ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4208 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAKANA YARDIM KAPMPANYASI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4208 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAKANA YARDIM KAPMPANYASI."

Transkript

1 Hükümette kim var? Üç parti. CTP-BG, DP-UG ve TDP... Yani bugüne kadar UBP'ye muhalefet edenler... UBP'nin yaptýklarýný yapacaklarýna göre kazansalar ne, kazanmasalar ne? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4208 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KARGA KARGA GAK DEDÝ 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... YALANCI VEBA YALANCI VEFA Erdoðan Baybars BAKANA YARDIM KAPMPANYASI Ali Osman KISA BÝR EGE TURU Dolgun Dalgýçoðlu BESLEME OLMAK YA DA OLMAMAK Mehmet Levent ERSÝN BEY'ÝN KARTLARI... Ali Kiþmir Maaþlar ödenmeyince bu hükümet de AKP'nin tehdit ve þantajýna boyun eðdi... Bu seçimlerin hiçbir iþe yaramadýðý ve kim kazanýrsa kazansýn, sonuçta hiçbir þeyin deðiþmeyeceði dün çok net biçimde ortaya çýktý... Üç muhalefet partisinin oluþturduðu ortak hükümet en önemli dersinden sýnýfta kaldý... Hükümet AKP'ye Teslim oldu Geçmiþte maaþlarý ödemek için Ercan'ýn satýþýný þart koþan AKP, þimdi de ilahiyat koleji, Kuran kurslarý ve mali protokolün imzalanmasýný þart koþtu... Daha önce bu taleplere olumlu yanýt vermeyen hükümet dün onay verdi... Topluma þeffaflýk sözü veren Baþbakan Sibel Siber, maaþ gecikmesinin gerçek nedenini açýklama cesareti gösteremedi... Gerçek nedeni KTÖS ve KTOEÖS açýkladý. Sendikalar üç partinin oluþturduðu hükümetin AKP'nin þartlarýna UBP gibi onay verdiðini, böylelikle AKP'ye teslim olduklarýný vurguladý... "Dayatmalara boyun eðenler ancak kukla olurlar. Biz kukla hükümet seçmek için sandýða gitmeyiz" diyen sendikalar boykottan yana tavýr aldýlar sayfada Mýsýr halký bu kez tam patladý... Tahrir Meydaný mahþere döndü Halkýn saflarýna geçen ordudan Cumhurbaþkaný Mursi'ye 48 saat süre... Ya halkýn talepleri karþýlanacak, ya da ordu gereðini yapacak... Mýsýr Savunma Bakaný Sisi sokaklara dökülen halkýn protestolarýný ve taleplerini 'barýþçýl' olarak niteledi... Mýsýr'da asýl Arap Baharý þimdi yaþanýyor... Müslüman Kardeþler'in iktidardan uzaklaþtýrýlmasý Türkiye'de Erdoðan hükümetini de çok olumsuz yönde etkileyecek sayfada Girne'de yangýn Alsancak'taki yangýnda 300 dönümlük orman alaný kül oldu sayfada

2 SICAK HAVAYA DÝKKAT Ülkede önümüzdeki günlerde sýcak hava etkili olacak. Meteoroloji Dairesi'nin 8 Temmuz'a kadarki dönemi kapsayan raporuna göre, hava genelde açýk olacak. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde 36-38; sahillerde ise derece dolayýnda bulunacak; rüzgar genellikle Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette, periyodun son günlerinde yer yer kuvvetli olarak esecek. Meteoroloji Dairesi, 3 Temmuz Çarþamba günü ültraviyole radyasyonu çok yüksek olacaðýndan gerekli tedbirler alýnmadan, özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý uyarýsýnda da bulundu. BÝR HAFTADA 60 TRAFÝK KAZASI KKTC'de son bir haftalýk sürede 60 trafik kazasý meydana geldi ve bu kazalarda toplam 17 kiþi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, trafik kazalarýndaki toplam hasar miktarý 215 bin TL oldu. Kazalardan 20'si 18'i Gazimaðusa, 16'sý Girne, 2'si Güzelyurt ve 4'ü de Ýskele ilçesinde meydana geldi. Trafik polisleri bir haftada toplam 794 trafik suçu rapor etti. SON BÝR HAFTADA 794 SÜRÜCÜ RAPOR EDÝLDÝ Son bir haftalýk sürede, polis tarafýndan ülke genelinde yapýlan rutin trafik kontrollerinde, toplam 794 araç sürücüsü rapor edildi. Polisin açýklamasýna göre, araç sürücülerinin 292'si süratli, 4'ü tehlikeli 19'u dikkatsiz, 49'u seyrüsefer ruhsatsýz, 16'sý sürüþ ehliyetsiz, 17'sý alkollü, 6'sý emniyet kemersiz, 18'i sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 19'u "A" yol kullanma izinsiz, 9'u "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi. Ayrýca sürücülerin, 158'inin seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 37'sinin trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 3'ünün trafik ýþýklarýna uymamak, 2'sinin tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 2'sinin koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak ve 132'sinin de diðer trafik suçlarýndan rapor edildiði kaydedildi. ALSANCAK'TA EV YANGINI Alsancak'ta, Tayfun Karabey'e ait evin mutfaðýnda bulunan bulaþýk makinesindeki elektrik arýzasý yangýna neden oldu. Polisin tüm bu olaylar hakkýndaki soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. SEA-VÝEW HOTEL'ÝN DEMÝRBAÞLARI SATILACAK Ýskele Boðaz'ýnda bulunan Sea-View Hotel'in demirbaþlarý satýlacak. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre hotelin oda, bungalow, resepsiyon ve ofislerin mobilyalarý, beyaz eþyalarý ve mefruþatlarý, mutfak bölümünün sanayi tipi çelik gaz ocaðý, gazlý fýrýn, yemek muhafaza, servis bankolarý, raflar, bulaþýk teknesi ve restoran bölümünün ahþap servis bankolarý, yemek masalarý ve sandalyeleri bulunduklarý yerde ve durumda perakende usulü ve peþin parayla satýlacak. Verilen bilgiye göre, satýþlar, 8 Temmuz'da baþlayacak ve hafta içi, iþ günlerinde saatleri arasýnda hotelde yapýlacak. Konuyla ilgili daha fazla bilgi Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüðü Ayniyat ve Levazým Þubesi'nden alýnabiliyor. Hastaneyi birbirine kattýlar! Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu devlet Hastanesi'nde dün sabaha karþý sýralarýnda aþýrý alkolün etkisi altýndayken güvenlik görevlisi Murat Bergin'i ciddi þekilde darp eden Mehmet Kaplan ve Hilmi Ýnancý isimli kiþiler polis tarafýndan gözaltýna alýnarak dün yargý huzuruna çýkarýldý. Abbas ELMAS - Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Tural Güneralp, zanlý Mehmet Kaplan ve Hilmi Ýnancý'nýn Lefkoþa'da dün meydana gelen "Kasti hasar, uygunsuz tavýr ve hareket, ciddi darp ve rahatsýzlýk" suçlarýndan methalder olduðunu söyledi. Zanlýlarýn dün sabaha karþý sýralarýnda Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde bekleme salonunda görevli güvenlik görevlisi Murat Bergin'i ciddi þekilde darp ettiklerini belirten Güneralp, zanlýlar aleyhinde baþlatýlan soruþturmada zanlý Hilmi Ýnancý'nýn 184, zanlý Mehmet Kaplan'ýn ise 104 promýl alkollü olduðunun tespit edildiðini kaydetti. Zanlýlar aleyhinde baþlatýlan polis soruþturmasýnýn tamamlandýðýna dikkat çeken Tural Güneralp, her iki zanlýnýn da KKTC vatandaþý olduðunu belirterek zanlýlarýn davalarýnda hazýr bulunabilmeleri için mahkemenin uygun göreceði teminat þartlarýna baðlanmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti deðerlendiren Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit ise, savcýlýðýn talebini dikkate alarak her iki zanlýnýn da yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasý ve KKTC vatandaþý birer kiþinin 15'er bin TL kefalet senedi imzalamasý þartýyla tutuksuz yargýlanmalarýný emretti. Güney hayali baþýný yaktý KKTC'ye turist olarak giriþ yapan Rezan Ýpekdoðan isimli kiþi, bir aracýn bagajýnda Güney'e gidip 12 gün sonra ayni yolla dönmesinin ardýndan önceki gün Ercan Havalimaný'ndan çýkýþ yapmak isterken polis tarafýndan tespit edildi ve dün yargý huzuruna çýkarýldý. Abbas ELMAS - Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran polis memuru Ali Ersan, zanlý Rezan Ýpekdoðan'ýn 17 Haziran tarihinde yasadýþý yollardan kimliði tespit edilemeyen bir þahsýn yardýmý ile Metehan Sýnýr Kapýsý'ndan Güney Kýbrýs'a geçtiðini ve 30 Haziran tarihinde ayni yolla KKTC'ye geri döndüðünün öðrenildiðini söyledi. Zanlýnýn önceki gün Ercan Havalimaný'ndan çýkýþ yapmak isterken tespit edildiðini ve gözaltýna alýndýðýný ifade eden Ersan, yürütülen polis soruþturmasýnýn henüz tamamlanmadýðýný, olayla baðlantýlý bir kiþinin halen aranmakta olduðunu dile getirdi ve zanlýnýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit istenen süreyi verdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KARGA KARGA GAK DEDÝ Ayýkla bakalým oðlum þimdi pirincin taþýný... Kalkýp da Ali Osman'ýn Kaymaklý'da havuzlu üç süper villa yaptýðýný yazarsýn ha... Berber de sorar iþte ona: -Evcikler nasýl gidiyor? Bre aman zaman... Hangi evcikler... -O þu Þener yazdý... Ýnanamadým... -Berber ciddi miydi, diye sordum Ali Osman'a... -Çok ciddi, dedi... Aldý beni bir gayle... -Allah bilir, benim de ne zaman Bahama adalarýna gideceðimi sordu... Ya da sipariþ ettiðim Mercedes'in kaç Eurocuk olduðunu... -Yok, onlarý sormadý, dedi Ali Osman... -Derviþ'in bize ödemelerde neden bu kadar pinti davrandýðýný da mý sormadý?... -Sormadý... Yýllar önce 'Kýbrýs Postasý' gazetesinde Nejat Konuk için yazdýðým bir yazý geldi aklýma... Bir diyalog... Güya karþýlýklý konuþuyoruz Nejat Bey'le... "Günaydýn Nejat Bey, nasýlsýnýz?" diye soruyorum ona... Nejat Bey, "-Hamdolsun iyiyiz, geçinip gidiyoruz iþte... Ya siz nasýlsýnýz?" diyor bana... Ben de, "-Hamdolmasýn, biz iyi deðiliz Nejat Bey, geçinmeyip gitmiyoruz iþte" falan diyorum... Böyle sürüp gidiyor yazý... Derken bir telefon bir vatandaþtan: -Keþke ona maaþlara zam var mý, yok mu, onu da soraydýn! Hay Allah! Ben bu memlekette hiç kurgu roman yazamayacak mýyým? Bakýn... Gezi Parký eylemcileri ne yazmýþlar duvara: "TOMA'lara göðüs geren, iþte benim Zeki Müren"... Bir de Zeki Müren'in fotoðrafý yanýnda... Nasýl? Beðendiniz mi? Dahasý var... Þöyle yazmýþlar bir de: "Biz Zeki Müren'in askerleriyiz"... Mustafa Kemal'in deðil... Zeki Müren'in askerleri!.. Ah benim saf ruhlu kardeþlerim... Sizi nasýl tanýmam nasýl... Ama iþte yine de vazgeçmem huyumdan... Uydurmasyonlara... Atmasyonlara... Amma da kolay inanýrsýnýz... Doðruya sizi inandýrmakta bunun için mi bu kadar zorlanýrýz acaba? Maaþlar gecikti... Binbir gece masallarý bu da... Ýrsen Bey'le kimyasý uyuþan Tayyip Bey'in kimyasý uyuþmamýþ Sibel Haným'la... Kim mi söyledi? Kargalar tabii... Paracýklar gelmedi... Perþembenin geliþi zaten Çarþambadan belli deðil miydi? Adaþým Þener, daha bu hükümet kurulurken bunu söyledi... Söyledi de inanmadýnýz deðil mi? Kahin deðil kimse bu toplumda... Kahin olmaya da gerek yok zaten... Herþey o kadar basit... O kadar net... Ayna gibi... Bakarsan görürsün kendini... Asým Ýdris Bey'e sorun isterseniz... Söylesin size... Kuran kurslarý... Ýlahiyatýn yeni öðrencileri... Sen bunu reddedersin ha... O zaman avucunu yala! Zýrnýk yok sana! Adam gibi çýkýp bunlarý halka açýklamak çok mu zor? Bizim þeffaflýk ne oldu Sibel Haným? Bunlar da söylenmezse ne söylenecek bu halka? Baþlamadan bitti bu seçim bana kalýrsa... Kimse uðraþmasýn boþuna... Kim mi kazandý? AKP kazandý, ama siz AK Parti de diyebilirsiniz... Böyle bir düzende kurgu roman yazýlmaz da ne yazýlýr allahaþkýna? Ali Osman'ýn evcikleri ne olmuþ... Villa yahu villa!

3 AFRÝKA dan mektup... TAHRÝR VE TAKSÝM VE LEFKOÞA Sabaha dek ekrana çakýlýp Tahrir Meydaný'ný izledim... Bu ne isyan böyle... O ne müthiþ bir kalabalýk... Kýyamet gecesi gibi bir gece... Gerçek Arap Baharý herhalde bu iþte, dedim kendi kendime... Birincisinin sahte bir bahar olduðundan zaten hiçbir þüphem yoktu... Amerika tarafýndan getirilen Mübarek yine Amerika tarafýndan götürüldü... Devrim mi denir buna? Amerika hangi devrimi destekledi ki þimdiye kadar dünyada? Faþist darbelerin mimarý ne zaman devrimci oldu? Þu iþe bakýn ancak... Bu þeytan ruhlu mimar, yine de en aklý baþýnda görünenlerimizi bile 'demokrasi meleði' olduðuna inandýrmayý baþardý. Arap Baharý diye diye bal aktý aðýzlarýndan... Irak'a, Tunus'a, Mýsýr'a, Libya'ya bahar geldiðini müjdelediler! Hatta 2004'te bu baharýn bizim ayaðýmýza dek geldiðini, ancak aptallýðýmýz yüzünden onu kaçýrdýðýmýzý söyleyip durdular... Irak kan gölünde boðulurken, biz de bu kan gölünü yaratanlarla bahara koþuyorduk hesapta burada... Solcu bildiklerimiz bile, "Gerekirse emperyalistlerle de iþbirliði yapacaksýn" diye akýl veriyorlardý bize akýl... Ne yaþadýklarýndan, ne de okuduklarýndan bir þey öðrenememiþlerdi anlaþýlan... Oysa Yannis Ritsos'a sorsalar... Pablo Neruda'ya... Mayakovski'ye... Ve Nazým Hikmet'e sorsalar... Þeytanla yataða girmenin ne demek olduðunu söylerlerdi onlara mutlaka... Kahire'de Tahrir... Ýstanbul'da Taksim... Gürül gürül... Ya bizde? Hani bizim Tahrir'imiz, Taksim'imiz... Yoksa sebep mi yok olmasý için? Bu büyük isyanlar için onlarýn sebebi var da bizim mi yok? Kýrk yýldýr yurdu ikiye bölünmüþ bir halk... Nasýl kuzu kuzu yerinde oturur? Oturur da baþka ülkelerdeki isyanlarý izler ekrandan... Sanki kendinin hiç öyle ciddi sorunlarý yok, hiç öyle ayaklanacak sebebi yokmuþ gibi... Tahrir Meydaný'na toplananlar bizim bu adadaki tüm nüfusumuz kadar... Onda birimiz toplanýp Maraþ'a yürüsek... Çoktan yýkýlýrdý o duvarlar... Çakýlýp kaldým ekrana sabaha kadar... Tahrir'e baktým... Taksim'e... Rio De Janeiro'ya... Eminim tüm dünya bir sabah uyanacak ve herkes hep birden yürüyecek... Yollar, sokaklar, meydanlar kalabalýklarla dolacak... Hiçbir hükümet, hiçbir polis duramayacak karþýlarýnda... Ne biber gazý... Ne gaz bombasý... Ne mermi... Ýþe yaramayacak hiçbiri... Bu kervana biz de katýlacaðýz elbette... Kurtlar yutmadan bizi... Gireceðiz bir gün mutlaka sýraya... Tahrir... Taksim... Lefkoþa... KTÖS ve KTOEÖS'ten maaþ eleþtirileri Elcil: Siber hükümeti direnç gösteremedi Gökçebel: Dayatmalara karþý çýkýlmalý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), hükümetin Haziran ayý maaþlarýný gününde ödeyememesini eleþtirdi. Ýki sendika, adanýn kuzeyinde "Türkiye tarafýndan kurdurulan siyasi rejimin", çalýþanlarýn maaþlarýnýn gününde ödenmemesiyle bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koyduðunu vurguladý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ile KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel dün KTÖS Lokali'nde düzenledikleri ortak basýn toplantýsýnda, maaþlarýn gününde ödenmemesini eleþtirdi. Yapýlan ortak açýklamada þöyle denildi: Adamýzýn kuzeyinde Türkiye tarafýndan kurdurulan siyasi rejim çalýþanlarýn maaþlarýnýn gününde ödenmemesi ile bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koymuþtur. Sürdürülebilirliði olmayan bu rejim "dayatma, buyurma ve emir almaya dayalýdýr. Adanýn kuzeyine bu ülkenin kaldýramayacaðý kadar Türkiye'den nüfus taþýnmasý, siyasi gelecek için aþýrý istihdamlar, güvenlik gerekçe gösterilerek, nüfusa göre iki buçuk kat polis istihdamý, 40 TC askeri varlýðý, partizanlýk, vergi kaçakçýlýðý, TC'li þirketlerin vergiden muaf tutulmasý, üretimin bitirilerek bunun yerine kumar, fuhuþ ve kara paraya dayalý ekonomi, TC'nin uyguladýðý ekonomik ambargo sebebi ile üretilenlerin ihraç edilememesi TC kökenli bankalarýn mevduatlarý toplayýp dýþ ülkelerde kaçýrmasý sonucu yüksek faizler, devleti yönettiðini söyleyenlerin yerli bankalarla sosyal güvenlik fonlarýný kredi alma bahanesi ile hortumlamalarý bütçede açýðýn oluþmasýnýn temel nedenleridir. Bunun yanýnda TL "Paranýn serbest kalmasý için bir takým prosedür gerekiyor. Her ayýn 15'inde Türkiye hükümetiyle temasa geçiliyor. Hükümetimizin kurulmasý geç olduðu için burada bir aksama oldu..." Baþbakan Sibel Siber, maaþlarýn gecikmenin kullanmamýz sonucunda ortaya çýkan enflasyondan toplum olarak fakirleþmemiz de en büyük etkenlerden bir tanesidir. Ülkemizdeki kurumlarýmýzýn baþýnda bulunan yöneticilerin TC'den atanmasý ve bunun yanýnda TC elçisinin vali gibi görev yapmasý adamýzýn kuzeyini TC'nin sömürgesi yapmýþtýr. Rehine mantýðýna dayalý buyruklarýn yerine getirilmesine baðlý maaþlarýn eksilen kýsmýnýn TC'den tamamlanmasý süreci bu ay maaþlarýn gününde ödenmemesini getirmiþtir. Bilindiði üzere Ýrsen Küçük hükümeti TC'den aldýðý her emri fazlasý ile yerine getirerek, "istikrar hükümeti" ünvanýný kazanmýþtýr. Kulluða dayalý bu kukla hükümetçilik oyununda TC maaþlarýn eksilen kýsmýný tamamlamayarak UBP'ye ve Ýrsen Küçük'e sahip çýkmakta ve 28 Temmuz'da yapýlacak olan seçimlere de doðrudan müdahale etmektedir. Oysa yapýlan dayatmalara Sibel Siber hükümeti de direnç göstermemiþtir. Kuran Kurslarýnýn açýlmasý ve Ýlahiyat kolejine yüzlerce öðrencinin alýmý, okulun büyütülmesi ile ilgili ortaya konan talebe ilk anda olumlu yanýt vermeyen Sibel Siber hükümeti maaþlarýn eksilen kýsmýnýn TC tarafýndan tamamlanamamasý yüzünden ödeme yapamayýnca bugün itibarý ile Kuran kurslarýna onay vererek ödeme ile ilgili gecikme ortadan kaldýrýlmýþtýr. Görüleceði üzere 1974'ten önce Rum þövenistlerin Kýbrýslý Türkler'e uyguladýklarý baský ve ambargoyu aratmayacak uygulamalar AKP tarafýndan açýkça dayatýlmakta ve hangi hükümet gelirse gelsin para almak için Kýbrýslý Türkler'in iradesi Ankara'ya teslim edilmektedir. AKP'nin þeriatçý, dini siyaset aracý KKTC ile Türkiye arasýnda her ayýn 15'inde mali kaynak aktarýmý için yapýlan temasýn, hükümetin kurulma aþamasýna denk gelindiði için aksamasýndan kaynaklandýðýný söyledi. Siber, halka maaþlarý yükseltme sözü veremediklerini ama yaþam kalitesizi yükseltme sözü verdiklerini ifade ederek, halkýn yüzünde mutluluk, güven ve "bu ülke benimdir, burasý benimdir, bu hükümet benim adýma bu ülkeyi yönetiyor" duygusunu yaþatmak istediklerini DUVAR ÝLANLARI ÝÇÝN AD ÇEKÝMÝ YAPILDI - KKTC'de 28 Temmuz'da gerçekleþecek Erken Genel Seçimi çerçevesinde Lefkoþa'daki duvar ilanlarýnýn sýralamasý için ad çekimi yapýldý. Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Emine Dizdarlý huzurunda Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu'nda yapýlan ad çekimi sonucunda sýralama þu þekilde oldu: Ulusal Birlik Partisi (UBP), Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG), Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG). Kýdemli Yargýç Bertan Özerdað'ýn da hazýr bulunduðu çekiliþte ayrýca baðýmsýz adaylarýn sýralamasý da belirlendi. Çekiliþe göre sýralama "Barýþ Mamalý, Mehmet Tel, Növber Gürtay ve Görkem Eylem" þeklinde oldu. Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Emine Dizdarlý, ad çekiminin Yüksek Seçim Kurulu'na yapýlan baþvuru sýrasýna göre yapýldýðýna dikkat çekti. olarak kullanan zihniyeti Sibel Siber hükümetini de teslim almýþ görünmektedir. Maaþlarýn eksilen kýsmýnýn tamamlanmasýný AKP tarafýndan Kuran Kurslarýna izin verilmesine baðlanmasý ve buna da "Þeffaf Sibel Siber" hükümetinin onay vermesi Kýbrýslý Türkler'in kimliðine kültürüne yönelik saldýrýlara hükümette olan üç partinin de aynen UBP gibi onay vermesi anlamý taþýmaktadýr. Seçime gidilen bu dönemde laf üretmenin kolay olduðunu fakat siyasi iradeye sahip çýkarak, okullarýn dýþýnda gericilere, yobazlara çanak tutacak, bilim yerine korku ve hurafenin öðretildiði kurslara izin vererek hükümetteki partilerin de AKP'ye teslim olduklarýnýn açýk bir göstergesidir. Yapýlmasý gereken bu dayatmalara karþý çýkmak, elde mevcut geliri adil paylaþmak, ülkemizin kaldýramayacaðý nüfus ve vatandaþ yapma uygulamalarýný ret ve iptal etmek, yobazlýðý ve þeriatçýlýðý yaymakla görevli Vali durumundaki TC elçisini ve buradaki müþavirlerini istenmeyen adam ilan etmek ve imam kýlýðýndaki misyonerleri geri göndermek olmalýdýr. Dayatmalara boyun eðenler, ancak kukla olurlar. Biz kukla hükümet seçmek için sandýða gitmeyiz. AKP hükümetinin tehdit ve þantaj politikalarý gereði Ercan Havaalaný yandaþ þirkete peþkeþ çekildikten sonra maaþlar ödenmiþtir. Bugün Ýlahiyat Koleji ve Kuran Kurslarý þart olarak öne sürülüyor Protoklünün imzalanmasý isteniyor. Bu tehdit ve þantajlar reddedilmediði sürece Kýbrýslý Türkler'in siyasal iradesine saygý duyulmadýðý gibi, halkýn hükümeti de olunamaz... Siber'den maaþ açýklamalarý belirtti. Kendileri için halkýn özne olduðunu vurgulayan Baþbakan Siber, toplumun ülkesine, hükümetine, devletine yabancýlaþmasýný kýrmaya çalýþtýklarýný kaydetti. Bakanlar Kurulu, dün saat 11.00'de Baþbakan Siber baþkanlýðýnda toplandý. Siber, toplantý öncesinde basýna yaptýðý açýklamada, halka seslenerek "Görevi devraldýðýmýzdan beri size verdiðimiz söz vardý. Neydi bu? Açýk, þeffaf ve hesap verebilirlik ilkesinden hiçbir zaman sapmayacaðýz" dedi. Gündemi meþgul eden kamu görevlilerinin ödenmeyen haziran maaþlarý konusunun merak edildiðini belirten Siber, bu konuda bilgi verdi. ÖDEME NÝYE GECÝKTÝ? KKTC ile Türkiye hükümetleri arasýndaki mali iþbirliði protokolü bulunduðunu ve Türkiye'den kaynak alýndýðýný ifade eden Baþbakan Siber, þöyle konuþtu: "Bununla bütçe açýðýmýzý tamamlýyoruz. Bu prosedürde bir gecikme yaþandý. Çünkü her ayýn 15'inde KKTC hükümeti ile Türkiye hükümeti temasa geçiyor. Ama bizim hükümetimizin kurulmasý geç olduðu için burada bir aksama oldu ve maaþlarýn ödenmesi Cuma gününe yetiþemedi. Biz çok uðraþtýk, maaþlarýn gününde ödenmesi için büyük gayret sarf ettik ama paranýn serbest kalmasý bir takým prosedürler gerektiriyor. Bugün size buradan bir söz veriyorum ki, bugün maaþ ödemesi yapacaðýz ama detaylarla ilgili, kaçta ödenecek ve ne olacak, sizi daha sonra bilgilendireceðiz." "MAAÞLARI DEÐÝL AMA YAÞAM KALÝTESÝNÝ YÜKSELTECEK KARARLAR" Baþbakan Sibel Siber, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantýsýnda, halkýn yaþam kalitesini yükseltecek kararlara imza atmak istediklerini belirterek, "Biz 'yaþam kalitesini yükselteceðiz' derken geçmiþ iktidar yetkilileri tarafýndan maaþlarda yükselme diye algýlandý. Size maaþlara yükselme sözü veremiyoruz ama yaþam kalitenizi yükseltme sözü veriyoruz" dedi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Görüp gelen tehdit ve þantajý AKP'den Çekilin izzet-i ikballe bâb-ý hükümetten Kaçýnýn bu halkýn onurunu çiðnetmekten Yeter artýk daha kötüsü yok boyun eðmekten Kalay KIBRIS'TA HER YER "Taksim" DEÐÝL, "taksim"dýr Türkiye'de sadece Ýstanbul deðil, her yer Taksim, her yer direniþ Ankara, Mersin, Ýzmir, Adana, bütün bu þehirler "Taksim", bütün þehirler "direniþ." Üniversitelerin mezuniyet törenlerine damgasýný vuran yine "Taksim", yine "direniþ" Hipodromlar, stadyumlar, sokaklar, parklar, meydanlar, her yer gerçekten "Taksim", her yer gerçekten "direniþ". "Taksim" olmak için, "direniþ" olmak için halk olmak lazým öncelikle, Kýbrýs'ta ne adanýn taksimine karþý çýkacak bir halk var, ne de "Taksim" olacak bir halk Kýbrýs'ta her yer "Taksim" deðil, "taksim"dir ve fakat hiçbir yer "direniþ" deðil Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BAKANA YARDIM KAPMPANYASI!.. Geçen günkü haber sitelerinde Emre arkadaþýmýzýn bir haberi vardý... Eski Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn resmiyle yayýnlanan haber, maaþýný ödenemediði için acý ve ýstýrap içerisinde feryat eden Tatar'dan bahsediyordu... Tatar'ýn isyanýný dile getiriyordu. Haziran maaþlarý teknik bir nedenden dolayý yatýrýlamadýðý için kredi kartlarýna olan taksitlerini ödeyemeyeceði için faiz yiyeceðinden þikayet ediyordu Tatar... Çoluk çocuða ekmek alamayacaðým... Elektrik faturalarýný ödeyemeyeceðim... Çocuðun cebine harçlýk koyamayacaðým þikayetinde bulunmuyordu. Kredi kartlarýnýn taksitlerini ödeyemeyeceði için faize gireceðinden dolayý isyan ediyordu... Ben öyle böyle anlamam... Mutlaka birilerinin ahý tutmuþ olmalý kendisini... Beddua kolay mý?! "Alma mazlumun ahýný çýkar aheste aheste!" derler ya... Tatar, görev süresi içerisinde acaba birilerinin ahýný mý aldý? Oysa hiçbir cenazeyi kaçýrmaz, düðün dernek dendi mi içinde... Kuaför açýlýþlarý, bar açýlýþlarýnda kurdeleleri keserken görmekteydik onu... Ben anladým... Þu hýnzýr emekliler var ya... Onlarýn baþýnýn altýndan çýktý bu aksaklýklar... Yaþlandýlar... Ýnsan yaþlandýkça ahý tutarmýþ... Bedduasý yerde kalmazmýþ derler... Bir yandan Direktör, bir yandan Tolga, öte yandan Üney Bey'ler, verdiler Ersin Tatar'a ahý... Verdiler bedduayý ve onu beþ kuruþa mahkum ettiler. Günahlarýný almayayým ama acaba mazbata maðdurlarýnýn da bedduasý var mý bu iþin içinde? Mazbatacýlarýn çalmadýklarý kapý kalmadý... Doðru dürüst bir yasa yapýlmadýðý için 31 Temmuz'dan sonra hapse girecekler... Emekliler maaþlarýndan yapýlan kesintiler nedeniyle kendisini mahkemeye verdiler ve kazandýlar... Ancak mahkemeye raðmen Ersin Bey o geriye dönük kesintileri ödemeye yanaþmadý emekli vatandaþlarýna... Eh, onlarýn da yapabileceði tek birþey vardý, onu yaptýlar. Beddua ettiler!.. Ah ile daðlar yýkýlýrmýþ derler ya, Ersin Bey haline þükretsin... Sadece parasýz kaldý þimdilik... "Maaþlarýmýz nerede?" diyerek feryat eden Tatar'ýn isyanýna her taraftan cevaplar geldi... Londra'dan arayan bir vatandaþ, "Üzülme guzzum. Söyle kaç paradýr kredi borcun da ben emekli paramdan öderim.yeter ki sen üzülme, gençliðine yazýk deðil mi?" Lefkoþa'dan bir diðeri, "Hemen yardým kampanyasý baþlatalým. Bakaný parasýzlýktan kurtaralým" diyorlar... Yurt içinden ve yurt dýþýndan birçok vatandaþ bu acýnasý duruma yabancý kalmadýlar ve yardým toplamaya karar verdiler... Yakýnda makbuz karþýlýðý elde edecekleri geliri, medya huzurunda Tatar'a teslim edeceklerini de bize ilettiler! Halkýmýz bu kadar duyarlý iþte... Kendi yemez yedirir! Maliye Bakanlýðý'nýn elektrik borcu nedeniyle elektriðini kesmeye gelen kurum görevlilerini polis zoruyla Maliye'den attýran bakaný unutmayan sade vatandaþlarýn bu hareketi herkesin gözlerini yaþarttý... Þimdi eski bakan Tatar'ýn bu konudaki yorumlarý merak ediliyor.. Durduran sordu: Bizdeki meclis ne iþe yarar? YKP Boykot Eylem Komitesi üyesi Alpay Durduran dün boykot hakkýnda açýklama yaptý. Boykotun haklý gerekçelerini sýralayan Durduran þöyle dedi: Meclis baþkan yardýmcýsý Yektaoðlu'nun açýklamalarý biraz olsun seçimle seçilenlerin ne iþe yaradýðýný ve mebuslarýn halký nasýl temsil edebildiklerini gözümüzün önüne serdi. Açýklamalarý arasýnda meclise sunulan yasalarýn seçim nedeniyle kadük düþmesini ve bunun çok büyük bir sayý olduðunu eleþtirdi. Mebuslarýn meclise devam etmemelerini esas eleþtiri olarak ileri sürdü. Haklýdýr. Meclise devam þarttýr. Onun içindir ki mebuslarýn mebusluktan baþka iþ yapmasýna yasak getirilmez. Mebus baþka iþ yapamayacak kadar meþgul olur yani iþ yapar. Bizde ise mebus yetkisiz ve görevsiz kalýr ve baþka iþlerle uðraþýr. Zaten baþka iþ yapmasa da yapacaðý iþ sadece kendisine yarar. Mebusluk deyip kimsenin kulak asmadýðý çalýþmalar yapsa sadece kendini tatmin eder. Mebus görev yapmaya kalksa bilgi alma hakký bile olmadýðý için kendi arayacak kendi bulacak ve fýrsat bulur da açýklarsa saðýr kulaklarda kaybolup gidecektir. Bu demek deðildir ki mebuslar haklýdýr. Tam tersine mebuslar kendilerine görev ve yetki vermek için çalýþmadý. Ýçtüzük deðiþiklik önerileri de mebusa yetki vermek için bir çaba sayýlamaz. Bazý mebuslarýn parti deðiþtirmeleri ve rüþvet teklifi aldýklarýnýn eleþtirilmesi de boþ bir eleþtiridir. Bunlarý önlemek için Türkiye'de askeri hükümet (cunta) çok gayret sarf etti ama kurnaz mebuslar bunlarý aþmayý baþardýlar. Esas olan iþleyen bir meclis ve muhalefete araþtýrma, soruþturma ve meclisin hukuki desteðinden tam yararlanma hakký vermektir. Hükümeti kurdurunca onun buyruðuna giren meclis ne yaparsa yapsýn tatminkâr hizmet veremez. Hükümeti denetleyecek olan meclistir, iktidarý(!) denetleyecek olan da muhalefettir. Ýktidarýn, yönetimi usulsüzlüklerle yolundan saptýrmasý ve kayýrmacýlýkla seçimleri etkilemesi ancak mebuslarýn özellikle muhaliflerin denetimi ile engel olunabilse, olur. Meclisin ve mebusun rolü tamam deðilse ve araþtýrma komitesinde bile çoðunluk iktidarýn mebuslarýnýnsa kim denetleyecektir?! Ýzcan: Statükoyu reddediyoruz Birleþik Kýbrýs Partisi Toplumsal Varoluþ Güçleri seçim çalýþmalarý çerçevesinde dün KTOEÖS'ný ziyaret etti. Ziyarette KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel ve BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan basýna açýklamalarda bulundu. KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel basýna yaptýðý açýklamada, Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nýn yýlklardýr toplumsal konularda mücadele ettiðini, topplumsal çýkarlarý zümresel çýkarlarýn önünde tuttuðunu belirterek, her ortamda kendi duruþunu belirleyip yoluna devam ettiðini söyledi. Yaklaþan erken genel seçimlerle ilgili Sendikal Platformla birlikte ortak görüþlerini ortaya koyduklarýný ifade eden Gökçebel, "Birleþik Kýbrýs Partisi ile daha önce Bu Memleket Bizim Platformu ve Sendikal Platform içinde birlikte çalýlýþtýk. Bir çok ortak alanda çalýþtýk. Kýbrýs'ýn içinde bulunduðu olaðan üstü durum, Kýbrýs sorununun henüz çözülmemiþ olmasý, barýþa ulaþýlamamasý, dayatýlan paketler ve neo liberal politikalar sonucu iþsizliðin artmasý, haklarýn budanmasý ve göçün artmasý ile ilgili ortak mücadele verdik. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da ortak mücadele verdiðimiz örgütlerle ortak siyasal mücadele vermeye de devam edeceðiz. Seçimleri araç olarak görüyoruz. Kýbrýs toplumunu bir cendereye sokan bu süreçte bir kapý açabilmesini umut ediyoruz. Her örgüt kendi mücadele alanýný seçer ve farklý yollardan da olsa ayný hedefe ulaþmak için mücadele eder. Bu noktada BKP Toplumsal Varoluþ Güçlerine baþarýlar dileriz" dedi. BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan ise yaptýðý konuþmada, BKP Toplumsal Varoluþ Güçleri olarak her gün büyüyen bir ivme kazandýklarýný belirterek, güçlenmelerinin, büyümelerinin nedeninin halký temsil etmeleri ve halkýn taleplerini ortaya koymalarý olduðunu söyledi. "Bu günkü rejimi ve statükoyu reddediyoruz" diyen Ýzcan, bugünkü düzen ve statükonun bu düzenden beslenenlere hizmet etmekte olduðunu vurguladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BESLEME OLMAK YA DA OLMAMAK Haberi okuyunca þok oldum. Ciðerlerim eridi nerdeyse... Tanýdýk, bildik bir kiþi olunca, insan daha fazla üzülüyor böyle þeylere. Maaþlar Cuma günü ödenemedi ya... Birçok vatandaþ gibi eski Maliye Bakaný Ersin Tatar da çok zor durumda kalmýþ. Çok büyük sýkýntýlar içine düþmüþ. Ýsyan ediyor maaþlarýn ödenmemesine. Borcu varmýþ... Faize girecekmiþ... 8 bin 500 liralýk kredi kartý borcunun son ödeme tarihi geçmiþ. Ben bütün bunlarýn altýndan nasýn kalkacaðýmý bilemiyorum, diye feryat ediyor adeta! Kuþkusuz Ersin Tatar gibi ayný sýkýntýlarý yaþayan binlerce vatandaþ var. Ama Ersin beyin feryadý ismiyle cismiyle gazetelere de yansýyýnca insanýn yüreði baþka burkuluyor! Bakarsýnýz bir hayýrsever vatandaþ çýkýp bir yardým kampanyasý baþlatýr Ersin bey için. Bu zor günlerini atlatmak üzere akmazsa damlar bir destek olur. Çünkü feryadý gazete sütunlarýndan taþan ilk maðdur olarak kimbilir ne zor durumdadýr. Yoksa öyle olmasaydý, bütün vatandaþlar gibi içine atmaz mýydý o da? Ýki lâfýnýn birinde "Ekonomimiz uçuyor" diyordu Ersin bey. Gelirlerin arttýðýný, bütçe açýðýnýn giderek düþtüðünü söylüyor, Türkiye'den gelen AKP aðalarýnýn bunu onaylayýp aferim çekmesiyle, uçuþlarda büyük irtifa kaydediyordu. Gerçi ekonominin bu uçuþu içinde 1 iþyeri açýlýyorsa, 10 iþyeri kapanýyordu her gün! Ekonomi uçuyor ama, iþadamýnýn, sanayicinin, turizmcinin, çiftçinin, hayvancýnýn, esnafýn bu uçuþa katýlmak için kanat çýrpacak hali bile kalmýyordu! Þimdi Ersin Tatar'ýn uçan ekonomisi kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýný bile ödeyemeyecek noktaya geldi! O kadar yükseklere uçtu ki bu ekonomi, gözden kayboldu ve aþaðýda hazinenin tamtakýr kuru bakýr olduðunu göremez, tüm sektörlerin feryadýný duyamaz oldu! Tam olarak deðilse bile iyi kötü bir maaþcýðý vardý Ersin beyin. Her ay o maaþa bakardý eli. Þimdi o da ödenmeyince ne yapsýn? Ne yeyip ne içsin? O isyan etmeyip de kimler isyan etsin? Oysa kaç defa söyledik... "Be Ersin bey" dedik, "Bu kadar yüksekten uçma gardaþ. Ýlle de uçacaksan, gözün görebileceði, kulaðýn duyabileceði irtifada uç. Ki maazallah baþýna bir iþ gelip de imdat istediðinde, yardýmýna koþan bulunabilsin!" Ne güzel uçuyorken... Þimdi kredi kartýný bile ödeyemeyecek noktaya çakýl! Olacak iþ mi?! Sibel Siber açýkladý. Maaþlar, Türkiye kaynak aktarmadýðý için ödenemedi. "Kendi kaynaklarýmýzla maaþlarýn yüzde 60'ýný ödeyeceðiz" dedi. Böylelikle, finansman konusundaki "teknik arýza"nýn Türkiye'den kaynaklandýðý en yetkili aðýzdan açýklanmýþ oldu. Erdoðan bu "teknik arýzayla" demek istiyor ki... Hepiniz benim beslemem, benim kölemsiniz... Ekmeðinize, suyunuza kadar ben veriyorum. Biliniz ki ben birþey söyledim mi bu kanundur! Karþý koyarsanýz, ekmeðinizi de suyunuzu da keserim! Dedi ve kesti! Ne dersiniz? Ya boyun eðip köleliði kabul edecek... Ya da al baþýna çal deyip... Bir fatura da "anavatana" siz keseceksiniz! Bu faturaya yazýlacak o kadar çok madde var ki... Yeter artýk!.. Bir verip on almasý deðil! Öde bakalým...

5 2 Temmuz 2013 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Portakal festivali bomba gibi devam ediyormuþ. Bu arada sorayým. Dalýnda kalmýþ narenciye var mý acaba? Birkaç ekþi istiyoruz da. YALANCI VEBA YALANCI VEFA MÝÞ-MIÞLAR * Ejder Aslanbaba basýnýn karþýsýna yeni belgelerle çýkacakmýþ. - Bana bak, eðer benim de adýmý karýþtýrýrsan karýþmam ha Defterleri yýrtarýz! * Siber hükümeti TOMA yerine yangýn aracý almayý düþünüyormuþ. - Yangýn aracý mý? Çok güzel. Bunlar nostaljik, çevreci falan takýlýyor ya, alacaklarý yangýn aracý da tulumbadýr muhtemelen. * Bir inþaat iþçisi yataðýnda yatan kadýný pencereden izlemiþ. - Röntgencilik de boyut deðiþtirdi anlaþýlan. Eskiden anahtar deliðinden bakarlardý. * Maaþlar teknik bir arýza yüzünden ödenememiþ. - Ah o Tatar ah Giderayak, para sayma makinesini bozdu mutlaka Bunlar da paralarý sayamayýnca ödeyemedi tabii. * Reþat Akar, bu ülke ekmeðinin yenmemesini önermiþ. - Yemiyoruz, yiyemiyoruz ki zaten... Ya gurguramýzda kalýyor, ya midemize oturuyor! * Partiler temiz siyaset vaat ediyormuþ. - Hadi bakalým kolay gelsin. Kendileri kirletti, kendileri temizlesin. * Baþbakan Siber "Yasadýþý iþlemler iptal edilecek" demiþ. - CEK deme bize artýk CEK deme TÝK de. Ýptal ettik de. Gerisi hikaye. Hele maaþlar da zamanýnda ödenmeyince! * Yeni hükümet ateþten gömlek giymiþ. - Yok caným o kadar abartmayýn. Gömleði giymiþ olabilir ama risk yok. Ýtfaiye sürekli olarak arkasýnda dolaþýyor. Komþunun baþý belada. Yalancý veba salgýný var. Binlerce kanatlý hayvan telef oldu, daha binlercesi de risk altýnda. Bilmem dikkat ettiniz mi? Bu Rumlarýn baþýnda bir bela var. Sarýldýklarý her dal kýrýlýyor. Þimdi de veba... Allah yardýmcýlarý olsun. Ha Bu arada o "yalancý veba" KKTC'de de görülmüþ. Görülmüþ ne demek. Komþu bizden bulaþtýklarýný iddia ediyor zaten. Baþka bir iddia olsa, Rum'un iddiasýna itibar etmezdim. Ama söz konusu olan yalancý veba ise, doðrusu inanýrým. Çünkü bizim her þeyimiz yalan üstüne. Vebamýz da, vefamýz da Hatta devletimiz bile! BÝR YANIM SOÐAN, BÝR YANIM SARIMSAK TDP Maðusa milletvekili adayý Fatma Solmaz'ýn, AKP ve Erdoðan'cý olduðu iddia ediliyor. Kendisi de gocunmuyor zaten. Memnun bile oluyor. Reklam reklamdýr çünkü. Dün de "Bir yaným sað, bir yaným sol" demiþ gazetecilere. Maþallah belli ki kültürlü bir haným Maðusalý bir seçmen olarak ben de düþünecem hakkýnda. Biraz tecrübesiz gibi. Sað sol yerine baþka bir tanýmlama yapabilirdi. Keþke bir yaným soðan, bir yaným sarýmsak deseydi. Böylelikle mutfaktaki ev kadýnlarýnýn çok önemli bir sorununu dile getirmiþ olur, bayanlarýn gönlünü alýrdý... BÖYLE BÝR ANDI SÝNCE 1963 Ve maaþlar gününde ödenemedi, aksadý. Ýddia ediliyor ki, Erdoðan ve AKP'nin marifetidir bu. Bence de Bence de Ankara "sürünsünler de görsünler" anlayýþý içindedir. Ama lütfen AKP'ye ve Erdoðan'a fazla yüklenmeyin... Onlar zincirin son halkasýdýr sadece. 1963'ten beri durum ayný. Milim deðiþmedi. Gönderirse ödeniriz. Göndermezse söyleniriz. Ne kadar acýnacak durumdayýz deðil mi? Ah, keþke görebilseniz! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Aslanbaba'nýn masaya býraktýðý dolarlar kontrol edildi mi? Sahte deðiller ya.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KISA BÝR EGE TURU (Ýstanbul)- Yola 16:00 gibi çýkýp, saat 22:00, bilemedin 22:30'da Altýnoluk'ta olacaktýk 400 km'lik yolu yedi saatte alsak bile en geç 23:00 gibi varacaktýk O vakitte de kahve içip, biraz sohbet edip dünyanýn en çok oksijenini ihtiva eden bölgesinde uyanacaktýk. Ýstanbul trafiðini hiç hesaplamamýþým. En az fazladan iki saatimizi yedi. Bu bile Ýstanbul'un yaþanamayacak kent olduðunu göstermeye yeter. Ve "sizden daha çevreciyim" diyen RTE'nin hükümeti, 3. köprü, 3.havaalaný, Kanal Ýstanbul inþa edip hem ormanlarý yok edecek, hem daha fazla nüfusu taþýyarak kenti daha yaþanmaz hale getirecek. Her neyse Güzergâhýmýzda Tekirdað, Malkara, Keþan, Gelibolu, Çanakkale var Çanakkale, Marmara Denizi'nin Ege ile birleþtiði yerde. Gelibolu Yarýmadasý'nýn þaþýrtýcý bir coðrafyasý var. Tekirdað'ý geçince Malkara, sonra Keþan var. Malkaya'ya gelmeden radyoda Yunanca müzik bulabilirsiniz. Sanki Kýbrýs'tasýnýz Çaldýr buzukiyi Dal hayallere Sonra Keþan var Keþan kavþaðýndan doðru gidersen Yunanistan ÝçimdenYunanistan'a devam etmek geçti Vazgeçtim Ýlerideki Enez sapaðý var Devamýnda ise Saroz Arkadaþa sordum, Enez'e gidelim mi? Saroz'a gelmeden kesif duman kokusuhissettim. -Yangýn olmalý, dedim. Az sonra gördüm ki yangýn söndürme helikopteri yerinde deðildi. Demek söndürüyor. Üzüldüm... O bölgede güzel bir özelliði var Bu Manisa'dan sonra Ýzmir yolunda da var. Tam bir bölgede yani Keþan'ý geçip Saroz'a ilerlerken bitki örtüsü birden Akdeniz bitki örtüsü oluyor. Ve karþýnýza Ege denizi çýkýyor. Yol düzlüðe indiðinde saðýnýz Saroz, solunuz ise ova Birkaç beton mazgal dikkatimi çekti düzlükte. Yaþanan Çanakkale Savaþý'ný düþündüm. Birkaç adacýk olan Saroz Körfezi'ne bakarak, "Kimbilir kaç gemi bu topraklara bir hiç için bomba yaðdýrmýþtý" dedim Arkadaþým da, "Kim bilir belki de o gemilerde Kýbrýslýlar da vardý" dedi. Saroz Körfezi'ne bakarak giderken yol tatlý tatlý sola doðru döndü kilometre sonra karþýmýza Marmara Denizi çýktý. Arkamýzda kendi kendini temizleyen birkaç körfezden birisi Saroz karþýmýzda ise Ýstanbul'un fosseptiði Marmara Ne ilginçti bu ülke Gelibolu Lapseki arasýndan feribotla geçmek daha mantýklý. Hem mesafe kýsalýyor, hem de o yol daha düz Bundan sonrasý kolaydý. Çanakkale Edremit arasýndaki yaklaþýk 30 kilometre dýþýndaki yol hem düz hem çift. Buzuki dinleye dinleye Altýnoluk'a vardýk. Vardýðýmýzda geceni yarýsýný çoktan geçmiþti Bakanlar Kurulu 3 tekneye limanlara giriþ yasaðý UBP dönemindeki kararlar incelenmeye baþlandý Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Asým Ýdris, kaçakçýlýðý önleme konusunda yaptýklarý çalýþma doðrultusunda, üç teknenin ülke limanlarýna yaklaþmasýný engelleme kararý aldýklarýný açýkladý. Ýdris, Bakanlar Kurulu'nun yaklaþýk 1.5 saat süren dünkü toplantýsýnýn tamamlanmasýndan sonra, alýnan kararlar ve yapýlacak çalýþmalarla ilgili basýna bilgi verdi. Ýdris, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümeti döneminde alýnan bazý kararlarý incelemeye baþladýklarýný ve bir tarihi eserin Anýtlar Yüksek Baþbakan Sibel Siber, dün öðlen saatlerde yaptýðý açýklamada kamu çalýþanlarýnýn haziran ayý maaþlarýnýn yüzde 60'ýnýn öz kaynaklar kullanýlarak bugün (dün) yapýlacaðýný açýkladý. Bakanlar Kurulu toplantýsý sonrasýnda açýklama yapan Siber, kaynak aktarýmý sürecinin tamamlanmadýðýný, maaþ ödemelerinin geri kalanýnýn kaynak aktarýmý tamamlanýr tamamlanmaz yapýlacaðýný ifade etti. Siber, önceki hükümetin maaþlarýn ödenemediðine yönelik eleþtiriler yaptýðýna iþaret ederek, Maliye'yi ekside devraldýklarýný kaydetti. Siber, süt, elektrik paralarý ve emeklilerin ödendiðini anýmsatarak, maaþlarýn da yüzde 60'ýnýn bugün ödeneceðini vurguladý. Geçmiþ hükümetin bu aylarda yatmasý gereken KDV paralarýný kullandýðýný söyleyen Siber, 30 milyon TL'nin harcandýðýný kaydetti. Siber, özelleþtirmelerden elde edilen 300 milyon TL'nin de borç ödemelerinde deðil, cari harcamalarda kullanýldýðýný söyledi. KKTC'de 28 Temmuz tarihinde yapýlacak olan Milletvekilliði Erken Genel Seçimi için kesinleþen aday listeleri, baþvuru sýrasýna göre ilan edildi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapýlan duyuruya göre, 16 milletvekili çýkaracak Lefkoþa ilçesinde 5 siyasi partiden 80 ve 4 baðýmsýz olmak üzere 84 aday; 13 milletvekili çýkaracak Gazimaðusa'da 5 siyasi partiden 65 ve 2 baðýmsýz olmak üzere 67 aday; 10 milletvekili çýkaracak Girne'de 5 siyasi partiden 50 ve 1 baðýmsýz olmak üzere 51 aday; 6 milletvekili çýkaracak Güzelyurt'ta 5 siyasi partiden 35 aday; 5 milletvekili çýkaracak Ýskele'de ise 5 siyasi partiden 25 aday yarýþacak. Seçim takvimine göre, propaganda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Temmuz'da yapýlacak olan milletvekilliði erken genel seçiminde, seçim propagandasýnýn baþlangýç gününün bugün olduðunu duyurdu. YSK'dan yapýlan 36 numaralý duyuruda, seçim propaganda süreciyle ilgili uygulamalar ve yasaklar hatýrlatýldý. Buna göre seçime katýlan siyasal partiler ve baðýmsýz adaylar, duvar ilâný, el ilâný ve her türlü matbua daðýtmakta serbest olacak ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00'den sonra ilân, beyanname, genelge, açýk mektup ve her çeþit propaganda niteliði taþýyan matbuanýn daðýtýlmasý, Kurulu kararý olmadan SÝT alaný olmaktan çýkarýldýðýný tespit ettiklerini söyledi. Kurula baþvurarak alýnan kararý iptal ettiklerini belirten Ýdris, söz konusu tarihi eserin korunmasý için adým atýldýðýný vurguladý. Kaçaklýkla ilgili Güvenlik Kuvvetleri'nden elde edilen bilgiler ýþýðýnda, üç tekne ilgili çalýþma yapýldýðýný söyleyen Ýdris, bu teknelerin ülke limanlarýna yaklaþmasýný engelleme kararý aldýklarýný vurguladý. ÝTEM kapsamýnda tahsislerle ilgili mevzuata aykýrý durumlar saptandýðýný söyleyen Ýdris, bu konuda da çalýþma yapacaklarýný belirtti. Maaþlar Önce %60, sonra hepsi Halka anlayýþý için teþekkür eden Siber, kaynak aktarýmý yapýlýr yapýlmaz ödemelerin geri kalanýnýn da yapýlacaðýný vurguladý. Siber, Bakanlar Kurulu'nun bir sonraki toplantýsýnýn Çarþamba günü yapýlacaðýný da ifade etti. TÜMÜ ÖDENSÝN Baþbakanlýk, maaþlarýn tümünün bugün (dün) ödenebilmesi için Baþbakan Sibel Siber tarafýndan gerekli talimatlarýn verildiðini açýkladý. Baþbakanlýk'tan yapýlan açýklamada, dün Bakanlar Kurulu sonrasýnda Baþbakan Sibel Siber tarafýndan yapýlan açýklamayla öz kaynaklardan saðlanan gelirlerle maaþlarýn % 60'ýnýn ödeneceðinin duyurulduðunu; ancak teknik nedenler sebebiyle geciken kaynak aktarýmýnýn dün itibarýyla gerçekleþtiði belirtildi. Baþbakan Sibel Siber tarafýndan gerekli talimatlarýn verildiði belirtilen açýklamada, bu çerçevede kamu görevlilerinin maaþlarýn tümünün ödenmesinin gerçekleþtirileceði kaydedildi. YSK KESÝNLEÞEN ADAYLARI ÝLAN ETTÝ LEFKOÞA'DA 84, GAZÝMAÐUSA'DA 67, GÝRNE'DE 51, GÜZELYURT'TA 35 VE ÝSKELE'DE 25 ADAY YARIÞACAK... bugün baþlayacak. 6 Temmuz'da YSK oy pusulalarýnýn düzenlenmesi için adaylar arasýnda yapýlacak ad çekmeyi duyuracak. BRT'de propaganda yapmak isteyen siyasal partilerin YSK'ya dilekçe vermelerinin son günü 7 Temmuz. 8 Temmuz'da oy pusulalarýnýn düzenlenmesi için YSK'da ad çekimi yapýlacak. Ayný gün siyasal partilerin BRT'deki propaganda konuþmalarýnýn yayýn zaman ve sýrasýnýn saptanmasý için de adçekmeye gidilecek. 8 Temmuz sandýk seçmen listelerinin tamamlanmasýnýn da son günü. 28 Temmuz erken genel seçimine yönelik kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmalarýnýn yayýmlanmasýnýn son günü, 13 Temmuz. SEÇÝM PROPAGANDASI BUGÜN BAÞLIYOR yapýþtýrýlmasý, asýlmasý ve satýlmasý yasak olacak. Oy pusulasý örnekleri her zaman daðýtýlabilecek. Propaganda için kullanýlan duvar ilanlarý ile el ilanlarý ve diðer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayraðý, KKTC Bayraðý, dini ibareler, Arap harfleri ile yazýlar bulundurulmasý ise yasak. Siyasal partiler ve baðýmsýz milletvekili adaylarý propaganda için duvar ilânlarýný, þehir ve kasabalarda ilçe seçim kurullarýnca, köylerde ise köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asabilecek. Talep eden her siyasal partiye ve her baðýmsýz milletvekili adayýna, ayný ölçüde saha verilecek. GÜNLÜK "ZEKÝ MÜREN'ÝN ASKERLERÝYÝZ" Ýzmir'de düzenlenen 21. Onur Haftasý yürüyüþünde binlerce insan AKP'yi tüm kesimlere þiddet uygulamakla suçladý. Eylemciler yürüyüþte "Diren ayol", "Zeki Müren'in askerleriyiz", "Diren Taksim, eþcinseller seninle", "Diren Lice, Ýzmir seninle", "Seviþe Seviþe kazanacaðýz" sloganlarýný attý. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenlere "Mustafa Keser'in askerleriyiz" diye karþýlýk verilmiþti Gezi Parký'nda, þimdi de geyler "Zeki Müren'in askerleriyiz" diyor. Mizah en sert söylemleri bile yumuþatýyor. Mizaha kafasý basmayan AKP'nin de baþ edemeyeceði þey budur iþte. Basýn açýklamasýnda "AKP'nin pazarlamaya çalýþtýðý yeni anayasa sürecine dahil olmayý reddediyoruz. AKP'nin anayasa taslaðý üzerinden hak talep etmek, bu gerici partinin meþruiyetini tanýmak demektir. Cinsiyetçiliðe ve diktatörlüðe boyun eðmedik, eðmeyeceðiz. Þiddet eþcinsel heteroseksüel ayýrt etmeksizin herkese yönelmiþtir" denildi. TESLÝM BAYRAÐI Sibel Siber hükümetinin mumu da ne yazýk çabuk söndü... AKP'nin tehdit ve þantajýna boyun eðdi ve teslim bayraðýný çekti. Keþke onuruyla istifa etseydi... Tarihe geçerdi! GERÝSÝ FASA FÝSO Baþbakan Siber "þeffaf olacaðýz" falan dedi, ama maaþ gecikmesinin gerçek nedenini açýklamadý... Asýl þeffaflýk bu olmalýydý oysa... Gerisi fasa fiso! ONLAR DA PAKETÇÝ Muhalefetteyken TC'nin paketini reddedeceklerini söyleyenler, koltuklara oturunca paketi uygulamaya baþladýlar kuzu kuzu... Demek seçimden sonra da ayný tas ayný hamam... Deðiþim derler ya, hep hava cuva! FARK KALMADI Hükümette kim var? Üç parti... CTP-BG, DP-UG ve TDP... Yani bugüne kadar UBP'ye muhalefet edenler... UBP'nin yaptýklarýný yapacaklarýna göre kazansalar ne, kazanmasalar ne? ANKARA GALÝP 28 Temmuz seçimlerinin galibi þimdiden belli oldu... Yine Ankara göðüsledi ipi... Kural bu kez de deðiþmedi... Hep banko kazanýr bu oyunda deðil mi? Týrnak... "Geçici hükümetin maaþlarý ödeyememesi ciddi derecede dedikoduya ve yorumlara kapý açtý. Neydi bu 'teknik arýza'. Ekonomisinin uçtuðu iddia dilen bu ülkede nasýl olur da devletin kasasý boþ olur? Bu durum için iyimser olanlar yanýnda, Türkiye'nin bir mesajýdýr diyenler de çoðunlukta." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Seçildikten sonra aylarca, hatta yýllarca meclise uðramadan maaþ alýnabilinen, seçildiði süreler içinde tek bir defa bile meclis kürsüsünden (yemin törenleri hariç) konuþma yapma zahmetine girmeyen, vatandaþýn derdini dillendirmek zahmetinde bulunmayan, rahat mý rahat, keyfi mi keyfi bir iþi kim istemez ki!" Adnan IÞIMAN (Halkýn Sesi) "Suriye öncelerde Erdoðan için bir kardeþ ülke idi. Esad da öyle. Gel gör ki ansýzýn herþey ters döndü. Esad diktatör katil oldu." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Seçime giderken son maaþ ödememe olayýnda dahi sokaðýn söylediði nedenin politikada söylenemediði, içselleþtiðimiz ve gelecek koltuk sahiplerinde belirleyici olan Türkiye olgusuna hiç deðinilmemesi, seçim öncesi en çok karþý veya övülen yasalarýn geleceði konuþulmayan ortamda tercihin içeriði nasýl tartýþmalýdýr?" Özkan YIKICI (Ortam) Günün Kahramaný MISIR HALKI Bugünkü kahramanýmýz ne Kýbrýs'tan, ne de Türkiye'den... Bu meydan Tahrir Meydaný olalýberi böyle bir kalabalýk görmedi. Arap Baharý denilen þey aslýnda bir bahar deðildi... Asýl bahar þimdi geldi... Hüsnü Mübarek'ten sonra iktidarý ele geçiren þeriatçý Müslüman Kardeþler'in lideri Mursi Mübarek'ten daha da beter çýkýnca halk gerçek devrimini yapmak için sokaklara döküldü... Dün ordu da halkýn yanýna geçti ve Mursi'ye halkýn taleplerini yerine getirmesi için 48 saat süre tanýdý. Müslüman Kardeþler ve Mursi Tayyip Erdoðan'ýn gözdesiydi... Mýsýr devrimi Erdoðan için hiç de hayýrlý deðil...

7 2 Temmuz 2013 Salý 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TDP adaylarý koordinasyon toplantýsý yaptý Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) milletvekili adaylarý, 28 Temmuz'da gerçekleþtirilecek erken genel seçimlerine yönelik koordinasyon toplantýsý yaptý. TDP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ve TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit de katýldý. Toplantýda, seçim süresince izlenecek stratejiler ile örgütlenme çalýþmalarý tartýþýldý, görüþler paylaþýldý ve yol haritasý üzerine deðerlendirmelerde bulunuldu. TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit toplantýda yaptýðý konuþmada, TDP'nin 28 Temmuz seçimlerinden baþarýyla ve güçlenerek çýkacaðýna olan inançlarýnýn tam olduðunu söyledi ve seçimlerin ardýndan TDP'nin hükümeti oluþturan parti olacaðýný kaydetti. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, toplantýnýn, yol haritasýný belirleme açýsýndan önemli olduðunu belirterek, baþarýya giden yolda koordinasyon, ekip ruhu ve çalýþmasýnýn önemine dikkat çekti. Seçime kadar çok yoðun bir dönemin kendilerini beklediðini kaydeden Din Ýþleri Dairesi'ni kullandý... Mahkemede gazetecilere saldýrdý! Din Ýþleri Dairesi'nin ismini kullanarak Hamitköy bölgesindeki 3 ayrý marketten yaklaþýk 11 bin TL'lik alýþveriþ yaptýðý iddia edilen Münevver Yapýcý isimli kiþi dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlarak yargýlanacaðý güne kadar teminata baðlandý... Abbas ELMAS - Hamitköy bölgesinde bulunan 3 ayrý marketten Din Ýþleri Dairesi'nin ismini kullanarak yaklaþýk 11 bin TL deðerinde alýþveriþ yapan Münevver Yapýcý isimli kiþi, hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn tamamlanmasýyla dün yargý huzuruna çýkarýlarak davalarý görüþülünceye kadar teminata baðlandý. Zanlý yakýnlarýnýn teminat duruþmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýna yönelik saldýrýsý Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube ekipleri tarafýndan engellenerek sözlü ve fiziki þiddet giriþiminde bulunan Ýsmet Yapýcý, Talat Yapýcý ve Beria Ilýkkan isimli kiþiler gözaltýna alýnarak haklarýnda yasal iþlem baþlatýldý. Olayla ilgili mahkemede yeminli Çakýcý, bu süreçte tek hedeflerinin halkýn iktidarýný kurmak olduðunu vurguladý. Ülkede özellikle son yýllarda "halkýn ezildiði, adam kayýrmacýlýðý ve partizanlýðýn tavan yaptýðý, usulsüz ve keyfi uygulamalarýn þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Tural Güneralp, zanlý Münevver Yapýcý'nýn 2013 Mart ve Haziran aylarýnda Hamitköy'de faaliyet gösteren üç ayrý marketten Din Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý'nýn daireye eþya alýnmamasý talimatý olmasýna raðmen marketlere yalan beyanda bulunarak yaklaþýk 11 bin TL deðerinde alýþveriþ yaparak Din Ýþleri Dairesi tarafýndan ödeneceðini beyan ettiðini söyledi. Zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn tamamlandýðýný ve zanlýnýn verdiði gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiðini dile getiren polis memuru Güneralp, zanlýnýn KKTC vatandaþý olduðuna dikkat çekerek arttýðý, toplumun mallarýnýn peþ keþ çekildiði karanlýk bir dönem yaþandýðýný" kaydeden Çakýcý, TDP'nin seçimlerden baþarýyla çýkmasýnýn aydýnlýða giden yolda belirleyici ve etkili bir unsur olacaðýný söyledi. zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceði teminat þartlarýna baðlanmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný deðerlendiren Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýnýn iþlemiþ olduðu suçun ciddiyetine dikkat çekerek, zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi maksadý ile yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasý ve KKTC vatandaþý muteber bir kiþinin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasý þartýyla tutuksuz yargýlanmasýný emretti. Polis tarafýndan Lefkoþa Kaza Mahkemesi avlusunda gazetecilere fiziki ve sözlü þiddet giriþiminde bulunan zanlý Münevver Kapýcý'nýn yakýnlarýnýn ise bugün mahkeme huzuruna çýkarýlmasý bekleniyor. ALO AFRÝKA HATTI ANGOLEM'ÝN YOLLARI Angolem'den arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn þikayeti Zodya-Angolem arasýndaki yolun TIR'lar sayesinde bozulmasýnadýr. "Ben Angolem yani Taþpýnar köyünden arýyorum. Þikayetim köyümüze giden yoldandýr. Yýllar evvel Zodya ile Angolem arasýna bir yol yapýlmýþtý. Altyapýsý falan dört dörtlük hazýrlanmýþ bir yol deðildi Bu nedenle öylesine yapýlan bu asfalt yol yapýldýktan kýsa süre sonra berbat hale geldi Bugüne kadar da yamalayýp gittiler. Son yýllarda bu yamalama iþi de yapýlmadý. Her taraf çukur durumda Ýþin bir baþka yönü de þu Angolem'deki bazý su motorlarý su þirketleri tarafýndan satýn alýndý ve bu sular þiþelenip ada çapýnda daðýtýmlarý yapýlmaktadýr. Ancak su motorlarýndan alýnan sular, büyük tankerler tarafýndan þiþeleme fabrikalarýna götürülmektedir. Zaten altyapýsý olmayan yol bu tankerlerin de yükleriyle tamamen berbat olmuþ durumda. Köyümüze giden yol birilerinin çýkarlarý uðruna berbat olmuþ durumda. Araçlarýmýzla köyümüze giderken yollarda zigzaglar yapmak durumunda kalýyoruz. Birçok yerde zigzag yapýlsa dahi mutlaka çukura düþmek zorundasýnýz Bu nedenle yeni araçlarýmýz hurda hale geldi. Baþvurduðumuz tüm makamlar buna önlem almak için kýllarýný kýpýrdatmadýlar. Ýrsen Bey de bu yolun berbat olmasýna neden olanlarýn baþýnda geliyor. Bildiðim kadarýyla Ýrsen Bey'in beþ adet su kuyusu vardýr. Ýki tanesi ayný parsel içerisindedir. Bir veya ikisini de su satýcýlarýna sattý veya kiraladý Bölge halkýnýn bugün itibarýyla tam 45 adet su kuyusu kazma müracaatý vardýr. Kimseye bu izin verilmedi. Ancak Ýrsen Bey, dediðim gibi ayný tarla içerisine, tabii tarlasýný ikiye bölerek, iki adet su kuyusu kazdýrdý. Biz köylüler olarak bunlarýn kazançlarý için köyümüze giden yolun berbat olmasýný engelleyemedik. Bulgaristan'da yaz aylarýnda TIR'lar geceleri seyahata çýkabilirler ve taþýmacýlýk yapabilirler. Çünkü yaz aylarýnda asfaltlar sýcaktan eridiði için bozulma daha kolay olur Bizde ise tam tersi gece gündüz, yaz kýþ demeden TIR'lar, askeri araçlar gidip gelir bu yolu Ýrsen Bey'in köyü sayýlýr burasý da, ama biz umurunda deðiliz, maksat onun ve su kuyusunu devrettiði su þirketlerinin kazanç elde etmesidir. Zaten bazý su þirketlerinin açýlýþýnda da bulunmuþ, nutuk atarak kurdele kesmiþtir. Angolem halký olarak gerçekleri gördük, mazaretlerimizi dinletemedik Sýra geldi hesap sormaya Seçim kapýda Boylarýnýn ölçüsünü almak için sandýkta onlarý bekliyoruz " BÝZÝM DUVAR KKTC FORMAT AT ONURLU YAÞA Bizim Mandra AKP'nin KKTC'ye parayý kesmesiyle maaþlarý ödeyemeyen Siber hükümeti, Ýlâhiyat Koleji ile Kuran kurslarý konusundaki AKP dayatmalarýna direnemez. Hükümetin parayý almak için AKP'ye boyun eðmesi, vatandaþýn tüm umut ve beklentilerini bir anda ortadan kaldýrarak büyük hayal kýrýklýðýna neden olur. Vatandaþlar, üç partinin koalisyonuyla oluþan Siber hükümeti için yapýlacak tek onurlu þeyin istifa etmek olduðunu belirtirken, sokaktaki adam, "Ýstifa etmezlerse, ne CTP, ne DP, ne de TDP'ye oy vermek için hiçbir neden kalmayacak" diye kendi kendine söylenir.

8 8 2 Temmuz 2013 Salý KARATAHTA Olamazsýn... Bazen kullanýlmýþ kelimelerden, bilinmeyen cümlelere kavuþur þair. Sahiplenir, aidiyet duyar, çocuðu gibi bakar satýr aralarýna. Noktalama iþaretlerini özenle seçer, duygularý özetle serpiþtirir, okurun rastlansal uyanýþýna... Kelimeleri birleþtirene deðil, okuyana ait olur þiir. Þiiri yazmakta deðil hüner, okuyup, ait olabilmekte bütün mesele... Bu aidiyet, mühim mesele vesselam! Mesela; kokusunu duymadan, avucuna alýp okþamadan, yaðmurlu bir havada çamura batmadan, topraða ait olamazsýn... Sahilde çýplak ayakla yürümeden... Dalgalarýn köpüklerine gülümsemeden... Mavinin yalancýlýðýný hissetmeden... Denize ait olamazsýn... Burak Maviþ Bir ormanýn gölgesinde dinlenmeden, bir parça ladeni koklamadan... Beton için kesilen bir aðaca aðlamadan, doðaya ait olamazsýn... Bu aidiyet... Derin mesele vesselam! Mesela; þiddetli bir rüzgarla yalpa vurmadan... Bir týrtýlýn renkli hikayesini algýlamadan... Martý Jonathan'ý anlamadan, özgürlüðe ait olamazsýn... Ýnanç hülyasýný sorgulamadan... Evrim ile aklýn yolunu bulmadan... Darwin'e saygý duymadan, dünyaya ait olamazsýn... Hak ve özgürlükleri savunmadan... Ezilenin kavgasýna ortak olmadan... Ezenin karþýsýnda durmadan, örgütlülüðe ait olamazsýn... Bu aidiyet... Derin mesele vesselam! Mesela; kültürüne, kimliðine, diline, dinsel algýna sahip çýkmadan... Kendi kendini yönetme iradesinin, demokratikleþmenin, sivilleþmenin, özgürlükle iliþkisini algýlamadan... Ankara'nýn vesayetine karþý koymadan, Kýbrýs'a ait olamazsýn... Bazen kullanýlmýþ kelimelerden, bilinmeyen cümlelere kavuþur þair. Sahiplenir, aidiyet duyar, aþkla baþlar þiirdeki örüntüsüne... Memleketi en büyük aþký olur... CTP-BG MAÐUSA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI - Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Maðusa milletvekili adaylarý, Tuzla ve Yeni Boðaziçi bölgelerini ziyaret etti. Partiden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, resmi propaganda sürecinin baþlayacaðý 2 Temmuz öncesinde Asým Akansoy, Ferdi Sabit Soyer, Esen Beyköylü, Teberrüken Uluçay, Osman Cevit, Erkut Þahali, Hande Güzoðlu Öncü, Sonay Adem, Ali Gulle, Arif Albayrak, Hanife Mert, Abdullah Tuver ve Ýsmail Gündost halkla bir araya geldi. Ýlçe Baþkaný Erkut Þahali'nin adaylarý teker teker tanýtarak gerçekleþtirdiði açýlýþýn ardýndan halkýn gündeminde yer tutan konular hakkýnda görüþler aktarýldý ve gelen sorulara yanýt verildi. TDP GÝRNE MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI - Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili adaylarý seçim çalýþmalarý kapsamýnda önceki gün Girne'de Türk Mahallesi olarak bilinen bölgeyi ziyaret ettiler. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Parti Meclisi Üyesi Esat Varoðlu baþkanlýðýndaki heyet bölge halkýnýn yaþadýðý sýkýntý, þikayet ve görüþlerini dinledi; TDP'nin iktidara gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladýðý projeler hakkýnda bilgiler verdi. KÜÇÜK: HALK HÜKÜMETÝ SANDIKTA MAHKUM EDECEK - Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, CTP-DP-TDP hükümetinin geçici olduðunu, rüþvetle kurulduðunu iddia ederek, halkýn, 28 Temmuz'da, hükümeti sandýkta mahkum edeceðini savundu. UBP Genel Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, Lefkoþa'ya baðlý köylere seçim çalýþmalarý çerçevesinde ziyaretler gerçekleþtirdi. Küçük, yaptýðý konuþmalarda, CTP ve DP'ye halkýn iki kez hükümet kurma þansý verdiðini, CTP ve DP'nin bu iki hükümette de görev sürelerini tamamlayamadan erken seçime gittiklerini söyleyerek, "Þimdi de halktan görev istiyorlar. Halkýn iki kez görev verdiði ve iki kez de görev sürelerini tamamlamadan çekip gidenlere halkýmýz üçüncü kez görev verir mi? Halkýmýz onlara 28 Temmuz'da gereken dersi verecektir" dedi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ERSÝN BEY'ÝN KARTLARI... Babasý yaþýndaki insanlarla alay ettiði gün gelir hep aklýma Ortalýkta, "hükümet emeklilerden vergi kesintisi yapacak" diye bir söylenti vardý Tatar'a göre bunu uyduranlar, hükümeti çekemeyen kiþilerdi Ama bu açýklamasý emekli maaþý alan insanlarý tatmin etmemiþti Hiç üþenmeden gidip evlatlarý yaþýnda olan Ersin Tatar'ýn kapýsýný çalmýþlardý Tek istedikleri maaþlarýndan kesinti yapýlmayacaðýna karþýlýk sözlü deðil, yazýlý bir taahhüttü Tatar gözünü bile kýrpmadan bu isteklerini yerine getirmiþti O an dünyalar bu insanlarýn olmuþtu Ersin de bir anlamda haklý çýkarak bu insanlarýn sevgisini kazanmýþtý Fakat Ersin Tatar'ýn söylediklerinin üzerinden yaklaþýk bir hafta geçtikten sonra kendisinin de onayý ile kesintilerin yapýlmasý kararý alýnmýþtý Hem verdiði yazýlý taahhüt, hem de gözlerinin içine bakarak söylediði yalanlar, bu insanlarýn yanýna kalmýþtý Hatýrlarsýnýz o dönemde rahmetli Denktaþ, "ben de maðdurum ve geçinemiyorum" diye yapýlan bu kesintilere tepki koymuþtu Ancak ilerlemiþ yaþlarýna raðmen bu insanlar mücadelelerinden vazgeçmeyip iþin peþini býrakmamýþlardý Çünkü Bakanlar Kurulu'nun aldýðý bu karar anayasaya aykýrýydý Nitekim mahkeme de bu yönde karar verince, Ersin BEY mahkeme huzurunda, "merak etmeyin, maaþlarýnýzdan kesilen miktarlarý sizlere geri ödeyeceðim" diye söz vermiþti Ne mi oldu? Tabii ki yine sözünde durmadý ve maaþlarýndan kesilen miktarlarý emekli insanlara geri ödemedi Ayný Tatar, TC medyasýna verdiði bir röportajda, "bizimkiler evde oturuyor Türkiye'den gelen kadýnlar 120 liraya ev temizliyor" diyerek baþta kendi ailesi içinde bulunan kadýnlar olmak üzere, ada genelindeki tüm Kýbrýslý kadýnlara hakaret etmiþti Bitmedi "Batýyorum ve iþyerimi kapatmak üzereyim" diye aðlayan esnafa, "sana ben mi dükkan aç dedim" diyerek onlara bakýþ açýsýný ortaya koymuþtu Devam ediyoruz UBP kurultayý ile Kýbrýs Cumhuriyeti baþkanlýk seçimleri ayný güne denk gelmiþti Ersin Tatar kurultayýn olacaðý yerde otururken canlý yayýnda kendisine uzatýlan mikrofona, "gavur tarafýnda seçimler nasýl gidiyor" diyerek, ne kadar faþist bir ruha sahip olduðunu da göstermiþti Koskoca eski maliye bakanýnýn icraatlarý biter mi? Devam ediyoruz Ýnsanlarýn aðzý açlýktan kokarken, "uçuyoruz" diye saçmalayan yine kendisiydi LTB çalýþanlarý 2 ay geriden ödenirken, iki gün maaþýný geç aldýðý için "kredi kartý borcumu ödeyemiyorum" diye utanmadan alay edercesine açýklamalar yapan yine ta kendisi Bunlar sadece benim aklýma gelen ve görünürde olanlar Her konuþmasýnda olduðu gibi, bu yazdýklarýmý da aðzýndan köpükler saçarak okuduðundan eminim Geçici hükümeti, maaþlarý ödeyemediði ve TC'den para alamadýðý için beceriksizlikle suçlamak ancak onun gibi bir insana yakýþýrdý Hem kasayý boþalttý, hem de maaþlar ödenemeyince geçici hükümeti suçladý Senden fazla bir þey istemiyorum, sadece köpüklerine hakim olarak, biraz daha saygýlý olmaný bekliyorum Üstelik kredi kartýný ödemen ve bu zor günlerini atlatman için senin adýna kampanya baþlatan sevenlerin varken, bu tavsiyelerime kulak ver Çok yakýnda kredi kartý borcunu karþýlayacak miktarý sana ileteceklerini söylüyorlar O yüzden sen her zaman yaptýðýný yap ve sadece parayý düþünerek vekillik günlerini tamamlamaya çalýþ Toplumu ve vataný düþünmeyi yurtseverlere býrak

9 2 Temmuz 2013 Salý Tünel ALINTI KÜRT MEHMET NÖBETE RTE "akil adamlarý" ile son buluþmasýný yapmadan önce, RTE'nin "akil adamlarý" kullanarak "barýþ süreci"nde yan çizeceðini yazdým. PKK ile barýþa soyunabilmek için Baþbakanlarda "mangal gibi yürek" olmasý lazým. Özal'da, Demirel'de bu yürek yoktu. RTE'de hiç yok. RTE'nin samimi bir "barýþ süreci"ne girebilmesi için en az bir dönem siyasetten uzak kalmasý lazým. Bu yürek de onda yok. RTE iþin baþýnda neleri yapmayacaðýný söylüyor. Anlaþmaya niyetli kiþi pazarlýða negatif cümlelerle baþlamaz. Ben bazen Kürt dostlarýn çok saf olduklarýný düþünüyorum. Sürece Karayýlan gibi mesafeli yaklaþanlar oldu ama baþta Apo olmak üzere bir sürü PKK-BDP ileri geleni süreç baþlar baþlamaz kendilerini darý ambarýnda sanmaya baþladýlar. "Kürt Açýlýmý"nda da ayný kazýðý yemiþlerdi. Bu sefer de MÝT'in gazýna geldiler. Lice ve Cizre'de yaþananlar benim gibilere "ben bu filmi çok gördüm!" dedirtiyor. Alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete! PKK/BDP ikilisine soruyorum: Siz aldatýlmaya doymaz mýsýnýz? Cüneyt ÜLSEVER (Yurt) DÝPNOT Türk Tabipler Birliði'nin raporuna göre 31 Mayýs-24 Haziran arasýndaki olaylarda 4 kiþi öldü 60'ý aðýr olmak üzere 8 bin kiþi yaralandý, 11 kiþi gözünü kaybetti, 103 kiþi kafa travmasý geçirdi. BUNNAR O DÜÐMEYÝ DA BOZDULAR ARÞÝV TARÝH 1 HAZÝRAN 2012 Dün Büyük Hamam'da bir basýn toplantýsý düzenleyen KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Suat Günsel ile Cannes Film Festivali'ne uçan Yüksek Mahkeme yargýçlarýna sert tepki gösterdi ve "ne yargýya, ne de polise güvenimiz kalmadý" dedi... Gözden kaçmayanlar... KALYONCU DESE DE UYULACAK, DEMESE DE CTP milletvekili Ömer Kalyoncu "Evet, bu protokol tamamdýr ve biz buna uyacaðýz" dedi mi demedi mi, diye sormuyoruz. Biz biliyoruz ki, sözkonusu protokole, Kalyoncu "uyacaðýz" dese de uyulacak, demese de uyulacak. UBP, tabanýna "Anavatan'ýn ekonomik programýna aynen uyacaðýz" diyerek oy alýr, CTP ise "uymayacaðýz" diyerek oy alýr. Aralarýndaki nüans farký budur, günün sonunda CTP de uyar, UBP de Seçimlerin ne iþe yaradýðýný merak ediyorsanýz, bir de bu noktadan bakýn ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Baþbakan Siber'in 'Maliyeyi ekside devraldýklarý' söylemi doðru deðil." Ersin TATAR (UBP Milletvekili) VÝRGÜL... MÜSLÜMAN KARDEÞLER VE KANKALARI Mýsýr'da milyonlarca insan ikinci sefer Tahrir Meydaný'ný doldurdu. Mübarek'ten kurtulan Mýsýrlýlar þeriatçý Müslüman Kardeþler'den de kurtulduklarýnda gerçek anlamda "Arap Baharý" yaþanmýþ olacak. Bütün bu yaþananlar Müslüman Kardeþler'in kurduðu rejimin ölü doðduðunu gösteriyor. Müslüman Kardeþler Mýsýr'da devrilirse buna en çok Tayyip Erdoðan üzülecek. Suriye'de de Müslüman Kardeþler'in gelmesini hayal ederken, baksanýza olanlara. Müslüman Kardeþler'in iktidarý sallanýrken, kankalarý olan Tayyip'in iktidarýnýn durumu da pek iç açýcý deðil "Kalkýnma Bankasý ve diðer kamu bankalarýndan usulsüzce alýndýðý iddia edilen ve hesabý sorulmayan yaklaþýk milyon dolarýn hesabýný sorun ve geri alýnmasý için düðmeye basýn." Mehmet ÖZKARDAÞ (Kamu Ýþ Genel Baþkaný) KARÝKATÜR / 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar "Kaskýný çýkar, copunu býrak, delikanlý kim bakalým" Gezi Parký direniþi sürerken üzerlerine sýkýlan ilaçlý suyun ve gazýn altýnda gençler soluk soluða baðýrýyordu: Sýk bakalým, sýk bakalým/ Biber gazý sýk bakalým/ Kaskýný çýkar, jopunu býrak/ Delikanlý kim bakalým. Obama'nýn uyarýsý mýdýr yoksa NATO'nun el koymasý mýdýr bilemiyorum. Ancak bildiðim "Yoðun gaz uygulamasýndan" vazgeçileceði söyleniyor. Yani polis sýkmaktan vazgeçecek. Polis gaz sýkarken, havaalanýndaki mitinglerden baþlayan ve diðer kentlere taþýnan Lefkoþa da Taksim, Lefkoþa da direniþ... AKP mitinglerinde Baþbakan þiddeti körükleyen laf sýkmalarýný sürdürdü. Polisin gazý kestiði noktada, Baþbakan da þiddet püskürtmeyi durdursa durum çok kýsa sürede normale döner. Anýmsayalým; Polis gaz sýkarken, Baþbakan da akla hayale gelmeyen, yaþanmamýþ olaylarý varmýþ gibi göstererek, þiddeti kýþkýrtan öfkesiyle mikrofonlardan tehditkar sözlerini üzerimize doðru püskürtüyordu: Baþbakan: Camide içki içtiler Ayakkabýlarý ile camiye girdiler. Görüntüleri de elimizde Cumayý bekleyin, cumayý. Gösterecem Doðrusu: Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nin Müezzini, "Cami de içki içilmedi, þuuru kapalý yaralýlar dýþýnda da ayakkabýlý kimse yoktu" dedi. Müezzin izne çýkarýldý. Baþbakan: Polisimizi þehit ettiler. Adana'da polis memurumuzu öldürdüler. Doðrusu: Rahmetli Terörle Mücadele Komiseri Mustafa Sarý yorgunluk ve bitkinliðe baðlý dikkatsizlik nedeniyle köprüden düþtü ve vefat etti. Ailesi de bunun böyle olduðunu açýkladý. Baþbakan: Protesto eylemleri siyasi. Arkasýnda CHP var. Olaylar arttý. Baþbakan püskürtmeyi arttýrdý: "Bu olaylarýn ardýnda dýþ güçler var. Dýþ güçler, iç güçlerle birleþti. Onlar marjinal gruplarla yan yana geldi. Faiz lobisi ile anarþistler el ele verdi. Bize tuzak kuruldu." Doðrusu: Hangi dýþ güçler olduðunu açýklayamadý. CHP'li milletvekillerinin halka daha fazla þiddet uygulanmasýn diye gençlerin yanýnda bulunmasýný siyasete malzeme etti. Faiz lobisi ile ilgili iddialarýndan sonradan vazgeçti, çünkü onun da aklýna yatmadý. Baþbakan: Türbanlý kýzlara saldýrýldý. Doðrusu: Öyle bir saldýrý olmadý. Ne þikayetçi var ne de þikayet edilen bir kiþi. Aksine türbanlý kýzlar eyleme katýldý ve diðer gençler tarafýndan korundu. Ancak Türbanlý bir kadýna þiddet uygulayan polisin görüntüleri var. Elindeki bayraðý çekip almak isteyen ve baþý örtülü kadýna vuran polis görüntüsü kameralara yansýdý. Gezi alanýnda casuslar olduðu söylendi. Gazetecileri, sanatçýlarý hedef gösterdi. Ne kadar yazsak, eksik kalýr. Sözün özü: Polis sýkmayý býraktý.. Sýra Baþbakan da.. Dilerseniz gençlerin polis için uyarladýðý tekerleme ile biz de Baþbakan'a seslenelim: Dur bakalým, dur bakalým/ Yüksekten atmayý kes bakalým/ Seçimi baþlat, sandýklarý kur/alacaðýn oyu gör bakalým (Atilla Sertel/Odatv.com/Sýk bakalým sýk bakalým biber gazý sýk bakalým)

10 10 2 Temmuz 2013 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu Alsancak'ta yangýn 300 dönümlük orman alaný kül oldu Alsancak-Ilgaz Yeþiltepe mevkiinde dün çýkan yangýnda çam, harup, zeytin ve makilikten oluþan 300 dönümlük ormanlýk alan kül oldu. Saat 14:00 sularýnda baþlayýp rüzgarýn etkisiyle kýsa sürede yayýlan yangýn, Girne Ýtfaiyesi, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Girne, Alsancak ve Lapta Belediyeleri, askeri ve Ýngiliz üslerine baðlý itfaiye ekipleri ve Adana'dan gelen yangýn söndürme helikopterinin baþarýlý müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Orman Dairesine baðlý aðýr iþ makineleri yanýnda vatandaþlara ait tankerlerin de müdahalesiyle saat 15:30'da kontrol altýna alýnabilen yangýna, Türkiye ile Ýngiliz üsler bölgesinden gelen yangýn söndürme helikopterleri de destek verdi. Çýkýþ nedeni henüz bilinmeyen yangýnla ilgili olarak polis soruþturma baþlattý. Baþbakan Sibel Siber, KTBK Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ, GKK Tümgeneral Baki Kavun, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Sami Dayýoðlu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, eski Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim Alsancak'a gelerek yetkililerden yangýnla ilgili bilgi aldý. SÝBER Baþbakan Sibel Siber yangýnla ilgili basýna yaptýðý kýsa açýklamada, bugün Alsancak'a baðlý Ýlgaz bölgesinde çýkan yangýnýn; Girne ve askeri itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleriyle Türkiye ile Ýngiliz üsler bölgesinden gelen yangýn söndürme ekiplerinin baþarýlý müdahalesi sonucu büyümeden söndürülmesinin sevindirici olduðunu ifade ederek, çýkýþ nedeninin tespit edilerek önlem alýnmasý gerektiðini kaydetti. Yangýnlarýn ülkede, özellikle yazýn rüzgarlý havalarda tehlike yarattýðýnýn altýný çizen Baþbakan Sibel Siber, bugünkü yangýnýn 1995 yýlýnda Beþparmak Daðlarý'nda çýkan büyük yangýný hatýrlatarak yürek hoplattýðýný söyledi. "Çok þükür, kontrol altýna alýnmýþ olmasý, yüreklere su serti" diyen Baþbakan Siber, yaz sezonun gelmesiyle artan yangýn tehlikesine karþý yetkililerin daha tedbirli olmalarýný istedi. Kuzey Kýbrýs'ýn yeþili az olan bir ülke olduðunu da belirten Baþbakan Sibel Siber, çýkabilecek yangýnlarda ülkenin daha fazla yeþil alan kaybetmeye tahammülü olmadýðýný da söyledi. Baþbakan Siber, yangýnýn söndürülmesine saðlayan ekiplere teþekkür etti. DAYIOÐLU Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Sami Dayýoðlu ise, Alsancak'ta ormanlýk alanda çýkan yangýnýn kýsa sürede kontrol altýna alýnýp soðutma çalýþmlarýnýn baþlatýlmasýnýn önemli olduðunu belirterek, müdahale eden tüm ekiplere teþekkürlerini sundu. KIZARMAYAN YÜZLER Þehzade Abdülhamid'in amcasý Abdülaziz 30 Mayýs 1876 günü askeri bir darbeyle tahttan indirilince bileklerini keserek intihar etmiþti. Yerine getirilen aðabeyi V. Murad da bu olaydan cinnet geçirip tuhaf hareketler yapmasý sonucu, þehzade Abdülhamid padiþah olmuþtu. Çok kýsa bir süre içinde yaþanan bu dramatik olaylardan ders çýkaran Abdülhamid, herkesten kuþkulanýyor, kimseye güvenmiyordu. Hafiyelerden (polislerden) derin bir devlet kurarak ülkeyi hiçbir kurala, hiçbir yasaya baðlý kalmadan tek baþýna yönetme (istibdat) dönemini baþlatmýþtý. 33 yýl sürecek bu baskýcý yönetimiyle milleti birbirine kýrdýrýp imparatorluðun parçalanmasýna da son darbeyi vurmuþtu. * Bugün, laik Türkiye'de bir Amerikan mamülü olan ve Ortadoðu'da NATO'nun ödenekli taþeronluðunu yapan R.T. Erdoðan, Ýslam dininin gerçek güzelliklerinden sapmýþ, 10 yýldan beridir þeriat düzenine baðlý bir zulüm ideolojisi olan Pan-Ýslamist (yayýlmacý) bir imparatorluk kurma politikalarýný barýþ ve demokrasi maskesi altýnda yürütmektedir... Dinin kutsallýðýný da kullanarak milleti davarlaþtýrýp kendine baðlamýþtýr! Lakin, 3 dönemdir seçimlerde aldýðý yüzde 50 oy oranýna raðmen "Abdülhamid þüpheciliði" tüm benliðini sarmýþ, herkesten kuþkulanýyor, kimseye güvenmiyor. Amerika'nýn gözetimi altýnda derin devletin sýrtýndaki askeri üniformayý çýkarmýþ, imamýn cübbesini giydirmiþtir. Kurduðu 300 bin kara gömlekli polis gücüyle ülkede devlet terörü uygulamaktadýr. Muhaliflerine savaþ ilan etmiþ, onlarý marjinal, çapulcular, terörist, provokatörler vb. aþaðýlayýcý sýfatlar takarak faþist metotlarýyla susturmaya çalýþýyor. Hele Suriye'de; vurulup öldürülen bir insanýn kalbini söküp ekranlarýn önünde yiyen yaratýðý "özgürlük savaþçýsý" ilan ederek dünyayý kandýrmaya çalýþmasý... Onun, Osmanlý'nýn IV. Murad'ý gibi bir tiran hükümdar olduðunu göstermektedir. * Türkiye'de laik düzeni ortadan kaldýracak sinsi politikalar izleyen R.T. Erdoðan ve partisi AKP'nin yarattýðý zulüm ve vahþet tablosu sanki Patagonya krallýðýndaymýþ gibi, memleketimiz Kýbrýs'ta umursuz bir tavýrla seyredip alkýþlayan kirlenmiþ siyasetin budalalarý var... Hiçbir kural ve yasaya uymayan R.T. Erdoðan'a hizmet etme yarýþý içinde, birbirlerine kazýk atarak balans ayarlý seçmen listeleriyle sözde demokratik seçimlere hazýrlanmaktadýrlar. Oysa Lokmacý barikatý bölgesini kontrole gelen "büyük" paþa, Anayasanýzdaki 10. maddeyi hatýrlamýþ ve kendilerine açýk açýk þöyle demiþti: "Dünyadaki þartlar Kýbrýs için uygun olmadýðý sürece buralar bizden sorulur. Bizden ne egemenlik, ne baðýmsýzlýk talep edemezsiniz". Peki... Kýbrýslýtürk toplumu için bir utanç abidesine çevrilen KKTC'de, "demokratik" seçimlerden sonra dünya þartlarýný uygun hale getirebilebileceðinizi mi sanýyorsunuz? Ýnsanýn biraz da yüzü kýzarýr yahu...

11 2 Temmuz 2013 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Akþam yazarý Hüsnü Mahalli'nin yazýlarýna son verildi. sol'a konuþan Mahalli, "AKP'nin dýþ politikasýna yüzde yüz karþý olduðum ve yalanlarýný korkmadan yazdýðým için yasaklandým. 30 yýldýr gazeteciyim, bedeli ne olursa olsun yazmaya devam edeceðim" dedi. AKP'nin medya operasyonu bu kez Akþam yazarý Hüsnü Mahalli'nin yazýlarýna son verilmesiyle yaþandý. Mahalli, yaþadýklarýný ve düþüncelerini þöyle aktardý: "GENEL YAYIN YÖNETMENÝ ARAYABÝLÝRDÝ" "Bu kararý bekliyordum. Tam bitirdim yazýyý, 5 dakika sonra gönderecektim ki gazetenin insan kaynaklarýndan aradýlar. Yýllardýr beraber çalýþtýðýmýz deðerli bir arkadaþ, 'talimat gereði sözleþmeyi feshediyoruz' diyerek iþten çýkartýldýðýmý söyledi. Ben de yapacak bir þey yok, üzülme dedim. Genel yayýn yönetmeni arayýp söyleyebilirdi, Mehmet Ocaktan benim eski arkadaþým, Yeni Þafak'ta birlikteydik, dostluðumuz vardý. Ocaktan, telefonu kaldýrýp 'ya Hüsnü kusura bakma biliyorsun durumu' diyebilirdi, insani bir mesele bu ancak bu arkadaþlar bu özelliklerini kaybettiler, tek üzüldüðüm þey bu." "YENÝ ÞAFAK'TAN DA AKP TARAFINDAN ATILDIM" "Yeni Þafak'tan da AKP iktidarý zamanýnda atýldým, TV Net'ten de Akþam'dan da AKP tarafýndan atýldým. Dördüncü defa Ýslamcýlar tarafýndan atýlmýþ oldum. Ben dýþ politika yazarýyým, AKP doðru çizgisinden saptý, Suriye'yle düþman, Irak'la düþman, Ýran'la düþman, tek dostu radikal Ýslamcýlar! Biz buna NTV Tarih dergisine "Gezi" darbesi Doðuþ Yayýn Grubu tarafýndan Temmuz sayýsýnda Gezi Parký eylemlerini konu aldýðý için kapatýlan NTV Tarih dergisi çalýþanlarýnýn yönettiði tahmin edilen "Yaþarken yazýlan tarih" adlý Facebook hesabýndan açýklama yapýldý. Yönetimin, son sayýyý yayýmlamamasýna dair "Gerek bu sayýnýn gerekse bu dergi ekibinin hazýrlayacaðý daha sonraki sayýlarýn basýmý, yayýmý ve net üzerinden ulaþýmý için elimizden geleni yapacaðýz" denildi. "Yaþarken yazýlan tarih" adlý Facebook hesabýndan açýklama þöyle: Sevgili okurlar, NTV Tarih dergisinin Temmuz sayýsý, yönetimin aldýðý karar doðrultusunda yayýnlanmadý. Derginin yayýný da durduruldu. Dergimiz "Yaþarken Yazýlan Tarih" baþlýðýyla, Gezi eylemlerinden yola çýkarak hazýrlanmýþ bir özel sayý niteliðindeydi. Gerek bu sayýnýn gerekse bu dergi ekibinin hazýrlayacaðý daha sonraki sayýlarýn basýmý, yayýmý ve net üzerinden ulaþýmý için elimizden geleni yapacaðýz. (T24) Hüsnü Mahalli: AKP'nin yalanlarýný açýða çýkardýðým için iþten atýldým karþý olmalýyýz.otosansürle, korkuyla yazacaksan gazeteci deðilsin, baþka bir þeysin, diðer gazetelerde onlardan bolca var televizyonlarda da öyle. Biz onlardan deðiliz. Bedeli ne olursa olsun, ödemeye hazýrýz. Mücadele baþka türlü olmaz. Biz bu coðrafyayý seviyoruz, biz savunmayacaðýz da kim savunacak?" "AKP'NÝN DIÞ POLÝTÝKASINA KARÞIYIM" "Yazdýðým her þey gördüðüm, yaþadýðým þeylerdir, Ortadoðu uzmaný, akademisyen deðilim. Kimse iddia edemez, þunu yazdýn þu yalan diye. Televizyonlarda binlerce kez konuþtum, çýkýp biri de söylediklerime abartý desin. AKP'nin dýþ politikasýna yüzde yüz karþýyým ve korkmadan yazdýðým, söylediðim için de 1,5 yýldýr televizyonlarda yasaklýyým." KATAR ÞEYHÝ ORTADOÐU'YA DEMOKRASÝ GETÝREMEZ "Suriye'de radikal Ýslamcýlar insanlarý öldürüyor, kadýnlara tecavüz ediyor, insanlarýn yüreðini býçaklayýp çýkartýyorsa, ben bunlarý görüp de nasýl yazmayacaðým? Mýsýr'da Mursi'nin 1 yýlda yaptýklarý ortadayken nasýl görmezlikten geleceðim? Katar þeyhinin Ortadoðu'ya demokrasi getireceðine beni kim inandýrabilir? Suudi krallýðý gibi baðnaz yönetim mi Ortadoðu'ya demokrasi getirecek? Türkiye bunlarla el ele oyun oynuyor Þii- Sunni diye ve bu coðrafyayý kana bulayacaklar. Ben bu coðrafyanýn insanýyým, 30 yýldýr gazeteciyim, beni yasaklýyor çünkü yalanlarýný açýða çýkartýyorum. Önce insaným, sonra gazeteciyim, sonra Hüsnü Mahalli'yim. Yazmaya devam edeceðim." (sol) Rum Savunma Bakaný: Maraþ'ýn iadesi baþlangýç Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, Türkiye'nin uluslararasý toplumu ve Kýbrýslý Rumlarý, Kýbrýs sorununun çözümünü gerçekten istediði konusunda ikna etmek istiyorsa, kapalý bölge Maraþ'ýn koþulsuz þartsýz iadesini gerçekleþtirmesi gerektiðini iddia etti. Politis ve diðer gazeteler, Fotiu'nun 1974'te Yunan askerlerini Baf'a getiren "Lesvos" savaþ gemisinde görevli olan ve Barýþ Harekatý sýrasýnda hayatlarýný kaybedenler için dün Baf'ta düzenlenen anma töreninde yaptýðý konuþmada, kapalý bölge Maraþ'ýn iadesi konusuna deðindi. Fotiu, Türkiye'nin Kýbrýs sorununa iliþkin politikasýnýn "Türkiye'nin çýkarý doðrultusunda sürekli deðiþtiðini" öne sürdü ve Kýbrýs sorununa kalýcý çözüm bulunmasýný gerçekten istiyorsa Türkiye'nin Maraþ'ýn koþulsuz, þartsýz iadesiyle bu niyetini kanýtlayabileceðini iddia etti. Fotiu konuþmasýnda, Annan Planý'ný temel alan çözüm planlarýnýn Kýbrýslý Rumlarca kabul görmeyeceðini belirterek "çözümün iþgal koþullarýný yasallaþtýrmamasý, onlarý kaldýrmasý gerektiðini" sözlerine ekledi. RMMO cephanelik analizi için laboratuar kuracak Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO), sahip olduðu cephaneliklerin kimyasal ve fiziksel analizlerinin yapýlabileceði bir laboratuar kuruyor. Politis ve diðer gazeteler, Lefkoþa'nýn "Atalasa" bölgesinde, RMMO'ya ait cephanelerin incelenebileceði bir laboratuar kurulmasý kararýnýn Rum Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylandýðýný, laboratuarýn 2014 yýlý içerisinde tamamlanmasýnýn öngörüldüðünü yazdýlar. Gazete, gerek "Mari" (Tatlýsu) bölgesinde gerçekleþen patlama gerekse bazý RMMO cephaneliklerinin zaman aþýmý sebebiyle deforme olduðunu tespit edilmesinin ardýndan Rum Hükümeti'nin söz konusu laboratuarýn kurulmasý kararýný aldýðý, hedefin, cephanelik kontrollerinin düzenli yapýlarak üçüncü taraflara baðlý kalýnmamasý olduðunu vurguladý. ASKERLÝK SÜRESÝ KISALACAK Öte yandan Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, RMMO'nun yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý çerçevesinde askerlik süresinin de kýsalacaðýný açýkladý. Gazetenin haberine göre Fotiu, RMMO'nun, bu konuda yakýnda bir pilot programýn uygulamaya geçeceðini belirtirken ayrýntýlý açýklamada bulunmadý. Apostolos Andreas Manastýrý'nýn restorasyonu Hrisostomos: Türkler Türktür, deðiþmeyecekler... Rum Kilisesi Baþpiskoposu Hrisostomos, Dipkarpaz'daki Apostolos Andreas Manastýrý'nýn restorasyonuyla ilgili zorluklarýn, UNFICYP'in yardýmýyla, er ya da geç aþýlacaðýný söyledi. Haravgi'nin haberine göre, "iþgal makamlarýnýn oyunlarýndan" rahatsýz olan Hrisostomos "Türkler Türk'tür. Ne yazýk ki deðiþmeyecekler" yorumunda bulundu. Konuþmasýnda, kilisenin gereken her þeyi yaptýðýný da savunan Hrisostomos, Türklerin adanýn kuzeyinde Yunan ve Hýristiyan ne varsa yok edilmek istendiðini iddia etti. Kendi anýtlarýnýn uygar dünyaya ait olduðunu da söyleyen Hrisostomos, bunlarýn kendilerinin olmakla birlikte, "uygar olmadýðýný" öne sürdüðü Türkler dýþýnda, tüm uygar dünyaya ait olduðunu yineledi. Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Baþpiskopos Hrisostomos, kilisenin restorasyon maliyetini ödemeye hazýr olduðunu, bununla birlikte çalýþmalarýn baþlamasýndaki engelin para deðil; Türklerin eski eserlerin yok olmasýyla ilgili düþünceleri olduðunu ileri sürdü. Savunma Bakaný Fotiu: Rusya hiçbir zaman daimi askeri üs istemedi Alman gazetesi "Deutsche Welle, Rusya'nýn, adada askeri varlýk saðlamak için Rumlarla müzakerelerin ortasýnda bulunduðunu iddia ederken, Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, Rusya'nýn, asla daimi askeri üs istemediðini ifade etti. Simerini gazetesi "Kýbrýs'ta Rus Üssü Görüyorlar... Almanlar Suriye'deki Tatus Üssü'nün Deðiþtirilmesinden Bahsediyor... 'Hiçbir Zaman Daimi Üs Ýstenmedi' " baþlýklarýyla verdiði haberinde, "Deutsche Welle"nin, analistlere dayanarak, Rusya'nýn, adada askeri varlýk saðlamak için (Güney Kýbrýs'la) müzakerelerin ortasýnda olduðu, ayrýca Suriye'deki Tatus Üssü'nün yerinin deðiþtirilmesi için deniz üssü arayýþý içerisinde bulunduðunu ileri sürdüðünü aktardý. Gazete haberinde Alman Bilim ve Politika Vakfý'ndan Margarete Klein ve Rus analist Alexander Golz'un açýklamalarýný, konuyla ilgili deðerlendirmelerini ayrýntýlý bir þekilde aktardý. Öte yandan gazeteye göre Fotiu, SigmaLive'e yaptýðý açýklamada, ne Rus meslektaþýyla olan temaslarýnda, ne de Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'in Rus Dýþiþleri Bakaný Sergei Lavrov gerçekleþtirdiði görüþmelerde Rusya tarafýndan daimi üs istendiðini söyledi. Rus gemilerine kolaylýklar saðlanmasýyla ilgili anlaþmanýn bulunduðunu ifade eden Fotiu, bunlarýn ABD, Fransa gibi çeþitli ülkelerin gemilerine de saðlandýðýný belirtti. Rus Hükümeti'nin, Rus vatandaþlarýnýn bölgedeki ülkelerden tahliye edilmesi durumunda kolaylýklar istediði bilgisini yeniden aktaran Fotiu, Hükümetin bu öneriye olumlu baktýðýný söyledi. Ýnsani nedenlerden ötürü Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nde de kolaylýklar saðlanmasýnýn istendiðini de dile getiren Fotiu, bu önerinin henüz görüþülmediðini, konuyla ilgili bir karar alýnmadýðýný belirtti.

12 12 Günün Manisi Yol kolaydýr iniþte Sultan idim geçmiþte Þikâr bir iþ sanýrdým Evlendim gördüm iþte Emine Hür KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Zeytin Kitabý / Zeytinden Zeytinyaðýna Mahmut Boynudelik/ Zerrin Ýren Boynudelik OÐLAK YAYINLARI 2 Temmuz 2013 Salý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Sende olmayan þeylerin, sende bulunan þeylerden daha güzel olduklarýný düþünme. Eðer bir gün gelip de bunlarý kaybedersen, tekrar elde etmenin ne kadar güç olacaðýný düþün." M. Aurelius En usta piyanist, en baþarýlý doktor, en golcü futbolcu bizim mahalledeydi. En eski orospusu ile kimse övünmezdi bile ne hikmetse. Fotoðraf yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu - Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýndan (Mustafa Erkan)- The Meeting Point Ýnsiyatifi tarafýndan tarafýndan düzenlenen fotoðraf yarýþmasý ödülleri ve sergilenmeye hak kazanan fotoðraflar belirlendi. "Dayanýþma,(Cooperation)" konulu sergisi önceki akþam ara bölgedeki Dayanýþma Evi (Home for Cooperation)'de açýldý. Toplumlararasý diyaloðu ve iþbirliðini geliþtirme hedefi güden The Meeting Point Programý, Kýbrýs'taki Avrupa Komisyonu Temsilciliði tarafýndan desteklenen iki toplumlu Tarihi Diyalog ve Araþtýrma Derneði tarafýndan yürütülüyor. Uluslararasý boyutta düzenlenen yarýþmada ödüle hak kazananlar þunlar oldu. Birincilik, Avustralya'dan David Laser'in "Týrmanýþ" isimli fotoðrafý için verildi. Fotoðrafta 3 din adamýnýn bir kayaya çýkmak için yardýmlaþmasýný gösteriyor. Ýkincilik, Kýbrýslý Rum Antikitos Hadjiharalambous'un "Seyirci" isimli fotoðrafýna verildi. Fotoðraf Haziran 2004'de adanýn doðusunda bulunan Kostantina sahilinde yer alan deniz yortusunu birlikte kutlayan Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türkleri içeriyor. Üçüncülüðe ise Hindistan'dan Shaik Jan Mohammad'ýn "Ekip iþi" isimli fotoðrafý layýk görüldü. Sergi ara bölgedeki Dayanýþma Evi ' (Home for Cooperation)'da 10 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. "Direklerarasý Seyirci Ödülleri" bu akþam veriliyor... Dýþarýdakiler oyunu ödül alacak n Türkiye ve KKTC'de sahne açan tiyatrolarýn, sezon oyunlarýnda baþarýlý bulduklarý sanatçýlarý, halk jürisi ile deðerlendirerek ödüllendiren "Direklerarasý Seyirci Ödülleri" bugün veriliyor... Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB) Yönetim Kurulu adýna açýklama yapan Ahmet Özant'ýn verdiði bilgiye göre, Direklerarasý Seyircileri Genel Koordinatörü Ömer Þahinbaþ'ýn da katýlacaðý ödül takdim töreni bugün saat 19.00'da Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Merkez Binasý'nda gerçekleþtirilecek. KTTB Baþkanlýðý'nýn, kurum çalýþanlarý arasýnda güven, dayanýþma ve motivasyonu artýrmak için baþlattýðý tiyatro projesi kapsamýnda, Ertaç Hazer'in sahneye koyduðu "Dýþardakiler" oyunu da ödül alacak. Özant'ýn yaptýðý açýklamaya göre, KTTB bünyesinde ilk kez oluþturulan ve saðlýkçýlardan oluþan amatör tiyatro grubunun sergilediði "Dýþardakiler" oyununda rol alan Kenan Arifoðlu ile Kezban Demirel, "Umut Veren Gönüllü Oyuncular" kategorisinde ödüle layýk görüldü. TELSÝM SANAT'IN "BENÝM KIBRISIM" FOTOÐRAF ALBÜMÜ YAYINLANDI Telsim Sanat'ýn, ülke kültürünü tanýtmak, fotoðraf sanatýný desteklemek ve fotoðraf sanatýna gönül verenleri teþvik etmek amacýyla Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER) iþbirliðinde düzenlediði "Benim Kýbrýsým" temalý 1. Telsim Fotoðraf Yarýþmasý'nýn albümü yayýmlandý. Kýbrýs'ýn tüm güzelliklerinin, fotoðraf sanatýna gönül verenlerin gözüyle fotoðraf karelerine aktarýldýðý yarýþmada, sergilenmeye deðer bulunan eserlerin yer aldýðý albüm, tarihi, doðasý ve yemeiçme kültürüyle ülkemizi tanýtýcý belgesel niteliðinde. Albümde, Kuzey Kýbrýs'ý bir uçtan bir uca tanýtan fotoðraf kareleri yar alýyor. Baþarýlý bir fotoðraf karesi, bazen sayfalar dolusu yazýdan veya bir filmden çok daha etkili olabiliyor diyen Telsim Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar, "Telsim, güzel ülkemizin farkýndalýðýnýn yaratýlmasý, kültürünün, tarihinin, doðal güzelliklerinin ve insanýnýn daha iyi tanýtýlmasý amacýyla, FODER'le birlikte düzenlediði fotoðraf yarýþmasýný gelenekselleþtirmek istiyor" dedi. Bu çerçevede, Telsim ve Foder iþbirliðinde düzenlenen fotoðraf yarýþmasýnýn amacýnýn, Kýbrýs Türk Fotoðraf sanatýnýn yaygýnlaþtýrmak ve geliþmesini saðlamak olduðunu kaydeden Tanpýnar, "Fotoðrafçýlýðý ve fotoðraf sanatýný desteklemek, eserlerini bir arada sergileyerek, sanat ortamýna deðer katmak Telsim ailesine büyük heyecan vermektedir" diye konuþtu.

13 2 Temmuz 2013 Salý 13

14 14 2 Temmuz 2013 Salý DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Deniz Plaza Yaný Tel: Maðusa Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1/C Otobüs Terminali Karþýsý Tel: SOS ÇOCUKKÖYÜ ÞENLÝKLERÝ YAPILIYOR SOS Çocukköyü Derneði tarafýndan her yýl düzenlenen SOS Çocukköyü Þenlikleri, bu yýl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) iþbirliðinde bu akþam yapýlýyor. Dernek ve çalýþmalarýnýn halka tanýtýlacaðý ve korunmaya muhtaç çocuklar için halktan yardým toplamak maksadýyla gerçekleþtirilecek þenlik SOS Çocukköyü'nde yer alacak ve saat 19.00'dan itibaren BRT 2 kanalýndan canlý yayýnlanacak. Þenlikte aileler ve çocuklar için eðlenceli gösteriler, oyun alanlarý ve kermes de yer alacak. SOS Çocukköyü'nde dün düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan SOS Çocukköyü Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Hacer Çerkez, þenliðin televizyondan da yayýnlanarak bu yolla da baðýþlarýn toplanmasýnýn hedeflendiðini, þölene katýlacaklarý da kermes, çocuklarýn aktiviteleri ile eserlerinin sergileneceði etkinliklerin beklediðini söyledi. BRTK Müdürü Mete Tümerkan, toplumlarýn birlikte hareket edebilmesiyle ileriye doðru gidebileceðini söyleyerek, SOS Çocukköyü'ne gelebilecekleri köye, gelemeyecek olanlarý ise bugün saat 19.00'da BRT 2'de ekranlarý baþýnda görmeyi arzuladýklarýný söyledi. BULMACA Soldan Saða: 1-Güçlü heyecan yaratan. 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Bütün bir Kýbrýs'ýn beþ kazasýndan biri. 3- Izgara veya tavada piþirilen dana eti dilimi. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. 4-Üzme, sýkýntý verme. Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Göçebelerin konak yeri. 5-Piþirildikten sonra dilimler halinde kesilerek ýsý ile kurutulmuþ, uzun süre dayanabilen ekmek. Sicim. 6- Binek hayvaný. Þiir yazan kimse. 7-Bir gýda maddesi. Bir Rum televizyon kanalý. 8-Bir kadýn ismi. Fiyat, paha. 9-Eski dilde "Mavi". Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Baþa "B" konursa "Kalýcýlýk, ölmezlik" olur. 10-Bir þeyin yakýný, çevre. Döþeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli kýl veya yün dokuma. 11-Ters okunuþu "Soruþturma". Yüz, çehre. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Yukarýdan Aþaðýya: 1-Dolayýsýyla yararlanmak. 2-Tropikal bölgelerdeki denizlerde yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgarlar. Karþýlýklý alýp verme. 3-Bir kimsenin geçindirmekle yükümlü olduðu kiþilere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. Eðitilmiþ hayvanlarýn ve cambazlarýn akrobasi hareketleri yaptýklarý genellikle kapalý yer. 4- Türkiye'de bir özel televizyon kanalý. Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. 5-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Nikel'in kýsaltmasý. Bir nota. 6-Ters okunuþu "Uygun bir açý oluþturacak biçimde birbirini kesen demiryolu hatlarý". Güçlü bir plastik patlayýcýnýn kýsa yazýlýþý. 7-Alfabenin 28 ve 21. harfleri. Kerestesi dayanýklý bir orman aðacý. Ýlave. 8-Bir ayçiçek yaðý markasý. Adet. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. 9-Kuzey Atlantik Paktý Teþkilatý'nýn uluslararasý kýsa yazýlýþý. Bir mektup gönderme þekli. 10-Eski dilde "Devlet büyükleri, ileri gelenler". Yýlýn onuncu ayý. 11-Bir kimseye veya aileye kendi adýndan ayrý olarak sonradan takýlan, o kimsenin veya ailenin bir özelliðinden kaynaklanan ad. Bulmaya çalýþma. CREDITWEST TEN KANSER HASTALARINA YARDIM Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne Creditwest Bank tarafýndan katkýda bulunuldu. Geçtiðimiz haftalarda Jasmine Court Otel'de Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne düzenlenen Foreign Natinonal Rock konserinin ana sponsorluðu sebebiyle KHYD Baþkaný Raziye Kocaismail ve Foreign Nationals grubu tarafýndan Creditwest Bank'a bir ziyaret gerçekleþtirildi. Çatalköy'de bulunan Creditwest Bank Expat Center'e yapýlan ziyarette Creditwest Bank'a etkinlik sponsorluðundan dolayý teþekkür edildi. Ayrýca Esentepe'de kansere karþý farkýndalýk için yine Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna düzenlenen 'Esentepe Fun Run'a 20 Creditwest Bank çalýþaný katýlmýþ ve banka tarafýndan derneðe maddi katkýda bulunulmuþtu. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 2 Temmuz 2013 Salý 15 Kalem Yalçýn Okut ÝÞTE DÜZEY BU... Marksistler ve Feministler ya da Sosyalist Feministler, kadýna haklarýný ve özgürlüklerini kazandýrmak için didinip dursunlar, Türkiye'de AKP yobazlýðýnýn kullaþtýrdýðý oy deposu kadýnlarýn düzeyi bu maalesef... Ben televizyon izlemediðim için görmedim, ama Türkiye'deki birçok namuslu yazarýn köþe yazýlarýnda okudum. Bizim Ali Osman da aktardý dünkü yazýsýnda: Tayyip Sultan'ýn Kazlýçeþme mitinginde kendisine mikrofon uzatýlan AKP'li bir hatun kiþi, "Erdoðan'ýn götünün kýlý oliim" demiþ. Ah Feministler, ah Marksistler, ah Sosyalist Feministler; þimdi n'apacaðýz?.. Dükkaný kapatýp eve gitmek çare deðil. Öylesi, bu baþý-kýçý-beyni baðlý kadýnlarý AKP kodamanlarýna ve hurafelerine teslim etmek olur. Baþýmýada daha çok boza piþirmelerine yol açar. Böylesi Çarlýk Rusyasýnda bile görülmemiþti. Fransýz Ýhtilali öncesi mutlakiyet Fransasýnda da kadýnnýn köleliði bu derekeye vardýrýlmamýþtý. Hatta, bildiðim kadarýyla, Suudi Arabistan'da ve diðer arkaik þeyhliklerde de olmamýþtýr; ya da ben kaçýrmýþ, okumamýþýmdýr. Evet, Rusaya'da da Fransa'da da Osmanlý'da da, bütün dünyada da kula kulluk ve kadýnýn erkeðe köleliði devam ediyordu, ama bukadarýna pes doðrusu... Hani baþka bir þeyin kýlý olayým dese, daha mantýki olur; en azýndan onun iþlevi vardýr. Anüs, bilindiði üzre, def-i hacet iþlevi gören bir organdýr. Yoksa bu hatun kiþide bizim bilmediðimiz baþka hünerler, baþka marifetler de mi vardýr!.. Yeni Sultan Hazretleri, bilindiði gibi, ikide birde: "Benim yüzde elli oyum.." deyip duruyor ya... O yüzde elli oyun en az yarýsý bu: göt- kýl bukaðýsýnda ezilen, ama ezildiklerinin de ayýrdýnda olmayan zavallý kadýnlardan oluþmaktadýr. Ünlü kitapta söylendiði gibi: 'Kocam Olsun, Baþýmda Olsun, Ýsterse Sinek Kadar Olsun!'... Ne var ki, o 'sinek kadar' olan, hatta sinek kadar bile hükmü olmayan 'kocalar'ýn bir kýsmý AKP döneminde ihalelere, yaðmalara, rant ve vurgunlara garkolundular. Ezici çoðunluðu ise birkaç çuval kömüre, birkaç paket makarnaya muhtaçlar ve boyun büküp hr mihnete tav oluyorlar... Kadýnlarýn çoðusu götün kýlý olmaya, daha oyun yaþýnda olan 13 yaþýndaki kýzcýklar zorla koca kollarýna atýlýyorlar ana-babalarý tarafýndan... Gitmjek istemeyen, gitmeyen, kaçanlara da kurþun!.. O yüzde elli oy, onlarýn oylarýdýr. Ah Türkiye, vah Türkiye... Türkiye bu hallere durup dururken düþmedi. Afrika'nýn onuncu sayfasýnda sýk sýk makaleleri aktarýlan Birgün yazarý sosyoloji Profesörü Kadir Cangýzbay Hoca'nýn dediði gibi: Her þey, birilerinin iradi müdahalesiyle olur, oluþur. Jön Türkler'den beri Kemal ve Ýsmet Paþalara kadar Osmanlý'da ve Türkiye'de yaþanan, gerçekleþtirilen ne kadar yenilik varsa lerici aydýnlar tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Made in USA AKP'nin misyonu ise, yüz yýllýk cumhuriyeti ve modern Türkiye'yi yýkma, tuzla buz etme misyonudur. Birçok yazar, o hatun kiþinin söylediði 'göt' kelimesini yazýlarýnda ayýp olmasýn diye, 'g.t' þeklinde yazdýlar. Bense açýkça 'göt' yazdým. Bir zamanlar, Ýstanbul'da olduðum yýllarda, Þairler Üstadý ve Baþmuhalif'lerden Can Baba, bir þiirinde göt kelimesini açýkça yazdý diye dava edilmiþ ve mahkemeye çýkartýlmýþtý. Mahkemede hakim, "Niye kullandýn bu kelimeyi; ayýptýr, suçtur, bilmiyor musun" deyince, Can Baba altýnda kalýr mý: 'Hakim Bey, Türk Dil Kurumu sözlüðüne baktým; anüs kelimesi karþýsýnda göt yazýyor' diye savunma yapmýþtý... Fakat yine de mahkûm edilmiþti; kaç paraya mahkûm edilmiþti, þimdi hatýrlamýyorum.. PORTAKAL FESTÝVALÝ DEVAM EDÝYOR - 36.Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor. 28 Haziran'da baþlayan ve 14 Temmuz'a kadar sürecek festival programý kapsamýnda önceki akþam, yerli gruplar Amfi Tiyatro'da sahne aldý. Belediyeden verilen bilgiye göre, "Bomba", "Adýný Sen Koy", "Gasad Müzik Topluluðu" ve "Kýbrýs Güzel Sanatlar ve Kültür Derneði" gruplarý önceki akþam konser verdi. "Yöresel Yiyecekler ve El Ýþi Ürünleri Satýþ Stantlarýnýn" açýlýþý da önceki akþam gerçekleþti. Satýþlar, ve 12 Temmuz tarihlerinde Festival Parký ile "Ýndirim Günleri" etkinliðinde Kapalý Çarþý önünde yapýlacak. Ayrýca el iþi yapanlarýn aile bütçesine katký saðlayabilmesi, yöresel yiyeceklerin satýþa sunulabilmesi için belediye tarafýndan "Güzelyurt Standý" da açýldý. Stantta vatandaþlar tarafýndan teslim edilen ürünler belediye görevlileri tarafýndan satýþa sunuluyor. DP-UG GENEL SEKRETERÝ ÞONYA: DENETLEME KURULUNDA SORUÞTURMALARI TAMAMLANAN DOSYALAR SONUÇLANDIRILSIN DP-UG Genel Sekreteri Bengü Þonya, hükümetten; Baþbakanlýk Denetleme Kurulunda soruþturmalarý tamamlanan "Peyak, Devlet Taþýnmaz Mallarýnýn Satýþý, Ýhalesiz Alýnan 5 adet Trafo Merkezi ve (K11) Bakanlar Kurulu karar numaralý Scada Sistemi" dosyalarýnýn sonuçlandýrmasýný istedi. Þonya, söz konusu dosyalarýn tümünün halk vicdanýnda büyük yaralar açtýðýný ve Ýrsen Küçük hükümeti öncesini kapsayan dosyalar olduðunu savunarak, yolsuzluklarýn üzerine gideceðini açýklayan Sibel Siber baþkanlýðýndaki koalisyon hükümetinin ivedi olarak söz konusu dosyalarýn önündeki engelleri kaldýrýp sonuçlandýrýlmalarýný saðlamasý gerektirdiðini, aksi halde hükümetin þeffaflýk ve dürüstlük ilkesine gölge düþeceðini ileri sürdü. Bengü Þonya yazýlý açýklamasýnda, Baþbakan Sibel Siber'in hükümet icraatlarýnýn þeffaf olacaðý yönünde yaptýðý açýklamalarýn son derece olumlu ve halkýn beklediði açýklamalar olduðunu ifade etti. Hükümetin, geçmiþ hükümetler döneminde yapýlan usulsüz icraatlarýn deðerlendirilip gerekirse iptal edileceði yönündeki açýklamalarýný "gerekli ancak yetersiz açýklamalar" olarak gördüklerini dile getiren Þonya, þöyle devam etti: "CTP-BG'nin baþkanlýðýndaki koalisyon hükümetinden beklentimiz; halkýmýza verdikleri taahhütlerin sadece Ýrsen Küçük hükümetinin icraatlarý ile sýnýrlý kalmamasý, ondan önceki dönemi kapsayan CTP-BG - ÖRP hükümetinin icraatlarýný da kapsamasýdýr. Bilindiði gibi Baþbakanlýk denetleme kuruluna soruþturma için verilen 20 dosyanýn 9 tanesinin bulgularý tamamlanmýþtýr. Sonuçlanan dosyalar KSP boykotu benimsemiyor KSP seçimleri, "parti politikasýný tanýtmak için mücadele platformu" olarak gördüklerini açýkladý Kýbrýs Sosyalist Partisi, 28 Temmuz Genel Seçimi'ne katýlmayacaklarýný, ancak seçimleri, parti politikasýnýn "Kýbrýs iþçi sýnýfýna" ve "emekçi halka" tanýtýlmasý için bir mücadele platformu olarak gördüklerini ifade etti. Partiden yapýlan yazýlý açýklamada, "Kýbrýs iþçi sýnýfýnýn öncü partisi olarak her türlü platformda siyasi mücadeleyi sürdürme kararlýlýðýnda olduklarý" belirtildi. "Meclisin iþe yaramadýðý" savunulan açýklamada, bunu meclise girerek halka kanýtlamanýn mümkün olduðu kaydedildi. Partinin mali kaynaklarýndaki sorunlar ve kadrolarýndaki sayýsal yetersizlikler nedeniyle seçimlere katýlmadýðý bilgisi verilen açýklamada, "KSP'nin demokrasi anlayýþý, sadece seçimler ve temsili demokrasi ile sýnýrlý deðildir" denildi ve þunlar ifade edildi: "Bizim demokrasi anlayýþýmýz içerisinde, iþçi sýnýfý ve emekçi halk kitlelerinin tüm seviyelerde örgütlenmesi, demokrasinin tabana yayýlmasý, halkýn örgütlü ve demokrasi içerisinde kendi kendini yönetmesi ilkesi vardýr... Emekçi halkýn yaþam kalitesinin yükseltilmesi, yani saðlýk, sosyal, eðitim, kültürel, sanatsal, barýnma, güvenlik, sportif, ulaþým, çevre vs. gibi yaþamsal alanlarda tüm vatandaþlarýn en iyi, en süratli ve emekçi kitlelerin parasýz yararlanabilmesi olanaklarýnýn yaratýlmasý vardýr. Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi için, barýþýn gelmesi için, güney ve kuzey Kýbrýs'ta yasayan emekçilerin kardeþçe birlikteliði ve dayanýþmasýnýn saðlanmasý için mücadele vardýr". Önümüzdeki dönemde iþbirliði kurmak üzere Yeni Kýbrýs Partisi ile görüþtükleri belirtilen açýklamada "sandýða gidilmemesi gerektiði" görüþü eleþtirildi. KALYONCU: PROTOKOLE UYACAÐIZ DEMEDÝM Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu, hafta sonu katýldýðý bir televizyon programýnda "protokole uyacaðýz" dediðinin iddia edildiðini söyleyerek bunlarý reddetti. CTP- BG'den yapýlan yazýlý açýklamada göre, katýldýðý programda kendisine protokolle ilgili birkaç sefer soru sorulduðunu belirten Kalyoncu, bunlarýn hiçbirine "Evet, bu protokol tamamdýr ve biz buna uyacaðýz demedim" dedi. Programda, Türkiye Cumhuriyeti kanadýnýn geçici hükümet ile yaptýðý görüþmede protokolün durumunu sorguladýðýný ancak bu sorunun muhatabýnýn seçimden sonra kurulacak hükümet olduðunu anlatan Kalyoncu, bunun ardýndan bazý konulara açýklýk getirdiðini söyledi. Kalyoncu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasýnda imzalanan Mali Ýþbirliði Protokolünün devletlerarasý bir sözleþme niteliði taþýdýðýný ve iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacaðýný ifade ederek, "seçimden sonra CTP hükümete gelecek ve bu protokolün revize edilmesi için masaya oturacak" dedi. Ýlgili protokolün tamamýnýn yanlýþ olmadýðýný, içerisinde doðru tespitler de bulunduðunu söylediðini ifade eden Kalyoncu, ilgili haberler üzerine program kayýtlarýnýn yeniden incelendiðini ve "Bu protokol iyidir, tamamdýr, biz buna uyacaðýz" gibi bir ifadeyi kesinlikle kullanmadýðýnýn tespit edildiðini söyledi. Kalyoncu, dileyenlere programýn kaydýný gönderebileceðini, bu konuda hiçbir çekincesi olmadýðýný ekledi. içerisinde bulunan 1- Peyak 2- Devlet Taþýnmaz Mallarýnýn Satýþý 3- Ýhalesiz Alýnan 5 Adet Trafo Merkezi Ve 4- (K11) Bakanlar Kurulu Karar Numaralý Scada Sistemi bulunmaktadýr. Söz konusu dosyalarýn hemen tümü halkýmýzýn vicdanýnda büyük yaralar açan ve Ýrsen Küçük hükümeti öncesini kapsayan dosyalardýr. Bu dosyalarýn bu güne kadar sonuca ulaþtýrýlmamalarýný anlamak mümkün deðildir. Dolayýsýyla yolsuzluklarýn üzerine gideceðini açýklayan Sibel Siber baþkanlýðýndaki koalisyon hükümetinin ivedi olarak sözkonusu dosyalarýn önündeki engelleri kaldýrýp sonuçlandýrýlmalarýný saðlamalýdýr. Bu görevi yerine getirebilecek kapasitede olan bir hükümet þu anda iktidarda bulunmaktadýr. Bunun aksi bir davranýþ þeffaflýk ve dürüstlük ilkesine gölge düþürecektir." ÜRETÝCÝLER ÝÇÝN 5 TEMMUZ'A KADAR "EK" SÜRE Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ve Genel Tarým Sigortasý Fon Müdürlüðü, narenciye, zeytin, harup, badem, meyve üreticileri için 5 Temmuz'a kadar "Ek" baþvuru süresi açýlmasýna karar verdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, yýlý "Doðrudan Gelir Desteði" için arazi beyanlarýnýn Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ve Genel Tarým Sigortasý Fon Müdürlüðüne, belirlenen tarihlerde yapýldýðý ancak gelen taleplerde ve yapýlan kontrollerde bir kýsým üreticinin, baþvurularýný yapmadýklarýnýn saptandýðý belirtildi. Bu üreticilerin kayýtlarý oluþturularak Doðrudan Gelir Desteði ödemeleri alýnmasýnda maðduriyet yaþamamalarý amacý Ýle 5 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar Narenciye, Zeytin, harup, Badem, Meyve üreticileri için "Ek" baþvuru süresi açýlmasýna karar verildi. Normal süre içinde baþvuru yapamayan üreticilerin Fon'da hazýrlanan 'Baþvuru Formu'nu doldurarak Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baþvuruda bulunabilecekleri ve üreticilerin beyan edilen alanlar için tapu, icar belgesi ve tahsis belgeleriyle müracaat etmeleri gerektiði kaydedildi. FOGEM'DEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESÝ Lefkoþa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneði (FOGEM), 3 Temmuz Çarþamba günü "FOGEM ile Yaz Bembeyaz" isimli bir etkinlik düzenleyecek. Dernek'ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ilk kez geçen yýl gerçekleþen etkinlikte yapýlacak satýþlardan elde edilen gelir, Kýbrýs Türk Diyabet Derneði'na baðýþlanacak. FOGEM'li dansçýlarýn ve ailelerinin katýlacaðý bisiklet gezisinin ardýndan katýlýmcýlar Kumsal Parký'ndan Coþkuner Beer Garden'a yürüyecek. Katýlýmcýlarýn beyaz giysiler giyeceði yürüyüþün ardýndan Coþkuner Beer Garden'da dans etkinliði düzenlenecek. Parkta ayrýca ailelerin ve dansçýlarýn katýlacaðý yarýþmalar yapýlacak.

16 Hakemler faaliyet ve mali rapor için toplanacak Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Deneði faaliyet ve mali rapor için bugün Olaðan Genel Kurul yapýyor. Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantý Salonu'nda gerçekleþecek olan Olaðan Genel Kurul saat 18.00'de baþlayacak. Havuz karanlýktan kurtuldu n Kapalý Yüzme Havuzu'nun kesik olan elektriklerinin, yapýlan çalýþma ve baþka bir kaynaktan aktarýlan bütçe ile yeniden baðlandýðýný dile getiren Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Asým Ýdris, bu sorunun kalýcý bir çözüme ulaþmasý için gerekli adýmlarýn atýlmak üzere olduðunu açýkladý n Spor fonundaki paralarý siyasi çýkarlarý için baþka yerlerde harcayýp kulüplerin elektirik borçlarýný ödeyen Spor Müsteþarý'nýn açýklarýný þimdi yeni bakan temizleme çalýþýyor... Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Asým Ýdris, yaklaþýk üç haftadýr elektrikleri kesik bulunan ve bu yüzden faaliyet gösteremeyen Kapalý Yüzme Havuzu'nun elektriðinin yeniden baðlandýðýný açýkladý. Spor fonundaki paralarý siyasi çýkarlarý için baþka yerlerde harcayýp kulüplerin elektirik borçlarýný ödeyen Spor Müsteþarý'nýn açýklarýný þimdi yeni bakan temizleme çalýþýyor.. Bakan Ýdris yaptýðý yazýlý açýklamada, Kapalý Yüzme Havuzu'nun kesik olan elektriklerinin, yapýlan çalýþma ve baþka bir kaynaktan aktarýlan bütçe ile yeniden baðlandýðýný dile getirerek, bu sorunun kalýcý bir çözüme ulaþmasý için gerekli adýmlarýn atýlmak üzere olduðunu açýkladý. Bakan Ýdris, "Mavcut yapýnýn sürdürülebilmesi için gerekli tetkikleri yapmaya baþlýyoruz. Ýçinde bulunduðumuz bütçe kaynaklarýna göre bugüne kadar ki kaynaklarýn kullanýmýndan ötürü birçok tesiste benzer bir durumla karýlaþma tehlikesi bulunmaktadýr. Bu durumla ilgili tasarruf tedbirleri derhal alýnacak ve Bakanlýða baðlý tüm tesislerin bu sorunla bir daha karþýlaþmamasý için yoðun bir çaba içerisinde olacaðýz." dedi. Havuzun elektriðinin 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü itibariyle yeniden baðlandýðýný ifade eden Bakan Ýdris, havuzun yeniden faaliyete geçmesi ve sporcularýn hizmetine girebilmesi için 3 günlük bir süreye ihtiyaç duyulduðunu ve çalýþmalarýn sürdüðü Kapalý Yüzme Havuzu'nun, 3 Temmuz Çarþamba günü vatandaþlarýn kullanýmýna açýlacaðýný da sözlerine ekledi. Brezilya Ýspanya'nýn çýkýþýna son verdi Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafýndan her yýl organize edilen Osman Maraþlý aný Plaj Voleybol Turnuvasý bu yýl da 6-7 Temmuz tarihlerinde yapýlýyor. Bu yýl 4'üncüsü düzenlenecek olan Osman Maraþlý aný Plaj Voleybol Turnuvasý ile ilgili dün basýna bilgi verildi. Turnuva ile ilgili basýn toplantýsýna DAÜ Rektör Yardýmcýsý Urcan Otam Vancý, Tuncer Tuncergil, DAÜ Spor Koordinatörü Cemal Konnolu, merhumun yeðeni Ahmet Özkaraman ve turnuvaya sponsor olan SBC Plastik firmasýnýn direktörü Mehmet Sabancý katýldý. Turnuva ile ilgili bilgilerin verildiði basýn toplantýsýnda, plaj voleybol karþýlaþmalarýnýn 3 farklý kategoride oynanacaðý belirtildi. Turnuvada 3'lü kadýnlar, 3'lü erkekler ve çiftler ( 1 kadýn, 1 erkek) kategorilerinde mücadeleler yapýlacak. 3'lü kadýnlar ve erkekler mücadelesinde yer alacak takýmlarda sporcularýn 1 tanesi lisanslý geriye kalan 2 kiþi ise lisanssýz sporcular yer alacak. Turnuva ile ilgili kayýtlarýn 4 Temmuz Perþembe günü mesai bitimine kadar devam edeceði belirtildi. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Rusya'nin Sochi bölgesindeki Adler Tenis Akademisi'nde bulunan Kuzey Kýkbrýs Tenis Federasyonu'na baðlý sporcular burada yer alan turnuvanýn ilk gününde çok güçlü olmayan rakipleri karþýsýnda rahat galibiyetler aldýlar. ilk günkü sabah programýnda korta çýkan sporcular Celal Konuklu, Melin Önkaya, Tuðçe Tuðcu ve Zeka Baþel ilk maçlarýný kazandýlar. Bugün öðleden sonra ise Saner Aniz ve Ayberk Bilir ilk maçlarýný oynayacaklar. Turnuva ile birlikte antrenman programlarý da devam eden sporcular oldukça yorucu tempoya raðmen Adler Tenis Akademisi'nde bulunmaktan ve akademideki çalýþmalardan oldukça memnun. Adler Tenis Akademisi baþantrenörü Tatiana Zinina da sporcularýn çalýþmalarýndan oldukça memnun olduðunu ve bu 10 günlük kamp ve turnuva programýnýn sporcularýn geliþimi açýsýndan büyük yararlar saðlayacaðýna inandýðýný belirtti. Konfederasyon Kupasý'nda "Samba" rüzgarý esti... Plajda Osman Maraþlý anýlacak ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Tenisciler Rusya'da galip Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri 2013 Konfederasyon Kupasý'nda futbolseverlerin merakla beklediði finalde Samba rüzgarý esti... Sayýsýz kupalarýyla dünya futboluna damga vuran Brezilya, son 3 büyük uluslararasý turnuvayý kazanma baþarýsý gösteren Ýspanya'yý 3-0'lýk skorla devirdi. Ev sahibi Brezilya bu zaferiyle Konfederasyon Kupasý'ný üst üste 3. kez müzesine götürdü. Dünya Kupasý Finali eþdeðerindeki dev mücadele adeta golle baþladý. Henüz 2. dakikada Ýspanya ceza sahasýna açýlan orta sonrasý yaþanan karambolde Fred topu aðlara göndermeyi baþardý ve Brezilya'yý 1-0 öne geçirdi. 80 bin kiþilik Maracana Stadyumu'nda Sambacýlar 43. dakikada Neymar'ýn harika golüyle bir kez daha çýlgýna döndü. 21 yaþýndaki Neymar'ýn güzel golü ayný zamanda devrenin skorunu da belirledi: dakikada topun geliþine çok klas bir vuruþ yapan Brezilyalý forvet Fred kaleci Casillas'ý bir kez daha maðlup etti farký 3'e çýkardý. Son 3 büyük uluslararasý turnuvayý kazanma baþarýsý gösteren Ýspanya, varlýk gösteremediði Konfederasyon Kupasý finalinde 67. dakikada 10 kiþi kaldý. Pike, Neymar'a yaptýðý faul sonrasý maçý hakemi tarafýndan kýrmýzý kart ile cezalandýrýldý ve takýmýný eksik býraktý. Mücadelenin kalan dakikalarýnda baþka gol sesi çýkmadý ve Brezilya ev sahipliðini yaptýðý organizasyonun finalinde güçlü rakibi Ýspanya'yý 3-0 maðlup etti ve bu kupada üst üste 3. kez þampiyon oldu. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

17 2 Temmuz 2013 Salý 17

18 18 2 Temmuz 2013 Salý

19 2 Temmuz 2013 Salý Mýsýr da son yýllarýn en büyük halk ayaklanmasý... Halkýn yanýna geçen ordudan Mursi ye 48 saat MISIR'DAKÝ GÖSTERÝLERDE 12 ÖLÜ, 304 YARALI... Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde ölü sayýsýnýn 12'ye, yaralý sayýsýnýn 304'e yükseldiði bildirildi. Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý, ülke genelinde Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi destekçileri ve karþýtlarý arasýnda meydana gelen çatýþmalarda 12 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 304 kiþinin yaralandýðýný açýkladý. Öte yandan 30 Haziran gösterilerini düzenleyenler arasýnda yer alan Temerrüd (Ýsyan) Hareketi, Cumhurbaþkaný Mursi'ye görevi býrakmasý için 2 Temmuz Salý gününe kadar süre tanýdýklarýný, aksi takdirde, ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri baþlatacaklarýný duyurdu. Hareket tarafýndan yayýmlanan yazýlý açýklamada, "Mursi'nin görevi býrakmasý ve erken seçime gidilmesi için 22 milyon imza toplandý. Biz þu anda o insanlarý temsil ediyoruz. Mursi, artýk Mýsýr'ýn meþru cumhurbaþkaný deðildir" ifadeleri yer aldý. Açýklamada ayrýca, gösterilerin ülke genelinde, tüm meydanlarda yarýna kadar devam edeceði belirtildi. 48 SAAT SÜRE Mýsýr ordusu, halkýn taleplerine yanýt verilmesi AYZER EMLAK Kiralýk Reis Market arkasý 2+1 eþyalý daire 700 TL * Göçmenköy'de 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Hamitköy'de 2+1 full yeni eþyalý daire * Yenikent'te 1+1 ve 2+1 full eþyalý daireler * Metropol bölgesinde 3+1 eþyalý daire * Haspolat belediye evlerinde 2+1 full eþyalý daire Satýlýk Çaðlayan'da 3+1 Türk malý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire * Ortaköy Lemar bölgesinde zemin kat 2+1 daire * Yeniþehir'de 4+2, dersane veya okul olmaya müsait 250 metrekare daire Stg. * K. Kaymaklý'da full ekstralý yeni dubleks ev çaðrýsýnda bulunarak, taraflara uzlaþma saðlamalarý için 48 saat süre tanýdý. Mýsýr Savunma Bakaný General Abdulfettah es- Sisi, ordunun siyasi güçlerin tümüne daha önce 1 hafta süre verdiðini hatýrlatarak, uzlaþmanýn saðlanmamasý ve halkýn taleplerine yanýt verilmemesi halinde, krizin çözümü için ulusal güçlerle ortak hareket edilerek yol haritasý açýklanacaðý belirtti. Bakan Sisi, Mýsýr televizyonunda yayýnlanan MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg ses kaydýnda, taleplerine olumlu yanýt verilmemesi nedeniyle halkýn barýþçýl þekilde sokaklara çýktýðýný, silahlý kuvvetlerin demokrasinin kendine tanýdýðý hukuk sýnýrlarýnýn dýþýna çýkmayacaðýný ancak halkýn taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda üzerine düþeni yapacaðýný vurguladý. Mýsýr ordusunun siyasetin tarafý olmadýðýnýn altýný çizen Sisi, açýklamasýna "Allah Mýsýr'ý ve Mýsýr halkýný korusun" diyerek son verdi. -Büyükbaþ/Küçükbaþ hayvan bakýcýsý, -Tarým iþçisi, -Bakýcý/temizlikçi arýyorsanýz bize ulaþýn Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te okul otobüs duraðý ile marketlere 100 metre uzaklýkta eþyalý 2+1 daire tercihen kýz öðrencilere kiralýktýr. Tel: Tatar: Býraktýðýmýz bütçe iyi yönetildi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve eski Maliye Bakaný Ersin Tatar, Baþbakan Siber Siber'in "Maliyeyi ekside devraldýklarý" söylemini eleþtirerek, bunun doðu olmadýðýný, býraktýklarý bütçenin iyi olduðunu ve iyi yönetildiðini savundu. Ersin Tatar dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, býraktýklarý bütçenin durumu hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Devletin 2009 yýlýnda 1.57 milyar TL geliri varken, bu rakamý 2.2 milyar TL'ne çýkardýklarýný ifade eden Tatar, kendi hükümetleri döneminde maliye disiplininin baþarýyla yapýldýðýný, hedeflenen tüm rakamlara ulaþýldýðýný kaydetti yýlýnda, yýlýn yarýsýnda hükümeti devrettiklerinde, Türkiye'den beklenen mali katkýnýn 300 milyon TL olduðunu ifade eden Tatar, kendilerinin bu paranýn sadece 120 milyon TL'sini kullandýðýný, yani geriye kullanýlacak 170 milyon TL bakiye kaldýðýný söyledi. Tatar, "maliyenin kasasýný boþ mu býraktýk, bunu kamuoyunun takdirine býrakýyorum" dedi. Maaþlarýn gününde ödenmemesini ve yeni hükümetin þeffaflýktan bahsederken "finansman temininde yaþanan teknik nedenlerden dolayý maaþlar ödemedi" söylemini de eleþtiren Tatar, hükümetin þeffaflýkla bu teknik nedenlerin ne olduðunu ortaya koymasýný istedi. Tatar, Baþbakan Sibel Siber'in "30 milyon TL'lik bir katma deðer gelirini yanlýþ yerde kullandýklarý" söyleminin de doðru olmadýðýný vurgulayarak, basýnda ve sosyal medyada yer alan "kredi kartý borcu" olduðu söylemlerinin ise çarpýtýldýðýný ifade etti. Ersin Tatar, yeni hükümetin Ekonomik Ýþbirliði konusundaki tutumunun ne olacaðýný öðrenmek istediklerini de sözlerine ekledi. Eþdeðer Mal Hak Sahipleri Derneði'nden hükümete: Karakum'la ilgili karar iptal edilsin Lefkoþa Eþdeðer Mal Hak Sahipleri Derneði, Karakum'la ilgili alýnan ve yasa dýþý olduðunu iddia ettikleri Bakanlar Kurulu kararýnýn iptal edilmesini talep etti. Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný Taner Derviþ konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, "Anayasa hükümlerine ve 41/ 1977 Ýskan Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasýna göre,13 Þubat 1975 tarihinden itibaren Devletin mülkiyetine geçmiþ olan sahipsiz taþýnmaz mallarýn öncelikle Eþdeðer Mal Hak Sahiplerine verilmesinin öngörüldüðünü" anýmsatarak, "bu hükümlere raðmen eþdeðer amaçlý olarak belirlenmiþ taþýnmaz mallarýn amaçlarý dýþýna çýkarýlarak hukuk dýþý yöntemlerle tahsis edildiðini, kiralandýðýný ve tapu verilerek satýþlarýnýn yapýldýðýný" söyledi. Derneðin 30 Haziran 2011 tarihinde konuyla ilgili yazýlý ikazýna raðmen 27 Mayýs 2013 tarih ve K(II) ile K(II) sayýlý Bakanlar Kurulu kararlarý ile Karakum bölgesindeki kaynaklarýn 41/1977 Ýskan, Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý kapsamýndan çýkarýldýðýný belirten Derviþ, bunlarýn 49 yýl süre ile Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik AÞ. ile Live Life Properties Ltd'e (Rocks Otel) kiralandýðýna iþaret etti. Anayasa ve yasalarýn ilgili hükümlerine dikkat çeken Derviþ, "KKTC Anayasasý ile 41/77 Ýskan Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý çiðnenmek suretiyle alýnmýþ hukuk dýþý kararlarýn Anayasa ile Yasalarýn öngördüðü hükümler ve hukukun üstünlüðü ilkesi çerçevesinde iptal edilmesini ýsrarla talep ediyoruz" dedi. SATILIK ARABA 98 model Fiat Palio 4300 TL Tel:

20

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2013 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4387 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2013 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4387 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Asgari ücreti nasýl buldunuz? 1560 TL olmuþ... Yerinde saymýþ yani... Hatta daha da geri! Dövizin týrmanýþýndan önce elinize 600 Euro geçiyordu... Þimdi ise 600'ün de altýna düþtü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Ekim 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4320 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Ekim 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4320 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ercan Havaalaný'ndan Ýstanbul'a gidiþ-geliþ 500 TL... Larnaka'dan Budapeþte'ye gidiþ-geliþ 140 Euro, yani 370 TL... Bu kadar 'mutlu' olduysak, o da 'Mutlu Barýþ Harekatý' sayesinde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TARÝH: 9 Haziran 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4185 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) NEFESLER TUTULMUÞ... GÖZLER VE YÜREKLER TAKSÝM'DE Erdoðan Baybars

TARÝH: 9 Haziran 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4185 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) NEFESLER TUTULMUÞ... GÖZLER VE YÜREKLER TAKSÝM'DE Erdoðan Baybars Küçük'ün istifasýný sunarken Eroðlu ile fotoðrafý camlanýp çerçevelenip duvara asmaya deðer... Birbirlerinin yüzüne bakmýyorlar! Ýkisi de yere bakýyor... Bakacak yüz kalmadý demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MUM GÝBÝ SLOGAN... YANLIÞA ÇÝMENTO. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman. Gökçebel: Elçilik müþavirleri bakanlýkta cirit atýyor...

MUM GÝBÝ SLOGAN... YANLIÞA ÇÝMENTO. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman. Gökçebel: Elçilik müþavirleri bakanlýkta cirit atýyor... Türkiye'de halka kan kusturan AKP, Kýbrýs'ta UBP'nin arkasýnda görünüp seçmene CTP'yi iþaret ediyor... Zaten Ýrsen Küçük eliyle UBP'yi bölmesi de CTP'nin önünü açmak için deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Yaþar Büyükanýt ile ilgili yazýmýzda suç unsuru bularak hakkýmýzda ceza davasý açan Baþsavcýlýk, hellim ve gübre meselesinde suç unsuru bulamamýþ! Ýyi öyleyse... Biz de bundan sonra gazete deðil, hellim

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

"BUNLARDAN HER ÞEY BEKLENÝR.." Dolgun Dalgýçoðlu. Erdoðan Baybars. Bafra'da büyük arazi dolandýrýcýlýðý

BUNLARDAN HER ÞEY BEKLENÝR.. Dolgun Dalgýçoðlu. Erdoðan Baybars. Bafra'da büyük arazi dolandýrýcýlýðý Sahtekarlar ve dolandýrýcýlar için tam bir cennet olan bu memlekette ne gariptir ki polis de var, mahkeme de! Türkiye'de pala sallayanlar serbest ise, bizde de þarlatanlar raðbette! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı