BÖLÜM KAMU YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZDEN YÖNETİM TEŞKİLATLANMASI. Prof. Dr. Turgut Göksu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM KAMU YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZDEN YÖNETİM TEŞKİLATLANMASI. Prof. Dr. Turgut Göksu"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER MERKEZDEN YÖNETİM TEŞKİLATLANMASI Devletin Yapısı: Yasama, Yürütme ve Yargı Kamu Yönetimi Örgütlenmesi KAMU YÖNETİMİ Prof. Dr. Turgut Göksu Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Devletin temel yapısını anlayabilecek, Merkezî yönetimle ilgili temel kavramları öğrenebilecek, Devletin merkezî yönetim teşkilatlanmasını öğrenebilecek, Merkezi yönetimin merkez ve taşra teşkilatlarının çalışma sistemlerini kavrayabileceksiniz. BÖLÜM 8

2 GİRİŞ 1923 yılında Cumhuriyet yönetimi üzerine kurulan Türkiye, devlet geleneği olarak eski Türklerden başlamak üzere Selçuklu ve Osmanlı Devletleri yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ne uzanan uzun bir tarihe sahiptir. Türk kamu yönetiminin genel olarak merkeziyetçi, güçlü devlet anlayışı olan bir yapıya ve işleyişe sahip olduğu söylenebilir. Bu özellikler Türkiye de bütün kamu kurumlarına yansımıştır. Türkiye, Cumhuriyet le birlikte parlamenter demokratikbir yönetimi tecih etmiştir. Millet meclisi, meclis içinden çıkan bir hükümet ve bağımsız mahkemeler üç temel erki (kuvveti) oluşturmaktadır. İdare, merkezden ve yerinden yönetim ilkesine göre teşkilatlanmıştır ve bu yapı Cumhuriyet in kuruluşundan itibaren ana eksenini değiştirmemiştir. Merkezden yönetim il, ilçe, bucak ve bölge teşkilatlarından; yerinden yönetim ise yer yönünden, hizmet yönünden ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından oluşmaktadır. DEVLET YAPISI: YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI Devletin; yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel işlevi vardır. Devletin; yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel işlevi vardır. Bu işlevleri yerine getiren organlar Anayasa da belirtilmiştir. Buna göre yasama işlevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından; yürütme işlevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından; yargı işlevi ise, bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ YASAMA TBMM YÜRÜTME CUMHURBAŞKANI, BAKANLAR KURULU, BAŞBAKAN, BAKANLAR İLE İDARE YARGI BAĞIMSIZ MAHKEMELER Şekil 1: Devlet Organları Yasama Organı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur Anayasası, yasama yetkisinin Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi ne (TBMM) ait olduğunu ve bu yetkinin devredilemeyeceğini belirtmiştir (AY md. 7) Anayasası, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ndan oluşan iki meclisli bir yasama organı kurmuştu Anayasası döneminde uygulanan iki Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 meclisli yapıdan umulan yararların gerçekleşmediği ve yasama işlevinde tıkanıklıklar yaşandığı için 1982 Anayasası iki meclisli yapıyı kaldırarak 1924 Anayasası nın tek meclisli sistemine geri dönmüştür 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur (AY md. 75). Türkiye Büyük Millet Meclisi nin görev ve yetkileri, genel olarak 1982 Anayasası nın 87. maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar: Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek Anayasa nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı yürütmenin sorumluluk taşımayan kanadını, Bakanlar Kurulu da sorumlu kanadını oluşturmaktadır. Parlamenter rejimi benimseyen Türkiye de yürütme organı iki başlıdır. Anayasa nın 8. maddesine göre Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir Anayasası, kendinden önceki Anayasalara göre daha güçlü bir yürütme organı oluşturmayı düşündüğü için yürütmeyi yalnız bir görev olarak değil, aynı zamanda bir yetki olarak da düzenlemiştir. Yürütme organının bir kanadını oluşturan Cumhurbaşkanı nın parlamentoya karşı siyasal bir sorumluluğu yoktur. Parlamentoya karşı sorumlu olan yürütme organı Bakanlar Kuruludur. Özetle, Cumhurbaşkanı yürütmenin sorumluluk taşımayan kanadını, Bakanlar Kurulu da sorumlu kanadını oluşturmaktadır. Yargı Organı: Bağımsız Mahkemeler Devletin temel işlevlerinden biri de yargıdır. Yargı işlevi, hukuki uyuşmazlıkların bağımsız mahkemelerce kesin olarak çözüme kavuşturulması ve karara bağlanmasıdır. Yargı işlevinin amacı, hukuk düzeninin korunması ve gerçekleştirilmesidir. Anayasaya göre yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır (AY. md. 9). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Türk yargı sisteminde dört yargı düzeni vardır: Bunlar; anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı ve askerî yargıdır. Türkiye de ilk kez 1961 Anayasası ile anayasa yargısını gerçekleştirmek ve anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere bir yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Adli yargı düzeni esas itibariyle hukuk ve ceza davalarına bakan mahkemelerden oluşur. Adli yargıdaki ilk derece mahkemeleri şunlardır: Sulh hukuk, asliye hukuk, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri. Adli yargı alanındaki yüksek mahkeme Yargıtay dır. Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Anayasa nın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu ve kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu anayasal hüküm çerçevesinde, idari yargı, idare ve bireyler arasında idari işlem ve eylemler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözen yargı koludur 2. Türk idari yargı düzeninde yer alan mahkemeler Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleridir. Anayasa askeri yargıyı sivil yargının dışında tutmuştur. Askerî yargı düzeninde Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi vardır. Ayrıca, adli, idari ve askerî yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli Uyuşmazlık Mahkemesi vardır. KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ Anayasa ya göre Türk kamu yönetiminin örgütlenmesinde merkezden yönetim, yerinden yönetim, yetki genişliği ve idarenin bütünlüğü ilkeleri birlikte uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti üniter (tekçi yapılı) bir devlet olduğu için idari yapısı merkezden yönetime ağırlık verilerek örgütlenmiştir. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki son dönemde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformları yerinden yönetim ilkesine ağırlık vererek yerel yönetim kuruluşlarını güçlendirmeyi amaçlamıştır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Şekil 2: Kamu Yönetimi Teşkilatı Türk kamu yönetimi teşkilatı, merkezden yönetim ve yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezden yönetim, merkez (başkent) teşkilatı ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Devlet idaresinin merkez teşkilatı içinde Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, bakanlıklar ve merkezdeki yardımcı kuruluşlar yer alır. Merkez teşkilatı içinde yer alan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu bir yandan yürütme organının diğer yandan da idari mekanizmanın parçasıdırlar. Başka bir deyişle, bu kuruluşların siyasal olduğu gibi idari işlevleri de vardır. Merkezden yönetimin taşra örgütü ise il, ilçe, bucak yönetimi ve bölgesel teşkilatlardan oluşur. Yerinden yönetim kuruluşları ise kendi içinde üç ana gruba ayrılırlar. Bunlar; yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları (yerel yönetimler, mahalli idareler), hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları (kamu kurumları) ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Yerel yönetimler; il özel idaresi, belediye ve köy yönetiminden oluşur. Üniversiteler, TÜBİTAK gibi kamu kurumları hizmet yerinden yönetim kurumlarını; sanayi odaları, barolar, tabip odaları gibi meslek kuruluşları ise kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını oluşturmaktadır. Merkezî Yönetim: Merkezî İdarenin Başkent Teşkilatı Cumhurbaşkanı Anayasa nın 104. maddesine göre devletin başı olan Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder; Anayasa nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir ve 1961 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Anayasalarından farklı olarak, 1982 Anayasası Cumhurbaşkanı nın yetkilerini genişletmiştir. Parlamenter sistemlerde cumhurbaşkanının siyasal sorumluluğu yoktur Anayasası da Cumhurbaşkanı nın siyasal sorumsuzluğu ilkesini kabul etmiştir. Anayasa ya göre Cumhurbaşkanı nın, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. (AY md. 105/1). Cumhurbaşkanı nın siyasal sorumsuzluğu tek başına yaptığı işlemleri de içerir. Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili eylem ve işlemlerinden dolayı sadece vatana ihanet suçundan dolayı cezai sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanı nın Nitelikleri ve Seçimi Anayasa nın 101 ve devamı maddelerinde cumhurbaşkanına ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Buna göre Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı nın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanı nın görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması hâlinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanı nın görevi devam eder Anayasası nın 104. maddesinde, Cumhurbaşkanı nın görev ve yetkileri; yasama, yürütme ve yargı başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Hastalık, yurtdışına çıkma, ölüm, çekilme vb bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanı na ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı na görev ve yetkilerini kullanmasında, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu yardımcı olur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşur. Yürütme organının iki başlı olduğu parlamenter sistemlerde Bakanlar Kurulu, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu olan, dolayısıyla yürütme yetkisini fiilen kullanan taraftır. 3 Bakanlar Kurulu Hükûmet olarak da adlandırılır. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşur. Bakanlar Kurulunun başkanı olan Başbakan, Cumhurbaşkanı nca TBMM üyeleri arasından atanır. Bakanlar ise TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanı nca atanır. Gerektiğinde Başbakan ın önerisi üzerine bir bakanın görevine Cumhurbaşkanı nca son verilir (AY md. 109). Seçim döneminde ise Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları görevlerinden ayrılır ve yerlerine bağımsız bakanlar atanır. Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi nde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Başbakan ve bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu ortak çalışan bir kuruldur. Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder. Gerekli gördüğü durumlarda Cumhurbaşkanı da Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir. Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri esas itibariyle siyasi nitelikte olmasına karşın idari nitelik taşıyan önemli görevleri de vardır. Bakanlar Kurulunun temel görevi, ülkenin iç ve dış siyasetini saptamak ve uygulanmasını sağlamaktır. 4 Bakanlar Kurulu, merkezî yönetim örgütünün en yüksek karar organı olarak anayasa ve kanunlara aykırı olmamak ve kanunlara dayanmak şartıyla idari alanda her işlemi yapma yetkisine sahiptir. Bakanlar Kurulunda kararlar oy birliğiyle alınır. Başbakan Başbakan, Cumhurbaşkanı nca TBMM üyeleri arasından atanır. Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında iş birliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Her bakan, Başbakan a karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. Her ne kadar başbakanla bakanlar arasında hiyerarşik bir ast-üst konumu olmasa da başbakan ile bakanlar arasındaki ilişki hiyerarşiye yakındır. Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. Her ne kadar başbakanla bakanlar arasında hiyerarşik bir ast-üst konumu olmasa da başbakan ile bakanlar arasındaki ilişki hiyerarşiye yakındır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Bakanlıklar Türkiye de devletin üstlendiği temel kamu hizmetleri bakanlık örgütlenmesiyle yürütülmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bakanlıklar arasında işbölümü mevcuttur. Her bakanlık belirli bir kamu hizmetini veya hizmetleri yerine getirmekle görevlendirilmiş ve yetkili kılınmıştır. Örneğin, sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı, iç güvenlikle ilgili görevler İçişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Bakanlıklar devlet tüzelkişiliğinde belli bir hizmet görmek ve bu hizmetlerle ilgili işleri yürütmek amacıyla kurulmuştur Anayasası na göre, Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir. (AY md. 113/1). Bakanlıkların kanunla kurulacağı söylenmesine rağmen sayıları ve adları belirtilmediği için hükümetler günün ihtiyaçlarına göre ad ve sayılarına kendileri karar vererek bakanlık teşkilatlanması yoluna gitmektedirler daki 57. hükümetten 2011 deki 61. hükümette kadar bakan sayısı 36 ila 23 arasında değişmektedir. Her bakanlığın başında bir bakan bulunur. Bakan, bakanlığının yürüttüğü kamu hizmeti alanında devlet tüzelkişiliğini temsil eder, bakanlığının görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Bakanların hem idari hem de siyasi işlevleri vardır. 61. hükümetle birlikte bakanlığı olmayan ve devlet bakanı denilen müessese kaldırılmıştır. Bakanların parlamentoya karşı siyasal sorumlulukları vardır. Bakanların siyasal sorumluluğu parlamenter sistemin temel kurallarındandır. Bakanlar yalnız kendi eylem ve işlemlerinden değil, emri altında çalışanların eylem ve işlemlerinden de TBMM ye karşı sorumludurlar. Siyasal sorumluluk, bakanların görevlerine parlamento tarafından son verilebilmesidir. Siyasal sorumluluğun yaptırımı cezai veya hukuki değil, sadece siyasidir. Siyasal sorumluluğu ortaya çıkaracak anayasal yöntem güvenoyu mekanizmasıdır 5. Cezai sorumluluk, bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan olarak Anayasa Mahkemesinde yargılanmasıdır. Cezai sorumluluk meclis soruşturması yoluyla ortaya çıkar. Yüce Divan da yargılanması kararlaştırılan bakan, bakanlıktan düşer 6. Başbakan Yüce Divana gönderilirse hükümet istifa etmiş sayılır. Bakanların bireysel siyasi sorumluluğu kendi yetkisindeki işlerle ve emri altındakilerin eylem ve işlemleriyle ilgilidir. Bu noktada da Bakanların Meclise, başbakana ve halka karşı sorumluluğu vardır 7. Bakanlıklar; merkez teşkilatı, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan oluşur. Her bakanlığın bakandan sonraki en üst yöneticisi müsteşardır. Müsteşar, bakana karşı sorumludur genel seçimlerinden sonra oluşan hükümet ilk kez müsteşar ile bakan arasında bir makam olan Bakan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Yardımcılığı müessesesini getirmiştir. Bakanlık merkez örgütünde bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak üzere ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimler oluşturulur. Ana hizmet birimleri, bir bakanlığın varlık nedeni olan temel görevleri ya da fonksiyonları yerine getirmek amacıyla oluşturulan ünitelerdir. 8 Mesela İçişleri Bakanlığındaki İller İdaresi, Mahalli İdareler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlükleri gibi. Kurmay birimler de denilen danışma ve denetim birimleri ise Bakana, ana hizmet birimlerine, bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari nitelikte hizmet sunmak amacıyla kurulmuş olan birimlerdir. 9 Mesela İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi. Yardımcı birimler ise ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimlerine destek olan kuruluşlardan meydana gelmektedir 10. Mesela yine İçişleri Bakanlığındaki Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı gibi. Bakan Müsteşarlık Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığı Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü Şeflik Şekil 3: Bakanlıkların Merkez Teşkilatı Hiyerarşik Yapısı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Ayrıca, Bakanlıkların yapısında bağlı ve ilgili olarak nitelenen, bakanlık merkez örgütünden farklı statüleri olan kuruluşlar da yer almaktadır. Bağlı kuruluşlarının bir kısmının tüzel kişiliği yokken bir kısmının vardır. Örneğin, İçişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Emniyet Genel Müdürlüğünün tüzel kişiliği yoktur; buna karşılık, Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Karayolları Genel Müdürlüğünün tüzel kişiliği vardır. Diğer yandan, ilgili kuruluşların hepsinin tüzel kişiliği bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili kuruluşla bakanlık arasında hiyerarşik bir bağ yoktur. Bakanlığın bu ilgili kuruluş üzerinde, kanunun öngördüğü ölçüde, vesayet denetimi söz konusudur. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar Merkezden yönetimin başkent teşkilatında hükümete ve bakanlıklara görüş bildirme ve önerilerde bulunma suretiyle yardımcı olmak için oluşturulan birçok kuruluş vardır. Geniş bir kümeyi kapsayan bu kuruluşlar merkez teşkilatı içerisinde yer almakta ve merkezdeki yardımcı kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir 11. Bunların pek çoğu yüksek kurul olarak örgütlenmiştir. Kurulların yapıları bazı durumlarda yalnız bakanlardan oluşurken bazen de bakanlarla üst düzey kamu görevlilerinden oluşmaktadır. Merkezdeki yardımcı kuruluşlara örnek olarak Millî Güvenlik Kurulu, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Askerî Şura, Millî Eğitim Şurası, Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu verilebilir. Bunlardan ilk üçü aşağıda etraflıca incelenecektir. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Millî Güvenlik Kurulu (MGK); Cumhurbaşkanı nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. MGK, üst düzey sivil ve askeri otoriteleri bir araya getiren ve milli güvenlik politikalarının belirlendiği en üst kuruldur. Anayasanın 118. maddesinde, Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun kararları Bakanlar Kurulunca değerlendirilir denmektedir. Buradaki değerlendirilir ibaresi 2001 yılından önce Öncelikle dikkate alınır. şeklindeydi. Millî Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanı nın önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanı nca düzenlenir. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Başbakan ın başkanlığında toplanır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Danıştay Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla Şurayı Devlet adıyla fiilen çalışmaya başlayan Danıştay o günden beri faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmiştir Anayasası nın 114. maddesinde, "İdarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz." denilmiş ve 1982 Anayasası da 125. maddede bu temel ilkeyi korumuştur. Anayasa'da öngörülen Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasa nın 155. maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkili ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşu olarak başkanlık şeklinde örgütlenmiştir. Danıştayın idari ve yargısal görevleri vardır; bu görevler birbirlerinden kesin olarak ayrılmış ve her iki görevi yürütecek daireler birbirinden tamamen ayrı olarak kurulmuştur. İdarenin yargı yoluyla denetlenmesi görevini, idare ve vergi mahkemeleriyle birlikte, Danıştayın dava daireleri yürütmektedir. Danıştay, idari görevlerini yerine getirirken; inceleme kararı, danışma kararı (görüş bildirme) ve idari karar olmak üzere üç değişik karar verir. Danıştayın idari görevleri şunlardır. 12 Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun, tasarı ve teklifler hakkında görüş bildirmek Tüzük tasarılarını incelemek Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartname ve sözleşmeler hakkında düşüncesini bildirmek Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirmek Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak Danıştay, idari ve yargı görevlerini "kurul" olarak yerine getirir. Danıştay 14'ü dava, 1'i idari daire olmak üzere toplam 15 daireden oluşmaktadır. Dava dairelerinden 3, 4, 7 ve 9'uncu daireler vergi dava dairesi, diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapmaktadır. Sayıştay Sayıştay 1864 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla kurulmuş ve Cumhuriyet döneminde faaliyetlerine devam etmiştir. Anayasa nın 160. maddesine göre Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 13 Dolayısıyla Sayıştayın yargısal ve idari görevleri vardır. İdari görevleri inceleme (görüş bildirme) ve denetlemedir. Sayıştay; inceleme ve görüş bildirme görevi çerçevesinde mali yönetmelikler hakkında görüş bildirmek, kendisine ilişkin kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek, incelemeler sonucunda ortaya çıkan aykırılık ve usulsüzlükleri ve hazine menfaatini zarara uğratıcı nitelikte görülen hukuki metin hükümlerini TBMM ye bildirmek ve döner sermaye işletmesi kurulması için görüş bildirmekle görevlidir. 14 Denetleme görevini ise genel uygunluk bildirimleriyle yapar. Genel uygunluk bildirimleri merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütçe uygulamalarının bütçe kanunlarına ve mevzuata uygunluğunu tespit eden ve kesin hesap kanun tasarısına ek olarak TBMM ye sunulan belgelerdir. 15 Cumhurbaşkanlığı, yüksek yargı organları, bakanlıklar ve bağlı genel müdürlükler gibi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri; YÖK, üniversiteler ve diğer özel bütçeli idareler; düzenleyici ve denetleyici kurumlar; sosyal güvenlik kurumları; yerel yönetimler; döner sermayeler ve fonlar Sayıştay denetimine tabidir. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilatı Merkezî yönetimin üstlendiği tüm hizmetleri sadece başkentte örgütlenerek ülke genelinde yürütebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle merkezî yönetim taşrada da örgütlenmiştir. Merkezi yönetimin taşra teşkilatı; il, ilçe, bucak ve bölgesel kuruluşlardan oluşur. Merkezî yönetimin taşra teşkilatı, yerinden yönetim kuruluşları gibi ayrı bir kamu tüzelkişiliğine sahip değildir; merkezî örgüte hiyerarşik olarak bağlıdır. Bu kuruluşlar merkezî örgütün taşradaki uzantısı olarak kabul edilirler. Merkezî yönetimin taşra teşkilatı; il, ilçe, bucak ve bölgesel kuruluşlardan oluşur. İl, ilçe ve bucak kendi aralarında mülki idare bölümlerini oluşturur. Anayasa nın 126. maddesinde Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. denilmektedir. Dolayısıyla Anayasa il harici idari taksimatı kanunlara ve idarenin takdirine bırakmıştır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Vali İl Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şeflik Memurluk Şekil 4: İl Kuruluşlarının Hiyerarşik Yapısı İlçeler ve bucaklar ilin hiyerarşik olarak alt birimleridir. Her mülki idare biriminin başında bir mülki idare amiri vardır. İlçelerin başında bulunan kaymakamlar ile bucakların başında bulunan bucak müdürleri, illerin mülki idare amirleri olan valilerin hiyerarşik astlarıdır. 16 Her ne kadar merkezî yönetimin temel taşra teşkilatı il olmakla birlikte bakanlıklar bölge kuruluşları da oluşturabilmektedirler. Bakanlıkların taşra teşkilatı aşağıdaki kuruluşların bir ya da birkaçından meydana gelebilir 17 : Valiye bağlı il kuruluşları Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları İl kuruluşlarının hiyerarşik düzeni ise valilik, il müdürlüğü, şube müdürlüğü, şeflik ve memurluk şeklindedir. Merkezi yönetimin taşra teşkilatı bakanlıklar bakımından il, bağlı kuruluşlar bakımından ise bölge esasına dayanmaktadır. 18 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ya da Başmühendislik Şeflik veya Mühendislik Şekil 5: Bağlı Kuruluşların Taşradaki Hiyerarşik Yapısı İl Yönetimi Merkezî yönetimin taşra teşkilatlanmasının temel birimi ve mülki idare bölümlerinden birincisi ildir. Anayasaya göre illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Hatırlanacağı gibi merkezden yönetim ilkesini yumuşatmak için kullanılan ilke yetki genişliği ilkesidir. İllerin kurulması, kaldırılması, isim, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi kanunla olur. Ayrıca, bir ilçenin bir ilden alınıp diğer bir ile bağlanması da kanuni düzenlemeyi gerektirir. Şekil 6: Türkiye nin İlleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 İl idaresi ülkemizde ikili bir statüdedir. Birincisi merkezî idarenin taşra teşkilatı yönü; ikincisi ise, merkezî yönetimden ayrı bir tüzel kişiliği olan yerel yönetim birimidir. Birincisine, il genel idaresi ikincisine ise il özel idaresi denmektedir. İl genel idaresinin organları Vali, İl Müdürleri (İl İdare Şube Başkanları) ve İl İdare Kuruludur. Mevcut durumda Türkiye de 81 il vardır. Vali Şekil 7: Sivas İli ve İlçeleri İdari Taksimatı 19 Vali, il genel idaresinin başıdır. Vali, il genel idaresinin başıdır. Vali ilde devletin, hükûmetin ve ayrı ayrı her bakanın temsilcisi ve bunların idari ve siyasi yürütme aracıdır. İlin genel yönetiminden vali sorumludur. Valiler, İçişleri Bakanlığının önerisi, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanı nın onayıyla atanırlar. Vali olabilmek için kanunlarda özel nitelikler öngörülmemiştir. Valilik diğer memurluklardan farklı olarak istisnai memurluk içerisinde konumlandırılmaktadır. Genel olarak hükümetler güvendikleri kişileri vali olarak atamaktadırlar 20. Valiler genellikle kaymakamlar, vali yardımcıları ve İçişleri Bakanlığındaki üst düzey yöneticiler arasından seçilmektedir. Vali yardımcısı olabilmek için ise en az 6 yıl kaymakamlık yapmak şarttır. Valiler gerektiğinde atanmalarındaki usule göre kadro aylığı ile merkez emrine alınarak (merkez valiliği) İçişleri Bakanının vereceği işlerde görevlendirilebilirler. Valiler idari olarak İçişleri Bakanlığına bağlıdırlar. Valilerin ildeki görev ve yetkileri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu nda ayrıntılı olarak sayılmıştır. Bunlardan belli başlıları şunlardır: Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlamak; bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmek Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Bireysel Etkinlik Kamu Yönetimi Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet emirlerini uygulamak için genel emirler çıkarmak İl yönetimi içinde yer alan devlet dairelerinde teftiş ve denetimlerde bulunmak İldeki kamu görevlilerinin hiyerarşik amiri olarak onlar üzerinde atama, sicil raporu düzenleme, görev yerini değiştirme gibi hiyerarşik yetkileri kullanmak İl sınırları içindeki yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisini kullanmak İldeki bütün genel ve özel kolluk kuvvetlerinin amiri olarak suç işlenmesini önlemek, kamu düzenini ve güvenliği sağlamak. Kolluk kuvvetlerince önlenemeyecek olaylarda en yakın askeri birlikten yardım istemek Devletin temsilcisi olarak ildeki resmî törenlere başkanlık etmek Devletin temsilcisi olarak yabancı ülke konsolosları ve komşu ülkenin sınır makamlarıyla görüşmeler yapmak Adalet ve askerî kuruluşlar valinin yetki alanı dışındadır. Valinin bu kuruluşlar üzerinde hiyerarşik yetkisi yoktur. Valiler neden yetki genişliği esasından faydanlanmaktadırlar? İl Müdürlükleri (İl İdare Şube Başkanlıkları) Her ilde bakanlıkların kendi il örgütleri vardır. Bunlara İl Müdürlükleri denilmektedir. Bakanlık il müdürlüklerinin başındaki üst yöneticilere de il müdürleri denir. Bunların sayısı ve adı bakanlıkların sayısı ve adıyla yakından ilgilidir. İlde bulunan il müdürlerine örnek olarak defterdar, il milli eğitim müdürü, il sağlık müdürü, çevre ve şehircilik il müdürü, il emniyet müdürü, il tarım müdürü, il kültür ve turizm müdürü verilebilir. İl müdürleri, valinin emri altında görev yaparlar ve görev alanlarına giren işlerin yapılmasından valiye karşı sorumludurlar. Vali, il müdürleri arasında iş Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 birliğini ve koordinasyonu sağlar. İl müdürlüklerinin kendi bakanlıklarıyla ilgili yazışmaları da vali aracılığıyla yapılır. İl İdare Kurulu İl İdare Kurulu, il genel yönetiminde valiye yardımcı olan bir kuruldur. İl İdare Kurulu, valinin başkanlığında, hukuk işleri müdürü, defterdar, millî eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veterner müdürlerinden teşekkül eder 21. Vali, bu kurula başkanlık etmek üzere bir vali yardımcısını da görevlendirebilir. İl İdare Kurulunun 1980 den sonra görev alanı daraltılmış ve kurul adeta sembolik bir danışma birimine dönüşmüştür. 22 İlçe Yönetimi Mülki idare bölümlerinden ikincisi ilçe yönetimidir. İller gibi ilçeler de kanunla kurulur. Ülkemizde hâlen 892 ilçe vardır 23. İlçe yönetiminin organları il yönetimiyle benzerlik göstermektedir. Bunlar kaymakam, ilçe müdürleri ve ilçe idare kuruludur. İlçe yönetiminin başı olan kaymakam, İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzalarını taşıyan ortak (müşterek) kararnameyle atanır. Kaymakamlık bir meslek memurluğu olduğu için kaymakam olabilmenin öğrenim ve sınav gibi özel şartları vardır. Bunlar; kanunla düzenlenmiştir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bu sorumluluğun bir gereği olarak kaymakam ilçedeki merkezi yönetim kuruluşlarının hiyerarşik amiridir. Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisidir ve görevlerini valinin gözetim ve denetimi altında yürütür. İlçede bulunan adli ve askerî kuruluşlar kaymakamın yönetim yetkisi dışında tutulmuştur. Kaymakam, ilçe sınırları içinde kanunların uygulanmasından ve kamu düzeninin sağlanmasından sorumludur. Kolluk güçleri kaymakamın emri altındadır. Bu noktada valinin yetkilerinden farklı olarak askerî birliklerden doğrudan yardım isteme yetkisi yoktur. Bakanlıkların ilçelerde ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü, ilçe tarım müdürlüğü gibi örgütleri vardır. Bunların başında yönetici olarak ilçe müdürleri bulunur. İlçe müdürleri kaymakamın emri altında görev yaparlar ve görevleriyle ilgili işlerin yürütülmesinden kaymakama karşı sorumludurlar. İlçe müdürleri yazışmalarını kaymakam aracılığıyla yaparlar. İlde il idare kurulu olduğu gibi, ilçe yönetiminde kaymakama yardımcı olmak üzere ilçe idare kurulu vardır. Bu kurul, kaymakamın başkanlığında yazı işleri müdürü (tahrirat katibi), mal müdürü, hükümet tabibi, millî eğitim müdürü, tarım müdüründen oluşur. Bir il merkezinin bulunduğu yerle başka ilçelere bağlı olmayan yerleşim yerlerinin oluşturduğu yönetim birimine merkez ilçe denir. Merkez ilçelerde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 kaymakam bulunmaz ve buraların yönetiminden vali sorumludur. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde ise merkez ilçe bulunmamaktadır. Merkez ilçeler yerine başlarında kaymakamlar bulunan ilçeler bulunmaktadır. Bu ilçelere büyükşehir merkez ilçeleri demek yerinde bir deyim olacaktır. Bucak Yönetimi Mülki idare bölümlerinden üçüncüsü ve en küçüğü olan bucak yönetimi, merkezî yönetimin taşradaki en son halkasını oluşturur sayılı İl İdaresi Kanunu tarafından bucak; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve yerel hizmetler bakımından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden oluşan bir yönetim bölümü olarak tanımlanmıştır (md. 41). Bucaklar il ve ilçelerde olduğu gibi kanunla değil bir idari işlemle kurulurlar. Bucakların kurulması ve kaldırılması İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile olur. Bucak yönetimi, bucak müdürü, bucak meclisi ve bucak komisyonu olmak üzere üç organdan oluşmaktadır. Bucak müdürü, bucaktaki en yüksek hükûmet memuru olarak bucak yönetiminden sorumludur. Bucak müdürü, İçişleri Bakanlığı tarafından valilik emrine atanır, görev yeri vali tarafından belirlenir tarihinde nahiye adıyla idari sistemimize giren bucaklar günümüzde fiilî tasfiye sürecini yaşamaktadır. Bunun nedenleri arasında boşalan bucak müdürlerinin yerine yenilerinin atanmaması ve gelişen bucakların ilçeye dönüşmesi gösterilebilir 24. Nahiyeler etkili bir idari birim olamamışlardır. Bucaklar yıllardan beri fiilen yok olmaya terk edilmişlerdir. Bugün 634 bucak olmasına rağmen 25 bunların sadece 1 inde bucak müdürü vardır. Bölgesel Teşkilatlar 1982 Anayasası nın 126. maddesi kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatının kurulabileceğini öngörmüştür. Bölge teşkilatının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir (AY md. 126/3) sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı kuruluşların birden çok ili içine alan bölgesel örgütler kurabileceklerini belirtmiştir. Türk idare sisteminde bölgesel seviyede örgütlenen merkezi yönetim kuruluşu Bölge Müdürlüğü, başındaki yöneticisi de Bölge Müdürü olarak adlandırılmaktadır. Uygulamaya bakıldığında bakanlıklardan çok bakanlıklara bağlı kuruluşların bölgesel örgütlenmeye daha sık gittiği görülmektedir. Bugün sadece bakanlıklardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bölge Müdürlükleri adı altında bölge düzeyinde örgütlenmiştir. Buna karşılık bölge düzeyinde örgütlenmeye daha çok tüzel kişiliği bulunan bakanlığa bağlı kuruluşların gittiği görülmektedir 26. Bunlara örnek olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 Orman Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü verilebilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 Özet Kamu Yönetimi Devletin; yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel işlevi vardır. Anayasa'ya göre yasama işlevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yerine getirilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Yürütme işlevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Yürütme organının bir kanadını oluşturan Cumhurbaşkanı'nın parlamentoya karşı siyasal bir sorumluluğu yoktur. Parlamentoya karşı sorumlu olan yürütme organı Bakanlar Kuruludur. Yargı işlevi ise, bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilmektedir. Türk yargı sisteminde dört yargı düzeni vardır: Bunlar; anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı ve askeri yargıdır. Türk kamu yönetiminin örgütlenmesinde Anayasa'da yer alan merkezden yönetim, yerinden yönetim, yetki genişliği ve idarenin bütünlüğü ilkeleri birlikte uygulanmaktadır. Devlet idaresinin merkez teşkilatı içinde Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, bakanlıklar ve merkezdeki yardımcı kuruluşlar yer alır. Yerinden yönetim kuruluşları ise kendi içinde üç ana gruba ayrılırlar. Bunlar; yerel yönetimler (mahalli idareler), hizmet yerinden yönetim kuruluşları (kamu kurumları) ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Yerel yönetimler; il özel idaresi, belediye ve köy yönetiminden oluşur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

21 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz 1. Aşağıdakilerden hangisi idarenin merkezden yönetim birimleri içerisinde değildir? a) Cumhurbaşkanı b) Başbakan c) TBMM d) Bakanlar Kurulu e) Bakanlıklar 2. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra teşkilatı organları içerisinde yer almaz? a) Belediye b) İl c) İlçe d) Bucak e) Bölgesel Teşkilatlar 3. Aşağıdakilerden hangisi devletin merkezdeki yardımcı kuruluşlarından değildir? a) Milli Güvenlik Kurulu b) TRT c) Sayıştay d) Danıştay e) Yüksek Askerî Şura 4. Aşağıdakilerden hangisi vali hakkında verilen doğru bir bilgi değildir? a) İl genel yönetiminin başıdır. b) İlde devletin, hükûmetin ve ayrı ayrı her bakanın temsilcisidir. c) İdari olarak İçişleri Bakanlığına bağlıdır. d) İstisnai memurluk içerisinde konumlandırılmaktadır. e) İçişleri Bakanlığının önerisi, Başbakan ın kararı ve Cumhurbaşkanı nın onayıyla atanırlar. 5. Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir? a) Vali b) Hukuk işleri müdürü c) Defterdar d) Köy işleri il müdürü e) Bayındırlık il müdürü Cevap Anahtarı: 1. c 2.a 3.b 4.e 5.d Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

22 YARARLANILAN ve BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR 1 Sabuncu, Yavuz, (1997), Anayasaya Giriş, 5. bası, Ankara: İmaj Yayıncılık., s Sabuncu, age, Özbudun, E. (2005), Türk Anayasa Hukuku, 8. bası, Ankara: Yetkin Yayınları, s Gözübüyük, Ş. (2006a), Türkiye nin Yönetim Yapısı, 9. bası, Ankara: Turhan Kitabevi, s Özbudun, 2005, age, s Gözübüyük, Ş. (2006b), Yönetim Hukuku, 24. bası, Ankara: Turhan Kitabevi, s Eryılmaz, (2007), Kamu Yönetimi, İstanbul. 8 Eryılmaz, 2007, age, s Age, s Age, s Gözübüyük, Ş. (2006b), Yönetim Hukuku, 24. bası, Ankara: Turhan Kitabevi, s Gözler, Kemal, (2005 ), İdare Hukuku Dersleri, Bursa: Ekin Kitabevi, s /10/2005 tarihinde Anayasa da yer alan genel ve katma bütçeli dairelerin ibaresi merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının şeklinde değiştirilmiştir. 14 Gözler, (2005), age,s Age, s Polatoğlu, A. (2001), Kamu Yönetimi: Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, Ankara: METU Press., s Eryılmaz, 2007, age, s Age, s (ET: ) 20 Gözübüyük, Ş. (2006b), Yönetim Hukuku, 24. bası, Ankara: Turhan Kitabevi, s Bakanlıkların adı ve yapısı değişmesine rağmen İl İdaresi Kanunundaki Kurulun teşkilini belirten madde değişmemiştir (m.57). 22 Eryılmaz, age, s (ET: ) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 22

23 24 Gözübüyük, 2006b, age, s (ET: ) 26 Günday, M. (2006), İdare Hukuku, Yıldırım, T. (Der), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, s.201. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 23

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Kamu Yönetimi. Hafta 6. Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Kamu Yönetimi. Hafta 6. Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kamu Yönetimi Hafta 6 Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

HUKUNA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUNA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İDARE HUKUNA GİRİŞ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

4. TÜRKİYE NİN YÖNETİM YAPISI: BAKANLAR KURULU VE BAKANLIKLAR

4. TÜRKİYE NİN YÖNETİM YAPISI: BAKANLAR KURULU VE BAKANLIKLAR 4. TÜRKİYE NİN YÖNETİM YAPISI: BAKANLAR KURULU VE BAKANLIKLAR 53 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Türkiye de yürütmenin asıl icrai kanadını bakanlar kurulu oluşturur. Bu bölümde bakanlar kurulunun kimlerden

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI

ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI İÇİNDEKİLER Danıştay Bölge İdare Mahkemeleri İdare ve Vergi Mahkemeleri Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İDARİ YARGI Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini YÜRÜTME Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini belirleyen ve parlamenter sistemde yürütme, bir kişi

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME

BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME Bilindiği üzere Bakanlar Kurulunca; 1.) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli gelir ve giderlerin yönetimi merkezden gerçekleştirilir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli gelir ve giderlerin yönetimi merkezden gerçekleştirilir. TÜRK İDARE SİSTEMİ Türkiye Cumhuriyetinin idare yapısı; Merkezden Yönetim (Merkez Teşkilatı ve Taşra teşkilatı) ve Yerinden Yönetim Kuruluşlarından (Yerel Yönetimler ve Hizmet Yerinden Yönetimler) oluşmaktadır.

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

Kültür. Konu Özetli Gün Gün

Kültür. Konu Özetli Gün Gün 30 Kültür Konu Özetli Özetli Konu Gün Gün Gün Gün LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. 3. 4. 5. ÜN KONUSU TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Kamu Yönetimi. Hafta 4. Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Kamu Yönetimi. Hafta 4. Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kamu Yönetimi Hafta 4 Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

Kaynak: Güncelleme Tarihi: KANUN NO: 3046

Kaynak:  Güncelleme Tarihi: KANUN NO: 3046 Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 KANUN NO: 3046 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13.12.1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

A GRUBU KADROLAR İÇİN

A GRUBU KADROLAR İÇİN A GRUBU KADROLAR İÇİN Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık Testleri Müfettişlik Uzmanlık Bankacılık Kaymakamlık HUKUK Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku İcra Hukuku

Detaylı

21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER

21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER 21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER Değerli Arkadaşlar ; 21/09/2017 tarihinde www.guncelders.com bünyesinde, Adalet

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Başbakan ve Bakanlar Kurulu. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başbakan ve Bakanlar Kurulu. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başbakan ve Bakanlar Kurulu Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başbakan Parlamenter sistemde hükümet, devletin başbakan, bakanlar kurulu ve bakanlıklardan oluşan en üst siyasal karar ve

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 I) TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN TEMEL ORGANLARI Devlet, O'nu kuran ulusun kendi hükümranlık hakkının sahiplenilmişliğinin

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu I. Devletin şekli Türkiye Cumhuriyeti nin Temel MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin nitelikleri

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24.12.2003 Sayı :25326 Üst yöneticiler Madde

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 KAMU YÖNETİMİNE HAKİM OLAN İLKELER ANAYASAL İLKELER Merkezden Yönetim Yetki Genişliği Yerinden Yönetim Yönetimin (İdarenin) Bütünlüğü Yasal Yönetim (Kanuni İdare)

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme GYS 2015 Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası ISBN 978-605-318-070-8

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İç Denetim Koordinasyon

Detaylı

İDARE HUKUKU (HUK210U)

İDARE HUKUKU (HUK210U) İDARE HUKUKU (HUK210U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı