Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler"

Transkript

1 39

2 Nerelerde Yaþýyoruz? Taným - I: Sýnýrlarý belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýdýr. Taným - II: Bir ülkede veya bir bölgede belirli bir arada yaþayanlarýn toplam sayýsýdýr. Örneðin, ülkenin nüfusu, Doðu Anadolu Bölgesi'nin nüfusu, Ýstanbul'un nüfusu, köyün nüfusu gibi. Bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler arasýndaki sayýsal farka doðal nüfus artýþý denir. Doðumlarla kazanýlan nüfus ölümlerle kaybedilen nüfustan fazla ise orada doðal nüfus artýþý vardýr denir. Doðumlar ne kadar fazla, ölümler de ne kadar az ise orada doðal nüfus artýþý o kadar fazladýr. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler arasýndaki sayýsal farka doðal nüfus artýþý denir. Doðumlarla kazanýlan nüfus, ölümlerle kaybedilen nüfustan fazla ise orada doðal nüfus artýþý vardýr denir. Doðumlar ne kadar fazla, ölümlerde ne kadar az ise orada doðal nüfus artýþý o kadar fazladýr. Doðumlarla ölümler arasýndaki farkýn en fazla olduðu yýl 003 tür. Doðal nüfus artýþýnýn en fazla olduðu yýldýr. Verilen yýllar içinde 003 te ölümler en az, doðumlar ise en fazladýr. Buna baðlý olarak fark en fazladýr. Verilen yýllar içinde doðal nüfus artýþýnýn en az olduðu yýl 001 dir. Bu yýlda ülkede doðumlar azalmýþ ölümler artmýþtýr. Aradaki fark en azdýr. Yanýt B dir. Örnek 16 "Bir yerde, bir yýl içerisinde doðanlarla ölenler arasýndaki sayýsal farka doðal nüfus artýþý denir. Doðumlarla kazanýlan nüfus ölümlerle kaybedilen nüfustan fazla ise orada doðal nüfus artýþý var demektir." Doðum ve ölüm Türkiye de un Daðýlýþýný Etkileyen Faktörler, bir bölgenin ya da ülkenin her tarafýna ayný oranlada daðýlmaz. Bazý yerler yoðun nüfuslu iken bazý yerler tenha nüfusludur. Ülkemizde de durum aynýdýr. un daðýlýþýný Doðum Ölüm Yýllar 1. Doðal. Beþeri faktörler belirler. 1. Ülkemizde nüfusun daðýlýþýný belirleyen en önemli doðal faktörler; Yukarýda bir ülkede yýllarý arasýnda yýllara göre doðum ve ölüm miktarlarýný gösteren grafik verilmiþtir. Bu ülkede doðal nüfus artýþý hangi yýlda en az olmuþtur? A) 1999 B) 001 C) 00 D) 003 a. Yüzey þekilleri, b. Ýklim özellikleri, c. Doðal bitki örtüsü, d. Su kaynaklarý, e. Topraktýr. a. Yüzey Þekileri: Ülkemiz oldukça yüksek ve engebelidir. Yükselti, arazinin eðimi, daðlarýn uzanýþ doðrultusu ve gü- 0

3 neþe baký gibi etmenler yüzey þekilleriyle ilgilidir. Yüselti: Yükselti arttýkça iklim sertleþir. Yani kýþ mevsimi daha soðuk ve uzun, yaz mevsimi daha serin ve kýsa olur. Bu yüzden yüselti arttýkça nüfus tenhalaþýr. 000 metreden daha yüksek yerlerde kalýcý yerleþmelere hemen hemen hiç rastlanmaz. Çünkü kýþ mevsiminin çok soðuk, kar yaðýþlý ve uzun, yaz mevsiminin ise kýsa ve serin geçtiði bu yerlerde pek çok tarým ürünü yetiþtirilemez. Arazide eðim arttýkça tarýmsal faaliyetler zorlaþýr ve buna baðlý olarak nüfus azalýr. Daðlarýn uzanýþý ve Güneþ e baký: Ülkemizde daðlar genellikle doðu - batý yönünde uzanýr. Kýyýya paralel uzanan Karadeniz ve Akdeniz daðlarý kýyý ile iç kesimler arasýnda Ulaþýmý zorlaþtýrýr. Denizin ýlýman ve yaðýþ etkisinin iç kesimlere ulaþmasýný engeller. Engebenin fazla olmasý kýþ mevsiminde çok kar yaðýþý olmasý nedeniyle ulaþým çok zordur. Bu yüzden bu tür yerlede geçimlerini saðlayamayan insanlar baþka yerlere göç ederler. Eðim: Ülkemizde az eðimli ve düz araziler tarýmsal faaliyetlere elveriþli olduðu için nüfuslanmýþtýr. Özellikle kýyý ovalarý ile iç kesimlerde akarsu boylarýndaki ovalar yoðun nüfuslu alanlardýr. Kýyýda; Akdeniz Bölgesi nde Çukurova, Silifke ve Antalya ovalarý, Ege Bölgesi nde Büyük ve Küçük Menderes, Gediz ve Bakýrçay ovalarý Karadeniz Bölgesi nde Çarþamba ve Bafra ovalarý bunlarýn baþlýcalarýdýr. Belirtilen nedenlerden dolayý kýyý ovalarý iç kesimlerdeki ovalara göre daha nüfuslanmýþtýr. Ülkemiz Kuzey Yarým Küre dedir. Kuzey Yarým Küre de daðlarýn güney yamaçlarý güneþ ýþýnlarýný doðrudan aldýðý için kuzey yamaçlara göre daha sýcaktýr. Bu yüzden ülkemizdeki daðlarýn güney taraflarýnda nüfus daha fazladýr. b. Ýklim özellikleri: Bir bölge ya da ülkede nüfusun daðýlýþýný etkiyen en önemli iklim elemanlarý sýcaklýk ve yaðýþtýr. Dünya üzerinde iklimin ýlýman ve yaðýþlý olduðu yöreler sýk nüfuslu yerlerdir. Ülkemizde de iklimin ýlýman olduðu Marmara, Ege Akdeniz ve Karadeniz kýyý kesimleri çok nüfusludur. 1

4 Ýç kesimlerde, yer þekilleri bakýmýndan tarýma elveriþli olmasýna raðmen Konya ovasýnda olduðu gibi yaðýþlarýn yetersiz olduðu yerler ile Doðu Anadolu da olduðu gibi yükseltinin fazla deniz etkisine kapalý olduðu yerlerde iklim serttir. Buralarda nüfus tenhadýr. c. Doðal bitki örtüsü: Ülkemizde nüfusun daðýlýþýný etkileyen en önemli doðal faktörlerden biri de doðal bitki örtüsüdür. Ormanlarýn yaygýn olduðu yörelerde nüfus az ve seyrektir. Bunun en önemli nedeni orman alanlarýnda tarýma ve yerleþmeye elveriþli alanlarýn sýnýrlý olmasýdýr. d. Su kaynaklarý: Dünyanýn her tarafýnda olduðu gibi ülkemizde de nüfusun büyük bir kýsmý su kaynaklarýnýn çevresinde ya da yakýnýnda toplanmýþtýr. Gerek içme ve kullanma, gerekse tarýmda ve sanayide suya ihtiyaç duyulduðu için ülkemizde akarsu boylarý, yeraltý su kaynaklarýýn ve göllerin çevreleri yoðun nüfuslu yerlerdir. e. Toprak: Ülkemizde iklim þartlarýnýn elveriþli olduðu yerlerdeki verimli topraklar yoðun nüfuslu yerlerdir. Kýyýlardaki delta ovalarý, iç kesimlerdeki Elazýð, Erzincan, Malatya, Kayseri, Bolu, Adapazarý ovalarý yoðun nüfuslu yerlerdir. Topraðýn verimsiz olduðu Tuz Gölü çevresi, Akdeniz Bölgesi nde Taþeli platosu gibi yerler ise tenha nüfuslu yerlerdir.. Beþeri Faktörler: un daðýlýþýnda beþeri faktörlerde etkilidir. Ülkemizde nüfusun daðýlýþýný etkileyen baþlýca beþeri faktörler þunlardýr. a. Tarihi faktörler: Anadolu daki ilk yerleþmelerden itibaren insanoðlu yerleþim alanlarýný seçerken yukarýda belirtilen doðal faktörleri daima göz önüne almýþtýr. Anadolu da geçmiþte iklimi ve yüzey þekillerinin elveriþli, çevresiyle ulaþýmý kolay olan yerler dönemlerinde hep büyük merkezler olarak kalmýþtýr. Günümüzde de önemli yollarýn kavþak noktalarýnda olan Erzurum, Eskiþehir, Kayseri, Diyarbakýr gibi kentler çevrelerindeki merkezlere göre çok nüfuslu yerlerdir. Anadolu nun geçmiþ tarihinde zaman zaman baþkentlik yapmýþ Bursa, Edirne gibi merkezlerle yine geçmiþte ve günümüzde askeri birliklerin bulunduðu Sarýkamýþ, Kars, Gölcük, Polatlý gibi merkezler çevrelerindeki diðer merkezlere göre nüfuslarý daha fazla olan yerlerdir. b. Turizm: Marmara, Ege, Akdeniz kýyýlarýnda yer alan Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris, Kuþadasý gibi turistik merkezler özellikle yaz aylarýnda yoðun nüfuslu yerlerdir. c. Ekonomik faktörler: Sanayinin geliþtiði yerler ile zengin yer altý kaynaklarýna sahip yöreler yoðun nüfuslu alanlardýr. Buralarda iþ olanaklarý fazla olduðu için çevreden aldýklarý göçlerle nüfuslarý hýzla artar. Sözgelimi yýl önce küçük birer köy olan Karabük, demir çelik sanayinin kurulmasý nedeniyle, Batman, petrol rafinerisi sayesinde bugün nüfuslarý den daha fazla merkezler durumundadýr. Ayný þekilde Zonguldak ta taþkömürü yataklarýnýn iþletilmesi, Ýstanbul, Ýzmir, Mersin gibi merkezlerde sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin geliþmesi buralarýn yoðun nüfuslu merkezler olmasýný saðlamýþtýr. Sonuç olarak ülkemizde; A) 1. Engebeli, yüksek ve eðimli alanlarda,

5 . Kurak ve karasal iklime sahip yerlerde, 3. Ormanlarýn geniþ yer kapladýðý alanlarda,. Topraðýn verimsiz olduðu yerlerde nüfus tenha, B) 1. Ýklimin ýlýman ve yaðýþlý olduðu kýyý kesimlerdeki verimli tarým alanlarý ile iç kesimlerdeki akarsu boylarýnda,. Turistik yörelerde, 3. Sanayi ticaret, ulaþým ve hizmet sektörünün geliþtiði yerlerde nüfus yoðundur. Örnek 17 Aþaðýdakilerden hangisi yurdumuzun seyrek nüfuslu alanlarýndan biri deðildir? A) Tarýma elveriþli olmayan daðlýk alanlar B) Yeterli yaðýþ alamayan alanlar C) Denizin ýlýtýcý etkisinin ulaþamadýðý alanlar D) Kýyý ovalarý Örnek 18 Aþaðýdakilerden hangi Türkiye'de nüfusun daðýlýþý üzerinde en az etkilidir? A) Yeryüzü þekilleri B) Tarým alanlarýnýn geniþliði ve verimliliði C) Endüstri kuruluþlarý ve turizm merkezleri D) Kentlerdeki binalarýn mimari yapýsý Yeryüzü þekilleri, tarým alanlarýnýn geniþliði ve verimliliði, endüstri kuruluþlarý ve turizm merkezleri, ülkemizde nüfusun daðýlýþýnda etkili olan faktörlerdir. Fakat binalarýn mimari yapýsý nüfus daðýlýþý üzerinde etkili deðildir. Yanýt D'dir. Yukarýdaki anlatýlanlarý da göz önüne alarak coðrafi bölgelerimizde nüfusun daðýlýþýný kýsaca inceleyelim. Türkiye de Daðlýk alanlar; hem ulaþýmýn zor olmasý hem de iklimin sert (soðuk) olmasý nedeniyle seyrek nüfuslanmýþ yörelerdir. Tüm canlýlar için su, havadan sonra en gerekli doðal ihtiyaçtýr. Tarih boyunca insanlar akarsu ve göl kenarlarýn yerleþim alaný olarak seçmiþlerdir. Bu yüzden yeterli yaðýþ alamayan bölgeler (kurak ve yarý kurak) tenha nüfuslu alanlardýr. Denizin, ýlýtýcý etkisinin ulaþamadýðý alanlarda da iklim sert (soðuk) olduðundan yerleþime elveriþli deðildir. Ülkemizdeki kýyý ovalarý en yoðun nüfuslu yörelerdir. Buralarda sýcaklýk ortalamasý ve yaðýþ miktarý yeterli olup bu ovalarda tarýma elveriþli verimli topraklar bulunur. Bu yüzden kýyý ovalarý yoðun nüfuslu kesimlerdir. Yanýt, D'dir. 007 yýlýnda adrese dayalý yapýlan nüfus sayýmýna göre ülkemizin toplam nüfusu kiþidir. Ülke genelinde nüfus daðýlýmý her yerde ayný deðildir. Bazý yerlerde nüfus çok fazla iken bazý yerler çok tenhadýr. umuz ülkemizin her tarafýna dengeli daðýlmamýþtýr. Bazý yöreler çok kalabalýk bazý yöreler ise tenhadýr. Ekime, dikime, yerleþmeye ve ulaþýma elveriþli alanlarla madenciliðin, sanayinin ve ticaretin geliþtiði yerler ile kýyý kesimlerimizdeki verimli tarým alanlarý nüfusun yoðun olduðu yerlerdir. 3

6 Yerleþme ve tarýma elveriþli olmayan daðlýk alanlar, denizin ýlýtýcý etkisinden uzakta kalan ve yeterli yaðýþ almayan, kýþ mevsimi uzun ve þiddetli geçen yerlerde nüfus tenhadýr. 1. Marmara Bölgesi: Diðerleri Silifke Ovasý, Antalya Ovasý ve Amik Ovasý'dýr. Kýyýya paralel uzanan Toros Daðlarý tarýma, yerleþmeye ve ulaþýma elveriþli olmadýðý için tenhadýr. Toros daðlarý denizin ýlýman etkisinin iç kesimlere ulaþmasýný engellediðinden iç kesimlerde de nüfus tenhadýr. Sanayi ulaþým, ticaret ve hizmet sektörleriyle tarým üretimin geliþmiþ olan bu bölgemizde iþ olanaklarý fazladýr. Bu yüzden diðer bölgelerden çok fazla göç alýr. Buna baðlý olarak nüfusu fazladýr. Ülkemizde nüfusu en fazla olan bölgemizdir.. Ege Bölgesi: Bu bölgedeki verimli kýyý ovalarý ile akarsular boyunca bölgenin iç kesimlerine doðru uzanan çukur alanlarda nüfus fazladýr. Çünkü buralar verimli tarým alanlarýdýr, iklimi elveriþlidir. Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde ise arazi daðlýk ve iklimi sert olduðu için buralarda nüfus seyrektir. 3. Akdeniz Bölgesi: Bu bölgede nüfusun fazla olduðu yerler daha çok kýyýdaki verimli ovalardýr. Çukurova bunlarýn en önemlisidir.. Karadeniz Bölgesi: Bu bölgemizde nüfus daðýlýþý çok düzensizdir. Bölgenin Doðusunda kýyý kesimleri Türkiye'nin en çok nüfuslanmýþ alanlarýndan biridir. Bunun baþlýca nedeni tarýma elveriþli topraklarýn kýyý þeridinde yoðunlaþmýþ olmasýdýr. Ayrýca her mevsimin yaðýþlý ýlýman bir iklime sahip olmasý, buralarda bol ürün elde edilmesini saðlamýþtýr. Kýyý þeridinin hemen gerisinde uzanan daðlýk alanda nüfus seyrektir. Bölgenin orta kesimlerinde Daðlar fazla yüksek olmadýðý için denizin ýlýman etkisi iç kesimlere kadar sokulabilir. Bu yüzden Karadeniz Bölgesinin orta bölümünde kýyý ovalarý gibi iç kesimlerde ovalarda da nüfus oldukça fazladýr. Bu ovalarýn baþlýcalarý Erbaa, Tokat, Amasya, Taþova, Turhal ovalarýdýr. Bölgenin batý kesiminde tarýma elveriþli iç ovalar ile sanayinin geliþtiði kýyý ve iç kesimlerde nüfus fazladýr.

7 5. Ýç Anadolu Bölgesi: Bölge daðlýk ve çok þiddetli karasal iklime sahip olduðu için nüfuslanma azdýr. Bölgede nüfus daha çok çukur ovalarda toplanmýþtýr (Elazýð, Malatya ve Erzincan Ovalarý gibi). Ülkemizde; seyrek ve sýk nüfuslu yerleri kýsaca özetleyelim. 1. Ülkemizde seyrek nüfuslu yerler: Ýç Anadolu Bölgesi nde; Konya Ovasý ve Tuz Gölü çevresinde kuraklýðýn fazla olmasý, Sivas çevresinde daðlýk alanlarýn geniþ yer tutmasý nedeniyle nüfus tenhadýr. Ankara, Konya, Kayseri ve Eskiþehir iþ olanaklarýnýn elveriþli olmasý nedeniyle nüfuslarý artmýþtýr. 6. Güneydoðu Anadolu Bölgesi: Ülkemizin az nüfuslanmýþ bölgelerinden biridir. Bunun nedeni bölge genelinde kuraklýðýn etkili olmasýdýr. Bu bölgede nüfus daha çok ekime ve dikime elveriþli alanlarýn bulunduðu Diyarbakýr Havzasý, Mardin Eþiði ile daðlarýn eteklerinde toplanmýþtýr. 7. Doðu Anadolu Bölgesi: Tuz gölü çevresi ve Konya Ovasý. Bu yörelerin seyrek nüfuslu olmasýnýn temel nedeni kuraklýðýn etkili olmasýdýr. Sivas ve çevresi Ýç Anadolu Bölgesi nde yükseltinin ve engebenin en fazla, iklimin en sert olduðu kesimdir. Bu nedenlerden dolayý Sivas ve çevresi seyrek nüfusludur. Karadeniz Bölgesi nde; Arazinin çok daðlýk, engebenin çok fazla olduðu Artvin, deniz etkisine kapalý, iklimin çok sert ve yer þekillerinin çok engebeli olduðu Gümüþhane ve Bayburt çevresi, doðal bitki örtüsünün orman, arazinin engebeli olduðu Kastamonu ve Sinop Karadeniz Bölgesi nin seyrek nüfuslu yöreleridir. Ayrýca Sinop un iç kesimlerine olan baðlantýsýnýn da çok zor olmasý seyrek nüfuslanmasýndan etkili olmuþtur. Doðu Anadolu Bölgesi nde; Yükseltinin ve engebenin çok fazla olduðu, iþ olanaklarýnýn az iklimin çok sert olduðu Kars, Ardahan, Erzurum, Hakkari, Erzincan ve Þýrnak çevresi seyrek nüfusludur. Hakkari çevresi ülkemizin en seyrek nüfuslu yöresidir.. Ülkemizde sýk nüfuslu yerler: Marmara Bölgesi nde; Ýklimin ýlýman, ulaþýmýn çok kolay ve iþ olanaklarýnýn çok fazla olduðu Ýstanbul, Ýzmir, Aydýn ve Manisa çevresi. 5

8 Ege Bölgesi nde; Ýklimin elveriþli, tarým alanlarýnýn geniþ ve verimli, ulaþýmýn kolay ve iþ olanaklarýnýn olduðu Ýzmir, Aydýn ve Manisa çevresi. Ýç Anadolu da; Baþkentimiz olmasý nedeniyle Ankara ve çevresi. Karadeniz Bölgesi nde; Taþ kömürü yataklarýnýn bulunduðu Zonguldak, çevresinde verimli Çarþamba ve Bafra ovalarý bulunan ayný zamanda iç kesimlere hem kara hem de demir yolu ile ulaþýmý kolay olan Samsun ve çevresi, Karadeniz Bölgesi nin doðusunda kýyý ile hemen kýyýnýn gerisinde yükselen daðlar arasýnda Ordu, Giresun, Trabzon çevresi. Güneydoðu Anadolu da; Ana yollarýn kavþak noktasýnda bulunan ayný zamanda iþ olanaklarýna sahip Gaziantep ile Þanlý Urfa ve Diyarbakýr çevresi ülkemizde sýk nüfuslu yerlerdir. Örnek 19 Aþaðýdaki yörelerden hangisinin nüfusunun az olmasýnda kuraklýðýn birinci derecede etkili olduðu söylenebilir? A) Güneydoðu Anadolu Bölgesi ndeki Orta Fýrat Bölümü B) Marmara Bölgesi nde Yýldýz Daðlarý çevresi C) Karadeniz Bölgesi nde Doðu Karadeniz Bölümü D) Doðu Anadolu Bölgesi nde Erzurum - Kars Bölümü B, C ve D seçeneklerinde verilen yöreler Türkiye nin yaðýþlý alanlarýdýr. Marmara Bölgesi nde Yýldýz Daðlarý Bölümünde nüfusun az olmasýnýn temel nedenleri yer þekillerinin engebeli, tarým alanlarýnýn sýnýrlý ve ana yollara uzak olmasýdýr. Doðu Karadeniz Bölümü nün kýyý kesimi Türkiye nin yoðun nüfuslu alanlarýndan biridir. Ýç kesimlerde ise arazinin daðlýk ve engebeli, iklimin sert olmasý nedeniyle nüfuslanma azdýr. Doðu Anadolu Bölgesi nde Erzurum, Kars Bölümü nde nüfusun az olmasýnýn nedenleri yükseltinin ve engebenin fazla, iklimin sert olmasýdýr. Güney Doðu Anadolu Bölgesi ülkemizde yaz kuraklýðýnýn en çok hissedildiði kesimdir. Bu nedenle nüfuslanmanýn az olmasýnýn en önemli nedeni kuraklýktýr. Yanýt A dýr. yoðunluðu (aritmetik nüfus yoðunluðu): Bir ülkede veya bir bölgede birim alan (1 km ) baþýna düþen nüfustur. yoðunluðu aþaðýda verilen formülle hesaplanýr. Türkiye nin; ( Toplam ) = Yoðunluðu ( Toplam Yüzölçüm ( km ) 000 yýlýndaki nüfusu yüzölçümü: km olduðuna göre Türkiye'nin = = 83, Yoðunluðu yoðunluðu hesaplanýrken, nüfusun ülke veya bölge içinde daðýlýþýný etkileyen yeryüzü þekilleri, iklim özellikleri, ekonomik faaliyetler gibi faktörler dikkate alýnmaz. un her yerde eþit olarak daðýldýðý kabul edilir. Yukarýdaki hesaplamaya gö- 6

9 re 000 yýlýnda ülkemizde 1 km ye yaklaþýk 83 kiþi düþmektedir. yoðunlðu nüfus hakkýnda tek baþýna bilgi vermez. Bilgi: Ýleriki sýnýflarda göreceðiniz iki tane daha nüfus yoðunluðu tanýmý vardýr. Aþaðýda bunlarla ilgili olarak çok kýsa bilgiler verilmiþtir. 1. Tarýmsal nüfus yoðunluðu: Bir ülkede veya bir bölgede tarýmda çalýþan insanlarýn tarým alanlarýna bölünmesiyle bulunur. Bir baþka deyiþle birim tarým alanýna düþen tarýmda çalýþan insan sayýsýdýr. 000 yýlýnda Türkiye de ; Tarýmla uðraþan insan sayýsý: kiþidir. Ekili dikili alanlarýn yüzölçümü ise yaklaþýk km dir. Buna göre; yaklaþýk 99 kiþidir. ( Tarýmla Uðraþan ) Tarýmsal = Yoðunluðu Tarým Alanlarýnýn Yüzölçümü km ( ) Türkiye'nin Tarýmsal = = 99, 16 Yoðunluðu Fizyolojik nüfus yoðunluðu : Bir ülkedeki ya da bir bölgedeki toplam nüfusun tarým topraklarýnýn alanýna oranýdýr. Bir baþka deyiþle toplam nüfusun ekili dikili alanlarýn yüzölçümüne oranýdýr. ( ( Toplam ) Fizyolojik = Yoðunluðu Tarým Alanlarýnýn Yüzölçümü k Toplam nüfus Ekili dikili alanlarýn yüzölçümü ise yaklaþýk km dir. Buna göre; Türkiye'nin Fizyolojik = = 8, 5 Yoðunluðu yaklaþýk 83 kiþidir. Örnek 0 " yoðunluðu X ilinde 50, Y ilinde 70 ve Z ilinde ise 80 dir." Yukarýdaki bilgilere göre aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? A) Z ilinin nüfusu, X ve Y ilinin nüfusundan fazladýr. B) u en az olan il X'tir. C) yoðunluðu tek baþýna nüfus hakkýnda bilgi vermez. D) Her üç ilinde nüfuslarý birbirine yakýndýr. ( Toplam ) = Yoðunluðu ( Toplam Yüzölçüm ( km ) olduðuna göre nüfus yoðunluðu tek baþýna nüfus hakkýnda bilgi vermez. Önce A, B ve D seçeneklerinde verilenlerin her þartta doðru olmayacaðýný örneklerle açýklayalým. Z ilinin nüfusunun X ilinden de Y ilinden de fazla olduðu kesin olarak söylenemez. Söz gelimi: Örnek 1: Z, X ve Y illerinin nüfuslarý ve yüzölçümleri aþaðýdaki gibi olsun. Ýl Z X Y Yüzölçümü (km ) Yoðunlðu yýlýnda Türkiye de ; 7

10 Dikkat edilirse Z, X ve Y illerinin nüfuslarý ayný olduðu halde yüzölçümleri farklý olduðundan nüfus yoðunluklarý da farklý olur. Bu durumda; yani nüfuslarý ayný ise yüzölçümü en küçük olan ilin nüfus yoðunluðu en fazla, yüz ölçümü en büyük olan ilin nüfus yoðunluðu en az olacaktýr. Örnek : Ýl Z X Y Dikkat edilirse Z ilinin nüfusu en az olduðu halde nüfus yoðunluðu X ve Y illerinden daha fazla çýkmýþtýr. Çünkü Z ilinin yüzölçümü diðer iki kente göre çok daha küçüktür. Örnek 3: Yüzölçümü (km ) Yoðunlðu 5 3 Tabiki Z ilinin nüfusu X ve Y illerinden fazla olabilir. Ancak yüzölçümü diðer iki kente göre çok daha büyükse bu sefer nüfus yoðunluðu çok küçük çýkabilir. Ýl Z X Y Yüzölçümü (km ) Yoðunlðu Dikkat edilirse Z ilinin nüfusu X ilinin de Y ilinin nüfuslarýndan fazla olmasýna raðmen yüzölçümü diðer iki ilin yüzölçümlerinden çok büyük olduðu için nüfus yoðunluðu daha azdýr. Bütün bunlarýn dýþýnda Z ilinin tabi ki nüfusu fazla olup nüfus yoðunluðu X ve Y illerinin nüfus yoðunluklarýndan fazla olabilir. Ancak örneklerde görüldüðü gibi A, B ve D seçeneklerinde verilenler her koþulda doðru olmuyor. Sonuç olarak nüfus yoðunluðu tek baþýna nüfus hakkýnda bilgi veremez. Bu soruyu birde matematik derslerinde problem çözer gibi düþünelim. Bir problemde üç bilinmeyenden sadece 1 tanesi verilirse diðer ikisini bulamayýz. Þöyle bir örnek verelim: Örnek Problem: Ali'nin yaþýnýn kardeþinin yaþýna oraný tür. Ali ve kardeþi kaçar yaþýndadýr? Bu problem çözülemez. Çünkü; Ali nin yaþý = Kardeþinin yaþý Burada Ali ve kardeþinin yaþlarý çok farklý deðerlerde olabilir. Bunu bir tablo halinde inceleyelim. Ali nin yaþý Tabloda görüleceði gibi Ali'nin ve kardeþinin yaþlarýna farklý deðerler verildiðinde oran hep çýktý. Þimdi bu problemi nüfus yoðunluðu sorusuna uyarlayalým: yoðunluðu= Kardeþinin yaþý Ali nin yaþýnýn kardeþinin yaþýna oraný Toplam nüfus Yüzölçüm Söz gelimi nüfus yoðunluðu 50 olan ancak nüfusu ve yüzölçümü çok farklý olan pek çok deðer bulunabilir: 8

11 Ülkenin u Tabloda görüldüðü gibi nüfus yoðunluðu 50 olan dört ülkenin nüfuslarý ve yüzölçümleri farklý deðerlerde olabilir. Sonuç olarak: Sadece nüfus yoðunluðu verildiðinde nüfus ve yüzölçüm ayrý ayrý bulunamaz. Yanýt C'dir. Örnek 1 Bursa Yukarýdaki Türkiye haritasýnda verilen yörelerden hangi ikisinde nüfus yoðunluðunun fazla olmasýnda endüstri kuruluþlarýnýn yoðun oluþu ile geniþ ve verimli tarým alanlarýnýn varlýðý birlikte etkili olmuþtur? A) Bursa - Adana B) Zonguldak - Rize C) Bayburt - Hakkari D) Adana - Zonguldak Ülkenin Yüzölçümü (km ) Zonguldak Adana Yoðunluðu Rize Bayburt Hakkari Zonguldak çevresinde taþ kömürü çýkartýlýr, Karadeniz Ereðlisi'nde demir - çelik fabrikasý vardýr. Kýsaca madencilik ve sanayiye baðlý olarak nüfus ve nüfus yoðunluðu Zonguldak ve çevresinde fazladýr. Rize çevresinde nüfus yoðunluðunun fazla olmasýnýn nedeni Karadeniz daðlarýnýn kýyýnýn hemen gerisinden baþlayýp, kýyýya paralel uzanmasý nedeniyle nüfus kýyý ile daðlar arasýnda sýkýþýp dar bir alanda toplanmasýdýr. Bu yüzden nüfus ve nüfus yoðunluðu fazladýr. Ancak Rize çevresinde endüstri geliþmemiþtir. Sadece çay iþleme fabrikalarý bulunur. Bayburt ta iklim sert ve arazi çok engebeli, ulaþým zordur. Sanayi geliþmemiþtir. Bu yüzden nüfusu azdýr. Hakkari ve çevresi nüfus ve nüfus yoðunluðu en az olan kentlerimizdendir. Endüstri geliþmemiþtir. Çok daðlýk bir yapýya sahiptir. Ýlklimi çok serttir. Bu kentimiz ve çevresinde en önemli ekonomik faaliyet hayvancýlýk ve aracýlýktýr. Sayýlan nedenlerden dolayý Hakkari çevresi çok seyrek nüfusludur. Hatta ülkemizin en seyrek nüfuslu yöresidir. Bursa da otomotiv, meyve suyu, konserve ve dokuma sanayi geliþmiþtir. Bu yüzden Bursa çevresinde iþ olanaklarý fazladýr. Ayrýca Bursa ovasý ülkemizin en önemli tarým alanlarýndan biridir. Adana da tarým makineleri ve tekstil sanayi geliþmiþtir. Ýþ olanaklarý fazla olduðu için göç alýr. Çukurova ülkemizin en büyük tarým alanýdýr. Sonuç olarak Bursa ve Adana da hem sanayinin geliþmiþ olmasý hem de verimli tarým alanlarýna sahip olmalarý nedeniyle nüfuslarý fazladýr. Yanýt A dýr. Türkiye nüfus yoðunluðunu gösteren bir harita incelendiðinde: 1. Ülkemizde nüfus yoðunluðunun en fazla olduðu il Ýstanbul'dur.. un ikince derecede yoðun olduðu yerler, sanayi ve ticaretin geliþmiþ olduðu illerimizdir. Bunlar: Ýzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Gaziantep, Trabzon, Ordu, Samsun, Sakarya'dýr. 3. un en seyrek olduðu (nüfus yoðunluðunun en az olduðu) yerler daha çok Doðu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari, Tunceli, Sivas, Erzincan, Kars, Þýrnak ile Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu, Ýç Anadolu Bölgesi'nde Yozgat gibi sanayi ve ticaret'in geliþmemiþ olduðu illerdir. 9

12 . Türkiye'nin nüfus yoðunluk haritasý ile fiziki haritasý karþýlaþtýrýldýðýnda, ülkemizde nüfusun daðýlýþý ile yeryüzü þekilleri arasýnda çok sýký bir iliþki olduðu görülür. daha çok alçak batý bölgeleri ile kýyý ovalarýnda fazladýr. Yer þekillerinin engebeli olduðu yerler ile daðlýk ve deniz etkisine kapalý kesimlerde nüfus ve nüfus yoðunluðunun azaldýðý görülür. Genel Sayýmý Niçin Yapýlýr? Genel nüfus sayýmýnda; un miktarý un coðrafi daðýlýþý yoðunluðu Ev halkýnýn yapýsý (ev halkýnýn kaç kiþiden oluþtuðu, ailenin büyüklüðü, oturulan konutun özellikleri vb.) un sosyal ve ekonomik nitelikleri (nüfusun eðitim - öðretim ve iþ durumu gibi) un yaþ ve cinsiyet durumu Okul ve çalýþma çaðýndaki nüfus tesbit edilir. Elde edilen bu bilgiler, devletin sosyal ve ekonomik politikalarý belirlenirken hedef belirlemeye yarar. Sözgelimi öðrenim çaðýna gelmiþ çocuk ve gençler için kaç tane okul ve dersliðe ihtiyaç olduðu, ülkemizin kaç öðretmene, kaç doktora vb. ihtiyacý olduðu belirlenir. Çalýþma çaðýnda olan insanlar için nerede ne kadar iþ olanaðý saðlanmasý gerektiði planlanýr ve uygulanýr. Genel nüfus sayýmýnýn amaçlarý arasýnda ailelerin mal varlýðýný tespit etmek yoktur. Örnek Ülkemizde Cumhuriyet Döneminde ilk nüfus sayýmý hangi yýlda yapýlmýþtýr? A) 197 B) 193 C) 1937 D) 19 Ülkemizde Cumhuriyet Dönemi'nde ilk nüfus sayýmý 197 yýlýnda, ikinci nüfus sayýmý 1935 yýlýnda yapýlmýþtýr yýlýndan baþlayarak 1990 yýlýna kadar her 5 yýlda bir (sonu 0 ve 5 ile biten yýllarda) tekrarlanan nüfus sayýmý, 1990 yýlýndan itibaren 10 yýlda bir yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Son nüfus sayýmý ise 000 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir. Yanýt A'dýr. Örnek 3 Diðer dünya ülkelerinde olduðu gibi Türkiye'de de belli aralýklarla nüfus sayýmý yapýlýr. Aþaðýdakilerden hangisi ülkemizde yapýlan genel nüfus sayýmlarýnýn amaçlarýndan biri deðildir? A) un yaþ ve cinsiyet durumunu tesbit etmek B) Okur - yazar sayýsýný belirlemek C) Ailelerin mal varlýðýný tesbit etmek D) un ne kadar olduðunu bir önce yapýlan nüfus sayýmýna göre ne kadar arttýðýný tesbit etmek A, B ve D seçeneklerinde verilenler ülkemizde yapýlan genel nüfus sayýmlarýnýn amaçlarýndandýr. C seçeneðinde verilen ailelerin malvarlýðýný tespit etmek nüfus sayýmlarýnýn amaçlarýndan biri deðildir. Yanýt C dir. Artýþýnýn Nedenleri Bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler arasýndaki sayýsal fark doðal nüfus artýþýdýr. Doðal nüfus artýþýnýn olabilmesi için doðumlarýn ölümlerden fazla olmasý gerekir. Sýnýrlarý belli bir alanda, belirli bir sürede yaþayan insan sayýsýnda meydana gelen artýþa nüfus artýþý denir. artýþýnýn nedenleri göçler (iç ve dýþ), doðum ve ölümlerdir. 50

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUS ve NÜFUS SAYIMLARI Sýnýrlarý belli bir alanda yaþayan insan sayýsýna nüfus denir. Dünya Nüfus Gününün Amblemi Bir ülkede yaþayan bütün insanlarýn demografik, ekonomik, sosyal verilerinin toplanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I BÝREY DERSHNELERÝ SNF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (TM-TS) DERSHNELERÝ LYS COÐRFY - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ÝKLÝM TÝPLERÝ

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜLKEMİZDE NÜFUS [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı