3.GRUP MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.GRUP MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)"

Transkript

1 EÜġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI 24 HZĠRN GRUP MÜDÜR YRDIMCISI (İDRİ) DYIN: SOYDI. DI... T.C.KĠMLĠK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 105 dakikadır. 2. Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baģlayabilirsiniz. 3. ĠĢaretlemelerinizi yumuģak uçlu kurģun kalem ile iģaretleme yapacağınız alanı taģırmadan yapınız. 4. DeğiĢtirmek istediğiniz cevabı, cevap kâğıdınızı yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdınızı katlamayınız, buruģturmayınız ve gereksiz iģaret koymayınız. 6. Testte her sorunun yalnız bir tek doğru cevabı vardır. Birden fazla iģaretlemelerinizde o soruya verdiğiniz cevap yanlıģ sayılacaktır. 7. Testte yanlıģ cevaplarınız doğru cevapları götürmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iģaretlemek yararınıza olacaktır. 8. BoĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2

3 1. Ģağıdakilerden hangileri Yargıtay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 4 yıl için seçilir? ) Yargıtay Birinci BaĢkanı - Daire BaĢkanları B) Daire BaĢkanları - Yargıtay BaĢsavcısı C) Yargıtay BaĢsavcı Vekili - Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri D) Yargıtay Birinci BaĢkanı - Yargıtay Genel Sekreteri 2. nayasamızda halk oylaması ile getirilen yeni düzenlemeye göre CumhurbaĢkanını aģağıdakilerden hangisi seçer? ) Türkiye Büyük Millet Meclisi B) Bakanlar Kurulu C) Halk D) BaĢbakan 3. I. Devletin temel yapısını II. Devletin yönetim biçimini III. Devlet organlarını ve bu organların birbirleriyle olan iliģkilerini nayasa, yukarıda sayılanlardan hangisini/ hangilerini düzenleyen bir hukuk normudur? ) Yalnızca II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 4. T.C.nayasasına göre sıkıyönetim ilan etme yetkisi aģağıdakilerden hangisine aittir? ) CumhurbaĢkanının baģkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna B) Türkiye Büyük Millet Meclisine C) Milli Güvenlik Kuruluna D) Genel Kurmay BaĢkanlığına 6. nayasaya göre temel hak ve hürriyetlerin kapsamı aģağıdakilerden hangisini içermez? ) KiĢinin topluma karģı ödev ve sorumluluklarını B) KiĢinin Ģirketlerin yönetimindeki görev ve sorumluluklarını C) KiĢinin ailesine karģı ödev ve sorumluluklarını D) KiĢinin diğer kiģilere karģı ödev ve sorumluluklarını 7. Lozan BarıĢ ntlaģmasıyla ilgili aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Boğazlar askerden arındırıldı B) Bozcaada ve Ġmroz dası Türkiye ye bırakıldı C) Kapitülasyonlar kaldırıldı D) Musul ve çevresi Irak a bırakıldı 8. Kabotaj Kanunu ile düzenleme konusu edilen nedir? ) Türk karasularında hangi yabancı gemilerin yolcu taģıyabileceği düzenlenmiģtir. B) Türk karasularında sadece Türk gemilerinin yolcu ve mal taģıyabileceği kabul edilmiģtir. C) Türk hava sahasına giriģ izne bağlanmıģtır. D) Türk hava sahasını kullanma koģulları düzenlenmiģtir. 9. Sivas Kongresi nde, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla milli cemiyetler hangi isim altında birleģtirilmiģtir? ) nadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B) Rumeli Hukuk Cemiyeti C) Trakya KurtuluĢ Cemiyeti D) Felahı Vatan Cemiyeti 10. Misak-i Milli'yi kabul eden organ aģağıdakilerden hangisidir? ) Osmanlı Mebusan Meclisi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Ģağıdakilerden hangisi T.C.nayasasına göre hükümleri değiģtirilemeyen ve değiģtirilmesi teklif edilemeyen maddelerden biri değildir? ) Devletin Bayrağı B) Devletin Temel maç ve Görevleri C) Devletin ġekli D) Cumhuriyetin Nitelikleri 11. tatürk ilkeleri nayasa'ya ilk kez ne zaman girmiģtir? ) 1982 B) 1961 C) 1946 D)

4 12. Manda ve Himaye kesin olarak aģağıdakilerden hangisinde reddedilmiģtir? ) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Lozan BarıĢ ntlaģmasında D) masya GörüĢmelerinde 17. Ģağıdakilerden hangisi Ġl Ġdare Kurulunda yer almaz? ) Sağlık Ġl Müdürü B) Defterdar C) Milli Eğitim Müdürü D) Turizm ve Kültür Müdürü 13. tatürk ün Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. sözü hangi ilkesine iģaret etmektedir? ) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Bağımsızlık D) Devletçilik 14. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararların nayasa uyarınca niteliği nedir? ) Bakanlar Kurulu yönünden tavsiye niteliğindedir. B) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tavsiye niteliğindedir. C) nayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilen kararlardır. D) Bakanlar Kurulu'nu bağlayıcı kararlardır. 15. Kriz durumları için aģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. B) Sokağa çıkma yasağı ilan edilir. C) VatandaĢlara silah kullanma eğitimi verilir. D) Vergiler bir kat fazla toplanır. 16. I. Mahalli Ġdareler II. Yüksek Öğretim Kurumları III. Kamu Ġktisadi TeĢekküller IV. Belediyeler V. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KuruluĢları Ģağıdakilerden hangisinde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim KuruluĢları sınıfına giren Yerinden Yönetim KuruluĢları doğru olarak verilmiģtir? ) I, IV ve V B) II, III ve IV C) I ve IV D) II ve III Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini bakan adına, bakanın direktifleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyen ve yürüten kamu görevli aģağıdakilerden hangisidir? ) Genel Müdür B) Belediye BaĢkanı C) MüsteĢar D) MüĢavir 19. ynı yerde göreve atananlar, atama emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleyen... iģe baģlamalıdırlar. Yukarıdaki cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) ĠĢgünü içinde B) Bir sonraki iģgünü içinde C) BeĢ iģgünü içinde D) On iģgünü içinde 20. Ģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Memurların haftalık çalıģma süresi, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere genel olarak 40 saattir. B) Yıllık izin, hizmeti on yıldan yirmi yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti yirmi yıldan fazla olanlar için 30 gündür. C) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 3 gün izin verilir. D) Kendisi veya çocuğu evlenen memura, isteği üzerine 5 gün mazeret izni verilir. 21. Ģağıdakilerden hangisi devlet memurlarına iliģkin yasaklardan değildir? ) Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak. B) nonim Ģirkete ortak olmak. C) Gizli bilgileri açıklamak. D) Hediye almak ve menfaat sağlamak.

5 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmıģ hak aylıkları... Yukarıdaki cümleyi tamamlayan ifade hangisidir? ) Kadro Ģartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. B) Kadro Ģartı aranmaksızın bir yan kademeye yükseltilir. C) BoĢ kadro bulunması Ģartıyla bir üst dereceye yükseltilir. D) BoĢ kadro bulunması Ģartıyla bir üst kademeye yükseltilir. 27. Ģağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi deyim değildir? ) KonuĢmalarımıza kulak misafiri olmuģ. B) Çok konuģkan bir çocuk, adeta laf ebesi. C) Bu durumu en iyi minareyi çalan kılıfını hazırlar lafı özetler. D) Öğretmen söyledikleriyle bize ıģık tuttu. 28. Babam, bu hikâyeyi daha sonra anlatacak. cümlesindeki öğelerin sıralanıģı aģağıdakilerden hangisinde verilmiģtir. ) Özne-Nesne-Zarf Tümcesi-Yüklem B) Nesne-Zarf Tümcesi-Yüklem-Özne C) Özne-Zarf Tümcesi-Nesne-Yüklem D) Nesne-Yüklem-Zarf Tümcesi-Özne Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeretsiz veya kurumlarında kabul edilebilir bir mazeret olmaksızın görevini terk eden ve on gün kesintisiz olarak sürdüren bir memurla ilgili olarak aģağıdaki iģlemlerden hangisi uygulanır? ) Kınama cezası verilir. B) MaaĢından çalıģmadığı gün ücreti kesilir. C) Müstafi iģlemi uygulanır. D) Sicil durumuna göre, suçun ilk kez iģlenmesi Ģartıyla sadece uyarma cezası verilir. 24. Ģağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen hizmet sınıflarından biri değildir? ) Teknik Hizmetler Sınıfı B) Din Hizmetleri Sınıfı C) Denetim Hizmetleri Sınıfı D) vukatlık Hizmetleri Sınıfı 25. yazıklar olsun ali yanlıģ anladı cümlenin imla kurallarına göre doğru yazılmıģ hali aģağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? ) Yazıklar olsun. li yanlıģ anladı B) Yazıklar olsun, li yanlıģ anladı. C) Yazıklar olsun, li yanlıģ anladı? D) Yazıklar olsun! li yanlıģ anladı. 26. Kökeni Türkçe olan kelimelerin sonunda aģağıdaki harflerden hangisi bulunabilir? ) a B) b C) c D) d Halkla iliģkiler faaliyetinde izlenecek aģamalar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıģtır? ) Planlama - bilgi toplama - uygulama - değerlendirme B) Bilgi toplama - planlama - uygulama - değerlendirme C) Bilgi toplama - uygulama - değerlendirme - planlama D) Değerlendirme - bilgi toplama - uygulama planlama 30. Ģağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerin genel amaçlarından değildir? ) Kamuoyunun kuruluģa iliģkin eğilimlerini, tutum ve beklentilerini saptamak. B) KuruluĢla ilgili kamuoyunda ortaya çıkmıģ olan yanlıģ anlamaları önlemek. C) Genel ahlak kurallarının belirlenmesini sağlamak. D) KuruluĢla halk arasında karģılıklı saygıyı geliģtirmek. 31. Hedefe aktarılan konunun ilgili kiģilerce ve türlü görüģ sahiplerince tartıģılarak kalıcılığının sağlanması, sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutulması ilkesi aģağıdakilerden hangisidir? ) Ġnandırıcılık B) Dürüstlük C) Yineleme (tekrarlama) D) Bilgi toplama

6 32. Ģağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerde kullanılan yazılı ve basılı araçlardan değildir? 36. Ģağıdaki kayıtla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıģtır? ) Televizyon B) Yıllıklar C) Pankartlar D) Gazeteler / ġüpheli Ticari lacaklar -Kanuni Takipteki lacaklar 127 Diğer Ticari lacaklar -Ġdari Takipteki lacaklar / Ģağıdakilerden hangisi yönetimde etik dıģı davranıģlardan biri değildir? ) Tutumsuz Olmak B) yrımcılık Yapmamak C) RüĢvet lmak D) Kayırmacı Olmak ) ĠĢletmenin vadesi geçen ve tahsil edilemeyen bir alacağı vardır. B) lacakla ilgili olarak daha önce idari takip baģlatılmıģtır. C) lacakla ilgili olarak karģılık ayrılmıģtır. D) lacakla ilgili olarak idari takipten sonra kanuni takibe baģlanmıģtır. 34. O.G. kım Trafosu ihalesiyle ilgili XYX Elektrik Makineleri.ġ. tarafından EÜġ a yatırılan TL lik geçici teminata iliģkin kayıt aģağıdakilerden hangisidir? / Kasa 336 Diğer ÇeĢitli Borçlar / B 100 Kasa 380 Gelecek ylara it Gelirler / C 100 Kasa 326 lınan Depozito ve Teminatlar / D 100 Kasa 126 Verilen Depozito ve Teminatlar / Bir iģletmenin doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir iģletmenin yönetimine katılmak üzere edindiği hisse senedi veya ortaklık paylarının % 50 nin üzerinde olması durumunda muhasebeleģtirilmesinde kullanılacak hesap aģağıdakilerden hangisidir. ) 110 Hisse Senetleri Hesabı B) 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı C) 242 ĠĢtirakler Hesabı D) 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı ralık 2003 tarihinde meydana gelen TL lik kasa fazlasının 5 yıllık bekleme süresinin sonunda EÜġ Müdürlüğünün 2008 yılı gelirleri içerisine alınmıģtır. Bu durumda yapılan muhasebe kaydında aģağıdakilerden hangisi doğrudur. 38. ) 100 Kasa Hesabına TL borç kaydı yapılmıģtır. B) 679 Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar Hesabına TL alacak kaydı yapılmıģtır. C) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına TL alacak kaydı yapılmıģtır. D) 135 Personelden lacaklar Hesabına TL borç kaydı yapılmıģtır. I. ĠĢ avanslarından 0,0075 oranında damga vergisi kesilmektedir. II. ynı kiģiye önceki avans kapatılmadan, yeni avans verilmez. III. ĠĢ avansını alan Ģahıs, bu iģlemi gerçekleģtirebilecek diğer bir kiģiye bu avansı devredebilir. IV. ĠĢ avansları dönem sonu bilançosunda bir alacak kalemi olarak raporlanır. V. ĠĢ avansları belli bir iģ için verilmektedir. ĠĢ avansları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi (hangileri) yanlıģtır. ) Yalnız I B) I ve IV C) I, III ve IV D) III, IV ve V 6

7 39. ĠĢlemin gerçekleģtiği tarihte iģletmenin varlık ve kaynaklarında, gelir ve giderlerinde mali bir harekete sebep olmayan veya doğrudan ilgilendirmeyen, ancak bilinmesi ve izlenmesi faydalı olan ve değerlerinin muhtıra kabilinde yapılması gereken kayıtların takip edilmesinde kullanılan hesaplar hangileridir? ) Defteri Kebir Hesapları B) Yardımcı (lt) Hesaplar C) Nazım Hesaplar D) Kar-Zarar Hesapları 43. EÜġ tarafından Halk Bankasında açtırılan EURO luk vadesiz banka hesabının dönem sonu kuruna göre değerlemesi sonucunda oluģan 860 TL lik lehte kur farkının muhasebeleģtirilmesinde aģağıdaki hesaplardan hangisine yapılan kayıt doğrudur? ) 102 Bankalar Hesabına 860 TL borç kaydı, B) 300 Banka Kredileri Hesabına 860 TL alacak kaydı, C) 646 Kambiyo Karları Hesabına 860 TL borç kaydı, D) 656 Kambiyo Zararları Hesabına 860 TL borç kaydı. 40. Ģağıdakilerden hangisinde Gelir Tablosunun Faaliyet Giderleri içerisinde yer alan giderler tam olarak verilmiģtir. ) Finansman Giderleri Genel Yönetim Giderleri raģtırma ve GeliĢtirme Giderleri, B) Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri raģtırma ve GeliĢtirme Giderleri C) Menkul Kıymet SatıĢ Zararları Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri, D) Kambiyo Zararları raģtırma ve GeliĢtirme Giderleri Finansman Giderleri lınan Çekler Hesabı XX TL borçlu, 600 Yurtiçi SatıĢlar Hesabı XX TL alacaklı Ģeklindeki bir yevmiye kaydının açıklaması aģağıdaki ifadelerden hangisidir? ) Yapılan mal veya hizmet alıģı karģılığında çek ciro edilmiģ olması, B) Yapılan duran varlık satıģı karģılığında çek alınmıģ olması, C) Yapılan mal veya hizmet satıģı karģılığında çek ciro edilmiģ olması, D) Yapılan mal veya hizmet satıģı karģılığında çek alınmıģ olması. 41. Ģağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun aktifini düzenleyici niteliktedir? ) 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı B) 120 lıcılar Hesabı C) 157 Diğer Stoklar Hesabı D) 196 Personel vansları 42. Net Kayıtlı (Defter) Değeri hangi varlıklarla ilgilidir ve ne Ģekilde hesaplanır? ) Stoklarla ilgilidir, lıģ bedeli + lıģ Giderleri lıģtan Ġadeler Ģeklinde hesaplanır. B) Maddi Duran Varlıklarla ilgilidir, ktife Kayıtlı Değer BirikmiĢ mortismanlar Ģeklinde hesaplanır. C) Stoklarla ilgilidir, Üretim Maliyeti + Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri Ģeklinde hesaplanır. D) Maddi Duran Varlıklarla ilgilidir, mortismana Tabi Değer Hurda Değer Ģeklinde hesaplanır. 45. EÜġ Müdürlüğünde kullanılmakta olan bir sabit kıymetle ilgili olarak 250 TL lik bakımonarım gideri ve TL lik ekonomik ömür uzatıcı gider yapılmıģtır. Söz konusu harcama hangi hesaba/hesaplara kaydedilecektir. ) 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda TL B) Ġlgili sabit kıymet hesabının borcunda TL, 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda 250 TL C) 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda 250 TL, 180 Gelecek ylara it Giderler Hesabının borcunda TL D) 180 Gelecek ylara it Giderler Hesabının borcunda TL 46. Ģağıdakilerden hangisi ambar yerinin seçiminde dikkate alınacak temel özelliklerden biri değildir? ) Ucuz bir yerde olması. B) UlaĢım yerlerine yakın olması. C) Yükleme ve boģaltmaya uygun olması. D) Güvenlikli bir yerde olması. 7

8 47. Ģağıdakilerden hangisi mal veya iģin tesliminden önce yapılacak muayenelerde izlenecek yöntemlerden biri değildir? ) Muayene iģlemi en az üç kiģilik komisyon tarafından gerçekleģtirilir. B) Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. C) Fiziksel muayenede nitelikler uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılır. D) Fiziksel niteliklerin tamamı ihaledeki Ģartlara uygun değilse muayeneye gönderilmezler. 52. Ġdarenin sürekli ve yoğun kullanımına ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin süratli ve zamanında temini amacıyla, Ġdarece yapılan ihale sonucunda bir veya birden fazla istekliyle akdedilen, sonraki alımlara ait kriterlerin belirlendiği, net sipariģ içermeyen süreli ön anlaģmaya ne ad verilir? ) Süreli anlaģma B) Çerçeve anlaģma C) Hizmet alım anlaģması D) Ön izin anlaģması 48. Ģağıdakilerden hangisi teyitli akreditif için yanlıģtır? ) Muhabir banka amir bankanın istemesi durumunda teyidi eklemeden lehdara bilgi vermek zorundadır. B) Lehdar sevk vesaikini muhabir bankaya verdikten sonra mal bedelini alabilir. C) Teyitli akreditif dönülebilir olarak açılamaz. D) Muhabir bankanın, lehdara karģı poliçe kabulü yapması dahi akreditifi teyitli hale getirir. 49. Ģağıdakilerden hangisi dahili sigorta fonu kaynaklarından biri değildir? ) Fonda biriken meblağlar B) Dahili fondan temin olunan sigortalar için ayrılan primler C) Reasürans Birliği nden alınan primler D) Dahili fondan tanzim edilmiģ sigortalar için hasarlı kıymetlerin satıģından elde edilen meblağlar 50. Ģağıdakilerden hangisi Kamu Ġhale Kanunu na göre ihalelerde teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden biri değildir? ) Tedavüldeki Türk Parası B) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları C) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri D) Yabancı ülkelerde ihraç edilmiģ özel sektör tahvilleri 51. Satıcının malları ihracat için gümrüklenmiģ olarak, belirtilen yerde, alıcının belirlediği taģıyıcıya teslim ettiği teslim Ģekli aģağıdakilerden hangisidir? ) EXW (Ex Works) B) FS (Free longside Ship) C) CFR (Cost and Freight) D) FC (Free Carrier) Ģağıdakilerden hangisi Kamu Ġhale Kanunu nun temel ilkelerinden biri değildir? ) ralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģleri bir arada ihale edilemez. B) EĢik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım iģleri kısımlara bölünemez. C) Olağanüstü haller ve deprem durumlarında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu aranır. D) Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. 54. EÜġ Satınalma ve Ġhale Yönetmeliği ne göre; ekonomik açıdan en avantajlı fiyatın en düģük fiyat esasına göre belirlenememesi durumunda aģağıdakilerden hangisi ekonomik açıdan en avantajlı fiyatın belirlenmesinde dikkate alınabilecek unsurlardan biri değildir? ) Piyasa değeri B) ĠĢletme maliyeti C) Kalite D) Teknik değer 55. Mali sorumluluk sigortasında harici sigorta teminat limitini aģan kısım için aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Ģan kısım için ödeme yapılmaz. B) Ģan kısım fondan karģılanır. C) Ģan kısım kusurlu taraftan talep edilir. D) Ģan kısım için ilave teminat istenir.

9 56. Ģağıdakilerden hangisi Kamu Ġhale Kanunu nda yapım tanımı içinde yer almaz? ) Bina B) Kıyı ıslahı C) Ġhrazat D) Demiryolu 57. Ģağıdakilerden hangisi kira bedelinin hesaplanmasında dikkate alınan faktörlerden biri değildir? ) mortisman süresi B) Yıllık çalıģma saati C) Enflasyon oranı D) Tahsis edilen gün sayısı 58. Personelin isteği dıģında yapılan atamalara; ) Hizmet gereği atama denir. B) KarĢılıklı yer değiģtirme suretiyle atama denir. C) Personelin özrüne dayalı atama denir. D) Disiplin neticesinde yapılan atama denir. 59. Her ne sebeple olursa olsun vücutlarında hasıl olan veya duçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iģtirakçiler için aģağıdaki kavramlardan hangisi uygundur? ) Sakatlıktan dolayı emeklilik B) Malulen emeklilik C) Sicilen emeklilik D) Sıhhi izin sürelerinden emeklilik 62. Ģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Yıllık ücreti izin hakkı, ait olduğu yıl içinde iģveren tarafından kullandırılmasını zorunlu kılmaz B) ĠĢçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesinde deneme süresi hariç en az bir yıl çalıģması Ģarttır C) Ġzin süreleri tarafların anlaģması ile bir bölümü 10 günden aģağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir D) ĠĢveren tarafından yıl içinde verilen ücretli ya da ücretsiz izinler yıllık izne mahsup edilir 63. Hangi durumda personel hakkında disiplin cezası verme yetkisi zaman aģımına uğrar? ) Personele memurluktan çıkarmadan baģka bir disiplin cezası verildiğinde B) Yargılamanın men ine ya da beraatına karar verildiğinde C) 6 ay içinde disiplin kovuģturmasına baģlanmadığı takdirde D) Hükümden evvel haklarındaki kovuģturma genel af ile kaldırıldığında 64. Mühendislik, yüksek mimarlık, Ģehir planlama gibi bölümlerde tahsil görenler hangi tesis edilen sınıfa dâhildir? ) Yardımcı hizmetler sınıfı B) Teknik hizmetler sınıfı C) Sağlık hizmetleri sınıfı D) vukatlık hizmetleri sınıfı 60. Ģağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? ) Taraflar, iģ sözleģmesini Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koģuluyla ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyemezler B) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iģ sözleģmelerinin yazılı Ģekilde yapılması zorunludur C) ĠĢ sözleģmesi belirli veya belirsiz süreli yapılır D) ĠĢ sözleģmesi özel bir Ģekle tabi değildir 65. Ģağıdakilerden hangisi arģiv depolarının özelliklerinden birisi değildir? ) Restorasyon B) Ġzolasyon C) Klimatizasyon D) IĢık 61. Hangi durumlarda memur ve sözleģmeli Personele hastalık izni iyileģinceye kadar verilebilir? ) 10 yıla kadar hizmeti olanlara B) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara C) Verem ve akıl hastalıkları gibi hastalığı olanlara D) Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayanlara 66. Bir kurumda çalıģan personelin yönetim düzenini bozucu fiil ve davranıģlarına karģı uygulanan yaptırımlara ne ad verilir? ) SözleĢmeli personel atanması B) Disiplin cezaları C) Unvan değiģikliği D) Memuriyetin sona erdirilmesi 9

10 67. Ģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bir üst öğrenimi bitirenlerin intibakları sonucu ulaģılan derece ve kademe aylığına geriye dönük olarak da ödeme yapılır B) Ön lisans Diploması üzerine intibakı yapılan ve daha sonra Lisans öğrenimini bitiren memurun intibakı yapılamaz C) Devlet Memurlarından 4 yıllık sicil notu ortalaması 70 ve daha yukarı olanlara kademe ilerlemesi uygulanır D) Haklarında sicil raporu düzenlenecek Memur ve SözleĢmeli personelin, değerlendirmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalıģmıģ olmaları Ģarttır 68. Ģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ĠĢyeri disiplin kurulunun toplantı zamanı en az 24 saat önce yazı ile sendikaya bildirilir B) Disiplin kuruluna kimin baģkanlık edeceği iģveren tarafından tespit edilir C) Merkez Disiplin Kurulunun, kurul üyelerinden birisi EÜġ Ġkinci Hukuk MüĢavirlerinden olmak kaydıyla EÜġ tarafından gösterilecek 3, diğer ikisi de sendikaca gösterilecek 5 üyesi bulunur D) Kendisine bağlı servis, ekip veya ünitede bir disiplinsizlik olayı vuku bulduğuna muttali olan ilk iģ amiri, keyfiyeti öğrendiği tarihten itibaren 15 iģgünü içinde ilgili Müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır 69. Ģağıdaki hangi sıra kurumlarda evrakın arģiv sürecini doğru olarak göstermektedir? ) Evrak Dosya yıklama Ġmhalık Malzeme Kurum rģivi B) Evrak Birim rģivi yıklama Kurum rģivi rģiv Malzemesi C) Evrak yıklama Birim rģivi Kurum rģivi yıklama D) Evrak Dosya Birim rģivi Kurum rģivi yıklama 70. Kamu kurum ve kuruluģlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kiģilerle iletiģimlerini sağlamak amacıyla oluģturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelere; ) Resmi bilgi denir. B) Resmi yazı denir. C) Resmi belge denir. D) Dosya planı denir Ģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kurumların taģıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karģılamaları esastır. B) Kurumlarca hiçbir Ģart altında otobüs servisleri ihdas olunamaz. C) Valileri taģıtlarının onarma iģlemleri masrafları kesinlikle genel bütçeye konulan ödenekten karģılanır. D) Özel idare bütçelerinden hiçbir Ģart altında taģıt onarım iģlemleri masrafları karģılanmaz. 72. Ģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Yazının kurum içinde kalan nüshası, en fazla 3 kiģi tarafından paraf edilir. B) Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar gereği kısmına. C) Yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenilenler bilgi kısmına. D) Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. 73. Dosyalama sistemlerinde standartlaģmanın yararları ile ilgili olarak aģağıdaki ifadelerden hangisi ve/veya hangileri doğrudur? I. ynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluģlarında aynı numaralarla kodlanmasını sağlar II. Kurum içi ve kurumlar arası bilgi akıģ ve düzenini sağlar III. Kurum içi ve kurumlar arası evrak takibini kolaylaģtırır ) Yalnız II B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III 74. Ģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yazının ekleri imza bölümden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "EK/EKLER;" ifadesinin altına yazılır. B) Yazının ekleri imza bölümden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının sağına "EK/EKLER;" ifadesinin altına yazılır. C) Ekler birden fazla olsa da numara verilmesi gerekmez, çünkü yazıya iğnelenerek gönderilir. D) Ġvedi yazılara kesinlikle ek konulmaz.

11 75. Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazanmıģ bir EÜġ çalıģanı için aģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yanında yaģayan, çalıģmayan ve evli olmayan fakat ReĢit olan kızına Hususi Damgalı Pasaport verilmez B) Yanında yaģayan ReĢit olan erkek çocuğuna Hususi Damgalı Pasaport verilebilir. C) ReĢit olan erkek çocuğuna Hususi Damgalı Pasaport verilmez D) Yanında yaģayan Dul anne veya babasına Hususi Damgalı Pasaport verilebilir 79. Ģağıdakilerden hangisi iģ güvenliği uzmanının yetkilerinden bir tanesi değildir? ) Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır. B) Gerektiğinde konu ile ilgili kurum ve kuruluģlar ile iģ birliği yapar. C) ĠĢçilerle sık sık toplantılar yaparak iģçilerin problemlerini üst yönetime bildirir. D) Görevi gereği iģyerinin bütün bölümlerinde iģ sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araģtırma ve çalıģanlarla görüģme yapar. 76. Ģağıdakilerden hangisi dosya tasnif sistemi değildir? ) lfabetik dosyalama sistemi B) Numaralı dosyalama sistemi C) Tematik dosyalama sistemi D) Desimal dosyalama sistemi 80. Ģağıdakilerden hangisi teknik noksanlıktan kaynaklanan iģ kazalarından bir tanesi değildir? ) Yetkisiz kiģilerin çalıģması B) rızalı makine araç ve gereçleri C) ĠĢ yerinin tertipsiz düzensiz olması D) Makine ve teçhizatın koruyucusuz olması 77. ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kurullarının kurulabilmesi için bir iģ yerinin aģağıdaki yererliliklerden hangisine sahip olması gerekmektedir? TEST BĠTMĠġTĠR CEVPLRINIZI KONTROL EDĠNĠZ. ) En az 25 iģçi ve en az 3 aydan fazla süreli iģlerin yapıldığı iģyerleri B) En az 50 iģçi ve en az 3 aydan fazla süreli iģlerin yapıldığı iģyerleri C) En az 40 iģçi ve en az 6 aydan fazla süreli iģlerin yapıldığı iģyerleri D) En az 50 iģçi ve en az 6 aydan fazla süreli iģlerin yapıldığı iģyerleri 78. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının çalıģma usulleri ile ilgili olarak aģağıda yazılanlardan hangisi yanlıģtır? ) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. B) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 72 saat önce kurul üyelerine bildirilir. C) Kurul üyeleri gündemle ilgili değiģiklik isteyebilirler. D) Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. 11

12 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuģmak ve soru sormak yasaktır. ynı Ģekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuģmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teģebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINV ĠPTL TUTNĞIN yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkıģanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 3. daylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiģtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dıģarı çıkmak yasaktır. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınamaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, aday numaranız ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iģaretlemeler için koyu siyah kurģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KĞIDIN ĠġRETLENECEKTĠR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan iģaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boģ yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. dayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dıģarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. Ģeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 11. daylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletiģim araçlarını ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon baģkanına teslim etmeleri gerekir. 12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda soruģturma açılacaktır. 13. dayların kılık kıyafet yönetmeliğine göre sınavlara girmesi gerekmektedir. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ.

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ELEKTRĠK

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ELEKTRĠK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ELEKTRĠK ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 İKİNCİ MÜDÜRLÜK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleģmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu ĠĢveren Heyeti arasında, tarafların temsil

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1.1- ĠĢ sahibi Ġdarenin; a)

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MUHSEBE ŞEFLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BKNLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1 AĢağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı