ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN"

Transkript

1 ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN Ortakhğunmn TL nominal degerli Fınansman bonosu ve/veya tahvillerinin hallca arnna illşkin izahnamedir. Söz konuau finansman bonosu ve/veya tahviller;ft,sermaye Piyasas ı Kanunu'nun 411m0 maddesi uyaru ıca Sermaye Piyasast Kundu (K ıtruirnun işuğram tarih ve (Ş.Işa4 sayı kara ırı ile kayda almmas ına karar Ancak kayda ahnma ortaldığunızın ve finansman bonosu veiveya tahvillerinin Kund veya kamuca tekeffilli anlanuna gebnez. Işbu izahname ile ihra ın yapılaeak olan finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin ihraçon ın yatınmcdara karşı olan ödeme yilkümlülüği Kurul veya herhangi bir kanzu kurulu şu tarafnıdan garanti alt ına alumam ış olup, yatınm karann ın, ihraçanın finansal durumumuı analiz edilmesi suretiyle verilmesi gereknıektedir. Kund kayd ına ahrımız olan TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahviller, işbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, /9i91./49.). tıtribine kadar farkh özelbuderde ihraç edikeek o1up, her ihraca kmullar, ihraeın özellikleri, ihraç tutan, satış soresi ve esaslan gibi bfigiler ihraçtan bnce ila ıı edilecek ohu ı sirktilerler aracılığlyla kamuya duyuruiacakt ır. Sirkfiler, izahnamenin aynlmaz bir parças ı olup finansman bonosu ve/veya tahvillere ilişkin yalmm kararlan izahnamenin ve sirkülerlerin b ılton olarak inedenmesi ve değerlendirihned sonueu verilmelidir. Izahnamede satıştan önce meydana gelen değlzildilder satıştan iince toplu halde tica ıret siciline tescil edllir. Raf kay ıt stiresi içerisinde yeni dönem finansal tablolann kamuya anklanması işbu izahnamede değişildik gerektirm ın. Bu dunımda kaınuya anklanan son flnansal tablolan da içerir. Sermaye Piyasan ICanunu uyannea, izahname ve e1derinde yer alan bilgilerin gerçe ği dilröst bir biçimde yanutmasmdan ihraça1ar son ımludur. Aneak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aract kunduşlara da zararın ihraçcılara taznıin ettirilemeyen kum için möranıat edilebilir. Bağnın ız denetim kurulus1an ise, denetledilderi finansal tablo ve raporlara illşkin olarak haz ırladıklan raporlardald ya ıılız ve yandlıa bi1gi ve Icamıatler nedeniyle dogabileak zararlardan hub ıken sorundudur. Izahname ve elderinde yer alan bilgilerin gerçe ği dürost bir biçimde yanutmasu ıdan aşağıda unvanlan belirtilen kunıludar ile bu kuruluslan tenısile yeticili kişiler sorumludur: Şeker Finansal Kiralama A. Ş. (Şeker Leasing) ve halkı arıda aran kurum olarak yer alan Şeker Yatuım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Yatınm) izahnamenin tamanundan sorumlu olup, izahname eldnde ve izabasonekerisinde yer alan thıansal bilgilerin kaynağı olan ve ta İlkine otar ile b ındara ilişkin bağımsız denetim raporlarından Alds Bağuns ız Denğtmve (KPMG) sorumludur.., 0 ŞBY.31bi Pi NANŞAL e XIİ;47.,-1 nr4 s Tanburl A11.41trı ş ak.tino4a A EtIl Bo ııı- r. ğ a ile!kuru j 0. Rış-ISTAN8:U1L V.O. RO ı noıı ım ıll... 1 ŞEKER YA K L DEĞ enal PAU Cad. Tün IST. t

2 Yatifunctlara Uyan: Bu izahname, "dastinaltnektedir", "planlanrnaktadtr", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edif y : gelecege yonelik acthlarnalar icermektedir. Bu tar actklamalar betirsizlik y e risk icermekte olup sadece izahnamenin yapm tarihindeki angorakri y e beklentileri gostermektedir. Bircok etmen, gelecege yanelik actklamalann angaralenden cok daha farkh sonuclanmastna yol acabilecektir." I. BORSA GGRUSID: Borsa Yonetim Kurulu'nun tarihli toplantifinda; $iricerin Sermaye Piyasasz Kurulu'nun Seri: II, No: 22 saydz "Borclanma Araclarmin Kurul Kaydma Almmasz ve Savona Riskin Esaslar Haklanda Tebligi" uyarutca, hallca arz yoluyla ihrac edecegi farklz vadelerde TL 'ye kadar nominal degerli borclanma araclarann, 1MKB Kotasyon Yonetmeligi'nin "Borclulugu Temsil Eden Menkul Kzymetlerin Kotasyonu"bayliklz 16. Maddesinin (c) bendinde yer alan "Aram tiimiiniin hallca arz yoluyla sattsa sunulmus olmasz" sartt cliondaki ;ardor: saglachgt anlafildigindan, halka ann. ; tamamlanarak Kotasyon Yonetmeligi 'run 16 (c) maddesinde ifade edilen sartzn da saglanmasz ve sans sonuclarmin Borsamtza ulasttrilmasz kaydryla Borsa kotuna almarak KAP 'ta yapdacak duyuruyu izleyen ikinci 4 giiniinden itibaren Tahvil ve Bono Piyasan Kesin Satan Pazarmda islem gormeye baslayabilecegine karar isbu IMKB Gorksii, Menlcul Kiymetler Borsalarmda &elite y e Kotasyona Riskin Yonetmeligin 5 'inci maddesinde yer alan "... Borsa kotuna dip almama konusunda yetkili merci, borsalarm yonetim kurullanchr... " bilkin g geregince 1MKB Yonetim Kurulu 'nun verecegi karara &milk herhangi bir taahhilt ya do baglayzczlik olusturmamak sartzyla, sadece SPICrun talebine cevap vermek amaczyla smith olmak iizere mevcut bilgi ve belgeler dikkate ahnarak hazzrlannus fir Istzu IMKB GOr1414 ne dayandarak alznacak kararlar sonucu dogabilecek zararlar nedeniyle &KB herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktachr " II. DIGER KURUMLARDAN ALINAN GORDS YE ONAYLAR: Bankamlik Diizenleme y e Denetleme Karumu'nun tuff' y e 5720 sayth yaztsmda; "Bilindigi iizere, 3226 say:!: Finansal Kiralama Kanunu lie Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman 5irketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Hakkindaki yiinetmelikte (Yonetmelik) finansal kiralama sirketlerinin sermaye piycrsasznda bona ve/veya tahvil ihraclarz yoluyla borclanmalarma sznirlama geriren herhangi bir hiiktim yer almamaktadm Bu lcapsamda b'irketiniz tarafindan sit konusu bono ve/veya tahvil ihracuun gerceklestirilmesinde, 2499 say:!: Sermczye Piyasasz Kanunu y e diger mevzuat, hiikiimleri said: kalmak kaydzyla, 3226 say:!: Kanun ve Yonetmelik hukumieni agzszndan hir sakirica bulunmamaktadzr." denilmektedir. SEJ F:NAMS, T aabol Ff.) fakir-er : 1 a )6az p, 'TA BUL i w.. i7i ff n r)08 13i3 EKER YATI MEN UL QEOE Mud!north Turn Bayou 2

3 İCİNDEKİLER 1. ÖZET 5 2. RISK FAKTÖRLERİ IHRAÇCI HAKKINDA B İLG İLER SEÇ İLMİŞ F İNANSAL B İLGİLER İHRAÇCININ MEVCUT SERIVIAYES İ HAKKINDA B İLGİ YONETİM VE ORGANIZASYON YAPISINA İLIŞKİN B İLGILER GRUP HAKKINDA B İLGİLER GARANTÖRE IL İŞICİN B İLG İLER VE GARANT İ HOKOMLER GEÇMİŞ DÖNEM F İNANSAL TABLO VE BAGIMSIZ DENET İM RAPORLARI KAR TAHM İNLERİ VE BEKLENTILER İ UZMAN RAPORLARI VE OÇONCG KİŞİLERDEN ALINAN B İLGİLER INCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMEN İN SORUMLULUGUNU YOICLENEN KI ŞILER 67 ŞE"EX 14!NANISI.Cik Tı nb ırl Etil ın E tğut4ş1jr1. 8 : 31A60'28,U 53 EKER YAT ME KUL DEĞ E G n I Müd Türn ş Byo ıı1ı i T. Tel: %%0\siON1

4 KISALTMA VE TANIMLAR Knaltma Tatum $irket veya $eker Leasing $eker Finansal Kiralama A.S. BDDK Bard/amid( Ditzetileme y e Denetleme Kurumu Sorsa veya IMICB Istanbul Menkul Klymetler Borsasi BSMV Banlca y e Sigorta Muamele Vergisi DIBS Devlet lc Borclaruna Senedi GM Genet Miidiir GMY Gene! Mild& Yarchmosi GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine TOrkiye Cumhuriyeti Hazine MUstesarligt IIK 'cm has Kanunu ISIN Uluslaratasi Merdcul Klymet Tammlama Numarasi KAP Kamuyu Aychnlatma Platformu Kurt'! veya SPK Sermaye Piyasasi Kurulu MKK Merkezi Kart Kurulusu SGMK Sabit Getirili Menkul loymet Seker Yatmm A.$., Aram Kurum $eker Yatirun Menkul Degerler A.$. Sekar Oto Ltd. Sakai. Oto Kiralama Turizm Kargo Tasunacilik Hizmet ve Ticaret Ltd. $ti. TC Tiirkiye Cumburiyeti TL Dirk Liras' TMSF Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu TTK Turk Ticaret Kanunu TP Turk Pam, YP Yabanci Para TTSG Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi UFRS Uluslararasi Finansal Raporlama Sistemi V.U.K Vergi Usul Kanunu VTMK Varhk Teminath Mental! Klymetler USD ABD Dolan EUR, EURO ya da Avro Avrupa Birligi eyelerinden 17'sinin Kullancligi Ortak Para Birimi YK YOnetim Kurulu EIDER Finansal Kiralama Demegi E'ER FtNANS Tamml Etil4o+ 134 azici Kuria. A4. Na: 874,41 1/L EMI t11 *EKER VAT N UL DEOE Genei Mud 8 0 Turn '4 1 ist. Tel:

