TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI"

Transkript

1 BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ TUZLANSKI KANTON ТУЗЛАНСКИ КАНТОН URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE УРЕД ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ KANTONALNIH ORGANA КАНТОНАЛНИХ ОРГАНА BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLA CANTON OFFICE OF COMMON AFFAIRS CANTONAL BODIES Tuzla, Rudarska 57.; Tel./Fax: ; web site: Broj protokola: 02/ /15 Broj javne nabavke: Nabavka broj 6 Robe iz Plana nabavki za godinu TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZAKLJUČUJE SE OKVIRNI SPORAZUM NA 2 (DVIJE) GODINE Tuzla, Stranica 1 od 51

2 SADRŽAJ URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA SADRŽAJ... 2 OPŠTI PODACI Podaci o ugovornom organu Podaci o osobi zaduženoj za kontakt Popis privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa Redni broj nabavke Podaci o postupku javne nabavke... 5 PODACI O PREDMETU NABAVKE Opis predmeta nabavke Podjela na lotove: DA Količina predmeta nabavke Tehničke specifikacije Mjesto isporuke roba: Rok isporuke roba... 7 USLOVI ZA KVALIFIKACIJU Uslovi za kvalifikaciju Ostali uslovi za kvalifikaciju... 8 PODACI O PONUDI Sadržaj ponude i način pripreme ponude Način dostavljanja ponuda Način dostavljanja dokumenata Dopuštenost dostave alternativnih ponuda Obrazac za cijenu ponude Način određivanja cijene ponude Valuta ponude Kriterij za dodjelu ugovora Jezik i pismo ponude Rok važenja ponude OSTALE INFORMACIJE Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda Nacrt okvirnog sporazuma ili osnovni elementi okvirnog sporazuma OSTALI PODACI Garancija za ozbiljnost ponude Garancija za uredno izvršenje ugovora Zaključivanje okvirnog sporazuma na duži period Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma Podugovaranje Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi) Rok za donošenje odluke o izboru Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču Stranica 2 od 51

3 DODATNE INFORMACIJE Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske ponuđene cijene Preferencijalni tretman domaćeg Pouka o pravnom lijeku PRILOZI/ANEKSI: ANEX I: SADRŽAJ PONUDE ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 1) ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 2) ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 3) ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 4) ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 5) ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 6) ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 7) ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 8) ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 9) ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDUV (LOT 10) ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 1)...prilog: tabela u MS Excel-u ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 2)...prilog: tabela u MS Excel-u ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 3)...prilog: tabela u MS Excel-u ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 4)...prilog: tabela u MS Excel-u ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 5)...prilog: tabela u MS Excel-u ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 6)...prilog: tabela u MS Excel-u ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 7)...prilog: tabela u MS Excel-u ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 8)...prilog: tabela u MS Excel-u ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 9)...prilog: tabela u MS Excel-u ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (LOT 10)...prilog: tabela u MS Excel-u Stranica 3 od 51

4 ANEX IV: IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA ANEX V: IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA ANEX VI: PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA. 44 ANEX VII: GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE (LOT 1) ANEX VII: GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE (LOT 4) ANEX VII: GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE (LOT 5) ANEX VIII: OKVIRNI SPORAZUM Stranica 4 od 51

5 OPŠTI PODACI 1. Podaci o ugovornom organu Ugovorni organ: Tuzlanski kanton, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, koji prema Uredbi o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona ( Sl. novine TK-a broj: 10/12), vrši poslove zajedničkih javnih nabavki za potrebe kantonalnih organa uprave, samostalnih uprava, samostalnih upravnih organizacija, specijalizirane organizacije, upravnih organizacija u sastavu ministarstava, reguliranog tijela, posebnog organa, pravosudnih organa i osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona čiji je osnivač Skupština Kantona. Adresa: Rudarska 57, Tuzla Broj bankovnog računa: IDB/JIB: Telefon: Faks: Web adresa: 2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt Kontakt osoba: Adnan Hadžić Telefon: Popis privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa Nema privrednih subjekata sa kojima na osnovu člana 52. stav 4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ ne može zaključivati sporazume. 4. Redni broj nabavke Broj nabavke: Nabavka broj 6- Robe iz Plana javnih nabavki za godinu Broj prethodnog informacijskog obavještenja: /15 5. Podaci o postupku javne nabavke a. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni b. Procijenjena vrijednost javne nabavke: ,92 KM (bez PDV-a) c. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: robe d. Okvirni sporazum (sa 1-jednim privrednim subjektom) e. Period na koji se zaključuje okvirni sporazum: 2 godine. Stranica 5 od 51

6 PODACI O PREDMETU NABAVKE 6. Opis predmeta nabavke Predmet ovog postupka je nabavka i isporuka goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti na osnovu potreba ugovornih organa predviđenih u Budžetu za godinu u DOB-u (dokumentu okvirnog budžeta) za period godina. i u DOB-u za period godina. Oznaka i naziv iz JRJN: Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije Goriva Motorni benzin Bezolovni benzin Dizelsko gorivo Dizel gorivo EN Lož ulja Motorna ulja Ulje za kočnice Antikorozivna sredstva Sredstva za čišćenje automobila 7. Podjela na lotove: DA LOT 1 nabavka i isporuka goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Tuzla; procijenjena vrijednost nabavke KM ,98 (bez PDV-a); LOT 2 nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Gračanica; procijenjena vrijednost nabavke KM ,52 (bez PDV-a); LOT 3 nabavka i isporuka goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Kalesija; procijenjena vrijednost nabavke KM ,82 (bez PDV-a); LOT 4 nabavka i isporuka goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Gradačac;procijenjena vrijednost nabavke KM ,56 (bez PDV-a); LOT 5 nabavka i isporuka goriva,lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Živinice; procijenjena vrijednost nabavke KM ,06 (bez PDV-a); LOT 6 nabavka i isporuka goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Banovići; procijenjena vrijednost nabavke KM ,76 (bez PDV-a); Stranica 6 od 51

7 LOT 7 nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Lukavac; procijenjena vrijednost nabavke KM ,88 (bez PDV-a); LOT 8 nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Čelić: procijenjena vrijednost nabavke KM 1.193,68 (bez PDV-a); LOT 9 nabavka i isporuka goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Kladanj; procijenjena vrijednost nabavke KM ,36 (bez PDV-a); LOT 10 nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na području općine Srebrenik; procijenjena vrijednost nabavke KM ,30 (bez PDV-a). 8. Količina predmeta nabavke Količina goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti je detaljno navedena u Anexu 3 - Obrazac za cijenu ponude. 9. Tehničke specifikacije Anex 3. - Obrazac za cijenu ponude 10. Mjesto isporuke roba: Benzinska pumpa odabranog dobavljača. 11. Rok isporuke roba Isporuka robe će se vrišti nakon potpisivanja ugovora, a na osnovu zaključenog Okvirnog sporazuma u periodu od dvije godine od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma. Isporuka robe će se izvršiti u skladu sa potrebama i dinamikom ugovornih organa naručilaca. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU 12. Uslovi za kvalifikaciju Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da: a) U krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; b) Nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnositi, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; c) Je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskom osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan; Stranica 7 od 51

8 d) Je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti izjavu, popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (notar ili nadležna općinska služba) koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to: a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje. d) Potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramiarne obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke. 13. Ostali uslovi za kvalifikaciju 13.1 a) Ekonomsko-finansijska sposobnost ponuđača: Ponuđač je kao dokaz ekonomsko-finansijske sposobnosti dužan dostaviti potvrdu od najmanje jedne poslovne banke u kojoj ima otvoren račun da je isti bio solventan u posljednjih 6 mjeseci od dana izdavanja potvrde. Dokaz može biti obična kopija i ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude. Stranica 8 od 51

9 b)tehnička i profesionalna sposobnost: Ponuđač je kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti dužan dostaviti: 1. Potvrdu/uvjerenje koju izdaje nadležni organ za kontrolu kvaliteta kojim se potvrđuje da su robe koje su jasno identificirane u tehničkim specifikacijama u skladu sa standardima. Uvjerenje/potvrda može biti kopija s tim da datum izdavanja originala ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude. 2. Uvjerenja o registraciji skladišta ulja za loženje izdata od strane UIO BiH. Dokaz može biti obična kopija s tim da datum izdavanja originala ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude. 3. Ponuđač je kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti dužan dostaviti Izjavu da na području općine za koju predaje ponudu, ima na raspolaganju benzinsku pumpu, bez obzira da li je benzinska pumpa vlasništvo ponuđača ili je vlasništvo drugih firmi sa kojima ponuđač ima sporazum o saradnji. Ponuđač je takođe dužan uz ponudu dostaviti Izjavu kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, do potpisivanja Okvirnog sporazuma o isporuci goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za LOT za koji podnosi ponudu, dostaviti ugovor o poslovnoj saradnji tj. korištenju tuđih kapaciteta za realizaciju ugovora o isporuci goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe na tom području. 4. U smislu ispunjavanja uslova tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač treba obezbijediti mogućnost kartičnog plaćanja na svim benzinskim pumpama koje ponuđač ima na raspolaganju tokom trajanja ugovora. Kao dokaz potrebno je dostaviti Izjavu kojom potvrđuje mogućnost bezgotovinskog plaćanja. c) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: Ponuđač je dužan dostaviti aktuelni izvod iz Sudskog registra ili dokument, koji je ekvivalent izvodu iz Sudskog registra, kojim se dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a koji ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude Ponuđač je dužan dostaviti izjavu o ispunjenosti uslova u pogledu tačke a) ekonomskofinansijske sposobnosti, koja je prilog tenderske dokumentacije. Dostavljena izjava ne može biti starija od 30 dana od dana dostavljanja ponude u ovom postupku javne nabavke Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke, odnosno svaki član grupe za sebe dostavlja dokaze u jednoj zajedničkoj ponudi u smislu ispunjavanja uslova iz tačke 12. i 13. tenderske dokumentacije Grupa ponuđača koja želi učestvovati u ovom otvorenom postupku javne nabavke, dužna je dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko ima pravo predstavljanja i ovlaštenja za potpisivanje okvirnog sporazuma u ime grupe ponuđača, utvrđenu Stranica 9 od 51

10 solidarnu odgovornost između članova grupe za obaveze koje preuzima grupa ponuđača kao i način izmirivanja obaveza plaćanja za od strane ugovornih organa korisnika zajedničke nabavke Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju potvrđivati da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude Ukoliko je u postupku javne nabavke izabrana grupa ponuđača, dokaze dostavlja svaki član grupe i moraju dokazivati da svaki član grupe u momentu predaje ponude ispunjava uslove u pogledu lične sposobnosti, u protivnom smatrat će se da su dali lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Dokazi koje dostavlja grupa ponuđača moraju se dostaviti u roku i na način kako je navedeno u tački 13.5 stav 2. ove tenderske dokumentacije Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, da se posebno značajni nedostaci ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora i da su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini) U slučaju da se u ponudi ne dostave dokumenti koji dokazuju ispunjavanje navedenih uslova za kvalifikaciju ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća u postupku javne nabavke. PODACI O PONUDI 14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude 14.1 Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije Ponuda mora sadržavati: a) Obrazac za ponudu; b) Obrazac za cijenu ponude; Stranica 10 od 51

11 c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama; d) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) i stav (4) Zakona o javnim nabavkama; e) Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama; f) Garancija za ozbiljnost ponude; g) Popunjen i potpisan nacrt okvirnog sporazuma; h) Popunjen sadržaj ponude i) Sporazum o grupi ponuđača (ukoliko grupa ponuđača učestvuje u postupku javne nabavke) 15. Način dostavljanja ponuda 15.1 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno: Tuzlanski kanton, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Adresa: Rudarska 57, Tuzla PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNIH TEČNOSTI LOT Broj nabavke: Nabavka broj 6 Robe iz Plana nabavki za godinu NE OTVARAJ Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede naziv, adresu i mjesto ponuđača. Isto se odnosi i ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno Stranica 11 od 51

12 udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. 16. Način dostavljanja dokumenata Ponuđač je obavezan dostaviti jedan original i jednu kopiju ponude. Kopija se dostavlja zajedno s originalnom ponudom. Ponude se jasno naznačavaju na sljedeći način:»original«i»kopija«ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Dobavljač može dostaviti ponudu za sve LOT-ove. Za svaki LOT obavezna je dostava ponude posebno. U slučaju da jedan ponuđač dostavi ponude za više LOT-ova može traženu dokumentaciju koja se odnosi na uslove za učešće iz tačke 13.1 ove tenderske dokumentacije, dostaviti uz ponudu za najniži redni broj LOT-a (npr. ako se ponuda dostavlja za LOT 2, LOT 3 i LOT 4, dokumentaciju iz tačke 13.1 dostaviti uz ponudu za LOT 2) ili uz svaki LOT posebno. Ostali dokumenti koji se tiču ponuda za pojedini LOT, moraju se dostaviti u ponudi za taj LOT (Anex II Obrazac za ponudu, Anex III Obrazac za cijenu ponude i Anex VIII Nacrt okvirnog sporazuma, te Anex VII Garancija za ozbiljnost ponude ukoliko se ona zahtijeva za taj LOT). 17. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda Nije dopušteno dostavljanje alternativnih ponuda. 18. Obrazac za cijenu ponude 18.1 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude Anex 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti Način određivanja cijene ponude 19.1 Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude Anex 3. Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a) Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00. Stranica 12 od 51

13 19.4 Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV. U toku trajanja Okvirnog sporazuma postoji mogućnost promjene cijena u skladu sa zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i kretanjem cijena na svjetskom tržištu. Ponuđač se obavezuje da će kod eventualnih promjena cijena Ugovornom organu dostaviti putem fax-a kopiju odobrenja izdatog od nadležnog Ministarstva o važećoj cijeni naftnih derivata (OPC obrazac). Svaku promjenu cijene ponuđač je dužan prije dostave OPC obrasca najaviti 72 sata prije pisanim putem. 20. Valuta ponude Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM). 21. Kriterij za dodjelu ugovora Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena prihvatljive ponude. Strani ponuđač koji u Bosni i Hercegovini nema sjedište ni stalnu poslovnu jedinicu, dužan je u ponudi navesti PDV zastupnika u Obrascu za cijenu ponude u skladu sa članom 13. Zakona o PDV-u. 22. Jezik i pismo ponude Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 23. Rok važenja ponude 23.1 Ponude važe 150 dana od dana donošenje ponuda. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke Ukoliko ponuđač daje saglasnost za produženje perioda važenja ponude, dužan je obezbjediti i produženje garancije za ozbiljnost ponude najmanje za isti period koliko je produžen period važenja ponude. Stranica 13 od 51

14 OSTALE INFORMACIJE 24. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda Ponude se dostavljaju na adresu: Tuzlanski kanton, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Rudarska 57, Tuzla Datum: godine. Vrijeme do kada se primaju ponude: 11:00 sati. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. 25. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda Ponude će se otvarati u prostorijama Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresi Rudarska 57, Tuzla, dana godine u 11:15 sati. Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji za nabavku roba dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći, ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača. 26. Nacrt okvirnog sporazuma ili osnovni elementi okvirnog sporazuma Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt okvirnog sporazuma, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt okvirnog sporazuma u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta okvirnog sporazuma. OSTALI PODACI 27. Garancija za ozbiljnost ponude 27.1 Ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude. Rok važnosti garancije za ozbiljnost ponude je 150 dana od dana dostavljanja ponuda Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja u obliku bezuslovne bankovne garancije. Ugovorni organ uz tendersku dokumentaciju može dostaviti formu garancije, koja je prilog tenderske dokumentacije, a koju je ponuđač dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu od banke. Ponuda neće biti odbačena iako se garancija ne dostavi na formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, već na obrascu banke. Stranica 14 od 51

15 Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja za svaki LOT pojedinačno i samo ako je vrijednost LOT-a jednaka ili veća od KM Ugovorni organ može zahtjevati produženje garancije za ozbiljnost ponude, te će se u tom slučaju pismeno obratiti ponuđačima za produženje. U slučaju da ponuđači ne dostave pismenu saglasnost za produženje garancije za ozbiljnost ponude, kao i produženu garanciju za ozbiljnost ponude na rok koji je utvrdio ugovorni organ, smatraće se da je ponuđač odustao od postupka javne nabavke Ukoliko garanciju za ozbiljnost ponude dostavlja grupa ponuđača, garanciju za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji (koja se npr. na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jamstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača) i uvezana u cjelinu čini sastavni dio ponude. Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem i sl.), jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti. Ukoliko garancija za ozbiljnost ponude nije dostavljena na propisan način, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti. 28. Garancija za uredno izvršenje ugovora Ugovorni organi korisnici zajedničke nabavke mogu zahtijevati garanciju za dobro izvršenje ugovora od ponuđača u skladu sa Zakonom (član 61.) i Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora. Garancija za uredno izvršenje ugovora ne može iznositi više od 10% vrijednosti ugovora. Vrijednost garancije i rok za predaju garancije za uredno izvršenje ugovora odredit će svaki ugovorni organ u skladu sa potpisanim ugovorom o nabavci i isporuci goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti. 29. Zaključivanje okvirnog sporazuma na duži period Okvirni sporazum se zaključuje na 24 mjeseca, a finansijska sredstva su obezbjeđena i predviđena za navedeni period Budžetom za godinu u DOB-u (dokumentu okvirnog budžeta) za period godine i u DOB-u za period godine. 30. Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma Ugovori unutar zaključenog okvirnog sporazuma se zaključuju prema dinamici odnosno potrebama koju zahtijevaju ugovorni organi-korisnici zajedničke nabavke. 31. Podugovaranje 31.1 U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču. Stranica 15 od 51

16 31.2 Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (npr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a) U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač. 32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi) 32.1 U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze: a) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan, b) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu), c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomskofinansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tački 13. tenderske dokumentacije. 33. Rok za donošenje odluke o izboru 33.1 Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke putem fax-a ili om. 34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču 34.1 Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se vršiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture za realizovani ugovor, na žiro račun ponuđača, odnosno podugovarača, koji je dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju Na isti način će se vršiti plaćanje i članovima grupe ponuđača. Stranica 16 od 51

17 DODATNE INFORMACIJE 35. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije 35.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način: - na web stranici ugovornog organa ( ) uz obavezno obavještenje faxom ili om (koje mora sadržavati adresu na koju će se slati sve eventualne izmjene ili dodatna razjašnjenja vezana za tendersku domumentaciju) ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena, ili - zahtjevom putem a (na koji će se slati sve eventualne izmjene ili dodatna razjašnjenja vezana za tendersku dokumentaciju). Datum do kojeg se može preuzimati tenderska dokumentacija na jedan od navedenih načina je: godine. 36. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja 36.1 Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmijeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavijestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumntaciju, na jedan od načina navedenih u tački 35.2 tenderske dokumentacije U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, produžiće se rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavijestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz tačke 35. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima. 37. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata 37.1 Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim. Stranica 17 od 51

18 37.2 Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su: a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi; b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije; c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl Zakona). 38. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda 38.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 15. tenderske dokumentacije, i to: Tuzlanski kanton, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Rudarska 57, Tuzla. PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU GORIVA, MAZIVA I RASHLADNIH TEČNOSTI LOT Broj nabavke: Nabavka broj 6 Robe iz Plana nabavki za godinu IZMJENA/DOPUNA PONUDE NE OTVARAJ Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede naziv, adresu i mjesto ponuđača / grupe ponuđača Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda. 39. Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske ponuđene cijene 39.1 Ugovorni organ će izvršiti provjeru računske ispravnosti ponude. Ugovorni organ će ispraviti računske pogreške u obrascu za cijenu ponude i obrascu ponude, te uputiti zahtjev ponuđaču za prihvatanje ispravke računske pogreške i naznačiti koji dio ponude je ispravljen kao i novu cijenu ponude koja je proizašla nakon ispravke. Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje ispravke je sastavni dio zapisnika o ocjeni ponude. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu se vraća ponuđaču U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude Ugovorni organ obavezno od ponuđača traži objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni slijedeći uslovi: a) cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili Stranica 18 od 51

19 b) cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenoj formi U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazložnje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti. 40. Preferencijalni tretman domaćeg Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, Ugovorni organ će obavezno primijeniti preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i podzakonskih akata ukoliko ponuđač dostavi izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog lica ponuđača, da se na njegovu ponudu može primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, tj. da najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine. U svrhu dokazivanja da ispunjava uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, ponuđač je dužan dostaviti sljedeće: Original ili ovjerena kopija - POTVRDA O ZADOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O BH PORIJEKLU PROIZVODA izdata od Vanjskotrgovinske komore BiH. Ukoliko ponuđač ne dostavi izjavu i dokaz, ugovorni organ na njega neće primjeniti preferencijalni tretman domaćeg. U skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 - Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.). Da bi se na ponuđača primijenio preferencijalni tretman domaćeg, za najmanje 50% roba iz Anexa 3 Obrasca za cijenu ponude, mora se pojedinačno po artiklu dokazati da su ponuđeni artikli BH porijekla. 41. Pouka o pravnom lijeku Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije. PRILOZI/ANEKSI: I II III IV V VI VII VIII Sadržaj ponude Obrazac za ponudu Obrazac za cijenu ponude Izjava iz člana 45. Zakona Izjava iz člana 47. Zakona Izjava iz člana 52. Zakona Garancija za ozbiljnost ponude Nacrt okvirnog sporazuma Stranica 19 od 51

20 ANEX I: URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA SADRŽAJ PONUDE Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do, i to: M.P. OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA Mjesto i datum Stranica 20 od 51

21 ANEX II: URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 1) Broj nabavke: Nabavka broj 6 Robe iz Plana nabavki za godinu Broj obavještenja sa Portala JN: /15 od godine UGOVORNI ORGAN: URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA TUZLANSKOG KANTONA koji provodi zajedničke javne nabavke u ime i za račun sljedećih ugovornih organa na području općine Tuzla: Ured Premijera Rudarska 65, Tuzla Ured Vlade Rudarska 65, Tuzla Ured za zakonodavstvo Rudarska 65, Tuzla Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Rudarska 57, Tuzla Ministarstvo finansija Turalibegova 40,75000 Tuzla Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta Muhameda Hevaia Uskufia br. 1, Tuzla Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Fra Grge Martića br.8, Tuzla Ministarstvo za boračka pitanja Fra Grge Martića br.8, Tuzla Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Aleja Alije Izetbegovica,75000 Tuzla Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Aleja Alije Izetbegovica,75000 Tuzla Ministarstvo industrije energetike i rudarstva Ul. Rudarska 57,75000 Tuzla Ministarstvo razvoja i poduzetništva Rudarska 65, Tuzla Ministarstvo zdravstva AlbinaHerljevića 2, Tuzla Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Kozaračka br.11,75000 Tuzla Ministarstvo pravosuđa i uprave Ul. Džafer mahala 51, Tuzla Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Rudarska 72,75000 Tuzla Kantonalna uprava civilne zaštite Bosne srebrene 56, Tuzla Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Džafer Mahala br.51, Tuzla Kantonalna agencija za privatizaciju Ul. Soli br. 2, Tuzla Kantonalna direkcija robnih rezervi Bosne srebrene 56, Tuzla Kantonalno pravobranilaštvo Fra Grge Martića br.8, Tuzla Kantonalno tužilaštvo Ul. Maršala Tita br.137, Tuzla Kantonalni sud Tuzla Ul. Maršala Tita br.137,75000 Tuzla Općinski sud Tuzla Maršala Tita 137, Tuzla Komisija za koncesije Tuzla,ul. Soli 2, Tuzla Pedagoški zavod Bosne Srebrene 119, Tuzla O.Š.,,Husino" Husino bb, Tuzla O.Š. Lipnica Tuzlanskog odreda bb, Tuzla O.Š.,,Miladije" Hasana Kikica 7, Tuzla O.Š.,,Pasci" D. Pasci bb, Par Selo, Tuzla O.Š.,,Pazar" Pazar 1, Tuzla O.Š.,,Simin Han" Sarajac 4, Tuzla O.Š.,,Slavinovići" Žarka Vukovića 15, Tuzla O.Š.,,Solina" Veljka Lukića 167, Tuzla O.Š.,,Tušanj" 4. Jula 29, Tuzla O.Š.,,Brčanska Malta" Borisa Kidriča, Tuzla Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora Husinskih rudara 161, Tuzla Stranica 21 od 51

22 Gimnazija,,Meša Selimović" Muharema Fizovića 1, Tuzla JU Srednja medicinska škola Fra Grge Martića 5, Tuzla JU Mješovita Srednja rudarska škola Bosne Srebrne 61, Tuzla JU Mješovita Srednja saobraćajna škola Bosne Srebrne 61, Tuzla JU Srednja Ekonomsko-trgovinska škola M. Hevaije Uskufije 3, Tuzla JU Mješovita Srednja mašinska škola Bosne Srebrne 61, Tuzla JU Turističko-ugostiteljska škola M. Hevaije Uskufije 1, Tuzla PONUĐAČ: Naziv ponuđača: ID ponuđača: Adresa ponuđača: Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isiti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ime i prezime Adresa Telefon Faks KONTAKT OSOBA PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja) Naziv i sjedište podugovarača: i/ili dio ugovora koji se namjerava podugovarati. (ponuđač može navesti oba ili samo jedan od naprijed navedenih podataka, čime je izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja) Ukoliko je predviđeno direktno plaćanje od strane ugovornih organa podugovaraču, plaćanje će se izvršiti podugovaraču na račun broj:. I Z J A V A P O N U Đ A Č A Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača. U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci, dana, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće: 1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: (broj nabavke), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. 2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba/usluga/radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Stranica 22 od 51

23 3. Cijena naše ponude bez PDV-a je KM. Popust koji dajemo na cijenu je KM. Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je KM. PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) je KM. Ukupna cijena za ugovor je KM. U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude. 5. Ova ponuda važi dana (upisati broj dana) računajući od isteka roka za prijem ponuda. 6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova za koje smo priložili izjave, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. M.P. OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA Mjesto i datum Stranica 23 od 51

24 ANEX II: URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 2) Broj nabavke: Nabavka broj 6 Robe iz Plana nabavki za godinu Broj obavještenja sa Portala JN: /15 od godine UGOVORNI ORGAN: URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA TUZLANSKOG KANTONA koji provodi zajedničke javne nabavke u ime i za račun sljedećih ugovornih organa na području općine Gračanica: Općinski sud Gračanica O.Š.,,Gornja Orahovica" O.Š.,,Malešići" O.Š.,,Soko" Prva O.Š.,,Hasan Kikić" JU Mješovita Srednja škola Ul. Armije BiH br. 8,75320 Gračanica G. Orahovica bb,75320 Gračanica Malešici bb,75320 Gračanica Soko bb,75320 Gračanica 111. Gračaničke brigade 2,75320 Gračanica M. Mustafe Bašeskije 2,75320 Gračanica PONUĐAČ: Naziv ponuđača: ID ponuđača: Adresa ponuđača: Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isiti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ime i prezime Adresa Telefon Faks KONTAKT OSOBA PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja) Naziv i sjedište podugovarača: i/ili dio ugovora koji se namjerava podugovarati. (ponuđač može navesti oba ili samo jedan od naprijed navedenih podataka, čime je izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja) Ukoliko je predviđeno direktno plaćanje od strane ugovornih organa podugovaraču, plaćanje će se izvršiti podugovaraču na račun broj:. I Z J A V A P O N U Đ A Č A Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača. Stranica 24 od 51

25 U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci, dana, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće: 1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: (broj nabavke), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. 2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba/usluga/radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. 3. Cijena naše ponude bez PDV-a je KM. Popust koji dajemo na cijenu je KM. Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je KM. PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) je KM. Ukupna cijena za ugovor je KM. U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude. 5. Ova ponuda važi dana (upisati broj dana) računajući od isteka roka za prijem ponuda. 6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova za koje smo priložili izjave, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. M.P. OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA Mjesto i datum Stranica 25 od 51

26 ANEX II: URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 3) Broj nabavke: Nabavka broj 6 Robe iz Plana nabavki za godinu Broj obavještenja sa Portala JN: /15 od godine UGOVORNI ORGAN: URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA TUZLANSKOG KANTONA koji provodi zajedničke javne nabavke u ime i za račun sljedećih ugovornih organa na području općina Kalesija, Sapna i Teočak: Općinski sud Kalesija O.Š.,,Tojšići" Mješovita Srednja škola Kalesija O.Š.,,Sapna" Sapna, JU Mješovita Srednja škola Sapna O.Š.,,Teočak" Žrtava Genocida u Srebrenici br 12., Kalesija Centar bb., Kalesija Patriotske lige bb., Kalesija 206. Viteške brigade bb, Sapna 206. Viteške brigade bb, Sapna Teočak bb, Teočak PONUĐAČ: Naziv ponuđača: ID ponuđača: Adresa ponuđača: Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isiti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. KONTAKT OSOBA Ime i prezime Adresa Telefon Faks PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja) Naziv i sjedište podugovarača: i/ili dio ugovora koji se namjerava podugovarati. (ponuđač može navesti oba ili samo jedan od naprijed navedenih podataka, čime je izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja) Ukoliko je predviđeno direktno plaćanje od strane ugovornih organa podugovaraču, plaćanje će se izvršiti podugovaraču na račun broj:. I Z J A V A P O N U Đ A Č A Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača. Stranica 26 od 51

N A C R T O D L U K E o utvrđivanju Plana nabavki za godinu

N A C R T O D L U K E o utvrđivanju Plana nabavki za godinu Broj: 02/6-05-6389/15 Tuzla, 06.03.2015. godine Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) sekretar Ureda za zajedničke poslove, donosi N A C R T O D L U K E o

Detaylı

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ 0 PROGLA g ENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU CRNE GORE I REPUBLIKE TURSKE 0 SOCIJALNOM OSIGURANJU Proglagavam Zakon o potvrdivanju sporazuma

Detaylı

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Agreement of Academic Cooperation Between Yildiz Technical University in Turkey And University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Yildiz Technical University in Turkey and the University of Sarajevo,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1999 CUMARTESİ Sayı: 23662 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 99/12603 Milletlerarası

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 521-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT. A N T A L I J A 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3 od 01.02.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY. K U Š A D A S I 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 1 od 14012016 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 522-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B O D R U M 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 6 od 05.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. B E L E K 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 10 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 15 od 06.04.2018. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 14 - od 16.05.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni

Detaylı

KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV

KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV KONKURSI - I U skladu sa čl.80. t.4. Zakona o insolventnosti privrednih društava, stečajni upravnik obavještava stečajnog sudiju, povjerioce i sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju pravo

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3- od 01.02.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Program putovanja sa cen br 14 od 16.05.2015 Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 11 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje Cene u tabeli su izražene u Eur po osobi 10.06 13.06 Usluga FELICE 2* std 359

Detaylı

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Na osnovu elana 95 taeka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Proglagavam

Detaylı

Praktični deo ispita KURS NM2345 *

Praktični deo ispita KURS NM2345 * EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO, MATEMATIKU I INFORMATIKU PREDMET: ELEKTRONSKO POSLOVANJE 122010-01. ZADATAK 1. MS POWERPOINT Praktični deo ispita 1) Formirati stablo foldera prikazano

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 552-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god.

Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god. Broj 14 - Strana 1190 SLU@BENE NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g. 428 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka b) Ustava Tuzlanskog kantona ( Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona, br. 7/97

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve DZEMAL BIJEDIC UNIVERSITY OF MOSTAR Mostar, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ K U Š A D A S I 12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.6 od 05.03.2016. DIAS 2* stnd ND 109 119 135 139 155 159 159

Detaylı

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 4- od 01.02.2015 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU GENEL HELLIKLER Urunun dogru kullanilabilmesi ye uzun Muth. ] olmasi icin apgidaki kullanim Ozelliklerine uyulmasi taysiye edilir. OPĆE INFORMACIJE Preporučljivo je pridržavati

Detaylı

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli,

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli, Hazır Mamul Siloları fotoğrafları - Silolar 2 kompartımanlı, 150 t kapasitelidir ve ek olarak 5 ton kapasiteli direkt yükleme silosu mevcuttur. Isı kaybını ve transferini minimuma indirmek için silolarda

Detaylı

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK TURSKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Detaylı

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES InfoBus INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES Agencija Ferhadija u Novom ruhu Godina XII Broj 114 Mart 2015. AKTIVNOSTI InfoBus SADRŽAJ Informativni bilten kompanije Centrotrans Eurolines Godina XII

Detaylı

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h.

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h. Elek ünitesi yerine, değiştirme klepe sistemli 240 ton/saat kapasiteli Asfalt Plenti. Bu sistem, sıcak agreganın herhangi bir sıcak siloya (3 silodan birine) yönlendirilmesi imkanını verir. Postrojenje

Detaylı

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI...

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI... TARİH / DATUM : 05.06.2015 SAYI / BROJ :5 VAKFIMIZDAN... Bülten imizin beşinci sayısı ile sizlere yeniden seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceki sayımızda içeriği ağırlıklı olarak, BZK Preporod

Detaylı

MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI

MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders adı: Mağdur Bilimi Profesörün adı: Prof. dr. Hana Korać MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI Seminer konuları aynı anda ders konulardır. Verdiğimiz konulardan

Detaylı

BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç

BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç BOSNA HERSEK MEZARTAŞLARI Osmanlıdan Günümüze Saraybosna, Mostar, Livno ve Glamoç Nadgrobni Spomenici u Bosni i Hercegovini od Osmanlija pa do Danas TIz TSarajeva, Mostar, Livno i Glamoču Tombstones of

Detaylı

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE FIKH

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE FIKH NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE FIKH CILJEVI I ZADACI IZUČAVANJA NASATVNOG PREDMETA Budući da je fikhsko područje vrlo široko te da je ovo srednja škola, kao i to da mi živimo u islamskoj dijaspori,

Detaylı

Kindersitz richtig verwendet.

Kindersitz richtig verwendet. Kindersitz richtig verwendet. > Dječije Sjedište tačno upotrebljeno > Çocuk Oturaklarının Doǧru Kullanımı Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein. Gute Kindersitze richtig angewendet schützen das Leben Ihres

Detaylı

BENNINGHOVEN ın yüksek kalite standardı, ürün yelpazemizdeki tüm komponentlerde sağlanmıştır. ECO plent tasarımı nakliye kolaylığı sağlamaktadır.

BENNINGHOVEN ın yüksek kalite standardı, ürün yelpazemizdeki tüm komponentlerde sağlanmıştır. ECO plent tasarımı nakliye kolaylığı sağlamaktadır. BENNINGHOVEN ın yüksek kalite standardı, ürün yelpazemizdeki tüm komponentlerde sağlanmıştır. ECO plent tasarımı nakliye kolaylığı sağlamaktadır. U tvrtki BENNINGHOVEN se visok standard proizvodnje ogleda

Detaylı

U.ISTANBUL EDUKACION O KULTURNI CENTAR

U.ISTANBUL EDUKACION O KULTURNI CENTAR U.ISTANBUL EDUKACION O KULTURNI CENTAR İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi Istanbul Educational and Cultural Center O NAMA Udruženje Istanbul edukaciono-kulturni centar je nevladina i neprofitna organizacija

Detaylı

Teško da postoji još jedna takva zemlja. U njoj ima svega što nam je potrebno da bismo uživali u životu. Mora, planine, divlje rastinje,

Teško da postoji još jedna takva zemlja. U njoj ima svega što nam je potrebno da bismo uživali u životu. Mora, planine, divlje rastinje, TURSKA Teško da postoji još jedna takva zemlja. U njoj ima svega što nam je potrebno da bismo uživali u životu. Mora, planine, divlje rastinje, ra, koja zapljuskuju obale Turske, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Detaylı

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton.

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. 320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. Postrojenje za miješanje, kapaciteta 320 t/h sa zatvorenom sekcijom

Detaylı

P200C Troubleshooting Guide

P200C Troubleshooting Guide P200C Troubleshooting Guide Troubleshooting Why can't I login? Where do I find the site number? Should I be connected to the internet to access the application help files? How do I restart a PC? How do

Detaylı

Uvodnik. Cijenjeni čitaoci. InfoKOM Broj 34 Oktobar Izdavač: VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE

Uvodnik. Cijenjeni čitaoci. InfoKOM Broj 34 Oktobar Izdavač: VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE InfoKOM Broj 34 Oktobar 2010. Uvodnik Izdavač: VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE Urednica: Almira Huseinović Vanjski saradnici: Elvira Ahmetović, savjetnik Duda Adžović Čedomir

Detaylı

HP Photosmart A430 series HP Photosmart A430 series

HP Photosmart A430 series HP Photosmart A430 series HP Photosmart A430 series HP Photosmart A430 series 1. Snimite fotografiju 1. Fotoğraf çekin Prekrasne fotografije u tri laka koraka! 3 Kolay Adımda Harika Fotoğraflar! 2. Postavite fotoaparat na pisač

Detaylı

TKI2 145 D. TR-Kullanım Kılavuzu. HR -Korisnič kipriručnik SL - Navodila za uporabo SV- Bruksanvisning

TKI2 145 D. TR-Kullanım Kılavuzu. HR -Korisnič kipriručnik SL - Navodila za uporabo SV- Bruksanvisning TKI2 145 D TR-Kullanım Kılavuzu HR -Korisnič kipriručnik SL - Navodila za uporabo SV- Bruksanvisning Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde

Detaylı

Technical Data Specification - P200MA. Regulatory Marks. Scan Parameters. System Laser Classification

Technical Data Specification - P200MA. Regulatory Marks. Scan Parameters. System Laser Classification P200MA - Technical Data Specification Technical Data Specification - P200MA Your device is a medical device and, as such, should be operated within the technical parameters and instructions defined in

Detaylı

Gramatika turskog jezika

Gramatika turskog jezika 1 Gramatika turskog jezika Turski jezik spada u grupu uralo-altajskih jezika. Postoje neke jezičke sličnosti sa finskim, mađarskim, estonskim, korejskim, mongolskim, japanskim i uzbekistanskim jezikom.

Detaylı

Opcina Stari Grad Sarajevo. Municipality of the Old Town Sarajevo. Besplatan primjerak Mart 2009, broj 1

Opcina Stari Grad Sarajevo. Municipality of the Old Town Sarajevo. Besplatan primjerak Mart 2009, broj 1 Opcina Stari Grad Sarajevo Municipality of the Old Town Sarajevo Besplatan primjerak Mart 2009, broj 1 Općinski izbori 2008. Poštovani građani, Pred Vama se nalazi prvi broj informativnog općinskog glasila

Detaylı

Istanbul 2011 / 1432

Istanbul 2011 / 1432 Istanbul 2011 / 1432 Istanbul, 2011. g. Izdavačka kuća Erkam : 253 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cd. No: 117 Kat: 2/C Başakşehir, Istanbul, Türkiye Tel: (90-212) 671-0700 pbx. Fax: (90-212)

Detaylı

RECEPCIJA TURSKE KNJIŽEVNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI U XX VIJEKU

RECEPCIJA TURSKE KNJIŽEVNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI U XX VIJEKU UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET Alma Spahi RECEPCIJA TURSKE KNJIŽEVNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI U XX VIJEKU doktorska disertacija Beograd, 2016. UNIVERSITY IN BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Alma

Detaylı

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Turska književnost. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Turska književnost. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Odsjek: Turski jezik i književnost Oblast: Turska književnost STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija TURSKA KNJIŽEVNOST U KNJIŽEVNOHISTORIJSKOM KONTEKSTU sa primjenom

Detaylı

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU SLIJEDITE SUNCE U TURSKU Dobrodošlicu vam želi Sunčani odmor tim i Sunshine Holiday grupa! Tim Sunčanog odmora kao dio grupacije Sunshine Holiday omogućit će Vaš odmor, ispuniti sve želje i osigurati Vam

Detaylı

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013.

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. Opće informacije DRŽAVA: Republika Turska GLAVNI GRAD: Ankara POVRŠINA: 780.580 km 2 VALUTA: nova turska lira TRY SLUŽBENI JEZIK: turski VJERA: islam (99% zastupljena) VREMENSKA

Detaylı

HR (2-27) RO (28-53) TR (54-79)

HR (2-27) RO (28-53) TR (54-79) HR (2-27) RO (28-53) TR (54-79) OBJAŠNJENJE ZNAKOVA Znakovi UPOZORENJE: Čistači šume, šikare i šišači mogubitiopasni! Neoprezna ili nepravilna uporaba može dovesti do ozbiljnih, čak i fatalnih ozljeda

Detaylı

BROŠURA POLITIČKIH SUBJEKATA. Politički subjekti koji učestvuju na skupštinskim izborima Brošura političkih subjekata

BROŠURA POLITIČKIH SUBJEKATA. Politički subjekti koji učestvuju na skupštinskim izborima Brošura političkih subjekata Izbor je vaš! Politički subjekti koji učestvuju na skupštinskim izborima 2004. Brošura političkih subjekata Metodologija korišćena za brošuru o političkim subjektima Brošura o političkim subjektima je

Detaylı

Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, ro en je godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, {koluje se

Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, ro en je godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, {koluje se ISA ]E DO]I A kada meleki reko{e: "O, Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije~: ime }e mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit }e vi en i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih.

Detaylı

IV Integrationsvereinbarung 2011 Informationsblatt für Migrant/innen

IV Integrationsvereinbarung 2011 Informationsblatt für Migrant/innen IV 2011 Integrationsvereinbarung 2011 Informationsblatt für Migrant/innen Integration Agreement 2011 Information Sheet for Migrants Accord d intégration 2011 Fiche d information pour migrants/migrantes

Detaylı

ODLUKU. 224 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka k) Ustavnog zakona ODLUKU

ODLUKU. 224 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka k) Ustavnog zakona ODLUKU Srijeda, 9. oktobar/listopad 1996. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKO-PODRINJSKOG A Broj 8 - Strana 181 Godina 3 - Broj 8 Srijeda, 9. oktobar/listopad 1996. g. TUZLA Izdanje na bosanskom i hrvatskom jeziku 223

Detaylı

SK 7338 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 7338 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 7338 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR www.sinbo.com.tr - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - No: 1-7338-28092015 - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28-1-7338-28092015 - 29 - 7338

Detaylı

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige Dieses Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres kofinanziert WIP komplett Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für

Detaylı

Mjesto i uloga derviških redova u Bosni i Hercegovini

Mjesto i uloga derviških redova u Bosni i Hercegovini Mjesto i uloga derviških redova u Bosni i Hercegovini Zbornik radova povodom obilježavanja 800 godina od rođenja Dželaluddina Rumija, Orijentalni institut u Sarajevu i Naučnoistraživački institut Ibn Sina,

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) HR SINBO SK 7310 KUHALO ZA VODU UPUTSTVO ZA UPORABU HRVATSKI PRIJE POČETKA UPORABE PROČITAJTE SVE UPUTE BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA Kod uporabe električnih ured aja uvijek

Detaylı

Programat EP Uputa za uporabu. softvera V2.0. Vrijedi od

Programat EP Uputa za uporabu. softvera V2.0. Vrijedi od Programat EP 3010 Uputa za uporabu Vrijedi od softvera V2.0 1 2 Sadržaj Sadržaj 4 1. Uvod / Znakovi i simboli 7 1.1 Uvod 1.2 Korišteni znakovi i simboli 1.3 Napomene o Uputama za uporabu 1.4 Napomene o

Detaylı

TKI2 325 DD CI2 350 NF. TR-Kullanma Kılavuzu HR -Korisnič kipriručnik SL - Navodila za uporabo

TKI2 325 DD CI2 350 NF. TR-Kullanma Kılavuzu HR -Korisnič kipriručnik SL - Navodila za uporabo TKI2 325 DD CI2 350 NF TR-Kullanma Kılavuzu HR -Korisnič kipriručnik SL - Navodila za uporabo Lütfen önce bu kullanma kılavuzunu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden

Detaylı

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des Marius Höfinger Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten Eine Initiative des Fair chances for all children All children in Austria are entitled to equal conditions when starting school. It is very important

Detaylı

HOD KA ISTINI. Bo{nja~ka rije~ RIJE^ UREDNIKA. Shodno svojim

HOD KA ISTINI. Bo{nja~ka rije~ RIJE^ UREDNIKA. Shodno svojim Bo{nja~ka rije~ Osniva~ Bo{nja~ko nacionalno vije}e u Srbiji i Crnoj Gori Novi Pazar Izdava~ Centar za bo{nja~ke studije Tutin - Ro`aje - Novi Pazar Za osniva~a i izdava~a Esad D`ud`evi} Glavni i odgovorni

Detaylı

Bilten za novine / BA Oktobar 2013

Bilten za novine / BA Oktobar 2013 Bilten za novine / BA Oktobar 2013 Izložba pod nazivom Ništavilo Metina Güçlüa, jednog od najistaknutijih savremenih umjetnika, bit će predstavljena ljubiteljima umjetnosti u Sarajevu. Izložba pod nazivom

Detaylı

UNTERICHTSMODELL. Sprache ist Verbindung zwischen Menschen und Kulturen; unsere Kinder lernen trotz

UNTERICHTSMODELL. Sprache ist Verbindung zwischen Menschen und Kulturen; unsere Kinder lernen trotz UNTERICHTSMODELL MEHRSPRACHIGER UNTERRICHT Sprache ist Verbindung zwischen Menschen und Kulturen; unsere Kinder lernen trotz unterschiedlichster Muttersprachen eine gemeinsame Sprache: D EUTSCH Die Schülerinnen

Detaylı

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des Marius Höfinger Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten Eine Initiative des Fair chances for all children All children in Austria are entitled to equal conditions when starting school. It is very important

Detaylı

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des Marius Höfinger Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten Eine Initiative des Fair chances for all children All children in Austria are entitled to equal conditions when starting school. It is very important

Detaylı

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO FILOZOFSKI FAKULTET MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP ULUSLARARASI B L MSEL TOPLANTI CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO Iskustvo međudržavnih odnosa OSMANLI İMPARATORLUĞU VE KARADAĞ Ülkeler arası ilişkiler 23. i 24. novembar

Detaylı

unistor, aurostor, geostor HR, RS, SI, TR

unistor, aurostor, geostor HR, RS, SI, TR unistor, aurostor, geostor HR, RS, SI, TR Upute za rukovanje i instaliranje unistor, aurostor, geostor Bivalentni spremnik tople vode za solarni uređaj VIH S Spremnik tople vode za sustave grijanja VIH

Detaylı

HLM140HP/HLM140SP MAŞINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR PE BENZINĂ DE 45CM MANUAL DE UTILIZARE 45CM MOTORNA KOSILICA KORISNI»KI PRIRU»NIK

HLM140HP/HLM140SP MAŞINĂ DE TUNS GAZON CU MOTOR PE BENZINĂ DE 45CM MANUAL DE UTILIZARE 45CM MOTORNA KOSILICA KORISNI»KI PRIRU»NIK HLM140HP/HLM140SP F TONDEUSE À GAZON THERMIQUE 45CM GB 45CM PETROL MOWER MANUEL D UTILISATION 1 USER S MANUAL 11 BEDIENUNGSANLEITUNG 21 D 45CM RASENMÄHER BENZINBETRIEB E CORTACÉSPED DE GASOLINA DE 45CM

Detaylı

T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Internet Bosna Hersek Komunikasyonu Düzenleme Ajansı (RAK) nın 2008 yıllına ait internet hizmeti sunan şirketlerde yaptığı anket sonuçlarına göre hazırlanan rapor geçenlerde yayınlanmıştır. Bu rapor 66

Detaylı

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige

WIP komplett. Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für Drittstaatsangehörige Dieses Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und das Bundesministerium für Inneres kofinanziert WIP komplett Wirtschaftssprache Deutsch Interkulturelles Lernen Praktische Anwendung für

Detaylı

HZTA klasa: /

HZTA klasa: / Stranica 1/6, Izrađeno 3.09.2012. prema Uredbi EC/1907/2006. Izdanje I. ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU 1.1. Identifikacija proizvoda Trgovačko ime: Kemijsko ime:

Detaylı

Uređaji za upravljanje redovima čekanja. Katalog proizvoda DORA

Uređaji za upravljanje redovima čekanja. Katalog proizvoda DORA Uređaji za upravljanje redovima čekanja Katalog proizvoda DORA Salon bankarske opreme Poštovani, u današnje je vrijeme veliki izazov udovoljiti zahtjevima tržišta u svim segmentima. I sami se svakodnevno

Detaylı

Broj S a d r ž a j Važi Naređenje. broj. SRBIJA TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 2/

Broj S a d r ž a j Važi Naređenje. broj. SRBIJA TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 2/ 2 SRBIJA TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 2/16 1. Zbog nagomilavanja bruta, uvi se sledeće transportno ograničenje: 2. Uputno pručje: Srbija, stanice: Sremska Mitrovica (c CIM 16509-2) i Petrovaradin (c CIM

Detaylı

BROJ IME I PREZIME PROSJEK FAKULTET PROGRAM TUBA (RAMAZAN) KARATAS FASS VACD KUBRA (DURSUN) MULAYIM FASS PSY

BROJ IME I PREZIME PROSJEK FAKULTET PROGRAM TUBA (RAMAZAN) KARATAS FASS VACD KUBRA (DURSUN) MULAYIM FASS PSY DOPUNJENA (AŽURANA) KONAČNA LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA PO KONKURSU ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ORGANIZACIONE JEDINICE INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA U SARAJEVU

Detaylı

Dinamičko programiranje - zadaci

Dinamičko programiranje - zadaci Dinamičko programiranje - zadaci Dinamičko programiranje (DP) je nastalo kao način rešavanja jedne klase algoritamskih problema, u kojima se traži optimalno rešenje, odnosno rešenje koje maksimizira ili

Detaylı

STARI MOST U OSMANSKIM DOKUMENTIMA

STARI MOST U OSMANSKIM DOKUMENTIMA MUSEUM OF HERZEGOVINA MOSTAR MUZEJ HERCEGOVINE MOSTAR MOSTAR-HERSEK MÜZESI STARI MOST U OSMANSKIM DOKUMENTIMA THE OLD BRIDGE IN OTTOMAN DOCUMENTS Editor: İdris Bostan Priredio: İdris Bostan OSMANLI BELGELERİNDE

Detaylı

predn- ja korica unutarnja prazna

predn- ja korica unutarnja prazna prednja korica unutarnja prazna SOLANA 125 GODINA, monografija Izdavač: SOLANA d.d. Tuzla Tuzla, Ulica soli 3 Za izdavača: Prof. dr. sc. Izudin Kapetanović, direktor Urednik: Zvonimir Banović Uređivački

Detaylı

E uzu billahi mineššejtanirradžim, Bismillahirrahmanirrahim

E uzu billahi mineššejtanirradžim, Bismillahirrahmanirrahim E uzu billahi mineššejtanirradžim, Bismillahirrahmanirrahim Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme

Detaylı

Kako firme koriste faktoring

Kako firme koriste faktoring Kako firme koriste faktoring Studije slučajeva S t u d i j e s l u č a j e v a s u p r e u z e t e o d F a c t o r C h a i n I n t e r n a t i o n a l w w w. f c i. n l Proizvođači turskih ćilima koriste

Detaylı

HR (2-22) RO (23-44) TR (45-65)

HR (2-22) RO (23-44) TR (45-65) HR (2-22) RO (23-44) TR (45-65) OBJAŠNJENJE ZNAKOVA Znakovi Namjenjen samo glavi trimera. UPOZORENJE: Čistači šume, šikare i šišači mogubitiopasni! Neoprezna ili nepravilna uporaba može dovesti do ozbiljnih,

Detaylı

ja/yes/oui/evet/da nein/no/non/hayir/ne Staatsangehörigkeit/ Nationality / Nationalité / Uyruğu / Drzavljanstvo

ja/yes/oui/evet/da nein/no/non/hayir/ne Staatsangehörigkeit/ Nationality / Nationalité / Uyruğu / Drzavljanstvo Antrag auf Erteilung Verlängerung von Application for/demande de/ issue/délivrer/ prolongation of /renouveler/ Başvuru Formu Belgesi / Molba za İzin / izdavanje İznin uzatilmasi /produzenje Eingang: Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

P O S L J E D N J I A L L A H O V P O S L A N I K

P O S L J E D N J I A L L A H O V P O S L A N I K P O S L J E D N J I A L L A H O V P O S L A N I K sallallahu alejhi ve sellem Prof. dr. Ramazan Ayvallı Univerzitet Marmara, Teološki fakultet Preveo s turskog: Hamza Lavić İstanbul, ul. Çatalçeşme br.

Detaylı

Pjesnik Sabit Alaudin Užičanin ( ) poznat je po

Pjesnik Sabit Alaudin Užičanin ( ) poznat je po Dr. Adnan Kadrić DVIJE KASIDE RAMAZANIJE SABITA ALAUDINA UŽIČANINA (1650-1712) UVOD Pjesnik Sabit Alaudin Užičanin (1650-1712) poznat je po svome osobenom stilskome izrazu u divanskoj književnosti. O njegovoj

Detaylı

ORIJENTALNO-ISLAMSKA KNJIŽEVNA TRADICIJA U STVARALAŠTVU HASANA ZIJAIJE MOSTARCA

ORIJENTALNO-ISLAMSKA KNJIŽEVNA TRADICIJA U STVARALAŠTVU HASANA ZIJAIJE MOSTARCA Filozofski fakultet u Sarajevu ALENA ĆATOVIĆ ORIJENTALNO-ISLAMSKA KNJIŽEVNA TRADICIJA U STVARALAŠTVU HASANA ZIJAIJE MOSTARCA Transtekstualnost u klasičnoj osmanskoj poeziji Sarajevo, 2013 Alena Ćatović

Detaylı

Filozofski fakultet u Sarajevu AHMED SUDI BOŠNJAK. Komentator perzijskih klasika. Namir KarahaliloviĤ Munir DrkiĤ. Sarajevo, 2014.

Filozofski fakultet u Sarajevu AHMED SUDI BOŠNJAK. Komentator perzijskih klasika. Namir KarahaliloviĤ Munir DrkiĤ. Sarajevo, 2014. Filozofski fakultet u Sarajevu AHMED SUDI BOŠNJAK Komentator perzijskih klasika Namir KarahaliloviĤ Munir DrkiĤ Sarajevo, 2014. Namir KarahaliloviĤ Munir DrkiĤ AHMED SUDI BOŠNJAK KOMENTATOR PERZIJSKIH

Detaylı

Pale/Prača vaša turistička destinacija

Pale/Prača vaša turistička destinacija Pale/Prača vaša turistička destinacija U suvremenom svijetu uništavajućih tehnologija, gdje zeleni pejzaži polako postaju pustinja, ima jedna oaza netaknute prirode i bogate kulturno-historijske baštine.

Detaylı

KONAČNU RANG LISTU. Dokaz o priznanjima u OS BiH Dokaz o zdravstvenom stanju kandidata ili člana. ocjena u prethodno završenoj školskoj godini

KONAČNU RANG LISTU. Dokaz o priznanjima u OS BiH Dokaz o zdravstvenom stanju kandidata ili člana. ocjena u prethodno završenoj školskoj godini BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo za boračka pitanja TUZLA Broj: 15/1-14-013173/14 Tuzla, 30.05.2014. godine U skladu sa odredbom člana 17. stav (3) Odluke

Detaylı

dostavlja s e;- Obr az I o Z e nj e Broj: /2015 Dana, I godine

dostavlja s e;- Obr az I o Z e nj e Broj: /2015 Dana, I godine Broj: 03-017 -454/2015 Dana, I 1.06.2015. godine SKUPSTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA PREDMET: Izvje5taj o radu JU,,PedagoSki zavod Unsko-sanskog kantona" u Skolskoj 2013 /2014. godini, dostavlja s e;- Na osnovu

Detaylı

EKO MEDUZA TARIM MERKEZİ PROJESİ

EKO MEDUZA TARIM MERKEZİ PROJESİ EK-5: EKO MEDUZA TARIM MERKEZİ PROJESİ Eko Meduza firması, sebze ve meyve işleme ve üretim fabrikası olarak Crnogorka adı altında 1958 yılında faaliyete başlamıştır. Faaliyete başladığından 2 sene sonra

Detaylı

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013.

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. Opće informacije DRŽAVA: Republika Turska GLAVNI GRAD: Ankara POVRŠINA: 780.580 km 2 VALUTA: nova turska lira TRY SLUŽBENI JEZIK: turski VJERA: islam (99% zastupljena) VREMENSKA

Detaylı

Apostrofiranje ovakvih

Apostrofiranje ovakvih Bo{nja~ka rije~ RIJE^ UREDNIKA Osniva~ Bo{nja~ko nacionalno vije}e Novi Pazar Izdava~ Centar za bo{nja~ke studije Tutin - Novi Pazar Za osniva~a i izdava~a Esad D`ud`evi} Glavni i odgovorni urednik mr.

Detaylı

historija postajala je hronika koju je i danas teško ispisati, pa je gotovo nemoguće zamisliti kako je bilo preživjeti opkoljeno Sarajevo.

historija postajala je hronika koju je i danas teško ispisati, pa je gotovo nemoguće zamisliti kako je bilo preživjeti opkoljeno Sarajevo. Opsada Sarajeva je bila epizoda tolike ozloglašenosti u sukobu u bivšoj Jugoslaviji da se mora vratiti natrag u razdoblje Drugog svjetskog rata kako bi našli neku usporedbu u europskoj historiji. Od tada

Detaylı

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Savremeni turski jezik. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. Odsjek: Turski jezik i književnost. Oblast: Savremeni turski jezik. STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Odsjek: Turski jezik i književnost Oblast: Savremeni turski jezik STUDIJSKI PROGRAM II ciklusa studija LINGVISTIKA TURSKOG JEZIKA sa primjenom od akademske 2012/13.

Detaylı

OVJERENI PREVOD SA ENGlESKOG JEZI KA SPORAZUM 0 PORAVNANJU

OVJERENI PREVOD SA ENGlESKOG JEZI KA SPORAZUM 0 PORAVNANJU OVJERENI PREVOD SA ENGlESKOG JEZI KA SPORAZUM 0 PORAVNANJU Ovaj Sporazu m o poravn an_1u je zakijucen dana 30. aprila 2014. godine. & --------.. --.. ~ ;;_\ "... (. ~:"~' tor' --~~~)., L flj /).. f ~_.,

Detaylı

Urednik Amar Imamović. Recenzenti Lejla Gazić Sanjin Kodrić Ervin Jahić. Likovno oblikovanje Rasim Šahman

Urednik Amar Imamović. Recenzenti Lejla Gazić Sanjin Kodrić Ervin Jahić. Likovno oblikovanje Rasim Šahman Urednik Amar Imamović Recenzenti Lejla Gazić Sanjin Kodrić Ervin Jahić Likovno oblikovanje Rasim Šahman Adnan Kadrić MOSTARSKI BULBULI Poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima Fondacija Baština

Detaylı