KENTĠÇĠ ULAġIMINDA KARAYOLU ULAġIMINA ALTERNATĠF SĠSTEM: RAYLI ULAġIM SĠSTEMĠ Ali Yılmaz GÜNDÜZ 1 Mehmet KAYA 2 Cahit AYDEMĠR 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTĠÇĠ ULAġIMINDA KARAYOLU ULAġIMINA ALTERNATĠF SĠSTEM: RAYLI ULAġIM SĠSTEMĠ Ali Yılmaz GÜNDÜZ 1 Mehmet KAYA 2 Cahit AYDEMĠR 3"

Transkript

1 KENTĠÇĠ ULAġIMINDA KARAYOLU ULAġIMINA ALTERNATĠF SĠSTEM: RAYLI ULAġIM SĠSTEMĠ Ali Yılmaz GÜNDÜZ 1 Mehmet KAYA 2 Cahit AYDEMĠR 3 Özet Günümüzde dünyadaki birçok büyük kentlerde olduğu gibi, Türkiye de de büyük kentlerin en önemli sorunlarından biri ulaģım sorunudur. Kent nüfusunun artıģı ile birlikte, kentleģme ve sanayileģmenin hızla artması ve her yıl binlerce aracın trafiğe çıkması, ulaģım sorununun daha da artmasına yol açmaktadır. Türkiye de ulaģım sistemi içerisinde karayollarının payı hala en yüksek değerdedir. Kent yaģamının çok önemli bir parçası olan ulaģımın karmaģık bir duruma düģmesini önlemek için; teknolojik geliģmeleri ve modern uygulamaları göz önünde bulundurarak, verimli, ekonomik ve toplumsal faydayı sağlayan ulaģım sistemleri geliģtirilmelidir. Bu sayede insanlara daha konforlu, daha hızlı ve en önemlisi de daha güvenli ulaģım hizmeti sağlanmıģ olacaktır. Raylı ulaģım sistemi bu Ģartları sağlayan modern bir ulaģım sistemidir. Anahtar Kelimeler: Toplu taģım, ulaģım, karayolu, raylı sistem. ALTERNATIVE TO ROAD TRANSPORT IN THE URBAN TRANSPORT SYSTEM: RAIL TRANSPORT SYSTEM Abstract Nowadays in the world, as in many large cities, the largest city in Turkey, one of the most important problems is the transportation problem. With the increase of urban population, urbanization and industrialization continues to accelerate, and each year thousands of vehicles to drive, transportation problems lead to further growth. Transport system in Turkey in the share of roads is higher still. Which is a very important part of urban life transportation to avoid falling into a state of the complex technological developments and modern applications considered, the efficient, economic and social benefits of the transport system should be developed. In this way, for people more comfortable, faster and most importantly, we will be more secure transport service provided. Rail transportation systems that provide these conditions is a modern transport system. Key Words: Public transportation, transport, highway, rail transport. 1. GĠRĠġ Ülkemizde hızlı ve sağlıksız kentleģme ulaģım sorunlarını da birlikte getirmektedir. Türkiye de hızlı nüfus artıģlarını göz önünde tutarsak, önümüzdeki yıllarda da özellikle baģta büyük Ģehirlerimiz olmak üzere hızla büyüyen kentlerimizde kentsel taģımanın çok daha büyük sorunların ortaya çıkacağı kaçınılmazdır. Esasen kentsel taģıma sadece Türkiye ye özgü bir sorun değil, dünyanın pek çok büyük kentlerinin karģı karģıya kaldığı bir sorundur. Özellikle 1973 dünya enerji bunalımı ve kentlerdeki hava kirliliği kitle taģımacılığı sorununun çözülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuģtur(ergün,1986,101). Kent içi ulaģım, kentli nüfusun günlük faaliyetlerini sürdürmek amacıyla gerçekleģtirdiği yolcu ve mal hareketlerini kapsamaktadır. Türkiye nin 1990 yılında 56 milyon dolaylarında olan nüfusunun %60'ı (33 milyon) il ve ilçe merkezlerinde yaģamakta ve 1 Prof.Dr.,Ġnönü Üniversitesi ĠĠBF 2 Yrd.Doç.Dr.,Dicle Üniversitesi Ergani MYO 3 Yrd.Doç.Dr.,Dicle Üniversitesi ĠĠBF 134

2 bu nüfus kentlerdeki ekonomik, sosyal ve kültürel iģlevlerini sürdürmek amacıyla bir günde yaklaģık 40 milyon kiģi yolculuk yapmaktadır. Kentlerimizde bir günde gerçekleģtirilen 40 milyon kiģi düzeyindeki yolculuk, kentler arasında kara, demir, deniz ve hava yollarıyla bir günde gerçekleģtirilen yolculuk sayısının (yaklaģık 2.8 milyon yolculuk) yaklaģık onbeģ katıdır. Bu değer, kent içi ulaģım sektörünün boyutlarının gerçekçi bir biçimde algılanmadığını ve gereken önemin verilmediğini vurgulamaktadır (DPT, 2009). Ülkemizdeki karayollarının trafik kompozisyonuna baktığımızda; DĠE Ġstatistiklerine göre 1980 yılında taģıma oranları yolcu taģımacılığında % 94,0, yük taģımacılığında % 73,6 iken, 2002 yılında bu oran yolcu taģımacılığında % 95,4 e, yük taģımacılığında % 91,9 a yükselmiģtir. Karayolları Genel Müdürlüğü ulaģım verilerine göre de 2005 te ülkemizdeki yük taģımacılığının % 91,38 i kara yolu, % 3,24 u deniz yolu, % 5,21 i demir yolu, % 0,17 si hava yolu; yolcu taģımacılığının % 95,02 si kara yolu,% 0,01 i deniz yolu, % 3,40 ı demir yolu, % 1,57 si hava yolu aracılığıyla yapılmaktadır (http://www.mmo.org.tr). Bu veriler ülkemizde var olan diğer ulaģım alternatiflerine rağmen ulaģımın kara yolu taģımacılığı üzerine yoğunlaģtığını göstermektedir. Bu verilerden kara yolu taģımacılığında yıllarca herhangi belirgin bir iyileģmenin yaģanmadığı, taģımacılıkta kara yolu taģımacılığı oranının çok yüksek olduğu halde hala arttığı gibi ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır Türkiye de uzun bir süreden beri karayolu taģımacılığına verilen önem diğer taģıma türlerinin ihmal edilmesine yol açmıģ, ekonomik olmayan, irrasyonel yatırım kararlarıyla ülkede dengesiz ve çarpık bir ulaģım sistemi geliģtirilmiģtir (http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor). Tamamen dıģa bağımlı, çevre ve kültürel dokuyu tahrip eden bu çarpık sistem, bazı sorunları da beraberinde ortaya çıkarmıģtır Bu sorunların baģlıcaları Ģunlardır (http://www.cografyaxl.com): Yol güvenliğinin azalması Trafik kazalarının artması Yol bakım ve onarım giderlerinin artması Karayollarının fiziki kapasitesinin yetersiz kalması Yolların kısa zamanda tahrip olması Artan trafik kazaları nedeni ile de telafisi mümkün olmayan ölüm ve yaralanma sayılarındaki artıģ baģta olmak üzere, yüksek oranda maddi ve manevi kayıplara yol açılması Kent içi ulaģım sisteminin en önemli parçası olan karayolu ulaģım sistemi, bireysel ulaģımın yanı sıra lastik tekerlekli toplu taģım türlerine ve zaman zaman kentler arası trafiğe de hizmet etmektedir. Kentlerdeki karayolu sistemi belirli bir kademelenmeye uygun olarak yapılmadığından; yapılanlar ise kullanılmadığından altyapının verimli ve güvenli kullanımı sağlanamamaktadır. YanlıĢ yol kademelenmenin en yaygın ve çarpıcı örneği ise kentler arası karayolu Ģebekesinin kent içinde kalan kesimlerinde ortaya çıkmaktadır. YerleĢmelerin karayolu yönünde geliģmesi sonucu karayolunu kentsel amaçla kullanımı çok sık görülen bir örnek olmaktadır. Bu tür bir kullanım ise beraberinde önemli güvenlik sorunlarını getirmektedir (DPT, 2009 ). Günümüzde hızla artan nüfus, iģgücü ve trafikteki araç sayısına paralel olarak ulaģım sorunları hızla büyüyen Ģehirlerimizde, ekonomik ve verimli bir ulaģım sistemi oluģturmanın en temel koģulu, diğer taģıma sistemleri ile entegre olmuģ bir raylı sistem ağının oluģturulmasıdır (Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.Cilt 21, No 1, , 2006). 135

3 Karayolları ulaģım sistemine alternatif olarak, insanlara rahatlık ve kolaylık sağlaması bakımından raylı sistem düģünülebilir. Modern raylı ulaģım sistemleri ile yapılan taģıma iģlemleri, hız, güvenlik, konfor ve ekonomik olması yönünden alternatif ulaģım sistemlerine göre çok daha fazla avantajlıdır. Raylı sistem ulaģımı, arazi kullanımı ve çevre kirliliği yönünden, karayollarına oranla önemli ölçüde üstünlüğe sahiptir. Yakıt kullanımı bakımından da; daha pahalı olan petrol kullanımına bağlı olmayan ve elektrik ile çalıģan modern raylı sistemler, ilk aģamada yapım maliyeti yüksek olsa bile, daha sonraki iģletme safhalarında maliyet-yarar analizlerinde daha avantajlıdır (http://www.arkitera.com). Raylı sistemin ilk yatırım maliyeti yüksek ama, insanların ekonomik ve sağlıklı yolculuk yapmaları açısından kazançlıdır. ĠĢletme giderleri de hesaba katıldığında uzun vadede raylı sistem toplum için daha ekonomik olacaktır. Bu açıdan raylı sistemin karayolu taģımacılığına bir alternatif sistem olduğu söylenebilir. 2. KARAYOLLARI ULAġIM SĠSTEMĠNE ALTERNATĠF RAYLI SĠSTEM Otomobil ve motorlu taģıtların sayılarındaki hızla artıģ dünyada kentsel ulaģtırmanın önemini artırmıģtır. Otomobil arzının artması, buna karģılık karayolu ağlarının yetersizliği, kent içinde trafik sorunun doğmasına neden olmuģtur. Bu sorunun çözümlenmesi amacıyla bir takım çalıģmalar ve planlamalar yapılması gereği ortaya çıkmıģtır. Özel otomobil kullanımının hızlı artıģı birçok büyük kentte iģletilen raylı sistemlerin atıl kalmasına ve hatta kapatılmasına neden olmuģtur. Ancak 1950 li yıllarda yapılan ulaģım planlamalarında iģletmeden kaldırılan raylı sistemlerin kurtarılmasına dönük hiçbir çalıģma yapılmamıģ; trafik sorunu trafik sıkıģıklığına endekslenmiģ ve buna bağlı olarak da özel otomobillerin hareketini kolaylaģtıracak yeni yollar inģa edilmiģtir. Böylece toplu taģım türlerine olan talep daha da azalmıģ ve özel otomobil kullanımı da hızla artmıģtır (http://www.trafik.gov.tr). Özgürlük simgesi olarak gösterilen karayolu araçları, artan sayı ve hareketlilikleri sonucunda insanların yaģama özgürlüklerini hiçe saydığı gibi her geçen gün petrole olan talebi de arttırarak, döviz gelirlerimizin yurt dıģına gitmesine neden olmaktadır. Günümüzde kent içi ulaģım sorunlarının çözümlenebilmesinde tek çıkar yolun toplu taģım sistemlerinin geliģtirilmesi olduğunun anlaģılmasıyla birlikte, yolcular için güvenilir toplu taģımacılık sistemlerinin kurulması ve özel otomobil sürücülerinin de özendirici ve caydırıcı bir takım uygulamalarla toplu taģım sistemlerine çekilmesi bu dönemin temel stratejisidir. Bu yaklaģım içerisinde baģta raylı sistemler olmak üzere, kent merkezlerinde büyük kapasiteli toplu taģımacılık sistemlerine öncelik verilmeye ve entegre toplu taģımacılık sistemleri oluģturulmaya baģlanmıģtır (http://www.trafik.gov.tr). Tüm dünyada büyük metropollerde trafik sıkıģıklığını tamamen ortadan kaldırmak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, ulaģtırma planlamasının temel gayesi, insanlara tahmin edebilir zamanlarda ve güvenilir bir toplu taģıma sistemi sağlanmasıdır. Bu da ancak, raylı sisteme dayalı bir toplu taģıma yapısıyla mümkün olacaktır. Ancak ne var ki, kentlerde raylı toplu taģıma sistemlerinin yaygınlaģtırılması çok geç kalınmıģ ve ihmal edilmiģtir. O nedenle, ulaģım tüm kentlerde ağırlıklı olarak lastik tekerlekli toplu taģıma ile yapılmaktadır. Bu durum hem, trafik sıkıģıklığı sorununu daha kötü bir hale getirmekte, hem de alternatif ulaģtırma politikalarının uygulanmasına izin vermemektedir (http://www.imoizmir.org). Türkiye de 1960 lı yıllardan sonra karayolu alt sistem taģımacılığına önem verilerek, raylı sistem taģımacılığı ihmal edilmiģtir. Ġthal edilen petrolün %40 ının taģıma sisteminde tüketildiği, karayolu taģıma alt sistemi araç ve yedek parçalarının büyük ölçüde dıģarıdan sağlandığı dikkate alınırsa, Türkiye nin ne kadar büyük masraflarla karģı karģıya olduğu açıkça görülür. 136

4 Batı Avrupa ülkelerinde, bir kamu fonksiyonu olarak raylı taģıma sistemleri, Ģehir içi ve Ģehirlerarasındaki sosyo-ekonomik yararlılıkları yıllar öncesinden fark edilip uygulamaya konulmuģ, zamandan ve enerjiden büyük tasarruflar sağlanırken, oysa geliģmekte olan ülkelerde ise raylı sistemlere son yıllarda önem verilmeye baģlandığı görülmektedir. Türkiye de Cumhuriyet sonrası dönemlerde toplu taģıma sistemlerine yeteri kadar önem verilmemiģ ve kentsel ulaģtırmada dolmuģ, minibüs gibi yeni sistemler ortaya çıkmıģtır. BaĢlangıçta yolcu taģımacılığında bir rahatlık sağlayan bu sistemler gün geçtikçe artan yolcu talebini karģılayamaz hale gelmiģtir. Alt yapıdan ziyade özel oto kullanımının yüksek olduğu ülkelerde, trafik sıkıģıklığı, gürültü, hava kirliliği gibi olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için kent içindeki yolcu talebinin büyük bir kısmının toplu taģıma sistemleri ile karģılanması gerekir. Toplu taģımacılığın güçlenmesi tahsisli yollar ve raylı taģıma sistemlerinin geliģtirilmesi ile oluģur. Bu yüzden raylı sistemin tarihi geliģimine kısaca bir göz atmakta yarar vardır. 3. RAYLI SĠSTEMLERĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ Kent içi ve kent dıģı ulaģım sorunun çözülmesi ve yolcular için güvenilir toplu taģımacılık sistemlerinin kurulabilmesi için raylı sisteme önem verilmelidir. GeliĢmiĢ ülkelerde, XIX. yüzyılın sonlarında baģlayan raylı sistem ağlarının geniģletilme çabaları, günümüzde de sürmektedir. Bu çabalar, yıllarındaki enerji bunalımı ve 1990 yıllarında sonra çevreye olan duyarlılığın artması nedeniyle hızlanmıģtır (http://www.ins.itu.edu.tr). Dünyada 1970 li yıllarda hızlanan kentsel raylı sistem geliģtirme çabaları son yirmi yılda Türkiye ye de yansımıģtır. Aksaray - Esenler raylı sistemi, 1989 yılında isletmeye açılarak yeni bir geliģmenin baģlangıcını oluģturmuģtur yılı sonu itibariyle, Ankara, Konya, Bursa, Ġzmir, EskiĢehir ve Antalya illerinde raylı sistemler inģa edilerek isletmeye açılmıģtır. Bu yatırımların yansıra pek çok kentte de raylı sistemlerin inģaatı ve planlanması çalıģmaları sürdürülmektedir (http://www.ins.itu.edu.tr/ksogut/kentray.pdf). Kentçi raylı sistemleri iki sınıfta toplamak mümkündür: Hafif Raylı Sistemler Ağır Raylı Sistemler 1983 yılında Uluslararası Toplu TaĢımacılar Birliği nin, Uluslararası Hafif Raylı Sistemler Komisyonu Ģu tanımı yapmıģtır: Hafif raylı sistemler; kendi geçiģ hakkında, yeraltında, yer seviyesinde veya yükseltilmiģ Ģekilde iģletilebilen, modern tramvaydan hızlı transit sistemine kadar aģamalı bir Ģekilde geliģtirilebilen ray temelli bir taģımacılık biçimidir. Almanya, Ġsviçre, Belçika gibi 1950 lerde ve 1960 larda tramvayların topluca kapanmasından kurtulan ülkelerde; pek çok mevcut sistem modernize edilerek yenilenmiģ ve hafif raylı sistemler adını almıģtır. Tramvayların caddelerden kalktığı pek çok ülkede, 1970 lerin ortalarından bu yana tamamen yeni sistemler geliģtirilmiģtir. Kuzey Amerika, Asya Pasifik bölgesi ile Ġngiltere ve Fransa gibi birkaç Avrupa ülkesinde durum bu Ģekilde olmuģtur. Günümüzde, 50 ülkede 400 ü aģkın hafif raylı ulaģım ve tramvay sistemi mevcuttur. Bununla birlikte, dünya çapında 100 ü aģkın hafif raylı sistem planlaması söz konusudur (http://www.uitp.org/regions). Hafif raylı taģımacılık; tek araba veya kısa dizi halinde iģletilebilen, yer seviyesinde veya yükseltilmiģ yollarda kendine ait özel bir yolu ve çoğunlukla caddeleri kullanan bir kent içi elektrikli ulaģım sistemidir. GeliĢen ve hızla geniģleyen büyük kentlerin toplu yolcu taģıma ihtiyaçlarını karģılamak için geliģtirilen ve günümüz büyük kentlerinde yaģamı ve ulaģımı kolaylaģtıran, elektrik enerjisiyle çalıģan, çeken ve çekilen araçlardan oluģan bir sistemdir. 137

5 Temel özelliği; çalıģtığı yolun tamamıyla diğer kullanıcılardan ayrılmıģ olmasıdır (http://www.megep.meb.gov.tr). Hafif raylı sistemlerde, taģıtlar, kent içi yollarda diğer trafikten ayrılmıģ veya ayrılmamıģ olarak hareket etmektedir. TaĢıtlar, kg/metre uzunluğu geçmeyen hafif taģıtlardan olup, en fazla üç araçtan olaģabilmektedir. Tramvay, hafif raylı sistemlerden sayılmaktadır. Ağır raylı sistemlerde ise taģıtlar diğer trafikten tamamen ayrı özel yollarda ve güzergâhlarda iģlemektedir. TaĢıtlar genellikle 13,5 metreden uzun, 2,5-3,0 metre geniģliğinde ve kg/m. uzunluk ağırlığındadır. Hızları hafif raylı sistemlere göre daha fazladır. Metro ve banliyö sistemleri ağır raylı sistemlere örnek gösterilebilir. Dünyada ilk kentçi toplu taģım sistemi 1827 yılında New York da iģletmeye açılan Ommibus adı verilen, atla çekilen yaklaģık 18 kiģilik arabalardan oluģan sistemdir. Daha sonra bu sistem ABD nin diğer Ģehirlerine ve Avrupa ya yayılmıģtır. Kısa bir süre sonra 1832 yılında yine New York ta ilk raylı sistem, birinci kuģak hafif raylı sistem olarak tanınabilecek atlı tramvaylar iģletmeye konulmuģtur. Tramvayların yaklaģık ağırlığı 2000 kg, kapasitesi ise kiģilik olup, bir veya iki atla çekilmekteydi. Ommibus dan daha hızlı olan atlı tramvay hızla dünyaya yayıldı. Ġkinci kuģak hafif raylı sistem olarak bilinen, halatla çekilen tramvaylar ilk olarak 1873 yılında Sanfransisco da iģletmeye konulmuģtur. En kötü hava Ģartlarında dahi yüksek meyillere tırmanma özelliğine sahip olan sistemde hatlara sağlanan güç, önceleri buharlı, daha sonra ise elektrikli makinelerden sağlanmıģtır (Toplu TaĢım Kongresi,1978: 333). Son zamanlarda raylı sistem kavramı değiģmiģ, daha doğru deyimiyle geniģlemiģ ve esnek bir yapıya kavuģmuģtur. Bu geliģim tramvay ve metro arasındaki kapasite yelpazesini dolduran hızlı tramvay, hafif metro, yarı metro, ön metro kavramlarıyla tanımlanan yeni raylı sistemlere dayanmaktadır. Bu yeni sistemler, gerektiğinde diğer trafikle birlikte kent caddelerini paylaģan, koģullara göre değiģik biçimlerde ayrılmıģ yollardan veya tünellerden yararlanan, talebe göre kapasitenin arttırılmasını, dolayısıyla yatırımın aģamalı biçimde gerçekleģtirilmesini sağlayan, bu özellikleriyle de kentsel raylı sistemlere geniģ imkânlar kazandıran sistemlerdir. Tramvayla metro arasındaki bu sistemler, metro aģamasıyla sonlanma özelliğine de sahip bulunmaktadır (http://www.ins.itu.edu.tr/ksogut/kentray.pdf). 4. RAYLI TAġIMA SĠSTEMĠNĠN GÜNÜMÜZ KOġULLARINDA GEREKLĠLĠĞĠ Kentçi yolcu taģımacılığında raylı sistemleri, daha fazla yolcuyu, daha az araçla istenilen yerlere taģıdıklarından, trafiği yoğun büyük kentlerde, en azından ana koridorlar üzerinde ihtiyaç göstermektedirler. Genel olarak ulaģım sistemlerinin karģılaģtırılmasında bugüne kadar, maliyet ve yolculuk süreleri göz önüne alınmaktaydı. Artık bunların yanında kentçi ulaģımda düzenlilik, konfor, uygunluk ve elveriģlilik gibi servis kalitesinde tür seçiminde etken olmaktadır (Tarım,1978,185). Belirli talep düzeyine kadar, otobüslerin en ekonomik taģıma türü olduğu bilinmektedir. Ancak talep düzeyi yükselince otobüsler özellikle mevcut iģletme koģulları içinde yetersiz kalmakta, iģletme ortamlara ayrılmıģ olan raylı sistemlere alternatif çözüm olamamaktadır (http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3188.pdf). Otobüsler yolculuk talebi yüksek olan koridorlarda mevcut iģletme koģulları altında yetersiz kalmaktadır. ĠĢletme ortamları farklı olan raylı sistemler, getirdikleri konfor ile özel otomobil kullanıcılarını kendine çekebilmektedir. Mevcut iģletme koģulları içinde iģletilen otobüslerin sefer aralıkları ne kadar sıklaģtırılsa da, yeni ve temiz olsalar da, sürüģ ortamının konforsuzluğu ve genel trafik içinde seyahat süresinin uzaması nedeniyle raylı sistemlere alternatif olamamaktadır (http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3188.pdf) 138

6 Türkiye deki tüm Ģehirler ulaģım sorunlarını çözememiģlerdir. ġehirlerdeki cari olan dolmuģ taģımacılığı taģıma görevini yerine getiremediği gibi, bir derece toplu taģım araçları sayılan otobüslerin akımını da engellemektedir. Bu nedenle toplu taģım ulaģımını geliģtirmek için Ģehirlerde özel otobüs yolları tahsis etmek gerekir. Ancak mevcut Ģehirlerde yolların çok dar olması, uygulama gücünün sınırlı olması, çok dar yollarda bile toplu ulaģımı sağlayabilecek olan raylı taģımayı gerekli kılmaktadır(evren,1989,535). Bununla beraber bugün Ġstanbul da ana artellerin geniģletilmiģ ve metrobüs yolu açılmıģ olması bu arterlerdeki toplu taģımı önemli ölçüde kolaylaģtırmıģtır. ġunu da unutmamak gerekir ki, yeni yolların açılması, özel yolların yapımı gibi tedbirler kent içi ulaģımda hiçbir zaman tek çözüm değildir. Aksine bu tedbirlerden bir süre sonra açılan yeni yolların tekrar trafik tıkanıklığı sorunu ile karģı karģıya kalması muhtemeldir. Kent içi ulaģım sorunlarının çözümlenebilmesinde tek çıkar yolun toplu taģım sistemlerinin geliģtirilmesi olduğunun anlaģılmasıyla birlikte, yolcular için güvenilir toplu taģımacılık sistemlerinin kurulması ve özel otomobil sürücülerinin de özendirici ve caydırıcı bir takım uygulamalarla toplu taģım sistemlerine çekilmesi günümüz ulaģtırma sisteminin temel stratejisidir. Bu yaklaģım içerisinde baģta raylı sistemler olmak üzere, kent merkezlerinde büyük kapasiteli toplu taģımacılık sistemlerine öncelik verilmeye ve entegre toplu taģımacılık sistemleri oluģturulmaya baģlanmıģtır. KiĢilere mümkün olduğunca çok yolculuk alternatifi sunulmuģtur. Bu sunuģların ana hedefi ise kiģilerin özel oto ile kent merkezine giriģ taleplerini azaltmaktır (http://www.trafik.gov.tr/icerik/bildiriler/b6-45.doc) Kentte YoğunlaĢma Günümüzde nüfusun, kırların itici kentlerin çekici (ekonomik, sosyal, siyasal v.b.gibi) olması nedeniyle kentlerde yoğunlaģtığı görülmektedir. Türkiye de 1950 lerden sonraki ekonomik ve sosyal değiģimler, hızlı nüfus artıģından da etkilenerek kırsal alandaki nüfusu kentlere doğru itmiģtir. Ancak kentler, kırdan gelen insanlara ekonomik ve sosyal imkânlar sağlayamadığından dolayı kentlerde yeni sorunların oluģmasına yol açmıģtır. Kentler, bu göçe her bakımdan hazırsız yakalanmıģtır. Hızlı kentleģme yüzünden kent merkeziyle konutların arasında, ölçülü ulaģım ağının bulunmadığı plansız yapılaģma olmuģtur. Bu bozuk yerleģme düzeni, kendi yapısına uygun ulaģtırma iģlevini gereği kadar sağlamayan bireysel taģımacılığı doğurmuģtur. Dünyada döneminde kentlerde yaģayan nüfusun toplam dünya nüfusuna oranı %40 dan %46 ya çıkarken(2025 de bu oranın %60 olacağı tahmin edilmektedir), Türkiye de %44 den %74 e yükselmiģtir. KentleĢme oranını döneminde 30 puan yükselten Türkiye, bu açıdan 132 ülke içinde üçüncü sırayı almıģtır. Aynı dönemde Portekiz kentleģme oranını 32 puan attırarak %29'dan %61'e yükseltmiģtir (TÜĠK, Türkiye Ġstatistik Yıllığı, 2008: 33). Hızlı kentleģme birçok sorunu da beraberinde getirmiģtir. Kentlerdeki yoğun nüfusun sebep olduğu kalabalıklaşma maliyeti ihmal edilemez bir seviyededir. Örneğin kent içi ulaģımda milyonlarca insanın sürekli olarak yer değiģtirmesi hem trafik sıkıģıklığı nedeni ile zaman kaybına, hem de akaryakıt israfına yol açmaktadır. Ayrıca yaģanan stres verimliliğin düģmesine ve dolayısıyla üretim azalıģına neden olmaktadır (http://paribus.tr.googlepages.com/ulusoy_vural3.doc). KentleĢme, ulaģımı sağlayan yol olgusu ile ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle, kent planları yapılırken en düģük maliyete en fazla yarar sağlayabilmek için trafik planlamasının yapılması, baģka bir deyiģle arazi kullanımı ile ulaģım planlamasının birlikte ele alınması gerekmektedir. Ġnsan kentte değiģik iģlevleri olan canlı varlık olarak, bölgeler arasında ve 139

7 bölge içinde hareket halindedir. Bu hareketlilik, insan ve insanın kullandığı eģyanın yer değiģtirmesi yani kısaca ulaģım olduğuna göre, bütün bu aktiviteler belirli bir arazi kullanımı ile gerçekleģtiğinden, ulaģımı arazi kullanımının bir fonksiyonu olarak kabul etmek gerekir (http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik/b5.doc). Kent merkezlerinde yerleģim ve iģyeri kapasitesi doldukça yeni yerleģim ve iģyeri kent dıģına kaymaktadır. Kent geniģ bir alana yayıldıkça da yolculuk talebi artmaktadır. Artan yolculuk talebi toplu taģımacılığa büyük bir yük getirirken özel araç sahipliliğinde de önemli artıģlara neden olmaktadır. Tüm bunların bir sonucu olarak özel otomobil, minibüs ve otobüslerle yolculuk talebi karģılanamaz hale gelmiģtir. Yeni ulaģım planlama kararları çerçevesinde mevcut ulaģım sistemleri ile birlikte çalıģan ve Türkiye de yeni bir ulaģım sistemi olan raylı sistemler düģünülmektedir (http://www.arsiv.mmo.org.tr/pdf/11191.pdf). Nüfusu 1 milyonu aģan kentlerde, otobüs ve ara toplu taģım sistemleri bütün iyileģtirici çabalara karģın yolculuk taleplerini karģılamakta yetersiz kalmaktadır. Bunun nedeni nüfus yoğunluklu iģ merkeziyle, yoğun nüfuslu konut bölgeleri arasında yolların kapasitelerini aģan bir yolculuk taleplerinin bulunmasıdır (Aydemir,1979:639). Çünkü nüfusu milyonu aģan kentlere her yıl bine yaklaģan nüfus akın etmekte ve böylece kent merkezinde nüfus yoğunluğu artmaktadır. Kentin ana koridorlarında araçların uzun kuyruklar oluģturması dolmuģ ve otobüs konvoylarının uzaması, trafik sıkıģıklığına, insanların para ve zaman kaybına yol açmaktadır. Kent merkezinde trafik yoğunluğunun hızla artması özel bir takım önlemlerin alınmasını kaçınılmaz kılmıģ; ancak geçici önlem ve müdahalelerin sorunun çözümünde yetersiz kaldığı görülmüģtür. Bu dönemde geliģmiģ ülkelerde toplu taģıma (özellikle raylı sistemlere) öncelik tanıyan ulaģım planlama çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmalarda da özel oto kullanımının sınırlandırılarak; eģitlikçi, çevreci, güvenli ve konforlu özellikleriyle ön plana çıkan raylı sistemlere vurgu yapılmıģtır. Ankara da EGO Genel Müdürlüğü 1972 yılında kent içi ulaģım etüdünü yaptırarak çözümü raylı sistem de bulmuģtur(http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik/b5.doc) Toprak Fiyatları UlaĢım aynı zamanda bir arazi kullanım biçimidir. Kentlerimizde ulaģım mekânları için ayrılan kullanım yüzeyi, yerleģme toplam yüzeyinin % 20 ile % 40'ı arasında değiģmektedir. Gelecekte, diğer iletiģim sistemlerinin geliģmeleri ile belki ulaģım için ayrılan yüzeyde azalma sağlanabilecektir. Ancak Türkiye de bugünkü koģullar altında, değerli kentsel toprakların en etken ve verimli kullanılabilmeleri doğrultusunda ve diğer kent içi ulaģım kararlarının, planların bu etkenliği ve verimliliği de sağlayacak biçimde ulaģım sistemlerini ve ulaģım donatısını irdelemeleri ve kararlaģtırmaları gerekmektedir. SanayileĢme ve ekonomik kalkınma hızı kentleģme hızının oldukça gerisinde kaldığından artan nüfus istihdam edilememiģtir. Dolayısıyla kentlerin büyük bölümlerinde bu nüfus, yaģadığı çevreyi kendisi planlar hale gelmiģtir. Sonuçta, kendiliğinden bir düzensiz yerleģme ile niteliksiz bir ulaģım alt yapısı ortaya çıkmıģtır. Tüm bu sağlıksız geliģmeler karģısında yöneticiler, onları yasallaģtırmaktan baģka bir iģlem yapmamıģlar ve sorunlara çözüm getirememiģlerdir. Kent arazisinin sınırsız özel mülkiyete konu olması, plansızlıktan yararlanan çıkarcı grupların faaliyetleri ve buna karģı belediyelerin seyirci kalmaları ile imar yasasının uygulanmaması kentlerin plansız bir Ģekilde büyümelerine neden olmuģtur(http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik/b5.doc). Plansız ve hızlı kentleģme arsa taleplerini artırmakta, toprak fiyatlarını yükseltmekte, kentlerin mekânda yayılmasına yol açmaktadır. Kentlerin planlama ilkeleri yerine, piyasa ekonomisine göre Ģekillenmesi, çözümü pahalı sorunlar ortaya çıkarmaktadır (Türkan, 1978: 42). 140

8 Planlı kentlerde arsa piyasası içinde oluģan değerlere maddi gücü yetmeyen ve kırsal kesimden gelen insanlar, imarlı alanların dıģında yer seçmekte, belirli bir yoğunluğa ve dolayısıyla oy potansiyeline eriģtiğinde kentsel servislerden kısmen de olsa yararlanma imkânına kavuģmaktadırlar. Beraberinde taģıdığı bu potansiyel sayesinde, kendiliğinden olan bu geliģmeler yasallaģmakta ve benzer geliģmeleri destekler duruma gelmektedir. Sonuçta, görülmektedir ki iģyeri-konut yeri seçiminde büyük bir düzensizlik oluģmakta ve ulaģım planlarının rasyonelliği bozularak trafik olumsuz etkilenmektedir (http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik/b5.doc). W.Alonso nun kuramına benzer Ģekilde, merkezi alanlarda yüksek kira ve düģük ulaģım gideri yerine kentin düģük kira ve yüksek ulaģım gideri kompozisyonu oluģmaktadır. Kamu taģımasında tüm uzaklıklar için tek fiyat uygulamasına gidilmesi ulaģım gideri açısından farklı alanlarda yer seçme arasındaki farkı ortadan kaldırmıģtır. Günümüzde kent çevresinde banliyölerde, konut ve arsa maliki olmak ucuz ve kolaydır. Bu nedenle dar gelirliler zaman ve yolculuk maliyetini göze alarak kent çevresinde yerleģmeyi istemektedirler. Bunun sonucunda da arsa spekülatörlerinin çoğalmasına sebep olunmaktadır(ġsbir,1982: 52). Kent çevresine yerleģmiģ ailelerin, ulaģım taleplerinin karģılanması, sosyal devlet anlayıģının bir gereğidir. Bu talepler ucuz, güvenli, hızlı ve kolay olan raylı taģımla sağlanabilir. Bu arada, kent çevresinde toplu konut alanları oluģturan kamu, bu toplu konutlarda barınacak insanların ulaģımını ekonomik bakımdan raylı taģımla yerine getirebilir(kaynak,1986: 36) Altyapı Hizmetleri Kentsel ulaģımla ilgili her giriģimin baģlangıç noktası ulaģım plancılığı kavramıdır. Kentsel ulaģımla ilgilenen kiģilerin arazi kullanım biçim ve kararlarıyla ulaģım arasındaki ayrılmaz iliģkiyi çok iyi bilmesi gerekir. Kentsel ulaģım aslında, var olan kaynakları kullanma ve olabilecek kaynakları kullanılır hale getirme olayı, yani bir yönetim konusudur. Aslında kentsel ulaģımın ana konusu toplam maliyeti en az kullanacak ama etkenliği en fazlaya yükseltecek bir sistemi baģarıyla yürütebilmektir. Bu da iyi bir yönetim kültürünü gerektirir. Kentsel projelerin gerek planlama, gerekse uygulama sürecinde katılım temel bir koģuldur. Ayrıca kentsel ulaģımda baģarılı olmak için düģünceleri, sorunları, çözümleri halka ve ilgililere dönük olarak biçimlendirmek ve ifade etmek gerekmektedir. (http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/trafik/b5.doc) Kent içi ulaģımda planlamadan uygulamaya, iģletme ve denetime kadar çok sayıda kurum ve otorite söz sahibi olup yetkiler dağılmıģtır. Bu durum her geçen gün artan ulaģım talebine yönelik kararların alınmasını geciktirmekte ve zorlaģtırmaktadır. Bu yetki dağınıklığı gerçekten de konuyla ilgili olan kiģilerin yerine, uzman olmayan kiģilerin karar vermeleri nedeniyle gelecekte geri dönüģü imkânsız, kentin tarihi ve dengeli yapılaģmıģ dokusunu kent görünümünü bozan, halkın o kente özgü duygu ve düģüncelerini hiçe sayan (gereksiz yerlere katlı kavģaklar düzey ayrımlı geçiģler ve yaya üst geçitleri yapılması gibi), görünürde, kısa bir dönem için taģıt trafiğini rahatlatan, ancak bireysel araç kullanımını teģvik eden ve daha uzun dönemde çözümü daha zor, koridor veya alan ölçeğinde sıkıģıklığa yol açan uygulamalarla karģılaģılmaktadır. Türkiye de altyapı hizmetlerini gerçekleģtiren kurum ve kuruluģlar arasında eģgüdüm bulunmadığından ve bu hizmetler geleceğe yönelik olarak planlamadığından ihtiyaçları karģılamaktan uzaktır. Örneğin, bir haberleģme Ģebekesini kurmakla görevli bir kuruluģ; enerji, ulaģtırma veya yerel yönetim kuruluģlarından bağımsız çalıģabilmektedir. Bu kuruluģlar arasında eģgüdüm bulunmadığından yer yer kentlerde aynı yılda, aynı yolu birkaç 141

9 kez kazdıkları ve ulaģımı engelledikleri görülmektedir. Oysa optimal kent planlaması yapılırsa ve raylı taģım projesi uygulansa, bu projeden diğer bütün kuruluģlar yararlanabilir ve aynı zamanda da hatlarını raylı taģım hatlarıyla birlikte yürütebilir. EĢgüdüm sağlanarak, kamuya yüklenecek maliyetler de böylece azaltılabilir (Dinler,1994:153; Thomson,1974: 25). Türkiye Kamu Yönetimi yapısı, yerelleģmeye izin vermemesi nedeniyle ulaģım konusu ile birlikte, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve yönlendirilmesi konusunda esnek bir yapı sağlayamamaktadır. Ülke genelindeki tek bir mevzuatla, hem anakent alanları, hem de küçük ölçekli kentleri yönetebilmek artık mümkün değildir. Ayrıca, yerel ölçekte yönetim ve kalkınmaya yönelik yasama yapılamaması da baģarılı kentsel yönetimlerin oluģturulmasını zaman zaman kısıtlayan bir faktör olabilmektedir. UlaĢtırma altyapılarının ne denli pahalı olabilecekleri göz önüne alındığında, yerel yönetimlerin finansman olanaklarının arttırılması bir baģka önemli koģuldur. (http://www.imoizmir.org.tr/userfiles/file/izmir-kent- Sempozyumu/bildiriler/bildiriler/ pdf). Büyük kentlerin yönetsel, ekonomik ve ticaret merkezi niteliği taģımaları hızla artan nüfusları ve her bakımdan büyük öneme sahip kent içi ve çevre yolları trafik sorununa neden olan baģlıca bölgesel faktörlerdir. Bunun yanında, bu kentler sahip oldukları tarihi eserler, doğal güzellikler, sağlık tesisleri, üniversiteler, spor kompleksleri ve sanayi tesisleri bakımından da birer cazibe merkezi halini almıģlardır. Ayrıca azgeliģmiģ ülkelerin kentlerinde iģ merkezleri belli bir yerde toplandığından, merkeze yönelik yollarda trafik yoğunluğu yüksek olmaktadır (http://www.arem.gov.tr/proje/ ars_rapor/trafik/b5.doc). Kentlerimizde son yollarda giderek artan kent merkezi dıģında çoğunlukla üst gelir gruplarının oturduğu düģük yoğunluklu ve toplu taģımla bütünleģtirilememiģ toplu konut alanları, otomobilli yolculukları desteklemektedir. Ayrıca, kampüs türü kentsel kullanımların (alıģveriģ merkezi, okul, iģyeri, hastane gibi) mevcut kent dokusu ile bütünleģtirilmemesi ve toplu taģım sistemleri ile desteklenmemesi özel araç bağımlılığını artırmaktadır. Tek merkezde yoğunlaģan kentsel kullanımlar, otomobil kullanımını desteklemektedir. (www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3064/oik594.pdf) Otomobilin artmasına paralel olarak ortaya çıkan sorunların teknoloji ile çözümlenemeyeceği ve toplu taģıma sistemlerine ihtiyaç duyan büyük kitlelerin var olduğu fark edilmiģ, böylece taģıt yerine insan öncelikli planlar yapılmaya baģlanmıģtır (http://www.trafik.gov.tr/icerik/bildiriler/b6-45.doc). Ayrıca ekoloji ve estetik değerlerin ön plana çıkması toplu taģıma araçlarının çözüm olarak görülmesini sağlamıģtır Yıllarında petrol krizinin patlak vermesi de toplu taģımı tek alternatif kılmıģtır. Böylece özel oto ulaģımının maliyeti yükselmiģ, taģıtlar için kurulacak karayolu ağları finanse edilemez hale gelmiģtir. Bu durum otomobil odaklı ulaģım düģüncesinin değiģmesini zorunlu kılmıģtır. AĢırı yoğun ulaģım hatlarında, özel araçlarla ulaģımın sağlanmasının uygun bir çözüm olmadığı bilinmektedir. Özellikle sabah ve akģam iģ çıkıģ saatlerinde, ulaģımın ana arterlerine yoğun bir talep olmakta ve insanlar, özel araçlarında, servis araçlarında ve belediye otobüslerinde oldukça fazla zaman kaybına uğramaktadır. Yollara yapılan büyük yatırımlara rağmen trafik karmaģası daha da artar hale gelmiģtir. Otobüsler, trafikte ayrı otobüs Ģeritleri kullanılmadıkça trafik sıkıģıklığında hareketsiz kalırlar. Ayrı otobüs Ģeritleri kullanılsa dahi raylı ulaģım sisteminden daha yavaģ ve daha az konforludurlar. Kapasiteleri az ve yüksek trafik hacimleri için yetersizdirler. AĢırı doygunluğa sebep olurlar (www.arsiv.mmo.org.tr/pdf/11189.pdf). 142

10 Kentsel alanlarda bir diğer en önemli durum da, ana ve bağlantı yollar üzerindeki yapılarda yoğun ticaret kullanımına izin verilmesidir. Bu durum da çoğunlukla imar planlarınca oluģturulmaktadır. Bu ticari kullanımların sebep olduğu trafiğin, dur-kalk, park, giriģ-çıkıģ ihtiyaçları, özellikle servis yollarının bulunmadığı durumlarda, bu ana yollardaki trafik kapasitesini düģürmekte, akım güvenliğini tehdit etmektedir. Zaman zaman bu yollar üzerinde trafiği rahatlatmak üzere yapılan seviyeli kavģaklar, ciddi bir Ģebeke analizi yapılmadan (ve çoğunlukla da tasarım ilkelerine aykırı geometrik düzenlemeler nedeniyle) inģa edilmekte ve bunlar da sorunu bir baģka yere taģımaktan baģka iģe yaramamaktadır (http://www.imoizmir.org.tr). Büyük kentlerimizde bazı koridorlarda yolculuk taleplerinin ulaģtığı düzey, raylı sistemlerle hizmet verilmesini zorunlu kılmakta, kentsel raylı sistemlerin uygulanmasında gecikilmiģ olması büyük kentlerimizde yaģanan sorunların temelini oluģturmaktadır (www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3068/oik451.pdf). Raylı sistemler, yukarıdaki durumlara göre tıkanıklığı önlemede önemli bir yoldur. Bir çok büyük Ģehirlerdeki uygulamalar, demiryolu bazlı toplu taģıma sistemlerinin yüksek trafik hacimleri ile baģ edebilmenin tek yolu olduğunu ortaya koymuģtur. Raylı taģıma sistemi Ģehir içi ve Ģehirler arası hızlı kitle taģıma sistemlerinin en ekonomik Ģeklidir. Hafif raylı sistem araçları ile taģınan yolcu sayısı fazla olduğu için Ģehir içinde lastik tekerlekli araçlara olan talebin düģmesine sebebiyet vererek trafik sıkıģıklığını da önemli ölçüde azaltacaktır. Yine modern, hızlı, konforlu ve güvenli olmasından dolayı tercih edilerek Ģehir içi trafik probleminin çözümü yönünde olumlu katkıda bulunacaktır (http://www.arsiv.mmo.org.tr/pdf/11189.pdf). Bu çerçevede raylı toplu taģım kullanımını gerektirecek yolculuk talebinin olduğu kentlerde raylı toplu taģım sistemlerinin kurulmasına baģlanılmıģtır. Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Konya da raylı sistemlerin bir bölümü iģletmeye açılmıģtır. Raylı sistemlerin bu kentlerimizde yaygınlaģtırılması ile Ġzmir, Bursa, Adana da yapımı, diğer bazı kentlerde ise planlama çalıģmalara devam etmektedir (www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3064/oik594.pdf). Kalkınma Planlarında kent içi ulaģım sorunları IV. BeĢ Yıllık Kalkınma Planına kadar ülkesel ulaģım sorunlarının kent içindeki uzantısı olarak algılanmıģ ve bu doğrultuda sorunlara bakılarak öneriler getirilmiģtir. IV. BeĢ Yıllık Kalkınma Planından itibaren büyük kentlerde raylı sistemlerin yapımına ve otobüs taģımacılığına öncelik verilmesi, arazi kullanım kararları ile uyumlu ulaģım ana planı yapılması konuları yer almıģ, ancak bu konularla ilgili yetki ve sorumlulukların belirlenememesi, kaynak kullanımının ve yeterli koordinasyonun sağlanamaması gibi nedenlerle bu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi sınırlı kalmıģtır (www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3064/oik594.pdf ). 5. RAYLI SĠSTEMLERĠN SAĞLAYACAĞI YARARLAR 5.1. Ekonomik Yararlar Ekonomi bilimi kısaca kıt kaynakların rasyonel değerlendirilmesini ve insanların yararına sunulmasını inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. UlaĢım alt sistemlerinin ekonomik yararları da yatırım ve iģletme maliyetlerinin en aza indirgenmesini içermektedir. Ekonomik yararlar çevresinde yatırım ve iģletme maliyetleri içerisindeki dıģ ödeme oranı ve sistemde istihdam edilen personel sayısı da dikkate alınmalıdır. 143

11 UlaĢtırma alt sistemlerinin, en önemli yanları taģıyabilecekleri kapasite oranıdır ve taģınacak yolcu sayısının maliyetler üzerinde belirleyici etkisi vardır. UlaĢtırma sistemlerinde verim, iģletilen sistemin sonucunda, taģınan yük ve yolcunun sayısal değeri toplamıdır. Ekonomik verimliliği; çıktı değerinin, ulaģtırma iģlevinde kullanılan üretim faktörüne oranı olarak tanımlanabilir. Birim girdi baģına (yakıt, iģgücü, araç amortismanı, yol v.s. karģılığı) kaç yolcunun, kaç km götürdüğünü ifade eder (Disk Genel ĠĢ Sen.,1979: 29). Verimlilik ulaģım sistemlerinin kârını etkilemektedir. UlaĢım sisteminde verimliği artırmak için ya da yatırım iģletme giderini azaltmak ya da daha fazla yolcu ve yük taģımak gerekir. Bu durum da ancak raylı sistemlerle mümkündür. Ġnsanların süper hızlı trenlere gereksinim duymalarının nedeni taģımacılık kesiminde karayolu ve havayolundaki yüklü trafiğin oluģmasıyla kara ve hava koridorlarının bu ağır yükü kaldıramaz durumuna gelmiģ olmasıdır. Ayrıca kısa sürede daha çok yük ve yolcuyu, ucuza ve güvenle taģıma imkânı raylı taģıma aittir (Akagün,1990: 29). Ülkemizde karayolu yolcu ve yük taģımacılığında, son otuz yılda diğer türler ile yapılan taģımacılıklara kıyasla hızlı bir geliģme olmuģ, bu dengesiz geliģmenin sonucu olarak karayolu taģımasının payı her iki taģıma için hızla artarak % 90'ın üzerine çıkmıģtır. Bu geliģme sırasında yolcu ve yük taģımacılığı yapan firma sayıları ile taģıma kapasiteleri de hızla artmıģ, böylece taģımada atıl kapasite oluģurken verimli, ekonomik ve güvenli bir taģımacılığı zorlaģtıran yıkıcı bir rekabet ortamı oluģmuģ, bu ortamda bir yandan trafik kazaları artarken, diğer yandan trafikte ağır taģıt oranının fazlalığı ve bu taģıtların önemli kısmının aģırı yüklenmesi sonucu karayollarımızda beklenenden daha hızlı bozulmasına yol açmıģtır (http://www.karid.org.tr/upload/data/image/dpt%209%20zel%20ihtisas%20 komisyon.doc ). Raylı sistem taģımacılığında, yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, iģletme maliyetleri karayolu taģımacılığına göre daha düģüktür. Ayrıca kaza riskleri, enerji tüketimi, trafik sıkıģıklığı ve personel istihdamı kara yolu taģımacılığına göre daha azdır. Bununla birlikte raylı sistem taģıma kapasitesi, karayolu taģımacılığına göre çok daha yüksektir. Bütün bu Ģartlar günümüzde raylı taģımacılığın yaygınlaģmasını hızlandırmıģtır (http://orgm.meb.gov.tr/megep/megep_tanitim_rehberi/41_rayli_sistemler_al ANI.pdf ). Hem araç hem de altyapı açısından daha basit, daha temel hafif raylı sistem çeģitleri, geliģmekte olan ülkelerde hafif raylı sistemleri maliyetleri açısından karģılanabilir kılmaktadır. Bu ilkenin baģarılı örnekleri, yolcu sayısının oldukça yüksek olduğu Ġstanbul, Ankara ve Konya daki sistemlerdir. (www.uitp.org/regions/europe). Aynı kapasitede taģımacılık için demir yolları kara yolları ve deniz yollarına göre daha az arazi gerektirmektedir. Platform geniģliği 13,7 metre olan çift hatlı, elektrikli bir demir yolu hattı kapasite acısından 37,5 m geniģliğinde altı Ģeritli bir otobana eģ değerdir. Buna göre kara yolları 2,7 kat daha fazla arazi kullanımı gerektirmektedir (http://www.mmo.org.tr/resimler/ekler/b7e926154c1274e_ek.pdf). Demir yolu yapım maliyeti de kara yoluna göre daha ucuzdur. Otobanın 1 km sinin yapım maliyeti; tek hatlı, sinyalizasyonlu ve elektrifikasyonlu bir demir yoluna göre düz arazide 8 kat, orta engebeli arazide 5 kat daha pahalıdır. Deniz yolu taģımacılığında da aynı kapasitede tasıma için 55 metre deniz geniģliği gerekmektedir (http://www.mmo.org.tr/resimler/ekler/b7e926154c1274e_ek.pdf). Karayollarındaki kazalar ölümlerin yanında, ülke ekonomisine de ağır maliyetler yüklemektedir. Trafik kazaları bir yılda 200 milyar doların üzerinde maddi hasara sebebiyet vermektedir. Trafik kazalarının sebep olduğu hasarların büyük bir kısmı Ģehir içi yollarında 144

12 meydana geldiğine göre çözüme de buralardan baģlamak gerekir. Bu aģamada yapılacak olan en anlamlı çözüm trafiğin toplu taģımacılık haline getirilmesidir. Toplu taģımacılık da en iyi raylı sistemler ile sağlanabilir (http://beyaz.net). Diğer yandan kara yolu taģımacılığının yol açtığı olumsuzlukları asgariye indirmek için, bir yandan kara yolunda çalıģan araçların kullandığı petrol türevi yakıtlar yerine yeni nesil yenilenebilir enerji türleri araģtırılmaya baģlanmıģ ve güvenli araç teknolojisi ile güvenli yollar için yol yapım teknikleri geliģtirilirken, diğer yandan tasıma türlerinin etkinliği artırılmıģtır. Bu doğrultuda tasıma maliyetleri de göz önüne alınarak daha ucuz tasıma türleri olan raylı sistemler e ve iç su yolu taģımacılığı na ağırlık verilmesi, toplu tasıma ve kombine taģımacılığın desteklenmesi için çalıģmalar yoğunlaģtırılmıģ ve hayata geçirilmiģtir (http://www.mmo.org.tr/resimler/ekler/b7e926154c1274e_ek.pdf). Metro sistemleri diğer ulaģım sistemleri arasında çevreci özellikleri ön plana çıkan toplu taģım sistemleridir. Günümüzde ulaģım sistemlerinde yoğun bir biçimde kullanılan ve dünyadaki ekonomik sistemlerin ana öğesi olan petrol ürünlerine olan bağımlılık, metro sistemlerinde yerini elektrik kullanımına bırakmıģtır. Sonuçta ekonomik olarak dıģa bağımlı olunan petrol ürünleri fiyatlarındaki dengesiz artıģlardan olumsuz etkilenmeyen ve bunun yanında petrol ürünlerinin doğaya yaptığı olumsuz etkileri içermeyen metro sistemleri yerel yönetimlerce de tercih edilmektedir. Gelecekte petrol durumunun dünyada nasıl bir hale geleceği hakkında net bir veri ortada olmadığından dolayı metro sisteminin uygulanması desteklenmelidir. Demiryolları gerek yük ve gerekse yolcu taģımacılığında diğer sistemlere kıyasla daha az enerji tüketmektedir. Bu manada Almanya'da yapılan bir çalıģma da yolcu taģımacılığında demiryolunda tüketilen eneri 1 kabul edilirse, otoyolda tüketilen enerji 3 olmaktadır. Buna eģdeğer taģıma yapan hava yolunda 5.2 olmaktadır. Yük taģımacılığında ise demiryolunda tüketilen enerjiyi 1 kabul edersek karayolunda 3, havayolunda 1.3 birim olmaktadır (http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11189.pdf ). Uluslararası Demiryolları Birliği'nin bir raporuna göre bir yolcu 1 kwh enerji harcayarak tren ile 5 km., Otomobille 1.7 km., Uçakla 1.1 km. seyahat edebilmektedir. Ankara belediyesinin Ģehir içinde çalıģtırdığı toplu taģıma sistemlerinde yapılan bir araģtırmada ise, Enerji verimliliği yönünden taģınan yolcu sayısı ve tüketilen enerji miktarından yola çıkılarak, bir yolcu baģına Metro'nun otobüse göre 3.6 kat, Ankaray'ın ise otobüse göre 3.9 kat daha az enerji tükettiği görülmüģtür (http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11189.pdf ). Yalnızca bu veriler bile enerji verimliliği ve çevre sağlığı açısından demiryolu taģımacılığının önemini göstermektedir. Raylı taģım sistemlerinin bu ekonomik yararlarının yanında; çevreye olumsuz etkileri en az düzeyde olduğundan, sosyal harcamaların da azalmasına yol açacak ve böylece ekonomide artı tasarruf elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Yolculuğun genel giderlerinin düģürülmesi, yolculuk süresinin kısaltılması ve ücretlerin düģürülmesi, raylı taģımı kullananların baģlıca önemli yararları olarak da sayılabilir (Evren,1978: 273). Yolcuların büyük kısmının raylı sistemle yapılmasıyla; otobüs, otomobil ve kamyonlardan kaynaklanan yol bakım giderleri azaltmakta ve araçların sayısal artıģından, karayollarının yetersiz ve elveriģsizliğinden, dikkatsizlik ve uykusuzluktan kaynaklanan kaza giderlerinden de azalmalar olacaktır. 145

13 5.2. Sosyal Yararlar UlaĢtırma, ihtiyaç ve imkânları daha yaygın deyimiyle talep ve arzın karģılıklı etkileģimi bağlamında geliģmiģtir, geliģmektedir. Giderek ekonomisi büyüyen ve zenginleģen dünyada, daha fazla taģıma, daha güvenli, daha kısa sürede, daha konforlu, güvenilir ve dakik ulaģım isteği öne çıkmaktadır. Bilim ve teknolojinin geliģimi sayesinde, bu ihtiyaç ve istekler doğrultusunda ulaģtırma sistemi oluģmakta ve varlığını sürdürmektedir (DPT, 2009). UlaĢım sistemlerinde olması beklenen en önemli üç kriter; güvenlik, hız ve konfordur. Araç trafiğindeki tıkanmalar, yüksek enerji maliyeti, trafik kazaları, araçların neden olduğu hava kirliliği ve gürültünün giderek büyüyen toplumsal maliyeti demiryolu ulaģımını karayoluna göre çok daha avantajla kılmaktadır. Avrupa Birliğine üyelik konusunun gündemde olduğu bu zamanda öncelikle demiryolu ulaģımındaki seviyeyi artırma yönünde çabalar atılması gerekmektedir (http://www.istanbul-ulasim.com.tr/dergi). Raylı taģıma sistemleri, bugün hızlı ve plansız geliģen kentlerimizde ulaģtırma sorununun çözülmesinde en önemli planlama aracı olarak kabul edilmelidir. Kentsel geliģiminin yönlendirilmesinde otobüsün yeterli olabileceği güzergâhta geliģmeyi özendirme amacı ile raylı taģıma sistemine geçilmemeli, raylı taģıma sistemi, gerekli olduğu yere, gerekli olan zamandan önce gerçekleģtirilerek bir ulaģtırma aracı olarak kullanılmalıdır. Raylı taģıma sistemi maliyeti en aza indiren, buna karģılık sosyal yararı en fazla olacak Ģekilde tasarlanmalıdır. UlaĢım sorununa tam ve kesin bir çözüm getirilmek isteniyor ise, düģük kapasiteli, besleyici sistemlerin, raylı taģıma sistemleri ile ortak bir Ģekilde çalıģması sağlanmalıdır ( Sosyal yarar, bir bedel ödemeksizin sağlanan somut veya soyut değerlerdir. Bir kiģinin raylı taģıma ile iģine zamanında yetiģmesi, temiz hava bulabilmesi, araç gürültüsünden ve stresten uzak kalması, ucuz ücretle yolculuk yapabilmesi sosyal yararlara verilecek örneklerdir. Sosyal yararın önemini kavrayan geliģmiģ ülkeler bugün saatte hızı Km/saat, ucuz ve güvenli olan raylı taģım sistemini gerçekleģtirebilmiģlerdir (Japonya,1989: 106). Sosyal zarar ise üçüncü kiģilere verilen zararlardır.1985 yılında Ġstanbul daki trafik araçlarının bileģiminde özel otomobillerin payı %65 tir. Buna karģılık, otomobillerin yolcu taģımasındaki payları %17,4 dür. Ayrıca kent yollarındaki tıkanıklığın baģlıca nedenlerinden biride özel otolar olduğu söylenebilir (Yayla-Gerçek,1989:10). Ġstanbul'da trafiğin genel yapısına baktığımız zaman Ġstanbulluların günlük yaģantıları içinde 16 farklı araç ile seyahat ettiğini söyleyebiliriz. Toplam ulaģım içinde kara taģımacılığı yüzde 90 ile aslan payına sahiptir ve bunda da özel araçlar, yüzde ile önemli bir paya sahiptir. Ġstanbul nüfus yoğunluğuna da bağlı olarak, Türkiye'de araba sayısının en yüksek olduğu ildir yılında kayıtlı araba sayısı 'tü ve her gün yeni araba trafiğe çıkmaktadır. DolmuĢların Ġstanbul içi trafiğindeki payı yüzde 22.18'dir ve otobüslerin payı ise sadece yüzde 15.25'tir. Demiryolu taģımacılığının payı yüzde 6-7'dir ve maalesef üç yanı denizlerle çevrili olan Ġstanbul'da deniz taģımacılığının payı toplamda yüzde 3 civarındadır (Öktem, 2007). Otobüs ulaģımı bugün dünyanın birçok yerinde müģteri talebine cevap verememektedir. Otobüs ile ulaģım çoğunlukla güvenilmez, sıkıcı, rahatsızlık verici bir hizmet olarak görülmektedir. Otobüs yolcularının Ģikâyetleri, durak yerlerinin uygunsuzluğu, sistem metro olunca bu Ģikayet kalkıyor, genel trafik içinde olma nedeniyle yolculara rahatsız eden manevralar, duruģ-kalkıģlar, genel trafik ve duraklar nedeniyle ticari hızın düģük olması, sefer düzensizliği ve sefer aralıklarının açıklığı nedeniyle aģırı doluluk, verimsiz iģletmecilik nedeniyle bilet ücretlerinin yüksekliği olarak sayılabilir. Bu olumsuzluklar karģısında 146

14 plancılar, kent yöneticileri yüksek kamu kaynağı gerektiren raylı sistemlere yönelmektedirler (www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3188.pdf). Evinden iģine giderken ve iģinden evine dönerken iģ görenler balık istifi gibi yaptıkları ara toplu taģım yolculuklarında, tüm enerjilerini ve sabırlarını tüketmektedirler. Böylece bu insanların evinde ve iģinde mutluluğu ve verimliliği söz konusu olamaz. Oysa iģinden çıkan bir kimsenin konforlu bir yolculuk ortamında evine ulaģması en doğal hakkıdır. Türkiye de tüm üretime emeğini veren insanlara eziyet etmeyen bir ulaģım sistemi olan raylı taģım sunulmalı ve dolmuģ-minibüs gibi Az GeliĢmiĢ Ülkelerin kullandıkları bu araçları halkın hizmetine sunulmaktan vazgeçilerek, insanların cefa ve eziyetleri en aza indirilmeli, mutluluk ve verimlilikleri artırılmalıdır. Hareketlerimizdeki rahatlıkla, sağlıklı yaģamamız arasındaki iliģki göz önüne alınırsa, raylı taģımın sunacağı yolculuktaki konfor unsurlarının önemi anlaģılacaktır. Ġnsan sağlığı para ile ölçülmeyen değerlerdendir. Ġlk yatırım maliyetleri yüksek olacak diye kiģilere sağlıklı yolculuk sunacak raylı taģımadan kaçınmak, toplum refahından vazgeçmek demektir. Bu da oldukça yanlıģ bir düģünce ve uzun vadede ise toplumsal refahtan bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, raylı taģım tesadüfü kazalar dıģında, hemen hemen hiçbir ölümcül kazaya yer vermeyecek kadar güvenli bir teknik donanıma sahiptir. Metro sistemlerinin uzun ömürlü olması, hızlı eriģim sağlaması, bir seferde diğer ulaģım alternatiflerine göre çok daha fazla yolcu naklini gerçekleģtirebilmesi, karayolu ulaģım öğelerine göre çok daha az yer kaplaması, yer altından gitmesi halinde kamulaģtırma maliyeti olmaması, trafik problemi yaratmaması aksine trafik sorunu için rahatlama sağlaması vb. nitelikleri ile metro sistemleri karayolu ulaģım sistemine göre çok daha fazla cazip bir ulaģım seçeneği olarak ön plana çıkmaktadır. Kitlesel yolculuk için çok büyük avantajlara sahip olan raylı sistemler, kent içi trafikte son zamanlarda çok sıkıntılar yaģatan otopark sorununun da yaģanmamasını sağlamaktadır (http://www.arkitera.com). Türkiye de meydana gelen motorlu kara taģıtlarına iliģkin kaza istatistikleri, raylı sistem yatırımları önerimizi destekleyici niteliklerdir ve yine belirtmek gerekirse Türkiye de yaklaģık her yıl 100 binin üzerinde trafik kazası meydana gelmekte ve 500 nin üzerinde kiģi ölmekte, 80 bine yakın da sakat kalmaktadır. Maddi hasar ise milyar dolarlarla ifade edilmektedir. Trafik kazalarından kaynaklanan maddi kayıplar, istatistiklerde yansıtılanın çok üzerindedir. Kazaya karıģanların yakınlarının üzerinde yarattığı sosyal sorunlar ise son derecede büyüktür. Her yıl binlerce aile, etkisi sürekli ve parasal karģılığı ölçülemeyecek manevi kayıplara uğramaktadırlar. Trafik kazalarının çokluğu, bir baģka deyiģle, karayolu trafik güvenliğinin olumsuz durumu, ülkemize turist olarak gelmeyi düģünen yolcular üzerinde de caydırıcı olmaktadır (http://www.karid.org.tr/ upload/data/image/dpt). Demiryolu ulaģımının raya bağlı olması ve genellikle iklim Ģartlarından karayoluna göre daha az etkilenmesi güvenliğini, konforunu ve rahatlığını artırmaktadır. UlaĢtırmanın güvenli olması onun tehlikesiz ve risksiz olması demektir. Uluslar arası Demiryolları birliği istatistiklerine göre 1 milyar yolcu-km. baģına; kazalarda ölen yolcu sayısı demiryolları ve hava yollarında 1 kiģi, karayollarında ise 30 kiģidir. UlaĢtırma sistemlerinde ölüm riski 1 milyar yolcu-km baģına; demiryollarında 17 iken karayollarında 140, yaralanma riski demiryollarında 41 iken karayollarında 8500 ile arasındadır (http://arsiv.mmo.org.tr/ pdf/11189.pdf). Kent içi ulaģımda öncelikle toplu taģım sistemlerinin ve bu sistemlerden de raylı toplu taģım sisteminin tercihi temiz çevre, ekonomik ve hızlı taģımacılık adına çağdaģ bir 147

ENTEGRE OLMUġ ULAġIM SĠSTEMLERĠNĠN YOLCULUK TALEBĠNDEKĠ DEĞĠġĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ; ġġġhane-atatürk OTO SANAYĠ RAYLI SĠSTEM HATTI ÖRNEĞĠ

ENTEGRE OLMUġ ULAġIM SĠSTEMLERĠNĠN YOLCULUK TALEBĠNDEKĠ DEĞĠġĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ; ġġġhane-atatürk OTO SANAYĠ RAYLI SĠSTEM HATTI ÖRNEĞĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ENTEGRE OLMUġ ULAġIM SĠSTEMLERĠNĠN YOLCULUK TALEBĠNDEKĠ DEĞĠġĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ; ġġġhane-atatürk OTO SANAYĠ RAYLI SĠSTEM HATTI ÖRNEĞĠ Yüksek Lisans Tezi MEHMET ÇAKIR ĠSTANBUL,

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

(5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR

(5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR (5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR ÖZET Ulaşım ve iletişim bakımından ayrı bir öneme sahip olan İstanbul un başta gelen sorunlarından

Detaylı

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 ENERJĠ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJĠ SEKTÖRÜ GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 II. Türkiye de Enerji... 7 III. Elektrik Enerjisi... 8 III.1 Elektrik Enerjisi Sektörünün Özellikleri... 11 III.2 Elektrik Sanayiinin Teknolojik

Detaylı

Serbest Bildiri Oturumu-4

Serbest Bildiri Oturumu-4 Serbest Bildiri Oturumu-4 BaĢkanlar: Prof. Dr. Muhittin ÖZDĠRĠM, Salih IRMAK Tarih-Saat: 22 Ekim 2004-16.00/17.40 Salih IRMAK: Zaman bakımından oturumların en fakiri bu bölüm. Bu nedenle zamanı iyi kullanmamız

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ

KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1053-1065, ANKARA-TURKEY KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ Hüseyin DURGUTER

Detaylı

Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE.

Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE. BMSIJ Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE Sefer GÜMÜġ 1 BĠR ARAġTIRMA ÖZET Globalleşen Dünya da sınırların tamamen

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ

MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ - ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ LĠSANS BĠTĠRME ÖDEVĠ ALIġVERĠġ MERKEZLERĠNDE KENT MERKEZĠ SĠMULASYONU - ĠSTANBUL KOZZY, MEYDAN, ĠSTĠNYEPARK,

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

Çalışma grubunun amacı Çalışma biçimi

Çalışma grubunun amacı Çalışma biçimi Nüfusbilim Derneği olarak, sadece ailelere ve/veya sadece kamu kurumlarına bırakılmayacak kadar büyük ve önemli olan bu toplumsal müdahale alanında, sivil toplum kuruluģlarının, belediyelerin, kamu kurumlarının,

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER Şafak KAYPAK Özet Bu çalıģma, küreselleģme sürecinde kentlerin markalaģmasını

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI OECD ULAŞTIRMA ARAŞTIRMA MERKEZİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ Hız Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI AV R U PA K O N F E R A N S I EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ ULAŞTIRMA BAKANLARI AVRUPA KONFERANSI

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 EKĠM 2010 EYLÜL 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 Ekim 2010 SUNUġ Cumhuriyetimizin 100. kuruluģ yılında TR21 Trakya Bölgesinin sürdürülebilir bir Ģekilde kalkınan,

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2011-84 KÜMELERĠN ĠNOVASYON KAPASĠTESĠNĠN KAYNAK TABANLI GÖRÜġ ÇERÇEVESĠNDE ĠNCELENMESĠ Proje Yöneticisi Yrd.

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

EĞĠTĠM ve GELĠR DAĞILIMI EġĠTSĠZLĠĞĠ

EĞĠTĠM ve GELĠR DAĞILIMI EġĠTSĠZLĠĞĠ KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:15 Aralık/2008 EĞĠTĠM ve GELĠR DAĞILIMI EġĠTSĠZLĠĞĠ Abstract Ġsa ALTINIġIK * Hasan Sencer PEKER ** Each individual in an economy may not be able to earn revenue to live by

Detaylı

2004-2023 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ İSTANBUL A ETKİLERİ (RAYLI SİSTEMLER, 4.LEVENT-HACIOSMAN ÖRNEĞİ)

2004-2023 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ İSTANBUL A ETKİLERİ (RAYLI SİSTEMLER, 4.LEVENT-HACIOSMAN ÖRNEĞİ) T.C. Bahçeşehir Üniversitesi 2004-2023 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ İSTANBUL A ETKİLERİ (RAYLI SİSTEMLER, 4.LEVENT-HACIOSMAN ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans Tezi Hacı Mehmet TOPALOĞLU

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı

E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

Detaylı

LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI VE RĠSK ANALĠZLERĠ

LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI VE RĠSK ANALĠZLERĠ T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI VE RĠSK ANALĠZLERĠ Volkan PEKER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ: ADIYAMAN-GAZİANTEP ÖRNEĞİ MAHMUT GÜVEN YÜKSEK LİSANS TEZİ. İşletme Anabilim Dalı

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ: ADIYAMAN-GAZİANTEP ÖRNEĞİ MAHMUT GÜVEN YÜKSEK LİSANS TEZİ. İşletme Anabilim Dalı KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ: ADIYAMAN-GAZİANTEP ÖRNEĞİ MAHMUT GÜVEN YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU Adıyaman Adıyaman

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı