3.GRUP MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.GRUP MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)"

Transkript

1 EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN GRUP MÜDÜR YRDIMCISI (İDRİ) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 105 dakikadır. 2. Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baģlayabilirsiniz. 3. ĠĢaretlemelerinizi yumuģak uçlu kurģun kalem ile iģaretleme yapacağınız alanı taģırmadan yapınız. 4. DeğiĢtirmek istediğiniz cevabı, cevap kâğıdınızı yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdınızı katlamayınız, buruģturmayınız ve gereksiz iģaret koymayınız. 6. Testte her sorunun yalnız bir tek doğru cevabı vardır. Birden fazla iģaretlemelerinizde o soruya verdiğiniz cevap yanlıģ sayılacaktır. 7. Testte yanlıģ cevaplarınız doğru cevapları götürmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iģaretlemek yararınıza olacaktır. 8. BoĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2

3 1. Ģağıdakilerden hangileri Yargıtay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 4 yıl için seçilir? ) Yargıtay Birinci BaĢkanı - Daire BaĢkanları B) Daire BaĢkanları - Yargıtay BaĢsavcısı C) Yargıtay BaĢsavcı Vekili - Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri D) Yargıtay Birinci BaĢkanı - Yargıtay Genel Sekreteri 2. nayasamızda halk oylaması ile getirilen yeni düzenlemeye göre CumhurbaĢkanını aģağıdakilerden hangisi seçer? ) Türkiye Büyük Millet Meclisi B) Bakanlar Kurulu C) Halk D) BaĢbakan 3. I. Devletin temel yapısını II. Devletin yönetim biçimini III. Devlet organlarını ve bu organların birbirleriyle olan iliģkilerini nayasa, yukarıda sayılanlardan hangisini/ hangilerini düzenleyen bir hukuk normudur? ) Yalnızca II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 4. T.C.nayasasına göre sıkıyönetim ilan etme yetkisi aģağıdakilerden hangisine aittir? ) CumhurbaĢkanının baģkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna B) Türkiye Büyük Millet Meclisine C) Milli Güvenlik Kuruluna D) Genel Kurmay BaĢkanlığına 6. nayasaya göre temel hak ve hürriyetlerin kapsamı aģağıdakilerden hangisini içermez? ) KiĢinin topluma karģı ödev ve sorumluluklarını B) KiĢinin Ģirketlerin yönetimindeki görev ve sorumluluklarını C) KiĢinin ailesine karģı ödev ve sorumluluklarını D) KiĢinin diğer kiģilere karģı ödev ve sorumluluklarını 7. Lozan BarıĢ ntlaģmasıyla ilgili aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Boğazlar askerden arındırıldı B) Bozcaada ve Ġmroz dası Türkiye ye bırakıldı C) Kapitülasyonlar kaldırıldı D) Musul ve çevresi Irak a bırakıldı 8. Kabotaj Kanunu ile düzenleme konusu edilen nedir? ) Türk karasularında hangi yabancı gemilerin yolcu taģıyabileceği düzenlenmiģtir. B) Türk karasularında sadece Türk gemilerinin yolcu ve mal taģıyabileceği kabul edilmiģtir. C) Türk hava sahasına giriģ izne bağlanmıģtır. D) Türk hava sahasını kullanma koģulları düzenlenmiģtir. 9. Sivas Kongresi nde, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla milli cemiyetler hangi isim altında birleģtirilmiģtir? ) nadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B) Rumeli Hukuk Cemiyeti C) Trakya KurtuluĢ Cemiyeti D) Felahı Vatan Cemiyeti 10. Misak-i Milli'yi kabul eden organ aģağıdakilerden hangisidir? ) Osmanlı Mebusan Meclisi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Ģağıdakilerden hangisi T.C.nayasasına göre hükümleri değiģtirilemeyen ve değiģtirilmesi teklif edilemeyen maddelerden biri değildir? ) Devletin Bayrağı B) Devletin Temel maç ve Görevleri C) Devletin ġekli D) Cumhuriyetin Nitelikleri 11. tatürk ilkeleri nayasa'ya ilk kez ne zaman girmiģtir? ) 1982 B) 1961 C) 1946 D)

4 12. Manda ve Himaye kesin olarak aģağıdakilerden hangisinde reddedilmiģtir? ) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Lozan BarıĢ ntlaģmasında D) masya GörüĢmelerinde 17. Ģağıdakilerden hangisi Ġl Ġdare Kurulunda yer almaz? ) Sağlık Ġl Müdürü B) Defterdar C) Milli Eğitim Müdürü D) Turizm ve Kültür Müdürü 13. tatürk ün Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. sözü hangi ilkesine iģaret etmektedir? ) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Bağımsızlık D) Devletçilik 14. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararların nayasa uyarınca niteliği nedir? ) Bakanlar Kurulu yönünden tavsiye niteliğindedir. B) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tavsiye niteliğindedir. C) nayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilen kararlardır. D) Bakanlar Kurulu'nu bağlayıcı kararlardır. 15. Kriz durumları için aģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. B) Sokağa çıkma yasağı ilan edilir. C) VatandaĢlara silah kullanma eğitimi verilir. D) Vergiler bir kat fazla toplanır. 16. I. Mahalli Ġdareler II. Yüksek Öğretim Kurumları III. Kamu Ġktisadi TeĢekküller IV. Belediyeler V. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KuruluĢları Ģağıdakilerden hangisinde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim KuruluĢları sınıfına giren Yerinden Yönetim KuruluĢları doğru olarak verilmiģtir? ) I, IV ve V B) II, III ve IV C) I ve IV D) II ve III Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini bakan adına, bakanın direktifleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyen ve yürüten kamu görevli aģağıdakilerden hangisidir? ) Genel Müdür B) Belediye BaĢkanı C) MüsteĢar D) MüĢavir 19. ynı yerde göreve atananlar, atama emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleyen... iģe baģlamalıdırlar. Yukarıdaki cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) ĠĢgünü içinde B) Bir sonraki iģgünü içinde C) BeĢ iģgünü içinde D) On iģgünü içinde 20. Ģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Memurların haftalık çalıģma süresi, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere genel olarak 40 saattir. B) Yıllık izin, hizmeti on yıldan yirmi yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti yirmi yıldan fazla olanlar için 30 gündür. C) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 3 gün izin verilir. D) Kendisi veya çocuğu evlenen memura, isteği üzerine 5 gün mazeret izni verilir. 21. Ģağıdakilerden hangisi devlet memurlarına iliģkin yasaklardan değildir? ) Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak. B) nonim Ģirkete ortak olmak. C) Gizli bilgileri açıklamak. D) Hediye almak ve menfaat sağlamak.

5 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmıģ hak aylıkları... Yukarıdaki cümleyi tamamlayan ifade hangisidir? ) Kadro Ģartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. B) Kadro Ģartı aranmaksızın bir yan kademeye yükseltilir. C) BoĢ kadro bulunması Ģartıyla bir üst dereceye yükseltilir. D) BoĢ kadro bulunması Ģartıyla bir üst kademeye yükseltilir. 27. Ģağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi deyim değildir? ) KonuĢmalarımıza kulak misafiri olmuģ. B) Çok konuģkan bir çocuk, adeta laf ebesi. C) Bu durumu en iyi minareyi çalan kılıfını hazırlar lafı özetler. D) Öğretmen söyledikleriyle bize ıģık tuttu. 28. Babam, bu hikâyeyi daha sonra anlatacak. cümlesindeki öğelerin sıralanıģı aģağıdakilerden hangisinde verilmiģtir. ) Özne-Nesne-Zarf Tümcesi-Yüklem B) Nesne-Zarf Tümcesi-Yüklem-Özne C) Özne-Zarf Tümcesi-Nesne-Yüklem D) Nesne-Yüklem-Zarf Tümcesi-Özne Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeretsiz veya kurumlarında kabul edilebilir bir mazeret olmaksızın görevini terk eden ve on gün kesintisiz olarak sürdüren bir memurla ilgili olarak aģağıdaki iģlemlerden hangisi uygulanır? ) Kınama cezası verilir. B) MaaĢından çalıģmadığı gün ücreti kesilir. C) Müstafi iģlemi uygulanır. D) Sicil durumuna göre, suçun ilk kez iģlenmesi Ģartıyla sadece uyarma cezası verilir. 24. Ģağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen hizmet sınıflarından biri değildir? ) Teknik Hizmetler Sınıfı B) Din Hizmetleri Sınıfı C) Denetim Hizmetleri Sınıfı D) vukatlık Hizmetleri Sınıfı 25. yazıklar olsun ali yanlıģ anladı cümlenin imla kurallarına göre doğru yazılmıģ hali aģağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? ) Yazıklar olsun. li yanlıģ anladı B) Yazıklar olsun, li yanlıģ anladı. C) Yazıklar olsun, li yanlıģ anladı? D) Yazıklar olsun! li yanlıģ anladı. 26. Kökeni Türkçe olan kelimelerin sonunda aģağıdaki harflerden hangisi bulunabilir? ) a B) b C) c D) d Halkla iliģkiler faaliyetinde izlenecek aģamalar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıģtır? ) Planlama - bilgi toplama - uygulama - değerlendirme B) Bilgi toplama - planlama - uygulama - değerlendirme C) Bilgi toplama - uygulama - değerlendirme - planlama D) Değerlendirme - bilgi toplama - uygulama planlama 30. Ģağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerin genel amaçlarından değildir? ) Kamuoyunun kuruluģa iliģkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini saptamak. B) KuruluĢla ilgili kamuoyunda ortaya çıkmıģ olan yanlıģ anlamaları önlemek. C) Genel ahlak kurallarının belirlenmesini sağlamak. D) KuruluĢla halk arasında karģılıklı saygıyı geliģtirmek. 31. Hedefe aktarılan konunun ilgili kiģilerce ve türlü görüģ sahiplerince tartıģılarak kalıcılığının sağlanması, sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutulması ilkesi aģağıdakilerden hangisidir? ) Ġnandırıcılık B) Dürüstlük C) Yineleme (tekrarlama) D) Bilgi toplama

6 32. Ģağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerde kullanılan yazılı ve basılı araçlardan değildir? 36. Ģağıdaki kayıtla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıģtır? ) Televizyon B) Yıllıklar C) Pankartlar D) Gazeteler / ġüpheli Ticari lacaklar -Kanuni Takipteki lacaklar 127 Diğer Ticari lacaklar -Ġdari Takipteki lacaklar / Ģağıdakilerden hangisi yönetimde etik dıģı davranıģlardan biri değildir? ) Tutumsuz Olmak B) yrımcılık Yapmamak C) RüĢvet lmak D) Kayırmacı Olmak ) ĠĢletmenin vadesi geçen ve tahsil edilemeyen bir alacağı vardır. B) lacakla ilgili olarak daha önce idari takip baģlatılmıģtır. C) lacakla ilgili olarak karģılık ayrılmıģtır. D) lacakla ilgili olarak idari takipten sonra kanuni takibe baģlanmıģtır. 34. O.G. kım Trafosu ihalesiyle ilgili XYX Elektrik Makineleri.ġ. tarafından EÜġ a yatırılan TL lik geçici teminata iliģkin kayıt aģağıdakilerden hangisidir? / Kasa 336 Diğer ÇeĢitli Borçlar / B 100 Kasa 380 Gelecek ylara it Gelirler / C 100 Kasa 326 lınan Depozito ve Teminatlar / D 100 Kasa 126 Verilen Depozito ve Teminatlar / Bir iģletmenin doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir iģletmenin yönetimine katılmak üzere edindiği hisse senedi veya ortaklık paylarının % 50 nin üzerinde olması durumunda muhasebeleģtirilmesinde kullanılacak hesap aģağıdakilerden hangisidir. ) 110 Hisse Senetleri Hesabı B) 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı C) 242 ĠĢtirakler Hesabı D) 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı ralık 2003 tarihinde meydana gelen TL lik kasa fazlasının 5 yıllık bekleme süresinin sonunda EÜġ Müdürlüğünün 2008 yılı gelirleri içerisine alınmıģtır. Bu durumda yapılan muhasebe kaydında aģağıdakilerden hangisi doğrudur. 38. ) 100 Kasa Hesabına TL borç kaydı yapılmıģtır. B) 679 Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar Hesabına TL alacak kaydı yapılmıģtır. C) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına TL alacak kaydı yapılmıģtır. D) 135 Personelden lacaklar Hesabına TL borç kaydı yapılmıģtır. I. ĠĢ avanslarından 0,0075 oranında damga vergisi kesilmektedir. II. ynı kiģiye önceki avans kapatılmadan, yeni avans verilmez. III. ĠĢ avansını alan Ģahıs, bu iģlemi gerçekleģtirebilecek diğer bir kiģiye bu avansı devredebilir. IV. ĠĢ avansları dönem sonu bilançosunda bir alacak kalemi olarak raporlanır. V. ĠĢ avansları belli bir iģ için verilmektedir. ĠĢ avansları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi (hangileri) yanlıģtır. ) Yalnız I B) I ve IV C) I, III ve IV D) III, IV ve V 6

7 39. ĠĢlemin gerçekleģtiği tarihte iģletmenin varlık ve kaynaklarında, gelir ve giderlerinde mali bir harekete sebep olmayan veya doğrudan ilgilendirmeyen, ancak bilinmesi ve izlenmesi faydalı olan ve değerlerinin muhtıra kabilinde yapılması gereken kayıtların takip edilmesinde kullanılan hesaplar hangileridir? ) Defteri Kebir Hesapları B) Yardımcı (lt) Hesaplar C) Nazım Hesaplar D) Kar-Zarar Hesapları 43. EÜġ tarafından Halk Bankasında açtırılan EURO luk vadesiz banka hesabının dönem sonu kuruna göre değerlemesi sonucunda oluģan 860 TL lik lehte kur farkının muhasebeleģtirilmesinde aģağıdaki hesaplardan hangisine yapılan kayıt doğrudur? ) 102 Bankalar Hesabına 860 TL borç kaydı, B) 300 Banka Kredileri Hesabına 860 TL alacak kaydı, C) 646 Kambiyo Karları Hesabına 860 TL borç kaydı, D) 656 Kambiyo Zararları Hesabına 860 TL borç kaydı. 40. Ģağıdakilerden hangisinde Gelir Tablosunun Faaliyet Giderleri içerisinde yer alan giderler tam olarak verilmiģtir. ) Finansman Giderleri Genel Yönetim Giderleri raģtırma ve GeliĢtirme Giderleri, B) Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri raģtırma ve GeliĢtirme Giderleri C) Menkul Kıymet SatıĢ Zararları Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri, D) Kambiyo Zararları raģtırma ve GeliĢtirme Giderleri Finansman Giderleri lınan Çekler Hesabı XX TL borçlu, 600 Yurtiçi SatıĢlar Hesabı XX TL alacaklı Ģeklindeki bir yevmiye kaydının açıklaması aģağıdaki ifadelerden hangisidir? ) Yapılan mal veya hizmet alıģı karģılığında çek ciro edilmiģ olması, B) Yapılan duran varlık satıģı karģılığında çek alınmıģ olması, C) Yapılan mal veya hizmet satıģı karģılığında çek ciro edilmiģ olması, D) Yapılan mal veya hizmet satıģı karģılığında çek alınmıģ olması. 41. Ģağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun aktifini düzenleyici niteliktedir? ) 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı B) 120 lıcılar Hesabı C) 157 Diğer Stoklar Hesabı D) 196 Personel vansları 42. Net Kayıtlı (Defter) Değeri hangi varlıklarla ilgilidir ve ne Ģekilde hesaplanır? ) Stoklarla ilgilidir, lıģ bedeli + lıģ Giderleri lıģtan Ġadeler Ģeklinde hesaplanır. B) Maddi Duran Varlıklarla ilgilidir, ktife Kayıtlı Değer BirikmiĢ mortismanlar Ģeklinde hesaplanır. C) Stoklarla ilgilidir, Üretim Maliyeti + Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri Ģeklinde hesaplanır. D) Maddi Duran Varlıklarla ilgilidir, mortismana Tabi Değer Hurda Değer Ģeklinde hesaplanır. 45. EÜġ Müdürlüğünde kullanılmakta olan bir sabit kıymetle ilgili olarak 250 TL lik bakımonarım gideri ve TL lik ekonomik ömür uzatıcı gider yapılmıģtır. Söz konusu harcama hangi hesaba/hesaplara kaydedilecektir. ) 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda TL B) Ġlgili sabit kıymet hesabının borcunda TL, 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda 250 TL C) 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda 250 TL, 180 Gelecek ylara it Giderler Hesabının borcunda TL D) 180 Gelecek ylara it Giderler Hesabının borcunda TL 46. Ģağıdakilerden hangisi ambar yerinin seçiminde dikkate alınacak temel özelliklerden biri değildir? ) Ucuz bir yerde olması. B) UlaĢım yerlerine yakın olması. C) Yükleme ve boģaltmaya uygun olması. D) Güvenlikli bir yerde olması. 7

8 47. Ģağıdakilerden hangisi mal veya iģin tesliminden önce yapılacak muayenelerde izlenecek yöntemlerden biri değildir? ) Muayene iģlemi en az üç kiģilik komisyon tarafından gerçekleģtirilir. B) Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. C) Fiziksel muayenede nitelikler uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılır. D) Fiziksel niteliklerin tamamı ihaledeki Ģartlara uygun değilse muayeneye gönderilmezler. 52. Ġdarenin sürekli ve yoğun kullanımına ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin süratli ve zamanında temini amacıyla, Ġdarece yapılan ihale sonucunda bir veya birden fazla istekliyle akdedilen, sonraki alımlara ait kriterlerin belirlendiği, net sipariģ içermeyen süreli ön anlaģmaya ne ad verilir? ) Süreli anlaģma B) Çerçeve anlaģma C) Hizmet alım anlaģması D) Ön izin anlaģması 48. Ģağıdakilerden hangisi teyitli akreditif için yanlıģtır? ) Muhabir banka amir bankanın istemesi durumunda teyidi eklemeden lehdara bilgi vermek zorundadır. B) Lehdar sevk vesaikini muhabir bankaya verdikten sonra mal bedelini alabilir. C) Teyitli akreditif dönülebilir olarak açılamaz. D) Muhabir bankanın, lehdara karģı poliçe kabulü yapması dahi akreditifi teyitli hale getirir. 49. Ģağıdakilerden hangisi dahili sigorta fonu kaynaklarından biri değildir? ) Fonda biriken meblağlar B) Dahili fondan temin olunan sigortalar için ayrılan primler C) Reasürans Birliği nden alınan primler D) Dahili fondan tanzim edilmiģ sigortalar için hasarlı kıymetlerin satıģından elde edilen meblağlar 50. Ģağıdakilerden hangisi Kamu Ġhale Kanunu na göre ihalelerde teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden biri değildir? ) Tedavüldeki Türk Parası B) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları C) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri D) Yabancı ülkelerde ihraç edilmiģ özel sektör tahvilleri 51. Satıcının malları ihracat için gümrüklenmiģ olarak, belirtilen yerde, alıcının belirlediği taģıyıcıya teslim ettiği teslim Ģekli aģağıdakilerden hangisidir? ) EXW (Ex Works) B) FS (Free longside Ship) C) CFR (Cost and Freight) D) FC (Free Carrier) Ģağıdakilerden hangisi Kamu Ġhale Kanunu nun temel ilkelerinden biri değildir? ) ralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģleri bir arada ihale edilemez. B) EĢik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım iģleri kısımlara bölünemez. C) Olağanüstü haller ve deprem durumlarında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu aranır. D) Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. 54. EÜġ Satınalma ve Ġhale Yönetmeliği ne göre; ekonomik açıdan en avantajlı fiyatın en düģük fiyat esasına göre belirlenememesi durumunda aģağıdakilerden hangisi ekonomik açıdan en avantajlı fiyatın belirlenmesinde dikkate alınabilecek unsurlardan biri değildir? ) Piyasa değeri B) ĠĢletme maliyeti C) Kalite D) Teknik değer 55. Mali sorumluluk sigortasında harici sigorta teminat limitini aģan kısım için aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Ģan kısım için ödeme yapılmaz. B) Ģan kısım fondan karģılanır. C) Ģan kısım kusurlu taraftan talep edilir. D) Ģan kısım için ilave teminat istenir.

9 56. Ģağıdakilerden hangisi Kamu Ġhale Kanunu nda yapım tanımı içinde yer almaz? ) Bina B) Kıyı ıslahı C) Ġhrazat D) Demiryolu 57. Ģağıdakilerden hangisi kira bedelinin hesaplanmasında dikkate alınan faktörlerden biri değildir? ) mortisman süresi B) Yıllık çalıģma saati C) Enflasyon oranı D) Tahsis edilen gün sayısı 58. Personelin isteği dıģında yapılan atamalara; ) Hizmet gereği atama denir. B) KarĢılıklı yer değiģtirme suretiyle atama denir. C) Personelin özrüne dayalı atama denir. D) Disiplin neticesinde yapılan atama denir. 59. Her ne sebeple olursa olsun vücutlarında hasıl olan veya duçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iģtirakçiler için aģağıdaki kavramlardan hangisi uygundur? ) Sakatlıktan dolayı emeklilik B) Malulen emeklilik C) Sicilen emeklilik D) Sıhhi izin sürelerinden emeklilik 62. Ģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Yıllık ücreti izin hakkı, ait olduğu yıl içinde iģveren tarafından kullandırılmasını zorunlu kılmaz B) ĠĢçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesinde deneme süresi hariç en az bir yıl çalıģması Ģarttır C) Ġzin süreleri tarafların anlaģması ile bir bölümü 10 günden aģağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir D) ĠĢveren tarafından yıl içinde verilen ücretli ya da ücretsiz izinler yıllık izne mahsup edilir 63. Hangi durumda personel hakkında disiplin cezası verme yetkisi zaman aģımına uğrar? ) Personele memurluktan çıkarmadan baģka bir disiplin cezası verildiğinde B) Yargılamanın men ine ya da beraatına karar verildiğinde C) 6 ay içinde disiplin kovuģturmasına baģlanmadığı takdirde D) Hükümden evvel haklarındaki kovuģturma genel af ile kaldırıldığında 64. Mühendislik, yüksek mimarlık, Ģehir planlama gibi bölümlerde tahsil görenler hangi tesis edilen sınıfa dâhildir? ) Yardımcı hizmetler sınıfı B) Teknik hizmetler sınıfı C) Sağlık hizmetleri sınıfı D) vukatlık hizmetleri sınıfı 60. Ģağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? ) Taraflar, iģ sözleģmesini Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koģuluyla ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyemezler B) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iģ sözleģmelerinin yazılı Ģekilde yapılması zorunludur C) ĠĢ sözleģmesi belirli veya belirsiz süreli yapılır D) ĠĢ sözleģmesi özel bir Ģekle tabi değildir 65. Ģağıdakilerden hangisi arģiv depolarının özelliklerinden birisi değildir? ) Restorasyon B) Ġzolasyon C) Klimatizasyon D) IĢık 61. Hangi durumlarda memur ve sözleģmeli Personele hastalık izni iyileģinceye kadar verilebilir? ) 10 yıla kadar hizmeti olanlara B) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara C) Verem ve akıl hastalıkları gibi hastalığı olanlara D) Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayanlara 66. Bir kurumda çalıģan personelin yönetim düzenini bozucu fiil ve davranıģlarına karģı uygulanan yaptırımlara ne ad verilir? ) SözleĢmeli personel atanması B) Disiplin cezaları C) Unvan değiģikliği D) Memuriyetin sona erdirilmesi 9

10 67. Ģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bir üst öğrenimi bitirenlerin intibakları sonucu ulaģılan derece ve kademe aylığına geriye dönük olarak da ödeme yapılır B) Ön lisans Diploması üzerine intibakı yapılan ve daha sonra Lisans öğrenimini bitiren memurun intibakı yapılamaz C) Devlet Memurlarından 4 yıllık sicil notu ortalaması 70 ve daha yukarı olanlara kademe ilerlemesi uygulanır D) Haklarında sicil raporu düzenlenecek Memur ve SözleĢmeli personelin, değerlendirmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalıģmıģ olmaları Ģarttır 68. Ģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ĠĢyeri disiplin kurulunun toplantı zamanı en az 24 saat önce yazı ile sendikaya bildirilir B) Disiplin kuruluna kimin baģkanlık edeceği iģveren tarafından tespit edilir C) Merkez Disiplin Kurulunun, kurul üyelerinden birisi EÜġ Ġkinci Hukuk MüĢavirlerinden olmak kaydıyla EÜġ tarafından gösterilecek 3, diğer ikisi de sendikaca gösterilecek 5 üyesi bulunur D) Kendisine bağlı servis, ekip veya ünitede bir disiplinsizlik olayı vuku bulduğuna muttali olan ilk iģ amiri, keyfiyeti öğrendiği tarihten itibaren 15 iģgünü içinde ilgili Müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır 69. Ģağıdaki hangi sıra kurumlarda evrakın arģiv sürecini doğru olarak göstermektedir? ) Evrak Dosya yıklama Ġmhalık Malzeme Kurum rģivi B) Evrak Birim rģivi yıklama Kurum rģivi rģiv Malzemesi C) Evrak yıklama Birim rģivi Kurum rģivi yıklama D) Evrak Dosya Birim rģivi Kurum rģivi yıklama 70. Kamu kurum ve kuruluģlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kiģilerle iletiģimlerini sağlamak amacıyla oluģturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelere; ) Resmi bilgi denir. B) Resmi yazı denir. C) Resmi belge denir. D) Dosya planı denir Ģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kurumların taģıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karģılamaları esastır. B) Kurumlarca hiçbir Ģart altında otobüs servisleri ihdas olunamaz. C) Valileri taģıtlarının onarma iģlemleri masrafları kesinlikle genel bütçeye konulan ödenekten karģılanır. D) Özel idare bütçelerinden hiçbir Ģart altında taģıt onarım iģlemleri masrafları karģılanmaz. 72. Ģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Yazının kurum içinde kalan nüshası, en fazla 3 kiģi tarafından paraf edilir. B) Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar gereği kısmına. C) Yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenilenler bilgi kısmına. D) Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. 73. Dosyalama sistemlerinde standartlaģmanın yararları ile ilgili olarak aģağıdaki ifadelerden hangisi ve/veya hangileri doğrudur? I. ynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluģlarında aynı numaralarla kodlanmasını sağlar II. Kurum içi ve kurumlar arası bilgi akıģ ve düzenini sağlar III. Kurum içi ve kurumlar arası evrak takibini kolaylaģtırır ) Yalnız II B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III 74. Ģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yazının ekleri imza bölümden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "EK/EKLER;" ifadesinin altına yazılır. B) Yazının ekleri imza bölümden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının sağına "EK/EKLER;" ifadesinin altına yazılır. C) Ekler birden fazla olsa da numara verilmesi gerekmez, çünkü yazıya iğnelenerek gönderilir. D) Ġvedi yazılara kesinlikle ek konulmaz.

11 75. Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazanmıģ bir EÜġ çalıģanı için aģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yanında yaģayan, çalıģmayan ve evli olmayan fakat ReĢit olan kızına Hususi Damgalı Pasaport verilmez B) Yanında yaģayan ReĢit olan erkek çocuğuna Hususi Damgalı Pasaport verilebilir. C) ReĢit olan erkek çocuğuna Hususi Damgalı Pasaport verilmez D) Yanında yaģayan Dul anne veya babasına Hususi Damgalı Pasaport verilebilir 79. Ģağıdakilerden hangisi iģ güvenliği uzmanının yetkilerinden bir tanesi değildir? ) Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır. B) Gerektiğinde konu ile ilgili kurum ve kuruluģlar ile iģ birliği yapar. C) ĠĢçilerle sık sık toplantılar yaparak iģçilerin problemlerini üst yönetime bildirir. D) Görevi gereği iģyerinin bütün bölümlerinde iģ sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araģtırma ve çalıģanlarla görüģme yapar. 76. Ģağıdakilerden hangisi dosya tasnif sistemi değildir? ) lfabetik dosyalama sistemi B) Numaralı dosyalama sistemi C) Tematik dosyalama sistemi D) Desimal dosyalama sistemi 80. Ģağıdakilerden hangisi teknik noksanlıktan kaynaklanan iģ kazalarından bir tanesi değildir? ) Yetkisiz kiģilerin çalıģması B) rızalı makine araç ve gereçleri C) ĠĢ yerinin tertipsiz düzensiz olması D) Makine ve teçhizatın koruyucusuz olması 77. ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kurullarının kurulabilmesi için bir iģ yerinin aģağıdaki yererliliklerden hangisine sahip olması gerekmektedir? TEST BĠTMĠġTĠR CEVPLRINIZI KONTROL EDĠNĠZ. ) En az 25 iģçi ve en az 3 aydan fazla süreli iģlerin yapıldığı iģyerleri B) En az 50 iģçi ve en az 3 aydan fazla süreli iģlerin yapıldığı iģyerleri C) En az 40 iģçi ve en az 6 aydan fazla süreli iģlerin yapıldığı iģyerleri D) En az 50 iģçi ve en az 6 aydan fazla süreli iģlerin yapıldığı iģyerleri 78. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının çalıģma usulleri ile ilgili olarak aģağıda yazılanlardan hangisi yanlıģtır? ) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. B) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 72 saat önce kurul üyelerine bildirilir. C) Kurul üyeleri gündemle ilgili değiģiklik isteyebilirler. D) Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. 11

12 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuģmak ve soru sormak yasaktır. ynı Ģekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuģmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teģebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINV ĠPTL TUTNĞIN yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkıģanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 3. daylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiģtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dıģarı çıkmak yasaktır. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınamaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, aday numaranız ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iģaretlemeler için koyu siyah kurģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KĞIDIN ĠġRETLENECEKTĠR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan iģaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boģ yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. dayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dıģarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. Ģeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 11. daylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletiģim araçlarını ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon baģkanına teslim etmeleri gerekir. 12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda soruģturma açılacaktır. 13. dayların kılık kıyafet yönetmeliğine göre sınavlara girmesi gerekmektedir. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ.

3.GRUP MÜDÜR (İDARİ)

3.GRUP MÜDÜR (İDARİ) EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 3.GRUP MÜDÜR (İDRİ) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 3.GRUP UZMAN İDARİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI..

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 3.GRUP UZMAN İDARİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 3.GRUP UZMN İDRİ DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 3.GRUP ŞEF İDARİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 3.GRUP ŞEF İDARİ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 3.GRUP ŞEF İDRİ DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 4-GRUP MEMUR VE VERİ HAZIRLAMA KONTROL MEM. ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI..

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 4-GRUP MEMUR VE VERİ HAZIRLAMA KONTROL MEM. ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 4-GRUP MEMUR VE VERİ HZIRLM KONTROL MEM. DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 DYIN: 2.GRUP MÜDÜR YRDIMCISI (TEKNĠK) SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel

Detaylı

EUAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009. ġef (TEKNĠK) SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

EUAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009. ġef (TEKNĠK) SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. EUġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 ġef (TEKNĠK) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011. ġef

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011. ġef GZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINVI MRT 2011 ġef DYIN DI :... SOYDI :..... T.C.KĠMLĠK NUMRSI :... SINV SLON NO :... SIR:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel çıklama 1. Bu kitapçıkta

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 1.GRUP KORUMA VE GÜVENLĠK AMĠRĠ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI..

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 1.GRUP KORUMA VE GÜVENLĠK AMĠRĠ ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 1.GRUP KORUM VE GÜVENLĠK MĠRĠ DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN. ĠNġAAT

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN. ĠNġAAT GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ĠNġAAT ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TORNA TESVĠYE

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TORNA TESVĠYE GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TORNA TESVĠYE ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011. ġef

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011. ġef GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011 ġef ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel Açıklama 1.

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER TIBBĠ SEKRETERLĠK

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER TIBBĠ SEKRETERLĠK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER TIBBĠ SEKRETERLĠK ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN 2009 EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 DYIN: 3.GRUP MÜDÜR (TEKNĠK) SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1.

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN GRUP BAŞ TEKNİSYEN ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI..

EÜAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 24 HAZĠRAN GRUP BAŞ TEKNİSYEN ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KĠMLĠK NUMARASI.. EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 4-GRUP BŞ TEKNİSYEN DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KurĢunsuz Benzin (95 Oktan) 30000-LT Motorin (Diğer) 700000-LT Kalorifer Yakıtı 300000-KG (Kükürt Oranı %01'igeçen ancak

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN MOTOR

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN MOTOR GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN MOTOR ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MAKĠNA

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MAKĠNA GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MAKĠNA ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ELEKTRĠK

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ELEKTRĠK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ELEKTRĠK ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MOBĠLYA DEKORASYON

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MOBĠLYA DEKORASYON GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER MOBĠLYA DEKORASYON ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011 MEMUR

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MART 2011 MEMUR GZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖREVDE YÜKSELME SINVI MRT 2011 MEMUR DYIN DI :... SOYDI :..... T.C.KĠMLĠK NUMRSI :... SINV SLON NO :... SIR:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel çıklama 1. Bu kitapçıkta

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TESĠSAT

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TESĠSAT GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TESĠSAT ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

BAġ MÜHENDĠS (TEKNĠK)

BAġ MÜHENDĠS (TEKNĠK) EUġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN 2009 Bġ MÜHENDĠS (TEKNĠK) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1.

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER. ĠNġAAT

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER. ĠNġAAT GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ĠNġAAT ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK - Yazı kağıdının üst, alt,sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı hazırlanır. - Kamu kurum ve kuruluşları arasında

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı