Faaliyet Raporu Annual Report

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu Annual Report"

Transkript

1 Faaliyet Raporu Annual Report 2007

2 Annual Report çindekiler Table of Contents 23 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Convenience Translation of Compliance Opinion on The Annual Report 45 Ola an Genel Kurul Gündemi / Ordinary General Assembly Agenda 6 Bölüm 1: Sunufl / Part 1: Introduction 89 Yap Kredi Emeklilik'in Tarihçesi ve Ortakl k Yap s / History and Shareholder Structure of Yap Kredi Emeklilik 1011 Misyonumuz, Vizyonumuz ve De erlerimiz / Our Mission, Our Vision, Our Values 1213 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj / Chairman s Message 1415 Genel Müdür ün Mesaj / General Manager s Message 1625 Sektörümüzdeki Geliflmeler / Developments in our Sector 2631 fiirketimizdeki Geliflmeler / Developments in our Company 32 Bölüm 2: Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar na liflkin Bilgiler / Part 2: Management and Corporate Governance Procedures 3437 Yönetim Kurulu / Board of Directors 3839 Denetçiler / Auditors 4041 Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar / General Manager and Assistant General Managers 4243 nsan Kaynaklar Politikam z ve Uygulamalar m z / Our Human Resources Policy and Procedures 4445 fiirketin Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllere liflkin Bilgiler / Our Company's Risk Group and Related Activities 4647 Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar na liflkin Bilgiler / Applied Risk Management Policies 4849 ç Denetim Faaliyeti Hakk nda Bilgiler / Internal Audit 4849 Sermaye Yeterlili i / Capital Adequacy 50 Bölüm 3: Teknik Sonuçlar / Part 3: Technical Results 52 Prim ve Katk Pay Üretimi / Premium and Contribution 52 Yaflam Sigortalar Pazar Pay / Market Shares in Life Insurance 53 Yaflam Sigortalar Müflteri Say lar / Number of Life Insurance Customers 53 Bireysel Emeklilik Sözleflme Say lar / Number of Private Pension Contracts 54 Bireysel Emeklilik Pazar Pay Sözleflme / Market Shares in Private PensionContracts 54 Bireysel Emeklilik Pazar Pay Fon Büyüklü ü / Market Shares in Private PensionFund Size 55 Net KârZarar / Net ProfitLoss 55 Özkaynaklar / Shareholders Equity 56 Teknik Karfl l klar / Technical Reserves 57 Yaflam Sigortalar Teknik Kârl l k Oranlar / Life Insurance Technical Profitability Ratios 58 Bölüm 4: Finansal Bilgiler 60 Denetçi Raporu 61 Ba ms z Denetim Raporu 62 Ayr nt l Bilançolar 67 Ayr nt l Gelir Tablolar 69 Ayr nt l Bilanço Dipnotlar 83 Ayr nt l Gelir Tablosu Dipnotlar 87 Part 4: Financial Information 88 Statutory Auditors' Report 89 Independent Auditors' Report 90 Balance Sheets 95 Statements of Income 97 Notes to The Balance Sheet 111 Notes to The Statements of Income 114 Bölüm 5: Adresler / Part 5: Adresses

3 2 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Yap Kredi Emeklilik A.fi. nin ( fiirket ) 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle Genel Kurulu na sunulmak üzere haz rlanan y ll k faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu fiirket yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ile uyumuna iliflkin olarak görüfl bildirmektir. Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslara uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, denetimin y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ile uyumuna iliflkin önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere yürütülmesini öngörmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, uygunluk görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla Yap Kredi Emeklilik A.fi. nin 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar nda yer alan bilgiler ile uyumludur. Bu uygunluk görüflü fiirket in Genel Kurulu na sunulacak y ll k faaliyet raporuna iliflkin olarak haz rlanm flt r. Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers Talar Gül, SMMM Sorumlu Ortak, Bafldenetçi stanbul, 6 Mart 2008

4 Annual Report Convenience Translation of Compliance Opinion on The Annual Report CONVENIENCE TRANSLATION OF COMPLIANCE OPINION ON THE ANNUAL REPORT (ORIGINALLY ISSUED IN TURKISH) We have been engaged to audit the annual report of Yap Kredi Emeklilik A.fi. (the Company ) as of 31 December This annual report is the responsibility of the Company's management. Our responsibility, as independent auditors, is to express an opinion on the annual report about whether the financial information presented in the annual report is consistent with the audited financial statements. We conducted our audit in accordance with the principles and procedures regarding the preparation and issue of annual reports set out by the regulations in conformity with the Insurance Law numbered Those regulations require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial information presented in the annual report is consistent with the audited statements. We believe that our audit provides a reasonable and sufficient basis for our opinion. In our opinion, the financial information included in the accompanying annual report, in all material respects, is consistent with the information included in the audited financial statements of Yap Kredi Emeklilik A.fi. as at 31 December This compliance report is prepared with regards to the annual report presented at the Company's General Shareholders' Meeting. Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers Talar Gül, SMMM Partner Istanbul, 6 March 2008

5 4 Faaliyet Raporu 2007 Ola an Genel Kurul Gündemi 1. Aç l fl ve Baflkanl k Divan seçimi, y l faaliyet ve hesaplar hakk nda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar ile d fl denetim flirketi Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (PwC)'nin Ba ms z D fl Denetim Raporu özetinin okunmas, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2007 y l bilançosu ve gelir tablolar ile ilgili önerisinin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi, 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre y l içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yap lan de iflikliklerin onaylanmas, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin, flirketin 2007 y l faaliyetlerinden dolay ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu'nun 2007 y l kazanc n n da t lmas ve da t m tarihi konusundaki önerisinin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi, 6. Görev süresi dolmufl bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya de ifltirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 7. Görev süresi dolmufl bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya de ifltirilmeleri, 8. Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri ile Denetçilerin ayl k brüt ücretlerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu taraf ndan seçimi yap lan ba ms z denetleme kuruluflunun onaylanmas, 10. Yönetim Kurulu üyelerine, flirket konusuna giren iflleri, bizzat veya baflkalar ad na yapmalar ve bu nevi iflleri yapan flirketlerde ortak olabilmeleri, di er ifllemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Genel Kurul Toplant tutana n n Baflkanl k Divan nca imzalanmas ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 12. Dilekler.

6 Annual Report Ordinary General Assembly Agenda 1. Opening and election of the Presidential Board, 2. Reading of and negotiation on the reports from the Board of Directors and Internal Auditors concerning 2007 activities and accounts, as well as the summary of the report provided by Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (PwC), an external auditing company; approval, approval with amendments or rejection of the 2007 balance sheet and income statements, proposed by the Board of Directors, 3. Approval of the amendments made to the Board members over the year, according to Article 315 of the Turkish Commercial Code, 4. Discharge of the Board Members and auditors covering the company's 2007 activities, 5. Approval, approval with amendments or rejection of the paying dividends and payment date from 2007 profits, as proposed by the Board of Directors, 6. Reelection or replacement of Board Members completing their run in office; and setting their terms of office, 7. Reelection or replacement of Auditors completing their term in office, 8. Setting of monthly salaries for the Chairman of the Board, Board Members and Auditors, 9. Approval of the independent auditing company selected by the Board of Directors, 10. Authorization of the Board Members, to carry out businessrelated activities either individually or on behalf of others; to become partners in companies involved in such activities; and to manage other procedures, within Articles 334 and 335 of the Turkish Commercial Code, 11. Authorization of the Presidential Board to sign the General Assembly minutes on behalf of the participating shareholders, 12. Remarks.

7 6 Faaliyet Raporu 2007 Bölüm 1: Sunufl Part 1 : Introduction

8 Annual Report Maide Arel, simsiz, 1951, Duralit üzerine ya l boya, 41 x 28 cm Yapı Kredi Koleksiyonu Maide Arel, No Name, 1951, Oil on Board, 41 x 28 cm Yap Kredi Collection

9 8 Faaliyet Raporu 2007 Yap Kredi Emeklilik'in Tarihçesi ve Ortakl k Yap s Yap Kredi Emeklilik, Halk Yaflam ad yla 29 Ocak 1991 tarihinde sa l k, yaflam ve ferdi kaza alanlar nda hizmet vermek amac yla kuruldu. Ba l bulundu u finans grubundaki flirketlerle olan sinerjiyi art rmak amac yla 1 Ekim 2000 tarihinde Yap Kredi Yaflam ismini alarak hizmetlerine devam etti. Yap Kredi Yaflam, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet göstermek amac yla çal flmalar na 2000 y l nda bafllad. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Yasas gere i emeklilik branfl ruhsat al nan tarihten itibaren iki y l içinde (Yap Kredi Emeklilik için Temmuz 2005'e kadar) devredilmesi gereken sa l k sigortas portföyünün yenileme ifllemleri, 2001 y l bafl nda Yap Kredi Sigorta'ya devredildi. Emeklilik flirketine dönüflüm sürecinde her aflamada yasal gereklilikleri tamamlayan ilk flirketlerden birisi oldu. 3 Aral k 2002 tarihinde Hazine Müsteflarl 'ndan al nan emeklilik flirketine dönüflüm izninin ard ndan, 30 Aral k 2002 tarihinde flirket ismi Yap Kredi Emeklilik olarak de iflti y l nda Koç Holding ile uluslararas bankac l k grubu talyan UniCredit'in yüzde 50yüzde 50 ortakl olan Koç Finansal Hizmetler bünyesinde yer alan Koçbank, Koçbank Nederland, Koçbank Azerbeycan, Koç Yat r m, Koç Portföy, Koç Leasing ve Koç Factoring ile Yap Kredi ve ifltiraklerinin tek bir çat alt nda birleflmesi karar al nd. Bir Yap Kredi ifltiraki olan Yap Kredi Emeklilik bu karar gere ince Koç Finansal Hizmetler çat s alt nda daha da güçlenerek ülkemizde bireysel emeklilik ve yaflam sigortac l sektörlerinde öncü yerini sa lamlaflt rd. Bireysel emeklilik planlar n n sat fl na 27 Ekim 2003 tarihinde bafllayan Yap Kredi Emeklilik, o tarihte toplam 11 flirketin faaliyet gösterdi i Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2003 y l n n sonunda pazar liderli ine ulaflt. Emeklilik Gözetim Merkezi ve Sermaye Piyasas Kurulu verilerine göre, 2004 y l n kat l mc ve sözleflme say s ile, toplanan katk pay ve yönetilen fon büyüklü ünde lider olarak tamamlad. Yap Kredi Emeklilik, 2005 y l içerisinde sözleflme say s na ve 100 milyon YTL fon büyüklü üne ulaflan ilk emeklilik flirketi oldu, ayn y l sözleflme ve kat l mc say lar bak m ndan sektör lideri olarak tamamlad y l nda ise sözleflme ve 300 milyon YTL fon büyüklü üne ulaflan ilk emeklilik flirketi oldu y l nda Capital Dergisi'nin bir sayg nl k araflt rmas olan Türkiye'nin En Be enilen fiirketleri Araflt rmas 'nda Bireysel Emeklilik Sektörü'nün en be enilen flirketi seçildi. YAPI KRED EMEKL L K A.fi. Orta n Unvan Hisse Tutar Hisse Oran (YTL) (%) Yap Kredi Sigorta A.fi ,92 Di er Ortaklar ,08 Toplam ,00

10 Annual Report History and Shareholder Structure of Yap Kredi Emeklilik Yap Kredi Emeklilik was originally established as Halk Yaflam on 29 January 1991, to provide services in health, life and accidental death insurance areas. In order to reinforce the synergy with other companies in the same financial group, the name of the company was changed to Yap Kredi Yaflam on 1 October Yap Kredi Yaflam began in 2000 restructuring its organization to operate within the Private Pension System. The renewals of the health insurance portfolio, which according to the Private Pension Saving and Investment System Law must be transferred within two years after receiving a retirement license (until July 2005 for Yap Kredi Emeklilik), was transferred to Yap Kredi Sigorta (Insurance) at the beginning of As one of the first companies to complete all the legal requirements at every stage of the process, Yap Kredi Yaflam received its license from the Turkish Treasury to become a pension company on 3 December 2002, and the company's name was changed to Yap Kredi Emeklilik on 30 December In 2005, Koçbank, Koçbank Netherlands, Koçbank Azerbaijan, Koç Investment, Koç Portfolio, Koç Leasing and Koç Factoring merged with Yap Kredi and its subsidiaries under Koç Financial Services, an equal partnership between Koç Holding and the Italian UniCredit, an international banking group. Following this development, Yap Kredi Emeklilik, a subsidiary of Yap Kredi Bank, grew stronger under Koç Financial Services, consolidating its leading position as a private pension and life insurance company in Turkey. Yap Kredi Emeklilik, which started selling private pension plans on 27 October 2003, soon became the market leader out of the 11 companies operating within the Private Pension System at the end of According to data provided by the Pension Monitoring Center and the Capital Markets Board, it ended 2004 as the market leader, based on the number of participants and contracts as well as the size of total contribution and funds managed. In 2005, Yap Kredi Emeklilik became the first pension company to reach 100,000 contracts with a total of YTL 100 million fund size and ended the year as the sector leader in terms of the number of participants and contracts. In 2006, the company become the first pension company to reach 150,000 contracts and fund size of YTL 300 million. In Capital Magazine's prestigious survey of The Most Admired Companies, Yap Kredi Emeklilik was selected as The Most Admired Company in the Private Pension System for YAPI KRED EMEKL L K A.fi. Amount in Percentage of Title of Partner Shares (YTL) Shares (%) Yap Kredi Sigorta A.fi. 57,957, Other Partners 42, Total 58,000,

11 10 Faaliyet Raporu 2007 Misyonumuz, Vizyonumuz ve De erlerimiz Misyonumuz Vizyonumuz De erlerimiz Biz, insanlar n güvenli bir gelece e sahip olmalar için çal fl r z. Sigorta ve bireysel emeklilik sektörüne geliflim ve de iflimle öncülük eden, yaratt fonlarla ülke ekonomisine katk da bulunan, yüzy l n ilk çeyre i içerisinde Türkiye'nin en büyük finans flirketi olmak. Güvenilir olmak, nsan odakl yaklafl m, Kaliteli ve profesyonel hizmet, Tak m ruhu ile çal flmak, Sürekli geliflim, De iflime öncülük etmek.

12 Annual Report Our Mission, Our Vision, Our Values Our Mission Our Vision Our Values Our job is to provide people with a secure future. Our goal is to become Turkey's largest financial corporation by the end of the first quarter of the century by leading the insurance and private pension sector through development and innovation and by contributing to our country's economy with the funds we create. Reliability, A humanoriented approach, Professional, quality services, Team spirit, Continuous improvement, Pioneering change.

13 12 Faaliyet Raporu 2007 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Chairman s Message Son dönemde ekonomide siyasi istikrar n ve yap sal reformlar n yaratt olumlu hava, 2007 y l nda Cumhurbaflkanl ve genel seçimin etkisiyle yerini daha temkinli bir ortama b rakt. Hedefe uygun olmasa da, tek haneli enflasyonla y l tamamlan rken, beklentilere uygun bir büyüme rakam elde edildi. Bu siyasi ve ekonomik ortam, faaliyette bulundu umuz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat sigortalar n n gelifliminde de etkili oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin faaliyete geçmesiyle hayat sigortalar nda, özellikle daha önce bu amaca hizmet eden birikimli ürünlerden kaynaklanan gerileme, geçti imiz y l da sürdü. Beklenildi i üzere birikimli hayat sigortalar nda düflüfle karfl n, risk teminatl ürünler ve bireysel kredilerin etkisiyle kredi hayat sigortalar nda art fl görüldü. Sonuçta sektördeki toplam hayat prim üretimi bir önceki y la göre artarak YTL oldu. Geçti imiz y l Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2006 y l na benzer bir seyir izlendi. Y l sonunda BES'teki fon büyüklü ü, katlanarak büyümeyi sürdürerek 2006 y l na oranla neredeyse 2 kat artt ve YTL'ye ulaflt. Bireysel emeklilikteki sözleflme say s adede ç kt, sistemdeki kat l mc lar n toplam kifliye ulaflt. Henüz 4 y ll k bir geçmifle sahip sistemde, kat l mc, sözleflme say s ve fon büyüklü ünde var lan rakamlar, gelecekteki beklentilere ulafl laca n n göstergesi oldu. Sektörümüz h zla büyürken flirket olarak biz de geliflimimizi devam ettirdik y l nda bir önceki y la göre flirketimizin sözleflme say s yüzde 32, fon büyüklü ümüz yüzde 46 oran nda artt. Hem iç, hem d fl pazardan sektöre duyulan ilgi 2007 y l nda da devam etti. Sat n alma ve birleflmeler yoluyla sektöre yabanc sermaye girifli ile yeni flirket kurma haz rl klar geçti imiz y l da tüm h z yla sürdü. Dünya piyasalar ndaki geliflmelere paralel durgunluk endiflesiyle bafllayan 2008 y l nda geliflmekte olan bir pazar olman n etkisiyle de sektörümüzün h z n kaybetmemesini beklemekteyiz. Ülke ekonomisi gibi sektörümüzün geliflimi için de, siyasi tart flmalardan ar nd r lm fl, Avrupa Birli i ile müzakere sürecinin devam etti i ve baflta sosyal güvenlik olmak üzere yap sal reformlar n gerçeklefltirildi i ortam n sürdürülmesi çok önemlidir. Bireysel Emeklilik Sistemi, ülkemizin gelece i için çok önemli bir kazan md r. Bu bak fl aç s ndan hareketle, biz de flirket olarak katma de erli hizmetlerimizle ülkemizin ve bireylerin gelece ine de er kazand rmaya, yenilikçi tutumumuzla sektörümüze öncülük etmeyi sürdürece iz. Tayfun Bayaz t Yönetim Kurulu Baflkan

14 Annual Report Henüz 4 y ll k bir geçmifle sahip sistemde, kat l mc, sözleflme say s ve fon büyüklü ünde var lan rakamlar, gelecekteki beklentilere ulafl laca n n göstergesi oldu. The numbers achieved in the system in only four years in terms of number of participants, contracts and the size of the funds indicate the potential to meet future expectations. The positive climate created by political stability and structural reforms in the recent years took a more prudent tone in 2007, with the effects of the presidential and general elections. The year ended with a onedigit inflation rate, albeit off target, and a growth rate in line with expectations. This political and economic environment had an impact on the growth on Private Pension System (BES) and life insurance products. The decline in life insurance products after the launch of the Private Pension System continued across the previous year, due in particular to the decline in savings life insurance products that previously served the same purpose. Despite the decrease in savings life insurance products, an expected rise in credit life insurance products was noted, thanks largely to risk products and retail loans. Consequently, the total premiums generated rose compared to the previous year, to YTL 1,412,198,649. Last year, the Private Pension System maintained a similar trend as in At the end of the year, the volume of funds in the system sustained its exponential growth reaching YTL 4,571,115,216, almost doubling the 2006 figure. The number of private pension contracts increased to 1,576,273 while the number of participants in the system reached to 1,457,704. The numbers achieved in the system in only four years in terms of number of participants, contracts and the size of the funds indicate the potential to meet future expectations. Our company also continued to grow in this rapidly expanding sector. In 2007, our number of contracts soared by 32 %, and our fund size by 46 %, compared to the previous year. The interest to our sector from both domestic and foreign markets continued in 2007, foreign capital inflew through acquisitions, mergers and new company foundations started with concerns of recession parallel to the global markets; however, we expect our sector to sustain its growth on account of being an emerging market. For the development of both Turkey's economy and our sector, it is important that to maintain a depoliticized business environment, and pursue negotiations with the European Union and conduct structural reforms, particularly in the field of social security. The Private Pension System is a considerable asset for the future of our country. Bearing this in mind, we will lead our sector using our innovative approach and continue to create value for the future of our country and its people with our valueadded services. Tayfun Bayaz t Chairman

15 14 Faaliyet Raporu 2007 Genel Müdür ün Mesaj General Manager s Message 2007 y l sektörümüzde iki önemli de iflime sahne oldu. Sigorta sektörü, 13 y l n ard ndan ilk yasas na kavuflurken, faaliyet alanlar m z aç s ndan bir di er önemli geliflme ise Yeni Hayat Sigortalar Yönetmeli i'nin yay nlanmas yd. Bugüne kadar sigorta flirketleri taraf ndan eksikli i hissedilen, sektörü tümüyle ele alan bir yasal düzenleme getirmesi aç s ndan önemi olan Sigortac l k Yasas, sektörün daha disiplinli ve koordineli çal flaca bir ortam yaratacakt r. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) mevcutta zaten çok iyi olan yasal altyap s n daha iyi duruma getirecek yeni kanun de ifliklikleri de Sigortac l k Yasas kapsam nda yürürlü e girdi. Önümüzdeki dönemde bu düzenlemelerin, esas ve usullerinin belirlenmesiyle sistemin gelifliminin h zlanarak artmas n bekliyoruz. Geçti imiz y l sonunda flirketimizin özkayna YTL'ye ulafl rken, çal flan say m z 917 oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet gösteren flirketlerin, bafllang ç maliyetleri ve tan t m giderlerinin yüksekli i nedeniyle, 5 ile 8 y ldan önce kâra geçmesi beklenmemektedir. Ancak, hem hayat sigortac l, hem de bireysel emeklilikte faaliyet gösteren bir flirket olarak hayat branfl m z n da katk lar yla 3 y l sonra yeniden kâra geçmifl bulunmaktay z. fiirketimizin 2007 y l vergi sonras net kâr YTL'dir. Hayat prim üretimimiz toplam YTL olurken, hayat matematik karfl l klar m z YTL oldu. Hayat sigortalar ndaki prim üretimimizin yaklafl k 66 milyon YTL'si birikimli ürünlerden, 23 milyon YTL'si kredi hayat sigortalar ndan, 10 milyon YTL'si ise risk ürünlerimizden sa land. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ise flirketimizin yürürlükteki sözleflme say s , fon büyüklü ü ise YTL oldu. Emeklilik yat r m fonlar içerisinde fiirketimizin pazar pay da yüzde 15,34 olarak gerçekleflti. Bu sonuçlar de erlendirdi imizde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, flirketimizin bafllang ç hedefleriyle uyumlu, istikrarl bir büyüme içinde oldu unu söyleyebiliriz. Ülkemizde sistemin gönüllülük esas na dayal olmas, sektör olarak elde edilen baflar n n önemini vurgulamaktad r. Bu ba lamda yeni ve geliflmekte olan bir sektör olmas n n etkisiyle, ekonomide önemli bir istikrars zl k yaflanmamas halinde 2008 y l nda da geliflim h z nda bir de ifliklik olmas n beklememekteyiz. Önümüzdeki dönemde flirket olarak flimdiye kadar oldu u gibi, gerek banka flubeleri, gerek acentelerimiz ve brokerlar, gerekse sat fl örgütümüzle de iflik pazar katmanlar na, onlara göre kurgulanm fl kampanya ve ürünlerle ulaflmay planlamaktay z. Bir di er hedefimiz ise sundu umuz hizmetleri, müflteri iliflkileri yönetimi (CRM) stratejileriyle daha da ileri götürmek ve müflterilerimize emekliliklerine uzanan yolda, hem en iyi flekilde k lavuzluk etmek, hem de karfl laflabilecekleri risklere karfl onlar ürünlerimizle güvence alt na almakt r. fiirket olarak 2008 y l nda da, bugüne kadar oldu u gibi sözleflme say s nda da, fon büyüklü ünde de önemli varl m z sürdürece imize inan yoruz. Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi, Ertu rul Firkateyni: Japonya'da bir Türk gemisi ve Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+) isimli sektörel ve toplumsal fayda amaçl projelerimizin katk lar yla sektörümüzdeki öncü rolümüzü devam ettirece imize olan inanc m z tamd r. Doç. Dr. S. Giray VEL O LU Genel Müdür

16 Annual Report Bu sonuçlar de erlendirdi imizde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, flirketimizin bafllang ç hedefleriyle uyumlu, istikrarl bir büyüme içinde oldu unu söyleyebiliriz. These figures indicate that the Private Pension System is growing consistently and in line with initial targets. Year 2007 was characterized by two important changes in our sector. One of them being the first insurance law after 13 years, and the other being new Life Insurance Regulations which was particularly important for our activities. As anticipated by insurance companies, the Insurance Law will, without a doubt, help to create a more disciplined and coordinated environment in terms of regulating the sector as a whole. New amendments that will further reinforce the already solid legal infrastructure of the Private Pension System (BES) have also come into effect with the Insurance Law. In the next period we expect an accelerating improvement in the system with the specification of the basis and procedures of this regulation. At the end of last year, shareholder s equity of our company went up to YTL 96,582,648, with the number of employees standing at 917. Due to high initial costs and promotion expenditures, companies in the Private Pension System are not expected to make profits before completing a 58 years period. However, as a company operating in the fields of both life insurance and private pensions, we have begun to make a profit again after only 3 years with the contribution of our life insurance business. Our profit in 2007 is YTL 27,982,675, after tax. Our total life insurance premium production is YTL 98,606,733 with our life mathematical reserves reaching YTL 475,603,882. Approximately YTL 66 million of our premium production in life insurance products came from savings life insurance products, YTL 23 million from credit life insurance products, and YTL 10 million from risk products. In the Private Pension System, the number of contracts in force is 251,044, with a fund volume of YTL 701,422,402 and our company's market share in pension funds is %. These figures indicate that the Private Pension System is growing consistently and in line with initial targets. The fact that the system in our country is based on voluntary participation underlines the significance of the success as the sector. In this context, given that this is a new and developing industry, we can expect a steady growth in 2008, provided that there is no economic instability experienced. As in previous periods, we plan to reach different market segments with customized campaigns and products, through our branches, agencies, brokers and sales organization. Another target of ours is to improve our services with Customer Relations Management (CRM) strategies and, provide a good guidance to our customers heading towards retirement while securing them against potential risks with our products. We believe we will protect our strong position concerning the number of contracts and fund size in 2008, while our industrial and social responsibility projects, such as the Private Pension and Insurance Academy, The Frigate Ertugrul: A Turkish Ship in Japan, and the Old Age Research Center (+65) will help us maintain our leadership. Assoc. Prof. S. Giray VEL O LU General Manager

17 16 Faaliyet Raporu 2007 Sektörümüzdeki Geliflmeler Dünyada hayat sigortac l 2007 y l nda da geliflmeye devam etti ve enflasyondan ar nd r lm fl prim üretiminde yüzde 4 oran nda bir büyüme görüldü. Avrupa'da özellikle ngiltere, Fransa ve Almanya'da büyüme yüzde 10 seviyelerine ulafl rken, geliflmekte olan Asya ve Latin Amerika ülkelerinde prim üretimleri yaklafl k yüzde 15 seviyelerinde art fl gösterdi. Bireysel emeklilik sat fllar nda ise 2007 y l nda, özellikle Avrupa'da önemli bir de ifliklik olmad. Ancak, insan ömrünün giderek uzamas ve emeklilik dönemindeki aç klar n daha da büyüdü ünü farkedenlerin say s n n artmas gibi etkenlerle, uzun vadede bireysel emeklilik sat fllar nda güçlü art fllar beklenmektedir. Ülkemizde ise son 20 y ld r sürekli geliflen sigorta sektöründe, 2007 y l sonunda toplam prim üretimi 11 milyar YTL'yi aflt, sektörün bir önceki y la göre büyümesi yüzde 13,88 oldu. Prim üretiminin GSMH'ye oran ise yüzde 1,7 düzeyinde oldu. Avrupa Birli i'nde bu oran n yüzde 8,4 oldu u düflünüldü ünde sektördeki büyüme potansiyeli ortaya ç kmaktad r. Ülkemizde gönüllülük esas na dayanan ve sosyal güvenlik sisteminin tamamlay c s olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, faaliyette bulundu u 4. y l olan 2007'de, kat l mc say s 'e, sözleflme say s 'e ve fon büyüklü ü de YTL'ye ulaflt. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, flirketimizin bafllang ç hedefleriyle uyumlu, istikrarl bir büyüme içinde oldu u söylenebilir. Di er yandan flirket olarak faaliyet gösterdi imiz hayat sigortalar branfl nda da y l sonu toplam prim üretimi YTL olarak gerçekleflti. Sigortac l k Yasas ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile lgili De ifliklikler Sigorta sektörü için 2007 y l ndaki en önemli geliflmelerin bafl nda yeni Sigortac l k Yasas 'n n kabul edilmesi geldi. Bir çerçeve kanun niteli inde olan ve ikincil düzenlemelerinin temelini AB direktiflerinin oluflturaca Sigortac l k Yasas, sektör taraf ndan 13 y ld r bekleniyordu. Dünya deneyimleri incelenerek ve Türkiye'de çok iyi çal flan fon altyap s ndan yararlan larak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin mevcutta zaten çok iyi olan yasal altyap s n daha da iyi duruma getiren yeni kanun de ifliklikleri de Sigortac l k Yasas kapsam nda Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Sigortac l k Yasas kapsam ndaki Bireysel Emeklilik Sistemi'yle ilgili son de ifliklikler flöyle s ralanabilir: EGM'nin mevzuatsal konumuna iliflkin düzenleme Grup emeklilik planlar nda hak etme kriteri (vesting) esaslar na iliflkin düzenleme Bireysel emeklilik hesaplar n n ayl k ödeme tutar n n asgari ücrete kadar olan k sm n n haczedilmemesi / rehnedilmemesi flveren hesaplar, vak f ve sand klardaki hesaplar n BES'e aktar labilmesi. Yeni Düzenlemelerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Etkisi Yeni Sigortac l k Yasas, personel vak f ve sand klar n n emeklili e yönelik taahhütlerinin oluflturdu u tutar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne veya y ll k gelir sigortalar na aktar m n mümkün k lmakta, ancak zorunlu tutmamaktad r. Bu aç dan aktar m n gerçekleflebilmesi için öncelikle sand k yönetimlerinin aktar m karar almas ve aktar m n hangi esas ile usuller çerçevesinde yap laca n n belirlenmesi gerekmektedir.

18 Annual Report Tüm dünyada çal flanlar n kurumlara ba l l nda yan faydalar s ralamas nda özel emeklilik sistemi ön s ralarda yer almaktad r. Söz konusu sand klar n say s ve varl klar hakk nda detayl bir bilgi olmamas n n yan s ra bu sand klar n varl klar n n sand k üyelerine olan taahhütlerini ne derece karfl layabilir oldu u da bilinmemektedir. Bu nedenle aktar m karar alacak sand klardan gelecek fonlar n BES'teki fon büyüklü ünü art raca n söylemenin ötesinde, aktar m n boyutu hakk nda say sal bir öngörüde bulunmak do ru olmayacakt r. Di er yandan tüm dünyada çal flanlar n kurumlara ba l l nda yan faydalar s ralamas nda özel emeklilik sistemi ön s ralarda yer almaktad r. Bu durum Türkiye için de farkl de ildir ve t pk özel sa l k sigortas nda yaflanan süreç gibi çal flanlar n n ba l l na önem veren flirketlerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ni gözard etmesi beklenemez. Grup emeklilik planlar nda hak etme kriterinin (vesting) yasalaflmas n n ard ndan önümüzdeki dönemde bu konuda yap lacak düzenlemeler ile uygulama kolayl sa lanacakt r. Bu konu daha önce, iflverenler ile çal flanlar aras nda ifl hukuku sözleflmesi çerçevesinde daha dolayl olarak çözümlenmekteydi. Pazara Yabanc Sermaye lgisi Son 3 y lda sat n almalar ve birleflmeler yoluyla pek çok yabanc sermayeli kurulufl, ülkemizde sigorta ve emeklilik flirketlerine ilgi duyarak yat r m yapt. Bugün faaliyet bafllang c olan 27 Ekim 2003'le k yasland nda birçok emeklilik flirketinde yabanc sermaye pay oldu u görülmektedir ve sektöre yabanc sermaye ilgisi devam etmektedir. Özellikle ülke ekonomisinin dünya ile entegre olma çal flmalar n n kararl geliflmesi yabanc sermayenin bugüne de il, gelece e yönelik yat r m yapt na iflaret etmektedir. Fon Performans Sektördeki emeklilik yat r m fonlar n n performanslar, YTL cinsi menkul k ymetlere yat r m yapan fonlar ve döviz cinsi menkul k ymetlere yat r m yapan fonlar olarak iki grupta incelenmelidir: YTL bazl fonlarda 2004 ve 2005 y llar nda elde edilen ve Türkiye ekonomisindeki iyileflme ile küresel piyasalardaki likidite bollu undan kaynaklanan yüksek getiri oranlar na 2006 ve 2007 y llar nda ulafl lamam flt r. Gerek iç, gerekse d fl etkilere ba l mini krizlerin yafland bu iki senede sektörün hemen hemen tüm fonlar n n performanslar nda gerilemeler kaydedilmifltir. Sabit getirili menkul k ymetlere yat r m yapan fonlar n 2007 y l getirileri incelendi inde fon performanslar n n yüzdesel olarak dar bir bantta s raland görülmektedir. K sa vadeli sabit getirili menkul k ymetlere yat r m yapan likit fonlarda sektör birincisi fonun 2007 y l getirisi yüzde 17,36 olurken, flirketimizin likit fonunun ayn dönem getirisi yüzde 16,55 olarak gerçekleflmifltir. Orta ve uzun vadeli k ymetlere yat r m yapan tahvil fonlar nda sektör birincisi fonun 2007 y l getirisi yüzde 20,72 olurken, flirketimizin tahvil fonunun ayn dönem getirisi yüzde 19,29 olmufltur bafl nda yüzde 21 olan gösterge tahvil y ll k bileflik faiz oran n n y l sonu itibariyle yüzde 16,65 seviyesinde olufltu u ortamda tahvil fonlar n n getirilerinin kabul edilebilir bir düzeyde olufltu unu söyleyebiliriz. En çok dalgalanman n yafland hisse senetleri piyasas nda yat r m yapan ve portföyünün en az yüzde 80'inin hisse senetlerinden oluflmas zorunlu olan hisse fonlar nda getiri s ralamas band n n biraz geniflledi i görülmektedir.

19 18 Faaliyet Raporu 2007 Sektörümüzdeki Geliflmeler Sektörün getiri s ralamas nda birinci s rada yer alan hisse fonunun 2007 y l getirisi yüzde 47,57, flirketimizin hisse fonunun ayn dönem getirisi ise yüzde 37,01 olmufltur. Yasal anlamda herhangi bir yat r m k s t bulunmayan ve dalgalanmalarda en h zl tepki verebilen esnek fonlarda ise sektör getirilerinin oldukça genifl bir bantta s raland gözlenmektedir y l esnek fon getirileri s ralamas nda ilk s rada yer alan fonun getirisi yüzde 33,46, son s rada yer alan fonun getirisi ise yüzde 14,05 olmufltur. fiirketimizin grup esnek ve esnek fonlar n n getirileri ise s ras yla yüzde 29,85 ve yüzde 24,82 olmufltur. Döviz bazl fonlarda ise sektör fonlar n n genelinde gözlenen de er kay plar, flirketimizin dövizli fonlar n n performanslar nda da düflüfller yaflanmas na yol açm flt r. Bahsedilen negatif performanslar YTL cinsi getiriler olup yerel paran n, yabanc paralar karfl s nda istikrarl bir flekilde de er kazand ekonomik konjonktürde normal karfl lanmas gereken de er kay plar d r. Dövizli fonlarda, fonun yat r m yapt para birimi cinsinden getirilerin dikkate al nmas n n daha anlaml oldu unu düflünmekteyiz. Sektörün genelinde dövizli fonlar n döviz cinsi getiri oranlar, bankalarda döviz mevduatlar na uygulanan faizlerden yüksek oluflmufltur. Sözleflmelerin ptali ve Sektöre Etkisi Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kiflilerin emeklilik dönemlerini hedefleyen en avantajl sistem oldu u ortada olmas na karfl n kiflilerin a rl kl olarak k sa vadeli (kredi kart borcu, borç ödeme, araba alma vb) ihtiyaçlar n karfl lamak için sistemden ayr ld klar yap lan araflt rmalarla da tespit edilmifltir. Ekonomik nedenler ad alt nda tan mlanabilecek bu sonuç, bizlere müflterilerin bu sistemi fikren yeterince sat n almad klar n göstermektedir. Geliflmifl ülkelerde de ayr lmalara bak ld nda, en önemli sebepler benzerlik göstermektedir. Sistemden ayr lmalarla ilgili istatistiklere bak ld nda sisteme giren her 100 müflterinin yaklafl k 12'sinin 12 ay sonunda sistemden ayr ld görülmektedir. fiirket olarak iptal oran m z sektör ortalamas n n alt ndad r. ptaller konusunda biz flirketlere, ülkemizde uzun dönemli istikrar n yeni yeni sa lanm fl olmas nedeniyle k sa vadeli hedeflerle yaflayan bireyleri, uzun vadeli ihtiyaçlar konusunda daha iyi bilgilendirmek gibi önemli ve zor bir görev düflmektedir. fiirketler Aras Aktar m Bireysel Emeklilik Sistemi yurt d fl ndaki uygulamalar incelenerek, fleffaf ve esneklik prensipleri çerçevesinde müflteri odakl tasarlanm fl olup, emeklilik gibi uzun dönemli bir tasarruf sürecinde kat l mc lar n en iyi hizmeti almalar için y lda bir kez flirket de ifltirme hakk tan nm flt r. Sistemi de erlendirdi imizde, halihaz rda flirketler aras transferin gerek adet, gerek tutar olarak önemli boyutlara ulaflmad görülmektedir. Geçti imiz y l aktar mlar n gerçeklefltirilen sözleflmelere oran yaklafl k yüzde 5'e denk gelmifltir. Bu oran her ne kadar düflük gibi görünse de, 2006 y l nda bu oran n yaklafl k yüzde 2 oldu u göz önüne al nd nda, flirketler aras aktar m n bir önceki y la göre yükseldi i söylenebilir. Tamamen müflteri odakl bir yaklafl mla verilen aktar m hakk, maalesef ço unlukla arac odakl olarak kullan lmaktad r. Di er bir ifadeyle aktar mdan nemalanan arac lar müflterileri aktar ma yönlendirmektedir ve zaman zaman ifl eti ine ayk r eylemler de görülebilmektedir. fiirketler aras aktar m, müflterilere daha iyi hizmet vermek ve ihtiyaçlar n karfl lamak amaçl bir hak olsa da, ihtiyaçlar yerine arac lar n tetiklemesi ile harekete geçilmesi durumunda bu trend önce flirketlere, daha sonra kat l mc lara zarar verecektir. Benzerleri Macaristan, fiili gibi ülkelerde yaflanm fl, sektörün ve müflterilerin gördü ü zararlardan sonra do ru yol bulunmufltur.

20 Annual Report Bireysel emeklilik planlar, ürün yap lar gere i risk teminat sa lamad için, risk a rl kl sigortalar tamamlay c ürünler olarak ortaya ç kmaya bafllad. Hayat Sigortas ndaki Geliflmeler Bireysel Emeklilik Sistemi'nin uygulamaya konulmas yla hayat sigortalar nda risk teminat a rl kl ürünler önem kazand. Bireysel emeklilik planlar, ürün yap lar gere i risk teminat sa lamad için, bu ürünler tamamlay c ürünler olarak ortaya ç kmaya bafllad. Bunun yan s ra birikimli yaflam sigortalar ndan bireysel emeklilik planlar na aktar m n da etkisiyle geçti imiz dönem içinde küçülen hayat sigortas portföyü, yeni gelifltirilen risk ürünleriyle varl n sürdürdü. Son y llarda hayat sigortalar n n toplam üretimine bak ld nda lokomotif unsurun, bankalar n kredi verirken müflterine satmakta olduklar kredi hayat sigortalar oldu u görülmektedir. Grup kredi hayat sigortalar zaman zaman kredi maliyetini yükselten, sat fl zorunlu tutulan bir unsur gibi görülmektedir. Oysa hayat sigortas olmayan bir konut kredi müflterisi vefat etti i takdirde, kredi alacakl s banka konuttaki ipote ini devreye sokarak borcunu tahsil edebilmekte, bu durumda vefat edenin ailesi ekonomik olarak zora düflebilmektedir. Fransa gibi baz pazarlarda hayat sigortalar n n devlet taraf ndan yapt r lmas zorunlu dahi k l nmaktad r. Burada kifliler e er halihaz rda teminat yeterli bir hayat sigortas sahibi ise ve bunu da karfl l k olarak gösterebiliyorsa bunun yeterli oldu u da unutulmamal d r. Bu nedenle süreci kolaylaflt r c tedbirler al nmas gerekmektedir. Yeni Hayat Sigortas Yönetmeli i'nin genel olarak flirketlerin masraf oranlar n azalt c tedbirleriyle bu konuya destek verdi ini söyleyebilmekle beraber, bankalar n kredi vermesi durumunda hayat sigortas n n zorunlu hale getirilmesinde ve vergi konusunda mirasç lara sa lanacak avantajlar konusunda yap lmas gereken hususlar vard r. Bu flartlar sa land nda hayat sigortalar kamu sosyal güvenlik ihtiyac n n karfl lanmas nda daha etkin bir rol alacakt r. Önümüzdeki Dönem : Beklentiler Öncelikle Bireysel Emeklilik Sistemi'nin ülkemizdeki geçmiflini de erlendirdi imizde, bafllang çtaki beklentiler çerçevesinde olumlu bir seyir izledi i vurgulanmal d r. Di er yandan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin geliflimi do al olarak ülkemizin ekonomik aç dan geliflimine paralel bir seyir izleyecektir. Bu düflünceden hareketle, ilk etapta AB ortalamas hedefine ulaflmak ülkemiz aç s ndan pek kolay olmayacakt r. Türkiye'de bugün kamu yönetiminde maafl esas na dayal zorunlu emeklilik sisteminin yan s ra tamamen gönüllülük esas na dayal ve tamamlay c olarak Bireysel Emeklilik Sistemi bulunmaktad r. Son 2 y ld r gündemde bulunan Sosyal Güvenlik Reformu kapsam nda da bu iflleyiflin devam öngörülmektedir. Di er bir deyiflle tamamen gönüllülük esas na dayal Bireysel Emeklilik Sistemi'nin rolü yeni reformla da de iflmeyecektir. Oysa birçok Avrupa ülkesi baflta olmak üzere, dünyada emeklilik sistemleri, maafl esasl yerine prim esasl, fonsuz da t m yerine fonlu, kamu yetki alan n n daralt ld, özel kesimce yönetilen emeklilik programlar na kat l m n teflvik edildi i, fleffafl k ve sahipli in artt, kat l mc lara daha çok söz hakk verildi i, yat r m riskini kat l mc lar n düzenledi i, fon yönetimi ve idari hizmetlerde uzmanlaflm fl sistemlere kaymaktad r. Dünyada genellikle 3 basamakl emeklilik sistemleri tercih edilmektedir. Türkiye'de de geliflmifl ülkelerdekine paralel baz uygulama de ifliklikleri veya farkl alanlarda yeni yaklafl mlar söz konusu oldu unda, örne in Bireysel Emeklilik Sistemi'nin sosyal güvenlik sisteminde ikinci basamakta konumland r lmas, zorunlu sosyal güvenlik ödemelerinin bir k sm n n BES'e aktar lmas veya k dem tazminat karfl l fonunun BES'te oluflturulmas gibi, AB ortalamas na ulaflmak kolaylaflacakt r.

21 20 Faaliyet Raporu 2007 Sektörümüzdeki Geliflmeler Ayr ca Sistem kurulurken daha ne yap labilirdi? diye soruldu unda bafllang çta Hazine yetkililerinin de ülkemizde uygulanmas için büyük çaba gösterdi i ngiltere'deki vergikredi (taxcredit) uygulamas akla gelmektedir. ngiltere'deki bu uygulamada, tasarruflar n emeklilik sisteminde de erlendiren çal flanlar vergi indirimi hakk elde etmektedir. Ancak vergi indirimi bizde uyguland gibi tasarruf sahibine ödemenin pefli s ra iade edilmemektedir. Tersine hükümet vergi iadesini 50 yafl na kadar sistemden ç kmamak kofluluyla kiflinin emeklilik birikimlerine dahil etmektedir. Önümüzdeki Dönem : Riskler Sektörümüzde görülen ve öngördü ümüz riskler, küresel yafllanma sorunu ve sosyal güvenlik aç klar ile ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi'nin alg lamalar na ve uygulamalar na yönelik riskler olarak iki ana bafll kta toparlanabilir. Yafllanma ve sosyal güvenlik konular, sadece ülkemizin de il, tüm dünyan n gündemindedir. Dünya nüfusu yafllan r ve do um oranlar azal rken, Türkiye de yak n zamanda bu tabloyla karfl laflacak ülkeler aras nda bulunmaktad r. Nüfusun yafllanmas, tüketimin yavafllamas, iflgücünün azalmas ve ekonomik büyümenin duraklamas anlam na gelmektedir. Sosyal güvenlik ve sa l k harcamalar artarken, bu harcamalara vergileriyle kaynak yaratan çal flan nüfus azalmaktad r. Bu nedenle sosyal güvenlik aç klar n kademeli olarak düflürmesi planan, uzun süredir Meclis gündeminde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s 'n n yasalaflmas hem ülkemizin hem de BES'in gelece i için önem tafl maktad r. Yasal düzenlemelerin flirket yükümlülüklerini art rmas olarak tan mlayabilece imiz mevzuat riski de, hem Türkiye'de, hem de dünyada önemli bir risk olarak alg lanmaktad r. Özellikle 2012 y l nda yürürlü e girmesi beklenen, flu anda da taslak halinde yay mlanan Basel II'nin sigortadaki karfl l Solvency II rejimi, risk bazl sermaye yükümlülü ü, sigorta ve emeklilik flirketlerinin risklerini daha etkin yönetmelerini ve belirlenen her bir risk kategorisi için sermaye ay rmalar n öngörmektedir. Sektörümüzde 'risk' kelimesinin bu kadar s k kullan lmaya bafllanmas da bununla ba lant l d r. Bu kapsamda flirket olarak operasyonel risklerimizi en düflük seviyeye indirip kontrolleri güçlendirme ve veri/bilgi toplama çal flmas na çok önceden bafllad k. Çal flmalar m z sistemli bir flekilde devam etmektedir. Son olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kuruldu u 2003 y l ndan bugüne kadar ülkemizin ekonomik geliflimine paralel olarak büyümesini sürdürmüfltür. Bu nedenle içsel ve d flsal nedenlerle ülkemiz ekonomisinde yaflanabilecek olas bir istikrars zl k, durgunluk sektörün büyümesinde en az ndan bir yavafllama etkisi yaratacakt r.

22 Annual Report Developments in our Sector Global expansion of the life insurance sector continued in 2007 with a premium production growth by 4 % net of inflation. This increase reached 10 % in Europe, most notably in the UK, France and Germany, and around 15 % in developing Asian and Latin American countries. There was no significant change in the sales of private pension plans in 2007, especially in Europe. However, a longer life expectancy and an evergrowing number of those with worries about the retirement financial gap, lead us to expect a substantial rise in private pension plan sales in the long term. Riding the wave of an upward trend for the past 20 years, the insurance sector in Turkey yielded a premium production of YTL 11 billion in 2007, corresponding to a growth of % compared to the previous year. The ratio of premium production to GNP, given as 1.7 % for Turkey, shows the apparent potential for growth considering that this ratio stands at 8.4 % in the EU. Based on voluntary participation and introduced as a complementary instrument to the social security system in our country, the Private Pension System (BES) reached 1,457,704 participants, with 1,576,273 contracts and a volume of funds of YTL 4,571,115,216 in 2007, in its 4th year. This shows that the Private Pension System is growing consistently and in line with our company's initial targets. On the other hand, the endofyear total premium production was YTL 1,412,198,649 in life insurance, the other area of operation for our company. The Insurance Law and Amendments to the Private Pension System In 2007, one of the most significant developments in the insurance sector was the enacting of the Insurance Law. Our sector had been anticipating the Insurance Law a framework legislation for thirteen years, which later will be supported by secondary regulations based on EU directives. As approved by the National Assembly and published in the Official Gazette, the Insurance Law also brought legal amendments to further reinforce the already solid regulatory infrastructure of the Private Pension System, which had been established by analyzing best practises worldwide and leveraging the efficient funding infrastructure in Turkey. The amendments to the Private Pension System in accordance with the Insurance Law can be listed as follows: Regulation of EGM's legislative position Regulation of vesting criteria for group pension plans Restrictions on confiscating/ pledging of the monthly pension premiums below legal the minimum wage for private pension accounts Transfer of employer accounts and employees pension funds to BES. The Effects of New Regulations on the Private Pension System Although not mandatory, the new Insurance Law allows for the transfer of the amount generated by retirement related liabilities of employees' pension funds or foundations to either the Private Pension System or to annual income insurance products. For the transfer to take place, the administrations of the employees' pension fund need to make a decision to transfer and then determine the necessary principles and procedures

23 22 Faaliyet Raporu 2007 Developments in our Sector In addition to lack of detailed information available regarding the number of such employees' pension funds or their total assets; it is also not known the extent to which the assets of these pension funds can meet the liabilities of the pension fund members. Therefore, it would be wrong to give a numerical estimate on the volume of transfers beyond predicting that the funds transferred will duly result in an increase of total funds in the BES. On the other hand, private pension plans are worldwide in the first ranks of the list of side benefits that provide loyalty of employees. The situation is similar in Turkey; therefore, just like the process of private health insurance; companies that value the loyalty of their employees cannot afford to neglect the Private Pension System. The new law also introduced vesting criteria for group pension plans, which will be supported by other regulations to further facilitate the implementation of vesting during the next period. In the past, this issue was used to be resolved indirectly within the scope of the employment contract signed between employers and employees. Foreign Capital Interest in the Market Over the past 3 years, we have seen foreign capital investment in our country's insurance and pension companies through acquisitions and mergers. Compared to 27 October 2003, when private pension system was launched, a larger proportion of pension companies now have foreign shareholders, and the interest of foreign investors continue in the sector. The stable development of our economy towards integrating with the world indicates that foreign investment cares more for the future rather than today. Fund Performance The performance of pension investment funds must be analysed into two groups: Funds investing in YTL securities, and those investing in foreign currency securities. For YTL based funds: High rates of return in 2004 and 2005 facilitated by improvements in the Turkish economy and the liquidity in global markets could not be achieved in 2006 and In fact recession was noted in the performance of all funds over these two years due to a small number of mini crises caused by internal and external factors. The 2007 returns of the funds investing in fixed income securities showed a limited percentage change. While the sector leader in money market funds investing in shortterm fixed income securities brought about a return of %, the rate of return in our company's money market fund stood at % for the same period. Similarly, the sector leader in bond funds investing in medium and longterm securities ended the year 2007 with a return rate of %, whereas the return rate of our company's bond funds came in at %. We can confidently say, however, that the returns on our bond funds were generated at an acceptable level, where the central bank's annual compound interest rate on bonds stood at 21 % at the beginning of 2007 and ended the year at %. The rates of return of equity funds also decreased slightly, whose portfolio must consist of 80 % equities, and invest in the equity market where the most fluctuation was experienced.

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 2006 FAALİYET RAPORU 2006 ANNUAL REPORT İçindekiler Table of Contents Olağan Genel

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 çindekiler / Contents Vizyon ve Misyon 01 K saca Tüprafl 02 Finansal Göstergeler 04 Operasyonel Göstergeler 05 Dünden Bugüne Tüprafl 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

Preface. Sunufl. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRSB)

Preface. Sunufl. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRSB) Ç NDEK LER CONTENTS Sunufl Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Girifl SosyoEkonomik Geliflmeler Dünya Sigorta Sektörü Avrupa Birli i Sigorta Sektörü Türk Sigorta Sektörü 1. Genel

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Genel Müdürlük ve Akçalar Fabrika / Head Office and Akçalar Factory Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Akçalar/Nilüfer/Bursa Tel: +90 (224) 484 21 70 (25 Hat/Lines), +90 (224) 280 30 00 Fax: +90 (224) 484 21

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU

BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 31.03.2005 Yer: fiirket Merkezi Saat: 11:00 Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar hesab 10.03.2005 Tarih 22 nolu Yönetim

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel

Detaylı

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors çindekiler Contents 03 05 06 08 10 12 BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors Genel Müdür Mesaj Message

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 05 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER CONTENTS 01 Kurumsal Profil Company Profile 03 Sunufl Introduction 04 Misyon, Vizyon ve De erler Mission,

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2009 Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi Can Ender Gökçe Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Bar fl Eken English

Detaylı