SERXWEBÛN. JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 26 / Hejmar: 302 / Sibat 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERXWEBÛN. JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. www.arsivakurd.org. Sal: 26 / Hejmar: 302 / Sibat 2007"

Transkript

1 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 26 / Hejmar: 302 / Sibat 2007 Ya özgür yaflayaca z ya da bu yaflam yaflanmam fl sayaca z

2 RÊBER APO DE ERLEND R YOR KT DAR NED R ktidar devlet kurumunun icraya geçmifl halidir. Dönemsel devlettir. Devletin dönem s n f ve tabakalar yla, etnisite, din, kavim üst tabakalar yla içinin doldurulmas d r. Kurumlar na yeni s n f, etnisite, hanedan, mezhep, ulus gibi kategorilerden örgütlü gruplar n hakim olmas - d r. Bu kategorilerin iliflki, örgüt ve eylemlerinin tahakküm ve sömürücü güç olarak belirmesi devlet anlam na gelir. Öyle devletçi ideolojilerin iddia etti i gibi devlet ne tanr n n kendisi ne de gölgesidir, ne kutsal ana ne kutsal babad r, ne tanr kral, ne de akl n en yüce somutlu udur. Art de er ve ürünler baflta olmak üzere, toplumlar n bin bir emekle biriktirdiklerine zorba ve yalanc baz gruplar n tarihin ilk hiyerarflik ve s n fl toplumundan beri el koyma faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin gerçekleflti i kurum ve kurallard r. ktidar iflte bu kurum ve kurallar istedikleri gibi dolduran, iflleten gruplar n eylemi olarak ifllev kazanmakt r. Toplumlar bölümünde uzunca tan mlad m z için k sa kesmeye çal flt m z iktidar tan m, öz olarak o kadar çekici olmas n toplumsal de erler birikimine en çok sahip olma avantaj n vermesine borçludur. ktidar olmak birikmifl zenginliklere, onlar daha da art rman n kurum ve kurallar na, gücüne ve yöntemlerine sahip olmay ifade ediyor. Süslü laflarla onunla özgürlük, eflitlik, kalk nma getirece im demek, bilerek veya bilmeyerek kendisini, çevresini ve dayand toplumu aldatmak ve oyalamak demektir. ktidarlarla ne devrim yap l r, ne de iflim sa lan r. ktidarla de er gasp edilir, bölüflülür. Ayr ca iktidar de er üretmenin yeri de il tüketmenin yeridir. ster vergi biçiminde ister zorla, toplumdan al p mensuplar aras nda da t r. Yat r m ve üretime geçmesi de, yani devlet ekonomisi de talan n, de er elde etmenin de iflik bir yolu olmas ndan öteye fazla bir anlam tafl maz. Denilebilir ki, Lenin gibi bir emekçi s n f politikac s neden bu gerçe i göremedi? Kapsaml izahlar gerekir. Ama çok k saca belirtelim ki, bütün sosyalizmin yüz elli y ll k tarihi iktidara gelme paradigmas üzerine kurulmufltu. Lenin in yapt en kestirmeden bu paradigmay uygulamaya geçirmek, onun yol ve yöntemlerini do ru kestirmekti. Her ne kadar sosyalizme en geliflmifl demokrasiden gidilir demiflse de, kendi ve partisi en k sa proletarya diktatörlü ü yoluyla sosyalizme gitmeyi temel bir taktik hat olarak görmüfllerdi. Emperyalizm koflullar nda parti iktidar olmadan ayakta durulamayaca n bir temel anlay fl olarak bellemifllerdi. Fakat tarih bu görüflün do ru olmad n aradan yetmifl y l geçse de en sonunda göstermifltir. Bu gerçeklik leninizmin, marksizmin her fleyiyle yanl fl oldu unu göstermez. Sadece parti iktidar tezlerinin yanl fll n, sosyalizme götüremeyece ini kan tlar. Marks n, Engels in konumu flüphesiz teorisyenlikle s n rl oldu u için devlet ve iktidar için konumlar tam kestirilemez. Ama devleti k sa süreli bir tahakküm arac olarak burjuvaziye karfl kullanmak gere inden bahsetmifllerdir. Devletçi olmayan anarflistler de vard r. Birçok ütopyac da vard r. Devletçi olmayan demokrasiler de birçok alanda ve dönemde uygulanm flt r. Birçok sosyalist devleti elefltirmifl, h zla sönmesi gere inden bahsetmifltir. Sovyet Rusya bunun da tarihi örnekleriyle doludur. Sonuç olarak devlet ve devlet iktidar n kurtulufl, özgürlük ve eflitlik için hedeflemek, kullanmak amaca ulaflt rm yor, uzaklaflt r yor. Gerçekten bu amaçlara ba l l k ve baflar lar isteniyorsa, temel mücadele arac olan parti ve koalisyonlar için baflka siyasi modeller tasarlamak, teorik ve paradigmatik görüfl haline getirmek vazgeçilmez tarihi bir öneme haizdir. Yeni partiler ancak bu sorunun cevaplar do ru verildi inde anlam tafl yabilir. ktidarla ba lant l sorulmas gereken soru fludur: ktidar gücünü nereden al r; bu kadar nimete konma, de erlere hükmetme nas l gerçekleflmektedir? Bu sorular bizi iktidar n kayna n n güç oldu u, gücün de savaflta belirlendi i hususuna götürür. Devletin, dolay s yla iktidar n kayna nda toplumsal akl n de il gücün, savafl n yatt n iyi görmek gerekir; devlet de il gücün, savafl n yatt n iyi görmek gerekir. Devlet ve iktidar toplumsal sorunlar n çözüm araçlar olarak oluflmazlar. Sorun çözme kayna olarak kamusall kla, tahakküm ve istismar gücü olarak devlet ve iktidar n ay rt etmeden her tür kar fl kl a düfleriz. Günümüzde iktidar n kar flmad hiçbir toplumsal etkinlik yok gibidir. Aileye dek devlet s zm flt r. Küresel kapitalizmin geldi i aflama, devleti hem en yo un uygulanan hem en gereksiz duruma düflen araç konumuna düflürmüfltür. Devletin en gereksiz konuma düflmesi zay flad anlam na gelmez. Tersine diflini t rna na takarak ve gerekti inde en tavizkar politikalar kullanarak etkinli ini sürdürmeye çal fl r. Devlet iktidar n n bu durumu totalitarizm olarak adland r l r. Belki eskisi gibi bir faflist totalitarizm veya reel sosyalist versiyonu afl lm flt r. Fakat yine de devlet totaliterdir. Günümüzde totaliter olmayan devlet yoktur. Bu durum kapitalizmin gerekleri, içinden geçti i kriz ve alternatiflerinin devreye girifliyle ba lant l d r. Özcesi devletin kuruldu undan beri dayand güç, savafl olgusu halen devam etmektedir. Savafl iktidar n temelidir. ktidar olmak, savafl kültürüne dayanarak toplumu her düzeyde biçimlendirmek ve statükoda tutmak demektir. Bafll ca belirleyen olarak devlet iktidar kendini yads ma anlam na gelebilecek özgürlük ve eflitlik idealleriyle örtüflmez. Uygulamalar yla o ideallere hizmet etmez. Tersini yaparak ifllevini sürdürmek ister. Dolay s yla bu arac hedefleyen partilerin özgürlük ve eflitlik idealleri, iyi niyetli de olsalar, devlete ulafl ld nda ancak bofla ç kar. * Bu yazı Rêber Apo nun Bir Halkı Savunmak kitabından alınmıştır.

3 çindekiler Yeterli yoldafll k her türlü komplo ve tasfiyecili in panzehiridir Uluslararas komplo gerçeklefltirenler siyasal olarak Aposuz ve PKK siz bir Kürt siyaseti amaçl yordu. Bütün sald r lara ra men bu hedefe ulafl lmam flt r. Özellikle 2005 ve 2006 y l nda halk m z n önderli e ve PKK ye güçlü biçimde sahiplenmesi, otuz y ld r APO suz ve PKK siz çözüm dayatmalar dikkate al nd nda, komplonun tümden olmasa da belli düzeyde bofla ç kar ld n gösterir Kürt sorununun çözümü gelece e ertelenemez Ya Kürt inkar ve imhas k r lacak, afl lacak, Kürt halk n n özgür var oluflu ve ilerleyifli sa lanacak ya da yeni bir inkar sistemi kurularak, Kürt soyk r m sonuca götürülecektir. Bu nedenle Kürt sorununun çözümünü ileri bir gelece e ertelemeyi öngören yaklafl mlar son derece tehlikelidir... (11 de) Viyanlaflmak Apocu fedai ruhla görevlere sahip ç kmakt r Fedailik, inanc için kendini feda edebilme gücüdür. Bu ruh tarihi süreç içindeki hiçbir s radan harekette ortaya ç kmam flt r. Tarihi birtemel üzerinde geliflmifl, büyük gerçeklerle yola ç kan hareketler içerisinde fedailik oluflur... (21 de) Özgürlü ünüzü ve onurunuzu koruyun Benim ve Kürt özgürlük hareketinin yirmi y ll k savunma anlay fl m z, Kürt Türk halk ve bütün Ortado u halklar n n kardeflli i ve demokratik birli ini sa lamakt r. Kendi özgücümüze, öz irademize dayan yoruz. Kürt halk özgürlü üne ve onuruna sahip ç kacakt r... (31 de) ktidar ve egemenli e karfl kad nca durufl Tarihin en kadim sorununu aflmak hiç de kolay de ildir. Ne kadar çeflitli ve yayg n örgütlenmeler gelifltirilse, o kadar yeri vard r. Erkek iktidarlaflmas nas l ki bireyin duygusuna, güdüsüne, düflüncesine kadar mikrolaflarak girebilmiflse, bunu aflmak ve kad n yaflam n her alan nda varolan yerine kavuflturmak isteyenler de mikro ve makro düzeylerde mücadeleyi yürütmek durumundad rlar... (42 de) Dirilifl ya da Kurmanç edebiyat na girifl -II y l çok kapsaml bir mücadele y l oldu. Serhildan, meflru savunma savafl y l oldu. Taktikler savafl n n yafland bir y l oldu. Sonuçta kaybeden inkar ve imha sistemi olmufltur. Yenilen bu sistemin topyekün savafl konsepti oldu... (47 de) Yeni flafaklara do ru (an ) 15 fiubat uluslararas komplonun 9. y l de erlendirmesi 2 de Bir sevda u runa da lara vurmufltuk kendimizi. Yüre imizi mangal yap p nice atefller yakm flt k. Neye üstün gelmezdi ki, nelere katlanmazd k ki sevdam z... (51 de) fiehit yaz lar fiehit fiefik ÇEL K (fiemdin Amed), Veysel fiahin (Xelil Xorto), Murat EKS N (Renas FARQ N) arkadafllar n an yaz lar... (55 te)

4 2 SERXWEBÛN fiubat 2007 Yeterli yoldafll k her türlü komplo ve tasfiyecili in panzehiridir Uluslararas komplo s radan bir komplo de ildir. nsanl k tarihi boyunca görülen en kapsaml, sistemli, hesapl ve fliddetli sald r niteli i tafl yan bir komplodur. Bu yönüyle Önderli i esaret alt na alan bir komplonun Önderlik çizgisinde bir örgüt istemeyece i aç kt r. Önderli i esaret alt na alan bir komplonun Önderlik çizgisini yürütecek bir örgüte çeflitli yöntemlerle bask yapaca ve komployu sonuca götürmek isteyece i anlafl l r bir durumdur Uluslararas komploya yol açan temel etkenlerden biri, Önderli imizin belirtti i yetersiz yoldafll k olmufltur. Tabii ki uluslararas, bölgesel ve siyasal nedenleri de var. Bunlar da çeflitli biçimlerde de erlendirilmifltir. Biz daha çok komplo sonras örgütsel durumu ve bu temelde siyasal mücadelemizin geldi i düzeyi inceleyece imizden, bugün aç s ndan ö retici olmas için Önderli imizin elefltirdi i yetersiz yoldafll ve kadro duruflunu de erlendirmekte fayda var. Çetecilik ve memurculuk kayna n iktidarc devletçi zihniyetten al r Önderli imiz çeflitli defalar devrimimizin imkanlar n n çok fazla artt n, mücadeleyi birkaç defa baflar ya götürecek imkanlar n ortaya ç kt n, ancak bunun kadro taraf ndan de erlendirilmedi ini vurgulam flt r. Bu kadro duruflunu da memurculuk ve çetecilik biçiminde ifade etmifltir. Memurculuk ve çetecilik de kayna n iktidarc devletçi zihniyetten al r. Her ikisinde de güzel bir amaç ve hedef için fedakarca çal flmak ve kendini her yönüyle katmak de il de devrimin, halk n mücadelesinin ortaya ç kard imkanlar çeflitli biçimlerde ele geçirip kendisi için kullanmak vard r. Çetecilik, k sa sürede daha önce görmedi i biçimde imkanlar elde edip, kendine göre bir yaflamay isteyen, hedefleyen bir durufl, ruh hali ve prati idir. Memurculuk da bir dava adam, özgürlük ve demokrasi savaflç s gibi de il de ortaya ç kan örgüt imkanlar yla bir memur ve bürokrat gibi çal - flarak karfl l nda bir fley al p, yaflamay ifade eder. Varolan de erleri daha da gelifltireyim, üzerine yenilerini koyay m, böylelikle halk n özgürlük ve demokrasi davas ilerlesin yaklafl m içinde olmaz. Yetki, mevki sahibi olarak de erler üzerinde yaflayay m der. Dolay s yla Önderli imizin elefltirdi i kadro gerçe i buna dayanmaktad r. Yetersiz yoldafll k da asl nda bu çetecili i, memurculu u aflamayan, onlara karfl mücadele veremeyen, sorumluluklar n, görevlerini yerine getiremeyen arkadafll a vurgu yapmaktad r. Önderli imiz yakalanmadan çok önceleri, bu y llar ve imkanlar her zaman bulmak mümkün de il, f rsatlar bu biçimde her zaman uygun olmayabilir, bu nedenle halk n mücadelesinin sundu u imkanlar ve ortaya ç kan f rsatlar iyi de erlendirmek gerekir uyar s n defalarca yapm flt r. E er bunlar ve zaman iyi de erlendiremezseniz s k nt larla karfl laflabilir, ciddi zorluklar yaflayabiliriz diyerek, tüm kadrolar ve örgütü, do ru çal flmaya ve sonuç al c olmaya yöneltmifltir. Önderli imiz, komplo sonras nda edindi i tecrübe ve bilinç düzeyinde olmasa da 1990 lar sonras nda da durumun giderek de iflebilece ini, dünya ve Ortado u daki geliflmelere paralel olarak hareketimizin üzerine gelinmesi gibi bir gerçekli in ortaya ç - kabilece ini düflünmüfl, bu temelde çeflitli tedbirler almaya çal flm flt r. Bir taraftan 1993 teki gibi ateflkes ilan ederek demokratik siyasal çözümün

5 fiubat 2007 SERXWEBÛN 3 önünü açarak sald r lar bofla ç karmak, olabilirse bir çözüm imkan bularak mücadeleyi yeni mevzilerde sürdürmek istemifltir. Di er taraftan da ortaya ç kan imkanlar iyi de erlendirip belli düzeyde sonuç alarak mevzileri güçlendirmeyi hedeflemifl, bunun için de temposunu, tarz n artt rm fl, üslubunu yetkinlefltirerek mücadeleyi daha üst boyutlara ç kartmaya çal flm flt r. Bu çal flmalarla bir sald r karfl s nda pozisyonunu sa lam tutmay amaçlam flt r. Bunun içinde kadroyu e itme, onu daha sorumlu bir çizgiye çekme u rafl içinde olmufltur. Hem gerillay hem de siyasal mücadeleyi daha da gelifltirmek için zaman baflta olmak üzere, her fleye yüklenmifltir. Böylelikle olas tehlikeleri mücadeleyi gelifltirerek, çal flmalar ilerleterek engellemek istemifltir. Görevlere vasat yaklaflmak sonuç alamaman n temel nedenidir Ancak daha 1981 y l nda, fiehit M. Hayri Durmufl un özelefltirisinde belirtti i gibi, Önderli imizin bu temposuna kadrolar ve örgüt ayak uyduramam flt r. Kadrolar ve örgüt, sanki bu imkanlar ve f rsatlar her zaman bulunabilirmifl gibi bir rehavet içinde, günü kurtaran, gelece i de il de flimdiyi kurtaran rutin bir mücadele yaklafl m n terk etmemifltir. Vasat tempoyu aflan, büyük geliflmeleri yaratan bir tarz ve yöntem ortaya ç kmam flt r. Aç kt r ki ideolojik, teorik, taktik, stratejik yetersizlikten önce, iflleri vasat yürütmek, bafll bafl na çal flmalar n bir tekrar nedenidir. fade edilen tekrarda, Önderli imizin ortaya koydu u teorik, siyasal boyutlar olsa da en fazla da tarzda, üslupta, tempoda, ciddiyette, sorumlulukta gösterilen vasatl k etkili olmufl, bu afl lamad için istenilen sonuçlara ulafl lamam flt r. Örgüt ve sorumlu kadrolar vasat durumu aflamazken, art niyetli, örgüte aç kça savafl açan çetecili in örgütlü ve gözü kara biçimi olan, iflbirlikçi çeteci e ilim olarak tan mlanan fiemdin provokasyonu ise Önderli imizin mücadelemizi daha da gelifltirme, ilerletme yaklafl m na, olmaz n teorisi olarak adland r lan provokasyonu dayatm flt r. Önderli imiz tarz n z, temponuzu yükseltin, ifller böyle gitmez derken; Zeki, ifller böyle gitmez, de erlendirmesini tersinden alarak, bu örgütle, bu yaklafl mla, bu Önderlikle sonuç al namaz diyerek, iflbirlikçi çeteci e ilimi dayatm flt r. Asl nda iflbirlikçi çete e iliminin kendisini dayatmas esas olarak da Önderli imizin ideolojik, siyasi ve örgütsel tarzda yenilik yaratarak mücadeleyi daha fazla gelifltiren bir örgüt ve kadro anlay fl ortaya ç karmak istemesine karfl, flu veya bu yenilenmeyle, flu veya bu de ifliklikle ifller yürütülemez, yap lmas gereken uluslararas güçlere ve egemen feodal iflbirlikçi milliyetçi e ilime teslim olunmas dayatmas d r. Daha do rusu, PKK nin ideolojik, teorik, örgütsel, kadrosal ve yaflamsal her türlü özgünlü ünden, farkl l ndan, kendi kimli inden kopmas, yeni bir kimlikle ortaya ç kmas dayatmas d r. Önderli imiz bunun inançs z ve mücadelesiz bir çizgi oldu unu vurgulayarak, çeteci örgütlenmeyi, iflbirlikçili e vard rarak örgütü teslim alma sald r s olarak de erlendirmifltir. Komplo Ortado u üzerinde büyük hesaplar olan güçler taraf ndan düzenlenmifltir Komploya giden yol, bir taraftan örgüt ve kadronun Önderli in teorik, siyasal, örgütsel ve kadro düzeyindeki yenilenmesini anlamayan, buna ayak uyduramayan bu çerçevede tarz n, temposunu h zland rarak mücadeleyi yükseltemeyen, bu nedenle komployu engelleme de il de komplonun daha rahat gerçekleflmesine yol açan kadro duruflu, di er taraftan ise Önderli imize, hareketimize, hareketimizin bütün de erlerine sald rarak teslimiyeti ve olmaz n teorisini dayatan e ilim taraf ndan döflenmifltir. Hem örgütü güçten düflüren hem de örgüt içinde afl nmalar, yozlaflmalar dayatan bu iki anlay fl ortam nda Önderli imizin çabalar, mücadelesi, öncülü ü geliflen siyasal ve örgütsel sald r lar karfl - s nda yetmemifl, hareketimiz uluslararas bir komployla karfl laflm flt r. Uluslararas komplo esas olarak da Komploya giden yol, bir taraftan Önderli in teorik, siyasal, örgütsel ve kadro düzeyindeki yenilenmesini anlamayan, buna ayak uyduramayan bu çerçevede tarz n, temposunu h zland rarak mücadeleyi yükseltemeyen kadro duruflu, di er taraftan ise Önderli imize, hareketimize ve bütün de erlerine sald rarak teslimiyeti ve olmaz n teorisini dayatan e ilim taraf ndan döflenmifltir Ortado u üzerinde büyük hesaplar olan srail, ABD eksenli ortaya ç km fl, bu çerçevede Avrupa, Rusya ve Yunanistan da bu komplonun bir parças haline getirilerek, hareketimiz etkisizlefltirilmek istenmifltir. Hareketimize karfl 1980 den beri NATO merkezli tasfiye, provokasyon ve komplo faaliyetleri oldu unu biliyoruz. Bu aç dan PKK ye karfl gelifltirilen komplolar sistemseldir. Dolay s yla son komplo da kapitalist emperyalist sistemin kendi projeleri önünde engel gördü ü PKK ve Önderlik gerçe inden kurtulma hareketi olarak gündeme gelmifltir. Türkiye ile uluslararas komplocu güçlerin ortaklaflmas, her ikisinin de Önderlik ve PKK den kurtulma iste i ile ba lant l - d r. Tabii ki her ikisinin PKK ve Apo karfl tl farkl d r. Böyle bir Apo ve PKK karfl tl olunca, taraflar birbirlerinin Apo ve PKK karfl tl n n ne oldu- unu, kendisine yarar getirip getirmeyece ini düflünmeden böyle bir komploda yerlerini alm fllard r. Komplocular Apo tasfiye olursa PKK biter diye düflünmüfltür Komplonun Önderli imiz üzerinde yo unlaflmas, hareketin geliflim tarihiyle yak ndan ba lant l d r. PKK hareketi bir Önderlik gerçe i olarak ortaya ç km flt r. lk sözcükten daha sonraki tüm y llarda yarat lan de erlere kadar mücadele Önderlik eksenli orijinal bir geliflme çerçevesinde yürümüfltür.

6 4 SERXWEBÛN fiubat 2007 Bu hareket daha bafltan itibaren çok zor koflullarda ortaya ç kmas na ve üzerinde çok yönlü sald r olmas na ra men, Önderlik gerçe imizin ideolojik sa laml, teorik derinli i, örgütsel ustal bu tür sald r lar bofla ç kartm fl, en zor sald r lar bile atlatarak, hareketi yeniden mücadele eder duruma getirmifltir. S k s k provokasyonlar, tasfiyeci e ilimler, komplolar dayat lmas na ra men, bunlar n hiçbirisi örgütü gerileten, örgütü mücadeleden al koyan bir sonuç ortaya ç karamam flt r. Hatta her tasfiyecilik, her provokasyon, her komplo hareketin daha fazla güçlenmesiyle ve yeni hamleler yapmas yla sonuçlanm flt r. B rakal m örgütü zay flatmas, bu tür sald r lar, örgütü daha da çeliklefltiren, daha da sa lam hale getiren bir gerçekli i ifade etmifltir. Önderli imiz sorunlar n varl n her zaman güçlenme nedeni olarak görmüfl, Kürdistan Devrimi nin de ancak sorunlar n varl n güçlenme nedeni yapan bir Önderlik ve hareket taraf ndan gerçeklefltirilebilece i bilinciyle hareket etmifltir. Hiçbir sorundan yak nmam flt r. Sorunlar Kürdistan Devrimi nin ve Ortado u gerçekli inin sonucu olarak görmüfltür. Bu nedenle de Ortado u gibi bir co rafyada devrim yapma iddias oldu- u için ya da böyle bir iddiayla ortaya ç kt için, zorluklar kendisinin varl k ve mücadele gerekçesi görerek, bu engelleri ortadan kald r p geliflme yaratmay önüne koymufltur. flte böyle bir Önderlik gerçe i karfl s nda her türlü sald r n n bofla ç kt n gören uluslararas güçler ve Türk sömürgecili i, hareketin yenilmezli ini sa layan bu tarz n, üslubun ve temponun sahibi olan Önderli imizi tasfiye ederek, bu hareketin örgütsel duruflunu kadro duruflunu, tarz n, temposunu, yöntemini ve üslubunu bozarak amaçlar na ulaflmay hedeflemifllerdir. Çünkü onlar da görmüfllerdi ki, PKK nin en büyük kazan m ve gücü Önderlik flahs nda ortaya ç kan Kürdistan Devrimi nin tarz, yöntemi ve üslubudur. E er Apo nun örgüte yedirdi i, kadrolar na benimsetti i, halka yans tt bu tarz, bu yöntem, bu üslup ve tempo bozulmazsa, yozlaflt - r lmazsa, de ifltirilmezse, bu hareketi yenilgiye u ratmak, bu hareketi geriletmek, tasfiye etmek mümkün de ildir kanaatine varm fllard r. Eskiden beri Apo ya hay r, PKK ye evet söylemleri de bu çerçevede ç km flt r. Çünkü Apo yu tasfiye ederlerse, PKK nin bu tarz n, üslubunu, yöntemini, mücadele temposunu ortadan kald rabileceklerini, de ifltirebileceklerini düflünmüfllerdir. Çünkü deney, pratik göstermiflti ki, Apo oldu u müddetçe bu örgüt bozulamamaktad r. Her türlü sald r Önderlik gerçe ine çarp p, tuzla buz olmaktad r. Avrupa, kendi tarihi boyunca bütün örgütleri kendine benzetmifl, eritmifl, Komplonun Önderli imiz üzerinde yo unlaflmas hareketin geliflim tarihiyle yak ndan ba lant l d r. PKK hareketi bir Önderlik gerçe i olarak ortaya ç km flt r. lk sözcükten daha sonraki tüm y llarda yarat lan de erlere kadar mücadele, Önderlik eksenli orijinal bir geliflme çerçevesinde yürümüfltür istedi i gibi yönlendirmifl, ama sadece ve sadece Önderlik gerçe i ve PKK nin ortaya ç kard örgüt ve kadrolar eritilememifl, kendi çizgilerine çekilememifltir. Kürt halk da bu öncülükle Avrupa n n her türü imkan na ra men sistem önünde erimemifl, hatta en zor dönemlerde örgüte ve kadrolara sahip ç kan bir niteli e kavuflmufltur. Her türlü örgütü, ideolojik, örgütsel e ilimi, hareketi kendi midesinde eriten sistem, PKK yi eritememifl, aksine, Avrupa n n göbe inde midesine tafl gibi oturan bir hareket gibi kalm flt r. Bütün çabalara ra men bu hareket üzerindeki hiçbir politikas baflar l olamam flt r. Bunu Avrupa da, ABD de, Türkiye de görmüfltür. flte bu gerçeklikler, sald r lar n Önderli imizin üzerinde odaklaflmas n sa lam flt r. Kadrolar, yönetimler, Önderli in bu tarz na, bu üslubuna, bu yöntemine, temposuna yaklaflamad için Önderlik hedef al nm flt r. E er örgüt ve kadrolar Önderli in bu tarz na, üslubuna yak nlaflsalard, Önderli imizin tek bafl na hedef al nmas söz konusu olmazd. Çünkü böyle bir durumda Apo yu enterne edersek, örgütü de tasfiye ederiz, etkisizlefltiririz gibi hayallere, umutlara kap lmazlard. Ne var ki örgüt duruflu, kadro duruflu uluslararas güçlere ve Türkiye ye böyle bir umudu vermifltir. Bu nedenle de bütün sald r lar n hep Önderli e odaklam fllard r. Komployla bu çizgiyle olmaz mesaj verilmek istenmektedir Sadece d flar dan gelen sald r lar de il, içerden gelen her türlü tasfiyecilik, komploculuk, provokasyon da Önderli i aflmay hedeflemifltir. Önderli i aflmadan örgüt içinde herhangi bir tasfiyeci e ilimin, komploculu un ve provokasyonun baflar l olamayaca n görmüfllerdir. Bu nedenle örgüt içinde ç kan her türlü tasfiyeci e ilim de esas olarak Apo düflmanl yapm flt r. Önderli imiz bu gerçe i bildi i için kadrolara, bu tür sald r lara karfl koyan bir tarz n z ve gücünüz olmad için bütün oklar böyle gelip bana saplan yor, bütün sald r lar bana yöneliyor diyerek, Önderlik gerçe ini ve konumunu, kadro yönetim duruflunun ne oldu unu y llar önce vurgulam flt r. Daha 1980 li y llar n bafl nda Önderli imizin örgüt yönetim ve kadro de erlendirmelerinde bu belirlemeler vard r. Komplo, hareketimize sald r s n Önderlik flahs nda somutlaflt r p Önderlik gerçe ini tasfiye ederek, bir Önderlik hareketi olarak geliflen PKK içine ve halk m za, bu ifl olmaz, bu ifli yürütemezsiniz, teslim olmaktan baflka çareniz yoktur e ilimini sokmak istemifltir. Önderli in mücadele ve yaflam felsefesiyle bu ifl olmaz mesaj n vererek, örgütte ve toplumda bu mücadeleye karfl bu mücadelenin baflar s na bir güvensizlik yarat lmak amaçlanm flt r. Komplonun en temel hedefi budur. Önderli i esir ettikten sonra, Önderlikle yap lamayan, edilemeyeni bu

7 fiubat 2007 SERXWEBÛN 5 yönetim mi sa layacak, baflaracak, bundan vazgeçin, bunun yerine uluslararas sisteme teslim olun ve KDP, YNK çizgisine gelin biçiminde bir sonuç ortaya ç karmak istemifltir. Güneyli Kürt siyasal gruplar n uluslararas komploda yer almas n n amac da budur. Bak n, iflte Apo çizgisiyle olmaz. Ancak bizim çizgimizle bir fleyler yap labilir diyerek, mücadelemizin bugüne kadar yaratt de erlerin üzerine oturmak istemifllerdir. Onlar da kendi cephelerinden örgütün içerisinde olmaz n teorisini, iflbirlikçili i, böyle yaratacaklar n düflünmüfllerdir. Komplonun amac kadronun baflar ya olan inanc n ve gelece e güvenini sarsmakt r Uluslararas komplonun amac n n her fleyden önce bu sonuçlar ve etkileri yaratmak oldu u anlafl lmadan ne uluslararas komploya do ru cevap verilebilir ne de hedefleri baflar s zl a u rat labilir. Bu nedenle bu komplonun amac n n örgütteki kadro duruflunun baflar ya inanc n ve gelece e güvenini sarsmak oldu u iyi bilinmelidir. Olmaz n teorisini ortaya koyan Zeki ve Zekicikler yaratmak istedi i iyi bilinmelidir. Zeki, asl nda uluslararas komplo öncesi uluslararas güçlerin yaratt bask sonucu ortaya ç kan tasfiyeciliktir. Zeki flahs nda somutlaflan örgüt anlay fl, kadro duruflu, yaflam anlay - fl, esas olarak da komplonun ortaya ç karmak istedi i örgüt, kadro duruflu ve yaflam anlay fl d r. Ancak Önderli imizin varl ortam nda bunu s n rl yapabiliyorlard. Etkileri belli kesimlerle s n rl oluyordu. stedikleri örgüt anlay fl n n, kadro duruflunun, ideolojik çizginin, yaflam ve mücadele felsefesinin örgüt içinde genelleflmesini sa lamak aç s ndan Önderli in saf d - fl edilmesi hedeflenmifltir. Yani Önderlik saf d fl edilerek, örgüt içinde Zekilerin anlay fl n n, olmaz n teorisinin yayg nlaflt r lmas hedeflenmifltir. Dolay s yla uluslararas komplonun esas amac n n tasfiyecili- in yapamad, genellefltiremedi i hedefleri ve amaçlar genellefltirmek oldu u çok iyi görülmelidir. Önderlik etkisizlefltirilmedi i taktirde, bu hareketin Kürdistan halk n n özgürlük mücadelesini baflar ya götürece i konusunda, toplumda ve örgütte inançs zl k yaratman n mümkün olmad n görmüfllerdir. Komplonun Önderli e yönelmesinin bir di er amac buydu. Önderlik esaret alt na al n rsa, toplumun, halk n, kadronun inançs zl k içerisine girerek, kendilerine olan güvenlerinin kaybolaca n, bu temelde de Önderli in ortaya koydu u yaflam ve mücadele felsefesi yerine, iflbirlikçi teslimiyetçi ve kendini b rakan bir örgüt ve kadro anlay fl n n ortaya ç kaca n hesaplam fllard r. Önderli imiz, komplonun esaretle sonuçlanmas n n ard ndan da komployu bofla ç karmak ve bu güçlere karfl daha etkili mücadele etmek için, 1990 l y llardan itibaren bafllat lan ideolojik yenilenmeyi, bu çerçevede politik mücadele ve araçlar ndaki de iflimi yaratma çabas n durdurmam flt r. Aksine, komployla birlikte bu çabas n h zland rm flt r. Bu yönüyle bir yandan örgütü yeni ideolojik, teorik, örgütsel, stratejik ve taktiksel bir zemine oturtup yeniden yap land rma f rsat n elde etmek, di er yandan örgüt ve kadro anlay fl ndaki zay fl klar gidermek için uluslararas komplonun sald r lar n hafifleten bir yaklafl m benimsedi. Önderli in ortaya koydu u ideolojik yenilenme, teorik aç l m, stratejik ve taktik alanlardaki de iflimler tabii ki bir taktik, geçici bir yaklafl m de ildi. Ama bu sistemi oturtmak örgütte ve kadrodaki zay fl gidermek aç s ndan da sald r lar n hafifletilmesi gerekliydi. Tabii sald r lar n hafifletilmesini hedefleyen yaklafl m n baflka nedenleri de var, ama bir nedenini de böyle de- erlendirmek gerekir. Önderli imizin ideolojik, teorik aç - l mlar n n, stratejik, taktik yenilenme ve de iflikliklerinin, daha fazla mücadele etmek, mücadelesiz kalmamak biçiminde oldu u aç kt r. Önderli imizin yo unlaflmalar ve att ad mlar bu çerçevededir. Çünkü bütün baflar lar - na ve ortaya ç kan olumlu sonuçlara ra men o güne kadarki teorik yaklafl - m n ve yap lanma gerçe inin mücadelenin daha fazla geliflmesini frenledi ini pratik içinde bütün boyutlar yla görmüfl ve bilince ç karm flt r. Önderlik toplumu ve kadroyu sorumlu davranmaya yöneltmifltir Önderli imiz, zihniyet devriminin yan nda en fazla da vicdan devriminden söz etmifltir. Zihniyet devrimine ihtiyaç oldu unu, ancak bunun yetmeyece ini, vicdan devriminin de mutlaka olmas gerekti ini vurgulam flt r. Vicdan devrimi derken de halk m z n beklentileri, yarat lan de erler ve flehitler karfl s ndaki ahlaki duruflu kastetti i aç kt r. Özgürlük ve demokratik zihniyete götürecek olan n, bu u urda flehit düflen yoldafllar m z n ve tarihte mücadele veren tüm insanlar n an s na ba l l n gere inin, yetersiz yoldafll n afl larak Önderli in tarz - na, üslubuna, yöntemine ayak uyduracak bir örgüt ve kadro gerçe inin or

8 6 SERXWEBÛN fiubat 2007 taya ç kar lmas oldu unu her f rsatta dile getirmifltir. Esir düflmesinden k sa bir süre sonra örgütü bu konuda bir özelefltiriye davet etmifltir. Yetersiz yoldafll n afl lmas n n örgüt ve mücadele karfl s nda daha sorumlu ve daha ciddi bir çizgiye ulafl lmas ndan geçti- ini, komploya karfl verilecek en iyi cevab n böyle bir özelefltiri ve pratik durufl olaca n hat rlatm flt r. Önderli imizin tarz nda, toplumu, kadroyu sürekli sorumluluk duygusuna çekme esast r. Herhangi bir ideolojik, teorik do ru ortaya konulsa da baflar n n esas n n kadro ve örgütle olaca n bilmektedir. Özellikle Kürdistan gerçe inde bunun daha da zorunlu oldu unu bilen bir Önderlik gerçe idir. Kürdistan da baflka türlü kazan lamayaca n kendi prati i içinde ö renen ve bu nedenle de kendisinden bafllayarak böyle bir kadro duruflunu yaratan bir Önderlik gerçe idir. Uluslararas komployu bofla ç karmak için yönetim ve kadronun sorumlu ve birlikte davrand aç kt r. Zaten halk m z hem komplo sürecinde hem de esaret sonras nda Önderli e ve onun çizgisine ba l l n çok somut ortaya koymufltur. Önderli imizin etraf nda bir atefl çemberine dönüflen Güneflimizi Karartamazs n z kampanyas, Önderlik gerçe inin nas l bir halk ve kadro gerçekli i yaratt n n kan t d r. Dünyada hiçbir halk ve kadro bir önderlik etraf nda bu kadar bütünleflmemifltir. Önderli in esaretinden sonra komplonun istedi i sonucu alamamas ndaki en önemli etken, manevi güç kadro ve halk m z n Güneflimizi Karartamazs - n z slogan yla komploya fedaice karfl koyuflu olmufltur. Bu, yaln z komploya karfl bir tutum olmam fl, komploya karfl tutum flahs nda bu mücadele sürecinde Kürt halk gerçekli i yeniden yarat lm flt r. Serhildanlarla 1990 l y llarda yo rulan halk gerçekli imiz, komplo sürecinde daha niteliksel bir yo rulmayla Önderli imizin ifadesiyle bir serkeftin halk haline gelmifltir. Uluslararas komplo sonras bütün eksikli ine ve komploya yol açan durufluna ra men yönetim ve kadro gerçekli imiz, serkeftin halk yla birleflerek, komplonun beklentilerini bofla ç karan bir tutum göstermifltir. Önderli in yakalanmas yla hareketin farkl bir çizgi izlemesi istenmifltir Örgüt d fl nda ve aç k söylenmese de örgüt içinde baz çevreler, uluslararas komplo gerçekleflti, art k farkl bir yol çizmek gerekir yaklafl m içine girmifllerdir. Bu yaklafl m asl nda geçmiflte Zeki flahs nda ortaya ç kan böyle olmaz zihniyetinin yeniden kendisini dayatmas d r. Art k Apo nun siyaset tarz yla olmaz diyen bu e ilim, özellikle PKK etraf nda belli dönemlerde toplanm fl çeflitli dostlar içinde görülmüfltür. Önderli in yakalanmas yla birlikte, hareketin farkl, yeni bir çizgi izlemesi istenmifltir. Tabii bu çizgi Önderli imizin mral Savunmalar nda ortaya koydu u ideolojik yenilenme, teorik derinlik, örgütsel ve eylemsel zenginlik, bu temelde daha fazla mücadele etme anlay fl yla uzaktan yak ndan ilgisi olmayan bir niteliktedir. Kürt egemen s n flar n geçmiflten beri varolan teslimiyetçi, milliyetçi e iliminin dayat lmas biçiminde karfl m za ç k lm flt r. Bugün da hala bu tür çevrelerin bu yönlü dayatmalar sürmektedir. Bu tür e ilimler Önderli in esaretinden sonra örgüt içinde de varolmas na ra men, kadro ve yönetim duruflunun bu tür e ilimlere prim vermemesi, Önderlik çizgisine ideolojik, teorik, örgütsel ve eylemsel ba l l n olmas nedeniyle d flar dan dayat lanlarda oldu u Önderli imizin tarz nda toplumu, kadroyu sürekli sorumluluk duygusuna çekme esast r. Herhangi bir ideolojik teorik do ru ortaya konulsa da baflar n n esas n n kadro ve örgütle olaca n bilmektedir. Kürdistan da baflka türlü kazan lamayaca n kendi prati i içinde ö renen, bu nedenle de kendisinden bafllayarak böyle bir kadro duruflunu yaratan bir Önderlik gerçe idir gibi cesaretli ç k fllar fazla görülememifltir. Bu tür ç k fllar n Kürt halk ve örgüt gerçekli inde ra bet görmeyece ini bildiklerinden, sessiz kalarak ideolojik, politik ve örgütsel durufllar n farkl biçimde sürdürmüfllerdir. Doktor Süleyman, Küçük Zeki gibi baz lümpen flahsiyetlerden oluflan bu grup, d flar daki baz çevrelerin farkl ideolojik, örgütsel yaklafl m dayatmalar n görerek ve içeride baz kifli ve çevrelerin kendilerini destekleyece ini düflünerek, Güneyli milliyetçi egemen s n f e iliminin de deste ini alma hesab yla bir ç k fl yapmak istemifllerdir. Örgüt yönetimi ve kadro duruflu buna izin vermedi i için, herhangi bir etkileri olmam flt r. Baz çevreler umutlanm fl olsalar bile, örgütün içini etkileme güçleri olmad n görerek bunlardan uzak durmufllard r. Asl nda bu tür kiflilere, PKK yi y kma ve sarsma kapasitelerine göre de- er verilmektedir. Bir fley yapabilirler mi düflüncesiyle ilk önce destek verilse de bir fley yapamad klar görüldü ünde yüz üstü b rak lm fllard r. D fl m zdaki birçok gücün bu tür kiflilere ilgi duymalar, amiyane tabirle bunlar n kara kafl na, kara gözüne hevesli olduklar için de il, bunlar n PKK karfl tl n PKK içinde ne kadar yayabileceklerini hesap etmelerinden dolay d r. Kürt halk ve PKK kadrolar Önderlik çizgisine ba l l klar n ispatlam flt r Kürt egemen s n flar n n ya da bunlar n izdüflümü ve bir türevi olan baz küçük burjuva e ilimler, Apocu hareketin ortaya ç kmas ndan sonra, Kürdistan siyasetinde etkisizleflmelerine ve Apocu hareketin Kürdistan da giderek en etkili güç olmas na her zaman öfke duymufllard r lerde kaybettikleri ideolojik ve politik mücadelenin rövanfl n f rsat bulduklar nda sald r - ya geçerek almak istemifllerdir. Bu nedenle bu çevreler Önderli in esaretini, Apocu hareketten ve PKK den ald klar yenilginin rövanfl n yapmak için f rsat görmüfllerdir. Önderli in esareti ard ndan Apo ve PKK karfl tl n n uzun y llar sonra yeniden ortaya ç kmas,

9 fiubat 2007 SERXWEBÛN 7 bu çerçevede de erlendirilmelidir. Öte yandan ABD ve AB, Kürt siyasetinde Apo nun etkisini silmek için komplodan sonra çal flmalar n sürdürmüfllerdir. Önderli imizin örgüt üzerindeki etkisinin devam etti ini görerek, komplonun tam baflar ya ulaflmas aç s ndan örgüt üzerinde ideolojik, siyasi, örgütsel, kültürel bask y çok yönlü hale getirmifllerdir. Önderli- imiz de hareketimiz de asl nda bu sald r lar n bilincindedir. deolojik ve teorik olarak Önderli in mral da gelifltirdi i yeni yaklafl ma, örgüt, VII. Kongre de belli eksiklikleriyle uyum göstermifltir. Özellikle siyasal mücadele tarz nda ve ideolojik alanda ortaya ç kan yeni yaklafl mlara cevap vermifltir. Bu konuda Önderli in yaklafl mlar örgüte ve topluma maledilmeye çal fl lm flt r. Anlama ve uygulama yetersizlikleri olsa da örgütsel anlamda bu yönlü bir niyet ve irade ortaya konulmufltur. Önderli in yakalanmas ndan sonra YNK nin silahl sald r larla tasfiye hareketi içine girmesi, komplocular n temel hedefi olan, hareketin halk üzerindeki etkisini s n rlamakt. Fakat halk m z, Önderli in esareti koflullar nda da partimizin bu mücadeleyi yürütebilece ini ve böyle bir potansiyele sahip oldu unu görmüfl, komplodan sonra da mücadelede aktif yerini alm flt r. Her f rsatta Önderli e ve harekete ba l l n gösteren, özgürlü ünü dayatan, bu konuda mücadeleden vazgeçmeyece ini ortaya koyan bir yaklafl m içinde olmufltur. Bu yönüyle daha ilk y llarda da görülmüfltür ki komplo, Önderli i esaret alt na alsa da Önderlik çizgisi ve hareketimizi tümden tasfiye etmeyi baflaramayacakt r. Hareketin bir bütün olarak Önderlik çizgisi d fl na ç kar lamayaca ve Önderli e ba l l k görülünce, bu defa örgüt içinde inançs z, olmaz n teorisine yatan, Önderli in yeni ideolojik teorik çizgisine inanmayan kesimler üzerinden örgüt üzerindeki komplo tamamlanmaya çal fl lm flt r. Uluslararas komplocular ve Kürt egemen s n flar n milliyetçi e ilimiyle bütünleflerek kendisine yer açmak isteyen kifli ve gruplar desteklenip tahrik edilerek, bir bütün olarak ele geçirilemeyece i anlafl lan örgüt, bir darbe hareketi ile ele geçirilip komplo tamamlanmak istenmifltir. Komplonun amac halk n ve kadrolar n Önderlik ve yönetime güvenini sarsmakt. Bu tasfiyeci e ilim de daha ilk ad mlar ndan itibaren bu yönetimle olmaz, bu yönetim flöyledir, böyledir diyerek, kadro içinde sürekli bir yönetim karfl tl yaparak, kadrolar n örgüt yönetimine güvenini sarsmak, bu temelde tasfiyecili ine zemin yaratmak istemifltir Bütün tasfiyeciler Önderlik ve yönetime karfl güvensizli i gelifltirmek istemifltir Ferhat-Botan çizgisi, örgüt içinde Önderlik karfl t e ilimin etkin k l nmas n n yeni yoludur. Bunun için Önderli e ba l kadrolar saf d fl edilerek, Önderlik güçsüzlefltirilecek ve hareket uluslararas komplonun istedi i çizgiye çekilecekti. Komplocular örgüt içinde böyle bir e ilimin oldu unu bilmektedirler. Bask uyguland nda, mücadelenin zorluklarla yürütüldü ü bir örgütte böyle e ilimlerin ortaya ç kaca n bilmektedirler. Ferhat-Botan e ilimi komplodan önce de vard. Ancak Önderli in varl - koflullar nda bunlar etkisizlefltirilmiflti. Bu e ilim, ABD nin Irak a müdahalesinden sonra, PKK nin uluslararas komplonun istedi i çizgiye getirilmesi için desteklenerek harekete geçirilmifltir. ABD, Irak iflgal etti inde Önderlik çizgisinde bir PKK yi kendisi için riskli görmekteydi. Bu e ilim harekete geçerken, aç k bir Önderlik karfl tl yla örgütün ve Önderli in etkisizlefltirilemeyece ini bildiklerinden, Önderli in esaret koflullar nda ideolojide, teoride, örgütsel ve kadro duruflunda Önderlik karfl tl yaratmak; örgüte hakim olmadan söylemde de Önderli i karfl lar na almamak stratejisini izlemifllerdir. Örgütü ele geçirdikten sonra, kendi çizgilerini kabul etmesi için Önderli e dayatmada bulunmak, böyle bir fley olmay nca da Önderli e aç k tav r alma planlamas üzerinden bu komplo gerçeklefltirilmifltir. Önderli in bu çizgiyi kabul etmeyece ini bildiklerinden, kongrede ç karacaklar bir kararla, ideolojik ve örgütsel olarak hukuki etkisi ve yapt r m olmayan manevi önder konumuna düflürerek, Önderli in herhangi bir müdahalesini böylece bofla ç kar p örgütü tümden istedikleri biçimde yürütmeyi hesaplam fllard. Bu nedenle bu tasfiyeci e ilimi, komplonun içimizdeki devam olarak de erlendirmek gerekiyor. Zaten komplonun amac, halk n ve kadrolar n Önderlik ve yönetime güvenini sarsmakt. Bu tasfiyeci e ilim, daha ilk ad mlar ndan itibaren bu yönetimle olmaz, bu yönetim flöyledir, böyledir diyerek, kadro içinde sürekli bir yönetim karfl tl yaparak, kadrolar n örgüt yönetimine güvenini sarsmak, bu temelde de tasfiyecili ine zemin yaratmak istemifltir. Dolay s yla tasfiyecili in örgüt yönetimi karfl tl yapmas tesadüfi de ildir. Yönetim karfl tl, örgütü ele geçirmenin, tasfiyecili i örgüt içinde yerlefltirmenin en önemli planlama unsurudur. Bunu anlamadan da örgüt ve yönetim karfl tl n n dün neden yap ld n, bugün etkilerinin neler oldu unu görmek ve buna göre tutum almak da mümkün olmaz. Uluslararas komplo s radan bir komplo de ildir Yönetimdeki arkadafllara yönelik onlar y pratacak, etkisizlefltirecek de- erlendirmeleri f rsat buldukça dillendirmifllerdir. Bu tür kulislerle, davran fllarla, iliflkilerle, tutumlarla ileride yapacaklar darbenin zeminini haz rlamaya, daha do rusu böyle bir provokasyonun meflruiyetini sa lamaya çal flm fllard r. Uluslararas komplonun y ldönümünde, örgüt içinde çeflitli siyasal, ideolojik ve kültürel bask larla ortaya ç kar lan bu provokasyonu komplodan ayr ele almak, bu provokasyonu aç klamada yetersiz kalaca gibi, uluslararas komplonun neden yap ld n da anlamamak olur. Uluslararas komplo, s radan bir komplo de ildir. nsanl k tarihi boyunca görülen en kapsaml, sistemli, he-

10 8 SERXWEBÛN fiubat 2007 sapl ve fliddetli sald r niteli i tafl yan bir komplodur. Bu yönüyle Önderli i esaret alt na alan bir komplonun Önderlik çizgisinde bir örgüt istemeyece i aç kt r. Önderli i esaret alt na alan bir komplonun Önderlik çizgisini yürütecek bir örgüte çeflitli yöntemlerle bask yapaca, komployu sonuca götürmek isteyece i anlafl l r bir durumdur. Bu yönüyle komploya karfl mücadele ve tutum derken bütün kadrolar n, yönetimlerin en baflta da komplonun neyi hedefledi ini, nas l bir örgüt, kadro, yaflam ve ideolojik durufl amaçlad n anlamalar gerekir. Bunu anlamadan, sadece ben Önderli e ba l - y m, komploya karfl y m demek, bofl bir söylemden öteye anlam ifade etmez. Komplocular n, Önderli in esaretinden sonra bu hareketin Önderlik çizgisinde yürümesine müsaade edece ini, hiçbir eylemde bulunmayaca - n, hiçbir fley yapmayaca n düflünmek asl nda komployu ciddiye almamakt r. Komployu basit bir duruma düflürmektir. Böyle yaklaflanlar komploya karfl mücadele yürütemeyece i gibi, komplonun örgüt içinde yürütece i sald r lara veya komplonun yaratmak istedi i örgüt ve kadro durufluna karfl da do ru bir tutum alamazlar. Ya da komploya karfl mücadele eden bir pozisyon tutturamazlar. Komplocular n da içinde oldu u bir tasfiye hamlesi olan Ferhat-Botan çetecili inin ve tasfiyeci e ilimin büyük ölçüde etkisizlefltirildi i düflünülürse, komplonun sekiz y l sonunda istedi i hedeflere ulaflmad görülür. Komplo istedi i hedeflere ulaflmad gibi, aksine, sekiz y l içinde özellikle de bu son tasfiyecili in bofla ç kar lmas ndan sonra, örgüt belirli kan kayb na u ram flsa da, önemli bir deneyim ve tecrübe kazanm flt r. Komplonun amaçlar n n ne oldu u, tasfiyecili in dayatt ideolojik yaklafl mlar, siyasal tutumlar, örgütsel ve kadro duruflundaki tasfiyeci e ilimlerle birlikte daha da anlafl lm flt r. Son tasfiyecili in bu anlay fllar yla birlikte halk m z ve kadrolar, uluslararas komplonun neyi amaçlad n, örgütün tasfiye edilmesi için hangi noktalardan vurulmak istendi ini bir daha yaflayarak ö renmifllerdir. Mücadelemizi ayakta tutan temel güç örgüt ve kadro anlay fl d r 8 y ll k pratik göstermifltir ki Önderli imizin ilk günden beri yaratmak istedi i örgütsel anlay fl ve kadro duruflu belli düzeyde korundu u taktirde, komplonun amac na ulaflmas söz konusu olamaz. Bu hareketin, siyasal, örgütsel, ideolojik düzeyde toplumda yaratt de iflimlerle önemli baflar lar ortaya ç kard kesindir. Bu yönüyle bu hareket önemli devrimler gerçeklefltirmifltir. Ancak mücadelemizin en büyük kazan m, Kürdistan ve Ortado u co rafyas nda bu devrimi belli düzeyde baflar - ya götüren, geliflmeler yaratan üslubu, yöntemi, tarz, örgüt ve kadro anlay fl - d r. E er bu kazan m, bu mevzi iyi korunur, kaybedilmezse, baflka kazan mlar n devam n getirmek mümkündür. Zaten her türlü sald r ve uluslararas komplo da Kürdistan Devrimi nin bu en büyük kazan m n ortadan kald rmay hedeflemektedir. Tüm komplocular ve tasfiyeciler bilmektedir ki bu hareketin en büyük kazan m olan bu gerçeklik ortadan kald r lmadan bu hareketi etkisizlefltirmek, yeni baflar - lar elde etmesini engellemek mümkün de ildir. Bu aç dan uluslararas komplonun bu y ldönümünde, yönetimlerimizin, kadrolar m z n ve halk m z n, Kürdistan Devrimi nin en büyük kazan m olan Önderlik tarz n, bunun yönetim ve kadro gerçe ini anlamas, bunlar bulunduklar yaflam alanlar nda pratiklefltirmesi önemli olmaktad r. Baflar n n s rr her fleyden önce de bu tarzla pratikleflmektir. deolojik, teorik düzeydeki yetersizliklerin afl lmas ve yeni paradigma temelinde zihniyet devrimi gerçeklefltirmek baflar için önemli bir flartt r. Ancak bu ne kendi bafl na baflar getirir ne de bir sonuç ald r r. Her türlü ideolojiyi, düflünceyi baflar ya götürecek olan, buna uygun tarz, yöntem ve üslubu tutturmakt r. Özellikle Kürdistan Devrimi gibi zor bir devrimi baflar ya götürecek tarz, örgütsel anlay fl, üslubu ve kadro duruflunu oturtmak, mücadelemiz aç s nda olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Zaten Önderlik gerçe inin en ay rt edici yan da böyle bir örgütsel anlay fl ve kadro duruflunu ortaya ç karmas d r. Uluslararas komplonun y ldönümünde bir de bu temel gerçekli imizin alt n çizmek, bunu baflar gerçekli imizin abecesi olarak bilmek çok önemlidir. Komployu önce kendi flahs m zda yenilgiye u ratmal y z Kürdistan Devrimi nin bu en büyük kazan m olan örgüt ve kadro anlay fl, örgütsel ciddiyet, özcesi Önderlik çizgisinde partileflme gerçeklefltirilip gerekleri yerine getirilmezse,

11 fiubat 2007 SERXWEBÛN 9 böyle bir örgüt ya da kadro, esas olarak da komplonun istedi i çizgide bir durufl gösteriyor demektir. Bu nedenle komplonun baflar veya baflar - s zl n ilk önce örgüt ve kadro anlay fl nda görmek gerekir. Bir kadro komploya karfl mücadele etmek istiyorsa, bunu ilk baflta kadro durufluyla, yöntemiyle, tarz yla kendi flahs nda yenilgiye u ratmal d r. Kadro kendi flahs nda komployu yenilgiye u rat rsa, daha do rusu Önderlik çizgisinde partileflirse, komplo ne yaparsa yaps n bu hareketin yaratt birikim ve de erleri tasfiye edemez, etkisizlefltiremez, baflar s n önleyemez. Nitekim 2005 te, PKK nin yeniden inflas yla birlikte yetersiz de olsa, komplonun ve tasfiyecili in yaratmak istedi i örgüt ve kadro anlay fl na karfl yeni bir hamle bafllat ld için, mücadelemiz siyasal alanda da, meflru savunmada da bir ivme kazanm flt r. Halk m z 2005 ve 2006 y llar nda aya- a kalkm flsa, bu, esas olarak PKK - nin yeniden inflas yla birlikte bir taraftan do ru bir ideolojik çizgiye oturmas, di er taraftan da örgüt ve kadro anlay fl n yenileyerek yeniden mücadele eder hale gelmesiyle yak ndan ba lant l d r. Dolay s yla PKK nin kuruluflu, örgütsel sorunlar n afl lmas ve siyasal hamle yap lmas aç s ndan yeni bir dönüm noktas olmufltur. Bu nedenle mücadelenin 2005 ve 2006 y llar ndaki geliflimini, PKK nin yeniden inflas ndan ayr görmek mümkün de ildir. Uluslararas komplonun bugüne kadar örgüt içine yans yan etkileri olmad ya da kadroda, örgüt anlay fl nda, yaflam duruflunda hiç y pratma yaratmad demek do ru de ildir. Dolay s yla komplo sadece tasfiyeciler üzerinde de il, bir bütün olarak örgüt içinde belli olumsuz etkilerde bulundu. Komplocular n yaratmak istedi i örgüt ve kadro anlay fl belli ölçüde örgüt içinde yer buldu, ama bu anlay fla karfl bir mücadele sürmektedir. Bir taraftan uluslararas komplo ve tasfiyecili in yaratt etkiler, di er taraftan örgüt içindeki ideolojik durufl ve yanl fll klara karfl gösterilen zay fl klar, yine Kürdistan demokratik halk devriminin zorluklarla dolu olan özellikleri, bu tür yanl fl e ilimlerin flöyle ya da böyle zaman zaman d fla vurmas na, pratikte ortaya ç kmas na yol açmaktad r. Uluslararas komplonun a r etkisi her zaman flöyle veya böyle hissedilmektedir. Karfl t güçler sürekli bir ideolojik sald r içindedir Örgütün ideolojik ve teorik yenilenme yaflamas, örgütsel yap lanmada zihniyete uygun yenilenmeler geçirme süreci içinde olmas da çeflitli sorunlara yol açmaktad r. Komplocular n tasfiyecili in ortaya ç kmas nda oldu u gibi, bu süreci kendi amaçlar do rultusunda de erlendirerek, örgüt içinde dengelerin bozulup sars lmas n hedefledikleri aç kt r. Bunun için örgütün ideolojik, teorik çerçevede yaflad de- iflimi, dönüflümü çarp tarak, sapt rarak, tasfiyecilik somutunda ortaya ç kt gibi, kavramlar kendinlerine göre yorumlayarak bu de iflim sürecini provoke etmek istedikleri görülmelidir. Uluslararas komplocu güçler de flunu bilmektedir ki, örgüt bu de iflimi gerçek anlamda yap p, bu de iflim sürecini örgütte oturtup, bu temelde bütün enerjisini ve planlamas n mücadeleye sevk ederse, bu hareket üzerinde hesap yapmak, komplonun istedi i düzeyde bir kadro ve örgüt gerçe- i ortaya ç karmak, dolay s yla siyasal mücadeleyi engellemek mümkün olmayacakt r. Çünkü örgüt, ideolojik kimli ini oturtarak sa l kl ve etkili bir ideolojik mücadele sürecine girmifl olacakt r. Tüm Apo ve PKK karfl tlar bunu görmektedir. Bu nedenle de yaflanan de iflimin sa l kl ve baflar l biçimde oturmas, yerleflmesi ve tüm örgüte, halka mal olmas n engellemeye çal flmaktad rlar. Karfl t güçlerin sürekli bir ideolojik sald r içinde olmalar, her yerde Önderli in ideolojik tezleri, teorik yaklafl mlar üzerinde kuflku uyand rmalar, bu konuda mu lakl k yaratmak için büyük çaba göstermeleri, yenilenen, de iflen, derinleflen ideolojik kimli imizden korkmalar n n d fla vurumudur. Önderli imizin bu ideolojik, teorik yaklafl mlar ve siyasal de erlendirmeleri güzel, ama olmazm fl biçiminde bir yaklafl m çeflitli biçimlerde dillendirip kafalar buland rarak, yeni ideolojik kimli imizi oturma çabalar m z farkl biçimde bofla ç karmak istediklerini görmekteyiz. Di er yandan Önderli imizin tezlerini tersinden ele alarak, dünyadaki hakim geliflmelere ayak uydurma biçiminde oldu unu dillendirip, bu ideolojik, siyasal çizginin komplonun istedi i çizgiye yönelmesini sa lamak isteyen çevreler de bulunmaktad r. Uluslararas komployu bofla ç karman n en önemli yolu, komplo neyi hedefliyorsa bizim onlar sahiplenmemiz gerekiyor. On y llard r süren PKK mücadelesi karfl s nda komplocular n, tasfiyecilerin en fazla sald rd klar Ön Apo suz ve PKK siz Kürt siyaseti olmaz

12 10 SERXWEBÛN fiubat 2007 derlik gerçe i, onun yönetim tarz, örgüt ve kadro anlay fl d r. Tabii ki daha ilk günden itibaren ideolojik ve teorik bir sald r da yürütmüfllerdir. Esas olarak da Önderli imizi saf d fl etmek istedikleri bilinen bir gerçektir. Çünkü Önderli imizi saf d fl ederek ideolojiyi ve teoriyi, bunun kadro duruflu ve örgüt anlay fl n ortadan kald rmay düflünmüfllerdir. Bu gerçekli in komplonun y ldönümünde bir daha hat rlanmas nda fayda vard r. Zaman zaman örgüt içinde komplonun, hatta tasfiyecilerin istedi i bir kadro duruflu ve örgüt anlay fl n sanki normal bir fleymifl gibi savunan, dillendiren, hatta komplonun, tasfiyecilerin ortaya ç karmak istedikleri örgüt ve yaflam anlay - fl n yeni çizgimizin gere iymifl gibi örgüte dayatanlar var. Bunlar tabii ki bilinçli veya bilinçsiz, uluslararas komploya zemin sunan ya da bu komplonun örgüt üzerinde bask y sürdürmesine umut ve cesaret veren tutum ve davran fllar olmaktad r. Dolay s yla da partileflme ruhunu, örgüte sahiplenme ve yoldafll k ruhunu gelifltirmek, örgütsel refleksleri güçlendirmek, Önderlik gerçe ine, de erlere, mücadeleye, örgüte sahiplik eden kadro duruflunu derinlefltirip gelifltirmek, komploya karfl en etkili mücadele yoludur. deolojik ve politik netli in varoldu u ortamda komploya karfl mücadelenin her zaman için örgüt ve kadro duruflunu gelifltirmek ve derinlefltirmekten geçece i bilinmelidir. Önderli imizin vurgulad gibi, uluslararas komplonun önünü alamayan yetersiz yoldafll k da böylece afl labilir. Uluslararas komployu gerçeklefltirenler siyasal olarak Apo suz ve PKK siz bir Kürt siyaseti amaçl yordu. Bütün sald r lara ra men bu hedefe ulafl lmam flt r. Özellikle 2005 ve 2006 y l nda halk m z n Önderli e ve PKK ye güçlü biçimde sahiplenmesi, otuz y ld r APO suz ve PKK siz çözüm dayatmalar dikkate al nd nda, komplonun tümden olmasa da belli düzeyde bofla ç kar ld n gösterir. Zaten bizim uluslararas komplocu güçlerle öyle aç k cepheden savaflma gibi bir yaklafl m m z yoktur. Önderli in esaretinden önce de böyle bir siyasal tarza sahip olmad m z bilinmektedir. Daha çok, ideolojik, teorik olarak ve kendi örgütsel yap lanmam z güçlendirerek, halk içinde örgütümüzü demokratik yap lanma temelinde köklefltirerek mücadelemizi gelifltirmek istiyoruz. Kürdistan da ideolojik ve siyasi etkinli i olan hareket PKK dir Bize aç kça cepheden bir sald r yürütmedikleri taktirde, biz de mücadelemizi farkl biçimde yürütme gerçekli- ine sahibiz. Kald ki çok hakl bir dava yürüten hareket olarak hakl l m - z her türlü güce belli düzeyde kabul ettirecek bir pozisyonday z. Nitekim yürüttü ümüz mücadeleyle halk m - z n bu hakl mücadelesini bu çevrelere de belli ölçüde kabul ettirmifl durumday z. Bunu yaratan en baflta Önderli- imizin ideolojik, teorik yaklafl mlar, politik tutumlar, örgüte ve kadroya sürekli güç veren de erlendirmeleri ve tüm bunlar n sonucu halk m z n, Önderli imize sahiplenerek mücadeleyi yükseltme gerçe idir. Uluslararas komployla PKK yi bitirdi ini, art k Kürt sorunundan kurtuldu- unu düflünen bir Türkiye devlet gerçe- i vard. Hareketimiz hem meflru savunma gücünü koruyarak hem de siyasal etkinli ini art rarak bu de erlendirmenin do ru olmad n, Türkiye halk ve kamuoyuna göstererek, PKK nin zor ve fliddetle bitirilemeyece ini ortaya koymufltur. Bunun sonucunda hem devlet hem siyasal çevreler içinde Kürt sorununun art k eski klasik yöntemlerle çözülemeyece i, farkl çözüm yöntemlerinin devreye konulmas gerekti i biçiminde bir e ilim de ortaya ç km flt r. PKK nin uluslararas komplo sonras yeniden böyle bir pozisyon kazanmas önemli bir geliflmedir. Bugün Türkiye-ABD, Türkiye-Güney Kürdistanl siyasal güçler aras ndaki iliflkilerde PKK nin bir kriz etkeni olmas, mücadelemizin etkisizlefltirilmesinin de il, siyasal, örgütsel varl - n n Kürdistan halk n ve siyasal geliflmeleri etkileme gücünü sürdürdü- ünün kan t d r. PKK nin siyasal gücünün zay flat ld ndan söz edilemez. Belki ABD nin müdahalesiyle birlikte milliyetçi Kürt siyaseti Güney Kürdistan eksenli belli düzeyde bir güçlenme yaflam flt r. Ancak bugün hala Kürdistan n genelinde ideolojik ve siyasi etkinli i olan hareket PKK dir. PKK nin böyle bir konumu hala devam etmektedir. Belirli Kürt siyasi gruplar Kürdistan n di er parçalar nda etkili olmaya çal flsalar da bu, ideolojik, teorik, örgütsel güçlerinden de il, belirli siyasal çevreler taraf ndan beslenmeleriyle ilgilidir. PKK ise ideolojik siyasal gücünü halklar n demokrasi ve özgürlük özlemlerine cevap verme niteli inden ve halk örgütleyerek, siyasal güç kazanma tarz ndan almaktad r. Zaten komplonun önemli düzeyde bofla ç kar lmas da bu ideolojik duruflun, halk örgütlemesinin ve halk mücadelesine dayal siyaset yapma tarz n n sonucudur.

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE

SER XWEBÛN. Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda. 15 A ustos At l m n n 26. y l nda JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 332 / Tebax 2009 15 A ustos At l m n n 26. y l nda w w w.a rs iv a Çözüm Reber Apo nun yol haritas nda RÊBER APO DE

Detaylı

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 fiEH TLER N YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ RÊBER APO DE ERLEND R YOR fieh TLER PART S N N DO RU SAVAfiÇILARI

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU B LD RGE HALKIN DEVR MC YOLU HALKIN DEVR MC YOLU Özel Say : 1 Bas m Yeri Can Matbaac l k Kas m 2007, stanbul Üç Ayl k, Yerel, Süreli, Türkçe yay nd r Sahibi ve Sorumlu Yaz iflleri Md.: Çi dem Çidaml Tomtom

Detaylı

Dönemsel durum ve partinin sorumluluklar

Dönemsel durum ve partinin sorumluluklar Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleflin! TÜRK YE KOMÜN ST fiç PART S Merkez Yay n Organ Sayı: 223, Haziran 2001, 200.000 TL Dönemsel durum ve partinin sorumluluklar Sonu gelmeyen krizleri yönetme baflar

Detaylı

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü iflflççi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttnet.net.tr Say : 2007-01 01 *Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350 Komprador sermaye, evdeki bulgurdan olmak

Detaylı

RÜZGAR DÜNYA HALKLARINDAN YANA ES YOR

RÜZGAR DÜNYA HALKLARINDAN YANA ES YOR AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 3 > SAYI: 13 > Kas m-aral k > 2006 > www.adhk.de > info@adhk.de Fiyat : 2 Euro RÜZGAR DÜNYA HALKLARINDAN YANA ES YOR Sanki, o büyük ustan n tarih üzerine söyledi i veciz sözünü

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

www.arsivakurd.org Demokratik Uygarlık Sadece Günümüz ve Gelecek İçin Bir Ütopya Değildir Üç Aylık ideolapk-teorik Dergi Mayıs-Haziran-Temmuz 2010

www.arsivakurd.org Demokratik Uygarlık Sadece Günümüz ve Gelecek İçin Bir Ütopya Değildir Üç Aylık ideolapk-teorik Dergi Mayıs-Haziran-Temmuz 2010 Mayıs-Haziran-Temmuz 2010 Yıl-S Savı-46 Üç Aylık ideolapk-teorik Dergi Demokratik Uygarlık Sadece Günümüz ve Gelecek İçin Bir Ütopya Değildir NDEK LER... Demokratik modernite kavram ne 'alt n ça dan' haber

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın Zor, yeni topluma gebe, eski toplumun ebesidir (K. Marks) Açılım tartışmalarına başladığı ilk günden bu yana düzen partilerinin özelikle şiddeti içerikli açıklamaları gündemdedir. Şiddetin sorunların çözümünde

Detaylı

K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE...

K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE... Emperyalist ve gerici teröristlerin teröre karfl savafl ve K M YANLIfi ANLAYIfiLAR ÜZER NE... ABD emperyalizminin bafl n çekti i emperyalistlerden ve gericilerden oluflan genifl bir savafl koalisyonu terörizme

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı

7ORTA DO UDA S YASET. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

7ORTA DO UDA S YASET. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 7ORTA DO UDA S YASET Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Türkiye nin Orta Do u politikas n belirleyen faktörleri kavrayabilecek; Türkiye nin ran politikas n n geliflimini aç klayabilecek; Türkiye

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 45 MAYIS 2011 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 45 (2011) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

BOLfiEV K PART ZAN KONGRE YAPILDI! Fabrikalar kalemiz, yaflas n bolflevik mücadelemiz!

BOLfiEV K PART ZAN KONGRE YAPILDI! Fabrikalar kalemiz, yaflas n bolflevik mücadelemiz! 21. yüzy lda da insanl n önünde duran alternatif: Ya sosyalizm, ya barbarl k! Sosyalizm mücadelesinde Bolflevik Parti en önemli araç, en önemli silaht r. BOLfiEV K PART NfiASI Ç N - JÎ BO SAZBÛNA PART

Detaylı

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N 5 Temmuz'dan bugüne kadar geçen 105 günde verilemeyen karar! Kürt Sorunu www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 195 25 Ekim 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DAMINA KARAR VER LM fit R! KARAR

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 SUNU Merhabalar, 2. Konferans m z n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yo un bir sürecin ard

Detaylı

Kuruçeflme de direnifl kazand

Kuruçeflme de direnifl kazand iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 23 *Y l:1* 8-21 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com Sald r lara karfl barikat Bat da rant, Do u da

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı