FEN VE TEKNOLOJ. A. Ifl k. B. Ses

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJ. A. Ifl k. B. Ses"

Transkript

1 FEN VE TEKNOLOJ A. Ifl k B. Ses

2 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses A. IfiIK Ifl k ve Ifl k Kaynaklar Çevremizdeki varl klar görebilmek için fl a ihtiyaç duyar z. Gündüz etraf m z görmemizi sa layan fl k Günefl ten gelir. Günefl, do al bir fl k kayna d r. Geceleri ise yapay fl k kaynaklar kullanarak çevremizi ayd nlat r z. Ifl k üreten maddelere fl k kayna denir. Kendili inden fl k yayan kaynaklar do al fl k kayna, insan yap m kaynaklar ise yapay fl k kayna olarak adland r l r. olabilir Do al örnektir Ifl k Kaynaklar Günefl Y ld z fiimflek Atefl böce i olabilir Yapay örnektir Atefl Meflale Mum Gaz lambas Ampul El feneri Ifl k Nas l Yay l r? Serhan, dört tane ayn büyüklükteki kartonu ayn yerden deliyor. Kartonlar flekildeki gibi masan n üzerine yerlefltiriyor. Karanl k bir odada feneri yakarak deliklerle ayn hizaya koyuyor. Masan n di er taraf ndan bakt nda fl n tüm deliklerden geçti ini gözlemliyor. Serhan, fl n izledi i yolu çizdi inde düz bir çizgi elde ediyor. Ifl k do rular boyunca yay l r. Yani do rusal bir yol izler. Serhan n yapt deneyde fl n bafllang c fenerdir. Di er ucu ise bir engelle karfl laflmad sürece yoluna devam eder. Serhan n çizdi i, gerçekte olmayan fl n izledi i yolu gösteren bu çizgiye fl k fl n denir. Yukar daki kavram haritas nda yapay fl k kaynaklar insanlar taraf ndan bulunufl s ras na göre yaz lm flt r. Teknoloji gelifltikçe çok çeflitli ve geliflmifl ayd nlatma araçlar bulunmaktad r. Maçlarda kullan lan spot lambalar ve halojen lambalar bunlardan baz lar d r. Araba far ndan ç kan fl k fl nlar n n, Günefl fl nlar n n do rular boyunca ilerledi ini her gün gözlemleriz. Bir engelle karfl laflmad sürece fl k fl nlar her yöne yay l r. 610

3 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ Ifl n Maddelerden Geçifli Ifl k yay l rken içinden geçemedi i cisimlerle karfl lafl rsa yoluna devam edemez. Bu cisimler tafl, demir gibi fl geçirmeyen cisimlerdir. Ifl k havada her yöne yay l r. Hava fl geçirir. Bu nedenle Günefl fl nlar çevremizi ayd nlat r. Baz cisimler de fl tam olarak geçirmez. Yar yar ya geçirir. Tahta Ya l kâ t Cam Alüminyum levha Gölge Oluflumu Ifl k, yay l rken saydam olmayan bir cisim ile karfl lafl nca cismin arkas na Gölge ulaflamaz. Bu nedenle saydam olmayan cisimlerin arkas nda karanl k bir bölge oluflur. Bu bölgeye gölge denir. Bir cismin gölgesi kendisine benzer. Cisimlerin gölgelerini bir ekran üzerine düflürebiliriz. Buzlu cam Karton Asetat Kartondan yap lm fl bir çiçe i bir fenerin fl n n önüne koydu umuzda çiçe in gölgesi oluflur. Yukar daki cisimler fl geçirme özelliklerine göre üç grupta toplanabilir: Ifl geçiren Cam Asetat Ifl az geçiren Ya l kâ t Buzlu cam Ifl hiç geçirmeyen Alüminyum levha Tahta Karton Ifl geçiren cisimler saydam olarak adland r l r. Çiçek ekrana yaklaflt r ld nda yani fl k kayna ndan uzaklaflt r ld nda gölge küçülür ve rengi koyulafl r. Cisim ekrandan uzaklaflt r ld nda yani fl k kayna na yaklaflt r ld nda gölge büyür ve rengi aç l r. Ifl az geçiren cisimlere yar saydam cisim denir. Ifl hiç geçirmeyen cisimler ise saydam olmayan ya da opak olarak adland r l r. Gündüz günefl fl n n evi ayd nlatmas için saydam bir madde olan cam kullan l r. Gölge oluflumu cisimlerin flekline ve büyüklü üne ba l d r. Çiçe in gölgesi çiçek fleklindedir. Büyük cismin gölgesi de büyük olur. Gölge oluflumu fl n do rusal yolla yay ld n n bir kan t d r. Ifl k do ru boyunca yay lmasayd gölge oluflmazd. 611

4 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses Farkl Gölgeler Saydam olmayan bir cisme iki fl k kayna ndan fl k gönderilirse iki gölge olur. Cisme daha yak n olan fl k kayna n n etkisiyle oluflan gölge aç k, di eri ise koyudur. Bu gölgelerden koyu olan tam gölge, aç k olan ise yar gölge olarak adland r l r. Yukar daki düzenekte üç fl k kayna kullan lsayd üç tane gölge oluflurdu. Güneflin Oluflturdu u Gölgeler Dünya m z kendi etraf nda dönerken gün içinde Günefl farkl yerlerde bulunur. Sabah ve akflam saatlerinde Günefl yere yak n görünür. Ö le ise Günefl en tepededir. Günefl in komununa göre cisimleri gölge uzunluklar da farkl olur. Günefl in günün farkl saatlerinde farkl uzunlukta gölgeler oluflturmas ndan yararlan larak günefl saati yap lm flt r. Sabah Günefl fl nlar e ik geldi i için uzun gölgeler olflur. Gölge bat yönüne do ru uzan r. Ö le Günefl fl nlar dik geldi i için k sa gölgeler oluflur. Cisme farkl yönlerden fl k geldi inde cismin her iki yan nda gölge oluflur. Gölgeler, fl n geldi i yönün tersi yönde oluflur. Akflam Sabah oldu u gibi e ik gelen fl nlar uzun gölgeler oluflturur. Gölge do u yönüne do ru uzan r. Bir fl k kayna n n her iki yan na konulan opak cisimlerin, fl k kayna n n bulundu u yerin tersi yönde gölgeleri oluflur. Özlem, bahçede günefl gören bir yere bir çember çizerek ortas na bir çubuk dikti. Gün içinde her saat bafl çubu un gölgelerinin boyunu ölçtü. Ölçüm sonuçlar n yandaki gibi bir grafikte gösterdi. Gölge boyu (cm) Sabah Ö le Akflam Zaman Sabahleyin gölge uzundur. Ö leye do ru gölge boyu gittikçe k sal r. Ö leden sonra gölgenin boyu gittikçe uzar. 612

5 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ Günefl Tutulmas Yar gölge Tam gölge fiekildeki düzenekte küçük küre, kaynaktan ç kan fl nlar n büyük kürenin baz yerlerine ulaflmas n engeller. Küçük kürenin gölgesi büyük kürenin üzerine düfler. Bu gölgelerden biri küçük ve koyu di eri ise büyük ve aç kt r. II Ay, Dünya n n etraf nda dolan rken belirli zamanlarda Günefl ile Dünya aras na girer. Bu flekilde Günefl, Ay ve Dünya ayn do rultuya geldi inde günefl tutulmas meydana gelir. fiekilde I ile belirtilen bölgede tam gölge oluflur. Günefl görülmez. II ile belirtilen yerlerde ise yar gölge olufltu u için etraf tümüyle kararmaz. Tam günefl tutulmas yaln zca I ile belirtilen bölgede yaflayan insanlar taraf ndan izlenebilir. Günefl tutulmas nda Ay, Günefl e Dünya dan daha yak nd r. Günefl Tutulmas Gündüz Gece Günefl Ay I Dünya Günefl Dünya Ay Yukar daki düzenekte büyük küreyi Dünya, küçük küreyi Ay ve fl k kayna n Günefl olarak düflünürsek Günefl tutulmas n göstermifl oluruz. fiema ile Günefl ve Ay Tutulmas n Karfl laflt ral m Ay tutulmas nda ise Dünya, Günefl e Ay dan daha yak nd r. Dünya m z n etraf nda dolan rken Ay bazen Dünya n n gölgesi içinde kal r. Bu olaya ay tutulmas denir. Ay tutulmas ancak gece yaflanan yerlerdeki insanlar taraf ndan gözlemlenebilir. Günefl Tutulmas Ay Tutulmas Günefl ve ay tutulmalar belirli sürelerle gerçekleflen do a olaylar d r. Tutulmalar n gerçekleflebilmesi için Ay, Günefl ve Dünya ayn do rultuda olmal d r. 613

6 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses IfiIK - TEST Afla daki fl k kaynaklar ndan hangisi di erlerinden farkl d r? a. b. c. d. 2. I. Ifl geçirmeme II. Kat madde olma III. Gölge oluflturma Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri bir maddede bulunursa onun kesinlikle bir opak madde oldu unu söyleyebiliriz? a. Yaln z I b. I, III c. II, III d. I, II, III 3. Afla daki borulardan hangisinden bakan kifli fl k kayna n görebilir? 6. fiekildeki cisim ekrana yaklaflt r l rsa cismin gölgesi için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. Küçülür. b. Büyür. c. Kaybolur. d. Baflka bir yerde oluflur. 7. fiekildeki fl k kayna n n yeri afla dakilerden hangisinde do ru olarak belirtilmifltir? a. Tam tepededir. b. Adam n arkas ndad r. c. Adam n önündedir. d. Adam n elindedir. a. b. c. d. I II III IV Ekran 4. Afla dakilerden hangisinin gölgesi oluflmaz? a. bulut b. hava c. yaprak d. uçurtma 5. Afla dakilerden hangisinin gölgesi di erlerinden koyudur? a. tahta b. buzlu cam c. su dolu bardak d. ya l kâ t 8. Bir cisim, fl k kayna ile ekran aras na çeflitli uzakl klarda yerlefltirilerek gölgeler oluflturuluyor. Hangi konumda cismin gölgesinin boyu daha uzundur? a. I b. II c. III d. IV 614

7 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ 9. Didem, bir cismi duvar ile fener aras na yerlefltirerek duvarda gölge oluflturuyor. Didem, yapt bu deneyle afla dakilerden hangisini ö renemez? a. Ifl n yay l rken do rusal yol izledi ini b. Opak maddelerin gölgesinin olufltu unu c. Saydam maddelerin fl geçirdi ini d. Ifl yans tt için cismin görülebildi ini 12. Yandaki flekle göre afla dakilerden A B hangisi do rudur? I II III IV a. A n n gölgesi II ile mum aras nda oluflur. b. B nin gölgesi III te oluflur. c. A n n gölgesi I de oluflur. d. B nin gölgesi II ile III aras nda oluflur. 10. Afla dakilerden hangisi fl n do rusal yolla yay lmas n n sonuçlar ndan de ildir? a. Günefl tutulmas b. Gölge oluflumu c. Ay tutulmas d. Koyu rengin fl emmesi Gölge boyu 13. Afla dakilerden hangisi fl k enerjisinden yararlanmak için maddelerin fl geçirme özelli i göz önüne al narak yap lm flt r? a. Bardaklar n ço unun cam kullan larak yap lmas b. Bitki yetifltirilen seralarda cam kullan lmas c. Sehpalar n üst yüzeyinin cam olmas d. Kavanozlar n camdan da yap lmas l II III IV V Zaman 14. Saat te bir çubu un günefl fl ile oluflan gölgesinin uzunlu u 20 cm dir. Afla daki uzunluklardan hangisi çubu un saat daki uzunlu u olabilir? a. 15 cm b. 20 cm c. 40 cm d. 10 cm 11. Yukar daki grafik günün belli bir zaman nda bir cismin gölge boyu gösterilmektedir. Grafikte zaman birimleri yerine kullan lan say lar için afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur? a. I, Günefl in do uda yükseldi i saattir. b. II, ö ledir. c. III, akflamd r. d. IV, ö leden önceki bir saattir Yandaki 3 model bir Günefl 4 tutulmas olay n gösterdi ine göre Dünya hangi noktada yer almal d r? a. 1 b. 2 c. 3 d

8 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses 16. Günefl ve ay tutulmas olaylar n n gerçekleflmesinde as l etken afla dakilerden hangisidir? a. Ay n kendi etraf nda dönmesi b. Ifl n her yöne yay lmas c. Dünya n n kendi etraf nda dönmesi d. Ifl n opak maddelerden geçmemesi 17. II IV 19. Düzenekteki toplar eflit büyüklüktedir. Buna göre perdedeki gölgenin görünümü afla dakilerden hangisi gibi olur? I Ay tutulmas n n gösterildi i modelde hangi numara ile belirtilen bölgede tam gölge oluflur? a. I b. II c. III d. IV III a. b. c. d. 18. Yandaki resimde A ile belirtilen A yere bir lamba yerlefltirilecektir. Afla daki lambalardan hangisi yerlefltirilirse bahçe daha iyi ayd nlat l r? a. b. c. d. 20. Bir ö rencinin gölge oluflumu ile ilgili yapt deneyin çizimleri yukar da gösterilmifltir. Ö renci bu deneyle afla daki bilgilerden hangisine ulafl r? a. Kutu opak bir maddeden yap lm flt r. b. Ifl k artt r l nca daha koyu gölgeler oluflur. c. Kaynak say s artt kça gölge say s da artar. d. Gölge say s fl k miktar na ba l d r. 616

9 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ B. SES Ses Kaynaklar Ses üretebilen varl klara ses kayna denir. cik cik Sesin Yay ld Ortamlar Ses kaynaklar n iki grupta ele alabiliriz. örnektir. Do al Kufl nsan olabilir. Ses Kaynaklar olabilir. örnektir. Yapay Ses Nas l Oluflur? Bir flütten ses ç karabilmek için üfleriz. Flütün içindeki hava deliklerden ç karken titreflir ve ses oluflur. nsanlar konufltu unda ise ci erlerimizden gelen hava ses tellerini titrefltirir. Böylece ses ç karm fl oluruz. Ses, bir cismin titreflmesi ile oluflur. Piyano Radyo Flüt Kayna ndan ç kan ses, dalgalar hâlinde etrafa yay l r ve biz bu sesleri duyar z Tuna, bir çan sallayarak ses ç kard. Çandan ç kan sesi hem kendisi hem de kardefli iflitmifltir. Sonuç: Ses havada yay l r. 2. Çan su dolu kab n içine dald ran Tuna çan sallad. Oluflan sesi ikisi de duyabilmiflti. Sonuç: Ses s v ortamlarda yay l r. Yunuslar gibi denizlerde yaflayan canl lar suda ses ç kararak haberleflirler. 3. Tuna, kardeflini di er odaya göndererek kap y kapatt. Çan sallayarak ses oluflturdu. Kardefli yan na gelerek sesi duydu unu söyledi. Sonuç: Ses kat ortamlarda yay l r. Ses Nerelerde Yay lmaz? Havas boflalt lan havas z ortam fanusun içine konulan radyonun sesini duyamay z. Ses, havas z ortamlarda yay lmaz. Bu nedenle Günefl te oluflan patlamalar duyamay z. Oysa Günefl in fl Dünya m za ulafl r. Ifl k, havas z ortamda yay l r. çinde hava olan fanusun içindeki radyonun sesini hava duyabiliriz. Ses, maddesel ortamlarda yay l r. Uzayda hava olmad için ses yay lmaz. 617

10 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses Farkl Maddeler Farkl Sesler Üretir Ses Kaynaklar Ayn, Ortamlar Farkl Onur, bofl bir kutunun içine kum doldurup a z n iyice kapatarak bir marakas yapt. Marakas havada sallayarak ç kan sesi dinledi. Daha sonra marakas su dolu kovan n içinde sallayarak ses ç kard. lke, masan n üzerindeki eflyalara kafl kla vurarak farkl sesler oluflturdu. Çelik tencereden ç kan ses di er cisimlerden ç kan sesten daha güçlüydü. fiiddeti en az olan ses plastik toptan ç km flt. Vazodan ç kan ses, karton kutudan ç kan sesten daha ince ve güçlüydü. Ayn büyüklükteki cam ve plastik bardaklardan da farkl sesler ç km flt. Farkl maddelerden yap lan cisimler farkl sesler oluflturur. Marakas n ç kard sesler havada ve suda farkl iflitilir. Ayn ses kayna ndan ç kan sesler farkl ortamlarda birbirinden farkl iflitilir. Ses Hangi Ortamda Daha H zl Yay l r? Denizde yüzerken dald m zda dalgalar n sürükledi i tafllar n sesini duyar z. Sürüklenen tafllar n sesini suyun d fl nda iyi duyamay z. Suyun içindeyken bu sesi daha iyi duyar z. Ses, suda havadan daha h zl yay l r. Do a, topunu hal, tahta ve beton zeminlerde sektirerek ç kan sesleri karfl laflt rd. Ayn ses kayna kullan larak farkl maddelerden oluflan ortamlarda farkl sesler elde edilir. Demir bir boruya çubukla vurdu umuzda boruya kula n dayam fl olan bir arkadafl m z ç kan sesi hemen duyar. Bu ses, havada ve suda bu kadar h zl yay lmaz. Ses, kat maddelerde s v lardan daha h zl yay l r. Sesin kat maddelerde yay lma h z Sesin s v Sesin gaz maddelerde maddelerde > > yay lma h z yay lma h z 618

11 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ Ses Yal t m Erinç, kendisinin, annesinin ve babas n n ayn model cep telefonlar n alarak hepsinin zil sesi seviyelerini ayn seviyeye getirdi. Telefonlar n alarmlar n 5 dakika sonraya ayarlad. I. Kendi telefonunu yün bir kaza a sard. II. Annesinin telefonunu da yün bir kaza a sararak naylon bir kaba koyup a z n kapatt. III. Babas n n telefonunu ise yün bir kaza a sar p içini pamukla doldurdu u naylon kab n içine koydu. 5 dakika sonra telefonlar n alarm çald nda seslerin duyulma fliddeti grafikteki gibiydi. I II III I II III flitilen sesin fliddeti Yün, pamuk, plastik, köpük, cam yünü gibi maddeler sesi az iletir. Ses yal t m, sesin yay lmas n n önlenmesidir. Ses yal t m nda yukar da sözü edilen maddeler gibi sesi az ileten maddeler kullan l r. Erinç, yapt deneyde sesi az ileten maddeler kullanm flt r. Daha çok yal t m malzemesi kullanarak yal t m sa lad için babas n n telefonunun sesi daha az duyulmufltur. Ses bulundu u ortama göre yay l r. köpük nsanlar, sesin bu özelli inden yararlanarak ses yal t m malzemeleri yapm flt r. Binalarda katlar aras na ve binan n duvarlar na köpük, lastik vb. maddeler konularak sesin di er katlara yay lmas ve d flar daki seslerin içeri girmesi önlenmifl olur. Teknoloji gelifltikçe ses yal t m nda da geliflme olmufltur. Maddesel ortamlarda havas z yay lan ses, havas z ortam ortamlarda yay lmaz. Son y llarda yayg n olarak kullan lan, aralar ndaki hava boflalt lm fl çift camlar çok iyi ses yal t m sa lamaktad r. Böylece d fl ortamdaki sesin iç ortama girmesi engellenmifl olur. Uçak, araba, otobüs gibi tafl tlarda motorun sesi gürültüye neden olur. Bu gürültünün ve tafl tlar ilerlerken ç kan sesin yolcular rahats z etmemesi için tafl tlarda da ses yal t m yap l r. Egzozlara tak lan susturucular da bu amaçla kullan l r. 619

12 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses Sesin Yaflam m zdaki Yeri lk insanlar iletiflim kurarken çeflitli sesler ç kar yorlard. Daha sonra anlamland r lm fl sözlerle konuflarak anlaflmaya bafllad lar. TFA YE tfaiye, ambulans gibi araçlar gidece i yere k sa sürede ulaflmak için uyar sesi ç kar r. Baz hayvanlar da birtak m sesler ç kararak iletiflim kurar. Balina ve yunuslar özel sesler ç kararak anlafl r. Ses, konuflman n yan nda birçok alanda uyar amaçl kullan l r. Birçok ifl yeri ve evlerde bir yang n durumunda insanlar uyarmak için s ve dumana karfl duyarl yang n alarm sistemleri kullan l r. Bu sistemler güçlü ses ç kararak bizi uyar r. Günümüzde kullan lan baz tafl tlar da kap aç k kald nda, emniyet kemeri tak lmad nda, farlar aç k unutuldu unda sesli uyar sinyali vererek sürücüyü uyar r. Biri bizi arad nda ya da mesaj gönderdi inde telefonumuz uyar sesi verir. Arabay kullanan sürücüler herhangi bir tehlike an nda yayalar ya da di er tafl t sürücülerini uyarmak için korna çalar. Baz elektronik aletler yapt ifl sona erdi inde ses ç kararak uyar verir. Örne in, baz fotokopi makineleri belirtilen say da fotokopi çekti inde uyar sesi verir. 620

13 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ GEÇM fiten GÜNÜMÜZE SES nsano lu önce sesin tellerde iletimini baflard. Bunu Graham Bell adl bilim adam baflarm flt r. Telefonun icat edilmesinden sonra radyo ve telsiz de sesin iletiminde kullan lm flt r. Sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesini sa layan fonograf icat edildi. Thomas Edison taraf ndan icat edilen bu alet, sesin kayd ve dinlenmesini sa layan birçok ayg t n geliflmesinin bafllang c olmufltur. Sesler plak üzerine kaydedildi. Plaklara kaydedilen sesler gramofon denilen ayg tla dinleniyordu. Gramafonda bir kol çevrilerek, s k flan yay pla döndürüyordu. Ses ve görüntüyü birlikte kaydedebilen video kameralar gelifltirildi. Kasetlere görüntünün yan nda ses de kaydedildi. Fonograf gibi sesin kaydedilmesini ve dinlenmesini sa layan kasetçalar kullan lmaya baflland. Ses, kasetlerdeki fleritlere kaydediliyor ve kasetçalarda dinlenebiliyordu. Plaklara kaydedilen sesin dinlenmesi için elektrik ya da pille çal flan pikaplar gelifltirildi. Günümüzde ses ve görüntüler CD ve DVD lere kaydedilmektedir. Bunlar hem daha çok hem de daha kaliteli ses ve görüntü kaydetmektedir. 621

14 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses Ses le lgili Meslekler Sesin kaydedilmesi ve dinlenmesini sa layan elektronik cihazlar n yap m nda elektronik mühendisleri görev yapar. Sinema ve TV filmleri, birçok televizyon ve radyo program nda sesin kayd ve düzenini sa layan görevliler ses yönetmenleridir. Sesin fliddetini yükselten mikrofon gibi aletlerin kullan m, sinema, tiyatro, konferans salonlar nda ve konserlerde ses düzeninin sa lanmas için bu alanda uzman kifliler görevlendirilir. Gürültü, Sa l m z Bozabilir Rahats zl k veren seslere gürültü denir. Çevre kirlili i olarak da adland r lan gürültünün sa l m za birçok olumsuz etkisi vard r. Kal c ve geçici iflitme kayb, Stres, Mide hastal klar (Ülser, gastrit vb.), Dolafl m sistemi bozukluklar gibi rahats zl klar bunlardan baz lar d r. Afla daki kavram haritas n inceleyerek ö rendiklerimizi pekifltirelim. Mikrofon art r r. Sesin fliddeti neden olur. Gürültü yol açabilir. Hastal klara özelli idir. Ses kaydedilir. engeller. Ifl k Madde olmayan ortamlarda da yay l r. Opak maddelerden geçemez. Do rular boyunca yay l r. Do rusal bir yol izledi i için daha h zl yay l r. oluflturur. Plak Kaset CD DVD maddesel ortam gerekir. Titreflimler Ifl k ve Ses Aras ndaki Farkl l klar Sesin yay lmas önler. Ses Yal t m kullan l r. köpük havas z ortam yün Ses Kat, s v, gaz ortamlarda yay l r. Havas z ortamlarda (bofllukta) yay lmaz. Opak maddelerde de yay l r. Yay l rken do rusal bir yol izlemez. Ifl a göre daha yavafl yay l r. 622 Benzerlikler Ses de fl k gibi enerji türüdür. Her ikisi de her yöne yay l r, kirlili e neden olur. Etkileri farkl olmas na ra men ikisinin de yol açt kirlilik sa l m z olumsuz etkiler. Teknolojik geliflmeler iki enerji türünün de etkisini art rm flt r.

15 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ SES - TEST Afla dakilerden hangisi ses üretme flekli bak m ndan farkl d r? a. b. c. d. 1. Lara, çal flma masas n n üzerindeki tahta kalemlik, plastik kutu ve cam barda a kalemle vurarak sesler ç kar yordu. Bu deneyle Lara afla daki sonuçlardan hangisine ulafl r? a. Ses her maddede ayn h zla yay lmaz. b. Ayn kaynaktan farkl sesler üretilebilir. c. De iflik maddelerden yap lm fl cisimler farkl ses üretir. d. Ses maddesel ortamlarda her yöne yay l r. 2. Murat, kardeflinin yazd Ay da ki Astronot öyküsünü okuyordu. Öyküde astronotlar n Ay üzerinde ba rarak birbirleriyle iletiflim kurdu undan söz ediliyordu. Murat bunun mükmün olamayaca n kardefline anlatmaya çal flt. Murat, afla daki bilgilerden hangisine dayanarak böyle bir yarg ya varm flt r? a. Ses bir enerji türüdür. b. Ses, bofllukta yay lamaz. c. nsan sesi do al bir sestir. d. Astronotlar hiçbir yerde konuflamaz. 4. Baflak eve dönerken soka n bafl ndaki maragozun önünde fliddetli sesler duydu. Marangozdan uzaklaflt kça sesi daha az duymaya bafllad. Bir süre sonra da sesi duyamad. Yukar da anlat lan olay afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Ses her yöne yay l r. b. Ses gaz ortamlarda yay l r. c. Ortam n özelli i sesin yay lma h z n etkiler. d. Kayna ndan uzaklaflt kça sesin fliddeti azal r. 5. Yandaki metal bardaklar ayn özelliklere sahiptir. Bu bardaklara bir cisimle vurarak de iflik sesler üretmek isteyen bir çocuk afla dakilerden hangisini yapmaz? a. Bardaklara farkl miktarlarda su doldurmak b. Bardaklar n hepsini ters çevirmek c. Her birinin içine farkl maddeler doldurmak d. Bardaklar n her birine farkl maddelerden yap lan cisimle vurmak 623

16 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses 6. I Koltuk Marley zemin II 9. Bersu, bu deney sonucundan afla daki yarg lardan hangisine ulafl r? a. Farkl kaynaklardan ç kan sesler farkl d r. b. Ses kat ortamlarda daha h zl yay l r. c. Ses suda dalgalar hâlinde yay l r. d. Ayn kaynaktan ç kan sesler de iflik ortamlarda farkl iflitilir. 10. Yanda III IV rem in evlerinin plan verilen Salon odas rem odas n Hal Tahta zemin düzenliyordu. Annesi Çal flma Yatak Can, bir misketi flekillerdeki gibi farkl ise mutfakta yemek odas odas ortamlara yukar dan b rakarak ses üretiyor. pifliriyordu. Salonda Her bir ortamda oluflan sesi fliddetine bulunan telefon göre az olandan çok olana do ru s ralarsak çald nda rem de Banyo Mutfak afla dakilerden hangisi do ru olur? a. I < III < II < IV b. I < IV < III < II c. II < I < IV < III d. III < I < II < IV annesi de sesi duydu. Yukar daki olayda afla dakilerden hangisinden söz edilemez? a. Ses her yöne yay l r. b. Telefondan ç kan ses havada yay l r. c. Sesin fliddeti evin her yerinden 7. Yukar da Can n bilyeyi att iflitilebilecek düzeydedir. ortamlardan hangilerinin yap ld madde ses yal t m nda öncelikle tercih edilir? a. I - II b. I - III c. II - IV d. III - IV 8. Bersu, bir taba a kafl kla vurarak ses ç kard. Sonra ayn fleyi su dolu bir kab n içinde yapt. Bersu nun yapt deney için afla daki ifadelerden hangisi uygundur? a. Sesler ayn, kaynaklar farkl b. Ortamlar ayn, ses kaynaklar farkl c. Ses kaynaklar ayn, ortam farkl d. Kaynaklar farkl, sesler farkl d. Ses, kat maddelerde gaz maddelerdekinden daha h zl yay l r. 11. I. Demir II. Köpük III. Mantar IV. Tahta V. Cam elyaf Çok katl binalarda katlar n aras na ve binalar n yan duvarlar na yukar daki maddelerden hangileri konularak ses yal t m yap l r? a. I, II b. II, III c. III, IV, V d. II, III, V 624

17 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ 12. nflaatlarda kullan lan tu lalar ses yal t m sa lamas bak m ndan özellikle delikli yap l r. Tu lalarda ses yal t m n afla dakilerden hangisi sa lar? a. Tu lan n yap ld toprak b. Deliklerde bulunan hava c. Deliklerin kare fleklinde olmas d. Tu lalar n köfleli olmas I II III 13. Yukar daki ses kay t cihazlar n n icat edilifl s ras afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? a. I, II, III b. II, I, III c. II, III, I d. III, II, I hava havas z ortam I II 14. Didem, iki cep telefonunun alarm n kurarak flekildeki gibi kutular n tavanlar na ast. Kutulardan birinin havas n tamamen boflaltt. Telefonlar çalmaya bafllad nda II numaral kutudan ses gelmedi ini gözlemledi. Didem bu deneyle afla daki sorulardan hangisinin cevab n ö renmifltir? a. Ses nas l yay l r? b. Ses hangi ortamda daha h zl yay l r? c. Ses bofllukta yay l r m? d. Sesin bir enerjisi var m d r? 15. Afla dakilerden hangisinin ç kard ses uyar amac tafl maz? a. Yang n alarm b. CD çalar c. tfaiye d. Telefon 16. Afla dakilerden hangisi gürültünün sa l m z üzerine olumsuz etkilerinden biri de ildir? a. Alerji b. Mide rahats zl klar c. Stres d. flitme kayb 17. I. Muhabir II. Manav III. Müzisyen IV. Sinema yönetmeni V. Çiftçi Yukar daki mesleklerden hangilerinde sesin kaydedilmesi, iflin yap lmas nda önemli bir yer tutar? a. I, II b. II, III c. I, III, IV d. II, IV, V 18. Baz telesekreterli ev telefonlar nda arkadafllar m z n gönderdi i sesli mesajlar al r z. Bunlar telefonlar n hangi özelli inden sa lanmaktad r? a. Sesi iletebilme b. Sesi kaydedebilme c. Sesin fliddetini yükseltme d. Sesi de ifltirme 19. Afla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? a. çinde boflluk bulunan cisimler ses yal t m nda kullan l r. b. Ses yal t m, sesin yay lmas n engelleme iflidir. c. Baz maddelerin içine konulan su, ses yal t m için kullan l r. d. Ses yal t m, sesi iyi iletmeyen maddelerle yap l r. 20. Afla dakilerden hangisinde ses kaydedilemez? a. radyo b. CD yaz c c. kasetçalar d. fonograf 625

18 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses SES VE IfiIK - ÜN TE TEST Yukar daki flekillerde fincan n gölgelerinin uzundan k saya do ru s ralan fl afla dakilerden hangisinde verilmifltir? a. 1, 2, 3 b. 2, 1, 3 c. 3, 1, 2 d. 3, 2, 1 2. Bir sokaktaki a ac n sokak lambalar yan nca oluflan gölgeleri flekildeki gibidir. A aç kaç tane fl k kayna ndan fl k almaktad r? a. bir b. iki c. üç d. dört 3. Arabada oturan Ege, yolun kenar nda havlayan köpe in sesini duyuyor. Köpe in sesi hangi ortamlardan geçerek Ege ye ulaflm flt r? a. Kat, s v, gaz b. Gaz, kat, kat c. Gaz, kat, gaz d. Kat, gaz, kat 4. fiekildeki çok amaçl salon, kullan lacak bir adet fl k kayna taraf ndan ayd nlat lmak 4 isteniyor. Ifl k kayna, salonun hangi numara ile belirtilen noktas na konulursa her yere yeterince fl k ulafl r? a. 1 b. 2 c. 3 d I. Enerji türüdür. II. Her yöne yay l r. III. Kirlili e neden olur. IV. Her ortamda yay l r. Yukar dakilerden hangileri ses ve fl n ortak özelliklerindendir? a. I, II b. I, II, III c. I, III, IV d. II, III, IV Ömer, cep telefonunun alarm n 10 dakika sonraya kurarak metal bir kutuya koydu ve kutunun kapa n iyice kapatt. Kutuyu da su dolu kab n içine koydu. 10 dakika sonra çald nda Ömer telefonun sesini duyabiliyordu. 6 ve 7. sorular bu deneye göre cevaplay n z. 6. Ömer bu deneyle afla daki yarg lardan hangisine ulaflamaz? a. Ses havada yay l r. b. S v ortamlarda ses yay l r. c. Ses bofllukta yay l r. d. Ses kat ortamlarda yay l r

19 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ 7. Ömer in bu deney sonucunda ulaflaca en genel sonuç afla dakilerden hangisidir? a. Gaz maddeler sesi iletir. b. Ses kat maddelerle iletilir. c. S v maddeler sesi iyi iletir. d. Ses tüm maddesel ortamlarda yay l r. 8. Erinç, yapt bir araflt rmada afla daki bilgiyi edinmifltir. lk sinema filmleri sessizdi. Yaln zca kaydedilen görüntüler izlenebiliyordu. Sesli filmler sonraki y llarda gelifltirilmifltir. Erinç, bu bilgiye dayanarak afla daki yarg lardan hangisine ulafl r? a. Ses kayd n bulan kifli görüntü kaydetmeyi de bulmufltur. b. Ses ve görüntü kayd farkl bulufllard r. c. Görüntüyü kaydetmek, sesi kaydetmekten zordur. d. Görüntü kaydetmek için yeterli fl k gerekir. Perde Ifl k kayna Cisim 10. fiekildeki gibi oluflturulacak gölgenin büyüklü ü afla dakilerden hangisine ba l de ildir? a. Cismin büyüklü üne b. Cismin perdeye uzakl na c. Ifl k kayna n n cisme uzakl na d. Perdenin büyüklü üne L K 11. fiekildeki K ve L cisimleri opakt r. Perdede oluflan gölgenin flekli afla dakilerden hangisi gibi olur? 9. a. b. I II III fiekildeki bardaklar n içinde süt, su ve mürekkepli su vard r. Bu bardaklar fl çok geçirenden az geçirene do ru s ralarsak afla dakilerden hangisi do ru olur? a. I, III, II b. II, I, III c. II, III, I d. III, II, I c. d. 12. Eve yaklaflt kça heyecan m art yordu. Önümde uzayan gölgemi izleyerek yoluma devam ediyordum. Gölgem ve ben bat ya do ru koflar ad mlarla yol al yorduk. Yukar daki anlat m yapan kifli günün hangi saatinden söz etmektedir? a. sabah b. ö le c. ikindi d. akflam 627

20 Temel Kaynak 5 Ifl k ve Ses 13. Afla daki ifadelerden hangisi Cihaz n Sesin Ses Ses ve yanl flt r? ad fliddetini kaydeder. görüntü a. Maddesel olmayan ortamlarda ses yay lmaz. b. Ifl k do rular boyunca yay l r. c. De iflik maddelerden yap lm fl cisimlerden farkl sesler ç kar. d. Havas z ortamlarda fl k yay lamaz. I II III IV art r r. kaydeder. Ali Lara 16. Tabloya göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. I Pikap b. II Mikrofon c. III Video kamera d. IV CD yaz c Baflak Sarp 14 ve 15. sorular flekle göre cevaplay n z. 14. fiekildeki gibi bir odada bulunan çocuklardan hangileri radyodan ç kan sesi duyabilir? a. Baflak - Sarp b. Ali - Baflak c. Ali - Baflak - Sarp d. Ali - Lara - Baflak - Sarp 15. Odadaki çocuklardan Sarp radyodan ç kan sesi, Baflak tan daha iyi duymaktad r. Bu durum afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Sarp n kulaklar daha iyi duymaktad r. b. Kayna ndan uzaklaflt kça sesin fliddeti azal r. c. Hoperlörün yönü Sarp a do rudur. d. Radyodan ç kan sesin fliddeti azd r. Sena Begüm pek Onur 17. Onur, Sena, Begüm ve pek in boylar n n uzunlu u eflittir. Günefl i arkalar na ald klar nda duvarda gölgeleri olufluyor. Buna göre afla dakilerden hangisi do rudur? a. En küçük gölge Onur undur. b. Sena n n gölgesi, pek in gölgesinden büyüktür. c. Yer de ifltirirlerse Begüm ün gölgesi, Sena n n gölgesinden küçük olur. d. pek in gölgesi, Begüm ün gölgesinden küçüktür. 628

21 Ifl k ve Ses FEN VE TEKNOLOJ 18. I. Dünya, Günefl ile Ay aras ndad r. II. Gece yaflanan yerlerde gözlenir. III. Dünya Günefl e Ay dan daha yak nd r. Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri Ay tutulmas olay nda gerçekleflir? a. Yaln z I b. I, II c. II, III d. I, II, III 19. Ifl k yay lmas n engeller 2 oluflturur yay labilir 3 oluflturmaz 4. Kat S v Gaz Kavram haritas na göre afla dakilerden hangisi do rudur? Yasemin in gölgesi bat ya do ru uzanmaktad r. Gölgesi bat ya do ru olan en uzun gölge oldu una göre Yasemin in bulundu u zaman dilimi afla dakilerden hangisidir? a. sabah b. ö leüzeri c. ö le d. akflam a. b. c. d. Boflluk Saydam madde Boflluk Opak madde Opak madde Gölge Saydam madde Opak madde Gölge fiehir elektri i Boflluk Gölge Opak madde Saydam madde Saydam madde Boflluk 629

Gölge Oluşumu. Farklı Gölgeler

Gölge Oluşumu. Farklı Gölgeler FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7.ÜNİTE : IŞIK VE SES KONU ÖZETİ KONULAR A. IŞIK B. SES A. IŞIK Işık ve Işık Kaynakları Çevremizdeki varlıkları görebilmek için ışığa ihtiyaç duyarız. Gündüz etrafımızı görmemizi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7.ÜNİTE : IŞIK VE SES KONU ÖZETİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7.ÜNİTE : IŞIK VE SES KONU ÖZETİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7.ÜNİTE : IŞIK VE SES KONU ÖZETİ KONULAR A. IŞIK B. SES A. IŞIK Işık ve Işık Kaynakları Çevremizdeki varlıkları görebilmek için ışığa ihtiyaç duyarız. Gündüz etrafımızı görmemizi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses A. IfiIK KARANLIKTA GÖREB L R M Y Z? Ifl k ve Görme Karanl k bir odada etraf m z göremeyiz. Geceleyin sokak lambas yla ayd nlanmam fl yerlerdeki

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi

Iþýk. Iþýðýn Farklý Maddelerle Etkileþimi 319 Iþýk Iþýðýn arklý addelerle Etkileþimi Iþýk, etrafýmýzdaki cisimleri görmemizi saðlayan ve boþlukta yayýlabilen bir enerji þeklidir. Týptan sanayiye, sanayiden uzay teknolojisine kadar her alanda kullanýlarak

Detaylı

I k Hakk nda. I k bir enerjidir. I k çok h zl d r.

I k Hakk nda. I k bir enerjidir. I k çok h zl d r. I k Hakk nda I k bir enerjidir. 1 2 I k da ses gibi bir enerjidir. Sesten fark, bo lukta da yay l r. Yoksa bir dü ünün; Güne nlar bize nas l ula rd? I k çok h zl d r. I k, bo lukta saniyede yakla k 300.000

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER ÜN TE V A. OLASILIK 1. Sayman n Temel lkeleri 2. Olas l kla lgili Temel Kavramlar 3. Olay Çeflitleri ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST V - I SAYMANIN TEMEL LKELER B. STAT ST K 1. Araflt rmalar çin Sorular Oluflturma

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

4.1. SES VE ÖZEL!KLER! a. Sesin Yayılması b. Sesin Hızı c. Sesin Genli"i d. Sesin Frekansı e. Sesin #iddeti 4.2. MÜZ!K ALETLER!NDEN ÇIKAN SES a.

4.1. SES VE ÖZEL!KLER! a. Sesin Yayılması b. Sesin Hızı c. Sesin Genlii d. Sesin Frekansı e. Sesin #iddeti 4.2. MÜZ!K ALETLER!NDEN ÇIKAN SES a. ! ÜN TE IV SES KONULAR 4.1. SES VE ÖZEL!KLER! a. Sesin Yayılması b. Sesin Hızı c. Sesin Genli"i d. Sesin Frekansı e. Sesin #iddeti 4.2. MÜZ!K ALETLER!NDEN ÇIKAN SES a. Sesin Tınısı b. Sesin Yansıması ve

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r ALIfiTIRMALAR 6 1. Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Van Ankara K rklareli Ordu stanbul Bursa Samsun Zonguldak Mardin Uflak Çank r Edirne 1.... 5.... 9.... 2.... 6.... 10...

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

seramik karolar? Niçin

seramik karolar? Niçin Seramik, bilinen tüm kaplama malzemeleri karfl s nda önemli üstünlüklere sahiptir. Türkiye de konut, ifl ve çal flma mekanlar n n kaplama ve dekorasyonu yap l rken flu sorulara yan t verilmelidir: Niçin

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir.

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses, bir madde ile karþýlaþtýðýnda yansýyabilir, iletilebilir ya

Detaylı

YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR

YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR YAZIN SICAĞINDAN KIŞIN SOĞUĞUNDAN BIKTINIZ MI? ZEYNEP DENİZ SEVİNÇ GEDİK ÖZGE ÖZDEMİR Modülün ilgili olduğu ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR SINIF: 7. SINIF ÜNİTE: IŞIK KONU: IŞIĞIN SOĞURULMASI KAZANIMLAR:

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI 12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 2. Işık 3. Işık Nasıl Yayılır? 4. Tam Gölge ve Yarı Gölge 5. Güneş Tutulması 6. Ay Tutulması 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 8. Işık Şiddeti

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı