Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1"

Transkript

1 1 Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1 Dr. Serra Eren Sarıoğlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi dönemi için incelemektir. Günlük fiyat verileri ve işlem hacimleri kullanılarak endeks bazında yapılan araştırmada, regresyon analizinin yanında çift taraflı ilişkiyi tespit edebilmek amacıyla Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. İncelenen dönem için işlem hacmi değişimi ve hisse senedi fiyatlarının değişiminin hem kendi değeri hem de mutlak değeri arasında % 1 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Fakat bu, zayıf türden bir ilişkidir. Ayrıca hisse senedi fiyat değişimlerinin kendi değerleriyle hacim değişimi arasındaki ilişki, fiyat değişimlerinin mutlak değerleriyle hacim değişimi arasındaki ilişkiden daha güçlü çıkmıştır. İşlem hacmi değişimi ile hisse senedi fiyat değişimi arasındaki çift yönlü ilişkiyi tespit edebilmek için uygulanan Granger Nedensellik Testi nin sonuçlarına göre, hacimde meydana gelen değişimlerin fiyatta meydana gelen değişimlerden kaynaklandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre, fiyatlardaki değişim ile hacimdeki değişim arasındaki ilişki tek yönlü olup, nedensel ilişkinin yönü fiyattan hacime doğrudur. Anahtar Kelimeler: Fiyat-Hacim İlişkisi, İMKB, Gelişmekte Olan Piyasalar, Granger Nedensellik Testi The Relationship Between Stock Prices and Volume: Some Evidence From Istanbul Stock Exchange ABSTRACT This paper investigates the stock price-volume relation in İstanbul Stock Exchange for the period Using daily index data, regression analysis and Granger Causality Test are applied. It is documented a positive relation between volume and both the magnitude of the price change and price change itself at 1 % signifinace level. However, this is a weak relationship as evidenced by the low R- squares. The relationship between volume and the price change itself is stronger than the relationship between volume and the magnitude of the price change. Gramger 1 Bu çalışma, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Zonguldak ta bildiri olarak sunulmuştur (Ekim 2007).

2 2 Causality Test indicates statistically unidirectional causality from stock prices to volume for the research period. Key Words: Price-Volume Relation, ISE, D eveloping Markets, Granger Causality Test Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1. GİRİŞ Dr. Serra Eren Sarıoğlu Hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişki, finans literatüründe uzun zamandır ilgi çeken konuların başında gelmektedir. Araştırmacılar, konunun teorik altyapısını oluşturmanın yanında ampirik çalışmalar yaparak, ilişkinin varlığı ve yönü konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar için kanıtlar toplamaya çalışmaktadırlar. Hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişkinin önemi, dört temel noktada özetlenebilir (Karpoff, 1987: ): Birincisi, fiyat- hacim ilişkisi ile ilgili bulgular, bilginin finansal piyasalarda nasıl dağıldığıyla ilgili oluşturulmuş değişik teorilerin birbirlerinden farklılaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu konuda yapılmış çalışmaların tamamı, işlem hacmini piyasadaki bilgi akışının bir temsilcisi olarak tanımlamaktadırlar ve bu akışın nasıl işlediği ve piyasaya ulaşan bilgilere fiyatların nasıl uyum sağladığı konularını temel almaktadırlar. İkincisi, bu ilişki fiyat ve hacim verisini kullanan vak a çalışmalarının sonuçları açısından önemlidir. Eğer fiyat ve hacim birbirine bağlı olarak belirlenebiliyorsa, fiyat-hacim ilişkisini bu çalışmalara dahil etmek, testlerin gücünü arttıracaktır. Üçüncüsü, fiyat-hacim ilişkisi fiyatların dağılımı hakkında değerlendirme yapabilmek açısından elzemdir. Örneğin hisse senedi getiri oranlarına ait dağılım incelendiğinde, bu dağılımın varsayıldığı gibi normal dağılıma uymadığı ve koşullu değişkenlik yapısı (ARCH etkisi) sergilediği gözlenmektedir. Bu durumda, getiri oranı veri seti hacim tarafından temsil edilebilen bir koşullu varyans parametresine sahip bir koşullu stokastik süreç tarafından oluşturulmaktadır. Burada fiyat-hacim ilişkisinin boyutu bilindiğinde, fiyatların dağılımı ile ilgili daha doğru bilgiler elde edilebilecektir. Dördüncü ve son olarak, fiyat-hacim ilişkisi işlem stratejisi belirlemede ve teknik analizin kullanımında yol gösterici olacaktır. Bu da piyasanın etkin olmadığına delil teşkil edecek bir bilgi içerme anlamını taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan bir piyasa olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) nda hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi dönemi için incelemektir. Günlük fiyat verileri ve işlem hacimleri kullanılarak endeks bazında yapılacak olan araştırmada, regresyon analizinin yanında çift taraflı ilişkiyi tespit edebilmek amacıyla Granger Nedensellik Testi uygulanacaktır.

3 3 Çalışmanın ikinci bölümünde, bu konuda dünyada ve Türkiye de yapılmış benzer çalışmalar anlatılacaktır. Üçüncü bölümde, çalışmanın veri seti, kısıtları, varsayımları ve kullanılacak analizler ele alınacaktır. Dördüncü bölümde analizler sonunda elde edilen bulgular anlatılacaktır. Daha sonra sonuç ve öneriler ile çalışma tamamlanacaktır. 2. DAHA ÖNCE YAPILMIŞ BENZER ÇALIŞMALAR Hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar yaklaşık yarım yüzyıllık bir geçmişe sahiptir. Önceleri Amerika Birleşik Devleri (ABD) sermaye piyasalarının verilerini kullanan araştırmacılar, son yıllarda gelişmekte olan ülkeler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Erken çalışmalar olarak nitelendirebileceğimiz ilk dönem araştırmalarının teorik ve ampirik bulgularını Karpoff, 1987 yılında yazdığı makalesinde özetlemiştir (Karpoff, 1987: ). Erken dönemde, hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişki iki ayrı yoldan incelenmiştir: (i) işlem hacmi ile hisse senedi fiyat değişimleri (getiri) arasındaki ilişki, (ii) işlem hacmi ile hisse senedi fiyat değişimlerinin (getiri) mutlak değeri arasındaki ilişki. Bu çalışmalar ABD sermaye piyasaları verilerini kullanarak gerçekleştirilmişlerdir. İşlem hacmi ile hisse senedi fiyat değişimleri (getiri) arasındaki ilişkinin incelendiği ilk grupta korelasyon analizleri çelişkili sonuçlar vermiştir. Hem hisse senedi hem de endeks bazında yapılan bu araştırmalarda, pozitif bir ilişki bulan çalışma sayısı oldukça azdır ve bu çalışmalarda korelasyon katsayıları genellikle oldukça düşüktür. Fakat yüksek ilişki bulan araştırmacılar da bulunmaktadır. Örneğin Smirlock ve Starks, 131 adet hisse senedinin işlem bazında verilerini kullanarak 1981 yılı için güçlü bir pozitif ilişki bulmuştur (Smirlock ve Starks, 1985: ). İşlem hacmi ile hisse senedi fiyat değişimlerinin (getiri) mutlak değeri arasındaki ilişkinin incelendiği ikinci grupta ise sonuçlar daha az çelişkilidir. Bu çalışmalarda, hem hisse senedi hem de endeks bazında aylık, haftalık, günlük, saatlik, dakikalık ve işlem gözlem sıklıklarında pozitif fakat zayıf bir ilişki yönünde bulgular edinilmiştir. Bu çalışmalardan Crouch un araştırmasında, endeks ve üç hisse senedi incelenmiştir dönemi günlük ve saatlik gözlem sıklıkları kullanılarak yapılan analizlerde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir (Crouch, 1970b: ). Erken dönemden sonraki yıllarda ABD piyasaları için çalışmalar devam ederken, diğer gelişmiş piyasalar ve gelişmekte olan piyasalar için de bulgular toplanmaya başlanmıştır. ABD verilerini kullanarak yapılan önemli çalışmalardan bazılarına aşağıdaki satırlarda yer verilmiştir: Campbell vd., hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi serisel korelasyon kullanarak incelemiştir. Ayrıca gün içindeki fiyat hareketlerine bağlı olarak işlem hacmindeki yönü belirlemeye çalışmışlardır (Campbell vd., 1993: ). Hiemstra ve Jones, hisse senedi getirileri ile işlem hacmi arasındaki dinamik ilişkiyi günlük verilerle ve doğrusal ve doğrusal olmayan Granger nedensellik testi kullanarak

4 4 incelemişlerdir ve çift yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir (Hiemstra ve Jones, 1994: ). Gelişmiş piyasalardan Hong Kong sermaye piyasası için yapılan bir çalışmada Lam vd, işlem hacmi ile hem fiyat değişimi hem de fiyat değişiminin mutlak değeri arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Hisse senetleri ve endeks verileri kullanılarak yapılan çalışmada, işlem hacmi ile fiyat değişiminin mutlak değeri arasında güçlü pozitif bir ilişkiye rastlanırken, aynı bulguya işlem hacmi ile fiyat değişimi için rastlanmamıştır. Çift taraflı ilişkiyi incelemek için yapılan nedensellik testi sonuçlarına göreyse, fiyat değişimleri hacmi etkilemekte, hacmin fiyat değişimleri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır (Lam vd., 1990: 25-42). Ciner, 2002 tarihli çalışmasında Kanada sermaye piyasasında fiyat-hacim ilişkisini incelemiştir. Araştırmacı, Toronto Menkul Kıymetler Borsası tam otomasyona geçtikten sonra işlem hacminin fiyatları açıklayıcılık gücünün azalıp azalmadığını test etmiştir. Ocak Mayıs 2002 dönemi için TSE 300 Endeksi üzerine yapılan çalışmada, tam otomasyon sonucu işlem hacminin fiyatları açıklayıcılık gücünün ortadan kalktığı bulgulanmıştır (Ciner, 2002: ). İzlanda sermaye piyasaları için yapılan bir çalışmada Weber ve Rosenow, yüksek işlem hacmi değişimlerinin yüksek fiyat değişimlerinin tek ve yeterli açıklayıcısı olmadığı sonucuna ulaşmışlardır (Weber ve Rosenow, 2006:7-14). Gelişmekte olan piyasalardan Latin Amerika ülkelerine ait sermaye piyasalarının verilerinin kullanıldığı çalışmanın yılı 1998 dir. Bu çalışmada Saatçioğlu ve Starks, hisse senetleri piyasalarına ait endekslerin aylık verilerine regresyon analizi ve VAR analizi uygulamışlardır. Regresyon analizleri sonuçlarına göre, işlem hacmi hem fiyat değişimi hem de fiyat değişiminin mutlak değeri ile pozitif bir ilişki içindedir. Fakat Granger nedenselliği tespit etmeye yönelik yapılan VAR analizleri sonuçlarına göreyse, fiyatlardaki değişim hacmi açıklayan bir etken olarak bulunamamıştır. Yazarlar, bu bulgunun gelişmiş piyasalar için ulaşılan sonuçtan farklı olduğunu belirtmişlerdir (Saatçioğlu ve Starks, 1998: ). Kore sermaye piyasaları için yapılan bir çalışmada Silvapulle ve Choi, günlük endeks kapanış fiyatlarını ve işlem hacmini kullanarak doğrusal ve doğrusal olmayan Granger nedensellik testleri uygulamışlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Kore hisse senetleri piyasasında fiyat ile işlem hacmi arasında doğrusal ve doğrusal olmayan yönde ilişki bulunmaktadır (Silvapulle ve Choi, 1999: 59-76). Moosa ve Jader, Kuveyt hisse senetleri piyasasında işlem gören 100 ü aşkın hisse senedinin verilerini kullanarak fiyat-hacim ilişkisini incelemişlerdir. İşlem hacmi ile fiyatlardaki değişimin mutlak değeri arasındaki korelasyon katsayıları, işlem hacmi ile fiyatlardaki değişim arasındaki korelasyon katsayısından daha yüksektir (Moosa ve Jader, 2006: 80-90). Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Polonya, Rusya ve Türkiye de fiyat-hacim arasındaki nedensel ilişkinin incelendiği bir çalışmanın yılı 2005 tir. Gündüz ve Hatemi-J bu çalışmalarında, çok yeni bir prosedür olan Toda-Yamamoto yu baz alan Granger nedensellik testini, belirtilen ülkelerin piyasalarına ait endekslerin haftalık verilerine uygulamışlardır. Çek Cumhuriyeti için elde edilen sonuçlara göre değişkenler arasında çift taraflı bir ilişki bulunamamıştır. Bulgaristan da fiyat veya işlem hacmini göz önünde bulundurmaksızın tek yönlü bir ilişki varken, Polonya da işlem hacminden fiyatlara doğru tek yönlü bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Rusya da ve Türkiye de ise, fiyatlar işlem hacminin belirleyicisi olarak bulunmuştur (Gündüz ve Hatemi-J, 2005: 29-44).

5 5 Türk Sermaye Piyasası nda fiyat-hacim ilişkisini inceleyen çalışma sayısı oldukça azdır. Bunlardan Gökçe nin çalışmasında, İMKB Ulusal-100 Endeksi nin günlük getirileri ile piyasada oluşan toplam işlem hacmi arasındaki ilişki için Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Ocak Ocak 2001 dönemi için araştırmacı, fiyattan işlem hacmine doğru bir ilişki tespit etmiştir (Gökçe, 2002: 43-48). İMKB de işlem gören bankacılık sektörüne ait hisse senetlerinin dönemi verilerinin incelendiği çalışmalarında Yörük vd., doğrusal ve doğrusal olmayan Granger nedenselliği tespit etmişlerdir (Yörük vd., 2006: ). 3. ARAŞTIRMA 3.1. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasında bir ilişki olup olmadığını tespit edebilmektir. Bu amaçla yapılan araştırmada kullanılan veri seti, kısıtlar ve model aşağıdaki alt başlıklarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır Veri Seti ve Kısıtlar Türk Sermaye Piyasası nda hisse senedi fiyatı ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek amacıyla, dönemine ait İMKB Ulusal-100 Fiyat Endeksi (Endeks) günlük kapanış fiyatları ve ulusal pazar günlük toplam işlem hacmi (TL) kullanılmıştır. İMKB Ulusal-100 Fiyat Endeksi nin kullanılmasının nedeni, bu endeksin İMKB Hisse Senetleri Piyasası nı temsil gücünün yüksekliğidir tarihi itibariyle Endeks in piyasa değeri, tüm pazarın piyasa değerinin % 85,97 sini oluşturmaktadır. 2 Burada belirtilmesi gereken bir başka nokta, analiz dönemi içinde Endeks in hem hesaplanma metodolojisinde, hem kapsadığı şirketlerde, hem de isminde değişiklikler olmuştur. Tüm araştırma dönemi için aynı endeksi kullanmak, ne yazık ki uzun dönemleri kapsayan çalışmalar için geçerli olamamaktadır. Endeks e ait günlük işlem hacmi verilerine elektronik ortamda ulaşılamadığı için ulusal pazar günlük toplam işlem hacmi verileri kullanılmıştır. Ulusal pazar işlem hacminin çok büyük bir kısmı (Aralık 2004 itibariyle % 86 sı) Endeks te yer alan şirketlere ait olduğu için bu çalışmada ulusal pazara ait günlük işlem hacimleri kullanılmıştır. 2 Ocak Aralık 2006 döneminin kullanılmasının önemli nedenlerinden birisi, uzun bir dönemi kapsayan bir çalışma yapmanın amaçlanmış olmasıdır. İMKB nin faaliyete geçiş yılı olan 1986 yılının değil de 1991 yılının başlangıç yılı olarak seçilmesinin nedeni, 1991 yılından itibaren Endeks in değerinin kapsadığı şirketlerin piyasa değerleri ile ağırlıklandırılarak hesaplanmaya başlanmış olmasıdır. 2 Daha fazla bilgi için bkz: Eren Sarıoğlu, Serra, (2006), Değişkenlik Modelleri ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda Değişkenlik Modellerinin Kesitsel Olarak İrdelenmesi, Yayınlanmış Doktora Tezi, İAV Yayınları, İstanbul, s

6 6 Daha önce endeks değeri hesaplanırken bu tür bir ağırlıklandırma yapılmadığı için 2 Ocak 1991 tarihi başlangıç noktası olarak alınmıştır. Çalışmanın analizleri 2007 yılının başında yapıldığı için en son 2006 yılının son iş gününün verileri analizlere dahil edilmiştir Araştırma Modeli Bu çalışmada, hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişki Türk Sermaye Piyasası için incelenmiştir. Hisse senedi fiyatlarını temsilen kullanılan Endeks günlük kapanış fiyatları logaritmik birinci-sıra farklar kullanılarak dönüştürülmüş, bir başka deyişle Endeks e ait günlük logaritmik getiri değerleri hesaplanmıştır: r m,t = ln (P m,t /P m,t-1) (1) Burada r m,t, Endeks in t gününde gerçekleşen logaritmik getirisi, P m,t, Endeks in t günündeki kapanış fiyatı, P m,t-1, Endeks in t-1 günündeki kapanış fiyatıdır. Aynı şekilde ulusal pazara ait günlük işlem hacimleri de logaritmik birinci-sıra farkları alınarak dönüştürülmüştür: v m,t = ln (V m,t /V m,t-1) (2) Burada v m,t, ulusal pazarın t gününde gerçekleşen logaritmik işlem hacmi değişimi, V m,t, ulusal pazarın t günündeki işlem hacmi, V m,t-1, ulusal pazarın t-1 günündeki işlem hacmidir. Değişkenlere logaritmik değişimler uygulanarak durağanlaştırılmaları sağlanmıştır. Serilerin durağanlığını test edebilmek için ADF birim kök testi uygulanmıştır. Değişkenlere ait uygun gecikme uzunluklarının belirlenebilmesi için Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) kullanılmıştır. Bu testler sonucunda getiri ve işlem hacmi değişimi serilerinin durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 3 Bu araştırmada, işlem hacmi ile hem fiyat değişimlerinin kendi değerleri hem de mutlak değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Böylelikle bu çalışmanın bulgularını daha önce yapılmış benzer çalışmalarla karşılaştırma fırsatı da elde edilebilecektir. Çalışmada regresyon analizinin yanı sıra çift yönlü ilişkiyi tespit edebilmek adına Granger Nedensellik Testi de uygulanmıştır. Regresyon analizleri için oluşturulan denklemler aşağıdaki gibidir: ln (V m,t /V m,t-1) = ln P t P (3) 0 1 / t 1 3 Fazla yer kaybını önlemek amacıyla, durağanlık testleri sonuçlarına çalışma içinde bir tablo ile yer verilmemiştir.

7 7 ln (V m,t /V m,t-1) = ln P t P (4) 0 1 / Granger nedenselliği, Y nin öngörüsü, X in geçmiş değerleri kullanıldığında X in geçmiş değerlerinin kullanılmadığı duruma göre daha başarılı ise X, Y nin Granger nedenidir şeklinde tanımlanmıştır. Bu ifadenin doğruluğu sınandıktan sonra ilişki, X Y şeklinde gösterilir (Granger, 1969: ). Granger nedensellik testi için kurulan model, yapısal bir ekonometrik model değildir. Bu model geleceğin tahminini değil, nedensellik sınamalarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, modeldeki değişkenler önceden durağanlaştırılmalıdır (Granger, 1988: ). Bu çalışmada Granger Nedensellik Testi için kurulan denklemler aşağıda yer almaktadır: n n 0 i m, t i j i 1 j 1 v m,t = v r u (5) o o 0 i m, t i j i 1 j 1 m, t j r m,t = r v u (6) m, t j Analizler esnasında uygun gecikme uzunluğu belirlenirken SIC esas alıınmış, farklı gecikme uzunlukları (1-500) ardışık olarak denenmiştir. t 1 1t 2t 4. BULGULAR İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda fiyatlar ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için yapılan regresyon analizlerinin sonuçları aşağıda yer almaktadır. Tablo 1 de, Denklem 3 olarak kurulan işlem hacmi değişimi ile hisse senedi fiyatlarının değişimi arasındaki ilişkiyi tespit etmek için uygulanan regresyon analizinin sonuçları bulunmaktadır. Tablo 2 de ise, Denklem 4 olarak kurulan işlem hacmi değişimi ile hisse senedi fiyatlarının değişiminin mutlak değeri arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon analizinin sonuçları gösterilmiştir. Tablo 1.Hisse Senedi Fiyat Değişimi-İşlem Hacmi Değişimi Regresyon Analizi Sonuçları ln (V m,t /V m,t-1) = ln P t P Veri Sayısı 0 1 / t R 2 Endeks ,0040 3,6739*** 0,1165 (0,0047) a (0,1606) a Parantez içindeki değerler katsayıların standart hatalarıdır.

8 8 b *** % 1 düzeyinde anlamlı değerleri göstermektedir. Tablo 2. Hisse Senedi Fiyat Değişimi Mutlak Değeri-İşlem Hacmi Değişimi Regresyon Analizi Sonuçları ln (V m,t /V m,t-1) = ln P t P Veri Sayısı 0 1 / t R 2 Endeks ,070*** 3,4193*** 0,0486 (0,0070) a (0,2399) a Parantez içindeki değerler katsayıların standart hatalarıdır. b *** % 1 düzeyinde anlamlı değerleri göstermektedir. Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde, işlem hacmi değişimi ve hisse senedi fiyatlarının değişiminin hem kendi değeri hem de mutlak değeri arasında % 1 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki bulunduğu görülecektir. Hisse senedi fiyat değişimlerinin kendi değerleriyle hacim değişimi arasındaki ilişki, fiyat değişimlerinin mutlak değerleriyle hacim değişimi arasındaki ilişkiden daha güçlü çıkmıştır. Bu bulgu gelişmiş piyasaların bulgularıyla çelişmektedir (Lam vd., 1990: 25). Latin Amerika ülkeleri için yapılan çalışmada Saatçioğlu ve Starks, her ne kadar hangi fiyat değişiminin (kendi değeri veya mutlak değer) işlem hacmi ile daha güçlü bir ilişki içinde olduğunu vurgulamasalar da Arjantin, Şili, Kolombiya ve Meksika da mutlak değerlerle hacim arasındaki ilişki daha kuvvetlidir. Yalnız Venezuella da bu çalışmaya paralel olarak, hisse senedi fiyatlarındaki değişimin kendi değerleriyle hacim arasındaki ilişkinin R 2 değeri, mutlak değerlerle hacim arasındaki ilişkinin R 2 değerinden yüksek çıkmıştır. Tablo 1 ve Tablo 2 de R 2 değerlerine bakıldığında, hisse senedi fiyatlarındaki değişimin kendi değeri ve mutlak değeriyle işlem hacmi değişimi arasında her ne kadar bir ilişki olduğu görülse de, bu ilişkinin oldukça düşük düzeyde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Türk Sermaye Piyasası için bulunan bu düşük düzeyde ilişki, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan piyasalar için de geçerlidir. Bu piyasalarda da % 10 u aşan R 2 değerlerine rastlanmamıştır. İşlem hacmi değişimi ile hisse senedi fiyat değişimi arasında çift yönlü ilişkiyi tespit edebilmek için uygulanan Granger Nedensellik Testi nin sonuçları aşağıda Tablo 3 te yer almaktadır. Burada Fiyat, hacimin Granger nedeni değildir (H 0 :... 0 ) ve Hacim, fiyatın Granger nedeni değildir 1 2 n n (H 0 : 0 ) boş hipotezlerinin doğruluğu F testi kullanılarak sınanmıştır.

9 9 Tablo 3. Hisse Senedi Fiyat Değişimi Değeri-İşlem Hacmi Değişimi Granger Nedensellik Testi Sonuçları Gecikme H 0 : Fiyat, hacimin Granger H 0 : Hacim, fiyatın Granger Uzunluğu nedeni değildir. nedeni değildir. F oranı p değeri F oranı p değeri 1 130,261 0, ,2832 0, ,196 0, ,1856 0, ,3781 0, ,1279 0, ,7614 0, ,2036 0, ,7841 0, ,0708 0, ,6439 0, ,8354 0, ,3762 0, ,0283 0, ,6863 0, ,9493 0, ,0577 0, ,9439 0, ,7512 0, ,9942 0, ,5590 0, ,9491 0,7683 Tablo 3 ten de izlenebileceği gibi, denenen bütün gecikme uzunluklarında, Hacim, fiyatın Granger nedeni değildir boş hipotezi çok yüksek bir güven derecesi ile kabul edilmiştir. Bir başka deyişle, fiyatlarda meydana gelen değişimler hacimde meydana gelen değişimlerle açıklanamamaktadır. Bunun tam tersi olarak, Fiyat, hacimin Granger nedeni değildir boş hipotezi çok yüksek bir güven derecesi ile kabul edilmemiştir. Başka bir ifadeyle, hacimde meydana gelen değişikliklerin fiyatta meydana gelen değişimlerden kaynaklandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre, fiyatlardaki değişim ile hacimdeki değişim arasındaki ilişki tek yönlü olup, nedensel ilişkinin yönü fiyattan hacime doğrudur (P V). Gökçe, Ocak Ocak 2001 dönemi için İMKB Hisse Senetleri Piyasası verileriyle yaptığı çalışmasında aynı bulguya ulaşmıştır (Gökçe, 2002: 43-48). Aynı şekilde Gündüz ve Hatemi-J, Türkiye nin de dahil olduğu gelişmekte olan piyasaları inceledikleri çalışmalarında İMKB de fiyatları işlem hacminin belirleyicisi olarak bulmuşlardır. Bu bulgu, gelişmiş piyasalar için bulunan sonuçlarla paralellik taşımaktadır (Lam vd., 1990: 25-42). Saatçioğlu ve Starks ise, Latin Amerika ülkeleri üzerine yaptıkları çalışmalarında hacmin fiyatın Granger nedeni olduğunu bularak gelişmekte olan piyasalar için çelişkili bir sonuç ortaya koymuşlardır ve bunu da gelişmekte olan piyasaların farklı finansal piyasa yapılarına ve farklı bilgi akışına bağlamışlardır (Saatçioğlu ve Starks, 1998: ) Türkiye için ulaşılan sonuç ise gelişmiş ülkelerin sonuçlarıyla benzer olması açısından dikkat çekicidir.

10 10 5. SONUÇ ve ÖNERİLER Bu çalışmada, İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü belirlenmeye çalışılmıştır dönemi için gerçekleştirilen araştırmada, işlem hacmindeki değişim ile hem hisse senedi fiyat değişiminin kendi değeri hem de mutlak değeri arasındaki ilişki incelenmiştir. Hisse senedi fiyatlarını temsilen İMKB Ulusal-100 Fiyat Endeksi kapanış fiyatları; işlem hacmini temsilen de ulusal pazar günlük işlem hacmi değerleri kullanılmıştır. Bu amaçla yapılan regresyon analizleri ve Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre, işlem hacmi değişimi ve hisse senedi fiyatlarının değişiminin hem kendi değeri hem de mutlak değeri arasında % 1 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Fakat bu, zayıf türden bir ilişkidir. Literatür incelendiğinde, tüm piyasalar için zayıf bir ilişkiye rastlanmıştır. Bu piyasalarda da % 10 u aşan R 2 değerlerine rastlanmamıştır. Hisse senedi fiyat değişimlerinin kendi değerleriyle hacim değişimi arasındaki ilişki, fiyat değişimlerinin mutlak değerleriyle hacim değişimi arasındaki ilişkiden daha güçlü çıkmıştır. Daha önce yapılmış benzer çalışmaların bulguları bu konuda çelişkilidir. Örneğin gelişmiş piyasalarda, bu çalışmanın sonuçlarına tezat olarak hisse senedi fiyat değişimlerinin mutlak değerleriyle hacim değişimi arasındaki ilişki, fiyat değişimlerinin kendi değerleriyle hacim değişimi arasındaki ilişkiden daha güçlü çıkmıştır. Fakat bazı gelişmekte olan piyasaların verileriyle yapılan çalışmalarda bu çalışmaya paralel olarak, hisse senedi fiyatlarındaki değişimin kendi değerleriyle hacim arasındaki ilişkinin R 2 değeri, mutlak değerlerle hacim arasındaki ilişkinin R 2 değerinden yüksek çıkmıştır (örneğin Venezuella). İşlem hacmi değişimi ile hisse senedi fiyat değişimi arasında çift yönlü ilişkiyi tespit edebilmek için uygulanan Granger Nedensellik Testi nin sonuçlarına göre, hacimde meydana gelen değişikliklerin fiyatta meydana gelen değişimlerden kaynaklandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre, fiyatlardaki değişim ile hacimdeki değişim arasındaki ilişki tek yönlü olup, nedensel ilişkinin yönü fiyattan hacime doğrudur. Gökçe, İMKB Hisse Senetleri Piyasası verileriyle yaptığı çalışmasında aynı bulguya ulaşmıştır. Aynı şekilde Gündüz ve Hatemi-J, Türkiye nin de dahil olduğu gelişmekte olan piyasaları inceledikleri çalışmalarında İMKB de fiyatları işlem hacminin belirleyicisi olarak bulmuşlardır. Bu bulgu, gelişmiş piyasalar için bulunan sonuçlarla paralellik taşımaktadır. Saatçioğlu ve Starks ise, Latin Amerika ülkeleri üzerine yaptıkları çalışmalarında hacmin fiyatın Granger nedeni olduğunu bularak gelişmekte olan piyasalar için çelişkili bir sonuç ortaya koymuşlardır ve bunu da gelişmekte olan piyasaların farklı finansal piyasa yapılarına ve farklı bilgi akışına bağlamışlardır. Türkiye için ulaşılan sonuç ise gelişmiş ülkelerin sonuçlarıyla benzerlik taşıması açısından ilginçtir. Eğer bir piyasada hacim fiyatın belirleyici faktörü olabiliyorsa, bu durum işlem stratejisi belirlemede ve teknik analizin kullanımında yol gösterici olabilmektedir. Bu da piyasanın etkin olmadığına delil teşkil edecek bir bilgi içerme anlamını taşımaktadır. Gelişmiş piyasalar etkin piyasalar olarak nitelendirilmektedir. Bu piyasalarda hacmin fiyatı açıklaması değil de fiyatın hacmi açıklaması, hacmi kullanarak fiyat tahmini yapan teknik analiz türlerini kullanılamaz

11 11 hale getirmekte ve piyasanın etkin işlediğine delil olmaktadır. Aynı sonucun Türk Sermaye Piyasası için de bulunmuş olması bu sonucun, İMKB Hisse Senetleri Piyasası nın zayıf düzeyde etkinliğe yaklaştığını gösteren bir kanıt olarak algılanması hatalı olmayacaktır. Lakin, son dönemlerde İMKB Hisse Senetleri Piyasası nın etkinliği ile ilgili yapılmış birçok çalışmanın elde ettiği çelişkili sonuçlar da göz önüne alınırsa (birçok çalışma İMKB nin zayıf düzeyde dahi etkin olmadığını söylerken, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar zayıf düzeyde etkinliğe delil teşkil edecek sonuçlar bulmuşlardır 4 ), gelişmiş ve etkin olarak nitelendirilen piyasalarda çıkan sonuçla aynı sonucun çıkmış olması, İMKB nin tam olarak zayıf düzeyde etkin olmasa bile bu etkinlik düzeyine oldukça yakın bir piyasa olduğu yargısına varmak yanlış olmayacaktır. Bu çalışma, Türk Sermaye Piyasası için daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarını daha uzun bir dönem için teyit eder niteliktedir. Önceki çalışmalardan farklı olarak, Granger Nedensellik Testi nin yanında regresyon analizlerinin de kullanılmış olması, değişkenlerin açıklayıcılık güçleri hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Bundan sonra, fiyat-hacim ilişkisi konusunda Türk Sermaye Piyasası için çözülmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bu çalışmada ve daha önceki çalışmalarda kullanılan Endeks verileri yerine şirketlerin verileri kullanılarak analizlerin tekrar edilmesi önem taşımaktadır. İkinci önemli nokta, hacmi temsilen kullanılan işlem hacmi (TL) değeri yerine piyasa devir hızı (market turnover) olarak ifade edilen işlem hacminin piyasa değerine oranı kullanılmalıdır. Bunun nedeni, dönem içinde yapılan sermaye arttırımları, hisse senedi olarak dağıtılan kâr payları vb. nin işlem hacmini arttırmasıdır. İşlem hacmi değeri kullanılırken, bu tür hacmi gerçek anlamda arttırmayan işlemlerin etkisinin ortadan kaldırılması gereklidir. İşlem hacmi değeri piyasa değerine bölündüğünde bu düzeltme kendiliğinden gerçekleşecektir. Üçüncü olarak yapılması gereken, bu çalışmada uygulanan doğrusal Granger Nedensellik Testi nin yanında doğrusal olmayan Granger Nedensellik Testi de uygulanmalıdır. Örneğin Campbell vd., ABD verilerini kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında doğrusal modellerle açıklanamayan türden bir ilişkiyi doğrusal olmayan Granger testi ile ortaya koymuşlardır (Campbell vd., 1993:905:939) Bir başka önemli nokta, getirilerin varyansı ile işlem hacmi arasındaki ilişkidir. Osborne 1962 yılında yazdığı makalesinde 5, işlem bazında fiyat değişimlerinin 4 Ayrıntılı bilgi için bkz: Eren Sarıoğlu, Serra (2006), Değişkenlik Modelleri ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda Değişkenlik Modellerinin Kesitsel Olarak İrdelenmesi, Yayınlanmış Doktora Tezi, İAV Yayınları, İstanbul, s Gökçe, Gökçe Alp (2006), Opsiyon Değerlemenin Temelleri ve Temel Opsiyon Değerleme Modelleri ile Stokastik Değişkenliğin İMKB Hisse Senedi Piyasaları nda Geçerliliklerinin Araştırılması, Yayınlanmış Doktora Tezi, İAV Yayınları, İstanbul, s Aktaran Eser: Lam vd, 1990:35

12 12 birbirinden bağımsız olması durumunda, getirilerin varyansının işlem sayısının doğrusal bir fonksiyonu olacağını belirtmiştir. Ayrıca fiyat değişimlerinin asimetrik olup olmadığını incelemek üzere bazı testler yapmak da kaçınılmazdır. Piyasanın simetrik olması, fiyat artışlarında oluşan işlem hacminin fiyat düşüşlerinde oluşan işlem hacminden istatistiksel olarak farklı olmaması demektir. Bu da işlem hacmi ile fiyat arasında herhangi bir ilişki olmaması anlamını taşımaktadır. Piyasanın asimetrikliği ile ilgili farklı testler bulunmaktadır ve bunların uygulanması, fiyat-hacim ilişkisi ile ilgili güçlü kanıtlar sunmak açısından önem taşımaktadır. KAYNAKÇA Campbell, John Y, Sanford J. Grossman ve Jiang Wang (1993), Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns, The Quarterly Journal of Economics, November, pp Ciner, Çetin (2002), The Stock Price-Volume Linkage on the Toronto Stock Exchange: Before and After Automation, Review of Quantitative Finance and Accounting, 19, pp Crouch, Robert L (1970), The Volume of Transactions and Price Changes on The New York Stock Exchange, Financial Analysts Journal, July-August, pp Eren Sarıoğlu, Serra (2006), Değişkenlik Modelleri ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda Değişkenlik Modellerinin Kesitsel Olarak İrdelenmesi, Yayınlanmış Doktora Tezi, İAV Yayınları, İstanbul, ss Gökçe, Atilla (2002), İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Testi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3/2002, ss Gökçe, Gökçe Alp (2006), Opsiyon Değerlemenin Temelleri ve Temel Opsiyon Değerleme Modelleri ile Stokastik Değişkenliğin İMKB Hisse Senedi Piyasaları nda Geçerliliklerinin Araştırılması, Yayınlanmış Doktora Tezi, İAV Yayınları, İstanbul, s Granger, C (1969), Investigating Causal Relation by Econometric Models and Cross- Spectral Methods, Econometrica, Vol.37, pp Granger, C (1988), Causality, Cointegration and Control, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, pp Gündüz, Lokman ve Abdulnasser Hatemi-J (2005), Stock Price and Volume Relation in Emerging Markets, Emerging Markets Finance and Trade, Vol.41, No.1, pp

13 13 Hiemstra, Craig ve Jonathan D. Jones (1994), Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation, The Journal of Finance, Vol. 49, No.5, pp Karpoff, Jonathan M (1987), The Relation Between Price Changes and Trading Volume: A Survey, Journal of Financial And Quantitative Analysis, Vol.22, No.1, pp Lam, K, W.K. Li ve P.S. Wong (1990), Price Changes and Trading Volume Relationship in the Hong Kong Stock Market, Asia Pasific Journal of Management, Vol.7, Special Issue, pp Moosa, Imad A ve Sulaiman Al-Abdul Jader (2006), Is The Price-Volume Relation Asymmetric? Cross-Sectional Evidence From an Emerging stock Market, Investment Management and Financial Innovations, Vol.3, Iss.3, pp Saatçioğlu, Kemal ve Laura T. Starks (1998), The stock price-volume relationship in emerging stock markets: the case of Latin America, International Journal of Forecasting, 14, pp Silvapulle, Param ve Jonh-Seo Choi (1999), Testing for Linear ve Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation: Korean Evidence, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol.39, No.1, pp Smirlock, Michael ve Laura Starks (1985), A Further Examination of Stock Price Changes and Transaction Volume, The Journal of Financial Research, Vol.8, No.3, pp Weber, Philipp ve Bernd Rosenow (2006), Large stock price changes: volume or liquidity? Quantitative Finance, Vol. 6, No.1, pp Yörük, Nevin, Cumhur Erdem ve Meziyet Sema Erdem (2006), Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation: Turkish banking firms evidence, Applied Financial Economics Letters, 2, pp

İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE. Yrd.Doç. Dr. Sibel KARGIN. Yrd.Doç. Dr.

İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE. Yrd.Doç. Dr. Sibel KARGIN. Yrd.Doç. Dr. Sosyal Bilimler 7/1 (2009) s.115-124 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2009 Cilt : 7 Sayı :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE DİNAMİK İLİŞKİLER: İMKB DE BİR AMPİRİK İNCELEME

İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE DİNAMİK İLİŞKİLER: İMKB DE BİR AMPİRİK İNCELEME İşlem Hacmi ve Fiyat Değişimleri Arasındaki Nedensellik ve Dinamik İlişkiler / 231 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 1 (2008). 231-246 İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi ÖZET Halime TEMEL NALIN Sevinç GÜLER Bu çalışmanın amacı, İMKB 100 Endeksinde işlem hacmi

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 37 KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE

Detaylı

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2012, Cilt:8, Yıl:8, Sayı:2, 8:45-55 YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Mustafa İBİCİOĞLU * MULTIDIMENSIONAL

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi: İmkb de Endeks Bazında Uygulamalar

Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi: İmkb de Endeks Bazında Uygulamalar Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi: İmkb de Endeks Bazında Uygulamalar Mustafa İBİCİOĞLU* Özet Bu çalışmanın amacı, yurtdışı yerleşiklerin İMKB bünyesinde yaptıkları hisse senedi

Detaylı

IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma

IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Hakan Aygören Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Finansal piyasalarda oynaklık yatırımcılar için yatırım kararlan verirken önemli rol oynamaktadır.

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 478-486 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.11.2016 30.11.2016 Emre Hayri BARAZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.127-136. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsrafil Zor - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bozkurt - Öğr. Grv. Sezer Öksüz

Yrd. Doç. Dr. İsrafil Zor - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bozkurt - Öğr. Grv. Sezer Öksüz Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Asimetrik Bilgi Düzeyinin Fiyat-Hacim İlişkisi Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği The Impact of Asymmetric

Detaylı

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR DA GEÇERLİ MİDİR?

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR DA GEÇERLİ MİDİR? HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR DA GEÇERLİ MİDİR? Yard.Doç.Dr. Nuray ERGÜL * Yard.Doç.Dr. Veli AKEL ** Doç.Dr. Sezai Dumanoğlu *** ÖZET Bu çalışmada, Ocak 1997 Aralık 2007 yılları arasında

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği SESSION 3A: Küresel Kriz ve Finans 183 Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Avrasya Örneği Bekir Elmas, Atatürk Üniversitesi Ömer Esen, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Arzu ÖZMERDİVANLI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü Özet: Hisse

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği M. TIRAŞOĞLU ve B. Y. TIRAŞOĞLU Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Arş. Gör. Muhammed TIRAŞOĞLU İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü muhammed.tirasoglu@istanbul.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 1, s

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 1, s Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 20-35. 20 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ* * Sadık ÇUKUR** Ümit GÜMRAH*** Meltem ÜSTÜN GÜMRAH****

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ Abdulkadir KAYA Ünal GÜLHAN Bener GÜNGÖR Öz Bu çalışmada, finansal piyasalardaki gelişmelerin ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu iddia eden

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi Yayın Geliş Tarihi : 24.02.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Kabul Tarihi : 05.08.2015 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Online Yayın Tarihi: 25.12.2015 Cilt:30, Sayı:2, Yıl:2015, ss. 171-187

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

DOLAR KURU NUN BORSA İSTANBUL-30 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ARALARINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ * Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2

DOLAR KURU NUN BORSA İSTANBUL-30 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ARALARINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ * Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt:14, Sayı:2, Haziran 2016 Geliş Tarihi: 29.11.2015 Doi Number: 10.18026/cbusos.48113 Kabul Tarihi: 22.06.2016 DOLAR KURU NUN BORSA İSTANBUL-30 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

ENERJİ FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR UYGULAMA. Doç. Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI. Arş. Gör.

ENERJİ FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR UYGULAMA. Doç. Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI. Arş. Gör. 94 ENERJİ FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR UYGULAMA Doç. Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sacaravci@hotmail.com

Detaylı

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2014 Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Murat YILDIRIM Yılmaz BAYAR Abdülkadir KAYA

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİ İLE BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

İMKB 100 ENDEKSİ İLE BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 16, NİSAN, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ

2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 573585 2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ Gülcan ÇAĞIL * Mustafa

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15 BETA KATSAYISININ TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ: İMKB DE BİR ARAŞTIRMA Nevzat TETİK (*) Ahmet

Detaylı

İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKA HİSSELERİNE DAYALI BİR ANALİZ

İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKA HİSSELERİNE DAYALI BİR ANALİZ İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKA HİSSELERİNE DAYALI BİR ANALİZ EXAMINING STOCK RETURNS-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: EVIDENCE FROM TURKISH BANKS Önder BÜBERKÖKÜ

Detaylı

BETA TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞI ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

BETA TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞI ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (1) 2009: 131-139 BETA TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞI ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ TIME INTERVAL EFFECT ON BETA ESTIMATION: AN ISE CASE Yrd.Doç. Dr. Ahmet Kamil TUNÇEL, Çanakkale

Detaylı

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN 1997-2013 yılları arasında, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,

Detaylı

Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19/2 (2017) 603-614 Ekonomik Güven Endeksi İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Kemal EYÜBOĞLU * Sinem

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Geliş Tarihi: 17.10.2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: 02.12.2015 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Online Yayın Tarihi: 18.05.2016 Cilt: 18, Sayı: 1, Yıl: 2016, Sayfa: 11-30 http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.89624

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test. BİAŞ PP Geriye Dönük Test

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test. BİAŞ PP Geriye Dönük Test İçerik Giriş Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi Hesap Bazında Geriye Dönük Test Ürün Bazında Geriye Dönük Test BİAŞ PP Geriye Dönük Test Teminat Değerleme Katsayıları Geriye Dönük Testi Başlangıç Teminatı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu?

Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu? Doç. Dr. Feriştah Sönmez Öğr. Gör. Mustafa Terzioğlu Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu? Doç.Dr. Feriştah SÖNMEZ Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Öğr. Gör. Mustafa TERZİOĞLU

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Ekonometri alanı iktisat teorisi, işletme, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, 2014 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 10, No. 23, 2014 OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

Ülke Riskinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerine Etkisi: Türkiye ve Arjantin Piyasaları İçin Bir Karşılaştırma

Ülke Riskinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerine Etkisi: Türkiye ve Arjantin Piyasaları İçin Bir Karşılaştırma Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Nisan 2016 20 (2): 631-645 Ülke Riskinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerine Etkisi: Türkiye ve Arjantin Piyasaları İçin Bir Karşılaştırma Nevser Mine

Detaylı

PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ

PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ Zehra ABDİOĞLU Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF Ekonometri Bölümü maraszehra61@hotmail.com Nurdan DEĞİRMENCİ Öğr. Gör.,

Detaylı

PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ İMKB ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: İMKB, MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR AÇISINDAN BİLGİ ETKİN MİDİR?

PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ İMKB ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: İMKB, MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR AÇISINDAN BİLGİ ETKİN MİDİR? PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ İMKB ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: İMKB, MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR AÇISINDAN BİLGİ ETKİN MİDİR? Levent ÇITAK* ÖZET Bu makalenin amacı, makroekonomik politikalarla

Detaylı

DÖVİZ KURU İLE BORSA İSTANBUL 100 VE SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ

DÖVİZ KURU İLE BORSA İSTANBUL 100 VE SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ DÖVİZ KURU İLE BORSA İSTANBUL 100 VE SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ EMPIRICAL ANALYSIS OF THE REALATIONSHIP BETWEEN EX- CHANGE RATE AND ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 AND SECTOR INDEXES

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi

İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2012 İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi Engin KÜÇÜKSİLLE ÖZET Etkin Piyasalar Hipotezi ne göre piyasalarda hisse senetleri fiyatları mevcut tüm bilgileri

Detaylı

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), Haziran İMKB 100 Endeksi Getirisi ile Yabancı Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), Haziran İMKB 100 Endeksi Getirisi ile Yabancı Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), Haziran 2011 İMKB 100 Endeksi Getirisi ile Yabancı Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi Ömer İSKENDEROĞLU 1 & Erdinç KARADENİZ 2 Özet: Bu çalışmanın

Detaylı

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES.

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES. FİRMAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLERLE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 1 Cumhur ŞAHİN Arş. Grv., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme

Detaylı

ÖZET. üretiminin etkin olarak kullanılıp kullanılamayacağı Ocak 1992 ve Ağustos

ÖZET. üretiminin etkin olarak kullanılıp kullanılamayacağı Ocak 1992 ve Ağustos 1 Türkiye de Otomotiv Üretiminin Dış Ticaret Açığına Etkileri: Eşik Değerli Hata Düzeltme Modeli ÖZET Bu çalışmada Türkiye nin dış ticaret açığı sorununun çözümü için otomotiv üretiminin etkin olarak kullanılıp

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 19, ss. 1-30, 2012 İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi Ahmet Kamil TUNÇEL* Özet Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

Yabancı Payları ve Getiri Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vadeli İşlem Piyasaları Örneği

Yabancı Payları ve Getiri Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vadeli İşlem Piyasaları Örneği Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/ 2014 ÖZET Yabancı Payları ve Getiri Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vadeli İşlem Piyasaları Örneği Sedat DURMUŞKAYA Gökhan MAYIL Yabancı yatırımcıların türev

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2011-20 / 28 Kasım 2011 EKONOMĐ NOTLARI. Belirsizliğin Đktisadi Faaliyet Üzerindeki Etkileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2011-20 / 28 Kasım 2011 EKONOMĐ NOTLARI. Belirsizliğin Đktisadi Faaliyet Üzerindeki Etkileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 211-2 / 28 Kasım 211 EKONOMĐ NOTLARI Belirsizliğin Đktisadi Faaliyet Üzerindeki Etkileri Yavuz Arslan Aslıhan Atabek Demirhan Timur Hülagü Saygın Şahinöz Özet: Bu

Detaylı

FİRMA.HACMİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İMKB UYGULAMALARI

FİRMA.HACMİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İMKB UYGULAMALARI Kasım 1999 FİRMA.HACMİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İMKB UYGULAMALARI Doç. Dr. Güven SEVİL* Öğr. Gör. Mehmet ŞEN** ÖZET Bu çalışmada firm a büyüklüğünün bir göstergesi

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN Günlük hayattan birkaç örnek Gelişim dönemindeki bir çocuğun boyu ile kilosu arasındaki ilişki Bir ailenin tükettiği günlük ekmek sayısı ile ailenin

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Gönderim Tarihi: 20.04.2017 Kabul Tarihi: 08.09.2017 KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ Çisem BEKTUR* Gürkan MALCIOĞLU ** THE RELATIONSHIP BETWEEN

Detaylı

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Bağlanım Çözümlemesi Temel Kavramlar Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği. Financial Development and Economic Growth in Turkey

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği. Financial Development and Economic Growth in Turkey İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 1757-1765 Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği Hacı Bayram IŞIK Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, İktisat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: ÇIKARSAMA Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET

TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET Burak GÜRİŞ 1 Makale, 1968-2012 döneminde Türkiye de Feldstein Horioka hipotezinin geçerliliğini,

Detaylı

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010 297 PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR

Detaylı

TESTING THE RELATION BETWEEN EARNINGS AND RETURNS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

TESTING THE RELATION BETWEEN EARNINGS AND RETURNS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA KAZANÇ VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ ÖZ Gülhan SUADİYE 1 Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarı

Detaylı

1. Şirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri,

1. Şirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri, İZAHNAME TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. nin Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları nın Halka Arzına İlişkin İzahname

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi

Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi Erhan İŞCAN * Özet Petrol fiyatlarının iktisadi aktiviteyi etkileyen en önemli bileşenlerinden biri olmasının yanında genel piyasa anlayışı hisse

Detaylı

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri 5-1 Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri Portföy Teorisi Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Etkin set Sermaye Piyasası Doğrusu (CML) Hisse Senedi Piyasası Doğrusu

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB ye Ait Bir Uygulama

Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB ye Ait Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:12.Sayı:1.Haziran 2008 ss.34-55 Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB ye Ait Bir Uygulama Trading Volume-Volatility Relation in Stock

Detaylı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 0 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Değerli Okuyucularımız,

Değerli Okuyucularımız, 1 / 19 15 Nisan 2016 Değerli Okuyucularımız, Borsa Trendleri Raporu nun Ocak-Mart 2016 dönemini kapsayan 16. sayısı ile karşınızdayız. Raporumuz halka arzlar, endeks bazında piyasa değerleri, halka açıklık

Detaylı

tepav Kasım2012 N201280 DEEĞERLENDİRMENOTU ÜRÜN TİCARETİNİN FİNANSALLAŞMASININ TARIMSAL ÜRÜN VE GIDA FİYATLARINA ETKİLERİ

tepav Kasım2012 N201280 DEEĞERLENDİRMENOTU ÜRÜN TİCARETİNİN FİNANSALLAŞMASININ TARIMSAL ÜRÜN VE GIDA FİYATLARINA ETKİLERİ DEEĞERLENDİRMENOTU Kasım2012 N201280 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Efşan NAS ÖZEN 1 Araştırmacı, TEPAV Gıda ve Tarım Politikaları Araştırma Enstitüsü ÜRÜN TİCARETİNİN FİNANSALLAŞMASININ

Detaylı

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY

LINEAR AND NONLINEAR COINTEGRATION RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATES IN TURKEY TÜRKİYE DE HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDA DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN EŞ BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Bülent DOĞRU Gümüşhane Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü buldogru@gumushane.edu.tr Arş.Gör.Mürşit

Detaylı

HİSSE SENEDİ BETA KATSAYILARININ TAHMİNİ VE DÜZELTİLMESİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

HİSSE SENEDİ BETA KATSAYILARININ TAHMİNİ VE DÜZELTİLMESİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA HİSSE SENEDİ BETA KATSAYILARININ TAHMİNİ VE DÜZELTİLMESİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yr.Doç.Dr.Songül KAKİLLİ ACARAVCI Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü sacaravci@hotmail.com

Detaylı

DÖVİZ KURU VE ENFLASYONUN BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DÖVİZ KURU VE ENFLASYONUN BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016 Cilt: 5 Sayı: 3 MANAS Journal of Social Studies 2016 Vol.: 5 No: 3 DÖVİZ KURU VE ENFLASYONUN BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doç. Dr. Selçuk KENDİRLİ Hitit Üniversitesi,

Detaylı

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi

Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru nun İMKB 100 Endeksi ne Etkisi İncilay SAVAŞ Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Aksaray Meslek Yüksekokulu isavas@aksaray.edu.tr İsmail CAN Yrd.Doç. Dr., Çankırı Karatekin

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 7.1, 10.1, 11.5, 14.1, 14.2 ve 14.3

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki

Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2011, 12(1), 31-37. Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki Eda ORUÇ, Mehmet ŞEN * Beğenilen İşletmelere

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI = + REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI = + REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Deney Tasarımı ve Regresyon Analizi Regresyonda Güven Aralıkları ve Hipotez Testleri Doç. Dr. Nihal ERGİNEL-2015 REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI + in güven aralığı : i-) n 30

Detaylı

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test İçerik Giriş Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi Hesap Bazında Geriye Dönük Test Ürün Bazında Geriye Dönük Test Teminat Değerleme Katsayıları Geriye Dönük Testi Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Test Sonuçları

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDE YABANCI YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ TERCİHLERİNİN ANALİZİ.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDE YABANCI YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ TERCİHLERİNİN ANALİZİ. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:48 (Mart 2013) ss.135-150. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDE YABANCI YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ TERCİHLERİNİN ANALİZİ Mine AKSOY

Detaylı

Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile BİST 100 Endeks Getirisi ve Altın Getiri Serisi Volatilitesinin Tahmini

Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile BİST 100 Endeks Getirisi ve Altın Getiri Serisi Volatilitesinin Tahmini Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 79-90 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 79-90 Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile BİST

Detaylı

FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE KARMA DAĞILIM MODELİ YAKLAŞIMI * Mixture Distribution Approach in Financial Risk Analysis

FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE KARMA DAĞILIM MODELİ YAKLAŞIMI * Mixture Distribution Approach in Financial Risk Analysis FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE KARMA DAĞILIM MODELİ YAKLAŞIMI * Mixture Distribution Approach in Financial Risk Analysis Keziban KOÇAK İstatistik Anabilim Dalı Deniz ÜNAL İstatistik Anabilim Dalı ÖZET Son yıllarda

Detaylı

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148 6697. Year: 2015 Volume: 2 Issue: 1

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148 6697. Year: 2015 Volume: 2 Issue: 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148 6697 A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BANKING SECTOR S PROFITABILITY AND INTEREST RATES ON DEPOSITS USING JOHANSEN COINTEGRATION AND GRANGER

Detaylı

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2017, Sayfa

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2017, Sayfa BİR ETKİN PİYASA HİPOTEZİ KAVRAMI OLARAK ANOMALİLER: BORSA İSTANBUL (BİST) ÜZERİNDEN AYLARA İLİŞKİN ANOMALİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Tuncay Turan Turaboğlu 1 Tuğba Nur Topaloğlu 2 ÖZET Etkin piyasalar

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi: 15 Mart 2015

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi: 15 Mart 2015 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, 2015 407 TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Cüneyt KILIÇ Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA OCAK AYI ETKİSİ. Murat ÇİNKO Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA OCAK AYI ETKİSİ. Murat ÇİNKO Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1) 2008, 47-54 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA OCAK AYI ETKİSİ JANUARY EFFECT IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE Murat ÇİNKO Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 7 Modern Portföy Teorisi Kurucusu Markowitz dir. 1990 yılında bu çalışmasıyla Nobel Ekonomi ödülünü MertonH. Miller ve William F. Sharpe ilepaylaşmıştır. Modern

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı