T his is because a port exists for serving ships. Thus it is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T his is because a port exists for serving ships. Thus it is"

Transkript

1 BILLIONS OF DOLLARS WORTH OF ARMS OF THE SEA DEN Z N M LYAR DOLARLIK KOLLARI BANU SARI Türkiye'de limanc l k sektöründen bahsedeceksek, önce flöyle bir tespitte bulunal m: Türk gemi infla sanayi gelifliyor. Peki bu tespit, niçin bu de erlendirmenin temelini oluflturuyor? If we are going to talk about the port operation business in Turkey, first let us make the following determination: The Turkish shipbuilding industry is developing. So why does this determination constitute the foundation of this evaluation? Ç ünkü liman, gemiye hizmet için var. Dolay s yla gemi infla sanayisindeki her geliflme ve de ifliklikten etkilenir. Bu geliflmelere ayak uydurmak zorundad r ve günümüzün flartlar nda bu, olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Türkiye de limanc l k 1950 li y llarda bafllad. 50 y l aflk n süre gösterdi ki, Türkiye Do u-bat aras nda köprü olma özelli ine karfl n ço- unlukla kendi yükleriyle yetinmek durumunda kald. Türk ekonomisi canl oldukça limanc l k sektörü ifl yapt ; ekonomide daralma oldu u dönemlerde limanc l k sektöründe de daralma meydana geldi. Bu yüzden Türkiye limanlar n n içe dönük yap lar ndan s yr lmalar ve ekonomik gidiflat n esiri olma tehlikesini ortadan kald rmalar gerekiyor. Yükü limana çekebilmenin en önemli koflullar, hem limana u rak yapan denizcilik iflletmelerinin say s n art rabilmek, hem de demiryolu gibi seçenekli ulaflt rma sistemleriyle hizmet vermek. Bu da Türkiye limanlar n n bölge ekonomilerine hitap edecek limanc - l k hizmetlerini sunma konusunda köklü de ifliklikler yapmas zorunlulu unu do uruyor. Özellefltirme giriflimleri bunun bir sonucu T his is because a port exists for serving ships. Thus it is affected by any developments and changes in the shipbuilding industry. It has to keep pace with such developments, and this is a sine qua non under the currently prevailing conditions. The port operation business started in Turkey during the 1950s. A period of more than 50 years has shown that, despite its character as a bridge between the East and the West, Turkey has mostly had to be content with the respective cargo. During the times the Turkish economy boosted, the port operation sector performed well; at times of recession, the port operation business also experienced recession. Therefore, the ports in Turkey have to get rid of their introverted character and to eliminate the risk of becoming a slave to the economic progress. The principal conditions of attracting cargo to a port are both to increase the number of shipping operations calling at the port and to provide services through the optional transportation 036

2 olarak de erlendirilse de bu faaliyetler, bütünün sadece bir parças. Halihaz rda hizmet veren Türkiye limanlar n n kapasiteleri, yat r mlar ve iflletmecilik anlay fllar da büyük önem tafl yor. Gemi inflada tonajlar büyürken, gemi infla edecek tersaneler ço al rken, limanlar var olma sebeplerinin arkas ndan m gidiyor? Yoksa ufukta belirecek gemileri mi bekliyor? 2008 DE VAGON TAfiIMACILI INA BAfiLIYORUZ Erhan Do an / AKPORT Liman Müdürü 2006 y l nda liman m zda dökme yük ve genel kargo tonaj m z 1,400,000 mton olarak gerçekleflti ve toplam 1,250 adet konteyner elleçlendi. Her gün düzenli olarak Tekirda Band rma aras ndaki ro-ro seferlerimiz de devam ediyor y l nda dökme yük ve genel kargoda geçen seneye oranla % 25 lik bir art fl ve y ll k 30,000 adet konteyner elleçlenmesi hedefliyoruz. Liman m z n 2008 y l nda Muratl üzerinden uluslararas demiryoluna ba lanmas yla birlikte vagon tafl mac l na bafllayaca z. Bu ifl bafllamadan önce liman m zda T.C.D.D ye ait vagonlar tafl yan ro-ro gemileri için uygun bir r ht m yap lacak. Y ll k olarak hedeflenen vagon hareketi ise 55,000. Dahili ro-ro da Tekirda -Band rma aras nda her gün karfl l kl 3 seferin yap lmas, yine dahili ro-ro da Tekirda -Gemlik hatt n n devreye sokulmas ve likit depoculuk için tank yap lmas di er hedeflerimiz aras nda yer al yor. Tekirda ç k fll Avrupa var fll uluslararas ro-ro araflt rma ve planlama faaliyetleri de devam ediyor. Dahili ro-ro hizmetimiz ile Anadolu ve Avrupa yükleri, karayolu yerine denizden tafl nm fl olacak. Böylece stanbul un trafi i de bir nebze rahatlayacak. Marmara daki kuzey-güney ve do u-bat hatt nda deniz tafl mac l n n var fl ve ç k fl noktas n n Akport olmas amac nday z. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan firmalara verilen yak t ithal etme müsaadesi ile birlikte Trakya Bölgesi nde yak t istasyonlar olan ve da t m n organize etmeye çal flan firmalarla temasa geçtik. Bununla birlikte liman m zdan geçen kimyasal yükler, s v ya, palm ya için firmalarla limanda depolama yapmalar konusunda görüfl al flveriflinde bulunduk. Ayr ca liman m zda 2. etap inflaat n n tamamlanmas na karar verdik. Bu molün tamamlanmas ile birlikte 250,000 teu olan konteyner kapasitemiz 450,000 teu ya, yanaflma r ht m boyumuz ise 1,300 m den 2,100 m ye ç kacak. YÜK ELLEÇLEME KAPAS TE VE M KTARLARI CARGO HANDLING CAPACITY & VOLUMES Dökme Yük (kapasite/y l) // Bulk Cargo (cap./year) : 3,000,000 mton General Kargo (kapasite/y l) // General Cargo (cap./year) : 3,000,000 mton Dökme S v (kapasite/y l) // Bulk Liquid (cap./year) : 1,000,000 mton Konteyner (kapasite/y l) // Container (cap./year) : 250,000 teu Y llar itibariyle elleçlenen yük miktarlar // Quantities of Cargo Handled By Years ,500,000 mton Dökme Yük, 642 adet gemi // 1,500,000 mtons Bulk Cargo, 642 ships ,300,300 mton Dökme Yük, 2,872 adet konteyner, 576 adet gemi // 1,300,300 mtons Bulk Cargo, 2,872 containers, 576 ships ,200,000 mton Dökme Yük, 1,041 adet konteyner, 571 adet gemi // 1,200,000 mtons Bulk Cargo, 1,041 containers, 571 ships ,300,000 mton Dökme Yük, 1,250 adet konteyner, 492 adet gemi // 1,300,000 mtons Bulk Cargo, 1,250 containers, 492 ships systems such as railways. This, in turn, gives rise to the necessity for the Turkish ports to carry out radical changes in offering port operation services that will address the regional economies. Even though privatization initiatives may be evaluated as resulting from this, such activities are just a part of the whole. The capacities, investments and operating approaches of the Turkish ports presently providing services are also of paramount importance. While tonnages grow in shipbuilding, and the number of shipyards, where ships will be built, increases, do ports follow their reasons of existence? Or do they wait for the ships which will appear in horizon? WE ARE TO BEGIN RAILWAY CAR TRANSPORTATION IN 2008 Erhan Dogan / AKPORT Port Manager In 2006, the bulk cargo and general cargo tonnage handled at our port was 1,400,000 mtons, and a total of 1,250 pieces of containers were handled. Our ro-ro services carried out regularly between Tekirdag Bandirma every day also continue. In 2007, we are targeting to achieve a 25% increase in bulk cargo and general cargo as compared to the previous year and an annual container handling output of 30,000 pieces. After the connection of our port to the international railway via Muratli in 2008, we will also begin transportation of railway cars. Before proceeding with this work, a suitable berth will be built for the ro-ro ships for transportation of the railway cars belonging to the Turkish State Railways (TCDD). The annually targeted railway car movement is 55, daily reciprocal services in the domestic ro-ro line between Tekirdag and Bandirma, commissioning of the Tekirdag-Gemlik line, and construction of tanks for liquid storage purposes are also among our other targets. The international ro-ro research and planning activities for services between Tekirdag and European destinations are also underway presently. Through our internal ro-ro services, the Anatolian and European cargoes will be carried by sea route instead of the overland route. As such, the traffic in Istanbul will also be slightly relieved. We aim to make Akport to be a point of destination and departure for the maritime transportation in the northern-southern and eastern-western line in the Sea of Marmara. Upon the fuel import permission as granted to firms by the Energy Market Regulation Board (EPDK), we contacted the firms which own fuel stations in the Thracian region and try to organize the distribution thereof. However, in respect of the chemical cargoes, liquid oil, palm oil which pass through our port, we exchanged views with the firms for the storage of them at the port. Further, we decided to complete the second phase of construction works at our port. Upon the completion of this, our container capacity, which is 250,000 teus, will increase up to 450,000 teus, and our berthing quay length will be extended from 1,300 m to 2,100 m. MARINE & COMMERCE JULY

3 YILLIK HEDEF 4 AYDA GERÇEKLEfiT RD K Adem Ali Özgen / Çanakkale Liman Müdürü WE ATTAINED THE ANNUAL TARGET WITHIN 4 MONTHS Adem Ali Ozgen / Canakkale Port Manager Aral k 2005 te hizmete giren Çanakkale Liman na 2006 y l nda 88 adet yük gemisi, 250,000 ton yük, 30 adet kruvaziyer gemisi ve 10,000 turist geldi. Gelen yük gemilerinin 80 adedi dökme maden, 8 adedi de genel kargo operasyonu yapt. Yeni kurulan bir liman olarak, 2006 y l nda son derece iyi bir ifl hacmi gerçeklefltirdik y l ndaki hedeflerimiz ise, yük ve turist hizmetlerinde iki kat art fl olmas yönündeydi ve ilk dört ayl k performansta bunu gerçeklefltirdik. T r güzergah ve gümrüksüz akaryak t sat fl istasyonu avantajlar ile ro-ro gemilerine tam hizmet verebilecek imkanlar olan liman m zdan bir dönem talya seferleri de yap ld. Ancak gemilerin teknik özelliklerinin iyilefltirilmesi amac yla bu seferlere ara verildi. Türkiye flu an yo un bir özellefltirme süreci yafl yor. Özellefltirilen limanlardan %15 nisbi bedel talep edilmeyece i yönündeki bilgiler do rultusunda haks z rekabet oluflaca anlafl l yor. Bilindi i gibi özel müteflebbis taraf ndan kurulan limanlar, tahliye-yükleme ifllerinden elde ettikleri gelirlerin, en yak n devlet liman tarifesinin %75 inden az olmamak kofluluyla %15 ini hazineye yat r yor. Kabotaj tafl mac l konusunda da ad mlar at lmal. ÖTV siz yak ta ilave olarak, ithal, ihraç yük tafl yan Türk bayrakl gemilerle kabotaj yüklerinin tafl nmas konusunda olumlu geliflmeler yafland. Limanlar n fiziki imkanlar dahilinde ithal-ihraç yüklerden ayr olarak kabotaj yükleri istif imkan olan tesisler bu yönde avantajl olacak. L MAN ÖZELL KLER PORT SPECIFICATIONS Adem Ali Özgen Toplam yanaflma uzunlu u // Total berthing length 428 m Derinlik // Depth m Ro-Ro rampas // Ro-Ro ramps 2 adet Aç k depolama sahas // Open storage area 41,400 m 2 Kapal depolama alan // Covered storage area 3,000 m 2 Gümrüksüz saha // Duty-free area 1,500 m 2 Kantar // Weighbridge 80 ton kapasiteli // cap. of 80 tons Jeneratör // Generator mevcut // available Tatl su vanas // Fresh water valve skelede mevcut // available on quay In 2006, total of 88 cargo vessels, 250,000 tons of cargo, 30 cruise ships and 10,000 tourists came to the Canakkale Port, which was commissioned in December of the cargo vessels were carrying bulk mine, and 8 general cargoes. As a newly established port, we achieved an extremely good business volume in Our target for 2007 was a two-fold increase in cargoes and tourist services, and we attained this target through our performance during the first four months. Thanks to the advantages of the TIR route and the duty-free fuel oil sales stations, services to Italy were also carried out on one time basis from our port, which is capable of providing full services to the ro-ro ships. However, for the purpose of improving the technical characteristics of the ships, these voyages were suspended. Turkey is presently undergoing a busy process of privatization. Based on the information that 15% proportional charge would not be claimed from the privatized ports, it is understood that unfair competition will arise. Obviously, the ports established by private entrepreneurs deposit 15% of the revenues earned from the loading-unloading processes in the treasury, provided that this will not be less than 75% of the rate of the nearest state port. Steps should also be taken regarding coastal trade. Favorable developments took place regarding the transportation of the coastal trade cargoes through vessels flying the Turkish flag, which carry import and export cargoes in addition to fuel without Special Consumption Tax. The facilities with means of stacking the coastal trade cargoes separately from the importexport cargoes within the physical means of the ports will accordingly be more advantageous. 038

4 BEfi M LYONUNCU KONTEYNER ELLEÇLEND 2006 y l nda Marport terminalleri toplam kapasitesi, tamamlanan Bat Terminali projesi ile 1,300,000 teu ya ç karken; elleçlenen yük 962,913 teu ya ç kt da 1,241 armatör gemisine hizmet verilirken 2007 de bu rakam 9,000 e ulaflt ve 5 milyonuncu konteyner elleçlendi. Arkas n son 10 y ll k periyotta altyap için gerçeklefltirdi i 1 milyar dolarl k yat r m 2007 y l nda da devam edecek. Bu yat r mlar n sonucunda oluflan y l sonu hedefleri gün geçtikçe art yor da % 15 büyümeyi hedefleyen Arkas, y l sonunda bu hedefi % 5 oran nda büyüttü ve y l toplam % 20 büyümeyle kapatt y l ndan bu yana toplam 350 milyon dolarl k yat r mla bugüne gelen Marport terminalleri 962,913 teu ile, 2006 y l nda Türkiye de en fazla konteyner elleçleyen liman oldu. 1,500,000 teu'luk kapasiteye ulaflan ve Türkiye nin tek derin su konteyner THE FIVE MILLIONTH CONTAINER HANDLED While the total capacity of the Marport terminals increased up to 1,300,000 teus thanks to the West Terminal project completed in 2006, the cargoes handled rose up to 962,913 teus. While 1,241 vessels were served in 2006, this number reached up to 9,000 and the 5 millionth container was handled in The 1 billion dollar investment launched by Arkas for the infrastructure during the recent decade will also continue in The year-end targets arising as a result of these investments increase day by day. Arkas that targeted a growth rate of 15% in 2006 increased this target by 5% by the end of the year and closed the year with a total growth of 20%. The Marport terminals, which have attained this day through a total investment of 350 million dollars since 2001, was the port which handled the most containers, being 962,913 teus, in Turkey in Marport attained a capacity of 1,500,000 teus and was 040

5 L MAN ÖZELL KLER PORT SPECIFICATIONS Ana Terminal // Bat Terminal // Do u Terminal // Main Terminal West Terminal East Terminal Elleçlenen Yük cinsi // Desc. of the Cargo Handled Container Container Container Saha // Field Toplam Alan // Total Area 170,000 m 2 170,000 m 2 69,000 m 2 stifleme Kapasitesi // Stacking Cap. 11,450 teu 11,487 teu 6,891 teu Elleçleme Kapasitesi // Handling Cap. 600,000 teu/year 600,000 teu/year 300,000 teu/year So utuculu Konteyner Kap. // Frigorific Cont. 164 (380V) 96 (380V) 44 (380V) CFS Alan // CFS Area 10,000 m 2 5,000 m 2 7,000 m 2 Ambar // Warehouse 2,560 m 2 3,720 m 2 5,000 m 2 Sundurma // Shed 4,977 m 2 1,000 m m 2 R ht m skele Uzunlu u // Quay Length 800m 700m 450m Su Alt Derinlik // Underwater Depth Kanal // Canal m R ht m // Quay 14.5 m 14.5 m 13.5 m 2006 Y l Performans // Perf. in ,148 teu 127,455 teu 242,310 teu 2005 Y l Performans // Perf. in ,163 teu 111,783 teu 201,385 teu 2004 Y l Performans // Perf. in ,673 teu 146,336 teu 307,647 teu R ht m Vinçleri // Quay Cranes Rayl Vinç (Gantry Crane SSG) // Railed Crane Mobil Vinç (MHC) // Mobile Crane Saha Ekipman // Site Equipment Lastik Tekerlekli Vinç (RTG) // Wheeled Crane Konteyner stif Mak. // Cont. Stacker Bofl Konteyner stif Mak. // Empty Cont. Stacker Spreader // Spreader Çekici // Tractor Forklift // Forklift terminali olan Marport, 14.5 m drafta sahip post-panamax gemilere hizmet verebiliyor. 409,000 m 2 lik bir alanda yaklafl k 25,000 teu istifleme kapasitesi olan Marport ta; 4 adet SSG ve 25 adet RTG vincin yan s ra 13 adet mobil vinç kullan l yor. Önümüzdeki aylarda 10 RTG, 2008 y l nda ise 4 adet SSG vinç daha hizmete girecek. Türkiye de kabotaj tafl mac l n n yeterli hacimde olmamas n n en büyük nedenlerinden biri denizyolu terminallerinde sorunlar n bulunmas. Bu sorunlar karayolunun dahili tafl madaki pay n % 93 e kadar ç kard. Özellikle karayolunun tercih edilmesindeki en önemli sebepler aras nda küçük miktarlarda tafl ma ve kap dan kap ya teslim yap lmas n sayabiliriz. Limanlar n fiziki alt yap - lar n n yetersiz olmas ve kara tafl mac l nda artan fiyat rekabeti de bu sebepler aras nda yer al yor. Ayr ca limanlar m z aras nda yap lan tafl malar n gümrük ifllemlerine tabi tutulmas, Avrupa Birli i nin öncelikli tafl mac l k politikalar ndan biri olan k - sa mesafe deniz tafl mac l n n gelifltirilmesi ve özendirilmesi aç s ndan önemli. the only deep water container terminal in Turkey that can provide services to post-panamax ships with a draft of 14.5 m. At Marport with a stacking capacity of approximately 25,000 teus on an area of 409,000 m 2, in addition to 4 pieces of SSG and 25 pieces of RTG cranes, 13 pieces of mobile cranes are used. During the forthcoming months, 10 RTGs and, in 2008, 4 pieces of SSG cranes will also be commissioned. One of the major reasons for the coastal trade in Turkey not being of sufficient volume is the problems at the sea route terminals. These problems increased the share of the overland route in domestic transportation up to 93%. Among the primary reasons for the preference given to especially the land route we may count small quantities of carriage and door-to-door delivery. The physical infrastructures of ports are insufficient and the increasing price competition in land transportation is also among such reasons. Furthermore, subjecting the transportations between our ports to customs transactions gains importance for the development and encouragement of the short sea shipping, which is one of the transportation policies among the priorities of the European Union. MARINE & COMMERCE JULY

6 HEDEF M Z %15 TONAJ ARTIfiI Ayd n Erdemir / Toros Tar m Sanayi ve Tic. A.fi. Terminal Müdürü Tekfen Holding kuruluflu olan Toros Tar m Sanayi ve Ticaret A.fi. nin limanc l k hizmetleri, Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.fi. ad alt nda Ceyhan ve Samsun terminalleri ile yürütülüyor. Birbirinden ba ms z iki ayr iskelesi, toplam 8 ayr yanaflma platformu ve bu iskelelerin depolama gereklerini karfl layacak kara tesisleri ve tanklar ile hizmet veren terminaller, konteyner hariç olmak üzere s - v ve kat, tüm yük çeflitlerini elleçliyor. Ayd n Erdemir Faaliyetlerimizde 2006 y l için öngörülen hedeflerimiz her iki terminalimizde de hayata geçirildi. Ceyhan Terminali nde uzun y llardan bu yana yap lan Irak a dönük transit ticaret, Irak kaynakl sorunlardan dolay 2006 y l ortas ndan itibaren durmufltu. Bu sorunlar n 2007 y l içinde çözülece ini ve Ortado u ülkelerinin ana transit güzergah olan skenderun Körfezi terminallerinin yeniden transit ifllemlerde hedeflerine ulaflaca n tahmin ediyoruz y l için Ceyhan ve Samsun terminalleri yük toplam nda geçen seneye göre hedefledi imiz tonaj art fl ise % 15. Önümüzdeki dönemde Ceyhan Terminali nin petrol ve akaryak t ürünleri için suezmax ve aframax tankerlere hizmet verecek flekilde büyütülmesi ve minimum 100,000 m 3 olmak üzere ilave depolama tanklar n n yap lmas n planl yoruz. Ceyhan Terminali nde mevcut dökme yük ekipmanlar na ilave olarak yeni vinçlerin al m, yeni depolama alanlar n n tesisi, konveyör sistemlerimizin büyük çapta yükleme ve boflaltma yapacak flekilde yeniden dizayn edilmesi, Samsun Terminali nde iskelenin büyük çapta gemileri alacak flekilde uzat lmas, yenilenmesi ve güçlendirilmesi di er projelerimiz aras nda yer al yor. Ayr ca, Ceyhan'daki petrol terminalimize ilave olarak Samsun Terminali nde akaryak t ve petrol ürünleri elleçleme ve depolama tesislerinin planlanmas n ve süreç içinde yat r mlar n kademeli olarak hayata geçirilmesini sa layaca z. Ülkemizin ve bölgemizin gelecekteki transit potansiyelleri öngörüldü ünde, henüz limanc l kta iflin çok bafl nda oldu umuz görülüyor. Özellefltirmeler ile de sadece mevcut limanlar ve tonajlar el de ifltiriyor, bu limanlara yap lacak ilave yat r mlarla tonajlar n sadece belli bir seviyeye kadar artt r labilece i anlafl l yor. Geniflleme modlar na uygun planlanm fl, servis hinterland ndaki sanayi ve hizmet sektörüne, kentlere ve bölgelere en az maliyetle ulaflan farkl ulafl m sistemlerine sahip limanlar n büyük ve toplu ölçekte inflas art k zorunlu hale geldi. Bu da kamu-özel sektör eliyle ve WE TARGET 15% INCREASE IN TONNAGE Aydin Erdemir / Toros Tarim Sanayi ve Tic. A.S. Terminal Manager The port operation services of Toros Tar m Sanayi ve Ticaret A.S., a subsidiary of Tekfen Holding, are carried out through the Ceyhan and Samsun terminals under the name Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.S. The terminals that serve through two separate quays independent from each other, a total of 8 separate berthing platforms, and land facilities and tanks that will meet the storage requirements of these quays handle all types of cargoes, whether liquid or solid, except for containers. Our targets as envisaged for 2006 in respect of our activities were enabled in both of our terminals. The transit trade towards Iraq, which was carried out for many years at Ceyhan Terminal, was ceased as of the middle of 2006 due to problems originating from Iraq. We anticipate that such problems will be settled during 2007 and that the terminals at the Gulf of Iskenderun, the main transit route of the Middle Eastern countries, will again attain the respective targets in transit procedures. For 2007, the tonnage increase targeted by us as compared to the previous year for the total cargo at the Ceyhan and Samsun terminals is 15%. During the forthcoming period we are planning to expand the Ceyhan Terminal for the petroleum and fuel oil products so as to serve to suezmax and aframax tankers and to build additional storage tanks of a capacity of minimum 100,000 m 3. The purchase of new cranes in addition to the existing bulk cargo equipment at the Ceyhan Terminal, the establishment of new storage sites, the redesigning of our conveyor systems so as to carry out large scale loading and unloading works, the extension, renewal and reinforcement of the quay at the Samsun Terminal so as to receive large ships, are also included among our other projects. Furthermore, in addition to our oil terminal in Ceyhan, we will ensure the planning of the facilities for handling and storage of fuel oil and petroleum products at the Samsun Terminal and the gradual commissioning of the investment during the process. Given the future transit potentials of our country and region, it is observed that we are still at the very beginning of the business in port operation. What happens through privatizations is only a change of hands of the existing ports and tonnages, and it is envisaged that the tonnages can only be increased up to a certain level through the additional investments to be launched at such ports. A large, mass scale construction of ports which are planned as suitable for the expansion of modes and feature different transportation systems reaching to the industrial and service sectors, cities and areas in the service hinterland at minimum cost has now become obligatory. This, yet, may be brought about through public-private sector and as a result of very long term plans covering a great number of factors. Competition in this sector has assumed an international character due to a large number of international operators in our country and Turkey becoming more a transit and transshipment country than being involved in the respective domestic cargoes. Considered from this aspect, it is mandatory that the economy and investment-profit-investment cycle 042

7 CEYHAN TERM NAL // CEYHAN TERMINAL DÖKME SIVI // BULK LIQUID DÖKME KATI // BULK SOLID TOPLAM // TOTAL Miktar (Ton) // Gemi Adedi // Miktar (Ton) // Gemi Adedi // Miktar (Ton) // Gemi Adedi // Quantity (Tons) Number of Ships Quantity (Tons) Number of Ships Quantity (Tons) Number of Ships ,268, ,678, ,946, ,296, ,062, ,358, , ,020, ,808, SAMSUN TERM NAL // SAMSUN TERMINAL DÖKME SIVI // BULK LIQUID DÖKME KATI // BULK SOLID TOPLAM // TOTAL Miktar (Ton) // Gemi Adedi // Miktar (Ton) // Gemi Adedi // Miktar (Ton) // Gemi Adedi // Quantity (Tons) Number of Ships Quantity (Tons) Number of Ships Quantity (Tons) Number of Ships , , , , , , TOPLAM TOROS TERM NALLER ELLEÇLENEN YÜK M KTARLARI QUANTITIES OF CARGO HANDLED DÖKME SIVI // BULK LIQUID DÖKME KATI // BULK SOLID TOPLAM // TOTAL Miktar (Ton) // Gemi Adedi // Miktar (Ton) // Gemi Adedi // Miktar (Ton) // Gemi Adedi // Quantity (Tons) Number of Ships Quantity (Tons) Number of Ships Quantity (Tons) Number of Ships ,268, ,678, ,946, ,330, ,074, ,405, , ,599, ,540, birçok faktörü içine alan çok uzun süreli planlamalar n sonucu olarak ortaya ç kabilecek. Bu sektörde rekabet, hem birçok uluslararas operatörün ülkemizde iflletmeci olmas, hem de Türkiye nin kendi iç yüklerinden daha fazla transit ve aktarma ülkesi haline gelmesinden dolay uluslararas bir karakter kazand. Bu aç dan limanc l n ekonomisinin ve yat r m-kazanç-yat r m döngüsünün en optimum flekilde ele al nmas, herkesin fiyat n belirlerken bu ekonomik gerçe e göre hareket etmesi gerekiyor. Limanc l k, gemi yap m, gemi iflletmecili i hepsi ülke denizcili imizin bir parças. Bu aç dan kabotaj tafl mac l n n geliflmesi, yüklerin karadan denize aktar lmas n sa layacak. Dolay s yla da ülke ekonomisi, çevre ve insan sa l konular nda önemli kazan mlar elde edilecek. Bu konuda devlet deste i ile planl politikalar hayata geçirilmeli ve limanlara ba lant l demiryolu yap m teflvik edilmeli. TOZSUZLAfiTIRMA BUNKER 2007 DE DEVREDE Eray Sakin / Nuh Çimento Sanayi A.fi. Liman Müdürü Liman m zda, flirketimiz ana faaliyet alan n n çimento üretimi olmas nedeni ile, a rl kl olarak çimento, klinker, tras, boksit ve kömür gibi yüklerin dökme olarak yükleme ve tahliye operasyonu gerçeklefltiriliyor. Bununla birlikte liman m zda 3. flah slara ait dökme, genel kargo ve di er yüklerin elleçlemesi de yap l yor. of port operation is treated in the most optimum manner, and that everybody should act according to this economic reality in determining the respective prices. Port operation, shipbuilding, ship management: all of these constitute a part of the maritime business in our country. From this viewpoint, the development of the coastal trade will ensure the transfer of cargoes from land to the sea. Consequently, major gains will be obtained as regards to the country s economy, environment, and human health. In this matter, well-planned policies should be brought to life and the construction of railways linked with ports should be encouraged with state support. DEDUSTING BUNKER ENABLED IN 2007 Eray Sakin Eray Sakin / Nuh Çimento Sanayi A.fi. Port Manager Since the main field of activity of our company is cement production, the loading and unloading operations of cargoes such as cement, clinker, trass, bauxite and coal in bulk are carried out at our port. However, the bulk, general cargo and other cargoes belonging to third parties are also handled at our port. The port capacity calculations depend on certain variable parameters such as length of quay, sizes of ships capable of berthing at the quay, existing loading and unloading equipment, descriptions of cargoes primarily handled at the port. When evaluations are made according to such parameters, I can say that our port features bulk cargo handling capacity of nearly 3,000,000 tons/year. MARINE & COMMERCE JULY

8 ELLEÇLENEN YÜK M KTARLARI QUANTITIES OF CARGO HANDLED Y l Yolcu Dökme Kuru Yük Dökme S v Yük Genel Kargo Konteyner Ro-Ro Year Passenger Bulk Dry Cargo Bulk Liquid Cargo General Cargo Container Ro-Ro ,740, , ,144, , ,846,216 70,160 (su) 80, U RAYAN GEM SAYISI // NUMBER OF SHIPS CALLED Y l Yolcu Dökme Kuru Yük Dökme S v Yük Genel Kargo Konteyner Ro-Ro Di er Year Passenger Bulk Dry Cargo Bulk Liquid Cargo General Cargo Container Ro-Ro Other Liman kapasite hesaplar ; r ht m uzunlu u, r ht ma yanaflabilecek gemi büyüklükleri, mevcut tahmil-tahliye ekipmanlar, limanda a rl kl olarak elleçlenen yüklerin çeflitleri gibi baz de iflken parametrelere ba l. Bu parametrelere göre de erlendirmeler yap ld nda liman m z n, y ll k 3,000,000 ton/y l civar nda dökme yük elleçleme kapasitesine sahip oldu unu söyleyebilirim y l için hedefimiz yaklafl k olarak gerçekleflti y l için de yine piyasa koflullar na ba l olarak 3,000,000 ton civar nda yük elleçlemesinin gerçekleflece ini öngörüyoruz. Fabrika sahas ndan liman sahas na modern ve çevreye duyarl alternatif nakil sistemleri konusunda çal flmalar yap l yor. Bu kapsamda ilk olarak limanda tahliye edilen kömür ve di er toz emisyonu olan dökme yüklerin tahliyesi s ras nda oluflan tozumay engellemek amac ile yurt d fl ndan tozsuzlaflma bunkeri siparifl ettik. Önümüzdeki aylarda bu bunkerin teslimat ve montaj n n tamamlanarak devreye al nmas planlan yor. Bu bunker sayesinde, kömür ve di er toz emisyonu olan mallar n tahliyelerinde oluflan tozun önemli oranda engellenmesi ve tahliyelerinin çevreye minimum zararla gerçeklefltirilebilmesi mümkün olabilecek. Denizcilik sektörünün her alan ndaki en önemli olgu, zaman ve verilen hizmetin kalitesi. Yap lan yeni liman yat r mlar ile özellefltirmeler flüphesiz ki limanc l k sektöründeki rekabeti ve kaliteyi artt racak. Çevreye duyarl l, kaliteyi, modernizasyonu ve h z dengeli bir flekilde harmanlay p müflterilerine sunabilen limanlar bu rekabette ön s ralarda yer alacak. Ülkemizde bugüne kadar ihmal edilmifl olan kabotaj ve demiryolu tafl mac l son dönemlerde yap lan baz düzenlemelerle cazip hale getirilmeye çal fl l yor. Özellikle ÖTV siz yak t kullan lmas kabotaj tafl mac l na önemli katk lar sa lam fl olmakla birlikte, halen istenilen düzeye ulafl lamad. En kuzeyinden en güneyine kadar birçok noktada yeterli altyap, ekipman ve tesisin bulundu u ülkemizde; deniz yolu ile bu noktalar aras ndaki tafl mac l tan t c planlar n haz rlanmas ve bu planlar n ilgili tüm birimlere detaylar ile birlikte çok iyi anlat lmas gerekti i düflüncesindeyim. Our target for 2006 was almost reached. As for 2007, depending on the market conditions, we again foresee a cargo handling of approximately 3,000,000 tons. Activities are underway regarding alternative transportation modes from the factory site to the port, which will be modern and environmental friendly. Within this scope, we have first ordered a dedusting bunker from abroad in order to eliminate the dust arising during the discharge of coal and other cargoes causing dust emission while being unloaded at the port. It is planned that, during the forthcoming months, the delivery and assembly of the said bunker will be completed and that, as such, the bunker will be commissioned. Thanks to the bunker, it will be possible to avoid the dust arising during the discharge of coal and other commodities causing dust emission to a substantial extent and to accomplish the unloading thereof with minimum damage to the environment. The most important factor in every area of the shipping sector is time and the quality of the service provided. The privatizations and the new port investments launched will, no doubt, enhance competition and quality in the port operation business. The ports that will be capable of harmoniously combining environmental friendliness, quality, modernization and speed, and offering the same to their customers as such will be at the forefront in this competition. Coastal trade and railway transportation, which have so far been neglected in our country, are strived to be rendered attractive through certain regulations enacted recently. Although especially the use of fuel without Special Consumption Tax made substantial contributions to the coastal trade, the desired level would still not be attained. I think that, in this country where sufficient infrastructure, equipment and facilities are available at a large number of points from north to south, it is necessary to prepare plans introducing transportation between such points through sea route and to explain such plans including all the relevant details as perfectly as possible to all concerned bodies. 044

9 AMBARLI L MANI NDAN ANADOLU YA G DEN KONTEYNERLER A. Gökhan Esin/ Altafl Genel Müdür Yard mc s Ambarl Liman, Marmara Denizinde gözlerden uzakta, stanbul Bo az n n girifline yak n ve stanbul un Avrupa yakas nda TEM yolu civar nda yer al yor. Liman, devletin sahip oldu u Haydarpafla liman ndaki ciddi t kan kl a bir alternatif ve tepki olarak birçok özel terminalin kuruldu u zamanda ortaya ç kt. Bunun sonucu olarak da, 1992 y l nda Altafl Ambarl Liman Tesisleri Ticaret A.fi. kuruldu. 1.6 milyon m 2 A. Gökhan Esin alan üzerinde kurulu Ambarl Liman, Türk d fl ticaret hacminin yaklafl k %7.3 ünü elleçleyerek Türkiye nin ulusal ve bölgesel ekonomisinde büyük bir rol oynuyor. Ambarl daki trafik, geçti imiz bir kaç y lda art fl gösterdi. Liman öncelikle 2004 y l nda 1 milyon TEU, bunu izleyen 2005 y l nda 1.19 milyon TEU ve 2006 y l nda ise 1.45 milyon TEU elleçleme gerçeklefltirdi. Limandaki yük miktar, Türk konteyner limanlar aras nda %38 lik, Marmara Bölgesi ndeki limanlar aras nda ise %63 lük pazar pay na karfl l k geliyor. K smen AB ile müzakerelerin sonucu olarak önümüzdeki y llarda konteyner trafi inde sürekli bir büyüme olaca beklentisi var. Bu da liman n Türkiye de (özellikle de Marmara Bölgesi nde) geçit olarak h zla önem kazanan bir rol oynamas na, dolay s yla da yeni kapasite yat r mlar n n plan-lanmas na yol aç yor. Her y l 4,400 ü aflk n geminin ve her gün 5,500 den fazla t r n Ambarl ya gelmesiyle liman, uluslararas yük ak fllar nda bir merkez konumuna geldi. Yaklafl k 32 farkl deniz hatt na yanaflma olana sa layan liman, endüstri ve lojistik hizmetleri için mükemmel bir ticari konum sunuyor. Altafl, ayn zamanda, Avrupa dan Anadolu ya yük transferleri gerçeklefltirme potansiyeliyle sürekli olarak artma- CONTAINERS MOVING FROM PORT OF AMBARLI TO ANATOIA A. Gökhan Esin/ Altafl Genel Müdür Yard mc s Hidden away in the Sea of Marmara, close to the entrance of the Strait of Istanbul and near the Trans-European Motorway on the European side of Istanbul, is the Port of Ambarl. The port originated when several private terminals were developed as an alternative and in response to serious congestion at the stateowned port of Haydarpasa. As a result, ALTAS Ambarl Port Facilities Trade Co Inc was founded in Covering 1.6 million m 2, the Port of Ambarl plays a huge role in the Turkish national and regional economy by handling the approximately 7.3% of Turkish Foreign Trade value. Traffic at Ambarl has soared over the last couple of years, the port handled it first 1 million TEU back in 2004, followed by 1.19 million TEU in 2005 and 1.45 million TEU in Cargo throughput at the port reflects a market share of 38% among the Turkish Container Ports and 63% among the ports in Marmara region. With sustained growth expected in its container traffic in the coming years, partly on the back of negotiations with the EU, new capacity investments are on the way as the port is playing a rapidly increasing role as a gateway for Turkiye (especially in the Marmara Region). With more than vessels/year and trucks/day visiting Ambarl, the port has established itself as a hub in the international freight flows. Offering berthing for around 32 different shipping lines, the port offers an excellent business location for industry and logistics services. ALTAS also provides a solution to the congestion of Istanbul s road traffic that keeps increasing continuously by the potential to carry out cargo transfers from Europe to Anatolia. According to a research that carried out by ALTAS; as Anatolian side of Istanbul considered, it is clear that the major container throughput occurs in Haydarpasa which handled TEU in However, since the Port of Haydarpasa is in the heart of Istanbul, the container moves to/from Haydarpasa to other parts of Marmara Region and Istanbul adding up to traffic congestion in Istanbul. The Turkish Government is been keen to push ahead with domestic projects as it seeks to reduce its road traffic. It is no surprise that Ambarl wants to expand its services and raise its container handling services in the near future as its geographical location in a closed sea offers the use of container vessels -in domestic connections- for carrying containers those have destination points to ports in the Anatolian side of Marmara Region. One can say that the increase of Lo-Lo operations have resulted in road congestion as the road infrastructure has not been fundamentally improved for sometime. The new road transportation plans of Istanbul Metropolitan Municipality can provide the trigger to redevelop roads around the Port of 046

10 ya devam eden stanbul un karayolu trafi i t kan kl na da bir çözüm getiriyor. stanbul un Anadolu yakas göz önüne al nd nda, bafll ca konteyner elleçleme faaliyetlerinin 2006 y l nda 400,000 TEU elleçleme yapm fl olan Haydarpafla da meydana geldi i aç kça görülüyor. Ancak, Haydarpafla Liman n n stanbul un göbe inde olmas nedeniyle, Haydarpafla dan Marmara Bölgesi nin ve stanbul un di er bölümlerine konteyner girifl-ç k fllar, stanbul daki trafik t kan kl - n n çözümüne katk da bulunuyor. Devletin karayolu trafi ini azaltma aray fl nda olmas ndan dolay yurt içi projelere devam edilmesi istendi. Kapal bir denizde yer alan co rafi konumunun, var fl yerleri Marmara Bölgesi nin Anadolu yakas ndaki limanlar olan konteynerlerin tafl nmas nda -yurt içi ba lant larda- konteyner gemilerinin kullan m n sa lamas ndan dolay, Ambarl n n hizmetlerini yaymay ve konteyner elleçleme hizmetlerini yak n bir gelecekte artt rmay istemesi flafl rt c de il. Karayolu altyap s n n bir süre esasl biçimde iyilefltirilmemifl olmas ndan dolay, Lo-Lo operasyonlar ndaki art fl n karayolu trafik t - kan kl na neden oldu u söylenebilir. stanbul Büyükflehir Belediyesinin yeni karayolu ulafl m planlar, Ambarl Liman çevresindeki karayollar n n yeniden gelifltirilmesi için tetiklemeyi sa layabilir, ancak stanbul Bo az üzerindeki köprülerde karayolu trafi ini do rudan azaltmaz. Öte yandan, mallar n karayolundan denize kayd r lmas n n çevresel avantaj ise bir di er önemli husus. Marmara Bölgesi ndeki karayollar ndan Marmara Denizi ne daha çok yük aktar labilmesi durumunda karbon emisyonlar aç s ndan net yararlar ortaya ç kacak. Bu yararlara ba l olarak, ALTAfi n karayollar ndan konteyner gemilerine daha çok konteyner kayd rma çabalar devam ediyor. Karayolu trafi i, esasen Ambarl ile Marmara Denizi çevresindeki limanlar aras nda sefer yapacak konteyner gemileriyle azalt labilir. Bu, Ambarl Liman n n kendi konteyner terminallerinde daha çok konteyner istifleme alan bulunmas n gerektirecek. Ayn durum, fazla istifleme sahalar n n konteyner istiflemesi için daha çok potansiyel yaratt Marmara Bölgesi nin Anadolu yakas ndaki limanlar için de geçerli. Ambarl Liman ndan Marmara Bölgesi nin Anadolu yakas ndaki limanlara konteyner hareketleri ile ilgili olarak, deniz tafl mac l nda zaman unsuru, karayolu tafl mac l ndakine göre biraz daha az (yaklafl k 30 dakika - 1 saat). Ancak, her durumda, konteynerlerin konteyner gemileriyle tafl nmas, transit sürelerini artt racak. Dolay s yla müflteri taraf nda özel bir çabaya gerek bulunuyor. Her iki tip tafl mac l a iliflkin maliyet hususlar dikkate al nd nda, Altafl taraf ndan gerçeklefltirilen hesaplamalara göre, konteyner gemileriyle konteyner tafl man n maliyeti, karayolu tafl mac l nda oldu undan daha az (liman vergileri dahil) ve baz durumlarda, karayolu tafl mac l n n maliyeti, deniz tafl mac l n n maliyetinin neredeyse iki kat na ç k yor. Özetlemek gerekirse, devletin do rudan deste i olmad kça, stanbul Bo az n n köprüleri üstündeki trafik s k fl kl, stanbul Büyükflehir Belediyesi nin ve Türk ihracat sektörünün karfl karfl ya bulundu u en büyük zorluk olarak kendisini gösterecek. KONTEYNER ELLEÇLEME M KTARLARI (TEU) CONTAINER HANDLING THROUGHPUT IN Marmara Bölgesi nin Avrupa Yakas ndaki Limanlar // Ports in European Side of Marmara Region 1,187,884 1,446,502 Marmara Bölgesi nin Anadolu Yakas ndaki Limanlar // Ports in Anatolian Side of Marmara Region 720, ,809 Marmara Bölgesi Civar ndaki Limanlar (Toplam) // Ports Around Marmara Region (Total) 1,908,321 2,285,311 Ambarl Liman // Port of Ambarl 1,186,592 1,446,267 Ambarl dan Marmara Bölgesi nin Anadolu Yakas na Konteyner Hareketi // 355, ,880 Container Move From Ambarl to Anatolian Side of Marmara Region Marmara Bölgesi nin Anadolu Yakas ndaki Toplam Konteyner Talebi // 1,076,415 1,272,689 Total Container Demand in Anatolian Side of Marmara Region Kaynak // Source: Altafl Ambarl but not directly reduce road traffic through bridges on the Strait of Istanbul. On the other hand, the environmental advantage of shifting goods from the roads to the waterways is another important issue. There are clear advantages in terms of carbon emissions if more freight can be moved from the roads of the Marmara Region to the Marmara Sea. Depending on these advantages efforts from Altafl to shift more containers from the roads to container vessels continue. Road traffic can be reduced, mainly by the container vessels between Ambarl and ports around Marmara Sea. This requires greater container stack areas, which Port of Ambarl has been able to accommodate at its container terminals. The same also accounts for ports in Anatolian side of Marmara Region, where redundant stack yards are create greater potential for container stacking. Regarding the container moves from Port of Ambarl to ports in Anatolian Side of Marmara Region, the time element in water transportation is slightly less (approximately 30 min. - 1 hr) than road transportation. However in any case, the carriage of containers by container vessels will increase the transit times thus a special effort needed from customers. Considering the cost issues of both types of transportation, according to calculations done by Altafl the cost of carrying containers on container vessels is less (including port charges) than carriage by road transportation and in some cases cost of road transportation is nearly twice the cost of water transportation. To sum up, unless immediate support of Government is made, traffic congestion on the bridges of the Strait of Istanbul will prove to be the single biggest challenge facing the Istanbul Metropolitan Municipality and Turkish export industry. MARINE & COMMERCE JULY

11 T CARET M Z N ÜSTÜNDEK YASAKLARI KALDIRALIM Talat Yamaç / Evyapport Operasyon Müdürü stanbul ve Kocaeli gibi endüstriyel illere yak n bir co rafyada kurulan Evyapport, 2003 y l nda kurulan Evyap Deniz flletmecili i Lojistik ve nflaat A.fi. nin en önemli faaliyet alan n oluflturuyor. Evyap Lojistik, liman iflletmecili i, antrepo ve depo yönetimi, konteyner ve genel kargo nakliye hizmetleri, s v yükler için lojistik ve filo yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor y l nda bir önceki seneye göre % 17 art fl ile toplam 573 gemiye hizmet verilen limanda, 2006 y l nda 560,000 ton genel kargo, 500,000 ton s v yük, 113,000 adet araç ve 33,000 teu konteyner elleçlendi y l n, hedefledi imiz öngörülere göre tamamlad k y - l n da genel kargo ve s v yüklerde ayn seviyelerde tamamlayaca- m z düflünüyoruz. Araç terminalimizde ise ülkemizin bu sene içindeki ekonomik durumuna göre de iflken bir art fl olaca n öngörmekteyiz. Konteyner terminalimizde 2007 y l nda 75,000 teu luk ifl hacmi bekliyoruz. Evyapport 600 m yanaflma yeri ile 135 dönüm liman sahas üzerinde hizmet veriyor. Liman m z konteyner terminali, araç terminali ve tank terminali olarak üç terminale ayr lm fl durumda. Konteyner terminalinde iki adet mobil liman vinci ve alt adet stacker ile hizmet veriyoruz. Tank terminalde 910 m 3 ten 4,150 m 3 e kadar de iflen ebatlarda toplam 43 adet tank bulunuyor. Toplam 110,000 m 3 kapasiteli s v yükler tank terminali, iskeleden itibaren s tmal ve izolasyonlu yer alt hatlar ve tümü serpantin s tma sistemli tanklar ile s v yüklerin tahmil tahliyesinde ve depolanmas nda kullan - l yor. Araç terminalimizde 3,000 araçl k depolama kapasitemiz ve ro-ro gemilerinin yanaflmas na uygun rampal yanaflma yerleri ile hizmet veriyoruz. Mevcut yat r m m z 60,000 m 2 geri sahas ve 630 m yanaflma yeri olan konteyner terminalimizle artt rmak hedefindeyiz. lave yat r m n tutar n makine ve ekipman yat r m ile birlikte 60,000,000 dolar olarak tahmin ediyoruz. Bu yat r mla 615,000 teu kapasitesinde bir terminalimiz olacak. LET US ABOLISH THE BANS ON OUR TRADE Talat Yamac / Evyapport Operations Manager Established in close proximity to industrial cities like Istanbul and Kocaeli, Evyapport constitutes the most important field of activity of Evyap Deniz Isletmeciligi Lojistik ve nsaat A.S., which was incorporated in Evyap Lojistik is active in such fields as port management, warehouse and storage management, container and general cargo shipment services, as well as logistics and fleet management for liquid cargoes. In the port that served 573 vessels in total in 2006, which displayed an increase of 17% compared to the previous year, the handling of cargo was split between the categories as follows; 560,000 tons of general cargo, tons of liquid cargo, 113,000 vehicles and 33,000 teu of container cargo. These numbers indicate that we completed the year 2006 as we had targeted. In terms of the results achieved, we are of the opinion that the year 2007 will also be the same in general cargo and liquid cargo categories. However, we expect a variable increase in the volume of our vehicle terminal in line with the prevailing economic conditions in our country. In our container terminal we expect a business volume of 75,000 teus in Evyapport serves on a port area of approximately 135,000 square meters with approximately 600 meters for docking. Our port is divided into three terminals as follows; container terminal, vehicle terminal and tank terminal. In the container terminal we provide services with the help of two mobile port cranes and six stackers. In the tank terminal there are 43 tanks in varying dimensions ranging from 3,910 m 3 to 4,150 m 3. The liquid tank terminal with a total capacity of 110,000 m 3, is used in loading and unloading as well storing of the liquid cargoes with its heated and insulated underground pipelines and tanks which are all serpentine heated. In our vehicle terminal we have 048

12 Türkiye de limanlar n özellefltirilmesi do ru bir karar. Bir yandan da geç kal nm fl bir giriflim. Özellefltirme sayesinde ülkemiz limanlar na yat r m yap lacak ve verimli yönetilen limanlara kavuflaca z. Türkiye de ana liman m z olmad için ekspres olarak adland rabilece imiz ana gemiler Türkiye ye gelemiyor. Dolay s yla ithalat ve ihracat n önemli bir bölümü Yunanistan, talya gibi ülkelerin limanlar ndan aktarmal olarak yap l yor. fiirketlerimiz her aktarmada di er terminale-örne in talya ya- her konteyner bafl na dolar para veriyor. Bu da hem maliyeti art r yor, hem de transit süresini. Dolay s yla bu, rekabet flans için de ülkemizin önünde bir engel. Ülkemizde limanlar, dünyada geliflmifl ülkelerde görüldü ü gibi büyük ölçekli ve belirli yüklerde uzmanlaflm fl limanlar de il. Bunun belli bafll sebepleri ise, mevzuat m z kolaylaflt ramad m z için transit yüklerin ülkemiz limanlar nda aktar lmas n sa layamamam z. Transit yüklerde orijinal fatura istenmesi, konteynerlerin aç larak kontrol edilmesi, gümrükleme sürecimizin karmafl k ve uzun zaman almas ilk akl ma gelen transit yüklere engel konular. Transit yüklerde uygun flartlar sa lamad m z için, konteyner hatlar aktarma merkezlerini yak n m zdaki di er ülke limanlar nda kuruyorlar. Türkiye ye gelen konteynerler de do rudan ülkemiz limanlar na gidece i yerde, maalesef önce bu transit merkezlerine gidiyor. Limanlar m zdan demiryolu ç k fllar, organize sanayi bölgelerimizde de demiryolu girifl ba lant lar olmad için demiryolunu kullanam yoruz. Demiryolunu kullanamad m zda, geriye sadece karayolu kal yor. Karayolunda ise 150 km lik bir yar çap liman n n ekonomik hinterland oluyor, daha uzak sanayi bölgeleri için oraya yak n limanlar kullan l yor. Bu nedenle ülkemizde bir kaç adet büyük liman yerine, kendi bölgelerine hitap eden, transit yükler ile ifl hacimlerinin desteklenmedi i çok say da bölgesel orta ölçekli limanlar olufluyor. Bu limanlar n hepsi uluslararas limanlar ve mevzuat gere i kabotaj tafl mac l için zaten yetersiz ve dar olan liman sahalar nda gümrüksüz sahalar, gümrüksüz r ht mlar diye ay rmak gerekiyor. Kabotaj dahilinde hareket eden konteynerler için limanda ayr bir saha ayr lmas zorunlulu u kabotaj bafllamadan bitiriyor. Ayn flekilde konteyner gemilerinde kabotaj konteyneri ile transit konteynerleri ayr ayr ambarlara koyma zorunlulu u gibi konular, kendi kendimize ticaret yapmayal m diye konulmufl yasaklara benziyor. Daha genifl düflünüp, mevcut sorunlara bilgi ifllem teknolojilerinden yararlanarak çözümler bulmam z ve kendi ticaretimiz üzerindeki yasaklar kald rmam z gerekiyor. Kabotaj dahilinde hareket eden konteynerler için limanda ayr bir saha ayr lmas zorunlulu u kabotaj bafllamadan bitiriyor. The necessity for reserving a separate space in the port for containers involved in coast trade ends any attempt at making such line of trade work. a capacity to store 3,000 vehicles along with ramped docking places suitable for approaching Ro-Ro. We are planning to increase our capacity by investing in a container terminal with a back plan of 60,000 m 2 and docking place of 630 meters. We estimate the total of this additional investment to be close to 60,000,000 Dollars together with the investment to be made in machinery and equipment. We will have a terminal with a capacity of 615,000 teus with this investment. The decision to privatize the ports in Turkey was very appropriate although a little late. Thanks to privatization, investments will be made in the ports of our country and we will have ports that are managed efficiently. As we do not have a main port in Turkey, the main vessels called express cannot come to Turkey and as such a significant part of imports and exports are carried out through transfers from the ports of countries such as Greece and Italy. Our companies pay Dollar for each such transfer to the country in question - for example Italy - and this increases the cost as well as the time spent in transit, creating one of the roadblocks for our country to increase its competitive strength. The ports in our country are not like what we are used to see in developed countries, in other words large scale and specialized in specific cargoes. One of the main reasons for this is the fact that we have not done anything to simplify our legislation to make possible for transit cargoes to be transferred from our ports. The requirement for an original invoice with regard to the cargo in transit, as well as the opening of the containers for inspection, and the time-consuming complexity of our customs clearance process are first few disadvantages that come to mind. As we cannot ensure the appropriate conditions for transit trade the container lines set up their transfer centers at the ports of neighboring countries and unfortunately the containers coming to Turkey first pass through these ports instead of directly coming to Turkey. As we do not have railway exits from our ports and no railway entry connections at organized industrial zones, we cannot use the railroads. When railway utilization is out of question the only alternative left to us is the motorways. With regard to the motorways a radius of 150 kilometers makes up the economic hinterland, and for industrial zones that are further away the ports that are closer to the said places are used. For this reason instead of having a few large scale ports we have numerous medium sized regional ports in our country that address the needs of their own regions without any support from transit trade for their business volume. All these ports are international and as per the legislation, their already insufficient port area for coast trade must be separated as duty free zones and wharves. The necessity for reserving a separate space in the port for containers involved in coast trade ends any attempt at making such line of trade work. In the same manner, the obligation to place a container used for coastal trade and one for transit trade in separate warehouses, gives the impression that such rules were made to prevent any internal trading. What is needed here is to have a wider vision and to remove the prohibitions on our trading by taking advantage of data processing technologies. 050

13 PORT OF IZMIR The tender for the transfer of the operating rights of the Port of Izmir owned by the General Directorate of the State Railways Administration for a period of 49 years was awarded to the joint venture established by Global-Hutchison-Aegean Exporters Association for a price of 1 billion 275 million Dollars. Following the tender, Competition Board approved the handing over of the port. In the process following this, the opinion of the State Council will be obtained, for a concession is being assigned. When the Privatization Board reaches a decision pertaining to the transfer of the Port, the buyer will be granted a time period for the assignment to be completed. The Buyer within this time period of time will complete the payment and take over the Port of Izmir. Specifications of the Port ZM R L MANI zmir Alsancak Liman Devlet Demiryollar flletmesi Genel Müdürlü ü ne ait zmir Liman n n 49 y ll na iflletme hakk n n devrine iliflkin ihaleyi 1 milyar 275 milyon dolar ile Global-Hutchison-Ege hracatç Birlikleri Ortak Giriflim Grubu kazand. Daha sonra Rekabet Kurulu liman n devrini onaylad. Bundan sonraki süreçte, imtiyaz devri söz konusu oldu u için Dan fltay dan görüfl al nacak. Özellefltirme Yüksek Kurulu liman n devrine iliflkin karar al nca, al c ya devir için süre verilecek. Al c, bu süre içinde gerekli ödemeyi yaparak, zmir Liman 'n devralacak. Liman Özellikleri Ege Bölgesi nin tar m ve endüstri liman olan zmir, ayn zamanda ülkenin ihracat nda önemli rol oynuyor. Her türlü yük hizmeti verilen liman n demiryolu ve karayolu flebekesi ile ba lant s bulunuyor. Deniz Vas talar : 90 ton kapasiteli bir yüzer vinç ile 1 adet palamar botu mevcut. Elleçleme Ekipmanlar : Terminaldeki konteyner elleçleme operasyonlar 40 tonluk 5 adet gantry crane, 40 tonluk 19 adet lastik tekerlekli transtainer, tonluk 20 adet dolu ve 8-10 tonluk 20 adet bofl konteyner forklifti ile gerçeklefltiriliyor. Bunun yan nda 3-25 tonluk 7 adet r ht m vinci, 5-25 tonluk 12 adet mobil vinç, 20 adet k sa mastl forklift bulunuyor. Izmir that is the port of agriculture and industry in the Aegean Region also plays an important role in the exports of the country. The port that provides all kinds of cargo related services has railway and motorway connections. Marine crafts: a floating crane of 90 ton capacity and 1 mooring boat are available. Handling Equipment: The container handling operations in the terminal are conducted with the help of 5 gantry cranes of 40 tons, 19 transtainers of 40 tons with tyres, 20 full container forklifts of 25 to 42 tons and 20 empty container forklifts of 8 to 10 tons. In addition to these there are 7 wharf cranes of 3 to 25 tons, 12 mobile cranes and 20 forklifts with short masts. Third party handling Equipment: 2, 100 ton MHC. Bulk Freight Facilities: There is also a conveyor system that is connected to the wharf in the port that contains two TMO silos with a total capacity of 70,000 tons. Passenger Services: Due to the fact that Izmir is in close proximity to historical and touristic sites in the Aegean Region, the passenger terminal of the Port receives significant passenger traffic. zmir Liman n n 49 y ll na iflletme hakk n n devrine iliflkin ihalede 1 milyar 275 milyon dolar fiyat verildi. The tender for the transfer of operating rights of Izmir Port for a period of 49 years resulted in the price of 1 billion 275 million Dollars. 052

14 3. fiah s Elleçleme Ekipmanlar : 2 adet 100 tonluk MHC. Dökme Yük Tesisi: Toplam 70,000 ton kapasiteli TMO'ya ait iki beton siloya sahip olan limanda r ht mla ba lant l bir konveyör sistemi de mevcut. Yolcu Hizmetleri: zmir'in Ege'deki tarihi ve turistik yerlere çok yak n olmas ndan dolay, liman yolcu terminali önemli ölçüde trafi e sahip. MERS N L MANI Mersin Liman n n 36 y ll na iflletme hakk devir ihalesini 755 milyon dolara Akfen ve Singapurlu orta ald. haleye Global-Hutchison, PSA-Akfen ortak giriflim gruplar ile Dubai Port Authority kat ld. Tekliflerin ard ndan üç grupla pazarl k görüflmesi tamamland ve aç k art rman n ard ndan ihale sonuçland r ld. halenin ard ndan iflletme hakk n n verilmesine iliflkin imtiyaz sözleflmesi imzaland. Liman Özellikleri Do u Akdeniz in en önemli limanlar ndan olan Mersin Liman n n, 669,886 m 2 aç k, 21,346 m 2 kapal alan bulunuyor. Deniz Vas talar : 60 ton kapasiteli bir yüzer vinç, bir k lavuz botu, 4 römorkör ve 3 palamar botu mevcut. Elleçleme Ekipmanlar : Konteyner elleçleme operasyonlar 40 tonluk 3 adet gantry crane, 40 tonluk 18 adet lastik tekerlekli transtainer, tonluk 12 adet dolu ve 8-10 tonluk 12 adet bofl konteyner forklifti ile gerçeklefltiriliyor. Bunun yan nda 3-35 tonluk 17 adet r ht m vinci, 5-25 tonluk 15 adet mobil vinç, 15 standart ve 26 k sa mastl forklift bulunuyor. 14 m derinli e sahip yeni konteyner r ht m nda 45 tonluk 2 adet post panamax gantry crane hizmet veriyor. Ayr ca, reefer konteynerler için reefer panolar da mevcut. 3. fiah s Elleçleme Ekipmanlar : 2 adet 100 tonluk MHC. Dökme Yük Tesisi: 100,000 ton kapasiteli TMO'ya ait bir beton siloya sahip olan limanda r ht mla ba lant l bir konveyör sistemi bulunuyor. Feribot: 253 m uzunlu unda ve 12 m geniflli inde feribot r ht m - n n, geri sahas nda 10 km lik vagon manevra hatlar var. Serbest Bölge: Limana bitiflik ve 776,800 m 2 alan kaplayan Serbest Ticaret Bölgesi 1987 y l nda aç ld ve 8-10 m de iflen derinlikte 500 m lik r ht mlara sahip. ANTALYA L MANI 1973 y l nda aç l fl yap lan liman, 8 Eylül 1998 tarihine kadar Türkiye Denizcilik flletmeleri A.fi. taraf ndan yönetildi. Türkiye MERSIN PORT The tender for the Assignment of the Operating Rights of Mersin Port was awarded to Afken and its partner from Singapore for a period of 35 years at a total price of 755 million dollars. In the Tender the bidders were Global-Hutchison, PSA-Akfen Joint Venture Groups and Dubai Port Authority. Following the submission of the offers, the negotiations were completed with the three groups and the tender was concluded as a result of an open bidding session. Following the tender the contract pertaining to the assignment of the operating rights of the port was signed. Specifications of the Port Mersin Port that is one of the most important in the Eastern Mediterranean region, includes 669,886 square meters of open and 21,346 square meters of covered area. Marine Crafts: One floating crane of 60 ton capacity, one pilot boat, 4 tugboats and 3 mooring boats. Handling Equipment: The Container handling operations in the terminal are carried out with the help of 3 gantry cranes of 40 tons, 18 transtainers of 40 tons with tyres, 12 full container forklifts of 40 to 42 tons and 12 empty container forklifts of 8 to 10 tons. In addition to these there are 17 wharf cranes of 3 to 35 tons, 15 mobile cranes of 5 to 25 tons and 15 standard and 20 short mast forklifts. In the new container terminal with a depth of 14 meters, the services are provided with the help of 2.45-ton capacity post panamax gantry cranes. Furthermore, reefer panels are available for reefer containers. Third party handling Equipment: 2,100 ton MHC. Bulk Freight Facilities: In the port that contains one concrete TMO silo of 100,000-ton capacity, there is also a conveyor system that is connected to the wharf. Ferryboat: The ferryboat quay that is 253 meters long and 12 meters wide has railway car maneuvering lines in the back. Free Zone: The free trade zone that is adjacent to the port was established in 1987 on an area of 776,800 m 2 and it has quays of 500 meters long with varying depths from 8 to 10 meters. ANTALYA PORT The Port that was opened in 1973 was managed by Turkish Maritime Lines until September 08, Within the scope of privatization of the operation of Turkish ports, the operating rights of this port were assigned to Ortadogu Liman Isletmeleri A.S. for a period of 30 years before it was put on sale in MARINE & COMMERCE JULY

15 Limanlar n n Özellefltirilmesi süreci kapsam nda, bu tarihten itibaren de iflletme hakk 30 y ll na Ortado u Liman flletmeleri A.fi. ye devredilen Antalya Liman, 2006 y l nda sat fla ç kar ld. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu taraf ndan Temmuz ay nda ihaleye ç kar lan Ortado u Antalya Liman flletmeleri A.fi., 31 Ekim 2006 tarihinde yap lan imza töreniyle, ihaleyi kazanan Çelebi Holding A.fi. ile Global Yat r m Holding A.fi. ortakl na devredildi. Çelebi Holding ifltiraki Çelebi Yat r m Dan flmanl k ve flletme A.fi. ile Global Yat r m Holding A.fi. ifltiraki Global Altyap Hizmetleri ve flletmecilik A.fi. nin yar yar ya ortak oldu u Akdeniz Liman flletmeleri A.fi., önümüzdeki 22 y l boyunca liman n iflletme hakk n devrald. Firma, Ortado u Antalya Liman flletmeleri nin devri için yap lan aç k art rmada dolar ile en yüksek teklifi vermiflti. Liman Özellikleri 136,000 m 2 alan üzerine kurulu olan Antalya Liman n n y ll k gemi kapasitesi 3,000 i; yük elleçleme kapasitesi ise y ll k 3 milyon tonu buluyor m r ht m uzunlu u, 10 m derinli i ve tümü faal 5-35 ton kald rma kapasiteli 13 adet vinç, 3-25 tonluk 10 adet forklift ve di er liman ekipmanlar ile liman, mevcut konvensiyonel yük taleplerini karfl layabiliyor. & Ortadogu Antalya Liman Isletmeleri A.S. that was put out to tender in July by Savings Deposit Insurance Fund was handed over to the partnership of Celebi Holding A.S. and Global Yatirim Holding A.S. that was awarded with the tender, in a signature ceremony that was held on October 31, Akdeniz Liman Isletmeleri A.S, that was owned jointly by Celebi Yatirim Danismanlik ve Isletme A.S., which is a subsidiary of Celebi Holding and Global Altyapi Hizmetleri ve Isletmecilik A.S., which is a subsidiary of Global Yatirim Holding A.S., has taken over the operating rights of the port for a period of 22 years. In the open bidding held for Ortadogu Antalya Liman Isletmeleri A.S., this firm submitted the highest bid with 60,500,000 dollars. Specifications of the Port The annual vessel capacity of Antalya Port, which was established on an area of 136,000 square meters, is 3,000 and its cargo handling capacity is approximately 3 million tons. Its 1,900 meter long quay has a depth of 10 meters and the port meets conventional cargo related demands with the help of 13 cranes ranging from 5 to 35 ton capacity, 10 forklifts ranging from 3 to 25 ton capacity in addition to other port equipment. & TÜRK YE GENEL NDE L MANLARIN YÜK ELLEÇLEMELER CARGO HANDLING IN TURKISH PORTS 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Konteyner // Container (teu) TÜRKL M Üyeleri // Members of TURKLIM 1,061, ,400, ,567, ,884, TCDD Limanlar // TCDD Ports 1,416, ,656, ,721, ,892, Di erleri // Others 18, , , , Toplam // Total 2,496, ,081, ,301, ,822, Genel Kargo ve Kuru Dökme Yük // General Cargo and Dry Bulk Cargo (ton) TÜRKL M Üyeleri // Members of TURKLIM 22,334, ,606, ,002, ,355, TCDD Limanlar // TCDD Ports 19,531, ,522, ,107, ,594, Di erleri // Others (*) 13,056, ,827, ,691, Toplam // Total 41,865, ,186, ,937, ,640, (*) 2006 y l nda bilgi al nabilen limanlar dahildir, // 2006 figures include the ports providing information, Dökme S v Yük // Bulk Liquid Cargo (ton) TÜRKL M Üyeleri // Members of TURKLIM 3,086, ,465, ,642, TCDD Limanlar // TCDD Ports 9,442, ,825, ,599, Toplam // Total 12,528, ,290, ,241, Araç Hareketleri (2006) // Vehicle handling in 2006 fl Mak. Otobüs T r/ Kamyon Binek Di er Toplam % // Machine // Bus // Truck // Riding // Other // Total TÜRKL M Üyeleri // Members of TURKLIM , , , , TCDD Limanlar // TCDD Ports 13, , , Toplam // Total 13, , , ,760 1,156,

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ Soner ESMER (1), Volkan ÇAĞLAR (2), Ersel Zafer ORAL (3) (1) Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

U zun y llar Arçelik teki kariyer hayat ndan sonra, Eylül

U zun y llar Arçelik teki kariyer hayat ndan sonra, Eylül READY FOR NEW INVESTMENTS YEN YATIRIMLARA HAZIRIZ HAL S ÖZTÜRK Akport Tekirdag Port has made considerable investments since its privatization, and attained a position to meet considerable potential in

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN

BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN MERKEZ Gençtürk Caddesi No:58/A Laleli/Fatih/İstanbul t: +90 212 527 64 61/62 t: +90 212 511 06 69/70 f: +90 212 527 16 60 m: +90 532 384 63 65 MAL TESLİM VE FATURA İkitelli

Detaylı

HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY

HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY 1. CUSTOMS CLEARANCE A. IMPORT HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY -1- Import Customs Clearance With Carnet Ata A ) Temporary Import Clearance In

Detaylı

SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML

SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML SÖYLEfi // INTERVIEW BY FUNDA SIDAL SA NAK, DEN Z SÖZEN Nuh Çimento Sanayi A.fi. zmit Hereke deki fabrikas

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 431-437 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Kırıkkale Şehir İçi Ulaşımda Alternatif Sistem Değerlendirmesi Battal DOĞAN

Detaylı

TURKEY AS A LOGISTICS HUB BETWEEN EAST & WEST

TURKEY AS A LOGISTICS HUB BETWEEN EAST & WEST Bridge Between Caucasus,Central Asia, Middle East and Europe: TURKEY Value US$ (000.000) TURKEY AS A LOGISTICS HUB ECONOMY Turkey s Total Exports 2001-2010 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi Dünya Bankası İşletme Araştırması Örneklem Yönetimi Istanbul Türkiye, 27-30 Temmuz, 2015 UYGULAMADA ÖRNEKLEM TASARIMI Araştırmanın temsiliyeti için önemlidir. Fakat, bazı pratikle ilgili konular var Dünya

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU İbrahim YILDIRIM 1, Cumhur ALEVLİ 2, Kadri Cemil AKYÜZ 3 1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

develi bazalt more than stone more than stone

develi bazalt more than stone more than stone develi bazalt more than stone the best quality basalt of Turkey develi bazalt Do alta zengini ülkemizde her geçen y l katlanarak artan ihracat oran na paralel olarak; sektörümüzdeki ihtiyaçlar ve talepler

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

ZERO DEFECTS SIFIR HATA

ZERO DEFECTS SIFIR HATA ZERO DEFECTS SIFIR HATA M NE GEZEN Borusan Lojistik, dünyada sadece on lojistik firmas taraf ndan uygulanan 6 Sigma metodolojisini Türkiye de hayata geçiren tek lojistik firmas. Bu yaklafl m ile mükemmeli

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı