SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN"

Transkript

1

2

3 Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz lý ve sýç ra - ma lý o la rak yý ký ma gö tü rü yor. Ka pi ta liz min dün ya kri zi ve o nun bu son ham le si, çö kü þe bü yük bir hýz ver di. Tüm bu o lan bi te nin çok ký sa sü re de or ta ya çýk ma sý, i çin de ol du ðu - muz ta rih sel sü re cin bir ö zel li ði dir. Geç mek - te ol du ðu muz dö ne min bu ö zel lik le ri doð ru kav ran ma lý dýr. Em per ya list-ka pi ta list sis te mi yal nýz ca bu gün kü ve ri li du ru mu i çin de e le a lýr sak, ya - ni, e ko no mik kriz, ge ri lim ler, ça týþ ma lar gö - zö nü ne a lý nýr sa, top lum sal sis te min ev ren sel çö kü þü nü a çýk la ya ma yýz. Mark sizm, her ve - ri li du ru mu, her gün cel ge liþ me yi son ne de - niy le, gün cel o la ný et ki le yen, o nun yö nü nü de ðiþ ti ren te mel de ki ha re ke te ge çi ri ci güç ler - le bir lik te e le a lýr. Çün kü gün cel o lan, ve ri li gö rü nen bel li bir te me le bað lý o la rak or ta ya çý kar ya da de ði þir. Ka pi ta liz min çö züm le ne - mez çe liþ ki le ri ken di ni kriz ler, ge ri lim ler, ça - týþ ma lar bi çi min de dý þa vu rur. Sis te min uz - laþ maz ve çö züm le ne mez çe liþ ki le ri ne den li kes kin se, bu te mel den kay nak la nan top lum - sal (sý nýf sal) ça týþ ma lar da o o ran da þid det li o lur. Her e ko no mik kriz sý ra sýn da a çý ða çý kan ve þid det le nen sis te min uz laþ maz çe liþ ki le ri, ka pi ta liz min ge li þi mi ne bað lý o la rak ol gun la - þýr lar. Çe liþ ki le rin ol gun laþ ma sý, ay ný za man - da bu nun kes kin leþ me si de mek tir. Çe liþ ki le - rin ge liþ me siy le bir lik te kes kin leþ me si, ka pi - ta liz mi ha va ya u çu ra cak bir dü ze ye gel miþ tir, ya da çe liþ ki le rin bu gün kü ol gun laþ mýþ lýk dü ze yin de va ro lan top lum sal sis tem, bu nun - la u zun sü re var lý ðý ný sür dü re mez. Dün çe liþ - ki ler so nu na de ðin ol gun laþ ma dan da dev - rim le re yol a ça bi li yor du, bu gün i se dev rim ler çe liþ ki le rin ol gun laþ ma sý nýn ü rün le ri o la rak gün de me ge li yor. Bu i ki du rum a ra sýn da bir di zi ge liþ me nin be lir le di ði ta rih sel fark lý lýk var. Bu far ký an la ma yan, sý nýf sa va þý nýn bu - gün kü sey ri ni, po li tik ge ri lim le ri ve dün ya - da ki di ðer o lay la rý ta ným la ya maz. Ka pi ta lizm ken di ni tü ket miþ tir. Çö zü lüp da ðýl ma sý, ken di çe liþ me li ev ri miy le bir lik te hýz lan mýþ týr. Bur ju va top lu mun çö zü lüp da - ðýl ma sý ye ni or ta ya çý kan bir du rum de ðil dir. Þim di o lan, es ki top lu mun da ðýl ma sý nýn i yi - ce de rin leþ me si ve e ge men du ru ma gel me si - dir. Çün kü, bu top lu mun gö ze nek le rin de ge - li þen da ha üst bir top lu mun, ko mü niz min mad di ko þul la rý, her ba kým dan ol gun laþ mýþ - týr. Ka pi ta list, mad di ko þul la rý so nu na ka dar ge liþ ti rir ken ve ge liþ tir mek zo run day ken, bu - nu, ken di is te ði dý þýn da, ka pi ta list me ta ü re ti - mi ne e ge men o lan ya sa lar ge re ði yap mak du - ru mun da kal mýþ týr. Ser ma ye ken di si ni ge niþ - le tir ken, ü re ti ci güç le ri de ge liþ tir mek, ü re ti - mi da ha faz la bi li min so nuç la rý na da yan dýr - mak, do ða güç le ri ni da ha faz la kul lan mak, e - me ði sü rek li yet kin leþ tir mek: can lý e mek gü - cü nün ü re tim de ki pa yý ný en a za in dir mek, ký - sa ca sý ü re ti ci güç le ri de va sa bo yut la ra çý kar - mak, mad di ko þul la rý da i ma ge liþ tir mek zo - run da dýr. Mad di ko þul lar ol gun laþ týk ça bu ko þul lar i çin de bu lu nan so ru nun, çe liþ ki le rin çö züm le ri de o öl çü de a çý ða çý kar. Ka pi ta list ü re tim, bir di zi e ko no mik al - tüst o luþ, yý kým, çý ðýr a çý cý ge liþ me ve da i mi bir de ði þim so nu cu ü re ti ci güç le ri dev bo yut - la ra çý kar dý. Ü re ti ci güç le rin ev ren sel ge liþ - me si, ka pi ta list ü re tim bi çi mi nin ka bu ðu na sýð ma ya cak den li çok bü yük. Bu ra da bir çe - liþ ki, ça týþ ma var. Ü re ti ci güç le rin ge li þi miy - le, top lum sal bi çim a ra sýn da ki ça týþ ma çok þid det li. A ma ka pi ta list ka buk i çin çok bü yük o lan bu güç ler, ko mü nist top lu mun i se ü ze - rin de yük se le ce ði mad di te me lin sa de ce ön ko þul la rý dýr. Ü re ti ci güç ler ko mü nist top lum - da da ha da ar ta cak týr. Bü yük öl çü de ge þil miþ o lan mad di ko þul lar, zo run lu luk ça ðýn dan öz - gür lük ça ðý na sýç ra yý þýn ko þul la rý dýr. Ý çin de bu lun du ðu muz ta rih sel ev re, zo run lu luk ça - ðýn dan öz gür lük ça ðý na ge çiþ le, sýç ra yýþ la ka rak te ri ze e di lir. Kur tu lu þun mad di ko þul la rý ta rih sel ha - re ke tin ken di ge li þi mi ta ra fýn dan or ta ya çý - kar týl mýþ týr. Mad di ko þul la rýn u laþ tý ðý dü ze ye da ya na rak, ka pi ta list sis tem bir bü tün o la rak, sos ya liz me ge çiþ i çin ol gun dur di yo ruz. Sos - ya liz min uy gu lan ma ya kon ma sý i çin ön ce lik - le ko þul la rýn dev rim ci leþ ti ril me si, dev rim ci bir dö ne min ka pi ta lizm den ko mü niz me dev - rim ci bir ge çiþ dö ne mi nin ya þan ma sý ge re ki - yor. Dün ya dev ri mi i se ka pi ta liz min her e ko - no mik kri zi sý ra sýn da bi raz da ha ol gun la þý yor ve zo run lu lu ðu nu her ke se ke sin o la rak ka bul et ti ri yor. Dün ya da yük se len pro le tar ya nýn sý - nýf sa vaþ la rý, po li tik ça týþ ma lar, kit le le rin dev rim ci ey lem le ri dün ya dev ri mi ni hýz lan - dý rý cý bir rol oy nu yor. Le ni nist le rin Ye ni Ev re de söy le dik le ri - nin ký sa sü re de doð ru lan ma sý, ta ri hin na sýl hýz lý i ler le di ði ni, o lay la rýn na sýl ar ka ar ka ya ya þan dý ðý ný ve yo ðun luk ka zan dý ðý ný gös te ri - yor, o lay lar çok hýz lý ve çok yo ðun ya þan dý ðý 127. Sayý / Kasım 2008 i çin ta rih, ký sa ta rih ha li ne gel di. Fa kat ta rih, bir bi rin den ko puk ül ke le rin ta ri hi o la rak de - ðil de, bir dün ya ta ri hi o la rak ge li þi yor. Ta ri - hin bir dün ya ta ri hi o la rak ge liþ me si nin te - me lin de ül ke le ri ve in san la rý bir bi ri ne bað la - yan me ta ü re ti mi nin e ge men li ði, dün ya ti ca - re ti ve dün ya pa za rý var; pro le tar ya nýn kar þý - lýk lý ba ðým lý lý ðý var. Bu te mel ü ze rin de sü ren pro le tar ya nýn sý nýf sa va þý nýn þid det len me si, dün ya da ki o lay la rýn, po li tik ge liþ me le rin ký sa sü re de mey da na gel me si ne yol a çý yor. Ka pi - ta liz min çe liþ ki le ri nin kes kin leþ me si ne bað lý o la rak sý nýf sa va þý da yo ðun luk ka za ný yor. Sý - nýf sa va þý nýn yo ðun laþ ma sý ve hýz lan ma sý de - mek, ta ri hin sü re ci nin hýz lan ma sý, bu sü re cin çok da ha ký sa sü re de ge çil me si de mek tir. Ta - ri hi sü re ci ký sal tan her ge liþ me pro le tar ya nýn ke sin ya ra rý na dýr. Ta rih ne den li hýz lan mýþ sa, pro le tar ya a ma cý na o de re ce ya kýn la þýr; ya da ni hai he de fi pro le tar ya ya o o ran da yak la þýr. Her e ko no mik kriz den son ra top lam top lum sal ser ma ye da ha az el de top la nýr. Ser - ma ye nin tek te ke le doð ru git me e ði li mi ken - di si ni tüm þid de tiy le gös te rir. Sü reç sis te min te me lin de ki çe liþ ki le rin kes kin leþ me si ni ve ö ne çýk ma sý ný be ra be rin de ge ti rir. Ser ma ye da ha o ra ya var ma dan, ka pi ta list dü zen bir çok yer de dev ril di ve dev ril mek te dir. Bur ju - va zi bu gü ne ka dar, e ko no mik kriz le ri ni her de fa, da ha bü yük le ri ne yol a ça cak þe kil de er - te le miþ tir. Ar týk o nok ta ya ge lin miþ tir ki, sis - te min tüm çe liþ ki le ri üst üs te bin miþ tir. Çe liþ - ki le rin üst üs te bin me si, her an pat la ma la rýn, sýç ra ma la rýn, a ni o lay la rýn pat lak ver me si ni te tik le yen bir du ru mun doð ma sý de mek tir. Bu gün bü tün dün ya da gö rü len bu so mut du - rum, ka pi ta liz min e ko no mik ya sa la rý nýn na sýl ön le ne mez bir güç le ken di so nuç la rý na doð ru i ler le di ði, bi çi min de ki mark sist gö rü þü par - lak bir bi çim de doð ru la mýþ týr. Kit le le rin se fa le ti nin de rin leþ me si, ya - þam ko þul la rý nýn kö tü leþ me si yal nýz ca e ko - no mik kriz sý ra sýn da or ta ya çýk maz; ser ma ye ü re ti miy le bir lik te ge li þen bir du rum dur. E - ko no mik kriz ler hal kýn se fa le ti ni çok da ha yý ký cý ha le ge ti rir. Kit le le rin se fa le ti nin de rin - leþ me siy le be ra ber, bur ju va zi yi de vi re cek yý - ký cý ve dev rim ci bir ha re ket de ge li þir. Ka pi - ta liz min yol aç tý ðý se fa le tin na sýl da sis te mi a la þa ðý e de cek bir dev rim ci ha re ke te ve dev - rim le re yol aç tý ðý ge çen yüz yýl bo yun ca gö - rül dü ve bu yüz yý lýn baþ la ma sýy la da gö rül - müþ tür. Ý çin de bu lun du ðu muz sü reç dev rim ci bir sü reç tir. Ni ce li ðin ni te li ðe dö nüþ tü ðü, sis - te min kar þý tý na dö nüþ tü ðü ni tel sýç ra ma lar sü re ci dir. Dev rim ci sü reç ler de, sý nýf sa va þý mý o la ða nüs tü bir du rum, bir kriz a ný, bir kri tik an i le kar þý kar þý ya ge lir. Sý nýf sa va þý mý nýn kri tik bir a nýn da her dev rim ci sý nýf na sýl dav - ra nýr sa, dev rim ci bir sý nýf o la rak pro le tar ya da öy le dav ra na cak týr. Dev rim ci mü ca de le yön tem le ri ne da ya na rak ik ti da ra ge le cek tir. C.DAÐ LI 3

4 Devrimci Anlayış Yeni Evrede DEV RÝM CÝ AN LA YIÞ Ol gun la þan nes nel ko þul la rý ve ar tan o la nak la rý bir dev ri me dö - nüþ tür mek i çin, bu gö re vi ba þa ra cak o lan iþ çi le rin, her þey den ön ce, dev rim ci bir an la yý þa sa hip ol ma la rý ge re kir. Dev rim ci an la yý þý ta - þý mak sý zýn, iþ çi sý ný fý ne halk kit le le ri ne ön cü lük e de bi lir, ne de o - lu þan uy gun ko þul la rý dev ri me dö nüþ tü re bi lir. Ye ni bir top lu mun, sý nýf sýz bir top lu mun, sos ya liz min ku ru la - bil me si i çin, ön ce lik le dev rim ci bir dö nü þüm dö ne mi nin ko þul la rýn dev rim ci leþ ti ði bir dö ne min o luþ ma sý ge re ki yor. Ko þul la rýn dev - rim ci leþ me si ve ye ni bir top lu mun ku rul ma sý i çin, iþ çi sý ný fý nýn ev - ren sel e ner ji si nin, halk kit le le ri nin dev rim ci e ner ji si nin ha re ke te ge - çi ril me si, zo run lu bir ön ko þul dur. An cak dev rim ci bir an la yý þa sa - hip iþ çi sý ný fý par ti si, pro le tar ya nýn ve di ðer e mek çi le rin dev rim ci e - ner ji si ni ha re ke te ge çi re bi lir. Dev rim ci an la yýþ de yin ce ne an la mak ge re kir. Dev rim ci an la - yýþ, dev ri mi za fe re gö tür mek tir, bu nu en ký sa sü re de ve en hýz lý bi - çim de yap mak týr. Bu nun i çin, he def net li ði ne sa hip ol mak te mel bir ko þul dur. Dev rim ci bir prog ram ol ma dan, e mek çi kit le ler kur tu luþ he de fi ni ber rak bir bi çim de ön le ri ne ko ya maz lar. Kit le le ri za fe re ta - þý ya cak, on la rýn gü ven du ya cak la rý böy le bir prog ram, mark sist-le - ni nist il ke le re da ya ný la rak o luþ tu ru la bi lir. Dev rim ci an la yýþ, an cak, bi lim sel ko mü nizm ve pro le tar ya en - ter nas yo na liz mi il ke le ri ne da ya ný la rak ka za ný lýr. Mark sizm-le ni niz - min bi lim sel il ke le ri ol mak sý zýn, di ya lek tik ve ta rih sel ma ter ya lizm ol mak sý zýn dev rim ci an la yýþ e di nil mez. Bu nok ta da her ül ke nin dev rim ci iþ çi ha re ke ti nin ya pa ca ðý ilk þey, sos ya list bi li mi ül ke nin so mut ko þul la rý na uy gu la mak týr. Ýl ke ler so yut dü þün ce ler dir, on la - rýn so mut du rum la ra u yar lan ma sý ge re kir. Pro le ter bi li min il ke le ri - ni so mut ve de ði þen du rum la ra u yar la mak la, bir ha re ket, ken di kav - ra yý þý ný ve ya ra tý cý lý ðý ný or ta ya koy muþ o lur. Dev rim ci an la yý þa sa - hip, dev rim ci ya ra tý cý lýk ye te ne ði ni gös te re bi len bir ha re ket, mark - siz min laf zý ný de ðil, dev rim ci ya ni e leþ ti ri ci ö zü nü e sas a lýr. Dev - rim ci bir an la yýþ la ha re ket e den dev rim ci iþ çi par ti si i çin, mark sizm bir dog ma de ðil, bir ey lem, yol gös te ri ci, bir ir de le me ve a raþ týr ma yön te mi dir. Pro le tar ya a çý sýn dan dev rim ci an la yýþ, dev rim ci la fa zan lýk yap mak de ðil dir. Pro le tar ya i çin dev rim ci an la yýþ bur ju va dü ze ni, bur ju va e ge men li ði doð ru dan ey lem le alt-üst et mek, o nu yýk mak týr. Pro le tar ya nýn ak tif, mi li tan ha re ke ti ol ma dan, ger çek a raç lar ol ma - dan dün ya nýn dev rim ci dö nü þü mü ger çek le þe mez. Ko mü nist ler i çin so run pra tik yol la, dev rim ci pra tik le dün ya yý de ðiþ tir mek tir. Dün - ya yý de ðiþ tir mek, o nu pra tik o la rak e leþ tir mek tir. De ne yim ler e ði ti ci dir. Dev rim ci pro le tar ya, sý nýf mü ca de le si - nin de ne yim le riy le do na nýr, on la rý bur ju va zi ye kar þý bir si la ha çe vi - rir. Pro le tar ya dev rim ci an la yý þý ge re ði, yal nýz ken di bu lun du ðu sý - nýr lý pra tik ten öð ren mek le ye tin mez, dün ya pro le tar ya sý nýn çok ge - niþ pra ti ðin den de öð re nir. Dev rim le rin ye nil gi le rin den ve za fer le - rin den a lýn ma sý ge re ken ders le ri çý ka rýr. Ken din den ön ce bu yol da yü rü müþ o lan iþ çi le rin düþ tük le ri ya nýl gý la ra düþ me mek i çin, on lar - dan, ya nýl gý la rýn dan so nuç lar çý ka rýr. Dün ya pro le tar ya sý nýn ha ta la - rýn dan da öð ren me si ni bi len pro le tar ya za fe re u laþ mak i çin ge re ken te o rik do na ný ma sa hip de mek tir. Dev rim ci an la yý þýn tüm öl çüt le ri Le ni nist Par ti nin ya pý sýn da ve mü ca de le sin de so mut laþ mýþ týr. Le ni nist Par ti, ken di si ne ön ge len ko mü nist ör gü tün or ta ya çý ký þýn dan bu ya na dev rim ci an la yýþ tan he re ket et miþ tir. Ye ni bir top lum kur mak, te mel bir he def o la rak ör - güt a þa ma sýn day ken i lan e dil miþ tir. Böy le si ne dev rim ci bir he de fe, an cak i de o lo jik, po li tik çiz gi si, ör güt lü ya pý sý ve mü ca de le an la yý - þýy la, bu ha re ket u la þa cak týr. O gün den be ri, bun dan baþ ka bir þey söy len me miþ tir. O hal de so run, di ðer ör güt le rin ya nýn da, ye ni bir güç o la rak ye ral mak de ðil, a sýl so run ye ni bir top lum ku ra bi le cek ni te lik te bir ko mü nist güç ol mak týr. Yal nýz ca dev rim ci mark sist ni - te lik te bir güç, dev ri mi za fe re u laþ tý ra bi lir. Bu dev rim ci an la yýþ, son ra ki mü ca de le sü re ci ne dam ga sý ný vur du. Dev rim ci an la yýþ, bü - tün o bü yük mü ca de le a ta ðý nýn, o ke sin ti siz ko mü nist mü ca de le nin te me li dir. Le ni nist Par ti bu an la yýþ la bi çim len miþ tir ve bu dev rim ci an la yýþ la ka za na cak týr. Dev rim ci sý nýf par ti si, e mek çi kit le le ri ik ti da rý e le ge çir mek i - çin ha zýr lar ken, kit le le ri dev rim ci he def ler den u zak laþ týr ma yý a - maç la yan sos yal-re for mist ve o por tü nist e ði lim ler le so nu na dek ka - rar lý bir mü ca de le yü rü tür. Her çe þit bur ju va, kü çük-bur ju va uz laþ - ma cý an la yýþ, pro le tar ya nýn dev rim ci gü cü ne, o nun dün ya yý dö nüþ - tür me mü ca de le si ne, dev rim ci sý nýf ko nu mu na ve dev rim ci e ner ji - si ne kar þý gü ven siz lik ve kuþ ku ya yar. Kit le ler ü ze rin de bur ju va zi - nin i de o lo jik et ki si an la mý na ge len re for mist ve o por tü nist gö rüþ le - re kar þý uz laþ maz bir mü ca de le ver mek, sert ve ke sin bir dil kul lan - mak, kit le le ri bur ju va zi nin i de o lo jik et ki sin den kur tar mak i çin ka - çý nýl maz dýr. Pro le tar ya kit le si ni bur ju va zi kar þý sýn da güç süz dü þü - ren, on la rý bur ju va zi ye bo yun eð me ye gö tü ren; dev rim ci kit le le ri dev rim den u zak laþ tý ran, her tür den an la yý þa kar þý ke sin ti siz mü ca - de le ver mek Le ni nist Par ti nin te mel bir gö re vi dir. Ko mü nist ler dev ri me bü yük bir cid di yet le, mark sist çe ha zýr la - nýr lar. Bu nun i çin mü ca de le bi çim le ri so ru nu na bü yük bir ö nem ve - rir ler. Ka pi ta list dü ze ne, bur ju va e ge men li ði ne kar þý kit le le rin dev - rim ci mü ca de le si çe þit li bi çim ler i çin de yü rü tü lür. Bu ra da gö zö nün - de tu tu lan sý nýf mü ca de le si nin i çin de yü rü tül dü ðü ta ri hi ko þul lar dýr, so mut du rum dur. Sý nýf mü ca de le si de nin ce, o nun i çin de sür dü rül - dü ðü e ko no mik bi çim, po li tik bi çim ve te o rik bi çim o la rak an la ma - mak ge re kir yal nýz ca. Bu nun ya nýn da po li tik mü ca de le nin dev rim - ci yön tem le ri ne baþ vur mak pro le tar ya nýn sý nýf sa va þý mý nýn ba þa rý - ya u laþ ma sý i çin bir zo run lu luk tur. De ne yim li, yet kin, dev rim ci an - la yý þý iç sel leþ tir miþ o lan bir par ti bü tün mü ca de le bi çim le ri ne ha zýr o lur. Ta rih, kar þý sý na han gi mü ca de le bi çi mi ni çý ka rýr sa çý kar sýn, her mü ca de le bi çi mi ne ha zýr ol du ðu i çin, ö nü ne çý ka cak mü ca de le bi çi mi ne de ken di si ni he men u yar lar. Fa kat bu nu söy le mek le kal - maz, o sý ra han gi mü ca de le bi çi mi nin doð ru ol du ðu nu da be lir ler. Bu top rak lar da sý nýf mü ca de le si kýrk yýl dan be ri dev rim ci ni te lik ka zan mýþ týr. Ay ný sü reç te i kin cil o la rak baþ ka bi çim ler de or ta ya çýk mak la bir lik te, dev rim ci bi çim ler da i ma bi rin cil, ö ne çý kan mü - ca de le bi çi mi ol du. Dev rim mü ca de le si an cak zo ra da ya lý bir mü - ca de le o la rak za fe re u la þýr. Zo ra da ya lý dev rim mü ca de le si biz de yal nýz ca bu te o rik an la yýþ so ru nu de ðil, pra tik bir mü ca de le dir. Yýl lar ca ve ri len dev rim ci mü ca de ley le, Tür ki ye ve K.Kür dis - tan da, iþ çi sý ný fý ve halk kit le le ri nin ik ti dar kav ga sýn da da ya ný la cak ö nem li bi ri kim ve de ðer ya ra týl dý. Mü ca de le de ne yi mi pro le tar ya ya ik ti dar mü ca de le sin de i le ri bir ko num ka zan dýr mýþ týr, an cak ka zan - mak i çin da ha i le ri git mek ge re ki yor. Bu gü ne de ðin or ta ya mü ca - de le nin et ki le yi ci ör nek le ri çýk tý, ba þar mak i çin da ha i le ri ve et ki le - yi ci ör nek le re ge rek si nim var dýr. Dev rim ci bir an la yý þa sa hip o lan, dev rim ci sý nýf ko nu mun dan ha re ket e den pro le tar ya, çok da ha et ki - le yi ci ve sü rük le yi ci pra tik or ta ya ko ya cak týr. C.DAÐ LI Sayý / Kasım 2008

5 Yeni Evrede Militarist Balon MÝ LÝ TA RÝST BA LON DAN A YAR SIZ SES LER Be ze le (Ak tü tün) sal dý rý sý es na sýn da, ça týþ ma lar gün bo yu sü rer ken, on lar göz le - ri ne far tu tul muþ tav þan lar gi bi a çýk ta ya ka - lan dý lar; Kim ler mi? Ha ni þu, dört yýl dýz lý a po let le rin ka fa la rý ný bir men ge ne gi bi sý - kýþ týr dý ðý mi li ta rist ba ron lar dan söz e di yo - ruz. (Par don; mi li ta rist ba lon da ha uy gun de ðil mi?) Bi ri An tal ya da, kat le di len bir or ma nýn ü ze rin de ye þe ren çim ler de, ko da - man lar la golf oy na ma nýn ta dý ný çý kar tý yor - du. Bi ri has ta ne de ken di ne baþ tan a þa ðý çek-up yap týr mak la e pey ce meþ gul dü. Ö bü rü, ma kam o da sýn da ki ra hat kol tu - ðun day dý, Be ze le bas ký ný nýn ha va dan gö - rün tü le nen nak len ya yý ný iz le mek tey di. Bas ký nýn bi lan ço su or ta ya çý kýn ca, bü - tün ka me ra lar, bü tün mik ro fon lar her yer de on la rý a ra dý. A ma on lar gün ler ce or ta lýk ta gö rün me di. Bir top lan tý dan ö bü rü ne gi der - ken gö rün tü len di ler, ka pý la rýn ar dýn da sa at - ler ce ko nu þul du, a çýk la ma yok, ka pý lar a - çýl dý, yi ne tek sa týr a çýk la ma yok. A ma bir ga ze te, Be ze le i le il gi li sak la - nan ger çek le ri (as lýn da öz gür mü yoksa ba sýn de di ði miz dev rim ci ya yýn lar da bas bas ba ðýr dý ðý hal de bas tý rý lan ger çek le ri) bir bir a çý ða vu run ca; he men ay ný gün, öð - le vak ti üs te lik, ak þa mý bi le bek le me den, hep si a po let le ri ni þa kýr da ta rak ka me ra la rýn kar þý sý na beþ kar deþ mi sa li di zil di ler. Be ze - le den bu ya na ge çen on gün bo yun ca çok meþ gul ha va la rýn da ka me ra lar dan ka çýp ses siz li ðe bü rü nen ler o gün ne ka dar da öf - ke liy di ler? Söz ler de ki kan a de ta du var la ra sýç rý yor du. On lar ca as ke ri, bay rak la ra sa rý lý çi vi - len miþ ta but lar da ev le ri ne gön de rir ken hiç bu ka dar öf ke li de ðil ler di oy sa. Ak si ne, el - le ri ni o vuþ tu ru yor lar dý. Týp ký Dað lý ca dan son ra ol du ðu gi bi, yi ne pek çok þe hir de ce - na ze tö ren le ri dü zen le ne cek, kar þý dev ri - min ka bart tý ðý þo ve nist his te ri top lu mun ö - nem li bir ke si mi ni e sir a la cak; on lar da a - po let li gö ðüs le ri ni ge re ge re me rak et me - yin, bu dü ze nin ga ran ti si bi ziz di ye bi le - cek ler di. He sa ba kat ma dýk la rý ve bel ki de a kýl - la rýn da, stra te ji ki tap çýk la rýn da hiç bu lun - ma yan bir þey ler o lu yor du oy sa... Þo ve niz min bes le di ði mi li ta rizm bir top lum i çin de ne den li yük sel ti lir se, dü þü þü de o ka dar gü rül tü lü o lur... Ý yi ce yük sek le - re çý kar tý lan bu mi li ta rist ba lo nun pat la ma - sý i çin, ba zen tek bir ið ne dar be si bi le ye ter - li dir. Be ze le nin ay rýn tý la rý or ta ya çýk týk ça, - kar þý-dev rim cep he sin de- so ru lar art tý. So - ru lar art týk ça kuþ ku lar yo ðun laþ tý. Ve kuþ - ku nun ol du ðu yer de mi li ta rist ba lon pat lar, çün kü o sor gu suz su al siz bu i ta at i le a yak - ta du ra bi lir yal nýz ca. Bu ne den le o gün ka - me ra la rýn kar þý sý na ge çen a po let li ler, bir - bir le ri ne tak týk la rý o an lam sýz ma dal yon la - rý þa kýr da ta rak, en baþ ta da ðýl ma ya e ði lim - li kar þý-dev rim saf la rý na sal la dý lar par mak - la rý ný: Ta ra fý ný zý be lir le yin, çok kan a ka - cak Ça ðý mýz da e mek çi sý nýf la rý ve e ge men bur ju va zi yi kar þý kar þý ya ge ti ren her u zun iç sa va þýn ka çý nýl maz ka de ri dir bu ya þa - nan lar. Bir nok ta dan son ra top lum, bur ju va sa va þýn ya lan per de si ni mut la ka yýr tar. O ne den le, u zun bir iç-sa va þýn var lý ðý bur ju va sý ný fýn a ley hi ne dir. Her ge liþ me, dev ri min her dar be si, bu ya lan per de si ni a ra lar, her - ke sin ger çek te ne re de ol du ðu nu i yot gi bi a - çý ða çý kar týr. Ki mi golf sa ha la rýn da ya ka la - nýr, ki mi dü ðün de. Mi li ta rist ya lan ma ki ne si nin yýl lar dýr top lu ma pom pa la dý ðý en bü yük ya lan ney - di? Bu sa va þýn bir a vuç te ro ris te kar þý yü rü tül dü ðüy dü. A ma, en son Ba lý ke sir in A tý no va bel de sin de gö rül dü ðü gi bi, bu sa - vaþ ger çek te top ye kün bir u lu sa kar þý yü rü - tü lü yor du, üs te lik Tür ki ye e mek çi le ri nin on yýl lar dýr kom þu bil di ði bir hal kýn u lu - su na. Bu ül ke nin e ge men le ri Al tý no va ben - ze ri o lay la rýn yay gýn laþ ma sýn dan hep en di - þe duy du lar. Fa kat, Kürt hal ký ný dü þün dük - le rin den de ðil, ha yýr; sür dür dük le ri bu sa - va þýn ger çek he de fi nin kim ler ol du ðu or ta - ya çý ka cak di ye kork tu lar. Çün kü o za man, Tür ki ye li e mek çi le rin ö nem li bir ke si mi nin þo ve nizm ze hi ri ni iç me yi red de de ce ði ni tah min e di yor lar dý. U zun iç sa va þýn yü rü tül me si i çin söy - le nen ya lan lar dan bir di ðe ri, si lah lý güç le - rin ye nil mez lik mi to su dur. A ma bu da son za man lar da ne re dey se tü müy le i nan dý rý cý - lý ðý ný yi tir di. Bu ye nil mez lik ba lo nu nun sön me sin de, u lu sal kur tu luþ ha re ke ti nin ça - ba la rý, kuþ ku suz çok ö nem li dir. Yi ne de, 127. Sayý / Kasım 2008 Be ze le ben ze ri o lay la rýn ye ni ol ma dý ðý dü - þü nü lür se, mi li ta rist ba lo nun sön me sin de baþ ka ge liþ me le rin de ö nem li et ken ol du ðu an la þý la bi lir. Bur ju va or du, bur ju va sö mü rü dü ze nin son ko ru yu cu du va rý dýr. Ne var ki, tüm dün ya yý dal ga dal ga sa ran e ko no mik buh - ran, da ha dü ne ka dar bu dü ze nin ö lüm süz - lü ðü ne i na nan pek çok in sa nýn gü ve ni ni te - me lin den sars tý. Ve bu in san lar bir an da deh þet i çin de ka la rak far ký na var dý lar ki, bur ju va zi nin salt e ko no mik so run la rý de ðil, hiç bir te mel so ru nu çö ze bi le cek ye te ne ði ar týk kal ma mýþ týr. Da ha dü ne ka dar kar þý-dev rim cep he - si ne kan ta þý yan ki mi in san la rýn, ga ze te ci - le rin, on la ra sü rek li giz li bel ge ta þý yan or du men sup la rý nýn, kuþ ku lu so ru la rý ný tüm top - lu mun ö nün de a çýk tan tar tý þan a ka de mis - yen le rin, hep si nin as lý bu dur: bul do zer gi bi yý kým ya ra tan buh ra nýn or ta sýn da, ge mi yi ön ce fa re ler ter ke der. Bun ca bü yük, kap - sam lý, he men her þe ye dam ga sý ný vu ran, he - men her þe yi sa rýp sar ma la mýþ o lan bu fe la - kat ve tü ken miþ lik duy gu su, sý ký sý ký ya hi - ye rar þik ya lan du var la rýy la ö rü lü mi li ta rist ya pý yý, el bet te par ça la ya cak tý. Sis te min biz zat ken di si yý ký lýr ken o - nun çark la rýn dan bi ri nin, ha len da ha te pi ne te pi ne A ma ben güç lü yüm, a yak ta yým, ö - lüm sü züm di ye ba ðý rýp dur ma sý ný, sa ða so la par mak sal la ma sý ný, el bet te pek az kim se cid di ye al dý. Ka me ra la rýn kar þý sýn da teh dit do lu söz ler le par mak sal la yan a po - let li ye, bir ga ze te nin ö nün de top la nan o - kur lar ce vap ver di ler: Sen ön ce, o e li ni bi in dir Ne re den ne re ye? Bir za man lar, a po let - li ler ses le ri ni a zý cýk yük selt ti ðin de, baþ ba - kan bi le þap ka sý ný a lýr gi der di, her kes ha - pis ha ne ba vu lu nu ha zýr la ma ya baþ lar dý. Þim diy se, po li tik kim lik le ri sa de ce bir ga - ze te o ku ru o lan lar, Ha di o ra dan! di ye bi - li yor lar. U zun iç sa vaþ, bir top lu mu iþ te böy le e ði ti yor; ya lan per de si ni yýr tý yor, sö mü rü dü ze ni ne sa da ka ti za yýf la tý yor ve mi li ta riz - mi yük sel di ði yer den o lan ca hý zýy la ye re ça lý yor. Yal dý zý dö kü len a po let le rin al týn - dan, as ker ta but la rý na çi vi ça ký lýr ken golf sa ha sý ný bir da ki ka bi le fe da e de me yen bir yüz çý ký yor. 5

6 Devrimin Güncelliği Yeni Evrede YE NÝ E KÝM LE RÝN E ÞÝ ÐÝN DE YÝZ Bu yýl, Bü yük E kim Dev ri mi nin 91. yý lý ný kut lu yo ruz. Le nin in ön der li ðin de ki ko mü - nist le rin mil yon lar ca Rus iþ çi si ne gös ter dik le - ri si lah lý a yak lan ma yo - lu, ay ný za man da ko ca bir çað; i le ri sýç ra ma lar, ge ri dü þüþ ler ve kar þý - lýk lý ham le ler le do lu, o ka pi ta lizm den ko mü niz - me ge çiþ ça ðý baþ la mýþ - tý. Pek çok in san -ki a - ra la rýn da geç mi þin i - nanç lý ko mü nist le ri de var dý larda bu ge - çiþ ça ðý nýn ka pan dý ðý na da ir fi kir ler ö ne sür me ye baþ la mýþ lar dý. Sa de ce ki þi ler mi? Kö kü on lar ca yýl lýk sert mü ca de le le re dek i nen ko ca ko ca par ti ler bi le, ko mü nist kim - li ðin den vaz geç miþ, he def le ri ni ge nel bir de mok ra si söy le mi ne ki lit le yip, bur ju va - zi ye tes lim ol muþ lar dý. Ney se ki, 90 lý yýl la rýn o bu nal tý cý-ge - ri ci rüz ga rý ça buk din di. Þim di çok da ha baþ ka bir rüz gar e si yor. Bu öy le bir rüz gar ki, kök lü ge le nek le ri ni bir ta ra fa ko yup pem be le þen es ki ko mü nist le ri bi le ký zýl laþ - tý ra bi lir. Ne den ol ma sýn? Tüm ta ri hi bo yun ca en ko yu ge ri ci li ðin ka le si ol muþ Ýn gi liz ki - li se si bi le Marx hak lýy dý de me ye baþ la - mýþ sa, sis te min en kri tik nok ta la rýn da gö - rev ya pan bur ju va tem sil ci ler bi le ka pi ta - liz min so nu nu tar týþ ma ya baþ la mýþ sa, ka - pi ta lizm den ko mü niz me ge çiþ ça ðý nýn tüm ih ti þa mýy la sür dü ðü nü, han gi a kýl inkâr e - de bi lir? E kim Dev ri mi nden 91 yýl son ra, yep - ye ni E kim le re ha zýr o lun! Çün kü Marx a hak lý lý ðý ný ve ren, ka pi ta liz min so nu nu i lan e den tar týþ ma lar bü tün bir dün ya ça pýn da sü rü yor, þu ya da bu ko mü nist gru bun dar alanında de ðil. Bu du rum, dün ya yý sar sa - cak top lum sal dev rim le rin ge lip ka pý ya da - yan dý ðý na da ir baþ lý ba þý na en ö nem li ol gu - ya; in san la rýn o lay la ra ba ký þý ný ra di kal bi - çim de de ðiþ ti ren zi hin sel bir dev ri min baþ - la dý ðý na i þa ret tir. Çok ge niþ yý ðýn la rý dev rim ci sa va þý ma çek mek i çin, ço ðu za man ya þa nan a cý lar, yok sul luk lar ve bas ký lar ye ter li ol maz, sö - zü e di len bu zi hin sel dev ri min rüz gar la rý na ih ti yaç var dýr. Zi hin sel dev rim, her þey den ön ce, va ro lan sis te min de ði þe bi le ce ði ne ve de ðiþ me si ge rek ti ði ne da ir fi kir le rin ya yýl - ma sýy la güç ka za nýr. E ðer e ge men sis te - min söz cü le ri ken di son la rý ný a çýk tan tar - týþ ma ya baþ la mýþ lar sa, ye ni bir top lum sal sis te me geç mek i çin bü tün ko þul la rýn son de re ce ol gun laþ tý ðý ve en ö nem li si, in san - lar bu nu al gý la ma ya baþ la dý ðý i çin dir. Dün ya yý Yö ne te me yen ler Ýn san lar þu an da dün ya ya bak týk la rýn - da ne gö rü yor lar? Kor kunç bir buh ra nýn a - de ta bir bul do zer gi bi yý ka yý ka gel di ði ni, bur ju va e ge men sý ný fýn bu nu en gel le me ye gü cü nün ve ye te ne ði nin kal ma dý ðý ný gö rü - yor lar. Bu çýp lak ger çe ði gö re bil mek i çin, ne mik ros ko ba ne de te les ko ba ge rek var. Her þey mil yon lar ca in sa nýn gö zü ö nün de o lup bi ti yor. Son bir yýl i çin de, e ko no mik buh ra nýn bü yü me si ni en gel le mek i çin, bur ju va zi tüm dün ya ça pýn da o pe ras yon lar ger çek - leþ tir di. ABD nin ba þý ný çek ti ði ve di ðer tüm em per ya list-ka pi - ta list dev let le rin, i na - nýl maz bü yük lük te ma - li güç le ka týl dýk la rý bu ik ti sa di o pe ras yon lar - dan hiç bir so nuç a lý na - ma dý; ak si ne her þey da ha da kö tü ye git ti. Fa iz le ri in dir di ler, ol ma dý; yu ka rý çý kar dý - lar, yi ne ol ma dý... Pi ya - sa ya tril yon do lar la rý bu lan pa ra lar sal dý lar, çýl gýn lar gi bi pa ra bas - tý lar, in san la rýn ce bi ne, ban ka la rýn ka sa la rý na, þir ket le rin çu val la rý na kü rek kü rek pa ra at tý - lar, ol ma dý, ol ma dý, yi ne ol ma dý... En son, ABD hü kü me ti nin em ri ne 850 mil yar do - lar gi bi mu az zam bir pa ra ve ren ya sa, san - ki tüm dün ya yý kur ta ra cak si hir li bir deð - nek gi bi, gün ler ce te le viz yon lar ca du yu - rul du. A ma, i þe ba kýn ki, 850 mil yar lýk pa - ket o nay lan dý ðý gün ve er te si gün ler de, dün ya ban ka la rýn da re kor dü þüþ ler gö rül - dü. A lý nan ted bir le rin e ko no mik ça pý ne den li bü yük se, çö küþ ler de o den li bü yük o lu yor. Her ted bir pa ni ði art tý rý yor. Çün kü ar týk ne sis te me gü ven kal dý, ne de o nu yü - rü ten le re. Kri zin ilk ay la rýn da in san lar bu - nun, ba sit bir kö tü-kre di le rin pat la ma sý ol - du ðu nu dü þün dü. Gün ler geç tik çe bu nun salt kre di le re de ðil, ban ka cý lýk sis te mi ne da ir bir kriz ol du ðu fik ri yay gýn laþ tý. An - cak kriz yay gýn laþ týk ça, o nu ön le mek i çin ya pý lan her þey yan gý ný da ha da faz la bü yü - tün ce; bu kez in san lar so ru nun gö rü ne nin de ö te sin de, e ge men ser ma ye sý ný fýn mü - da ha le e de me ye ce ði den li de rin ler de ol du - ðu nu an la ma ya baþ la dý. Ýþ te bu ge nel al gý dýr ki, Marx hak lý de dir ten, ka pi ta liz min so nu tar týþ ma la rý ný bir den bi re dün ya nýn ö nü ne ko yu ve ren... Yö ne til mek Ýs te me yen le rin Dün ya sý Dün ya yý çe pe çev re sa ran e ko no mik Sayý / Kasım 2008

7 Yeni Evrede Devrimin Güncelliği bu na lým da ha þim di den, ban ka ve þir ket öl - çü le rin de ya þa nan if las la rýn da ö te si ne ge - çe rek, biz zat ül ke le rin if las la rý ný gün de me ta þý ya cak bir nok ta ya u laþ tý. Ýf las e den ül ke ler lis te sin de Ýz lan da ba þý çek ti. Ýf la sý ný he nüz res men a çýk la ma - yan fa kat tek nik o la rak if las nok ta sý ný çok - tan geç miþ bir çok ül ke var. Tür ki ye bun - lar dan bi ri. Pek çok ül ke nin dö viz re zerv - le ri i na nýl maz bir hýz la tü ke ni yor, dün ya ti - ca re ti a de ta tý ka ný yor, si pa riþ le ri er te le ni - yor, ya tý rým lar i se ne re dey se ta ma men du - ru yor. Dün ya ya e ge men fi nans-ka pi ta lin en ö nem li söz cü le rin den, New York Ti mes baþ ya za rý Pa ul Krug man du ru mu; se rin kan lý in san la ra gö re bi le, bir ký ya met gü - nü söz le riy le be tim li yor. Böy le si bir dün ya man za ra sý i çin de, e - mek çi le rin dev rim ci a ra yýþ lar, a yak lan ma - lar i çi ne dal ma sý çok mu þa þýr tý cý o lur du? Üs te lik, en sar sýl maz ka le ler de. Zi hin sel dev ri min, top lum sal dev ri me ka zan dýr dý ðý iv me, da ha dü ne ka dar ol maz de ni le ni ol - dur tan, ka tý gö rü nen her þe yi bir an da bu - har laþ tý ran bir et ki ya ra tý yor. Þu a þa ðý da ki söz ler, mer ke zi ABD de bu lu nan Si lah lan ma ya Kar þý Kü re sel Að gru bu nun söz cü sü Bru ce Gog nan a a it; Biz ABD nin fa þiz me yö nel di ði ni dü - þü nü yo ruz. Ya kýn lar da çok ö nem li ge liþ - me le rin ya þan ma sý ný bek li yo ruz. ABD e ko - no mik bir yý ký mýn e þi ðin de. Yok sul luk gi de - rek ar tý yor. ABD de her an ka rý þýk lýk ve pat la ma lar o la bi lir. Sis te me kar þý güç lü pro tes to lar o la cak týr. I rak tan ül ke ye ge ri çe ki le cek as ker ler, ka rý þýk lýk la rý ve pro tes - to la rý bas týr mak a ma cýy la kul la ný la cak. (...) Gi di þat o la ða nüs tü ha lin uy gu la na ca - ðý nýn i puç la rý ný ve ri yor. Bu söz ler, yý kýl maz bir ka le gi bi du ran en güç lü em per ya list ül ke ler de bi le du ru - mun na sýl bü yük bir hýz la bir iç-sa vaþ dü - ze yi ne yük se le bi le ce ði ni di le ge ti ri yor. ABD li söz cü, iç sa vaþ çýk ma o la sý lý ðý ný her an di ye rek ya nýt lý yor. Buh ran, ABD gi bi bir ül ke nin, dün ya - nýn en güç lü ve en ör güt lü bur ju va la rý na sa hip, en mu az zam bas ký ku rum la rý na ve pro pa gan da a ðý na, en an ti-ko mü nist ge - le nek le re sa hip bir ül ke nin bi le, bir an da de ne tim den çýk mýþ bir sý nýf lar sa va þý na ye - nik dü þe bi le ce ði or ta mý ha zýr lý yor. Ay ný du rum, Av ru pa nýn em per ya list ül ke le ri ve el bet te Ja pon ya i çin de ge çer li dir. Da ha þim di den buh ra na kar þý, Bel çi ka, Fran sa ve Yu na nis tan da ge nel grev ler pat lak ver di. Tüm Av ru pa ça pýn da iþ çi ler Her ke se Ýþ kam pan ya sý i çin so kak la ra dö kül dü ler. Em per ya liz min sað la dý ðý e ko no mik ve si ya si güç, bu ül ke le ri bu gü ne dek bir iç sa vaþ tan u zak tut muþ tu. An cak, bu ül ke - ler de sen di ka lar güç lü, e mek çi ler ör güt lü, ko mü nist ler de kök lü mü ca de le geç miþ le - ri ne sa hip ler. En baþ ta iþ çi ler, bu gü ne dek en kü çük hak gasp la rý na da hi u ya nýk ve ha re ket li ol du lar, i zin ver me di ler. Þim di ön le rin de, bir an da sert le þen bir mü ca de le ze mi ni var. Bu ül ke ler de mü ca de le, ba - ðým lý ül ke ler den çok da ha hýz lý bir sü reç - ten ge çe rek, bir an da bir iç-sa vaþ, ger çek bir iç-sa vaþ bi çi mi ne bü rü ne cek tir. Bu sü - reç baþ la mýþ týr. SA RI GA ZÝ DE BAS KI LAR SÜ RÜ YOR! Yýl lar dýr Sa rý ga zi A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi ne yö ne lik bas ký - la rýn so nu gel mi yor. Sa nat mer ke zi mi zin ça lýþ ma la rý na ve ku - ru mu mu za yö ne lik ev bas kýn la rý, gö zal tý lar, iþ ken ce ler sü rü - yor... Sa de ce bir haf ta i çin de o lan lar da hi, tüm bun la rý (yo rum - suz) an lat ma ya ye ter. 14 E kim Sa lý gü nü sa ba hý: A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi nin 20.yýl et kin lik le ri nin a fiþ le ri ni ya pan 3 ar ka da þý mýz gö zal tý na a lý ný yor. Sa rý ga zi Jan dar ma Ka ra ko lu nda ka ba da yak, teh dit ve ha ka ret le re ma ruz bý ra ký lý yor lar. Bi ri nin bur nu ka ný yor. Çe - þit li yer le rin de darp iz le ri o lu þu yor. Biz Os man lý nýn to run la rý - yýz de yip Mus ta fa Yýl dýz do ðan (Ö lü rüm Tür ki yem) din le ti - yor lar. Sa rý ga zi de bas ký lar bu nun la da bit mi yor. 17 E kim Cu ma gü nü sa ba hý: Sa at a ra sý 9 ev ba sý lý yor ve 7 ki þi gö zal tý na a lý ný yor. Ge rek çe, ön ce ki haf ta Fes ti val son ra sý yap tý ðý mýz bil di ri da ðý tý mý ný en gel le me ye ça lý - þan Jan dar ma nýn ka rar lý tu tu mu muz kar þý sýn da üs tü mü ze si - lah la rýy la a teþ aç ma sý ve ya þa nan o lay lar... Gö zal tý na a lý nan lar - dan ya þý kü çük o lan lar bý ra ký lýr ken, 1 ki þi as ker ka ça ðý ol du ðu ge rek çe siy le di rek as ke re gön de ri li yor. Sa rý ga zi jan dar ma sý ta - ra fýn dan gö zal tý na a lý nan lar ol duk ça a ðýr sal dý rý la ra ma ruz kalıyor, bir ar ka da þý mý zýn ka fa sý ya rý la rak, a yak ta bi le du ra ma - ya cak ha le ge ti riliyor. Ka lan lar tu tuk lan ma ta le biy le Be þik taþ A ðýr Ce za Mah ke me si ne gö tü rü lü yor ve o ra dan ser best bý ra - ký lý yor. Son ra sýn da hak la rýn da a ra ma em ri çý ka rý lan 4 ki þi nin da ha Be þik taþ A ðýr Ce za Mah ke me si nde i fa de le ri a lý na rak ser - best bý ra ký lý yor. 23 E kim Per þem be gü nü sa ba hý: TKEP/L ye yönelik genel bir operasyon adı altında tüm ku rum la rý mý za yö ne lik sal dý rý lar, Sa rý ga zi A yý þý ðý nýn da ay ný sa bah ba sýl ma sýy la sü rü - yor. Çi lin gir a ra cý lý ðýy la a çý la rak zor la gi ri len ku ru mu muz da - ðý tý lý yor, bir çok CD ve der nek ev rak la rý na el ko nu lu yor. Böy - le lik le Sa rý ga zi hal ký na, ku ru mu muz ü ze rin den göz da ðý ve ril - mek is te ni yor. Tüm bu ya þa nan lar gös ter mek te dir ki, bir yan dan de mok - ra si na ra la rý a tan lar bir yan dan ev le ri ba sa rak, gö zal tý ve iþ ken - ce ler le as lýn da fa þist o lan yüz le ri ni gös te ri yor lar. Sa rý ga zi yi o - la ða nüs tü hal böl ge si ha li ne ge tir miþ du rum da lar, sü rek li ak - rep ler le ge zen Sa rý ga zi Jan dar ma sý, ya þa nan tüm o lay lar da si - lah sýk mak tan hiç çe kin mi yor, gö zal týn da iþ ken ce yap mak tan, hat ta res mi gö zal tý iþ le mi yap ma dan -ö zel lik le 18 ya þýn dan kü - çük ço cuk la ra- ak rep i çin de sal dý rýp bý ra ký yor. As lýn da bu bas ký lar Sa rý ga zi ye öz gü de ðil. Bu, yü zü nü sos ya liz me çe vir miþ işçi ve emekçilerin yeni bir top lu mu kurmalarını engelleyemezsiniz E kim Cu mar te si gü nü Sa rý ga zi A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi ö nün de yap tý ðý mýz ba sýn a çýk la ma mýz da da söy le di ði miz gi bi, Bas ký lar, Gö zal tý lar Biz le ri Yýl dý ra maz! U MU DU MUZ KAV GA DA KAV GA MIZ SA NA TI MIZ LA! YA ÞAM BÝZ DEN YA NA! Sa rý ga zi A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi 127. Sayý / Kasım

8 Serhıldan Yeni Evrede KÜRT HAL KI NIN HER YER DE YÜK SELT TÝ ÐÝ SER HIL DAN A TE ÞÝ AN TEP Ý DE SAR DI 26 E kim gü nü sa at de DTP Þa hin bey il çe bi na sýn da bir a ra ya ge - len yak la þýk 500 ki þi, An tep in Va tan, Gü zel va di, Bay rak tar Ma hal le le ri ne ser hýl dan a te þi ni ta þý dý. Ey lem es na sýn da Kürt hal ký nýn sah te dost la rý nýn, re for mist le rin ey le - me hiç bir þe kil de des tek ver me me le - ri, re for miz min mü ca de le an la yý þý ný ve on lar dan bir an ön ce dev rim saf la - rý nýn te miz len me si ge rek ti ði ni biz le re bir kez da ha gös ter miþ ol du. Le ni nist - le rin i se ça týþ ma la rýn ba þýn dan so nu na ka dar Kürt hal kýy la bir lik te ser hýl dan - laþ ma sý, Kürt hal ký nýn zor za man la - rýn da kim le rin kürt hal kýy la da ya nýþ - ma i çe ri sin de o la cak la rý ný da bir kez da ha gös ter miþ ol du. Sa at de DTP ö nün de top la - nan kit le nin Va tan Ma hal le si ne yü rü - mek is te me si po lis ler ta ra fýn dan en - gel len di. Pan zer, çe vik kuv vet ve TEM po lis le ri nin sal dý rý sýy la kar þý la þan kit le, he men a ra so kak la ra çe ki le rek taþ - lar la kar þý lýk ver di. Ça týþ ma lar so kak so - kak de vam et ti. DTP nin ar ka so kak la rýn - da u zun sü ren ça týþ ma nýn ar dýn dan Sant - ral Cad de si ne çý ký la rak ba ri kat lar ku rul - du. Kit le bir sü re son ra Va tan Ma hal le - si ne geç ti. Bu ra da da ba ri kat lar ku ra rak Cen giz To pel Sant ral Yo lu na çý kýl dý. Kit le bu ra da ki ça týþ ma nýn ar dýn dan, tek - rar ça tý þa rak Va tan Ma hal le si ne çe kil di. Po lis, Va tan Ma hal le si nde ki kit le yi u zun sü re iz le mek le ye tin di. Bu a ra da kit le nin po li se a ra a ra sal dýr ma sý na kar þý lýk po lis, sa de ce gaz bom ba sý at mak la ye tin di. U - zun sü re bu ra da ka lan kit le nin ü ze ri ne TEM po lis le ri a teþ aç tý. Kit le nin kor ka ca - ðý ný dü þü nen po lis, yi ne taþ yað mu ru na tu tul du. U zun sü re bu þe kil de sü ren ça týþ Sayý / Kasım 2008 ma nýn ar dýn dan kit le Bay rak tar Ma - hal le si ne çe ki le rek te ker lek ler yak tý. Po li sin mü da ha le e de me me si ü ze ri ne kit le, sa at ci va rýn da da ðýl ma ya baþ la dý. Yi ðit Kürt hal kýy la o muz o mu za sa va þým ve ren Le ni nist le rin ön cü lük et ti ði ça týþ ma lar, yak la þýk dört bu çuk sa at sür dü ve fark lý ma hal ler le re sýç ra - dý. Ça týþ ma bo yun ca Kür dis tan Fa þiz - me Me zar O la cak, Vur Ge ril la Vur Kür dis ta ný Kur, Ya þa sýn Par ti miz TKEP/Le ni nist ve Bi ji Se rok A po slo gan la rý nýn sýk sýk a týl dý ðý gö rül dü. Ey lem es na sýn da ve son ra sýn da DTP Ýl Baþ ka ný nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu top lam 15 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Böl ge - de er te si gün sa ba ha ka dar pan zer ler, ö zel ha re kat tim le ri ve çok sa yý da po - lis ta ra fýn dan te rör es ti ril di. BÝ JÝ YE KÝ TÝ YA TE KO ÞÝ NA GE LAN! YA ÞA SIN KÜRT-TÜRK HALK LA RI NIN MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ! Antep ten Leninistler NOT: Bu ha ber, tan bul.indy me - di a.org si te sin den a lý na rak ha ber ni te li - ðin den do la yý ya yýn lan mýþ týr AN TEP TE TU TUK LA MA TE RÖ RÜ Kürt hal ký nýn An tep te ge liþ tir di ði ey lem li lik sü re ci ne An tep em ni ye ti gö zal tý ve tu tuk la ma te rö rü i le kar þý lýk ver di. 26 E - kim gü nü Va tan Ma hal le si nde ki ey lem, po li sin sal dý rý sý ü ze ri ne ça týþ ma ya dö nüþ müþ, ey lem es na sýn da ve son ra sýn da ya pý lan bir çok ev bas ký nýn da An tep DTP il baþ ka ný A li Þim þek in de a ra la rýn da bu lun du ðu top lam 15 ki þi gö zal tý na a lýn mýþ ve hep si tu tuk la na rak ce za e vi ne gön de ril miþ ti. He men ar dýn dan 20 E kim gü nü ya pý lan ba sýn a çýk la ma sý na ka týl dýk la rý ge rek çe siy le, 29 E kim gü nü sa ba ha kar þý yi ne 13 ki þi, ya pý lan ev bas kýn la rýn da gö zal tý na a lýn dý. Gö zal tý na a lý nan tüm ki þi ler, 2911 Sa yý lý Top - lan tý ve Gös te ri Yü rü yü þü Ka nu nu na mu ha le fet et mek, Gö rev li me mu ra di ren me ve gö re vi ni yap týr ma ma, Ya sa dý þý ör gü - te ü ye ol mak, Ör güt pro pa gan da sý yap mak id di a la rýy la bir gün son ra tu tuk la na rak ce za e vi ne gön de ril di ler. An tep te gö zal tý na a lý nan 28 ki þi nin ta ma mý nýn tu tuk lan ma sý, ser ma ye nin ne ka dar ta ham mül süz ol du ðu nun ve ge liþ me ler - den ne de re ce kork tu ðu nun bir gös ter ge si dir. Fa kat kor ku la rýn dan ke sin lik le kur tu la ma ya cak lar. An tep iþ çi ve e mek çi le ri ve e - zi len Kürt hal ký, ser ma ye yi her za man bu kor ku cen de re sin de tut ma ya de vam e de cek tir. MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ/AN TEP

9 Yeni Evrede Açıklama MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ NE YÖ NE LÝK BAS KI LAR DE VAM E DÝ YOR BA SI NA VE KA MU O YU NA 23 E kim 2008 ta ri hin de sa bah sa at le rin den i ti ba ren TKEP/L ör gü tü ne yö ne lik o pe ras yon a dý al týn da gün bo yun ca Mü ca - de le Bir li ði Plat for mu nun tüm bi le þen le ri ne dev let ta ra fýn dan kap - sam lý bir sal dý rý dü zen len di. Bu sal dý rý da Tak sim A yý þý ðý Sa nat Mer - ke zi, Sa rý ga zi A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, Ga zi A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi u - zun nam lu lu si lah lar la, Ga zi A yý þý ðý Sa nat mer ke zi nin cam ve çer çe - ve le ri de da hil, Sa rý ga zi A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi ve Ye ni Dö nem Ya - yýn cý lý ðýn ka pý la rý ký rý la rak ba sýl mýþ, ça lý þan la rý mýz si lah teh di diy le ye re ya tý rý la rak gö zal tý na a lýn mýþ týr. Bu bas kýn lar da tüm ku rum lar ta - lan e dil miþ, Ön söz Kül tür Sa nat der gi si nin tüm CD ve bil gi sa ya rý na el ko nul muþ tur. TÜ YAP ki tap fu a rý na ha zýr lan mak ta o lan 5 ki ta býn ka yýt la rý a lýn mýþ týr. Ye ni Dö nem Ya yýn cý lýk sa ba ha kar þý sa at le rin de ka - pý sý ký rý la rak ba sýl mýþ, þu an da gör dü ðü nüz gi bi tüm ar þiv ler yer le bir e dil miþ, tüm bil gi sa yar la ra ve lap top la ra el ko yul muþ ve ký rý lan ka pý - la rýn ki lit le ri de ðiþ ti ri le rek, a nah tar la rý ma hal le bak kal la rý na ve muh - tar la rý na bý ra ký la rak gi dil miþ tir. Yi ne bir çok ku rum ça lý þa ný nýn ev le - ri ne sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren bas kýn lar dü zen len miþ, a i le - ler ü ze rin de kor ku ya ra týl mak is ten miþ, bir çok ev ta lan e di lir ken Sü - ley man A CA Rýn ye ðe ni nin ka fa sý na si lah doð rul tul muþ tur. Bas kýn ya pý lan tüm yer ler de böl ge hal ký na ev le rin ve ku rum la rýn te rö rist yu - va sý ol du ðu iz le ni mi ya ra týl ma ya ça lý þýl mýþ týr. Gün bo yu es ti ri len bu te rör ha va sý so nu cu 11 ki þi gö zal tý na a lý na rak Va tan cad de sin de ki Te - rör le Mü ca de le Þu be si ne gö tü rül müþ ler dir. Gö zal tý na a lý nan ar ka daþ - la rý mý za u zun i sim lis te le ri gös te ri le rek bu lis te ler de ad la rý bu lu nan ki þi le rin a ran ma ya de vam e dil di ði söy len miþ tir. Sal dý rý lar sü rer ken ki mi der gi o kur la rý gö zal tý na a lý na rak teh dit e di lip bý ra kýl mýþ lar dýr. Gö zal týn da ka lan ar ka daþ la rý mýz a ðýr ce za lar la teh dit e di le rek po lis ta ra fýn dan ku ru lan düz me ce se nar yo la rý ka bul et me le ri sað lan - ma ya ça lý þýl mýþ týr. Es ti ri len bü tün bu te rör ha va sý nýn son ra sýn da gö - zal tý na a lý nan 11 ki þi den 6sý tu tuk lan mýþ týr. ÖN SÖZ Der gi si ge nel ya - yýn yö net me ni Son gül YÜ CEL, Mü ca de le Bir li ði Plat for mu söz cü sü Ve fa SER DAR, Sü ley man A CAR, dev rim ci bir iþ çi o lan Er can TÝL - MAÞ, E ði tim-sen li bir öð ret men o lan Er dal GÜ ZEL ve Ke nan AK - TAÞ tu tuk la nan ar ka daþ la rý mýz dýr. Mü ca de le Bir li ði Plat for mu bi le þen le ri ne yö ne lik bu sal dý rý yý do ðal kar þý lý yo ruz. Çün kü bu sis tem bu gü ne dek e þi ben ze ri gö rül me - miþ bir çö küþ ya þý yor. Em per ya list ka pi ta list dün ya kü re sel bir e ko - no mik kriz i çin de dir. Em per ya liz min e ko no mik il ha ký na uð ra mýþ TC e ko no mi si so nu na ka dar il hak e dil mek is te ni yor. E ge men bur ju va sý Sayý / Kasım 2008 nýf de rin bir e ko no - mik, po li tik kriz i - çin de de be le ni yor. E ge men bur ju va sý - nýf ken di i çin de ki çe liþ ki ler ve ça týþ - ma la rýn bir so nu cu o la rak güç süz ve ta - kat siz ka lý yor. E ge - men li ði ni sür dür - me nin tek bir yo lu ka lý yor; bas ký, þid - det, yýl dýr ma so nu cu po li tik çe vir me i le dev ri mi ve dev ri min ön cü sü nü tav si ye et - mek, dev rim be la - sýn dan kur tul mak týr. A ma na fi le Ger çek o lan dev ri min gün - cel li ði, so mut lu ðu ve o na uy gun dav ra - nan Le ni nist ön cü - nün te o rik, po li tik, i de o lo jik ve pra tik a tak lý ðý dýr. Ýþ te Kürt hal ký göz - le ri mi zin ö nün de ye ni ye ni ser hil dan la ra baþ vu ru yor ve öz gür lü ðü i - çin sa va þý yor. E ge men bur ju va sý nýf yö net mek te zor la ný yor, zo ra baþ - vu ru yor. El bet te çö kü þü ya þa yan bir sý nýf sos ya list bir dün ya nýn, e me - ðin dün ya sý nýn mü ca de le si ni ve ren dev rim ci ku rum la rýn ça lýþ ma la rý - na ta ham mül e de mez. Ko yu bir bas ký ve te rör uy gu la ya rak tüm top - lu mu sus tur ma ya, kö le lik ko þul la rý na bo yun eð dir me ye ça lý þýr. Da ha dün Fer hat GER ÇE K in so kak ta vu rul ma sý, En gin CE BE R in zin - dan da kat le dil me si, DTPnin ça lý þan la rý na yö ne lik bas ký la rýn ha la de - vam et me si gi bi. Mü ca de le Bir li ði Der gi si o la rak bu ra dan hiç bir bas ký nýn bi zi sos ya list bir dün ya yý kur ma mü ca de le sin den a lý ko ya ma ya ca ðý ný bir kez da ha dos ta düþ ma na i lan e di yor, Biz Ka za na ca ðýz di yo ruz! BAS KI LAR BÝ ZÝ YIL DI RA MAZ! YA ÞA SIN HALK LA RIN MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ! FAB RÝ KA LAR, TAR LA LAR, SÝ YA SÝ ÝK TÝ DAR HER ÞEY E ME ÐÝN O LA CAK! NOT: Y.E.Mü ca de le Bir li ði der gi si nin tu tuk la ma la rýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma dýr 9

10 Mücadele Birliği Platformu na Saldırılar Yeni Evrede BAS KI LAR, TU TUK LA MA LAR BÝ ZÝ YIL DI RA MAZ! DEV RÝM CÝ SA NAT SUS TU RU LA MAZ! 23 E kim 2008 gü nü Mü ca de le Bir li ði Plat for mu nun tüm bi le þen le ri ne dü zen le nen kap sam lý bir bas ký nýn son ra sýn da gö zal tý na a lý nan 11 ki þi den 6 sý 27 E kim gü nü çý ka rýl dýk la rý Be þik taþ A ðýr Ce za Mah ke me sin ce tu tuk - lan dý lar. Tu tuk la ma ha be ri nin ar dýn dan, 28 E kim gü nü ÝHD Ýs tan bul Þu be - si nde Tak sim A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, Sa rý ga zi A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, Ga - zi A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, A da na A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, Ýz mir A yý þý ðý Sa - nat Mer ke zi, An tep A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, An tep Genç E mek çi ler Bir li ði, Al man ya Re ut lin gen E mek Kül tür Mer ke zi, Dev rim ci Ýþ çi Ko mi te le ri, Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði ve E mek çi Ka dýn lar im za sýy la bir ba sýn a çýk la ma - sý dü zen len di. Bas kýn sý ra sýn da gö zal tý na a lý nan la rýn ve a i le le rin de ka týl dý ðý ba sýn a - çýk la ma sýn da, ku rum la rýn bas kýn sý ra sýn da na sýl da ðý týl mýþ ol du ðu da fo toð - raf lar la ser gi len di. Ya pý lan a çýk la ma da, ev ve ku rum la ra yö ne lik bas kýn lar da gö zal tý na a - lý nan ki þi le re u zun i sim lis te le ri gös te ril di ði ve bu lis te ler de ad la rý bu lu nan ki þi le rin ha la a ran ma ya de vam e dil di ði söy len di ði ne de ði ni le rek Gö zal týn - da ka lan ar ka daþ la rý mýz a ðýr ce za lar la teh dit e di le rek po lis ta ra fýn dan ku - ru lan düz me ce se nar yo la rý ka bul et me le ri sað lan ma ya ça lý þýl mýþ týr. Es ti ri - len bü tün bu te rör ha va sý nýn son ra sýn da gö zal tý na a lý nan 11 ki þi den 6 sý tu - tuk lan mýþ týr. ÖN SÖZ Der gi si Ge nel ya yýn yö net me ni Son gül YÜ CEL, Mü - ca de le Bir li ði Plat for mu söz cü sü Ve fa SER DAR, Sü ley man A CAR, Dev rim - ci bir iþ çi o lan Er can TÝL MAÇ, E ði tim-sen li bir öð ret men o lan Er dal GÜ - ZEL ve Ke nan AK TAÞ tu tuk la nan ar ka daþ la rý mýz dýr. Mü ca de le Bir li ði Plat - for mu bi le þen le ri ne yö ne lik bu sal dý rý yý do ðal kar þý lý yo ruz. Çün kü bu sis - tem bu gü ne dek e þi ben ze ri gö rül me miþ bir çö küþ ya þý yor. Ar týk bur ju va sý - nýf pa nik hal de ka pi ta liz mi çö pe at ma yýn di ye fer yat e di yor. El bet te çö kü þü ya þa yan bir sý nýf sos ya list bir dün ya nýn, e me ðin dün ya sý nýn mü ca de le si ni ve ren dev rim ci ku rum la rýn ça lýþ ma la rý na ta ham mül e de mez. Ko yu bir bas - ký ve te rör uy gu la ya rak tüm top lu mu so kak ta vu rul ma sý, En gin CE BE Rin zin dan da kat le dil me si nin DTPnin ça lý þan la rý na yö ne lik bas ký la rýn ha la de - vam et me si gi bi. Mü ca de le Bir li ði Plat for mu o la rak bu ra dan hiç bir bas ký - nýn bi zi sos ya list bir dün ya yý kur ma mü ca de le sin den a lý ko ya ma ya ca ðý ný bir kez da ha dos ta düþ ma na i lan e di yo ruz. BAS KI LAR BÝ ZÝ YIL DI RA MAZ, YA - ÞA SIN HALK LA RIN MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ de nil di. NOT: Tu tuk la ma la rýn ar dýn dan, lis te de yer al dý ðý ge rek çe si i le 2 ki þi da - ha te rör le mü ca de le þu be si po lis le rin ce gö zal tý na a lýn mýþ, sav cý lýk ta i fa de - le ri a lýn dýk tan son ra ser best bý ra kýl mýþ lar dýr. 23 E kim gü nü sa ba ha kar þý Tak sim A yý þý ðý Sa nat Mer - le zi de da hil ol mak ü ze re, Sa rý ga zi ve Ga zi A yý þý ðý Sa nat Der nek le ri i le þir ket le re o pe ras yon þek lin de bas kýn lar dü - zen len miþ tir. Bu bas kýn ve a ra ma lar da tüm bil gi sa yar lar, CD, ki tap lar, ar þiv ler vb bir çok þe ye el ko nul muþ, ay rý ca 11 ki þi de gö zal tý na a lýn mýþ týr. 6 ki þi nin tu tuk lan dý ðý bu sal dý - rý la rýn a ka bin de ya pý lan a çýk la ma la ra des tek ler gel me ye de - vam et mek te dir. Ýn san, bi ri nin yü zü ne a tý lan to ka dý ken di yü zün de his - se den dir dü þün ce siy le bu gün Mü ca de le Bir li ði Plat for - mu na ya pý lan sal dý rý yý in sa na ve dü þün ce ye ya pý lan sal dý - rý o la rak gö rü yo ruz. Tüm si vil ve res mi fa þist sal dý rý la ra kar þý a þa ðý da im za sý bu lu nan ku rum ve ki þi ler o la rak dev - rim ci de mok rat ve i le ri ci ay dýn lar la bir lik te dev rim ci sa na - týn ve dü þün ce nin sus tu rul ma ya ca ðý ný bu ra dan bir kez da - ha hay ký rý yo ruz. BAS KI LAR BÝ ZÝ YIL DI RA MAZ, DEV - RÝM CÝ SA NAT SUS TU RU LA MAZ di ye rek im za ya aç tý ðý da ya nýþ ma met ni ni im za la yan ku rum, sa nat çý ve ay dýn lar: Tak sim A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, Sa rý ga zi A yý þý ðý Sa nat Der ne ði, Ga zi A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, A da na A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, An tep A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, Ýz mir A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi, Al man ya Re ut lin gen E mek Kül tür Mer ke zi, Bek - sav, Ay dýn Sa nat çý Ý ni si ya ti fin den Þa ir Ru han Mav ruk, Þa ir A ti la O ðuz, Ti yat ro A ves ta, Ön söz Der gi si, Ý dil Kül tür Mer ke zi, Baþ ka Kül tür E vi- Ehp, Þa ir Eþ ref Yýl maz, Ya zar Bil ge su E re nus, Na zým Hik met Kül tür Mer ke zin den Ya zar Or han Ay dýn, Ti yat ro Si murg dan Meh met E sa toð lu, Nu - ret tin Gü leç, Ya pý Sa nat E vi, Þa ir Sü ley man Kap lan, Ön der Ba bat Kül tür Mer ke zi, Bed ret tin Ay kýn, Yar Ya yýn la rý, Er - dal Yýl dý rým - Psakd Es ki Kül tür Sa nat Sek re te ri, Tu tuk lu Ga ze te ci ler le Da ya nýþ ma Plat for mu Söz cü sü Ve Cey lan Ya - yýn la rý E di tö rü Ne ca ti A bay, Grup De ni ze Ez gi, Genç E - mek çi ler Bir li ði, E me ðe Ez gi Mü zik Gru bu, Þa ir Ka zým De mir, E kin Þi ir A töl ye si, Fo toð raf Sa nat çý sý De niz Ko çak, Bu lun maz Kül tür Mer ke zi, Ýz mir Ye ni ka pý Ti yat ro su Bal - ço va Be le di ye Ti yat ro su Yö net me ni Or çun Ma sat çý, Yýl - maz O nay, Ti yat ro O yun cu Ve Yo net me ni Meh met A tak, Öz gür Baþ ka ya Öz gür Ti yat ro, Si bel Öz bu dun, Te mel De - mi rel, Nur ha yat Po lat, An ka ra Sa nat Ti yat ro sun dan Ser pil Ý nanç, Ti yat ro Ve Si ne ma Sa nat çý sý Er tuð Ko ru yan, Ce lal Ba yar Ü ni ver si te si Ýk ti sat O yun cu la rýn dan Na zým Sa rý ka ya, Mar ma ra O yun cu la rý Sah ne si, A raþ týr ma cý Ya zar E sat Kork maz, Þa ir Mus ta fa Ba kýr, Mü zis yen En ver Çe lik, Mü - zis yen Av ni Sað lam, Þa ir O zan Ber ba ti, Grup Yo rum, Meh - met A li E riç. Ba sýn a çýk la ma sý na im za sý ný ek le mek is te yen ay dýn ve sa nat çý dost la rý mýz dan des te ði ni bek li yo ruz di yen A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi nin baþ lat mýþ ol du ðu im za kam pan ya sý na des tek ver mek is te yen ler, on soz der gi il.com ad re si - ne ma il a ta bi lir ler Sayý / Kasım 2008

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı