This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014."

Transkript

1 Bu metin Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

2 IRAK PETROLÜNDE TÜRKĐYE NĐN ÖNEMĐ Salem KHALAF 1 Özet Petrol, son 100 yılda içinde bulunduğumuz dünya siyasetini belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Sanayileşmiş ülkeler açısından, enerji kaynaklarının elde edilmesi ve güvenliğinin sağlanması, vazgeçilmez hedefler arasında yer almaya başlamıştır. Enerji kaynaklarıyla tüketim merkezlerini buluşturan taşıma hatları, geçtiği güzergâhları da önemli hale getirmektedir (Türkiye örneği). Bu güzergâhı elinde bulunduran ülkeler, çok büyük bir askeri, siyasi ve iktisadi gücü de elinde tutmaktadır. Ortadoğu coğrafyası, günümüzde sahip olduğu enerji kaynakları dolayısıyla krizlerin, savaşların ve çatışmaların odağı olmaya devam etmektedir. Enerji kaynaklarının egemenliğine dayalı bir siyasi anlayışın dünya siyasetine yerleşmesi ve Ortadoğu'da zengin petrol rezervlerinin olduğunun anlaşılması, Ortadoğu nun konumunu, ekonomik ve siyasal önemini daha da artırmıştır. Irak ın siyasi ve jeopolitik konumuna bakıldığında, stratejik ve kırılgan bir coğrafyada yer aldığı görülebilmektedir. Irak, Ortadoğu ülkeleri arasında, rezervleri en zengin ülkeler arasında yer alır. Bu ülke, yaklaşık 160 milyar varili bulan ve belki de 200 milyar varili geçebileceği tahmin edilen petrol rezerviyle, dünya rezervlerinde %10'un üstünde bir paya sahip olurken, Ortadoğu rezervlerinin %15-18'ini elinde bulundurmakta ve petrol rezervleri açısından Ortadoğu'da II. sırada yer almaktadır. Irak petrolünden yararlanarak Türkiye nin siyasi ve iktisadi gücünü yükseltmek için, Türkiye ile Irak arasında özel politikaların geliştirilmesi, Irak ın istikrarlı ülke haline getirilmesi ve tarım, sanayi, hizmet, ulaşım ve turizm sektöründe Irak ile özel projelerin üretilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye-Irak ulaşım sektörünün birbirine bağlanması, serbest bölgelerin oluşturulması ve özel ticari anlaşmaların yapılması gibi projeler geliştirilebilir. 1 Yrd. Doç. Dr. Salem KHALAF, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, FEF, Coğrafya Bölümü. 321

3 Abstract Oil has been one of the most important factors determining the global policy over the last 100 years. Acquiring and securing energy resources have become one of the indispensible goals of industrialized countries. Transportation lines have stood out as crucial matters that connect energy resources and consumption centres (as in the case of Turkey). Countries possessing such routes also hold a strong military, political and economic power. Middle East, today, has emerged as the centre of crises, wars and turmoil due to the energy resources in its possession. Global policy based on the acquisition of energy resources and the presence of abundant oil reserves in Middle East have increased the economic and political importance of this particular geography. In consideration of the (geo-)political importance of Iraq, it is easy to see that it is located in a fragile geography. It is among the countries with the richest oil reserves. The amount of oil in Iraq is estimated to be around 160 billion barrels, maybe 200 billion, which accounts for more than 10% of the global and 15-18% of the Middle Eastern reserves. Thanks to these figures, it is the second in Middle East. In order to increase the political and economic power of Turkey, special policies should be developed between Turkey and Iraq, a politically stable country should be created out of Iraq, and special projects should be produced in agricultural, industrial, service, transportation and tourism sectors. In this sense, projects intended to connect Turkish-Iraqi transportation systems, to form free trade areas, and to sign special commercial agreements should be proposed. Giriş Ekonomik kalkınmanın en temel unsuru olan petrolün Dünya da ve Türkiye deki gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Gerek teknolojinin her geçen gün daha yaygınlaşıp daha geniş kitlelere yayılması gerekse dünya nüfusunun artması, kişi başına tüketilen enerji miktarını arttırmaktadır. Enerji tüketimindeki artış, petrol sektöründe yaşanan akıl almaz plan ve uygulamaları zorunlu hale getirmiştir. Petrol 2 dünya ekonomi ve siyasetinde tartışılmaz bir öneme ulaşmıştır. Kullanım alanının yaygınlığı arz-talep dengesi içinde bu ürüne bağımlılığı 2 Petrol, başlıca hidrojen ve karbondan oluşan ve içerisinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan çok karmaşık bir bileşimdir. Normal şartlarda gaz, sıvı ve katı halde bulunabilir. Gaz halindeki petrol, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğal gaz olarak adlandırılır. Ham petrol ve doğal gazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu için bunlar "Hidrokarbon" olarak da isimlendirilirler. 322

4 arttırmış ve sonuçta petrol, dünyadaki diğer enerji kaynaklarından ayrılarak stratejik bir konuma gelmiştir 3 (ılgar ve Öztürk 2005). Dünyada ekonomik kalkınma ve büyüme petrole dayalı hale gelmesi nedeniyle üretici ve tüketici ülkeler açısından petrolün stratejik önemi kısa sürede daha da artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin gelirlerindeki artış sonucu milyarlarca aracın daha yollara çıkacağı ve bu durumun, 2050'de küresel petrol talebinin % 110 oranında artmasına ve günlük ortalama 190 milyon varile yükselmesine neden olacağı tahmin edilmektedir. Bu artan talebe rağmen dünyada petrol rezervleri, 46 ile 50 yıl arasında tükenme riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır (BP ve HSBC Bank evworld.com/library/hsbc_powering2050.pdf) Petrol bağlamında, yirminci yüzyıla damgasını vuran enerji kaynaklarına egemen olma mücadelesi, Ortadoğu da büyük çekişmelere neden olmuş, bu gücün belli çevrelerde toplanmasını önlemek için aynı dil, aynı dine ait olan farklı farklı ülkelerin tesisine neden olmuştur. Bu oluşum hala devam ettirilerek yeni ülkelerin yaratılması eğilimi her zaman açık opsiyonlu olarak kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak Osmanlı coğrafyasında yürütülen bu eğilim, büyük imparatorluklar çağını bitiren ve yeni ulus-devletler dönemini başlatan bir süreçti. Soğuk savaşla kamplara ayrılan güçler, enerji kaynaklarının paylaşımında ortak hareket edebilmektedirler. Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan yenidünya düzeni adlı belirsiz ortamda Afganistan ve Irak ta yaşananlar, 2011 ve sonrası Arap Bahar ından sonra özellikle Irak ta ortaya çıkanlar (özellikle ekonomik açısından) petrolün önemini arttırmıştır yılı itibariyle bölge ülkelerinin saptanmış petrol rezervlerine bakıldığında, ham petrol rezervleri bakımından (285 m.v.) Suudi Arabistan dan sonra yaklaşık 160 milyar varille ikinci sırada Irak Devleti yer almaktadır. Böylece Ortadoğu da petrol rezervleri 800 milyar varili geçmektedir. Irak, dünyanın en düşük petrol ve gaz üretimi maliyetine sahip ülkelerinden birisidir. Ülkedeki petrol, göreceli olarak sığ kuyulardan çekilebilen çok büyük sahalarda bulunmaktadır Petrol, Irak ekonomisinin dayandığı temel sektördür. Ham petrol ihracatı milli gelirin % 60 ını, kamu gelirlerinin ise yaklaşık % 90 ını ve ihracatın %95 in üstünde oluşturmaktadır. Ayrıca Irak ın rezervlerinin üçte birinden daha fazlası yeryüzünün sadece 600 metre altındadır. Su ve birleşik doğal gaz birikintilerinin petrol rezervleri üzerinde yüksek basınç oluşturmasından dolayı çok çabuk yüzeye çıkmaktadır. Bu nedenle, Irak petrolünün üretim maliyeti varil başına 1,50 3 Ilgar R. and Özturk b. (2005) The Situation Of The Potential Wind Energy That Has Activity In The Environmental Protection Programs In Dardanelles, IEEES2, Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium 3-7 July 2005, Kos, Greece, (Published by Abstract Book and Proceeding CD) 323

5 dolarından daha az olabilmektedir. Bu üretim maliyeti, Suudi Arabistan daki maliyetle eşit, diğer ülkelerden daha düşüktür. Mevcut üretim seviyesinde kaç yıllık rezerv kaldığını göstermesi bakımından önem taşıyan rezerv-üretim oranı bazı tahminlere göre Irak ta 100 yıl devam edebileceği ve bu rakam Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en yüksek orandır. Ancak günlük üretim 7, 10 veya 12 milyon varile yükselirse ortalama ömrü de azalacaktır. Ülkedeki ana petrol üretim bölgeleri, güney ve kuzeyde bulunmaktadır. Ham petrol Kuzey Irak'ta Beji, Bağdat'ta Dora ve Basra'daki rafineri tesislerinde işlenmektedir. Kısa ve orta vadede üretimin artırılabilmesi, daha küçük ve yerel bazda birleşmiş rafinerilerin kurulmasına bağlıdır. Irak ın en önemli ihracat kalemi petroldür. Yıllık ortalama petrol üretimi hâlihazırda 2,5-3 milyon varil olup bunu günlük üretim yakın gelecekte 5-6 milyon varile ve hata 12 milyon ulaşmasına planlamaktadır. Ortadoğu ve Afrika daki 2007 yılı toplam bölgesel üretiminin yaklaşık % 6 sını Irak karşılamış olup 2012 yılında ise toplam bölgesel üretimin tahminen yaklaşık % 8 ini Irak ın karşılaması beklenmektedir. OPEC in 2010 yılı verilerine göre; Irak petrolünün başlıca alıcıları Asya-Pasifik bölgesi (%50) ile Kuzey Amerika (%25) ve Avrupa bölgesidir (%25). Mesela 2011 yılı Kasım ayında toplam 64 milyon varil petrol, ortalama 106 dolar/varil fiyatla, ihraç edilmiş olup, aylık getirisi yaklaşık 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Petrolün %80 i Basra, bakiyesi Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden ihraç edilmiştir. 324

6 Şekil 1: Ortadoğu da Petrol ve Doğalgaz Yatakları ve Boru Hatları. Irak enerji kaynaklarını (petrol) gerçek değerini bilmek için Hazar Denizi ve civarındaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin miktarı ve bunun dünya rezervleri içindeki payına bakılırsa daha iyi bir şekilde anlaşılabilir. Uluslararası Enerji Ajansı na göre, Orta Asya ve Transkafkasya nın kanıtlanmış (ve üretilebilir) petrol rezervleri milyar varil dolayındadır. Aynı kaynağa göre olası rezervler ise, milyar varildir. Bu rakamlar, ABD Ulusal Güvenlik (eski) danışmanlarından Rosemarie Forsythe ın çalışmasında, olası ve kanıtlanmış petrol rezervleri toplamı olarak belirttiği 200 milyar varil rakamı ile (iyimser tahmin aralığında) paralellik göstermektedir. Ayrıca, Azerbaycan ve Kazakistan ın (Hazar civarındaki) kanıtlanmış rezervler toplamını 27,5 milyar varil, olası rezervler toplamını ise milyar varil olarak vermekteydi 4. Şekil 2: Ortadoğu Ülkelerinde Petrol ve Doğalgaz Üretimi ve Đhracatı. 4 Necdet Pamir, Hazar Bölgesi nde Enerji Politikaları: Avrupa nın ve A.B.D. nin Konseptleri, Avrupa nın ve Türkiye nin Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu da Ortak Đlgi Alanları, Uluslararası Sempozyumu (13-14 Kasım 2000), Ankara, Türkiye. 325

7 Türkiye coğrafyasına yakın en önemli bölgelerden ve zengin kaynaklarıyla bilinen Hazar havzası, petrol rezerv açısında ancak Irak ın petrol rezervinin yarısına denk düşmektedir. Buna göre; Hazar ın enerji bakımından önemi, Ortadoğu ya rekabet oluşturacak kapasiteye sahip olmasa bile, gelecekte rezerv kaynak olarak görülmesidir. Ayrıca, Türkmenistan ın gerçek rezervlerini açıklamaması da enerjiye ihtiyaç duyan ülkelerin iştahını kabartmaktadır. Irak petrol havzalarının coğrafî dağılışı, üç grupta incelenebilirler: 1) Kuzey Irak Petrol Yatakları a) Musul Petrol Yatakları b) Kerkük Petrol Yatakları 2) Orta Irak Petrol Yatakları 3) Güney Irak Petrol Yatakları 326

8 Kuzey Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi petrolü Türkiye sınıra yaklaşık ( km) uzaklıktadır. Bu yakınlık daha da önemli hale getirmektedir. Şekil 3: Irak ta Petrol Yatakları Dağılışı. Türkiye Coğrafyasında Enerji Kaynakları Ortadoğu, Kuzey Afrika, Hazar, Türki Cumhuriyetleri ve Rusya nın enerji imkânlarına bakıldığında nerede ise dünyanın petrol rezervlerinin en az % barındırmaktadır. Ayrıca Rusya gibi bir ülke, ABD den sonra dünyanın ikinci büyük enerji üreticisidir. Dünya enerji üretiminin yaklaşık % 12 sini Rusya gerçekleştirmektedir. Bugün için Rusya, dünyanın sahip olduğu saptanmış petrol rezervlerinin yaklaşık % 6 sına sahiptir. Dünyanın saptanmış en büyük doğalgaz rezervleri ise Rusya nın elindedir trilyon metreküp civarındaki bu rezervler dünya toplamının üçte biridir. Dünya toplam doğalgaz üretiminin % 22 si Rusya tarafından yapılmaktadır yılı dünya ispatlanmış petrol rezervi % 7,7 artışla milyar varilden milyar varile yükselmiştir 5. Dünya petrol rezerv miktarında 2011 yılına oranla %7,7'lik bir artış gerçekleşmiş, aynı oranda artmayan petrol üretiminin de etkisi ile 2011 yılında 44,8 yıl olan dünya petrol rezerv ömrü 2012 yılında 48,8 yıla yükselmiştir. Birincil enerji kaynakları arasında

9 stratejik konuma sahip olan ham petrol 2012 yılı başı itibarıyla dünya enerji talebinin %33,1'ini karşılamıştır. Doğal kaynaklardan yoksun olan Avrupa, bugün yerinde sayarken; doğal kaynaklar açısından daha zengin olan ABD ise zenginliğini borçlu olduğu sömürüyü 21 inci yüzyılda da sürdürebilmek, dünyaya tek başına egemen olabilmek amacıyla yeni sömürgecilik yöntemiyle enerji kaynakları adına yerel savaşları körüklüyor veya ülkeleri işgal etmektedir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan boğazları ve petrol taşımacılığındaki rolü ile önemlidir. 6 Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu daki doğal enerji kaynaklarının kesiştiği noktadaki jeopolitik konumuyla bütün dünyanın dikkatini çekmektedir 7. Geçmişte Osmanlı devleti, bugün de Türkiye, bu jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı çeşitli entrikaların çevrildiği bir alan olmuştur. Şekil 4: 2006 Dünyanın En Önemli Rezervlere Sahip Ülkeler. Doğal kaynaklara sahip olmak veya yollarını kontrol etmek için ülkeler bazında rekabet daha da çetinleşmiştir. Dünya siyasetinde Rusya, Hazar kıyısı doğalgaz boru hattı projesinin yaşama geçirilmesi ve Orta Asya Cumhuriyetlerindeki petrol ve doğal gazın çıkışını kontrol altında tutmaya çabalarken, ABD ve boru hatlarının Hazar geçişli ve Rusya nın denetimi altında 6 Ilgar R Investigation of Transit Maritime Traffic in the Strait of Çanakkale (Dardanelles), World Journal of Fish and Marine Sciences, Volume 2 Number (5),p ENGÜR, Emre,2003, BOTAŞ, Avrasya dosyası (Batı Enerji Koridoru Doğal Gazla Tamamlanıyor), Enerji Özel bahar 2003, Cilt 9, Sayı: 1, s

10 olmayan topraklardan geçmesi için çareler aramaktadır. Bu nedenle, bir yandan Rusya nın itirazlarına karşın Bakû-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi gerçekleştirilirken, diğer yandan Avrupa Birliği destekli TRANS-HAZAR projesiyle, Türkiye üzerinden geçip Avrupa ya uzanacak boru hattı (NABUCCO) gündemde tutulmaktadır. Dünya genelinde genel enerji görünümüne bakıldığında şekil 5 te gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Şekil 5 e bakınız. Şekil 5: Yıllar Arasında Dünya Enerji Tüketimi 8. Ayrıca Türkiye ile Irak arasında yapılan ihracat ve ithalat bakıldığında çok önemli yere geldiğini görebiliriz. (Tablo 1 e bakınız) Ayrıca 2008 ile 2009 yıllar arasında dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen ve Türkiye nin bu iki yıl arasında 132 milyardan 102 milyara düşmesine rağmen, Irak yapılan ihracat hacmi 3,9 milyardan 5,1 milyara ulaşmıştır. Ayrıca 2014 yılında Irak ta yaşanan duruma rağmen bu yıl için ihracat hacmi 15 milyar dolara yaklaşabilir. 8 Türkiye Petrolleri, 2013, 2012 Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu, s

11 Tablo 1: Türkiye Irak Dış Ticaret Verileri. Tablo 2: Dünya ve Türkiye de Dış Ticaret Hacmi. Kaynak: tüik ve değir kaynaklar. Türkiye de Petrolün Önemi Dünya petrol arzını ve dolayısıyla fiyat oluşumunu etkileyen faktörler; ülkelerin stratejik petrol rezervleri, üretici ülkelerin ellerindeki stok durumu, üretim ve taşıma maliyetleri ile mevsim koşulları yer almaktadır. Ayrıca IEA, ABD, Büyük Petrol Şirketlerinin strateji ve yatırım politikaları da arz üzerine etki yapmaktadır. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için, kesintisiz bir enerji kaynağı gereklidir. Dünya ekonomisinde birçok ülkenin kesintisiz enerji türlerinden birisi 330

12 olan petrole sahip olma ve/veya kontrol etmek istemeleri, petrolün siyasi açıdan vazgeçilemez bir kaynak olduğunu göstermektedir. Türkiye nin enerji kullanım yapısı incelendiğinde petrol kullanımının dünya ortalamasına yakın olduğu görülmektedir. Türkiye petrol kaynakları yönünden zengin bir ülke değildir. Daha önceki yıllara keşfedilmiş petrol sahalarındaki üretimi arttırmak için yeni üretim kuyularının açılması ve bunların üretim performanslarının arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Türkiye de halen üretim yapılan petrol sahalarının % 80 i ağır petrol içermekte ve rezervleri de sınırlıdır. Yıllara göre bakıldığında, Türkiye de ortalama yıllık 2-3 milyon ton petrol üretilmektedir. (Tablo 3 e bakınız.) Tablo 3: Yıllar Arasında Türkiye de Ham Petrolü Üretimi (Ton) 9. Türkiye bir yandan siyasi ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyan uluslararası enerji projelerini gerçekleştirirken, diğer yandan Ortadoğu ve Hazar Havzası ile Batı arasında doğal bir enerji köprüsü olma rolü gereğini yerine getirmektedir. 9 TÜRKĐYE'DE PETROL SEKTÖRÜ VE TPAO,

13 Türkiye coğrafi konumu nedeniyle petrol rezervleri zengin üretici ülkelerle, enerji tüketimi yoğun sanayileşmiş batı ülkeleri arasında ve Asya-Avrupa yolu üzerinde yer almaktadır. Türkiye nin öncelikli hedefleri arasında bu potansiyelin değerlendirilerek 21. yüzyılın Avrasya Enerji Koridoru konumuna getirilmesi yer almalıdır. Boru hatları kurulurken Irak-Türkiye petrol boru hattından ders almak gerekmektedir. Boru hattan ikili ilişkilerden etkilenmemelidir. Boru hattının amacı petrolün bölge ülkeleri dışındaki Dünya Ülkelerine ulaşmasını sağlamaktır. Doğrudan dağıtım merkezindeki terminale işlenmek üzere aktarılmalıdır. Bunun dışında yapılacak bir çalışma ideolojik bir politikanın ürünü olacaktır. Bu durumda her zaman aksaması ve mesele çıkarması hatta işlememesi söz konusu olabilir. Petrol boru hatlarının en büyük engeli istikrarsızlıktır. Türkiye nin Enerji Politikasına Genel Bakış 21. yüzyılda Türkiye nin enerji güvenliği konusu, Türkiye dış politikası için temel konulardan birisini oluşturmaktadır. Türkiye 2050 yılına gelindiğinde BP ve HSCB Bank ın öngörüleri çerçevesince dünyanın 12ci büyük ekonomik gücü olacaktır. (Tablo 4 e bakınız) Tablo 4: 2050 Yılında Dünya En Büyük Ekonomiler ve Türkiye nin Yeri. 332

14 Dolayısıyla yıllarında, Türkiye, yaklaşık milyon ton petrole eşit enerji (mtpe) tüketmesi, bu rakamın, 2020 yılında da, (200 mtpe) üstüne çıkması, 2050 yılında daha da artması beklenmektedir. Yerel kaynakların en ideal durumunda da ancak bu oranını üçte biri karşılayabilmektedir. Bu durumda, Türkiye, enerji ihtiyacının önemli bir kısmı dışarıdan ithal etmek zorundadır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye nin enerji güvenliği tehdit altındadır. Bu nedenle, Türkiye, acilen ve vakit kaybetmeden, enerji kaynaklarını tür ve ülke temelinde çeşitlendirmesi ve Türkiye ye kesintisiz bir şekilde enerji akışını güvence altına alması gerekmektedir. Türkiye için Irak petrolüne bakıldığında diğer ülkelerden daha avantajlıdır. Bu avantajlar, coğrafi konum (yakınlığı), fiyat, kalite ve petrole karşı en az önemli bir kısmı döviz yerine mal verilebilir. - Irak ın coğrafi konumu itibariyle Türkiye için bir fırsat doğurmaktadır. Bunun yanı sıra 2011 yılından şuan dek Arap Dünyasında yaşanan olaylardan dolayı ve Suriye üzerine petrol satışı gerçekleşememesinden dolayı ve Irak Kürdistan Bölgesi nden tek kapı diyebileceğimiz Türkiye dir. Ayrıca bazı kaynaklara göre daha ucuz bir fiyat satıldığını haberler yayılmaktadır. - Irak ta petrol çıkartma maliyeti ise (1-3) dolar 10 arasında, böylece Türkiye den Irak ta daha fazla yatırım yapılması beklenir. - Ayrıca bu petrol kuyuların Türkiye sınırına km uzaklıktadır. - Ayrıca bu bölgede (Irak Kürdistan Bölgesi nde), bulunan petrolün Türkiye ihtiyaçlarını 150 yıla kadar karşılayabilmektedir. Bunun da Türkiye yi daha avantajlı hale getirmektedir. - Ayrıca Irak ta, yapılan ve yapılacak yatırımların Ortadoğu ve dünyada Türkiye yi daha önemli hale getirecektir. Böylece, Türkiye oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Çünkü Türkiye nin komşuları olan Orta Doğu, Avrupa, Rusya ve Orta Asya devletleri, dünya genelinde ispatlanmış doğal gaz ve petrol rezervlerinin yüzde 75 ine yakın bir orana sahiptir. Bu nedenle, enerji üreten ile enerji tüketen ülkeler arasında doğal bir enerji merkezi ve enerji köprüsü olarak nitelendirmektedir. Hatta enerji kaynaklarının ve enerji güzergâhlarının çeşitlendirilmesi konusunda, Türkiye nin anahtar ülke olduğu düşünülmektedir. Enerji ihtiyacının ve jeostratejik konumunun nedeniyle, Türkiye nin enerji politikasının temel önceliği: enerji güzergâhlarının güvenliğinin sağlanması, istikrarlı hale getirilmesi ve çeşitlendirilmesi. Bu anlayışa uygun olarak, Türkiye, uluslararası petrol ve doğal gaz boru 10 Dünya genelinde petrol çıkartma maliyeti 5-40 dolar arasında değişmektedir. 333

15 hatlarının inşası konusuna ağırlık vermekte ve bu sayede enerji tüketen ülkeler ile kendisi için enerji güvenliğini güvence altına almayı arzu etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye nin enerji stratejisi, Doğu Batı enerji koridorunun inşasını tamamlamak ve Ortadoğu, Orta Asya ve Hazar enerji kaynaklarının, Batı piyasalarına kesintisiz akışını sağlamaktır. Böylece, jeostratejik konumundan, Ortadoğu ve Orta Asya devletleri ile tarihsel, kültürel ve siyasi bağlarının sonucu kurduğu yakın ilişkilerden ve Avrupa Birliği ile sürdürdüğü tam üyelik müzakerelerine dayanarak, Türkiye, kendisini, bölgenin enerji koridoru ve Doğu Akdeniz bölgesinin enerji terminali olarak görmektedir. Sonuçta, Türkiye, dünya enerji sektörünün, yeni, önemli ve etkili aktörü olmayı planlamaktadır. Türkiye, uluslararası petrol boru hatlarının inşasını hararetle desteklemektedir. Çünkü bu boru hatları, Türkiye nin dünya enerji sektöründeki ve dünya politikasındaki konumunu güçlendirecektir. Şekil 6: Türkiye nin Petrol Boru Hatları. Bu düşünceler ışığında, Ortadoğu da (özellikle Irak ve Đran) ve Güney Kafkasya, Türkiye nin enerji politikalarında çok özel bir yer işgal etmektedir. Çünkü bölge, doğu-batı ve kuzey-güney enerji koridorlarının kavşağında yer almakta ve böylece Soğuk Savaş sonrası dönemde inşa edilmesi düşünülen enerji ve taşımacılık güzergâhlarının merkezindedir. Çünkü bu projeler, bölgesel istikrarı ve ekonomik kalkınmayı sağlarken; bölge devletleri arasında oluşacak karşılıklı bağımlılık, bölge devletlerini, sorunlarına barışçıl yöntemlerle çözüm bulma konusunda teşvik edecektir. Ayrıca Orta Asya bölgesi de, enerji politikasında öncelikli konuma sahiptir. Türk siyasetçilere göre, bölge kaynakları, dünya enerji açığının karşılanması için alternatif enerji kaynağını oluşturmaktadır. Ancak Türkiye nin enerji politikasının önünde bazı engeller bulunmaktadır. Bunları şöyle özetlenebilir; 334

16 Büyük devletlerarasında yaşanan jeostratejik rekabet, bu projelerin zaman geçirmeden inşası konusunu engellemektedir. Örneğin, ABD, Đran ın enerji kaynaklarını dünya pazarına aktaracak boru hatları projelerine karşı çıkmakta ve/veya Đranlı firmaların ortak olduğu projelere mali destek verilmesini engellemektedir. Aynı şekilde, Rusya da doğu-batı enerji koridorunun gerçekleşmemesi için elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. Sonuç olarak, bölge kaynakları, dünya enerji sektörü açısından, hayati stratejik öneme sahiptir. Çünkü her geçen yıl dünya enerji talebi, yıllık yüzde 8 oranında artış göstermektedir. Ancak küresel üretim, aynı oranda artmamaktadır. Diğer taraftan ise, bu bölgelerde hâkimiyet meselesi, ayrıca, Batılı petrol şirketlerinin, bölge enerji sektöründe ağırlıklı olarak etkin oldukları görülmektedir. Yine de bu şirketler, doğulu meslektaşları ile işbirliği yapmak zorunda oldukları gibi, işbirliği içerisinde hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde, jeostratejik rekabet uluslararası enerji nakil projelerinin hayata geçirilmesini geciktirecektir ki dünya genelindeki enerji açığını kapatmak için bu projelerin en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Türkiye de Petrol Taşıma Hatları Bölge ülkelerinin sahip oldukları enerjinin dünya pazarlarına ulaştırılabilmesi için, Türkiye de çeşitli boru hatları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; 1. Irak-Ceyhan Petrol Boru Hattı 2. Batman-Dörtyol Petrol Boru Hattı 3. Ceyhan-Kırıkkale Petrol Boru Hattı 4. Şelmo - Batman Ham Petrol Boru Hattı 5. Bakü - Tiflis - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Ancak konumuzun Irak Petrolünü bakıldığında, Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattıdır. Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Sistemi, Irak ın Kerkük ve diğer üretim sahalarından, elde edilen ham petrolü Ceyhan (Yumurtalık) Akdeniz Deniz Terminali ne ulaştırmaktadır. Yıllık 35 Milyon ton taşıma kapasiteli boru hattı, 1976 yılında işletmeye alınmış ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977 de gerçekleştirilmiştir yılında başlayıp,1984 yılında tamamlanan I. Tevsi Projesi ile hattın kapasitesi 46,5 Milyon ton/yıla yükseltilmiştir. I. Boru Hattı na paralel olan ve 1987 yılında işletmeye alınan II. Boru Hattı ile de yıllık taşıma kapasitesi 70,9 Milyon tona (500 Milyon Varil) ulaşmıştır. BOTAŞ, hattın Türk topraklarında kalan kısmının mülkiyetine sahip olup, bu kısmın işletilmesi, kontrolü, bakım ve onarımını da üstlenmiştir. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı nın, Irak ve Türkiye bölümlerinin uzunlukları ayrı, ayrı Tablo 5 te verilmiştir. 335

17 Tablo 5: Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı Uzunluğu. BORU HATI IRAK TÜRKĐYE TOPLAM I. HAT km. II. HAT km. TOPLAM km. Kaynak: Birleşmiş Milletlerin Irak a uyguladığı ambargo ile Ağustos 1990 da işletmeye kapatılan Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, BM ile Irak arasında varılan anlaşma doğrultusunda, sınırlı petrol sevkiyatı için 16 Aralık 1996 tarihinde, tekrar işletmeye alınmış olup, Birleşmiş Milletler tarafından Irak a verilen izinler doğrultusunda altışar aylık dönemler itibariyle, petrol sevkiyatı yapılmıştır (Tablo 5 e bakınız). Tablo 5: Yıllar itibarıyla Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Taşımaları. Taşınan Yüklenen Yıllar metrik ton varil metrik ton varil Kaynak: Petrol Taşımasında Riskler Türkiye nin jeostratejik konumuna bakıldığında, ülkelerin sahip olduğu değerlerden bir kısmı, diğer ülkelerin de sahip olmak istediği veya en azından diğer ülkeler tarafından sahip olunmasından rahatsızlık duyulan değerler ise, bunlar çeşitli yönlerden gelen tehditlerle karşı karşıyadırlar. Bu nedenle korunması gerekmektedir. Değerlerin korunması, ona yönelik 336

18 tehditlerin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesini ve bu tehditlere karşı tedbir alınmasını gerektirmektedir. Güvenlik politikaları da, jeopolitik ile tehdidin bir arada düşünülmesi sonucunda şekillenmektedir. Ancak bir konunun tehdit olarak algılanabilmesi için, sahip olunan değerlere hasmın zarar verme niyetinin olması ve elinde, bu niyetini gerçekleştirebilecek yeterli imkân ve vasıtalarının bulunması gerekmektedir. Bu durumu özellikle Kerkük-Ceyhan boru hattına baktığımızda ve özellikle Irak ta kalan kesiminde sürekli sabotajlara maruz kaldığı görülmektedir. Boru hatlarının güvenliği konusu da, hala bir sorun olarak ortada bulunmaktadır. Yeni projelerse, ciddi ve ağır mali yükümlülükler içermektedir yılından sonra, Irak, ABD kontrolünde, yeni anayasasına göre federal bir yapıda, istikrarsız bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye açısından önemli olan Irak ın, siyasi bütünlüğü, uluslararası sisteme uyum sağlamaktı, düşmanca davranışlar içinde olmaması, muhatap olarak kabul edilebilecek konumda, iyi ilişkiler kurulabilecek bir ülke durumunda olmasından dolayı ticari ilişkileri çok iyi yerlere gelmiştir. Türkiye'nin sahip olduğu en eski boru hattı Kuzey Irak'ta yer alan Kerkük petrollerini batıya ulaştıran, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'dır. Hattın taşıdığı ham petrol miktarı 1999 yılında 305 milyon varile ulaşmış, yapılan sabotajlar ve Kerkük'te yaşanan sorunlar nedeniyle hattın taşıdığı ham petrol miktarı 2006 yılında 10,9 milyon varile düşmüştür yılında bu hattan 23,3 milyon ton (165 milyon varil) ham petrol taşınmıştır 11. Orta Doğu da yıllardır süren soğuk ve sıcak savaşların temelinde, enerji kaynaklarına ve enerji nakil hatlarına hâkim olma mücadelesinin olduğu herkesçe bilinmektedir. Sonuç 21. Yüzyılda enerji insanın varoluşu ve ilerlemesi için merkezi önemdedir, gelecekte de öyle olacaktır. Global ilişkilerdeki rolü; insan dehasının, rekabetin ve doğal kısıtların karmaşık etkileşimiyle biçimlenmeye devam edecektir. Tabiatı gereği enerjinin beraberinde getirdiği bu değişkenliği güvenli bir biçimde ve net bir amaçla yönetecek politikaları tasarlamak ve uygulamak hiç şüphesiz zorlu bir süreçtir. Ayrıca, günümüz dünyasında sanayileşmenin hızla ilerlemesi ve nüfusun artması sonucunda, petrol ve doğal gaz tüketiminde ciddi artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca alternatif

19 enerji kaynaklarının henüz bulunamamış olması, bu enerji kaynaklarının önemini daha da artırmıştır. Bir enerji kaynağı olarak petrolün uluslararası ilişkilerde bir siyasi güç olarak kullanımı, geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Her geçen gün önemi artan Avrasya enerji kaynakları üzerinde, birçok ülkenin doğal olarak çıkarları çatışmaktadır. Bölgedeki enerji pastası önemini koruduğu sürece de buralarda gerginlik ve çatışmalar bitmeyecektir. Yani 20. yüzyılın sonunda tekrar başlatılan ve 21. yüzyılda da şiddetle sürdürülen enerji rekabeti, son yıllarda bölgeyi iyice germiştir ve bu durumun da uzun yıllar devam edeceği öngörülmektedir. Buna bağlı olarak Türkiye nin bulunduğu coğrafyada ne kadar hassas ve kırılgan olduğu, enerji koridoru güvenliği sağlayabilmesi halinde çok avantajlı bir yere gelebileceği, ayrıca bu durumu iyi bir şekilde kuruması ve ekonomik açısından geliştirilmesi gerektiğini altına çizmek gerekir. KAYNAKÇA ARAS, Bülent-OKUMUŞ, Ahmet,, Basra Körfezi Güvenliği ve Hazar Zenginlikleri, AYHAN, Veysel, 2005, Petrol ve Güvenlik: Orta Doğu daki Krizlerin Ekonomi Politiği, Bursa. Energy and Environment Symposium 3-7 July 2005, Kos, Greece, (Published by Abstract Book and Proceeding CD) = Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. ENGÜR, Emre,2003, BOTAŞ, Avrasya dosyası (Batı Enerji Koridoru Doğal Gazla Tamamlanıyor), Enerji Özel bahar 2003, Cilt 9, Sayı: 1. Global Đlişkiler Formu, 2013, 21. Yüzyılda Türkiye nin Enerji Stratejisi, Çalışma Gurup Raporu 2013, Đstanbul, Türkiye. ILGAR R Investigation of Transit Maritime Traffic in the Strait of Çanakkale (Dardanelles), World Journal of Fish and Marine Sciences, Volume 2 Number (5). 338

20 ILGAR R. and ÖZTÜRK B. (2005) The Situation Of The Potential Wind Energy That Has Activity In The Environmental Protection Programs In Dardanelles, IEEES2, Proceedings of the Second International Exergy. KUZU, Serdar, 2012, Dünya Enerji Piyasasında Orta Asya Cumhuriyetlerinin Konumu, PALA, Cenk, 2003, Dünya Enerji Dengesinde Petrol ve Doğal gazın Önemi ve Yeri, Enerji Özel Sayısı, Sayı 1, Cilt 9. PAMIR, Necdet, 2000, Hazar Bölgesi nde Enerji Politikaları: Avrupa nın ve A.B.D. nin Konseptleri, Ankara, Türkiye. Türkiye Petrolleri, 2013, 2012 Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu. Türkiye Petrolleri, 2014, 2013 Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu. ULUTAŞ, Alptan, 2006, I. ve II. Körfez Savaşı nın Türkiye ye Etkileri, Đzmir. Yazar, Yusuf, 2011, Enerji Đlişkileri Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Raporu, Ankara. YORKAN, Arzu, 2009, Avrupa Birliği nin Enerji Politikası ve Türkiye ye Etkileri, Bilge Strateji, Cilt 1, Sayı 1. YÜCE, Çağrı Kürşat, 2012, Enerji Güvenliği Açısından Türk Cumhuriyetleri nin Dünyadaki Yeri ve Önemli, Turan-Sam, Cilt: 4, Sayı: 15. ZUBĐDĐ, Hasen ve diğerleri, 2007, El-Naft El-Eraki ve El-Siyasiye El-Eraki Fi El-Erak ve El-Mintaka, Irak Araştırma Merkezi, El-Kufa. 339

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Günümüzde küresel enerji politikaları,

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ GLOBAL ENERGY JEOPOLİTİCS AND ENERGY SECURİTY

KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ GLOBAL ENERGY JEOPOLİTİCS AND ENERGY SECURİTY Journal of Yasar University 2012 26(7) 4378-4391 KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ GLOBAL ENERGY JEOPOLİTİCS AND ENERGY SECURİTY Cenk Sevim a ÖZET Günümüzde uygarlığımızın devamı için enerji

Detaylı

21. YÜZYIL ENERJİ SAVAŞLARINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ NİN YERİ ve ÖNEMİ

21. YÜZYIL ENERJİ SAVAŞLARINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ NİN YERİ ve ÖNEMİ 21. YÜZYIL ENERJİ SAVAŞLARINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ NİN YERİ ve ÖNEMİ THE ROLE AND IMPORTANCE OF TURKISH REPUBLICS IN ENERGY WARS OF 21. CENTURY Enerji Uzmanı Energy Expert ÖZET Küresel ölçekte enerji tüketimi

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

COĞRAFÎ BAKIMDAN TÜRKİYE NİN ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

COĞRAFÎ BAKIMDAN TÜRKİYE NİN ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 27 ÖZET COĞRAFÎ BAKIMDAN TÜRKİYE NİN ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AKBULUT, Gülpınar TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Bu çalışmada ana amacımız, jeopolitik ve jeostratejik yönden dünyanın en önemli coğrafyaları

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı

ULUSLARARASI PETROL PİYASASININ EKONOMİK ANALİZİ

ULUSLARARASI PETROL PİYASASININ EKONOMİK ANALİZİ 1 ULUSLARARASI PETROL PİYASASININ EKONOMİK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. H. Naci BAYRAÇ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ÖZET Petrol, temel enerji kaynaklarından

Detaylı

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi BARIŞ KINIK İSTANBUL, 2009 1 2 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA

Detaylı

Energy-Politics Analysis of International Conflicts

Energy-Politics Analysis of International Conflicts ULUSLARARASI ÇATIŞMALARIN ENERJİ POLİTİK ANALİZİ Kemal OLÇAR * Öz Birinci Dünya Savaşı ndan itibaren dünya üzerinde yaşanan çatışmaya varan krizlerin çoğunun, doğrudan veya arka planında, sebebinin; gelişmiş

Detaylı

21. YÜZYIL DÜNYA ENERJİ DENGESİNDE PETROL VE DOĞAL GAZIN YERİ VE ÖNEMİ: HAZAR BORU HATLARININ KESİŞME NOKTASINDA TÜRKİYE *

21. YÜZYIL DÜNYA ENERJİ DENGESİNDE PETROL VE DOĞAL GAZIN YERİ VE ÖNEMİ: HAZAR BORU HATLARININ KESİŞME NOKTASINDA TÜRKİYE * 5 21. YÜZYIL DÜNYA ENERJİ DENGESİNDE PETROL VE DOĞAL GAZIN YERİ VE ÖNEMİ: HAZAR BORU HATLARININ KESİŞME NOKTASINDA TÜRKİYE * Dr. Cenk PALA** This paper examines the Caspian oil and gas into three parts:

Detaylı

HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE

HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE AVRASYA DOSYASI 231 HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE Dr. Cenk PALA* In this article, a historical overview of the developments that have lead to the launch

Detaylı

Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı ve Türkiye-Irak İlişkileri (1973-2011)

Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı ve Türkiye-Irak İlişkileri (1973-2011) 27 Ağustos 1973 tarihinde inşası başlanan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı projesi 1977 yılında ilk akışını gerçekleştirdi. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı ve Türkiye-Irak İlişkileri (1973-2011)

Detaylı

RUSYA NIN ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE TÜRKİYE. Halil DAĞ

RUSYA NIN ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE TÜRKİYE. Halil DAĞ RUSYA NIN ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE TÜRKİYE Halil DAĞ . Rusya nın Enerji Jeopolitiği ve Türkiye Halil DAĞ Araştırmacı yazar Özet: Sovyetlerin yıkılmasından sonra ortaya çıkan enerji merkezli konjonktür ve

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI MAYIS 2011 İÇİNDEKİLER SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKÂNI I. GİRİŞ... 2 II. KÜRESEL TİCARETTE YENİ EĞİLİMLER... 3 III. 2023 YILINDA TÜRKİYE VE LOJİSTİK...

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

KAZAKİSTAN PETROL ve GAZININ TÜRK ve RUS DIŞ POLİTİKALARINDAKİ YERİ ve ÖNEMİ

KAZAKİSTAN PETROL ve GAZININ TÜRK ve RUS DIŞ POLİTİKALARINDAKİ YERİ ve ÖNEMİ 252 SAULE BAYCAUNOVA/KAZAK STAN PETROL ve GAZININ... KAZAKİSTAN PETROL ve GAZININ TÜRK ve RUS DIŞ POLİTİKALARINDAKİ YERİ ve ÖNEMİ Saule BAYCAUNOVA* If it is accepted the fact that economic independence

Detaylı

Devi Bağlayan Bağlar: Çin in Orta Asya Enerji Kaynaklarındaki Çıkarı

Devi Bağlayan Bağlar: Çin in Orta Asya Enerji Kaynaklarındaki Çıkarı 36 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Devi Bağlayan Bağlar: Çin in Orta Asya Enerji Kaynaklarındaki Çıkarı Hasan Duran (Dumlupınar University, Turkey) Kadir Kürşat Yılmaz (Dumlupınar University,

Detaylı

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014. Bu metin 23 24 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy

Detaylı

Ham Petrolün Dünya Pazarında. DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:3 Sayı:2 2011

Ham Petrolün Dünya Pazarında. DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:3 Sayı:2 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:3 :2 2011 HAM PETROLÜN DÜNYA PAZARLARINA ULAŞTIRILMASINDA CEYHAN TERMİNALİ NİN ROLÜ * ÖZET Barış KULEYİN 1 A. Güldem CERİT 2 Ham petrol açısından

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI

TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI REX/270 Türkiye-AB Karma Ġstişare Komitesi Istanbul, 27 Nisan 2009 Türkiye-AB Karma Ġstişare Komitesi 26. Toplantısı Ġstanbul, Türkiye 27-28 Nisan, 2009 RAPOR TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI RAPORTÖR

Detaylı

Tablo 18: 2007 Yılı Türkiye Elektrik Üretimi. Üretim (milyon kwh) EÜAŞ 73,794 38,6. İşletme Hakkı devri 4,265 2,2. Mobil 726 0,4 16,129 8,4

Tablo 18: 2007 Yılı Türkiye Elektrik Üretimi. Üretim (milyon kwh) EÜAŞ 73,794 38,6. İşletme Hakkı devri 4,265 2,2. Mobil 726 0,4 16,129 8,4 2007 yılında 191,2 milyar kilovat/saatlik Türkiye toplam elektrik enerjisi üretiminin yüzde 33,2'si, mevcut sözleşmesi bulunan üretim tesislerinden, yüzde 48,8'i kamu mülkiyetindeki üretim tesislerinden

Detaylı

SERHAT LOJİSTİK VADİSİ İMKANI

SERHAT LOJİSTİK VADİSİ İMKANI TRA2 Bölgesinde T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİNDE Dr. Hüseyin TUTAR Burak AYDOĞDU İbrahim TAŞDEMİR Musa ERDAL ARALIK 2011 TRA2 Bölgesinde COPYRIGHT 2012 SERKA T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı

Detaylı

ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU

ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ Raportör: Doç. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ 29 Mayıs 2013 Bu yayın Çukurova Kalkınma Ajansı, Mali Destek Programı

Detaylı

TÜRKİYE KUZEY IRAK İLİŞKİLERİ VE EKONOMİK YANSIMALARI NAZLI ÜSTÜN

TÜRKİYE KUZEY IRAK İLİŞKİLERİ VE EKONOMİK YANSIMALARI NAZLI ÜSTÜN 1. GİRİŞ TÜRKİYE KUZEY IRAK İLİŞKİLERİ VE EKONOMİK 2012 yılı Türkiye-Irak ilişkileri açısından oldukça sorunlu bir yıl olmuştur. Saddam Hüseyin in devrilmesinden beri en gerilimli dönemini yaşayan ilişkinin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı