T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP MEB MERKEZ VE TŞR TEŞKİLTI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 13/09/2014 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LN DI SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) GÖREVDE YÜKSELME DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 7. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa, soru numarasını dikkate alarak, yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. şağıdakilerin hangisinde, sert ünsüzlerin yumuşamasına örnek bir sözcük vardır? ) Hakkını aramasını bilmelisin. B) Bu tavuk hep çift sarılı yumurtluyor. C) Odayı kızarmış ekmek kokusu sarmış. D) Kavağın tepesinde bir kuş yuvası vardı. E) Televizyon çocukların konuşmasını etkiliyor. 2. şağıdakilerden hangisi olumlu cümledir? ) Doğduğu yere daha önce hiç gitmemiş. B) Yazılan her değerli eser insanı geliştirir. C) Köyden kente göçmeyi o da istemiyordu. D) Benim hobilerimle ilgilenmeye hiç vakti yoktu. E) Mübadelede buradan gidenlerin dönmesine izin verilmez. 3. Saray halkı, karanlık duvarlara yapılmış parlak, muhteşem yaldızlı resimler gibi sessiz, sakin, cansız duruyordu. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ) Özne, zarf tümleci, yüklem B) Özne, nesne, yüklem C) Özne, dolaylı tümleç, yüklem D) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem E) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem 4. şağıdakilerden hangisi astı üzerinde üstünlük kurmak, üstünlüğünü hissettirmek isteyen bir yöneticinin davranış ve iletişim biçimidir? ) stına hiç bakmadan dudaklarını büzmek B) Konuşurken eliyle başını kaşımak ve uzak bir noktaya bakmak C) Başını öne doğru eğmek ve bakışlarını sık sık kaçırarak astına bakmak D) Başını yukarı doğru kaldırmak ve uzun süreli dik bakışla astının gözlerine bakmak E) Kollarını göğsüne kavuşturmak, gözlerini ovuşturmak ve karşısındakiyle göz teması kurmaktan kaçınmak 5. Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek B) İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak C) Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak D) İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek E) İş görenleri yönetime katmak 6. şağıdakilerden hangisi klasik (birinci kuşak) insan haklarından değildir? ) Yaşama hakkı B) Sosyal güvenlik hakkı C) Din ve vicdan hürriyeti D) Düşünce ve ifade özgürlüğü E) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı 7. Kamu yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik eder. B) Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterir. C) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltir. D) Ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirir. E) Kamu hizmetlerinin maliyetini artırır. 8. Bakanlıklarda, bakanlık makamına yardımcı olmak üzere seçilen bakanlık müşavirlerinin sayısı en fazla kaçtır? ) On beş B) On sekiz C) Yirmi D) Yirmi beş E) Otuz 2

3 9. Türk İdare Sistemi içinde bağlı kuruluşlarda aşağıdaki hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarından hangisi bulunmaz? ) Şeflik B) Memurluk C) Şube Müdürlüğü D) Kurul Başkanlığı E) Daire Başkanlığı 13. Yurdumuzda bulunan tarihi ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? ) Rüstem Paşa Kervansarayı - Edirne B) Çifte Minareli Medrese - Erzurum C) Malabadi Köprüsü - Diyarbakır D) Midas Tapınağı - ydın E) Zeugma - Gaziantep 10. Protokolde, konukları karşılama kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Daha önce ziyaret gerçekleşmiş ise, karşılamada karşılıklılık esastır. Kişi nasıl karşılanmış ise, konuğu da öyle karşılar. B) Özel veya sosyal olarak gelen bir konuk/ziyaretçi karşılanmaz ve ağırlanmaz. Özel kalem (sekreterlik) özel olarak ilgilenir. C) Üst ziyaretçiler makam ortasında, eş düzey ziyaretçiler makam kapısında, ast ziyaretçiler makam koltuğunda oturarak ve el sıkarak karşılanırlar. D) Onur konukları (yabancı konuklar, devlet ve hükûmet adamları, makam sahibi üst yöneticiler) geldikleri ve araçtan indikleri yerde (havalimanında veya bina önünde) karşılanır ve uğurlanırlar. E) Daha önce davet ve ziyaret gerçekleşmemiş ise; kurum amiri kendisi davet ettiğinde, havalimanında veya bina önünde kendisi karşılar. Konuk randevu alıp kabul edildiğinde, havalimanında veya bina önünde yardımcısı karşılar. 11. şağıdakilerden hangisinde, Türkiye Cumhuriyeti nin tam bağımsızlığına aykırı hükümler bulunmaktadır? ) Lozan ntlaşması B) Gümrü ntlaşması C) Sadabat Paktı D) 1926 nkara ntlaşması E) Balkan ntantı 14. şağıdakilerden hangisi Nobel Ödülünün verildiği alanlardan biri değildir? ) Fizik B) Matematik C) Edebiyat D) Barış E) Kimya 15. I- İnsan haklarına saygılı olması II- Demokratik bir Devlet olması III- tatürk milliyetçiliğine bağlı olması IV- Laik ve sosyal bir hukuk Devleti olması T.C. nayasası na göre yukarıdakilerden hangileri cumhuriyetin niteliklerindendir? ) I II B) III IV C) I II IV D) II III IV E) I II III IV 16. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir? ) Sendika kurma hakkı B) Çalışma hakkı ve ödevi C) Kamu hizmetlerine girme hakkı D) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi E) ilenin korunması ve çocuk hakları sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi uyarı disiplin cezasını gerektirir? 12. şağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926 da kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile Türk kadınlarına tanınan haklardan biri değildir? ) Resmî nikâh zorunluluğu B) Evlilikte yaş sınırı C) Eşit miras hakkı D) İstediği işte çalışma hakkı E) Seçme seçilme hakkı 3 ) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak B) Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak C) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek D) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak E) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak

4 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye yetkilidir? ) Sayıştay B) Başbakanlık C) Türkiye Büyük Millet Meclisi D) Kamu Görevlileri Etik Kurulu E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre bu Kanun a dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanun la tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar aşağıdaki sınıflardan hangisini teşkil eder? ) Yardımcı Hizmetler Sınıfı B) Teknik Hizmetler Sınıfı C) Mülki İdare mirliği Hizmetleri Sınıfı D) vukatlık Hizmetleri Sınıfı E) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, bir kademe ilerlemesi uygulanır? ) Üç B) Beş C) ltı D) Sekiz E) On sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memura, eşinin kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir? ) Üç B) Beş C) Yedi D) On E) On iki 22. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır? sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar? ) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda B) Çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda C) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın aralık ayı sonunda D) Çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın aralık ayı sonunda E) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın haziran ayı sonunda sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir? ) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü B) Devlet Personel Başkanlığı C) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı E) Yükseköğretim Kurulu sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? ) Bir B) İki C) Üç D) Dört E) Beş sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? ) Bakanlık B) Okul Müdürü C) İdare Mahkemesi D) Mahallî Mülki mir E) İl / İlçe Millî Eğitim Müdürü ) Süreklilik B) Eğitim Hakkı C) Her Yerde Eğitim D) Genellik ve Eşitlik E) Fırsat ve İmkân Eşitliği 4

5 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Kararname ye göre Bakanlığı, nayasa ya, kanunlara, hükûmet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek görev, yetki ve sorumluluğu kime verilmiştir? ) Bakan B) Müsteşar C) Bakan Yardımcısı D) Müsteşar Yardımcısı E) Strateji Geliştirme Başkanı sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? ) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı B) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü C) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü D) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü E) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Kararname ye göre müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir? ) Üç B) Dört C) Beş D) ltı E) Yedi sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Kararname ye göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri hangi aylar içinde yapılır? ) Şubat ve Temmuz B) Temmuz ve ğustos C) Haziran ve Temmuz D) Ocak ve Haziran E) Mayıs ve Haziran sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? ) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek B) İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek C) Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak D) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek E) Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre merkez ilçede görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir? ) Kaymakam B) Vali C) İlgili Bakan D) Kurumun En Üst İdari miri E) Rehberlik ve Denetim Başkanı sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir? (Zorunlu hâller hariç) ) On B) On beş C) Yirmi D) Otuz E) Kırk beş 5

6 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ) TBMM B) Sayıştay C) Bakanlar Kurulu D) Maliye Bakanlığı E) Merkez Bankası sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir? ) Beş B) Yedi C) On D) On beş E) Yirmi sayılı Devlet İhale Kanunu na göre gazete yoluyla yapılacak ilanlarda ilk ilan ile ihale günü arası kaç günden az olamaz? ) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) sayılı İl İdaresi Kanunu na göre ilçe idare kurulları kararları aleyhine itirazlar nereye yapılır? ) Bölge İdare Mahkemesi B) İl İdare Kurulu C) Yargıtay D) Danıştay E) Sayıştay sayılı Kamu İhale Kanunu ndaki mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler şeklindeki tanımlama aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) İstekli B) Tedarikçi C) Yüklenici D) Hizmet sunucusu E) Yapım müteahhidi sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ) Bakanlar Kurulu B) Başbakanlık C) Sayıştay D) Maliye Bakanlığı E) Kamu İhale Kurumu sayılı İl İdaresi Kanunu na göre bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alındıktan sonra hangi usul ile yapılır? ) Valinin Onayı B) Başbakanın Onayı C) Bakanlar Kurulu Kararı D) Cumhurbaşkanının Onayı E) İçişleri Bakanlığının Tasvibi sayılı İl İdaresi Kanunu na göre ilçe idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Emniyet müdürü B) Tahrirat kâtibi C) Mal müdürü D) Hükûmet hekimi E) Veteriner sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? ) TBMM B) Başbakan C) Bakanlar Kurulu D) Cumhurbaşkanı E) İçişleri Bakanı sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu nda, kurulabilecek sendika hizmet kolları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) Tarım ve ormancılık hizmetleri B) Kültür ve sanat hizmetleri C) Mülki idare hizmetleri D) Basın, yayın ve iletişim hizmetleri E) Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri

7 44. Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek ayından itibaren en geç ayında ilan edilir sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu na göre öğrenim ücreti ve diğer ücretlerle ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) mayıs ve temmuz B) şubat ve haziran C) mart ve nisan D) nisan ve haziran E) ocak ve mayıs 48. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin tama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne göre zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri ile ilgili olarak Türkiye kaç hizmet bölgesine ve kaç hizmet alanına ayrılmıştır? ) Dört hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına B) Dört hizmet bölgesine ve beş hizmet alanına C) Üç hizmet bölgesine ve beş hizmet alanına D) Üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına E) Beş hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına 45. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin mirleri Yönetmeliği ne göre Talim ve Terbiye Kurulunda görevli şube müdürünün üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? ) İlgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı C) Müsteşar Yardımcısı D) İlgili Daire Başkanı E) Müsteşar 46. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle tanması Hakkında Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi şef kadrosu için görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlardan biridir? ) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak B) Son bir yılı Bakanlıkta görev yapmış olmak C) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek D) Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak E) Bakanlığa bağlı bilgisayar kurslarından belge almış olmak 49. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi ne göre aşağıdakilerden hangisi müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılardandır? ) Yüksek Disiplin Kurulu işlemlerine ilişkin yazılar B) Kadro aktarma, değişiklik ve dağılımına ait onaylar C) Gayrimenkul satın alınmasına, kiralanmasına ve satışına dair onaylar D) Bakanlık müşavirlerinin izinleri, eğitim ve kurslara katılım işlemleri ile ilgili yazılar E) Bakanlıklara ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, öneri ve görüş bildiren yazılar 50. Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi ne göre yurt dışı teşkilatında görevli eğitim ataşelerine izin vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ) Bakan B) Başkonsolos C) Büyükelçi D) Müsteşar E) Müsteşar Yardımcısı TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 47. Millî Eğitim Bakanlığı day Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik e göre temel eğitimin süresi toplam kaç saatlik programdan aşağı olamaz? ) 50 B) 60 C) 75 D) 80 E) 100 7

8 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

9 13 EYLÜL 2014 TRİHİNDE YPILN MEB MERKEZ VE TŞR TEŞKİLTI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. d 2. b 3. a 4. d 5. a 6. b 7. e 8. e 9. d 10. c 11. a 12. e 13. d 14. b 15. e 16. c 17. b 18. d 19. e 20. d 21. c 22. b 23. a 24. e 25. c 26. d 27. a 28. e 29. a 30. b 31. c 32. b 33. d 34. d 35. c 36. b 37. a 38. c 39. d 40. b 41. e 42. a 43. c 44. e 45. a 46. a 47. a 48. d 49. d 50. b

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MUHSEBE ŞEFLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BKNLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

Detaylı

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü 1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ULŞTIRM, DENİZCİLİK VE HBERLEŞME BKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı MEB İNSN KYNKLRI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL EĞİTİM DENETMEN YRDIMCILRI

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (TAŞRA) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 50. GRUP MÜHENDİS (JEOLOJİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

2. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

2. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP: GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER

Detaylı