ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN"

Transkript

1 ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN Ortakhğunmn TL nominal degerli Fınansman bonosu ve/veya tahvillerinin hallca arnna illşkin izahnamedir. Söz konuau finansman bonosu ve/veya tahviller;ft,sermaye Piyasas ı Kanunu'nun 411m0 maddesi uyaru ıca Sermaye Piyasast Kundu (K ıtruirnun işuğram tarih ve (Ş.Işa4 sayı kara ırı ile kayda almmas ına karar Ancak kayda ahnma ortaldığunızın ve finansman bonosu veiveya tahvillerinin Kund veya kamuca tekeffilli anlanuna gebnez. Işbu izahname ile ihra ın yapılaeak olan finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin ihraçon ın yatınmcdara karşı olan ödeme yilkümlülüği Kurul veya herhangi bir kanzu kurulu şu tarafnıdan garanti alt ına alumam ış olup, yatınm karann ın, ihraçanın finansal durumumuı analiz edilmesi suretiyle verilmesi gereknıektedir. Kund kayd ına ahrımız olan TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahviller, işbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, /9i91./49.). tıtribine kadar farkh özelbuderde ihraç edikeek o1up, her ihraca kmullar, ihraeın özellikleri, ihraç tutan, satış soresi ve esaslan gibi bfigiler ihraçtan bnce ila ıı edilecek ohu ı sirktilerler aracılığlyla kamuya duyuruiacakt ır. Sirkfiler, izahnamenin aynlmaz bir parças ı olup finansman bonosu ve/veya tahvillere ilişkin yalmm kararlan izahnamenin ve sirkülerlerin b ılton olarak inedenmesi ve değerlendirihned sonueu verilmelidir. Izahnamede satıştan önce meydana gelen değlzildilder satıştan iince toplu halde tica ıret siciline tescil edllir. Raf kay ıt stiresi içerisinde yeni dönem finansal tablolann kamuya anklanması işbu izahnamede değişildik gerektirm ın. Bu dunımda kaınuya anklanan son flnansal tablolan da içerir. Sermaye Piyasan ICanunu uyannea, izahname ve e1derinde yer alan bilgilerin gerçe ği dilröst bir biçimde yanutmasmdan ihraça1ar son ımludur. Aneak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aract kunduşlara da zararın ihraçcılara taznıin ettirilemeyen kum için möranıat edilebilir. Bağnın ız denetim kurulus1an ise, denetledilderi finansal tablo ve raporlara illşkin olarak haz ırladıklan raporlardald ya ıılız ve yandlıa bi1gi ve Icamıatler nedeniyle dogabileak zararlardan hub ıken sorundudur. Izahname ve elderinde yer alan bilgilerin gerçe ği dürost bir biçimde yanutmasu ıdan aşağıda unvanlan belirtilen kunıludar ile bu kuruluslan tenısile yeticili kişiler sorumludur: Şeker Finansal Kiralama A. Ş. (Şeker Leasing) ve halkı arıda aran kurum olarak yer alan Şeker Yatuım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Yatınm) izahnamenin tamanundan sorumlu olup, izahname eldnde ve izabasonekerisinde yer alan thıansal bilgilerin kaynağı olan ve ta İlkine otar ile b ındara ilişkin bağımsız denetim raporlarından Alds Bağuns ız Denğtmve (KPMG) sorumludur.., 0 ŞBY.31bi Pi NANŞAL e XIİ;47.,-1 nr4 s Tanburl A11.41trı ş ak.tino4a A EtIl Bo ııı- r. ğ a ile!kuru j 0. Rış-ISTAN8:U1L V.O. RO ı noıı ım ıll... 1 ŞEKER YA K L DEĞ enal PAU Cad. Tün IST. t

2 Yatifunctlara Uyan: Bu izahname, "dastinaltnektedir", "planlanrnaktadtr", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edif y : gelecege yonelik acthlarnalar icermektedir. Bu tar actklamalar betirsizlik y e risk icermekte olup sadece izahnamenin yapm tarihindeki angorakri y e beklentileri gostermektedir. Bircok etmen, gelecege yanelik actklamalann angaralenden cok daha farkh sonuclanmastna yol acabilecektir." I. BORSA GGRUSID: Borsa Yonetim Kurulu'nun tarihli toplantifinda; $iricerin Sermaye Piyasasz Kurulu'nun Seri: II, No: 22 saydz "Borclanma Araclarmin Kurul Kaydma Almmasz ve Savona Riskin Esaslar Haklanda Tebligi" uyarutca, hallca arz yoluyla ihrac edecegi farklz vadelerde TL 'ye kadar nominal degerli borclanma araclarann, 1MKB Kotasyon Yonetmeligi'nin "Borclulugu Temsil Eden Menkul Kzymetlerin Kotasyonu"bayliklz 16. Maddesinin (c) bendinde yer alan "Aram tiimiiniin hallca arz yoluyla sattsa sunulmus olmasz" sartt cliondaki ;ardor: saglachgt anlafildigindan, halka ann. ; tamamlanarak Kotasyon Yonetmeligi 'run 16 (c) maddesinde ifade edilen sartzn da saglanmasz ve sans sonuclarmin Borsamtza ulasttrilmasz kaydryla Borsa kotuna almarak KAP 'ta yapdacak duyuruyu izleyen ikinci 4 giiniinden itibaren Tahvil ve Bono Piyasan Kesin Satan Pazarmda islem gormeye baslayabilecegine karar isbu IMKB Gorksii, Menlcul Kiymetler Borsalarmda &elite y e Kotasyona Riskin Yonetmeligin 5 'inci maddesinde yer alan "... Borsa kotuna dip almama konusunda yetkili merci, borsalarm yonetim kurullanchr... " bilkin g geregince 1MKB Yonetim Kurulu 'nun verecegi karara &milk herhangi bir taahhilt ya do baglayzczlik olusturmamak sartzyla, sadece SPICrun talebine cevap vermek amaczyla smith olmak iizere mevcut bilgi ve belgeler dikkate ahnarak hazzrlannus fir Istzu IMKB GOr1414 ne dayandarak alznacak kararlar sonucu dogabilecek zararlar nedeniyle &KB herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktachr " II. DIGER KURUMLARDAN ALINAN GORDS YE ONAYLAR: Bankamlik Diizenleme y e Denetleme Karumu'nun tuff' y e 5720 sayth yaztsmda; "Bilindigi iizere, 3226 say:!: Finansal Kiralama Kanunu lie Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman 5irketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Hakkindaki yiinetmelikte (Yonetmelik) finansal kiralama sirketlerinin sermaye piycrsasznda bona ve/veya tahvil ihraclarz yoluyla borclanmalarma sznirlama geriren herhangi bir hiiktim yer almamaktadm Bu lcapsamda b'irketiniz tarafindan sit konusu bono ve/veya tahvil ihracuun gerceklestirilmesinde, 2499 say:!: Sermczye Piyasasz Kanunu y e diger mevzuat, hiikiimleri said: kalmak kaydzyla, 3226 say:!: Kanun ve Yonetmelik hukumieni agzszndan hir sakirica bulunmamaktadzr." denilmektedir. SEJ F:NAMS, T aabol Ff.) fakir-er : 1 a )6az p, 'TA BUL i w.. i7i ff n r)08 13i3 EKER YATI MEN UL QEOE Mud!north Turn Bayou 2

3 İCİNDEKİLER 1. ÖZET 5 2. RISK FAKTÖRLERİ IHRAÇCI HAKKINDA B İLG İLER SEÇ İLMİŞ F İNANSAL B İLGİLER İHRAÇCININ MEVCUT SERIVIAYES İ HAKKINDA B İLGİ YONETİM VE ORGANIZASYON YAPISINA İLIŞKİN B İLGILER GRUP HAKKINDA B İLGİLER GARANTÖRE IL İŞICİN B İLG İLER VE GARANT İ HOKOMLER GEÇMİŞ DÖNEM F İNANSAL TABLO VE BAGIMSIZ DENET İM RAPORLARI KAR TAHM İNLERİ VE BEKLENTILER İ UZMAN RAPORLARI VE OÇONCG KİŞİLERDEN ALINAN B İLGİLER INCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMEN İN SORUMLULUGUNU YOICLENEN KI ŞILER 67 ŞE"EX 14!NANISI.Cik Tı nb ırl Etil ın E tğut4ş1jr1. 8 : 31A60'28,U 53 EKER YAT ME KUL DEĞ E G n I Müd Türn ş Byo ıı1ı i T. Tel: %%0\siON1

4 KISALTMA VE TANIMLAR Knaltma Tatum $irket veya $eker Leasing $eker Finansal Kiralama A.S. BDDK Bard/amid( Ditzetileme y e Denetleme Kurumu Sorsa veya IMICB Istanbul Menkul Klymetler Borsasi BSMV Banlca y e Sigorta Muamele Vergisi DIBS Devlet lc Borclaruna Senedi GM Genet Miidiir GMY Gene! Mild& Yarchmosi GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine TOrkiye Cumhuriyeti Hazine MUstesarligt IIK 'cm has Kanunu ISIN Uluslaratasi Merdcul Klymet Tammlama Numarasi KAP Kamuyu Aychnlatma Platformu Kurt'! veya SPK Sermaye Piyasasi Kurulu MKK Merkezi Kart Kurulusu SGMK Sabit Getirili Menkul loymet Seker Yatmm A.$., Aram Kurum $eker Yatirun Menkul Degerler A.$. Sekar Oto Ltd. Sakai. Oto Kiralama Turizm Kargo Tasunacilik Hizmet ve Ticaret Ltd. $ti. TC Tiirkiye Cumburiyeti TL Dirk Liras' TMSF Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu TTK Turk Ticaret Kanunu TP Turk Pam, YP Yabanci Para TTSG Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi UFRS Uluslararasi Finansal Raporlama Sistemi V.U.K Vergi Usul Kanunu VTMK Varhk Teminath Mental! Klymetler USD ABD Dolan EUR, EURO ya da Avro Avrupa Birligi eyelerinden 17'sinin Kullancligi Ortak Para Birimi YK YOnetim Kurulu EIDER Finansal Kiralama Demegi E'ER FtNANS Tamml Etil4o+ 134 azici Kuria. A4. Na: 874,41 1/L EMI t11 *EKER VAT N UL DEOE Genei Mud 8 0 Turn '4 1 ist. Tel:

5 1. 15ZET Bu bölb ın izahnamenin üzeti olup, sermaye piyasas ı araçlarma ilişkin yatınm karar1an izahnamenin bütiln olarak degerlendirilmesi sonueu verilmelidir. 1.1 ihraçe ı hakkında genel bilgi Şeker Finansal ICiralama Anoniın Şirketi ("Şeker Leasing " veya "Şirket") 1997 y ılında 3226 say ıll Finansal Kiralama Kanunu hülcümleri çerçevesinde Hazine ve D ış Ticaret Müsteşarl ıgfndan al ınan izni talciben, Türkiye'de faaliyet göstem ıek üzere kundmus-tur. Şeker Leasing faaliyetlerini Nispetiye Cad. Tanburi Ali Efendi Sok. No: 1 Etilerilstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğü, AnIcara, Bursa ve İzmir'de bulunan 3 temsilciligi ve 26 personeli ile sürdürmektedir. 21 Temmuz 2004 tarihinde halka arzım gerçelcleştiren Şeker Leasing.'in %19.55'lik paylar ı halen Istanbul Menkul ICıymetler Borsasinda i şlem görmektedir. Türkiye'de leasing selctörünün kurulu ş ve faaliyet esasları BanIcac ılık Düzenleme ve Denetleme Kunımu tarafinclan yüriltülmektedir. Bu dogruituda Şirket faaliyetlerini tarih ve say ılı Resmi Gazete"de yay ınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Halckuıda Yönetmelik" ve "90 Say ılı eldünç Para Verme İşleri Hakkında ICanun Hülcmünde ICararname" çerçevesinde ydr dtmektedir. $irket'in ana faaliyet konusu, yürtirlüktelci mevzılat hülcümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtd ışı fınarısal kiralarna faaliyetlerinde bulunmakt ır. Leasiııg, şirketlerin yatınmlarında menkul ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaçlann ı Icarşılamada kullanılan orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. Leasing i şleralerinde, yatırım malı leasing şirketi tarafından sat ın ahnır ve önceden yat ırunc ı ile karşılıkl ı olarak belirlenen şartlar ve sözleşmede yer alan kira plaın karşılıgında yat ırımcıya kullandınhr. Yatınmanın bütiin yülctimlülükleri yerine getimıesine bagl ı olarak sözleşme dönemi sonunda, sembolik bir bedel üzerinden müllciyet kirac ıya devredilir. Şirket, 29 Haziran 2007 ta ıihinde 1,00 TL nominal bedelle adet hissesine (%50) sahip oldugu Selcar Oto Kiralama Turizm Kargo Ta şımacıl ık Hiznıet ve Ticaret Ltd. Ştiinin ("Sekar Ltd."), Şeker Faktoring Hizmetleri mülkiyetinde bulunan adet hisse senedinden, adedini toplam 253 bin ABD Dolan bedelle sat ın alm ış ve da.ha önce müştereken yönetilen i şletme statüsünde bulunan Selcar Ltd., Şirket'itı bagl ı ortalcl ıg ı konumuna gelmi ştin Şirketin ana hissedan Şekerbank T.A. Ş. ve nihai ana hissedan ŞekerbaMc T.A. Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardmılaşma Sandıgı Vakfı'd ır. Şeker Leasing, Istanbul Merkez ve Ankara, B ıırsa ile izmir'de bulunan bölge temsilcildiklerinin yanısıra, ana ortag ı $ekerbatık' ın mevcut 272 şubşi kanalı ile de leasing ihtiyac ı olan mü şterilere ulaşmaktadır. Şekerbank müşterilerinin leasing talebi oldtığundğ- şhbribillge Müdürlügilnün talebi bildim ıesi ile Merkezdeki pazarlama birimi firma ile ili şkiyo,geeerel f t talepleri yerine getirrnektedir. )9<vi, Kredi Dereeelendirme Raporu ' Şeker Leasing ulışlararası Icredi derecelendimıe kunduşu JCR Eurasia Rating'den derecelendirme rathıg) hizıneti maktad ır y ılında JCR Eurasia Rating, "Şeker Finansal Kiralama A. Ş."yi şevr:rfnans'k Tanübn 5 ME FLEDRE ĞY'l\et Etiifıl- Ş J ANCUL MUCi B ığazi[p(yrum e. a n cı rẹ Ti

6 ulusal dlizeyde yatmm yapilabilir kategoride degerlendirerek, 'BBB+ (Trk)' elan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun 'Stabil' olan goriintimiinii Tozitif, A-2 (Trk) elan Ktsa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- 1 (Trk)' olarak revize etti, gorununiunu ise (Stahl!) olarak belirledi. Diger tataftan, Uzun Vadeli Uluslararam Yabano Pam y e Uzun Vadeli Uluslararam Yerel Para Nodal 'BB' olarak teyit etrnis olup diger notlarla birlikte detaylan asagada gesterilmistin Uzun Vadeli Uluslararam Yabanci Para: Uzun Vadeli Uluslararam Yerel Para Notu: Uzun Vadeli Ulusal Notu: Kna Vadeli Uluslararam Yabancl Pam: Kna Vadeli Uluslararast Yerel Para Notu: Kna Vadeli Ulusal Notu: Desteklenrne Notu: Ortaklardan Bagimstzlik Notu: BB / (Stabil G6riiniim) BB / (Stabil Gilliam BBB+ (Trk) / (Pozitif GOrtiniim) B / (Stabil Gortintim) B / (Stahl! GOriintim) A-1 (Trk) / (Stahl! Gertintim) 2 AB JCR Eurasia Rating ( ) Uzun vadeli yerel para cinsinden notu Uzun va.deli yabanci para cinsinden notu Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ (Trk) BE Her ne kadar mevcut Finansal yiikiimlfiltilderini karsdama kapasitesi 5u an icin bir sorun icermese de gelecek donemlerde devamilligt saz konusu olmayabilir. BB Her ne kadar mevcut Finansal ytiktimitiltiklerini karsdama kapasitesi su an icin bir sorun igrmese de gelecek donemlerde devambligi sez konusu olmayabilir. Mevcut Finansal ytiktimitiltiklerini karstlamada yeterli kapasite seviyesi. Bununla birlikte, bu kapasitenin, diger ytiksek derecelerle luyaslanchgmda, gelecek d8nemierde azalma ihtimali daha faziadtr. Knit Vadeli Uluslararast Yabanci Para: B Her ne kadar mevcut Finansal y(iktindhltiklerini Icarsdama kapasitesi su an igin bir sorun icermese de gelecek donemierde devamilligt si5z konusu olmayabilir. lusa Vadeli Uluslararast Yerel Para Now: B Her ne kadar mevcut Finansal yukomitlitiklerini karsdama kapasitesi su an icin bir sonm icermese de gelecek donemlerde devamithgt si5z konusu olmayabilir. '<Asa Vadeli Ulusal Now: A-I (Trk) Desteklenme Notu: Mevcut yhkiimhiliiklerini yerine getirmede yfilcsek kapasiteye sahiptir. - Ira s, Dis destek ihttmali makul sevtyedechr. Destegm sahibi ytlicsek kradi notuna sahiptir y e desteldeme egilimi yhksektir. toplumsal ve kamusal destek yfiksektir. e ' MIKLA rcfkfr YATIRTM ) 0

7 JCR Eurasia Rathıg Skıtlası st a.." st a.. z. ı Ortaklarda n Bag ıms ızl ık Notlan A Desteldenme Notlan Uzun Dönem AAA (Trk) AA+ (Trk) AA (Trk) AA- (Trk) Ulusat Uluslar aras ı K ısa Dönem A-1+ (Trk) A-1+ (Trk) A-1+ (Trk) A-1+ (Trk) Uzun Dönem AAA AA+ AA AA- K ısa Dönem A-1+ A-1+ A-1+ A-1+ Geri Cıdente Kapasitesi En ytiksek; Mevcut yükümlüliiklerini yerine getinnede en yiticsek kapasiteye sahipfir. Çok yüksek; Mevcut yükümlülülderini yerine getirmede çok yülcsek kapasiteye sahiptir..0 a E, a >1 E C re >1 AB A+ (Trk) A (Trk) A- (Trk) A-1 (Trk) A-1 (Trk) A-1 (Trk) A+ A A- A-1 A-1 A-1 Yfiksek; Mevcut yilkümlülüiderini yerine getirmede yüksek kapasiteye sahiptir. tu a. >oı z t..... re =,.i aı ra Va B BC C.E ttr. 'j r wr s :/, -...f\ rard rta d do: Efiltd-bdee eş-le ı A/ ağazie1 wıcahy,. ne; 0 813) BBB+ (Trk) BBB (Trk) BBB- (Trk) BB+ (Trk) BB (Trk) BB- (Trk) B+ (Trk) B (Trk)1 ç 7 A-2 (Trk) BBB+ A-2 A-3 (Trk) A-3 (Trk) B (Trk) B (Trk) B (Trk) \. C (Trk) MITik) BBB BB+ BB BBB- BB- B+ B A.3 A-3 EKER ME L DEĞ A. Ş. anel Z ıöııbi ad. ltn S.yo ıık$t S B B B C C Yüksek; Meccut fınansal yükümlülülderini karsdamada yeterli kapasite seviyesi. Bununla balikte, bu kapasitenin, diger yüksek dereeelerle kausland ıpnda, gelecek danemlerde azalma dıtimali daha faıladw. Ekonomik kosullara bagl ı; her ne kadar mevcut finansal yakamlinfdderini Icarsdama Icapasitesi su an kin bir sorun içermese de gelecek döne ınlerde devaml ı l ıgı sfizkonusu olmayabilir. Düsük seviye; Mevcut ytikihnlülükler ini

8 ... o. as ȧo ce) ts. E D 5 B- (Trk) CCC (Trk) CC (Trk) C (Trk) DDD (Trk) C (Trk) C (Trk) C (Trk) C (Trk) D (Trk) B+ CCC CC C DDD c C C C D kamlamada kapasite seviyesi dosfik olup gelecek iein endieler seakonusudur. Temerriit ihtimali; finansal ytikiimliiliiklerin yerine getirilmesinde belirsizlik unsurlan ve temernit ihtimali. YOksek temerret riski cok yfilcsek temerrilt Ski i Fi E DD (Trk) D (Trk) DD D Temerriit hail D (Trk) D (Trk) D D Ittirakler y e Bagh Ortakhklar tatirak Drain (%) Kayak Degeri Kumla; Ticaret Fstallyet ye OY Unvani Kamm Faaliyet Kullanim Arabic Arahk Aralik Aralik Teri Glick (%) Seltur Turistik isletmeler Turizm Bodrum 0,12 0,33 0, Yannm A.$ Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tasimactlik Hizmet ve Ticaret Ltd. $ti. Oto Kiralama istanbul 99,00 -. % A lia%, ' Aaagidaki Dtiraklerin paylan bin TL iltindeicabsiaktathri. 1 - $eker Faktoring Hizmetleri A.$. 2 - $eker Bilisim anayi AB. 3 7 $eker Mort ge Finansman A.$. 1. :i IANSJ noltli.nati Etilifi r j k el ITAWBUL n 1311, 8 99,00 99, ME geker VAT L DEOE nel MO Liam Moyc. ad. Turn 'f. 33

9 Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Tasunacdtk Hinnet ve Ticaret Ltd. Şti. Sekar Oto 1Ciralama Turian 1Cargo Taşımac ılık Hinnet ve Ticaret Ltd. $ti 2001 y ılında % 50' şer pay ile Şeker Finansal Kiralama A. Ş. ve Şeker Faktoring Hizıaederi A.Ş. ortakl ıgı ile kuruhnuştur. Kunduş amac ı Şekerbank T.A. Ş. ve i ştiralderinin kiral ık araç ihtiyac ını karşılamakt ır. Şirket, grup şirketlerine uzun dfinem araç kiralama hizmeti vermektedir. Grup d ışt finnalara da uzun dönem araç Iciralama hizmeti vermeyi plardamaktad ır y ılında Şeker Faktoring'in mülkiyetinde bul ıman % 50 Sekar Oto Ltd. hissesinin % 49'nu sat ın alan Şeker Leasing, şirketin % 99 hissesine sahip hale gelmi ştir. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti.'nin fmansal dur ıım tablosu büyüklükleri aşağıdaki gibidir. SEKAR OTO LTD. BILANÇO RIDYCKLOKLERI (TL) BAN1CALAR KIRALAMA I ŞLEMLER1NDEN ALACAKLAR MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) DIĞ ER AKT1F TOPLAMI &263 ALINAN KREDILER DZKAYNAICLAR DIĞER PAS1F TOPLAMI Dönem Net Kar veya Zaran Risk faktiirleri ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin yükümlülükler Şeker Leasing tarafından yerine gefırilecek olup finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şlcin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde herhangi bir gerçek tüzel Ici şi ya da kamu otoritesi tarafından garanti verilmemi ştir. ihraca arac ılık eden arac ı kummun finansman bonosu ve/veya tahvillere ili şkin yilkümlülüklerin yerine getirilmesinde bir sommlulugu yoktur. Yat ınmc ılar yatınm kararım oluştunırken aşag ıda mralananlarla s ınırl ı ohnamak kayd ı ile başhca aşağıdaki risklerle karşılaşacaklard ır., 's TAZ A) İhracelya İlişkin Riskler 1k211 Kredi riski; Kredi rislci, kar şılıld ı ifi şki içinde olan tarafiardan birinin bir fınansal araca ili şlcin olaralc yükümlülü ğtinit yerine getirememesi sonucu diger tarafin fınansal aç ıdan zarara ugramas ı rislcidir. Fi ııansal kiralama i şlemlerinden doiay ı Icredi riskine inaruz kalan Şirket, kredi riskini belli tarafiarla yap ılatı işlemleri sm ırlandırarak ve ili şkide bulundugu taraflann gtivenilirli ğini stırekli değerlendirerek yiinetmeye çal ışmaktad ır. Şirket, ilişlcide olduğu tarafiann yüktindülügünü zarnanında yeçine getirememesi dummunda maddi kay ıplara maruz kalabilir.. Ş. Ş. İ STANCU noı ood a303 9 Ş EKER Y M UL DEG Genel 1.1 Cad Tü Beyo - İST. T 2) 33

10 itibanyla Sirkerin leasing faaliyetleri Icredi rislcine konu alacaldann toplatm milyon TL'dir. $irketin finansal kiralama alacaldan ceaitli sekthrlere dagilmiir. Bu alacaklar icinde en bilyttk paya sahip clan sekterler 2011 yil sonu itibariyle strastyla naldiyat (%29,39), Maden-metal y e kimya (%23,97), inaaat (%9,32) ve icecek-yiyeeek (%7,07) sektorleridir. $irket, borg verme aktivitelerirti belirli bir sektore veya cografi bkilgeye yogunlaatumayarak lcredi riskini yonetmeye cahamaktadir. $irket aynca gerekli gordiigil dururnlarda milaterilerinden Have teminat altnaktachr. Leasing faaliyetlerinde airketin ilk 4 mthsterisi, risk agirligmin 2010 plinda %32,07'sini oluatururken 2011 yilinda bu oran %27,41'e gerilemiatir. Sirketin 2010 y e 2011 yilm ait Finansal Kiralama Alacaldan asagiclaki tabloda gesterilmiatir. (Bin TL) 31 Aralik Aralik 2011 Finansal Kiralama Alacaldan $irketin kredi rislcine maruzkaldigi baalica fmansal durum tablosu kalemleri aaagiclaki gibidir: Finansal kiralama faaliyetlerinden alacaldar Gercege uygun deger farkt kar/zarara yansitilan finansal varbklar Satilmaya ham finansal varhiclar Bankalar Sigorta alacaldan Raporlama tarihi itibanyle maruz kahnan kredi Ski tablosu 34 Art101011(130 EL) Reporleme terihi nibartyle revue kelman ELM Neck rislaf I A. Vedas, geymemil ye de deter d ate ugnunam0 finansal verlficlann net defter degen Beminal vs fie gavence Sone ahnmv knee B Kolullan yeniden garilealmay bulunen. aksi takdirde vedest ge0e4 vaya deter dinaklagone ugeeney saytlecak finensel verlfidann defier degen C. Vedesi geymi. meek &ger dayakkaktthe Scum; varlfidann defter &gen ceminat vs Be gavence Mona alum'; lartn D Deger daellklagane ttgrayen verkklenn net defter deget1en -Vedcst geamis (brat defter degeri) -Dept diyakiugo (-) -Net detain temmat vs ile gavenee thane a1mm0 berm ( ') - Eadesige i raena l (brat defleedederi) -Defter dayilloga (-) -Net degerin teminat vs fie gavence Nana almm14 keimi 19") E. Blimp kredi riskt Berea unmake- Alecakler Flestual Fealiyet Diger Tend Tent $ (14.261) dli Diet er B nkehrdek Tent Tent elevduet GOV* Uygtut Sullmaye Kant Deitt Fart Kirfe run.' Yensonlen EV Varkklar (732) si Mauldin VANS. Tanburi AU E ndl Elllat-E asi.:1kuru-1( EKER YAT MSIKUL DEOE nei Mad ad. Turn EloyoL bt. -kw 10

11 31 Araldı 2018 (Bla TL) Raporlanta tarile inbanyla maruz kalman azami kredi riskt ( ) A. Vadest 8ef menüı ya da derer düşeklüğtine uğranıamm finassal varldrüerm net defeer defteri ıeminat vs ile gilvence altina almm ıe losmt B. Koırdlan yetdden genleülmüs bulunan. aks takdirde vadesi gartud ş v eyt t değar dilıük1medne ugrarrne sammeak finansal varbklans deftez dered C. Vadeıi gemnie ancak derer dösülüftene eğramarme varldclann defter değen demmat vı ile güvence akma ahamm k ısnst D. Değer deşuldtmelse urrayas verlddann net defter değerleri ) Tadest ge e rni ş (bren defter de ğeri) -Değer doşoklıms (-) -Ne/ deesin teminat vı ile gevenee altına alentte kmmt ( ) - Tades ISM Inemi s (balt detler değen) Treğer d6)11k11190 (-) -Net değerin temine/ vı ı le glivenee al ırma abarny lasnu (9') E. Bikınço diet hedi riı1u iseren unsurlar Alactıklar Elıumml Faakee Ilişkili Dijeer Tarat Tarat (12 nn Dertmğe Ilygun Sadmaya Haza Ilieldli Diğer Bankaludaki Stgona Değer Farkt Kıryt Fmansal Taraf Tarat Me y duat Alaısklan Tansıtdan FAt Vadddar (*) Tutann belirlenmesinde, alman teminatlar gibi, kredi güvenirliliginde art ıa saglayan ıınsuriar dikkate alnunam ıat ır. (**) Tutar vadesi geçmemia deger daşolchıgüne ugrayan varl ıklann teminat tutarlann ı da içennektedir. Piyasa riski; Al ım satım hesaplannda izlenen finansal araçlara ili şkin pozisyonlar ın degerinde, piyasa flyatlanndaki hareketlilige bagl ı olarak meydm ıa gelebilecek degi şikalerden dolay ı Şirket'in maruz kalabilecegi zarar olas ılıgıd ır. Kur riski; Yabanc ı para cinsinden işlemler, kıır riskinin oluşmas ına sebebiyet vennektedir. Döviz cinsi pozisyonlann degerlerinde, döviz kurlar ındalci hareketlere bagh o1arak meydana gelebilecek degişikliklerden dolayı $irket'in maruz kalabilecegi zarar olas ılıgıdır. 31 Aral ık 2011 ve 31 Aral ık 2010 tarihleri itibanyla Ştrket tarafindan tutulan yabanc ı para varl ıkların ve borçların kay ıtl ı tutarlan yabanc ı para cinslerine göre aşag ıdalci gibidir (660) 665 )1.Aral ık.11r1 ABD Dolan(000) Avro (000) TL (000) Bankalar Finansal Kiralama Alacaklar ı Kiralama i ş lemleri için Verilen Avanslar Kiralanıa Kon ıısu Yap ı lmakta Olan Yat ırımlar Diger Aktifler Alman Krediler (35.477) (18.968) ( ) Muhtelif Borçlar ve Diger Yabane ı Kaynaklar (156) (263) (937) Bilanço Pozisyonu Bilanço D ışı Pozisyon (500) (1.222) Net Yabaac ı Para Ponsvo ım ( )31 Aral ık 2011 tanh ı ıtıbanyla, ABD Dolansfutanndakı 4öv ıze endeksl ı al ınan kred ıler (Toplanı TL) iliaikteki konsolide finansal tablolarda TP kolorkında ın ıtland ırılm ıatır. Tanbti9 Al/ Et1161 ı lu 1. 1: TANCyL U BaymE KER YA UL DEĞ enel 11

12 31.Aralik10(*1 ABD Dolan(000) Avro (000) TL (000) Banlcalar Finansal Kiralama Alacaklan Kiralama isiemleri 'gin Verilen Avanslar Kiralama Konusu Yapilmakta Olan Yatmmlar Diger Aktifler Alinan 1Crediler (39.994) (26.872) ( ) Muhtelif Bomlar ve Diger Yabanci 1Caynaklar (556) (1199) (3316) Bilanco Pozisyonu Bilanco Dim Pozisyon Net Yabano Para Pozisvona 803 (6.256) (11.580) 1 Aralik 2010 tanhi itibanyla, ABD Dolan turanndaki dovize endelcsh alman Icredder (Toplam TL) iiiikteki konsolide finansal tablolarda TP kolonunda 2011 yil sonu itibariyle ABD Dolan, AVRO y e diger kurlardaki %10'lik deger artiat $irket'e toplamda IL kazana olarak yanstmast beklenirken, bu para biritnlerindelci %10'lik deger ditatilcitigii ise ayru Olctide bir kaybi ifade edecektir. ABD Dolan, AVRO y e diger kurlardalci %10'lik artiam Sirket'in ilgili yabanci paralara olan duyarldigt a,sagidalci tablolarda gosteribnektedir. 31.Aralik.11 (Bin TL) Yabancl Para= Deger Krnanmasi Karl Zarar Yabanci Paramn Deter Kavbetmesi Yabanci Paranm Deter Kazanmasi Ozka nalclar Yabanci Paramn Deger Kavbet s' ABD Dolannm TL karsisinda% 10 degismesi halinde 1- ABD Dolan net varlik / ynialmlulak 80 (80) 80 (80) 2- ABD Dolan Sloan kontnan knim 3-ABD Dolan net etki (1+2) 80 (80) 80 (80) Avrenun TL karsisinda % 10 degismesi halinde 4- Avro net varlik / yakftmlilliik 366 (366) 366 (366) 5- Avro riskinden koi-unan la m 6- Avro net etld (4+5) 366 (366) 366 (366) Diger demi/ kurlannin IL Icamminda % 10 degismesi halinde 7- Diger doviz net varlik / yfildim Diger doviz kora riskinden konman losim 9- Diger &Wiz vat-hider' net etki ' TOPLAM (3+6+9) I f...,.. \ le446 1 (446) 446 (446) gnat nburi ful Ulm I E therreeci. p Bo azi r ANO i Kortiml r vos 10 1 SE K ER VAT MEIJ6ØL DEO= lob BoYoL nel el. Turr T. is 12

13 31.Aral ık.10 (Bin TL) Yabanc ı Paran ın Deger Kar/ Zarar Dzka ak/ar Yabanc ı Paran ın Yabanc ı Paran ın Değer Deger liaxlrısmrai Kazampas ı Yabanc ı Paran ın Deger Kaybetmesi K as ABD Doların ın TL Icars ıs ında e la 10 degismesi halinde I- ABD Doları net varl ık / yükümlültık 124 (124) 124 (124) 2- ABD Dolar ı riskten korur ıan kıs ım 3-ABD Dolan net etki (1+2) 124 (124) 124 (124) Avro'nun TL Icars ısında % 10 degismesi halinde 4- Awo net varl ık / yllkilmlülük (1.282) (1.282) Awo riskinden km-unan k ıs ım 6- Avro net etki (4+5) (1.282) (1.282) Diger döviz kurlan TL kars ıs ında % 10 degismesi halinde 7- Diger döviz net varl ık / ynkihnlülügn 8- Diger dnviz kum riskiııden korunan kısım 9- Diger dişviz varhklar' net etki TOPLAM (3+6+9) (1.158) (1.158) Farız orant riski; Şirket'in sabit ve de ğişken faiz oranları üzerinden borolanması, Şirket'i faiz oram riskine maruz btralcmaktad ır. Şirketin 2011 yılsonu itibarı ile finansal kirehttrn alacaklannm tamanu sabit Şirketin Faiz Pozisyonu Tablosu. (Bin TL) 31.Ara Ara.11 Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varl ıklar: Bankalar Finansal Kiralan ıa Alacaklan* Faaliyet Kiralamas ı Alacaklar ı Finansal Yükümlül ıilder Al ınan Krediler Degiaken Fairli Araçlar Finansal Varl ıklar: Bankalar Finatısal Kiralama Alacaklar ı * Finansal Yükürnhilillder Al ınan Krediler (*) Yukandaki tutarlara kirala ına ktşitys ıt. ypıi~ta olan yannmlar ve kiralama için verilen avanslar dahil edil ıriemin.$ 1! S 101" - $irket yünetimi, duyarl ılık analizlorini faiz oranlarinda 100 baz puanl ık bir dalgalanma senaryosu üzerinden yapınaktad ır. Şirketinin.kullatumş oldugıv krediler ile kulland ırmış oldugu fonların vadeleri ve para birimi dag ılımının farkh olmas ı nerlerdyle, faiz ve fiyat degi şim rislci taşımaktad ır. (31 Aral ık 2010: TL zarar). 3 r 2 r.3.37 E6ltr ı er I ' ı Kv ıum r V A. Ş

14 Likidite riski; Nalcit alusindalci dengesizlik sonucu nalcit cduslanni tam olarak ve zamatnnda karsdayacak ditzey y e nitelilderde nalcit mevcuduna veya nakit girisine sahip ohnamast sonucu Sirket'in maraz kalabilecegi zarar olasthgahr. Magidaki tablo, Sirkef in titrev niteliginde olmayan fmansal varhk y e yfiktimfilliilderinin vade dagilimini gostermektedir. Sozlegme Kay ali uyannca nakit giris /mluslar toplami 3 aydan 3-12 aramay S ER VA MJk q J L DEO enel M" 1-5 yil mast 5 yddan uzun 31 Aralik 2011 (Bin TL) Degeri SiSzlesme Uvannca Vaittla ( V) losa (I) (II) (III) (IV) Turev Olmayan Finansal Vara/an Bankalar Finansal Kiralama Alacaklan OS Faa g yet Kiralamas Alacaklan Sigorta Prim Alacaklan Toplam Varlddar TOrev Olmayan Finansal Yiikiimliiltilder: Alman Krediler Muhtelif Borclar y e Diger Yabancl ICaynaklar Toplam Yukiimlidiilder (*)Fmansal loralama alacaklan tutarma yapilmakta olan yemmlar, verilen avans/ar y e takipteki kiralama islemlerinden alacaklar dahil edilmemis ir yil sonu itibariyle $irke in ttirev niteliginde olmayan toplam varligi bin TL'dir. $irketin toplarn varliklannm bin TL'si finansal kiralama alacagmdan olusmalctadir. Varliklan vadeler amsindan incelendiginde toplam varliklann bin TL'si 3 aydan lusa, bin TL'si 3-12 ay arasi, bin TL'si 1-5 yil arast ve bin TL'si ise 5 yildan uzun vadeli alacalclardan olusmaktachr. $irketin btma karstlik toplam TL tutannda yilkumlulugu bulunmalctadm Bu yfildimitiliigiin bin TL'si ahnan kredilerden olusmalctachr. $irketin toplam yilkilmitilagthain bin TL'si 3 aydan kisa, bin TL'si 3 ile 12 aya arasmda ve bin TL'si 1-5 yil arast uzun vadelidir. Sirketin toplam varliklan ile toplam yilkomitiltikleri arasinda vade uyumsuzlugu bulunmakta, diger bir ifade ile varliklan uzun vadeli leasing alacalclanndan, yukumlulukleri ise daha vadeli lcredilerden olusmaktadir. $irketin, bir yilhk vadede 81.2 rnilyon IL finansal lciralama alacagi, milyon IL alman kredisi bulunmaktachr. Buna bagli olarak $irketin bir vadede riski 53.7 milyon TL seviyesincledir.1010$1.7 milyon IL)..e/ $irket odemelerini sozlesme vade gore-sqceld4simiektedir. (((--J.11;".; ) : 7`.11 Thj--..,,c, +E"..:,X V,1AN La/14;i m Lb; E tilett. I uromit o ANC L O. 6U ios3% 441.1, ' 43 Its , 14

15 Snzle şme Kay ıth uyarınca nalcit giriş / 3 aydan 3-12 a y 1-5 y ı l 5 y _ c ıkışlar toplam ı aras ı aras ı ıman uzun 31 Araldı 2010(Bin T11 Degeri (1+1/+111+1V) kısa (I) (II) (IV) şgzıgşmg Uyıaa lc V ge_l_q Türev Olmayan Finansal Varl ıklar: Bankalar Finansal Kiralama Alacaklan (*) Faaliyet Kiraramas ı Alacaklan Sigorta Prim Alacaklan Toplam Varl ıklar Al ınan Krediler Muhtelif Borçlar ve Diger Yabanc ı Kaynaklar Toplam Yülcumlültilder (*) Finansal kiralama alacaklan nnarnıa yap ılmakta olan yat ırım ıar, verilen avanslar ve takipteki kiralama işlemlerinden alacaldar dahil edilmemi ştir. Sermaye Ftiski: Şirket'in mevcut faaliyetlerini sürdürürken flnansal kay ıplara karşın yeterli miktarda sennayeye sahip olmamasuu ifade eder. 31/12/2011 tarilli itibariyle Şirketin Özkaynald Toplam Alctifl Oram %19,3 (31/12/2010, %18,3) seviyesinde bulımmalctad ır. Buna karşılik şirketin Toplam BorğToplam Aktif Oram %80,72 (31/12/2010, %81,67) (BDDK Aral ık 2011 fınansal piyasalar raporunda sektörde Ahnan Krediler/Toplam Aktifler Oran ı, 74%) seviyesinde bulunmalctad ır. Şirketin yabanc ı kaynaldann ın yüksek seviyede olması sermaye yeterliligi aç ısından risk taşımalcla birlikte yabanc ı kaynaldann leasing i şlemlerinde kullan ılmas ı diger bir ifade ile yabanc ı para alacak oluştunnas ı riski azaltmaktad ır y ılında Şirket'in stratejisi, 2010'dan beri degi şmemekle birlikte, öz kaynalclann borçlara oran ı %23,88 (31 Aral ık 2010: %22,44) olaralc gerçekle şmi ştir. 31 Aral ık 2011 ve 2010 tarilileri itibanyla öz kaynaklar ın borçlara oram aşagıdaki gibidir. Buradan da görülecegi üzere yülcsek bore pozisyonurıa sahip olan şirket, aktiflerini fonlamada yabarıc ı Icaynaga ihtiyaç duymalctad ır. (Bin TL) Yabana Kaynaklar Toplans özkaynak özkaynak/bors Oram 22.44% 23.88% Şirketin y ıllar itibariyle özkaynak, ç ık nuş - strrnaye ve net dönem kar/zarar rakamlar ı aşag ıdalci tabloda verilmi ştir. (Bin 11.) 2011/12 n 2010/12 ' 2009/12 öz Kaynaldar ;63 Ç ıkan ım ış Semaye '45, / / Kan LınUvi 7:i ı t Etil ııı -E4 ıkı.7 -- Sunımı. ıı: / 15 ıı

16 Yukandaki tablodan da gortflecegi ilzere $irket Etz kaynaklan, 2007 ytl sonu itibariyle bin TL iken, 2011 yil sonu itibariyle bin TL olmustur. Ayni &Mem itibariyle cticartilnus sermaye bin TL'den bin TL'na yificseltilmistir. $irketin Leasing alacalclannt sfiresinde tahsil edememesi nedeniyle tizkaynaklan cdcartimm sermayesine gore dfisok kalmakta diger bir ifade ile gecmis zaran (31/12/2011: bin TL31/12/2010; bin TL) bulunmalctachr. Operasyonel risk; le shreclerin, sistemlerin veya San kaynalclanmn yetersizliginden ya da deprem, yangm y e sel gibi felaketlerden veya ter& salchnlan gibi di etkenlerden dolar Sirkef in maruz kalabilecegi zarar olastitgichr. $irket bu olaylardan kaynaldanan operasyonel riskier nedeniyle maddi karplara maruz kalabilir. Strateji Ski; Bilyttme stratejisinin belir1enmesinde firsatlann yeterince belirlenememesi, $irket'in faaliyetlerini etkileyebilecek last tehditlerin yeterince degerlendirilememesi, bitytime icin gereken (mali, flziki, beseri y e tekrtik) altyapuun y e organizasyon yamsnim yetersizligi unsurlanndan dolar $irket'in ma= kalabilecegi zarar itibar riski; MtIteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi taraflann Sirket haklundaki olumsuz dfisitnceleri ya da yasal dthenlemelere uygun davrandmamast sonucu lcamuoyunda $irket'e duyulan gfivenin azalmasi ya da negatif kamuoyu olusmasindan dolar $irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. $irkete duyulan govenin azalmam dolarstyla sirket maddi karplara maruz kalabilir. B) brae Edilen Borelanma Araelarma Riskin Riskier Finansman bonosu ve/veya tahvillerin degerini etkileyen cok cesitli faktorler sea konusu oldugundan yatinmcilar fumnsman bonosu ve/veya tahvillere Riskin temel yatinm rislderini karar asarnasuida degerlendirmelidirler. Finansman bonosu ve/veya tahvil yattnmcilan, $irket alacaklist konumunda olup Sirket alctifleri tizerinde alacaklanndan baska bir haldca sahip degildirler; yonetimde yer alamaziar, alacaklaruu tahsil ettilcten sonra $irket'in malvarligt tzerinde bir hak iddia edemezler ve vadesi geldiginde faiz ve anaparalantu geri ahrlar. Finansman bonosu ve/veya tahvil yatmmulan icin riskier sunlardir: Piyasa Ski (Faiz rani Ski, ikilleil piyasa Ski): &Sit piyasada islem Oren finansman bonosu ve/veya tahvil fiyatlan piyasa faiz oranlanndalci dalgalanmalara bagh degiskenlik gosterebilir. Finansman bonosu ve/ y eya vadesine kadar elinde tutan yatinmetlar dfizenli kupon odemelerini y ade sonnnda ise anapara tutarlantu geri alacak olup bu yatinmmlar icin piyasa riski yoktur. Maas /Olt ' thrac edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin fiyatmda, Sirket'in operasyonel sonuclarum, sirketin kendi icindeki veya faaliyet gosterdigi sektordeki oltunsuz gelismelere, hulculd dtlzenlemelerin degismesine, ihrac edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin ihracuun analistlerin tahmin ettigi dogrultuda gerceklesmemesine veya beldenen veya tahmin edilen yiiksek miktarda finansman bonosu ve/veya tahvilleri satsuun gerceklesmemesine y e T.C. Hazine Mfistesarligi tarafindan ihrac edilen borclanma senetlerinin ahm-satun pazannda degisikliklere bagh olarak önemli dalgalanmalar meydana gelebilir. Aynca, son yillarda kiiresel piyasalarda yasanan dalgala4nalann yeniden yasanmast halinde ihrac edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin piyasa yati, ihraccidan bagmism olarak olumsuz etkilenebilir. ;LA 14 Innhi C I ilitto-f4411 7CUL 744, r V i I MEN n, yoL.--IS 333

17 Likidite riski: Finansman bonosu ve/veya tahviller, istanbul Menlcul K ıymetler Borsası'na kote olacaktır; ancak finansman bonosu ve/veya tahviller için aktif bir ahm-sat ım piyasası oluşmayabilir. Finansman bonosu ve/veya tahviller için aktif bir al ım-satım pazarmın oluşacagı veya oluşması durumunda sürdürülebilirligi konusunda da herhangi bir güvence yolctur. Şeker Leasing finansman bonosu ve/veya tahvillerini sat ın alacak yatıruncıların, finansman bonosu ve/veya tahvilleri vadesine kadar portföylerinde muhafaza etme ihtimalini de dikkate alarak, yatınm kararlarını vermeleri gerelunektedir. Kredi riski (Geri ödememe riski): İhraççnun vade tarihinde yitıcümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaldanan risktir. Bir başka ifadeyle ihraççıııın temenhde düşmesi ve yükümlülüklerini yerine getirememesi rislcidir. Bu durumda finansman bonosu ve/veya tahvil yatınmcı sının yatırdıgı anaparayı ve tahaldcuk enniş kupon faizini kaybetme rislci mevcuttur. Borsa tarafından fintuısman bonosu ve/veya tahvil satıcı sırun ödeme yükümlülügtinü yerine getirememesi duı-ıımu için bir garanti verilmemektedir. C) Diğer Rıskler Mevzuat riski Türkiye'de yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlan ve mevn ıatına tabi olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kontrolü d ışında, gelecekte Türkiye Cumhuriyeti ICan ıudan ve mevzuatmda yapılacak degişiklikler sektörü. etkileyeceginden Şirket'in faaliyetleri ve fınansal sonuçları üzerinde doğnıdan veya dolayl ı etki olu ştwabilir. era iflas Kanunu Hilkümleri Finansınan bonosu ve/veya tahviller ihraçç ımn genel yülctimlülügü niteli ğinde olan teminats ız borçlanma araçlandır. Bu nedenle finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç eden şirketin anapara ve faizlerini ödeyemeyecek dununa gelme riski mevcuttur. Finansman bonosu ve/veya tahvil, adi borç senedi hülcümlerine tabi oldugundan ihraçç ı riski meydana geldiginde yatuımcılar, borcun anapara ve faizierini gereginde yargı yoluyla da tahsil edebilirler. $irketin iflas ı veya tasfiyesi halinde de, tasfiyeden önce borçlar ödenecegi için, finansman bonosu ve/veya tahvil hamileri hisse senedi hamilerinden önce alacalclann ı alırlar. Finansman bonosu ve/veya tahviller, İcra ve İflas İCanunu htikürnleri balumından adi borç senedi hüknıüne tabidirler. Finansman bonosu ve/veya tahvil alacalclan, İcra ve İflas Kanunu'nun 206. Maddesinin 4. F ılcrasında "Dördüncü S ıra" başlıgı altındalci "imtiyazl ı olmayan diger bütün alaçaldar._aras ında yer almaktad ır. Finansal Kiralama Faaliyet Ortam ı Diskt 94,a ş, lfij/ ti Faaliyet ortaını rislci, hacim, mad ve kidetl şrği-daigalartinalardan ve Şirket'in faaliyet gösterdi ği ortamdakı rekabetten kaynaldanan fakbörlerni,sikefzin fadl ıyetlerını olumsuz eticilemesi riskidir. Şirket'in müşterileri pek çok sektörde faaliyet-ğöstetinekle beraber, genel olarak baluld ıguıda bu müşteriler leasing hizmetine yatırım harcamalan için ihtiyaç duyınalcta olup, yatırım harcarnalan da genel ekonomik durum ile dognıdan baglantılı olaralc seyretmektedir. Bu aç ıdan global ekonomidelci yavaşlamanın etkisiyle ve/veya dogrudan ülkemizde ortaya ç ıkabilecek olumsuz ekonornik k9şullar sebebiyle Şirket'in maşterileri yatırun planlarım erteleme veya iptal etme yolurıa gideiflirler. Bu durum Şirket'in hacimlerini olurnsuz etkileyebilir. 343,r7 A. Ş Etri.!rza. r k. r ı Ş IV;aş t7 NGUL 17 urr, I. ı 8,1 rifra drk55 r1/01. E R YA L LF: enel d Tur 87. T

18 Aynca, $irket'in leasing sektortinde rekabet icinde oldugu sirketlerin veya leasinge altematif Icredi Ortinleri saglayan bankalar ve diger finansal kuruluslann pazar paylanru artirma cabalan sonucu fiyatlamalarda olusabilecek bash sektordelci marjlar tzerinde olumsuz eticiye yol acabilir. $irket, fiyatlanru sektorde olusabilecek fiyat baslulan neticesinde dastrtirse kar mant kayiplanna, dilstirmedigi takdirde ise pazar par kapplanna maruz lcalabilir. Leasing sekteirande Finansal ldralama alacaldarnun vade yaprsi uzun, buna karsilik alman kredilerin vadesinin ise kma him nedeniyle sekter vade uyusmazligt rislci ile karm karmya kalmaktadir. $eker Leasing' in finansal kiralama alacaldanmn ortalama vadesi 710 giin iken ahnan kredilerinin vadesinin 371 gun olmam $irket icin vade uyumsuzlugu riski yaratmaktathr. 31 Aralik 2011 tarihi itibariyle $eker Leasing 'in toplam finansal kiralama alacaldarnun %62'si uzun vadeli (2-5 yil arasi),%38'lik Imam ise (1 yildan az) lusa vadeli alacalclardan olusmalctachr yil sonu itibanyla, $eker Leasing'in almm oldugu kredilerin %66'm lusa vadeli kredilerden olusurken, geri kalan hum uzun vadeli krediterden olusmalctachr. Sirketin 31 Arahk 2011 tarihi itibanyla finansal kiralama alacaklarnun vadelerine gore dagrinni asagiclaki gibidir: (Bin TL) 2016 ve 2012 Q sonrast Thplam (*i Finansal Kiralama Alacaklan (brat) Kazandrnamis Faiz Finansal Kiralama Alacaklan (netr *) (*) Yapdmakta clan yatu-tmlar y e verilen sipans avan lannda bek eyen tutar ar herniz dame planma bapanmachgindan vade daphmtna dahil edilmemis ft. Takipteki alacaklar y e Ozel kars hklar Ile faaliyet kira/amasi alacaklan da vade daphrnmda bulunmamaktachr. * Sekar oto Ltd'ne alt faaliyet kiralamast hang tutarchr. 31 Arabic 2010 tarihi itibanyla fmansal kiralama alacaldarmm vadelerine gore dagilimi asagidalci gibidir: (Bin TL) 2015 ve sonrast It(n *1 Finansal Kiralama Alacaklan (brat) Ka g uulmamt Faiz (14379) (7.316) (2.941) (1.352) (1.608) (27.596) Finansal Kiralama Alacaldan (net)(**) (*) YaptImakta clan yattnmlar ve verilen sipari avanslarutda bek eyen tutarlar hentiz Odeme planma baglanmadtgindan dolayt vade daplun na dahil edilmemistir. Takipteki alacaklar ve Ozel kars I/klar lie faaliyet kiralamast alacaklan da vade daphnunda bulutunamaktadir: "Sekar oto Ltd'ne ait faaliyet kiralamas hariotutardir. ra FINANSAI O Tenburi ;VI EN ElIlsr-En mla 0.14Its Sayo rryo L DEO ellel ill' d. 1ST. o:38 18

19 Şirketin 31 Aral ık 2011 ve 31 Aral ık 2010 tarihleri itibanyla, ald ıgı kredileri aşogıdalci gibidir: K ısayadeli Kreclii (Bin TL) 31 Aral ık Aral ık 2010 TP YP TP YP K ısa Vadell Krediler Uzun Vadeli Kredilerin K ısa Vadeli Talcsitleri Toplam Kısa Vadeli Kredfier Uzun Vadeli Krediler (Bin TL) 31 Aral k Aral ık 2010 TP(*) YP TP(*) YP Uzun Vadeli Kredilerin Uzıın Vadeli Ta/csitleri Toplam Uzun Vadeli Kıediler TOPLAM ALINAN 1CREDILER (*)31 Aral ık 2011 ve 31 Aral ık 2010 tarihleri itibanyla s ıras ıyla TL ve TL ıutanndaki dövize endeksli krediler finansal dunım tablosunda TP kolonunda s ın ıfland ırdm ışt ır. 31 Aral ık 2011 ve 31 Arahk 2010 tarilileri itibanyla, al ınan Icredilerin geri ödeme planları aşag ıdaki gibidir: (Bin TL) Birinci Y ı l İkinci Y ı l Üçünctl Y ı l Dördüneü Y ıl ve Sonras ı Toplam Glob ıd Kredi Piyasalar ından Kayna1danan Abkler Baz ı ülkelerin kredi itibarına yönelik artan endi şeler, global olarak borçlanma maliyetlerinin artmas ına yol açabilirken, d ış piyasalar kaynakl ı elçonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaşlamaya yol açabilir. Bu dıırııın, Şirkeein hem finansman maliyetlerine, hem de i ş haemine olumsuz yans ıyabilir. 7. kbus Ihraçan ın yönetim ve deneti ııı kurıdu g yeleri, ast dilzey yöneticileri ile bag ımsız denetim kurıduşu baldunda temel bilgiler Şeker Leasin 'in Yönetim ve Denetim Kur ıılu elerk Dr. Hasan Basri GOKTAN Yönetim Kurulu Ba.şkatu Salih Zeki ÖNDER Yönetim Kunilu Başkan Yarclımms ı Ömer Faruk TÜRKMEN Yönetim Kurulu Murahhas Oyesi Cenk ERTEN Yönetim Kurulu üyesi & Ger ıel Müdür Osman GÖKTAN Yönetim Kurulu üyesi Şener MACUN Yönetim Kurulu Bag ıms ız Üyesi Üzeyir BAYSAL(*) Yönetim Kurulu Bag ımsm Üyesi İrem Soydan GÜLER Denetçi Nihat BOYÜKBOZKOYUN Denetçi ŞEnīR - NAWSAI, Xia % Tomnr i / 1.!i EforT ı t S ı ı It ---1 ıs ı -EaşEk"", Elo azitiktını r v iı. ı.., A. Ş. 19 BEkr.R `tn MEAKV1OE01 E rı e I Müd ı. ryrn ş T. Tş '

20 (*)17/04/2012 tarih ve 2012/021 nolu Yönetim Kurulu Karan ile Ali lhsan TOKKUZUN'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kundu eyeliğine üzeyir BAYSAL ilk Genel KuruPda onaya sunulmalc üzere Yönetfin Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmi ştir Şeker Leasing'in üst yönetimi Ömer Faruk TÜRKMEN Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cenk ERTEN Genel Müdür Yasal Denetçi ve Bagımsız Denetim Kundu şlan Şeker Leasing'in 2010 ve 2011 y ılı hesap dönemine ait konsolide fınansal tablolarına ili şlcin bagımsız denetim raporlan Alcis Bağıms17 Denetim ve Serbest M ııhasebeci Mali MO,saviılik A.Ş. tarafindan haz ırlarımış, ve dönemi için olumlu gör g ş verilmiştir. Sorundu ortak başdenetçi Erdal T ıkmak'dır. 1.4 ıhraca ilişicio ifzet veriler ve tahmini halka arz takvimi, Kurul kaydnıa almmış olan TL nominal de ğerli finansman bonosu ve/veya tahviller, işbu izahrıamede belirtilen esaslara uygun olarak10./05/.214. tarihine kadar faricl ı özellilclerde ihraç edilecek olup her ilıraca ilişlcin koşullar, ihracm özellikleri, ihraç tutan, satış stıresi ve esaslan gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkölerler arac ıl ıguyla kamuya duyurulacaktır. 1.5 Secihnis Finansal bilgiler, finansal tablolara ifiskin rızet veriler ve bunlara ilişkin önemli degisfidfider ile sermaye yap ıst ve borçluluk durumu, ı Şeker Leasing Konsolide Finansal durum tablosu Dönem ' J Ra erlama Birimi S a 7 Bin TL Bin TL AKTİF ICALEIVILER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/TA YANSITILAN FV (Net) 35 Al ım Sat ım Amael ı TOre y Finansal Varl ıklar 35 BANKALAR SATILMAYA HAZIR F İNANSAL VARLIKLAR (Net) KIRALAMA İŞLEMLER/ Kiralanıa islemlerinden Alacaklar Finansal Kiralama AlacaMan Faaliyet Kiralamas ı Alaeaklan (*) Şirketiıı dönemine ait bagnosız denetimden geçmemis finaasal tablo ve eldentileri ile faaliyet rapor ıı 16 Mayıs 2012 tarihinde Kamuyu Aydmlatma Platformu (wwvı.kan.povir) adresinden yaym ılanmıshr. Ayrıca Şirketin web sitesi adresinde de (www.sekerleasing.com.tr) bilgilere ulasdabilir. 5Hefİ 4ANSAI,. ş keeneii y i Ff nney o: / q - '1"ANIIUL 1/4 l ğaz ı v ı xurvm v ena a3a3 E ER Y.0 20 MEAIÇL OE Ğ nel elad kıömkc cl. Tütll Sayoi. ı T. To:

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2013

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu. Aralık 2012

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu. Aralık 2012 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Aralık 2012 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal Kiralama

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Mayıs 2015 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Mayıs 2016 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 31.03.2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...1 Hisse Performansı.2 Ortaklık Yapısı..3 İştirakler...4 Bono Arzı/ Rating Notu 5-6 2016 Yılı İlk Çeyrek Sonuçları 7 2016 Yılı İlk Çeyrek Dikkat Çekenler.8

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU 31.03.2015 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler... 1 Hisse Performansı... 2 Ortaklık Yapısı... 3 İştirakler... 4 Bono Arzı / Rating Notu... 5 2014 Yıllık Sonuçlar... 6 2014 Dikkat Çekenler...

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Finansman Bonosu Halka Arzı Yatırımcı Sunumu Haziran 212 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Faktoring

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler... 1 Hisse Performansı... 2 Ortaklık Yapısı... 3 İştirakler... 4 Bono Arzı / Rating Notu... 5 2014 Yıllık Sonuçlar... 6 2014 Dikkat Çekenler...

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 2008/2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. ESAS SÖZLEŞME TADİLATI 6

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı