ÖNSÖZ. da tabiidir. inanıyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. da tabiidir. inanıyoruz."

Transkript

1

2 ÖNSÖZ Devlet hizmetlerinde devamlılık esastır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini yerine getirirken, işbaşındabulunan Hükümetlerin Programlarını uygulamaları da tabiidir. Devlet hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesinde, Hükümetçe alınankararların ve uygulanan Hükümet Programına ilişkin faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi de önemli bir husustur. Diğer taraftan, Devlet idaresine güvenin temel koşullarından,f-: i de, idarenin faaliyetlerinde gizlilik ilkesine sığınmamaktır. Türkiye'nin çağdaşülke olması, demokrasinin tam işleyebilmesi için, idarenin faaliyetlerinin de kamuoyuna açıklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla; daha önce bir Genelge ile rapor sistemi ihdas edilmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın Hükümet Programı doğrultusunda yaptıkları çalışmaları, üçer aylık dönemler halinde Başbakanlığabildirmeleri istenmiştir. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarımızca Başbakanlığagönderilmesi istenen raporların değerlendirilmesi sonucu hazırlanan ve Hükümetimizin 1/, 8 Aylık" dönemini içeren çalışmalarınbir kitapta toplanması uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem kendi çalışmalarınıdeğerlendirmeleri, hem de diğer kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmasının yanında, Hükümetin faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlayacağınainandığım bu kitabın daha sonraki çalışmalarada ışık tutmasını ve yararlı olmasını dilerim. Mesut YILMAZ Başbakan

3 .., SUNUŞ 55. Cumhuriyet Hükümeti bijiücü terör başta olmak Dzere ekonomık krız, kamu ycmetim/ndekl düzensizlik gıbı cmemll sorunlann yaşandığı bır ortamda Sayın Mesut YILMAZ'ın Başbakanlığındakurulmuştur. Sayın Başbakan Mesut YILMAZ, Bakanlar Kurulu'nun Başkanı olarak, Bakanlıklar arasında Işbiriiiini sağlamak ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetlemek çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlannın baliı bulunduklan Bakan'ın imzasıyla, bu dcmemde yaptığı çalışmalan ve yürüttüğü faalıyetlerı Başbakanlık'a periyodik olarak raporlama yöntemiyle blldlrmelerl talımatını vermiştir. Bu talimat çerçevesinde, "idarenin Bütünlüğü ilkesi" gerelince~ kamu kurum ve kuruluşlannın bır bütün Oıarak yaptığı faalıyet ve sunduğu hizmetlerin, Türk Kamuoyu tarafından bilinmesi ve yapılan çalışmalardanhalkımızın haberdar edilmesiiçin gönderilen bu raporlann titiz bır Inceleme Ile Başbakanlık'tadeğerlendlrllmesl salianmıştır. 55. Hükümetin görevde bulunduğu Temmuz 1997-Aralık 1998 tarlhlerl arasında, hükümet ve uzantısı Oıarak Idare tarafından yürütülen faallyetlerl kapsayan bu çalışmanın, Olkemlze ve Türk kamuoyuna yararlı olmasını dllerlm. YaşarYAZICIOGLU Müsteşar

4 TEŞEKKOR Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak İdareyi Geliştirme Başkanlığı'na3056 sayılı Kanun ile verilen görevler arasındadır. Kamu yönetiminin, hükümet programı uygulaması bakımından yaptığı faaliyetlerin ve mevcut çalışmaverimliliğinin tespiti şeklindeki bu görev çerçevesinde; İdareyi Geliştirme Başkanlığı olarak, Sayın Başbakan Mesut YILMAZ'ın talimatı ve Sayın Müsteşar Yaşar YAZICIOGLU'nun uygun bulmasıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dönemler itibariyle, yürüttüğü faaliyet ve çalışmaları, hazırladıkları raporlar halinde, Başkanlığımıza periyodik bir biçimde göndermeleri sağlanmıştır. Başkanlığımız bünyesinde görevli Uzmanlar ile yapılan titiz bir inceleme ve değerlendirme sonucunda bu kitabı hazırlamış bulunmaktayız. Kitabın hazırlanmasında ve çalışmaların yürütülmesinde bize yardımlarını esirgemeyen Başbakanlık Müsteşarı Sayın Yaşar YAZICIOGLU'na teşekkürlerimizi sunar, ilgililere yararlı olmasını dilerim. Prof.Or.GÜrol BANGER İdareyi Geliştirme Başkanı

5 ÖNSÖZ BASBAKANLlK MERKEZ TESKiLATı -Devlet Ars!vlerl Genel MOdOrlOIl! -jdarevl Ge:nne Baskan!ıiı BASBAKANLlK BACiLl VE ilgili KURULUSLARI *!f~mp~i,!,~oldin~.s.genel -Devlet Personel Baskan!ılı.YOksek Denetleme Kurulu Baskan!ılı -GOmrük MOstesarlıiı -Vaıaıı;r G:.:iM!idQrlOIl! IçiNDEKILER MOdOrlOIQ Devlet Planlama Te la MOstesarlıiı MIl!! PlvanlZo idaresi Genel MOdOrlOIQ -Ma ev Tetklk ve Aram Genel OdOrlOIQ BAKANlıKLAR ADALET BAKANllGI MiLLi SAVUNMA BAKANLICil TARIM VE KÖYiSLERi BAKANLICil ÇAlıSMA VE SOSYAL GÜVENLiK BAKANllGI SANAyi VE TiCARET BAKANllGI ENERJi VE TABii KAYNAKLAR BAKANllGI ÇEVRE BAKANLICil

6 Başbakanlık Merkez Teşkilatı BAŞBAKANlıK MERKEZ TEŞKiLATı DEVLETARŞiVLERi GENEL MODORlOGO ANA FAAıiYETLERI Osmanlı dönemine ait Merkez, Hazine-I Hassa Nezareti, Harleiye Nezaretl, Evkaf Nezaretl, Maarif Nezareti, Sıhh1ye Nezaretl, Maliye Vekaleti Sicil Şubesi, Dahiliye Nezaretl Mektubi Kalemi evrakının; Cumhuriyet dönemine alt Cumhuriyet Halk Partisi, Mubadele Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Madencilik Şubesi, Yargıtay Başkanlığı Hukuk Daireleri ve Mnıı Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüne ait evrakın ve Istanbul Iı Özel Idaresi'ne ait defterlerin tasnif Işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilen basılı dokümanların da tasnifi ve hizmete sunulması Dokümantasyon Dairesi'nce yapılmaktadır. Dönem içerisinde; Osmanlı Arşivinden t 4 tt, Cumhuriyet Arşivinden 259, Dokümantasyon Dairesinden 535 araştırmacı yararlanmıştır. Osmanlı Arşlvl restorasyon atölyesinde tahrip olmuş defter ve vesikaların onarımı yapılmaktadır t Nısan t 998 tarihlerinde I.Milli Arşıv Şürası yapılmış ve şuraya sunulan tebliğler ve tartışmalar bir kitap halinde yayınlanmıştır. IDAREVIGEliŞTiRME BAŞKANllGI ANA FAALIYETLERi SS. Hükümetin kamu yönetimini geliştirme faaliyetleri çerçevesinde; 1. IDARi USUL KANUNU Hukuk Devletinin gerekliliği olan "açık yönetimi" gerçekleştirmek, idarenin işlemlerini hukuk kurallarına uygun olarak yapmasını sağlamak, bilgi edinme özgürlüğünü Insanımıza bır hak olarak tanıma çerçevesinde 1996 yılında onayı alınarak başlanmış olan "idari Usul Kanunu'nda Düzenlenecek Hususlar" konulu proje doğrultusunda, kanunlaşma süreci öncesinde, ilgili kesimlerin görüş ve önerilerinin tespıtı amacıyla 17- t 8 Ocak 1998 tarihlerinde Ankara Shearaton Otel'de "idari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu" yapılmıştır. Sempozyumda sunulan bildiriler kitap halinde basılarak katılımcılara ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına datmlm~ır. Konuyla Ilgili olarak 1997 yılında hazırlanan Araştırma Anketı sonuçlandırılmış, sonuçları sempozyumda değerlendirilmiştir. idari Usul Kanunu Ön Taslağı hazırlanmış olup Makama sunularak proje tamamlanmıştır. 1

7 2. KAMU-NET Türkıye'nın gell~miş bır çaldaş OIke olabilmesi ıçın, bilişim konusunda kat etmemiz gereken mesafeler oldut\i biraerçektlr.lnternet teknolojilerinin ve bııgısayar kullanımının yaygınlaştılı gqnümüzde kamu hizmetlerinde de artan bır oranda bııgısayar ve bııgısayar allannın kullanımı söz konusu oim~r. Ortaya çıkan sorunlann çözüme kavu~rulması ve bu konuda bır koordinasyonu n sallanması amacı Ile Kamu-Net (Kamu Bııgısayar Allan) projesı gqndeme gelml~, bu projenin başlanıiç noktası olarak Kamu-Net'98 Konferansının düzenlenmesine karar verilmiştir. Kamu-Net'98, Mü~rlık Makamından alınan OLUR dotrultusunda Şubat 1998 tarihinde Bilkent Onlverskesl'nde aerçekleştlrlfmlştir. Konferansa çok sayıda kamu kurum ve kurulu~lanndan ılgııı personel katıfmq 34 Kamu Bııı~lm Projesının sunum u yapılmı~r. Konferans somıcunda ortaya çıkan ortak kanı "Kamu Yönetiminin yenıden Yapılandınlması" süreciiçerisinde yer alan "KAMU-NET: Kamu Bııgısayar Allan" projesinin süreklilik arz etmesi ve geç kalınmadan kamudaki sorunlara çözüm olabılecek sonuçlann alınması gerekliliii olmu~r. Kamu Bııgısayar Allan konusunda ılgılı kamu kurum ve kurulu~lan bır araya getiren. bu konuda dünyada ve Türkıye' de yapılmakta olan çalı~maları Izlemek, yapılması gerekenlerin tartışılması amacıyla çok yararlı bulunan konferansın devamlılığı dile getiriimişdr. Bu sempozyumda sunulan bildiriler konuyla ilgili çahşrnalara ışık tutması amacıyla kitap halinde basılmqtır. Kamu-Net'98 Konferansı sonrasında konu Ile ııgııı faaliyetlerin ışlenmesı ve deleriendlrllmesl amacı Ile 1998/13 sayılı genelge Ile Kamu-Net Ost Kurulu ve bu kurula teknık destek sallamak üzere Kamu-Net Teknık Kurulu oluşturulmuştur, Kamu-Net'in ana omurgasını ve l.aşamasınl oluşteran nbaşbakanlık Iletişim ve Yönetim Bilgi Sistemi Alt Yapısı" ihalesi gerçekleştirilerek sonuçlandınlmı~r. Bu kapsamda, projenin hazırlanması, şartnamelerln hazırlanması, Ihalesinin yapılması, Ihale kabul komisyonu ba~kanlılının üsdenilmesi, yapılan bu tür Işlerin denetlenmesi ve planlanması, Başbakanlık Merkez Teşkilatı'nın alt yapısının koordinasyonu çahşmalan yerine getirilmiştir. 3. BAŞBAKANlıK YÖNETiM BILişiM SiSTEMI "Kamu Yönetiminin Yenıden Yapılandınlması Prolesl" çalqmalannın daha verimli ve etkın olması açısından Başbakanlık 'Merkez Te~kllatı ıçerısınde "Başbakanlık Yönetim BilişimSistemi" olu~rulmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır, Bu dotrultuda sayılı iç genelge ile idareyi Gelişdrme Başkanı'nın Başkanlılını üstlendili "Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi Çalışma Grubu" oluşturulmuş, bu çalışma grubunun sekreterya görevi Idareyi Geliştirme Başkanlığı'na verimiştir. 2

8 B3$bakanlıkMerkez Teşldlab Kamu Kurum ve Kuruluşlannın mevcut bilişim alt yapısının tespitlıçın kurum ve kuruluşlarca doldurulmaküzere Araştırma BılgıFormu gönderilmiş, gelen dökümanlann tasnıf ve değerlendırme çalışmalanna başlanmıştır; çok yakın zamanda baskı aşamasına gelecektlr.. Devletin çeşıtlı kurumlan arasında hızlı iletişim ve sağlıklı bılgı paylaşımı ıçın bııgısayar ağ bağlantılannın kurulmasının kaçınılmaz hale gelmesinden dolayı Temmuz 1998 tarihinde Ankara'da DPT Binası'nda "Internet Servisierinin Yönetımı Semınerı" düzenlenmiş ve ders notlannın yer aldığı aynı ismi taşıyan kitap katılımcılara semıner esnasında, dağıtılmıştır. "Başbakanlık Yönetim Bilişim Slsteml"nln kavram ve faydalannın açıklandığı, bu sistemin oluşturulmasında kullanılacak olan kamudaki çeşitli kurumlarca üretılen ulusal verilerin ilişkilerinin ve özellıklerının anlatıldığı semıner 31 Ağustos 1998 gqnü Başbakanlık Yenı Bina (DPT binası) toplantı salonunda yapılmıştır. Konu lle ııgııı "Başbakanlık Yönetim ve Bilişim Sıstemı" isimli kitap semıner sonunda katılımcılara dağıtılmıştır. Başbakanlık ve Kamu Kurum ve Kuruluşlannın ılgııı personelinden 35 kışı Başbakanlık'ta 15 süre lle "Coğrafi Bılgı Sıstemlerı (GIS)" kullanımı hususunda kursa tabı tutulmuştur. Aynca Başbakanlık'tan 5 kişilik bır grup 4 hafta süreyle bııgısayar ağ yapılan konusunda uzmanlık eğitimine tabı tutulmuştur. "2000 Yılı Sorunu" olarak Isimlendirilen bııgısayar donanımlannın 2000 yılına uygun olarak hazırlanmamasının ortaya çıkaracağı problemler, çalışma grubunca sürdürülmektedlr. 01 Aralık 1998 tarihinde TC Başbakanlık INTERNET sayfasının tasanm, düzenleme ve yönetiminin BYBS çalışma grubuna bırakılmasının ardından O 1 Ocak 1999 itibariyle "Coğrafi Bılgı Sistemi" kapsamındaki Ilk veriler Internet sayfasında "Türkiye Bilgi Sistemi" başlığı altında hizmete sunulmuştur. Dünyada ender görülen uygulamalardan biri olan Internet Map Server platformunda "Coğrafi Bılgı Sistemi (GIS)" uygulaması Türkiye'de de ilk ve tek örnektir. 4. OECD ÇALIŞMALARI Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandınlması Projesi çerçevesinde OECD nezdinde PUMA ve ICCP Komiteleri Ile bağlantı sağlanarak başkanlığımız çalışma alanına giren konularla ilgili toplantılara bizzat iştirak edilmiş, Ilgili konularda ülkemizde yapmı~ olduğumuz çalışmalart 1. TURKISH RESTRUCTURING PUBLlC ADMINISTRATION PROJECT, Prime Mlnlstry Administration Information System OECD, PUMA/RD(98), Publle Management Committee: Country Faetsheets, 17 th Sesslon of thl Committee, Chateau de la Muette, Paris, Mareh NATIONAL INFORMATION SECURITY IN TURKEY 3

9 Kmıu Kunım ve Kurulıqlmnın 55'lncI HDlcilmetProıraml Çerçeveslndeld Faaliyetleri OECD, Commlttee for Sclence, Techn()loS)' and Industıy, Commlttee for Information, Computer and ~unkatlons Policy, Room Document No:.4;' Group ofexperu on Information Securfty'and Pı1vacy, May 1998, Paris Isimleri altında Ilgili komıte üyelerine tanıtılmış ve bu çalışmalar OECD tarafından çoğaltılarak uluslararasıllteratüre kazandırılmıştır. 5. HOKOMET PROGRAMıNıN TAKIB1 Başbakanlığın, 02/03/1992 tarih ve B.02.0.lGBIl , 10/06/1994 tarıh ve B.02.0.lGB/ sayılı ve 09/12/1996 tarıh ve B.02.0.PPG S sayılı genelgeler Ile kamu kurum ve kuruluşlarının hükümet programı çerçevesindeki faaliyetlerini takıp ve koordinasyonu sağlamak maksadıyla' bır rapor sıstemı Ihdas edilmiş olup' üçer aylık aralarla kamu kurum ve.kuruluşfarı..hükümet programı çerçevesinde yaptıkları çalışmaları Ifaşbakanlık'a bfldlrmektedlrler. 6. IDAREYi GELişTiRME ÇAlıŞMALARıNıN TAKiBi Başbakanlığın, genelge Ile;. 03/02/1993 tarıh ve B.02.0.PPG o4239 sayılı İdarede etkinliği ve verimliliği sağlamaya yönelık düzenlemelerın, idari usul ve Işlemlerin basitleştirilmesine yönelık çalışmaların, "İdareyl Geliştirme Faalıyetlerı Raporu" adı altında Başbakanlığa bildirilmesi sağlanl111şolup;' toplanan bilgiler' doğııdtusunda bır taraftan mezkürçalışmalarda kurum/kuruluşlara Başkanlığımızcayön verilmekte, dığer taraftan yapılan çalışmalar kitap halinde yayınlanarak kamuoyu bllgilendlrllmektedlr. 7. ARAŞTIRMA VE incelemefaaliyetleri Kamu yönetiminin daha Iyi hızmet sunması, hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması Ile yönetimin değişen şartlara uyumunun sağlanması sürekli bır çabayı gerektirmekte, ayrıca Iç ve dış koşullardakı değişime paralelolarak yönetirnde gereklı değişikliklerinyapılması gerekmektedir. Sözkonusu husus (Yedinci Beş Yıllık ) Kalkınma Planı'nda da yeralmakta ve "kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla devletln rolünün değişen koşullar çerçevesinde yeniden tanımlanması ve deterlendirilmesi, kamu yönetiminin teşkilat yapısı, Işleyişi ve personel rejiminden kaynaklanan sorunların giderilmesi ıhtıyacı önemini korumaktadır. Bu kapsamda, görev ve teşkilat yapısı arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve nitelikte personelin Istihdamı ücret adaletlnln sağlanması ve halka dönük bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine yönelik hukuki ve Idari düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir" şeklinde Ifade edilmektedir. Bu ıtıbarla, yenıden yapılanma ve yönetimde eksikliklerin giderilmesi ile daha Iyi işleyen bir yönetim sisteminin kurulması çerçevesinde temel Ilkelerın belırlenmesı amaçlanmaktadır. 4

10 Başbakanlık Merkez Teşkilatı Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi 6 Aralık 1997 gunlü Bakanlar Kuruluna britlng verilerek kabul görmü ve onaylanmı tır. Bu çerçevede; Mahalli idareler Yasası Taslağı hazırlanmı tır. Şu anda TBMM gündemindedir. Devlet Personel Yasası Taslağı hazırlanmı tır. Şu anda Bakanlar Kurulu gündemindedir. Türk idari yapısında aynı konuda, aynı amaçla, ayrı ayrı fonksiyon ifade eden Kurum ve Kurulu ların tespiti ve i lemin tek bir kuruluş koordinatörlüğünde ve sorumluluğunda sonuçlandırılması olanaklarının ara tırılması, Desimal Dosya Sistemlerinin geli tirilmesi, evrak sistemlerinin düzenlenmesi, evrak akı ınınelektronik ortamda gerçek"~ tirilmesi, Kamu-Net-98 Projesi doğrultusunda çalı malar, Türk Kamu Yönetiminde Yöneticinin Hukuki Statüsüne ve Siyasal iktidar Deği ikliğinin Kamu Yöneticileri Ozerinde Meydana Getirdiği Olumsuz Etkilerin Giderilmesi, Avrupa Topluluğuna Yönetsel Uyum Konusunda Gelinen Nokta ve Yapılması Gerekenler, Türk Kamu Yönetiminde Denetim Kurumlarının Fonksiyonlarındaki Benzerlikler ve Yarattığı Sorunlar ile Çağda Denetim Yöntemlerinin Ara tlrılması, APK Birimlerinin Fonksiyonel Hale Getirilmesi Ba bakanlıkte kilat Yapısında Aksayan Yönlerin Tesbiti ve iyile tirilmesi ile ilgili Bir Ara tırma ve inceleme çalı maları sürdürülmektedir. SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANıŞMAVI TEŞvıK FONU FON'UN ANA FAALiYETLERi 55. T.c.Hükümetinin göreve ba ladığı Temmuz 1997 ayından bu tarafa, Sosyal Yardımla ma ve Dayanl mayı Te vik Fonu gerek konu, ger~ ~dığı toplum kesimleri açısından faaliyetlerini geni leterek sürdürmü ve 17 aylık sqrede 3 Milyon 667 Bin ki iiçin toplam 104 Trilyon 880 Milyar Liralıkyardım kararı alınmı tır. Bu dönemde gerçekle en harcama tutarı 86 Trilyon 674 Milyar TL' dir. Yapılan yardımlar konularına göre a ağıda gösterilmi tir. 5

11 Kmıu Kurum vr Kunıtıq/mnm 55'/nd HDkDtnrtProıraml çrrçrvrs/ndrk/ FiU//Yrtlrrl SYDTF Yardımlan (Kararlar Bazında),. YATIRIM TORO ( ) YARDIM Y.ORAN YARDIM TUTARı (AIl'OP) TUTARJ (A) (%) D.G.D.A. BÖL. (B) Y.ORAN (B/A)(%) YARDIM ALAN KIşI SAYıSı Perl}'od/k Yardımlar Sallık Yardımlan 13.5.& '9 Proje Yardımlan i i Yatınmlar LO Aşevl Yardımlan i i i EIItlm Yardımlan Gıda GIyim Yardımlan Yakacak Yardımlan !>otal Afet LO Terör i Burs Ödemelert io Dlter Yardımlar i i TOPLAM (*) Dlt~r Yardımlarkalemlnd~;SosyalYardımlaşmave Dayanqma Valcıftahnademirbaş; bilgisayaralımları, Vakıflardaçalışanpersonele ödenen kıdem tazmlnacıan,banıuna almaktadır. yardımı, sokak ÇOCuklarınayardım, korunmaya muhtaç Çocuklarile ilgiliyardım vb.yer Sözkonusu yardımlann 24 Trilyon 473 Mılyar lirası, yanı %23'ü Doğu ve GüneYdoğu Bölgelerine aktanimıştır. Bu bölgelerin nüfusunun ülke nüfusuna oralıuıın % J 8 olduğu dikkate alınırsa, yapıfan yardımlarda bu bölgelere ağırlık verildiği görülecektir.. oranı %30'a 55. Hükümet düşürülmüştür. döneminde Fon kaynaklarından Bütçeye yapılmakta olan kesinti Bu da Fon kaynaklarında bir önceki döneme göre belirgin bir artışa neden ofmuştur. Fon gelirlerinden yapıfan kesintiler Yıllaragöre aşağıda gösterilmektedir. J 986- J 998 YILLARIARASı FON GEliRLERiNDEN BÜTÇEYE YAPILAN KESiNTiLERiN TUTAR VE YÜZDE OLARAK DAC'ıı..lMI YillAR GEliRLERiMiZ fona YOZDE BOTÇEYE YOZDE TOPLAM KALAN KESiLEN LO LO LO LO LO

12 Başbakanlık Merkez Teşkilatı *: tarihinde alınan Başbakanlık oluru Ile %20'lIk BOlÇe kesintisi oranı %75'e yqkseldlm~r. **: tarihinde keslnd oranı % 78'e yqkseldlm~r. *** : tarihine kadar % 78 olan keslnd oranı bu tarihtensonra %40olmuştıır. **** : tarıhınden tdbaren keslnd oranı %30'a doşorolmoştor. (1) "Gellrler" Ile "Toplam" sottınlan arasındakı fark; (%1) Afeder Fonu kesintisinden kaynaklanmaktadır. fondan YATIRIM TÜRÜ DESTEKLENEN PROJELER( ) (Milyon TL.) Kişi SAYıSı YARDIM D.G.D.A. D.G.D.A. ORAN D.G.D.A. ORAN TUTARı BÖL. BÖL. (AlTOP) BÖL. (BI A) GENEL C GENEL (D) DIC (B) (A) Seracılık Bıldırcın Tawk Hlndl Halı K1UmdUk Konfek. Tnko. KOçOkEI Sanatlan SOt Top Tesisl Balıkçılık Analık Meyvecilik inekelllk Koyunculuk Muhtelıf ÖZOnO Vat. iş Kurma Batcılık Bıtkı Yetiştinciliti KOItOrMantarcılıtı TOPLAM i i i i 2 i O Aşevl Yardımları Bu amaçla Fondan ayrılan 1 Trilyon 378 Milyar liralık kaynakla 43 bin yoksul yurttaşırmza mevcut veya kiralık binalarda faaliyete geçirilen aşevlerlnde yemek verilmektedir. Bu tutarın 1 Trilyon 128 Milyarı (%82) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine aktarılmışnr. Bu bölgedeki aşevlerlnden faydalanan kişi sayısı 33 bindir. 7

13 lcimu lcunım ve I<UrUIııfIWım 55'1rıd HOkOmetl'roıramı Çerçevesindelci Faalıyederi Elftlm Yardımlan Yoksul öğrencilerimlzin kitap, kırtaslye ve giyim gereksinimleri, öğrenci yurdannın tefrlşl ve Işletme gıderlerı Ile 8 Yıllık temel Eğıtımde taşımalı sisteme tabı yoksul öğrencilerin ölle yemeği gereksinimlerinde kullanılmak üzere 1 Milyon 293 bın öğrenciye toplam 20 Trilyon 838 Mılyar TL. tahsis edilmiştir öğretim yılında ölle yemeliiçin aynlan pay öğrencilçin 2 Trilyon 971 Mılyardır eğftlm yılının başlangıcında öğrencilerimizin kitap, kırtaslye ve giyim ıhtıyaçlannın karşılanması ıçın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflanna toplam 3.5 Trilyon aktanimıştır. Taşımalı eğftlmdekl yoksul öğrencilerimizin ölle yemeğf gıderlerı geçen yılda oldulu gıbı bu yılda karşılanmaktadır. Dığer Yardımlar Yukanda sıralanan yardımlann yanısıra; Vakıflanmıza alınan demirbaşlar çalışan personeline ödenen kıdem tazminatian, bannma, sokak çocuklanna yardım, korunmaya muhtaç çocuklar Ile ııgııı yardım gıbı konularda 1 Trilyon 245 Mılyar Lira kaynak aynlmışnr. ÖzürlOIere Yapılan Yardımlar 1 Trilyon 448 Mılyar Liralık kısmı, toplam özürlüye yönelık yardım ve yatınmıara katkı amacıyla kullanılmıştır. 8

14 Başbakanlık Merkez T~k1latı BAŞBAKANlıK BACLI VE ILGILI KURULUŞLARı ÖZELLEŞTIRMEIDARESI BAŞKANLI~I Petkım Petrokimya Holding A.Ş.Genel MOdOrlOAQ MEVZUAT ÇALIŞMALARI Yap-Işlet Modeli ile Elektrik Enerıısi Üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgilienerji satışının düzenlenmesi hakkında kanun tarıh ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında Karar' da değişiklik yapılmasına ilişkin Karar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi "Hakkında Tebliğ tarıh ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Eğitim Yardımı" Hakkında Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "istihdam (Yol açma) Yardımı" Hakkında Tebliğ gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Yurtdışında Ofls-Mağaza Açma, işietme ve Marka Tanıtım Faaliyetierinin Desteklenmesi" Hakkında Teblığ tarıh ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. KURULUŞUN ANA FAALiYETLERI Şirketimiz Temmuz -Eylül dönemı itibariyle ton brüt üretim, ton satılabilir üretim gerçekleştlrmlştlr. Anılan dönemdeki kapasite kullanım oranı ise %98.3 olmuştur. Dönem içerisinde ton yurtiçi, ton yurtdışı olmak üzere toplam ton satış gerçekleşmiştir. Toplam satış hasılatı Milyon TL., Satış hasılatı Milyon TL., ihracat hasılatı Bın $ olmuştur. ihracat yaptığımız ülkeler, İtalya, ispanya, Hollanda, Ingiltere, Almanya gibi AB ülkeleri başta olmaküzere ABD, OrtaDoğu Ülkeleri, Hindistan, Pakistan, Tayvan, Çin gibi UzakDoğu ülkeleri ve Afrika ülkelerldir. 9

15 lc.1mu lcıavn w KımııŞ/Mııım 55'/nd HilldltnetProırmııÇ~slndeld F~Wrl Dönem sonu (30 EylOlltlbarlyle) mamul madde stok miktarı 45.0&tlon, stok değerı Milyon n'dır.. - Bu dönemde (Temmuz-Eylül) yapılan toplam alımların tutarı Milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Bunun Milyon n/si iç alım, Milyon TL/si dış...akm olmuştur. Ithalatın dolar karşılığı Bın $ 'dır. Toplam hammadde alımı Milyon n, toplam malzeme alımı ise Milyon n. olmuştur. Toplam alımın dolar karşılığı Bın $'dır. Ithalat yaptıtımız başlıca Olkeler, ıngıltere, ıtalya, Ispanya, Fransa, Rusya, Hındıstan, Suudı Arabıstan ve Venezuella'dır. Bu dönemde yapılan yatırımların karşılığı Milyon TL.olmuştur. Bunun Milyon Tl/sı Rehabilitasyon ve Tevsil, Milyon TL.'sl İdame Tamamlama kalanı ise dığer yatırımlardır. Genel Giderler Milyon n/dır. Şirketimiz Eylül sonu ıtıbarıyle Dönem Karı Vergı Öncesi TL., net karı Ise Milyon TL/dır. Milyon TEŞKILA11A UYGULANAN USUL VE ESASLARDA VE SISTEMDE GERÇEKLEŞTIRILENDEGIşIKLİK VE GETIRELEN YENILIKLER Finansman ışlemlerı Yönetmelığı, Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahüdü ile Alım satımı (Repo) Yönetmeliği, Işe Alma ve Ocret Tespıt Yönetmeliği ve Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği tarihinde, Yönetim Kurulu Onayından geçmiş ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. OnnanOranlerl Sanayıı A.Ş. Genel MQdOrlOIO(OROS) TEŞKİLATTA UYGULANAN USUL VE ESASLARDA VE SISTEMDE GERÇEKLEŞTIRiLENDEGIşiKLİK VE GETIRILEN YENILIKLER Şırket'in özelleştirme kapsamında olması ve 18 Işletmesinin ve Bolu işletmesi Emprenyeleme Tesisi'nin satılarak özelleştirilmesi ve Ardeşen Işletmesi'nın K.T.O/ne bilabedel devredilmesi münasebetiyle Özelleştirme Idaresi Başkanlığı'nca Şırket'in yapısı ele alınarak, yeni düzenlemeler getirilmiştir. T.e. Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı'riın tarıh ve 992 sayılı olurlarıyla OROS A.Ş/nin bilançosunda yer alan aktif ve pasif hesaplarındaki tüm 10

16 B~akanlık Merkez Tepetlatı hak ve' yokümıoıüklerl Ile bırlıkte TürkIYe SelOloz ve Kaltt Fabrikaları Genel Müdürlüi\i'ne (SEKA) Intikali suretıyle birleştirilmelerine karar verilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme Idaresi Başkanlılı'nın muhtelıf kararlarıyla Şlrket'e bağlı 19 Işletme MüdOrlüBQ(Antalya, Ardeşen, Arhavl, Artvın, Ayancık, Bafra, Bartın, Borçka, Demırköy, Devrek, Dursunbey, Düzce, Eskıpazar, Kıiı1kI01, Pazarköy, Şavşat, Ulupınar, Vezirköprü ve Yenıce) satılarak özelleştiriimiş ve Borçka ve Artvın ışletmesı haricinde alıcılarına devir teslim ışlemlerı tamamlanmıştır. T.c.zlRAAT BANKASI GENEL MODORLOCO MEVZUAT ÇALIŞMALARI Resmi gazetenin tarihli sayısında yayınlanan sayılı karara istinaden Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarının 1 yıl faizsiz ertelenmesi ışlemlerı sayılı Genelge Ile düzenlenerek, erteleme işlemlerine başlanılmıştır. Gırdı flyatlarındakl artışlar göz önüne alınarak, bırım tarımsal üretım unsuru ıçın açılan kredi miktarları artırılmıştır. Ayrıca oluşan piyasa şartları nedeniyle tarımsal kredilere uygulanan faiz oranları yenıden belirlenmiştir tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan serı VII No: 11 sayılı Tebliğ ile "Yatırım Fonlarına Ilişkin Esaslar Tebliği" nde değişiklik yapılmıştır tarihli ve 5524 sayılıgenel Mektupla; tabıı afetler sonucu (5254 ve 2090 sayılı kanun) yapılacak hasar tespitieri ve esaslarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan genelge şubelere duyurulmuştur tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yqrürlüğe giren 98/11130 sayılı Tabıı Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Dağıtılacak Tohumluk Hakkındaki Karar uyarınca 1998 yılında don, dolu, sel, taşkın, yangın ve benzerı afetlerden ekiliş ve ürünleri en az %40 zarar gören ve durumları iı ihtiyaç Komisyonlarınca tespit edilmiş bulunan üreticilere, TiGEM tarafından buğday, arpa, mısır, çeltik ve pamuk tohumluklarından dağıtılacak olan tohumların karşılığı olarak TiGEM'e Bankamızca mevcut borçlarına, bakılmaksızın en geç tarihine kadar azami 15 trilyon TL. faizsiz bir yıl vadeli tarımsal kredi kullandırılması imkanı sağlanmıştır. Bu karar kapsamında tohumluk dağıtılacak çiftçilere Bankamız ve Tarım Kredi Kooperatiflerince söz konusu tohumluklar için ayrıca kredi açılmayacaktır. Bakanlar Kurulu'nun 98/11128 sayılı Kararı uyarınca; Banka Yönetim Kurulu; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sakarya, BoıU, Hatay, Karabük illerinde meydana gelen tabii afet nedeniyle tarımsal işletme, tarımsal ürün ve hayvan varlıkları ile menkul, gayrimenkul malları işyerleri en az %40 oranında zarar gören ve durumları Hasar 11

17 Kmıu Kımım ve KunılıqI;ınnm SS'lnd HOlcilmetProıraml Çerçeveslndeld Faaliyetleri Tespıt ve Ihtiyaç Komisyonlarınca bellrlen~m Oretlcllerln Bankanın,TIGEM ve Tart Tarım Kredi KooPeratiflerineoian mevcut borçlannın, Ilkyıl anapara ve faiz ödernem, müteakip Iki yılda dört eşıt taksitle ödenmek üzere üç yıl süre Ile ertelenmesi ve zarar gören üreticilere Bankanın ve Türk Tanm Kredi Kooperatiflerince belirlenecek IImltler dahdlnde azami bir yıla kadar Işletme kredısı, Ilk yıl anapara ve faız ödemesiz azamibeş yıla kadar yatırım kredisi açılması, yenı açılan ve ertelenen kredilere kredi tütlerilıe~ uygulanan cari faiz oranlarının yamı nispetinde faız uygulanması ve konuyla i1t111 uygulamanın yürotülmesl ıçın Genel Müdürlüton yetkili kılınması dotrultusunda tarihli ve 525 sayılı kararı almıştır. Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarının Ertelenmesi hakkındaki 98/10833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarihinde sayıli Resmi Gazete'de yayımlanarak tarihinden Itibaren geçerlı olarak yürürlüğe girmiştir. 89/14757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, Tarım ve Köylşlerl Bakanlığı Ile düzenlenen protokollere Istinaden müşterekert yorotolmekte0i3rı Nadas Alanlarının Daraltılması Araştırma Yayım Projesı 1998 yılı uygulama esasları Bankanın tarıh ve 6295 sayılı Genelgesiyle yqrorlüğe konmuştur yılında uygulama kapsamına alınan ürünlerin Ikraz birimlerinde %71 Ile %88 oranlarında artış sağlanmıştır. Tarım ve Köyişlerl Bakanlığı ile dü~enlenen protokollere Istinaden müştereken yürütülmekte olan 2. aron Tarımı Araştıtma ve Yayım Projesı 1998 yılı Uygulama esasları Bankanın tarıh ve 6296 sayılı Genelgesiyle yürürlüğe konmuştur yılında uygulama kapsamına alınanüronlerln Ikraz birimlerinde %75 Ile %88 oranlarında artış sağlanmıştır. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 98/8 ve 98/11 sayılı tebliğleri Ile TL/lt.'den TL./lt'ye yokseltilensüt teşvık primi ödemeleriile ilgiligereklı mevzuat değişikliğiyapılmıştır. 98/11128 sayılı ve buna ek 98/11243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına Istinaden, Bankanın tarihli ve 6320 nolu Genelgesiyle, bölgelerınde meydana gelen tabıı afet nedeniyle zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve yenıden krediiendirilmesi konusundaki uygulama esasları belirlenmiştir sayılı Kanun kapsamında Özel ıskan Fonu'ndan kullandırılan kredi işlemlerinde Konut Tarımsal Yapılar ve Tesisler Kredisi Iimiti TL.'na yükseltilmiş olup devam eden Işlerde sltüasyon oranına göre yapımı tamamlanan kısımlara hak sahibinin daha önce imzalamış olduğu toplam borç tutarı üzerinden kredi ödenmesi uygulamasına geçilmiştir tarıh ve 5583 sayılı Genel Mektup Ile; Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında borcu ertelenen üreticilerin kanuni takibe aktarıimış veya aktarılması 12

18 Başbakanlık Merkez Teşldlatı gereken başka borçları nedeniyle ertelemeye konu borçlarının kanuni takibe aktarılmaması uygun görülmüştür. "su ürünleri avcıları ve yetiştiricilerinin Bankaya olan borçlarının ertelenmesine Ilişkin tarıh ve 98/11680 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ~rih. ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüle girmiş oldulundan ~aıtkaca bu konuda gereklı olan çalışmalara başlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 1998/12937 sayılı "Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar hakkındaki" Kararname, tarıh ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 97/10497 sayılı "Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değeriendlrllmesl ve Kredi Karşılıkları Hakkındaki" Bakanlar Kurulu Kararı Ile deliştirilmiştir. Bu karara istinaden Bankamız mevzuatında yapılan dealşlkllkler tarıh ve 6322 sayılı Genelge Ile, Bazı vergı kanunlarında delişıkılk yapan 4369 sayılı Kanun tarıh ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, bu dealşlkllklerleilgili olarak Bankanın mevzuatını ilgilendiren hususlar da /5553, /5555 ve /5563 sayılı Genel Mektuplar Ile, Bankanın tüm teşkilatına duyurulmuştur. KURULUŞUN ANA FAALIYETLERI: sayılı Hayvancılılın Geliştirilmesine Ilişkin Kararname kapsamında Bankaca; Türkiye genelinde ayı ıtıbarıyle 3164 üreticiye baş besi hayvanı için 1.68 trilyon lira, üreticiye baş süt hayvanı için 4,3 trilyon lira, diler konular için de projeye 1,03 trilyon lira olmak üzere toplam 7.06 trilyon lira kredi kullandırılmıştır. Aralık 1997 ayı Itibariyle Banka Tarım ve Köyişleri Bakanlılı adına kullandırılan kredi miktarı Ise 4,8 trilyon liradır. Özel Tarımsal Krediler kapsamına giren konularda faaliyet gösteren Işletmelerin yatırım ve Işletme giderlerinin karşılanması amacıyla; Haziran ayında 424 mılyar, Temmuz ayında 1,2 trilyon, AAustos ayında Ise 1,8 trilyon Eylül ayında 1,8 trilyon, Ekim ayında 2 trilyon, Kasım ayında 1,4 trilyon olmak üzere toplam 8,7 trilyon liralık kredi kullandırılmıştır Ağustos ayı sonu itibariyle toplam zimmet bakiyesi de lotrilyon lira olmuştur. Tarım Kredi Kooperatiflerine Temmuz Aralık döneminde tahsis edilen plasman 11,2 trilyon lira olup, bu kuruluşlara tahsis edilen plasman toplamları Aralıkl1997 ayı sonu itibariyle trilyon liraya ulaşmıştır. Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu'ndan Temmuz-Aralık döneminde Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri'ne trilyon liralık kredi kullandınlmış olup, bu 13

19 kullandırılan ~ lcli'ımı ve /Cw'ut1/llMıllın SS'1ncIHlllcilmeıProermıı Çerçeveslndelcl F~etlerl Fon'dan açılan krediler toplamı Aralıkl1997 ayı Itibariyle trilyon liraya ulaşmıştır. Doğrudan c;lftc;uerekullandırılan tarımsal kredilerin bakiyesi Ağustos 1998 tarihi Itibariyle, bitkisel Bretim kredilerinde 152,9 trilyon lira, hayvancılık kredilerinde 153,5 trilyon lira, klmyevl gobre kredilerinde 67,3 trilyon Ura, tarım araç ve gereçlerinde6l trilyon lira, su ürünleri kredilerinde 4,7 trilyon lira olmak üzere toplam 439,4 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. HükOmetlmlzce DBnya Bankası'ndan sallanan ABD Doları kaynağın, tarımsal sulama organizasyonlarına hibe olarak kullandırılması Ic;ln Hazıne MOsteprllğı lieziraat Bankası arasında bır anlaşma Imzalanmıştır. Bankanın mevzuatı ve kararnameler çerçevesinde 7~0 üretıcı üzerindekitoplam 842 mılyar liralık alacağımızın erteleme Işlemleri tamamlan'mıştır. BajımslZ TOtOnTarım Satış Koqperatlfleri'ne 1997 yılında kullandırılan krediler toplanıı mılyar lira olup, bu kuruluşlara 000 kredilerin borç bakıyelerı Hazlran/98 ayı sonu Itibariyle 73,6 mılyar TL.dlr. Dsi tarafından o ballklandınlan ve 21 avlak bölgesine aynlarak kooperatltlere kıraya verilen Atatürk Baraj Gölünde Balıkçılığın teşvikedilmesi amacıyla, balıkçılara tekne, ağ vb. avcılık malzemeleri için kredi açılmaya başlanmıştır. BağımsızTütün Tarım Satış Kooperatifleri'ne 1997 yılında kullandırılan krediler toplamı mılyar lira Oıup, bu kuruluşlara kullandırılan kredilerin borç bakıyeleri Hazlranl98 ayı sonu ıtıbarıyle 73,6 milyar TL.dlr. GAP Bölgesınde Teknık Aneılığın Geliştirilmesi ve YaygınlaştırılmasıProjesi kapsamında, 1998 yılı uygulamalan Hazıran ayı ıçerısınde tamamlanmıştır. Buglıne kadar kredilerimizle 360 üreticiye adet anlı kovan edindirilmiştir. Zıraat Bankası ve Türkıye Kalkınma Vakfı (TKV) tarafından yürütolen çalışmalar sayesinde bölgede, 1995 yılında dekar olan mısır eklllşl 1996 yılında dekara, 1997 yılında Ise dekara yükselmiştir yılına kadar sadece Harran Ovasında yapılan II. Orün mısır tanmı dığer sulu alanlara doğru yaygınlaştınlmaktadır. II. Orün mısır ekiliş alanlannın 1998 yılında hem dane mısır ham de silaj üretimine yönelik olarak daha da yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. TEşKiLAnA UYGULANAN USUL VE ESASLARDA VE SiSTEMDE GERÇEKLEŞTIRILENDEGIşIKLIK VE GETIRILEN YENILIKLER Tarımsal kredilere uygulanan faiz oranları artınlmış ve buna paralelolarak alınacak gayrımenkul teminatlarmda Ipotek miktarı %200 fazlasına, teminat kefalet mektubu karşılığında açılan kredilerde ise teminat miktarı %75 fazlasına artmlmışnr. 14

20 Başbakanlık Merkez Teşkilatı Damızlık koyun yetiştiriciliğinde, kredi taleplerinin kuzulamadan asgari bir ay öncesine kadar değerlendirmeye alınmasına ve bu konuda daha önceden kredi kullanmış üreticilere 3 yıl geçmeden tekrar kredi açılmamasına başlanmıştır. Ayrıca, süt lnekçlllğlnde: 20 başa kadar özkaynak katkısı aranmayacak, 20 başın üzerınde hayvan alımı için öngörülen giderin % 25'1, Damızlık koyunculuktar t 00 başa kadar % 25, t 00 başırı üzerinde ikinci defa kredi kullananların hayvan alım giderinin % 50'si oranında özkaynak aranacaktır t 997 tarihinden geçerli olmak üzere su ürünleri işletme ve yatırım kredilerinde % 43 olan faiz oranı % 59'a yükseltilmiştir. Faiz oranlarında yapılan bu değişiklik nedeniyle, gayrimenkul teminat karşılığında açılan kredilerde asgari ipotek miktarı oranı % t 00' den %200' ei teminat ve kefalet mektupları veya hazine bonosu, mevduat sertifikası, tahvil, varlığa dayalı menkul kıymet ve gelir ortaklığı senedi karşılığında açılan kredilerde asgari Iimit ve kıymet oranı ise %50'den %75'e yükseltilmiştir. Tarımsal kredilerimize teminat olarak ipotek tesisinde düzenlenen "ipotek tablosu" düzenleme zorunluluğu t 7. t 1. t t t sayılı genel mektupla kaldırılmıştır. Genel Müdürlük yetkisi ile gerçek veya tüzel kişilere tarımsal konularda açılabilecek kredi miktarı t 2. t 2. t 997/5423 sayılı mektupla ts milyar liraya yükseltilmiştir. t t 998 tarihli ve 6283 sayılı Genelge ile kimyevi gübre destekleme ödemeleriyle ilgili esaslar yeniden belirlenmiştir. Buna göre, destekleme ödemesi, kaynağın Bankaya aktarılmasını müteakip kimyevi gübre üreten kuruluşlara avans olarak, dağıtıcı kuruluşlara ise bayi ve alt birimlere sattıkları faturalar esas alınmak suretiyle yapılacaktır. t t 998 tarih 628 t sayılı Genelge ile Erken Kuzu Kesimini Önleme ve Kuzu Besiciliği'ni Teşvik Projesi kapsamında üreticilere kullandırılacak işletme kredisi limitleri kuzu başına TL' na, anaç başına ise t TL'na yükseltilmiştir. Su ürünleri kredilerinde, 50 milyar ve üzerinde nakdi ve gayri nakdi kredi istemlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yeminli mali rnüşavlrler tarafından hesap durum belgesi ile ekli bilanço kar-zarar cetvelleri alınmakta iken bu mıktar 85 milyar liraya çıkartılmıştır tarihli 5525 sayılı Ziraat Bankası Genel Mektubu ile tapusuz (vergi kayıtlı) arazilerde tesis kurmak isteyen ve yeterli maddi teminat veremeyenlere, yatırım yapılacak arazide bir ihtilaf bulunmaması ve yatırım tutarının TL.'nı aşmaması kaydıyla yatırım kredisi açılabilecektir. Yeterli maddi teminat verilmesi 15

21 K.ımu Kurum ve KlII1Ilıqlanmn SS'lnCı Htlktlmetl'rogramı Çerçeves1nde/cl Faallyetlerl halinde Ise bu Iimlte bağlı kalınmaksızın yatırım kredısı açılabilecektir. Bu tür teslslerle Ilgiliolarak "Mahalli Tespıt Tutanağı" düzenlenecektir tarihli ve 5528 sayılı Genel Mektuba göre; şubelerce verılecek teminat ve kefalet mektubu karşılığında kredi açılabiimesi ıçın her kredi işlemine münhasır olmak üzere süresiz ve kesin teminat mektubu alınacaktır. Mektup limiti, vade sonundan ıtıbaren bır aylık bekleme süresı de dahil ulaşabilecek alacak bakiyesi gözönüne alınarak açılacak kredinin en az %75 fazlasıolacaktır. Bankanın Yönetim Kurulu'nun tarıh ve 9 No.lu toplantısında aldığı 405 sayılı Kararı Ile; kredi uygulaması Ile IlgiliBanka masrat1arının ııgııı üreticilere yansltılmasını temınen, tarımsal kredilerde %0,5 oranında uygulanan eksperdz ve kontrol masrafı karşılığının % 1 oranında yükseltilmesinin ve uygulama tarihinin tespıtı konusunda Genel Müdürlüte yetki verilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir tarihli ve 793 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ile; erteleme ve ek süre ışlemlerının süratle yerıne getirilebiimesi amacıyla, üreticilerin Bankaya olan borçlarının ertelenmesi ve ek süre verılmesı konusunda Genel Müdürlük yetkisi TL.ndan TL.'na çıkarılmış, bu miktarın tamamının ya da bır kısmının şubelere devredilmesi konusunda da Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Genel Müdürlük yetkisiyle, gerçek veya tüzel bır kişiye tarımsal konularda açılabilecek kredi miktarı TL.'na yükseltilmiştir tarihli ve 5577 sayılı Genel Mektup Ile; tohumculuğun teşviki hakkındaki 85/ sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında açılan kredilerle ilgili 1994/6047 sayılı genelge ekinde yer alan "Fıdan Üretici Belgesi" yenilenmiş olup bu konudaki kredi taleplerinin deterlendlrllmeye alınıp alınmayacağı konusunda Genel Müdürlük'ten talimat alınması Işlemine son verilmiştir. 95/6820 ve 95/7418 sayılı Kararname'ler kapsamında kullandırılan kredilerden bakiyesi bulunanlara sadece vade tarihi Ile kredinin tahsil ve tasfiye edilmesi sırasında faız tahakkuk ettirilmesi, yıl sonlarında faiz tahakkuk ve kapitalizesi yapılmaması uygun görülmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı'ne özgü bır tarımsal kredi mevzuatı oluşturulması için gerekli düzenlemelerin uygulamaya konulma tarihlerinin belirlenmesi konusunda tarihli ve 935 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ile Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Dlv ANET IŞLERIBAŞKANlıCı MEVZUAT ÇALIŞMALARI 16/11/1990 tarıh ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüte giren Dlyanet Işleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönetmelltınin Bazı Maddelerinde 16

22 Başbakanlık Merkez Teşkilatı DeAlşlkllkYapılmasına Dair Yönetmelik 20/8/1997 tarıh ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe glnnlştlr. Dlyanet işleri BaşkanlığınaDevri Yapılan Cami ve Meseltıerde Kadrosur Görev Yapanlann Mesleki Ehliyetlerinin Tespitine Dair Yönetmelik 04/12/1998 tarıh ve SaYılıResmi Gazete/de yayımlanarak yürürlüğe glnnlştlr. KURULUŞUN ANA FAALiYETLERi 1. Ezan Genelgesi olarak bilinen talimat 7/8/1997 tarihinde valiliklere gönderilmiştir. 2. Okullann tatile glnneslyle açılan yaz kurslannda yaklaşık öğrenciye Kur'an-ı Kerim öğretiimiş ve dini bııgılerverilmiştir. 3. Türk Cumhuriyetlerine yönelık olarak hazırlanan ucep ilmihali" (Özbek Türkçesi), "Cep ilmihali" (Kırgız Türkçesi), "Cep ilmihali" (Gürcüce), "Cep ilmihali), ii (Azeri/Latin Türkçesi), "Reslmlerle Namaz" (KırkgızTürkçesi), "Reslmlerle Namaz" (Azeri Türkçesi), iireslmlerle Namaz" (Tatar Türkçesi), "Reslmlerle Namaz" (Kazak Türkçesi), "Reslmlerle Namaz" (Türkmen TürkçesI), "Kur'an Okumaya Gırış" (Gürcüce), "Kur'an Okumaya Gırış" (Özbek Türkçesi), "Kur'an Okumaya Gırış" (Azeri/latin Türkçesi), "Kur'an Okumaya Gırış" (Tatar Türkçesi), "Kur'an Okumaya Gırış" (Kazak Türkçesi), basımıarı yapılmıştır. 4. Yurtdışında yaşayan soydaşlanmızın dini yayın Ihtlyaçlannı karşılamak amacıyla Kırgızistan'a Kırgızca Slyer-I Nebl, Türkmenlstan'a Türkmence Kur'an Okumaya Gırış, Cep ilmihali, Rusya Federasyonu'na Açıklamalı'Dua kıtabı, Resimlerle Namaz ve Kur'an Okumaya Gırış, Kınm'a ooסס 1 Reslmlerle Namaz ve adet de Kuran Okumaya Gırış olmak üzere toplam adet dini yayın gönderilmiştir 5. Çeşıtlı boylarda 35 adet Mushaf-ı Şerlfln son şekıl Incelenmelerı tamamlanmıştır. Aynca adet Kur'an-ı Kerim mühürlenmiştir. 6. Kozan Ofsete alt Arapça metinil Krll Alfabeslyle yazılmış Azerice Mushaf-ı Şerif metninin tamamı Incelenerek sonuçlandınımıştır. 7. Ramazan ayı dolayısıyla 95 personel, va'z ve lrşat hizmetinde bulunmak üzere yeterince valzl bulunmayan Illerde görevlendirilmiştir. 8. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerınde süregelen terör ortamının ortadan kaldınımasına yönelık alınması gereklı sosyo-ekonomlk ve kültürel tedbırler kapsamında O tarihleri arasında bölgeye götürülen hlzmetlerle ııgııırapor Başbakanlığagönderilmiştir. " 17

23 tarihleri arasında Ba$leanlık merkezinde yapılan LV. Dönem Hafızlık Tespıt Sınavına, 21 O erkek, 381oz. olmak Ozere toplam 248 kışı katılmış Oıup, bunlardan 74'ü erkek, 17'sl kız olmak üzere toplam 91 kışı başanlı, 157 kışlıse başarısızolmlqtur tarihleri arasında Trabzon Akçaabat EIftIm Merkezinde Imam-hatlpler ıçın düzenlenen hızmetıçı eiftim kursuna 53 kışı katılmıştır Kasım 1997 tarihleri arasında Antalya H.Mehmet Geblzll EIftIm MerkezInde ve Kasım 1997 tarihleri arasında Başkanlık merkezinde valzler ıçın düzenlenen hızmetıçı elftlm seminerine toplam 141 kişikatılmıştır Kasım 1997 tarihleri arasında Trabzon Akçaabat EIftIm MerkezInde Ilçe müftqlerl ıçın düzenlenen semınere 105 kışı katılmıştır. 13. O1-26 Aralık 1997 tarihleri arasında Başkanlık merkezinde düzenlenen yabancı dil alırlıklı hızmetıçı elldm seminerine 59 kişikatılmıştır. 14. Başkanlıkça, televizyonlarda yayınlanmak üzere 29 dini sohbetin Betaeam video kasetleri hazırlanmıştır. 15. yurtdışında din görevlisiolarak göl'evlendlrllecek 41 personel ıçın, tarihleri arasında; TOrk Cumhuriyetleri, Balkan-Kafkas Ülkeleri, TOrk ve Müslüman Topluluklannda y~yan saydaşlanmıli din hizmeti sunmak üzere IÖrevlendlrllecek 40 kişi ıçın de O tarihleri arasında Başkanlıkmerkezinde hlzmetlçl elitim kursu düzenlenmiştir. 16. lsiam.hukuku ve DIn ElItimI sahalannda yetjştlruınek amacıyla 12 ay süre Ile ıngıltere'ye gönderilecekler ıçın tarihinde Başkanlık merkezinde yapılan mesleki bııgıler sınavında 1 kişibaşanlı olmuştur. 17. Yenı bııgısayar alan 32 müftqlülomüzün görevlendırdılı personel ıçın, tarihleri arasında Başkanlık merkezinde üç grup halinde düzenlenen bııgısayar kursuna 32 kışı katılmıştır. 18. GAP-TV için 1998 yılı IçerisInde TRT Kurumu'na Başkanlıkça yaptınlması düşünülen 7 bölümlük Drama yapımı Ile ılgııı olarak, onay belgesi, lüzum müzekkeresl onaylatı ve protokol taslalı hazırianarak Maliye Bakanlılı (Bütçe ve Malı Kontrol Müdürlü~(i)nden uygun IÖrüş istenmiştir. 19. TRT-4'de Cumartesi günlerı saat arası yayınlanan UDlyanet Saati Programı"ııın Nısan, Mayıs ve Hazıran aylannda yayınlanacak bölümlerine alt Betaeam kasetleri TRT Kurumu Genel MüdürlülOne gönderilmiştir. Temmuz ve A~stos 1998 aylanna alt Iki aylık program akışı hazırianarak çekimleri yapılmıştır. 18

24 Ba$bakanlık Meıtez T~b 20. Istanbul MüftQlülOnce; Romanya'nan Babadağ şehri Gazi All Paşa Camii'ne hediye edilmek Ozere 750 m2 halı BalıkesirMüftQlOlOnceKınm'an Gözleve şehrinde bulunan cami ıçın ABD Dolan nakdi yardım Ile dığer camiierde kullanılmaküzere 180 m2 halı anılan OIkelereııonderllm~r yılı Ramazan ayı münasebetiyle yurtdl$ında pevlendlrllen personel Aralık 1997 tarihleri arasında B~kanlık merkezinde, kademelı olarak bırer gonsüreyle semlnere tabı wwlmuşlardır. Bu görevlilerden TOrk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerine 50, Avrupanın değışık OIkelerlneve ABD'ye 198, Kuzey Kıbns TOrk Cumhuriyeti'ne 10 olmak üzere toplam 258 din ııorevllslııonderllm~r. 22. Yurtdl$ında yaşayan soyd~lanmıza ve çoculdanna din hizmeti sunmak amacıyla, Hollanda'ya 3, Almanya'ya 2, ve ısviçre'ye 2 Fransa'ya 6, Belçika'ya 2, Danımarka, Awstralya ve ABD'ye l'er olmak üzere toplam 7 din ııorevllsl gönderllm~r. 23. Japonya'nın Başkenti Tokyo'da B~kanllllmlZca Inşa ettirilecek olan "Tokyo TOrk CamII" Ile ııgııı olarak Tokyo CamII Vakfı Ile müteahhit ftrma KaJlma Corporation arasında düzenlenecek olan nihai sözleşme ve ftyat tespıtı ıçın yapılacak görüşmelere katılmak üzere bır heyet Mart 1998 tarihleri arasında Tokyo'da ııorevlendlrllmlş, nihai anl~ma Imzalanarak canıl lnşaatı fiilen b~laml$tlr. 24. Süreldı görevlı statüsünde yurtdqı teşldlatında münhal bulunan kadrolara; ingiltere, isveç, Danımarka ve Awswrya'ya 1'er Din Hizmetleri Müşaviri, Almanya'ya, Sidney'e, Melbum'a, Awswrya'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya, Cldde'ye l'er Din Hizmetleri Ataşesi ve Almanya'ya da 2 Din Hızmetlerı Ataşe Yardımcısı gönderllm~r. 25. Müslüman soydaşlanmıza din hizmeti sunmak amacıyla, Polonya'ya 1, Kazaklstan'a 1, Ukrayna (Kınm)a 1, Osh OnIversltesl Ilahiyatfakültesinde ders vermek, mahalli din adamlanna kurs vermek, va'z ve lrşat görevlnde bulunmak üzere de Kırgızistan" 1 olmak üzere toplam 4 din görevlisi gönderilmiştir öğretim yılında tom masraftan TOrkiye Dlyanet Vakfınca karşılanmak üzere Kuran kurslannda, Imam-hatıp liselerinde ve Ilahiyat fakültelerinde okuwlmak üzere; TOrk Cumhuriyetleri, Balkan-Kafkas OIkeleri Ile NIJerya'dan 463 öğrenci ve aynca Kabardey-Balkarya'dan 13 din loreviisi B~kanlık eğıtım merkezlerınde 3 ay süre Ile eğıtıme tabı WWlmaküzere OIkemlzegetirilmişlerdir. 27. Müslüman soydaşlanmıza dalltılmak üzere, Kınm din Görevlileri Yöneticiliğine 250 adet Kur an-ı Kerim meali ve 1000 adet "Mutluluk Yolu Islam" adlı broşür, 28. Macaristan islam Cemiyetine 63 adet çeşıtlı dini yayın, 29. Ukrayna'nınDonetsk şehrinde Istanbul MüMlüğünce yaptınlan Donetsk Camiine çeşitli inşaat malzemesi, 19

25 lcmııu Kurum ve KuroIuşlannın 55'1rıd HOkOmetProi'am, Çerçevesindeki Faaliyetleri 30.. MüsıÜman soydaşve dlndaşlanmızın dini yayın Intiyaçlarının karşılanması amacıyla Başkanlıkça çeşıtlı lehçeferde bastırılan dini yayınlardan; Azerbaycan'a , Kazakistan'a ,Kırgızlstan'a , Özbeklstan'a , Türkmenlstan'a ve Mahdumkulı devlet Üniversitesi Türkçe Okutmanlar Bölümü Kütüphanesine S7 adet, Gönderilmiştir. 31. Aynca Batı Trakya'ya 200 adet Dlyanet Aylık Dergi, 300 adet Dlyanet Çocuk Dergisive SO adet Dlyanet Ilmi Dergi gönderilmiştir. 32. Dlyanet I$lerl Başkanlığıncaçocuk..yayınları ağırlıklı 12 kitaptanlik defa 5.000'er adet, mevcudu tükenen S kitaptan 5.ooo'er adet, bır kitaptan da adet olmak üzere toplam 18 kitaptan adet bastırılmıştır. 33. Bölgelerde yapılan hafızlık tespit sınavlarında birinci seçilen ve Başkanlık merkezinde tarihinde yapılan ön elemedebaşarılı olan 8 kişi arasında; tarihindetürkiye HafıziıkYarışması flnallyapılmıştır. Yarışma sonucunda; Istanbul-Sultanbey\t Merkez Kur'an Kursundan FatihBAŞELMA birinci seçilmiştir. 34. Başbakanlığın tarıh ve 1730 sayılı, tarıh ve 2142 sayılı yazıları Ile açılış Izni alınan toplam 91 Kur'an kursundan bugqne kadar 42'sinln açılışışlemleri tamamlanmış olup, dığer kursların açılış işlemleri devam etmektedir. 35. Iı ve ilçe müftülüklerlnde çalışan personellçın;, tarihleri arasında Trabzon-Akçaabat Darıca Eğitim Merkezinde, tarihleri arasında Antalya H.Mehmet GeblzlI EAttlm Merkezlnde ve tarihleri arasında. da Başkanlıkmerkezinde düzenlenen bııgısayar kursuna toplam 187 kişi katılmıştır. 36. Mahallinde açılan "Ezanı GüzelOkuma" kurslarında öğretmenlik yapacaklar için Manisa M.Sallh Okutkan Eğitim Merkezinde tarihleri arasında düzenlenen hizmetiçi eattlm kursuna 2 S kişi katılmıştır yılı umre sezonunda Başkanlıkça;5'i normal ve 1'1 Ramazan olmak üzere 6 tur umre seyahati planlanmış ve umre seyahatine katılmak Isteyenlerin kayıtlarının yapılmasına tarıhınden ıtıbaren başlanılmıştır. 38. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ve çocuklarına din hizmeti sunmak amacıyla, Almanya'ya 19, Hollanda'ya 4, Danımarka'ya 2, Fransa'ya 1, AvusturYa'ya 2, Avustralya'ya 3, Norveç'e 2 ve Isveç'e 1 olmak üzeretoplam 34 din görevlisi gönderilmiştir. 20

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ LERİN BORÇLARININ YEN

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ LERİN BORÇLARININ YEN BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ LERİN BORÇLARININ YEN Kasım 20, 2006-12:00:00 BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ'LERİN BORÇLARININ

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 25.04.2008 Sirküler No: 2008/56 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 24.04.2008 tarih ve 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler

Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler . Toplantısı.. 2016 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar 1- Giriş 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1/1/2007

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 45 İST, 21. 05. 2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 45 İST, 21. 05. 2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 45 İST, 21. 05. 2008 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Maliye Bakanlığı, www.gib.gov.tr adresinde yayımladığı

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009

Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009 Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009 Konu: Maliye Bakanlığı tarafından, dövize endeksli kredilerde KKDF uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 14 Ocak

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SPOR TOTO TEŞKİİLAT BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı