çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5"

Transkript

1

2 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür Mesaj / A Message From General Manager 8-9 Yönetim Kurulu / Board of Directors Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About The Management and Audit Staff Tarihimiz / Our History 15 Kalite Politikam z / Our Quality Policy 16 nsan Kaynaklar Politikam z / Human Resources Policy 16 Ortakl k Yap s / Shareholder Structure 17 Ürünlerimiz / Our Products Yönetim Kadrosu / Management Rasyolar / Ratios ç Denetim Faaliyetleri Hakk nda Rapor / Internal Auditing Activities Report 33 Denetçi Raporu / Auditor's Report 34 Ba ms z Denetim Raporu / Independent Audit Report Özet Faaliyet Raporu / Summed up Board of Directors Operation Report Finansal Tablolar / Financial Statements Dipnotlar / Footnotes

3 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Demir Hayat Sigorta Afi Genel Kuruluna; Demir Hayat Sigorta Afi'nin 31/12/2010 tarihi itibar yla haz rlanan y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar yla düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Demir Hayat Sigorta Afi yönetiminin sorumlulu undad r Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Demir Hayat Sigorta Afi'nin 31/12/2010 tarihi itibar yla 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak fiirketin finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur BO AZ Ç SMMM BA IMSIZ DIfi DENET M Afi stanbul, 07 Mart 2011 Fatma Saka Sorumlu Ortak Bafl Denetçi 4

4 ANNUAL ACTIVITY REPORT ASSENT OPINION To Demir Hayat Sigorta Afi General Board; The accuracy and conformity of the financial information placed in annual activity report of Demir Hayat Sigorta Afi as of with the independent auditing report for the same period had been audited by us Annual activity report subjected to this report is under the responsibility of Demir Hayat Sigorta Afi management The responsibility of our firm is making declaration about the audited annual activity report Auditing has been done according to procedures and principles related to preparing and publishing of annual activity report in accordance with the 5684 numbered Insurance Law and arrangements related to independent auditing principles These arrangements require planning and performing in order to provide the reasonable assurance about whether there is an important mistake in annual activity report or not We believe that, our auditing are the adequate and appropriate base of our opinion In our opinion, we declare that, financial information in annual activity report with all important issues reflect the reality about financial situation of Demir Hayat Sigorta Afi as of period in accordance with the procedures and principles in 5684 numbered Insurance Law and include summary Board of Directors report and independent auditing opinion given by us and conform with the information given in the independent audited financial statements Bo aziçi Certified Public Accountancy and Independent Auditing Joint-Stock Company Istanbul, 07 March 2011 Fatma Saka Responsible Partner 5

5 Yönetim Kurulu Baflkan ' n n Mesaj, Message of the Chairman of the Board of Directors 2010 Türkiye ekonomisinin son iki y ld r çok önemli bir büyüme elde etti i ve bu dönemde notunu iki hane yukar ç kartt bir y l oldu Ekonomimizdeki canl l ve potansiyeli gösteren bu "geri dönüfl" önümüzdeki döneme dair umutlar m z n ne kadar yerinde oldu unu da gösterdi 2011 y l nda ülke ekonomisinin "yat r m yap labilir" bir notla lay k oldu u düzeye gelmifltir Türk sigortac l bak m ndan da 2010 y l reel büyümenin oldu u bir y l oldu Serbest rekabet tan m içinde de erlendiremeyece imiz rakibin fiyat n n alt na düflme stratejisi, faizlerin düflüflü sonucu mali gelirlerin azalmas, hazinenin çok isabetli biçimde yürürlü e koydu u rezerv yap s ; sektörün y llard r en büyük sorunu olan kârs zl biraz daha artt rd Sigorta sektöründe oluflan zararlar sigorta flirketlerinin sermaye yap lar n da olumsuz etkiledi ve bu flirketlerin yetersiz sermaye düzeyine düflmesine yol açt Denetleme mekanizmalar n n bu önemli zafiyeti giderecek ciddi önlemler ald klar n duyuyor ve sektörün sa l kl geliflmesi bak m ndan bunu çok önemli bir gereklilik olarak görüyoruz Di er yandan bu tür önlemlerin gecikmesi durumunda flirketlerin nakit ak fllar nda beklenen azalma ile birlikte flirketlerin sigortal lar na karfl sorumluluklar n yerine getirmede zorlanacaklar n ve bunun sektörün genel imaj na olumsuz etkisi olaca n öngörüyoruz Grubumuzun 2010 y l ndaki faaliyetleri sonucu elde etti i baflar l sonuçlar son y llarda takip etti imiz stratejilerin olumlu yans malar olarak sektörümüzde Demir Hayat Sigorta'y di er flirketlerden önemli ölçüde ayr flt rm flt r 2010 y l nda Demir Hayat Sigorta fiirketimiz toplam prim üretimi, hedefledi imiz üretimin %12 üzerinde gerçekleflerek 51,996,505 TL tutara ulaflm flt r Bu tutar geçti imiz y l ile karfl laflt r ld nda %24 'lük bir art fltan söz edilmektedir Prim üretimimize branfl baz nda bak lacak olursa, sa l k branfl nda hedeflerimizin %15 üstünde gerçekleflen 47,204,916 TL'lik üretim, hayat branfl için hedeflenenin %3 alt nda gerçekleflerek 4,791,590 TL olmufltur 2010 has been such a year that Turkish economy obtained a very important growth and raised its point by two degrees up This "turning back" showing the vitality and potential in our economy has also showed that our hopes belonging to the coming period were so right In year 2011 the country economy has reached to the level it deserved with an "investable" degree As for Turkish insurance, year 2010 has been a year that the real growth occurred The competitor's falling below the price strategy which we may not evaluate within the definition of free competition, the reduction of financial income at the end of the falling down of the interests and the reserve structure that the treasury incisively put into force have some more increased the unprofitability which was the most important problem of the sector for years The losses occurred in the insurance sector has negatively affected the capital structures of the companies and this caused the companies fall into insufficient capital level We hear that the authorizing mechanisms take serious precautions in order to recover this very important weakness and we see this as a very important necessity in terms of the healthy development of the sector On the other hand in a state if these precautions are delayed we anticipate that the companies will fail to fulfill their responsibilities against their insured together with the expected decrease in company cash flows and that this will have a negative effect on the general image of the sector The successful results of our Group, as positive reflections of the strategies we followed, which were obtained as a result of activities in 2010 have significantly separated Demir Life Insurance from other companies The Total Premium Production of our Company Demir Life Insurance was actualized as %12 above of the targeted production and reached at the amount of 51,996,505 TL in 2010 This amount when compared with the previous year is a %24 increase If we look as branch-base to our premium production the production of 47,204,916 TL which was actualized above %15 of our targets was 4,791,590 TL as actualizing %3 below of the targeted amount for life branch Prim üretimlerimiz bu flekilde gerçekleflirken yaflanan kriz ve afl r fiyat rekabeti teknik sonuçlar m za olumsuz yans m flt r Mali gelirlerimizde, faizlerin düflmesiyle hedeflenen düzey yakalanamam flt r While our premium productions are actualized in this way, the crisis lived and the exceeding price competition reflected negatively on our results Targeted level couldn't be reached in our financial revenues with the falling down of the interests 6

6 Demir Hayat Sigorta fiirketi olarak rakamsal de erlerimiz geçti imiz y la göre olumlu geliflme kaydetmifltir Bu rakamlar ile beraber bir y l daha geride kal rken fiirketimiz olarak ta 15nci y l m z geride b rakt k Bafllang çta belirledi imiz sigortal lar n menfaatini koruma misyonu ve referans flirket olma özelli imizi geride kalan 15 y ld r oldu u gibi ilerleyen y llarda da bizim asla ayr lamayaca m z çizgilerimiz olacakt r Bu de erlerin korunmas n n ve daha ileriye tafl mam z sa layan tüm çal flanlar m za, acentelere, brokerlere teflekkür ederim As Demir Life Insurance Company our numerical values have recorded a positive development when compared to the previous year While one more year is left behind together with these numbers we as our Company left our 15th year behind The mission of protecting the rights of the insured in the beginning and our feature of being a reference company will be our lines never to be left for the future years as has been in the last 15 years I thank all our workers, agencies, brokers who provided the protection of these values and let us carry it forward Yönetim Kurulu Baflkan Dr Sema CINGILLIO LU Chairman Dr Sema CINGILLIOGLU 7

7 GENEL MÜDÜR MESAJI A MESSAGE FROM GENERAL MANAGER Bilindi i üzere dünya sigortac l k sektöründe 2010 y l da 2009 y l nda bafllay p durulan ekonomik krizin yaralar n n bir nebze olsun sar ld bir y l oldu Yüzde 136 'l k bir büyüme var ama reel anlamda bu rakam yüzde 7'ye tekabül ediyor 2008 ve 2009'daki negatifli i dikkate ald m zda, sektörün son üç y lda ciddi bir büyüme yaflamad görülüyor 2010, krizin durulmas n n yan s ra güven ve istikrar n da tazelendi i bir y l oldu 2011'de ise uluslararas siyasal alandaki sorunlar ve ekonomik parametredeki yükselifller, yaralar n tam iyileflmeden yeni bir s k nt n n bafllayaca na dair belirgin sinyaller veriyor Sigorta sektörü asl nda tüm krizlerde kendini ispatlam fl bir sektör Fakat 2010 y l nda yaflanan rekabet sebebiyle almam z gereken tam primleri alamad m z için reel anlamda büyüyemedik Japonya da meydana gelen deprem ve ard ndan yaflanan tsunami felaketi sonucu ortaya ç kan kay plar sigortan n önemini bir kez daha gözler önüne serdi Türkiye de ki 13 milyon konuttan yaklafl k 3,5 milyonu zorunlu deprem sigortas yla depreme karfl yaklafl k 2,2 milyonu da konut poliçesiyle yang n, infilak, sel, f rt na, h rs zl k gibi çeflitli risklere karfl önlem ald Yaklafl k 9,5 milyon ev sahibi veya kirac ise 'oynak bir zeminde ' bulunan Türkiye'de deprem riskinin gerçekleflmesi durumunda 'gelece in yoksulu haline' gelmeye aday durumda Türkiye'de sigorta sektörünün daha da güçlenmesinin stratejik bir zorunluluk oldu u Ülkemizde sigortal olma bilinci mutlaka mümkün olan en üst noktaya tafl nmal d r Sigorta sektörü, yaflanmas muhtemel bir felaket sonras nda, ülkenin yeniden toparlanmas sürecinde etkin ve yap c bir rol üstlenecektir Bu ise ancak sigorta sektörünün desteklenmesi ve güçlendirilmesiyle gerçekleflir flte bu noktada hem bireysel olarak hem de devlet nezdinde sigortac l k sektörüne gösterilen ilginin artmas gerekti i kanaatindeyiz Sosyal devlet olman n ana ilkesi, kiflilerin sa l k flartlar n n iyilefltirilmesi ve en iyi koflullarda tamamlay c sa l k sigortalar ile bu gereksinimleri karfl lamaktad r Tamamlay c sa l k sigortalar n n yürürlü e girmesiyle sa l k sektörünün sorunlar n n tümüyle çözülmesi beklenmemektedir Ancak ülkemizde kifli bafl na düflen Gayri Safi Milli Has la ve sa l a ayr lan pay düflünüldü ünde sorunlar n çözümü için toplumsal refah n artmas gerekti i bilincindeyiz As is known, year 2010 in the world insurance sector was a year that the wounds of the economic crisis which started in year 2009 and settled down, were partly healed There is a growth of %136 but this number corresponds to 7 percent in real sense When we take the negativity in 2008 and 2009 into consideration it is seen that the sector hasn't lived a serious growth in the last three years Year 2010 has also been a year which trust and stability were freshened besides the settling down of the economic crisis In year 2011 the problems in the international political area and the increases in economic parameter give clear signs relating that a new problem would start before the wounds are completely healed In fact insurance sector is a sector which has proven itself in every crisis However because of the competition that was lived in 2010 we couldn't grow in real sense because we couldn't get the full premiums which we were supposed to take The losses occurred as a result of the earthquake happened in Japan and the following tsunami disaster showed the importance of insurance one more time In Turkey 3,5 million houses from a total of 13 million took precautions with compulsory earthquake insurance against the earthquake and approximately 22 million took precautions against various risks such as fire, explosion, flood, storm, theft, etc Approximately 95 million house owners or tenants are candidates for the "future poor" in a state of an earthquake risk actuation in Turkey which is on an unstable surface In our country that the strengthening of the insurance sector is a strategic obligation, conscience of being insured must necessarily be moved to the possible top level point After a possible disaster that is likely to happen, insurance sector shall take an efficient and constructive role within the process of the recovering of the country This however would only become real with the supporting and strengthening of insurance sector Right at this point we believe that the interest showed to insurance sector must increase both personally and before government The main principle of being a social government covers these requirements with the betterment of health conditions of people and the supplementary health insurances With the supplementary health insurances being effective the fully solution of the problems of health sector is expected However when we think about the Gross National Product per person in our country and the share reserved for health, we are aware that the social welfare must be increased for the solution of the problems 8

8 Demir Hayat Afi sa l kta referans olma özelli ini devam ettirmekte olup 2011 y l nda da yine piyasay flekillendiren, yorumlayan ve sigortal lar n n memnuniyetini ve sa l n ön planda tutan bir flirket olmaya devam edecektir 2011 y l nda mali gelirde ki düflüfle paralel olarak sigortac l k faaliyetlerinden yetifltirdi i nsan Kaynaklar ile sektöre önemli bir katk sa layan Demir Hayat Afi 2011 y l nda da bu özelli ini muhafaza edecektir Demir Hayat AS (Demir Life Inc) continues its specialty of being a reference in health and will continue to be a company which will form and comment the market and prioritize the contentment and health of the insured Demir Hayat AS (Demir Life Inc) which provides an important contribution to the sector with the Human Resources that it trains from insurance activities parallel to the falling down in financial revenue in year 2011, will also preserve this specialty in year 2011 Sayg lar mla, Best regards, Ali ERSOY Genel Müdü Ali ERSOY General Manager 9

9 YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 10

10 YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ / OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT Özbek GÜRGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors Dr Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Chairman of Board of Directors Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors smail Ergün SOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Member of Board of Directors / General Manager Dr Bülent Nadir EREN Genel Müdür Yard mc s Assistant General Manager Hakan TAN Genel Müdür Yard mc s Assistant General Manager Dr Hakan ÖZCAN Denetçi Auditor 11 Nalan ATAÇ Denetçi Auditor

11 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff Ünvan Ad - Soyad Sorumlu Oldu u Alan Ö renim Durumu Mesleki Deneyim Yönetim Kurulu Baflkan Dr Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta Afi Yönetim Kurulu Baflkanl Yönetim Kurulu Üyesi Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Demir Hayat Sigorta Afi Yönetim Kurulu Üyeli i Demir Hayat Sigorta Afi Finans ve fl Gelifltirme Koordinatörü Merrill Lynch Yönetici Demirbank TAfi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Özbek GÜRGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta Afi Yönetim kurulu Üyesi Emekli Amiral Deniz Kuvvetleri Komutanl Yönetim Kurulu Üyesi smail Ergün SOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi / Lisans Demir Hayat Sigorta Afi Yönetim kurulu Üyesi- ç Denetim Denetleme Kurulu Emekli Yönetim Kurulu Üyesi / Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta Afi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür ve Genel Müdür Demir Hayat Sigorta Afi Genel Müdür Yard mc s Demir Sigorta Afi Genel Müdür Yard mc s Türk Nippon Sigorta AfiGenel Müdür Yard mc s Denetleme Kurulu Uzman Genel Müdür Yard mc s Dr Bülent Nadir EREN Sa l k ve Hayat Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta Afi Genel Müdür Yard mc s Yap Kredi Sigorta Afi Tazminat Müdürü Yap Kredi Sigorta AfiGMBH Genel Müdür Yap Kredi Sigorta Afi Dan flman Doktorluk International Hospital Acil Hekimli i International Hospital Cerrahi Kat Hekimli i Genel Müdür Yard mc s Hakan TAN Sat fl ve Pazarlama Lisans Demir Hayat Sigorta Afi Genel Müdür Yard mc s Demir Hayat Sigorta AfiGrup Müdürü Demir Hayat Sigorta Afi Ankara Bölge Müdürü Halk Yaflam Sigorta Afi Pazarlama Bölge fiefi ç Denetim Zehra Özden KANBURO LU ç Denetim Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta Afi ç Denetim Müdürü MNG Bank Afi Çeflitli Departmanlar Yöneticili i Borusan Holding Afi Çeflitli Departmanlar Yöneticili i Bank Indosuez Türk Afi Mali Tahlil Uzman Denetçi Dr Hakan ÖZCAN TTK ve Genel Kabul Görmüfl Yüksek Lisans 1997-Demir Sigorta Afi Grup Müdürü - Muhasebe Standartlar na TÜVAS Afi Teknik fief Göre Denetim Denetçi Nalan ATAÇ TTK ve Genel Kabul Görmüfl Lisans Demir Finansal Kiralama Afi Muhasebe Müdürü Muhasebe Standartlar na Cankurtaran Holding Muhasebe Müdürü- Göre Denetim Yap ve Kredi Bankas Afi Müdür Muavini 12

12 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff Title Name Surname Area of Responsibility Education Professional Experience Chairman of Board of Dr Sema CINGILLIO LU Chairman of Board of Directors Pd D Degree Demir Hayat Sigorta Chairman of Board of Directors Directors Member of Board of Begüm ERENGÜL Member of Board of Directors Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors Demir Hayat Sigorta Finance and Business Devolepment Coordinator Merrill Lynch Manager Demirbank TAfi Manager Member of Board of Özbek GÜRGÜN Member of Board of Directors Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors Department of Navy Retired Admiral Member of Board of smail Ergün SOYTÜRK Member of Board of Directors / Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Internal Audit Directors Treasury Insurance Supervisory Office Retired Member of Board of Ali ERSOY Member of Board of Directors / Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors / General Manager / General Manager Demir Hayat Sigorta General Manager Assistant General Manager Demir Sigorta Assistant General Manager Türk Nippon Sigorta Assistant General Manager Treasury Insurance Supervisor Assistant Dr Bülent Nadir EREN Health & Life Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Assistant General Manager General Manager Yap Kredi Sigorta Claims Manager Yap Kredi Sigorta GMBH General Manager Yap Kredi Sigorta Consulting Doctor International Hospital Emergency Service Doctor International Hospital Surgeri Service Doctor Assistant Hakan TAN Sales & Marketing Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Assistant General Manager- General Manager Demir Hayat Sigorta Group Manager Demir Hayat Sigorta Ankara Regional Manager Halk Yaflam Sigorta Marketing Branch Supervisor Internal Audit Manager Zehra Özden KANBURO LU Internal Audit Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Afi Internal Audit Manager MNG Bank Afi Manager at Various Departments Borusan Holding Afi Manager at Various Departments Bank Indosuez Türk Afi Financial Analysis Specialist Auditor Dr Hakan ÖZCAN Auditing compliance with Pd D Degree 1997-Demir Sigorta Afi Group Manager - Turkish Commercial Code and TÜVAS Afi Assistant Technical generally accepted accounting principles and standards Auditor Nalan ATAÇ Auditing compliance with Bachelor's Degree Demir Finansal Kiralama Account Manager - Turkish Commercial Code and Cankurtaran Holding Account Manager generally accepted accounting 1993 Yap ve Kredi Bankas Afi Assistant Manager principles and standards 13

13 HAKKIMIZDA ABOUT US 14

14 Tarihimiz, Our history, Demir Hayat Sigorta Afi ' nin 1993 y l Aral k ay nda bafllayan kurulufl çal flmalar 28 Mart 1995 ' de fiirketin resmen kurulmas ile sonuçlanm flt r 09 May s 1995 ' de Baflbakanl k Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürlü ü 'nden Hayat, Hastal k ve Kaza branfllar nda faaliyet göstermek için ruhsatname al nm flt r Demir Hayat, 28 Mart 1995'de faaliyetlerine bafllam fl, May s 1995'de de ilk poliçe üretimini gerçeklefltirmifltir stanbul' da bulunan flirket merkezinin yan s ra Ankara rtibat Bürosu 1996 Aral k ay nda hizmete girmifltir Kuruluflu 200,000 TL sermaye ile olan fiirketimizin tarihinde olan en son sermaye art fl ile ulaflt sermaye tutar 15,095,000 TL ' dir The incorporation studies of Demir Hayat Sigorta Afi having commenced in December 1993 have resulted in the incorporation officially of the Company on 28 March 1995 On 09 March 1995, an authorization has been received from Directorate General of Insurance of Prime Ministry Undersecretariat of Treasury in order to operate in branches of Life, Health and Accident Demir Hayat has commenced its operations on 28 March 1995 and realized its first policy production in May 1995 In addition to its head office in Istanbul, Ankara liaison office as well has come into service in December 1996 While its initial capital was TRY 200,000, our Company's capital has been TRY 15,095,000 with the last capital increase made on Demir Hayat; 24 Temmuz 1996'da Alman denetim ve belgelendirme kuruluflu olan RWTÜV taraf ndan denetlenerek, ISO 9001 Kalite Güvence Belgesini alan ilk sigorta flirketi ünvan n elde etmifltir Having been audited on 24 July 1996 by RWTÜV, a German Auditing and Certification Body, Demir Hayat has obtained the title of the first insurance company to have received ISO 9001 Quality Assurance Certificate Sadece finans alan nda uzmanlaflm fl bir flirketler toplulu undan gelen bir sigorta flirketi olma özelli ini tafl maktad r 1998 TÜSIAD - KALDER Ifi Mükemmelli i Ödülü için baflvuruda bulunan ilk sigorta flirketidir Sigortal lar n primlerini de erlendirirken fon yönetimi uygulayan; sigortal dan tahsilat yap ld nda ödenen primlerinden birikime kalan k sm n, tahsilat n flirkete intikal tarihinden bir gün sonra yat r ma yönlendiren; Türkiye'de ilk kez geliflmifl bat l ülkelerde oldu u gibi, kad nlar n vefat riskinin ayn yafltaki erkeklere oranla daha az oldu undan hareketle kad nlar için daha düflük prim uygulamas bafllatan ilk sigorta flirketidir Demir Bütçe özel emeklilik sigortas ile hayat sigortalar alan nda yeni bir sayfa açan ilk sigorta flirketi olma özelli ini de tafl maktad r Türk sigorta sektöründe, sa l k ve hayat sigortalar konusunda referans bir kurum olmak olarak belirledi i vizyonu do rultusunda tüm sigortac l k hizmetlerini ça dafl standartlar içersinde yürütmektedir Our company has the characteristic of being an insurance company stemming from a conglomerate specialized in solely in field of finance It is the first insurance company having applied to Business Excellence Awards of 1998 TÜSIAD - KALDER Ifi It is the first insurance company applying fund management while evaluating the insurance premiums, investing the amount remaining to build up of the premiums paid after one day from the date of passing to the company when a collection is made from the insured and initiating lower premium application for women for the first time in Turkey as in developed western countries moving from the fact that the risk of decease of women is lower compared to men in the same age Demir Bütçe has the characteristic of being the first company having opened a new page in fields of private pension insurance and life insurances In line with its vision it has determined to be a reference organization in fields of health and life insurances in Turkish insurance sector, it conducts all its insurance services within the contemporary standards 15

15 DEM R HAYAT S GORTA Afi N N KAL TE POL T KASI Hayat sigortac l na farkl ve kaliteli bir hizmet boyutu getirerek örnek flirket olmak amac yla kurulan Demir Hayat, Türkiye'deki ilk ISO 9001 Toplam Kalite Sertifikal sigorta flirketi olman n hakl gururunu tafl maktad r Bu belgenin al nmas nda eme i geçen hepimizin, sadece belgeyle s n rl kalmayarak devaml kendini gelifltirip, standard n yükselten bir kalite anlay fl nda olmas, bizi hedefledi imiz örnek flirket olma konumuna getirecektir Bu anlay fla uygun olarak, Sigortal lar m z n azami tatmini ve günün koflullar na göre de iflen beklentilerinin karfl lanmas esast r Amac m z, poliçe sahiplerinin flirketimiz ile uzun süreli bir beraberli e girmesi ve bu beraberlik süresince Toplam Kalite hizmet anlay fl n görmesidir Kaliteli hizmet ve azami müflteri tatmini her çal flan m z n esas sorumlulu udur Mevcut ve potansiyel sigortal lar m z n ça dafl yaflam n gere ine göre ve güncel olarak de iflebilecek ihtiyaç ve beklentileri, en k sa sürede ve kalite anlay fl na uygun biçimde karfl lanmal d r Sigortal lar m za sunaca m z hizmetimizin kaliteli olmas için sat n ald m z mal ve hizmetlerde de ayn titizlik gösterilmelidir Çal flanlar m z n oldu u gibi acentelerimizin de kaliteli hizmet anlay fl na uygun standartlarda bilgi ve evrak donan m sa lanmal d r Tüm çal flanlar m z, acentelerimiz, reasürörlerimiz ve sigortal lar m za fleffafl k ilkesiyle yaklafl larak, her seviyede ihtiyaç tespiti yap l p, sürekli kendini yenileyen ve güncelli i izleyen bir anlay flla kalite standard m z yükseltilmelidir DEM R HAYAT S GORTA Afi N N NSAN KAYNAKLARI POL T KASI - Strateji ve hedeflerimize uygun olarak; birikimli, yarat c, dinamik, kendini gelifltiren personeli istihdam etmek; - fiirketimiz amaçlar na uygun etkin e itimler vermek; - Çal flanlar m za sa l kl bir çal flma ortam ve kariyer f rsat yaratmak; - Dinamik ve de iflimlere aç k bir organizasyon yap s na sahip olmak; - Etkin iletiflimi sa lamak, - Etkin bir performans de erlendirme ve kariyer ile bireysel ve tak m performans n gelifltirmektir DEM R HAYAT S GORTA Afi'N N V ZYONU "Türk sigorta sektöründe, sa l k ve hayat sigortalar konusunda referans bir kurum olmak"t r DEM R HAYAT S GORTA Afi M SYONLARI Bu vizyondan hareketle, Demir Hayat Türk Sigorta sektörünün rekabet ortam nda ki gücünün artt r lmas ve gelifliminin desteklenmesini kendine temel misyon belirlemifltir * Çal flanlar n n niteli inin ve verimlili inin artt r lmas * Sigorta bilgilerinin tam teflekküllü oluflturulmas * Sigortal lar n bilgilerinin eriflilebilir ve paylafl labilir hale getirilmesi * Sigortal lara, sigortan n öneminin anlat lmas ve ürünlerinin tan t lmas, branfl karl l n n artt r lmas amac yla tazminatlar n azalt lmas için tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve sigortal larda sigortal l k bilincinin gelifltirilmesidir 16 OUR QUALITY POLICY Demir Hayat is the first insurance company that obtained the ISO 9001 Quality Assurance Certificate It is proud of being the first insurance company having the ISO 9001 Quality Assurance Certificate Demir Hayat was established with the aim of being an ideal company by bringing a different and qualified service dimension It is very important to satisfy the expectations of our insured customers Our aim is that our policy owners should be together for a long time and throughout this togetherness they should see the Total Quality service understanding Maximum satisfaction of the customer and the qualified service is the responsibility of our employees The current and potential needs and expectations of our customers which can be changed according to the necessities of the contemporary life should be satisfied in the shortest time and according to the quality understanding For the service that we will provide for our customers to be qualified, we should show care about the goods and services that we purchased Like our employees, also our agencies should also be equipped with the knowledge and documents in the suitable standards to the qualified service understanding We should approach our employees, agencies, reinsurers, and policy-holders with the transparency principle, we should find the needs at every level, we should always upgrade ourselves and watch the currency and we should raise our quality standard HIGHLIGHTS OF DEMIR HAYAT HUMAN RESOURCES POLICY Recruitment according to Demir Hayat Employee Profile Training for orientation and also for improvement of skills Self Improving Employees Suitable To The Management and Employment Profile Of Demir Hayat A Constructive, Participative Management Style A Dynamic Organisation, High Degree Of Delegation A Modern Performance Appraisal & Career Development System OUR VISION Our vision is being a reference company in health and life insurances through out the Turkish Insurance Sector OUR MISSIONS Our basic mission is to support the development of the Turkish Insurance Sector and increase the power of the competitive market Increase efficiency and quality of our employee, Establishing the products to our insured Explaining the importance of the insurance to our insured, Our intention is to increase the branch profit by decreasing the indemnity which will also affect on the conscious of our assured

16 DEM R HAYAT S GORTA Afi YILI ORTAKLIK YAPISI SHAREHOLDER STRUCTURE OF DEM R HAYAT H SSEDAR H SSE GRUBU SERMAYE M KTARI H SSE ADED SHAREHOLDER GROUP of SHARES AMOUNT of CAPITAL (TRY) NUMBER of SHARES Demir Finansal Grup Holding Afi A 7,545, ,725,234 Demir Finansal Grup Holding Afi B 4,528, ,642,500 Demir Finansal Grup Holding Afi C 3,019, ,095,000 Dr Sema C ng ll o lu A 2, ,248 Begüm Erengül A Ali Ersoy A Özbek Gürgün A ,095, ,475,000 17

17 DEM R HAYAT S GORTA Afi SA LIK VE HAYAT BRANfiI ÜRÜNLER A - SA LIK BRANfiI 1) SES SA LIK S GORTASI Ses Sa l k Sigortas, 0-65 yafl aras herkesin kullanabilece i, farkl teminat limit ve yap lar n s n rs z seçenekler ile sunan bir sa l k sigortas d r Demir Hayat bu poliçe ile; Yurt çap nda 1200' ü aflk n anlaflmal kurulufl a n n tamam n veya bu a n belli bir bölümünü Farkl kat l m pay ve muafiyet uygulamalar n, Limitli-limitsiz, yurtiçi-yurtd fl nda geçerli olan teminatlardan dilediklerinizi, Mevcut do um teminat n ya da ek prim karfl l limitsize varan do um teminat n, ihtiyaçlar n za ve bütçenize en uygun flekilde belirleme imkan sa l yor Teminatlar Ses Sa l k Sigortas teminatlar ndan; Yatarak Tedavi; Doktorun, hastal n tedavisi için cerrahi bir müdahaleyi veya cerrahi bir müdahale olmaks z n Hastahaneye yat r larak yap lmas gereken tedaviyi bir rapor ve Demir Hayat Sigorta Ön Onay Formu ile belirtmesi flart yla, Hastahanede yap lan her türlü tedavi giderleri, poliçede belirtilen limit ve ödeme oran do rultusunda özel ve genel flartlar çerçevesinde yatarak tedavi teminat ndan ödenir Ayakta Tedavi; Hastahane, sa l k kuruluflu ve kliniklerde, veya özel muayenehanelerde T p Doktoru'nun yapaca muayene, verdi i reçeteli ilaç, gerekli gördü ü laboratuvar testleri,tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG gibi tetkik masraflar ve fizik tedavi masraflar poliçede belirtilen limit ve ödeme oran do rultusunda özel ve genel flartlar çerçevesinde ayakta tedavi teminat ndan ödenir Hamilelik ve do um; Hamilelik, do um ve bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonlar poliçede belirtilen limit ve ödeme oran do rultusunda özel ve genel flartlar çerçevesinde hamilelik ve do um teminat ndan ödenir Özel ndirim Ayakta Hasar/prim oran n za göre poliçenizin sadece ayakta tedavi teminat yineleme primi üzerinden alabilece iniz hasars zl k indiriminden ve/veya aileler için uygulanan çok özel indirimlerden faydalanabilirsiniz Yatarak tedavi teminat ' n n kullan lmas hasar/prim oran n etkilememektedir 2) EK NOKS SA LIK S GORTASI Benzersiz avantajlarla sa l n z güvence alt na almaktad r Demir Hayat' n stanbul Memorial Hastanesi ve / veya Diabet ve Hipertansiyon Merkezi iflbirli i ile size sundu u bu çok üzel poliçe ile dünya standartlar nda bir sa l k hizmetinden limitsiz olarak yararlanabileceksiniz Üstelik son derece ekonomik ve rakipsiz bir prim sistemi ile Tedavi Teminat Her türlü sa l k sorunu Ekinoks ile limitsiz yatarak ve ayakta tedavi güvencesine DEM R HAYAT INSURANCE COMPANY INC HEALTH & LIFE BRANCHES PRODUCTS A- HEALTH BRANCE 1 - SES HEALTH INSURANCE Ses Health Insurance is for everyone between 0-65 years with several limits and covers Demir Sigorta gives you the possibility to define your policy according to your needs and budget More than 1200 Network Institutes all over the country Different participation percentages and deductibles Limited or unlimited, national or international covers Limited or unlimited maternity coverage (with extra Premium) Covers: Inpatient Treatment Every kind of inpatient treatment which is medically indicated, is covered within the limits and general & special conditions of the policy, if this treatment is notified by a doctor's report Outpatient Treatment Every kind of doctor visits, medicines, laboratory and radiologic tests and inventions which are medically indicated will be covered within the limits and general & special conditions of the policy Maternity Pregnancy, delivery and any complication arising from these, will be covered within the limits of maternity cover and general & special conditions of the policy Special Discounts According to the claims/premium ratio of your outpatient treatment cover, you will be able to get special discounts to your outpatient treatment cover Premium of your renewal Additional to this discount, you will be able to get "Family policy discount" if you and your wife/husband and/or your child are also insured Inpatient treatment cover claim/premium ratio doesn't effect the renewal premiums 2- EKINOKS UNLIMITED HEALTH INSURANCE Guarantees your health with incomparable advantages You will take the advantage of getting best health practices at Memorial Hospital and Diabetes and Hypertension Hospital In addition, with a very economic and undefeatable Premium rate Treatment Coverage Any kind of inpatient or outpatient treatment is unlimited guaranteed Furthermore, 18

18 al nm flt r Bunlara ek olarak y lda bir kez flikayetiniz olmasa dahi göz ve difl muayenesi, kad nlarda y lda bir kez meme muayenesi ve meme ultrasonu ücretsiz olarak yap lacakt r Hamilelik ve Do um Teminat Hamilelik ve Do um teminat yatarak ve ayakta tedavi giderleri için 3,000 TL limit ile s n rl d rhamilelikle ilgili yat fl gerektirmeyen, doktor muayene, ilaç, tahlil, röntgen gibi ifllemler %80 ödemeli olarak bu limit dahilinde karfl lanmaktad r ndirim Paketi Ekinoks Limitsiz Sa l k Sigortas sayesinde teminat d fl nda kalan tüm tedavi, muayene ve konsültasyon hizmetlerinde hastane cari fiyatlar üzerinden indirimler yap lmaktad r 3) NURTOPU SA LIK POL ÇES Türkiye'nin ilk tüp bebek tedavisini de kapsayan sa l k sigortas Demir Hayat Sigorta Afi ve Jinemed Hospital iflbirli i ile gerçekleflti Demir Hayat Sigorta Afi ' nin sundu u bu poliçe ile çiftler tüp bebek uygulamas n n yan s ra do um hizmetlerinden de yararlanabilecekler Yaln zca Jinemed Hospital' da geçerli olacak "Nurtopu Sa l k Poliçesi" tüp bebek uygulamalar ile hamilelik ve do um teminatlar n kaps yor Tüp Bebek Teminat Teflhisin kesinleflmesinden ve tüp bebek karar al nmas ndan sonra, gebelik kesesi ve kalp at fl n n duyulmas aflamas ile gebeli in ilk 3 ay içindeki tüm tetkik ve ifllemleri kapsar Poliçe ile 2, 3 veya 4 denemelik uygulamalar haklar sat n al narak, toplamda 9 seçenekte fiyatlar sunulur %50 Baflar Endeksli Tüp Bebek Teminat Teflhisin kesinleflmesinden ve tüp bebek karar al nmas ndan sonra, hamilelik gerçekleflmifl ise gebeli in ilk üç ayl k dönemi kapsar Poliçe ile 2, 3 veya 4 denemelik uygulamalar haklar sat n al narak, toplamda 9 seçenekte fiyatlar sunulur E er tüm denemeler sonucunda gebelik gerçekleflmez ise veya kaza d fl nda herhangi bir sebep ile ilk üç ayl k dönem içinde gebeli in sona ermesi durumunda Demir Hayat Sigorta Afi, 2 denemeli %50 Baflar Endeksli Tüp Bebek Teminat alm fl olan sigortal ya 1950 USD, 3 denemeli %50 Baflar Endeksli Tüp Bebek Teminat alm fl olan sigortal ya 2225 USD veya 4 denemeli %50 Baflar Endeksli Tüp Bebek Teminat alm fl olan sigortal ya 2475 USD tazminat öder Frozen Embryo Transfer (Dondurulmufl Embryo Transfer) imkan sa l yor, ve Tüm seçeneklerde %25 peflin, 3 eflit taksit imkan sunuyoruz Jinemed Hospital 1988 y l ndan bu yana 50 bin hastaya hizmet veren Jinemed 17 y l önce Türkiye'nin ilk özel tüp bebek merkezini kuran Prof Dr Teksen Çaml bel baflkanl nda Befliktafl' taki Jinemed Hospital'a tafl nd Jinemed Hospital yeni binas nda 4000 m 2 kapal alana sahip, görünümünden konumuna, altyap s ndan teknolojisine kadar, çok amaçl ve dünya standartlar nda bir hastane olarak hizmet veriyor once a year vision and dental control, mammography and ultrasonography will be covered without any charge Pregnancy and Maternal Coverage Pregnancy and maternal expenses are covered within a limit of 3000 TL Outpatient treatments such as, doctor's visit, medicines, laboratory tests, radiologic inventions will be covered within the same limit with % 80 Discount package You will get discounts from normal treatment prices, even if these are out of coverage 3- NURTOPU HEALTH INSURANCE Once more a unique product from Demir Hayat Guaranteed IVF Policy IVF expenses under Demir Hayat Guarantee First and unique IVF policy of Turkey is produced with the cooperation of Demir Hayat and Jinemed Not only the IVF expenses, delivery expenses are under coverage too Nurtopu Health Insurance covers all expenses, related to IVF and delivery at Jinemed Hospital IVF Coverage Covers all expenses of laboratory tests and other inventions starting from the first heartbeat of the baby, until the end of first quarter You can decide between 2, 3 or 4 trial packages and 9 premium alternatives %50 Guaranteed IVF Coverage Covers all expenses of laboratory tests and other inventions starting from the first heartbeat of the baby, until the end of first quarter You can decide between 2, 3 or 4 trial packages and 9 premium alternatives If the pregnancy doesn't exist after all trials or, pregnancy is interrupted within 3 months except an accident, Demir Hayat will pay back 1950 USD for 2 trials, 2225 USD for 3 trials and 2475 USD for 4 trials packages Frozen Embryo Transfer is covered too and you are able to pay in 4 installments Jinemed Hospital Jinemed Hospital, which is active since 1988 and served to patients, is practicing in Befliktafl under the governance and supervision of Prof Dr Teksen Çaml bel Jinemed Hospital with a 4000 m 2 useful area, offers standardized quality 19

19 4)YURTDIfiI SEYAHATLER Ç N SEYAHAT SA LIK S GORTASI A - Beher Seyahat Sa l k Sigortas Bir seyahatte azami 90 gün olmak kayd ile istenilen güne kadar sigortalanma imkan sa lanm flt r Nadiren yurtd fl seyahatinde bulunanlar için tasarlanm flt r B - Y ll k Seyahat Sa l k Sigortas 1 y l sürelidir ve bu 1 y ll k süre için sadece bir kez poliçe yapmak yeterlidir 1 y ll k süre içerisinde teminatlar n geçerli oldugu bölgeye yap lacak her seyahat için geçerlidir Teminatlar 1 y ll k sigorta süresi içerisinde yurtd fl na yap lacak seyahatlerde toplam 90 gün süre ile geçerlidir Çok s k yurtd fl seyahatinde bulunanlar için tasarlanm flt r Teminat Tablosu Teminatlar Dünya Avrupa Hastal k USD EURO Kaza USD EURO Cenazenin Yurda Nakli USD EURO Acil T bbi akil USD EURO Primler Dünya Avrupa 7 gün 715 EURO 550 EURO 15 gün 1430 EURO 1100 EURO 30 gün 2470 EURO 1900 EURO 45 gün 3640 EURO 2800 EURO 90 gün 5200 EURO 4000 EURO Y ll k 6500 EURO 5000 EURO Belirtilen primler 65 yafl na kadar geçerlidir yafl aral için belirtilen primlere % 50, yafl aral için % 100 ek prim uygulan r Y ll k poliçede toplam teminat süresi ayr ayr veya bir kerede kullan lmak kayd ile 90 gün ile s n rl d r Olay bafl na 75 USD/EURO muafiyet uygulanmaktad r Dünya plan, teminat limiti aç s ndan Schengen ülkelerince vize ifllemlerinde kabul edilmemektedir 5) TEHL KEL HASTALIKLAR S GORTASI Ciddi bir hastal kla karfl laflt n zda bu masraflar n alt ndan kalkmaya haz r m s n z? Kalp krizi, kanser, by-pass, böbrek yetmezli i ve inme gibi hastal klar n tedavileri 4-TRAVEL HEALTH INSURANCE A-Limited time travel health insurance You can freely choose the period of effectiveness up to 90 days Designed for infrequently travellers B-Yearly Travel Health Insurance Effective for one year Valid for every travel to specified countries during one year Coverage up to 90 days/a year Designed for frequent travellers Maximum Overall Limits and Covers Cover World Europe Illness USD Euro Accident USD Euro Repatriation in case of death USD Euro Emergency medical Transportation USD Euro Premiums World Europe 7 days 7,15 EURO 5,50 EURO 15 days 14,30 EURO 11,00 EURO 30 days 24,70 EURO 19,00 EURO 45 days 36,40 EURO 28,00 EURO 90 days 52,00 EURO 40,00 EURO One Year 65,00 EURO 50,00 EURO Premiums are valid up to 65 years For travellers between 66 to 70 years, %50 ; between 71 to 75 years % 100 extra premiums will be charged Yearly Travel Health Insurance has coverage up to 90 days, can be used during one or more travels In case of illness 75 Euro/USD deductible will be applied for each event In case of accident no deduction will be applied World plan limits are not accepted for Schengen Visa 5- CRITICAL ILLNESS Can you afford health expenses if you suffer from a serious illness? Therapy of heart attack, cancer, by-pass surgery, kidney insufficiency and stroke 20

20 hem pahal d r, hem de uzun sürerbelki de tedavi süresince çal flamaz durumda kalabilirsiniz Demir Hayat, böyle durumlarda yaflanan manevi s k nt lara bir de mali s k nt lar n eklenmesini önlemek için ''Tehlikeli Hastal klar Sigortas ''n gelifltirdi Kimler Yararlanabilir? Tehlikeli Hastal klar Sigortas 'ndan, çal flma koflullar ne olursa olsun, yafl aras ndaki herkes yararlanabilir Hangi Avantajlar Sa lar? Bir y ll k düzenlenen Tehlikeli Hastal klar Sigortas 'n n teminat, Türk Liras 'na,amerikan Dolar 'na ya da Euro'ya endekslenebilir Seçilen döviz türü,sigorta süresinin sonuna kadar de iflmez ve bu hastal klardan birine yakalanan sigortal,bafllang çta belirlenen limit kadar teminat tazminat olarak almaya hak kazan r Ne gün hangi sa l k sorunuyla karfl laflaca m z bilemeyizyaflam standard m z n teminat olan aile bütçemizi bu tür sürprizlerin yükünden uzak tutmal y ztehlikeli Hastal klar Sigortas 'yla bir an önce tan fl n ve sorunsuz bir gelece in foto raf n flimdiden çekin! B - HAYAT BRANfiI 1) KARTOPU B R K ML HAYAT S GORTASI Kartopu Birikimli Hayat Sigortas, sigorta süresi boyunca sigortal n n yaflam kayb riskini teminat alt na alan, ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastal k sonucu oluflabilecek riskleri de güvence içeren ve bu risklerin gerçekleflmemesi durumunda poliçede belirtilen süre sonunda sigortal lara birikim kapitali sa layan bir sistemdir Sigorta süresi boyunca Yeni Türk Liras yada dövize endeksli olarak ödedi iniz primlerden yasal kesintiler yap ld ktan sonra kalan tutar günlük olarak yat r ma yönlendirilir Kimler Yararlanabilir? yafllar aras ndaki sa l kl herkes yaflam standard n n belirledikleri süre sonunda da sürdürülebilmesi için bu sisteme kat labilir Sigorta Süresi Minimum sigorta süresi 10 y ld r Bafllang çta belirlenen sigorta süresi, yaz l baflvuruyla sonradan de ifltirilebilir Sigorta süresiyle sigortal n n yafl n n toplam 70'le s n rl d r Para Cinsi Sigortal, sigorta bafllang ç tarihinde, prim ödemesini yapaca para cinsini TL, USD veya EURO olarak kendisi belirler Poliçenin primi y ll k, 6 ayl k, 3 ayl k veya ayl k olarak ödenebilir Teminatlar Vefat Teminat Sigorta bafllang ç tarihinden sonra sigortal n n vefat etmesi halinde ödenecek tazminatt r Yat r m amaçl bir poliçe oldu undan, talebiniz do rultusunda risk unsuru ve risk primi kesintisi minimum düzeyde belirlenebilir Birikim Teminat Sigorta süresi sonunda, ödenen prim teknik kesintiler yap ld ktan sonra nemaland r larak oluflan birikimin sigortal ya geri ödenmesidir are expensive and needs a very long time May be you will not be able to work during your therapy Demir Sigorta has the solution to avoid additional financial problems, when you already have moral problems; Critical illnesses Insurance Who can be insured: Available for everybody between 18 and 65 years What kind of advantages does it offer? The policy has cover for one year and its limit can be indexed to Turkish Lira, US Dollars or Euro Cover limits and monetary index can't be changed during the effectiveness of policy, insured will get the lump sum if she/he suffers from any of these illnesses It is not possible to know, which kind of an health problem are we going to face Let's have a Critical Illnesses Policy, don't spend your family savings for illnesses and hav e a brighter and calm future B- LIFE BRANCH 1- KARTOPU SAVING POLICY Kartopu Saving Insurance Plan is a system which 1 provides a cumulative saving capital at the end of term, 2 guarantees a death benefit, 3 guarantees risks resulting from accident and a disease (if an additional coverage chosen (if the above mentioned risks were not realized at the end of the insurance period, a saving capital will be paid ) During the insurance period, the balance after legal deductions from your premiums paid in TRY or foreign exchange indexed basis is directed to daily investment Who can benefit from this insurance plan? Individuals or groups ages between 18 and 60, in order to maintain their living standard at the end of the determined period, can benefit from this system Insurance period The insurance period is minimum 10 years The insurance period determined at the beginning can be changed afterwards upon a written request Currency Insured can define the currency of premiums payables at the date of issue of the insurance as TRY, USD or Euro Premiums can be paid annually, semi annually, quarterly or monthly 21

21 Süre Sonu Seçenekleri - Toplu para alarak sigorta sona erdirilir - Toplu paran n yar s n al p, kalan yar s ile ömür boyu maafl alabilir - Toplu para almay p ömür boyu maafl alabilir -Toplu para almay p, sigortal n n kendi belirleyece i bir süre boyunca garantili emeklilik maafl alabilir Bu süre içinde sigortal n n vefat halinde kalan süreye karfl l k gelen toplu para menfaattara ödenmektedir -Toplu para almay p, sigortal n n kendi belirleyece i bir süre boyunca yüksek maafl alabilir Sigortal n n vefat ndan sonra ödeme yap lmaz Vergi Avantaj Ücretli ya da y ll k beyanname veren mükellef iseniz, 193 say l GVK'n n 4697 say l kanun ile de iflik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödedi iniz primi vergi matrah ndan indirebilirsiniz Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait olduklar vadelerde ödemeniz gerekir Priminizi ödedi inizi gösteren belgeyi çal flt n z iflyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemifl oldu unuz prim limitler dahilinde vergi matrah n zdan indirilecektir 2) EKSTRA B R K ML HAYAT S GORTASI Ekstra Birikimli Hayat Sigortas, sigorta süresi boyunca sigortal n n yaflam kayb riskini teminat alt na alan, ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastal k sonucu oluflabilecek riskleri de güvence alt na alan ve bu risklerin gerçekleflmemesi durumunda poliçede belirtilen süre sonunda sigortal lara birikim kapitali sa layan bir sistemdir Sigorta süresi boyunca Yeni Türk Liras olarak ödedi iniz primlerden yasal kesintiler yap ld ktan sonra kalan tutar günlük olarak yat r ma yönlendirilir Kimler Yararlanabilir? yafllar aras ndaki sa l kl herkes yaflam standard n n belirledikleri süre sonunda da sürdürülebilmesi için bu sisteme kat labilir Sigorta Süresi Minimum sigorta süresi 10 y ld r Bafllang çta belirlenen sigorta süresi, yaz l baflvuruyla sonradan de ifltirilebilir Sigorta süresiyle sigortal n n yafl n n toplam 70'le s n rl d r Ödeme fiekli Sigortal, sigorta bafllang ç tarihinde, prim ödemelerini kendisi belirler Poliçenin primi y ll k, 6 ayl k, 3 ayl k veya ayl k olarak ödenebilir Teminatlar Vefat Teminat Sigorta bafllang ç tarihinden sonra sigortal n n vefat etmesi halinde ödenecek tazminatt r Yat r m amaçl bir poliçe oldu undan, risk unsuru ve risk primi kesintisi minimum düzeyde belirlenmifltir Birikim Teminat Sigorta süresi sonunda, ödenen prim teknik kesintiler yap ld ktan sonra nemaland r larak oluflan birikimin sigortal ya geri ödenmesidir Süre Sonu Seçenekleri - Toplu para alarak sigorta sona erdirilir - Toplu paran n yar s n al p, kalan yar s ile ömür boyu maafl alabilir - Toplu para almay p ömür boyu maafl alabilir -Toplu para almay p, sigortal n n kendi belirleyece i bir süre boyunca garantili emeklilik maafl alabilir Bu süre içinde sigortal n n vefat halinde kalan süreye karfl l k gelen toplu para menfaattara ödenmektedir -Toplu para almay p, sigortal n n kendi belirleyece i bir süre boyunca yüksek maafl alabilir Sigortal n n vefat ndan sonra ödeme yap lmaz EKSTRA SAVING POLICY Ekstra Saving Insurance Plan is a system which 1 provides cumulative saving capital to insured at the end of the term, 2 guarantees a death benefit, 3 guarantees risks resulting from an accident and a disease if an additional coverage accepted ( if the above mentioned risks were not realized at the end of the insurance period, a saving capital will be paid) During the insurance period, from your premiums paid, the balance after legal deductions in TL or foreign exchange indexed basis is directly invested Who can benefit from this insurance plan? Individuals or groups ages between 18 and 60, in order to maintain their living standard at the end of the determined period too, can benefit from this system Insurance period The insurance period is minimum 10 years The insurance period determined at the beginning can be changed afterwards upon a written request Payments Insured can determine his/her premiums payable at the beginning of the insurance period Premiums can be paid annually, semi annually, quarterly or monthly 3- PRESTIJ LIFE POLICY Prestij Life Insurance Plan is a system which 1 Covers death risks and / or permanent disability risks on yearly basis 2 Can be renewed each year and carried forward 3 Pays to beneficiaries the amount determined in the policy ( in case of death of the insured during the insurance period ) 4 Offers a material guarantee sustaining in case of permanent disability resulting from an accident or a disease Who can benefit from this insurance plan? Individuals thinking about their future, healthy and ages between 18 and 65, can be involved in this system Advantages obtained Premiums and coverages are preferably indexed to TL, USD and EURO Main benefit in this plan is the death risk Additional coverage can be " full or partial disability " resulting from an accident or a disease

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Report Opinion as to Compliance 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Report Opinion as to Compliance 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Report Opinion as to Compliance 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU 2014 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak What are the fees if I use external ATMs? [ülke] sınırları

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3,

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3, 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3,607 82-288 Konsensus 3,610 261-99 GY tahmini 3,654 198-178 Erdemir 9A09 konsolide finansallarında 288mn TL net zarar açıkladı. Net zarar, piyasa beklentisi

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu

Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu Yerel bilgi. Küresel güç. Yerel bilgi. Küresel güç. Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu AEGON her zaman sizin ve sevdiklerinizin yan nda AEGON Grubu, güven, sayg, kalite ve fleffafl k özde erlerine ba

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı