ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2009-30.04.2010)"

Transkript

1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU ( ) I

2 II

3 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. KEMAL ATATÜRK III

4 IV

5 V

6 VI

7 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Kurul Çağrısı.. 3 Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri 5 Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu- Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu.. 7 Daimi Komisyon Üyeleri Temsilcilikler... 9 Ġdari Kadro.. 13 Organizasyon Yapısı.. 15 Birlik Delegeleri.. 17 Odada Görev YapmıĢ ve Yapmakta Olan Kurul Üyeleri 19 Vefat Eden Üyelerimiz 25 ÇALIġMA RAPORU ANKARA YMM ODASI NIN KURUMSAL YAPISI TÜRKĠYE DEKĠ YERĠ VE KONUMU Oda Tüzel KiĢiliği ve Üyelerimiz. 27 ÇeĢitli Yönlerden Üye Profilimiz. 33 Üyelerimizin ĠĢ Durumu Oda Kütüphanesinin GeliĢtirilmesi.. 40 YÖNETĠM KURULU ÇALIġMALARI Genel Olarak. 42 Oda Ġç Yönergeleri Üye Aidatlarının Tahsili Yönündeki Çabalar.. 43 Odamız Web Sitesinin Yenilenmesi. 43 Medya Ġle ĠliĢkiler 44 Temsilcilikler 44 TÜRMOB Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları. 45 YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları Konferanslar, Sempozyum, KuruluĢ Yıldönümü.. 46 BAKANLIK KURUM VE KURULLAR NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB Nezdindeki GiriĢimler 50 Maliye Bakanlığı ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Nezdindeki GiriĢimler. 50 Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢları Nezdindeki GiriĢimler. 50 Davaların Ġzlenmesi.. 51 Üyelere Yönelik Sosyal Faaliyetler HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ÇALIġMALARI Genel Olarak.. 54 KOMĠSYONLAR VE ÇALIġMALARI Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu 54 BaĢvuru ve Değerlendirme Komisyonu 55 Sosyal Faaliyetler ve Halkla ĠliĢkiler Komisyonu 56 Geçici Komisyonlar.. 56 DĠSĠPLĠN KOVUġTURMALARI. 57 KESĠN HESAP RAPORU.. 61 BÜTÇE TASARISI 75 DENETLEME KURULU RAPORU 87 ĠÇ YÖNERGELER ĠLE ĠLGĠLĠ DEĞĠġĠKLĠK ÖNERĠLERĠ

8 2

9 KONU: 21. Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı. Saygıdeğer Üyemiz, Ankara Yeminli Mali MüĢavirler Odası 21. Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu nun tarih ve 742 sayılı kararı ile aģağıda belirtilen gündemi görüģmek üzere 22 Mayıs 2010 tarihinde Saat: 10.00, 23 Mayıs 2010 tarihinde Saat:09.00 da; bu toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde 05 Haziran 2010 tarihinde Saat:10.00, 06 Haziran 2010 tarihinde Saat:09.00 da yapılacaktır. Bilgilerinize saygı ile arz eder, Genel Kurul Toplantısına teģriflerinizi dileriz. Serpil ÖZER Oda Sekreteri Halil BAġAĞAÇ BaĢkan 21. OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ Birinci Gün (GENEL KURUL TOPLANTISI) 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanının Seçimi, 2. Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı ve Divana Genel Kurul Tutanaklarının Ġmzalanma Yetkisinin Verilmesi, 3. Yönetim Kurulu BaĢkanının Genel Kurulu açıģ konuģması, 4. Konukların tanıtılması ve konuģmaları, 5. Seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının ve adayların belirlenmesi, 6. Yönetim Kurulu ÇalıĢma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, 7. Yönetim Kurulu ÇalıĢma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüģülmesi, 8. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması, 9. Bütçe önerisinin görüģülüp karara bağlanması (Yıllık maktu aidat, oda giriģ aidatı ile diğer ödentilerin saptanması, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile Diğer Daimi ve Geçici Kurul ve Komisyonların baģkan ve üyelerine verilecek huzur haklarının saptanması), 10. Oda Yönergelerinin bazı maddelerinde değiģiklik yapılmasına iliģkin önerilerin görüģülerek karara bağlanması, 11. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyeliklerine aday olanlar ile TÜRMOB Delege adaylarının Genel Kurula tanıtılması, 12. Dilekler. Ġkinci Gün (SEÇĠMLER) Odanın Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile TÜRMOB Asıl ve Yedek Delegelerinin seçimi. BĠRĠNCĠ TOPLANTI Birinci Gün : 22 Mayıs 2010 Cumartesi Saat : Ġkinci Gün : 23 Mayıs 2010 Pazar Saat : Adres : Ankara YMM Odası Kader Sokak No:30 G.O.P./ANKARA ĠKĠNCĠ TOPLANTI Birinci Gün : 05 Haziran 2010 Cumartesi Saat: Ġkinci Gün : 06 Haziran 2010 Pazar Saat: Adres : Ankara YMM Odası Kader Sokak No:30 G.O.P./ANKARA Ġkinci Gün (SEÇĠMLER) 3

10 4

11 YÖNETĠM KURULU Halil BAġAĞAÇ Sami KAZICI Serpil ÖZER Enis ÇAĞLAR Ali ALIÇ BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Oda Sekreteri Oda Saymanı Oda Saymanı (Vefat ) DENETLEME KURULU Alhas ÖĞRETMEN Mustafa GÜLSEVEN Eray MERCAN BaĢkan Üye Üye DĠSĠPLĠN KURULU Ertuğrul KAVLAKOĞLU Altan ÜLGÜT Sakıp ġeker Ali YERLĠ Ümit ÖZER BaĢkan Üye Üye Üye Üye 5

12 6

13 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU Nurettin ÇEKĠCĠ Mustafa ÜZELER Engin KAYA Fahri Hikmet KÖKER Nursel AYKAN BaĢkan Üye Üye Üye Üye MEVZUAT ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Ġrfan ERMĠN Bekir BAYKARA Abdulvalap ġenyurt Ertuğrul TUNCER BaĢkan Üye Üye Üye Mehmet ġ. ÖZTÜRK Sakıp ġeker Kazım YILMAZ Muhiddin ALTUNTAġ Üye Üye Üye Üye Aslan KAYA Ahmet ġahin SAVCI Garip AYAZ Üye Üye Üye 7

14 8

15 BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Salih ÖZEL Üye Ersan AKKUġ Üye SOSYAL FAALĠYETLER VE HALKLA ĠLĠġKĠLER KOMĠSYONU Yıldırım Beyazıt Mehmet ÇEKĠNMEZ Sebia ÖZKOÇ AKHAN Fahri Hikmet KÖKER Üye Üye Üye Üye 9

16 10

17 KONYA TEMSĠLCĠLĠĞĠ Yıldırım Beyazıt AKHAN Ġbrahim Uğur ġahġn Seyit Ali ERSOY Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı KAYSERĠ TEMSĠLCĠLĠĞĠ Ġmdat ġġmġek Hüseyin CÖNGER Ġzzet BALTA Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı SAMSUN TEMSĠLCĠLĠĞĠ Hasan GÜLER Fuat KATIRCI Hasan ÖZCAN Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 11

18 12

19 ĠDARĠ KADRO Selma YILDIZ Genel Ġdare Müdürü Sultan BAYRAM Olcay AZYER Dilek ÇETĠNKAYA Melek SARI Memur Memur Memur Memur ġaban TĠREL Yardımcı Personel Özden BAYAR Yardımcı Personel 13

20 14

21 ODA ORGANĠZASYON YAPISI 15

22 16

23 BĠRLĠK DELEGELERĠ S.NO ADI SOYADI 1 YILDIRIM BEYAZIT AKHAN 2 ALĠ ALIÇ 3 MEHMET ALTINDAĞ 4 COġKUN ARAS 5 SAFFET ARIK 6 TEZCAN ATAY 7 SĠNAN AYDIN 8 MUAMMER AYGÜN 9 FĠKRET BAġ 10 HALĠL BAġAĞAÇ 11 ENĠS ÇAĞLAR 12 NURĠ DEĞER 13 ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ 14 BURHAN DÜZ 15 HÜSEYĠN EDĠS 16 HALĠL ERDEM 17 FARUK EROĞLU 18 ĠBRAHĠM GÖÇMEN 19 LEVENT KARABEYLĠ 20 SAMĠ KAZICI 21 ÖZCAL KORKMAZ 22 O.FEVZĠ ORAKÇAL 23 MEHMET F. ÖKTEN 24 HASAN ÖZCAN 25 HÜSEYĠN ÖZER 26 SERPĠL ÖZER 27 MUSA PĠġKĠN 28 M.RIDVAN SELÇUK 29 SELMA ġengün 30 SELAHATTĠN ġenlġler 31 ĠMDAT ġġmġek 32 GALĠP TAġDEMĠR 33 UYGUR TEMĠZER 34 MEHMET TĠMUR 35 SÜLEYMAN TOPALLAR 36 ERTUĞRUL TUNCER 37 OSMAN USTA 38 CAFER VAROL 39 AYHAN YAMAN 40 MAHMUT YERGĠN 41 KAZIM YETĠġ 42 M.KUBĠLAY YILDIRIM 43 A.MURAT YILDIZ 44 LOKMAN Y. YILDIZHAN 17

24 18

25 ODADA GÖREV YAPMIġ VE YAPMAKTA OLAN KURUL ÜYELERĠ 1.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (2-3 Haziran 1990) 2.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1 Haziran 1991) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET TUNCER MEHMET TUNCER YURDAKUL ÇALDAĞ YURDAKUL ÇALDAĞ KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ ERDOĞAN GÖK ERDOĞAN GÖK ÖMER LALĠK ÖMER LALĠK DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU MUSTAFA AYDINER MUSTAFA AYDINER ERSAN AKKUġ ERSAN AKKUġ YÜKSEL KOÇ YALKIN YÜKSEL KOÇ YALKIN DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU TURGUT ÖNEN TURGUT ÖNEN AHMET ERTUĞRUL AHMET ERTUĞRUL MEHMET ALĠ ÇATAL MEHMET ALĠ ÇATAL FUAT SEYĠDOĞLU FUAT SEYĠDOĞLU TAMER MÜFTÜOĞLU TAMER MÜFTÜOĞLU 3.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (20-21 Haziran 1992) 4.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (22 Mayıs 1993) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU ġefġk ÇAKMAK ġefġk ÇAKMAK DERYA ÖZALP DERYA ÖZALP KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA FUAT SEYĠDOĞLU FUAT SEYĠDOĞLU DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HASAN GÜZEL HASAN GÜZEL OSMAN YAZICI OSMAN YAZICI ADĠL ÖNER ADĠL ÖNER DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU MESUT TORTOP MESUT TORTOP MUSTAFA BARLAS MUSTAFA BARLAS UĞURCAN ÖZSES UĞURCAN ÖZSES ENGĠN EREM ENGĠN EREM ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR 19

26 5.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (14-15 Mayıs 1994) 6.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (27 Mayıs 1995) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU M.RAġĠT ALPAY M.RAġĠT ALPAY KAZIM YETĠġ KAZIM YETĠġ A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA GÜVEN SEZGĠN GÜVEN SEZGĠN ġefġk ÇAKMAK ġefġk ÇAKMAK DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HAMĠT BOZKURT HAMĠT BOZKURT ÖMER KAYA ÖMER KAYA ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ENGĠN EREM ENGĠN EREM FAHRĠ ÖZBAKĠ FAHRĠ ÖZBAKĠ HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ OĞUZ AYDEMĠR OĞUZ AYDEMĠR REFĠK ACAR REFĠK ACAR 7.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (9 Haziran 1996) 8.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1 Haziran 1997) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU M.RAġĠT ALPAY M.RAġĠT ALPAY A.YÜKSEL POLATKAYA A.YÜKSEL POLATKAYA AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ GÜVEN SEZGĠN GÜVEN SEZGĠN MURAT SEMERCĠGĠL MURAT SEMERCĠGĠL DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM GÖKHAN GÜNERĠ GÖKHAN GÜNERĠ ABDÜLNAĠM GELGEL ABDÜLNAĠM GELGEL DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ĠSMET DÖNMEZ ĠSMET DÖNMEZ ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ ABDULLAH KESKĠN ABDULLAH KESKĠN ÖZDEN ERDEMĠR ÖZDEN ERDEMĠR FAHRĠ ÖZBAKĠ FAHRĠ ÖZBAKĠ 20

27 9.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (6-7 Haziran 1998) 10.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (6 Haziran 1999) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN MAHMUT YERGĠN MAHMUT YERGĠN ERSAN AKKUġ ERSAN AKKUġ ERTUĞRUL AKKOYUNLU ERTUĞRUL AKKOYUNLU DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU MUHĠDDĠN ALTUNTAġ MUHĠDDĠN ALTUNTAġ ERCAN AKBAY ERCAN AKBAY ABDÜLNAĠM GELGEL ABDÜLNAĠM GELGEL DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ĠSMET DÖNMEZ ĠSMET DÖNMEZ KAZIM YILMAZ KAZIM YILMAZ ABDULLAH KESKĠN ABDULLAH KESKĠN CAVĠT BĠLEN CAVĠT BĠLEN SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER 11.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (3 Haziran 2000) 12.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (9 Haziran 2001) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN KENAN TEPE KENAN TEPE ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ ĠBRAHĠM DEĞĠRMENCĠ ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN MUHĠDDĠN ALTUNTAġ MUHĠDDĠN ALTUNTAġ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU MUSTAFA SAYGI MUSTAFA SAYGI HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ MAHMUT YERGĠN MAHMUT YERGĠN ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER 21

28 13.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (1-2 Haziran 2002) 14.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (7 Haziran 2003) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN OSMAN USTA OSMAN USTA ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR MEHMET KARADUMAN MEHMET KARADUMAN DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN HALUK ÇÖLAġAN HALUK ÇÖLAġAN FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ KENAN TEPE KENAN TEPE 15.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (5-6 Haziran 2004) 16.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (11 Haziran 2005) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU MEHMET F. ÖKTEN AHMET MAVĠ AHMET MAVĠ MEHMET F. ÖKTEN OSMAN USTA OSMAN USTA ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR MEHMET KARADUMAN MEHMET KARADUMAN DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU HALUK BĠLECAN HALUK BĠLECAN ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER HALĠT YILDIZ HALĠT YILDIZ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ C.HAKAN ÖZERKLĠĞ KENAN TEPE 22

29 17.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI (3-4 Haziran 2006) 18.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI ( 9 Haziran 2007) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU SAMĠ KAZICI HALĠL BAġAĞAÇ HALĠL BAġAĞAÇ SAMĠ KAZICI SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER ENĠS ÇAĞLAR ENĠS ÇAĞLAR ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU ALHAS ÖĞRETMEN ALHAS ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜLSEVEN MUSTAFA GÜLSEVEN FAHRĠ ÖKTEM FAHRĠ ÖKTEM DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER ALĠ YERLĠ ALĠ YERLĠ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT MEHMET SAKARYA HAYTA MEHMET SAKARYA HAYTA 19.OLAĞAN (SEÇĠMLĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI 20.OLAĞAN (MALĠ) GENEL KURUL SONUÇLARI ( 31 Mayıs-1 Haziran 2008) (6 Haziran 2009) ADI SOYADI ADI SOYADI YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU SAMĠ KAZICI HALĠL BAġAĞAÇ HALĠL BAġAĞAÇ SAMĠ KAZICI SERPĠL ÖZER SERPĠL ÖZER ENĠS ÇAĞLAR ALĠ ALIÇ ALĠ ALIÇ DENETLEME KURULU DENETLEME KURULU ALHAS ÖĞRETMEN ALHAS ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜLSEVEN MUSTAFA GÜLSEVEN ERAY MERCAN ERAY MERCAN DĠSĠPLĠN KURULU DĠSĠPLĠN KURULU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ERTUĞRUL KAVLAKOĞLU ÜMĠT ÖZER ÜMĠT ÖZER ALĠ YERLĠ ALĠ YERLĠ ALTAN ÜLGÜT ALTAN ÜLGÜT SAKIP ġeker SAKIP ġeker 23

30 ĠDARĠ KADRO Toplam 1138 üyeye hizmet veren Odamızın hizmetleri, Genel Ġdare Müdürü Selma YILDIZ yönetiminde, memurlarımız Sultan BAYRAM, Olcay AZYER, Dilek ÇETĠNKAYA, Melek SARI, Yardımcı Personellerimiz ġaban TĠREL ve Özden BAYAR tarafından yerine getirilmektedir. Personelin hak ve yükümlülükleri, çalıģma koģulları ve özlük hakları, Personel Yönergesi ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Tüzel kiģiliğe sahip Oda hizmetlerinin, yetiģmiģ uzman personel tarafından yürütülmesi, Odanın kurumsallaģması bakımından son derece önemli ve gereklidir. Zira, yönetimler geçici, Oda tüzel kiģiliği ise kalıcıdır. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠR Odamızın muhasebe kayıtlarının tutulması amacıyla daha önce sözleģme ile istihdam edilen ruhsatlı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir C.Nihat YALÇIN la sözleģmesi yenilenerek çalıģılmaya devam edilmektedir. 24

31 ODA YÖNETĠMĠNDE GÖREV ALMIġ VEFAT EDEN ÜYELERĠMĠZ M.RaĢit ALPAY ( ) 1947 Yılında Ankara da doğdu Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ġktisat bölümünden mezun oldu Yılında Maliye MüfettiĢ Yardımcısı olarak göreve baģladı Yıllarında Maliye MüfettiĢi olarak görev yaptı Yılından itibaren Yeminli Mali MüĢavir olarak görev yaptı yıllarında Ankara Y.M.M. Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak görev yaptı. Enis ÇAĞLAR ( ) 1959 Yılında Çankırı da doğdu Yılında Ankara Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi nden mezun oldu Yıllarında Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavir; Bağlı ġirketlerde Denetçilik ve MüĢavirlik; Ankara S.M.M.M. Odası nda Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı Yılından itibaren Yeminli Mali MüĢavir olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2000 yılından itibaren Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Saymanı olarak görev yaptı. Yokluklarını her zaman hissedeceğimiz, Odamıza büyük hizmetleri geçen eski BaĢkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyesi (Saymanımız) arkadaģımıza, Allah dan rahmet, ailelerine ve meslek camiamıza baģsağlığı dileriz. 25

32 SON ĠKĠ YILDA VEFAT EDEN DĠĞER ÜYELERĠMĠZ Metin Nurullah YALÇIN Abdullah KESKĠN ( ) ( ) Ahmet EMĠRLĠ Bünyamin ÖZTÜRK ( ) ( ) Lütfi AVCI Bülend ĠNAL ( ) ( ) MeslektaĢlarımıza Allah dan rahmet, ailelerine ve meslek camiamıza tekrar baģsağlığı dileriz. 26

33 ÇALIġMA RAPORU ( ) Sayın Üyemiz, 31 Mayıs-01 Haziran 2008 tarihli 19. Olağan Genel Kurul da yapılan seçim sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulumuzun ikinci döneminde (Mayıs 2009-Nisan 2010) yaptığı çalıģmaları ve sonuçları aģağıda sunulmuģtur. ANKARA YMM ODASININ KURUMSAL YAPISI TÜRKĠYE DEKĠ YERĠ VE KONUMU ODA TÜZEL KĠġĠLĠĞĠ VE ÜYELERĠMĠZ Odamız, 426 çalıģan, 712 çalıģmayan, toplam 1138 üyesi ile Türkiye genelinde toplam 8 Yeminli Mali MüĢavirler Odası içinde, üye sayısı bakımından Ġstanbul dan sonra ikinci büyük Odadır. Toplam 1979 üyeye sahip Ġstanbul Odası ile Odamız arasındaki toplam üye sayısı dıģında- dikkat çeken en önemli farklılık, çalıģan/çalıģmayan üye sayılarında kendisini göstermektedir. Ġstanbul Odası nın 1124 çalıģan üyesine karģılık, Odamızın çalıģan üye sayısı 426 dır. Odamızın baģkent Ankara da olması ve 36 ilde görev yapan meslektaģlarımızı kapsaması bakımından geniģ bir coğrafi alana hitap etmesi ve üç ilde temsilciliğimizin bulunması diğer özelliklerimizdir. TÜRKĠYE GENELĠNDE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DAĞILIMI Oda Adı ÇalıĢan Üye % ÇalıĢmayan Üye % Toplam % İstanbul YMM Odası , , ,6 Ankara YMM Odası , , ,1 İzmir YMM Odası 225 5, , ,7 Bursa YMM Odası 97 2,5 42 1, ,6 Adana YMM Odası 72 1,8 30 0, ,6 Gaziantep YMM Odası 58 1,5 9 0,2 67 1,7 Eskişehir YMM Odası 22 0,6 29 0,7 51 1,3 Antalya YMM Odası 45 1,1 11 0,3 56 1,4 TOPLAM , , ,0 27

34 ODAMIZIN DÖNEMLER ĠTĠBARĠYLE ÜYE HAREKETLERĠ SĠCĠLE KAYIT ÇALIġANLAR LĠSTESĠNE KAYIT VEFAT ĠSTĠFA NAKĠL ÜYELĠK ĠPTALĠ TOPLAM Geçtiğimiz bir yıllık dönem içinde 17 yeni üye sicile, 15 üye de çalıģanlar listesine kaydedilmiģ; buna karģılık 6 üyemiz istifa suretiyle ayrılmıģ; 2 üyemiz vefat etmiģ, 3 üyemiz nakil gitmiģtir. Bu tablodan da anlaģılacağı üzere, geçtiğimiz 20 yıl içerisinde; sicile kayıt %60 artar iken, çalıģanlar listesine kayıt %156 artmıģtır. Bu durum, daha önce, ruhsat almıģ bazı meslektaģlarımızın, zamanla kamudan veya bağımlı çalıģtıkları yerlerden ayrılarak, fiilen yeminli mali müģavirlik yapmaya baģlamasından kaynaklanmaktadır. 28

35 ODA SĠCĠLĠNE BU DÖNEM KAYDOLAN ÜYELER S.NO SOYADI ADI TARİHİ 1 ÇİLLER TANSU DEMİRCİOĞLU FAİK TAMER DERDİYOK TÜRKMEN DURNA HÜSEYİN ES AZMİ ESEN AYDIN GÜLLAP TALAT GÜNERİ İLHAN GÜRÜLER MUSTAFA HATİPOĞLU İSMAİL İLHAN İLERİ ENGİN KALKAN SÜLEYMAN KARAKAYA RIFAT OMAÇ RAMAZAN SEZER YILMAZ UYSAL RAMAZAN YÜCEBAŞ ALPTEKİN ÇALIġANLAR LĠSTESĠNE KAYDOLAN ÜYELER S.NO SOYADI ADI TARİHİ 1 AKAN ALTUNCU PERİHAN ATALAY ORHAN ATLIHAN SERVET GENÇ İBRAHİM GÜNERİ İLHAN GÜRÜLER MUSTAFA HOROZ FETHİ ŞAHİN KAHRAMAN ERKAN KALKAN SÜLEYMAN KARAKAYA RIFAT KEKEÇ CENGİZ KEMER MUSTAFA SEZER YILMAZ ŞAHİN ALİ UYSAL RAMAZAN

36 ÜYELĠKTEN ĠSTĠFA EDENLER S.NO SOYADI ADI TARİHİ 1 ALPARGUN ALTAN BERBEROĞLU İBRAHİM KARAHAN HAKKI TELLİ HASAN TÜRKCAN HÜSEYİN ERGÜN YÜKSEL ZEKİ VEFAT EDEN ÜYELERĠMĠZ S.NO SOYADI ADI TARĠHĠ 1 AVCI LÜTFĠ ĠNAL BÜLEND dileriz. Vefat eden üyelerimize Allah dan rahmet ve kederli ailelerine baģsağlığı NAKĠL GĠDEN ÜYELERĠMĠZ S.NO SOYADI ADI NAKĠL TARĠHĠ ĠLĠ 1 GÜL H.GÖKHAN ĠSTANBUL 2 SALMAN NUSRET ADANA 3 TÜRKKOT MUSTAFA ĠSTANBUL 30

37 ODAMIZA BAĞLI ĠLLER VE ÇALIġAN ÜYELERĠMĠZĠN BU ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI ÇalıĢanlar listesine kayıtlı 426 üyemizin 327 si Ankara ilinde, diğerleri ise Oda ya bağlı 20 il de faaliyet göstermektedir. ÇalıĢan Üyelerimizin illere göre dağılımı ile ortağı oldukları YMM ġirketleri ve Ortaklık bürolarının sayısal durumu aģağıda gösterildiği gibidir: S.NO ĠLLER ÜYE SAYISI 1 ANKARA KONYA 23 3 SAMSUN 17 4 KAYSERĠ 16 5 KARABÜK 7 6 TRABZON 5 7 ÇORUM 4 8 ZONGULDAK 4 9 KARAMAN 3 10 RĠZE 3 11 VAN 3 12 BOLU 2 13 KIRġEHĠR 2 14 ORDU 2 15 SĠVAS 2 16 BARTIN 1 17 ÇANKIRI 1 18 DÜZCE 1 19 ERZURUM 1 20 KIRIKKALE 1 21 YOZGAT 1 22 AĞRI 23 AMASYA 24 ARDAHAN 25 ARTVĠN 26 BAYBURT 27 ERZĠNCAN 28 GĠRESUN 29 GÜMÜġHANE 30 IĞDIR 31 KARS 32 KASTAMONU 33 MUġ 34 NEVġEHĠR 35 SĠNOP 36 TOKAT TOPLAM

38 YMM ġġrketlerġ, ORTAKLIK BÜROLARI VE ġubelerġ (Kurulan-Kapanan-Tasfiye Halinde) ġube Ortaklık Tasfiye Ltd. Dönemi A.ġ. Ltd.ġti. A.ġ. ġti. Bürosu Halinde Kapanan Nakil Toplam Durum Toplam

39 ÇEġĠTLĠ YÖNLERDEN ÜYE PROFĠLĠMĠZ Üyelerimizin çeģitli yönlerden ele alındığı istatistiki bilgiler aģağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiģtir: ÜYELEREMĠZĠN MEZUN OLDUKLARI OKULLARA GÖRE DAĞILIMI 33

40 bayan erkek ÜYELERĠMĠZĠN YÜKSEK EĞĠTĠM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI ÜYELERĠMĠZĠN CĠNSĠYET VE MEDENĠ DURUMLARININ DAĞILIMI bekar; 30 evli; 1020 bekar; 15 evli;

41 ÜYELERĠN MESLEK KÖKENLERĠNE GÖRE DAĞILIMI KÖKEN ÇALIġAN ÇALIġMAYAN TOPLAM SINAV GEL.KONT HES.UZM SAYIġTAY MALĠYE MÜFETTĠġĠ BĠLANÇO YÜK.DEN.KUR VERGĠ DEN PROFESÖR YEM.MUR GÜM.MÜF VERGĠ HAK. 4 4 TOPLAM

42 ÜYELERĠMĠZĠN Ġġ DURUMU A) / dönemi içinde çalıģanlar listesine kayıtlı üyelerimizce Odamızdan adet faaliyet belgesi, 4921 adet tam tasdik sözleģmesi, adet tasdik sözleģmesi, 533 adet hizmet sözleģmesi satın alınmıģtır / dönemi içinde çalıģanlar listesine kayıtlı üyelerimizce Odamızdan adet faaliyet belgesi, 5003 adet tam tasdik sözleģmesi, adet tasdik sözleģmesi, 508 adet hizmet sözleģmesi satın alınmıģtır. ODA DAN SATIN ALINAN BELGE VE SÖZLEġME SAYILARI Dönemi Faaliyet Belgesi GV ve KV Tasdik SözleĢmesi Diğer Tasdik SözleĢmeleri Hizmet SözleĢmesi SözleĢme Toplamı B) MüĢterilerle imzalanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik sözleģmelerinin durumuna bakıldığında, 228 çalıģan üyemizin bulunduğu 1997 yılında kiģi baģına ortalama 9,49 tasdik sözleģmesi imzalanmıģ iken, 416 çalıģan üyemizin bulunduğu tarihi itibariyle bu rakam 9,79 dur. Görüldüğü üzere geçen 13 yıllık dönem zarfında üye baģına düģen imzalanmıģ tasdik sözleģmesi sayısında fazlaca bir değiģiklik olmamıģtır. ÇalıĢan üye sayımızın 2010 yılında 426 ya çıkmasına rağmen ortalama 9,74 tasdik sözleģmesi imzalanmıģtır. ÇalıĢma alanına yeni katılımlar olmasına rağmen iģ hacminde aynı oranda azalma olmamıģtır. 36

43 ODAMIZ ÜYELERĠNĠN GELĠR VE KURUMLAR VERGĠSĠ TASDĠK SÖZLEġMELERĠNDEKĠ SAYISAL GELĠġMELER DÖNEMĠ ÇALIġAN ÜYE SAYISI YAPILAN SÖZLEġME ADEDĠ FESĠHLER KALAN YMM BAġINA ORTALAMA SÖZL.SAYISI , , , , , , , , , , , , , ,74 Yıl MÜġTERĠ BĠLDĠRĠM FORMLARINA GÖRE DAĞILIM Bildirimde Bulunan Üye Sayısı Toplam MüĢteri Sayısı Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik SözleĢmesi Yapılan MüĢteri Sayısı Diğer MüĢterilerin Sayısı GV-KV Tas.Söz Yapılan MüĢteri Oranı Diğer MüĢteriler Oranı % 39,90 %60, % 40,08 %59, yılına iliģkin olarak toplam 410 çalıģan üyemizin bildirdiği MüĢteri Bildirim Formları üzerinde yapılan değerlendirmede; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tasdik hizmetinin, meslek konusuna giren iģlerin % 39,90 ı oranında olduğu saptanmıģtır yılına iliģkin olarak toplam 416 çalıģan üyemizin bildirdiği MüĢteri Bildirim Formları üzerinde yapılan değerlendirmede; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tasdik hizmetinin, meslek konusuna giren iģlerin % 40,08 i oranında olduğu görülmektedir. YMM lerin faaliyetleri yalnızca vergisel düzenlemelere iliģkin tasdik iģlemlerinden ibaret değildir. Ekonomik alanda sahip oldukları bilgi ve deneyimleri, mali hukuk alanındaki birikimleri ile Yeminli Mali MüĢavirler, iģletmelerin yönetimi ile ilgili olarak her alanda hizmet vermekte ve katkı sağlamaktadırlar. Odamızın bu konudaki temel görüģü, Yeminli Mali MüĢavirlerin tasdik faaliyetleri dıģındaki özellikle bağımsız dıģ denetime ve müģavirlik hizmetlerine iliģkin faaliyet alanlarını geliģtirmeleri yönündedir. 37

44 2010 YILI TAM TASDĠK SÖZLEġMELERĠNĠN ÇALIġAN YMM BAZINDA DAĞILIM GRAFĠĞĠ YILI TAM TASDĠK SÖZLEġMELERĠNĠN ÇALIġAN YMM BAZINDA DAĞILIMI 2009 YILI 2010 YILI SÖZLEŞME SAYISI ÜYE SAYISI SÖZLEŞME SAYISI ÜYE SAYISI TOPLAM % , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 38

45 YILI TAM TASDĠK SÖZLEġMELERĠNĠN ÇALIġAN YMM BAZINDA DAĞILIMI 2009 YILI 2010 YILI SÖZLEŞME SAYISI ÜYE SAYISI SÖZLEŞME SAYISI ÜYE SAYISI TOPLAM % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM SÖZLEŞME SAYISI ,00 39

46 Görüleceği üzere, çalıģanlar listesine kayıtlı 66 üyemizin hiç tam tasdik sözleģmesi bulunmamaktadır. SözleĢme yapan üyelerimizin grafiğimizden de görüleceği üzere; En alttaki 100 üye : 217 sözleģme yaparken, En üstteki 100 üye : 2661 sözleģme yapmaktadır. En alttaki 200 üye : 836 sözleģme yaparken, En üstteki 200 üye : 3712 sözleģme yapmaktadır. Ayrıca, En alttaki 63 üyenin : 100 sözleģme yaptığı, En üstteki 2 üyenin : 100 sözleģme yaptığı, En alttaki 96 üyenin : 200 sözleģme yaptığı, En üstteki 3 üyenin : 200 sözleģme yaptığı anlaģılmaktadır. ODA KÜTÜPHANESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Odamız kuruluģundan itibaren gelen veya satın alınan kitap, dergi, sirküler, rapor ve diğer dokümanlar belli bir sistematik içinde ayırıma tabi tutularak Oda Kütüphanesi oluģturulmuģtur. Bu dönemde de kütüphanenin geliģtirilmesi çalıģmaları aralıksız sürdürülmüģ; kütüphanedeki tüm yayınların fihristleri Midas arģiv kayıt sistemine aktarılmıģtır. Odamızın web sayfasından Midas arģiv sistemine ulaģabilirsiniz. 40

47 ODA KÜTÜPHANESĠ ĠÇĠN YARARLANILAN KAYNAKLAR Sıra No Dergi Ġsmi BaĢlangıç Tarihi BitiĢ Tarihi 1 ANKARA SMMM ODASI BÜLTENĠ ARALIK/2004 GÜNCEL TAKĠP 2 BĠLANÇO HAZĠRAN/2001 GÜNCEL TAKĠP 3 BURSA BĠLANÇO DERGĠSĠ MART/2007 GÜNCEL TAKĠP 4 DAYANIġMA AĞUSTOS/2004 GÜNCEL TAKĠP 5 DĠYALOG OCAK/2001 GÜNCEL TAKĠP 6 GAZĠANTEP YMM ODASI MART/2002 KASIM/ GÜMRÜK DÜNYASI NĠSAN/1999 GÜNCEL TAKĠP 8 ĠSTANBUL YMM ODASI MALĠ MEVZUAT PLATFORMU AĞUSTOS/2000 AĞUSTOS LEGAL MALĠ HUKUK HAZĠRAN/2006 KASIM/ MALĠ ÇÖZÜM EKĠM/2003 GÜNCEL TAKĠP 11 MALĠ PUSULA OCAK/2005 GÜNCEL TAKĠP 12 MALĠYE YAZILARI AĞUSTOS- EYLÜL/1986 MART/ MEVZUAT DERGĠSĠ OCAK/2004 GÜNCEL TAKĠP 14 MUĞLA SMMM ODASI KASIM/2004 EYLÜL- EKĠM/ MUHASEBE BĠLĠM DÜNYASI NĠSAN/1999 GÜNCEL TAKĠP 16 MUHASEBE VE DENETĠME BAKIġ EKĠM/2000 GÜNCEL TAKĠP 17 MÜKELLEFĠN DERGĠSĠ OCAK/2000 ARALIK/ PUSULA YMM LTD.ġTĠ. NĠSAN/2004 HAZĠRAN/ TÜRMOB HABER HAZĠRAN/2004 AĞUSTOS/ TÜRMOB YAYINLARI NĠSAN/2004 NĠSAN/ TÜRMOB SĠRKÜLER RAPORU 1997 GÜNCEL TAKĠP 22 VERGĠ DÜNYASI NĠSAN/1994 GÜNCEL TAKĠP 23 VERGĠ SORUNLARI HAZĠRAN/2000 GÜNCEL TAKĠP 24 YAKLAġIM DERGĠSĠ VE YAYINLARI TEMMUZ/1998 GÜNCEL TAKĠP 25 SATIN ALINAN VEYA BAĞIġLANAN KĠTAPLAR 651 ADET 26 ATATÜRK'ÜN BÜTÜN ESERLERĠ 23 CĠLT 27 KANUNLAR SET 28 DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SET 29 KDV KANUNU VE UYGULAMALARI SET 30 RUSYA FEDERASYONU VERGĠ MEVZUATI SET 31 TÜRKĠYE'NĠN TURĠZM DEĞERLERĠ SET 41

48 YÖNETĠM KURULU ÇALIġMALARI GENEL OLARAK Yönetim Kurulumuz göreve geldiği Haziran 2008 tarihinden itibaren en az haftada bir gün olmak üzere yoğun gündemle toplanmıģtır. Üyelerimizden ve ilgili kurum ve kiģilerden gelen sorunları geciktirmeksizin gündeme alarak sonuca bağlamaya çalıģmıģtır. Önemli ve gerekli konular hakkında üyelerimiz bilgilendirilmiģ ve kurallara uyulması yönünde izleme çalıģmaları aralıksız sürdürülmüģtür. Odamıza bağlı il sayısının fazlalığı ve bazı illerde üye sayısının artması nedeniyle üyelerimizle diyaloğun sağlanması amacıyla Temsilcilikler oluģturulmuģtur. Odamızın Ankara da olması nedeniyle de Odalar arası koordinasyon görevi önem kazanmaktadır. Güncel mesleki sorunların ve olayların çözümü ve takibi için ilgili kurumlarla görüģmeler yapılmıģtır. YMM Oda BaĢkanları Kurulu Sekreteryası Odamız BaĢkan Yardımcısı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Oda BaĢkanımız ve BaĢkan Yardımcımız TÜRMOB ve diğer Odalar tarafından düzenlenen çok sayıda toplantı, panel, forum ve sempozyumlara Odamızı temsilen katılmıģ, bu toplantılarda oturum baģkanı, konuģmacı gibi görevler almıģlardır. ODA ĠÇ YÖNERGELERĠ tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Yönetmeliği nin 20.maddesiyle eklenen Ek Madde 1 de bulunan hükme dayanılarak mevcut yönetmeliklerimiz gözden geçirilmiģ, bu kapsamda mevcut 7 adet yönetmelik yönerge adı altında yeniden düzenlenerek 19. Olağan Genel Kurulun onayından geçirilmiģtir. Bu Ģekilde kabul edilen 7 adet yönergemiz Ģunlardır; * ĠĢlemler Yönergesi * Personel Yönergesi * Ġhale Yönergesi * Disiplin Yönergesi * Harcırah Yönergesi * Tahkim Yönergesi * Sürekli ve Geçici Komisyonların ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge Yönergelerimiz tekrar gözden geçirilerek yapılan yasa ve yönetmelik değiģiklikleri doğrultusunda yapılması gereken değiģikliklere ait önergeler 21.Olağan Genel Kurul onayına sunulmuģtur. Yönergelerimizin son haline Odamızın adresinden ulaģabilirsiniz. 42

49 ÜYE AĠDATLARININ TAHSĠLĠ YÖNÜNDEKĠ ÇABALAR Bilindiği üzere Odamız, çalıģan/çalıģmayan ayırımı yapmaksızın hizmetlerini tüm üyelerine sunmaktadır. Örneğin; ferdi kaza sigortasından, sağlık kuruluģları ile indirimli fiyatlar üzerinden yapılan anlaģmalardan, düzenlenen seminer ve konferanslardan, kütüphane olanaklarından, yılbaģı nedeniyle hazırlanan takvim, CD gibi hediyelerden, bastırılan kitaplardan, yapılan duyuru ve bilgilendirmelerden çalıģan üyelerimizin yanı sıra çalıģmayan üyelerimiz de yararlandırılmaktadır. ÇalıĢanlar listesine kayıtlı üyelerimizin aidat borçlarını ödemeleri konusunda kısmen sorun yaģanmamaktadır. Üye Aidatlarının Tespitine Ait Yönetmeliğin 6/a hükmüne göre Oda ya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu ve miktarı Genel Kurul ca belirlenen maktu aidatın, aynı Yönetmeliğin 14/b hükmüne göre her yıl Ocak ayı içinde ödenmesi zorunludur. Ayrıca YMM Odaları Yönetmeliğinin 34. Maddesi, Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Oda ya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır. Oda ya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatı geri alınır. Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin listesi her mali yılın sonunda Oda tarafından çıkartılır. Zamanında ödenmeyen aidatlar genel hükümlere göre tahsil edilir hükmüne amirdir. Ayrıca, 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu nun 16.Maddesinin son fıkrası (5786 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkra) meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler. Ģeklindedir. Bu fıkraya istinaden Odamız çalıģmayan üyelerinden yıllık maktu aidat yüzde elli indirimli olarak alınmaktadır. Odamızın çalıģmayan üye sayısı çalıģan üye sayısının neredeyse iki katıdır. ÇalıĢmayan üye %50 indirimli maktu aidat ödemekle yükümlüdür. ÇalıĢan üyelerimizin ise maktu aidatın yanı sıra beyan edilen serbest meslek kazancı ile Ģirket olarak faaliyette bulunulduğu takdirde, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum kazancından payına düģen tutarın %1 i kadar nisbi aidat da ödemektedirler. Buradan da anlaģılacağı gibi, Oda gelirlerinin çoğu çalıģan üyelerimizden sağlanmaktadır. ÇalıĢmayan üyelerimizin eskiden beri üye aidatlarını muntazam yatırmadıkları görülmekle birlikte bazı çalıģan üyelerimizden de aidat ödemelerini aksatanlar bulunmaktadır. Odamızın 20 nci Olağan Genel Kurul unda Yönetim Kurulumuza verilen yetki ve görevlendirme nedeniyle üyelerimize aidat borçlarını ödemeleri konusunda gerekli duyarlılığı göstermeleri için hatırlatma yapılmıģ olup tahsilatlar devam etmektedir. ODAMIZ WEB SĠTESĠNĠN YENĠLENMESĠ Odamız ve üyelerimizle ilgili önemli ve gerekli bilgilerin yer aldığı ve TÜRMOB üzerinden kullanılan adresi yenilenmiģ olup, bu adresin yanı sıra veya adreslerinden de ulaģılabilecek olup, web sayfamız üzerinden aģağıda bir kısmı belirtilen iģlemler çok daha hızlı ve kolay bir Ģekilde gerçekleģtirilmektedir. 43

50 Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı sisteminde olduğu gibi Tam Tasdik SözleĢmeleri ve diğer bütün sözleģmeler elektronik ortamda Odamıza bildirilmektedir. Altı ayda bir Odamıza gönderilen MüĢteri Bildirim Formları elektronik ortamda bildirilmektedir. Aidat borçları elektronik ortamda ödenebilmektedir. Belge talepleri elektronik ortamda yapılabilmektedir. Üyelikle ilgili bilgilerinizde her türlü güncelleme yapılabilmektedir. Ġsteyen üyelerimize e-posta adresi verilmektedir. Odamızın düzenlemiģ olduğu konferanslara ait video, fotoğraf ve konferans notlarına ulaģılabilmektedir. Odamız Kütüphanesi ile ilgili bilgilere ulaģılabilmektedir. Odamıza bildirilmesi gereken Nispi Aidat Beyan Formu bildirimleri elektronik ortamda yapılabilmektedir. Gerek mevzuat gerekse güncel duyurularımızla ilgili bütün duyurularımıza ana sayfada yer verilmektedir. Üyelerimizin görüģ ve önerileri ile yukarıda bahsi geçen iģlemlerin zaman içerisinde artırılarak web sayfamızın çok daha etkin ve verimli bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Amacımız hem Odamız üyelerine hem de tüm meslektaģlarımıza yardımcı olabilmektir. MEDYA ĠLE ĠLĠġKĠLER Yönetim Kurulumuz, Yeminli Mali MüĢavirlik mesleğinin sorunları, geliģmesi ve toplumsal öneminin artması ile ilgili olarak çeģitli basın organlarında yer almakta, güncel ekonomik ve mali konular hakkında, çeģitli basılı ve görsel yayın kuruluģlarında görüģlerini belirtmektedir. Bu dönemde de bu çalıģmalar devam ettirilmiģtir. TEMSĠLCĠLĠKLER Meslek mensuplarımızdan alınan istemler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzca Konya, Kayseri ve Samsun da Odamızı temsilen bir üye ve iki yardımcının görevlendirilmesi kararlaģtırılmıģtır. Bu konu ile ilgili olarak adı geçen illerde kayıtlı bulunan meslek mensuplarımız aralarında bir seçim yaparak; Konya Temsilciliğine Yıldırım Beyazıt AKHAN ve Temsilci Yardımcılığına Ġbrahim Uğur ġahġn ile Seyit Ali ERSOY u, Kayseri Temsilciliğine Ġmdat ġġmġek ve Temsilci Yardımcılığına Hüseyin CÖNGER ile Ġzzet BALTA yı, Samsun Temsilciliğine Hasan GÜLER, Temsilci Yardımcılığına ise Fuat KATIRCI ile Hasan ÖZCAN ı seçmiģlerdir. Yönetim Kurulumuz, Temsilciliklerimizi ziyarete gitmiģ, o illerde bulunan meslek mensuplarının sorunları hakkında bilgi sahibi olmuģtur. Seçilen temsilciler ilde bulunan YMM leri il bazında resmi toplantı ve günlerde temsil etmekte ve üyelerimizi bir araya getirmek üzere sosyal faaliyette bulunmaktadırlar. 44

51 TÜRMOB ODA BAġKANLARI KURULU TOPLANTILARI VE TÜRMOB TARAFINDAN DÜZENLENEN DĠĞER TOPLANTILAR Bu dönemde, TÜRMOB tarafından düzenlenen 4 adet TÜRMOB Oda BaĢkanları Kurulu toplantısına da katılınmıģ ve gündeme iliģkin görüģlerimiz belirtilmiģtir. Bu dönemde yapılan, TÜRMOB Oda BaĢkanları Kurulu toplantıları aģağıdaki gibidir; TOPLANTI NO TARĠHĠ YERĠ ANKARA ANKARA SAMSUN ANKARA TÜRMOB tarafından ayrıca bu dönem düzenlenen 2.Muhasebe Etik Kongresi, Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Haksız Rekabet Konulu Kongrelere V.Türkiye Muhasebe Forumuna katılınmıģ ve görüģlerimiz bildirilmiģtir. YMM ODA BAġKANLARI KURULU TOPLANTILARI YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları aģağıda belirtilen tarihlerde yapılmıģtır. Bu toplantıların Sekreteryası Odamız BaĢkan Yardımcısı tarafından yürütülmektedir. YMM Oda BaĢkanları Kurulu toplantılarında; YMM lik mesleğini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ değiģiklikleri konusunda YMM Odalarının ortak tutum ve davranıģlarının belirlenmesine yönelik çalıģmalar yapılmıģ, Oda BaĢkanları tarafından benimsenen konular ve alınan kararlar ilgileri itibariyle gerekli kurum ve kuruluģlara gereği yapılmak üzere iletilmiģtir. Ankara da olmamız nedeni ile baģta Maliye Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluģlar ile olan görüģmeleri de bazen diğer YMM Odalarını da temsilen Ankara YMM Odası yürütmektedir. Bu dönem yapılan YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantıları aģağıdaki gibidir; TOPLANTI NO TARĠHĠ YERĠ Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası 45

52 ASGARĠ ÜCRET KOMĠSYONU TOPLANTILARI TARĠHĠ YERĠ Ankara YMM Odası Ankara YMM Odası Ayrıca, YMM Odaları olarak, ücret tarifemizin uygulanması ve değiģtirilmesi konusunda üyelerimiz nezdinde anket çalıģması yapılmıģ olup, gelen cevaplar değerlendirilmiģtir. Bu konu ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. KONFERANSLAR Üyelerimizin genelini kapsayan anket sonuçları ve konuların güncelliği dikkate alınmak suretiyle, Odamızın eğitim faaliyetleri çerçevesinde, geçen yıllarda olduğu gibi döneminde aģağıda belirtilen konferanslar düzenlenmiģtir DÖNEMĠNDE YAPILAN KONFERANSLAR S.NO TARĠHĠ KONU KONUġMACI Hüseyin KARAKUM MASAK BaĢkan Yrd. Faruk MUTLU Aklama ve Terörün Finansmanı ile MASAK Yükümlülük Mücadele Denetimi ġube Müdür V. Sermet AYDIN Mali Suçları AraĢtırma Uzmanı Feyyaz YAZAR Varlık BarıĢı Kanunu Gelir Ġdaresi Grup BaĢkanı KOBĠ BirleĢmeleri Feyyaz YAZAR Gelir Ġdaresi Grup BaĢkanı Vergi Hukukunda Yorum Prof.Dr.Mustafa AKKAYA Ank.Ünv.Hukuk Fakültesi Dekanı Sayılı Kanuna Göre Kamu Alacağının Korunması Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdürü YMM lik Mesleğinden Beklentiler ve YaĢanan Sorunlar Nazmi KARYAĞDI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı 46

53 DÖNEMĠNDE YAPILAN KONFERANSLAR S.NO TARĠHĠ KONU KONUġMACI Ġndirimli Kurumlar Vergisi Musa Kazım ÜNVER Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı Grup Müdürü KDV Tevkifatı Ahmet ÖĞÜT Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Uluslararası Vergi Rekabeti ve Bilgi DeğiĢimi Doç.Dr.Semih ÖZ Gelirler BaĢkontrolörü Ġndirimli Oranda KDV Ġadesi Mükellef Hizmetleri Yeni TeĢvik Mevzuatı Transfer Fiyatlandırmasına ĠliĢkin Rapor Yazma Tekniği Mehmet SARITAġ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Ġlhan KARAYILAN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire BaĢkanı Ġsmet SALĠHOĞLU Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Dr.Mehmet Yurdal ġahġn Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı Feyyaz YAZAR Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Kurum Kazancının Belirlenmesinde Özellikli Konular KOBĠ Muhasebe Standartlarına Toplu BakıĢ Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son GeliĢmeler Ġrfan VURAL Gelirler Kontrolörü Prof.Dr.Nalan AKDOĞAN BaĢkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölüm BaĢkanı Volkan YÜKSEL BaĢ Hesap Uzmanı Yılmaz ġahġn Hesap Uzmanı 47

54 SEMPOZYUM I.Yeminli Mali MüĢavirlik Denetim Ve Tasdik Sempozyumu Meslek örgütümüzün kuruluģundan bu yana, 20 yıl aradan sonra ilk kez bütün YMM Odaları olarak ortaklaģa Mayıs 2009 tarihleri arasında Belek/Antalya da Rixos Premium Otel de I.Yeminli Mali MüĢavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu düzenlenmiģtir. Sempozyum, hem YMM Odaları tarafından ortaklaģa düzenlenmesi hem de bu anlamda yapılan ilk çalıģma olması nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Mesleki konularımızın belirli boyutları ile tartıģıldığı bu Sempozyuma yoğun bir Ģekilde katılım olmuģtur. Sempozyum beģ ayrı oturumda düzenlenmiģ ve en son olarak da bir gala yemeği organize edilmiģtir. Oturum konuları ve konuģmacıları Ģöyledir: I.OTURUM YMM'lik Mesleğinin Tarihsel GeliĢimi Ve Denetime Katkıları Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Orhan MORGĠL-Geçici Kurul BaĢkanı Oğuz TEZMEN Abdi ÇALIġIR Hüseyin Perviz PUR Kemal TIĞOĞULLARI Mehmet ġerif ÖĞÜN UlaĢtırma Eski Bakanı Antalya YMM Odası BaĢkanı Ġstanbul YMM Odası Sekreteri Bursa YMM Odası BaĢkan Yardımcısı Adana YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi II. OTURUM YMM lik Mesleğinin Vergi Denetimindeki Yeri Oturum BaĢkanı: Sezai ONARAL-Ġstanbul YMM Oda BaĢkanı V. Bahadır ÖZKAN Maliye BaĢ MüfettiĢi Mustafa ÖZDĠL BaĢ Hesap Uzmanı Murat BAġARAN Gelirler BaĢ Kontrolörü Nazmi KARYAĞDI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı Sabri TÜMER Yeminli Mali MüĢavir III. OTURUM YMM lik Mesleğinin Bağımsız Denetimdeki Yeri Oturum BaĢkanı: Ünal AYDIN-Ġzmir YMM Oda BaĢkanı Ebru Sonbul ĠSKENDER Hüseyin YURDAKUL Engin BEYAZ Fatih DURAL Prof.Dr.Tuğrul TÜFEKÇĠOĞLU BDDK Denetim 4 Daire BaĢkanı SPK Uzmanı EPDK -Denetim Dairesi Enerji Uzmanı Bağımsız Denetim Derneği BaĢkanı TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 48

55 IV. OTURUM TTK Tasarısı Ġle Denetim Standartları Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurulu Kanun Tasarısında Ymm'lik Oturum BaĢkanı: Sami KAZICI-Ankara YMM Odası BaĢkanı Ali ÇĠÇEN Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire BĢk Özkan ARSLAN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı BaĢ MüfettiĢi Osman DERELĠ Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Grup BaĢkanı Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vehbi KARABIYIK Ġstanbul YMM Odası Saymanı V. OTURUM PANEL YMM lik Mesleğinin Tarihsel GeliĢimi ve ĠĢlevi Oturum BaĢkanı: Nail SANLI-TÜRMOB Genel BaĢkan Yardımcısı Nazmi KARYAĞDI KürĢat Sait BABUÇCU Ġhsan Uğur DELĠKANLI Rıfat NALBANTOĞLU Doç.Dr. Veysi SEVĠĞ Ġbrahim AKTAN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Daire BaĢkanı SPK Daire BaĢkanı BDDK Düzenlemeler Daire BaĢkanı TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi Ġstanbul YMM Odası BaĢkan Yardımcısı Sempozyum sonrasında organizasyonun olumlu geri dönüģleri alınmıģ, tüm konuģmalar kitap olarak bastırılıp, bütün Yeminli Mali MüĢavirlere gönderilmiģtir. Sempozyumun devam ettirilerek, geleneksel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. KURULUġ YILDÖNÜMÜ Odamızın KuruluĢ günü olan 18 Ocak 1990 tarihinin 20. Yıldönümü nedeniyle 18 Ocak 2010 tarihinde Rixos Otel de 20. KuruluĢ Yıldönümü Kokteyli düzenlenmiģtir. Odamızın kuruluģundan beri bu anlamda ilk kez düzenlenen bir kokteyl olması nedeniyle; üyelerimiz, meslek camiası ve devlet protokolü ile birlikte 500 kiģi civarında bir katılım olmuģtur. Ayrıca, kokteyl sırasında Odamızın kuruluģundan bugüne kadar geçirdiği aģamaları anlatan ve Odamızda verilen hizmetlerin tanıtımının yer aldığı bir sinevizyon gösterisi yapılmıģtır. Odamızın kuruluģundan 20 yıl sonra ilk kez düzenlenen kokteyl yoğun ilgi görmüģtür. MeslektaĢlarımızın kaynaģmasını sağlamak amacıyla KuruluĢ Günü Yıldönümü kutlamalarının da Sempozyum gibi geleneksel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 49

56 BAKANLIK, KURUM VE KURULLAR NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER 1- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği Taslağı ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun tarih ve 2009/92-06 sayılı kararı TÜRMOB a gönderilmiģtir. 2- Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun tarih ve 2009/91-05 sayılı kararı TÜRMOB a gönderilmiģtir. 3- YMM Oda BaĢkanları Kurulu Toplantılarında alınan ve TÜRMOB u ilgilendiren kararlar gereği yapılmak üzere TÜRMOB a gönderilmiģtir. MALĠYE BAKANLIĞI VE GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER Uygulamada karģılaģılan sorunların çözümüne iliģkin olarak üyelerimizden gelen sorular, öncelikle Yönetim Kurulunda değerlendirilmekte; yansıtılan konunun içeriğine göre ya Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonundan ya da Maliye Bakanlığından görüģ istenilmektedir. Bu çerçevede, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ndan dönem içinde 7 ayrı konuda görüģ istenilmiģ; bunlardan 4 üne yanıt alınmıģtır. Bakanlıktan sorulup da yanıt alınamayan konular izlenmekte ve belli aralıklarla tekit edilmektedir. Bakanlık ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı yetkilileri ile mesleğimizi ilgilendiren konular hakkında sık sık görüģmeler yapılmaktadır. Örneğin; YMM lerin karģıt inceleme sorunları, KDV iadesinde yaģanan sorunlar, bilgi iģlem merkezinden yararlanabilme konularında diğer YMM Odaları ile birlikte hareket edilerek yazılı görüģler ve talepler bu dönemde yetkililere iletilmiģtir. DĠĞER KAMU KURUM VE KURULUġLARI NEZDĠNDEKĠ GĠRĠġĠMLER TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı haricinde SayıĢtay, SPK, Toprak Mahsulleri Ofisi, KĠK ve Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı ile görüģülerek üyelerimizin sorunları hakkında bilgi verilerek çözüm yolları aranmıģtır. Halen, Kamu Ġhale Kurumu ile ihalelerde yaptığımız tasdik iģlemlerinin yeniden düzenlenmesi için ortak çalıģmalarımız devam etmekte olup, bu konuda Mevzuat Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonumuzun görüģlerini de alarak hazırladığımız yazılı önerilerimiz ve eki rapor örneği, Kuruma iletilmiģtir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüģülmekte olan SayıĢtay Kanun Tasarısı nın yasalaģma süreci de yakından takip edilmekte ve mesleğimizin çalıģma alanının geniģletilmesine çalıģılmaktadır. 50

57 DAVALARIN ĠZLENMESĠ 1- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Sanayi AraĢtırma- GeliĢtirme Projeleri Destekleme Programına ĠliĢkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi ile SMMM Hacı ReĢit KÜÇÜK tarafından DanıĢtay 8. Dairesinin 2007/1344 esasına kayıtlı olarak dava açılmıģtır gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına iliģkin Yönetmeliğin (b), (ı), (s), (Ģ) bentlerinin, 16.maddesinin 2.fıkrasının, 19.maddesinin 3.fıkrasının, 20.maddesinin ve 21.maddesinin (d) bendinin yönetmelikte sadece yeminli mali müģavirlere görev verilerek, serbest muhasebeci mali müģavir unvanıyla görev yapan meslek mensuplarına yer verilmemesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptal istemiyle açılan dava aģağıda belirtilen gerekçe ile günü karara bağlanarak reddedilmiģ olup, davalı idarenin temyiz baģvurusu da reddedilmiģtir. Yukarıda anılan 3568 sayılı Yasa hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; yeminli mali müşavirler, Yasanın 2. maddesinin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanı sıra, bu Yasanın 12. maddesine göre çıkartılan gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik, Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapma yetkisine de sahiptir. Yeminli mali müşavirlik mesleğinin sahip olduğu bu niteliklerin yanı sıra, özerk bir kamu kurumu olan TÜBİTAK ın konuyla ilgili yetkili ve yetkin meslek mensuplarından hangisiyle çalışacağını belirleme konusunda takdir yetkisinin bulunduğunun da kabulü gerekmektedir. Dava konusu Yönetmelik hükümlerinin değerlendirilmesinden, TÜBİTAK ın konuyla ilgili sahip olduğu bu takdir yetkisinin kullanımında, üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkelerine aykırılık görülmemiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tekstil ve Konfeksiyon Ġthalatının Kayda Alınmasına ĠliĢkin 2009/21 Sayılı Tebliğ in 3 no lu ekinde yer alan Kayıt Belgesi BaĢvuru Formuna Eklenecek Belgeler in 2 no.lu bendi ve Tebliğ ekinde yer alan Ġthalatçı Bilgi Formu nun iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile Ġstanbul SMMM Odası tarafından DanıĢtay 10. Dairesi nezdinde dava açılmıģtır sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 31 inci ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 53 ve müteakip maddeleri çerçevesinde, Yeminli Mali MüĢavirlerin hakları bu davanın neticesine bağlı olduğundan, davaya müdahil olunması amacıyla diğer YMM Odaları ile varılan mutabakat gereği bir Ġdare Hukuku Profesörü ile anlaģma yapılarak, müdahil sıfatıyla davanın takibi sağlanmıģtır. Davacının yürütmenin durdurulması istemi red edilmiģ olup, dava devam etmektedir. 51

58 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:X, No:25) yayımlanmıģtır. Söz konusu tebliğin 10.maddesinin 3. Fıkrasının (a) bendinde yer alan rotasyon uygulamasını yok etmeye yönelik Denetçi ve üzeri unvanlı denetim kadrosunun, 25 kişi sorumlu ortak başdenetçi olmak üzere en az 75 kişiden oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince muhafaza edilmesi hükmünün iptali istemiyle tüm Yeminli Mali MüĢavir Odaları ile birlikte DanıĢtay 13.Daire de 2009/7343 Esas No ile dava açılmıģtır. Dava devam etmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliği nin 43.maddesinin ikinci fıkrası ile 44 ve 48.maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile TÜRMOB tarafından, tarihinde, DanıĢtay 10. Dairesi nezdinde 2008/11346 Esas No.lu dava açılmıģ, sözkonusu maddelerin yürütülmesinin durdurulması istemi tarihinde kabul edilmiģtir. Dava devam etmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlülerin kimler olduğu tanımlanmıģ, aynı maddenin (t) bendinde Şirket, vakıf ve dermek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere, bir işverene bağlı olmaksızın çalışan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler yükümlüler arasında sayılmıģtır. Yönetmeliğin yukarıda belirtilen 4. maddesinin (t) bendi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesi ile Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Ģeklinde değiģtirilmiģ, ayrıca maddeye Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluģları Ģeklinde (u) bendi eklenmiģtir. Bu yönetmelik değiģikliğiyle, bir iģverene bağlı olmaksızın çalıģan meslek mensuplarımız ve bağımsız denetim kuruluģları tam yükümlü kapsamına alınmıģtır. Bunun üzerine, YMM Oda BaĢkanları Kurulu tarafından konu hakkında dava açılması için TÜRMOB a öneride bulunulmuģtur. TÜRMOB öneri üzerine tarihinde Yönetmeliğin 4. maddesinin (t) bendinde yapılan değiģikliğin ve aynı maddeye eklenen (u) bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle süresi içerisinde yargı yoluna baģvurmuģ olup, dava DanıĢtay 10. Daire nin 2010/1636 esas sayılı dosyasında derdesttir. Bu davaların kararları ile ilgili ayrıntılara web sayfamızdan ulaģabilirsiniz. 52

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2008-30.04.2009)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.05.2008-30.04.2009) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.05.2008-30.04.2009) 1 Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ AYIN MAKALESĠ 1 Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ.

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. AYIN MAKALESĠ (ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. DAVETĠMĠZĠ KABUL EDEREK GELEN, BĠRAZ SONRA BĠZLERE

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ÇOK ZOR BĠR DÖNEM. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle:

ÇOK ZOR BĠR DÖNEM. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle: AYIN MAKALESĠ ÇOK ZOR BĠR DÖNEM Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı Dünya küçüldü, haber alma kaynakları çok fazla ve çok hızlı. Alınan haberlerden pek azı yüz güldürüyor. Çok zor bir dönem yaģıyoruz. ÇıkıĢ yolu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir.

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir. DOĞUġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilk olarak 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Yayına Hazırlayan : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ve 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri

Detaylı

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Bundan böyle ġirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2015 Sayı 2015-8 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4

GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4 STRATEJİK PLANI 2013 2016 GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4 3.BÖLÜM KURUMSAL DURUM BEYANI... 9 3.1. Tarihsel Konum...

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı