T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ 18 KASIM 2006 Saat: Adayın Adı ve Soyadı : Aday No (T.C. Kimlik No) : DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. u cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşunkalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3 Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: A C D TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Test kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz 4. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ 1. Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz? A) aşbakan ) Müsteşar C) Cumhurbaşkanı D) akan Millî Savunma akanı 2- Ulaştırma akanı 3- Adalet akanı 4- Tarım ve Köyişleri akanı 5- İçişleri akanı T.C. Anayasası na göre Türkiye üyük Millet Meclisi seçimlerinden önce yukarıdaki bakanlardan hangilerinin istifa etmesi gereklidir? A) 2-3 ) C) D) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi T.C. Anayasası nın hangi bölümünde düzenlenmiştir? A) Siyasal haklar ve ödevler ) Temel haklar ve ödevler C) Kişi hakları ve ödevleri D) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler 4. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Gücün temel unsurlarından A) Politik istikrar ) Ekonomik güç C) Siyasi güç D) Askeri güç 5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden A) Laiklik ) Siyasi güç C) İnkılapçılık D) Halkçılık 6. Kapitülasyonlar hangi antlaşma ile kaldırılmıştır? A) Mondros Ateşkes Antlaşması ) Mudanya Ateşkes Antlaşması C) Sevr arış Antlaşması D) Lozan arış Antlaşması 7. Millî Egemenlik kavramı ilk defa nerede ortaya çıkmıştır? A) Erzurum Kongresinde ) Sivas Kongresinde C) Amasya Genelgesinde D) Lozan arış Antlaşmasında 8. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı ndan hangi antlaşma ile çekilmiştir? A) Mondros Ateşkes Antlaşması ) Mudanya Ateşkes Antlaşması C) Sevr arış Antlaşması D) Lozan arış Antlaşması sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre ek ders ücreti, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticilere yüzde kaç fazla-sıyla ödenir? A) 10 ) 15 C) 25 D) I- Okul müdürlüğü II- Şube müdürlüğü III- Daire başkanlığı IV- Valilik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar yukarıdaki görevlerden hangilerine atanamazlar? A) I ve III ) II ve IV C) III ve IV D) II - III ve IV 11. I- ulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması II- O yıl için olumlu sicil almış bulunması III- ulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurunun kademe ilerlemesi yapabilmesi için yukarıda sıralanan şartlardan hangilerinin bulunması gerekir? A) I ve II ) II ve III C) I ve III D) I - II ve III sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre öğretmenlere asıl görevlerinin yanında ikinci görev olarak aşağıdaki görevlerden hangisi yaptırılamaz? A) Şube müdürlüğü ) Enstitü müdürlüğü C) Okul müdürlüğü D) Müdür başyardımcılığı -2-

3 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre kurum veya kuruluşlar toplam dolu kadro sayısının yüzde kaçı oranında özürlü çalıştırmak zorundadırlar? A) %1 ) %3 C) %5 D) % sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin amirleri, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde vermek zorundadırlar? A) 7 ) 10 C) 15 D) I- Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak II- Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak III- Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile say-gısız davranmak IV- Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıda sıralanan disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerden hangisi ya da hangileri uyarma cezasını gerektirir? A) I - II ve IV ) I - II - III ve IV C) II ve III D) Yalnız I 16. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun temel ilkeleri arasında yer almaz? A) Sınıflandırma ) Kariyer C) Liyakat D) Sadakat sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/ maddesine göre Millî Eğitim akanlığında sözleşmeli öğretmen çalıştırılabilmesi hangi şarta bağlanmıştır? A) ütçe imkânlarının daha fazla öğretmen istihdamına imkân vermemesi ) Nüfus artış hızındaki değişimin beklentinin %15 ve daha üzerinde bir artış göstermesi C) Norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı ile kapatılamaması D) Emekli olan öğretmen sayısındaki artış sonucunda oluşacak öğretmen açığının %20 oranına ulaşması 18. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda yer alan kurumlardan A) Sayıştay ) Millî Güvenlik Kurulu C) Devlet Denetleme Kurulu D) Devlet Planlama Teşkilatı 19. İllerin kurulması ve kaldırılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? A) akanlar Kurulu Kararı ) Cumhurbaşkanı onayı C) Kanun D) Yönetmelik 20. ir beldenin isminin değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisinin onayı ile mümkündür? A) İçişleri akanlığı ) akanlar Kurulu C) Vali D) İl İdare Kurulu 21. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden A) İl Özel İdaresi ) Mahalle C) elediye D) Köy 22. Merkezi idarenin, yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetleme yetkisine ne ad verilir? A) Yetki genişliği ) İdari denetim C) Hiyerarşik denetim D) İdari vesayet 23. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır? A) Sayıştay ) aşbakanlık C) Danıştay D) Devlet Personel aşkanlığı 24. Danıştay aşkanını kim seçer? A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ) Danıştay Genel Kurulu C) Cumhurbaşkanı D) Anayasa Mahkemesi -3-

4 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ 25. Genelkurmay aşkanı, görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur? A) aşbakan ) Millî Savunma akanı C) Cumhurbaşkanı D) akanlar Kurulu 26. İnsan ilişkilerinde yaptırım gücü en fazla olup yazılı olmayan kural aşağıdakilerden hangisidir? A) Kanun ve yönetmelikler ) Görenekler (adetler) C) Dini kurallar D) Gelenekler (örfler) 27. Yüz yüze iletişim sürecinde insanlar duygularını en iyi hangi iletişim türüyle ifade eder? A) Sözlü ) Sözsüz C) Nesnel D) Yazılı 28. ireyin kendisini başkasının yerine koyup onu anlamaya çalışma sürecine ne denir? A) Empati ) Çatışma C) İletişim D) Stres 29. Karşı tarafla paylaşılmak istenilen duygu ve düşünceler iletişim sürecinin hangi ögesi içerisinde yer alır? A) Kaynak ) Kanal C) Mesaj D) Geri bildirim 30. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ben dili kullanılmıştır? A) Eve geç kalma. ) Geçmişi asla unutma. C) Çok çalışmalısın. D) Senin için ne yapabilirim? 31. Konuşmanın temel amacını anlamadan ve ana mesajı almadan yapılan dinleme türü hangisidir? 32. Ast-Üst ilişkilerinde kullanılması gereken kişiler arası mesafe alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel alan ) Sosyal alan C) Samimi alan D) Yabancı alan 33. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken olumlu bir davranıştır? A) Genelleme yapmak ) Hataları yüze söylemek C) Geçmişi gündeme getirmek D) Seçim hakkı tanımak 34. ireyin kendisine kapalı ancak başkasına açık olan alan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapalı alan ) Gizli alan C) Kör alan D) Açık alan 35. İletişim sürecine uygun olan özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) İletişim paylaşma sürecidir. ) İletişim kişiye yapılan etkilerdir. C) İletişim bilgi alış verişidir. D) İletişim karşı tarafı dinlemektir. 36. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel ögeleri arasında yer almaz? A) Kaynak ) Empati C) Mesaj D) Dönüt 37. Âşıklar türkülerini dile döker cümlesinde nesne görevindeki kelime hangisidir? A) Türkülerini ) Döker C) Dile D) Âşıklar 38. Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru cümlesidir? A) unun anlaşılmayacak yeri yok ) İnsan doğruyu aklıyla bulmalı C) Uzaktan gazel okumak kolay D) enim mi Allah ım bu çizgili yüz A) Yüzeysel dinleme ) Savunmacı dinleme C) Seçerek dinleme D) Görünüşte dinleme -4-

5 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ 39. Eğer çözümün bir parçası değilsen, problemin bin parçasısın. u cümle, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle çelişmektedir? A) Görev bilinci ) oş vermişlik C) Verimli çalışma D) Azimli olmak 40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçe deki sert ünsüzlerin yazılışında yanlışlık yapılmıştır? A) Ayağını yorganına göre uzat. ) Sebebini öğrenemedim. C) Ağaçın yaprağı dal arasında. D) Cildini temiz tut. 41. O tarihin seyrini değiştiren adamdı. cümlesinde virgül, en uygun olarak nereye konulmalıdır? A) O ) Tarihin C) Seyrini D) Değiştiren 42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de aitlik ekinin yazılışı yanlıştır? A) en seni de, kuşları da severim. ) İçim de kim vardır bir bilebilsen. C) Sen de mi baba? D) en de yazdım. 43. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapı bakımından basit bir cümledir? A) Kalkıp kahveye gitsem, orada da dertleşecek bir dost bulamıyorum. ) Giden gelmiyor, acep nedendir? C) Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. D) enim sadık yârim kara topraktır. 44. I- gözümün önüne II- mekteplerimizin bakımsız kalmış III- miniminileri geldi IV- kaba saba ellerde ziyan olmuş Yukarıdaki kelime gruplarıyla anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? A) III- I - IV - II ) II - IV - I - III C) I - II - IV - III D) I - IV - II - III 45. "en, muallimliği açlıktan ölmemek için kabul etmiştim. Hesabım doğru çıkmadı. u meslek, bir gün açlıktan öldürebilir. Fakat ne ziyanı var? Değil mi ki, benim gönlümün şefkate olan açlığını doyuracak, kendi hayatını başkalarının saadetine vakfetmek tesellisini bana verebilecek. u paragrafta anlatılan en belirgin duygu, aşağı-dakilerden hangisidir? A) Öfke ) İdealizm C) Özlem D) Pişmanlık 46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A) Ağzının içi yara olmuş. ) Ağız birliği etmişler, aynı şeyi söylüyorlar. C) Ağız ağıza vermiş konuşuyorlar. D) aşına gelenlerden ağzı yanmış. 47. Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca Türklerin kullandığı alfabelerden birisi A) Göktürk ) Uygur C) Japon D) Latin 48. Millî Eğitim akanlığı Eğitim Kurumları Yönetici-lerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne göre (C) tipi eğitim kurumu müdürlüğü hangi kademede yer alır? A) 1. ) 2. C) 3. D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Millî Eğitim akanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki yöneticilikler hangi nitelikte bir görevdir? A) Asli görev ) Yardımcı görev C) Geçici görev D) İkinci görev 50. Millî Eğitim akanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne göre şef olarak görev yapmakta olan bir personelin, belli bir eğitim sonunda yapılan sınava bağlı olarak şube müdürlüğü görevine atanması hangi nitelikte bir atamadır? A) Normal terfi işlemidir. ) Görevler arası geçiş işlemidir. C) Görevde yükselme işlemidir. D) Unvan değişikliği işlemidir. -5-

6 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ 51. Millî Eğitim akanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ne göre alt makamlara verilen akan Adına imza atma yetkisi ne anlama gelir? A) Yetki devri ) İdari işlem C) Sorumluluk D) Sorumluluk devri 52. Atama yetkisi Personel Genel Müdüründe bulunan bir göreve atama yapılırken ayrıca hangi makamın onayı gerekir? A) akanın ) aşka bir makamın onayı gerekmez. C) Müsteşarın D) Müsteşar Yardımcısının 53. Müşterek kararla atanılan bir göreve atanacaklarda atama işlemi nasıl gerçekleşir? A) akanın uygun görmesiyle ) Personel genel müdürünün uygun görmesiyle C) Müsteşarın uygun görmesiyle D) İlgili bakanın teklifi aşbakan ın uygun görüşü ve Cumhurbaşkanı nın onayıyla 54. Kurum içi veya dışı yazışmalarda yazıların hangi makamca imzalanacağını belirleyen esas unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Yazının şekli ) Yazının konusu C) Yazının içeriği ve niteliği D) Yazının uzunluğu veya kısalığı 55. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usul-ler Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazışma-larda hangi boyutlarda kâğıt kullanılır? A) Sadece A4 (210 x 297 mm) ) A4 (210 x 297 mm) ve A5 (210 x 148 mm) C) Sadece A5 (210 x 148 mm) D) Sadece A3 (297 x 420 mm) 56. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usul-ler Hakkında Yönetmelik e göre bilgisayarla ya-zılan yazılarda hangi yazı tipi ve karakter boyutu kullanılır? 57. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usul-ler Hakkında Yönetmelik e göre kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alana ne ad verilir? A) Yazı alanı ) oşluk C) oş alan D) Yazı bölümü 58. ir kamu görevlisinin etik ilkelere aykırı davrandığına ilişkin başvuruları inceleme yetkisi aşağı-dakilerden hangisine aittir? A) Teftiş Kurulu aşkanlığına ) Yetkili disiplin kurulları ile Kamu Etik Kuruluna C) Kurum müdürlüklerine D) Yargı organlarına 59. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve aşvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hangi kurumu kapsam dışı bırakmıştır? A) aşbakanlık ) Adalet akanlığı C) Dışişleri akanlığı D) Türkiye üyük Millet Meclisi 60. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde etik altyapı ve etik davranışı etkileyen kilit unsurlardan A) Etkili yasal bir altyapı ) Dayatma ve yaptırım mekanizmaları C) Etik konularda eşgüdüm sağlayan kuruluşların varlığı D) Etkin hesap verme mekanizmaları 61. ir eylemin ahlaki doğruluğunun, kişinin vicdanı tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder? A) Kişisel etik ) Kural etiği C) Toplumsal sözleşme etiği D) Amaçlanan sonuç etiği A) Arial 10 ) Arial 12 C) Times New Roman 10 D) Times New Roman 12-6-

7 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ 62. Aşağıdakilerden hangisi Etik kavramının tanımlarından A) Etik, iyi ve doğru davranışlar için normlar ve standartlar koyar. ) Etik, bir ahlak felsefesidir. C) Etik, yerel bir kavramdır. D) Etik, değişik ahlak ilkelerine ve değerlerine uygun davranışların ne olduğu hakkında görüş birliğidir. 63. Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi demokrasi ile bağdaşır? A) Yargı denetimine tabi olmayan devlet organlarının bulunması ) Demokrasi kişisel bir yaşam biçimidir. C) Düşüncede ve kültürde tekelcilik temel prensiptir. D) Demokrasi kendisinin tartışılması ve sorgulanmasını da esas alır. 64. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü nitelikleriyle bağdaşmaz? A) Vatandaşın gönüllü birlikteliğine dayanır. ) Devlet karşısında bağımsız bir statüye sahiptir. C) Devlete bağlı olarak kurulur. D) askı grubu özelliği taşır. 65. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı prensiplerden A) Tabii hakların ve düşüncelerin kısıtlanması ) Halk denetimi, seçmene karşı sorumluluk C) Şeffaflık ve çoğulculuk D) Güçler ayrılığı 66. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal açık bir sistem olan örgütün ögelerinden A) Sistemin yaşamasını sağlayan girdiler. ) İşlenen girdilerden elde edilen çıktılar. C) Sistemi işleten yönetim D) Sistemin içinde yaşadığı çevre 67. Örgüt, toplumsal açık bir sistem özelliği gereği çevresinden yaşamını sürdürecek güç (enerji) alır. Örgütün aldığı bu güce ne ad verilir? A) Girdi ) Çıktı C) Fire D) Dönüt Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kültür, insan davranışlarının öğrenilen kısmıdır. ) Kültür, kendisini oluşturan kurumların işlevlerinin toplamıdır. C) Kültür, bir topluma özgü değerleri içerir. D) Kültürü bir araya getiren öğeler, toplumun üyelerince paylaşılır sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu na göre ilköğretimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Devlet okullarında parasızdır. ) Kız ve erkek çocuklar için zorunludur. C) 6-14 yaş arasındaki çocukları kapsar. D) İlköğretimin devlet okullarında yapılması zorunludur. 70. Aşırı olmamak kaydıyla stresin olumsuzluklarının yanı sıra olumlu etkilerinin de olduğu görülmektedir. Aşağıdakilerden hangileri stresin olumlu etkilerindendir? I- Koruyucu bir tepkidir. II- Kan basıncımızı düzenler. III- Uyarıcı bir etki yapar. IV- Sinirleniriz ve rahatlamamızı sağlar. V- Olaylara farklı bir bakış açısı kazandırır. VI- Zor durumlarla başa çıkabilmemizi sağlar. A) I - III - V ve VI ) I - III ve VI C) I - II - IV ve V D) I - II - III ve V 71. I- Temel kurallara dikkat edin. II- Kızgınlığınızı kontrol altına alın. III- Olası çözümler için beyin fırtınası yapın. IV- Karşı tarafa hemen yaklaşıp müdahale edin. V- Problemi tartışarak tanımlayın. VI- Olumsuz bir hava oluşturun. VII- Olası çözümleri değerlendirin ve uygun çözümleri belirleyin. VIII- Çözümlerin işlerliğini izleyin. Yukarıdakilerden hangileri çatışma yönetimindeki aşamalardandır? A) III - IV - V - VI - VII ve VIII ) I - III - IV - V - VII ve VIII C) I - II - III - V - VII ve VIII D) I - II - III - IV - V ve VI 68. Kültür, bir toplumun yaşam biçiminin ifadesidir. -7-

8 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ 72. I- ir tarafın güç göstermek istemesi II- Kızgınlık ve düşmanlığı dışa vurma III- Güç dengesizlikleri IV- Kaynak dağılımında dengesizlik ve eşitsizlik V- Güç konumda olanın, güç kontrolünü azaltma girişimi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çatışma nedenleri arasında yer almaz? A) Yalnızca V ) I ve II C) III ve IV D) III, IV ve V 73. Aşağıdakilerden hangisi toplantı öncesi hazırlık-lardan A) Gündem hazırlama ) Katılımcıların belirlenmesi C) Toplantı yerinin düzenlenmesi D) Toplantı kararlarının ilgili kişilere bildirilmesi 74. Okumak ile ilgili uygun olmayan cümle hangisidir? A) Geceleri uyku saatlerinde bile kitap okuyun veyahut televizyon izleyin. ) Okuma becerinizi geliştirin böylece okumanız gerekenleri daha hızlı okursunuz. C) Günlük okumanız gereken metinleri değerlendirin önemsiz olanları bir kenara bırakın. D) ir şeyi okumaya başlamadan önce amacını belirleyecek plan yapın. 75. Aşağıdakilerden hangisi işleri erteleme ile ilgili bir cümle A) u iş çok büyük, nereden başlayacağımı bilemiyorum. ) u iş çok, ne yapacağımı bilemiyorum. C) İşleri planlayıp, küçük parçalara ayırmalıyım. D) Kendimi iyi hissetmiyorum, yeterli enerjim yok. 76. Dilekçe sahiplerine işlem safahatı hakkında kaç gün içerisinde cevap verilir? A) 40 ) 30 C) 20 D) Ön inceleme kimler hakkında yapılır? A) Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında ) Serbest meslek mensupları hakkında C) Devlet memurları hakkında D) İşçiler hakkında 78. TKY de esas olan hataları tespit etmek ya da hataları ayıklamak değil, işi ilk defada doğru yaparak hata yapmayı önlemektir. sözü TKY nin hangi ilkesini açıklamaktadır? A) Önlemeye dönük yaklaşım ) Sürekli eğitim C) Liderlik D) Herkesin katılımı 79. TKY ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sürekli eğitim kurumsallaştırılmalıdır. ) Müşteri memnuniyeti esastır. C) TKY kalite kontrolü yapanların işidir. D) Uygulamada üst yönetimin kararlılığı ve katılımı önemlidir. 80. Hesap verme sorumluluğu aşağıdakilerin hangisinde aşağıdan yukarıya doğru sıralanmıştır? A) Üst yönetici-sayman-gerçekleştirme görevlisi-harcama yetkilisi ) Gerçekleştirme görevlisi-harcama yetkilisi- Üst yönetici-akan-aşbakan ve TMM C) TMM ve aşbakan-harcama yetkilisi-üst yönetici-uzman D) Strateji Geliştirme aşkanı-iç denetçi-iç kontrol-sayıştay 81. Millî Eğitim akanlığı bütçesi aşağıda belirtilen bütçelerden hangisinin kapsamı içinde yer almıştır? A) Mahalli idareler bütçesi ) Sosyal Güvenlik Kurumları bütçesi C) Merkezi Yönetim bütçesi D) Özel bütçe 82. Aşağıdakilerden hangisi yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin getirdiği yeniliklerden A) Stratejik planlama ) Çok yıllı bütçeleme C) Hesap verebilirlik ve mali saydamlık D) Kamu idarelerinin bünyesinde Maliye akanlığı tarafından yapılacak geniş kapsamlı denetim -8-

9 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ 83. İyi bir büro yöneticisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İstediği memura, istediği işi verir. ) Memurun istediği işi verir. C) İş yerindeki yazışmaları kendisi yapar. D) Emrindeki personelin yeteneğine, öğrenim durumuna, niteliğine göre iş bölümü yapar. 84. ürolarda yerleşme ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) irbirleriyle ilgili iş görenler ayrı odalarda olmalıdır. ) üronun bir bölümü depo hâline getirilmelidir. C) Lüks eşyalara önem verilmelidir. D) Halkla ilişkisi olanlar giriş katında ya da kapıya yakın bulunmalıdır. 85. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından A) Kaynak belirleme ) Hedef saptama C) Planlama D) Komuta 86. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından A) Zamandan tasarruf etme ) İş verimini düşürme C) Ekonomiklik sağlama D) İş gücünden tasarruf etme 87. Ülkemizde ilk ADSL uygulamaları hangi yılda başlamıştır? A) 2001 ) 2000 C) 1999 D) sayılı Tebligat Kanunu na göre muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran aşağıdaki hangi nitelikleri taşıması gerekir? A) Onsekiz (18) yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması ) Onaltı (16) yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması C) Onyedi (17) yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması D) Onbeş (15) yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre bilgi veya belgenin hazır olduğu durumlarda kurum ve kuruluşların, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi en geç kaç iş gününde sağlamak zorundadır? A) 5 ) 10 C) 15 D) sayılı Millî Eğitim akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim akanlığının merkez teşkilatı birimleri arasında A) Talim ve Terbiye Kurulu aşkanlığı ) İlköğretim Genel Müdürlüğü C) Sağlık İşleri Dairesi aşkanlığı D) Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü sayılı Mal ildiriminde ulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre aşağıdakilerden hangilerinin mal bildiriminde bulunma zorunluluğu yoktur? A) Devlet memurları ) Muhtarlar C) Siyasi parti genel başkanları D) Yeminli mali müşavirler sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre yöneltme hangi kademede başlar? A) Okul öncesi ) Ortaöğretim C) İlköğretim D) Yükseköğretim sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre öğretmenlik mesleğine hazırlıkta aşağıdakilerden hangisi aranmaz? A) Genel yetenek ) Genel kültür C) Özel alan eğitimi D) Pedagojik formasyon sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun a göre Talebeyi dövmek suçu aşağıdaki cezalardan hangisinin verilmesini gerektirir? A) İhtar ) Derece indirilmesi C) Kıdem indirilmesi D) Maaş kesilmesi -9-

10 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ 95. Millî Eğitim akanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ne göre Genel Müdürlük memurlarının sırasıyla disiplin ve üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Disiplin amiri Üst disiplin amiri A) Şef Şube müdürü ) Şef Daire başkanı C) Daire başkanı Genel müdür yardımcısı D) Şube müdürü Daire başkanı 96. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ne göre irinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu aralarında 10 veya daha fazla fark olması hâlinde ne yapılır? A) Son üç yılın raporlarındaki sicil notu ortalaması alınır. ) Varsa üçüncü sicil amirinin kanaatine müracaat edilir ve üçüncü sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır. C) İkinci sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır. D) Sicil amirlerinden yeniden değerlendirme yapması istenir Gerçek veya tüzel kişiler, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hangi okulları açamazlar? A) Milletlerarası okul ) Özel meslek lisesi C) Özel anadolu lisesi D) Din eğitimi ve öğretimi yapan okul TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memuruna isteği üzerine kendisinin evlenmesi hâlinde kaç gün izin verilir? A) 2 ) 4 C) 5 D) ir mesleğin, çıraklık eğitimi kapsamına alınması veya çıkarılması kararını aşağıdakilerden hangisi verir? A) Mesleki Eğitim Kurulu ) İl Mesleki Eğitim Kurulu C) Millî Eğitim akanlığı Disiplin Kurulu D) İl Halk Eğitimi Planlama Komisyonu 99. Aşağıdakilerden hangisi çırak olabilme şartları arasında yer almaz? A) 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak ) Askerlikle ilişkisi bulunmamak C) En az ilköğretim okulu mezunu olmak D) ünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak -10-

11 MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ TESTİ CEVAP ANAHTARI C 3. D 4. A D 7. C 8. A 9. C 10. C 11. D 12. A C 15. A 16. D 17. C 18. D 19. C 20. A D 23. C A A 29. C 30. D 31. A D 34. C 35. A A 38. D C 41. A D 44. C A 47. C D 50. C 51. A D 54. C D 57. A D A 62. C 63. D 64. C 65. A 66. C 67. A D C 72. A 73. D 74. A 75. C 77. C 78. A 79. C C 82. D 83. D 84. D 85. A A 88. A 89. C 90. D C 93. A 94. D 95. D C 98. A D 26. D

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 6. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 5. GRUP:

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day No (T.C. Kimlik No) : GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI

Detaylı

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü 1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ULŞTIRM, DENİZCİLİK VE HBERLEŞME BKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 25 ŞUAT

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı