DTR-25 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DTR-25 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý"

Transkript

1 DTR-25 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5079 / Rev.3

2 DTR-25 güneþin doðma, batma zamanlarýna ilave olarak Sabah, Öðle, Ýkindi, Akþam ve Yatsý Namaz vakitlerini otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan ayarlanan saatlerde, Namaz saatleri, gün doðumu veya gün batýmý saatlerine göre kontaklarýna baðlý cihazlarý kontrol etmek üzere tasarlanmýþtýr. Gün Yaz / Kýþ saati uygulama durumu Pil durumu Tarih Program menüsü gg.aa.yy içindeyken gösterilen program için seçilen günler Saat ESC tuþu SET tuþu ESC ESC tuþu : SET tuþu : YUKARI AÞAÐI tuþlarý : AUTO MANUAL SET Röle Auto ve manuel durumu Röle on/off konumu YUKARI tuþu AÞAÐI tuþu Ýzleme menüleri arasýnda geçiþi saðlar. Programlama modunda bir önceki menüye geçmek veya yapýlan deðiþikliði iptal etmek için kullanýlýr Ýzleme menüleri arasýnda geçiþi saðlar. 3 sn basýlý tutularak programlama moduna geçmeyi saðlar. Programlama modunda menüye girmek ve parametre deðiþikliðini onaylamak için kullanýlýr. Ýzleme menüsünde program iþlem zamaný gösteriminde iþlem görecek programlarý görüntülemek için kullanýlýr. Yukarý tuþuna 3 sn basýlý tutulduðunda C2 kontaðý, aþaðý tuþuna 3 sn basýlý tutulduðunda C1 kontaðý manuel konuma geçirilir. Programlama modunda menüler arasý geçiþ, parametre seçimi ve sayýsal deðer ayarý için kullanýlýr. Güvenli Kullaným ve Kurulum Ýçin Uyarýlar Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. - Cihaz üzerindeki herhangi bir iþlemden önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz. - Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkarmayýnýz. - Cihazý solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazý temizlemek için sadece kuru bez kullanýnýz. - Cihazý çalýþtýrmadan önce baðlantýlarýnýn doðru olduðunu kontrol ediniz. - Cihazý panoya monte ediniz. - Cihazýnýzdaki herhangi bir sorunda yetkili satýcýnýzla temas kurunuz. Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiç bir þekilde sorumlu tutulamaz. - Rölelere baðlý yükler besleme gerilimi olmadan kontrol edilemez. Ana menüde röleler çekmiþ ( ve/veya ) olarak görünüyor olsa bile besleme gerilimi olmadan röleler çekmez. Namaz Saatleri uygulamasýnda Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn hazýrlamýþ olduðu Takvimler referans olarak alýnmýþ, namaz saatleri hesap ayarlarý kontrol edilirken Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Takvimleri esas alýnmýþtýr. Cihazýn namaz vakitlerinden belli bir süre önce röle açmak ve belli bir süre röle kapatma uygulamasý dýþýnda baþka bir amaç için kullanýlmamalýdýr. Namaz Vakitleri, takvimde belirtilmiþ sürelerden +/- 2 dakika farklýlýk gösterebilir.daha hassas ayar yapmak için cihazýn bulunduðu yerin enlem ve boylam bilgilerini BÖLGESEL AYARLAR bölümünde MANUAL olarak girmek daha uygun olacaktýr. - Cihaz içinde 2 adet ek pil rezerv bulunmaktadýr. Bu rezervler sayesinde ayarlanan bilgiler elektrik kesilmelerine karþý korunur. - Uzun süreli rezerv için pil kullanýlmýþtýr. Cihaz sürekli olarak besleme gerilimine baðlý kalýrsa bu pilin ömrü 10 yýldýr. Cihaz besleme gerilimine baðlanmaz ve rafta bekletilirse pilin ömrü 5 yýldýr. - Rezerv pil sadece yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. 1 2

3 MANUEL KULLANIM : DTR-25 de kontak çýkýþlarýný manuel olarak kullanmak için ekranýn izleme menüsünde olmasý gerekir. Aþaðý tuþu C1, yukarý tuþu C2 kontaðýný manuel konuma alýp çýkartmak için kullanýlýr. Aþaðý tuþuna 3sn basýlýnca ekranda manuel yazýsýnýn çýktýðý görülür. Eðer kontak çekili durumdayken bu iþlem yapýlýrsa role kontaðýný býrakýr. Kontak býrakmýþ konumdayken bir konum degiþikliði gerçekleþmez. Tekrar aþaðý tuþuna 3 sn basýlýnca role kontaðýný çeker. Çektirme iþleminden sonra aþaðý tuþuna 3 sn basýlýnca kontak manuel konumdan çýkar. Cihazýn kontaðý program akýþýna göre çekili yada býrakmýþ konumda kalýr. Ayný durumlar yukarý tuþuyla C2 kontaðý için de geçerlidir. C1 ve C2 kontaklarýnýn ikisi de manuel konumdayken ekrandaki AUTO yazýsý kaybolur. ÝZLEME MENÜSÜ : Ýzleme menüsünde menüler arasý geçiþ için Set ve Esc tuþu kullanýlýr. Ýzleme menüsünde ekran gerçek tarih ve saat gösteriminden baþka bir gösterimde býrakýlýrsa, 60 sn sonra gerçek tarih ve saat gösterimine döner. 16:12:10 18:45:52 Gerçek tarih saat menüsü SABAH 05:42:00 Sabah namazý saati ekraný OGLE 12:06:00 Ögle namazý saati ekraný IKINDI 14:22:00 Ýkindi namazý saati ekraný AKSAM 16:47:00 Akþam namazý saati ekraný Program iþlem zamaný menüsü cihazda yazýlý bulunan programlarý iþlem zamanýna göre sýrasýyla göstermektedir. Yukarý aþaðý tuþlarýyla iþlem görecek programlar sýrasýyla gezilebilir. iþareti bulunan programlar iþlem yapmamýþ anlamýna gelir. YATSI 18:12:00 Yatsý namazý saati ekraný C2-SAYI C2 Kontaðý çekme iþlem sayýsý GUNDOGU 07:22:00 Gün doðumu Saati menüsü C2-SURE C2 Kontaðý çekili kalma süresi (Saat) GUNBATI 16:36:00 Gün batýmý Saati menüsü C1-SAYI C1 Kontaðý çekme iþlem sayýsý PO1-C1 05:44:00 Program iþlem zamaný menüsü C1-SURE C1 Kontaðý çekili kalma süresi (Saat) 3 4

4 DTR 25 Menü Ayarlarý DTR 25 menülerinde yapýlan deðiþiklikler, izleme menüsüne dönerken sorulan KAYDET sorusu onaylanmazsa iptal olur. Bu durum ZAMAN AYARI menüsü için geçerli deðildir. Zaman ayarý menüsünde yapýlan deðiþiklikler hemen iþleme alýnýr. Programlama modunda tuþlara 30 sn boyunca basýlmazsa izleme menüsüne dönülür. Yapýlan deðiþiklik varsa iptal edilir. DTR 25 menülerini ayarlarken menü haritasýndan yardým alýnýz. Program Menüsü: P01 ile P32 arasýnda 32 adet programlama yapýlabilir. Programlar için yapýlacak ayarlar; kontak seçimi, çekme zaman ayarý, çalýþacaðý gün seçimi, býrakma zaman ayarý, zaman çakýþmasý sorgusu ve onay kýsmýndan ibarettir. Dolu olan bir program için anlattýklarýmýza ek olarak DÜZELT ve SÝL seçimleri vardýr. Düzelt seçilirse programýn mevcut ayarlanmýþ deðerleri gözükerek yeniden ayarlanýr. Sil seçilirse program tamamen silinir. Kontak Seçimi ( ): Rolenin 2 adet kontak çýkýþý vardýr. Bunlar C1 ve C2 çýkýþlarýdýr. Kullanýcý hangi kontaðý kontrol etmek istiyorsa onu seçmelidir. Çekme Zaman Ayarý ( ): 3 adet parametresi vardýr. Zaman, gün doðumu ve gün batýmý. Kullanýcý 3 parametreden kendine uygun olaný seçebilir. Zaman Parametresi ( ): Zaman parametresi gerçek zaman saati uygulamasýdýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý 00:00:00 () ile 23:59:59 arasýnda deðer girebilir. Sabah Namaz Saati Parametresi (...) : Sabah Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Sabah Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý sabah namazý zamanýna ±9:59:59 () arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur. Öðle Namaz Saati Parametresi (...) : Öðle Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Öðle Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý öðle namazý zamanýna ±9:59:59 () arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur. Ýkindi Namaz Saati Parametresi (...): Ýkindi Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Ýkindi Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý ikindi namazý zamanýna ±9:59:59 () arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur. Akþam Namaz Saati Parametresi (...) : Akþam Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Akþam Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý akþam namazý zamanýna ±9:59:59 () arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur. Yatsý Namaz Saati Parametresi (...) : Yatsý Namaz Saati ayarlý bölgesel konum ve tarihe göre Yatsý Namaz vaktini referans alýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý yatsý namazý zamanýna ±9:59:59 () arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur. Gün Doðumu Parametresi ( ): Gün doðumu parametresi ayarlý konum ve tarihe göre gün doðumu zamanýný referans alýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý gün doðumu zamanýna ±9:59:59 () arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur. 5 6

5 Gün Batýmý Parametresi ( ): Gün batýmý parametresi ayarlý konum ve tarihe göre gün batýmý zamanýný referans alýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý gün batýmý zamanýna ±9:59:59 () arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan eklemelerde sonraki güne sarkma olursa bulunduðu gün için (23:59:59) ayarlamýþ olur. Çalýþma Günlerinin Seçimi: Çalýþma gün seçimi programýn hangi gün/günler için çekme yapacaðýnýn ayarlandýðý menüdür. Seçim olarak HERGÜN seçilirse haftanýn 7 günü evet olarak ayarlanmýþ olur. HAYIR seçilirse kullanýcýya pazartesi den itibaren haftanýn yedi günü için ve HAYIR seçimi yapýtýrýlýr. Ekranýn üstünde 1 den 7'ye kadar sayýlar vardýr. Bu sayýlar programda seçilmiþ haftanýn günlerini ifade etmek için kullanýlmýþtýr. 1 gösterimi pazartesiyi ifade eder. Dolu bir programda programýn içine girmeden hangi günler için çalýþacaðý bu sayýlar sayesinde görülür. Býrakma Zaman Ayarý ( ): 8 adet parametresi vardýr. Zaman, gün doðumu, gün batýmý, sabah, öðle, ikindi, akþam ve yatsý Kullanýcý 8 parametreden kendine uygun olaný seçebilir. Bu parametreler çekme zaman ayarýnda anlatýlan parametrelerle aynýdýr. Kullanýcý çekme için seçtiði parametrenin aynýsýný býrakmak için seçmek zorunda deðildir. Fakat kullanýcý çekme zamaný ile býrakma zamanýný eþit ayarlamamalýdýr. Çekme modu gün batýmý, doðumu sabah, öðle, ikindi, akþam veya yatsý vakitlerinden biri olarak seçilmiþ ve eðer býrakma modu da zaman seçilecek ise zaman ayar süresi çekme süresinden küçük ayarlanmamalýdýr. Bunlarýn dýþýndaki durumlarda býrakma süresi çekme süresinden küçük ayarlanýrsa býrakma zamaný ertesi güne ayarlanmýþ olur. Zaman Çakýþmasý Sorgusu: Role var olan programlarla yeni yazýlmýþ olan programýn zaman çakýþmasýný kontrol eder. Çakýþma varsa CAKISTI PXX uyarýsý ile kullanýcýyý uyarýr. Çakýþma yoksa UYGUN uyarýsý verir. Bu uyarýlar 3 sn gösterilir. Gösterim sýrasýnda herhangi bir tuþa basýlýrsa 3sn beklemeden onay menüsüne geçilir. Onay: Kullanýcýnýn programý onaylayýp onaylamadýðý sorulur. Onaylanmazsa program eski haliyle kalýr. Onaylanýrsa deðiþiklikler hafýzada tutulur fakat kaydedilmemiþtir. Ýzleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca deðiþiklikler hafýzaya kaydedilir.bkz: örnek program 1 ve 2 Birleþtirme Fonksiyonu: Birleþtirme fonksiyonu mantýksal VE iþlemi yapar. Birleþtirilmiþ programlarýn ortak zaman diliminde, ilgili kontaðýný çekili tutar. Bu fonksiyon ayný kontaða en az iki tane program yazýlýrsa kullanýlabilir. BIRLS-1 ve BIRLS-2 olmak üzere iki alt menüsü vardýr. Menülerde KAPALI parametresi bulunmaktadýr. Kullanýcý en az 2 programý seçtikten sonra bu parametre yerine SONLAN parametresi menüye dahil olur. Kullanýcý yukarý aþaðý tuþlarýyla parametreler arasýnda dolaþýmý saðlar; birleþtirmek istediði programlarý set tuþuyla seçer. Ýlk seçilen programýn kontaðýna göre seçim kolaylýðý için diðer kontaða yazýlmýþ programlar gösterimden çýkartýlýr. Seçim iþlemini bitirmek için SONLAN parametresi seçilmelidir. Bu iþlem sonunda BIRLS-X alt menüsü ayarlanmýþ ve dolu olarak gösterilecektir. Kullanýcý birleþtirme fonksiyonunu kapatmak için KAPALI parametresini seçmelidir. Bu iþlem sonunda BIRLS-X alt menüsü ayarlanmýþ ve boþ olarak gösterilecektir. Ýzleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca yapýlan deðiþiklikler hafýzaya kaydedilir. Kontak Süresi Menüsü: Bu menü C1 ve C2 kontaklarý ile ilgili çekme sayýsý ve çekili kalma süresinin sýfýrlandýðý menüdür. Kullanýcý kontakla ilgili sýfýrlamak istediði parametreyi veya parametreleri silebilir.c1-sure, C1- SAYI,C2-SURE ve C2- SAYI olmak üzere 4 tane alt menüsü vardýr. Ýzleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca silme iþlemi gerçekleþir. Ayar Ýzleme Menüsü: Kullanýcýnýn alt menü ayarlarýný 3 sn lik ekran gösterimleriyle kontrol edeceði menüdür. Programlarýn hangi kontaða yazýldýðý, çekme býrakma zaman seçimleri ; birleþtirme fonksiyonu seçimleri; tatil kilidi ayarlarý; saat dilimi, yaz/kýþ saati uygulamasý, coðrafi konum ve manuel kullaným modundan çýkýþ seçiminin hangi parametreye ayarlandýðý gösterilir.yukarý aþaðý ve Esc tuþlarý ekran görüntüsünün gösterim süresinin uzamasýný saðlar. Set tuþuyla alt menü baþlýklarý arasýnda hýzlý geçiþ saðlar. 7 8

6 xxxx Sembolik gösterimdir ayarlý parametreler burada gösterilir Bölgesel Ayarlar Menüsü: Coðrafi ayarlarýn yapýldýðý menüdür.4 tane alt menüsü vardýr. Bu menüde yapýlan bütün ayarlarýn kayýt iþlemi izleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca gerçekleþir. Dil Menüsü: Türkçe ve Ýngilizce parametreleri vardýr. Kullanýcý set tuþuyla dil menüsüne girip yukarý aþaðý tuþlarýyla parametre ayarlayýp set tuþuyla onaylar. Ýngilizce seçilirse menü dili kaydetmeyi beklemeden Ýngilizce'ye ayarlanmýþ olur. Fakat izleme menüsüne dönerken bu ayar kaydedilmezse menü Türkçe kalýr. Dil menüsünün Türkçe veya Ýngilizce seçimi konum menüsü parametrelerini deðiþtirir. Konum Menüsü: Belirtilen konuma göre gün doðumu ve gün batýmý saatleri otomatik olarak hesaplanýr. Kullanýcý manuel parametresini seçip bulunduðu coðrafi konuma ait enlem ve boylam deðerlerini girebileceði gibi seçilen dile göre hafýzada kayýtlý parametreleri de seçebilir. Seçilen dil Türkçe ise bu parametreler Türkiye nin 81 ili ve Alanya, Bodrum ilçelerinden oluþurken, seçilen dil Ýngilizce ise 68 adet dünya saati bu parametreleri oluþturur. Manuel parametresi hariç diðer parametrelerden biri seçildiginde saat dilimi otomatik ayarlanýr. Saat Dilimi Menüsü: Kullanýcýnýn buluduðu coðrafi konuma ait saat diliminin girildiði menüdür. Bu parametre ayarlý konuma göre sadece gün doðumu ve gün batýmý saatlerine yansýr. Yaz / Kýþ Saat Uygulamasý Menüsü: Yaz kýþ saati uygulamasýnýn ayarlandýðý menüdür. 4 adet alt parametresi vardýr. Kapalý Parametresi: Bu parametre yaz / kýþ saat uygulamasýný kapatýr. Ekrandaki kar (kýþ saati gösterimi) ya da güneþ (yaz saati gösterimi) sembolü kaybolur. Yaz saati sýrasýnda bu iþlem yapýldýysa gün doðumu ve batýmý saatleri 1 saat geri alýnýr. Avrupa Parametresi: Avrupa yaz/kýþ saat uygulamasý tarihlerine göre Mart ayýnýn son pazarý 02:59:59 dan 04:00:00'a (1 saat ileri) yaz saati uygulamasýna; Ekim ayýnýn son pazarý 02:59:59 dan 02:00:00'a (1 saat geri) kýþ saati uygulamasýna geçiþ yapýlýr. USA Parametresi: USA yaz/kýþ saat uygulamasý tarihlerine göre Mart ayýnýn ikinci pazarý ile 01:59:59 dan 03:00:00'e (1 saat ileri) yaz saati uygulamasýna; Kasým ayýnýn ilk pazarý 01:59:59 dan 01:00:00'e (1 saat geri) kýþ saati uygulamasýna geçiþ yapýlýr. Özel Parametresi: Kullanýcý yaz/kýþ saati uygulamasýný özel parametresini seçerek yaz saati uygulamasýnýn yapýlacaðý ay seçimi ; seçilen ayda gün seçiminin kaçýncý sýrada geleceði (örnek: Mart ayýnýn ikinci pazarýndaki ikinci parametresinin seçimi. Gösterim olarak hafta geçmektedir.); gün seçimi, saat uygulamasýnýn ileri alýnacaðý saat seçimi; Kýþ saati uygulamasýnýn yapýlacaðý ay seçimi ; seçilen ayda gün seçiminin kaçýncý sýrada geleceði (örnek: Mart ayýnýn ikinci pazarýndaki ikinci parametresinin seçimi. Gösterim olarak hafta geçmektedir) ; gün seçimi, saat uygulamasýnýn geri alýnacaðý saat seçimini yaparak bu ayarý tamamlar. 9 10

7 Namaz Saati Hesaplama Yöntemi Seçimi Menüsü Tüm Namaz Saatleri hesabý yapýlýrken bulunan bölgenin enlem ve boylam bilgisine ihtiyaç vardýr. Fakat Sabah ve Yatsý saatleri için ayrýca açý bilgisine ihtiyaç vardýr. Dünyada kabul görmüþ toplam 6 açý bilgisi mevcuttur. 1) University of Islamic Science (UIS) 2) Islamic Society of North America (ISNA) 3) World Islamic League (WIL) 4) Um Ul-Qura, Makkah(UMQ) 5) Egyptian General Organisation of Surveying (EGOS) 6) Shia Ithna Ashari (SIA) Türkiye'de açýlar için WIL yöntemi kullanýlmaktadýr.diðer ülkelerdeki yöntemi cihaz otomatik olarak bulmaktadýr. Ýstenilen farklý bir yöntem bu ekranda belirlenebilir. Buna ilave olarak Sabah ve Yatsý vakitleri açýlarý ayrýca (14-20 derece arasý) manual olarak da belirlenebilir. Zaman Ayarý Menüsü: Zaman ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. 3 adet alt menüsü vardýr. Bu menüde yapýlan deðiþiklikler direkt olarak yansýr. Tarih Menüsü: Gösterim þekli gg.aa.yy þeklindedir. Saat Menüsü: Gösterim þekli SS.dd.ss þeklindedir. Yüzyýl Menüsü: Bulunduðumuz senenin ilk iki hanesinin ayarlandýðý menüdür. Gösterim þekli yyyy þeklindedir. Son iki hane deðerini tarih ayarýndan alýr. Ayarlanmak istendiðinde gösterim þekli yy-- þekline döner. 19 ile 25 arasýndaki deðerlere ayarlanabilir

8 Ekran Ayarý Menüsü: Kontrast ayarýnýn yapýldýðý menüdür. 00 ile 15 arasýndaki deðerlere ayarlanabilir. Tatil Kilidi Menüsü: Ayarlanmýþ programlarý kullanýcý tarafýndan belirtilmiþ zaman aralýðýnda pasif durumda býrakýr. Tatil için 4 tane zaman dilimi ayarlanabilir. Kullanýcý tatil baþlangýç tarihini (gün.ay (gg:aa) olarak) baþlangýç saatini (saat:dakika (SS:dd) olarak) ; bitiþ tarihini (gün.ay (gg:aa) olarak) bitiþ saatini (saat:dakika (SS:dd) olarak) girip onaylamalýdýr. Onay iþleminden sonra TATÝL-X DOLU yazýsý çýkacaktýr. Dolu olan tatil kilidi ayarý için DÜZELT ve SÝL seçimleri vardýr. Düzelt seçilirse tatil kilidi ayarýnýn mevcut ayarlanmýþ deðerleri görünerek yeniden ayarlanýr. Sil seçilirse tatil kilidi ayarý tamamen silinir. Izleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca kayýt iþlemi gerçekleþir. Bkz: örnek program 3 Manuel Konum Menüsü: Kontak çýkýþý/çýkýþlarý manuel konuma alýndýktan sonra manuel konumdan çýkma parametresinin seçildiði menüdür. 3 tane parametresi vardýr. Hangi parametre seçilirse seçilsin kullanýcý Yukarý/ Aþaðý tuþu/tuþlarý ile manuel konumdan çýkabilir. Kapalý Parametresi: Kullanýcý Yukarý / Aþaðý tuþu / tuþlarýyla kontak çýkýþýný / çýkýþlarýný manuel konuma aldýktan sonra mutlaka Yukarý / Aþaðý tuþu / tuþlarýyla çýkartmalýdýr. Program Parametresi: Kontak / kontaklar program akýþýndaki çekme ya da býrakma hareketi gerçekleþince, kontak / kontaklar manuel konumdan çýkar. Zaman Parametresi: Zaman parametresi seçildiðinde kullanýcýdan SS:dd formatýnda süre ayarý yapmasý istenmektedir. Ayarlanan süre kullanýcýnýn role çýkýþý/çýkýþlarýný manuel konuma almasýyla geri sayýma baþlar. Zaman 23:59 ayarlandýðýnda 23 saat 59 dakika sonra kontak manuel konumdan çýkar. Zaman 00:01 ayarlandýðýnda 1 dakika sonra kontak manuel konumdan çýkar. Zaman 00:00 ayarlandýðýnda özel durum söz konusudur. Bu ayarda da 1 dakika sonra kontak manuel konumdan çýkar. Þifre Ayarý Menüsü: Bu menüde þifre aktivasyon ve þifre deðiþim iþlemleri yapýlýr. Fabrika çýkýþ þifresi 0000 dýr.þifre menüsüne girerken 4 haneli þifre sorulur. Eðer þifre aktif ise programlama menüsüne giriþte þifre sorulduðu için bu menüye giriþte þifre sorulmaz

9 Þifre Aktivasyon Menüsü: Þifre korumasýnýn pasif veya aktif konuma alýndýðý menüdür. Aþaðýdaki gibi ayarlanýr. Þifre deðiþimi menüsü: Þifre deðiþikliðinin yapýldýðý menüdür. Aþaðýdaki gibi ayarlanýr

10 Fabrika Ayarý Menüsü: Fabrika ayarlarýnýn yüklendiði menüdür. Fabrika ayarlar menüsüne girerken 4 haneli þifre sorulur. Eðer þifre aktif ise programlama menüsüne giriþte sorulduðu için bu menüye giriþte þifre sorulmaz. Ýzleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca fabrika ayarlarýna dönüþ iþlemi tamamlanýr. Zaman ayarlarý, kontak çekme sayýsý ve süresini deðiþtirmez. Sürüm Bilgisi Menüsü: Cihazýn yazýlým ve donaným versiyonlarýnýn gösterildiði menüdür. Programlama Modundan Çýkýþ Menüsü: Programlama modundan çýkýþ için kullanýlýr. Esc tuþu ile de bu iþlem yapýlabilmektedir. Programlama modunda menülerde bir deðiþiklik yapýldýysa yapýlan deðiþikliði kaydetmek için onay istenir. Hiçbir deðiþiklik yok ise gösterim menüsüne direkt geçilir. Fabrika Çýkýþ Ayalarý: Program P01: C1 kontaðý her gün sabah namaz saatinden 50 dakika önce çekecek, gün doðumu zamanýndan 10 dakika önce býrakacaktýr P02: C1 kontaðý Cuma günü hariç öðle namaz saatinden 20 dakika önce çekecek, öðle namaz saatinden 30 dakika sonra býrakacaktýr P03: C1 kontaðý sadece Cuma günü öðle namaz saatinden 60 dakika önce çekecek, öðle namaz saatinden 50 dakika sonra býrakacaktýr P04: C1 kontaðý her gün ikindi namaz saatinden 20 dakika önce çekecek, ikindi namaz saatinden 20 dakika sonra býrakacaktýr P05: C1 kontaðý her gün akþam namaz saatinden 20 dakika önce çekecek, akþam namaz saatinden 20 dakika sonra býrakacaktýr P06: C1 kontaðý her gün yatsý namaz saatinden 20 dakika sonra çekecek, yatsý namaz saatinden 30 dakika sonra býrakacaktýr P07: C2 kontaðý her gün sabah namaz saatinden 50 dakika önce çekecek, gün doðumu zamanýndan 10 dakika önce býrakacaktýr P08: C2 kontaðý Cuma günü hariç öðle namaz saatinden 20 dakika önce çekecek, öðle namaz saatinden 30 dakika sonra býrakacaktýr P09: C2 kontaðý sadece Cuma günü öðle namaz saatinden 60 dakika önce çekecek, öðle namaz saatinden 50 dakika sonra býrakacaktýr P10: C2 kontaðý her gün ikindi namaz saatinden 20 dakika önce çekecek, ikindi namaz saatinden 20 dakika sonra býrakacaktýr P11: C2 kontaðý her gün akþam namaz saatinden 20 dakika önce çekecek, akþam namaz saatinden 20 dakika sonra býrakacaktýr P12: C2 kontaðý her gün yatsý namaz saatinden 20 dakika sonra çekecek, yatsý namaz saatinden 30 dakika sonra býrakacaktýr. P13...P32 boþ Birleþtirme Fonksiyonu BIRLS-1: BOÞ BIRLS-2: BOÞ Þifre ÞÝFRE:0000 ÞÝFRE DURUMU:PASÝF BOYUTLAR 58 mm TÝP PK25 32 mm 48 mm Bölgesel Ayarlar DÝL: TÜRKÇE KONUM: ÝSTANBUL SAAT DL: 2:00 YAZ/KIÞ SAATÝ: AVRUPA H YONTM: WIL 35 mm mm 90 mm 45 mm 62 mm Ekran Ayarý KONTRAS:08 Tatil Kilidi TATÝL-1: BOÞ TATÝL-2: BOÞ TATÝL-3: BOÞ TATÝL-4: BOÞ BAÐLANTI ÞEMASI L1 L2 Un L3 N A1 C2 C A2 Manuel Konum GERÝ DÖNME : KAPALI Kontak Süresi C1 SÜRE : 0 C1 SAYI : 0 C2 SÜRE : 0 C2 SAYI : 0

11 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Elektriksel Özellikler Ýþletme Gerilimi (Un) Lütfen cihazýn yan etiketine bakýnýz. Çýkýþ Kontaðý 2 C/O, 16 A / 4000 VA Yenileme Süresi 1 sn. Güç Tüketimi < 5 VA Doðruluk 1 sn. / Gün Ekran Boyutu 1,3 LCD Program Adedi 32 Pil Rezerv Süresi 10 Yýl Mekanik Özellikler Malzeme Koruma Sýnýfý Sýnýf II ( ) Ortam Sýcaklýðý -5 C, +50 C Koruma Sýnýfý IP20 Baðlantý Ray Montaj Ölçüler PK25 Kutu Aðýrlýðý 0,2 kg 1 Paket Miktarý 5 adet Bölgesel Ayarlarda Seçilen Dile göre Çýkan Parametreler ve Ekran Görüntüleri Türkçe seçiminde çýkan parametreler Ýller Ekran Görünümü Saat Dilimleri Adana ADANA +2:00 Adýyaman ADIYAM +2:00 Afyon AFYONK +2:00 Aðrý AGRI +2:00 Aksaray AKSARA +2:00 Amasya AMASYA +2:00 Ankara ANKARA +2:00 Antalya ANTALY +2:00 Ardahan ARDAHA +2:00 Artvin ARTVIN +2:00 Aydýn AYDIN +2:00 Balýkesir BALIKS +2:00 Bartýn BARTIN +2:00 Batman BATMAN +2:00 Bayburt BAYBUR +2:00 Bilecik BILECI +2:00 Bingöl BINGOL +2:00 Bitlis BITLIS +2:00 Bolu BOLU +2:00 Burdur BURDUR +2:00 Bursa BURSA +2:00 Çanakkale CANAKK +2:00 Ýller Ekran Görünümü Saat Dilimleri Çankýrý CANKIR +2:00 Çorum CORUM +2:00 Denizli DENIZL +2:00 Diyarbakýr DIYRBK +2:00 Düzce DUZCE +2:00 Edirne EDIRNE +2:00 Elazýð ELAZIG +2:00 Erzincan ERZINC +2:00 Erzurum ERZURU +2:00 Eskiþehir ESKISE +2:00 Gaziantep GANTEP +2:00 Giresun GIRESU +2:00 Gümüþhane GUMUSH +2:00 Hakkari HAKKAR +2:00 Hatay HATAY +2:00 Iðdýr IGDIR +2:00 Isparta ISPART +2:00 Ýstanbul ISTANB +2:00 Ýzmir IZMIR +2:00 Kahramanmaraþ KMARAS +2:00 Karabük KARABU +2:00 Karaman KARAMA +2: Ýller Ekran Görünümü Saat Dilimleri Kars KARS +2:00 Kastamonu KASTAM +2:00 Kayseri KAYSER +2:00 Kýrýkkale KIRIKK +2:00 Kýrklareli KIKLA +2:00 Kýrþehir KIRSEH +2:00 Kilis KILIS +2:00 Kocaeli KOCAEL +2:00 Konya KONYA +2:00 Kütahya KUTAHY +2:00 Malatya MALATY +2:00 Manisa MANISA +2:00 Mardin MARDIN +2:00 Mersin MERSIN +2:00 Muðla MUGLA +2:00 Muþ MUS +2:00 Nevþehir NEVSEH +2:00 Niðde NIGDE +2:00 Ordu ORDU +2:00 Osmaniye OSMANI +2:00 Rize RIZE +2:00 Sakarya SAKARY +2:00

12 Türkçe seçiminde çýkan parametreler Ýngilizce seçiminde çýkan parametreler Ýller Ekran Görünümü Saat Dilimleri Samsun SAMSUN +2:00 Siirt SIIRT +2:00 Sinop SINOP +2:00 Sivas SIVAS +2:00 Þanlýurfa SURFA +2:00 Þýrnak SIRNAK +2:00 Tekirdað TEKIRD +2:00 Tokat TOKAT +2:00 Trabzon TRABZO +2:00 Tunceli TUNCEL +2:00 Uþak USAK +2:00 Van VAN +2:00 Yalova YALOVA +2:00 Yozgat YOZGAT +2:00 Zonguldak ZONGUL +2:00 Alanya ISTANB +2:00 Bodrum IZMIR +2:00 Ýller Ekran Görünümü Saat Dilimleri Arap yarýmadasý, Abu dhabi ABUDHA + 3 Hindisan, Ahmedabad AHMEDA + 5:30 Mýsýr, Alexandria ALEXAN + 2 Kazakistan, Almaty ALMATY + 6 Malezya, Alorstar ALORST + 8 Ürdun, Amman AMMAN + 2 Turkmenistan, Ashgabat ASHGAB + 5 Kazakistan, Astana ASTANA + 6 Irak, Baghdad BAGHDA + 3 Endonezya, Banda aceh BANDA + 7 Irak, Basra BASRA + 3 Lubnan, Beyrut BEIRU + 2 Kirgizistan, Bishkek BISHKE + 6 Mýsýr, Cairo CAIRO + 2 Suriye, Damascus DAMASC + 2 Suudi Arabistan, Dammam DAMMAM + 3 Bangladesh, Dhaka DHAKA + 6 Katar, Doha DOHA + 3 Arap yarýmadasý, Dubai DUBAI + 3 Tajikistan, Dushanbe DUSHAN + 5 Pakistan, Faisalabad FAISAL + 5 Malezya, G.Town G_TOWN + 8 Ýller Ekran Görünümü Saat Dilimleri Pakistan, Hyderabad HYDERA + 5 Malezya, Ipoh IPOH + 8 Pakistan, Islamabad ISLAMA + 5 TURKIYE, ISTANBUL ISTANB + 2 Suudi Arabistan, Jeddah JEDDAH + 3 Afganistan, Kabul KABUL + 4:30 Afganistan, Kandahar KANDAH + 4:30 Pakistan, Karachi KARACH + 5 Hindistan, Kashmir KASHMI + 5:30 Sudan, Khartoum KHARTO + 3 Kuveyt, Kuwaitcity KUWAIT + 3 Pakistan, Lahore LAHORE + 5 Bahrian, Manama MANAMA + 3 Iran, Mashdad MASHDA + 3:30 Suudi Arabistan, Mecca MECCA + 3 Suudi Arabistan, Medina MEDINA + 3 Özbekistan, Namangan NAMANG + 5 Özbekistan, Nukus NUKUS + 5 Sudan, Omdurman OMDURM + 3 Pakistan, Peshawar PESHAW + 5 Mýsýr, Port Said PORT_S + 2 Hindistan, Pune PUNE + 5:30 Ýller Ekran Görünümü Saat Dilimleri Pakistan, Punjab PUNJAB + 5 Pakistan, Rawalpindi RAWALP + 5 Suudi Arabistan, Riyadh RIYADH + 3 Libya, Sabha SABHA + 2 Yemen, Sana'a SANAA + 3 Iran, Tabriz TABRIZ + 3:30 Özbekistan, Tashkent TASHKE +5 Iran, Tehran TEHRAN + 3:30 Libya, Tripoli TRIPOL

13 ÖRNEK UYGULAMA 1: Hafta içi hergün gün doðumundan1 saat 35 dk. 51 sn önce C1 Kontaðý çeksin gün içi saat 9 da kapatsýn :40:51 P01 BOS P01-OUT C1 P01-CEK GUNDGU GUNDOGU -1:35:51 HERGUN P01-BRK ZAMAN ZAMAN 00:00:00 00:00:00 09:00:00 PR0GRAM UYGUN ONAYLA AYARLI PO PO1 DOLU KAYDET :41:21 Not: Anlatýmý yapýlan programlarda parametre seçimi yukarý/aþaðý tuþlarýyla yapýlmalýdýr. Anlatýmda bu durum gösterilmemiþtir. Set tuþu onaylama Esc tuþu bir önceki seçime dönüþ için kullanýlýr. Anlatýmlar P01 için gösterilmiþtir, diðer programlarda ayný þekilde ayarlanýr

14 ÖRNEK UYGULAMA 2: Haftanýn bütün günleri namaz vakitlerinden 10 dakika önce C2 kontaðý çeksin; 20 dakika sonra C2 kontaðýný býraksýn zamanýnda býraksýn. TARIH MENUSU P01 BOS P01-0UT C2 P01-CEK SABAH SABAH Z -0:10:00-0:10:00 HERGUN P01-BRK SABAH SABAH Z +0:20:00 +0:20:00 UYGUN ONAYLA AYARLI PO1 P01 DOLU P02 BOS P02-OUT C2 P02-CEK OGLE 25 26

15 ÖRNEK UYGULAMA 2 DEVAMI OGLE Z -0:10:00-0:10:00 HERGUN P02-BRK OGLE OGLE Z +0:20:00 +0:20:00 UYGUN ONAYLA AYARLI PO2 P02 DOLU P03 BOS P03-OUT C2 P03-CEK IKINDI IKINDI Z -0:10:00-0:10:00 HERGUN P03-BRK IKINDI 27 28

16 ÖRNEK UYGULAMA 2 DEVAMI IKINDI Z +0:20:00 +0:20:00 UYGUN ONAYLA AYARLI PO3 P03 DOLU P04 BOS P04-OUT C2 P04-CEK AKSAM AKSAM Z -0:10:00-0:10:00 HERGUN P04-BRK AKSAM AKSAM Z +0:20:00 +0:20:00 UYGUN ONAYLA AYARLI PO

17 ÖRNEK UYGULAMA 2 DEVAMI P04 DOLU P05 BOS P05-OUT C2 P05-CEK YATSI YATSI Z -0:10:00-0:10:00 HERGUN P05-BRK YATSI YATSI Z +0:20:00 +0:20:00 UYGUN ONAYLA P05 DOLU KAYDET TARIH MENUSU 31 32

18 ÖRNEK UYGULAMA 3: 22 Nisan saat 18:30 dan 24 Nisan saat 00:00 kadar bütün programlarý pasif duruma geçirme :40:51 TATIL KILIDI TATIL 1-BOS BASLAMA ZAMANI B-TARIH B-SAATI 00: :00 18:30 SONLNMA ZAMANI S-TARIH S-SAATI 00: :00 00:00 TATIL AYARLI TATIL 1-DOLU TATIL KILIDI KAYDET :41:

19 ÖRNEK UYGULAMA 4: Haftanýn cuma günü hariç tüm günlerde öðle namaz vakitlerinden 10 dakika önce C1 kontaðý çeksin; 20 dakika sonra C1 kontaðýný býraksýn;sadece Cuma günleri öðle vaktinden 30 dakika önce C1 kontaðý çeksin, 1 saat sonra C1 kontaðý býraksýn. TARIH MENUSU P01 BOS P01-0UT C1 P01-CEK OGLE OGLE Z -0:10:00-0:10:00 HERGUN HAYIR PAZARTS SALI CARSMBA PERSMBE CUMA HAYIR CUMARTS PAZAR P01-BRK OGLE OGLE +0:20:00 +0:20:

20 ÖRNEK UYGULAMA 4 DEVAMI UYGUN ONAYLA AYARLI PO1 P01 DOLU P02 BOS P02-OUT C1 P02-CEK OGLE OGLE -1:00:00-1:00:00 HERGUN HAYIR PAZARTS HAYIR SALI HAYIR CARSAMBA HAYIR PERSEMBE HAYIR CUMA CUMARTS HAYIR PAZAR HAYIR P03-BRK OGLE 37 38

21 ÖRNEK UYGULAMA 4 DEVAMI OGLE +0:30:00 +0:30:00 UYGUN ONAYLA AYARLI PO2 KAYDET TARIH MENUSU Bu ürün, tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan EEE Yönetmeliðinin Madde 2 ve Ek-1A Madde 9 kapsamýndadýr

22 MENÜ HARÝTASI 16:12:10 18:45:52 SABAH 05:42:00 OGLE 12:06:00 IKINDI 14:22:00 AKSAM 16:47:00 YATSI 18:12:00 GUNDOGU 07:22:00 GUNBATI 16:36:00 PO1-C1 05:44:00 C1-SURE C1-SAYI C2-SURE C2-SAYI sn basýnýz BIRLEST FUNK KONTAK SURESI AYAR IZLEME BOLGESL AYARLR ZAMAN AYARLR EKRAN AYARI TATIL KILIDI MANUEL KONUM SIFRE AYARI FABRIKA AYARI SURUM BILGSI MENUDEN CIKIS! P01 P P P32 BOS BIRKS-1 BIRKS-2 BOS C1-SURE C1-SURE SILME Menülerde yapýlan ayar deðiþikliklerinden sonra izleme menüsüne dönerken KAYDET sorusu onaylanmazsa yapýlan deðiþiklikler kaybolur. (Bu durum zaman ayar menüsü için geçerli degildir.) Seçilmiþ bölgenin, o gün içerisindeki namaz saatleri Sabah, Öðle, Ýkindi, Akþam ve Yatsý þeklinde saat ve dakika olarak gösterilir. Ayrýca Gündoðumu ve Günbatýmý da ayrýca gösterilir. * Role bu menü gösteriminde cihazda yazýlý bulunan programlarýn iþlem zamanýna göre sýrasýyla göstermektedir. Yukarý aþaðý tuþuyla iþlem görecek programlar sýrasýyla gezilebilir. iþareti bulunan programlar iþlem yapmamýþ anlamýna gelir. (Ýzleme menüsü ve Programlama menüsü ekranlarý gösterilmiþtir). 41 DIL TARIH KONUM SAAT SAAT DL YUZYIL 2010 YAZ KIS H YONTM WIL KONTRAS 08 TATIL 1 TATIL 2 TATIL 3 TATIL 4-BOS GERIDON KAPALI 42 YAZILIM DONANIM V000