VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle düzenlenmiş bilançolarını ve bu tarihlerde sona eren altı aylık ara dönemlere ait gelir tablolarını sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre incelemiş bulunuyoruz. Ara bilanço ve gelir tabloları üzerinde yaptığımız çalışma, yıllık mali tablolara ilişkin olarak genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına göre yapılan incelemeye oranla sınırlı tutulmuştur. İncelemelerimiz esas olarak, ara bilanço ve gelir tablolarının hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim ilke ve kurallarının gerektirdiği çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Bu nedenle raporumuzun, yıllık bağımsız denetim raporlarından farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen ara mali tablolarda, bir önceki yılın aynı ara dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve ara mali tabloların hazırlanmasına ilişkin ilke ve kurallara uymayan önemli bir hususa rastlanmamıştır. İstanbul, 29 Temmuz 2003 Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member firm of BDO International Ömür Günel Sorumlu Ortak Başdenetçi

2 1. Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin (Şirket) in ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. 2. Sermaye 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların dökümü aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Vakko Holding A.Ş. % ,640,000 % ,640,000 Diğer * % ,360,000 % ,360, ,000, ,000,000 * Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 3. Sermayeyi Temsil Eden Hisse Senetlerine Tanınan İmtiyazlar 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur. 4. Kayıtlı Sermaye Tavanı 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. 5. Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları 1 Ocak 2002 ve 30 Haziran 2003 tarihleri arasında yapılan sermaye artırımları ve kaynakları aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Yedekler Y.D.D.A.F ,000,000 9,000,

3 6. İhraç Edilen Hisse Senedi Dışındaki Menkul Kıymetler 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ihraç edilen hisse senedi dışında menkul kıymet yoktur. 7. İtfa Edilen Borçlanmayı Temsil Eden Menkul Kıymetler 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet yoktur. 8. Maddi Duran Varlıkların Hareketleri 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir (milyon TL) : (a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 155, ,694 (b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti 38,887 (54,842) (c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları 1,067, ,422 Varlık maliyetlerinde (+) 1,518,884 1,482,971 Birikmiş amortismanlarda (-) (451,151) ( 489,549) (d) 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle yapılmakta olan yatırım yoktur. 9. Cari ve Gelecek Yıllarda Yararlanılacak Yatırım İndirimi 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır. 10. Ortaklar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklarla Olan Bakiyeler a) 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ortaklar ile olan bakiyeler aşağıdaki gibidir (milyon TL) : 30 Haziran 2003 Alacak Borç Olmayan Olmayan Vakko Holding A.Ş ,609 Diğer ,684 2

4 10. Ortaklar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklarla Olan Bakiyeler (devam) a) 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ortaklar ile olan bakiyeler aşağıdaki gibidir (milyon TL) (devam): 30 Haziran 2002 Alacak Borç Olmayan Olmayan Vakko Holding A.Ş ,309 Diğer ,401 b) 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle işletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip grup şirketleriyle olan bakiyeler aşağıdaki gibidir (milyon TL) : 30 Haziran 2003 Alacak Borç Olmayan Olmayan Vakko Satış Mağ. ve Sportif Faal. Tic. A.Ş. 19,526, Vakko İç ve Dış Pazarlama A.Ş. 65, Vakko Ankara Sat. Mağ. Tic. A.Ş. 1,462, Vakko Ege Bölg. Satış Mağ. Tic. A.Ş ,209 - Vakkorama Suadiye Giyim Tic. A.Ş ,796-21,054, , Haziran 2002 Alacak Borç Olmayan Olmayan Vakko Satış Mağ. ve Sportif Faal. Tic. A.Ş. 12,609, Vakko Ege Bölg. Satış Mağ. Tic. A.Ş. 1,672, Vakko İç ve Dış Pazarlama A.Ş. 1,052, Vakko Ankara Sat. Mağ. Tic. A.Ş. 1,519, Vakkorama Suadiye Giyim Tic. A.Ş ,966-16,854,325-14,966-3

5 10. Ortaklar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklarla Olan Bakiyeler (devam) c) 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklar ile olan bakiyeler aşağıdaki gibidir (milyon TL) : 30 Haziran 2003 Alacak Borç Olmayan Olmayan Vakko GMBH Haziran 2002 Alacak Borç Olmayan Olmayan Vakko GMBH Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (a) Hazırlanış Esası : 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait muhasebe kayıtları ve kanuni defterler, yürürlükteki ticari ve mali mevzuat ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri esas alınarak tutulmuştur. (b) Menkul Kıymetler : Menkul kıymetler ters repo işlemine tabi olan devlet tahvili ve hazine bonosu gibi kamu menkul kıymetlerinden ibaret olup, vadelerinde elde edilecek gelirin, söz konusu menkul kıymetlerin iktisabından bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için gelir tahakkuk ettirilmek suretiyle değerlendirilmiştir. Kamu menkul kıymetleri için tahakkuk ettirilen tutar bilançoda ilgili menkul kıymet hesabı içinde gösterilmiştir. (c) Alacak ve Borçları Değerleme : 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle alacak ve borçlar bilançoda kayıtlı değerleri ile gösterilmiştir. Senetli alacaklar ve vadeli çekler reeskont işlemine tabi tutulmuş ve oran %57 olarak alınmıştır ( %64). 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden senetli alacaklar Libor oranı kullanılarak reeskonta tabi tutulmuştur. 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle, Şirket in vadesi üç ayı aşan senetsiz ticari alacak ve borcu bulunmamaktadır. 4

6 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam) (d) Stoklar : Fiili stok sayımı yapılmıştır. Stokların değerlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmaktadır. Maliyet, ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak belirlenmektedir. (e) Maddi Duran Varlıklar : Bina (arazi hariç), yerüstü ve yeraltı düzenleri, makine, tesis ve cihazları, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşlar Maliye Bakanlığı nca yayımlanan yeniden değerleme oranlarına göre değerlenmekte, değer artışları öz sermayeye ilave edilmektedir. Maddi duran varlıklar, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yeniden değerlenmiş tutarları (binalar maliyet bedelleri) üzerinden normal amortisman ve azalan bakiyeler metodlarına göre, vergi mevzuatında belirlenmiş aşağıdaki nispetler çerçevesinde amortismana tabi tutulmuştur (Binek otolarda kıst amortisman uygulanmaktadır). Binalar % 2 4 Makine, tesis ve cihazlar % 40 Taşıt araç ve gereçleri % 40 Döşeme ve demirbaşlar % 40 (f) Maddi Olmayan Duran Varlıklar : Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları tenzil edildikten sonra gösterilmektedir. (g) Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar : Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış, borçlar ise döviz satış kurları kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Yıl içinde gerçekleşen yabancı paraya bağlı işlemler, işlem tarihindeki fiili kurlar kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablolarına dahil edilmektedir. 5

7 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam) (h) Vergiler : 2003 Kurum kazançları %30 oranında kurumlar vergisine tabidir. Yatırım indirimi istisnası uygulanması halinde diğer Kurumlar Vergisi nden istisna kazançlarda olduğu gibi bu karlar dağıtılmadıkça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte yararlanılan yatırım indirimi, GVK nun 4842 sayılı Kanun la kaldırılan Ek 1 ila Ek 6 ncı maddelerine dayanıyorsa aynı Kanun un Geçici 61 nci maddesi uyarınca, yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19.8 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanır, ayrıca fon payı hesaplanmaz. İstisna kaynaklı olsun olmasın nakit olarak dağıtılan kar payları üzerinden ayrıca %10 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanmakta ve %10 fon payı ile toplam yük %11 e ulaşmaktadır. Ancak, 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere fon payı uygulaması yürürlükten kaldırıldığından bu tarihten sonra dağıtılacak karlar için söz konusu oran %10 olacaktır. Bununla birlikte kar dağıtımının 1998 ve öncesi karlar ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait istisna kaynaklı karlardan ve yukarıda belirtilen %19.8 stopaj yapılmış yatırım indirimlerine tekabül eden karlardan yapılması durumunda gelir vergisi stopajı doğmayacaktır. Cari yıl ve geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi suretiyle yapılan kar dağıtımlarında da gelir vergisi stopajı doğmayacaktır. Diğer taraftan, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere yıl içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %30 oranında geçici vergi ödenmektedir Kurum kazançları %30 oranında kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisine uygulanan %10 Fon Payı ile birlikte vergi yükü %33 e çıkmaktadır. Kurum kazancının vergiden istisna edilmiş kısmına (iştirak kazançları hariç) dağıtılsın dağıtılmasın %18 oranında gelir vergisi stopajı uygulanmakta olup, %10 Fon Payı ile bu yük %19.8 e ulaşmaktadır. Ancak KVK nun Geçici 28/a maddesi kapsamında yapılan gayrimenkul ve iştirak hissesi satışlarından doğan kazançlara ilişkin istisnada bu stopaj oranı %10 ( %10) olup, %10 Fon Payı ile toplam yük %11 ( % 11) olmaktadır. Nakit olarak dağıtılan kar payları üzerinden ayrıca %15 (halka açık şirketlerde %5) oranında gelir vergisi stopajı hesaplanmakta olup, %10 Fon Payı ile birlikte bu yük %16.5 e (halka açık şirketlerde %5.5) ulaşmaktadır. Dağıtılan kar paylarından gelir vergisi stopajı yapılırken, vergiden müstesna kazançlara isabet eden kısım düşülmektedir. Kazancın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmamakta, dolayısıyla bunlar üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmamaktadır. Diğer taraftan, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere yıl içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %25 ( %25) oranında geçici vergi ödenmektedir. 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle vergi karşılığı yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde ayrılmıştır. 6

8 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Değerleme Yöntemleri (devam) (i) Kıdem Tazminatı : İş Kanunu na göre kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmakta ve gerekli karşılık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda ayrılmaktadır. (j) Gelir ve Giderler : Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna göre hasılat, gelir ve karlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılacak şekilde muhasebeleştirilmektedir. 12. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar a) 30 Haziran 2003 tarihinde 1,323,950,000 TL (30 Haziran ,103,540,000 TL) olan kıdem tazminat tavanı 1 Temmuz 2003 tarihinden geçerli olmak üzere 1,389,950,000 TL sına çıkarılmıştır. b) 9 Haziran 2003 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket in bağlı ortaklığı olan Vakko GMBH sermayesinin 100,000 Euro dan 500,000 Euro ya çıkarılmasına, sermaye arttırımına %99 hisse oranında katılınmasına ve arttırılan tutarın %25 nin ödenmesine karar verilmiştir. 1 Temmuz 2003 tarihinde Vakko GMBH a 99,000 Euro taahhüt ödemesi yapılmıştır. 13. Her Türlü Şarta Bağlı Zarar ve Kazançlar a) 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılan ve devam etmekte olan davalar tutarı 5,100 milyon TL olup ilişikteki mali tablolarda bu tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır (30 Haziran ,309 milyon TL). b) 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle Şirket tarafından tahsil edemediği ticari alacakları için açılan ve devam etmekte olan davaların tutarı 92,358 milyon TL olup ilişikteki mali tablolarda bu tutarın tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır (30 Haziran ,609 milyon TL). 14. Gayri Safi Kar Oranları Üzerinde Önemli Ölçüde Etkide Bulunan Muhasebe Tahminlerinde Değişikliklere İlişkin Bilgi ve Bunların Parasal Etkileri Muhasebe tahminlerinde değişiklik yoktur. 15. Aktif Değerler Üzerindeki İpotek ve Teminatların Toplam Tutarları 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle aktif değerler üzerinde ipotek yoktur. 16. Sigorta Tutarı 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 26,333,468 milyon TL'dır (30 Haziran ,096,901 milyon TL). 7

9 17. Alacaklar İçin Alınmış Olan İpotek ve Teminatların Toplam Tutarı 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari alacaklar için alınmış toplam 4,805,500 milyon TL tutarında ipotek ve teminat mektubu mevcuttur (30 Haziran ,126,816 milyon TL). 18. Pasifte Yer Almayan Taahhütlerin Toplam Tutarı 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle pasifte yer almayan taahhütler aşağıdaki gibidir : Kuruluş Lehine Teminat Verilen Teminat Niteliği Birim Tutar Birim Tutar Boğaziçi Elektrik ve Dağıtım A.Ş. Vakko Satış Mağazaları A.Ş. Kefalet MTL 5,360 MTL 860 Atatürk Hava Limanı Vakko Satış Mağazaları A.Ş Kefalet MTL 157,201 MTL - ATÜ Turizm Vakko Satış Mağazaları A.Ş Kefalet ABD$ 415,584 ABD$ - HSBC Bank Vakko Satış Mağazaları A.Ş Kefalet ABD$ 500,000 ABD$ - İş Bankası Vakko Satış Mağazaları A.Ş. Kefalet ABD$ 5,355 ABD$ - Rainer Peters Vakko GMBH Kefalet EURO 54, EURO - Koçbank Hollanda Vakko Holding A.Ş. Kefalet - - ABD$ 1,000,000 Koçbank Hollanda Vakko Holding A.Ş. Kefalet - - ABD$ 2,000,000 Abn Amro Bank Taksim Şubesi Vakko Satış Mağazaları A.Ş. Kontrgaranti - - ABD$ 1,000,000 Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Vakko Satış Mağazaları A.Ş. Kontrgaranti EURO 736,260 EURO 736,260 Diğer Kontrgaranti MTL 42 MTL 42 (*) Teminat mektubu MTL 483,029 MTL 544,082 (*) Teminat mektubu - - ABD$ 60,000 (*) Teminat mektubu EURO 447,808 EURO 255,648 (*) Teminat mektupları, gümrük müdürlüğü, İGDAŞ, TEK, asliye ticaret mahkemesi ve vergi dairesi gibi devlet kuruluşları ile satıcılara verilmiştir. 19. Bankalardaki Bloke Mevduat Tutarları 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle bankalarda bloke edilmiş mevduat hesabı bulunmamaktadır. 30 Haziran 2002 tarihi itibariyle ABN AMRO Bank N.V. de bulunan 3,450,000 ABD Doları tutarındaki mevduat adı geçen bankadaki kredinin kapatılmasında kullanılmak için bloke edilmiştir. 8

10 20. Menkul Kıymetler ve Finansal Duran Varlıkların Maliyet Bedelleri ve Borsa Rayiçleri 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle Şirket in bilançosunda yer alan ve maliyet bedeli ile değerlenmiş olan finansal duran varlığın borsa rayici yoktur. 30 Haziran 2002 tarihi itibariyle Şirket in finansal duran varlığı bulunmamaktadır. 21. Ortaklar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Tarafından Çıkarılan Menkul Kıymetler 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde ortaklar tarafından çıkarılan menkul kıymet bulunmamaktadır. 22. Diğer 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle mali tablolarda "Diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının % 20 sini veya bilanço aktif toplamının % 5 ini aşan kalem ve tutarlar aşağıdaki gibidir (milyon TL): Kısa Vadeli Diğer Alacaklar : Personelden alacaklar 110, ,887 İş avansları 8,919 15,692 Diğer Dönen Varlıklar : 119, ,579 Gelecek aylara ait giderler 577,039 50,507 Peşin ödenen vergiler ve fonlar 919, ,910 Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar : 1,496, ,417 Kambiyo karları 3,422,666 3,516,005 Reeskont faiz gelirleri 814, ,380 Diğer olağan gelir ve karlar 173, ,334 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar : 4,410,303 4,188,719 Kambiyo zararları 2,219,068 1,895,733 Reeskont faiz gideri 688, ,687 Diğer olağan gider ve zararlar 14,404 2,829 2,921,638 2,361,249 9

11 22. Diğer (devam) 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle mali tablolarda "Diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının % 20 sini veya bilanço aktif toplamının % 5 ini aşan kalem ve tutarlar aşağıdaki gibidir (milyon TL) (devam): Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar : Sabit kıymet satış geliri 21,970 26,699 Sigorta hasar bedeli 130,888 2,620 Diğer olağandışı gelir ve karlar 23,057 6,426 Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar : 175,915 35,745 Sigorta hasar ödemesi 118,240 - Aciz belgesine bağlanmış değersiz alacak - 1, Personelden Alacak ve Borçlar 118,240 1, Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının %1 ini aşan personelden alacaklar ve borçlar bulunmamaktadır. 24. Ortaklar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Şüpheli Alacaklar 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ortaklara ilişkin şüpheli alacak bulunmamaktadır. 25. Vadesi Gelmiş Bulunan ve Henüz Vadesi Gelmeyen Alacaklar İçin Ayrılan Şüpheli Alacak Tutarı 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle vadesi gelmiş bulunan alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarı 92,358 milyon TL dır (30 Haziran ,609 milyon TL). 10

12 26. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hesabında Yer Alan Ortaklıkların İsimleri, İştirak Oran ve Tutarları İle İşletme ile Dolaylı Sermaye ve Yönetim İlişkisine Sahip İştirakler ve Bağlı Ortaklıkların Dökümü a) 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklar aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Bağlı Ortaklıklar ; Bağlı Ortaklık Bağlı Ortaklık Bağlı Ortaklık Bağlı Ortaklık Oranı Tutarı Oranı Tutarı Vakko Gmbh % , Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) (663,843) , b) 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıkların Sermaye Piyasası Kurulu Standartlarına göre düzenlenmemiş ve bağımsız denetimden geçmemiş en son mali tablolarında yer alan dönem karları ve net dönem karları aşağıdaki gibidir (milyon TL) : En Son Dönem Net Dönem Dönem Karı / (Zararı) Karı(Zararı) Vakko Gmbh 31 Aralık 2002 (6,206.65) Euro (6,206.65) Euro Şirket in iştiraki 6 Eylül 2002 tarihinde Almanya da kurulmuştur. İştirakin mali tabloları Alman mevzuatı hükümlerine göre hazırlanmaktadır. c) Şirket ortaklarından Vakko Holding A.Ş. nin iştirakleri arasında bulunan ve işletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip grup şirketlerinin isimleri aşağıdaki gibidir: Vakko Satış Mağazaları ve Sportif Faaliyetleri Ticaret A.Ş., Vakko İç ve Dış Pazarlama A.Ş., Vakko Ege Bölge Satış Mağazaları Ticaret A.Ş., Vakko Ankara Satış Mağazası Ticaret A.Ş. Vakkoroma Suadiye Giyim Ticaret A.Ş. 27. İştiraklerden Elde Edilen Bedelsiz Hisseler 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle bağlı ortaklıktan elde edilen bedelsiz hisse senedi bulunmamaktadır. 30 Haziran 2002 tarihi itibariyle iştirak ve bağlı ortaklık bulunmamaktadır. 28. Taşınmazlar Üzerinde Sahip Olunan Ayni Haklar 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni hak bulunmamaktadır. 11

13 29. Yeniden Değerleme Değer Artışı Yeniden değerleme değer artışı, maddi duran varlıkların ve bunların birikmiş amortismanlarının yeniden değerlenmesinden meydana gelen, yeniden değerleme değer artışından oluşmaktadır. Son üç yılda yapılan yeniden değerlemelerden kaynaklanan, maddi duran varlıkların maliyeti ile birikmiş amortismanlarına ilişkin artışlar aşağıdaki gibidir (milyon TL) : 30 Haziran 2001 Maliyetteki artış 1,518,884 1,482,971 1,773,957 Birikmiş amortisman artışı ( 451,151) ( 489,549) ( 820,216) Net defter değeri 1,067, , , Yabancı Para ile Temsil Edilen Varlık ve Borçlar 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle yabancı para ile temsil edilip kur garantisi olmayan varlık ve borçların dökümü aşağıdaki gibidir : a) Varlıklar : Döviz Cinsi Döviz Miktarı Döviz Kuru Portföydeki Çekler ; ABD $ 292, ,421,717 Portföydeki Çekler Reeskontu ; ABD $ 1, ,421,717 Bankalardaki Vadesiz Döviz Mevduatı ; ABD $ 179, ,421,717 EURO 4, ,623,601 FS ,048,790 GBP 1, ,352,848 JPY 73, ,849 Vadeli Döviz Mevduatlar ; ABD $ 5,263, ,421,717 Vadeli Döviz Mevduat Faiz Tah. ; ABD $ 7, ,421,717 İhracat Alacakları ; ABD $ 161, ,421,717 EURO 76, ,623,601 b) Borçlar : Döviz Cinsi Döviz Miktarı Döviz Kuru Uzun Vadeli Krediler Ana Para Taksit ve Faizleri ; ABD $ 4,076, ,428,574 İthalat Borçları ; ABD $ 303, ,428,574 EURO 1,111, ,631,432 FS GBP 2, , ,055,545 2,365,147 Uzun Vadeli Banka Kredileri ; ABD $ 4,000,000 1,428,574 12

14 30. Yabancı Para ile Temsil Edilen Varlık ve Borçlar (devam) 30 Haziran 2002 tarihi itibariyle yabancı para ile temsil edilip kur garantisi olmayan varlık ve borçların dökümü aşağıdaki gibidir : a) Varlıklar : Döviz Cinsi Döviz Miktarı Döviz Kuru Portföydeki Çekler ; ABD $ 179, ,569,143 Portföydeki Çekler Reeskontu ; ABD $ 1, ,569,143 Bankalardaki Vadesiz Döviz Mevduatı ; ABD $ 3,897, ,569,143 EURO 3, ,560,355 FS ,057,955 GBP ,403,588 JPY 308, ,177 Vadeli Döviz Mevduatlar ; ABD $ 1,543, ,569,143 Vadeli Döviz Mevduat Faiz Tah. ; ABD $ 3, ,569,143 İhracat Alacakları ; ABD $ 130, ,569,143 EURO 127, ,560,355 b) Borçlar : Döviz Cinsi Döviz Miktarı Döviz Kuru Uzun Vadeli Krediler Ana Para Taksit ve Faizleri ; ABD $ 7,561, ,576,711 İthalat Borçları ; ABD $ 271, ,576,711 EURO 870, ,567,881 FS 18, ,064,770 GBP 5, ,416,152 Uzun Vadeli Banka Kredileri ; ABD $ 4,000, ,576,711 13

15 31. Ortaklar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Lehine Verilen Yükümlülükler 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ortaklar ve dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi içinde olan şirketler lehine verilen yükümlülükler aşağıdaki gibidir : Kuruluş Lehine Teminat Verilen Teminat Niteliği Birim Tutar Birim Tutar Boğaziçi Elektrik ve Dağıtım A.Ş. Vakko Satış Mağazaları A.Ş. Kefalet MTL 5,360 MTL 860 Atatürk Hava Limanı Vakko Satış Mağazaları A.Ş Kefalet MTL 157,201 MTL - HSBC Bank Vakko Satış Mağazaları A.Ş Kefalet ABD$ 500,000 ABD$ - İş Bankası Vakko Satış Mağazaları A.Ş. Kefalet ABD$ 5,355 ABD$ - Rainer Peters Vakko GMBH Kefalet EURO 54, EURO - ATÜ Turizm Vakko Satış Mağazaları A.Ş Kefalet ABD$ 415,584 ABD$ - Koçbank Hollanda Vakko Holding A.Ş. Kefalet - - ABD$ 1,000,000 Koçbank Hollanda Vakko Holding A.Ş. Kefalet - - ABD$ 2,000,000 Abn Amro Bank Taksim Şubesi Vakko Satış Mağazaları A.Ş. Kontrgaranti - - ABD$ 1,000,000 Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Vakko Satış Mağazaları A.Ş. Kontrgaranti EURO 736,260 EURO 736, Personel Sayısı Dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir : İdari Fabrika TOPLAM Mali Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Mali Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken başka önemli bir husus bulunmamaktadır. 14

16 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına İlişkin Dipnotlar 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri ile İtfa ve Tükenme Payları 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait amortisman giderleri aşağıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 235, ,312 aa) Normal amortisman gideri 149,006 97,897 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman gideri 86,598 80,415 b) İtfa ve tükenme payları 944 1, Dönemin Reeskont ve Karşılık Giderleri 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait reeskont ve karşılık giderleri aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Vergi karşılığı 2,323, ,945 Reeskont giderleri karşılığı 688, ,687 Kıdem tazminatı karşılığı 338, ,532 Şüpheli alacak karşılığı 8,085 45,382 Dava karşılıkları - 7,309 Diğer borç ve gider karşılıkları 28,063 14, Dönemin Tüm Finansman Giderleri 3,386,751 1,408, Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait finansman giderleri aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Doğrudan gider yazılanlar 1,203,527 5,221, Dönemin Finansman Giderlerinden Ortaklar, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerle İlgili Kısmın Tutarı 30 Haziran 2003 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemde finansman giderleri içinde ortaklardan Vakko Holding A.Ş. tarafından fatura edilmiş olan 5,349 milyon TL tutarında vade farkı bulunmaktadır. 30 Haziran 2002 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemde finansman giderleri içinde ortaklardan Vakko Holding A.Ş. tarafından fatura edilmiş olan 1,625,806 milyon TL tutarında faiz bulunmaktadır. 15

17 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına İlişkin Dipnotlar 5. Ortaklar, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerle Yapılan Satışlar ve Alışlar 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlerde ortaklara ve işletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip grup şirketlerine yapılan satışlar ve alışlar aşağıdaki gibidir (milyon TL) : Grup şirketleri ; Satışlar Alışlar Satışlar Alışlar Vakko Satış Mağ. ve Sportif Faal. Tic. A.Ş. 25,162,611 1,107 14,437,292 - Vakko İç ve Dış Pazarlama A.Ş. 2,760-2,384, ,639 Vakko Ege Bölg. Sat. Mağ. Tic. A.Ş ,913,093 - Vakko Ankara Satış Mağ. Tic. A.Ş. - 3,341,608-25,165,371 1,107 22,076, , Ortaklar, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri 30 Haziran 2003 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemde ortaklardan Vakko Holding A.Ş. ne 5,349 milyon TL tutarında vade farkı bedeli ile 83,898 milyon TL tutarında danışmanlık bedeli ödenmiş olup, alınan kira tutarı 3,025 milyon TL dir. 30 Haziran 2002 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemde ortaklardan Vakko Holding A.Ş. ne 1,625,806 milyon TL tutarında faiz ve 67,119 milyon TL tutarında danışmanlık bedeli ödenmiş olup, alınan kira tutarı 2,850 milyon TL dir. 30 Haziran 2003 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemde Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip olan grup şirketlerinden alınan kira tutarı 86,230 milyon TL (30 Haziran ,150 milyon TL), hizmet tutarı 221,835 milyon TL (30 Haziran ,820 milyon TL) ve ödenen hizmet bedeli 7,851 milyon TL dir (30 Haziran ,632 milyon TL). 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 573,067 milyon TL dır (30 Haziran ,050 milyon TL). 16

18 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına İlişkin Dipnotlar 8. Amortisman Hesaplama Yöntemindeki Değişiklikler Amortisman hesaplama yönteminde değişiklik yoktur. 9. Stok Maliyeti Hesaplama Sistemleri ve Yöntemleri Stok maliyeti hesaplama sistemi aşağıdaki gibidir; Maliyet Hesaplama Sistemi : Sipariş Maliyeti Sistemi Stok Değerleme Sistemi : Ağırlıklı Ortalama Maliyet 10. Stok Sayımı Fiili stok sayımı yapılmıştır. 11. Satışlar 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlerde yurtiçi, yurtdışı satışlar hesap kalemleri içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt satışların % 20 sini aşmamaktadır. 12. Satışla İlgili Teşvik ve Sübvansiyonlar 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlerde satışlarla ilgili teşvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır. 13. Önceki Döneme İlişkin Gelir ve Giderler 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihilerinde sona eren altı aylık ara dönemlerde önceki döneme ilişkin gelir ve gider bulunmamaktadır. 14. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri İçin Hisse Başına Kar Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için hisse başına kar (1,000 TL nominal değerdeki hisseye isabet eden) aşağıdaki gibidir : Adi hisse senedi sahiplerine (TL/%) TL/% TL/%

19 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına İlişkin Dipnotlar 15. İşletmenin Dönem İçinde Gerçekleştirdiği Mal ve Hizmet Üretim Miktarlarındaki Değişmeler 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlerde her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere gerçekleşen üretim miktarlarındaki (adet) değişim aşağıdaki gibidir: Üretim Değişim (%) Eşarp/Şal/Fular/Gavroş 110,319 86, Kravat /Papyon 6,775 10,656 (36) Gömlek/Bluz 128, ,880 (2) Ceket/Mont 6,447 5, Pantolon 14,339 16,051 (11) Manto/Palto/Kaban/Park/Pard./Pelerin (14) T.Elb./Döpyes/Tayyör/Elbise 4,717 1, Kasket/Şapka/Fötr/Bone/Vizyer 1,146 2,530 (55) Etek/Şort 7,264 4, Yelek/Kanadyen 3, Ev Teks. Ürünleri 11,725 9, İşletmenin Dönem İçinde Gerçekleştirdiği Mal ve Hizmet Satış Miktarlarındaki Değişmeler 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlerde her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere gerçekleşen satış miktarlarındaki (adet) değişim aşağıdaki gibidir: Satış Değişim (%) Eşarp/Şal/Fular/Gavroş 99, ,346 (13) Kravat /Papyon 63,230 56, Gömlek/Bluz 131, ,818 1 Ceket/Mont 6,151 6,509 (6) Pantolon 26,169 25,889 1 Manto/Palto/Park/Pard./Pelerin T.Elb./Döpyes/Tayyör/Elbise 15,546 10, Kasket/Şapka/Bone 3,019 4,076 (26) Etek/Şort 6,351 7,459 (15) Yelek/Kanadyen (57) Ev Teks. Ürünleri 15,264 17,599 (13) Deri Giyim 1,629 3,089 (47) Triko/T-Shirt/Eşofman 157, ,614 (1) Çorap ve Çorap Aksesuarı 55,346 50, Kumaş 33,268 36,172 (8) Çanta/Kemer/Portföy 40,070 39,

20 30 Haziran 2003 ve 2002 Uygulanan Denetim Teknik ve Yöntemleri 29 Temmuz 2003 tarihli bağımsız sınırlı denetim raporumuzun birinci paragrafında da belirtildiği gibi, incelemelerimiz esas olarak, ara bilanço ve gelir tablosunun hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Uygulanan bu denetleme teknik ve yöntemleri hakkında özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 1. DENETİM SÖZLEŞMESİ VE PLANLAMA: Denetim sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun koyduğu esaslara uygun olarak hazırlanmış ve denetimin etkin olmasını sağlamak için denetim planlaması yapılmıştır. Planlama, işletmenin organizasyonu, içinde bulunduğu sektör, hizmet ve çalışma tarzı önceki dönem finansal tabloları, iç kontrol sisteminin güvenilirliği ve denetimin iç kontrollere ne ölçüde dayandırılacağı konusunda yapılan inceleme göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 2. DENETLEME PROGRAMI : Denetim, Uluslararası denetim yöntemleri kullanılarak genel kabul görmüş denetim standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilmiş denetim ilke ve kurallarına uygun olarak yürütülmüştür. İşletmenin iç kontrol sistemi ve muhasebe politikaları göz önünde tutularak, standart sınırlı denetim programları işletmeye adapte edilerek uygulanmıştır. 3. HAZIR DEĞERLER : Kasanın, dönem sonu itibariyle defteri kebir bakiyesi ile mutabakatı sağlanmıştır. Bankalardan örnekleme yöntemiyle doğrudan teyit talepleri yapılmış, gelen teyit mektuplarının defteri kebir bakiyeleri ile mutabakatları sağlanmıştır. 4. MENKUL KIYMETLER : Bilançoda gösterilen değerlerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerine uygun olup olmadığı belge ve kanıtları ile kontrol edilmiştir. 5. ALACAKLAR : Borçlulardan örnekleme yöntemiyle doğrudan teyit talepleri yapılmış, gelen cevapların defteri kebir bakiyeleri ile mutabakatları sağlanmıştır. Cevap alınamayan alacaklar için muhasebe kayıtlarına inilerek ilgili belge ve kanıtlar gözden geçirilmiştir. 6. STOKLAR : Bilançoda gösterilen stok değerlerinin doğruluğu maliyetlere inilerek belge ve diğer kanıtlarıyla incelenmiş ve SPK tebliğlerine uygunluğu tespit edilmiştir. 19

21 30 Haziran 2003 ve 2002 Uygulanan Denetim Teknik ve Yöntemleri 7. MADDİ DURAN VARLIKLAR : Maddi duran varlıklara hesap dönemi içerisinde yapılan ilaveler veya bunlardan satışlar, örnekleme yoluyla belge ve diğer kanıtlara inilerek doğrulanmış ve yeniden değerleme ve amortisman hesaplamalarının doğruluğu yeniden hesaplama denetim tekniği kullanılarak teyit edilmiştir. 8. KISA VADELİ BORÇLAR : Dönem sonu itibari ile satıcılardan ve diğer kısa vadeli borçlar için örnekleme yöntemiyle alacaklılardan teyit mektupları alınarak defteri kebir bakiyeleri ile mutabakatları sağlanmıştır. Teyit alınamayan borçlar için muhasebe kayıtlarına inilerek ilgili belge ve diğer kanıtlarla doğrulukları araştırılmıştır. Tahakkuklar ve karşılıklar gözden geçirilerek, doğrulukları ve yeterlilikleri kontrol edilmiştir. 9. UZUN VADELİ BORÇLAR : Dönem sonu itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin doğruluğu teyit edilmiştir. Kıdem tazminatı karşılıklarının SPK tebliğlerine uygunluğu kontrol edilmiştir. 10. ÖZ SERMAYE : Sermaye, yasal yedekler ve diğer dağıtılmamış karlar ile ilgili belge ve diğer kanıtlar incelenerek doğrulukları kontrol edilmiştir. 11. DİĞER GENEL KONULAR : (a) Şirket'in Yönetim Kurulu toplantı tutanakları incelenmiş ve mali tablolara etkisi olabilecek kararlar göz önünde tutulmuştur. (b) Şirket'in dönem sonu itibariyle nakdi ve/veya gayri nakdi yükümlülükleri araştırılıp üçüncü şahıslardan bu konuda teyit mektupları alınmak suretiyle muhasebe kayıtlarına uygunluğu araştırılmıştır. (c) Şirket'in yönetiminden ve danışmanlarından mevcut ve muhtemel davalar ve uyuşmazlıklar hakkında gerekli görüş ve açıklamalar sağlanmıştır. 20

YÖNETİM KURULU NDAN. Değerli Pay Sahiplerimiz,

YÖNETİM KURULU NDAN. Değerli Pay Sahiplerimiz, YÖNETİM KURULU NDAN Değerli Pay Sahiplerimiz, Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin 2003 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bilanço ve kar-zarar hesaplarını sizlerin

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. Şirket in adresi

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL

31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket in fiili faaliyet konusu insan sağlığıyla ilgili ilaçların, veteriner

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon Anonim Şirket nin ( Şirket ), 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle düzenlenmiş

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Mali Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu - 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihlerindeki Bilançolar 1-2 30 Eylül 2005 tarihinde

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI AŞ. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:21) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI AŞ. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:21) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Holding ) 29 Aralık 1973 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu kar etme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728)

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728) 1 OCAK - 31 MART 2000 VE 1999 ÜÇ AYLIK DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Birim - Milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Not A- Brüt Satışlar 5 ve 11 271.592.091 101.688.481 1- Yurtiçi

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR AXA OYAK HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu : Axa Oyak Hayat Sigorta A.Ş. ( Şirket ), 1995 yılı

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 107.010.446 119.231.730 A. Hazõr Değerler 99.705.555 83.515.298 1. Kasa 595 560 2. Bankalar 99.704.716

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu İnceleme Raporu Özet Konsolide

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1981 yılında Türkiye de faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta AŞ nin ülke temsilciliğini alarak

Detaylı