A.Demirci & B.Elevli Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A.Demirci & B.Elevli Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas"

Transkript

1 Türkiye 7. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi-TUMKS 00, 00, ISN ir Yeraltı Maden işletmesinde lternatif Nakliye Sistemlerinin Mukayesesi.emirci &.levli umhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği ölümü, Sivas ÖZT: u çalışma kapsamında, mevcut haliyle -0 m derinliğe ulaşmış bulunan ve derindeki cevherin nakli için yetersiz kalan kuyu-nakliye sistemi kullanan gerçek bir yeraltı krom işletmesi için alternatif nakliye sistemleri araştırılmıştır. Sözkonusu işletmede cevherin -00 m derinliğe kadar ulaşacağı kabul edilmiş ve bu derinlikteki cevheri çıkarmak için beş farklı nakliye alternatifi (üç adet'i kuyu nakliye, iki adedi yeraltı kamyonları ile) uygulanabilir bulunmuştur. u nakliye sistemleri teknik ve ekonomik açıdan incelenmiş ve farklı kriterler bazında değerlendirilmişlerdir. STRT: In this study, alternative transportation systems have been studied for an underground chromite mine. urrent transportation system for the mine consists of a shaft reaching to a level of -0 meters. However, this system is inadequate for hoisting the ore from the levels below -0 m. It is assumed that the ore body will reach to a depth of 00 meters. In order to transport the ore from the levels between -0 and - 00 m five.different transportation alternatives have been found to be applicable. These alternative systems have been investigated from the technical and ecomical point of view and evaluated on the basis of multidimensional (multiple) objective systems. GİRİŞ u çalışma kapsamında incelenen yeraltı madencilik faaliyetlerinde cevherin yeryüzüne taşınması işlemi, genellikle kuyu nakliye sistemi ile yapılmaktadır. Kuyu nakliye sisteminin tasarımı yapılırken gözönüne alınması gereken faktörler oldukça kabarıktır. ncak değerlendirmelerde bu faktörlerden, "istenen üretim miktarı" ve bu "üretimin sağlanacağı derinlik" öne çıkmakta ve diğer tasarım parametreleri bu iki parametreye bağlı olarak irdelenmektedir (eerkircher 98, Harmon 97 & Saltoğlu 976). evherin taşınacağı derinlik, arama çalışmaları sonucu tespit edilmiş olan cevher sınırlarına bağlıdır. ncak bazı durumlarda, cevher tabanını tespit etmek değişik sebeplerden dolayı mümkün olmamaktadır. u durumda kuyu tasarımı genellikle mevcut verilere göre yapılmaktadır. Özellikle küçük ölçekli işletmelerde genel üretim stratejisi, ara-bul-işlet şeklinde olduğu için biiuik yatırımlardan kaçımlmakta ve kuyu tasannu mevcut bilinen cevher sınırlarına göre yapılmaktadır. u haliyle işletmenin ilerleyen safhalarında cevher tabanı derinleştikçe kuyu'da buna bağlı olarak derinleştirilmektedir. ncak belirli aşamalardan sonra bu uygulama, teknik ve ekonomik problemleri gündeme getirmektedir. Genellikle bu şekilde derinleştirilen kuyular, belirli bir derinlikten sonra istenen üretim talebini karşılayamamakta, bu ise alternatif nakliye sistemi arayışım gündeme getirmektedir. u çalışmada işaret edilen işletmede kazılan krom cevherini yeryüzüne çıkarmak için işletmenin mevcut koşullarına bağlı olarak değişik alternatif nakliye sistemleri göz önüne alınabilir bulunmuştur. ncak bu alternatiflerin tek veya çok kriterlere göre değerlendirilerek, öncelikli olanın sıralandırılması bu çalışmanın esasını oluşturmaktadır. u çalışmaya baz olan yeraltı işletmesinde mevcut kuyu önce (-0 m) katma kadar sürülmüş, ve bilahare ikinci safhada 90 m ilave ile (-0 m) katma indirilmiştir. u günkü haliyle cevherin 90 m daha derine gittiği tespit edilmiştir. ununla beraber diğer jeolojik veriler cevherin -00 m katına kadar gidebileceğine işaret etmektedir. u durumda mevcut kuyunun derinleştirilmesine ilaveten alternatif nakliye sistemlerini ortaya koyan, yeni nakliye sistemi arayışları gündeme gelmiştir. Sözkonusu işletme için işletme yönetimiyle beraber aşağıda verilen nakliye alternatiflerinde mutabık kalınmıştır: 89

2 a) lternatif : u alternatife göre mevcut kuyu (-0 m) katından (-90 m) katma kadar kademeli (90'ar m) olarak derinleştirilecektir. lternatifin uygulanması sonucu oluşacak genel görüntü Şekil 'de serildiği gibi olacaktır. Şekil. lternalif: Yeni kuyu. Şekil. lternatif : Mevcut kuyuyu derinleştirme. b) lternatif : u alternatifte öncelikle mevcut kuyunun (-0 m) katına kadar derinleştirilmesi ve daha sonra (-0 m) katından (-90 m) katma kadar bir iç kuyu (kör kuyu) sürülmesi öngörülmüştür (Şekil ). Şekil. lternatifs: Mevcut kuyu ve iç kuyu. c) lternatif : u alternatifte, yeryüzünden yeni bir kuyu sürülmesi öngörülmüştür. u kuyu daha büyük kapasiteli olup, mevcut kuyu ile aynı hatta olucakür. lternatifin uygulanması sonucu oluşacak genel görünüm Şekil 'de verildiği gibidir. d) lternatif : u alternatifte mevcut kuyu tabanından aşağıya doğru %0- eğimli rampa sürmek ve aşağı katlardaki cevheri yeraltı kamyonları ile mevcut kuyu tabanına getirmek öngörülmüştür. u alternatifin uygulanması soncu oluşacak genel görünüm Şekil 'de verilmiştir.. Şekil. Mevcut kuyu ve iç rampa alternatifi e) lternatif : u alternatifte ise cevher nakli için yeryüzünden başlayan bir rampa sürülmesi, ve mevcut kuyu tabanına ulaşıldığında da lternatif 'de verilen rampa sistemi ile aşağı katlara inilmesi öngörülmüştür. u alternatifte cevher yeryüzüne yeraltı kamyonları ile nakledilecektir (Şekil ). Şekil. Yeryüzü rampa sistemi. 90

3 Yukarıda verilen alternatiflere özgü parametreler ve konumlandırmalar VULN programı yardımı ile belirlenmiş olup, şekiller sözkonusu programdan elde edilmiştir. u çalışmada sözkonusu olan nakliye alternatiflerinden herhangi birisinin seçimi, bir karar verme problemi olarak şekillenmektedir. u kararın oluşması sadece mono bir amaç halinde şekillenen ekonomik yaklaşımlara dayandırılamayacağmdan; problemin çözümü çok boyutlu amaçlar düzeninde (multicriteria choice) gerçekleştirilmelidir. (emirci 98, Wolters 99, elecal 000, atzias 000 & Nutt 000). u itibarla sözkonusu seçim yönteminde öncelikle kriterlerin belirlenmesi ve bilahare geliştirilen alternatiflerin bu kriterlere göre ve uygun ölçme metodları ile değerlendirilmesi problemin çözümüne esas alınmıştır. lternatiflerin öncelikleri bu esasa göre belirlenmiştir. LTRNTİFLRİ ĞRLNİRM KRİTRLRİ Yeraltı nakliye sistemi için düşünülen alternatifleri mukayese etmek ve değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla mevcut koşullar için hazırlanmış olan bir amaçlar düzeninden aşağıdaki kriterler tespit edilmiştir:. İstenen üretimin sağlanması,. Toplam yatırım tutarı,. Nakliyeye özgü işletme maliyeti,. Oluşan net bugünkü değeri (N),. Hazırlık faaliyetlerinde kolaylık ve üretimin sürekliliği, 6. Rezerv'e yönelik belirsizlik.. îstenen üretimin sağlaması lternatifleri üretimi sağlama kriteri bazında değerlendirebilmek için, her alternatifin istenen mevcut üretim programına göre nakledebileceği cevher miktarı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda alternatifler Çizelge l'de verildiği gibi sıralanmışlardır. Çizelge. lternatiflerin üretime göre sıralanması. lternatif Sonuç Önem Sıralaması (fi) yetersiz. Toplam yatırım tutarı lternatifleri bu kritere göre değerlendirebilmek için öncelikle her alternatif için gerekli olan hazırlık miktarları (kuyu,galeri,rampa,vs.) tespit edilmiş, ve bilahare bu hazırlıkların toplam yatırım miktarları hesaplanmıştır. Hesaplanan yatırım miktarına bağlı olarak alternatiflerin öncelikleri Çizelge 'de verilmiştir. Çizelge. Yatırım maliyetine göre sıralama. lternatif Yatırım Miktarı ($)* Öncelik Sıralamasını) *u rakamlar rastgele bir katsayı ile değiştirilmiştir. Nakliyeye özgü işletme maliyetleri lternatifleri nakliyeye özgü işletme maliyeti bazında sıralayabilmek için her alternatifin uygulanması sonucu oluşacak sabit ve değişken maliyetler hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucu elde edilen sıralama Çizelge 'de verilmiştir. Çizclge. Nakliyeye özgü işletme maliyetine göre sıralama. lternatif İşletme Maliyeti ($/ton)*,08,99,8,99,90 Öncelik Sıralama^) *ıı rakamlar rastgele bir katsayı ile değiştirilmiştir. Oluşan net bugünkü değer (N) Nakliye için göz önüne alınan alternatiflerin yatırım süreleri farklı olacağı için, projenin toplam ömrü de farklı olmaktadır. u durumda yeraltındaki cevherin toplam net bugünkü değeri, nakit akımları planı farklılığından dolayı farklılık arz etmektedir. lternatifleri, bu bazda sıralayabilmek için, her alternatifin yatırım süresi hesaplanmış ve buna bağlı olarak da üretim planı belirlenmiş ve bu veriler kullanılarak cevher yatağının her alternatif için yıllık nakit akış çizelgesi hazırlanmıştır. Nakit akış çizelgesinde oluşan değerler %0 faiz oranı kullanılarak net bugünkü değere (N) indirgenmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 'de verilmiştir. Çizelge lternatif lternatifler sonucu o N(S)* usan Nf'!cr. Öncelik Sıralaması(ft) *u rakamlar rastgele bir katsayı ile değiştirilmiştir 9

4 . Hazırlık faaliyetlerinde kolaylık ve üretimin sürekliliği Seçilecek nakliye alternatifinin, diğer faaliyetlerde kolaylık sağlayıp sağlayamayacağı veya hangi oranda kolaylık sağlayabileceği kısmen sübjektif bir husustur. ncak, bu çalışmanın araştırmacıları kendi tecrübelerine dayanarak ve işletmedeki uygulamacıların görüşlerini alarak alternatifleri Çizelge 'deki gibi sıralamışlardır. Çizelge. Hazırlık faaliyetlerinde kolaylık sıralaması. lternatif Öncelik Sıralması (f').6 Rezerve yönelik belirsizlik Madencilik yatırımlarıdna yatırım miktarını kontrol eden en önemli parametre rezerv miktarıdır, Rezerv miktarındaki belirsizlik veya yetersiz bilgi yatırım üzerinde önemli bir risk oluşturmaktadır. u çalışma kapsamında alternatif yatırımlar, cevher yatağının -00rn katına kadar ineceği varsayımına dayandırılmıştır. Gerçekte rezervin varlığı - Om katma kadar tespit edilmiştir. u durumda yatırımlar için bir risk sözkonusudur. Sözkonusu bu riskin oranı her alternatif için farklılık göstereceğinden alternatifler düşük risk oranından yüksek risk oranına doğru Çizelge 6'da verildiği gibi sıralanmışlardır. Çizelge 6. lternatiflerin riske göre sıralanması lternatif Öncelik Sıralaması (fî) LTRNTİFLRİN ĞRLNİRMSİ V TRTIŞM u çalışma kapsamında incelenen alternatiflerin tüm kriterler bazında değerlendirilebilmesi için bir değerlendirme matriksi (değerlendirme sentezi) oluşturulmuştur. u matriks, her alternatifin kriterlere göre önem sıralamasından meydana gelmiş olup Çizelge 7'de verildiği gibidir: Çizelge 7'de görülen W (alternatiflerin önemi), her alternatifin sıralamasının toplamından meydana gelmiş olup bu önem için değişik yaklaşımlar sözkonusudur. Sözkonusu matrikse göre lternatif. sırayı almış olmasına karşın, teknik olarak Çizelge 7. lternatiflere özgü değer sentezi. Kriterler lternatif fi Î 6 F fs f 6 W istenen üretime cevap veremeyeceğinden otomatikman değerlendirme dışına çıkarılmıştır. u durumda genel öncelikli sıralama aşağıdaki gibi belirlenmiştir:. lternatif,. lternatif,. lternatif,. lternatife urada belirlenen sıralamaya rağmen, karar verici merci, gerek alternatiflerin tartımlılıklannı gerekse kriterlere özgü ağırlık farklılıklarını nazarı dikkate alarak değerlendirmeyi genişletebilecektir. yrıca, değerlendirmenin sonuçları, işletmede çalışan teknik personelin değerlendirmeye alınmasıyla daha belirgenleşecektir. Kaldıki değerlendirme burada verilen ordinal sıralamadan hareketle oransal bir ölçüme götürülebilinecek özelliktedir. SONUÇLR u çalışma kapsamında mevcut bir yeraltı maden işletmesi için sözkonusu olabilen nakliye alternatifleri hem parasal bir amaç doğrultusunda, hem de "çokkriterli değerlendirme" bazında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. eğerlendirmenin akabinde en iyi alternatifin mevcut kuyunun altında kalan cevherin kamyon-nakliyesi ile kuyu tabanına taşınmasında mutabık kalınılmıştır. TŞKKÜR u değerlendirmenin yapılmasına maddi destek sağlayan ve yayınlanmasına müsade eden MN Madencilik.Ş. yetkililerine, temsilcilerine, Pulpınar Krom İşletmesi personeline ve çalışmada kullanılan VULN programı Türkiye temsilciliğine teşekkür ederiz. KYNKLR atzias, F.. ve Roumpos,.P., 000, Multicriteria choice of a lignite field for mine development and power plant construction, Proc, of the 9th International Symposium on Mine Planning and quipment Selection: , Greece. 9

5 elacel, N., 000, Multicriteria assignment method PROFTN: Methodology and medical application, uropean Journal of Operation Research, :7-8. eerkircher, G, 98, "Mine Hoists", Underground mining methods handbook, ditör: W..Hustrulid, M- SM,:86-0. emirci,. ve levli,., 00, Kayseri-Pınarbaşı-Pulpınar yeraltı krom işletmesi alternatif nakliye sistemlerinin ekonomik ve teknik etüdü, edeman Madencilik Turizm Sanayii ve Ticaret.Ş.(Yayınlanmamış Rapor) emirci,., 98, Yeraltı maden işletmelerinde kazı yöntemlerinin seçimi, Madencilik ergisi, ilt XXI, No:l- :-9. Harmon, J.H., 97, "Hoists and hoisting systems". Mining ngineering Handbook, ditön.. ummins, İM- SM;NewYork: Nutt, P..,000, ontext, tactics and the examination of alternatives during strategic decision making, uropean Journal of Operation Research, :9-86. Saltoğlu, S., 976, Madenlerde hazırlık ve kazı işleri, İTÜ Yayın no:06, İstanbul. Wolters, W.T.M. ve Maréchal,., 99, Novel types of sensitivity analysis for additive MM methods, uropean Journal of Operation Research,

6

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Mustafa SOBA * Kudret EREN ** ÖZET Her geçen gün artan

Detaylı

BELİRLİ BİR DEKAPAJ İÇİN DEĞİŞİK EKSKAVATÖR-KAMYON KOMBİNASYONLARININ MALİYET ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BELİRLİ BİR DEKAPAJ İÇİN DEĞİŞİK EKSKAVATÖR-KAMYON KOMBİNASYONLARININ MALİYET ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DEGİSİ Cilt: 2 Sayı: 3 sh. 67-77 Ekim 2000 BELİLİ Bİ DEKAPAJ İÇİN DEĞİŞİK EKSKAVATÖ-KAMYON KOMBİNASYONLAININ MALİYET ANALİZİ İLE DEĞELENDİİLMESİ (EVALUATION

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

ULAŞIM AĞLARINDA BİLGİ AKSİYOMU KULLANILARAK GÜZERGAH (ROTA) SEÇİMİ

ULAŞIM AĞLARINDA BİLGİ AKSİYOMU KULLANILARAK GÜZERGAH (ROTA) SEÇİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : : 3 : 425-435

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SOFYALIOĞLU Celal

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 Yrd.Doç.Dr. Müberra YURDAKUL Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü müberra.yurdakul@dpu.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Esra YILDIRIM

Detaylı

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması 1 Mehmet Güngör ve * 2 Aslan Çoban 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya, Türkiye * 2 Teknik Eğitim

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 623-635 ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI THE SELECTION

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

MARBLE QUARRY INVESTMENT DECISION ANALYSIS BY MEANS OF COMPUTER SIMULATION

MARBLE QUARRY INVESTMENT DECISION ANALYSIS BY MEANS OF COMPUTER SIMULATION Uludag Ü. MMF Dergisi, Cilt 12 Sayı:2 2007. BĐLGĐSAYAR SĐMULASYONU ĐLE MERMER OCAĞI YATIRIM KARARI ANALĐZĐ Dr. Özgür Akkoyun * Dr. Erhan Çetin* Özet: Bu çalışmada bir doğaltaş rezervi için yatırım kararı

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.343-363. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Bir tekstil sanayi sevkiyat bölümünde R WOT analizi uygulaması

Bir tekstil sanayi sevkiyat bölümünde R WOT analizi uygulaması 247 Bir tekstil sanayi sevkiyat bölümünde R WOT analizi uygulaması Feyza GÜRBÜZ, Emrah ÖZTÜRK Erciyes Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 38039, Kayseri, TÜRKİYE ÖZET Anahtar Kelimeler: R wot Analizi,

Detaylı

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-60xx Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Using AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET Lezki Şenay Lezki Anadolu Üniversitesi ÖZET Bu çalışmada, karar ağacı tekniğinin çok kriterli karar verme problemlerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır Karar ağacı tekniğinin geleneksel olarak kullanıldığı

Detaylı

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİN OTOBÜSLE KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE KULLANILMASI

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİN OTOBÜSLE KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE KULLANILMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.73-91 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİN OTOBÜSLE KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE KULLANILMASI Selçuk ALP ÖZET Karar

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIM Ekonometri ve İstatistik Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 23 40 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ

Detaylı

DEPREM AÇISINDAN YERLEŞİM YERİ UYGUNLUK ANALİZLERİ

DEPREM AÇISINDAN YERLEŞİM YERİ UYGUNLUK ANALİZLERİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2013 CİLT 6 SAYI 1 (53-62) DEPREM AÇISINDAN YERLEŞİM YERİ UYGUNLUK ANALİZLERİ Cihangir AYDÖNER * TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü. Cihangir.Aydoner@tubitak.gov.tr

Detaylı

ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEKĐ ŞĐRKETLERĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR YÖNTEMĐ ĐLE SIRALANMASI

ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEKĐ ŞĐRKETLERĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR YÖNTEMĐ ĐLE SIRALANMASI Ekonometri ve Đstatistik Sayı:17 2012 23-44 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEKĐ ŞĐRKETLERĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR

Detaylı

Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi

Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 077-106 Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi Kenan ORÇANLI, 1

Detaylı

Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü

Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9) 2005 / 1 : 55-68 Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü İ.Figen Gülenç* Bilge Karabulut** Özet: Bir işletmedeki

Detaylı

Araştırma Raporları: 2005/1. Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Araştırma Raporları: 2005/1. Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Araştırma Raporları: 2005/1 Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme Murat MAZIBAŞ Temmuz 2005 BANKACILIK DÜZENLEME VE

Detaylı

TÜRKĐYE DE ERP UYGULAMALARI

TÜRKĐYE DE ERP UYGULAMALARI TÜRKĐYE DE ERP UYGULAMALARI Mustafa Fatih YEGÜL, Bilal TOKLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu çalışmada, kurumların tedarikten, dağıtıma kadar tüm

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 321-332

Detaylı