5 1. 15ZET Bu bölb ın izahnamenin üzeti olup, sermaye piyasas ı araçlarma ilişkin yatınm karar1an izahnamenin bütiln olarak degerlendirilmesi sonueu verilmelidir. 1.1 ihraçe ı hakkında genel bilgi Şeker Finansal ICiralama Anoniın Şirketi ("Şeker Leasing " veya "Şirket") 1997 y ılında 3226 say ıll Finansal Kiralama Kanunu hülcümleri çerçevesinde Hazine ve D ış Ticaret Müsteşarl ıgfndan al ınan izni talciben, Türkiye'de faaliyet göstem ıek üzere kundmus-tur. Şeker Leasing faaliyetlerini Nispetiye Cad. Tanburi Ali Efendi Sok. No: 1 Etilerilstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğü, AnIcara, Bursa ve İzmir'de bulunan 3 temsilciligi ve 26 personeli ile sürdürmektedir. 21 Temmuz 2004 tarihinde halka arzım gerçelcleştiren Şeker Leasing.'in %19.55'lik paylar ı halen Istanbul Menkul ICıymetler Borsasinda i şlem görmektedir. Türkiye'de leasing selctörünün kurulu ş ve faaliyet esasları BanIcac ılık Düzenleme ve Denetleme Kunımu tarafinclan yüriltülmektedir. Bu dogruituda Şirket faaliyetlerini tarih ve say ılı Resmi Gazete"de yay ınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Halckuıda Yönetmelik" ve "90 Say ılı eldünç Para Verme İşleri Hakkında ICanun Hülcmünde ICararname" çerçevesinde ydr dtmektedir. $irket'in ana faaliyet konusu, yürtirlüktelci mevzılat hülcümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtd ışı fınarısal kiralarna faaliyetlerinde bulunmakt ır. Leasiııg, şirketlerin yatınmlarında menkul ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaçlann ı Icarşılamada kullanılan orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. Leasing i şleralerinde, yatırım malı leasing şirketi tarafından sat ın ahnır ve önceden yat ırunc ı ile karşılıkl ı olarak belirlenen şartlar ve sözleşmede yer alan kira plaın karşılıgında yat ırımcıya kullandınhr. Yatınmanın bütiin yülctimlülükleri yerine getimıesine bagl ı olarak sözleşme dönemi sonunda, sembolik bir bedel üzerinden müllciyet kirac ıya devredilir. Şirket, 29 Haziran 2007 ta ıihinde 1,00 TL nominal bedelle adet hissesine (%50) sahip oldugu Selcar Oto Kiralama Turizm Kargo Ta şımacıl ık Hiznıet ve Ticaret Ltd. Ştiinin ("Sekar Ltd."), Şeker Faktoring Hizmetleri mülkiyetinde bulunan adet hisse senedinden, adedini toplam 253 bin ABD Dolan bedelle sat ın alm ış ve da.ha önce müştereken yönetilen i şletme statüsünde bulunan Selcar Ltd., Şirket'itı bagl ı ortalcl ıg ı konumuna gelmi ştin Şirketin ana hissedan Şekerbank T.A. Ş. ve nihai ana hissedan ŞekerbaMc T.A. Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardmılaşma Sandıgı Vakfı'd ır. Şeker Leasing, Istanbul Merkez ve Ankara, B ıırsa ile izmir'de bulunan bölge temsilcildiklerinin yanısıra, ana ortag ı $ekerbatık' ın mevcut 272 şubşi kanalı ile de leasing ihtiyac ı olan mü şterilere ulaşmaktadır. Şekerbank müşterilerinin leasing talebi oldtığundğ- şhbribillge Müdürlügilnün talebi bildim ıesi ile Merkezdeki pazarlama birimi firma ile ili şkiyo,geeerel f t talepleri yerine getirrnektedir. )9<vi, Kredi Dereeelendirme Raporu ' Şeker Leasing ulışlararası Icredi derecelendimıe kunduşu JCR Eurasia Rating'den derecelendirme rathıg) hizıneti maktad ır y ılında JCR Eurasia Rating, "Şeker Finansal Kiralama A. Ş."yi şevr:rfnans'k Tanübn 5 ME FLEDRE ĞY'l\et Etiifıl- Ş J ANCUL MUCi B ığazi[p(yrum e. a n cı rẹ Ti

6 ulusal dlizeyde yatmm yapilabilir kategoride degerlendirerek, 'BBB+ (Trk)' elan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun 'Stabil' olan goriintimiinii Tozitif, A-2 (Trk) elan Ktsa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- 1 (Trk)' olarak revize etti, gorununiunu ise (Stahl!) olarak belirledi. Diger tataftan, Uzun Vadeli Uluslararam Yabano Pam y e Uzun Vadeli Uluslararam Yerel Para Nodal 'BB' olarak teyit etrnis olup diger notlarla birlikte detaylan asagada gesterilmistin Uzun Vadeli Uluslararam Yabanci Para: Uzun Vadeli Uluslararam Yerel Para Notu: Uzun Vadeli Ulusal Notu: Kna Vadeli Uluslararam Yabancl Pam: Kna Vadeli Uluslararast Yerel Para Notu: Kna Vadeli Ulusal Notu: Desteklenrne Notu: Ortaklardan Bagimstzlik Notu: BB / (Stabil G6riiniim) BB / (Stabil Gilliam BBB+ (Trk) / (Pozitif GOrtiniim) B / (Stabil Gortintim) B / (Stahl! GOriintim) A-1 (Trk) / (Stahl! Gertintim) 2 AB JCR Eurasia Rating ( ) Uzun vadeli yerel para cinsinden notu Uzun va.deli yabanci para cinsinden notu Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ (Trk) BE Her ne kadar mevcut Finansal yiikiimlfiltilderini karsdama kapasitesi 5u an icin bir sorun icermese de gelecek donemlerde devamilligt saz konusu olmayabilir. BB Her ne kadar mevcut Finansal ytiktimitiltiklerini karsdama kapasitesi su an icin bir sorun igrmese de gelecek donemlerde devambligi sez konusu olmayabilir. Mevcut Finansal ytiktimitiltiklerini karstlamada yeterli kapasite seviyesi. Bununla birlikte, bu kapasitenin, diger ytiksek derecelerle luyaslanchgmda, gelecek d8nemierde azalma ihtimali daha faziadtr. Knit Vadeli Uluslararast Yabanci Para: B Her ne kadar mevcut Finansal y(iktindhltiklerini Icarsdama kapasitesi su an igin bir sorun icermese de gelecek donemierde devamilligt si5z konusu olmayabilir. lusa Vadeli Uluslararast Yerel Para Now: B Her ne kadar mevcut Finansal yukomitlitiklerini karsdama kapasitesi su an icin bir sonm icermese de gelecek donemlerde devamithgt si5z konusu olmayabilir. '<Asa Vadeli Ulusal Now: A-I (Trk) Desteklenme Notu: Mevcut yhkiimhiliiklerini yerine getirmede yfilcsek kapasiteye sahiptir. - Ira s, Dis destek ihttmali makul sevtyedechr. Destegm sahibi ytlicsek kradi notuna sahiptir y e desteldeme egilimi yhksektir. toplumsal ve kamusal destek yfiksektir. e ' MIKLA rcfkfr YATIRTM ) 0

7 JCR Eurasia Rathıg Skıtlası st a.." st a.. z. ı Ortaklarda n Bag ıms ızl ık Notlan A Desteldenme Notlan Uzun Dönem AAA (Trk) AA+ (Trk) AA (Trk) AA- (Trk) Ulusat Uluslar aras ı K ısa Dönem A-1+ (Trk) A-1+ (Trk) A-1+ (Trk) A-1+ (Trk) Uzun Dönem AAA AA+ AA AA- K ısa Dönem A-1+ A-1+ A-1+ A-1+ Geri Cıdente Kapasitesi En ytiksek; Mevcut yükümlüliiklerini yerine getinnede en yiticsek kapasiteye sahipfir. Çok yüksek; Mevcut yükümlülülderini yerine getirmede çok yülcsek kapasiteye sahiptir..0 a E, a >1 E C re >1 AB A+ (Trk) A (Trk) A- (Trk) A-1 (Trk) A-1 (Trk) A-1 (Trk) A+ A A- A-1 A-1 A-1 Yfiksek; Mevcut yilkümlülüiderini yerine getirmede yüksek kapasiteye sahiptir. tu a. >oı z t..... re =,.i aı ra Va B BC C.E ttr. 'j r wr s :/, -...f\ rard rta d do: Efiltd-bdee eş-le ı A/ ağazie1 wıcahy,. ne; 0 813) BBB+ (Trk) BBB (Trk) BBB- (Trk) BB+ (Trk) BB (Trk) BB- (Trk) B+ (Trk) B (Trk)1 ç 7 A-2 (Trk) BBB+ A-2 A-3 (Trk) A-3 (Trk) B (Trk) B (Trk) B (Trk) \. C (Trk) MITik) BBB BB+ BB BBB- BB- B+ B A.3 A-3 EKER ME L DEĞ A. Ş. anel Z ıöııbi ad. ltn S.yo ıık$t S B B B C C Yüksek; Meccut fınansal yükümlülülderini karsdamada yeterli kapasite seviyesi. Bununla balikte, bu kapasitenin, diger yüksek dereeelerle kausland ıpnda, gelecek danemlerde azalma dıtimali daha faıladw. Ekonomik kosullara bagl ı; her ne kadar mevcut finansal yakamlinfdderini Icarsdama Icapasitesi su an kin bir sorun içermese de gelecek döne ınlerde devaml ı l ıgı sfizkonusu olmayabilir. Düsük seviye; Mevcut ytikihnlülükler ini

8 ... o. as ȧo ce) ts. E D 5 B- (Trk) CCC (Trk) CC (Trk) C (Trk) DDD (Trk) C (Trk) C (Trk) C (Trk) C (Trk) D (Trk) B+ CCC CC C DDD c C C C D kamlamada kapasite seviyesi dosfik olup gelecek iein endieler seakonusudur. Temerriit ihtimali; finansal ytikiimliiliiklerin yerine getirilmesinde belirsizlik unsurlan ve temernit ihtimali. YOksek temerret riski cok yfilcsek temerrilt Ski i Fi E DD (Trk) D (Trk) DD D Temerriit hail D (Trk) D (Trk) D D Ittirakler y e Bagh Ortakhklar tatirak Drain (%) Kayak Degeri Kumla; Ticaret Fstallyet ye OY Unvani Kamm Faaliyet Kullanim Arabic Arahk Aralik Aralik Teri Glick (%) Seltur Turistik isletmeler Turizm Bodrum 0,12 0,33 0, Yannm A.$ Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tasimactlik Hizmet ve Ticaret Ltd. $ti. Oto Kiralama istanbul 99,00 -. % A lia%, ' Aaagidaki Dtiraklerin paylan bin TL iltindeicabsiaktathri. 1 - $eker Faktoring Hizmetleri A.$. 2 - $eker Bilisim anayi AB. 3 7 $eker Mort ge Finansman A.$. 1. :i IANSJ noltli.nati Etilifi r j k el ITAWBUL n 1311, 8 99,00 99, ME geker VAT L DEOE nel MO Liam Moyc. ad. Turn 'f. 33

9 Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tasunacdtk Hinnet ve Ticaret Ltd. Şti. Sekar Oto 1Ciralama Turian 1Cargo Taşımac ılık Hinnet ve Ticaret Ltd. $ti 2001 y ılında % 50' şer pay ile Şeker Finansal Kiralama A. Ş. ve Şeker Faktoring Hizıaederi A.Ş. ortakl ıgı ile kuruhnuştur. Kunduş amac ı Şekerbank T.A. Ş. ve i ştiralderinin kiral ık araç ihtiyac ını karşılamakt ır. Şirket, grup şirketlerine uzun dfinem araç kiralama hizmeti vermektedir. Grup d ışt finnalara da uzun dönem araç Iciralama hizmeti vermeyi plardamaktad ır y ılında Şeker Faktoring'in mülkiyetinde bul ıman % 50 Sekar Oto Ltd. hissesinin % 49'nu sat ın alan Şeker Leasing, şirketin % 99 hissesine sahip hale gelmi ştir. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti.'nin fmansal dur ıım tablosu büyüklükleri aşağıdaki gibidir. SEKAR OTO LTD. BILANÇO RIDYCKLOKLERI (TL) BAN1CALAR KIRALAMA I ŞLEMLER1NDEN ALACAKLAR MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) DIĞ ER AKT1F TOPLAMI &263 ALINAN KREDILER DZKAYNAICLAR DIĞER PAS1F TOPLAMI Dönem Net Kar veya Zaran Risk faktiirleri ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin yükümlülükler Şeker Leasing tarafından yerine gefırilecek olup finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şlcin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde herhangi bir gerçek tüzel Ici şi ya da kamu otoritesi tarafından garanti verilmemi ştir. ihraca arac ılık eden arac ı kummun finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin yilkümlülüklerin yerine getirilmesinde bir sommlulugu yoktur. Yat ınmc ılar yatınm kararım oluştunırken aşag ıda mralananlarla s ınırl ı ohnamak kayd ı ile başhca aşağıdaki risklerle karşılaşacaklard ır., 's TAZ A) İhracelya İlişkin Riskler 1k211 Kredi riski; Kredi rislci, kar şılıld ı ifi şki içinde olan tarafiardan birinin bir fınansal araca ili şlcin olaralc yükümlülü ğtinit yerine getirememesi sonucu diger tarafin fınansal aç ıdan zarara ugramas ı rislcidir. Fi ııansal kiralama i şlemlerinden doiay ı Icredi riskine inaruz kalan Şirket, kredi riskini belli tarafiarla yap ılatı işlemleri sm ırlandırarak ve ili şkide bulundugu taraflann gtivenilirli ğini stırekli değerlendirerek yiinetmeye çal ışmaktad ır. Şirket, ilişlcide olduğu tarafiann yüktindülügünü zarnanında yeçine getirememesi dummunda maddi kay ıplara maruz kalabilir.. Ş. Ş. İ STANCU noı ood a303 9 Ş EKER Y M UL DEG Genel 1.1 Cad Tü Beyo - İST. T 2) 33

10 itibanyla Sirkerin leasing faaliyetleri Icredi rislcine konu alacaldann toplatm milyon TL'dir. $irketin finansal kiralama alacaldan ceaitli sekthrlere dagilmiir. Bu alacaklar icinde en bilyttk paya sahip clan sekterler 2011 yil sonu itibariyle strastyla naldiyat (%29,39), Maden-metal y e kimya (%23,97), inaaat (%9,32) ve icecek-yiyeeek (%7,07) sektorleridir. $irket, borg verme aktivitelerirti belirli bir sektore veya cografi bkilgeye yogunlaatumayarak lcredi riskini yonetmeye cahamaktadir. $irket aynca gerekli gordiigil dururnlarda milaterilerinden Have teminat altnaktachr. Leasing faaliyetlerinde airketin ilk 4 mthsterisi, risk agirligmin 2010 plinda %32,07'sini oluatururken 2011 yilinda bu oran %27,41'e gerilemiatir. Sirketin 2010 y e 2011 yilm ait Finansal Kiralama Alacaldan asagiclaki tabloda gesterilmiatir. (Bin TL) 31 Aralik Aralik 2011 Finansal Kiralama Alacaldan $irketin kredi rislcine maruzkaldigi baalica fmansal durum tablosu kalemleri aaagiclaki gibidir: Finansal kiralama faaliyetlerinden alacaldar Gercege uygun deger farkt kar/zarara yansitilan finansal varbklar Satilmaya ham finansal varhiclar Bankalar Sigorta alacaldan Raporlama tarihi itibanyle maruz kahnan kredi Ski tablosu 34 Art101011(130 EL) Reporleme terihi nibartyle revue kelman ELM Neck rislaf I A. Vedas, geymemil ye de deter d ate ugnunam0 finansal verlficlann net defter degen Beminal vs fie gavence Sone ahnmv knee B Kolullan yeniden garilealmay bulunen. aksi takdirde vedest ge0e4 vaya deter dinaklagone ugeeney saytlecak finensel verlfidann defier degen C. Vedesi geymi. meek &ger dayakkaktthe Scum; varlfidann defter &gen ceminat vs Be gavence Mona alum'; lartn D Deger daellklagane ttgrayen verkklenn net defter deget1en -Vedcst geamis (brat defter degeri) -Dept diyakiugo (-) -Net detain temmat vs ile gavenee thane a1mm0 berm ( ') - Eadesige i raena l (brat defleedederi) -Defter dayilloga (-) -Net degerin teminat vs fie gavence Nana almm14 keimi 19") E. Blimp kredi riskt Berea unmake- Alecakler Flestual Fealiyet Diger Tend Tent $ (14.261) dli Diet er B nkehrdek Tent Tent elevduet GOV* Uygtut Sullmaye Kant Deitt Fart Kirfe run.' Yensonlen EV Varkklar (732) si Mauldin VANS. Tanburi AU E ndl Elllat-E asi.:1kuru-1( EKER YAT MSIKUL DEOE nei Mad ad. Turn EloyoL bt. -kw 10

11 31 Araldı 2018 (Bla TL) Raporlanta tarile inbanyla maruz kalman azami kredi riskt ( ) A. Vadest 8ef menüı ya da derer düşeklüğtine uğranıamm finassal varldrüerm net defeer defteri ıeminat vs ile gilvence altina almm ıe losmt B. Koırdlan yetdden genleülmüs bulunan. aks takdirde vadesi gartud ş v eyt t değar dilıük1medne ugrarrne sammeak finansal varbklans deftez dered C. Vadeıi gemnie ancak derer dösülüftene eğramarme varldclann defter değen demmat vı ile güvence akma ahamm k ısnst D. Değer deşuldtmelse urrayas verlddann net defter değerleri ) Tadest ge e rni ş (bren defter de ğeri) -Değer doşoklıms (-) -Ne/ deesin teminat vı ile gevenee altına alentte kmmt ( ) - Tades ISM Inemi s (balt detler değen) Treğer d6)11k11190 (-) -Net değerin temine/ vı ı le glivenee al ırma abarny lasnu (9') E. Bikınço diet hedi riı1u iseren unsurlar Alactıklar Elıumml Faakee Ilişkili Dijeer Tarat Tarat (12 nn Dertmğe Ilygun Sadmaya Haza Ilieldli Diğer Bankaludaki Stgona Değer Farkt Kıryt Fmansal Taraf Tarat Me y duat Alaısklan Tansıtdan FAt Vadddar (*) Tutann belirlenmesinde, alman teminatlar gibi, kredi güvenirliliginde art ıa saglayan ıınsuriar dikkate alnunam ıat ır. (**) Tutar vadesi geçmemia deger daşolchıgüne ugrayan varl ıklann teminat tutarlann ı da içennektedir. Piyasa riski; Al ım satım hesaplannda izlenen finansal araçlara ili şkin pozisyonlar ın degerinde, piyasa flyatlanndaki hareketlilige bagl ı olarak meydm ıa gelebilecek degi şikalerden dolay ı Şirket'in maruz kalabilecegi zarar olas ılıgıd ır. Kur riski; Yabanc ı para cinsinden işlemler, kıır riskinin oluşmas ına sebebiyet vennektedir. Döviz cinsi pozisyonlann degerlerinde, döviz kurlar ındalci hareketlere bagh o1arak meydana gelebilecek degişikliklerden dolayı $irket'in maruz kalabilecegi zarar olas ılıgıdır. 31 Aral ık 2011 ve 31 Aral ık 2010 tarihleri itibanyla Ştrket tarafindan tutulan yabanc ı para varl ıkların ve borçların kay ıtl ı tutarlan yabanc ı para cinslerine göre aşag ıdalci gibidir (660) 665 )1.Aral ık.11r1 ABD Dolan(000) Avro (000) TL (000) Bankalar Finansal Kiralama Alacaklar ı Kiralama i ş lemleri için Verilen Avanslar Kiralanıa Kon ıısu Yap ı lmakta Olan Yat ırımlar Diger Aktifler Alman Krediler (35.477) (18.968) ( ) Muhtelif Borçlar ve Diger Yabane ı Kaynaklar (156) (263) (937) Bilanço Pozisyonu Bilanço D ışı Pozisyon (500) (1.222) Net Yabaac ı Para Ponsvo ım ( )31 Aral ık 2011 tanh ı ıtıbanyla, ABD Dolansfutanndakı 4öv ıze endeksl ı al ınan kred ıler (Toplanı TL) iliaikteki konsolide finansal tablolarda TP kolorkında ın ıtland ırılm ıatır. Tanbti9 Al/ Et1161 ı lu 1. 1: TANCyL U BaymE KER YA UL DEĞ enel 11

12 31.Aralik10(*1 ABD Dolan(000) Avro (000) TL (000) Banlcalar Finansal Kiralama Alacaklan Kiralama isiemleri 'gin Verilen Avanslar Kiralama Konusu Yapilmakta Olan Yatmmlar Diger Aktifler Alinan 1Crediler (39.994) (26.872) ( ) Muhtelif Bomlar ve Diger Yabanci 1Caynaklar (556) (1199) (3316) Bilanco Pozisyonu Bilanco Dim Pozisyon Net Yabano Para Pozisvona 803 (6.256) (11.580) 1 Aralik 2010 tanhi itibanyla, ABD Dolan turanndaki dovize endelcsh alman Icredder (Toplam TL) iiiikteki konsolide finansal tablolarda TP kolonunda 2011 yil sonu itibariyle ABD Dolan, AVRO y e diger kurlardaki %10'lik deger artiat $irket'e toplamda IL kazana olarak yanstmast beklenirken, bu para biritnlerindelci %10'lik deger ditatilcitigii ise ayru Olctide bir kaybi ifade edecektir. ABD Dolan, AVRO y e diger kurlardalci %10'lik artiam Sirket'in ilgili yabanci paralara olan duyarldigt a,sagidalci tablolarda gosteribnektedir. 31.Aralik.11 (Bin TL) Yabancl Para= Deger Krnanmasi Karl Zarar Yabanci Paramn Deter Kavbetmesi Yabanci Paranm Deter Kazanmasi Ozka nalclar Yabanci Paramn Deger Kavbet s' ABD Dolannm TL karsisinda% 10 degismesi halinde 1- ABD Dolan net varlik / ynialmlulak 80 (80) 80 (80) 2- ABD Dolan Sloan kontnan knim 3-ABD Dolan net etki (1+2) 80 (80) 80 (80) Avrenun TL karsisinda % 10 degismesi halinde 4- Avro net varlik / yakftmlilliik 366 (366) 366 (366) 5- Avro riskinden koi-unan la m 6- Avro net etld (4+5) 366 (366) 366 (366) Diger demi/ kurlannin IL Icamminda % 10 degismesi halinde 7- Diger doviz net varlik / yfildim Diger doviz kora riskinden konman losim 9- Diger &Wiz vat-hider' net etki ' TOPLAM (3+6+9) I f...,.. \ le446 1 (446) 446 (446) gnat nburi ful Ulm I E therreeci. p Bo azi r ANO i Kortiml r vos 10 1 SE K ER VAT MEIJ6ØL DEO= lob BoYoL nel el. Turr T. is 12

13 31.Aral ık.10 (Bin TL) Yabanc ı Paran ın Deger Kar/ Zarar Dzka ak/ar Yabanc ı Paran ın Yabanc ı Paran ın Değer Deger liaxlrısmrai Kazampas ı Yabanc ı Paran ın Deger Kaybetmesi K as ABD Doların ın TL Icars ıs ında e la 10 degismesi halinde I- ABD Doları net varl ık / yükümlültık 124 (124) 124 (124) 2- ABD Dolar ı riskten korur ıan kıs ım 3-ABD Dolan net etki (1+2) 124 (124) 124 (124) Avro'nun TL Icars ısında % 10 degismesi halinde 4- Awo net varl ık / yllkilmlülük (1.282) (1.282) Awo riskinden km-unan k ıs ım 6- Avro net etki (4+5) (1.282) (1.282) Diger döviz kurlan TL kars ıs ında % 10 degismesi halinde 7- Diger döviz net varl ık / ynkihnlülügn 8- Diger dnviz kum riskiııden korunan kısım 9- Diger dişviz varhklar' net etki TOPLAM (3+6+9) (1.158) (1.158) Farız orant riski; Şirket'in sabit ve de ğişken faiz oranları üzerinden borolanması, Şirket'i faiz oram riskine maruz btralcmaktad ır. Şirketin 2011 yılsonu itibarı ile finansal kirehttrn alacaklannm tamanu sabit Şirketin Faiz Pozisyonu Tablosu. (Bin TL) 31.Ara Ara.11 Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varl ıklar: Bankalar Finansal Kiralan ıa Alacaklan* Faaliyet Kiralamas ı Alacaklar ı Finansal Yükümlül ıilder Al ınan Krediler Degiaken Fairli Araçlar Finansal Varl ıklar: Bankalar Finatısal Kiralama Alacaklar ı * Finansal Yükürnhilillder Al ınan Krediler (*) Yukandaki tutarlara kirala ına ktşitys ıt. ypıi~ta olan yannmlar ve kiralama için verilen avanslar dahil edil ıriemin.$ 1! S 101" - $irket yünetimi, duyarl ılık analizlorini faiz oranlarinda 100 baz puanl ık bir dalgalanma senaryosu üzerinden yapınaktad ır. Şirketinin.kullatumş oldugıv krediler ile kulland ırmış oldugu fonların vadeleri ve para birimi dag ılımının farkh olmas ı nerlerdyle, faiz ve fiyat degi şim rislci taşımaktad ır. (31 Aral ık 2010: TL zarar). 3 r 2 r.3.37 E6ltr ı er I ' ı Kv ıum r V A. Ş

14 Likidite riski; Nalcit alusindalci dengesizlik sonucu nalcit cduslanni tam olarak ve zamatnnda karsdayacak ditzey y e nitelilderde nalcit mevcuduna veya nakit girisine sahip ohnamast sonucu Sirket'in maraz kalabilecegi zarar olasthgahr. Magidaki tablo, Sirkef in titrev niteliginde olmayan fmansal varhk y e yfiktimfilliilderinin vade dagilimini gostermektedir. Sozlegme Kay ali uyannca nakit giris /mluslar toplami 3 aydan 3-12 aramay S ER VA MJk q J L DEO enel M" 1-5 yil mast 5 yddan uzun 31 Aralik 2011 (Bin TL) Degeri SiSzlesme Uvannca Vaittla ( V) losa (I) (II) (III) (IV) Turev Olmayan Finansal Vara/an Bankalar Finansal Kiralama Alacaklan OS Faa g yet Kiralamas Alacaklan Sigorta Prim Alacaklan Toplam Varlddar TOrev Olmayan Finansal Yiikiimliiltilder: Alman Krediler Muhtelif Borclar y e Diger Yabancl ICaynaklar Toplam Yukiimlidiilder (*)Fmansal loralama alacaklan tutarma yapilmakta olan yemmlar, verilen avans/ar y e takipteki kiralama islemlerinden alacaklar dahil edilmemis ir yil sonu itibariyle $irke in ttirev niteliginde olmayan toplam varligi bin TL'dir. $irketin toplarn varliklannm bin TL'si finansal kiralama alacagmdan olusmalctadir. Varliklan vadeler amsindan incelendiginde toplam varliklann bin TL'si 3 aydan lusa, bin TL'si 3-12 ay arasi, bin TL'si 1-5 yil arast ve bin TL'si ise 5 yildan uzun vadeli alacalclardan olusmaktachr. $irketin btma karstlik toplam TL tutannda yilkumlulugu bulunmalctadm Bu yfildimitiliigiin bin TL'si ahnan kredilerden olusmalctachr. $irketin toplam yilkilmitilagthain bin TL'si 3 aydan kisa, bin TL'si 3 ile 12 aya arasmda ve bin TL'si 1-5 yil arast uzun vadelidir. Sirketin toplam varliklan ile toplam yilkomitiltikleri arasinda vade uyumsuzlugu bulunmakta, diger bir ifade ile varliklan uzun vadeli leasing alacalclanndan, yukumlulukleri ise daha vadeli lcredilerden olusmaktadir. $irketin, bir yilhk vadede 81.2 rnilyon IL finansal lciralama alacagi, milyon IL alman kredisi bulunmaktachr. Buna bagli olarak $irketin bir vadede riski 53.7 milyon TL seviyesincledir.1010$1.7 milyon IL)..e/ $irket odemelerini sozlesme vade gore-sqceld4simiektedir. (((--J.11;".; ) : 7`.11 Thj--..,,c, +E"..:,X V,1AN La/14;i m Lb; E tilett. I uromit o ANC L O. 6U ios3% 441.1, ' 43 Its , 14