KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Doğan tarih say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlüğe giren Mera Kanunu ve tarih say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlüğe giren Mera Yönetmeliği, Harita Kadastro Mühendislik hizmetlerini ilgilendiren bir çok hüküm içermektedir. Yasada ; mera, yaylak ve k şlaklar n tespit, tahdit ve tahsisinin Tar m ve Köyişleri Bakanl ğ nca (TKB) yap lmas ve bu amaçla illerde komisyon ve teknik ekipler oluşturulmas öngörülmektedir. Yasaya göre, mera komisyonlar vali yard mc s n n başkanl ğ nda ; TKB il müdürü, TKB il müdürlüğünde görevli konu uzman bir ziraat mühendisi, Köy Hizmetleri il müdürlüğünden bir ziraat mühendisi, defterdarl ktan veya bulunamamas halinde vali taraf ndan görevlendirilecek bir hukukçu, Milli Emlak müdürlüğünden bir temsilci, Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, Ziraat Odas Başkanl ğ ndan bir temsilci olmak üzere sekiz kişiden oluşmaktad r.ayr - ca orman içi, orman kenar ve orman üst s n r nda bulunan mera yaylak ve k şlaklar n tahdit tespit ve tahsis çal şmalar nda orman teşkilat ndan bir orman mühendisi, 3083 say l kanuna göre tar m reformu bölgesi ilan edilen alanlarda bulunan mera, yaylak ve k şlaklar n tespit, tahdit ve tahsis çal şmalar nda Tar m Reformu Teşkilat ndan bir ziraat mühendisi komisyonlarda üye olarak görevlendirilir. Yasada ayr ca, mera,yaylak ve k şlak varl ğ ile hayvanc l k potansiyeli dikkate al narak ihtiyaç duyulacak il merkezleri ve ilçelerde, komisyona bağl olarak çal şacak ve tespit, ölçme,harita yapma ve yer gösterme çal şmalar n yapmak üzere teknik ekiplerin oluşturulmas öngörülmüştür. Bu ekipler ; TKB il veya ilçe müdürlüklerinden bir ziraat mühendisi,köy Hizmetleri il müdürlüğünden bir ziraat mühendisi veya teknik eleman, Kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman, Milli Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, Ziraat Odas Başkanl ğ ndan bir temsilci, ormanla ilgili alanlarda yap lacak çal şmalarda bir orman mühendisi, tar m reformu bölgesinde yap lacak çal şmalarda Tar m Reformu teşkilat ndan bir ziraat mühendisi, meradan yararlanan köy ve mahalle muhtarlar ve o yerin en büyük mülki amiri taraf ndan seçilecek iki mahalli bilirkişiden oluşmaktad r. Yasada, tahdit çal şmas ; Çay r, mera, yaylak ve k şlak arazisi olduğuna karar verilen yerlerin s n rlar n n usulüne uygun olarak ülke nirengi sistemine dayal 1/5000 ölçekli haritalar üzerine belirtilmesi ve bu s n rlar n arazi üzerinde kal - c işaretlerle işaretlenmesi olarak tan mlanm şt r. Yasada, komisyonlar taraf ndan görevlendirilen teknik ekiplerin ; mevcut mera, yaylak ve k şlaklar ile kanun gereğince mera yaylak ve k şlak kapsam na al nacak alanlar tespit edilerek bu alanlar n s n rlar n belirlemesi ve işaret koymas, ayr ca 1/

2 ölçekli harita tanzim ederek bu yerleri s n rland rmas öngörülmüştür. Yasada ayr ca ; kanun uygulamalar nda kullan lacak haritalar n Bakanl k taraf ndan gerçek veya tüzel kişilere ihale yolu ile yapt r lmas na olanak sağlanm şt r. Mera yasas genel olarak değerlendirildiğinde ; mera, yaylak ve k şlak alanlar n n tahdit ve tespitinin özel bir uzmanl k alan olduğu, bu çal şmalarda ilgili kurumlar n ve meslek disiplinlerinin görev almas n n amaçland ğ anlaş lmaktad r. K saca ifade etmek gerekirse yasada, t pk orman kadastrosunda olduğu gibi genel kadastrodan ayr olarak mera, yaylak ve k şlak kadastrosu öngörülmektedir. Nitekim yasadaki ; tahdit ve tespit çal şmalar n n yap lmas,sonuçlar n n ilan, itirazlar n karara bağlanmas, davalar n aç lmas ve kesinleşen çal şmalar n Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tutulan genel sicile işlenmesine dair hükümler bu görüşü doğrulamaktad r. Yasada öngörülen tahdit ve tespit çal şmalar, kadastro amac ile yap ld ğ na göre bu çal şmalardan beklenen faydan n elde edilebilmesi, vatandaşla devletin s n r uyuşmazl ğ nedeni ile karş karş ya gelmemesi, mera yaylak ve k şlaklar n çevresindeki özel mülkiyete konu taş nmazlarla uyumsuzluğa düşülmemesi için işlemlerin kadastro mevzuat na göre yürütülmesi gereklidir. GENEL KADASTRO ÇALIŞMALARI 3402 say l Kadastro Kanun uyar nca kadastro ekibi; Kadastrosu yap lacak taş nmaz mal n baş na giderek muhtar ve bilirkişilerin gösterme ve beyanlar, taş nmazla ilgili her türlü teknik ve hukuki belge ve ilgililerin beyanlar na göre taş nmaz n zeminde s n rlar n belirler. Belirsiz s n rlar röperler. Belirlenen s n rlar özel işaretleri ile gösterdiği ( çit, duvar,tonç vb.) s n rland rma (tahdit ) krokisi düzenler. Krokinin düzenlenmesi s ras nda varsa 1/5000 ölçekli fotoğrametrik harita, halihaz r harita vb. Teknik belgelerden yararlan r. Elde ettiği bilgi ve belgeleri değerlendirerek taş nmaz n gerçek hak sahibini tespit eder ve kadastro tutanağ düzenler. Tahdit ( s n rland rma ) krokisindeki s n rlar esas alarak, harita mühendisi sorumluluğunda ve kadastro teknik mevzuat na uygun olarak (Büyük Ölçekli Haritalar n Yap m Yönetmeliği ) taş nmazlar n mülkiyet haritas n (kadastro paftas ) yapar. Kadastro komisyonu taraf ndan,çal şmalar n devam süresince, kadastro ekibinin yapt ğ tahdit ve tespitlere itirazlar karara bağlan r. Çal şmalar tamamland ğ nda tahdit,tespit ve itiraz sonuçlar 30 günlük ask ilan - na ç kar l r. Bu sonuçlara ask süresi içinde kadastro mahkemesinde dava aç labilir. Dava aç lmayan taş nmazlar n tahdit ve tespitleri kesinleştirilerek tapu sicilleri ( Tapu kütükleri, kadastro paftalar ) oluşturulur. 145

3 MERA, YAYLAK VE KIŞLAK KADASTROSU Mera,yaylak ve k şlaklar n tahdit ve tespit çal şmalar n, bulunduklar yerde genel kadastro çal şmalar n n tamamlan p tamamlanmad ğ na göre yönlendirmek gerekir. Kadastrosu yap lmam ş yerlerdeki çal şmalar S n rland rma ( tahdit) : Mera komisyonlar na bağl teknik ekiplerde görev alan elemanlar; mera,yaylak ve k şlak olarak belirlenecek alan arazide, ait olduklar meslek disiplinleri aç s ndan incelemeli, hukuki belgeleri değerlendirmeli, ilgili muhtar ve belediye başkanlar veya temsilcilerinin beyanlar ndan da faydalanarak mera, yaylak ve k şlak arazisinin d ş s - n rlar n belirlemelidir. Mera, yaylak ve k şlak s n rlar na işaret konulmal ve s n rland rma krokisi düzenlenmeli ve krokide komşu arazi malikleri belirtilmelidir. S n rland rma krokisi düzenlenirken, varsa bölgeye ait 1/5000 ölçekli fotoğrametrik harita, halihaz r harita ve diğer teknik belgelerden yararlan lmal d r. Teknik ekipte görevli kadastro teknik eleman, krokinin teknik mevzuata uygun düzenlenmesini sağlamal d r. S n rland rma krokisi teknik ekipte görevli elemanlarca imzalanmal d r. Tespit Teknik ekipte görevli elemanlar taraf ndan ; arazide yapt klar inceleme, hukuki ve teknik belgelerin değerlendirilmesi sonucunda edindikleri kanaat ve yasada belirtilen diğer kriterler dikkate al narak bir tutanak düzenlenir ve haz r bulunanlarca imzalan r. Harita yap lmas Teknik ekipler taraf ndan düzenlenen s n rland rma ( tahdit ) krokileri esas al narak harita mühendisi sorumluluğunda harita teknik elemanlar taraf ndan Büyük Ölçekli Haritalar n n Yap m Yönetmeliğine ( kadastro teknik mevzuat na ) uygun ülke nirengi sisteminde haritalar yap lmal d r. Bu harita, tapu sicil müdürlüğünde diğer belgelerle bielikte arşivlenmeli ve bölgede kadastro çal şmalar başlad ğ nda bu harita esas al narak mera,yaylak ve k şlaklar n s n rlar ile komşu diğer arazilerin s n rlar belirlenmelidir. Tescil Mera, yaylak ve k şlak olarak tahdit ve tespit edilen yerlerin haritalar n n birer örneği teknik kontrol (kadastro teknik standartlar na göre düzenlenip düzenlenmediği ) için kadastro müdürlüğüne gönderilmelidir. Nitekim Büyük Ölçekli Haritalar n Yap m Yönetmeliğinin 5.inci maddesi; Büyük ölçekli haritalar n kamu kurum ve kuruluşlar nca yap lmas ve yapt r lmas durumlar nda yetki ve sorumluluk bir harita kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) mühendisi taraf ndan üstlenilir.hükmündedir.ayn yönetmeliğin 275.inci maddesi de haritalar n kontrolunun harita kadastro mühendisleri taraf ndan yap lacağ n öngörmektedir. Kadastro müdürlüğü taraf ndan uygunluğu tespit edilen haritalar özel sicile tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilmelidir. 146

4 Kadastrosu devam eden yerdeki çal şmalar Genel kadastro çal şmalar devam eden yerlerde mera komisyonlar na bağl teknik ekipler taraf ndan s n rland rma (tahdit) ve tespit çal şmalar n yukar da anlat ld ğ şekilde yapmal, düzenlenen s nrland rma krokisi ve tespit tutanaklar kadastro ekibine teslim edilmelidir.kadastro ekibi, s n rland rma krokisinde belirtilen s n rlar esas alarak genel kadastroya tabi taş nmazlarla birlikte mülkiyet haritas n yapmal d r. Kadastrosu tamamlanan yerlerdeki çal şmalar Kadastrosu tamamlanm ş yerlerde, kadastro s ras nda belirlenen mera, yaylak ve k şlak s n rlar yasa hükmü gereğince teknik ekipler taraf ndan esas al nmaktad r. Kadastro s ras nda tespit ve tescil harici b rak lan yerlerden, teknik ekipler taraf ndan mera, yaylak ve k şlak olarak yararlan lacağ tespit edilen yerlerin s n rland rma ve tespit çal şmalar yukar da anlat ld ğ şekilde yap lmal d r. Bu şekilde belirlenen yerlerin haritalar da harita mühendisi sorumluluğunda harita teknik elemanlar taraf ndan teknik mevzuata göre yap lmal ayr ca mevcut kadastro haritalar ile uyumu sağlanmal d r. Benzer bir çal şma olan orman kadastrosu çal şmalar nda da işlemler yukar da anlat ld ğ şekilde yürütülmektedir. Orman kadastrosunda olduğu gibi mera,yaylak ve k şlak kadastrosunda da hangi arazinin mera, yaylak ve k şlak olduğu çeşitli meslek disiplinlerine mensup elemanlarca incelenmeli ve karara bağlanmal d r. Çal şmalar sonunda bu karar yans tan s n rland rma (tahdit) krokisi düzenlenmelidir. S n rland rma krokisi yap lan yerin haritas n yapmak kadastro mevzuat na göre harita mühendisi sorumluluğunda harita teknik elemanlar nca yap lmas gereken bir işlemdir. Bu işlem s ras nda diğer meslek mensuplar n n yapacaklar bir iş bulunmad ğ ndan görev almalar da söz konusu değildir. Diğer taraftan Medeni Kanunumuzun öngördüğü modern tapu sicilinin oluşturulmas için taş nmaz mallara ilişkin haklar n yeryüzündeki kapsad ğ alan gösteren ve yorumsuz uygulanabilen mülkiyet haritalar n n yap m na ihtiyaç vard r. Nitekim Medeni Kanunun 645 inci maddesi ; taş nmaz mallar n s n rlar n n arazide ve planda(harita) gösterilen özel işaretlerle belli edileceğini, arazideki s n rlar n zemindeki s n rlara uymamas halinde plandaki (haritadaki) s n rlar n esas al nacağ hükmündedir. Bu nedenle s n rlar n belirlenmesinde ve arazi anlaşmazl klar n n çözümünde mülkiyet haritalar esas al nmaktad r. Bu haritalar hiç bir kuşkuya yer b rakm yacak şekilde mera,yaylak ve k şlak komisyonlar na bağl teknik ekiplerince düzenlenen s n rland rma krokisindeki s n rlar göstermelidir. SONUÇ : Devletle vatandaş, vatandaşla vatandaş aras nda mera,yaylak ve k şlaklar n tahdit ve tespit çal şmalar ndan sonra s n r anlaşmazl klar n n yaşanmamas için harita yap m ve aplikasyon işlerinin harita mühendislerinin sorumluluğunda harita teknik elemanlar taraf ndan yap lmas nda zorunluluk vard r. 147

5 ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLERDE MÜLKİYET SORUNU Dr. Erdal KÖKTÜRK ÖZET Bildiri, 6831 say l Orman Kanunu nun 2. maddesi uyar nca orman s n rlar d ş na ç kar lan ve 2924 say l Orman Köylülerinin Kalk nmalar n n Desteklenmesi hakk nda Kanun gereğince işgalcilerine sat lmas öngörülen yerlerde mülkiyet sorununu incelemektedir. Ülkemizde al nan tüm önlemlere ve kamuoyu duyarl l ğ na karş n, Türk Medeni Kanunu hükümlerine bağl özel mülkiyet düzeni d ş nda b rak lan ormanlar haks z olarak sahiplenerek bütünlüğünü bozan ve bu yerlerin orman s n rlar d ş na ç kar lmas na sebep olan kişilere, bu yerlerin devredilmesini öngören uygulamalar bütün h z yla devam etmektedir. Dolay s yla, devlet orman n haks z olarak sahiplenmiş ve işgal ettiği orman parças n n 6831 say l Orman Kanunu nun 2/B maddesine göre orman s n r d ş na ç kar lmas na neden olmuş kişilere, 2924 say l yasa uyar nca, eylemlerinden yararlanma olanağ verilmektedir. İşgal ettiği orman alan n n kendilerine devredilmesini öngören uygulamalar n olsa olsa bu tür suçlar özendireceği, orman alanlar n n yok olmas na ve çevrenin bozulmas na yol açacağ görmezlikten gelinmektedir. Çal şmada orman mevzuat ndaki boşluklar ve belirsizlikler ortaya konulurken bundan yararlanarak ormanlar n yok edildiği gerçeğine dikkat çekilmekte buna karş al nmas gereken önlemlere ve var olan kurallarda yap lmas gereken değişikliklere yer verilmektedir. 1. GİRİŞ Anayasa n n 168. maddesinde, devletin hüküm ve tasarrufu alt nda olduğu belirtilen "tabii servetler ve kaynaklar" kapsam nda olan ve 169. madde uyar nca mülkiyetleri devredilemeyen ormanlar, Anayasa n n 23. maddesinde ifade edilen yerleşme özgürlüğünün s n rland r lma sebebini oluşturabilecek kamu mallar aras nda say lmaktad r. Devletin hüküm ve tasarrufu alt nda olduğu belirtilen, böylece kamu mal olduğu vurgulanan ormanlar n, doğal niteliği itibariyle korunmalar ve çoğalt lmalar konusunda Anayasa koyucunun göstermiş olduğu duyarl l ğ n, ülkemizde orman örtüsünün sürekli yok edilmesi gerçeğinden kaynakland ğ kuşkusuzdur. Al nan tüm önlemlere ve kamuoyu duyarl l ğ na karş n, Türk Medeni Kanunu hükümlerine bağl özel mülkiyet düzeni d ş nda b rak lan ormanlar haks z olarak sahiplenerek bütünlüğünü bozan ve bu yerlerin orman s n rlar d ş na ç kar lmas na sebep olan kişilere, bu yerlerin devredilmesini öngören uygulamalar n, ülkemizde bütün h z yla 148

6 sürdürüldüğü görülmektedir. Dolay s yla, devlet orman n haks z olarak sahiplenmiş ve işgal ettiği orman parças n n 6831 say l Orman Kanunu nun 2/B maddesine göre orman s n r d ş na ç kar lmas na neden olmuş kişilere, 2924 say l Orman Köylülerinin Kalk nmalar n n Desteklenmesi Hakk nda Kanun uyar nca, eylemlerinden yararlanma olanağ verilmektedir. İşgal ettiği orman alan n n kendilerine devredilmesini öngören uygulamalar n olsa olsa bu tür suçlar özendireceği, orman alanlar n n yok olmas na ve çevrenin bozulmas na yol açacağ görmezlikten gelinmektedir. Türkiye de orman niteliğini yitiren yerlerin kapsaml olarak orman s n rlar d ş na ç kar lmas, 1961 Anayasas n n 131. maddesiyle öngörülmüş, bu doğrultuda 6831 say l yasadaki ilk düzenleme, tarihinde yürürlüğe giren 1744 say l yasa ile yap lm şt r tarihinden önce bilim ve fen bak m ndan orman niteliğini yitiren yerleri ç karma işlemlerinin 1744 say l yasan n yürürlüğe girdiği tarihten en geç on y l içinde tamamlanmas öngörülmüştür. Ancak ç karma işlemleri hedeflenen sürede bitirilemediği gibi, bilim ve fen bak m ndan orman niteliğini yitirme tarihi 1982 Anayasas ile tarihine çekilmiş, bundan sonra tarihinde yürürlüğe giren 2896 say l ve tarihinde yürürlüğe giren 3302 say l yasalarla ç karma işlemleri yeniden düzenlenerek daha çok ormanl k alan n yitirilmesine neden olunmuştur. Orman varl ğ m z n geleceğini tehdit eden en büyük tehlikelerden biri, ormanlar s - n rland rma çal şmalar n n bitirilememesi, orman s n r güvenliğinin bir türlü sağlanamamas d r. Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1988/35, K.1989/13 say - l karar nda da belirtildiği gibi, "orman olarak s n rland r lm ş bir yer, art k ormand r" ve orman s n rlar nda daraltma yap lamayacağ 1982 Anayasas n n 169. maddesinde öngörülmüştür. Bu nedenle, bir kez s n rland r larak koruma ve güvence alt na al nmalar halinde özel mülkiyete konu olamayacak olan ormanlar n s n rlar n n gerek arazide ve gerekse harita ve tapu sicil bilgileriyle kesin olarak saptanmas ve ülke genelinde envanterlerinin ç kar larak güvenliklerinin sağlanmas gerekmektedir. Tersi durumda, yayg n olarak istismara konu olmalar n n ve talan edilmelerinin önüne geçilmesi olanaks zd r. Yedinci Beş Y ll k Kalk nma Plan nda ( ), "...orman d ş na ç kar lan yerleri işgal eden, üzerine inşaat yapan veya yapt ran, bunlardan menfaat temin edenler için ilgili kanunlarda düzenlemeler yap larak, cayd r c nitelikte cezai hükümler getirilecektir..." denilmesine karş n (RG, 1995: 154), ülkemiz yüzölçümünün %26 s n oluşturan ve km2 olarak verilen orman varl ğ m z n, 63 y lda ( ) %74.4 ünün s n rland r ld ğ (Çizelge-1), ancak bu arada binlerce hektarl k alan n orman d ş na ç kar ld ğ, bunlardan itibariyle hektarl k alan n 2/B kadastrosunun yap ld ğ, hektarl k alanda çal şmalar n sürdürüldüğü anlaş lmaktad r (S nmaz-karataş, 1995: 25; Köktürk, 1999: ; DPT, 2000). 149

7 Çizelge-1: Orman Kadastrosunda Gerçekleşme BYKP Dönemleri Genel Hedef (km2) Gerçekleşme (km2) " " " Toplam: 63 Y lda ( ) " %74.4 Ormanc l kta kaydedilen gelişmelere karş n, kadastro çal şmalar n n tamamlanamamas sektörün ana sorunlar n n devam ettiğinin göstergelerindendir. Orman kaynağ n en iyi şekilde işletmek, korumak ve geliştirmek hedefinin tam olarak gerçekleşmediği görülmektedir. S n rland r lan ormanlar n %72.6 s n n tapuya tescillerinin yap lamamas bunun bir kan t d r. Günümüzde ormanlar n s n rland r lmas etkinlikleri "Orman Kadastrosu" olarak, orman d ş na ç kar lan yerlerdeki fiili kullan m durumunun saptanmas etkinlikleri ise "Kullan m Kadastrosu" olarak adland r lmaktad r ( Engin, 1998: 23-24; Koçak, 2000: 2-13). Bildiri, kullan m kadastrosu olarak adland r lan çal şmalara konu orman d ş na ç kar lan yerlerdeki mülkiyet sorunlar n n incelenmesini amaçlamaktad r. 2. ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER 1982 Anayasas n n 169. maddesinde; 1. Orman olarak korunmas nda bilim ve fen bak m ndan hiçbir yarar görülmeyen, tersine tar m alanlar na dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler, tarihinden önce bilim ve fen bak m ndan orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tar m alanlar nda veya hayvanc l kta kullan lmas nda yarar olduğu saptanan araziler, 3. Şehir, kasaba ve köy yap lar n n toplu olarak bulunduğu yerler, d ş nda orman s n rlar nda daraltma yap lamayacağ ; 170. maddesinde; tarihinden önce bilim ve fen bak m ndan orman niteliğini tamamen kaybetmiş olan yerlerin değerlendirilmesi, 2. Bilim ve fen bak m ndan orman olarak korunmas nda yarar görülmeyen yerlerin belirlenmesi ve orman s n rlar d ş na ç kart lmas, 150

8 ve orman içindeki köyler halk n n k smen ya da tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için devlet eliyle an lan yerlerin ihya edilerek bu halk n yararlanmas na tahsisinin yasayla düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu yasa, Milli Güvenlik Konseyi nce kabul edilen ve Anayasa n n geçici 15. maddesine göre Anayasa ya ayk r l ğ ileri sürülemeyen 2924 say l yasad r. Bu yasan n 2. maddesinin (a) bendi 6831 say l Orman Yasas n n 2/A maddesine; (b), (c) ve (d) bentleri ise ayn yasan n 2/B maddesine uygun olarak düzenlenmiş olup; Anayasa n n 169. ve 170. maddeleri de 6831 say l yasan n 2. maddesinin (A) bendinde "...orman olarak muhafazas nda bilim ve fen bak m ndan hiçbir yarar görülmeyen..."; (B) bendinde " tarihinden önce bilim ve fen bak m ndan orman niteliğini tam olarak kaybetmiş..." şeklindeki iki tür yerle ilgili hükümleri içermektedir. Anayasa n n 170. maddesinin gereği için ç kar lan 2924 say l yasa, 6831 say l Orman Yasas n n 2/A maddesinde belirtilen yerlerin slah, imar ve ihya edilerek öncelikle orman içindeki köyler halk n n buralara k smen veya tamamen yerleştirilmesini; 2/B maddesinde say lan ve ihyas gerekmeyen bağ, bahçe, tarla, meyvelik, zeytinlik gibi yerlerin kullanan na sat larak değerlendirilmesini öngörmektedir. Anayasa Mahkemesi ne göre bu yerlerde hak sahibi olabilmek için kullananlar n "orman köylüsü" olmalar gerekmektedir. Bundan dolay d r ki, tarihli ve 3763 say l yasa ile değişik 2924 say l yasan n 11. maddesinin üçüncü f kras ndaki "kullanan kişilerin adlar kadastro tutanağ n n beyanlar hanesinde gösterilir" hükmü, orman niteliğini yitiren yerleri kullanan kimselere orman köylüsü olup olmad klar gözetilmeden arazi verilmesinin Anayasa n n 170. maddesine ayk r olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Ayn maddenin birinci f kras ndaki "bu yerleri kullanan kişilere" ibaresi, Milli Güvenlik Konseyinin onay ndan beri yasada yer ald ğ ndan ve Anayasa n n geçici 15. maddesi uyar nca Anayasa ya ayk r l ğ iddia edilemediğinden varl ğ n sürdürmektedir. Bu durum, yukar da belirtilen iptal karar karş s nda, uygulamada kavram karmaşas yaratmaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1987/31, K.1988/13 say l karar nda (Resmi Gazete, tarih, say ), "Anayasa n n 170 maddesi, orman niteliğini yitirmiş yerlerle orman olarak korunmas nda yarar görülmeyen yerler aras nda ay r m yapmam ş, orman d ş na ç kar lm ş yerlere ormaniçi köyler halk n n yerleştirilmesi için devlet taraf ndan ihya edilerek bu halk n yararlanmas - na ayr lmas n öngörmüştür. Halka tan nan hak, mülkiyet değil, yararlanmad r. Anayasa, 6831 say l Orman Yasas n n 2. maddesinin birinci f kras n n (A) ve (B) bentleri aras nda fark gözetmemiştir. Bu nedenle (A) bendine göre orman d ş na ç kar lan yerlerin orman köylüsüne tahsisi gerekip, (B) bendine göre orman d ş - na ç kar lan yerlerin köylüye tahsisi gerekmediğini söylemek olanaks zd r. İki bent aras nda fark bulunduğu kabul edilse bile değerlendirme yap lmaks z n mülkiyet hakk n n tespiti ayk r l k oluşturur. Taş nmaz n verildiği kişiler ve veriliş biçimi, yönleri de böyledir..." denilerek orman d ş na ç kar lan yerlerin tek boyutlu biçimde yaln zca "orman köylüsü" aç s ndan değerlendirmesi yap lm şt r. 151

9 Anayasa Mahkemesi, 6831 say l yasan n 2/A ve 2/B bentleri aras ndaki farkl l ğ hissetmekle birlikte, tarihli ve E.1988/35, K.1989/13 say l karar nda, orman niteliğini yitiren yerin, orman toprağ olmakla devletin olduğu, bu nitelikte bir yerin ancak ihya edilerek Anayasa doğrultusunda köylüye verilebileceği, kişilerin özel mülkiyetine geçirilemeyeceği (AMKD, 1991: 179), bu işlemin yerine getirilmesinin devletin bir görevi olduğu, bununla ekonomik s k nt çeken orman içi veya bitişiği köyler halk na devlet eliyle ihya edilmiş tar m ve yerleşim alanlar sağlanmak istendiği düşüncesindedir. Bu nedenle, 2924 say l yasan n Uygulama Yönetmeliği nin 40. maddesine göre, "...çal şma alan köydür..." ve uygulamalar n, köy s n rlar içindeki 6831 say l yasan n değişik 2. ve 2/B maddesi ile orman d ş na ç kart lm ş tüm alanlar kapsayacak şekilde yap lmas gerekmektedir. "...an lan kanunlardaki hükümler, köy s n rlar içinde bulunan taş nmazlar hakk nda uygulan r..." karar yla Yarg tay da bu durumu benimsemektedir (Yarg tay 7. Hukuk Dairesi, , E. 1999/2063, K. 1999/2551). 3. ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLERDE BELİRLEME (TESPİT), AYIRMA (TEFRİK), KÜTÜKLEME (TESCİL) 6831 say l yasan n 2. maddesinde tan mlanan ve orman kadastro komisyonlar taraf ndan orman d ş na ç kar lan yerler, kadastro tutanaklar ve haritalarla belirlenmekte (tespit), ayr lmakta (tefrik), ayr ca ç kar lma amac da belirtilerek Orman Bakanl ğ n n istemi üzerine Maliye Hazinesi ad na tescil edildikten sonra, 2924 say l yasa hükümleri uygulanmak kayd yla Orman Bakanl ğ emrine geçmektedir. Görüldüğü gibi, orman komisyonlar taraf ndan orman d ş na ç kar lan bir yer kendiliğinden Hazine ad na tapuya tescil edilmemekte, tescil için Orman Bakanl ğ n n istemi aranmaktad r say l Orman Yasas n n 2. maddesi uyar nca orman kadastro komisyonlar taraf ndan orman s n rlar d ş na ç kar lan yerlerin 3402 say l yasaya göre, "...kadastrosu öncelikle yap l r..." (2924 madde. 11). Eylemsel (fiili) kullan m durumuna göre 2/B alan n n tek parsel olarak s n rland r lmas, Hazine ad na tespiti ve tescili ile üzerlerindeki muhdesat ve tasarruf edenlerin isimlerinin kadastro tutanağ n n beyanlar hanesinde gösterilmesini amaçlayan kadastro çal şmalar n n yap lmas, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) taraf ndan istenildiğinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nce (TKGM) y ll k iş program na al n r. TKGM nin tarihli ve 1996/4 say l Genelgesine göre, " say l Orman Kanunu uyar nca orman n s - n rland r lmas ve ayn kanunun 2/B maddesi uyar nca orman s n rlar d ş na ç - kartma işlemi tamamlan p ilan sonucu kesinleştirilmesi ard ndan, harita ve tutanaklar n n Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ne gönderilerek tescil isteminde bulunulmas..." gerekmektedir. Bu aşamada yap lacak işlemler, orman n ve orman d ş na ç kar lan alan n tapuda ka- 152

10 y tl olup olmamas na ya da orman kadastrosu ile kuruluş kadastrosunun hangisinin önce yap ld ğ na göre yürütülecektir. 1996/4 say l Genelge ye göre, örneğin, "...orman tapuda tescilli ise, 6831 say l yasan n 2/B maddesine göre orman s n rlar d ş na ç kar lan ve orman kadastro/tahdit haritas nda gösterilen k sm n yüzölçümü, orman n yüzölçümünden düşülerek tashihen; tapuda tescilli değilse, Orman Bakanl ğ n n istemine dayan larak ihdasen; idari s n r içinde kald ğ köy/mahalle de ve zemindeki halihaz r niteliğiyle (tarla, bağ, ham toprak gibi) Hazine ad na "Tapu Kütüğüne" tescil edilecektir..." TKGM taraf ndan kullan c lar n belirlenmesinden amaç, bu yerlerin orman d ş na ç - kar lma tarihinde imar ve ihya suretiyle tar m arazisine dönüştürülüp kullan c s taraf ndan kullan l p kullan lmad ğ n n belirlenmesi ve bu yerlerin ORKÖY taraf ndan sat lmas nda hak sahipliği incelemesine veri oluşturmas d r. Kadastro çal şmalar sonucunda belirlenen kişilerin gerçek hak sahibi olup olmad klar ayr ca Orman Bakanl ğ nca belirlenecektir. Hak sahibi olabilmek için, (Uygulama Yönetmeliği m. 26) kişilerin; 1. Orman köyü nüfusuna kay tl olmalar, say l yasada değişiklik yapan 4127 say l yasan n yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren geriye yönelik en az 5 y l süreyle o yerde ikamet etmiş olmalar veya tarihinden itibaren orman köyü nüfusuna kay tl olmalar, gerekmektedir. Hak sahipliğinin yaln zca gerçek kişilerle s n rland r lmas dikkat çekicidir. Orman s n rlar d ş na ç kar ld klar tarihteki fiili durumlar na göre ifraz edilecek olan bu yerlerin belirlenmesinde, köyün orman kadastrosu yap ld ğ tarihteki mülki s - n r na uyulacağ gibi, tarihinde köy konumunda olan yerler, daha sonra bu konumlar ndan ç ksalar bile uygulamada tarihindeki konumlar esas al nacakt r. 1. Orman d ş na ç karma işlemleri, Orman Genel Müdürlüğü nce (OGM), 2. Hazine ad na tescil ve kullananlar n belirlenmesi işlemleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nce (TKGM), 3. Orman s n rlar d ş na ç kar ld klar tarihteki fiili durumlar na göre bu yerlerin ifraz edilerek üzerinde yap s bulunan hak sahibi kişilere rayiç bedelleri peşin veya on y ll k süre içinde ve y ll k eşit taksitlerle sat lmas işlemleri, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü nce (ORKÖY), yap lmaktad r. Hak sahipliğinin belirlenmesinde; 1. Kadastro çal şmalar s ras nda fiili kullan m durumunun (TKGM), 2. Orman s n rlar d ş na ç kar ld klar tarihteki fiili durumlar n n (ORKÖY), tespiti belirleyici olmaktad r. Her iki tespitin kesintisiz birbirini izlemesi gerekirken farkl zamanlarda yap lmalar n n yaratt ğ sorunlar aşağ da belirtilen; 153

11 1. Orman dosyas, 2. Tapu ve kadastro dosyas, 3. Mahkeme kararlar, 4. Nüfus kay tlar, 5. Muhtarl k kay tlar, 6. Vergi kay tlar, 7. Ve diğer kuruluşlar n kay tlar, gibi bilgi ve belgelerin doğru, h zl ve güvenilir biçimde elde edilmelerini zorlaşt rmaktad r. Bu bilgi ve belgelerin yan lt c olmamalar bak m ndan kontrol ve denetimleri önem kazan rken, yanl ş beyan ve takdirlerle menfaat yaratmaya çal şanlar n da etkili biçimde cezaland r lmalar gerekmektedir say l yasa uygulamas yap lacak yerlerin Bakanl kça belirleneceği; çal şma alanlar nda hak sahipleri tespit komisyonu, rayiç bedel takdir komisyonu ve sat ş komisyonu gibi üç ayr komisyonun kurulacağ ; komisyonlar n çal şma alanlar n n köyler olduğu; bir köyde başlat lan çal şmalar bitirilmeden zorunlu durumlar d ş nda, diğer bir köyde çal şmaya başlanamayacağ ; bir köyde birden fazla ayn işi yapan komisyonlar n birlikte çal şamayacağ ; bu şekilde bitirilen, ilan edilen ve sat ş yap lan yerlerde ayn amaçlarla bir çal şman n daha yap lamayacağ ; ORKÖY e bağl hak sahipleri komisyonlar nca belirlenen hak sahiplerinin listesinin ilgili köyde 30 gün süre ile as larak ilan edileceği; itirazlar n, ilan süresinin bitiminden başlayarak en geç 30 gün içinde ilgili mahkemeye yap lacağ ; itirazs z kesinleşen hak sahibi listelerinin ve rayiç bedellerin Bakanl ğ n onay ile yürürlüğe gireceği; ad na sat ş na karar verilen ve ilgililerine ilanen duyurulan yerlerin rayiç bedellerinin ilan tarihinden başlayarak 1 y l içinde peşin veya ilgilisinin ayn sürede başvurusu üzerine 10 y ll k eşit taksitlerle tahsil edileceği; 1 y l içinde peşin veya taksitle bu yerleri almayanlar n kullan m ndaki yerlerin 2886 say l yasaya göre, hak sahibi tan m na uygun kişilere sat labileceği; taksitli sat şlarda taş nmaz n borcunun tamam ödenmeden bu yerlerin sat lamayacağ, sat ş vaadine konu olamayacağ, tar m kredileri d ş nda ipotek kurulamayacağ ve haciz işlemi yap lamayacağ ; yap lan tüm işlemlerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu 2924 say l yasa ve uygulama yönetmeliği ile aç klanm şt r. Orman d ş na ç kar lan yerlerle ilgili yukar da aç klanan işlemlerin yasa ve yönetmelikte belirtilen s ra düzeninde ve öngörülen süreler içerisinde yürümediği görülmektedir. Orman kadastro çal şmalar n n kadastro tekniğine ve yürürlükteki yönetmelik ve standartlara uygun olarak yap lmamas da sorunlar art rmaktad r. Birden çok kurumun bir işin farkl aşamas nda rol üstlenmesi, düzenledikleri bilgi ve belgelerle sonucu etkilemeleri eşgüdüm ve işbirliği eksiklikleri yüzünden başar y değil, karmaşay ve belirsizliği beraberinde getirmektedir. Orman D ş na Ç kar lan Yerlerde Zilyetlik? Orman d ş na ç kar lmadan önce bu yerler ormand rlar ve ormanlar Anayasa n n 154

12 169. maddesine göre zilyetlikle edinilemezler. Bununla birlikte, Orman kadastro komisyonlar taş nmaz Hazine ad na orman d ş na ç kard klar nda bu yer doğrudan tapu siciline kaydedilmemektedir. Bu durumda, ormanla ilişiği kesilen bir yerin Hazine ad na tescil edilinceye kadar kazand r c zamanaş m ile (zilyetlik) edinilmesi olanakl d r. Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1987/31, K.1988/13 say l karar na göre, "...Devlet ormanlar orman rejimi d ş na ç kar ld ktan sonra, Hazine ad na tescil edilmemişse zamanaş m yla mülk edinilebilir. Bu durumda zilyetliğin tahdit d - ş na ç karma tarihinden başlayacağ kabul edilmektedir..." Ç karma tarihinden başlayarak Türk Medeni Kanunu nun 639. maddesinde öngörülen 20 y ll k kazand r c zamanaş m ile edinmede 2/B Uygulama Yönetmeliği nin 21. maddesi ile 3402 say l Kadastro Yasas n n 14. maddesinde say lan belgelerle hak sahipliğinin kan tlanmas gerekmektedir. Taş nmazlar n kazand r c zamanaş m ile zilyedi ad na tescili kabul edildiğinde, makul, kabul edilebilir ölçüler içinde ne kadar n n, hangi yöntemle ve ne biçimde kan tlanm ş say lacağ n n takdiri yasama organ na aittir. Anayasa da tersini gösteren, bağlay c ve yasama organ n s n rlay c bir kural yoktur. Bu çerçevede hak sahiplerinin ya da zilyetlerinin yasadan yararland r lmas nda, 3402 say l Kadastro Yasas n n "Tapuda kay tl olmayan taş nmaz mallar n tespiti" başl kl 14. maddesinde de yer alan sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönümlük s n rlaman n temel al nmas öngörülmüştür. Kentsel alanlarda bu miktarlardaki edinme, rant amac yla işgalleri özendirmektedir. Kald ki, belediye ve mücavir alan içinde yap lan imar planlar nda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi, sağl k, eğitim ve benzeri kamusal tesisler gibi toplumun ve kamunun yararlanmas na ayr lm ş yerlere rastlayan 2/B alanlar n n zilyetlikle edinilmesi ya da bu yerlerin işgalcilerine sat ş doğru değildir. Çünkü bu yerler bir kez elden ç kar ld klar nda, 2942 say l yasaya göre kamu yarar gerekçesiyle kamulaşt r lacağ ndan, kamu kaynaklar boşa harcanacağ gibi, orman haks z yere işgal edenlerde ödüllendirileceklerdir say l yasa ilk yay nland ğ haliyle korunsayd sorunlar bu kadar artmazd y l ndan bu yana yasada yap lan değişiklikler uygulamay rahatlatacağ na daha da karmaş k hale getirmiştir. Orman s n rlar d ş na ç kar lan yerlerin zilyetlikle edinilir hale gelmesi bu yüzdendir say l yasan n yay n tarihinden ( ) başlayarak 6 ay içinde ç kar lmas öngörülen Yönetmelik, üç y l sonra ( tarihinde) yay nlanm ş ve ard ndan tarihinde değiştirilmiştir. Yasada yap lan değişiklikler, eşzamanl olarak gerek yönetmeliğe ve gerekse kurumsal düzenlemelere yans t - lamam ş, zamanla büyüyen sorunlar günümüzde içinden ç k lamaz hale gelmiştir. Zilyetlikle edinmede orman köylüsü olma koşulu bulunmamaktad r. Oysa, orman d ş na ç kar lan yerlerin yaln zca orman köyleri halk n n nakli ve yerleştirilmesi amac yla değerlendirileceği Anayasa hükmüdür. Bununla orman köylüsünün ormanlar tahribinin önlenerek ulusal ekonomiye katk da bulunmas sağlanmak suretiyle üretici durumuna getirilip kalk nmas amaçlanmaktad r. Buna karş n, zilyetlikle edinmenin ge- 155

13 çerli olmas orman idaresinin yasalarla verilen görevleri süresi içinde yerine getirmemesinden kaynaklanmaktad r. Orman idaresinin sebep olduğu tescildeki gecikmeler yüzünden oluşan zilyetlikle edinme hakk ndan yararlanmak için binlerce insan n sab rs zl kla beklediği bilinmektedir. Yaln zca İstanbul ilinde 165 km2 dolay nda bir alan n (İstanbul un yüzölçümünün %3 ünün) 2/B ile orman d ş na ç kar ld ğ dikkate al n rsa (Hürriyet, 2000: 4) sabr n nedeni kolayca anlaş lmaktad r. Yarg tay 14. Hukuk Dairesinin tarihli ve E. 1992/1420, K. 1992/2799 say l karar nda, "...20 y ldan fazla nizas z ve fas las z davac n n zilyetliği tahakkuk etmemiştir. Kamu tüzel kişisi olan Belediye nizal yeri sahiplenmektedir. Bu taş nmaz n öncesi orman olup da Hazine ad na ormandan ç kar lan yerlerden olduğuna göre Belediye karş s nda, zilyetlik, davac yarar na yasadaki şartlar ile oluşmam şt r..." karar yla belediyelerin kendi s n rlar içindeki 2/B yerlerini edinebileceği benimsenmektedir. Oluşan boşluğun, imar mevzuat na ayk r kaçak yap laşmalar yerine kamu yarar doğrultusundaki projeler ve yat r mlarla doldurulmas nda zaman yitirilmemesi gerekmektedir. Belediye ve Mücavir Alanda Kalan 2/B Arazilerinin Durumu? Anayasa (madde: 169 ve 170), 2924 say l yasa ve uygulama yönetmeliği ile yarg kararlar nda, yaln zca köylerdeki orman d ş na ç kar lm ş alanlar için yap lan bu değerlendirmelerin, belediye s n rlar içindeki 2/B alanlar n kapsamad ğ anlaş lmaktad r. Bunun nedeni, belediye s n rlar içinde "orman köylüsü" olup olmad ğ n n tart şma konusu bile yap lmamas d r. Anayasa koyucu orman d ş na ç kar lan yerlerdeki işlemleri, köyler bak m ndan tan mlarken belediye ve mücavir alan içindeki 2/B yerlerini unutmuş görünmektedir. Oysa, 2924 say l yasan n tarihli ve 3763 say l yasayla yürürlükten kald r lan 3/b maddesinde, "Belediye ve mücavir alan s n rlar içindeki şehir, kasaba ve köy yap lar n n toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlar n n, ilgili belediyelerin mülkiyetine bedelsiz geçmiş say lacağ "; 13. maddesinde ise bu yerler için "imar aff " hükümlerinin uygulanacağ belirtilmekteydi say l yasada yer ald klar süre içerisinde ( ), varl klar belediyelerce bilinmediğinden yeterince değerlendirilemeyen bu hükümlerin yürürlükten kald r lmalar sonras oluşan boşluk henüz doldurulamam şt r tarihinde yürürlüğe giren 3290 say l yasa ile değişik 2981 say l "imar aff " yasas n n geçici 2. maddesinin (e) bendinde, " tarihinden önce bilim ve fen bak m ndan orman niteliğini kaybetmiş yerlerden şehir, kasaba ve köy yap lar n n toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlar orman s n rlar d ş na ç kar lm ş say l r. Bu yerler hakk nda bu kanun hükümlerine göre işlem yap l r " denilmektedir. 2/B alanlar n n belediyelerin mülkiyetine bedelsiz geçmiş say - lacağ n n iptali ile bu kural n tek baş na işlevselliği kalmam şt r. Bir yerde planlama ve mülkiyet sorunu çözülmeden, imar karar verilemeyeceği ilkesinin orman mevzuat nda yeterince yank bulmad ğ görülmektedir. Bu nedenle, be- 156

14 lediye ve mücavir alan içindeki şehir, kasaba ve köy yap lar n n toplu olarak bulunduğu 2/B alanlar n n mülkiyet ve planlama sorunlar çözülmediği sürece geleceklerinin ne olacağ belirsizliğini koruyacakt r. Orman Bakanl ğ nca yap lan değerlendirmelerde, uygulamalar n "köy"leri ve "orman köylüsü"nü kapsamas nedeniyle belediye ve mücavir alan içindeki 2/B alanlar - n işgal edenlerin hak sahipliğinden söz edilemeyeceği; bu yerler tapu sicilinde hazine ad na tescil edilseler bile tasarruf haklar n n Maliye Bakanl ğ na devredilemeyeceği; hak sahibi bulunmad ğ için herhangi bir kişi ya da kuruma sat lmas mümkün olmayan bu yerlerin ormanc l k faaliyetleri yap lmak üzere Orman Genel Müdürlüğü ne devredilmeleri gerektiği belirtilmektedir. Bu işlem yerine getirilse bile (2924 say l yasa Uygulama Yönetmeliği m. 57), varolan işgallerin yaratt ğ fiili durum nedeniyle uygulanma kabiliyetinin bulunmad ğ meydandad r. Orman Bakanl ğ Anayasa da değişiklik yap lmas görüşündedir. Arl ise (2000: 5-7), bu yerlerin, "Orman Bakanl - ğ nca 2886 say l Devlet İhale Yasas na göre sat labileceği; elde edilen gelirin 2924 say l yasan n 18. maddesindeki fona aktar labileceği; genel ve katma bütçeli kuruluşlar n işgalinde olan ya da mevzuatlar gereğince yapmakla görevli olduklar hizmetlere ayr lan yerlerin 2942 say l Kamulaşt rma Yasas n n 30. maddesi uyar nca Orman Bakanl ğ ndan devrinin istenebileceği" düşüncesindedir. Belediyelere bedelsiz devredilmelerine ilişkin kurallar n iptali sonras nda, bu yerlerin ne tür bir işleme konu olacaklar tart şmalar 9 y ld r devam etmektedir. Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve orman kadastro komisyonlar nca orman s n rlar d ş na ç kar lan yerlerle ilgili işlemlerin öncelikle ve 2924 say l yasan n yay mland ğ tarihinden başlayarak iki y l içinde tamamlanmas öngörüldüğü halde bu hedefe ulaş lamad ğ gibi kaçak ve izinsiz yap larla işgal edilmeleri de önlenememiştir. Bir türlü kontrol alt na al namayan arazi yağmas n n kentlerdeki ormanlara da s çramas sonucu oluşan bu durum, uygulamada ciddi sorunlar yaratmaktad r. Hangi nedenlerle ve gerekçelerle orman d ş na ç kar ld klar bir yana, kentsel alanlarda korumas z ve sahipsiz kalan bu yerlerin planlama kapsam na al nsalar da mülkiyet sorunlar çözülmediğinden imar mevzuat na uygun yap laşmaya konu olamayacaklar görülmektedir. Orman Niteliğini Tamamen Kaybetmiş Olan Yerlerin Değerlendirilmesi? Anayasa n n 170. maddesi yan s ra, 6831 ve 2924 say l yasalar ve uygulama yönetmeliğinde yer alan, "...bilim ve fen bak m ndan orman niteliğini tamamen kaybetmiş olan yerlerin değerlendirilmesi..." deyimindeki "değerlendirme" ifadesi ile neyin kastedildiği de aç k değildir. Bu deyim ile orman köylüsü d ş nda kalan kişilere, kurumlara ve kuruluşlara da tahsis, sat ş, kiralama yap labileceği anlam ç kmakta ise de değerlendirme kavram n n içeriği ve ölçütleri tan mlanmad ğ için konu belirsizliğini korumakta ve aç klamalar yaln zca "orman köylüsü" ile s n rl kalmaktad r. Yasalar ve yarg kararlar nda, "değerlendirme" kavram yan s ra "belediye ve mücavir alanlar"a ilişkin de bir aç klama getirilmemesi nedeniyle uygulamada derin boşluklar ve belirsizlikler bulunmaktad r. 157

15 Mülkiyet Hakk m? Tahsis mi? Anayasa n n 170. maddesinde orman d ş na ç kar lan yerlerin (orman) köyler halk n n yararlanmas na tahsisinin kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesi ne göre, "...Halka tan nan hak, mülkiyet değil, yararlanmad r..." Tahsis işleminin, taş nmaz n el değiştirmesine yol açmayan "yararlanma" ile s n rland - r lmas dikkat çekicidir. Bilindiği üzere "tahsis", bir taş nmaz n yönetilmesi kapsam nda ortaya ç kan bir işlemdir ve o mal n hangi yönetsel etkinlikte kullan lacağ n belirlemeye yönelik işlevsel bir anlam vard r. Tek baş na etkili ve mülkiyet ile eşanlaml olmad ğ gibi çeşitli tüzel ve eylemsel görünümler ve teknikler arac l ğ yla işlevlerini yerine getirdiği söylenebilir. Taş nmaz n işletilmesinin kapsam n ve iyesinin onu kullanma olanağ n belirleyen bir unsur da olabilen tahsise, mülkiyetin el değiştirmesine yol açma olanağ da bulunmas - na karş n, orman d ş na ç kar lan yerlerde bu sonucun bağlanmad ğ görülmektedir. Anayasa da ele al nd ğ n n tersine, 2924 say l yasayla, Maliye Hazinesi ad na orman d ş na ç kar lan yerlerin orman köylüsüne sat ş yoluyla mülkiyetin el değiştirmesinin öngörülmesi Anayasa ya ayk r d r. Bu durum bilindiği halde, 2924 say l yasan n Anayasa ya ayk r l ğ sav yla konunun Anayasa Mahkemesi ne götürülmemesi düşündürücüdür. Devlet Ormanlar ve Özel Ormanlarda İmar Haklar? 6831 say l yasan n 17. maddesi uyar nca Devlet ormanlar n n, 49 y ll ğ na, vak f yükseköğretim kurumlar na tahsis edilebileceğine ilişkin ç kar lan yasalar, Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1991/21, K.1992/42 say l karar yla iptale konu olmuş, bu arada Anayasa Mahkemesi nce tarihli ve E.2000/14, K.2000/3 say l yürütmenin durdurulmas karar da verilmiştir. Verilen yarg kararlar nda, kamunun bile, Devlet ormanlar üzerinde bask oluşturduğu, kesinleşmiş mahkeme kararlar - na karş n bu sürecin devam ettiği anlaş lmaktad r. Devlet ormanlar içinde kamu yarar na olan her türlü bina ve tesisler için gerçek ve tüzel kişilere bedeli karş l ğ nda izin verilebilmesi (6831, m.17) olanakl iken, orman d ş na ç kar lan alanlarda yarat lan belirsizlik şaş rt c d r. Özel ormanlarda bile 6831 say l Orman Yasas ile yap laşma hakk verilmektedir tarihli ve 3373 say l yasa ile değişik 6831 say l yasan n 52. maddesinin ikinci f kras nda, "...hususi orman alanlar nda bu kanunun 17 nci maddesine göre izin almak ve yatay alan n yüzde alt s n (%6) geçmemek üzere imar planlamas na uygun inşaat yap labilir.." denilmektedir. Burada kesin ve s n rlay c koşul olarak yer verilen, özel orman n tapuda kay tl yüzölçümünün %6 s ile toplam inşaat alan n n m (KAKS)? Yoksa yap lar n zemine oturma alanlar (bodrum katlar n n yüzölçümleri) toplam n n m (TAKS)? kastedildiği aç k değildir. Orman mevzuat n n yoruma b rakt ğ imar planlamas na uygunluk konusunda imar mevzuat n n herhangi bir aç klama getirmemesi düşündürücüdür. Uygulamada yaşananlar, yasa ve mevzuat aç klayan olumlu örnekler olma yerine, onu bertaraf etme yönünde gelişmektedir. Bu sürecin değiştirilmesi gerekmektedir. 158

16 Uygulamada, yap lar n iki katl (h:6.50m) ve zemindeki alanlar toplam parselin (özel orman n) yüzölçümünün %6 s n oluşturacak şekilde bütün araziye yay lmas (TAKS: 0.06, KAKS: 0.12) şeklindeki planlama yaklaş m da tart şmal d r. Çünkü, bütün araziye yay lm ş yap larla orman n doğal yap s n n ne derece korunacağ belirsizdir. Öte yandan, "...yatay alan n yüzde alt s n (%6) geçmemek üzere...inşaat yap labilir..." deyiminden, özel orman üzerinde yap lacak toplam inşaat miktar n n kastedildiği görmezlikten gelinmektedir. Bu durumda, özel ormanlar n tapuda kay tl yüzölçümlerine göre, TAKS: 0.03, KAKS: 0.06, H: 6.50 m ile s n rl olan inşaat hakk n n orman örtüsünün durumuna göre daha az kullan labileceği, yap lar n doğal örtüye göre belli bir yerde toplanmas n n da mümkün olabileceği şeklindeki yaklaş mlar n imar mevzuat nda tan mlanmas zorunludur. Bu durumda, gerek ormanlar ve gerekse orman s n rlar d ş na ç kar lan yerlerde tahsis, sat ş, devir ve imar faaliyetleri konular nda yeni yaklaş mlara gereksinme bulunmaktad r. 4. SONUÇ 1. Devlet ormanlar n n, orman s n rlar d ş na ç kar lmadan hiç kimsenin mülkiyetine geçemeyeceği, orman niteliği ile hakl bir zilyetlik kurulamayacağ, kurulan bir zilyetliğin hiçbir değerinin bulunmad ğ Anayasa kural d r. Oysa, Devlet orman n haks z olarak sahiplenmiş, Devlet orman üzerindeki kullan m ile yerin orman s n rlar d ş na ç kar lmas na neden olmuş kişilere bu haks z eylemlerinden yararlanma olanağ verilmektedir. Orman Bakanl ğ, bu güne değin orman s n rlar d ş na ç kar lan yerlerde bir imar ve ihya çal şmas yapmad ğ gibi, bu yerlerin işgalcilerine devredilmesi işlemlerinin kesintisiz sürmesi, "tabii servetler ve kaynaklar" kapsam ndaki ormanlar n giderek yok olmas na yol açmaktad r. Orman d ş na ç kar lan yerlerde zilyetlik kurallar n n işletilmesi yanl ş olduğu kadar, zilyetlikle edinme ölçütü olarak sulu toprakta 40 dönüm, kuru toprakta 100 dönüm gibi uygulamalara da son verilmelidir. Kald ki, Anayasaya göre, orman s n rlar d ş na ç kar lan yerlerin mülkiyetinin el değiştirmesine yol açmayan, yararlanma ile s n rl tutulan "tahsis" işlemi yerine, "sat ş"a hükmeden 2924 say l yasa Anayasaya ayk r d r. 2. Orman alanlar n yasaklayarak koruma yerine kullanarak koruma anlay şlar geliştirilmelidir. Öncelikle belediye ve mücavir alanlarda kalan ormanlar n; ulusal park, dinlenme yerleri, piknik-günübirlik eğlence mekanlar olarak kullan lmalar doğrultusunda h zla projelendirilmeleri gerekmektedir say l Orman Yasas uyar nca orman n s n rland r lmas ve ayn yasan n 2/B maddesi uyar nca orman s n rlar d ş na ç kartma işlemleri tamamlan p ilan sonucu ke- 159

17 sinleştirilmesi ard ndan, harita ve tutanaklar n Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ne gönderilerek tescil isteminde bulunulmas durumunda, işlemlerin yürürlükteki teknik esaslara uygunluğu belirlenerek, gerek orman ve gerekse orman s n rlar d ş na ç kar - lan yerler ayr ayr parseller halinde s n rland r lmakta ve ayn anda tapu sicilinde tescile konu olmaktad rlar. Bu işlemlerin tamam n n "Orman Kadastrosu" olarak tan mlanmas gerekmektedir. Gerek devlet orman n n ve gerekse orman d ş na ç kar lan yerlerin s n rland r lmas ndan oluşan çal şmalar sonras nda, orman d ş na ç kar lan yerlerde Orman Bakanl - ğ nca yap lacak hak sahiplerinin tespitinde veri olarak değerlendirilecek olan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün "fiili kullan m durumu" çal şmalar ndan hareketle bu k sm n "Kullan m Kadastrosu" olarak adland r lmas isabetli değildir. Türkiye yüzeyini bir bütün olarak kapsayan ve tüm arazileri kavrayan bir kadastro sisteminin oluşturulamamas n n yol açt ğ böylesi tan m farkl l klar n n giderilmesi ya da en aza indirilmesi gerekmektedir. Buna katk sağlamak üzere, Orman Bakanl ğ ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aras nda eşgüdüm ve işbirliği olanaklar n n geliştirilmesi, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlar n n da bu sürece kat l mlar n n sağlanmas zorunludur. 4. İmar mevzuat uyar nca belediye s n rlar içindeki herhangi bir yer imar plan nda öngörüldüğü amaç d ş nda kullan lamaz. Dolay s yla, tapu sicilinde kay tl mülkiyetin ve taş nmaz kullan m n n imar plan nda öngörülen kullan ma uygun duruma getirilmesinin amaçland ğ kentsel alanlardaki uygulamalarla k rsal alanlardaki uygulamalar n ayr ayr tan mlanmas gerekmektedir. Bu durum gözetilmeden uygulama yap lmas ciddi sorunlara yol açm şt r. Bu nedenle, zaman yitirmeksizin imar ve orman mevzuat aras nda gerektiği biçimde ilişkiler kurulmal d r. Belediye s n rlar içinde "orman köylüsü" olamayacağ na göre, bu alanlar n, imar planlar nda tahsis edildikleri amaca göre kamu kurum ve kuruluşlar na devri (örneğin, eğitim tesisleri için ayr lan alanlar n Milli Eğitim Bakanl ğ na, sağl k tesisleri için ayr - lan alanlar n Sağl k Bakanl ğ na gibi) yan s ra, konut, yol, yeşil alan, park v.b. için ayr lan yerlerin de imar planlar nda öngörüldükleri amaç doğrultusunda kullan lmalar kayd yla belediyelere devri zorunludur. Bu yaklaş m, 2924 say l yasan n tarihli ve say l Resmi Gazete de yay nland ğ ilk biçime benzer yeniden ele almay gerektirmekte ve bu yeğlemenin varolan uygulama karş s nda daha olumlu bir seçim olabileceği görülmektedir. Bu aç dan, anayasa ve yasa koyucunun, belediye ve mücavir alanlardaki yerler de dahil olmak üzere konuyu tüm yönleriyle yeniden ele almas zorunludur. 5. Merkezi yönetimi (Orman Bakanl ğ, Maliye Bakanl ğ gibi) ve yerel yönetimleri (belediyeler, köyler gibi) doğrudan ilgilendiren bu konuda, Orman Bakanl ğ n n tek baş na sorunlar çözemeyeceği anlaş lm şt r. Çözüme önemli bir katk sağlamas bak - m ndan, belediye ve mücavir alan içindeki yerlerde imar mevzuat ile orman mevzuat 160

18 aras nda güçlü ilişkilerin kurulmas zorunludur. Mülkiyet ve planlama sorunlar çözülmeden imar ve arazi kullan m politikalar n n oluşturulamayacağ, kimlerin tasarrufunda olduğu belirsiz yerlerin h zla kaçak ve izinsiz yap laşmaya konu olduğu görülmektedir. Gerek k rsal ve gerekse kentsel alanlarda bölge, çevre düzeni ve naz m imar plan s radüzeninde bir planlama yaklaş m benimsenerek ormanlar başta olmak üzere tüm ülke arazilerinin "Arazi Yönetimi" çat s alt nda disiplin içine al nmas zorunludur. Coğrafi bilgi sistemi, bu sürecin oluşturulmas nda anahtar konumdad r. 6. Belediye ve mücavir alanlarda, orman s n rlar d ş na ç kar lan yerlerin kamu yarar doğrultusunda kullan lmalar ve özellikle toplu konutu amaçlayan bir kentsel yenileme kapsam nda değerlendirilmeleri amaçlanmal d r. İşgal edenlerin ödüllendirilmeleri yerine, imar plan kararlar doğrultusunda kullan lmalar sağlanmal d r. Orman politikas nda yaln zca köyleri değil kentleri de kapsayan bütüncül bir yaklaş ma ihtiyaç vard r. KAYNAKÇA 1. AMKD.,1991.Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Say.25, Ankara, s: Arl, İ., Belediye S n rlar ve Mücavir Alanda Bulunan ve 6831 Say l Orman Kanununun 2/A ve 2/B Maddesine İstinaden Orman S n rlar D ş na Ç kar lan Yerlerin Değerlendirilmesi, Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, Say : 72 (May s-2000), Ankara, s: DPT., VIII Beş Y ll k Kalk nma Plan ( ), Harita-Tapu-Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Başbakanl k Devlet Planlama Teşk lat, Ankara. 4. Engin, İ.S., Orman S n r D ş na Ç kar lan Yerlerde 2924 Say l Yasaya Göre Yap lan Kullan m Kadastro Uygulamas, Mülkiyet Dergisi, Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Yay n, Say : 30 (Kas m 1998), Ankara, s: Orman Yağmas nda Korkunç Tablo, Hürriyet Gazetesi İstanbul Eki, Tarih: , s: 4, İstanbul. 6. Koçak, H., Kullan m Kadastrosu, Mülkiyet Dergisi, Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Yay n, Say : 38 (Eylül 2000), Ankara, s: Köktürk, E., Ormanlar n S n rland r lmas ve Kadastro Çal şmalar, 7. Harita Kurultay (1-5 Mart 1999), TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Yay - n, Ankara, s: RG., Yedinci Beş Y ll k Kalk nma Plan ( ), Resmi Gazete, Tarih: , Say : Mükerrer 22354, Ankara, 260s. 9. S nmaz, B., Karataş, İ., Orman Kadastrosu (Aç klama-yorum-yarg tay Kararlar ), Yetkin Bas mevi, Ankara, 636s. 161

19 TÜRKİYE DE ARAZİ YÖNETİMİ VE KAMU MALLARI Dr. Erdal KÖKTÜRK ÖZET Bildiri, tüm ülke arazilerinin standart - topoğrafik - kadastral (STK) haritalara dayal s n rland r lmas ve tapu sicili bilgileriyle de üzerindeki haklar n yap s n n güvenilir biçimde belgelendirilmesi düşüncesinden hareketle arazi yönetimi ve kamu mallar konusundaki tart şmalara katk sağlamay amaçlamaktad r. arazi mülkiyetini ve buna ilişkin haklar güvenceleyen, elde edilen bilgilerin aleniyetini sağlayan sistemin oluşturulmas yla, Türkiye de arazi yönetiminde önemli bir ad m at lacakt r. Çabalar n, yaln zca özel haklar üzerinde değil, ayn zamanda giderek artan bir şekilde kamu mallar ve buna ilişkin haklar üzerinde de yoğunlaşt r lmas gerekmektedir. Çal şmada kamu mallar na aç kl k getirilerek, bunlar n yönetimi ve değerlendirilmesi konusundaki gelişmelere yer verilmekte ve Türkiye koşullar nda var olan durum incelenmektedir. 1. GİRİŞ Kalk nma ve gelişme sorunlar h zla çözülmesi gereken Türkiye de, taş nmaz mülkiyeti ve kullan m ile arazi yönetimi konular, etkili sosyo-ekonomik, politik, teknik ve tüzel çözümler beklemektedir. Var lacak çözümler, ülke topraklar n n geleceğini etkileyecek politikalar n belirlenmesine ş k tutacağ gibi, ülkemizin her cm2 sinin nas l değerlendirilmesi gerektiği konusundaki tart şmalara da yön verecektir. Arazi politikalar n olumsuz etkileyen her konudaki belirsizliğin giderilmesi zorunludur. Bunun için, arazi ile ilişkili her türlü istatistiki bilginin elde edilmesi, kavramlaşman n gelişmelere ve gereksinmelere ters düşmeyen ve yeni sorunlar doğurmayan ölçütlerle sağlanmas, temel ilkelerin belirlenerek sistemin tutarl bir biçimde kurulmas gerekmektedir. Tapu kütüğünün yaln zca özel kişilere ait taş nmazlar hakk ndaki bilgileri içermesi ve onlar üzerindeki al m-sat m güvence alt na almas, kamu mallar n al ş-veriş d ş nda b rakmas n n hakl bir gerekçesi bulunmamaktad r. Tapu sicil sisteminin, tüm taş nmazlar bak m ndan bir envanter oluşturmas arazi yönetimi için zorunludur. Bu nedenle, kamu ya da özel tüm ülke arazilerinin, her cm2 sine ilişkin her türlü haklar n ve s - n rlar n kay tlanarak envanterlerinin ç kar lmas n n gerektiği Türkiye de, kamu mallar na ilişkin bilgilerinde tapu sicilinde yer almas için gerekli değişiklikler yap ld ğ takdirde, taş nmaz bilgilerinde aleniyet en yüksek düzeye ç kacakt r. Ayr ca, tapu sicilinde kay tl bilgilerin "ilgisini kan tlayanlar" yerine, isteyen herkesin bilgisine sunularak tüm arazilerin yasal durumu hakk nda güvenilir bilgilerin elde edilmesiyle, özellikle kamu mallar n n korunmas n güçleştiren, istismara ve talana neden olan sorunlar n önü al nacakt r. 162

20 Oysa varolan durumda, ülke arazilerine ilişkin elde edilen bilgilerin aleniyeti sağlanamad ğ gibi, verilen rakamlar tahmini kalmakta, değişik zamanlardaki aç klamalar aras nda önemli farkl l klar bulunmaktad r (çizelge-1). Çizelge.1: Türkiye de Arazi Varl ğ Arazinin Kullan m Şekli Miktar (km2) % Tar m Arazileri Ormanlar ile Baltal k+koruluk +Fundal k+çal l k Arazi Göller Çay r ve Mera Arazileri Yerleşim Alanlar ve Diğer Araziler Türkiye yüzölçümü Arazi mülkiyetini ve buna ilişkin haklar güvenceleyen, elde edilen bilgilerin aleniyetini sağlayan sistemin oluşturulmas yla, "arazi yönetimi"nde önemli bir ad m at lacakt r. Çabalar n, yaln zca özel haklar üzerinde değil, ayn zamanda giderek artan bir şekilde kamu haklar ve s n rlar üzerinde de yoğunlaşt r lmas gerekmektedir. Bildiri, tüm ülke arazilerinin gerek standart-topoğrafik-kadastral (STK) haritalarla ve gerekse parsellerin her bir k r k noktas na konulacak işaretlerle s n rland r lmas ve tapu sicili bilgileriyle de üzerindeki haklar n yap s n n güvenilir biçimde belgelendirilmesi düşüncesinden hareketle arazi yönetimi ve kamu mallar konusundaki tart şmalara katk sağlamay amaçlamaktad r. 2. ARAZİ YÖNETİMİ Arazi yönetimi, ekonomik ve sosyal kalk nman n sağlanmas, toplumsal ve bireysel refah düzeyinin artmas için arazi ile ilişkili (mülkiyet, kullan m, değerleme, kira, ipotek, sat ş, vergi, planlama, imar, teknik altyap gibi) bilgilerin çok amaçl değerlendirilmesi işlemidir. Bu işlem, arazi hakk nda karar vermeyi ve al nan kararlar yerine getirmeyi gerektiren bütün faaliyetleri kapsamaktad r. Fiziksel planlama, tar m, kentleşme, turizm, sulama, enerji, orman gibi çok say da faaliyetin yürütülmesi s ras nda gereksinilecek türdeş, doğru ve güvenilir arazi bilgilerinin elde haz r bulundurulmas ve sürekli güncelleştirilmesi gerekmektedir. Arazi yönetimi politikas, güncel arazi bilgilerinin yaln zca haz r bulundurulmas n değil, ayn zamanda bunlar n istenildiğinde en kolay, h zl ve güvenilir biçimde hizmete sunulmas n da anlatan genel bir kavramd r (F. Dale - Mc Laughlin, 1988: 1-17; UN, 1996: 3-11). 163

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar) 2,9 4. Sıra. Ürün Grupları

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar) 2,9 4. Sıra. Ürün Grupları 14 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28647 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez Mevkii: Ordulu Yaylası K 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 244 ÇAMBAŞI

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

TEBLİĞ. c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık merkez teşkilatı bünyesindeki bilgi işlem birimini,

TEBLİĞ. c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık merkez teşkilatı bünyesindeki bilgi işlem birimini, 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 TEBLİĞ Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/6024 İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Birkan Yakan ve 493 dava arkadaşının vekili Av. Ziynet Özçelik tarafından, 18.2.2011 tarih

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No: 2010/868 İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Vekili : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5711 Kabul Tarihi: 14/11/2007 MADDE 1 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37 İstanbul, 06.05.2011 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37 06.05.2011 Tarih ve 27926 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 519 KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi lsinmaz@hotmail.com GİRİŞ Bugün ülkemizde kentleşme olgusunun gelişimi

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye İş Bankası

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı