ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2009-30.04.2010)"

Transkript

1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU ( ) I

2 II

3 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. KEMAL ATATÜRK III

4 IV

5 V

6 VI

7 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Kurul Çağrısı.. 3 Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri 5 Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu- Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu.. 7 Daimi Komisyon Üyeleri Temsilcilikler... 9 Ġdari Kadro.. 13 Organizasyon Yapısı.. 15 Birlik Delegeleri.. 17 Odada Görev YapmıĢ ve Yapmakta Olan Kurul Üyeleri 19 Vefat Eden Üyelerimiz 25 ÇALIġMA RAPORU ANKARA YMM ODASI NIN KURUMSAL YAPISI TÜRKĠYE DEKĠ YERĠ VE KONUMU Oda Tüzel KiĢiliği ve Üyelerimiz. 27 ÇeĢitli Yönlerden Üye Profilimiz. 33 Üyelerimizin ĠĢ Durumu Oda Kütüphanesinin GeliĢtirilmesi.. 40 YÖNETĠM KURULU ÇALIġMALARI Genel Olarak. 42 Oda Ġç Yönergeleri Üye Aidatlarının Tahsili Yönündeki Çabalar.. 43 Odamız Web Sitesinin Yenilenmesi. 43 Medya Ġle ĠliĢkiler 44 Temsilcilikler 44 TÜRMOB Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları. 45 YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları Konferanslar, Sempozyum, KuruluĢ Yıldönümü.. 46 BAKANLIK KURUM VE KURULLAR NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB Nezdindeki GiriĢimler 50 Maliye Bakanlığı ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Nezdindeki GiriĢimler. 50 Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢları Nezdindeki GiriĢimler. 50 Davaların Ġzlenmesi.. 51 Üyelere Yönelik Sosyal Faaliyetler HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ÇALIġMALARI Genel Olarak.. 54 KOMĠSYONLAR VE ÇALIġMALARI Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu 54 BaĢvuru ve Değerlendirme Komisyonu 55 Sosyal Faaliyetler ve Halkla ĠliĢkiler Komisyonu 56 Geçici Komisyonlar.. 56 DĠSĠPLĠN KOVUġTURMALARI. 57 KESĠN HESAP RAPORU.. 61 BÜTÇE TASARISI 75 DENETLEME KURULU RAPORU 87 ĠÇ YÖNERGELER ĠLE ĠLGĠLĠ DEĞĠġĠKLĠK ÖNERĠLERĠ

8 2

9 KONU: 21. Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı. Saygıdeğer Üyemiz, Ankara Yeminli Mali MüĢavirler Odası 21. Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu nun tarih ve 742 sayılı kararı ile aģağıda belirtilen gündemi görüģmek üzere 22 Mayıs 2010 tarihinde Saat: 10.00, 23 Mayıs 2010 tarihinde Saat:09.00 da; bu toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde 05 Haziran 2010 tarihinde Saat:10.00, 06 Haziran 2010 tarihinde Saat:09.00 da yapılacaktır. Bilgilerinize saygı ile arz eder, Genel Kurul Toplantısına teģriflerinizi dileriz. Serpil ÖZER Oda Sekreteri Halil BAġAĞAÇ BaĢkan 21. OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ Birinci Gün (GENEL KURUL TOPLANTISI) 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanının Seçimi, 2. Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı ve Divana Genel Kurul Tutanaklarının Ġmzalanma Yetkisinin Verilmesi, 3. Yönetim Kurulu BaĢkanının Genel Kurulu açıģ konuģması, 4. Konukların tanıtılması ve konuģmaları, 5. Seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının ve adayların belirlenmesi, 6. Yönetim Kurulu ÇalıĢma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, 7. Yönetim Kurulu ÇalıĢma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüģülmesi, 8. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması, 9. Bütçe önerisinin görüģülüp karara bağlanması (Yıllık maktu aidat, oda giriģ aidatı ile diğer ödentilerin saptanması, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile Diğer Daimi ve Geçici Kurul ve Komisyonların baģkan ve üyelerine verilecek huzur haklarının saptanması), 10. Oda Yönergelerinin bazı maddelerinde değiģiklik yapılmasına iliģkin önerilerin görüģülerek karara bağlanması, 11. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyeliklerine aday olanlar ile TÜRMOB Delege adaylarının Genel Kurula tanıtılması, 12. Dilekler. Ġkinci Gün (SEÇĠMLER) Odanın Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile TÜRMOB Asıl ve Yedek Delegelerinin seçimi. BĠRĠNCĠ TOPLANTI Birinci Gün : 22 Mayıs 2010 Cumartesi Saat : Ġkinci Gün : 23 Mayıs 2010 Pazar Saat : Adres : Ankara YMM Odası Kader Sokak No:30 G.O.P./ANKARA ĠKĠNCĠ TOPLANTI Birinci Gün : 05 Haziran 2010 Cumartesi Saat: Ġkinci Gün : 06 Haziran 2010 Pazar Saat: Adres : Ankara YMM Odası Kader Sokak No:30 G.O.P./ANKARA Ġkinci Gün (SEÇĠMLER) 3

10 4

11 YÖNETĠM KURULU Halil BAġAĞAÇ Sami KAZICI Serpil ÖZER Enis ÇAĞLAR Ali ALIÇ BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Oda Sekreteri Oda Saymanı Oda Saymanı (Vefat ) DENETLEME KURULU Alhas ÖĞRETMEN Mustafa GÜLSEVEN Eray MERCAN BaĢkan Üye Üye DĠSĠPLĠN KURULU Ertuğrul KAVLAKOĞLU Altan ÜLGÜT Sakıp ġeker Ali YERLĠ Ümit ÖZER BaĢkan Üye Üye Üye Üye 5

12 6

13 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU Nurettin ÇEKĠCĠ Mustafa ÜZELER Engin KAYA Fahri Hikmet KÖKER Nursel AYKAN BaĢkan Üye Üye Üye Üye MEVZUAT ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Ġrfan ERMĠN Bekir BAYKARA Abdulvalap ġenyurt Ertuğrul TUNCER BaĢkan Üye Üye Üye Mehmet ġ. ÖZTÜRK Sakıp ġeker Kazım YILMAZ Muhiddin ALTUNTAġ Üye Üye Üye Üye Aslan KAYA Ahmet ġahin SAVCI Garip AYAZ Üye Üye Üye 7

14 8

15 BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Salih ÖZEL Üye Ersan AKKUġ Üye SOSYAL FAALĠYETLER VE HALKLA ĠLĠġKĠLER KOMĠSYONU Yıldırım Beyazıt Mehmet ÇEKĠNMEZ Sebia ÖZKOÇ AKHAN Fahri Hikmet KÖKER Üye Üye Üye Üye 9

16 10

17 KONYA TEMSĠLCĠLĠĞĠ Yıldırım Beyazıt AKHAN Ġbrahim Uğur ġahġn Seyit Ali ERSOY Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı KAYSERĠ TEMSĠLCĠLĠĞĠ Ġmdat ġġmġek Hüseyin CÖNGER Ġzzet BALTA Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı SAMSUN TEMSĠLCĠLĠĞĠ Hasan GÜLER Fuat KATIRCI Hasan ÖZCAN Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 11

18 12

19 ĠDARĠ KADRO Selma YILDIZ Genel Ġdare Müdürü Sultan BAYRAM Olcay AZYER Dilek ÇETĠNKAYA Melek SARI Memur Memur Memur Memur ġaban TĠREL Yardımcı Personel Özden BAYAR Yardımcı Personel 13

20 14

21 ODA ORGANĠZASYON YAPISI 15

22 16

23 BĠRLĠK DELEGELERĠ S.NO ADI SOYADI 1 YILDIRIM BEYAZIT AKHAN 2 ALĠ ALIÇ 3 MEHMET ALTINDAĞ 4 COġKUN ARAS 5 SAFFET ARIK 6 TEZCAN ATAY 7 SĠNAN AYDIN 8 MUAMMER AYGÜN 9 FĠKRET BAġ 10 HALĠL BAġAĞAÇ 11 ENĠS ÇAĞLAR 12 NURĠ DEĞER 13 ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ 14 BURHAN DÜZ 15 HÜSEYĠN EDĠS 16 HALĠL ERDEM 17 FARUK EROĞLU 18 ĠBRAHĠM GÖÇMEN 19 LEVENT KARABEYLĠ 20 SAMĠ KAZICI 21 ÖZCAL KORKMAZ 22 O.FEVZĠ ORAKÇAL 23 MEHMET F. ÖKTEN 24 HASAN ÖZCAN 25 HÜSEYĠN ÖZER 26 SERPĠL ÖZER 27 MUSA PĠġKĠN 28 M.RIDVAN SELÇUK 29 SELMA ġengün 30 SELAHATTĠN ġenlġler 31 ĠMDAT ġġmġek 32 GALĠP TAġDEMĠR 33 UYGUR TEMĠZER 34 MEHMET TĠMUR 35 SÜLEYMAN TOPALLAR 36 ERTUĞRUL TUNCER 37 OSMAN USTA 38 CAFER VAROL 39 AYHAN YAMAN 40 MAHMUT YERGĠN 41 KAZIM YETĠġ 42 M.KUBĠLAY YILDIRIM 43 A.MURAT YILDIZ 44 LOKMAN Y. YILDIZHAN 17

24 18

25 ODADA GÖREV YAPMIġ VE YAPMAKTA OLAN KURUL ÜYELERĠ 1.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (2-3 Haziran 1990) 2.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1 Haziran 1991) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET TUNCER MEHMET TUNCER YURDAKUL ÇALDAĞ YURDAKUL ÇALDAĞ KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ ERDOĞAN GÖK ERDOĞAN GÖK ÖMER LALĠK ÖMER LALĠK DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU MUSTAFA AYDINER MUSTAFA AYDINER ERSAN AKKUġ ERSAN AKKUġ YÜKSEL KOÇ YALKIN YÜKSEL KOÇ YALKIN DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU TURGUT ÖNEN TURGUT ÖNEN AHMET ERTUĞRUL AHMET ERTUĞRUL MEHMET ALĠ ÇATAL MEHMET ALĠ ÇATAL FUAT SEYĠDOĞLU FUAT SEYĠDOĞLU TAMER MÜFTÜOĞLU TAMER MÜFTÜOĞLU 3.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (20-21 Haziran 1992) 4.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (22 Mayıs 1993) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU ġefġk ÇAKMAK ġefġk ÇAKMAK DERYA ÖZALP DERYA ÖZALP KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA FUAT SEYĠDOĞLU FUAT SEYĠDOĞLU DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HASAN GÜZEL HASAN GÜZEL OSMAN YAZICI OSMAN YAZICI ADĠL ÖNER ADĠL ÖNER DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU MESUT TORTOP MESUT TORTOP MUSTAFA BARLAS MUSTAFA BARLAS UĞURCAN ÖZSES UĞURCAN ÖZSES ENGĠN EREM ENGĠN EREM ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR 19

26 5.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (14-15 Mayıs 1994) 6.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (27 Mayıs 1995) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU M.RAġĠT ALPAY M.RAġĠT ALPAY KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA GÜVEN SEZGĠN GÜVEN SEZGĠN ġefġk ÇAKMAK ġefġk ÇAKMAK DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HAMĠT BOZKURT HAMĠT BOZKURT ÖMER KAYA ÖMER KAYA ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ENGĠN EREM ENGĠN EREM FAHRĠ ÖZBAKĠ FAHRĠ ÖZBAKĠ HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ OĞUZ AYDEMĠR OĞUZ AYDEMĠR REFĠK ACAR REFĠK ACAR 7.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (9 Haziran 1996) 8.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1 Haziran 1997) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU M.RAġĠT ALPAY M.RAġĠT ALPAY A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ GÜVEN SEZGĠN GÜVEN SEZGĠN MURAT SEMERCĠGĠL MURAT SEMERCĠGĠL DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM GÖKHAN GÜNERĠ GÖKHAN GÜNERĠ ABDÜLNAĠM GELGEL ABDÜLNAĠM GELGEL DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ĠSMET DÖNMEZ ĠSMET DÖNMEZ ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ ABDULLAH KESKĠN ABDULLAH KESKĠN ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR FAHRĠ ÖZBAKĠ FAHRĠ ÖZBAKĠ 20

27 9.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (6-7 Haziran 1998) 10.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (6 Haziran 1999) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN MAHMUT YERGĠN MAHMUT YERGĠN ERSAN AKKUġ ERSAN AKKUġ ERTUĞRUL AKKOYUNLU ERTUĞRUL AKKOYUNLU DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU MUHĠDDĠN ALTUNTAġ MUHĠDDĠN ALTUNTAġ ERCAN AKBAY ERCAN AKBAY ABDÜLNAĠM GELGEL ABDÜLNAĠM GELGEL DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ĠSMET DÖNMEZ ĠSMET DÖNMEZ KAZIM YILMAZ KAZIM YILMAZ ABDULLAH KESKĠN ABDULLAH KESKĠN CAVĠT BĠLEN CAVĠT BĠLEN SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER 11.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (3 Haziran 2000) 12.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (9 Haziran 2001) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN KENAN TEPE KENAN TEPE ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN MUHĠDDĠN ALTUNTAġ MUHĠDDĠN ALTUNTAġ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU MUSTAFA SAYGI MUSTAFA SAYGI HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ MAHMUT YERGĠN MAHMUT YERGĠN ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER 21

28 13.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1-2 Haziran 2002) 14.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (7 Haziran 2003) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN OSMAN USTA OSMAN USTA ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR MEHMET KARADUMAN MEHMET KARADUMAN DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN HALUK ÇÖLAġAN HALUK ÇÖLAġAN FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ KENAN TEPE KENAN TEPE 15.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (5-6 Haziran 2004) 16.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (11 Haziran 2005) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN OSMAN USTA OSMAN USTA ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR MEHMET KARADUMAN MEHMET KARADUMAN DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ KENAN TEPE 22

29 17.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (3-4 Haziran 2006) 18.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI ( 9 Haziran 2007) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU SAMĠ KAZICI HALĠL BAġAĞAÇ HALĠL BAġAĞAÇ SAMĠ KAZICI SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU ALHAS ÖĞRETMEN ALHAS ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜLSEVEN MUSTAFA GÜLSEVEN FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER ALĠ YERLĠ ALĠ YERLĠ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT MEHMET SAKARYA HAYTA MEHMET SAKARYA HAYTA 19.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI 20.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI ( 31 Mayıs-1 Haziran 2008) (6 Haziran 2009) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU SAMĠ KAZICI HALĠL BAġAĞAÇ HALĠL BAġAĞAÇ SAMĠ KAZICI SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER ENĠS ÇAĞLAR ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU ALHAS ÖĞRETMEN ALHAS ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜLSEVEN MUSTAFA GÜLSEVEN ERAY MERCAN ERAY MERCAN DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER ALĠ YERLĠ ALĠ YERLĠ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT SAKIP ġeker SAKIP ġeker 23

30 ĠDARĠ KADRO Toplam 1138 üyeye hizmet veren Odamızın hizmetleri, Genel Ġdare Müdürü Selma YILDIZ yönetiminde, memurlarımız Sultan BAYRAM, Olcay AZYER, Dilek ÇETĠNKAYA, Melek SARI, Yardımcı Personellerimiz ġaban TĠREL ve Özden BAYAR tarafından yerine getirilmektedir. Personelin hak ve yükümlülükleri, çalıģma koģulları ve özlük hakları, Personel Yönergesi ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Tüzel kiģiliğe sahip Oda hizmetlerinin, yetiģmiģ uzman personel tarafından yürütülmesi, Odanın kurumsallaģması bakımından son derece önemli ve gereklidir. Zira, yönetimler geçici, Oda tüzel kiģiliği ise kalıcıdır. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠR Odamızın muhasebe kayıtlarının tutulması amacıyla daha önce sözleģme ile istihdam edilen ruhsatlı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir C.Nihat YALÇIN la sözleģmesi yenilenerek çalıģılmaya devam edilmektedir. 24

31 ODA YÖNETĠMĠNDE GÖREV ALMIġ VEFAT EDEN ÜYELERĠMĠZ M.RaĢit ALPAY ( ) 1947 Yılında Ankara da doğdu Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ġktisat bölümünden mezun oldu Yılında Maliye MüfettiĢ Yardımcısı olarak göreve baģladı Yıllarında Maliye MüfettiĢi olarak görev yaptı Yılından itibaren Yeminli Mali MüĢavir olarak görev yaptı yıllarında Ankara Y.M.M. Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak görev yaptı. Enis ÇAĞLAR ( ) 1959 Yılında Çankırı da doğdu Yılında Ankara Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi nden mezun oldu Yıllarında Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavir; Bağlı ġirketlerde Denetçilik ve MüĢavirlik; Ankara S.M.M.M. Odası nda Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı Yılından itibaren Yeminli Mali MüĢavir olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2000 yılından itibaren Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Saymanı olarak görev yaptı. Yokluklarını her zaman hissedeceğimiz, Odamıza büyük hizmetleri geçen eski BaĢkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyesi (Saymanımız) arkadaģımıza, Allah dan rahmet, ailelerine ve meslek camiamıza baģsağlığı dileriz. 25

32 SON ĠKĠ YILDA VEFAT EDEN DĠĞER ÜYELERĠMĠZ Metin Nurullah YALÇIN Abdullah KESKĠN ( ) ( ) Ahmet EMĠRLĠ Bünyamin ÖZTÜRK ( ) ( ) Lütfi AVCI Bülend ĠNAL ( ) ( ) MeslektaĢlarımıza Allah dan rahmet, ailelerine ve meslek camiamıza tekrar baģsağlığı dileriz. 26

33 ÇALIġMA RAPORU ( ) Sayın Üyemiz, 31 Mayıs-01 Haziran 2008 tarihli 19. Olağan Genel Kurul da yapılan seçim sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulumuzun ikinci döneminde (Mayıs 2009-Nisan 2010) yaptığı çalıģmaları ve sonuçları aģağıda sunulmuģtur. ANKARA YMM ODASININ KURUMSAL YAPISI TÜRKĠYE DEKĠ YERĠ VE KONUMU ODA TÜZEL KĠġĠLĠĞĠ VE ÜYELERĠMĠZ Odamız, 426 çalıģan, 712 çalıģmayan, toplam 1138 üyesi ile Türkiye genelinde toplam 8 Yeminli Mali MüĢavirler Odası içinde, üye sayısı bakımından Ġstanbul dan sonra ikinci büyük Odadır. Toplam 1979 üyeye sahip Ġstanbul Odası ile Odamız arasındaki toplam üye sayısı dıģında- dikkat çeken en önemli farklılık, çalıģan/çalıģmayan üye sayılarında kendisini göstermektedir. Ġstanbul Odası nın 1124 çalıģan üyesine karģılık, Odamızın çalıģan üye sayısı 426 dır. Odamızın baģkent Ankara da olması ve 36 ilde görev yapan meslektaģlarımızı kapsaması bakımından geniģ bir coğrafi alana hitap etmesi ve üç ilde temsilciliğimizin bulunması diğer özelliklerimizdir. TÜRKĠYE GENELĠNDE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DAĞILIMI Oda Adı ÇalıĢan Üye % ÇalıĢmayan Üye % Toplam % İstanbul YMM Odası , , ,6 Ankara YMM Odası , , ,1 İzmir YMM Odası 225 5, , ,7 Bursa YMM Odası 97 2,5 42 1, ,6 Adana YMM Odası 72 1,8 30 0, ,6 Gaziantep YMM Odası 58 1,5 9 0,2 67 1,7 Eskişehir YMM Odası 22 0,6 29 0,7 51 1,3 Antalya YMM Odası 45 1,1 11 0,3 56 1,4 TOPLAM , , ,0 27

34 ODAMIZIN DÖNEMLER ĠTĠBARĠYLE ÜYE HAREKETLERĠ SĠCĠLE KAYIT ÇALIġANLAR LĠSTESĠNE KAYIT VEFAT ĠSTĠFA NAKĠL ÜYELĠK ĠPTALĠ TOPLAM Geçtiğimiz bir yıllık dönem içinde 17 yeni üye sicile, 15 üye de çalıģanlar listesine kaydedilmiģ; buna karģılık 6 üyemiz istifa suretiyle ayrılmıģ; 2 üyemiz vefat etmiģ, 3 üyemiz nakil gitmiģtir. Bu tablodan da anlaģılacağı üzere, geçtiğimiz 20 yıl içerisinde; sicile kayıt %60 artar iken, çalıģanlar listesine kayıt %156 artmıģtır. Bu durum, daha önce, ruhsat almıģ bazı meslektaģlarımızın, zamanla kamudan veya bağımlı çalıģtıkları yerlerden ayrılarak, fiilen yeminli mali müģavirlik yapmaya baģlamasından kaynaklanmaktadır. 28

35 ODA SĠCĠLĠNE BU DÖNEM KAYDOLAN ÜYELER S.NO SOYADI ADI TARİHİ 1 ÇİLLER TANSU DEMİRCİOĞLU FAİK TAMER DERDİYOK TÜRKMEN DURNA HÜSEYİN ES AZMİ ESEN AYDIN GÜLLAP TALAT GÜNERİ İLHAN GÜRÜLER MUSTAFA HATİPOĞLU İSMAİL İLHAN İLERİ ENGİN KALKAN SÜLEYMAN KARAKAYA RIFAT OMAÇ RAMAZAN SEZER YILMAZ UYSAL RAMAZAN YÜCEBAŞ ALPTEKİN ÇALIġANLAR LĠSTESĠNE KAYDOLAN ÜYELER S.NO SOYADI ADI TARİHİ 1 AKAN ALTUNCU PERİHAN ATALAY ORHAN ATLIHAN SERVET GENÇ İBRAHİM GÜNERİ İLHAN GÜRÜLER MUSTAFA HOROZ FETHİ ŞAHİN KAHRAMAN ERKAN KALKAN SÜLEYMAN KARAKAYA RIFAT KEKEÇ CENGİZ KEMER MUSTAFA SEZER YILMAZ ŞAHİN ALİ UYSAL RAMAZAN

36 ÜYELĠKTEN ĠSTĠFA EDENLER S.NO SOYADI ADI TARİHİ 1 ALPARGUN ALTAN BERBEROĞLU İBRAHİM KARAHAN HAKKI TELLİ HASAN TÜRKCAN HÜSEYİN ERGÜN YÜKSEL ZEKİ VEFAT EDEN ÜYELERĠMĠZ S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 AVCI LÜTFĠ ĠNAL BÜLEND dileriz. Vefat eden üyelerimize Allah dan rahmet ve kederli ailelerine baģsağlığı NAKĠL GĠDEN ÜYELERĠMĠZ S.NO SOYADI ADI NAKĠL TARĠHĠ ĠLĠ 1 GÜL H.GÖKHAN ĠSTANBUL 2 SALMAN NUSRET ADANA 3 TÜRKKOT MUSTAFA ĠSTANBUL 30

37 ODAMIZA BAĞLI ĠLLER VE ÇALIġAN ÜYELERĠMĠZĠN BU ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI ÇalıĢanlar listesine kayıtlı 426 üyemizin 327 si Ankara ilinde, diğerleri ise Oda ya bağlı 20 il de faaliyet göstermektedir. ÇalıĢan Üyelerimizin illere göre dağılımı ile ortağı oldukları YMM ġirketleri ve Ortaklık bürolarının sayısal durumu aģağıda gösterildiği gibidir: S.NO ĠLLER ÜYE SAYISI 1 ANKARA KONYA 23 3 SAMSUN 17 4 KAYSERĠ 16 5 KARABÜK 7 6 TRABZON 5 7 ÇORUM 4 8 ZONGULDAK 4 9 KARAMAN 3 10 RĠZE 3 11 VAN 3 12 BOLU 2 13 KIRġEHĠR 2 14 ORDU 2 15 SĠVAS 2 16 BARTIN 1 17 ÇANKIRI 1 18 DÜZCE 1 19 ERZURUM 1 20 KIRIKKALE 1 21 YOZGAT 1 22 AĞRI 23 AMASYA 24 ARDAHAN 25 ARTVĠN 26 BAYBURT 27 ERZĠNCAN 28 GĠRESUN 29 GÜMÜġHANE 30 IĞDIR 31 KARS 32 KASTAMONU 33 MUġ 34 NEVġEHĠR 35 SĠNOP 36 TOKAT TOPLAM

38 YMM ġġrketlerġ, ORTAKLIK BÜROLARI VE ġubelerġ (Kurulan-Kapanan-Tasfiye Halinde) ġube Ortaklık Tasfiye Ltd. Dönemi A.ġ. Ltd.ġti. A.ġ. ġti. Bürosu Halinde Kapanan Nakil Toplam Durum Toplam

39 ÇEġĠTLĠ YÖNLERDEN ÜYE PROFĠLĠMĠZ Üyelerimizin çeģitli yönlerden ele alındığı istatistiki bilgiler aģağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiģtir: ÜYELEREMĠZĠN MEZUN OLDUKLARI OKULLARA GÖRE DAĞILIMI 33

40 bayan erkek ÜYELERĠMĠZĠN YÜKSEK EĞĠTĠM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI ÜYELERĠMĠZĠN CĠNSĠYET VE MEDENĠ DURUMLARININ DAĞILIMI bekar; 30 evli; 1020 bekar; 15 evli;

41 ÜYELERĠN MESLEK KÖKENLERĠNE GÖRE DAĞILIMI KÖKEN ÇALIġAN ÇALIġMAYAN TOPLAM SINAV GEL.KONT HES.UZM SAYIġTAY MALĠYE MÜFETTĠġĠ BĠLANÇO YÜK.DEN.KUR VERGĠ DEN PROFESÖR YEM.MUR GÜM.MÜF VERGĠ HAK. 4 4 TOPLAM

42 ÜYELERĠMĠZĠN Ġġ DURUMU A) / dönemi içinde çalıģanlar listesine kayıtlı üyelerimizce Odamızdan adet faaliyet belgesi, 4921 adet tam tasdik sözleģmesi, adet tasdik sözleģmesi, 533 adet hizmet sözleģmesi satın alınmıģtır / dönemi içinde çalıģanlar listesine kayıtlı üyelerimizce Odamızdan adet faaliyet belgesi, 5003 adet tam tasdik sözleģmesi, adet tasdik sözleģmesi, 508 adet hizmet sözleģmesi satın alınmıģtır. ODA DAN SATIN ALINAN BELGE VE SÖZLEġME SAYILARI Dönemi Faaliyet Belgesi GV ve KV Tasdik SözleĢmesi Diğer Tasdik SözleĢmeleri Hizmet SözleĢmesi SözleĢme Toplamı B) MüĢterilerle imzalanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik sözleģmelerinin durumuna bakıldığında, 228 çalıģan üyemizin bulunduğu 1997 yılında kiģi baģına ortalama 9,49 tasdik sözleģmesi imzalanmıģ iken, 416 çalıģan üyemizin bulunduğu tarihi itibariyle bu rakam 9,79 dur. Görüldüğü üzere geçen 13 yıllık dönem zarfında üye baģına düģen imzalanmıģ tasdik sözleģmesi sayısında fazlaca bir değiģiklik olmamıģtır. ÇalıĢan üye sayımızın 2010 yılında 426 ya çıkmasına rağmen ortalama 9,74 tasdik sözleģmesi imzalanmıģtır. ÇalıĢma alanına yeni katılımlar olmasına rağmen iģ hacminde aynı oranda azalma olmamıģtır. 36

43 ODAMIZ ÜYELERĠNĠN GELĠR VE KURUMLAR VERGĠSĠ TASDĠK SÖZLEġMELERĠNDEKĠ SAYISAL GELĠġMELER DÖNEMĠ ÇALIġAN ÜYE SAYISI YAPILAN SÖZLEġME ADEDĠ FESĠHLER KALAN YMM BAġINA ORTALAMA SÖZL.SAYISI , , , , , , , , , , , , , ,74 Yıl MÜġTERĠ BĠLDĠRĠM FORMLARINA GÖRE DAĞILIM Bildirimde Bulunan Üye Sayısı Toplam MüĢteri Sayısı Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik SözleĢmesi Yapılan MüĢteri Sayısı Diğer MüĢterilerin Sayısı GV-KV Tas.Söz Yapılan MüĢteri Oranı Diğer MüĢteriler Oranı % 39,90 %60, % 40,08 %59, yılına iliģkin olarak toplam 410 çalıģan üyemizin bildirdiği MüĢteri Bildirim Formları üzerinde yapılan değerlendirmede; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tasdik hizmetinin, meslek konusuna giren iģlerin % 39,90 ı oranında olduğu saptanmıģtır yılına iliģkin olarak toplam 416 çalıģan üyemizin bildirdiği MüĢteri Bildirim Formları üzerinde yapılan değerlendirmede; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tasdik hizmetinin, meslek konusuna giren iģlerin % 40,08 i oranında olduğu görülmektedir. YMM lerin faaliyetleri yalnızca vergisel düzenlemelere iliģkin tasdik iģlemlerinden ibaret değildir. Ekonomik alanda sahip oldukları bilgi ve deneyimleri, mali hukuk alanındaki birikimleri ile Yeminli Mali MüĢavirler, iģletmelerin yönetimi ile ilgili olarak her alanda hizmet vermekte ve katkı sağlamaktadırlar. Odamızın bu konudaki temel görüģü, Yeminli Mali MüĢavirlerin tasdik faaliyetleri dıģındaki özellikle bağımsız dıģ denetime ve müģavirlik hizmetlerine iliģkin faaliyet alanlarını geliģtirmeleri yönündedir. 37

44 2010 YILI TAM TASDĠK SÖZLEġMELERĠNĠN ÇALIġAN YMM BAZINDA DAĞILIM GRAFĠĞĠ YILI TAM TASDĠK SÖZLEġMELERĠNĠN ÇALIġAN YMM BAZINDA DAĞILIMI 2009 YILI 2010 YILI SÖZLEŞME SAYISI ÜYE SAYISI SÖZLEŞME SAYISI ÜYE SAYISI TOPLAM % , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 38

45 YILI TAM TASDĠK SÖZLEġMELERĠNĠN ÇALIġAN YMM BAZINDA DAĞILIMI 2009 YILI 2010 YILI SÖZLEŞME SAYISI ÜYE SAYISI SÖZLEŞME SAYISI ÜYE SAYISI TOPLAM % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM SÖZLEŞME SAYISI ,00 39

46 Görüleceği üzere, çalıģanlar listesine kayıtlı 66 üyemizin hiç tam tasdik sözleģmesi bulunmamaktadır. SözleĢme yapan üyelerimizin grafiğimizden de görüleceği üzere; En alttaki 100 üye : 217 sözleģme yaparken, En üstteki 100 üye : 2661 sözleģme yapmaktadır. En alttaki 200 üye : 836 sözleģme yaparken, En üstteki 200 üye : 3712 sözleģme yapmaktadır. Ayrıca, En alttaki 63 üyenin : 100 sözleģme yaptığı, En üstteki 2 üyenin : 100 sözleģme yaptığı, En alttaki 96 üyenin : 200 sözleģme yaptığı, En üstteki 3 üyenin : 200 sözleģme yaptığı anlaģılmaktadır. ODA KÜTÜPHANESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Odamız kuruluģundan itibaren gelen veya satın alınan kitap, dergi, sirküler, rapor ve diğer dokümanlar belli bir sistematik içinde ayırıma tabi tutularak Oda Kütüphanesi oluģturulmuģtur. Bu dönemde de kütüphanenin geliģtirilmesi çalıģmaları aralıksız sürdürülmüģ; kütüphanedeki tüm yayınların fihristleri Midas arģiv kayıt sistemine aktarılmıģtır. Odamızın web sayfasından Midas arģiv sistemine ulaģabilirsiniz. 40

47 ODA KÜTÜPHANESĠ ĠÇĠN YARARLANILAN KAYNAKLAR Sıra No Dergi Ġsmi BaĢlangıç Tarihi BitiĢ Tarihi 1 ANKARA SMMM ODASI BÜLTENĠ ARALIK/2004 GÜNCEL TAKĠP 2 BĠLANÇO HAZĠRAN/2001 GÜNCEL TAKĠP 3 BURSA BĠLANÇO DERGĠSĠ MART/2007 GÜNCEL TAKĠP 4 DAYANIġMA AĞUSTOS/2004 GÜNCEL TAKĠP 5 DĠYALOG OCAK/2001 GÜNCEL TAKĠP 6 GAZĠANTEP YMM ODASI MART/2002 KASIM/ GÜMRÜK DÜNYASI NĠSAN/1999 GÜNCEL TAKĠP 8 ĠSTANBUL YMM ODASI MALĠ MEVZUAT PLATFORMU AĞUSTOS/2000 AĞUSTOS LEGAL MALĠ HUKUK HAZĠRAN/2006 KASIM/ MALĠ ÇÖZÜM EKĠM/2003 GÜNCEL TAKĠP 11 MALĠ PUSULA OCAK/2005 GÜNCEL TAKĠP 12 MALĠYE YAZILARI AĞUSTOS- EYLÜL/1986 MART/ MEVZUAT DERGĠSĠ OCAK/2004 GÜNCEL TAKĠP 14 MUĞLA SMMM ODASI KASIM/2004 EYLÜL- EKĠM/ MUHASEBE BĠLĠM DÜNYASI NĠSAN/1999 GÜNCEL TAKĠP 16 MUHASEBE VE DENETĠME BAKIġ EKĠM/2000 GÜNCEL TAKĠP 17 MÜKELLEFĠN DERGĠSĠ OCAK/2000 ARALIK/ PUSULA YMM LTD.ġTĠ. NĠSAN/2004 HAZĠRAN/ TÜRMOB HABER HAZĠRAN/2004 AĞUSTOS/ TÜRMOB YAYINLARI NĠSAN/2004 NĠSAN/ TÜRMOB SĠRKÜLER RAPORU 1997 GÜNCEL TAKĠP 22 VERGĠ DÜNYASI NĠSAN/1994 GÜNCEL TAKĠP 23 VERGĠ SORUNLARI HAZĠRAN/2000 GÜNCEL TAKĠP 24 YAKLAġIM DERGĠSĠ VE YAYINLARI TEMMUZ/1998 GÜNCEL TAKĠP 25 SATIN ALINAN VEYA BAĞIġLANAN KĠTAPLAR 651 ADET 26 ATATÜRK'ÜN BÜTÜN ESERLERĠ 23 CĠLT 27 KANUNLAR SET 28 DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SET 29 KDV KANUNU VE UYGULAMALARI SET 30 RUSYA FEDERASYONU VERGĠ MEVZUATI SET 31 TÜRKĠYE'NĠN TURĠZM DEĞERLERĠ SET 41

48 YÖNETĠM KURULU ÇALIġMALARI GENEL OLARAK Yönetim Kurulumuz göreve geldiği Haziran 2008 tarihinden itibaren en az haftada bir gün olmak üzere yoğun gündemle toplanmıģtır. Üyelerimizden ve ilgili kurum ve kiģilerden gelen sorunları geciktirmeksizin gündeme alarak sonuca bağlamaya çalıģmıģtır. Önemli ve gerekli konular hakkında üyelerimiz bilgilendirilmiģ ve kurallara uyulması yönünde izleme çalıģmaları aralıksız sürdürülmüģtür. Odamıza bağlı il sayısının fazlalığı ve bazı illerde üye sayısının artması nedeniyle üyelerimizle diyaloğun sağlanması amacıyla Temsilcilikler oluģturulmuģtur. Odamızın Ankara da olması nedeniyle de Odalar arası koordinasyon görevi önem kazanmaktadır. Güncel mesleki sorunların ve olayların çözümü ve takibi için ilgili kurumlarla görüģmeler yapılmıģtır. YMM Oda BaĢkanları Kurulu Sekreteryası Odamız BaĢkan Yardımcısı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Oda BaĢkanımız ve BaĢkan Yardımcımız TÜRMOB ve diğer Odalar tarafından düzenlenen çok sayıda toplantı, panel, forum ve sempozyumlara Odamızı temsilen katılmıģ, bu toplantılarda oturum baģkanı, konuģmacı gibi görevler almıģlardır. ODA ĠÇ YÖNERGELERĠ tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Yönetmeliği nin 20.maddesiyle eklenen Ek Madde 1 de bulunan hükme dayanılarak mevcut yönetmeliklerimiz gözden geçirilmiģ, bu kapsamda mevcut 7 adet yönetmelik yönerge adı altında yeniden düzenlenerek 19. Olağan Genel Kurulun onayından geçirilmiģtir. Bu Ģekilde kabul edilen 7 adet yönergemiz Ģunlardır; * ĠĢlemler Yönergesi * Personel Yönergesi * Ġhale Yönergesi * Disiplin Yönergesi * Harcırah Yönergesi * Tahkim Yönergesi * Sürekli ve Geçici Komisyonların ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge Yönergelerimiz tekrar gözden geçirilerek yapılan yasa ve yönetmelik değiģiklikleri doğrultusunda yapılması gereken değiģikliklere ait önergeler 21.Olağan Genel Kurul onayına sunulmuģtur. Yönergelerimizin son haline Odamızın adresinden ulaģabilirsiniz. 42

49 ÜYE AĠDATLARININ TAHSĠLĠ YÖNÜNDEKĠ ÇABALAR Bilindiği üzere Odamız, çalıģan/çalıģmayan ayırımı yapmaksızın hizmetlerini tüm üyelerine sunmaktadır. Örneğin; ferdi kaza sigortasından, sağlık kuruluģları ile indirimli fiyatlar üzerinden yapılan anlaģmalardan, düzenlenen seminer ve konferanslardan, kütüphane olanaklarından, yılbaģı nedeniyle hazırlanan takvim, CD gibi hediyelerden, bastırılan kitaplardan, yapılan duyuru ve bilgilendirmelerden çalıģan üyelerimizin yanı sıra çalıģmayan üyelerimiz de yararlandırılmaktadır. ÇalıĢanlar listesine kayıtlı üyelerimizin aidat borçlarını ödemeleri konusunda kısmen sorun yaģanmamaktadır. Üye Aidatlarının Tespitine Ait Yönetmeliğin 6/a hükmüne göre Oda ya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu ve miktarı Genel Kurul ca belirlenen maktu aidatın, aynı Yönetmeliğin 14/b hükmüne göre her yıl Ocak ayı içinde ödenmesi zorunludur. Ayrıca YMM Odaları Yönetmeliğinin 34. Maddesi, Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Oda ya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır. Oda ya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatı geri alınır. Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin listesi her mali yılın sonunda Oda tarafından çıkartılır. Zamanında ödenmeyen aidatlar genel hükümlere göre tahsil edilir hükmüne amirdir. Ayrıca, 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu nun 16.Maddesinin son fıkrası (5786 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkra) meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler. Ģeklindedir. Bu fıkraya istinaden Odamız çalıģmayan üyelerinden yıllık maktu aidat yüzde elli indirimli olarak alınmaktadır. Odamızın çalıģmayan üye sayısı çalıģan üye sayısının neredeyse iki katıdır. ÇalıĢmayan üye %50 indirimli maktu aidat ödemekle yükümlüdür. ÇalıĢan üyelerimizin ise maktu aidatın yanı sıra beyan edilen serbest meslek kazancı ile Ģirket olarak faaliyette bulunulduğu takdirde, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum kazancından payına düģen tutarın %1 i kadar nisbi aidat da ödemektedirler. Buradan da anlaģılacağı gibi, Oda gelirlerinin çoğu çalıģan üyelerimizden sağlanmaktadır. ÇalıĢmayan üyelerimizin eskiden beri üye aidatlarını muntazam yatırmadıkları görülmekle birlikte bazı çalıģan üyelerimizden de aidat ödemelerini aksatanlar bulunmaktadır. Odamızın 20 nci Olağan Genel Kurul unda Yönetim Kurulumuza verilen yetki ve görevlendirme nedeniyle üyelerimize aidat borçlarını ödemeleri konusunda gerekli duyarlılığı göstermeleri için hatırlatma yapılmıģ olup tahsilatlar devam etmektedir. ODAMIZ WEB SĠTESĠNĠN YENĠLENMESĠ Odamız ve üyelerimizle ilgili önemli ve gerekli bilgilerin yer aldığı ve TÜRMOB üzerinden kullanılan adresi yenilenmiģ olup, bu adresin yanı sıra veya adreslerinden de ulaģılabilecek olup, web sayfamız üzerinden aģağıda bir kısmı belirtilen iģlemler çok daha hızlı ve kolay bir Ģekilde gerçekleģtirilmektedir. 43

50 Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı sisteminde olduğu gibi Tam Tasdik SözleĢmeleri ve diğer bütün sözleģmeler elektronik ortamda Odamıza bildirilmektedir. Altı ayda bir Odamıza gönderilen MüĢteri Bildirim Formları elektronik ortamda bildirilmektedir. Aidat borçları elektronik ortamda ödenebilmektedir. Belge talepleri elektronik ortamda yapılabilmektedir. Üyelikle ilgili bilgilerinizde her türlü güncelleme yapılabilmektedir. Ġsteyen üyelerimize e-posta adresi verilmektedir. Odamızın düzenlemiģ olduğu konferanslara ait video, fotoğraf ve konferans notlarına ulaģılabilmektedir. Odamız Kütüphanesi ile ilgili bilgilere ulaģılabilmektedir. Odamıza bildirilmesi gereken Nispi Aidat Beyan Formu bildirimleri elektronik ortamda yapılabilmektedir. Gerek mevzuat gerekse güncel duyurularımızla ilgili bütün duyurularımıza ana sayfada yer verilmektedir. Üyelerimizin görüģ ve önerileri ile yukarıda bahsi geçen iģlemlerin zaman içerisinde artırılarak web sayfamızın çok daha etkin ve verimli bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Amacımız hem Odamız üyelerine hem de tüm meslektaģlarımıza yardımcı olabilmektir. MEDYA ĠLE ĠLĠġKĠLER Yönetim Kurulumuz, Yeminli Mali MüĢavirlik mesleğinin sorunları, geliģmesi ve toplumsal öneminin artması ile ilgili olarak çeģitli basın organlarında yer almakta, güncel ekonomik ve mali konular hakkında, çeģitli basılı ve görsel yayın kuruluģlarında görüģlerini belirtmektedir. Bu dönemde de bu çalıģmalar devam ettirilmiģtir. TEMSĠLCĠLĠKLER Meslek mensuplarımızdan alınan istemler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzca Konya, Kayseri ve Samsun da Odamızı temsilen bir üye ve iki yardımcının görevlendirilmesi kararlaģtırılmıģtır. Bu konu ile ilgili olarak adı geçen illerde kayıtlı bulunan meslek mensuplarımız aralarında bir seçim yaparak; Konya Temsilciliğine Yıldırım Beyazıt AKHAN ve Temsilci Yardımcılığına Ġbrahim Uğur ġahġn ile Seyit Ali ERSOY u, Kayseri Temsilciliğine Ġmdat ġġmġek ve Temsilci Yardımcılığına Hüseyin CÖNGER ile Ġzzet BALTA yı, Samsun Temsilciliğine Hasan GÜLER, Temsilci Yardımcılığına ise Fuat KATIRCI ile Hasan ÖZCAN ı seçmiģlerdir. Yönetim Kurulumuz, Temsilciliklerimizi ziyarete gitmiģ, o illerde bulunan meslek mensuplarının sorunları hakkında bilgi sahibi olmuģtur. Seçilen temsilciler ilde bulunan YMM leri il bazında resmi toplantı ve günlerde temsil etmekte ve üyelerimizi bir araya getirmek üzere sosyal faaliyette bulunmaktadırlar. 44

51 TÜRMOB ODA BAġKANLARI KURULU TOPLANTILARI VE TÜRMOB TARAFINDAN DÜZENLENEN DĠĞER TOPLANTILAR Bu dönemde, TÜRMOB tarafından düzenlenen 4 adet TÜRMOB Oda BaĢkanları Kurulu toplantısına da katılınmıģ ve gündeme iliģkin görüģlerimiz belirtilmiģtir. Bu dönemde yapılan, TÜRMOB Oda BaĢkanları Kurulu toplantıları aģağıdaki gibidir; TOPLANTI NO TARĠHĠ YERĠ ANKARA ANKARA SAMSUN ANKARA TÜRMOB tarafından ayrıca bu dönem düzenlenen 2.Muhasebe Etik Kongresi, Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Haksız Rekabet Konulu Kongrelere V.Türkiye Muhasebe Forumuna katılınmıģ ve görüģlerimiz bildirilmiģtir. YMM ODA BAġKANLARI KURULU TOPLANTILARI YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları aģağıda belirtilen tarihlerde yapılmıģtır. Bu toplantıların Sekreteryası Odamız BaĢkan Yardımcısı tarafından yürütülmektedir. YMM Oda BaĢkanları Kurulu toplantılarında; YMM lik mesleğini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ değiģiklikleri konusunda YMM Odalarının ortak tutum ve davranıģlarının belirlenmesine yönelik çalıģmalar yapılmıģ, Oda BaĢkanları tarafından benimsenen konular ve alınan kararlar ilgileri itibariyle gerekli kurum ve kuruluģlara gereği yapılmak üzere iletilmiģtir. Ankara da olmamız nedeni ile baģta Maliye Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluģlar ile olan görüģmeleri de bazen diğer YMM Odalarını da temsilen Ankara YMM Odası yürütmektedir. Bu dönem yapılan YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları aģağıdaki gibidir; TOPLANTI NO TARĠHĠ YERĠ Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası 45

52 ASGARĠ ÜCRET KOMĠSYONU TOPLANTILARI TARĠHĠ YERĠ Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ayrıca, YMM Odaları olarak, ücret tarifemizin uygulanması ve değiģtirilmesi konusunda üyelerimiz nezdinde anket çalıģması yapılmıģ olup, gelen cevaplar değerlendirilmiģtir. Bu konu ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. KONFERANSLAR Üyelerimizin genelini kapsayan anket sonuçları ve konuların güncelliği dikkate alınmak suretiyle, Odamızın eğitim faaliyetleri çerçevesinde, geçen yıllarda olduğu gibi döneminde aģağıda belirtilen konferanslar düzenlenmiģtir DÖNEMĠNDE YAPILAN KONFERANSLAR S.NO TARĠHĠ KONU KONUġMACI Hüseyin KARAKUM MASAK BaĢkan Yrd. Faruk MUTLU Aklama ve Terörün Finansmanı ile MASAK Yükümlülük Mücadele Denetimi ġube Müdür V. Sermet AYDIN Mali Suçları AraĢtırma Uzmanı Feyyaz YAZAR Varlık BarıĢı Kanunu Gelir Ġdaresi Grup BaĢkanı KOBĠ BirleĢmeleri Feyyaz YAZAR Gelir Ġdaresi Grup BaĢkanı Vergi Hukukunda Yorum Prof.Dr.Mustafa AKKAYA Ank.Ünv.Hukuk Fakültesi Dekanı Sayılı Kanuna Göre Kamu Alacağının Korunması Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdürü YMM lik Mesleğinden Beklentiler ve YaĢanan Sorunlar Nazmi KARYAĞDI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı 46

53 DÖNEMĠNDE YAPILAN KONFERANSLAR S.NO TARĠHĠ KONU KONUġMACI Ġndirimli Kurumlar Vergisi Musa Kazım ÜNVER Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdürü KDV Tevkifatı Ahmet ÖĞÜT Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Uluslararası Vergi Rekabeti ve Bilgi DeğiĢimi Doç.Dr.Semih ÖZ Gelirler BaĢkontrolörü Ġndirimli Oranda KDV Ġadesi Mükellef Hizmetleri Yeni TeĢvik Mevzuatı Transfer Fiyatlandırmasına ĠliĢkin Rapor Yazma Tekniği Mehmet SARITAġ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Ġlhan KARAYILAN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire BaĢkanı Ġsmet SALĠHOĞLU Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Dr.Mehmet Yurdal ġahġn Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Feyyaz YAZAR Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Kurum Kazancının Belirlenmesinde Özellikli Konular KOBĠ Muhasebe Standartlarına Toplu BakıĢ Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son GeliĢmeler Ġrfan VURAL Gelirler Kontrolörü Prof.Dr.Nalan AKDOĞAN BaĢkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölüm BaĢkanı Volkan YÜKSEL BaĢ Hesap Uzmanı Yılmaz ġahġn Hesap Uzmanı 47

54 SEMPOZYUM I.Yeminli Mali MüĢavirlik Denetim Ve Tasdik Sempozyumu Meslek örgütümüzün kuruluģundan bu yana, 20 yıl aradan sonra ilk kez bütün YMM Odaları olarak ortaklaģa Mayıs 2009 tarihleri arasında Belek/Antalya da Rixos Premium Otel de I.Yeminli Mali MüĢavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu düzenlenmiģtir. Sempozyum, hem YMM Odaları tarafından ortaklaģa düzenlenmesi hem de bu anlamda yapılan ilk çalıģma olması nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Mesleki konularımızın belirli boyutları ile tartıģıldığı bu Sempozyuma yoğun bir Ģekilde katılım olmuģtur. Sempozyum beģ ayrı oturumda düzenlenmiģ ve en son olarak da bir gala yemeği organize edilmiģtir. Oturum konuları ve konuģmacıları Ģöyledir: I.OTURUM YMM'lik Mesleğinin Tarihsel GeliĢimi Ve Denetime Katkıları Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Orhan MORGĠL-Geçici Kurul BaĢkanı Oğuz TEZMEN Abdi ÇALIġIR Hüseyin Perviz PUR Kemal TIĞOĞULLARI Mehmet ġerif ÖĞÜN UlaĢtırma Eski Bakanı Antalya YMM Odası BaĢkanı Ġstanbul YMM Odası Sekreteri Bursa YMM Odası BaĢkan Yardımcısı Adana YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi II. OTURUM YMM lik Mesleğinin Vergi Denetimindeki Yeri Oturum BaĢkanı: Sezai ONARAL-Ġstanbul YMM Oda BaĢkanı V. Bahadır ÖZKAN Maliye BaĢ MüfettiĢi Mustafa ÖZDĠL BaĢ Hesap Uzmanı Murat BAġARAN Gelirler BaĢ Kontrolörü Nazmi KARYAĞDI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı Sabri TÜMER Yeminli Mali MüĢavir III. OTURUM YMM lik Mesleğinin Bağımsız Denetimdeki Yeri Oturum BaĢkanı: Ünal AYDIN-Ġzmir YMM Oda BaĢkanı Ebru Sonbul ĠSKENDER Hüseyin YURDAKUL Engin BEYAZ Fatih DURAL Prof.Dr.Tuğrul TÜFEKÇĠOĞLU BDDK Denetim 4 Daire BaĢkanı SPK Uzmanı EPDK -Denetim Dairesi Enerji Uzmanı Bağımsız Denetim Derneği BaĢkanı TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 48

55 IV. OTURUM TTK Tasarısı Ġle Denetim Standartları Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurulu Kanun Tasarısında Ymm'lik Oturum BaĢkanı: Sami KAZICI-Ankara YMM Odası BaĢkanı Ali ÇĠÇEN Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire BĢk Özkan ARSLAN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı BaĢ MüfettiĢi Osman DERELĠ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vehbi KARABIYIK Ġstanbul YMM Odası Saymanı V. OTURUM PANEL YMM lik Mesleğinin Tarihsel GeliĢimi ve ĠĢlevi Oturum BaĢkanı: Nail SANLI-TÜRMOB Genel BaĢkan Yardımcısı Nazmi KARYAĞDI KürĢat Sait BABUÇCU Ġhsan Uğur DELĠKANLI Rıfat NALBANTOĞLU Doç.Dr. Veysi SEVĠĞ Ġbrahim AKTAN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı SPK Daire BaĢkanı BDDK Düzenlemeler Daire BaĢkanı TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi Ġstanbul YMM Odası BaĢkan Yardımcısı Sempozyum sonrasında organizasyonun olumlu geri dönüģleri alınmıģ, tüm konuģmalar kitap olarak bastırılıp, bütün Yeminli Mali MüĢavirlere gönderilmiģtir. Sempozyumun devam ettirilerek, geleneksel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. KURULUġ YILDÖNÜMÜ Odamızın KuruluĢ günü olan 18 Ocak 1990 tarihinin 20. Yıldönümü nedeniyle 18 Ocak 2010 tarihinde Rixos Otel de 20. KuruluĢ Yıldönümü Kokteyli düzenlenmiģtir. Odamızın kuruluģundan beri bu anlamda ilk kez düzenlenen bir kokteyl olması nedeniyle; üyelerimiz, meslek camiası ve devlet protokolü ile birlikte 500 kiģi civarında bir katılım olmuģtur. Ayrıca, kokteyl sırasında Odamızın kuruluģundan bugüne kadar geçirdiği aģamaları anlatan ve Odamızda verilen hizmetlerin tanıtımının yer aldığı bir sinevizyon gösterisi yapılmıģtır. Odamızın kuruluģundan 20 yıl sonra ilk kez düzenlenen kokteyl yoğun ilgi görmüģtür. MeslektaĢlarımızın kaynaģmasını sağlamak amacıyla KuruluĢ Günü Yıldönümü kutlamalarının da Sempozyum gibi geleneksel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 49

56 BAKANLIK, KURUM VE KURULLAR NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER 1- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği Taslağı ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun tarih ve 2009/92-06 sayılı kararı TÜRMOB a gönderilmiģtir. 2- Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun tarih ve 2009/91-05 sayılı kararı TÜRMOB a gönderilmiģtir. 3- YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantılarında alınan ve TÜRMOB u ilgilendiren kararlar gereği yapılmak üzere TÜRMOB a gönderilmiģtir. MALĠYE BAKANLIĞI VE GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER Uygulamada karģılaģılan sorunların çözümüne iliģkin olarak üyelerimizden gelen sorular, öncelikle Yönetim Kurulunda değerlendirilmekte; yansıtılan konunun içeriğine göre ya Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonundan ya da Maliye Bakanlığından görüģ istenilmektedir. Bu çerçevede, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ndan dönem içinde 7 ayrı konuda görüģ istenilmiģ; bunlardan 4 üne yanıt alınmıģtır. Bakanlıktan sorulup da yanıt alınamayan konular izlenmekte ve belli aralıklarla tekit edilmektedir. Bakanlık ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı yetkilileri ile mesleğimizi ilgilendiren konular hakkında sık sık görüģmeler yapılmaktadır. Örneğin; YMM lerin karģıt inceleme sorunları, KDV iadesinde yaģanan sorunlar, bilgi iģlem merkezinden yararlanabilme konularında diğer YMM Odaları ile birlikte hareket edilerek yazılı görüģler ve talepler bu dönemde yetkililere iletilmiģtir. DĠĞER KAMU KURUM VE KURULUġLARI NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı haricinde SayıĢtay, SPK, Toprak Mahsulleri Ofisi, KĠK ve Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı ile görüģülerek üyelerimizin sorunları hakkında bilgi verilerek çözüm yolları aranmıģtır. Halen, Kamu Ġhale Kurumu ile ihalelerde yaptığımız tasdik iģlemlerinin yeniden düzenlenmesi için ortak çalıģmalarımız devam etmekte olup, bu konuda Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun görüģlerini de alarak hazırladığımız yazılı önerilerimiz ve eki rapor örneği, Kuruma iletilmiģtir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüģülmekte olan SayıĢtay Kanun Tasarısı nın yasalaģma süreci de yakından takip edilmekte ve mesleğimizin çalıģma alanının geniģletilmesine çalıģılmaktadır. 50

57 DAVALARIN ĠZLENMESĠ 1- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Sanayi AraĢtırma- GeliĢtirme Projeleri Destekleme Programına ĠliĢkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi ile SMMM Hacı ReĢit KÜÇÜK tarafından DanıĢtay 8. Dairesinin 2007/1344 esasına kayıtlı olarak dava açılmıģtır gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına iliģkin Yönetmeliğin (b), (ı), (s), (Ģ) bentlerinin, 16.maddesinin 2.fıkrasının, 19.maddesinin 3.fıkrasının, 20.maddesinin ve 21.maddesinin (d) bendinin yönetmelikte sadece yeminli mali müģavirlere görev verilerek, serbest muhasebeci mali müģavir unvanıyla görev yapan meslek mensuplarına yer verilmemesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptal istemiyle açılan dava aģağıda belirtilen gerekçe ile günü karara bağlanarak reddedilmiģ olup, davalı idarenin temyiz baģvurusu da reddedilmiģtir. Yukarıda anılan 3568 sayılı Yasa hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; yeminli mali müşavirler, Yasanın 2. maddesinin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanı sıra, bu Yasanın 12. maddesine göre çıkartılan gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik, Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapma yetkisine de sahiptir. Yeminli mali müşavirlik mesleğinin sahip olduğu bu niteliklerin yanı sıra, özerk bir kamu kurumu olan TÜBİTAK ın konuyla ilgili yetkili ve yetkin meslek mensuplarından hangisiyle çalışacağını belirleme konusunda takdir yetkisinin bulunduğunun da kabulü gerekmektedir. Dava konusu Yönetmelik hükümlerinin değerlendirilmesinden, TÜBİTAK ın konuyla ilgili sahip olduğu bu takdir yetkisinin kullanımında, üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkelerine aykırılık görülmemiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tekstil ve Konfeksiyon Ġthalatının Kayda Alınmasına ĠliĢkin 2009/21 Sayılı Tebliğ in 3 no lu ekinde yer alan Kayıt Belgesi BaĢvuru Formuna Eklenecek Belgeler in 2 no.lu bendi ve Tebliğ ekinde yer alan Ġthalatçı Bilgi Formu nun iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile Ġstanbul SMMM Odası tarafından DanıĢtay 10. Dairesi nezdinde dava açılmıģtır sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 31 inci ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 53 ve müteakip maddeleri çerçevesinde, Yeminli Mali MüĢavirlerin hakları bu davanın neticesine bağlı olduğundan, davaya müdahil olunması amacıyla diğer YMM Odaları ile varılan mutabakat gereği bir Ġdare Hukuku Profesörü ile anlaģma yapılarak, müdahil sıfatıyla davanın takibi sağlanmıģtır. Davacının yürütmenin durdurulması istemi red edilmiģ olup, dava devam etmektedir. 51

58 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:X, No:25) yayımlanmıģtır. Söz konusu tebliğin 10.maddesinin 3. Fıkrasının (a) bendinde yer alan rotasyon uygulamasını yok etmeye yönelik Denetçi ve üzeri unvanlı denetim kadrosunun, 25 kişi sorumlu ortak başdenetçi olmak üzere en az 75 kişiden oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince muhafaza edilmesi hükmünün iptali istemiyle tüm Yeminli Mali MüĢavir Odaları ile birlikte DanıĢtay 13.Daire de 2009/7343 Esas No ile dava açılmıģtır. Dava devam etmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliği nin 43.maddesinin ikinci fıkrası ile 44 ve 48.maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile TÜRMOB tarafından, tarihinde, DanıĢtay 10. Dairesi nezdinde 2008/11346 Esas No.lu dava açılmıģ, sözkonusu maddelerin yürütülmesinin durdurulması istemi tarihinde kabul edilmiģtir. Dava devam etmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlülerin kimler olduğu tanımlanmıģ, aynı maddenin (t) bendinde Şirket, vakıf ve dermek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere, bir işverene bağlı olmaksızın çalışan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler yükümlüler arasında sayılmıģtır. Yönetmeliğin yukarıda belirtilen 4. maddesinin (t) bendi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesi ile Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Ģeklinde değiģtirilmiģ, ayrıca maddeye Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluģları Ģeklinde (u) bendi eklenmiģtir. Bu yönetmelik değiģikliğiyle, bir iģverene bağlı olmaksızın çalıģan meslek mensuplarımız ve bağımsız denetim kuruluģları tam yükümlü kapsamına alınmıģtır. Bunun üzerine, YMM Oda BaĢkanları Kurulu tarafından konu hakkında dava açılması için TÜRMOB a öneride bulunulmuģtur. TÜRMOB öneri üzerine tarihinde Yönetmeliğin 4. maddesinin (t) bendinde yapılan değiģikliğin ve aynı maddeye eklenen (u) bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle süresi içerisinde yargı yoluna baģvurmuģ olup, dava DanıĢtay 10. Daire nin 2010/1636 esas sayılı dosyasında derdesttir. Bu davaların kararları ile ilgili ayrıntılara web sayfamızdan ulaģabilirsiniz. 52

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2008-30.04.2009)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2008-30.04.2009) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.05.2008-30.04.2009) 1 Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2011-31.12.2011)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) I Yeni Türkiyemizi lâyık olduğu yüceliğe ulaştırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve en çok ehemmiyet vermek

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003

MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003 MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003 Ankara, 11.07.2003 Sayı : 2003/ Konu : YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA 3568 Sayılı Meslek yasamızın Birlik Genel Kurulunun

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /107-1

Sirküler Rapor Mevzuat /107-1 Sirküler Rapor Mevzuat 18.05.2015/107-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2012-31.12.2012)

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2012-31.12.2012) ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2012-31.12.2012) I Hiç bir zafer gâye değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük olan gâyeyi elde etmek için gereken en belli başlı vasıtadır.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ

ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ Ġdare Hukuku Anabilim Dalı BaĢkanlığı ORD. PROF. DR. SIDDIK SAMĠ ONAR ĠDARE HUKUKU VE ĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1) ĠLERĠ

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri ANTALYA S.M.M.M. ODASI EĞİTİM TAKVİMİ EKİM 2008 07.Ekim.2008-5510 Nolu Kanun Ve İlgili Yönetmelikler : Resul KURT ( SGK Başmüfettişi) Toplantı Yeri :Mustafa ÖZYÜREK Toplantı Salonu Toplantı Saati :10.00

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2014-31.12.2014)

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2014-31.12.2014) ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2014-31.12.2014) I Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. KEMAL

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠÇĠN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VE FĠNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve Yeditepe Faktoring

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı BASIN BÜLTENĠ (2011 / )

T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı BASIN BÜLTENĠ (2011 / ) T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı./05 /011 BASIN BÜLTENĠ (011 / ) Konu: 010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyanları ve Rekortmenler 010 DÖNEMĠNE AĠT VERGĠSĠ BEYANLARI ĠLE TAHAKKUK

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

RİZE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

RİZE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI RİZE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No Başkan ın Sunuşu 3-4 Oda Kurulları Yönetim Kurulu 5 Denetleme Kurulu 6 Disiplin Kurulu 7 Haksız Rekabetle Mücadele

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KONU: Vergi Levhalarının Ġnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

KONU: Vergi Levhalarının Ġnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Sayın MeslektaĢımız; 27.05.2011 Sirküler, 2011/10 KONU: Vergi Levhalarının Ġnternet Vergi Dairesinden Alınabileceğine ĠliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 27 Mayıs 2011 tarihli

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan değişiklikler ( tarih R.G.

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan değişiklikler ( tarih R.G. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan değişiklikler (04.08.2015 tarih 29435 R.G.) DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ 7.5. HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ÇALIŞMA RAPORU ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ 2016 yılı içerisinde

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Norm Kadro. TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 7 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:67)

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:67) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 19.06.2012 Sirküler No : 2012 / 42 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:67) 16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 67 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi.

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi. GEÇİCİ KURUL DÖNEMİ 1989-1990 Y Ö N E T İ M K U R U L U Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Orhan Morgil Hüseyin Perviz Pur Başkan M. Celal Şardan Yüksel Verdi Yalçın Gündüz Dr. Burhan Özfatura Veysel Çakır Uçar

Detaylı

Gündemde Öne Çıkanlar

Gündemde Öne Çıkanlar 1 Yıl : 2 Sayı : 33 TÜRMOB Haber Bülteni 15.07.2014 TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu nda Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

Değerli Üyemiz, 27/05/2011

Değerli Üyemiz, 27/05/2011 2010 YILI VERGĠ LEVHALARI 1-30 HAZĠRAN TARĠHLERĠ ARASINDA GĠB NĠN ĠNTERNET SĠSTEMĠNDEN ALINACAKTIR. MESLEK MENSUPLARIMIZ VERGĠ LEVHASI TASDĠK ETMEYECEKLER. VERGĠ DAĠRESĠNE LEVHA TASDĠK LĠSTESĠ VERMEYECEKLER!

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/104 Ref: 4/104

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/104 Ref: 4/104 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/104 Ref: 4/104 Konu: SMMM ODALARI VE YMM ODALARI ÜYE AĐDATLARI ĐLE BĐRLĐK PAYLARININ TESPĐTĐNE AĐT YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

22-26 EKİM 2014. ANTALYA / BELEK Portnature Luxury Resort Hotel & SPA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ SEMİNER BAŞVURU FORMU

22-26 EKİM 2014. ANTALYA / BELEK Portnature Luxury Resort Hotel & SPA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ SEMİNER BAŞVURU FORMU Katılımcının: SEMİNER BAŞVURU FORMU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Adı Soyadı :.... Unvanı :.... Kurumu :.... Fatura Kesilecek Kurum/Birim:... Vergi Dairesi/Vergi No:.... /.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU Başkan Selattin Çakırsoy Başkan Yardımcısı Abdullah Karaman Oda Sekreteri Ertuğrul Kocacık Sayman Rahmi

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. 2014 FAALĠYET RAPORU I- GENEL BĠLGĠLER : a) Faaliyet Raporu 01 Ocak 2014 31 Aralık 2014 dönemini kapsamaktadır. b) Ticaret Unvanı : Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. Ticaret Sicil

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

2012 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

2012 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2012 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KURULUŞUN HUKUKİ YAPISI 3. KURULUŞUN ORGANİZASYON YAPISI 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 5.

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

AFYONKARAHİSAR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2012-31.12.2012 YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

AFYONKARAHİSAR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2012-31.12.2012 YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ AFYONKARAHİSAR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2012-31.12.2012 YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ Tarih : 27.01.2012 : Dönem Sonu İşlemleri Eğitmen : Vergi Müfettişi(Hesap Uzmanı) Nusret BULUT

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ. IÜNION Of CHA»I»6AS Of CCKTıHlfiB fubt< ACCOUNTA^n Or TVftKBVl

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ. IÜNION Of CHA»I»6AS Of CCKTıHlfiB fubt< ACCOUNTA^n Or TVftKBVl 16-SEP-2011 18:55 FROM TURMOB Tü ORDU SMM r ü r tv î o b TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ IÜNION Of CHA»I»6AS Of CCKTıHlfiB fubt< ACCOUNTA^n Or TVftKBVl

Detaylı