TERSANE,TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERSANE,TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇESİ"

Transkript

1 TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI GEREKÇESİ Denizcilik Müsteşarlığının 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlanması, dolayısıyla 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılması, kıyı ve sahil şeridindeki gemi inşa sanayi tesislerine/faaliyetlerine yönelik olarak; tanımların netleştirilmesi, tesislerdeki asgari donanımların belirlenmesi, kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması, kira-devir-tüzel kişilik değişiklikleri ile tesislere yönelik denetimler, faaliyetlere yönelik hangi izinlerin verileceği, tesislerdeki çalışanların ve faaliyetlerin durumuna yönelik verilerin tesislerden elektronik ortamda GSVP programı marifetiyle alınabilir hale getirilmesi, hangi hallerde idari para cezalarının verilmesi gerektiği ayrıca Türk Ceza Kanununun imar kirliliğine neden olma başlıklı 184. maddesinin, Gemi İnşa Sanayisindeki İş Güvenliği Ve Çalışma Şartlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/121,129,132,134) Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun 295 sıra sayılı raporunun ve tersanecilik sektörü ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği açısından Tuzla Tersaneler Bölgesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi hakkında tarih ve 2008/1 sayılı Devlet Denetleme Kurulu İnceleme Raporunun bir düzenlemeyi öngörmesi gibi sebeplerden dolayı bu yönetmeliğin çıkartılmasına ihtiyaç duyulmuştur. TERSANE,TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği iç sular (göl ve nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin işletme izinleri, tevsi ve modernizasyon amaçlı başvurular, başvuruların değerlendirilmesi, denetlenmesi ve diğer kurumlara verilecek görüşler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilmiş olan iç sular (göl ve nehirler), kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde, imar planı kararı ile belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerine uygulanır. (2) Balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı ve marinalar içerisindeki çekek yerleri, askerî tesisler, polis tesisleri, serbest bölgeler sınırları içinde kalan tesisler ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa tabi olmayan kıyı ve sahil şeridi dışındaki tesisler hakkında aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Dayanak MADDE 3 (1) Bu yönetmelik, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 1

2 a) Çekek yeri: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi/su araçlarına bakımonarım ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa ve tadilat hizmeti veren tesisi, b) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi, c) Gemi mühendisi: Gemi inşa mühendisi, gemi inşa ve gemi makineleri mühendisi, gemi inşaatı ve deniz mühendisi ve deniz teknolojisi mühendisini, ç)gemi sanayi veritabanı programı (GSVP):Tesis ve tüm gemi ve su araçlarına ait inşa, bakım-onarım, tadilat gibi mevcut ve güncel bilgilerin girildiği istatistikî veri programı, d) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, e) İTDK: İnceleme, tespit ve denetim amacıyla İdare tarafından en az üç kişinin katılımıyla oluşturulan komisyonu, f) İşletme izni: İdarece belirlenen kriterleri yerine getiren tesislere verilen izni, g) Kısmi işletme izni: İdarece belirlenen asgari kriterleri yerine getiren tesisleri verilen izni, ğ) Liman başkanlığı: Bu Yönetmelikte tanımlanan tesisleri sınırları içerisinde bulunduran liman başkanlığını, h) Mevcut tesis: İdare kayıtlarına göre, 13/2/2009 tarihinden önce inşa/tadilat/ bakımonarım/çekek faaliyeti yapıldığı belgelenen veya İdareden Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi almış tesisi, ı) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı, i) Tadilat: Gemi / su araçlarının üç ana boyutundan birinin ya da gros veya net tonilatosunun en az birinin değişimine neden olacak yapısal değişikliği, j) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yerini, k) Tesis işleticisi: Tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiliği, l) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılabilmesi için gereken teknik ve sosyal altyapı imkanlarına sahip, en az elli metre deniz cephesi olan kıyı tesisini, m) Tekne imal yeri: Ahşap imalatlarda boy sınırlaması olmaksızın, tam boyu yetmiş beş metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapılara sahip tesisi, n) Üretici kodu: Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere iliştirilen tekne tanıtım numarasının üç ile beşinci karekteri arasında bulunan üç harfli imalatçı kodu, o) Yüzer havuz işletme izni: İdarece uygun görülen şekilde tesiste konuşlandırılıp, çalışabileceği tespit edilen yüzer havuz için verilen izni, ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşu, p)yeni tesis: İdare kayıtlarına göre, 13/2/2009 tarihinden önce gemi inşa/tadilat/bakımonarım/çekek faaliyeti yapıldığı belgelenemeyen tesisi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Başvurular, Değerlendirme Esasları, Belgeler ve Süreler Tesis kurma, modernizasyon ve tevsi yatırımlar MADDE 5- (1)Yeni Tesis Kurma, Modernizasyon ve Tevsi Yatırımlarında, yatırımcı ilgili mevzuata göre imar planı ve tahsis işlemlerini sonuçlandırır. 2

3 (2)Yeni tesis için, ilgili mevzuata göre imar plan onayı ve tahsis işlemlerini tamamlayan yatırımcı, ekteki kriterlere uygun olarak hazırlattığı Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı nı İdareye onaylatır ve yatırım iş ve işlemleri ile bunlara ait prosedürü tamamladıktan sonra Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi almak üzere İdareye başvurur. (3) Mevcut tesis için, ilgili mevzuata göre onaylı imar planı bulunan ve tahsisi yapılmış alanlar üzerinde tevsi ve/veya modernizasyon talebi bulunan yatırımcılar, Ek teki kriterlere uygun hazırlattığı revize Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı nı İdareye onaylatır. Tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı onayı başvurusu MADDE 6 (1) Yeni kurulacak tesise ait Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı onayı için aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur. a)başvuru Dilekçesi, b)yatırımın gerekçesini içeren açıklayıcı rapor ve termin planı, c)tapu, kira sözleşmesi ve/veya tahsis sözleşmesinin aslı veya idarece onaylı örneği, ç)tesisin tamamını içeren onaylı imar planına ait sayısal dokümantasyon CD si, d) Ek teki kıstaslar dikkate alınarak hazırlanmış, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından vize edilmiş ve ilgili Valilik/Belediyesince tasdik edilmiş Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı, e) İdare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. (2)İdareden en az Kısmi İşletme İzni Belgesi almış tersaneler için Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planının revizesinde yetkilendirilmiş kuruluşun vizesi aranmaz. (3) Mevcut tesislere ait Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı onayı için aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur. a) Başvuru Dilekçesi, b) Varsa yatırımın gerekçesini içeren açıklayıcı rapor, c) Tapu, kira sözleşmesi ve/veya tahsis sözleşmesinin aslı veya idarece onaylı örneği, ç) Tesisin tamamını içeren onaylı imar planına ait sayısal dokümantasyon CD si, d) Ek teki kriterler dikkate alınarak hazırlanmış ve ilgili Valilik/Belediyesince tasdik edilmiş Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı, e) İdare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. Tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı başvuru değerlendirme esasları MADDE 7- (1)Başvurular, onaylı imar planı ve plan hükümleri ile İdarece belirlenen 12. Maddedeki kriterler dikkate alınarak değerlendirilir. (2)İdarece gerekli görülmesi halinde İTDK marifeti ile mahallinde inceleme yapılır ve hazırlanan rapor değerlendirmede esas alınır. (3)Tesiste yer alan yapılar, onaylı imar plan hükümlerine ve idarece onaylanacak Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planına uygun olmak zorundadır. (4)Değerlendirme sonucu, yatırımcı ve ilgili kurum/kuruluşlara bildirilir. Kısmi işletme izni belgesi/işletme izni belgesi ve yüzer havuz işletme izni belgesi MADDE 8 (1) Tesislerin İdareden Kısmi İşletme İzni /İşletme İzni Belgesi alması zorunludur. (2)Kısmi İşletme İzni süresi termin planı süresi ile sınırlıdır. Termin planı süresi sonunda İşletme İzin Belgesi almak zorundadır. Ancak diğer kamu kuruluşlarından kaynaklanan mücbir sebeplerden dolayı idarece süre uzatımı verilebilir. (3) Kooperatif tüzel kişiliklerinde Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi Yüzer Havuz İşletme İzin Belgesi kooperatif adına düzenlenebileceği gibi kooperatifin her bir üyesi için de ayrı ayrı düzenlenebilir. 3

4 Kısmi işletme izni belgesi başvurusu MADDE 9-(1) Kısmi İşletme İzni Belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvurulur. a) Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiler için sicil belgesi aslı veya idarece onaylı örneği ve TC kimlik numarası beyanı, b) Noterden onaylı İmza Sirkülerinin veya İmza Beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve Yetki Belgesi, c) Taşınmaza ilişkin mülkiyet ve/veya tahsis belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, ç) İmar planı sınırları içerisinde mevcut bina/binalar için Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, d)onaylı Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı ve kapasite raporunun aslı veya idarece onaylı örneği, e)idare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. (2) İşletme izni alınıncaya kadar, tesisler geçici yapılar ile faaliyetini sürdürülebilir. (3) Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlayan tesise, Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı onay sınırları ve 12 nci maddede belirtilen kriterlerden üretim yapabilecek kadar donanıma sahip olması durumunda Kısmi İşletme İzni Belgesi verilebilir. İşletme izni başvurusu MADDE 10- (1) İşletme İzni Belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvurulur. a) Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve TC kimlik numarası beyanı, b) Noterden onaylı İmza Sirküleri veya İmza Beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve Yetki Belgesi, c) Taşınmaza ilişkin mülkiyet ve/veya tahsis belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, ç) Tesiste bulunan yapılara ait Yapı Kullanma İzin Belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, d) Dolgu ve kıyı yapılarının, uygulama projelerine uygun olarak yapıldığına ilişkin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yazısı, e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya idarece onaylı örneği, f) Onaylı Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı ve kapasite raporunun aslı veya idarece onaylı örneği, g) Tesis için TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, ğ) İdare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. Kısmi işletme izni veya işletme izni başvurusunun değerlendirme esasları MADDE 11 (1) Kısmi İşletme İzni veya İşletme İzni başvuruları; başvuru evrakları, Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı, 12 nci maddede belirtilen kriterlere göre İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden İdarece değerlendirilerek sonuçlandırılır. Uygun görülen tesislere, İdarece Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi verilir ve ilgili kurum/kuruluşlara bildirilir. Tesis kriterleri MADDE 12- (1)Tesislerde bulunması gerekli kriterler aşağıda belirtilmiştir. a) Tersane için; 4

5 1) Tesis sınır güvenliği yapısı (tel örgü, duvar ve benzeri.), 2) Tesis giriş kapısı ve güvenlik binası, 3) Otopark, 4) Tesis içi yollar, 5) Yangın söndürme planı ve donanımı, 6) İdari, teknik birimler binası, 7) Sosyal tesis (yemekhane, lavabo, wc, duş, dinlenme alanları ve benzeri.), 8) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb.), 9) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu, 10) Su şebekesi ve/veya su deposu, 11) İnşa ve donatım atölyeleri, 12) Kaldırma Donanımları, 13) Çeşitli ambar/depolar, 14) Sac, profil, blok istif sahaları, 15) Kızak, balon, kuru havuz, yüzer havuz, syncrolift vb. sistemleri. 16) İlgili mevzuata göre gerekmesi halinde, İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), b) Tekne İmal Yeri için; 1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb). 2) Tesis girişi ve kontrol. 3) Otopark. 4) Tesis içi yollar. 5) İdari, teknik birimler binası. 6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb.). 7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu. 8) Çeşitli ambar/depolar. 9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb.). 10) Yangın söndürme planı ve donanımı. 11) Su şebekesi ve/veya su deposu, 12) İnşa hangarı, 13) Kaldırma Donanımları, 14) Bakım, onarım alanı, 15) Çekme, indirme sistemleri. 16) İlgili mevzuata göre gerekmesi halinde, İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), c) Çekek Yeri için; 1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb). 2) Tesis girişi ve kontrol. 3) Otopark. 4) Tesis içi yollar. 5) İdari, teknik birimler binası. 6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb.). 7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu. 8) Çeşitli ambar/depolar. 9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb.). 10) Yangın söndürme donanımı. 11) Su şebekesi ve/veya su deposu, 12) Çekek/kışlatma alanı. 13) Çekme, indirme sistemleri. 14) İlgili mevzuata göre gerekmesi halinde, İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), 5

6 (2) Tesis kriterlerden bazılarının bir başka yerde olduğunun beyan edilmesi durumunda bu durum değerlendirmede dikkate alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yüzer Havuz İzni Başvurusu ve Değerlendirilme Esasları Ön izin işlemleri MADDE 13 (1) Tesislerde yüzer havuzu konuşlandırmak için, satın alma/kiralama işlemleri öncesinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur. a) Başvuru Dilekçesi, b) Yüzer havuzun çıkmaları da dahil boyutlarını gösteren belgenin aslı veya idarece onaylı örneği, c) En büyük dalma draftı, ç) Havuzun konuşlandırılacağı alana ait batimetrik verilerin aslı veya idarece onaylı örneği, d)tonozları da gösteren koordinatlı 1/500 veya 1/1000 ölçekte hazırlanmış havuz yerleşim planının aslı veya idarece onaylı örneği,, e) Kısmı İşletme İzin Belgesi/İşletme İzin Belgesi, (2) İdarece yukarıdaki bilgi ve belgeler ile birlikte İTDK marifetiyle mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. İdarece uygun görülen yüzer havuz yerleşim planı onaylanır ve yüzer havuz konuşlandırılması için ön izin verilir. Verilen ön izin, veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir. (3) Ön izni verilen yüzer havuz dışında İdareden izin alınmadan başka bir yüzer havuz getirilemez. (4) Yüzer havuz satın alındıktan sonra İdarenin vermiş olduğu ön izin doğrultusunda onaylı yüzer havuz yerleşim planına göre konuşlandırılır. Yüzer havuz işletme izni MADDE 14 (1) Tesis önünde konuşlandırılan yüzer havuza, Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi alınabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurulur. a) Başvuru Dilekçesi, b)yüzer Havuz Yerleşim Planını da kapsayan Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planının aslı veya idarece onaylı örneği, c) Yüzer havuzun genel planının aslı veya idarece onaylı örneği, ç) Havuzun sahiplik belgesi veya proforma faturası veya kira kontratının aslı veya idarece onaylı örneği, d)yüzer havuzun sicile kayıt edildiğine dair tasdiknamesi veya bağlama kütüğü ruhsatnamesinin aslı veya idarece onaylı örneği, e) Yüzer havuzun, kaldırma kapasitesi, dalma süresi, boş ve dolu draftı, kreyn adet ve kapasiteleri, jeneratör adet ve kapasiteleri, seperatör adet ve kapasiteleri, kompresör adet ve kapasiteleri, pompa adet ve kapasitelerini içeren bilgiler, f)tonoz ve bağlantı elemanlarının, yüzer havuzu yerleşim planına uygun olarak emniyetli bir şekilde tutabileceğine dair oda, üniversite veya yetkilendirilmiş klas kuruluşundan alınmış rapor, g) Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elamanlarının, beton yapılı yüzer havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elamanlarının kalınlık ölçümlerinin uygun olduğunu belirten klas sörvey raporunun aslı veya idarece onaylı örneği, ğ)idare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair makbuz. (2) İdarece yukarıdaki bilgi ve belgeler ile birlikte İTDK marifetiyle mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. İdarece uygun görülmesi halinde yüzer havuza Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi verilir. (3) İdarenin izni olmaksızın yüzer havuzun yeri değiştirilemez. 6

7 (4) Yüzer havuzun kısa süreli geçici yer değişikliği veya yüzer havuzun başka bir havuzda havuzlanmasına yönelik başvurular ilgili liman başkanlığına yapılır. Liman başkanlığı değişikliklerin sonucunu İdareye bildirir. (5) Yüzer havuzun tesis önünde başka bir yerde konuşlandırılarak çalıştırılmasının talep edilmesi durumunda İdarece yeniden değerlendirme yapılır. (6) Konuşlandırıldığı tesis önünde, yüzer havuz devredilemez ve/veya kiraya verilemez. (7) Her yüzer havuz için ayrı Yüzer Havuz İşletme İzin Belgesi düzenlenir. İnceleme, tespit ve denetim komisyonunun kurulması MADDE 15 (1) İTDK, en az üç kişiden oluşacak şekilde İdarece belirlenir. Bu komisyon üyelerinden en az ikisinin gemi mühendisi olması zorunludur. (2) İTDK tarafından taleplerle ilgili mahallinde inceleme yapılabilmesi için, İdare tarafından belirlenmiş ücret, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır. (3) İdarece gerekli görülmesi halinde, yerinde inceleme/denetim yapmak için İTDK kurulabilir. (4) İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapor İdareye sunulur. Kira ve devir başvuruları ve değerlendirme esasları MADDE 16 (1) Taşınmazın maliki veya yasal bir hakka istinaden kullanım hakkına sahip olan özel veya tüzel kişi, yer tahsisini yapan ilgili kurumca alınmış taahhütname ya da sözleşmede bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, idarenin uygun görüşünü ve ilgili kurum ve kuruluşların iznini almak kaydı ile tesisin tamamını devredebilir /kiraya verebilir. (2) Devir alacak/kiralayacak kişilik aşağıdaki bilgi/belgeler ile İdareye başvurur; a) Başvuru dilekçesi, b) Devir sözleşmesi aslı veya idarece onaylı örneği, c) Taahhütname aslı veya idarece onaylı örneği, ç) Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, ve TC kimlik numarası beyanı, d) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği, ve yetki belgesi. (3) İdare, yukarıdaki bilgi/belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, devir işlemlerine ilişkin görüşünü ilgili kurum ve kuruluşa bildirir. (4) İlgili kurumun/kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda devir işleminin gerçekleşmesi halinde devir alan, Kısmi İşletme İzni Belgesi /İşletme İzni Belgesini yenilemek için aşağıdaki bilgi/belgeler ile İdareye başvurur; a) Başvuru dilekçesi, b) Devir alana ait kira, tahsis veya sahiplik belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, c) Devir edene ait Kısmi İşletme İzni Belgesi /İşletme İzni Belgesi, d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya idarece onaylı örneği, e) Yüzer havuz varsa, sahiplik belgesi veya proforma faturası veya kira kontratı aslı veya idarece onaylı örneği, (5) İlgili kurumun/kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda Kısmi İşletme İzni Belgesi /İşletme İzni Belgesi, varsa Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi de yenilenir. Unvan ve hisse değişiklikleri başvuruları ve değerlendirme esasları MADDE 17 (1) Unvan değişiklikleri ve hisse devirlerinde aşağıdaki belgelerle idareye başvurulur. a) Başvuru dilekçesi, b) Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesi aslı veya idarece onaylı örneği ve TC kimlik numarası beyanı, 7

8 c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanı aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi, (2) İdare, yukarıdaki bilgi/belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, Unvan/hisse değişikliklerine ilişkin görüşünü ilgili kurum ve kuruluşa bildirir. (3)İlgili kurumun/kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda Kısmi İşletme İzni Belgesi /İşletme İzni Belgesi, varsa Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi de yenilenir. Gemi sanayi veritabanı programı uygulamaları MADDE 18 -(1) Askeri ve polis tesisleri hariç olmak üzere, diğer tüm tesisler GSVP ye kaydolmak ve GSVP de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. (2) Faaliyeti askıya alınan, sonlanan veya iptal edilen tesislerin GSVP kayıtları askıya alınır veya kapatılır. (3)Askeri ve polis tesislerinde kiralama suretiyle faaliyet gösteren firmalar GSVP ye kaydolmak ve GSVP de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Kira süresi bitiminde firmanın GSVP ye kaydı askıya alınır. (4) Üretici kodu almak isteyen tesisler GSVP ye kaydolmak zorundadır. (5) Yatırım aşamasında olan kapsam içi tesisler İdarece GSVP ye kaydedilir. (6) GSVP ye kaydolmak için aşağıdaki bilgi/belgelerle ilgili liman başkanlığına başvurulur. a) Başvuru dilekçesi, b) Faaliyet konusunu içeren Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve TC kimlik numarası beyanı, c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki belgesi, ç) Kira, tahsis veya sahiplik belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği, d) İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya İzin Belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, (7) Yukarıdaki bilgi/belgelerle birlikte ilgili Liman Başkanlığınca mahallinde yapılan değerlendirme İdareye bildirilir. İdarece uygun görülenlerin GSVP ye kaydı yapılır. (8) Boy sınırlaması olmaksızın gemi inşa iznine tabi olan ve olmayan tüm gemi ve su araçlarına ait inşa, bakım-onarım, tadilat bilgilerinin GSVP ye tesislerce girilmesi zorunludur. (9) GSVP den kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle bilgi girişinin yapılamaması halinde, bu durum İdareye bildirilmedikçe tesis veri girişi yükümlülüğü yerine getirilmemiş sayılır. (10)GSVP ye veri girişi yükümlülüğü bulunan tesislerin, veri girişini yapıp yapmadıkları liman başkanlıklarınca kontrol edilir. (11) İdare tarafından hazırlanmış GSVP ye ilişkin bilgilerin girilmemesi durumunda işletmeci uyarılır. Uyarıya rağmen gereğinin yerine getirilmemesi halinde liman başkanlıklarınca tesisin işlemleri gerçekleştirilmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tesislerdeki İşlemlere Yönelik İşletme, Sorumluluk ve Denetim İşletme ve sorumluluk MADDE 19 (1) Tesis işleticisi, deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından ilgili mevzuata göre gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. (2) Tesislerde çalıştırılacak vasıflı personel; a) Tersanelerde en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların %2 si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır. b) On ve daha fazla çalışanı olan tekne imal yerlerinde ve imalat yapan çekek yerlerinde en az bir gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların %2 si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır. 8

9 c) Tesise ait sabit ve hareketli kaldırma vinçlerini kullanan operatörler tesisin daimi personeli olmak zorundadır. Tesiste bulunan operatör/kalifiye elamanlar diplomalı/sertifikalı olmak zorundadır. Alt yüklenici çalıştırılması durumunda alt yükleniciye ait donanımları kullanan operatör/kalifiye elemanlar da diplomalı/sertifikalı olmak zorundadır. (3) Tesis işleticisi Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) A tipi muayene kuruluşu olarak yetki alan kuruluşlara aşağıda belirtilen iş veya işlemleri yaptırmakla sorumludur: a) Kaldırma ve iletme makinaları kontrollerini yaptırmak, b) Taşınabilir/taşınamaz basınçlı ekipmanların, boru hatlarının kontrollerini yaptırmak, c) Topraklama ölçümleri, elektrik kabloları ve panoların kontrollerini yaptırmak. (4) (TÜRKAK) A tipi muayene kuruluşu olarak yetki alan kuruluşlar tarafından verilen raporlarda eksiklik tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksikliklerin giderildiğine dair raporun alınması zorunludur. (5) Tesis işleticisi, tüm kaldırma donanımlarının düzenli bakım-tutum kayıtlarını tutmak zorundadır. (6) Yüzer havuz çalıştırılırken çevre, can ve mal emniyeti açısından perdeleme sisteminin kullanılması ile yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan veya gemiler denize indirilmeden önce zemin temizliklerinin kontrolü liman başkanlığınca yapılır. (7) Yüzer havuzun boy ve kapasitesini aşmayacak şekilde, havuzlama işlemi yapılır. Denetim MADDE 20 (1) Tesis ve yüzer havuz faaliyeti; İTDK tarafından iki yılda bir kez denetlenir. (2) İdare, tesislerin bu Yönetmeliğe uygun hareket edip etmediklerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. (3) Liman başkanlığı, yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızak temizliğinin yapılıp yapılmadığını denetler. (4) Liman başkanlığınca, tesislerdeki dolgu/inşaat faaliyetinin izinlerinin olup olmadığı denetlenir. İzinsiz yapılan dolgu/inşaat faaliyetleri idareye ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Genel esaslar MADDE 21- (1)Tesiste yasal olmadığı tespit edilen iskele ve rıhtım gibi yapılara liman başkanlığınca gemi yanaşma izni verilmez. (2) Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesinin İdarece iptali durumunda tesiste varsa Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesi de iptal edilmiş sayılır. Ancak yüzer havuza verilmiş iznin iptali veya askıya alınması tesisin faaliyetinin durdurulmasını gerektirmez. (3) İdarece, faaliyet izinleri askıya alınan tesis veya yüzer havuzların, yeniden faaliyete geçilebilmesi için başvuru üzerine yapılacak inceleme sonucuna göre gerekli işlem yapılır. (4) Faaliyeti sonlanan, tahsis ve kira süresi biten tesisler, Kısmi İşletme İzni Belgesi/İşletme İzni Belgesi/ Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesini İdareye teslim eder. (5) İdareden izin alınmak kaydıyla, tersane ve tekne imal yerlerinde, köprü sistemleri, kazanlar, petrol, gaz ve su hattı boruları, enerji tesislerine ait türbinleri ve batırma tüpleri gibi çelik konstrüksiyon imalatı da yapılabilir. (6)Tesislerin toplu olarak bulunduğu bölgelerde, bakım-onarım ve tadilat hizmeti almak üzere gelen gemilere/su araçlarına, tesisler ortak olarak romörkaj hizmeti verebilir. Ancak acil sebepler dışında 3 üncü şahıslara romörkaj hizmeti verilemez. (7) Tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri tesiste, balıkçı barınağında veya yat limanlarında yapılmak zorundadır. Tam boyu 15 metre altındaki gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri ise Liman Başkanlığınca uygun görülecek yerlerde yapılır. (8)Kapsam dışı tesislerin kullanım amacı dışında kalan gemi ve su araçlarının kara sörveyi işlemleri, ilgili kurumundan izin alınması kaydıyla bu tesislerde yapılabilir. 9

10 (9)İç sulardaki gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri ilgili liman başkanlığının uygun göreceği yerlerde yapılır. (10)Tesislerin bulunmaması veya var olan tesisin kapasitesinin yeterli olmaması gibi zorunlu hallerde; gerekli can mal ve çevre güvenliğinin aldırılması ve kesinlikle bakımonarım ve tadilat yaptırılmaması kaydıyla, tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının kara sörveyi işlemleri, liman başkanlığının uygun gördüğü tesis vasfını taşımayan yerlerde de yapılabilir. (11) Kıyı ve sahil şeridi dışında kalan alan ve tesislerde izinsiz faaliyetin tespiti halinde, Liman başkanlığınca faaliyetin yapıldığı yerin bağlı olduğu mülki idari amirine bildirilir. (12) Kıyı, sahil şeridi ve karada kalan tesislerin, bölgesel alan bütünlüğü içerisinde bulunan tüm tesisler kapsam içi olarak değerlendirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yaptırımlar MADDE 22- (1) Tesisin, bu yönetmelikte belirtilen faaliyet dışında kullanıldığının tespiti halinde, ilgili liman Başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası kesilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar verilebilir. a) Tersaneler için on beş bin TL b) Tekne imal yerleri için yedi bin beş yüz TL c) Çekek yerleri için iki bin TL (2) İzin alınmadan veya bildirimde bulunmadan gemi inşa/tadilat/ bakım-onarım/çekek faaliyeti yapıldığı tespit edilen tesislere liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası verilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar artar. a) Tersaneler için on bin TL b) Tekne imal yerleri için üç bin TL c) Çekek yerleri için iki bin TL ç) Kıyı ve sahil şeridi dışındaki kapsam dışı tesislerde iki bin TL d) Kıyı ve sahil şeridindeki kapsam dışı tesislerde tersane için on bin TL, diğerleri için beş bin TL (3) İdareden izin almadan faaliyet gösteren tesisin tespiti halinde, liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre idari para cezası kesilir ve bu durum İdareye bildirilir. liman başkanlığı, tesisin faaliyetinin durdurulmasını ilgili mülki amirden talep eder. a) Tersaneler için on beş bin TL b) Tekne imal yerleri için on bin TL c) Çekek yerleri için beş bin TL (4) Yüzer havuz çalıştırılırken çevre, can ve mal emniyeti açısından perdeleme sisteminin kullanılmaması, yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan veya gemiler denize indirilmeden önce zemin temizliklerinin yapılmaması halinde, liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası verilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar artar. a) Tersaneler için on bin TL b) Tekne imal yerleri için yedi bin TL c) Çekek yerleri için üç bin TL 10

11 (5) Tesise ait sabit ve hareketli kaldırma vinçlerini kullanan operatörlerin tesisin daimi personeli veya diplomalı/sertifikalı olmaması durumunda liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası verilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar artar. a) Tersaneler için beş bin TL b) Tekne imal yerleri için üç bin TL c) Çekek yerleri için iki bin TL (6) Tesise ait alan bitişiğinde kaçak dolgu tespit edilmesi halinde liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre İdari para cezası verilir. Aynı faaliyetin tekrarı halinde cezalar katlanarak beşyüzbin Türk Lirasına kadar artar. a) Tersaneler için otuz bin TL b) Tekne imal yerleri için otuz bin TL c) Çekek yerleri için otuz bin TL (7) İTDK ca yapılan denetimlerde uygunsuzluk ve/veya eksiklik tespit edilmesi halinde, Eksikliğin giderilmesi için bu tesise eksikliğin durumuna göre süre verilebilir. Verilen süre sonunda, belirlenen uygunsuzluk ve/veya eksikliğin giderilmemesi halinde liman başkanlığınca aşağıda belirtildiği gibi tesis türlerine göre idari para cezası verilir. Para cezası verildiği gün itibariyle ilave süre verilir. Verilen ilave süre içerisinde de eksikliğin giderilmemesi durumunda tesisin faaliyeti İdarece üç ay askıya alınır. Askıya alınma sebebinin ortadan kalkması sonrası yapılacak müracaat İdarece değerlendirilerek tesisin faaliyetine izin verilebilir. Askıya alınma süresi içerisinde de eksikliğin giderilmemesi durumunda tesisin faaliyeti iptal edilir. a) Tersaneler için yirmi bin TL b) Tekne imal yerleri için on bin TL c) Çekek yerleri için beş bin TL (8) Faaliyet amacı dışında kullanımda 2 yıl içinde 3 defa İdari para cezası uygulanan tesisin faaliyeti üç ay askıya alınır. Yeniden yapılması durumunda iptal edilir. (9) İdarece, faaliyet izinleri iptal edilen tesislere, iptal tarihinden itibaren altı ay süreyle faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda tesis yetkilisince yeniden başvurulması halinde, bu tesis ilk defa izinlere yönelik başvuruda bulunmuş gibi değerlendirilir. (10) Tesisin faaliyet izninin iptal edilmesinin veya askıya alınmasının diğer resmi kurumlarca talep edilmesi halinde, talep İdarece değerlendirilerek işlem yapılır. (11) Diğer resmi kurumlar tarafından tesisin faaliyetinin durdurulması halinde, idarenin incelemesi sonucunda tesisin faaliyet izni İdarece askıya alınır veya iptal edilir. (12) İdari para cezalarının yeniden değerlendirme oranlarının hesaplanmasında 5326 numaralı Kabahatler Kanunu nun on yedinci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri uygulanır. İstisnalar MADDE 23 (1) Kısmi İşletme İzni Belgesi, İşletme İzni Belgesi Veya Yüzer Havuz İşletme İzni Belgesinin İptali veya askıya alınması durumunda tesiste inşa, tadilat, bakımonarım, donatım veya kışlatma işlemi devam eden mevcut gemi/su aracı varsa işleminin tamamlanması amacıyla İdarece bir yıl süre uzatımı verilebilir. İdarenin uygun görmesi halinde bu süre en fazla altı ay daha uzatılabilir. Bu süre içinde başka bir gemi veya su aracının bakım onarım, tadilat ve inşaasına müsaade edilmez. Bu husus kooperatif tüzel kişiliği için uygulanabileceği gibi her bir kooperatif üyesi için ayrı ayrı uygulanabilir. Yapı kullanma izni GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bütün tesisler için 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan bina/binaların yapı kullanma izin belgesinin İdareye ibrazı zorunludur. Yapı kullanma izin belgesi olmayan bina/binalarda faaliyete izin verilmez. 11

12 Mevcut tesisler GEÇİCİ MADDE 3 (1) Mevcut tesisler için kısmi işletme izninin 31/12/2014 tarihine kadar, işletme izninin ise 31/12/2015 tarihine kadar alınması zorunludur. Devir unvan ve hisse değişikliklerinde de aynı tarihler geçerlidir. Yüzer havuzlar GEÇİCİ MADDE 4 (1) Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elamanlarının, beton yapılı yüzer havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elamanları kalınlıklarının ölçümünü içeren yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınacak klas sörvey uygunluk raporunun bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir İdareye ibrazı zorunludur. Mevcut yüzer havuzlar için 31/12/2012 tarihine kadar yüzer havuz işletme izin belgesi alınacaktır. Kapsam dışı tesisler GEÇİCİ MADDE 5 (1) Askeri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış/alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı/izin belgesini, 31/12/2015 tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır. MADDE 24 (1)10/8/2008 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. Ek TESİS ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ 1) Plan; Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri, Yapılacak Yatırımın Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden oluşmaktadır. (Baş Pafta kısmı; 290 mm eninde ve ihtiyaç duyulan boyda olacaktır.) 12

13 2) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Bölümü: Yatırımın yapıldığı yerin İli, İlçesi, Köy/Mah., Pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. İmar veya kadastro mülkiyet sınırları, kıyı kenar çizgisi ve komşu parsel numara ve sınırları plan üzerine işlenip, plandaki her türlü yapı numaralandırılarak işlevleri, boyutları lejant kısmına işlenerek 1/1000 ölçeğinde ülke koordinat sisteminde hazırlanır. 3) Yapılacak Yatırım Bölümü: Yatırımın donatılarında her türlü yapının (kapalı atölye, idari ve sosyal tesisler, kızak, deniz içi kızaklar, iskele vb.) işlevleri, boyutları, yükseklikleri sol alt köşeye lejant bölümüne işlenir. Yatırımı yapacak özel yada tüzel kişilerin ortakları ve hisse oranları ve yatırım yapılacak alanın mülkiyet bilgileri de lejant kısmının en altına eklenir. 4) Koordinat Listeleri Bölümü: Üzerinde yatırım yapılacak taşınmazın parsel köşe koordinatları ve yapılacak sabit yapıların köşe koordinatlarının Ülke Koordinat Sisteminde listesi, ayrıca yatırım yapılacak alanın sınırlarının ülke koordinat sistemindeki koordinat listesine ek olarak; alanın, Coğrafi koordinatları (enlem/boylam şeklinde) listesi de olmalıdır. 5) Baş Pafta Bölümü: Tesis talebinde bulunulan yerin yerleşim bölgelerine olan durumunu gösteren uygun ölçekte kılavuz plan, yatırımın genel adı, iletişim bilgileri, planı çizenin ve tasarımcının adı, soyadı, görevi mesleği, imzası, işletme yetkilisinin imza ve kaşesi bulunur. Tasarım gemi mühendisi, çizim Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar veya Şehir plancısı tarafından hazırlanır. Bakanlığın iletişim bilgileri ve kontrol eden kişilerin adı, soyadı, görevi mesleği,imzası ve onay kısmından oluşur. 6) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde (kat yüksekliği ve çekme mesafeleri) yetkili kurumca değerlendirilerek tasdik edilir. 7) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim planı altı adet 1/1000 ölçekli ve gerekli görülmesi halinde bir adet 1/500 veya 1/2000 ölçekli hazırlanır. 8) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim planı sayısal olarak, (*.ncz), (*.dwg, *.dxf) formatında, CD ortamında 2 adet hazırlanarak İdareye sunulur. 9) Ön izin için yapılacak müracaatlarda, yatırımın yapıldığı yerin ili, ilçesi, köy/mah. pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. İmar veya kadastro mülkiyet sınırları, mevcut ise kıyı kenar çizgisi, komşu parsel numara ve sınırları taslak plan üzerine işlenir. Taslak planda, tesiste yer alacak yapılar numaralandırılarak ebatları ile birlikte lejant kısmında belirtilir. İnşa edilecek yapıların taslak planda koordinatlarının belirtilmesine gerek yoktur. Sadece kiralanması talep edilen alanın dış koordinatları ülke koordinat sisteminde taslak planda yer alır. Taslak planda, çizen, tasarlayan ve talep eden firmanın imza ve kaşesi haricinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve ilgili belediyenin onayı aranmaz. ÖRNEK PLAN 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

EK-1 TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ

EK-1 TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ EK-1 TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ 1) Plan; Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri, Yapılacak Yatırımın Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) KAPSAM İÇİ VE KAPSAM DIŞI TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ BAŞVURU ŞARTLARI

GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) KAPSAM İÇİ VE KAPSAM DIŞI TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ BAŞVURU ŞARTLARI GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) KAPSAM İÇİ VE KAPSAM DIŞI TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLAMALAR: "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik" 28/06/2015 tarihli

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ VE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YERİ İÇİN GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) BAŞVURU ŞARTLARI

TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ VE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YERİ İÇİN GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) BAŞVURU ŞARTLARI TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ VE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YERİ İÇİN GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) BAŞVURU ŞARTLARI Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yerleri Yönetmeliği, gereği tesisler kapsam içi

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3-Tahsis Belgesi

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 29400)

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 29400) TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2015 Sayısı: 29400) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:R.G.-13/2/2009-27140)

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 12.11.2008 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı DUYURU NO:2008/112 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yabancı

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

Ek-1 GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA BAŞVURU BELGESİ

Ek-1 GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA BAŞVURU BELGESİ Ek-1 İNŞA BAŞVURU BELGESİ GEMİ ADI/ İNŞA NO GEMİ KLASLI İNŞA EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU GEMİ KLASSIZ İNŞA EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARINA ATIF YAPILAN KLAS KURULUŞU PROJE MÜHENDİSİ (Oda Sicil

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

TEBLİĞ. b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

TEBLİĞ. b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü, 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE HAVA BANDI TELSİZHABERLEŞME SİSTEM VEYA CİHAZLARI İLE SEYRÜSEFER CİHAZLARINA KURMA VE KULLANIM İZNİ VERİLMESİ,

Detaylı

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER 1-KIYI TESİSLERİ İşletme İzni Yönetmeliği değişikliği İşletme İzni taleplerinin gecikmeksizin yapılmasının sağlanması Liman tesisi Program Dışı denetim sonuçları Liman tesisi

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/106 Ref: 4/106

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/106 Ref: 4/106 SİRKÜLER İstanbul, 29.06.2016 Sayı: 2016/106 Ref: 4/106 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUŞLARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUŞLARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUŞLARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında; 14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ VE 28323 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği,

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği, 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ TAHSİS DUYURUSU Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: AÇIKLAMA:

TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ TAHSİS DUYURUSU Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: AÇIKLAMA: TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ TAHSİS DUYURUSU Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: AÇIKLAMA: Aşağıda belirtilen yerlerde Tekne İmal ve Çekek Yeri

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 24 Eylül 2004 Tarihli ve 25593 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik (Eski Yönetmelik) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58 27 Temmuz 2017 / Perşembe ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58 KONU: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

(10.04.2013 T. 28614 R.G.)

(10.04.2013 T. 28614 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1) (10.04.2013 T. 28614 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren ayrıntılı fizibilite raporunu,

YÖNETMELİK. c) Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren ayrıntılı fizibilite raporunu, 4 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29050 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

İKİNCİ KISIM Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler BİRİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri

İKİNCİ KISIM Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler BİRİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 3763-3 Karar Tarihi: 04/04/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNA HAZIRLAMA EĞİTİMİ Ankara_Nisan-2012

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNA HAZIRLAMA EĞİTİMİ Ankara_Nisan-2012 SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNA HAZIRLAMA EĞİTİMİ Ankara_Nisan-2012 Osman SONGUR osmansongur@ogm.gov.tr İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN İŞLERİ ŞUBESİ Orman Sayılan Alanlarda; Madencilik Faaliyetleri,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar. Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ 1- GEMİLER DENETİME TABİDİR: 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 11 inci maddeleri ile 10/8/1993

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) (*) 1 Çalışma izni (Eğitim sektörü)

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 KAMU TAŞINMAZLARININ YARTIRIMLARA TAHSİSİ 1 2 3 4 YATIRIM YERİ SEÇİMİ YATIRIM TÜRÜ ve BAŞVURU ŞEKLİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve TAHSİS BEDEL

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı