tarafta salonlar boþ dururken, koridorda kutlamanýn hikmeti ne? *Türkiye'de Somali için 400 milyon TL yardým toplanmýþ. - Acaba diyorum, Türkiye'de Kuzey Kýbrýs Yýlý ilan edileceðine ve turist bekleneceðine, doðrudan yardým toplanýp gönderilse daha hayýrlý ve avantajlý olmaz mýydýk * Fenerbahçenin eski baþkaný Ali Þen, Fenerbahçe yönetimi tarafýndan yapýlmasý gerekenleri anlatmýþ. - Bu saatten sonra ne yapsan ne fayda Araba çamura saplanmadan akýl verilmeli! Bana saldýrmayan tecavüzcü bin yaþasýn Bir tecavüz olayý yaþandý! Tartýþmalarý hala sürüyor. Þimdi de tecavüze uðrayan kýzýn Türkiyeli olmasýna dikkat çekiliyor! Türkiyeli ve kimsesiz olduðu için ses çýkarýlmamýþ.. Kýbrýslý olsaymýþ büyük paparalar kopacakmýþ. Sallýyorlar Kafadan atýyorlar Yaþanmýþ böyle bir örnek yoktur. Gösteremezler. Bugüne kadar her tecavüz olayý nasýl lanetlendiyse, bu da ayný þekilde lanetlendi, yuhalandý. Hatta keçileri ve eþekleri becerenler bile yuhalandý! Tecavüze uðrayan ha Türkiyeli, ha Kýbrýslý Tecavüz eden ha Türkiyeli, ha Kýbrýslý Ne fark eder Ýnsan insandýr. Hayvan hayvandýr Yani bir Kýbrýslýya bir baþka Kýbrýslý tecavüz ettiðinde.. Veya.. Bir Kýbrýslý bir Türkiyeliye tecavüz ettiðinde "oh oh" dedik de Bir Türkiyeli bir Kýbrýslýya tecavüz ettiðinde "vah vah mý?" çektik. Hadi caným siz de Saçmalýyorsunuz Þurasý bir gerçektir ama Bizim buralarda, ateþ düþtüðü yeri yakar sadece. Bazý tecavüz olaylarýndan sonra, eylemler olmuþtur. Ama Eylemleri yapan Daha doðrusu baðýrýp çaðýranlar, tecavüze uðrayanýn ailesi ve yakýnlarýydý. "Amman Fatmagül'e tecavüz edildi, hadi hep beraber eyleme arkadaþlar" gibi bir durum yaþanmadý hiç. Görünür gelecekte yaþanmayacak da! Bana saldýrmayan tecavüzcü bin yaþasýn! Kurusun huyumuz böyledir çünkü! BÖYLE BÝR ANDI BARIÞ GÜVERCÝNÝ VE ÝNCE AV Bugün "1 Eylül Dünya Barýþ Günü." Bugün bir beyaz güvercin havalanacak maviliklere, aðzýnda zeytin dalý Uçacak Uçacak Uçacak Uçacak.. Uçacak Kuzeye uçacak Güneye uçacak Doðuya uçacak Batýya uçacak.. Her tarafa uçacak Dünyanýn sonuna kadar uçacak Çünkü güvenle konacak bir yer kalmadý. Üstelik ince av da baþladý.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Herkes Tatar- Bulutoðlularý restleþmesinin sonucunu merak ediyor ama o mesele yattý, gösteri bitti galiba!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Zorunlu Bir Tatil Gezisi 3 ÝSTANBUL-Gezimi zorunlu bir tatil gezisi diye adlandýrmamýn sebebini tahmin etmiþsinizdir. Müslüman ülkelerdeki akýþ, senenin bir ayý oruç diye yavaþlar. Genelde dokuz güne çýkartýlan bayramda da, durur. Kalýp çalýþmak isteseniz boþuna, çünkü kimse gelmez. "Tatil yapmam" deseniz boþta kalýrsýnýz. "Baðýmsýzým" kimse karýþamaz diye diretseniz bile yollara düþmeye mahkûmsunuz. O yüzden kaldýðýmýz yerden yolumuza koyulalým. Gerek sanayi bölgesi yapýlmasý, gerek artan iþçi için tarým alanlarýna fazladan yapýlan inþaatlarla bir zamanlarýn Bursa Þeftalisi þimdi oldu Lapseki þeftalisi. Lapseki köylüsü uyandý. Baktý ki toprak verimli, þeftali iyi verim verecek Buraya da inþaatlar konmadan þeftaliye baþlayalým dediler, ektiler þeftaliyi. Birkaç kilo almadan geçemedim o yoldan. Hazýr durmuþken üretici ile ayaküstü sohbet ettim. -Yok be aðabeycim ne gezer. Ancak geçiniyoruz. Gerçi dediðiniz doðru, biz burada yolculara fazla fiyat çekiyoruz ama mecburiyetten. Toptancýnýn verdiði ancak attýðýmýz ilaç parasýna kadardýr. Füze gibi fýrlayýp AB'yi "sollayan" ülkenin köylüsü de periþansa doktoru, bakkalý, berberi, esnafý gibi, diye düþündüm ama keyfimi bozmadým Çünkü zorunlu da olsa tatildeydim ve az sonra gerçek Ege'ye varacaktým. Çanakkale'den Ezine ve Edremit'e giden yolu ormanlarý keserek duble yapýyorlar, içim parçalandý. Oysa ki o yol hem yeterli geniþlikte, hem de fazla trafiði olmadýðý için trafiðe cevap verebilmekteydi. Amaç ille de, "yol yaptým" demekse, birileri ileride bunun hesabýný sormalý Kývrýla kývrýla orman arasýndan körfeze giderken daðlar bazen uzakta da olsa bir zamanlar müttefik savaþ gemilerinin konuþlandýðý engin Ege ortasýndaki Midilli adasýný gösterir gibi oluyor Arabanýn camý açýksa, ki açýlmalý Ýçeriye çam kokularýna karýþmýþ çitlemit, incir kokularý ile birlikte zaman zaman Karpaz'dan Karadenizliler tarafýndan tüketilmeye çalýþýlan "hapis" eþekler gibi deðil, Kaz Daðlarý'nýn özgür eþeklerinin sesleri geliyor, cýrcýr böceklerine karýþmýþ olarak. Orada Baf limaný, Leymosun by-pass yolu belki yok ama Trodos'tan Omorfo'ya inerken ne varsa aynýsý var. Akan dereler, aðaçlar arasýndan esen tatlý rüzgar, her türlü kuþ, böcek. Kývrým kývrým yükselen daðlarýn durulduðu son tepede uzanýp tutacakmýþsýn hissi uyandýran Edremit körfezinin boylu boyunca görüntüsü selamlar geçenleri. Karayollarýna ait tesiste baþta zeytinyaðýnda yumurta olmak üzere her türlü köy ürünleri ile kahvaltý yapýlabilir ve uzun geçen yolculuða bir mola vererek vücudu canlandýrabilirsiniz. Eðer yolunuz o bölgeye düþerse mutlaka durup, solda körfez, ileride Ayvalýk adacýklarý, saðda Midilli'yi zeytin aðaçlarýnýn arasýndan, eþeklerin anýrmasý eþliðinde izleyin. Ve bu anýnýzý bir yere not edin, çünkü sizde de bende olduðu gibi her sene yapýlmasý gereken bir alýþkanlýk haline gelebilir. Toplam yedi saat süren yolculuðu üç günde bitiremedim. Umarým yarýn Ayvalýk ve Seferihisar'la gezimi bitiririm. CTP'den 1 Eylül Barýþ Günü mesajý n AKANSOY: "ÝKÝ LÝDERÝN CESARETSÝZ, ÝSTEKSÝZ VE GÖNÜLSÜZ TAVIRLARI BÝZÝ, YENÝ BÝR FIRSATIN YOK OLMASINA DOÐRU GÖTÜRMEKTEDÝR" CTP - BG Genel Sekreteri Asým Akansoy, Kýbrýs'taki iki liderin "cesaretsiz, isteksiz ve gönülsüz" tavýrlarýnýn adayý yeni bir fýrsatýn yok olmasýna doðru götürdüðünü savundu. Akansoy yayýnladýðý 1 Eylül Dünya Barýþ Günü mesajýnda, "Adada kalýcý barýþa ulaþma amacý ve kararlýlýðý taþýyan, kurulduðu günden itibaren barýþ ile özdeþleþmiþ bir parti olan" CTP'nin tüm dünya halklarýnýn 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nü kutladýðýný bildirdi. 7 Temmuz Cenevre görüþmesinde BM Genel Sekreteri'nin çizmiþ olduðu yol haritasýnýn ve Kýbrýs'taki liderlere yüklemiþ olduðu görevin oldukça önemli olduðunu kaydeden Akansoy, "Uluslararasý kamuoyunun adaya çözüm gelmesi yönündeki kararlýlýðý ve çabasýna karþýlýk, müzakere sürecini yöneten iki liderin cesaretsiz, isteksiz ve gönülsüz tavýrlarý bizi, yeni bir fýrsatýn yok olmasýna doðru götürmektedir" ifadelerini kullandý. Gerek Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu gerekse Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, AYH: Barýþ, demokrasinin ikiz kardeþidir Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi (AYH), 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsý ile mesaj yayýmladý. AYH Disiplin Kurulu Üyesi Mualla Kavvas imzasýyla yayýnlanan mesajda, "Barýþ, demokrasinin ikiz kardeþidir. Hak, hukuk, adalet yaþarsa ancak barýþ içinde yaþar, barýþ içinde büyür, barýþla geliþir ve serpilir" ifadelerine yer verildi. Mualla Kavas, öncelikle insanlarýn kendiyle barýþýk olup kendi kendine saygý duymasý gerektiðini, hýrs ve tutkulardan, peþin hükümlülüklerden, öfkeden, kibirden, yalancýlýktan arýnarak, bunun yerine alçakgönüllü, iyilik, doðruluk, dürüstlük, cesaret ve sabýr gibi erdemlerle olgunlaþmasý gerektiðini kaydetti. DGP: Ýstihdamlar adil ve þeffaf sýnavlarla yapýlmalý Demokrasi ve Güven Partisi (DGP), kamuda yapýlacak istihdamlarýn, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan münhal ilan edilmek suretiyle, adaylarýn eþit þekilde yarýþacaðý adil ve þeffaf sýnavlarla yapýlmasý gerektiðini belirtti. Demokrasi ve Güven Partisi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, "DGP kamunun kurallarýna ve fýrsat eþitliðine aykýrý bir þekilde, sadece yandaþ partililerin istihdam edilmesine karþýdýr" denildi. "Ekonominin dibe vurduðu ülkemizde, sayýsýz genç insanýmýz iþsizlik sorunu ile mutsuz bir yaþam sürdürmekteyken, UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Ramazan Bayramý sonrasýnda kamuda istihdamlara baþlanacaðý yönündeki açýklamalarý, toplumu bir kez daha endiþeye sevketmiþtir" ifadesi kullanýlan açýklamada, "bir yandan halka tasarruf çaðrýsý yapan, vergileri arttýran, yaþamý pahalýlaþtýran hükümetin, buna karþýlýk, son olarak iktidara geldiði 2009 yýlýndan bu yana sürekli olarak geçici - sözleþmeli adý altýnda istihdamlar yaptýðý" savunuldu. Çaðdaþ bir devletin, sadece belli bir zümrenin deðil, tüm bireylerin yaþam kalitesinin iyileþtirildiði ve sürdürülebilir olduðu bir ekonomik yapýya sahip olmasý gerektiðine kendi ideolojik arzularýnýn peþinde koþarak, Kýbrýs'a adil ve kalýcý bir çözüm bulunmasý yönündeki eþsiz fýrsatý kaçýrmak üzere olduðunu savunan Akansoy, baþarýsýzlýðýn her iki liderin kiþisel beklentisine, arzusuna cevap vermeyeceði gibi, var olan durumun devamý ve sürecin týkanmasýnýn her iki liderin sorumluluðunda olacaðýný kaydetti. CTP olarak 23 Mayýs, 1 Temmuz ortak açýklamalarýnda tanýmlandýðý gibi bir federal çözümün, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum halklarý yanýnda, Türkiye Yunanistan ve bölge halklarýnýn da ortak çýkarýna olduðuna inandýklarýný bildiren Akansoy, "Barýþýn ne denli acil ve kaçýnýlmaz olduðunu, Kýbrýs Rum kesiminin zamanlamasý tamamen yanlýþ petrol ve doðalgaz arama giriþiminden de görmekteyiz." dedi. Mesajýnda, dünyanýn dört bir yanýnda ezilen tüm insanlarýn, halklarýn haklý mücadelesini de selamlayan Akansoy, yeniden þekillenen Ortadoðu'da, halklarýn demokratik ve hukuka dayalý yeniden yapýlanma süreçlerinde baþarýlý olmalarý ve barýþa kavuþmalarýný diledi. Kavvas, "Belki tek baþýmýza dünya barýþ ve kardeþliðini yaratabilecek kadar güçlü deðiliz ama; birbirimizle iyi iletiþim kurarak sevmekle, dürüstlükle, hoþgörüyle, birbirimizi kýskanmadan, içtenlikle sevmekle ve evimizde çocuklarýmýzdan baþlayarak, etrafýmýzdakileri de bu yolda eðitebilirsek, barýþ yolunda toplumsallaþabiliriz" ifadelerini kullandý. Ortadoðu'da akan kanýn durmasýný ve demokrasi uðruna verilen mücadelelerde ve hak arayýþlarýnda insanlarýn öldürülmesinin son bulmasýný istediklerini belirten Kavvas, "AYH'nin ilkelerinin en önemlilerinden bir olan" barýþýn, Kýbrýs ve dünyaya egemen olmasý gayretini sürdüreceklerini kaydetti. dikkat çekilen açýklamada þöyle denildi: "Oysa ülkemizde kamu hizmetleri bilgi, beceri ve liyakat aranmadan, belli bir çevre için rant kapýsý haline getirilmiþtir. Devletimiz kurulduðunda, kamuya alýmlarda adalet ve eþitliði saðlayacak anayasal bir kurum olarak oluþturulan Kamu Hizmeti Komisyonu, zaman içerisinde devreden çýkartýlmýþtýr. Böylece Anayasa'nýn eþitlik gibi, birçok temel ilkesi çiðnenmiþ, kalitenin düþürülmesiyle kamu hizmetleri hantallaþmýþ, ekonominin üzerine de önemli bir ek külfet getirilmiþtir. Bu ortamda kamu yönetimi açýk deðildir, dürüst deðildir. Yapýlan bu tür partizan uygulamalarla her geçen gün etkinlikten ve verimlilikten uzaklaþmaktadýr. Kamu hizmetlerinin açýklýk ve þeffaflýktan uzak bu yapýsý, ayrýca halkýn siyasete ve devlete karþý güvensizliðine neden olmaktadýr. Çýkar odaklý bu yapýlanma, halkýmýz arasýnda hiç de istenmeyen bölünmeleri ve kamplaþmalarý getirmektedir. Devlet ve hükümet yetkililerini, popülist yaklaþýmlarla mali dengeleri ve ekonomiyi darbeleyen; anayasal kurumlarý çiðneyerek, devleti çalýþmaz hale getiren tutumlarýndan vazgeçmeye çaðýrýyoruz." GÜNLÜK TIP TARÝHÝNDE AMERÝKAN LEKESÝ ABD'de, 1940'larda yapýlan týbbi araþtýrmalarda 83 Guatemalalý deneðin öldüðü iddialarý üzerine inceleme baþlatýldý. BBC'nin haberine göre, frengi ve bel soðukluðu hastalýklarýyla ilgili araþtýrmalara denek olarak katýlan Guatemalalý tutuklu ve hükümlülere deneylerde bu hastalýklarýn bulaþtýrýldýðý ortaya çýktý. Denekler arasýnda zihinsel hastalýðý olan mahkumlar ve öksüz çocuklarýn bulunduðu da tespit edildi. Soruþturmayý yürüten Biyoetik Komisyonu Baþkaný Amy Gutmann, araþtýrmayý "týp tarihinin utanç dolu bir parçasý" olarak niteledi. ABD tarihinde bu tip olaylar ile defa gündeme gelmiyor. Associated Press de ABD'de, arasýnda akýl hastalarýna hepatit virüsü bulaþtýrmaktan kanserli hücre aþýlamaya kadar çok sayýda deneyin yer aldýðý resmi belgeleri yayýnlamýþtý. Yani týp tarihinde bol bol Amerikan lekeleri mevcut. Týpký siyasal tarihte olduðu gibi BÝZ ALIÞIÐIZ Geçtiðimiz gün, Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun basýn danýþmaný Nazmi Pýnar aradý bizi telefonla... Cezaevi ziyareti için 'Afrika'ya neden davet yapýlmadýðýný açýkladý... Kabahat bakanda deðil, kendinde imiþ... Bizi bir kere telefonla aramýþ, düþürememiþ, sonra da aramayý ihmal etmiþ. Özür diledi... Zararý yok Nazmi, böyle þeylere alýþýðýz biz... SOKAKTA NAMAZ Bayram namazýnda ülkemizde camiler dolup taþmýþ... Ve pek çok vatandaþ cami dýþýnda, sokakta kýlmýþ namazýný... Ancak namaza giden Kýbrýslý Türklerin sayýsý çok azmýþ... Ýþte burada son durum bu... MESAJ AYIRIMI 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsýyla solcu örgütler mesaj yayýnladý, saðcýlardan ise ses çýkmadý. Milli günlerde solcularýmýz, enternasyonalist günlerde de saðcýlarýmýz mesaj yayýnlamaz... TATÝLÝN GÜZELLÝÐÝ Sokaklar sessiz... Araba gürültüsü yok... Þehirdeki trafikte sýkýþmýþlýk yok... Telefon trafiði yok... Tatilin en güzel yaný bu iþte... Ah, bir de yaðmur yaðsaydý keþke... Týrnak... "Herkesin, Kýzýlay yardýmlarýyla destekli, aylýk 30 lira maaþla gül gibi geçinebildiði günlerdeki o hýrstan arýnmýþlýktý bir bakýma insanlarý eþitleyen... Ve birbirine sýmsýcak yaklaþtýran... Yürekleri sevginin ve saygýnýn gücüyle kenetleyen gizem hep buradaydý... Derken, eþitliðin ortadan kalktýðý günler gelip çattý 10 yýllýk dönemin sonunda..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Ekonomik nedenlerle, bayramý bayram gibi yaþayamayacak oluþumuzu göz ardý edemeyiz ki Maaþlarýný alýp alamayacaðýnýn meraký ile bayram tatiline baþlayan nicelerinin suskun bekleyiþleri, geçim sýkýntýsý içinde her geçen gün döviz karþýsýnda eriyip giden kazançlar, bayramýmýzýn þekillenmesinde asal faktör olarak yerini almýþken; parasýz olmak, ama geleceðe güvenle bakmak nasýl olacak?" Çiðdem DÜRÜST (Star) "Bu halkýn bir bölümü bayrama aç girdi. Çocuklarýna ayakkabý alacak paradan yoksun girdi. Bu umurlarýnda mý? Kýbrýs Türkü'nün sabrýnýn çok ama öfkesinin þiddetli olduðunu öðrenmediler hala. Bir kez daha öðrenecekler " Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný HALÝL FALYALI Maðusa'nýn þahinlerinden biri olarak bilinen Halil Falyalý'nýn þansý UBP ve Derviþ Eroðlu seçildikten sonra iyice açýldý. Zaten çevrede 'Eroðlu'nun Prensi' olarak biliniyor. Doðrusu, Eroðlu'nun seçilmesi için canla baþla uðraþtý. Hem de yakýn dostu Ýsmet Felek'le birlikte... Þimdilerde en parlak günlerini yaþýyor Falyalý... KKTC'deki ekonomik durum kötü olabilir, ama Falyalý'nýn durumu tam tersi... Baksanýza, bir helikopter ile 3 tane yat satýn almýþ milyon dolar... Bu gidiþle Ýngiltere'deki Rus milyarder Abramoviç'e rakip olacak...

7 1 Eylül 2011 Perþembe SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN MÝLLÝ BÝRLÝK VE KARDEÞLÝK DESTANI Kürtleri teslim almak, ýrkçý, asimilasyonist politikadan baþka planý yok AKP'nin. Kandil'i bol bol bombalýyor/bombaladý/ bombalayacak. Kandil ve PKK kamplarýnýn çevresindeki yüzlerce köy bombalanýyor/ bombalandý/bombalanacak: Ýnsansýzlaþtýrýlan bir bölge elde etmek istiyor AKP. Türkiye, Ýran, Irak, ABD ve Kürt Federe Yönetimi'nin iþbirliði bu konuda olmasa(ydý) sivillerin ölümüne raðmen dünya bu operasyonlara göz yummazdý. Dünya demek ABD, AB, Rusya, Çin, Kanada ve Japonya demek! Ya da ABD'ye bile tek baþýna "dünya" diyebilirsiniz. AKP eþittir "devlet" oldu. Devletten nedense ýrkçý Türkçülüðün esaslarý çýkartýlamýyor. Hoþ, Türkçülüðün esaslarýný bir Zaza (Kürt) bulmuþtu ya, haklarý var! Kendini bu ülkenin sahipleri gören Beyaz Türklerdir (Kürt, Arap, Makedon, Kafkas, Balkan vs.). AKP rejimi, AB yolunda ilerlerken Baasvari bir rejim kurmanýn formülünü buldu. Daha fazla özgürlük, demokrasi söylemlerini yeterli bulan AB, sene iktidarda kalacak AKP Hanedaný'na evet diyor. AKP on yýldýr iktidardadýr. Zeynel Abidin Bin Ali, Muammer Kaddafi, Hüsnü Mübarek, Hafýz/Beþar Esad, Kral Abdullahlar gibi sene iktidarda kalmayý istiyorlar. Ve tüm bunlarý AB tipi demokrasi adýna yapacaklar(!) Adý bu rejimin ileri demokrasi de olsa-çok sayýda çakma muhalefet partileriyle de sistem desteklense!-aslýnda bu rejim bir monarþi, otokrasi veya diktatörlük deðil midir? Ýktidarda olanla muhalefette olanlar da ayný devlet partisidir çünkü: Birden fazla da olsa bu partiler kýlýk deðiþtirmiþ tek devlet partisidir(ler). Meðer AKP, bürokratik ve askeri vesayeti kýracaðým derken, kendi otoriter (Ilýmlý Ýslam'ý yani ABD Ýslam'ýný) rejimini kurmak istiyormuþ. Rejimin yeni kalemþörlerinin, bir ýrký ortadan kaldýracak düzeyde-hiçbir dinde ve mezhepte yer almayacak kadar!-gözleri dönebiliyor. Biz onlarý-dünya görüþleri, inançlarý ne olursa olsun!-akil insanlar bilirdik. Hüseyin Gülerce, "Yepyeni bir dönem var. Türkiye bu kez terörün belini kýracak!" diyor. Tercüme edeyim: "Tüm yöntemleri kullanarak PKK'yi (aslýnda Türkleþmek istemeyen Kürtleri demek istiyor!) yok edin!" Fehmi Koru ise Sri Lanka modeli(ni) öneriyor. Tercümeye gerek yok ama ben yine de edeyim: "PKK'yi ve bu arada tüm Kürtleri fiziki imhaya (soykýrýma) uðratýn!" Ortada yol göstericilerin "kötü" ve aklýn vereceði "iyi" düþüncelerin savaþý var. Bu savaþý bu iki düþünce tipi yönlendirecek. Erdoðan'ýn (Birinci Yol) yeni konsepti (MGK konseptidir de!) kötü bir arkadaþtýr: Özel Harekâtçý Polislerle, Jandarma (Ordu) Özel Harekâtçýlarla (yani JÝTEM'le) eskiye oranla daha inceltilmiþ operasyonlar yaparak [deþifre olmuþ (göze çokça batmýþ) faili meçhule(!) girmeden, tutuklamalarla] inkâr ve imhaya tavan yaptýrmak. Bu arada (en kýdemlileri ve kedileri dahi olmayan) eski tüfeklerden iþbirlikçi Kürt devþirmek. MGK'de de þu özetleyeceðim cümlelerle vurgulanan bu açýlýma(!) Milli Birlik ve Kardeþlik projesi diyebilirsiniz: "Var olan güvenlik ve otoritenin en güçlü þekilde hissettirileceði terörle mücadele yeni strateji ve yöntemlerle daha etkin, kararlý ve sonuç alýcý bir mücadelenin ortaya konulacaðý vurgulanmýþtýr." Yani kýsacasý demokratik Kürt siyasal mücadelesi ortadan kaldýrýlýyor. Ýkinci Yol: PKK ve Öcalan'ýn Türk siyaseti ve akademisyenlerince biraz daha ayrýntýlý incelenmesi(dir). Yeni Hükümet uzlaþmacý ve paylaþýmcý bir tavýr takýnarak Kürt Sorunu'nu çözüme yardýmcý olmasý gerekir. Hatta bunu-kürtlerle mutabakatý beklemeden de-sýrf AB'ye girebilmek için tek baþýna AKP yapmalýdýr. Çünkü "Tarih" AKP'ye böyle bir görevi yüklemiþtir. Görevini yapmayaný Tarih-her zaman yaptýðýný yaparak!-tasfiye edecek ve adýný dahi anmayacaktýr! Bayram þekerleri Kuzey Kýbrýs Turkcell'den Arife Günü bayram alýþveriþini tamamlayan halkýmýza Kuzey Kýbrýs Turkcell'den sürpriz geldi. Arife günü sabah saat 10.00'dan itibaren Girne, Güzelyurt, Lefkoþa ve Maðusa'da halkýmýza Kuzey Kýbrýs Turkcell sürpriz yaparak þeker daðýttý. Bu sürprizle mutlu olan insanlar, bayramýn anlamýnýn, hatýrlanmak olduðunu özellikle dile getirdi. British Academy Doða Koleji'ne katýldý Girne de 10 yýldan bu yana faaliyet gösteren British Academy'nin, Doða Koleji ailesine katýldýðý bildirildi. "Doða Koleji British Academy Okul Yönetimi" tarafýndan yapýlan açýklamada, British Academy'nin, "gelecek nesillere daha baþarýlý ve daha mutlu bir gelecek saðlamak için" Türkiye'nin Doða Koleji ile güç birliði yapma kararý aldýðý belirtildi Eðitim Öðretim yýlýndan itibaren okulun adýnýn "Doða Koleji British Academy" olacaðý ifade edilen açýklamada, okulun yönetimi itibarýyla Doða Koleji yönetimiyle eðitim yaþantýsýna baþlayacaðý kaydedildi. 12 Eylül'de eðitime baþlayacak olan "Doða Koleji British Academy"nin hem fiziksel hem de kadrosal yapýlanmasý ile tüm hazýrlýklarýný tamamladýðý ve eðitime hazýr olduðu ifade edilen açýklamada, konu hakkýnda 2 Eylül Cuma günü saat 18.00'de Cratos Premium Hotel Nobel Salonu'nda tanýtým ve bilgi paylaþým toplantýsý yapýlacaðý belirtildi. PATLAMA SORUÞTURMASI Kiprianu topu Savunma Bakanlýðý'na attý Limasol'a baðlý Mari köyündeki "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamayla ilgili soruþturmalar devam ediyor. Soruþturmalar kapsamýnda dün, Rum Dýþiþleri eski Bakaný Markos Kiprianu ile, patlamanýn ardýndan açýða alýnan Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) Komutan Yardýmcýsý Savvas Argiros ifade verdi. Haberi; " 'Siyasi Karar Doðruydu'... Markos Kiprianu Patlamanýn Konteynýrlarýn Muhafaza Þeklinden Kaynaklandýðý Deðerlendirmesini Yaptý" baþlýðýyla manþetten aktaran Haravgi gazetesi, Kiprianu'nun patlamayý araþtýrmak için görevlendirilen hukukçu Polis Poliviu'ya verdiði ifadede, patlayýcý yüklü konteynýrlarýn deniz üssünde muhafaza edilmesi ile ilgili kararýn siyasi ve doðru bir karar olduðunu vurguladýðýný, ancak bu konudaki yükümlülüðün Rum Savunma Bakanlýðý ile RMMO'ya ait olduðunun altýný çizdiðini yazdý. Kiprianu, alýnan bu siyasi kararýn doðru oluþunun yaný sýra, Fransa, Ýngiltere, Ýsrail gibi yabancý hükümetlerle BM Güvenlik Konseyi'nin de, Rum hükümeti tarafýndan alýnan bu kararla ilgili memnuniyet belirtmiþ olmalarýndan ötürü nesnel bir karar olduðunu da sözlerine ekledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BAÞBAKAN'A VE CUMHURBAÞKANI'NA ÇAÐRI.. Telefonla gazetemizi arayan Meryem Kasap birkaç gün önce yaptýðý þikayetten sonra Maðusa Karakolu'na çaðrýldýðýný ve iki saat ifade verdiðini söyledi. Þikayetçi olduðu komþularýnýn da karakola çaðrýldýðýný ama içlerinden birisinin subay olmasý nedeniyle kendilerinden özür dilendiðini söyledi ve bu kez Baþbakan ve Cumhurbaþkanlýðý'na çaðrýda bulundu... "Ben Meryem Kasap, Maðusa Surlariçi'nde kaldýðýmý daha önce söylemiþtim. Lala Mustafa Paþa Mahallesi'nde. Koçanlý malým olan evimde rahatsýz olduðum da þikayetim üzerine gazetenizde yayýnlanmýþtý. Yayýnlandýktan sonra biþzi Maðusa karakoluna çaðýrdýlar. Orada ifade verdik. Durumu anlattýk. Þikayetçi olduklarýmýzý da çaðýrdýlar. Ve 'kusura bakmayýn sizi rahatsýz ettik" diye baþladýlar sözlerine. Neymiþ efendim o evden birisi meðer askermiþ. Astsubaymýþ denenlere göre. Bu kez komþu sayýlan bu insanlar poliste karþýlanmalarý ve onlardan özür dilenmesi üzerine daha da ileri gitmeye baþladýlar. Bir öðretmen ve bir hukuk öðrencisi olarak koruma tutmak zorunda býrakýldým. Daha önce de söylemiþtim. Polis bu iþi yapmýyor, gazeteniz vasýtasýyla Baþbakan ve Cumhurbaþkaný'na sesleniyorum. Sizin yönettiðiniz ülkede bunlar oluyorsa ve biz can güvenliðimiz hakkýnda endiþe içindeysek sorumlusu kimdir acaba? Polis bizi koruyamýyor, siz de mi koruyamayacaksýnýz? Korunmamýz için kime baþvuralým. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne mi, Avrupa Birliði'ne mi?" SUSUN BARÝ... "Fakir" rümuzuyla gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýz da Yorgancýoðlu'nun bayramda verdiði demeci eleþtirdi. "CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun bayram mesajýný televizyondan dinledim. CTP halkýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý için mücadele edecekmiþ... Vay ki ne vay... Þu sözlere ve bu sözleri söyleyene bakýn hele... Kandýr çocuðu da taksim istesin... Eski yönetim de halký aptal sanýrdý, ahmak sanýrdý.. Bunlar deðiþti yenilendi diyorlar kendi kendilerine, ama mentalite ayný... Bale gudalya, bale gudalya... Deðiþen birþey yok... Halkýn yaþam kalitesini aðzýlarýna almamalý kimse de... Halk kelimesini de almamalýdýrlar. Hele halka ihanet eden CTP hiç almamalýdýr. UBP için eleþtirecek sözüm yok. Onlar Denktaþ'ýn kurdurduðu ve ayný mantýkla yaþamýný sürdüren bir partidir. Ankara'nýn kuklalarýnýn buluþtuðu yerdir. Ama diðerleri... Onlar halka yalan söylediler, ihanet ettiler. Üç kuruþla bakan vekil, müdür, müsteþar olan CTP'lilerin yedi yýl sonra nelere sahip olduklarýný yazalým da kamuoyu okusun mu? Kadýn kýz alemleri bel altý olduðundan yazmak istemem... Ama sakýn ola aðýzlarýný açmasýnlar... Hele çözümün olduðu ortamlara hasret kaldýklarýný söylemiyor mu Yorgancýoðlu... Ýfrit oluyorum... Çözümün önünde yedi yýl engel olarak durdunuz ve Türkiye'nin sözcülüðünü yaptýnýz... Þimdi de kabak doðrarsýnýz... Susun bari..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BOÞ ZAMAN YOKTUR, BOÞA GEÇEN ZAMAN VARDIR Bizim Mandra Mandradaki elektrik santrallerine filtre takýlmasý konusunun en nihayet Çevre Bakanlýðý'nýn gündemine alýndýðý yolundaki haberler halk arasýnda memnunlukla karþýlanýr. Ancak durum son derece ivedilik arzetmesine raðmen çalýþmalarýn çok yavaþ bir tempoda seyretmesi de büyük tepkilere neden olmaktadýr. Özellikle yýllardýr santrallerin bacalarýndan püsküren zehiri soluyup kanser kâbusuyla yaþayan bölge sakinleri, hiçbir araþtýrma ya da projeye gerek olmadýðýný, yapýlmasý gereken iþin belli ve süratle hayata geçirilmesinin kaçýnýlmaz olduðunu belirterek tepkilerini dile getirirler.

8 8 1 Eylül 2011 Perþembe Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu ÝÞ, KENDÝ KAVGAMIZ OLUNCA... Evvela, þu gerçeðe bir parmak basalým: Bulunacak hiçbir çözüm bize 1960 Antlaþmalarýnýn saðladýðý hak ve eþitliði saðlayamaz. Bu gerçeði görmemekte inatla direnen, Ankara'dan kumandalý sözümona siyasiler anlamamakta direnmektedirler. Ankara'nýn direnmesi anlaþýlabilir. Çözüm istememesi elde ettiði avantajlarýn yitirilmesinden kaynaklanmaktadýr. Yeryüzünde bir benzer oluþumu görmek kolay kolay mümkün görünmeyen bir olay. Bir toprak parçasýný, oradaki insanlarý kurtaracaðým yalaný ile iþgal edeceksin, topraklarýný yaðmalayacaksýn, yerli halkýn nüfusundan kat kat fazlasýný ülkenden oraya aktaracaksýn, kukla hükümetlerle, "demokrasi" orta oyunu ile dilediðin yasalarý çýkartacak ve oradaki insanlarý; uyguladýðýn ekonomik sistemlerle kendine baðýmlý hale getirecek ve þikâyete kalkýþtýklarý zaman "beslemeler" sözleriyle aþaðýlayacaksýn. Sonra da dünyaya dönüp, hiç yüzün kýzarmadan "Benim orada haklarým var, stratejik çýkarlarým var" diyebileceksin. Ve bu ülkede yaþayan ve yarým asrý aþkýn bir zaman süreci kendini hep bir kavganýn içinde bulan bu halk; tam da rahata ermeye hazýrlandýðý bir devrede bir baþka devletin esareti altýna girmiþ olduðunu farkederek "Kurtarýldýk mý? Has...tir" diyerek ayaða kalkmaya kalkýþacak ancak baþýna yediði coplarla içine düþürüldüðü felâketin boyutlarýný daha iyi kavrayabilmesi için iterek, kakarak bunu iyice belleteceksin. Kendi kiþisel çýkarlarýný düþünen hiç kimse ama hiç kimse; toplumu temsil ettiklerini sanan bunca iþbirlikçiler baþta olmak üzere bir anlaþmaya varýlmasýndan yana deðildir. Hele 1960 Antlaþmalarýnýn baz alýnarak yeniden gözden geçirilip günümüz þartlarýna uydurulmasýný hiç istemez. Sözümona siyasilerimiz, 1974'te Cenevre'de, Turan Güneþ'in sarfettiði sözlere takýlýp kalmýþlar, kýrýk plâk gibi ayný sözleri tekrarlayýp durmaktadýrlar: -Biz, artýk 1960 Antlaþmalarýna geri dönmeyiz... Neden? Nedeni çok. Ganimet var, hukuksuzluk var, mevki, makam var, maddi olanak gýrla. Yediðiniz önünüzde, yemediðiniz ardýnýzda. Bitmeyen, tükenmeyen bir hazine kalmýþ kuzeyde. Eee þimdi bunca olanak ele geçmiþken ve Rumun toplu katliamýndan da (!) kurtarýlmýþken geri dönmek olur muydu? Karþý tarafa nasýl: -Haydi 60 düzenine geri dönüyoruz. Herkes yerine dönsün, suçlular cezalandýrýlsýn, diyecektik? Diyemezdik tabii. En baþta da Denktaþ demezdi. Adamýn, bilmem kaç yýllýk rüyasý idi bu. Cumhuriyeti yýkmak ve adanýn kuzeyini Türkiye'ye baðlamak. Baþýmýza ne geldiyse bu ütopya yüzünden gelmedi mi zaten? Þimdi, aradan 37 yýl geçtikten sonra oturup, bugüne deðin, 60 düzenine dönmemekle yaptýðýmýz hatalarý konuþacaðýmýza, 20 Temmuz'larla, þükran günleriyle, þafak nöbetleriyle, festivallerle, panayýrlarla günü gün ediyoruz. Tam bir devekuþu misali baþýmýzý kuma gömmüþ etrafýmýzdaki tehlikeleri, bizi bekleyen sonu görmemekte direniyoruz. Üzerimize serpilmiþ bu mezellet tozundan bir türlü silkinip temizlenemiyoruz. Becerebildiðimiz tek þey, Ankara'nýn aðzýmýza týkýþtýrdýðý lokmalarda bir azalma hissettiðimiz zaman ciyaklamamýz. Ama aðzýmýza lokma týkýþtýrýlýrken, ayaklarýmýza vurulan prangalarýn her nedense farkýna varmak istemiyoruz. Hürriyetini, onurunu, gururunu, sadece kendinin deðil, çocuklarýnýn ve torunlarýnýn da geleceðini üç kuruþluk çýkar için feda eden bir halk þimdiye kadar görülmüþ müdür, bilmiyorum. Bildiðim tek þey, yýllarca Ankara'nýn çýkarý için Ankara'nýn direktifleri ile bu topraklarda anlamsýz bir kavga verdiðimiz... Ama kendi geleceðimiz için bugün vermek zorunda býrakýldýðýmýz yeni bir kavgayý bir türlü vermeye yanaþmadýðýmýzdýr. Acaba neden? TATAR'DAN BAYRAM ZÝYARETLERÝ- Maliye Bakaný Ersin Tatar, UBP Lefkoþa Ýlçesi'nin Ramazan Bayramý vesilesi ile gerçekleþtirdiði köy ve mahalle örgüt ziyaretlerine katýldý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, guruplar halinde köyleri ziyaret eden bakan ve milletvekilleri köylülerle sohbet edip bayramlarýný kutladýlar. Maliye Bakaný Ersin Tatar ve UBP Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre'nin yanýsýra ilçe yöneticileri ve parti meclisi üyelerinin yer aldýðý gurup, bugün bu çerçevede Düzova, Demirhan, Çukurova, Cihangir, Yeniceköy, Beyköy, Minareliköy ve Deðirmenlik'ten oluþan Kuzey Mesarya köylerini ziyaret etti. 3 örgütten ortak barýþ mesajý n BARIÞ SADECE ERKEKLERE BIRAKILAMAYACAK KADAR KIYMETLÝDÝR! Feminist Atölye, Sýnýrý Aþan Eller ve Yurtsever Kadýnlar Birliði dün yaptýklarý yazýlý ortak açýklamada barýþ sadece erkeklere býrakýlamayacak kadar kýymetlidir dediler. Ortak açýklama aynen þöyle: Bizler, Feminist Atölye, Sýnýrý Aþan Eller ve Yurtsever Kadýnlar Birliði olarak, 1 Eylül Dünya Barýþ gününde hep birlikte haykýrýyor ve iki toplumun liderlerini Kýbrýs sorununun bir an önce federal bir çözüme kavuþturulmasý için sahici bir irade koymaya davet ediyoruz. Bu adayý yurt bilen ve adil, demokratik ve eþit bir Kýbrýs'ta yaþama zamanýmýzýn çoktan beridir geldiðini düþünen insanlar olarak, 1 Eylül 2011 Perþembe günü saat 19.00'da Ledra Palace bölgesinde bulunan Tarihsel Diyalog Araþtýrma ve Ýþbirliði Evi'nde buluþuyoruz. Ve diyoruz ki: * Bizler için barýþ, deðerleri, tutumlarý, siyasetleri, süreçleri ve stratejileri de kapsayan geniþ bir kavramdýr. * Barýþ, þiddetin, korkularýn ve baskýlarýn her türlü biçimini ortadan kaldýran bir deðerdir. * Barýþ, bizi bölen tüm askeri, sosyal ve politik sýnýrlarýn ötesine geçmektir. * Barýþ, Kýbrýs sorununun siyasi ve toplumsal cinsiyet eþitliðine dayalý bir federal çözüme kavuþarak bizlere toplumsal dönüþümün parçasý olabileceðimiz bir gelecek imkânýnýn ortaya çýkmasý demektir. * Barýþ, ayný zamanda içinde yaþadýðýmýz ataerkil ve militarist sistemin yarattýðý hegemonik erilliðin baskýsýndan erkekleri de kurtarmak demektir. * Barýþ, hayatýn her alanýnda, iþ yerinde, karar alma mekanizmalarýnda, özel ve kamusal alanda erkeklerle eþit söz hakkýna sahip olmak demektir. * Barýþ, ordularýn, silahlarýn ve savunma için ayrýlmýþ bütçelerin olmadýðý bir güvenlik anlayýþýdýr. * Barýþ, herkes için eðitim, herkes için temiz su ve saðlýklý çevre demektir. * Barýþ, kendi yaþam tarzýmýzla ilgili karar verme özgürlüðüne sahip olmamýz, geceleri güvenlik içinde sokaklarda dolaþabilmemiz demektir. * Barýþ, farklýlýklara tahammül etmek, farklý olanlara saygý göstermek ve onlarýn onurlarýný gözetmek demektir * Barýþ, dýþlanmýþ, baský altýnda olan tüm sosyal gruplarla ve dezavantajlý insanlarla dayanýþma kurmak demektir. * Barýþ, toplumsal cinsiyet eþitliðini ve barýþ kültürünü yaygýnlaþtýracak kurumsal yapýlar kurmak demektir. * Barýþ, bitmeyen bir süreç, bir yaþam tarzý ve duyduðumuz sevginin meþakkatli emeðidir! Federasyon ve Feminizm Hemen Þimdi! Kalem Yalçýn Okut Amerikan bayraklarýyla Libya'da Gaddafi karþýtlarý 'zafer'lerini Amerikan bayraklarýný sallayarak kutladýlar. Gazetelerde çýktý o utanç fotoðrafý. Kosova'da da ayný þey olmuþtu; onlar da 'zafer'lerini Amerikan bayraklarýný dalgalandýrarak kutluyorlar. Suriye'de de kendilerine "Devrimci Konsey" adýný takan muhalifler yakýnda zaferlerini Amerikan bayraklarý ile kutlamayý umuyorlar. Hatta, Suriye'de kendilerine "Devrimci Konsey" adýný takan dincilerin (hem dinci hem devrimci nasýl olunabiliniyorsa!) Amerikan bayraklarý yanýnda Türk bayraklarýný da sallayacaklarý kesin "Devrimci Konsey" karar vermiþ. Rejime karþý "tek çözüm silahlý ayaklanma" demiþ. Ancak, Suriye'deki Beþir Esat rejiminin Gaddafi rejimi kadar yalnýz olmadýðý biliniyor. Arkasýnda Ýran var, Rusya Federasyonu ve Çin de var. Çin ve Rusya Federasyonu'nun, Suriye rejiminin de Gaddafi'ninki gibi Ýlahlar tarafýndan boðazlanmasýna göz yummayacaklarý açýk. Bu konuda her iki ülke de resmen açýklamalar yaptýlar. Kaldý ki, sadece Ýran'ýn desteði bile Suriye'deki rejimin direncini uzun süre artýrmaya yeter. Suriye'deki içsavaþa Ýran'ýn seyirci kalmayacaðý açýk. Ýran'ýn müdahale edeceði Suriye'deki bir içsavaþa ABD ve diðer emperyalistlerin Ortadoðu'daki gamalý hançeri olan Ýsrail'in de müdahale edeceði; ve savaþ alevlerinin Lübnan, Ürdün, Kürdistan, hatta Suudi Arabistan'ý da saracaðý da çok açýk. Türk Hariciyesinin Yalancýlýðý TC'deki mevcut hükümetin izlediði politikalarýn ne kadar büyük yalanlar üzerine kurulduðu sadece Libya ve Suriye'deki tutumlarýndan apaþikar oldu. Malûm, TC Dýþýþleri Bakaný Davutoðlu, önceleri "bütün komþularla sýfýr sorun" diye bir terane tutturmuþtu. Hatta, o çerçevede Suriye ile karþýlýklý vize kaldýrýlmýþ, sýnýrdaki mayýnla arazinin temizlenmesi kararý alýnmýþtý. Þimdi ise Recep Tayyip Erdoðan da, Abdullah Gül de, Davutoðlu da her gün Beþir Esat'a tehditler yaðdýrýyorlar: Çekil!.. Hatta, R. T. Erdoðan, Libya'ya NATO saldýrýsý baþlayýnca, "NATO'nun Libya'da ne iþi var?" demiþti. Sonra, ABD aða-babasýndan aldýðý emir ve yediði sümsüklerle NATO saldýrýlarýna destek vermeye baþlamýþ, Ýzmir limanýný da NATO saldýrýlarýnýn karargâhý olarak vermiþti Yine þu Hain Kürtler Tabii, Türk ýrkçýlýðýnýn ABD uþaklýðý büyük bir çeliþki ile de karþý karþýyadýr. Gelmiþ geçmiþ en Amerikancý TC hükümeti olan AKP hükümeti Pentagon'un sümsük ve emirleriyle Suriye'ye saldýrýr ve Beþir Esad rejimini yýkmayý baþarýrlarsa, orada da bir Kürt devletinin kurulacaðý bütün uzmanlarca kabul edilmektedir. Kuzey Irakta zaten var, Suriye'de de bir Kürt devletçiði kurulursa, bu geliþmenin güneydoðu Anadolu'daki Kürt isyanýný tetikleyip ateþleyeceði su götürmez. Bütün bu nedenlerle, AKP hükümeti aþaðýsý sakal, yukarýsý býyýk durumundadýr. Ancak, "baþarý" mavallarý arkasýnda yatan en çýplak gerçeklik: Pentagon uþþaklýðýna devam etmek zorunda olduðudur. Nitekim, TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun ünlü "sýfýr sorun" teori ve söylemlerinin sadece birkaç ay içerisinde çökmesi de ABD uþþaklýðýna ta baþtan beri boyun eðdiklerinin somut kanýtýdýr. Zaten varlýk nedenleri ve "baþarý"dan "baþarý"ya koþmalarýnýn nedenleri de o uþþaklýktýr Kore savaþýndan beri Amerikan bayraðý ve Türk bayraðý yan yana deðiller midir?.. Ýþin püf noktasý burasýdýr

9 1 Eylül 2011 Perþembe 9 Tünel ALINTI CEMAATE HODRÝ MEYDAN Söz bitti diyen baþkana söyleyecek sözümüz var. Acýmýzý gözyaþýmýzý yüreðimize gömeceðiz: Ama insanlýk düþmanlarýna inat konuþacaðýz. Mücadelemizi baþýmýz dik bir þekilde sürdüreceðiz. Baþbakan buna artýk anlamalýdýr. Bu topraklarda yaþayan Kürtleri teslim almak Erdoðan'ýn haddi deðildir. Bu güne gelinmiþse bu verilen bedellerin sonucudur. Bundan sonra da mücadeleyi sürdüreceðiz. Eðer cemaat psikolojik savaþý özel harp dairesinden daha iyi yapacaðýný inanýyorsa ona da hodri meydan diyoruz. Ama tek isteðimiz artýk daha fazla kanýn akmamasýdýr. Bundan sonra da yapýlmasý gereken direnmektir. Bunu yapacaðýz. Gültan KIÞANAK (BDP Siirt Milletvekili) DÝPNOT Türkiye'de Bayramýn 4 günlük bilançosu: 81 ölü, 298 yaralý NE MUTLU SÝZE DERVÝÞ BEY! BAÞINIZ GÖÐE ERDÝ MÝ BARÝ? ARÞÝV TARÝH 29 TEMMUZ 2010 Hükümetin ekonomik uygulamalarýna karþý mücadele kýzýþýyor... Yasalara destek veren Ticaret ve Sanayi Odalarý temsilcilerinin ürettiði mal ve hizmetler boykot edilecek... Gözden kaçmayanlar... ALLAH AKIL VERSÝN Neden Ezan sesleri her gün biraz daha yüksek çýkýyor? Neden mikrofonlarýn sesi her gün biraz daha açýlýyor ve þikayet edenleri neden kimse takmýyor? Mikrofonlar sonuna kadar açýldýkça toplumun Müslümanlaþtýðýný mý zannediyorlar? Bangýr bangýr Ezan'la uykusundan uyanan çocuðun Müslüman olmasý mý daha muhtemel, Müslümanlýktan korkmasý mý? Ya Ýslam'ý kabul edeceksiniz, ya da Ýslam'dan korkacaksýnýz Bunu mu demeye getiriyorlar Allah akýl versin demenin tam yeri ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP'nin partizanca uygulamalarý nedeniyle çözümsüzlüðün deðil, çözümün hâkim olduðu ortamlara hasret kaldýk." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP-BG Genel Baþkaný) VÝRGÜL MANDRANIN SUYU MU ÇIKTI? BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas'la Ekim sonlarýnda gerçekleþtireceði üçlü görüþmeyi New York'ta Long Island'da 400 dönümlük bir arazinin içinde bulunan bir çiftlikte yapacakmýþ. Ýlahi Ban Ki-mun!.. Kýbrýs gibi "mandra" dururken, uzak kýtalarýn çiftliklerinde buluþmaya ne gerek var. Ban Ki-mun bunu niçin yapýyor biliyor musunuz? Görüþmecileri dýþ müdahalelerden uzak tutmak için. Pes doðrusu!.. Sanki internet yok, telefon yok "Bu yýl Ramazan Bayramý'yla, 30 Aðustos Zafer Bayramý birlikte kutlandý. Ben ilk kez böyle bir olaya þahit oldum." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) Olanlarýn demokratikleþme mücadelesiyle ilgisi yok. Bu bir Amerikan projesidir ve çok önceden hazýrlanmýþtýr. Geçen yýlýn Haziran ayýnda El Cezire televizyonuna, Suriye'den muhalif dedikleri birçok kiþi getirildi. Bu insanlara Suriye'de baþlayacak olan ayaklanmada nasýl haber iletiþimi saðlayacaklarý öðretildi. Uydu baðlantýlý özel sim kartlarý, uydu antenli telefonlar verilerek bunlarý nasýl kullanacaklarý, nasýl fotoðraf çekip cep telefonlarýyla merkeze iletecekleri gösterildi. Bu insanlara nasýl görgü tanýðý olunabileceði de öðretildi. Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Örneðin kiþi Þam'da yaþamasa da Þam'dan arýyormuþ ve olaylara tanýk olmuþ gibi konuþma yapacak, rol kesecek. Bunlarýn eðitimi verildi. Hazýrlýklar bu Haziran'a kadar bekletildi. Niye bir tek görüntü dünyanýn her tarafýna yayýlýyor. Çünkü Müslüman Kardeþlere ait Fransa'da bir görüntü merkezi var. Görüntüler önce Fransa'daki merkeze iletiliyor. Orda fotomontaj yapýlýyor, üzerine ses bindiriliyor, fotoþopla üzerinde oynanýyor. Ve dünya medyasýna El Cezire üzerinden servis yapýlýyor. Bunlarý, yaþananlarýn nasýl önceden hazýrlandýðýný KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Medya CIA operasyon merkezi gibi çalýþýyor göstermek açýsýndan söylüyorum. Suriye'de sorun yok demiyorum ama tartýþtýðýmýz þey bu deðil. Muhalefet denilen gruplarýn demokrasi diye bir dertleri yok. Esad birçok reform vaadinde bulundu. Siyasi partiler yasasý, seçim yasasý ve siyasi af çýktý, Þubata kadar seçim yapýlacak. Anayasa deðiþecek. Eðer sen gerçekten demokrasi istiyorsan bekle. Ama hayýr beklemiyorlar. Bunun bir proje olduðunu oradan anlýyoruz. Suriye anti emperyalist mücadelenin kalesi olduðu için, Amerikalýlar ve bölgedeki yandaþlarý Suriye'yi çökertmek istiyorlar. Ýki tür muhalefet var. Birinci grupta, antidemokratik uygulamalardan, polis devletinden hoþnutsuz olan kesimlerden insanlar var. Bunlar silahlý deðil. Silahlý olanlar Ýslamcýlar, Müslüman Kardeþler'in radikal kanadý. Bunlar Suudilerden, Fransa'dan, Amerika'dan her türlü lojistik, parasal yardým alýyorlar. Yýllardýr bugünler için örgütleniyorlar. 3-4 yýldýr hazýrlanýyorlar. Bütün katliamlarý bunlar yapýyor. Muhalefetin büyük bölümü özellikle Ýslamcý olanlarý Türkiye'de barýnýyor. Türkiye- Suriye arasýnda mekik dokuyorlar! Burada aðýrlanýyorlar, toplantýlar yapýyorlar. Psikolojik olarak Türkiye'den destek aldýklarý çok açýk. Hep söylenir ya uluslararasý iliþkilerde duygulara yer yoktur, çýkarlar vardýr diye. 6 ay önce Türkiye ile Suriye arasýnda duygu vardý. Sýnýrlar kalkmýþtý, Esad ile Gül ve Erdoðan arasýnda dostluk vardý. Sýnýrlar kalkacakken þimdi bu iki ülke düþmanlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Bu büyük bir proje. Projede yer almak oyuna gelmek demek. Esad gecen seneye kadar Türkiye'nin en sevdiði adamdý. Ne oldu? Eðer Suriye'de insan ölüyorsa Türkiye'de de ölüyor. Türkiye'nin son 30 yýlýk tarihine bakmamýz yeter. Sen de köyleri ve kasabalarý bombalýyorsun. (Bu yazý Suriyeli gazeteci HÜSNÜ MAHALLÝ'nin "Birgün"de yayýmlanan söyleþisinden kýsaltýlmýþtýr )

10 10 1 Eylül 2011 Perþembe GÜNEYDEN... HRÝSTOFYAS EYLÜL'DE LONDRA'YA GÝDÝYOR Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Ýngiltere'de yaþayan Kýbrýslý Rumlarýn düzenlediði bir etkinlikte konuþma yapmak üzere Eylül ayýnda Londra'ya gidecek. Haravgi ve diðer gazeteler, Ýngiltere'deki "Ulusal Kýbrýs Federasyonu"nun davetlisi olarak Londra'ya gidecek olan Hristofyas'ýn, 18 Eylül'de gerçekleþtirilecek bir etkinlikte konuþma yapacaðýný ve Ýngiltere'deki Rumlara Kýbrýs sorunundaki geliþmeler hakkýnda bilgi vereceðini yazdý. Bayram küçükleri daha çok sevindirdi... (Haber ve fotoðraflar Mustafa ERKAN): Ramazan bayramýnda uzun süre görüþme fýrsatý bulamayan aile ve dostlar görüþüp,kucaklaþma fýrsatý buldular.bayram kutlamalarýna katýlan küçükler daha çok seviniyor. En güzel elbiseleriyle büyükleri ziyaret edip ellerinden öperek büyüklerini sevindirdiler. Özellikler küçükler için de çeþitli hediyeler,para ve þeker verilerek küçükler sevindirildi.hediyeler arasýnda geçtiðimiz yýl çeþitli boyutlarda piyasaya sürülen ve halen popülaritesini koruyan Hürrem Sultan yüzükleri de vardý.yine de para ve çukulata,þeker küçükler için en vazgeçilmezidir. KÜÇÜK, GÝRNE VE GÜZELYURT'TA PARTÝLÝLERLE BAYRAMLAÞTI Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, Ramazan Bayramý dolayýsýyla dün Girne ve Güzelyurt'ta partililerle bayramlaþtý. Baþbakan, bayramýn tüm KKTC ve Anavatan Türkiye halkýna hayýrlý olmasý temennisini yineledi. Küçük ilk olarak Ulusal Birlik Partisi Girne Ýlçe Binasý'nda Girnelilerle bayramlaþtý. Bayramlaþmaya Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Girne Ýlçe Baþkaný ve Milletvekili Necdet Numan, bölge milletvekilleri Ýlkay Kamil, Ergün Serdaroðlu, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, Alsancak Belediye Baþkaný Yücel Atakara, Girne Kadýn ve Gençlik kollarý üyeleri, partililer ve vatandaþlar katýldý. Bayram tebriðinin ardýndan konuþan Baþbakan Küçük, bu yý Ramazan Bayramý ve 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn bir arada kutlandýðýna iþaret ederek, her iki bayramýn KKTC ve Anavatan Türkiye halkýna hayýrlý uðurlu olmasý ve bayramýn sorunsuz kutlanmasý dileðinde bulundu. Hükümet tarafýndan verilen 1 günlük idari izinle Ramazan Bayramý tatilinin bu yýl 6 güne çýktýðýný ve bu süreçte baþta Anavatan Türkiye olmak üzere ülkeye birçok misafir geleceðini belirten Küçük, ülke turizminin ciddi bir hareketlilik kazandýðýný vurguladý. Bayram tatili boyunca Ercan'da 600 uçuþun gerçekleþeceðini ve özellikle Pazar günü gidiþ - geliþ toplam 80 uçuþun yaþanacaðýný ifade eden Baþbakan Küçük þöyle konuþtu: "Otellerde doluluk oranlarýnýn yüzde yüz olmasý, Kýbrýs Türkü olarak bizi sevindirdi. Bu durum hem ülke ekonomisine ve turizmine önemli katký saðlamýþ hem de turizm hedefimize yaklaþma açýsýndan bizi sevindirmiþtir." ÝNGÝLÝZ OKULU ÖÐRENCÝLERÝNDEN "ÜSTÜN" BAÞARI Haravgi haberinde, Ýngiliz Okulu öðrencilerinin; (I)GCSE 2011 sýnavlarýnda okulun tarihindeki en iyi sonuçlarý aldýklarýný yazdý. Ýngiliz Okulu öðrencilerinin, (I)GCSE sýnavlarýnda gösterdikleri "üstün" baþarýnýn; kýsa zaman önce okulun akademik düzeyini ve öðrencilerin performansýný düþürmeye çalýþanlara yanýt teþkil ettiði yorumunda bulunan gazete, sýnava girenlerin yüzde 47'sinin (A*) aldýklarýný ifade etti. Gazete, bu oranýn geçtiðimiz yýl ise yüzde 34 olduðunu belirtti. "ONUR AÝR" UÇAÐINA ALMAN SAVAÞ UÇAKLARININ MÜDAHALESÝ Yaklaþýk bir hafta önce Ýngiltere'den KKTC'ye sefer gerçekleþtiren "Onur Air" þirketine ait uçakla, Almanya üzerindeyken telsiz baðlantýsý kurulamamasý sebebiyle savaþ uçaklarýnýn devreye sokulmasý Rum basýnýnda yer buldu. Fileleftheros gazetesi; "Ýþgal Bölgelerine Girmekte Olan Uçak Ýçin Savaþ Uçaklarýný Kaldýrdýlar" baþlýklarý altýnda yansýttýðý haberinde, Ýngiltere'den havalanan ve Bodrum Havaalaný üzerinden Ercan'a gelecek Onur Air þirketine ait yolcu uçaðýyla Almanya hava sahasýndayken telsiz irtibatýnýn kurulamadýðýný, bu yüzden Alman savaþ uçaklarýnýn havalanarak uçaða eþlik ettiklerini yazdý. Gazete, uçaðýn yaklaþýk 15 dakika kontrol kulesinin çaðrýsýna yanýt vermemesi üzerine iki savaþ uçaðýnýn havalandýðýný, bir süre sonra yolcu uçaðýna ulaþan savaþ uçaklarýnýn pilotlarýnýn iþaretlerle yolcu uçaðýnýn pilotlarýna ulaþmaya çalýþtýklarýný belirtti. KKTC'DEN 53 GRAM EROÝN Güney Lefkoþa'ya baðlý Latsia'lý 27 yaþýndaki bir Kýbrýslý Rum'un tasarrufunda 53 gram eroin ele geçirildiði ve eroinin Güney Kýbrýs'a KKTC'den gittiði iddia edildi. 27 yaþýndaki þahsýn geçtiðimiz gün yakalandýðýný ve 8 gün gözaltýnda tutulacaðýný kaydeden Fileleftheros, Rum polisinin konuyla ilgili olarak, kýsa zaman önce 27 yaþýndaki þahýsla buluþtuklarý ileri sürülen iki Kýbrýslý Türk'ü aradýðýný yazdý. BÝR KÜRT VE BÝR ÝRANLI SOYGUNDAN ARANIYOR Politis gazetesi, Rum Polisi'nin, geçtiðimiz gün Linopetra'daki Yunan Bankasý þubesinin soyulmasýyla ilgili olarak biri Kürt, biri de Ýranlý olmak üzere iki kiþiyi aradýðýný yazdý. Kapalý kamera sistemi sayesinde, üç soyguncudan ikisinin kimliklerinin belirlendiðini kaydeden gazete, bunlardan birinin Suriye Kürdü Ahmad Haloud, diðerinin de Ýranlý 36 yaþýndaki Emamali Asmaeil Zadeh olduklarýný ifade etti. HUDUTÝ, HALK ÝLE BAYRAMLAÞTI- Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri (KTBK) Komutaný Korgeneral Adem Huduti ve eþi, Ramazan Bayramý dolayýsýyla dün Lefkoþa'da Ortaköy'deki Kýbrýs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlýðý Askeri Gazinosu'nda halkla bayramlaþtý. KTBK Komutaný Korgeneral Adem Huduti ve eþinin yanýnda tebrikte 28. Tümen Komutaný Tümgeneral Ýlhan Talu, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, 14. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Avni Angun ve GKK Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, eþleri ile hazýr bulundu. MEDVEDEV'DEN HRÝSTOFYAS'A DOÐUM GÜNÜ MESAJI Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Dimitri Medvedev, geçtiðimiz günlerde 65'inci yaþýna giren Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a doðum günü mesajý göndererek, Güney Kýbrýs - Rusya iþbirliðinin yoðunlaþtýrýlmasýnýn öncelikli niyeti olduðunu bildirdi.

11 1 Eylül 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Af Örgütü: Suriye'de en az 88 kiþi gözaltýnda öldürüldü Uluslararasý Af Örgütü, Suriye'de yönetim karþýtý gösterilerin yoðunlaþtýðý son 5 ay içinde en az 88 kiþinin gözaltýnda öldürüldüðünü açýkladý. Öldürülenlerden 10'unun en genci 13 yaþýnda olmak üzere çocuk yaþta olduklarýný ve gözaltýna alýnan kiþilerin vücutlarýnda dövüldüklerine ve elektrik þoklarý verildiðine dair iþaretler olduðunu da duyurdu. Af Örgütü'nün sözcüsü Neil Sammonds, gözaltýnda öldürülen kiþilerin protestolara katýlan kiþiler olduðunu da belirtti. Yabancý gazetecilerin Suriye'deki olaylarý izlemelerine izin verilmediði için, ortaya atýlan bu iddialarý baþka kaynaklardan doðrulamak mümkün deðil. Ancak, Af Örgütü'nün BBC'ye sunduðu video görüntülerinde, gözaltýnda ölen kiþilerin cesetlerinde yanma, dövülme ve baþka bazý iþkencelere dair izler görülüyor. Sammonds, ülkede 12 ila 15 bin kiþinin gözaltýnda olduðunu ve zaten var olan iþkence uygulamalarýnýn artýþ gösterdiðini de belirtiyor. Ýnsan haklarý örgütünün açýklamasýnda gözaltýndaki birçok kiþinin tecrit altýnda tutulduklarý ve avukatlarý ya da aileleriyle görüþtürülmediði de ifade ediliyor. Ýþkence ve ölüm olaylarýnýn çoðunun Humus ve Dera kentlerinde yaþandýðý ve baskýlarýn düzeyinin 1980'den bu yana en üst düzeyde olduðu belirtiliyor. Fransa ve Ýngiltere yeraltý kaynaklarýný kimseye kaptýrmak istemiyor! Kaddafi haftalardýr kayýp, isyancýlar ise dünyanýn önde gelen devletleri tarafýndan tanýndý. Þimdi sýra ülkeyi yeniden inþa etmekte. Muhaliflere hava harekatý ile destek veren Fransa ve Ýngiltere zengin yeraltý kaynaklarýný kimseye kaptýrmak istemiyor. Dünya devleri ülkenin yeraltý kaynaklarýndan pay almak için yarýþa girdi. Yabancý þirketler ise doðalgaz ve petrol pastasýndan pay alabilmek için þimdiden sýraya girdi. AFRÝKA'NIN EN ZENGÝNÝ Savaþtan önce Libya günde yaklaþýk 1.6 milyon baril petrol çýkarýyordu. Bu da dünya üretiminin yüzde ikisine denk geliyordu. 44 milyar barillik rezerviyle Libya, Afrika'nýn en fazla petrol rezervine sahip ülkesi. YÜZDE 85 AVRUPA'YA Üretilen petrolün yüzde 85'inin Avrupa'ya ihraç edilmesi bölgede tam bir 'kara altýn savaþý' yaþanmasýna neden oluyor. Ýtalya'nýn Libya ile olan köklü iliþkileri sayesinde petrol devi ENI pastadan aslan payýný alýyor. Fransa'nýn koalisyon güçlerinde bulunmasý TOTAL'in de þansýný artýrýyor. Ýsyancýlar Fransýz petrol devinin, üretimin yüzde 35'ini üstlenebileceðinden bahsediyor. Bu iki devi Katar ve Ýsviçre'den iki petrol þirketi takip ediyor. Ýngiliz, Avusturyalý, Hollandalý ve Amerikalý petrol devleriyse listedeki diðer isimler. RUSYA VE ÇÝN'ÝN ÝÞÝ ZOR Mart ayýnda BM Güvenlik Konseyi'nde Libya'ya karþý alýnan müdahale kararýný Pekin ve Moskova veto etti. Uzmanlar iki ülkenin isyancýlarý desteklememesinden dolayý anlaþmalarýn yenilenmeyeceðini düþünüyor. Çin, Libyalý muhalifleri tanýmakta uzun süre tereddüt etmiþti. Kýsa süre önce Libya lideri Kaddafi'nin devrileceði kesinlik kazanýnca, Çin de Libyalý muhaliflerden yana bir tutum sergilemeye baþladý. Çin, Libya halkýnýn taleplerini saygý ile karþýladýklarýný duyurdu. TÜRKÝYE UMUTLU Ýç savaþtan önce Türk þirketler Libya'da yýlda 3.5 milyar dolarlýk inþaat iþi yapýyordu. Ticaret hacmi ise 2 milyar dolara ulaþmýþtý. Ülkedeki karýþýklýðýn ardýndan Türk þirketlerinin alacaklarý da tehlikeye girdi. Türklerin Libya'daki bankalarda 100 milyon dolar mevduatý bulunuyor. Ýnþaat þirketlerinin ise 950 milyon dolar deðerinde mal varlýðýndan haber yok. Ancak en büyük kalem tahsil edilemeyen alacaklar, yaklaþýk 1.4 milyar dolar. Türk þirketlerinin yeni Libya'dan beklentisi Avrupa þirketlerinin aksine petrol deðil önceki iþleri yani aðýrlýklý olarak inþaat ve ticaret. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KKTC den elektrikte yeni geliþme yok Güney Kýbrýs'ýn KKTC'den elektrik satýn almasý konusundaki anlaþmanýn dün sona erdiði, yeni anlaþmanýn yürürlüðe girmesi konusunda ise herhangi bir geliþme olmadýðý bildirildi. Simerini gazetesi, Rum Sanayi ve Ticaret Odasý (KEVE) ile KKTC arasýnda yapýlan elektrik alýmý anlaþmasýnýn bugün sona erecek olmasýna karþýn, yeni anlaþmanýn yürürlüðe girmesi için henüz Rum tarafýndan siyasi karar alýnmadýðýný yazdý. Habere göre; Rum Elektrik Kurumu (AÝK) Basýn Sözcüsü Vekili Ýoannis Çuloftas yaptýðý açýklamada; KKTC'den elektrik alýmýna devam edilmesi konusunda "herhangi yeni bir geliþme olmadýðýný" belirterek, "AÝK'in bu konuda ilerlemeye hazýr olduðunu ancak öncesinde siyasi karar alýnmasý gerektiðini" vurguladý. Maronitlere bir kilo hellim için izin vermediler Koruçam (Kormakitis) kökenli Maronitlerin, KKTC'ye gerçekleþtirdikleri ziyaret sonrasýnda, Güney Kýbrýs'a geçirmek istedikleri bir kilo hellim ile yoðurda, Ay. Demet (Metehan) sýnýr kapýsýnda görev yapan Rum Gümrük memurlarý tarafýndan el konuldu. Alithia gazetesi, Güney Kýbrýs'ta ikamet eden ve Koruçam'a ebeveynlerini ziyarete giden Ýlias Havacias ve eþinin, ailesi tarafýndan kendilerine verilen bir kilo hellim ve yoðurda Rum Gümrük memurlarýnýn el koyduklarýný yazdý. Habere göre, Temmuz ayýnda gerçekleþen Suriyeliler Rum Baþkanlýk Köþkü önünde protesto eylemi yaptý Güney Kýbrýs'ta ikamet etmekte olan Suriyeliler, Beþar Esad rejiminin ülkedeki protestolarý bastýrmak için þiddet kullanmasýný protesto için dün Rum Baþkanlýk Köþkü önünde eylem yaptý. Simerini; "'Dimitris Hristofyas: Esad'a Ýnanma... Öfkeli Suriyeliler Baþkanlýk Önünde Eylem Yaptý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, öfkeli Suriyelilerin Esad'ýn Suriye Devlet Baþkanlýðý'ndan istifa etmesini ve Güney Kýbrýs'taki Suriye Büyükelçisi'nin de gitmesini talep ettiklerini yazdý. Habere göre protestocular, "Kýbrýs halký, biz komþuyuz. Dimitris Hristofyas biz komþuyuz. D. Hristofyas Konumun Ne. Esad Seni Tehdit Etti. D. Hristofyas Ona (Esad) Ýnanma. D. Hristofyas Onu (Esad) Destekleme. D. Hristofyas Yanýmýza Gel" þeklinde sloganlar attýlar. Göstericilerden 4 kiþilik bir grup da, Rum Yönetimi Baþkaný'ný ziyaret ederek kendisine; bu zor zamanlarýnda Suriye halkýna destek Gazete ise elde ettiði bilgilere göre, KKTC'den elektrik alýmýnýn süreceðini ancak Amerikan þirketinden kiralanan jeneratörlerin Dikelya bölgesine yerleþtirilmesi ve dün faaliyete geçerek 40 MW elektrik üretmeye baþlamasý sebebiyle KKTC'den de "az" elektrik alýmýnýn söz konusu olacaðýný öne sürdü. Öte yandan gazete, patlama sonrasýnda yaþanan zarar ve elektrik üretimindeki sýkýntýlarýn aþýlmasý için jeneratörlerin getirilmesinin ardýnan elektriðe yüzde 14 civarýnda zam yapýlmasýnýn beklendiðini yazdý. Kesin oranýn bugün açýklanacaðýný vurgulayan gazete, devletin bu miktara süspanse gerçekleþtirmesi ile tüketiciye yansýyacak oranýn yüzde 7 ila 8 arasýnda gerçekleþeceðini ifade etti. olayda, hellim ve yoðurdun kendi ailesi tarafýndan Koruçam'da üretildiðini ve sadece kendilerinin tüketimi için olduðunu belirten Havacias, buna raðmen Rum gümrük memurlarý tarafýndan aracýndan indirilerek daha ayrýntýlý bir aramaya tabi tutuldu. Memurlarýn "kamu saðlýðýný" gerekçe göstererek hellim ve yoðurda el koyduklarýný vurgulayan gazete, binlerce Kýbrýslý Rum'un KKTC'ye geçerek burada yiyecek ve içecek tükettikleri halde kamu saðlýðý gündeme gelmezken, Havacias'a yapýlan uygulamaya anlam verilemediðini ifade etti. vermesi talebinin yer aldýðý karar suretini verdi. Gazete, Aleksis Firas isimli bir eylemcinin Simerini'ye söylediklerini özetle þöyle aktardý: "Bugünkü mitingimiz ile Sayýn Hristofyas'a; Esad diktatörlüðündeki bugünkü Suriye hükümetini desteklemekten vazgeçmesi yönünde net bir mesaj vermek istiyoruz. Kýbrýs halkýna kendi mesajýmýzý vermek istiyoruz, çünkü Kýbrýslýlarýn da Türklerin Ada'yý istilasý ile ayný kötü durumlarý geçirdiklerini biliyoruz. Þimdi bizi kendi hükümetimiz öldürüyor. Suriye büyükelçisinin Kýbrýs'tan gitmesini istiyoruz çünkü Esad'ýn; burada eylem yapmamamýz ve hepimizin polis tarafýndan toplanmasý yönündeki mesajlarýný Hristofyas'a o aktarýyor. Biz Hristofyas'ý Esad'ýn ve Suriye hükümetinin söylediklerine inanmamaya çaðýrýyoruz çünkü yalandýr. Bütün Avrupa, Kýbrýs dýþýnda, bizim yanýmýzdadýr çünkü Kýbrýs hükümeti Esad'ý destekliyor. Hristofyas'ýn hala bir diktatörle iþbirliði yapmayý sürdürmesine þaþýyoruz." Güney Kýbrýs'ta okullar açýlýyor... n OKULLARDA BU YIL 111 BÝN 441 ÖÐRENCÝ ÖÐRENÝM GÖRECEK; YAKLAÞIK 12 BÝN ÖÐRETMEN GÖREV YAPACAK Güney Kýbrýs'ta, Eylül ayýnýn gelmesiyle birlikte; yeni eðitim - öðretim dönemi de baþlýyor. Güney'deki okullarda bu yýl toplam 111 bin 441 öðrencinin öðrenim göreceðini bildiren Fileleftheros, ortaokul ve lise öðretmenlerinin yarýn; anaokul ve ilkokul öðretmenlerinin ise önümüzdeki Pazartesi günü iþ baþý yapacaklarýný yazdý. Geçtiðimiz yýla oranla, Öðretim Yýlý'nda ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerinin sayýsýnda azalma gözlemlendiðini kaydeden gazete, okul öncesi öðrencilerinin sayýsýnda ise artýþ olduðunu belirtti. Özel eðitim de dâhil olmak üzere, Güney'deki okullarda bu yýl yaklaþýk 12 bin öðretmenin görev yapacaðýný ifade eden gazete, Güney Kýbrýs'taki anaokul, okul öncesi eðitim kurumlarý ve ilkokullarýn 8 Eylül'de açýlacaðýný belirtti. Bu yýl, 262 anaokulunda 11 bin 250 öðrencinin öðrenim göreceðini yazan gazete, 49 bin 374 ilkokul öðrencisinin ise 343 okulda öðrenim göreceklerini kaydetti. 116 ortaokul/lisede ise 46 bin 317 öðrencinin öðrenim göreceðini bildiren gazete, 12 teknik okulda ise 4 bin 500 öðrencinin öðrenim göreceklerini belirtti. Gazete, Güney Kýbrýs'taki ortaokul, lise ve teknik okullarýn ise 12 Eylül'de açýlacaðýný ifade etti. DÝPKARPAZ Bu yýl Dipkarpaz'da 35 Rum öðrencinin öðrenim göreceðini de yazan gazete, 4 çocuðun okul öncesinde, 18'inin ilkokulda, 13'ünün de ortaokul ve lisede öðrenim göreceklerini kaydetti. Anaokul ve ilkokulda toplam 5 öðretmenin görev yapacaðýný yazan gazete, ortaokulda ise 20 civarýnda öðretmenin görev yapmasýnýn beklendiðini ifade etti. ÖZEL OKULLARDAN DEVLET OKULLARINA GEÇÝÞLER Simerini gazetesi ise haberinde, Güney Kýbrýs'taki okullara öðrenim gören yaklaþýk 200 öðrencinin, devlet okullarýna transfer olmayý istediðini; bunun ise ekonomik krizden kaynaklanýyor göründüðünü yazdý. YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARINA KAYITLAR Fileleftheros ise haberinde, Yunanistan Eðitim Bakanlýðý'nýn, Rum öðrencilerin Yunanistan'daki yükseköðretim kurumlarýna girmek için katýldýklarý sýnavlarda aldýklarý sonuçlarý Yunanlý öðrencilerinkiyle eþzamanlý olarak açýklamama kararý almasýnýn; Güney'deki Kýbrýs Üniversitesi'ni birinci sýnýf öðrencilerin kayýt tarihini deðiþtirmek zorunda býraktýðýný yazdý. Buna göre birinci sýnýf öðrencilerin, derslerine önceden planlandýðý gibi yarýn yazýlamayacaklarýný kaydeden gazete, kayýtlarýn 5 Eylül'de yapýlacaðýný duyurdu. Politis ise, Yunanistan'daki yükseköðretim kurumlarýyla ilgili sýnav sonuçlarýnýn bugün açýklanmasýnýn beklendiðini yazdý ve 3 bin 404 Kýbrýslý Rum öðrencinin Yunanistan'daki üniversitelerde öðrenim görmek için baþvuru yaptýklarýný ifade etti.

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4312 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BÝR TATÝL OLSA DA

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4312 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BÝR TATÝL OLSA DA Rum tarafý ya çözüme yanaþýr, ya da bedelini öder ne demek? Ne yapacaksýnýz? Trabzonspor'un bundan sonra doðrudan Larnaka'ya geliþini mi engelleyeceksiniz? Cimbom KKTC'ye gelip maç mý yapacak? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Meriç köyünde yaþanan insanlýk dramý insaný isyan ettiriyor... Bitkisel hayattaki yurttaþýmýza borcuna karþýlýk bir de astronomik faiz uyguladýlar!

Meriç köyünde yaþanan insanlýk dramý insaný isyan ettiriyor... Bitkisel hayattaki yurttaþýmýza borcuna karþýlýk bir de astronomik faiz uyguladýlar! Fýrsatlar Adasý sloganýyla düzenlenen Kuzey Kýbrýs ta Yatýrým forumu Kuran okunmasýyla baþlamýþ... Kapanýþta da mevlit okutulacak herhalde... Dualarýnýzý eksik etmeyin siz de... Amin!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

Adi suçlulara dön davetiyesi

Adi suçlulara dön davetiyesi Lefkoþa'nýn güneyindeki bazý merkezi noktalara on piyano yerleþtirilmiþ... Ýsteyen herkes çalabilir ve keyfini çýkarabilir... Kuzeyde bizim de bir davulumuz var, ama tokmak baþkasýnýn elinde! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı