AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ"

Transkript

1 1 ĠġĠN TANIMI : E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIġTIRILMASI VE BAKIMI ĠLE ĠLGĠLĠ TEKNĠK ġartnamesġ Ç.L.İ açık ocak sahasında bulunan tüm su tulumbalarının kurulması ve devreye alınması, İşletmenin ihtiyacı doğrultusunda açık ocaktaki çalışmaların konumuna göre bu tulumba sistemlerinin demontajı, (alıcı, pompa, motor, kablo, boru hattı) nakli ve tekrar belirlenen yeni yerlerine kurulması, Arazide çalışmakta olan tulumbaların İşletme tarafından belirtilen periyodik bakımlarının (yağlama vb) yapılması ve salmastralarının değiştirilmesi, Arıza görülmesi durumunda İşletmenin ilgili birimlerine haber verilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde arızalı tulumba sisteminin veya kısımların sökülerek atölyeye nakli ve motopompların mekanik bölümlerinin tamir ve bakımı, Açık ocak sahasında üç vardiya su tulumbaların başında çalıştırılma ve gerektiğinde stop edilmesi ve takibi için eleman bulundurulması. İşletmemiz bünyesindeki sıhhi tesisatların arızalarının giderilmesi, yakıt tankları ve çevre sulama tankı tesisat ve pompalarının arızalarının giderilmesi, mazot ve su dağıtım araçlarının tesisat ve pompalarının arızalarının tamir bakımlarının yapılması, Ayrıca İşletmenin yapmış olduğu kanal, büz ve menfez çalışmalarında, yolların fıskiye ile sulanması işlerinde iş gücü olarak hazır bulunulması işidir. Yol verme panolarının elektriksel bakımları İşletme personeli tarafından yapılacaktır. Bu şartnamede Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Ç.L.İ., ihale sonucunda bu şartnamede tarif edilen işleri yapacak gerçek ve tüzel kişiler ise YÜKLENİCİ olarak tanımlanacaktır. 2 KULLANILACAK MAKĠNA VE MALZEMELER : Yüklenicinin ihale konusu işi yapabilmesi için işe başlama tarihinden itibaren aşağıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanları bulundurmak zorundadır Arazideki işlerin sürekliliği ve malzeme nakli için bir adet en az 2000 model, 70 HP gücünde 4X4 römorklu traktör, arazideki işlerin yapılabilmesini teminen firma personelinin ocak içi getirme götürme işlerinde kullanılmak üzere 1 adet en az 2010 model ve üzeri 4+1 koltuk kapasiteli, en az 600 kg. yük taşımaya elverişli, 4x4 pick-up, personel taşıma işinde kullanılacak aracın trafik yönetmeliğine uygun mali mesuliyet sigorta poliçesi ve kasko sigortası yapılmış arazi ve mevsim şartlarına uygun lastikleri olacaktır. Traktör ve pick-up işin başlama tarihinden işin bitim tarihine kadar iş yerinde bulundurulacaktır. Bu araçların değişikliği veya arıza ve bakım nedeniyle iş yeri dışına çıkarılmak zorunda kalınması durumunda İşletmeden çıkış izni alınacaktır. Bu durumlarda İşletme tarafından gerekli görüldüğü takdirde firma bu araçların yerine muadili bir araç getirecektir Traktörün ve pick-up ın iģyerinde kullanacağı akaryakıtı ĠĢletme Müdürlüğümüzce karģılanacaktır. Araçların İşletme Müdürlüğü sınırları dışına tamir ve bakım amacıyla çıkması gerektiği hallerde yüklenici İşletme Müdürlüğüne dilekçeyle başvuracak İşletme Müdürlüğünün iznine istinaden aracı İşletme Müdürlüğü sınırları dışına çıkaracaktır. İşletme Müdürlüğü dışına çıkışlar öncesinde araçların akaryakıt deposu dolu hale getirilecek ve aracın dönüşünde aracın deposu tekrar dolu hale getirilerek aradaki fark tespit edilecektir. Araçların dışarıda harcamış oldukları ve tutanakla tespit edilen akaryakıt miktarı İşletme Müdürlüğümüzün güncel akaryakıt temin fiyatıyla çarpılarak tespit olunan tutar yüklenicinin o ay düzenlenen hak edişinden kesilecektir Bu şartnameye söz konusu olan işlerde çalıştırılacak elemanların açık ocak sahasında gerekli olabilecek her türlü avadanlık ve diğer teknik el aletleri yüklenici firma tarafından karşılanacak ve yüklenici firmanın traktörü üzerine montaj edilecek kasa içerisinde daima yanında taşıyacaklardır. 1

2 2.4- Yüklenici; ihale konusu bu işte çalışacak 20 işçiye iş başı yapılmasını müteakip (Baret, iş tulumu, emniyetli tip işçi ayakkabısı, çizme, yağmurluk, eldiven vb) işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun koruyucu malzeme verecek ve kullanılmasını sağlayacaktır Ancak tulumba ve pompaların atölyede sökülmesi, tamiri, toplanması ve bakımları esnasında gerekli olan her türlü yedek parça ve el aletleri İşletme tarafından temin edilecektir Yüklenici firma, personelin iş esnasında giymesi ve kullanması zorunlu olan koruyucu malzemeleri olmadan personeli çalıştırmayacaktır. Kişisel koruyucu malzemeler kullanılmadığından dolayı olabilecek iş kazalarından yüklenici firma sorumlu olacaktır Söz konusu işlerin yapımında gerekebilecek yükleyici, vinç, forklift, kaynak makinesi gibi araçlar ile bakım için kullanılacak yağ ve salmastralar İşletme tarafından temin edilecektir. 3 ĠġĠN KONUSU : ÇLİ Müdürlüğüne ait tulumbaların çalıştırılması ve çalışma devamlılığının sağlanabilmesi için tulumba ve drenaj sisteminde yapılması gereken tüm işlerin bu şartname esasları dâhilinde ihale suretiyle yükleniciye yaptırılması işidir. Yukarıda özetlenen şartnameye esas iş, aşağıda maddeler halinde belirtilen tüm işlerin yükleniciye yaptırılması işlerini kapsamaktadır Tulumbaların üç vardiya açık ocak sahasında tulumbaların başında bekleyen personel tarafından çalıştırılması ve takibi, 3.2- Tulumba sistemlerinin (alıcı, pompa, motor, alçak gerilim ve yüksek gerilim kablo, boru hattı) İşletmenin isteği doğrultusunda nakli ve kurulması, Arazide çalışmakta olan tulumbaların İşletme tarafından belirtilen periyodik bakımlarının yapılması, salmastralarının değiştirilmesi, Tulumba sistemlerinin kontrol edilmesi ve arıza görülmesi durumunda İşletmenin ilgili birimlerine haber verilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde arızalı tulumba sisteminin veya kısımların sökülerek tamir bakım atölyesine nakli, 3.3- Arızalı tulumbaların yüklenici firmanın tamir bakım ustaları tarafından atölyede bakımlarının yapılması, 3.4- İşletmenin yapmış olduğu kanal, büz, menfez çalışmalarında ve yolların fıskiye ile sulanması işlerinde iş gücü olarak hazır bulunulması, 3.5- İdarenin isteği doğrultusunda, işçilerin bir kısmı ocak içindeki su drenajı ile ilgili yardımcı işlerde çalıştırılması, 3.6- Her vardiyadaki elektrikçi; çalıştırılacak su pompa sistemlerinde elektrik kazalarına karşı her türlü gerekli tedbirleri alacak, su tulumbalarında alçak gerilimdeki elektrik arızalarını (gerekli malzeme İşletmemizden tarafından temin edilecektir) giderecektir. Pompalara ait motopomplar ile panolarının ve elektrik kablolarının taşınması ve düzenlenmesi (elektriği kesme, bağlama ve enerji verme işlemleri işletme müdürlüğü personelince gerçekleştirilecektir) işlerinde çalıştırılması, 3.7- İşletmemiz bünyesindeki sıhhi tesisatların arızalarının giderilmesi, yakıt tankları ve çevre sulama tankı tesisat ve pompalarının arızalarının giderilmesi, mazot ve su dağıtım araçlarının tesisat ve pompalarının arızalarının tamir ve bakımlarının yapılması, 3.8- Yüklenici elemanlarının başında yüklenici firmanın nezaretçi elemanı bulunacaktır. Yüklenici çalıştırdığı personelin her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluğu altında olacaktır. Yüklenici firmanın çalıştırdığı personel programlanan işi gerektiği şekil ve esaslarda yerine getirmezse veya kasıt, ihmal ve dikkatsizlik sonucunda ÇLİ. yi herhangi bir şekilde zarar ve ziyana uğratırsa bu zarar ve ziyan karşılığı üstenci firmadan tahsil edilecek ve hak edişinden kesilecektir Yüklenicinin çalıştıracağı elemanların her türlü iş kazalarına uğramaları veya çalıştırdığı elemanların üçüncü şahıslara ve iş makinelerine verebilecekleri her türlü ziyandan doğacak mali, hukuki ve cezai v.b. yasal sorumluluk tamamen yükleniciye ait olacaktır. Böyle bir zarar ve ziyan neticesinde ÇLİ. üçüncü şahıslara ödeme yapma zorunda kalırsa, ödediği miktarı yükleniciden tahsil edecek veya hak edişinden kesilecektir. 2

3 3.10- Söz konusu işlerde yüklenici firmadan kaynaklanan kullanım hatası, dikkatsizlik, bakım - kontrol eksikliği vb. sebeplerle olabilecek malzeme hasarlarının, ekipman arızalarının tamir bedeli yüklenici firmadan kesilecektir. Bu durumda karar mercii ÇLİ nin ilgili birimi olacaktır. 4 ÇALIġTIRILACAK ELEMANLARIN SAYISI VE NĠTELĠKLERĠ: 4.1- Yüklenici söz konusu işlerde çalıştırılmak üzere, 1 (bir) Formen, 3 (üç) elektrikçi, 2 (iki) tamir bakım ustası, 1 (bir) traktör kepçe kullanabilen tulumbacı, 13 (onüç) tulumbacı olmak üzere günde toplam 20 (yirmi) işçi bulundurmak zorundadır Yüklenici çalıştırdığı elemanların, sevk ve idaresini temin edip denetleyecek, İdarenin programına ve iş güvenliğine uygun çalışmalarını sağlayacak ve İdare yetkilileri ile muhatap olacak bir nezaretçi bulunduracaktır. Formen, her hafta Cuma günü haftalık , , üç vardiyada çalışacak Elektrikçi + tamir bakım usta + tulumbacı listelerini kendi ilan tahtasına imzalayarak asacaktır. Formen, elemanlarının günlük iş tertibini, İşletme sorumlusunun iş bildirimi doğrultusunda yönlendirecektir. Formen, yaptırılacak işler hakkında yeterli bilgi, beceriye sahip ve benzer işlerde çalışmış olacaktır Görevlendirilecek kalifiye elemanlardan üç adet elektrikçi; elektrik işlerinde tecrübeli ve bonservis sahibi(ustalık veya kalfalık belgeli) veya en az Meslek lisesinin ilgili bölümlerinden (Elektrik, Elektrik-elektronik bölümü) mezunu olacaktır. Su tulumbalarının çalıştırılmasında İşletmenin elemanları ile koordineli şekilde çalışacaklardır Görevlendirilecek kalifiye elemanlardan iki adet tamir bakım ustası; tulumba işlerde tecrübesi olan ve tamir bakım ustası belgesi (bonservis) veya Meslek lisesinin ilgili bölümlerinden (tesisat teknolojisi bölümü) mezunu elemanlar olacaktır. Tamir bakım ustaları tulumbaların tamir bakımlarını yapacaklar ve açık ocak sahasına kurulumlarında son ayarlarını ve kontrollerini yaparak devreye alacaklardır Görevlendirilecek tulumbacılardan bir adet tulumbacı traktör kepçe türü yükleyici makineyi kullanabileceğine dair belgeye sahip olacak olup, gerektiğinde İşletme Müdürlüğümüze ait traktör kepçeyi kullanacaktır Ayrıca İşletmenin bildirimi ile İşletmemiz bünyesindeki sıhhi tesisatlardaki her türlü arızanın giderilmesi, yakıt tanklarındaki tesisat ve pompalarının arızalanmaları durumunda tamir bakımlarının yapılması, sulama tankının tesisat ve pompalarının arızalanmaları durumunda tamir bakımlarının yapılması, mazot ve su dağıtım araçlarının tesisat ve pompalarının arızalanmaları durumunda tamir bakımlarını yüklenici firmanın tamir bakım elemanları tarafından yapılacaktır. Bu esnada gerekli olacak her türlü malzeme, yedek parça ve araç gereç İşletmemiz tarafından temin edilecektir. Görevi 08:00-16:00 16:00 24:00 24:00-08:00 vardiyası vardiyası vardiyası Formen 1 kişi Elektrikçi 1 kişi 1 kişi 1 kişi Tamir-bakım usta 2 kişi Tulumbacı (Tktör. Kpç. Op.) 1 kişi Tulumbacı 5 kişi 4 kişi 4 kişi 4.7- Her vardiyada çalışan elemanlardan en az ikisi, yüklenici firmanın traktörü ve 4x4 arazili pickup ı kullanmak için ehliyete sahip olacaktır. 3

4 4.8- Yüklenici personeli Ç.L.İ iş disiplinine ile kurallarına uymak zorundadır. İş disiplinine uyulmaması halinde doğacak her türlü zararlardan yüklenici firma sorumludur Yüklenici işe başlarken, çalıştıracağı işçilerin kimlik belgelerinin onaylı suretlerini, savcılıktan alınacak sabıka kayıtlarını, elektrik işlerinde tecrübeli kalifiye elemanların mezuniyet belgelerinin veya kalfalık ve ustalık belgelerinin fotokopisi, kalifiyeli tamir bakım elemanlarının tamir bakım ustalık belgeleri veya muadilleri, traktörü kullanacak elemanların ehliyet fotokopisi, ikametgah belgelerini ve sağlık raporlarını ( Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir şeklinde) İdare'ye verecektir. İşçi değişikliklerinde de aynı işlem yapılacaktır Yüklenici firma çalıştırdığı elemanların sigortalarını 30 gün üzerinden yatıracaktır. Şayet yüklenicinin çalıştırdığı elemanlar senelik izine hak kazanmışlar ise senelik izinlerini kullandıracaktır. İzini hak eden elemanların senelik izinleri kullandırılarak senelik izinleri kullandırma aşamasında yüklenici izine çıkan elemanın yerine başka eleman getirecektir. Senelik izinde olan elemanın sigortaları 30 gün üzerinden yatırılıp, ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Ancak bu şartlarda Ç.L.İ bünyesindeki çalışan eleman sayısı 20 in altına düşmeyecektir İşletme müdürlüğünce işe başlanmasından sonra gerekli görüldüğünde 20 olarak belirlenen çalışan sayısı değiştirilebilir. Bu değişiklik isteğinin yükleniciye bildirilmesinden sonraki ilk hakediş döneminde talimat gereği yerine getirilecektir. Eleman artışı ve eksilişinde ücretlendirme de teklif edilen birim fiyatlar dikkate alınacaktır Su tulumbalarında çalışacak elemanların ilgili işlerde çalışmasını engelleyen bir fiziksel eksikliği olmayacaktır. Bu durumlarını Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabileceğini belirten sağlık raporuyla belgelendirilecektir. Çalıştırılacak elemanlar 18 yaşını doldurmuş, en az ilkokul mezunu olacaklardır Yüklenici nezaretçisi çalıştırılan fiili işçi sayısını günlük puantaj takip edecek ve vardiyadaki İşletme sorumlusuna bildirecektir. Hak edişte gün gün isimleri içeren tablo bulunacaktır İşletmemizdeki su (13 kişi) tulumbalarının çalıştırılması işleri ağır ve tehlikeli işler gurubuna girmesi nedeniyle yüklenici firma tulumbacılara (13 kişi) asgari ücretin %30 fazlasını, kalifiyeli personel olarak 1 (bir kişi) Formen asgari ücretin % 50 fazlası, 3 (üç kişi) elektrikçi asgari ücretin % 50 fazlası ve 2 (iki kişi) tamir bakım ustalarına asgari ücretin %50 fazlası, traktör kepçeyi kullanabilecek tulumbacı asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödenecek şekilde teklif verecektir Genel Tatil ve bayram çalışması; asgari ücretin %30 fazlasını alanlar için 150 gün, asgari ücretin %50 fazlasını alanlar için 40 gün olup, öngörülen süreler teklif fiyata dahildir. 5 ĠġĠN SÜRESĠ : 5.1- Şartname konusu işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1(bir) yıldır (365 gün). 6 ÇALIġMA SAATLERĠ : 6.1- Şartname konusu iş, haftada 6 gün ve günde 3 vardiya olarak çalışılacaktır ÇLİ nin gerekli görmesi halinde, pazar günleri ve resmi tatillerde de çalışma yapılacaktır. Yüklenici bu durumda, elemanlarının izin günlerinde yapacağı düzenleme ile mevcut eleman sayısını değiştirmeden, İşletmenin isteği doğrultusunda yeterli sayıda eleman bulundurmakla yükümlüdür Devletçe ilan edilen resmi tatillerde Ç.L.İ. de çalışma olduğunda yüklenici firma elemanları Ç.Lİ. Müdürlüğünün isteği halinde işe gelecektir. Bu durumda yüklenici çalıştırdığı personele 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine göre ödeme yapacak ve bu ödeme maaş bordosunda gösterilecektir Zorunluluk arz eden hallerde mesai saati bitmiş olsa dahi işçiler sorumlu Ç.L.İ. nezaretçisi tarafından mesaiye bırakılabilir. Ancak fazla yapılan çalışma için çalışan işçilere Yüklenici firma tarafından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine doğrultusunda ödeme yapar. Bu ödeme yüklenicinin hak edişine doğrudan yansıtılır. 7 FĠYATA DAHĠL OLAN MASRAFLAR: 4

5 7.1- İşletmemizdeki su (13 kişi) tulumbalarının çalıştırılması işleri ağır ve tehlikeli işler gurubuna girmesi nedeniyle yüklenici firma tulumbacılara (13 kişi) asgari ücretin %30 fazlasını, kalifiyeli personel olarak 1 (bir kişi) Formen asgari ücretin % 50 fazlası, 3 (üç kişi) elektrikçi asgari ücretin % 50 fazlası ve 2 (iki kişi) tamir bakım ustalarına asgari ücretin %50 fazlası, traktör kepçeyi kullanabilecek tulumbacı asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödenecek şekilde teklif verecektir Genel Tatil ve bayram çalışması; asgari ücretin %30 fazlasını alanlar için 150 gün, asgari ücretin %50 fazlasını alanlar için 40 gün olup, öngörülen süreler teklif fiyata dahildir maddede belirtilen 1 adet Pick-up, 1 adet traktör teklif fiyata dahildir maddede bulunan avandanlık ve el aletleri ile 2.4 maddede bulunan işçi sağlığı ve iş güvenliği koruyucu malzemeleri teklif fiyata dahildir. 8 HAKEDĠġĠN TUTARININ TESPĠTĠ VE SÜRESĠ: 8.1- Geçici hak edişler aydan aya yapılır. Yüklenici aylık geçici hak edişi birim fiyatlar üzerinden aylık olarak hesaplanır. Bu hak edişlerde yüklenicinin Ç.L.İ. ye olan borçlarını, cezaları ve kanunen kesilmesi gereken vergiler vb. düşüldükten sonra kalan miktar ÇLİ tarafından yükleniciye KDV dâhil ödenecektir Yüklenici her ay hak ediş döneminde bir evvelki aya ait işçilerin kesintilerini içeren ücret bordrolarını ve imzalarını, bir evvelki aya ait işçilerin maaşlarının bankaya yattığını gösterir banka dekontu, aylık sigorta prim bildirgelerini, bordroları hakedişte bulundurmak zorundadır. Bu belgelerin eksikliği veya eksik ödemeler tespit edildiğinde eksiklik giderilene kadar hakediş ödenmez Aylık olarak düzenlenecek olan hakedişler için yukarıda belirtilen belgeler ile günlük çalışma raporları, hakediş dönemini kapsayan tutanaklar, hakediş ödemesine esas rapor yer alacaktır. Hakediş dönemine ait puantaj tablosu, tutanak ve günlük çalışma raporları yüklenici nezaretçisi, ÇLİ nezaretçisi ile kontrol mühendisi tarafından düzenli olarak takip edilerek imza altına alınıp hakediş dosyasında yer alacaktır. Çalışan fiili işçi sayısı her vardiya ayrı ayrı tespit edilerek imza altına alınarak hak ediş dosyasına eklenecektir İşe başlama tarihinin ay içerisine denk gelmesi halinde, enterpole yoluyla hakedişe esas program yevmiye hesaplanacaktır Kesin hak ediş, ihale konusu işin tamamen bitirilmesi veya sözleşmenin feshi halinde geçici hak ediş gibi düzenlenir. Bu hak edişlerde, sözleşme gereği varsa Ç.L.İ ye olan borçları, gecikme cezası ve kanunen kesilmesi gereken vergiler, sigorta primleri vs. düşüldükten sonra kalan miktar hak edişin tasdikini izleyen..30..gün içinde Kurumca yükleniciye ödenir. Kesin hak edişte yüklenicinin geçici hak edişlerden kalan borç veya alacakları son olarak hesaplanır, karşılıklı mutabakata varılır. Doğacak hak edişlere temlik konulamaz. 9 Ġġ KAZALARI : Yüklenici firma işletme sırasında doğabilecek kaza, hasar yaralanma ve ölüm dahil bütün kazalara karşı mali, hukuki cezai hükümlülükleri kabul eder. Bütün bunlardan yüklenici sorumlu olacak olup kazaları önlemek için gerekli olan yasal ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. 10 YÜKLENECĠ SGK ĠLĠġKĠLERĠ, ÇALIġANLARIN SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ: Yüklenici işçileri hakkında çalışma, sağlık ve işçi sigortaları mevzuatının getirdiği yükümlülükleri kanuni süresi içersinde yerine getirmek zorundadır. Çalıştıracağı işçilerin barındırma, yeme, içme ve sağlık durumlarıyla ilgili sorumlu olabileceği gibi Sosyal Sigortalar Kanunlarına göre de prim bakımından ve iş yerinde olabilecek herhangi bir iş kazasından yüklenici sorumlu olacaktır. İş kazalarını derhal İşletme Müdürlüğüne ve kanuni süresi içersinde ilgili kurumlara bildirecektir. 5

6 Çalıştırdığı personelin iş kazasına uğraması halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve parasal sorumluluk yükleniciye aittir. Müdürlüğümüz yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin neden olduğu olay ve iş kazası yüzünden üçüncü gerçek veya tüzel kişilere ödemede bulunmak zorunda kalırsa bu meblağ için yükleniciye rücu edebilme hakkına sahiptir Yüklenici tüzük ve yönetmeliklerde konu edilen tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür. İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun tedbirlerin alınmamasından ve bu nedenle meydana gelebilecek iş kazalarından dolayı sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici; ihale konusu bu işte çalışacak 20 işçiye iş başı yapılmasını müteakip (Baret, iş tulumu, emniyetli tip işçi ayakkabısı, çizme, yağmurluk, eldiven vb) işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun koruyucu malzeme verecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Yüklenici iş yerinde kullanılan elektrik ve mekanik araç gereçlerin neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek ve onları eğitmek zorundadır. İş sahasında yeterli iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle doğabilecek kaza ve zararların ödenmesinden yüklenici sorumludur Ayrıca hafta ve genel tatil, fazla mesai ve yıllık ücretli izin ile kıdem ve ihbar tazminatı ile yasal mevzuattan doğan her türlü kanuni ve idari sorumluluk ile ödeme yükleniciye aittir Yüklenici firmada çalışan personelin sağlık raporları ve güvenlik soruşturmaları yüklenici tarafından yapılacaktır. Ayrıca yüklenici işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce işyeri bildirgesini ve çalıştırdığı işçilerin kimlik ve ikamet belgelerini çalışma süresince de varsa işten ayrılanların isimlerini ilgili birimimize vermek mecburiyetindedir Sağlık, güvenlik ve ücret gibi işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanlar, yüklenici firmaca işyeri ve eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülecek yerlerde (giyinip soyunma yeri gibi) işe fiilen başlama tarihinden itibaren 15 gün içersinde ilan tahtalarına asılmak suretiyle duyurulur Yüklenici firma çalışmalarını; sayılı İş kanunu sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre yürütülecektir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden alınacak ve alınması gerekli tüm yükümlülükler yüklenici firmaya aittir. 11 CEZALAR : Gelmeyen her işçi için günlük 100 TL ceza kesilecektir. Ancak; Yüklenicinin işi bıraktırdığı veya yüklenici firma nezrinde çalışan elemanın işi bırakması halinde 3 gün içinde yeni eleman işe başlatılacaktır. Üç gün içinde eksik işçi işe başlamaz ise üç günden sonra geçen her gün için işçi başına100 TL/gün ceza kesilecektir ve gelmediği günlerin yevmiyesi ödenmeyecektir. Rapor ve hastane yatışlarında cezai işlem yapılmaz ancak yevmiyesi de ödenmez. Bu durumda gelmeyen işçinin yerine başka işçi getirilmesi istenmez. (Rapor veya hastanede yattığına dair belge getirilecektir. Belge getirilmez ise ceza uygulanır.) 11.2-Teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen 1 adet römorklu traktörün veya 1 adet piçk-up ın arıza yapması durumda; arızası üç gün içinde giderilmediği takdirde yüklenici, yerine muadili bir araç getirecektir. Üç gün sonunda teknik şartnameye uygun araç getirilmemesi veya arıza yapan aracın arızasının giderilemediği durumda, ilk üç gün dahil her gün için 250 TL ceza kesilir. Üç güne kadar olan arızalarda cezai işlem uygulanmaz Çalıştırılan elemanların evlilik izni, ölüm izni, doğum izinlerinde 4857 sayılı iş kanunu uygulanır. Sağlık, ölüm vb. gibi durumlar belgelenmesi halinde işçi eksikliği cezası (3 güne kadar) kesilmeyecektir. Bu durum geçici hak ediş dosyasında belgelerle ispatlanacaktır. Belge getirilemezse 13.1 maddesindeki parasal cezalar uygulanacaktır İşçi sağlığı ve iş güvenliği gereği, yüklenici çalıştırdığı personeline verdiği koruyucu malzemelerini (Baret, iş tulumu,emniyetli tip işçi ayakkabısı, çizme, yağmurluk eldiven.vb) 6

7 kullandırmak zorundadır. Kontrol mühendisi tarafından, yüklenicinin koruyucu malzemeleri kullanmadığının tespiti halinde, her bir eksik koruyucu malzeme için 50 TL ceza kesilir Yüklenicinin iş yerinde yapmış olduğu işin Ç.L.İ kontrol elemanı tarafından uygun bulunmaması veya eksik yapılması halleri Ç.L.İ ce tutanak altına alınır ve iş yeniden yaptırılır. Tespit edilen bu olayın tekerrürü halinde hem iş tekrar yaptırılır hem de 250 TL ceza kesilir. Bu şekilde yüklenici elemanlarının sebebiyet verdiği hasar da ceza tutarına ilave olarak yüklenicinin aylık geçici hak edişinden kesilir. Verilen cezaların toplamı hiçbir zaman ihale bedelinden fazla olamaz Yüklenicinin yapmakla yükümlü olduğu işi geciktirdiği, zamanında bitirmediği tespit edilirse yazılı uyarılır. Bu durumun tekrarı halinde o ayın ilk hak edişinden 250 TL ceza kesilir. 12 DĠĞER HUSUSLAR: İş bu şartname konusu işlerde anlaşılmayan hususların bulunması halinde Ç.L.İ İstihsal Şube Müdürlüğünden bilgi alınabilecektir Yapılacak toplam hak ediş miktarı sözleşme tutarını aştığı takdirde ilave ek teminat ve taahhüt pulu kesilecektir Su tulumbaları işletme Müdürlüğümüz açık Ocak sahasında farklı noktalarda bulunmakta olup çalıştırılması devamlılık arz etmektedir. Bu nedenle çalışanlar yemeklerini açık ocak sahasında görevli bulundukları su tulumbalarında yiyeceklerdir. Yüklenici firma çalıştırdığı elemanlara ayda 26 gün üzerinden 5,46 TL / gün yemek bedeli, 2,50 TL/gün yol bedeli verecek olup ücret bordrosunda gösterecektir Yüklenici firmanın çalıştırdığı personelin ücretleriyle sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli olarak yatırmaması durumunda sözleşmesi feshedilecektir ve belirtilen kapsamda ödeme yapmayan ve bankaya yatırdığı ücretin bir kısmını elden geri aldığı belirlenen yüklenicilerin de sözleşmeleri feshedilecek ve tüm yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar teminatları iade edilmeyecektir Tanımı yapılan bu işin uygulanması sırasında işletmemizin özelleştirilmesi veya devredilmesi halinde; feshi konusunda yetki tamamen idareye ait olup yüklenici bu konuda alınacak kararları aynen kabul edecektir Sağlık Raporları formata uygun olarak düzenlenecektir Yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde çalışanlarına işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verdirecektir. Her bir elemana ait eğitim sertifikası özlük dosyasında mevcut olacaktır İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 (yüzde iki) olarak uygulanacaktır Traktör, pick-up ve traktör kepçe bu işte çalışacak ehliyetli personel tarafından kullanılacak olup, işe başlama tarihinde ehliyet fotokopileri idareye ibraz edilecektir İş bu teknik şartname 12 maddeden ibarettir. Fatih SARICA Hasan KAPAN Murat İBAR Erkan BERKER Bektaş ÖZEN BAŞKAN Üye Üye Üye Üye 7

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR 1 T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ., ihale sonucunda

Detaylı

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. İMİD-2015/HİZMET - 002 1 İçindekiler: 1- Konu ve Kapsam 2- İşyeri 3- İşin

Detaylı

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr 1 T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ. ihale

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı