AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ"

Transkript

1 1 ĠġĠN TANIMI : E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIġTIRILMASI VE BAKIMI ĠLE ĠLGĠLĠ TEKNĠK ġartnamesġ Ç.L.İ açık ocak sahasında bulunan tüm su tulumbalarının kurulması ve devreye alınması, İşletmenin ihtiyacı doğrultusunda açık ocaktaki çalışmaların konumuna göre bu tulumba sistemlerinin demontajı, (alıcı, pompa, motor, kablo, boru hattı) nakli ve tekrar belirlenen yeni yerlerine kurulması, Arazide çalışmakta olan tulumbaların İşletme tarafından belirtilen periyodik bakımlarının (yağlama vb) yapılması ve salmastralarının değiştirilmesi, Arıza görülmesi durumunda İşletmenin ilgili birimlerine haber verilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde arızalı tulumba sisteminin veya kısımların sökülerek atölyeye nakli ve motopompların mekanik bölümlerinin tamir ve bakımı, Açık ocak sahasında üç vardiya su tulumbaların başında çalıştırılma ve gerektiğinde stop edilmesi ve takibi için eleman bulundurulması. İşletmemiz bünyesindeki sıhhi tesisatların arızalarının giderilmesi, yakıt tankları ve çevre sulama tankı tesisat ve pompalarının arızalarının giderilmesi, mazot ve su dağıtım araçlarının tesisat ve pompalarının arızalarının tamir bakımlarının yapılması, Ayrıca İşletmenin yapmış olduğu kanal, büz ve menfez çalışmalarında, yolların fıskiye ile sulanması işlerinde iş gücü olarak hazır bulunulması işidir. Yol verme panolarının elektriksel bakımları İşletme personeli tarafından yapılacaktır. Bu şartnamede Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Ç.L.İ., ihale sonucunda bu şartnamede tarif edilen işleri yapacak gerçek ve tüzel kişiler ise YÜKLENİCİ olarak tanımlanacaktır. 2 KULLANILACAK MAKĠNA VE MALZEMELER : Yüklenicinin ihale konusu işi yapabilmesi için işe başlama tarihinden itibaren aşağıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanları bulundurmak zorundadır Arazideki işlerin sürekliliği ve malzeme nakli için bir adet en az 2000 model, 70 HP gücünde 4X4 römorklu traktör, arazideki işlerin yapılabilmesini teminen firma personelinin ocak içi getirme götürme işlerinde kullanılmak üzere 1 adet en az 2010 model ve üzeri 4+1 koltuk kapasiteli, en az 600 kg. yük taşımaya elverişli, 4x4 pick-up, personel taşıma işinde kullanılacak aracın trafik yönetmeliğine uygun mali mesuliyet sigorta poliçesi ve kasko sigortası yapılmış arazi ve mevsim şartlarına uygun lastikleri olacaktır. Traktör ve pick-up işin başlama tarihinden işin bitim tarihine kadar iş yerinde bulundurulacaktır. Bu araçların değişikliği veya arıza ve bakım nedeniyle iş yeri dışına çıkarılmak zorunda kalınması durumunda İşletmeden çıkış izni alınacaktır. Bu durumlarda İşletme tarafından gerekli görüldüğü takdirde firma bu araçların yerine muadili bir araç getirecektir Traktörün ve pick-up ın iģyerinde kullanacağı akaryakıtı ĠĢletme Müdürlüğümüzce karģılanacaktır. Araçların İşletme Müdürlüğü sınırları dışına tamir ve bakım amacıyla çıkması gerektiği hallerde yüklenici İşletme Müdürlüğüne dilekçeyle başvuracak İşletme Müdürlüğünün iznine istinaden aracı İşletme Müdürlüğü sınırları dışına çıkaracaktır. İşletme Müdürlüğü dışına çıkışlar öncesinde araçların akaryakıt deposu dolu hale getirilecek ve aracın dönüşünde aracın deposu tekrar dolu hale getirilerek aradaki fark tespit edilecektir. Araçların dışarıda harcamış oldukları ve tutanakla tespit edilen akaryakıt miktarı İşletme Müdürlüğümüzün güncel akaryakıt temin fiyatıyla çarpılarak tespit olunan tutar yüklenicinin o ay düzenlenen hak edişinden kesilecektir Bu şartnameye söz konusu olan işlerde çalıştırılacak elemanların açık ocak sahasında gerekli olabilecek her türlü avadanlık ve diğer teknik el aletleri yüklenici firma tarafından karşılanacak ve yüklenici firmanın traktörü üzerine montaj edilecek kasa içerisinde daima yanında taşıyacaklardır. 1

2 2.4- Yüklenici; ihale konusu bu işte çalışacak 20 işçiye iş başı yapılmasını müteakip (Baret, iş tulumu, emniyetli tip işçi ayakkabısı, çizme, yağmurluk, eldiven vb) işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun koruyucu malzeme verecek ve kullanılmasını sağlayacaktır Ancak tulumba ve pompaların atölyede sökülmesi, tamiri, toplanması ve bakımları esnasında gerekli olan her türlü yedek parça ve el aletleri İşletme tarafından temin edilecektir Yüklenici firma, personelin iş esnasında giymesi ve kullanması zorunlu olan koruyucu malzemeleri olmadan personeli çalıştırmayacaktır. Kişisel koruyucu malzemeler kullanılmadığından dolayı olabilecek iş kazalarından yüklenici firma sorumlu olacaktır Söz konusu işlerin yapımında gerekebilecek yükleyici, vinç, forklift, kaynak makinesi gibi araçlar ile bakım için kullanılacak yağ ve salmastralar İşletme tarafından temin edilecektir. 3 ĠġĠN KONUSU : ÇLİ Müdürlüğüne ait tulumbaların çalıştırılması ve çalışma devamlılığının sağlanabilmesi için tulumba ve drenaj sisteminde yapılması gereken tüm işlerin bu şartname esasları dâhilinde ihale suretiyle yükleniciye yaptırılması işidir. Yukarıda özetlenen şartnameye esas iş, aşağıda maddeler halinde belirtilen tüm işlerin yükleniciye yaptırılması işlerini kapsamaktadır Tulumbaların üç vardiya açık ocak sahasında tulumbaların başında bekleyen personel tarafından çalıştırılması ve takibi, 3.2- Tulumba sistemlerinin (alıcı, pompa, motor, alçak gerilim ve yüksek gerilim kablo, boru hattı) İşletmenin isteği doğrultusunda nakli ve kurulması, Arazide çalışmakta olan tulumbaların İşletme tarafından belirtilen periyodik bakımlarının yapılması, salmastralarının değiştirilmesi, Tulumba sistemlerinin kontrol edilmesi ve arıza görülmesi durumunda İşletmenin ilgili birimlerine haber verilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde arızalı tulumba sisteminin veya kısımların sökülerek tamir bakım atölyesine nakli, 3.3- Arızalı tulumbaların yüklenici firmanın tamir bakım ustaları tarafından atölyede bakımlarının yapılması, 3.4- İşletmenin yapmış olduğu kanal, büz, menfez çalışmalarında ve yolların fıskiye ile sulanması işlerinde iş gücü olarak hazır bulunulması, 3.5- İdarenin isteği doğrultusunda, işçilerin bir kısmı ocak içindeki su drenajı ile ilgili yardımcı işlerde çalıştırılması, 3.6- Her vardiyadaki elektrikçi; çalıştırılacak su pompa sistemlerinde elektrik kazalarına karşı her türlü gerekli tedbirleri alacak, su tulumbalarında alçak gerilimdeki elektrik arızalarını (gerekli malzeme İşletmemizden tarafından temin edilecektir) giderecektir. Pompalara ait motopomplar ile panolarının ve elektrik kablolarının taşınması ve düzenlenmesi (elektriği kesme, bağlama ve enerji verme işlemleri işletme müdürlüğü personelince gerçekleştirilecektir) işlerinde çalıştırılması, 3.7- İşletmemiz bünyesindeki sıhhi tesisatların arızalarının giderilmesi, yakıt tankları ve çevre sulama tankı tesisat ve pompalarının arızalarının giderilmesi, mazot ve su dağıtım araçlarının tesisat ve pompalarının arızalarının tamir ve bakımlarının yapılması, 3.8- Yüklenici elemanlarının başında yüklenici firmanın nezaretçi elemanı bulunacaktır. Yüklenici çalıştırdığı personelin her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluğu altında olacaktır. Yüklenici firmanın çalıştırdığı personel programlanan işi gerektiği şekil ve esaslarda yerine getirmezse veya kasıt, ihmal ve dikkatsizlik sonucunda ÇLİ. yi herhangi bir şekilde zarar ve ziyana uğratırsa bu zarar ve ziyan karşılığı üstenci firmadan tahsil edilecek ve hak edişinden kesilecektir Yüklenicinin çalıştıracağı elemanların her türlü iş kazalarına uğramaları veya çalıştırdığı elemanların üçüncü şahıslara ve iş makinelerine verebilecekleri her türlü ziyandan doğacak mali, hukuki ve cezai v.b. yasal sorumluluk tamamen yükleniciye ait olacaktır. Böyle bir zarar ve ziyan neticesinde ÇLİ. üçüncü şahıslara ödeme yapma zorunda kalırsa, ödediği miktarı yükleniciden tahsil edecek veya hak edişinden kesilecektir. 2

3 3.10- Söz konusu işlerde yüklenici firmadan kaynaklanan kullanım hatası, dikkatsizlik, bakım - kontrol eksikliği vb. sebeplerle olabilecek malzeme hasarlarının, ekipman arızalarının tamir bedeli yüklenici firmadan kesilecektir. Bu durumda karar mercii ÇLİ nin ilgili birimi olacaktır. 4 ÇALIġTIRILACAK ELEMANLARIN SAYISI VE NĠTELĠKLERĠ: 4.1- Yüklenici söz konusu işlerde çalıştırılmak üzere, 1 (bir) Formen, 3 (üç) elektrikçi, 2 (iki) tamir bakım ustası, 1 (bir) traktör kepçe kullanabilen tulumbacı, 13 (onüç) tulumbacı olmak üzere günde toplam 20 (yirmi) işçi bulundurmak zorundadır Yüklenici çalıştırdığı elemanların, sevk ve idaresini temin edip denetleyecek, İdarenin programına ve iş güvenliğine uygun çalışmalarını sağlayacak ve İdare yetkilileri ile muhatap olacak bir nezaretçi bulunduracaktır. Formen, her hafta Cuma günü haftalık , , üç vardiyada çalışacak Elektrikçi + tamir bakım usta + tulumbacı listelerini kendi ilan tahtasına imzalayarak asacaktır. Formen, elemanlarının günlük iş tertibini, İşletme sorumlusunun iş bildirimi doğrultusunda yönlendirecektir. Formen, yaptırılacak işler hakkında yeterli bilgi, beceriye sahip ve benzer işlerde çalışmış olacaktır Görevlendirilecek kalifiye elemanlardan üç adet elektrikçi; elektrik işlerinde tecrübeli ve bonservis sahibi(ustalık veya kalfalık belgeli) veya en az Meslek lisesinin ilgili bölümlerinden (Elektrik, Elektrik-elektronik bölümü) mezunu olacaktır. Su tulumbalarının çalıştırılmasında İşletmenin elemanları ile koordineli şekilde çalışacaklardır Görevlendirilecek kalifiye elemanlardan iki adet tamir bakım ustası; tulumba işlerde tecrübesi olan ve tamir bakım ustası belgesi (bonservis) veya Meslek lisesinin ilgili bölümlerinden (tesisat teknolojisi bölümü) mezunu elemanlar olacaktır. Tamir bakım ustaları tulumbaların tamir bakımlarını yapacaklar ve açık ocak sahasına kurulumlarında son ayarlarını ve kontrollerini yaparak devreye alacaklardır Görevlendirilecek tulumbacılardan bir adet tulumbacı traktör kepçe türü yükleyici makineyi kullanabileceğine dair belgeye sahip olacak olup, gerektiğinde İşletme Müdürlüğümüze ait traktör kepçeyi kullanacaktır Ayrıca İşletmenin bildirimi ile İşletmemiz bünyesindeki sıhhi tesisatlardaki her türlü arızanın giderilmesi, yakıt tanklarındaki tesisat ve pompalarının arızalanmaları durumunda tamir bakımlarının yapılması, sulama tankının tesisat ve pompalarının arızalanmaları durumunda tamir bakımlarının yapılması, mazot ve su dağıtım araçlarının tesisat ve pompalarının arızalanmaları durumunda tamir bakımlarını yüklenici firmanın tamir bakım elemanları tarafından yapılacaktır. Bu esnada gerekli olacak her türlü malzeme, yedek parça ve araç gereç İşletmemiz tarafından temin edilecektir. Görevi 08:00-16:00 16:00 24:00 24:00-08:00 vardiyası vardiyası vardiyası Formen 1 kişi Elektrikçi 1 kişi 1 kişi 1 kişi Tamir-bakım usta 2 kişi Tulumbacı (Tktör. Kpç. Op.) 1 kişi Tulumbacı 5 kişi 4 kişi 4 kişi 4.7- Her vardiyada çalışan elemanlardan en az ikisi, yüklenici firmanın traktörü ve 4x4 arazili pickup ı kullanmak için ehliyete sahip olacaktır. 3

4 4.8- Yüklenici personeli Ç.L.İ iş disiplinine ile kurallarına uymak zorundadır. İş disiplinine uyulmaması halinde doğacak her türlü zararlardan yüklenici firma sorumludur Yüklenici işe başlarken, çalıştıracağı işçilerin kimlik belgelerinin onaylı suretlerini, savcılıktan alınacak sabıka kayıtlarını, elektrik işlerinde tecrübeli kalifiye elemanların mezuniyet belgelerinin veya kalfalık ve ustalık belgelerinin fotokopisi, kalifiyeli tamir bakım elemanlarının tamir bakım ustalık belgeleri veya muadilleri, traktörü kullanacak elemanların ehliyet fotokopisi, ikametgah belgelerini ve sağlık raporlarını ( Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir şeklinde) İdare'ye verecektir. İşçi değişikliklerinde de aynı işlem yapılacaktır Yüklenici firma çalıştırdığı elemanların sigortalarını 30 gün üzerinden yatıracaktır. Şayet yüklenicinin çalıştırdığı elemanlar senelik izine hak kazanmışlar ise senelik izinlerini kullandıracaktır. İzini hak eden elemanların senelik izinleri kullandırılarak senelik izinleri kullandırma aşamasında yüklenici izine çıkan elemanın yerine başka eleman getirecektir. Senelik izinde olan elemanın sigortaları 30 gün üzerinden yatırılıp, ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Ancak bu şartlarda Ç.L.İ bünyesindeki çalışan eleman sayısı 20 in altına düşmeyecektir İşletme müdürlüğünce işe başlanmasından sonra gerekli görüldüğünde 20 olarak belirlenen çalışan sayısı değiştirilebilir. Bu değişiklik isteğinin yükleniciye bildirilmesinden sonraki ilk hakediş döneminde talimat gereği yerine getirilecektir. Eleman artışı ve eksilişinde ücretlendirme de teklif edilen birim fiyatlar dikkate alınacaktır Su tulumbalarında çalışacak elemanların ilgili işlerde çalışmasını engelleyen bir fiziksel eksikliği olmayacaktır. Bu durumlarını Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabileceğini belirten sağlık raporuyla belgelendirilecektir. Çalıştırılacak elemanlar 18 yaşını doldurmuş, en az ilkokul mezunu olacaklardır Yüklenici nezaretçisi çalıştırılan fiili işçi sayısını günlük puantaj takip edecek ve vardiyadaki İşletme sorumlusuna bildirecektir. Hak edişte gün gün isimleri içeren tablo bulunacaktır İşletmemizdeki su (13 kişi) tulumbalarının çalıştırılması işleri ağır ve tehlikeli işler gurubuna girmesi nedeniyle yüklenici firma tulumbacılara (13 kişi) asgari ücretin %30 fazlasını, kalifiyeli personel olarak 1 (bir kişi) Formen asgari ücretin % 50 fazlası, 3 (üç kişi) elektrikçi asgari ücretin % 50 fazlası ve 2 (iki kişi) tamir bakım ustalarına asgari ücretin %50 fazlası, traktör kepçeyi kullanabilecek tulumbacı asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödenecek şekilde teklif verecektir Genel Tatil ve bayram çalışması; asgari ücretin %30 fazlasını alanlar için 150 gün, asgari ücretin %50 fazlasını alanlar için 40 gün olup, öngörülen süreler teklif fiyata dahildir. 5 ĠġĠN SÜRESĠ : 5.1- Şartname konusu işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1(bir) yıldır (365 gün). 6 ÇALIġMA SAATLERĠ : 6.1- Şartname konusu iş, haftada 6 gün ve günde 3 vardiya olarak çalışılacaktır ÇLİ nin gerekli görmesi halinde, pazar günleri ve resmi tatillerde de çalışma yapılacaktır. Yüklenici bu durumda, elemanlarının izin günlerinde yapacağı düzenleme ile mevcut eleman sayısını değiştirmeden, İşletmenin isteği doğrultusunda yeterli sayıda eleman bulundurmakla yükümlüdür Devletçe ilan edilen resmi tatillerde Ç.L.İ. de çalışma olduğunda yüklenici firma elemanları Ç.Lİ. Müdürlüğünün isteği halinde işe gelecektir. Bu durumda yüklenici çalıştırdığı personele 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine göre ödeme yapacak ve bu ödeme maaş bordosunda gösterilecektir Zorunluluk arz eden hallerde mesai saati bitmiş olsa dahi işçiler sorumlu Ç.L.İ. nezaretçisi tarafından mesaiye bırakılabilir. Ancak fazla yapılan çalışma için çalışan işçilere Yüklenici firma tarafından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine doğrultusunda ödeme yapar. Bu ödeme yüklenicinin hak edişine doğrudan yansıtılır. 7 FĠYATA DAHĠL OLAN MASRAFLAR: 4

5 7.1- İşletmemizdeki su (13 kişi) tulumbalarının çalıştırılması işleri ağır ve tehlikeli işler gurubuna girmesi nedeniyle yüklenici firma tulumbacılara (13 kişi) asgari ücretin %30 fazlasını, kalifiyeli personel olarak 1 (bir kişi) Formen asgari ücretin % 50 fazlası, 3 (üç kişi) elektrikçi asgari ücretin % 50 fazlası ve 2 (iki kişi) tamir bakım ustalarına asgari ücretin %50 fazlası, traktör kepçeyi kullanabilecek tulumbacı asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödenecek şekilde teklif verecektir Genel Tatil ve bayram çalışması; asgari ücretin %30 fazlasını alanlar için 150 gün, asgari ücretin %50 fazlasını alanlar için 40 gün olup, öngörülen süreler teklif fiyata dahildir maddede belirtilen 1 adet Pick-up, 1 adet traktör teklif fiyata dahildir maddede bulunan avandanlık ve el aletleri ile 2.4 maddede bulunan işçi sağlığı ve iş güvenliği koruyucu malzemeleri teklif fiyata dahildir. 8 HAKEDĠġĠN TUTARININ TESPĠTĠ VE SÜRESĠ: 8.1- Geçici hak edişler aydan aya yapılır. Yüklenici aylık geçici hak edişi birim fiyatlar üzerinden aylık olarak hesaplanır. Bu hak edişlerde yüklenicinin Ç.L.İ. ye olan borçlarını, cezaları ve kanunen kesilmesi gereken vergiler vb. düşüldükten sonra kalan miktar ÇLİ tarafından yükleniciye KDV dâhil ödenecektir Yüklenici her ay hak ediş döneminde bir evvelki aya ait işçilerin kesintilerini içeren ücret bordrolarını ve imzalarını, bir evvelki aya ait işçilerin maaşlarının bankaya yattığını gösterir banka dekontu, aylık sigorta prim bildirgelerini, bordroları hakedişte bulundurmak zorundadır. Bu belgelerin eksikliği veya eksik ödemeler tespit edildiğinde eksiklik giderilene kadar hakediş ödenmez Aylık olarak düzenlenecek olan hakedişler için yukarıda belirtilen belgeler ile günlük çalışma raporları, hakediş dönemini kapsayan tutanaklar, hakediş ödemesine esas rapor yer alacaktır. Hakediş dönemine ait puantaj tablosu, tutanak ve günlük çalışma raporları yüklenici nezaretçisi, ÇLİ nezaretçisi ile kontrol mühendisi tarafından düzenli olarak takip edilerek imza altına alınıp hakediş dosyasında yer alacaktır. Çalışan fiili işçi sayısı her vardiya ayrı ayrı tespit edilerek imza altına alınarak hak ediş dosyasına eklenecektir İşe başlama tarihinin ay içerisine denk gelmesi halinde, enterpole yoluyla hakedişe esas program yevmiye hesaplanacaktır Kesin hak ediş, ihale konusu işin tamamen bitirilmesi veya sözleşmenin feshi halinde geçici hak ediş gibi düzenlenir. Bu hak edişlerde, sözleşme gereği varsa Ç.L.İ ye olan borçları, gecikme cezası ve kanunen kesilmesi gereken vergiler, sigorta primleri vs. düşüldükten sonra kalan miktar hak edişin tasdikini izleyen..30..gün içinde Kurumca yükleniciye ödenir. Kesin hak edişte yüklenicinin geçici hak edişlerden kalan borç veya alacakları son olarak hesaplanır, karşılıklı mutabakata varılır. Doğacak hak edişlere temlik konulamaz. 9 Ġġ KAZALARI : Yüklenici firma işletme sırasında doğabilecek kaza, hasar yaralanma ve ölüm dahil bütün kazalara karşı mali, hukuki cezai hükümlülükleri kabul eder. Bütün bunlardan yüklenici sorumlu olacak olup kazaları önlemek için gerekli olan yasal ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. 10 YÜKLENECĠ SGK ĠLĠġKĠLERĠ, ÇALIġANLARIN SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ: Yüklenici işçileri hakkında çalışma, sağlık ve işçi sigortaları mevzuatının getirdiği yükümlülükleri kanuni süresi içersinde yerine getirmek zorundadır. Çalıştıracağı işçilerin barındırma, yeme, içme ve sağlık durumlarıyla ilgili sorumlu olabileceği gibi Sosyal Sigortalar Kanunlarına göre de prim bakımından ve iş yerinde olabilecek herhangi bir iş kazasından yüklenici sorumlu olacaktır. İş kazalarını derhal İşletme Müdürlüğüne ve kanuni süresi içersinde ilgili kurumlara bildirecektir. 5

6 Çalıştırdığı personelin iş kazasına uğraması halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve parasal sorumluluk yükleniciye aittir. Müdürlüğümüz yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin neden olduğu olay ve iş kazası yüzünden üçüncü gerçek veya tüzel kişilere ödemede bulunmak zorunda kalırsa bu meblağ için yükleniciye rücu edebilme hakkına sahiptir Yüklenici tüzük ve yönetmeliklerde konu edilen tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür. İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun tedbirlerin alınmamasından ve bu nedenle meydana gelebilecek iş kazalarından dolayı sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici; ihale konusu bu işte çalışacak 20 işçiye iş başı yapılmasını müteakip (Baret, iş tulumu, emniyetli tip işçi ayakkabısı, çizme, yağmurluk, eldiven vb) işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun koruyucu malzeme verecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Yüklenici iş yerinde kullanılan elektrik ve mekanik araç gereçlerin neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek ve onları eğitmek zorundadır. İş sahasında yeterli iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle doğabilecek kaza ve zararların ödenmesinden yüklenici sorumludur Ayrıca hafta ve genel tatil, fazla mesai ve yıllık ücretli izin ile kıdem ve ihbar tazminatı ile yasal mevzuattan doğan her türlü kanuni ve idari sorumluluk ile ödeme yükleniciye aittir Yüklenici firmada çalışan personelin sağlık raporları ve güvenlik soruşturmaları yüklenici tarafından yapılacaktır. Ayrıca yüklenici işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce işyeri bildirgesini ve çalıştırdığı işçilerin kimlik ve ikamet belgelerini çalışma süresince de varsa işten ayrılanların isimlerini ilgili birimimize vermek mecburiyetindedir Sağlık, güvenlik ve ücret gibi işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanlar, yüklenici firmaca işyeri ve eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülecek yerlerde (giyinip soyunma yeri gibi) işe fiilen başlama tarihinden itibaren 15 gün içersinde ilan tahtalarına asılmak suretiyle duyurulur Yüklenici firma çalışmalarını; sayılı İş kanunu sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine göre yürütülecektir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden alınacak ve alınması gerekli tüm yükümlülükler yüklenici firmaya aittir. 11 CEZALAR : Gelmeyen her işçi için günlük 100 TL ceza kesilecektir. Ancak; Yüklenicinin işi bıraktırdığı veya yüklenici firma nezrinde çalışan elemanın işi bırakması halinde 3 gün içinde yeni eleman işe başlatılacaktır. Üç gün içinde eksik işçi işe başlamaz ise üç günden sonra geçen her gün için işçi başına100 TL/gün ceza kesilecektir ve gelmediği günlerin yevmiyesi ödenmeyecektir. Rapor ve hastane yatışlarında cezai işlem yapılmaz ancak yevmiyesi de ödenmez. Bu durumda gelmeyen işçinin yerine başka işçi getirilmesi istenmez. (Rapor veya hastanede yattığına dair belge getirilecektir. Belge getirilmez ise ceza uygulanır.) 11.2-Teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen 1 adet römorklu traktörün veya 1 adet piçk-up ın arıza yapması durumda; arızası üç gün içinde giderilmediği takdirde yüklenici, yerine muadili bir araç getirecektir. Üç gün sonunda teknik şartnameye uygun araç getirilmemesi veya arıza yapan aracın arızasının giderilemediği durumda, ilk üç gün dahil her gün için 250 TL ceza kesilir. Üç güne kadar olan arızalarda cezai işlem uygulanmaz Çalıştırılan elemanların evlilik izni, ölüm izni, doğum izinlerinde 4857 sayılı iş kanunu uygulanır. Sağlık, ölüm vb. gibi durumlar belgelenmesi halinde işçi eksikliği cezası (3 güne kadar) kesilmeyecektir. Bu durum geçici hak ediş dosyasında belgelerle ispatlanacaktır. Belge getirilemezse 13.1 maddesindeki parasal cezalar uygulanacaktır İşçi sağlığı ve iş güvenliği gereği, yüklenici çalıştırdığı personeline verdiği koruyucu malzemelerini (Baret, iş tulumu,emniyetli tip işçi ayakkabısı, çizme, yağmurluk eldiven.vb) 6

7 kullandırmak zorundadır. Kontrol mühendisi tarafından, yüklenicinin koruyucu malzemeleri kullanmadığının tespiti halinde, her bir eksik koruyucu malzeme için 50 TL ceza kesilir Yüklenicinin iş yerinde yapmış olduğu işin Ç.L.İ kontrol elemanı tarafından uygun bulunmaması veya eksik yapılması halleri Ç.L.İ ce tutanak altına alınır ve iş yeniden yaptırılır. Tespit edilen bu olayın tekerrürü halinde hem iş tekrar yaptırılır hem de 250 TL ceza kesilir. Bu şekilde yüklenici elemanlarının sebebiyet verdiği hasar da ceza tutarına ilave olarak yüklenicinin aylık geçici hak edişinden kesilir. Verilen cezaların toplamı hiçbir zaman ihale bedelinden fazla olamaz Yüklenicinin yapmakla yükümlü olduğu işi geciktirdiği, zamanında bitirmediği tespit edilirse yazılı uyarılır. Bu durumun tekrarı halinde o ayın ilk hak edişinden 250 TL ceza kesilir. 12 DĠĞER HUSUSLAR: İş bu şartname konusu işlerde anlaşılmayan hususların bulunması halinde Ç.L.İ İstihsal Şube Müdürlüğünden bilgi alınabilecektir Yapılacak toplam hak ediş miktarı sözleşme tutarını aştığı takdirde ilave ek teminat ve taahhüt pulu kesilecektir Su tulumbaları işletme Müdürlüğümüz açık Ocak sahasında farklı noktalarda bulunmakta olup çalıştırılması devamlılık arz etmektedir. Bu nedenle çalışanlar yemeklerini açık ocak sahasında görevli bulundukları su tulumbalarında yiyeceklerdir. Yüklenici firma çalıştırdığı elemanlara ayda 26 gün üzerinden 5,46 TL / gün yemek bedeli, 2,50 TL/gün yol bedeli verecek olup ücret bordrosunda gösterecektir Yüklenici firmanın çalıştırdığı personelin ücretleriyle sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli olarak yatırmaması durumunda sözleşmesi feshedilecektir ve belirtilen kapsamda ödeme yapmayan ve bankaya yatırdığı ücretin bir kısmını elden geri aldığı belirlenen yüklenicilerin de sözleşmeleri feshedilecek ve tüm yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar teminatları iade edilmeyecektir Tanımı yapılan bu işin uygulanması sırasında işletmemizin özelleştirilmesi veya devredilmesi halinde; feshi konusunda yetki tamamen idareye ait olup yüklenici bu konuda alınacak kararları aynen kabul edecektir Sağlık Raporları formata uygun olarak düzenlenecektir Yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde çalışanlarına işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verdirecektir. Her bir elemana ait eğitim sertifikası özlük dosyasında mevcut olacaktır İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 (yüzde iki) olarak uygulanacaktır Traktör, pick-up ve traktör kepçe bu işte çalışacak ehliyetli personel tarafından kullanılacak olup, işe başlama tarihinde ehliyet fotokopileri idareye ibraz edilecektir İş bu teknik şartname 12 maddeden ibarettir. Fatih SARICA Hasan KAPAN Murat İBAR Erkan BERKER Bektaş ÖZEN BAŞKAN Üye Üye Üye Üye 7

1 İŞİN TANIMI : 2 İŞİN KONUSU :

1 İŞİN TANIMI : 2 İŞİN KONUSU : 1 İŞİN TANIMI : T.K.İ. E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIŞTIRILMASI VE BAKIMI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015-2016 Ç.L.İ açık ocak sahasında;

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

Ayrıca; 1 (bir) adet maden mühendisi daimi nezaretçi olarak bulundurulacaktır. 08:00 16:00 vardiyası işçi

Ayrıca; 1 (bir) adet maden mühendisi daimi nezaretçi olarak bulundurulacaktır. 08:00 16:00 vardiyası işçi T.K.Ġ. KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇLĠ KRĠBLAJ ve TORBALAMA TESĠSLERĠNĠN ÇALIġTIRILMASI ĠġĠ ĠHALESĠ TEKNĠK ġartnamesġ 214 YILI 1-ĠġĠN YAPILDIĞI YERĠN COĞRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ:

Detaylı

Ayrıca; 1 (bir) adet maden mühendisi daimi nezaretçi olarak bulundurulacaktır.

Ayrıca; 1 (bir) adet maden mühendisi daimi nezaretçi olarak bulundurulacaktır. T.K.Ġ. KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇLĠ KRĠBLAJ, TORBALAMA TESĠSLERĠNĠN ÇALIġTIRILMASI ĠġĠ ĠHALESĠ TEKNĠK ġartnamesġ 2013 YILI 1-ĠġĠN YAPILDIĞI YERĠN COĞRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ:

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

Yüklenici işin başında noter tasdikli imza yetkili bir kişi bulunduracaktır. Bu yetkili kişi işyeri çalışanıda olabilir.

Yüklenici işin başında noter tasdikli imza yetkili bir kişi bulunduracaktır. Bu yetkili kişi işyeri çalışanıda olabilir. T.K.Ġ. KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ç.L.Ġ. KRĠBLAJ ve TORBALAMA TESĠSLERĠNĠN ÇALIġTIRILMASI ĠġĠ ĠHALESĠ TEKNĠK ġartnamesġ 215 YILI 1-ĠġĠN YAPILDIĞI YERĠN COĞRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ:

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. MADDE - İŞİN KONUSU. Teşekkülün işyerlerinde 07 yılı içerisinde ihtiyacı

Detaylı

MADDE 1-İŞİN ESASLARI:

MADDE 1-İŞİN ESASLARI: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA PARKINDA BULUNAN PLAKALI ARAÇLARIN HİZMET ALIMI YOLUYLA KULLANDIRILMASI İŞİ TEKNİK

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE, BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDA OLAN İDARİ VE TEKNİK İÇERİKLİ İŞLEMLERLE İLGİLİ, YARDIMCI

Detaylı

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT SAPI HASIL FİĞ ve YEM BEZELYESİ OTU BALYA YAPIM, YÜKLEME, NAKLİYE ve İSTİFLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT SAPI HASIL FİĞ ve YEM BEZELYESİ OTU BALYA YAPIM, YÜKLEME, NAKLİYE ve İSTİFLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT SAPI HASIL FİĞ ve YEM BEZELYESİ OTU BALYA YAPIM, YÜKLEME, NAKLİYE ve İSTİFLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR 1. KONU VE TANIM 1.1. Bu teknik şartname Polatlı İşletmesi

Detaylı

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Adı ;İzmir Konak Belediye Başkanlığınca 01.01.2016 31.12.2016 tarihleri arasında sürücülü ve akaryakıtsız taşıt

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi zamanlı

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 YILI STRATEJİK HEDEFLERİNDE OLAN CADDELERİN VE YENİ İMAR YOLLARININ AÇILMASI, KALDIRIM YAPILMASI, REFÜJ ve KALDIRIM ONARIMI ASFALT SERİMİ ve ONARIMI

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI:

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına

Detaylı

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.06.2016/29-1 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,

Detaylı

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015-2016

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015-2016 1 1 İŞİN TANIMI : T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015-2016 T.K.İ Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2014TSHZ001 teknik sartname dökünanı numarası ile verilen ARAÇ KİRALAMA

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

T.K.Ġ. KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ġoförlü ARAÇ KĠRALAMA ĠġĠ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014-2015

T.K.Ġ. KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ġoförlü ARAÇ KĠRALAMA ĠġĠ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014-2015 1 1 ĠġĠN TANIMI : T.K.Ġ. KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ġoförlü ARAÇ KĠRALAMA ĠġĠ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014-2015 T.K.İ Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleriİşletme

Detaylı

Hizmet Alımlarında (Taşeron) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ev İdaresi Koordinatörü, ANKARA

Hizmet Alımlarında (Taşeron) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ev İdaresi Koordinatörü, ANKARA Hizmet Alımlarında (Taşeron) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Hmş. Sabiha AKDENİZ GÜNAY Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ev İdaresi Koordinatörü, ANKARA Son yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarında; temizlik,

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönerge; Turgut Özal Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. bundan sonra Yüklenici

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014 Bu prosedür, Nutricia Anne Bebek Beslenmesi çalışanlarının yılık izin, mazeret izni, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, süt izni ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil ile ilgili süreçleri kapsamaktadır.

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün Firma : Yetkili Adı : Telefon : Mail Adresi : Firma Adresi : Vergi Dairesi ve Nu. : Tarih Konu :.. /.. /.. : Bakım Anlaşması Teklif Konusu : Bu Sözleşme,Vizyonsis Bilişim Hizmetleri (bundan sonra VİZYONSİS

Detaylı

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYE HĠZMET ALIM ĠġĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2013-2014) MADDE : 1 ĠġĠN KONUSU VE SÜRESĠ : Bu

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİÇERDÖĞERLE HASAT İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİÇERDÖĞERLE HASAT İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİÇERDÖĞERLE HASAT İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR A- HASAT I- KONU VE TANIM 1- Bu teknik şartname Karacabey Tarım İşletmesi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Madde 2. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara dır.

TEKNİK ŞARTNAME. Madde 2. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara dır. TEKNİK ŞARTNAME İşin Konusu: Madde 1. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet binasında temizlik, şoförlük, büro hizmeti ve teknik personel hizmetlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan hizmet alım işidir.

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ Yönetim kararı: 30/10/2008 283 sayılı kararı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1) Bu yönergenin amacı, Türkiye Taşkömürü

Detaylı

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Yeni mah. sahil sok. güven apt. no: 14/1 adresinde mukim Protec Bilişim. (Bundan sonra Protec Bilişim olarak anılacaktır.) ile..... adresinde mukim......

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde, 2547 sayılı

Detaylı

13 ADET İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

13 ADET İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 13 ADET İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Adı 1.1- BALÇOVA BELEDİYESİ Fen İşleri şantiyesine bağlı olarak çalışacak aşağıda dökümü yapılmış olan iş makineleri

Detaylı

Aşağıda yılda 52 hafta için bir günde 3 vardiyada 1 er personelin çalıştırılmasına ilişkin çalışma programı yapılmıştır.

Aşağıda yılda 52 hafta için bir günde 3 vardiyada 1 er personelin çalıştırılmasına ilişkin çalışma programı yapılmıştır. 74- SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul mezunu brüt asgari ücretin %55 fazlası 15 kişi olmak üzere

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM LAVVARLARINDA ELDE EDİLEN 10-18 / 18-150 mm LİK PARÇA KÖMÜRLERİN TORBALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM LAVVARLARINDA ELDE EDİLEN 10-18 / 18-150 mm LİK PARÇA KÖMÜRLERİN TORBALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM LAVVARLARINDA ELDE EDİLEN 10-18 / 18-150 mm LİK PARÇA KÖMÜRLERİN TORBALANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1- İŞİN TANIMI İhale konusu iş; Kurumumuz Armutçuk Müessesesinin

Detaylı

ZEYİLNAME ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ. İhale kayıt numarası:2013/117596

ZEYİLNAME ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ. İhale kayıt numarası:2013/117596 ZEYİLNAME Televizyon Kanallarının İzlenme ve Teknik Yayın Kalitesi Ölçümü için 17 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan 2013/117596 ihale kayıt numaralı 1 Yıl Süreli Reyting Ölçümü Hizmeti ihaleye ait nin

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATÇISI/ELEKTRİK TESİSATÇISI VE PANO MONTÖRÜ

ELEKTRİK TESİSATÇISI/ELEKTRİK TESİSATÇISI VE PANO MONTÖRÜ TANIM Bina içinde ve dışında, yüksek gerilim tesisatı hariç elektrik tesisatının yapılması, bakımı ve arızalarının giderilmesi işini yapan kişidir. A- GÖREVLER Elektrik tesisatçılarının yetki ve sorumlulukları

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı