T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: TEKNİK - BŞMÜHENDİS 2 ĞUSTOS 2008 Saat:10.00 dayın dı ve Soyadı : day No (T.C. Kimlik No) : DİKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: B C D SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 TEKNİK BŞMÜHENDİS 1. T.C. nayasası na göre yürütme yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisi tarafından nayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir? ) Bakanlar Kurulu B) Cumhurbaşkanı ve Başbakan C) Cumhurbaşkanı ve bazı Bakanlar D) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 2. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi yerleşme hürriyetinin kanunla sınırlanabilme nedenlerinden ) Kamu mallarını koruma B) Suç soruşturma ve kovuşturması C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlama D) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirme 3. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Kişinin Hakları ve Ödevlerinden hak arama hürriyeti ile ilgili bir hükümdür? ) Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. B) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. D) Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 4. T.C. nayasası na göre TBMM nin Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlardan bilgi istemesine ne denir? ) Soru B) Gensoru C) Meclis araştırması D) Meclis soruşturması 5. T.C. nayasası na göre sıkıyönetim ilan etme yetkisi, aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Türkiye Büyük Millet Meclisine B) Genelkurmay Başkanlığına C) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna D) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kuruluna 7. tatürk, 19 Mayıs 1919 da aşağıdaki görevlerden hangisiyle Samsun a çıkmıştır? ) 9. Ordu Müfettişi B) 20. Kolordu Komutanı C) 15. Kolordu Komutanı D) Yıldırım Orduları Grup Komutanı 8. şağıdakilerden hangisi Lozan Barış ntlaşması nın Boğazlarla ilgili hükümlerinden biri ) Boğazların iki yakası askerden arındırılacaktı. B) Uluslararası bir kurul Boğazlardan geçişi düzenleyecekti. C) Sadece Karadeniz de kıyısı olan ülkelerin gemileri Boğazlardan geçebilecekti. D) Boğazlardan geçişi denetleyecek uluslararası kurulun başkanı Türkiye den olacaktı. 9. şağıdaki inkılaplardan hangisi, Lozan Barış Konferansı öncesinde gerçekleştirilmiştir? ) Cumhuriyetin ilanı B) Saltanatın kaldırılması C) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 10. şağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesinin kapsamı içinde yer almaz? ) Devletin akla ve bilimsel esaslara göre yönetilmesi B) Vatandaşın din ve vicdan hürriyetinin sağlanması C) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması D) Hukuk kurallarının dine dayanması 11. Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, uluslararası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün menfaatlerinin, uluslararası antlaşmalarla tespit edilen haklarının her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması faaliyetlerine ne ad verilir? ) Millî güç B) Seferberlik C) Millî güvenlik D) Jeopolitik 6. T.C. nayasası na göre kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir? ) 18 B) 25 C) 35 D) şağıdakilerden hangisi, dış tehditte kriz yönetim savunma stratejilerinden biri ) İmkânları deneme B) Göze göz, dişe diş C) Zaman tasarrufu D) Kontrol edilmiş baskı

3 TEKNİK BŞMÜHENDİS 13. şağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre kurulan yardımcı birimlerden ) Hukuk Müşavirliği B) Savunma Sekreterliği C) Personel Dairesi Başkanlığı D) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 14. şağıdakilerden hangisi, taşra teşkilatı bölge kuruluşlarının hiyerarşik birimler yapısı içinde yer almaz? ) İl Müdürlüğü B) Bölge Müdürlüğü C) Şube Müdürlüğü D) Şeflik sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları, mal bildirim beyannamesinde aşağı-dakilerden hangisiyle ilgili olarak bilgi vermek zorunda ) Kendisi B) nne ve babası C) Eşi D) Velayeti altındaki çocukları sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitiren ve memuriyete girmeden önce yüksek lisans (master) derecesi almış bir memurun, başlayacağı derece ve kademe aşağıdakilerden hangisidir? ) 9/1 B) 9/2 C) 8/1 D) 8/ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday olarak atanmış olan Devlet memurunun adaylık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ltı aydan az, on iki aydan çok olamaz. B) Bir yıldan az, üç yıldan çok olamaz. C) ltı aydan az, iki yıldan çok olamaz. D) Bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, başka yerdeki bir göreve atanan memur, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla kaç gün daha izin verilebilir? ) 5 B) 7 C) 10 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre hizmet süresi on yıldan az olan bir Devlet memuruna hastalanması hâlinde, ilk seferinde en fazla kaç aya kadar rapor verilebilir? ) 3 B) 6 C) 9 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, aşağıdakilerden hangisi yapılır? ) Memurluktan çıkarılır. B) ynı ceza uygulanır. C) Bir derece ağır ceza uygulanır. D) Kademe ilerlemesi durdurulur. 21. Türklerin kullandıkları alfabeler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Göktürk, Uygur, rap, Latin B) Uygur, Göktürk, rap, Latin C) rap, Göktürk, Uygur, Latin D) Göktürk, rap, Uygur, Latin 22. şağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımı yanlıştır? ) Televizyondaki filmi daha önce de izlemiştim. B) hmet inki, Orhan ın resminden daha güzeldi. C) Bana bilgi verki zamanında hazırlanabileyim. D) O kadar çok konuştu ki anlatamam. 23. Yönetimin bilgi ihtiyacını karşılayıcı, halkın yönetimi tanımasını kolaylaştırıcı, kuruluşlarla halk arasındaki ilişkileri karşılıklı güvene dayalı olarak geliştirmeye yönelik, iletişim üzerine kurulu yönetim fonksiyonuna verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? ) Halkla ilişkiler B) Reklamcılık C) Pazarlamacılık D) Halk eğitimi 24. nket Pankart Broşür Radyo Sergiler Festivaller Törenler Yukarıda verilenlerden kaç tanesi halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçlarındandır? ) 3 B) 5 C) 6 D) 7-3-

4 TEKNİK BŞMÜHENDİS 25. Sosyal sorumlulukların farkında olan ancak karşılaşabileceği etik durumları öngörmek yerine anlık durum ve etkilere göre davranmayı seçen kurumsal iş etiği yaklaşımına ne ad verilmektedir? ) Proaktif iş etiği B) Reaktif iş etiği C) Pasif iş etiği D) ktif iş etiği 26. şağıdakilerden hangisi iş görenler açısından iş ahlakına uygun olmayan davranışlar arasında sıralanmaktadır? ) Vergi kaçırma B) İşe geç gelme C) Sigortasız işçi çalıştırma D) Sahte belgelerle gideri fazla gösterme 27. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimini hangi kurum/kurumlar yapar? ) Sayıştay B) Bakanlar Kurulu C) Maliye Bakanlığı D) TBMM ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 28. şağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin karar organıdır? ) Genel Müdür B) İlgili Bakan C) Yönetim Kurulu D) İlgili Bakan ve Yönetim Kurulu 29. şağıdakilerden hangisi 399 sayılı kanun Hükmünde Kararname ye tabi personel için getirilen yasaklardan ) Sendikal faaliyetlerde bulunma yasağı B) Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı C) Basına bilgi verme ve demeç verme yasağı D) Siyasi faaliyet yasağı 30. şağıdakilerden hangisi müessese tanımı için doğru ) Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. B) Teşebbüs yönetim kurulu kararı ile kurulurlar. C) Sermayesinin tamamı bir kamu iktisadi teşebbüsüne aittir. D) 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay denetimine tabidirler. 31. şağıdakilerden hangisi iş sözleşmesine göre işçinin işverene karşı borçlarından ) Eşit davranma borcu B) Çalışma borcu C) Sadakat borcu D) Disiplin borcu 32. İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi kaç saattir? ) 48 B) 45 C) 42 D) Bir iş yerinin hangi iş koluna girdiği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir? ) Türkiye İş Kurumu B) Maliye Bakanlığı C) Sosyal Güvenlik Kurumu D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 34. sgari ücret aşağıdakilerden hangi kurum tarafından belirlenmektedir? ) Yüksek Hakem Kurulu B) Sosyal ve Ekonomik Konsey C) sgari Ücret Tespit Komisyonu D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 35. şağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmelerinin muhtevasın (içeriğini) oluşturan kısımlardan ) Toplu iş sözleşmelerinin normatif (düzenleyici) kısmı B) Toplu iş sözleşmelerinin borçlar hukukuna ilişkin hükümleri C) Toplu iş sözleşmelerinin ceza hukukuna ilişkin kısmı D) Hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesine ilişkin hükümler nayasası, 1961 nayasasından farklı olarak Toplu İş Sözleşmesi Hakkını işçiler dışında hangi kesimlere de tanımıştır? ) İşverenler B) Devlet memurları C) Sözleşmeli personel D) Teknik personel -4-

5 TEKNİK BŞMÜHENDİS 37. Çalışma yaşamında ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz olan tarafları, güçlü olan karşısında korumak ve güçsüz olan işçi kesiminin maddi ve manevi gelişmesi önündeki ekonomik ve sosyal engelleri ortadan kaldırmaya çalışan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Liberal devlet B) Hukuk devleti C) Sosyal hukuk devleti D) Mutlak eşitlik devleti sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu na göre Toplu İş Sözleşmesi sona erdikten sonra yürürlükten hemen kalkan hükümler aşağıdakilerden hangisidir? ) Normatif Hükümler B) Borç Doğurucu Hükümler C) Hizmet kdinin Yapılmasına İlişkin Hükümler D) Hizmet kdinin İçeriğine İlişkin Hükümler 39. Türkiye Taşkömürü Kurumunda 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile işçilik ve nezaretçilik ücret baremlerinin sadeleştirilmesi ve sağlıklı bir ücret yapısına ulaşmak için başvurulan temel yöntem aşağıdakilerden hangisidir? ) Seyyanen Zam Esası B) Primli Ücret Sistemi Esası C) İş Değerlendirmesi Esası D) Sanat ve ğırlık Zammı Esası 40. şağıdakilerden hangisi lider ve yönetici kıyaslandığında daha çok yöneticilerin özelliklerindendir? ) Yapıyı korumayla ilgilenir. B) Değişmeyle ilgilenir. C) Yönlendiricidir. D) İlham verir. 41. Bir kişinin bir grup içerisinde lider olarak kabul edilmesinin ve o grubu yönetmesinin temel nedeni kişinin sahip olduğu özellikleri olduğunu iddia eden liderlik yaklaşımı hangisidir? ) Davranışsal yaklaşım B) Özellikler yaklaşımı C) Durumsallık yaklaşımı D) Dönüşümcü liderlik yaklaşımı 42. Örgütlerde liderlerin kullandıkları güç kaynaklarından liderin direktiflerine karşı astların itaatsizlik göstermesi durumunda kullandıkları güç hangisidir? ) Yasal Güç B) Ödül Gücü C) Zorlayıcı Güç D) Uzmanlık Gücü 43. şağıdakilerden hangisi şehir kulübü liderliği özelliğidir? ) Lider yapılan iş ve çalışanların moral motivasyonunu dengede tutmaya çalışır. B) Lider verimliliği sağlamaya çalışır ve bunun için otoritesini kullanır. C) Hem üretim hem de insana ilgi en az seviyededir. D) Lider insanlara karşı son derece hassas ve düşüncelidir. 44. şağıdakilerden hangisi, ölçülebilir bir nitelik ile ilgili gözlem değerlerinin dağılımını gösteren çubuk grafiğidir? ) Gruplandırma B) Histogram C) Pareto analizi D) Beyin fırtınası 45. şağıdakilerden hangisi Kuvvet lan nalizi tekniğinin uygulama adımlarından ) Hangi sorunların çözüme kavuşturulacağı çoklu oylama yöntemiyle belirlenir. B) Hedefe ilişkin performans düzeyini temsil eden düz bir çizgi çizilir. C) Mevcut performans düzeyi, çizilen dikey bir çizgi ile temsil edilir. D) Performansı etkileyen itici ve engelleyici kuvvetler belirlenir. 46. şağıdakilerden hangisi sebep-sonuç (balıkkılçığı) diyagramının uygulama adımlarından ) Sorunu gösteren bir ok (ana kılçık) çizilir. B) Sorunu gösteren kılçığın üzerinde, problemin olası ana sebepleri oklarla gösterilir. C) Her bir ana faktör ile ilgili alt etmenler diyagram üzerinde oklar ile gösterilir. D) Performansı etkileyen itici ve engelleyici kuvvetler beyin fırtınası yoluyla belirlenir. -5-

6 TEKNİK BŞMÜHENDİS 47. İyi tanımlanmış problemlerde kişi problemi çözmede ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere sahiptir. şağıdakilerden hangisi problem çözümünde istenilen bilgilerden ) Problemi ilk tespit eden kişi B) rzu edilen durum hakkında bilgi C) Problem çözücünün kaynak sınırlaması D) Başlangıç (olan) durum hakkında bilgi 48. İş görenler ve makineler tarafından mal ve hizmet üretilebilmesi için belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi gereken eylemlere harcanan sürelerin toplamına ne ad verilmektedir? ) Yönetsel zaman B) Örgütsel zaman C) İktisadi zaman D) Sübjektif zaman 49. şağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim ağının oluşturulması aşamasında dikkat edilecek temel ilkelerden ) Bilgi doğru iletilmelidir. B) Yönetici profesyonel olmalıdır. C) Yönetici atak ve sabırsız olmalıdır. D) Doğru zamanda doğru kişiyle doğru yerde iletişim kurulmalıdır. 50. İnsanların fiziksel ve sağlık durumlarını etkileyerek onlarda duygusal bir gerginlik yaratan sürece ne ad verilmektedir? ) Tepki B) Reaksiyon C) Stres D) Baskı 51. Bir çalışanla duygusal bir sorunu azaltmak amacıyla karşılıklı görüşme yapılması hangi örgütsel stres yönetimi programı içerisinde ele alınmaktadır? ) Stres danışmanlığı B) İyileştirme programları C) Stres yönetimi asistanlığı D) Çalışanlara yardım programları 52. Bir çalışanın yapılan işin bütün aşamalarını gördüğü ve gerçekleştirdiği çalışma modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Üretim sistemi B) Lonca sistemi C) İmalat sistemi D) Sanayi devrimi sonrası üretim modeli 53. şağıdakilerden hangisi mal kalitesinin tanımlanmasına ilişkin kriterlerden ) Dayanıklılık B) Performans C) Güvenlik D) Haberleşme 54. şağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin tanımlanmasına ilişkin kriterlerden ) Somutluk B) Nezaket C) Kullanışlılık D) Empati 55. Toplam Kalite Yönetiminin popüler isimlerinden Edwards Deming'in döngüsü hangi sırada hareket eder? ) Planla-yap-kontrol et-düzelt B) Yap-kontrol et-planla-düzelt C) Kontrol et-planla-yap-düzelt D) Planla-yap-düzelt-kontrol et 56. ((Girdiler-Kayıplar)/Girdi) oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Verim B) Ekonomiklik C) Teknik verim oranı D) Yararlanma oranı 57. Çalışanın davranışlarını kontrol etmek, olumlu ve işletme koşullarına uygun biçimde yönlendirmek ve geliştirmek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Sorumluluk B) Disiplin C) Liderlik D) Danışmanlık 58. Bir iş sisteminin belirli bir zaman sonucunda elde edilen çıktısı ya da çalışma sonucu aşağıdakilerden hangisidir? ) Yönetim B) Denetim C) Eş güdümleme D) Performans 59. Bir işletmede en yüksek risk üstlenen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir? ) İş gücü B) Girişimci C) Sermaye D) Toprak 60. Gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve benzerinin kanal aracılığı ile şifrelenmesi işlemine ne ad verilir? ) Bağlam B) Gösterge C) İleti D) Geri bildirim -6-

7 TEKNİK BŞMÜHENDİS 61. şağıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerinden farklılık göstermektedir? ) Fuarlar B) fiş C) El ilanları D) Tabelalar 62. şağıdakilerden hangisi konuşmanın etkili olmasını sağlayan faktörlerden ) Vurgu B) İçerik C) Ses perdesi D) Bağlam 63. Konuşmada mecaz, teşbih (benzetme), abartma, alay ve buna benzer şeylerin kullanılması hangi iletişim faktörüne girer? ) Sözcüklerin seçimi B) Konuşmanın içeriği C) Simgesel dilin kullanılması D) Konuşma mizahının kullanılması 64. Belirli bir amaca ulaşmak için katlanılması gereken esirgemezliklerin parasal toplamına ne denir? ) Maliyet B) Gider C) Zarar D) Harcama 65. Bir mal, fayda, hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalara ne ad verilir? ) Maliyet B) Harcama C) Zarar D) Gider 66. Kısa dönemde faaliyet hacminde meydana gelen değişmeden etkilenmeyen ve toplam tutarı aynı kalan maliyetlere ne ad verilir? ) Sabit B) Değişken C) Direkt D) Yarı sabit 67. Bir işletmenin üretimini yaptığı mamulün birim satış fiyatı 10.-YTL. birim başına değişken giderler 5.-YTL ve toplam sabit giderler YTL'dır. Başa baş noktasındaki satış tutarı ne kadardır? ) YTL B) YTL C) YTL D) YTL 68. şağıdakilerden hangisi yatırım projesi ) Yeni bir fabrikanın kurulması kararı B) Bir tesisin satın alınması kararı C) Bir müşteri siparişinin kabul edilmesi kararı D) Mevcut bir ürün hattının yenilenmesi kararı 69. Bir projenin net nakit giriş ve çıkışlarının birbirine eşitleyen iskonto oranına ne denir? ) Yatırımdan beklenen kârlılık oranı B) Net bugünkü değer oranı C) Muhasebe kârı oranı D) İç kârlılık oranı 70. Bir yatırım projesinin ömrü boyunca neden olacağı nakit giriş ve çıkışlarına ne ad verilir? ) Net nakit akışı B) Nakit akışı C) Net nakit girişi D) Net nakil çıkışı 71. Ekonomik ömrü 5 yıl olan projesinin ilk yatırım tutarı YTL olup, yatırım projesinden ekonomik ömrü boyunca toplam YTL nakit girişi beklenmektedir. Buna göre muhasebe kârı (basit kârlılık) oranı ne kadardır? ) 0,12 B) 0,32 C) 0,60 D) 1, şağıdakilerden hangisi devletin iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlama konusundaki temel ödevlerinden ) Mevzuatın uygulanmasını sağlama B) Mevzuat oluşturma C) İş güvenliği denetimi D) Ergonomik tedbirler 73. Çalışanların çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri aşağıdakilerden hangisidir? ) İş kazası B) Hastalık C) Meslek hastalığı D) İş sağlığı 74. şağıdakilerden hangisi iş kazası zincirini oluşturan faktörlerden ) Sosyal sigorta B) Kişisel kusurlar C) Doğal koşullar D) Güvensiz durum ve davranışlar -7-

8 TEKNİK BŞMÜHENDİS 75. şağıdakilerden hangisi iş yeri faaliyete geçtikten sonraki iş sağlığı ve iş güvenliği teftiş türlerinden ) Genel teftiş B) Kurma izni teftişi C) İnceleme teftişi D) Kontrol teftişi 76. şağıdakilerden hangisi verginin özelliklerinden ) Vergi, Devlet tarafından alınır. B) Vergi, ödeme gücüne göre alınır. C) Vergi, karşılıksız ödemedir. D) Vergi, gayri nakdi ödemedir. 77. Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne ad verilir? ) Vergi taşıyıcısı B) Vergi uzmanı C) Vergi sorumlusu D) Vergi mükellefi 78. Defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defteri kaç yıl süreyle saklamak zorundadırlar? ) 5 B) 4 C) 3 D) Vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren kaç yıl içinde tahsil edilmez ise kamu alacağı zaman aşımına uğramış olur? ) 7 B) 5 C) 3 D) şağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinin mükellefi olamaz? ) İş ortaklıkları B) Sermaye şirketi C) Kooperatifler D) Gerçek kişiler TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. -8-

9 CEVP NHTRI 1. D 2. B 3. D C 6. B C 9. B 10. D 11. C 12. D B 16. B 17. D 18. C 19. B 20. C C D 25. B 26. B 27. D 28. C D B 33. D 34. C 35. C C 38. B 39. C B 42. C 43. D 44. B D B 49. C 50. C B 53. D 54. C C 57. B 58. D 59. B 60. C D 63. C B D 68. C 69. D 70. B D 73. C B 76. D 77. C B 80. D -9-

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MUHSEBE ŞEFLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BKNLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ D T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DİKKAT! 23 OCAK 2012 PAZARTESİ SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day No (T.C. Kimlik No) : GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü 1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ULŞTIRM, DENİZCİLİK VE HBERLEŞME BKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 6. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 14.00 dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı