DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası: T.C.Kimlik numarası : Telefon ve Faks Numarası : Kuruluşunuzca kapalı zarf usulü Doğrudan Temin Yöntemiyle gerçekleştirilecek olan TCDD 3.Bölge Yol Müdürlüğü ihtiyacı Yol yenilemesinde kullanılmak üzere UC 60 Ray'a uygun Cebire Bulonu Alımı İşi'ne ilişkin dosya kapsamındaki bütün şartname ve ekleri ile diğer belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazım olmayıp peşinen kabul ediyorum ve teklifimi buna göre veriyorum. 1) Söz konusu işi (rakamla),. Türk Lirası (yazıyla) yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV hariç) bütün vergi ve masraflar dahildir. 3) Teklif tutarının en az %3'ü kadar geçici teminat yatırdığıma dair belge ekte sunulmuştur. 4) Teklifimiz 30 (otuz) gün süre ile geçerlidir 5) Verilen tekliflerin en düşük olanı bile avantajlı teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu peşinen kabulleniriz. 6) Yukarıda belirtilen iş üzerimde kalırsa, teklif bedelinin %10'u kadar kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı kabul ve taahhüt ederim /ederiz.././2015 Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve imza Not : *Teklif mektupları 17/03/2015 tarihi ve saat 17:00'a kadar, yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. **Teklif zarfının üzerine işin adı yazılacaktır. ***Geçici teminat yatırmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alınmaz. ****Yapılan tercih sonunda, Mal/Hizmet alımı üzerinde kalan isteklinin mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmaması ve ve yükümlülüğünü yerine getrimemesi durumunda geçici teminatları irat kaydedilir.

2 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ Mal Kaleminin Adı ve Kısa Sıra No Açıklaması Birimi 1 UC 60 Ray'a uygun Cebire Bulonu Adet Miktarı 3000 Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Hariç) Kaşe ve İmza 3

3 + =R9= TciDO 'r u nxi v E c ti M u u ni v e'ri u E vr- ET D E M i n yo L r-,.\ n r iglernn Esi conel_ mununr_ug u :. edrcp nnununlugu yol mununlugu cebire BULONU TEKNX g,rnrnamesi 3/l - Mrihendis Volkan YLMAZ ONAY 'z i/l Miihenclis Hakan 0zoEnain J ft N i/l Mtihendis M.Erman $ENHANL Yol MLidiirli 1 Bdlge Mricliirii zenlrim ri vt,. llr,:g isi li r. i x r',r tri u i 7 Sayfa (Tiirkqe) 06/03/10l -5

4 O.O.O.O.O KAPSAM Br"r teknik qartname altnacak olan cebire bulonu ve somunlannln cinsleriri. miktarlannt' teslimat tarihini ve qeklini, teslim yerini, teknik cizelliklerini. kabll kogullannr ve genel kogullarr kapsar..o.o.o.o CiNS VE MKTAR Teknik $artnarlreye ve ekli teknik resnre uyglur tiretilnrig aclet (r0 El tipi r1r igin cebire bulonu satln allnacaktlr. 2.(f.0.0.0' ESLiMAl- l.arihi VE $EKLi l-eslinlat sdzlegmenin irtrzalanmaslnl mriteakip dene1, sonuglurrnrn teslinri ric' cluhil olrrak iizere 30 (otuz) takvirn gtinti igerisinde olacaktrr. Geg teslinr cdilc'n t"tlalzenle bedeli tizerinden gecikilen her giin igin Yr},l ceza kesilecektir.. 30 lotlrz) gtinltik stire igerisinde deney sonuglarr teilim edilmeden malzemeler istenilen verc. teslirn edilnlig olsa dahi malzemeler teslim edilmen-rig olarak sayrlacak ve clencr sonuqlartntn teslim edilmedi[i her takvim gtin{] igin TCDD tarafindan siizlc.grlc, bedeli lizerinden yo\,l ceza kesilecek olup ytiklenici higbir hak talebipclc bulunamayacaktrr. 3.O.O.O.O TESLiMATYERi\ Malzerrleler Manisa Alagehir'de bulunan 352 Yol llakrrr Onarrrn viiklenlc' $clligipc nakliye. boqaltma ve istiflenre yiiklerrici flrnrava ait olar.uk r iiklcrrici tarallnclan teslint edilecektir. { TEKNiK OZnllixlon ' BLrlo' ve sornunlar birbirir-re montajh teslim edilecektir. 4'0'0'0'2 Bulon ve somunlar tek parga ve kaynaksrz olarak ekli teknik resinrlere Lrygllr tiretilmig olacaktrr. 4'0'0'0'3 Bulon ve somunlara ekli teknik resimlere uygun dig aqrlmrg olacaktrr.digler tc'r1iz. diizgtin yayrlr ve dolu olacaktrr. '+'0'0'0'4 Br"rlon baglan. stcak dovme ile irrral edilecektir.kafa ile gcivde birlegirn ),er.ler.inc-lc 'etal yrrtrll'ala' ol'rayacaktrr.sonru' ve bulon tenras lttiz-eyi yatar, r,e clikcr ckserrlerindc olacaktrr. 4'0'0'0'5 [Julotl ve somunlann alrrlrklan 100 adet nurnune tartllarak afirrlrk ortalarnlsr ilc ['rulunacaktrr.odemeler. resinrdeki a[rrlrlrn o/o2 sini g.g,ll"nl"f kavclrvl.r ortlllprir alrrlrk iizerinden yapllacaktrr. 'l'0'0'0'(r llulon ve sotrlunlarttt tlim yizeyi ozellikle tenras yi.izeyi clrizgiin re gaprrksrz olacaktrr.bulorl ve sonrunlara diq agrlrrken herliangi [rir nretal _r rr.trlrpasr ol nranraslna d ikkat edi lecektir. 4' Bulon yi.izeylerinde oksit kabulu ve pas gibi yizey kusurlarr olniayacaktrr.depolama stiresince oluqabilecek paslanmaiara kaigr bulonun biiti.in ylizeyleri pas engelleyici bir maddeyle korunacaktrr. 1.t MEKANiK OZO t_ixlpn Bulon ve so'ru'lar, TS 2162 veya EN f R rnuadili q-elikten inral edilecektir. '{ }ulon ve sonrunlann imalinde kulranrlacak qelik e; clefierlere sahip olacaktrr. ve\/a avnl ozellikleri ta$l\an aga!rcla r,'erilerr

5 Qekme mukavemeti Aknra mukaventeti Kopma uzafitasl : N/mr.n2 :min.265 N/mrn2 :min.%o22 (Lo:5do) i ARA DENETiMLER ljultltl ve s0ll.tltlllartlt i-iretim siireci esnasrncla geri donliqti oluravar.,r ratalarrp ()r.tuvir glktllaslnt ijnlelllek teslint siirecinde geciknrelere yol agnianrak r,,e hataprr.rp zantantltda giderilnresi anractyla l'cdd vlikleniciye haber verprcksizin bclirli agarlalarda ve aral r klarda ara deneti ni lerde blrl Lrnabi lecekt i r. Ara denetitlilerde bulort ve sonrunlarrn iiretiminde kr-rllanrlarr gc-liklcr.in rnckurrik dzel iklerine bakrlacaktrr. Yaprlan ara denetimler strastnda tespit edilen olumlu ve olunrsuz lrlrsr.rsltrr. ytiklenicinin veya vekilinin ve ilgili teknik personelinin inrzalarurr cla igerecek gekilde rapor haline getirilecektir. Ytiklenicinin bu raporu inrzadan i'rri'a er're,si halinde bu husus raporda belirtilecektir. Ara denetimler sonucunda haztrlanan raporlann olumlu veya olumsuz olplrsr br"rlon ve somunlarrn kabr-rlii veya reddi unlu-rru tagrmamakla birlikte lrlra\,epc \e kablr aga'rasr'da yaprlacak delerrendirmede di kkaie al rnacaktrr. Yapllan ara detletimler sotrucunda bulon ve somunlarru teknik $artuanrcyc s,\sll' tiretilnredilinin tespit ec'lilnresi lialinde hazrrlanan rapor f,iiklcpicrl e bilclirilecektir.blr olurrsuzlttklann TCDD'nin uvarrsrna ralnrerr cllizcltilnrcn.rcsr \c kaliterlin arlttrtlnratttasr halinde TCDD. teslinr aganrasrncla test 'c 'uu'c'crc tusi tut'raksrzur kusurlu malzemeleri reddet're hakkrna sahiptir r KA}ULE ESAS TEST VE KONTROLLER Ytiklenici partiler halinde sunulan bulon ve somunlan muayene ve kablrl i glenrlerine baglamak i gin TC DD' y e y azilr olarak mtiracaatta bul unacaktrr. TCDD'ce baqvurunun altnmastnt mtiteakip en fazla (10) giin iginde nrlravepe ve kabul iglemlerini baglatacaktrr. Muayelle ve kabul iglemleri, krapo ve cebire bulonlarrndan(crvata ve sornurrlarr ile beraber taktltt halinde) teslimat yerlerinde ayn ayn nlurllu1e alrnarak vaprlacaktrr. ]CDD. yiikleniciye rnlrayene ve kabul iglemierinirr yaprlacag, toi.itii bilclir.cr.ck belirtilelr ver glin ve saatte kendisinin veya vekilinin liazrr olntrsrnr vuzrlr ollr-ak hilrlirece-kr ir'. Yiiklerlici kabrrle sutrulatr btrlon ve sorrunlanu taulaululu teknik gar.tnirnrcrc LlygLlll incelenniesinin ve tnuayenesinin yaprlabilniesi igin gc'rekli her.tiir.lii kolaylagtrncr tedbirleri alacaktrr. TCDD'nin yiikleniciye sozlegme htikrimlerine uygur.l bildirinrdc' buluparak yapaca$r muayene ve kabul iglemlerinde ytiklenicinin bulunnlamasl durunrunclir veya bulunn'laslna ralrnen TCDD tarafrndan hazrrlanan raporlara imzadan irntirra etmesi halinde bu durum tutanak altrna ahnacaktrr. l-eslilll siiresi iginde teslim yerirre getirilen br.rlon ve somunlanrl nllravenelcr.i Llygllll gtknraz ise blr stire iginde ytiklenici bu bulon ve somunlarr alrp l,episipi getirlllekte veya itiraz muayenesi istenrekte serbesttir.teslinr siilesi bitinceve katlar. getirilecek mallar kabul edilerek nruayenereri yaptrnlacaktrr.. pizixsnr MUAvENE 3[. \\V \

6 6' l '0'0' l Kabule sunulan bulon ve somunlann fiziksel kontrollerinin yaprlmasr anracryla her l0 tonluk bcjltim igin en az l0 adet takrm halinde bulon u"-ro,lru,, nurllllne olarak alrnacaktrr. 6'l '0'0'2 Fiziksel muayene igin segilen numunelerin en az 2/3'si (takrm halincle) cjzellikleri depiqmeyecek gekilde TCDD kor-rtrol elemanlan tarafrndan ytiklenicinin igrirakivlc mr'ihiirlenerek kabul sonuna kadar teslinr yerinde saklanacaktrr. 6' l'0'0'3 Bulon ve sotnunlar nraddesirrde telirtilen f-iziksel <izellikleri ragrvacakrrr.. 6'l'0'0 4 Bulort ve solrlunlar EK ve EK 7'de verilen teknik resinrlercle gdsterilcrr lrorur rc to leransl ar. clah i i ncle li ret i nt ie olacaktrr LABORATUVAT MUAYENESi 6'2'0'0' Kabule sunulan bulon ve sornunlar teknik qartnamede belirtilen flziksel piteliklerirr talnamlnln sa$lamadrlr takdirde laboratuar muayenesine gcinderilmeyecektir. 6'2'0'0'2 Fiziksel muayene iginahnan numuneler in en az 5 adedinje gekme testi 5 adedincle epilme testi ve 5 adedinde de vidalama ve somun azimle testieri yaprlacaktrr. 6'2'0'0'3 Laboratuvar muayenesi madde gereli nunlune olarak alnan bulop rc sot-t'tunlar t-izerinde test ve kontrollerin ttim masraflan ytikleniciye ait olrrak iizer.e yiiklenici tarafrndan TCDD elemanlannrn igtirakiyle yaptrrrlacaktrr. 6'2'0'0'1 Laboratuvar nluayenesi her ttirlli deney Licretleri yriileniciye ait olprak iizcr.c KoSGEB laboratuarlartnda yaptrnlacaktrr.kabul esnasrnda- teknik gartnarncclc istenen delerler KoSGEB laboratuvarlarrnda tespit edilenrez ise Universite. Kapru Kttrutl ve Kuruluglarltta ait laboratuar veya akreclite edilrnig lirtror.utulrrlur-r1lrp birirrde her ttirlti deney iicreti yrikleniciye air olnrak tizere vaptrrrlacakrrr t.t t t t.2.2 MEKANiK TESTLER Qekme Testi Bitmig bulon ve somunlardan standartlara uygun numune hazrrlaparak TS jg veya muadili standarda gcire gekme testi yaprla.uktrr. Ara denetimlerde bulon ve somun tiretiminde kullanrlan gelikten rlurnune alrparak TS 138 veya muadili standarda gore gekn-re testi yaptr'lacaktrr. Qeknle testi sonucunda elde edilen de$erler-mininrurn g pracltlcsilclc verilen teknik deferleri sa!layacaktrr. E[ilrne'l'csti Bi,trnig,btllorrlar eger nriimkiinse dig agrlmrg krsrrrrndan 30" agryla eilecek re 490 N/nrrn- veya lizerinde bir gek'ne nrukave'reti ile dlizeltilecektir. Bu test esnastnda gatlama, ktnlma, kabuklanma veya diger herhangi lrir bozulrla nreydana gel nreyecektir Somunun Deformasyon Testi 6'2' '3'l Sorlun koqesinden nr"ng.n.y. yerlegtirilir ve kargr cilgtisli yoll azalrrhpcal,a kacllr ezilecektir Test esnasrnda krnlma olmavacaktrr Vidalama Testi 6'2'l '4' l BLrlon ve sontun el ile herhangi bir sezilebilir oynama olnraksrzrn boyunun en 2/3'ti kadar ntonte edilnreye Lrygun olacaktrr. 6'l'1.4.2 Dalta sottra solttlln analitan ile tiinr bol,cla vidalanclrgrncla tork;l-i N.rr'clcrr kiiq.iik olacaktrr MUAYENE SONUCLARNN DEGETLENOiTiNABSi ilk mrrayenesi igin segilen numuneler i.izerindp yaprlan nrlrelyene sonuqlarrnrn tespit edilir veya pre/dtirc ^2.

7 dtiqtil{ir ise Madde geregi saklanan numuneler i.izerinde ikinci kez muayene yaprlacaktrr.ikinci muayertede de olumsuz souug elde edildigi takdirde o parti red edilecektir.bu ikinci muayenede sonug olumlu olur ise giilcii defir lltlllllllle altnarak mllayene yaprlacak ve bu tigtincti muayenenin souuqlau kabule esas olacaktrr. (r.j {. t J \, [rklenicixix irinnzr pizixspl- M uayene irinazr Yiiklenici frziksel muayene sonucunda verilen red raporuna scizlegme hiiktinrlerile gdre itiraz ederek ikinci bir rnuayerre talebinde bulunabilir ilk frzi[s"t n.rr*r",r.,t. Madde 6'l'0'0'2 gere[i saklanan numuneler ve gerek gdriildrigti takciirde verri alrnacak numuneler TCDD'nin ilk numunede buluruna,nrg kigil.rj.n kuracalr yepi kabul komisyonu tarafindan ikinci kez muayeneye tabi tutulacaktrr.ljlr korrisyonun vereceli karar kesin olup'ruayene ve kabule esas oracaktrr. Mldde 6'3'0'0'0 gere[i yaprlan fizilsel muayene sonucunda ikinci kez kurulan kabrrl konlisyonunun raporu olumsuz ise o parti reddedilecektir. Ol''rlu ise laboratuar nluayerresine geqilecek ve laboratuar lnuaveuc souuglar.r rckrr ik gartnanlede belirtilen nitelikleri sallantasr halinde kablrl eclilecektir.llu ikirrci korrisy.r tarall'dar hazrrla.a'.upn* itiraz edire'rez. TAKEM LA}OTATUVAR Yiiklenici laboratuar nluayene sonucunda verilerr red raporlrna siizlc;;pe lriiktimlerine. gcire itiraz ederek ikinci bir muayene talebinde bulunabilir.. tira.z tlluayenesi Universite Mtihendislik Fakriltesi latoratuarrnda yaprlacaktrr. Hakepr laboratuannln yapacalr incelemelerin bedeli yiiklenici tarafindan ciclenece k t i r. Hakem laboratuarr TCDD'nin elinde bulunan o partiye iligkin numuneler iizeripc-lc ilk numunede olumsuz gtkan ve itiraz ediien noktalar igin inceleprelercle br-rllr'acaktrr. Hakerr laboratuannrn vereceli rapor kabule esas olacaktrr. GENEL KO$ULLAR stekliler vida. crvata vs. tiretinrini yaptrklanrrr belgele-yerr clenevilr lrclqclcr.ipi tek i f ekinde vereceklerdi 'l-cdd r. gerek tekliflerin delerlendirilmesi aganrasrncla gereksc pruklr elc agatnasttrda frrnra kapasite ve kabiliyetini tespit aniacryla somun ve [rlrlol 6attrpcrir (tavoca$r, pres. dig agma lezgahr) agalrdaki tabloda verilen kapasitelere gorc teknik incelemeyi yapabilecektir- stekliler riretici firma delilse tiretici firmalar ile arasurdaki igbirligini gdsrerir belgeyi 4734 sayfi Kamu ihale Kanunu gergevesinde hazrrlannuq olaiak t&lileri ekinde verecektir. istekliler t-iretinr kontrol ycintemlerine ait belgeleri (lso veya -fse veva rluaclili belgeleri) teklif ekinde vereceklerdir. istekliler tekrlik gartrtanredeki blitiin rnacldeleri kabul errikler.ini teklillcr.inric belirtecekleld ir MATKALAMA llrlcln inralatr esnasrnda her bulonun bagrnrn tist silinenrez, okunaklr ve kabartnralr olarak markal l'cdd logosu Ureticinin markasr aga[rda r,erilerr igarcrler'

8 Uretint yrhnrn son iki rakamr t ) i AM}ALAJLAMA Btrlon ve sotlrunlartn anrbala.ir her ti.irlii tagurracrlr[a uygun naklive srrasrrrc-la cla[rlnlayacak bozrrlnlayacak tttalzerneyi hei' ti.irlri drq etkiclep kfrrls lbilecck nitelikte en f-azla 100 kg'lrk ahgap kutularcla olacaktrr.yiiklenici riqbir sur.crlc antbala.ilanlaya veya nakliyeye kusur bulmayacak gekilde ger.egini vapacaktrr. ller kutu iizerirrde aqagrdaki bilgiler bulunacaktrr. Ureticinin adr veya markasr Parti numarasr Malzemenin adr Bulon saylsl ve toplam alrrhlr CARANTi Yiiklenici taraflndan teslim edilen br.rlonlar teslinr tarihinden baglanrak iizere en uz 2. yrl slire ile gararlti edecektir.ne TCDD elemanlannrrr kabul srrasrncla vernriq olcluklarr rlrtispet raporlar ne de kabul srrasrnclaki testlerirr nriispet sonlr!- \L.r.p1g. 'rasr ytikenicif i sonrnruluktan rrigbir gekilde kurtaranr,z. Caranti siiresi iqinde iiretini ve rnalzenre hatasr necleniyle bozulan uralzenrclcr.irr yc'rirle yliklenici taraflndan yenileri en geg 30 gtin igerisinde ve yaprlan prasrallar.rp latllanll (TCDD'nin ilitiyag yerine kadarki her tiirli.i masraflar) kendisinc ait olrlak izere nalzeme reslim yerinde teslim edilecf\tir. tl r/ J 6

9 '^.i - r,i 1al \ ') f"'* )t )il i t- ii --+-*-J*;.-..r\'.-.. ) : -r, i *' r;:'i' i44m1a - r.q,qfr/ i{- _:* :.-- f /1 tl t4/ tt V