TERSANE,TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERSANE,TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇESİ"

Transkript

1 TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇESİ Denizcilik Müsteşarlığının 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlanması, dolayısıyla 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılması, kıyı ve sahil şeridindeki gemi inşa sanayi tesislerine/faaliyetlerine yönelik olarak; tanımların netleştirilmesi, tesislerdeki asgari donanımların belirlenmesi, kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması, kira-devir-tüzel kişilik değişiklikleri ile tesislere yönelik denetimler, faaliyetlere yönelik hangi izinlerin verileceği, tesislerdeki çalışanların ve faaliyetlerin durumuna yönelik verilerin tesislerden elektronik ortamda GSVP programı marifetiyle alınabilir hale getirilmesi, hangi hallerde idari para cezalarının verilmesi gerektiği ayrıca Türk Ceza Kanununun imar kirliliğine neden olma başlıklı 184. maddesinin, Gemi İnşa Sanayisindeki İş Güvenliği Ve Çalışma Şartlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/121,129,132,134) Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun 295 sıra sayılı raporunun ve tersanecilik sektörü ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği açısından Tuzla Tersaneler Bölgesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi hakkında tarih ve 2008/1 sayılı Devlet Denetleme Kurulu İnceleme Raporunun bir düzenlemeyi öngörmesi gibi sebeplerden dolayı bu yönetmeliğin çıkartılmasına ihtiyaç duyulmuştur. TERSANE,TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği iç sular (göl ve nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin işletme izinleri, tevsi ve modernizasyon amaçlı başvurular, başvuruların değerlendirilmesi, denetlenmesi ve diğer kurumlara verilecek görüşler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilmiş olan iç sular (göl ve nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde, imar planı kararı ile belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerine uygulanır. (2) Balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı ve marinalar içerisindeki çekek yerleri, askerî tesisler, polis tesisleri, serbest bölgeler sınırları içinde kalan tesisler ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa tabi olmayan kıyı ve sahil şeridi dışındaki tesisler hakkında aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Dayanak MADDE 3 (1) Bu yönetmelik, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 1

2 a) Çekek yeri: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi/su araçlarına bakımonarım ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa ve tadilat hizmeti veren tesisi, b) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi, c) Gemi mühendisi: Gemi inşa mühendisi, gemi inşa ve gemi makineleri mühendisi, gemi inşaatı ve deniz mühendisi ve deniz teknolojisi mühendisini, ç)gemi sanayi veritabanı programı (GSVP):Tesis ve tüm gemi ve su araçlarına ait inşa, bakım-onarım, tadilat gibi mevcut ve güncel bilgilerin girildiği istatistikî veri programı, d) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, e) İTDK: İnceleme, tespit ve denetim amacıyla İdare tarafından en az üç kişinin katılımıyla oluşturulan komisyonu, f) İşletme izni: İdarece belirlenen kriterleri yerine getiren tesislere verilen izni, g) Kısmi işletme izni: İdarece belirlenen asgari kriterleri yerine getiren tesisleri verilen izni, ğ) Liman başkanlığı: Bu Yönetmelikte tanımlanan tesisleri sınırları içerisinde bulunduran liman başkanlığını, h) Mevcut tesis: İdare kayıtlarına göre, 13/2/2009 tarihinden önce inşa/tadilat/ bakımonarım/çekek faaliyeti yapıldığı belgelenen veya İdareden Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi almış tesisi, ı) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı, i) Tadilat: Gemi / su araçlarının üç ana boyutundan birinin ya da gros veya net tonilatosunun en az birinin değişimine neden olacak yapısal değişikliği, j) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yerini, k) Tesis işleticisi: Tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiliği, l) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılabilmesi için gereken teknik ve sosyal altyapı imkanlarına sahip, en az elli metre deniz cephesi olan kıyı tesisini, m) Tekne imal yeri: Ahşap imalatlarda boy sınırlaması olmaksızın, tam boyu yetmiş beş metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapılara sahip tesisi, n) Üretici kodu: Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere iliştirilen tekne tanıtım numarasının üç ile beşinci karekteri arasında bulunan üç harfli imalatçı kodu, o) Yüzer havuz işletme izni: İdarece uygun görülen şekilde tesiste konuşlandırılıp, çalışabileceği tespit edilen yüzer havuz için verilen izni, ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşu, p)yeni tesis: İdare kayıtlarına göre, 13/2/2009 tarihinden önce gemi inşa/tadilat/bakımonarım/çekek faaliyeti yapıldığı belgelenemeyen tesisi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Başvurular, Değerlendirme Esasları, Belgeler ve Süreler Tesis kurma, modernizasyon ve tevsi yatırımlar MADDE 5- (1)Yeni Tesis Kurma, Modernizasyon ve Tevsi Yatırımlarında, yatırımcı ilgili mevzuata göre imar planı ve tahsis işlemlerini sonuçlandırır. 2

3 (2)Yeni tesis için, ilgili mevzuata göre imar plan onayı ve tahsis işlemlerini tamamlayan yatırımcı, ekteki kriterlere uygun olarak hazırlattığı Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı nı İdareye onaylatır ve yatırım iş ve işlemleri ile bunlara ait prosedürü tamamladıktan sonra Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi almak üzere İdareye başvurur. (3) Mevcut tesis için, ilgili mevzuata göre onaylı imar planı bulunan ve tahsisi yapılmış alanlar üzerinde tevsi ve/veya modernizasyon talebi bulunan yatırımcılar, Ek teki kriterlere uygun hazırlattığı revize Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı nı İdareye onaylatır. Tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı onayı başvurusu MADDE 6 (1) Yeni kurulacak tesise ait Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı onayı için aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur. a)başvuru Dilekçesi, b)yatırımın gerekçesini içeren açıklayıcı rapor ve termin planı, c)tapu, kira sözleşmesi ve/veya tahsis sözleşmesinin aslı veya idarece onaylı örneği, ç)tesisin tamamını içeren onaylı imar planına ait sayısal dokümantasyon CD si, d) Ek teki kıstaslar dikkate alınarak hazırlanmış, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından vize edilmiş ve ilgili Valilik/Belediyesince tasdik edilmiş Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı, e) İdare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. (2)İdareden en az Kısmi İşletme İzni Belgesi almış tersaneler için Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planının revizesinde yetkilendirilmiş kuruluşun vizesi aranmaz. (3) Mevcut tesislere ait Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı onayı için aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur. a) Başvuru Dilekçesi, b) Varsa yatırımın gerekçesini içeren açıklayıcı rapor, c) Tapu, kira sözleşmesi ve/veya tahsis sözleşmesinin aslı veya idarece onaylı örneği, ç) Tesisin tamamını içeren onaylı imar planına ait sayısal dokümantasyon CD si, d) Ek teki kriterler dikkate alınarak hazırlanmış ve ilgili Valilik/Belediyesince tasdik edilmiş Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı, e) İdare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. Tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı başvuru değerlendirme esasları MADDE 7- (1)Başvurular, onaylı imar planı ve plan hükümleri ile İdarece belirlenen 12. Maddedeki kriterler dikkate alınarak değerlendirilir. (2)İdarece gerekli görülmesi halinde İTDK marifeti ile mahallinde inceleme yapılır ve hazırlanan rapor değerlendirmede esas alınır. (3)Tesiste yer alan yapılar, onaylı imar plan hükümlerine ve idarece onaylanacak Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planına uygun olmak zorundadır. (4)Değerlendirme sonucu, yatırımcı ve ilgili kurum/kuruluşlara bildirilir. Kısmi işletme izni belgesi/işletme izni belgesi ve yüzer havuz işletme izni belgesi MADDE 8 (1) Tesislerin İdareden Kısmi İşletme İzni /İşletme İzni Belgesi alması zorunludur. (2)Kısmi İşletme İzni süresi termin planı süresi ile sınırlıdır. Termin planı süresi sonunda İşletme İzin Belgesi almak zorundadır. Ancak diğer kamu kuruluşlarından kaynaklanan mücbir sebeplerden dolayı idarece süre uzatımı verilebilir. (3) Kooperatif tüzel kişiliklerinde Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi Yüzer Havuz İşletme İzin Belgesi kooperatif adına düzenlenebileceği gibi kooperatifin her bir üyesi için de ayrı ayrı düzenlenebilir. 3

4 Kısmi işletme izni belgesi başvurusu MADDE 9-(1) Kısmi İşletme İzni Belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvurulur. a) Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiler için sicil belgesi aslı veya idarece onaylı örneği ve TC kimlik numarası beyanı, b) Noterden onaylı İmza Sirkülerinin veya İmza Beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve Yetki Belgesi, c) Taşınmaza ilişkin mülkiyet ve/veya tahsis belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, ç) İmar planı sınırları içerisinde mevcut bina/binalar için Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, d)onaylı Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı ve kapasite raporunun aslı veya idarece onaylı örneği, e)idare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. (2) İşletme izni alınıncaya kadar, tesisler geçici yapılar ile faaliyetini sürdürülebilir. (3) Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlayan tesise, Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı onay sınırları ve 12 nci maddede belirtilen kriterlerden üretim yapabilecek kadar donanıma sahip olması durumunda Kısmi İşletme İzni Belgesi verilebilir. İşletme izni başvurusu MADDE 10- (1) İşletme İzni Belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvurulur. a) Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve TC kimlik numarası beyanı, b) Noterden onaylı İmza Sirküleri veya İmza Beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve Yetki Belgesi, c) Taşınmaza ilişkin mülkiyet ve/veya tahsis belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, ç) Tesiste bulunan yapılara ait Yapı Kullanma İzin Belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, d) Dolgu ve kıyı yapılarının, uygulama projelerine uygun olarak yapıldığına ilişkin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yazısı, e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya idarece onaylı örneği, f) Onaylı Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı ve kapasite raporunun aslı veya idarece onaylı örneği, g) Tesis için TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, ğ) İdare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. Kısmi işletme izni veya işletme izni başvurusunun değerlendirme esasları MADDE 11 (1) Kısmi İşletme İzni veya İşletme İzni başvuruları; başvuru evrakları, Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı, 12 nci maddede belirtilen kriterlere göre İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden İdarece değerlendirilerek sonuçlandırılır. Uygun görülen tesislere, İdarece Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi verilir ve ilgili kurum/kuruluşlara bildirilir. Tesis kriterleri MADDE 12- (1)Tesislerde bulunması gerekli kriterler aşağıda belirtilmiştir. a) Tersane için; 4

5 1) Tesis sınır güvenliği yapısı (tel örgü, duvar ve benzeri.), 2) Tesis giriş kapısı ve güvenlik binası, 3) Otopark, 4) Tesis içi yollar, 5) Yangın söndürme planı ve donanımı, 6) İdari, teknik birimler binası, 7) Sosyal tesis (yemekhane, lavabo, wc, duş, dinlenme alanları ve benzeri.), 8) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb.), 9) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu, 10) Su şebekesi ve/veya su deposu, 11) İnşa ve donatım atölyeleri, 12) Kaldırma Donanımları, 13) Çeşitli ambar/depolar, 14) Sac, profil, blok istif sahaları, 15) Kızak, balon, kuru havuz, yüzer havuz, syncrolift vb. sistemleri. 16) İlgili mevzuata göre gerekmesi halinde, İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), b) Tekne İmal Yeri için; 1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb). 2) Tesis girişi ve kontrol. 3) Otopark. 4) Tesis içi yollar. 5) İdari, teknik birimler binası. 6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb.). 7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu. 8) Çeşitli ambar/depolar. 9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb.). 10) Yangın söndürme planı ve donanımı. 11) Su şebekesi ve/veya su deposu, 12) İnşa hangarı, 13) Kaldırma Donanımları, 14) Bakım, onarım alanı, 15) Çekme, indirme sistemleri. 16) İlgili mevzuata göre gerekmesi halinde, İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), c) Çekek Yeri için; 1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb). 2) Tesis girişi ve kontrol. 3) Otopark. 4) Tesis içi yollar. 5) İdari, teknik birimler binası. 6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb.). 7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu. 8) Çeşitli ambar/depolar. 9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb.). 10) Yangın söndürme donanımı. 11) Su şebekesi ve/veya su deposu, 12) Çekek/kışlatma alanı. 13) Çekme, indirme sistemleri. 14) İlgili mevzuata göre gerekmesi halinde, İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), 5

6 (2) Tesis kriterlerden bazılarının bir başka yerde olduğunun beyan edilmesi durumunda bu durum değerlendirmede dikkate alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yüzer Havuz İzni Başvurusu ve Değerlendirilme Esasları Ön izin işlemleri MADDE 13 (1) Tesislerde yüzer havuzu konuşlandırmak için, satın alma/kiralama işlemleri öncesinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur. a) Başvuru Dilekçesi, b) Yüzer havuzun çıkmaları da dahil boyutlarını gösteren belgenin aslı veya idarece onaylı örneği, c) En büyük dalma draftı, ç) Havuzun konuşlandırılacağı alana ait batimetrik verilerin aslı veya idarece onaylı örneği, d)tonozları da gösteren koordinatlı 1/500 veya 1/1000 ölçekte hazırlanmış havuz yerleşim planının aslı veya idarece onaylı örneği,, e) Kısmı İşletme İzin Belgesi/İşletme İzin Belgesi, (2) İdarece yukarıdaki bilgi ve belgeler ile birlikte İTDK marifetiyle mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. İdarece uygun görülen yüzer havuz yerleşim planı onaylanır ve yüzer havuz konuşlandırılması için ön izin verilir. Verilen ön izin, veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir. (3) Ön izni verilen yüzer havuz dışında İdareden izin alınmadan başka bir yüzer havuz getirilemez. (4) Yüzer havuz satın alındıktan sonra İdarenin vermiş olduğu ön izin doğrultusunda onaylı yüzer havuz yerleşim planına göre konuşlandırılır. Yüzer havuz işletme izni MADDE 14 (1) Tesis önünde konuşlandırılan yüzer havuza, Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi alınabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur. a) Başvuru Dilekçesi, b)yüzer Havuz Yerleşim Planını da kapsayan Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planının aslı veya idarece onaylı örneği, c) Yüzer havuzun genel planının aslı veya idarece onaylı örneği, ç) Havuzun sahiplik belgesi veya proforma faturası veya kira kontratının aslı veya idarece onaylı örneği, d)yüzer havuzun sicile kayıt edildiğine dair tasdiknamesi veya bağlama kütüğü ruhsatnamesinin aslı veya idarece onaylı örneği, e) Yüzer havuzun, kaldırma kapasitesi, dalma süresi, boş ve dolu draftı, kreyn adet ve kapasiteleri, jeneratör adet ve kapasiteleri, seperatör adet ve kapasiteleri, kompresör adet ve kapasiteleri, pompa adet ve kapasitelerini içeren bilgiler, f)tonoz ve bağlantı elemanlarının, yüzer havuzu yerleşim planına uygun olarak emniyetli bir şekilde tutabileceğine dair oda, üniversite veya yetkilendirilmiş klas kuruluşundan alınmış rapor, g) Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elamanlarının, beton yapılı yüzer havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elamanlarının kalınlık ölçümlerinin uygun olduğunu belirten klas sörvey raporunun aslı veya idarece onaylı örneği, ğ)idare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. (2) İdarece yukarıdaki bilgi ve belgeler ile birlikte İTDK marifetiyle mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. İdarece uygun görülmesi halinde yüzer havuza Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi verilir. (3) İdarenin izni olmaksızın yüzer havuzun yeri değiştirilemez. 6

7 (4) Yüzer havuzun kısa süreli geçici yer değişikliği veya yüzer havuzun başka bir havuzda havuzlanmasına yönelik başvurular ilgili liman başkanlığına yapılır. Liman başkanlığı değişikliklerin sonucunu İdareye bildirir. (5) Yüzer havuzun tesis önünde başka bir yerde konuşlandırılarak çalıştırılmasının talep edilmesi durumunda İdarece yeniden değerlendirme yapılır. (6) Konuşlandırıldığı tesis önünde, yüzer havuz devredilemez ve/veya kiraya verilemez. (7) Her yüzer havuz için ayrı Yüzer Havuz İşletme İzin Belgesi düzenlenir. İnceleme, tespit ve denetim komisyonunun kurulması MADDE 15 (1) İTDK, en az üç kişiden oluşacak şekilde İdarece belirlenir. Bu komisyon üyelerinden en az ikisinin gemi mühendisi olması zorunludur. (2) İTDK tarafından taleplerle ilgili mahallinde inceleme yapılabilmesi için, İdare tarafından belirlenmiş ücret, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır. (3) İdarece gerekli görülmesi halinde, yerinde inceleme/denetim yapmak için İTDK kurulabilir. (4) İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapor İdareye sunulur. Kira ve devir başvuruları ve değerlendirme esasları MADDE 16 (1) Taşınmazın maliki veya yasal bir hakka istinaden kullanım hakkına sahip olan özel veya tüzel kişi, yer tahsisini yapan ilgili kurumca alınmış taahhütname ya da sözleşmede bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, idarenin uygun görüşünü ve ilgili kurum ve kuruluşların iznini almak kaydı ile tesisin tamamını devredebilir /kiraya verebilir. (2) Devir alacak/kiralayacak kişilik aşağıdaki bilgi/belgeler ile İdareye başvurur; a) Başvuru dilekçesi, b) Devir sözleşmesi aslı veya idarece onaylı örneği, c) Taahhütname aslı veya idarece onaylı örneği, ç) Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, ve TC kimlik numarası beyanı, d) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği, ve yetki belgesi. (3) İdare, yukarıdaki bilgi/belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, devir işlemlerine ilişkin görüşünü ilgili kurum ve kuruluşa bildirir. (4) İlgili kurumun/kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda devir işleminin gerçekleşmesi halinde devir alan, Kısmi İşletme İzni Belgesi /İşletme İzni Belgesini yenilemek için aşağıdaki bilgi/belgeler ile İdareye başvurur; a) Başvuru dilekçesi, b) Devir alana ait kira, tahsis veya sahiplik belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, c) Devir edene ait Kısmi İşletme İzni Belgesi /İşletme İzni Belgesi, d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya idarece onaylı örneği, e) Yüzer havuz varsa, sahiplik belgesi veya proforma faturası veya kira kontratı aslı veya idarece onaylı örneği, (5) İlgili kurumun/kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda Kısmi İşletme İzni Belgesi /İşletme İzni Belgesi, varsa Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi de yenilenir. Unvan ve hisse değişiklikleri başvuruları ve değerlendirme esasları MADDE 17 (1) Unvan değişiklikleri ve hisse devirlerinde aşağıdaki belgelerle idareye başvurulur. a) Başvuru dilekçesi, b) Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesi aslı veya idarece onaylı örneği ve TC kimlik numarası beyanı, 7

8 c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanı aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi, (2) İdare, yukarıdaki bilgi/belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, Unvan/hisse değişikliklerine ilişkin görüşünü ilgili kurum ve kuruluşa bildirir. (3)İlgili kurumun/kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda Kısmi İşletme İzni Belgesi /İşletme İzni Belgesi, varsa Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi de yenilenir. Gemi sanayi veritabanı programı uygulamaları MADDE 18 -(1) Askeri ve polis tesisleri hariç olmak üzere, diğer tüm tesisler GSVP ye kaydolmak ve GSVP de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. (2) Faaliyeti askıya alınan, sonlanan veya iptal edilen tesislerin GSVP kayıtları askıya alınır veya kapatılır. (3)Askeri ve polis tesislerinde kiralama suretiyle faaliyet gösteren firmalar GSVP ye kaydolmak ve GSVP de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Kira süresi bitiminde firmanın GSVP ye kaydı askıya alınır. (4) Üretici kodu almak isteyen tesisler GSVP ye kaydolmak zorundadır. (5) Yatırım aşamasında olan kapsam içi tesisler İdarece GSVP ye kaydedilir. (6) GSVP ye kaydolmak için aşağıdaki bilgi/belgelerle ilgili liman başkanlığına başvurulur. a) Başvuru dilekçesi, b) Faaliyet konusunu içeren Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve TC kimlik numarası beyanı, c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi, ç) Kira, tahsis veya sahiplik belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, d) İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya İzin Belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, (7) Yukarıdaki bilgi/belgelerle birlikte ilgili Liman Başkanlığınca mahallinde yapılan değerlendirme İdareye bildirilir. İdarece uygun görülenlerin GSVP ye kaydı yapılır. (8) Boy sınırlaması olmaksızın gemi inşa iznine tabi olan ve olmayan tüm gemi ve su araçlarına ait inşa, bakım-onarım, tadilat bilgilerinin GSVP ye tesislerce girilmesi zorunludur. (9) GSVP den kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle bilgi girişinin yapılamaması halinde, bu durum İdareye bildirilmedikçe tesis veri girişi yükümlülüğü yerine getirilmemiş sayılır. (10)GSVP ye veri girişi yükümlülüğü bulunan tesislerin, veri girişini yapıp yapmadıkları liman başkanlıklarınca kontrol edilir. (11) İdare tarafından hazırlanmış GSVP ye ilişkin bilgilerin girilmemesi durumunda işletmeci uyarılır. Uyarıya rağmen gereğinin yerine getirilmemesi halinde liman başkanlıklarınca tesisin işlemleri gerçekleştirilmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tesislerdeki İşlemlere Yönelik İşletme, Sorumluluk ve Denetim İşletme ve sorumluluk MADDE 19 (1) Tesis işleticisi, deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından ilgili mevzuata göre gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. (2) Tesislerde çalıştırılacak vasıflı personel; a) Tersanelerde en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların %2 si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır. b) On ve daha fazla çalışanı olan tekne imal yerlerinde ve imalat yapan çekek yerlerinde en az bir gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların %2 si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır. 8

9 c) Tesise ait sabit ve hareketli kaldırma vinçlerini kullanan operatörler tesisin daimi personeli olmak zorundadır. Tesiste bulunan operatör/kalifiye elamanlar diplomalı/sertifikalı olmak zorundadır. Alt yüklenici çalıştırılması durumunda alt yükleniciye ait donanımları kullanan operatör/kalifiye elemanlar da diplomalı/sertifikalı olmak zorundadır. (3) Tesis işleticisi Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) A tipi muayene kuruluşu olarak yetki alan kuruluşlara aşağıda belirtilen iş veya işlemleri yaptırmakla sorumludur: a) Kaldırma ve iletme makinaları kontrollerini yaptırmak, b) Taşınabilir/taşınamaz basınçlı ekipmanların, boru hatlarının kontrollerini yaptırmak, c) Topraklama ölçümleri, elektrik kabloları ve panoların kontrollerini yaptırmak. (4) (TÜRKAK) A tipi muayene kuruluşu olarak yetki alan kuruluşlar tarafından verilen raporlarda eksiklik tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksikliklerin giderildiğine dair raporun alınması zorunludur. (5) Tesis işleticisi, tüm kaldırma donanımlarının düzenli bakım-tutum kayıtlarını tutmak zorundadır. (6) Yüzer havuz çalıştırılırken çevre, can ve mal emniyeti açısından perdeleme sisteminin kullanılması ile yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan veya gemiler denize indirilmeden önce zemin temizliklerinin kontrolü liman başkanlığınca yapılır. (7) Yüzer havuzun boy ve kapasitesini aşmayacak şekilde, havuzlama işlemi yapılır. Denetim MADDE 20 (1) Tesis ve yüzer havuz faaliyeti; İTDK tarafından iki yılda bir kez denetlenir. (2) İdare, tesislerin bu Yönetmeliğe uygun hareket edip etmediklerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. (3) Liman başkanlığı, yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızak temizliğinin yapılıp yapılmadığını denetler. (4) Liman başkanlığınca, tesislerdeki dolgu/inşaat faaliyetinin izinlerinin olup olmadığı denetlenir. İzinsiz yapılan dolgu/inşaat faaliyetleri idareye ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Genel esaslar MADDE 21- (1)Tesiste yasal olmadığı tespit edilen iskele ve rıhtım gibi yapılara liman başkanlığınca gemi yanaşma izni verilmez. (2) Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesinin İdarece iptali durumunda tesiste varsa Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi de iptal edilmiş sayılır. Ancak yüzer havuza verilmiş iznin iptali veya askıya alınması tesisin faaliyetinin durdurulmasını gerektirmez. (3) İdarece, faaliyet izinleri askıya alınan tesis veya yüzer havuzların, yeniden faaliyete geçilebilmesi için başvuru üzerine yapılacak inceleme sonucuna göre gerekli işlem yapılır. (4) Faaliyeti sonlanan, tahsis ve kira süresi biten tesisler, Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi/ Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesini İdareye teslim eder. (5) İdareden izin alınmak kaydıyla, tersane ve tekne imal yerlerinde, köprü sistemleri, kazanlar, petrol, gaz ve su hattı boruları, enerji tesislerine ait türbinleri ve batırma tüpleri gibi çelik konstrüksiyon imalatı da yapılabilir. (6)Tesislerin toplu olarak bulunduğu bölgelerde, bakım-onarım ve tadilat hizmeti almak üzere gelen gemilere/su araçlarına, tesisler ortak olarak romörkaj hizmeti verebilir. Ancak acil sebepler dışında 3 üncü şahıslara romörkaj hizmeti verilemez. (7) Tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri tesiste, balıkçı barınağında veya yat limanlarında yapılmak zorundadır. Tam boyu 15 metre altındaki gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri ise Liman Başkanlığınca uygun görülecek yerlerde yapılır. (8)Kapsam dışı tesislerin kullanım amacı dışında kalan gemi ve su araçlarının kara sörveyi işlemleri, ilgili kurumundan izin alınması kaydıyla bu tesislerde yapılabilir. 9

10 (9)İç sulardaki gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri ilgili liman başkanlığının uygun göreceği yerlerde yapılır. (10)Tesislerin bulunmaması veya var olan tesisin kapasitesinin yeterli olmaması gibi zorunlu hallerde; gerekli can mal ve çevre güvenliğinin aldırılması ve kesinlikle bakımonarım ve tadilat yaptırılmaması kaydıyla, tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının kara sörveyi işlemleri, liman başkanlığının uygun gördüğü tesis vasfını taşımayan yerlerde de yapılabilir. (11) Kıyı ve sahil şeridi dışında kalan alan ve tesislerde izinsiz faaliyetin tespiti halinde, Liman başkanlığınca faaliyetin yapıldığı yerin bağlı olduğu mülki idari amirine bildirilir. (12) Kıyı, sahil şeridi ve karada kalan tesislerin, bölgesel alan bütünlüğü içerisinde bulunan tüm tesisler kapsam içi olarak değerlendirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yaptırımlar MADDE 22- (1) Tesisin, bu yönetmelikte belirtilen faaliyet dışında kullanıldığının tespiti halinde, ilgili liman Başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası kesilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar verilebilir. a) Tersaneler için on beş bin TL b) Tekne imal yerleri için yedi bin beş yüz TL c) Çekek yerleri için iki bin TL (2) İzin alınmadan veya bildirimde bulunmadan gemi inşa/tadilat/ bakım-onarım/çekek faaliyeti yapıldığı tespit edilen tesislere liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası verilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar artar. a) Tersaneler için on bin TL b) Tekne imal yerleri için üç bin TL c) Çekek yerleri için iki bin TL ç) Kıyı ve sahil şeridi dışındaki kapsam dışı tesislerde iki bin TL d) Kıyı ve sahil şeridindeki kapsam dışı tesislerde tersane için on bin TL, diğerleri için beş bin TL (3) İdareden izin almadan faaliyet gösteren tesisin tespiti halinde, liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre idari para cezası kesilir ve bu durum İdareye bildirilir. liman başkanlığı, tesisin faaliyetinin durdurulmasını ilgili mülki amirden talep eder. a) Tersaneler için on beş bin TL b) Tekne imal yerleri için on bin TL c) Çekek yerleri için beş bin TL (4) Yüzer havuz çalıştırılırken çevre, can ve mal emniyeti açısından perdeleme sisteminin kullanılmaması, yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan veya gemiler denize indirilmeden önce zemin temizliklerinin yapılmaması halinde, liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası verilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar artar. a) Tersaneler için on bin TL b) Tekne imal yerleri için yedi bin TL c) Çekek yerleri için üç bin TL 10

11 (5) Tesise ait sabit ve hareketli kaldırma vinçlerini kullanan operatörlerin tesisin daimi personeli veya diplomalı/sertifikalı olmaması durumunda liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası verilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar artar. a) Tersaneler için beş bin TL b) Tekne imal yerleri için üç bin TL c) Çekek yerleri için iki bin TL (6) Tesise ait alan bitişiğinde kaçak dolgu tespit edilmesi halinde liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası verilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar artar. a) Tersaneler için otuz bin TL b) Tekne imal yerleri için otuz bin TL c) Çekek yerleri için otuz bin TL (7) İTDK ca yapılan denetimlerde uygunsuzluk ve/veya eksiklik tespit edilmesi halinde, Eksikliğin giderilmesi için bu tesise eksikliğin durumuna göre süre verilebilir. Verilen süre sonunda, belirlenen uygunsuzluk ve/veya eksikliğin giderilmemesi halinde liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre idari para cezası verilir. Para cezası verildiği gün itibariyle ilave süre verilir. Verilen ilave süre içerisinde de eksikliğin giderilmemesi durumunda tesisin faaliyeti İdarece üç ay askıya alınır. Askıya alınma sebebinin ortadan kalkması sonrası yapılacak müracaat İdarece değerlendirilerek tesisin faaliyetine izin verilebilir. Askıya alınma süresi içerisinde de eksikliğin giderilmemesi durumunda tesisin faaliyeti iptal edilir. a) Tersaneler için yirmi bin TL b) Tekne imal yerleri için on bin TL c) Çekek yerleri için beş bin TL (8) Faaliyet amacı dışında kullanımda 2 yıl içinde 3 defa İdari para cezası uygulanan tesisin faaliyeti üç ay askıya alınır. Yeniden yapılması durumunda iptal edilir. (9) İdarece, faaliyet izinleri iptal edilen tesislere, iptal tarihinden itibaren altı ay süreyle faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda tesis yetkilisince yeniden başvurulması halinde, bu tesis ilk defa izinlere yönelik başvuruda bulunmuş gibi değerlendirilir. (10) Tesisin faaliyet izninin iptal edilmesinin veya askıya alınmasının diğer resmi kurumlarca talep edilmesi halinde, talep İdarece değerlendirilerek işlem yapılır. (11) Diğer resmi kurumlar tarafından tesisin faaliyetinin durdurulması halinde, idarenin incelemesi sonucunda tesisin faaliyet izni İdarece askıya alınır veya iptal edilir. (12) İdari para cezalarının yeniden değerlendirme oranlarının hesaplanmasında 5326 numaralı Kabahatler Kanunu nun on yedinci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri uygulanır. İstisnalar MADDE 23 (1) Kısmi İşletme İzni Belgesi, İşletme İzni Belgesi Veya Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesinin İptali veya askıya alınması durumunda tesiste inşa, tadilat, bakımonarım, donatım veya kışlatma işlemi devam eden mevcut gemi/su aracı varsa işleminin tamamlanması amacıyla İdarece bir yıl süre uzatımı verilebilir. İdarenin uygun görmesi halinde bu süre en fazla altı ay daha uzatılabilir. Bu süre içinde başka bir gemi veya su aracının bakım onarım, tadilat ve inşaasına müsaade edilmez. Bu husus kooperatif tüzel kişiliği için uygulanabileceği gibi her bir kooperatif üyesi için ayrı ayrı uygulanabilir. Yapı kullanma izni GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bütün tesisler için 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan bina/binaların yapı kullanma izin belgesinin İdareye ibrazı zorunludur. Yapı kullanma izin belgesi olmayan bina/binalarda faaliyete izin verilmez. 11

12 Mevcut tesisler GEÇİCİ MADDE 3 (1) Mevcut tesisler için kısmi işletme izninin 31/12/2014 tarihine kadar, işletme izninin ise 31/12/2015 tarihine kadar alınması zorunludur. Devir unvan ve hisse değişikliklerinde de aynı tarihler geçerlidir. Yüzer havuzlar GEÇİCİ MADDE 4 (1) Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elamanlarının, beton yapılı yüzer havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elamanları kalınlıklarının ölçümünü içeren yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınacak klas sörvey uygunluk raporunun bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir İdareye ibrazı zorunludur. Mevcut yüzer havuzlar için 31/12/2012 tarihine kadar yüzer havuz işletme izin belgesi alınacaktır. Kapsam dışı tesisler GEÇİCİ MADDE 5 (1) Askeri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış/alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı/izin belgesini, 31/12/2015 tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır. MADDE 24 (1)10/8/2008 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. Ek TESİS ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ 1) Plan; Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri, Yapılacak Yatırımın Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden oluşmaktadır. (Baş Pafta kısmı; 290 mm eninde ve ihtiyaç duyulan boyda olacaktır.) 12

13 2) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Bölümü: Yatırımın yapıldığı yerin İli, İlçesi, Köy/Mah., Pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. İmar veya kadastro mülkiyet sınırları, kıyı kenar çizgisi ve komşu parsel numara ve sınırları plan üzerine işlenip, plandaki her türlü yapı numaralandırılarak işlevleri, boyutları lejant kısmına işlenerek 1/1000 ölçeğinde ülke koordinat sisteminde hazırlanır. 3) Yapılacak Yatırım Bölümü: Yatırımın donatılarında her türlü yapının (kapalı atölye, idari ve sosyal tesisler, kızak, deniz içi kızaklar, iskele vb.) işlevleri, boyutları, yükseklikleri sol alt köşeye lejant bölümüne işlenir. Yatırımı yapacak özel yada tüzel kişilerin ortakları ve hisse oranları ve yatırım yapılacak alanın mülkiyet bilgileri de lejant kısmının en altına eklenir. 4) Koordinat Listeleri Bölümü: Üzerinde yatırım yapılacak taşınmazın parsel köşe koordinatları ve yapılacak sabit yapıların köşe koordinatlarının Ülke Koordinat Sisteminde listesi, ayrıca yatırım yapılacak alanın sınırlarının ülke koordinat sistemindeki koordinat listesine ek olarak; alanın, Coğrafi koordinatları (enlem/boylam şeklinde) listesi de olmalıdır. 5) Baş Pafta Bölümü: Tesis talebinde bulunulan yerin yerleşim bölgelerine olan durumunu gösteren uygun ölçekte kılavuz plan, yatırımın genel adı, iletişim bilgileri, planı çizenin ve tasarımcının adı, soyadı, görevi mesleği, imzası, işletme yetkilisinin imza ve kaşesi bulunur. Tasarım gemi mühendisi, çizim Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar veya Şehir plancısı tarafından hazırlanır. Bakanlığın iletişim bilgileri ve kontrol eden kişilerin adı, soyadı, görevi mesleği,imzası ve onay kısmından oluşur. 6) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde (kat yüksekliği ve çekme mesafeleri) yetkili kurumca değerlendirilerek tasdik edilir. 7) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim planı altı adet 1/1000 ölçekli ve gerekli görülmesi halinde bir adet 1/500 veya 1/2000 ölçekli hazırlanır. 8) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim planı sayısal olarak, (*.ncz), (*.dwg, *.dxf) formatında, CD ortamında 2 adet hazırlanarak İdareye sunulur. 9) Ön izin için yapılacak müracaatlarda, yatırımın yapıldığı yerin ili, ilçesi, köy/mah. pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. İmar veya kadastro mülkiyet sınırları, mevcut ise kıyı kenar çizgisi, komşu parsel numara ve sınırları taslak plan üzerine işlenir. Taslak planda, tesiste yer alacak yapılar numaralandırılarak ebatları ile birlikte lejant kısmında belirtilir. İnşa edilecek yapıların taslak planda koordinatlarının belirtilmesine gerek yoktur. Sadece kiralanması talep edilen alanın dış koordinatları ülke koordinat sisteminde taslak planda yer alır. Taslak planda, çizen, tasarlayan ve talep eden firmanın imza ve kaşesi haricinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve ilgili belediyenin onayı aranmaz. ÖRNEK PLAN 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:R.G.-13/2/2009-27140)

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TERSANE, TEKNE ĠMAL VE ÇEKEK YERLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1)

TERSANE, TEKNE ĠMAL VE ÇEKEK YERLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 TERSANE, TEKNE ĠMAL VE ÇEKEK YERLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (DeğiĢik:R.G.-13/2/2009-27140)

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

18 Şubat 2007 Tarih, Sayı: 26438 Ulaştırma Bakanlığından: KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3-Tahsis Belgesi

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sayı : B.02.1.DNM/0.06.01.02/010.06./23054 04.08.2011 Konu :Kıyı Tesisleri İşletme İzni ve Yapım Talepleri GENELGE 2011/5 İlgi: a) 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3. DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Temmuz 2009 - Sayı: 27298

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 03.08.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20594 KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yasal Dayanak Madde 1- (Değişik: RG- 13/10/1992-21374) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Kırmızı renk:eklenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 03/02/2005

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:RG-18/3/2010-27525)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Yasal Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar... 1 Genel Esaslar... 5 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Yasal Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar... 1 Genel Esaslar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Yasal Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar... 1 Genel Esaslar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 7 Komisyonunun Teşekkülü, Çalışma Usul ve Esasları... 7 Kıyı

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gemi Söküm Yönetmeliği Resmi Gazete: 8 Mart 2004, Sayı:25396 Ulaştırma Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, söküm bölgesi olarak

Detaylı

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yasal Dayanak Madde 1- (Değişik: RG- 13/10/1992-21374) Bu Yönetmelik, 1.7.1992 tarih ve 3830 sayılı Kanun ile değişik 4.4.1990 tarih

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

17 09 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7332&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=grubu

17 09 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7332&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=grubu ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: GRUBU Resmi Gazete

Detaylı