Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye"

Transkript

1 (Ç.HAK:3136) Genel Merkez de Külcü ismi 28 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti de hafta baþýndan itibaren belediye baþkan adaylarý açýklanmaya baþlarken, bu hafta içinde Civciv Engelli Aracý Projesi nden övgüyle söz eden Vali Baþköy: Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye taþýyacak yegâne güç olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan geliþtirilen Civciv Engelli Aracý Projesi ni örnek gösteren Sabri Baþköy, inovasyonun üretime kattýðý deðere dikkat çekti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü KULÝS NOTLARI nda bugün Yüzde 90 Külcü, ama * SAYFA 2 DE Þahin, dün gece AK Parti nin Türkiye genelindeki illlerde baþkan adayý olacaðýný tahmin ettiði isimleri Twitter hesabýndan duyurdu. Gazeteci Þahin in tahminleri arasýnda Muzaffer Külcü de yer aldý. Önce Müftülük kutladý * HABERÝ 10 DA 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü bu yýl ilk Çorum Ýl Müftülüðü kutladý. Saðlýk Sen de yeni geliþme 1 Aralýk 2013 tarihinde yapýlmasý planlanan Saðlýk-Sen 4. Olaðan Genel Kurulu nýn, Çorum Ýþ Mahkemesi nin verdiði yürütmeyi durdurma kararýyla ileri bir tarihe ertelendiði belirtildi. * HABERÝ 2 DE Çorum un da içinde yer aldýðý bazý illerin belili olacaðý ifade edildi. Dün öðle saatlerinden itibaren Ankara kaynaklý haberlerde, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün yeniden aday gösterileceði iddialarý gelmeye baþladý. Külcü nün yarýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda yapýlacak il baþkanlarý toplantýsý için Ankara ya çaðrýldýðý ileri sürüldü. Öte yandan Radikal Ankara Temsilcisi Ömer * HABERÝ 6 DA Program, iþitme ve görme engellilerin Kur an okumalarý ile hoþ ve anlamlý dakikalara sahne Projenin fikir annesi Fatma Baþköy e Rektör Alkan tarafýndan teþekkür plaketi verildi. Nüfusta 40, motorlu Greyder 3. fabrikayý Çorum a kuruyor taþýtta 27. sýradayýz Ýskilip'te yaklaþýk 60 yýldýr ayakkabý üreticiliði yapan Kavsan Ayakkabý nýn markasý olan Greyder in 3. fabrikasý Çorum da inþa ediliyor. TUÝK verilerine göre, Çorum un nüfusta 40, motorlu taþýtta 27. sýrada olduðunu açýkladý. * HABERÝ 2 DE 29 milyon taþýt kredisi kullandýk Türkiye'de taþýt kredilerinin tutarý, eylül sonu itibariyle 8,2 milyar lirayý geçti. Çorum da ise TL miktarýnda taþýt kredisi kullanýldý. Çorum da ise TL miktarýnda taþýt kredisi kullanýldý. * HABERÝ 2 DE Ahmet Çörekçi ye 28 Þubat sorgusu * HABERÝ 11 DE Greyder'in 3. fabrikasý Çorum da açýlacak. * HABERÝ 5 DE TSO 4 yýllýk stratejisini belirledi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi, Odanýn 4 yýllýk stratejik planýný belirlemek üzere Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ýzmir'in Çeþme ilçesinde çalýþtay düzenledi. * HABERÝ 4 DE Ziyarette Karaçay-Çerkez Kültür Bakanlýðý Elbruz-Merkury Halk Danslarý Topluluðu da yer Çerkezler Hitit le iþbirliði yapacak Rusya Federasyonu içerisinde yer alan ve Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Kültür Bakaný Uali Yevgemukov ve Milletvekili Ali Aslanov ile beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. * HABERÝ 3 DE Çorum kýþa hazýr Çorum Valiliði'nce, il genelinde sorunsuz bir kýþ geçirilmesi hedefiyle baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi bünyesindeki kýþa hazýrlýk çalýþmalarý tamamlandý. Çalýþtayda Çorum TSO nun güçlü ve zayýf yönleri, avantaj ve dezavantajlarý ile iþ dünyasý ve Çorum için beklenti ve önerileri tespit * HABERÝ 5 DE

2 2 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Yüzde 90 Külcü, ama Parti'de temayül oldu, ardýndan Bu arada bazý belediye AKonlarca belirsiz yorum birbirini baþkan adaylarýnýn Baþkan kovaladý. Taraflar arasýnda çok ciddi Külcü'yü arayarak kutladýðý manipülasyon olduðundan mevzuya hiç bilgileri ulaþtý. Çorum girmedik. Belediyesi'nden yükselen yorumlar Ýktidar partisinde hafta baþýndan itibaren da, AK Parti Yerel Yönetimler belediye baþkan adaylarý açýklanmaya Baþkanlýðý'nýn görüþünün ayný baþlarken, bu hafta içinde Çorum'un da içinde minvalde olduðu þeklindeydi. yer alacaðý bazý illerin adaylarýnýn netleþeceði belirtiliyordu. Baðýmsýz kaynaklar ise, Önceki gece AK Parti belediye baþkan genel merkezden gelen duyumlarý adaylýðý ile ilgili Ankara'dan esen söylentiler oldu. Dün sabah teyit ediyordu. gazeteye geldikten bir süre sonra Belediye Baþkaný Muzaffer Yaþanan geliþmeler üzerine, AK Parti Genel Merkezi'nin Külcü'nün kuvvetle muhtemel yeniden aday gösterileceði bilgisi 'Çorum' açýsýndan da hareketlendiði ve Külcü'nün karþýsýnda yer yayýlmaya baþladý. Biz de geliþmeleri kýsaca alan cephenin adaylýðýný etkilemeye yönelik hamleler yaptýðý ileri 'ten duyurduk. sürüldü. Gün böyle bitmedi tabi. Külcü'nün adaylýðý duyumu bütün gün Siyasette resmi aðýzlardan açýklanmadan kesin bir dil kullanmak etkisini sürdürdü. sakýncalý. Çünkü her an her þey olabilir veya deðiþebilir. Geçtiðimiz Kulislerde yer alan iddialara göre, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir dönem yaþanýlan Faruk Özkader örneðinde olduðu gibi. Bozdað, önceki akþam Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile görüþtü. Bozdað, Külcü'nün yeniden aday gösterilmesi yönündeki talebi Külcü karþýtý hareketliliðin onun yeniden aday gösterilmesine aktardý. nasýl bir etki yapacaðý bir kaç gün içinde görülecek. Cuma günü yapýlacak il baþkanlarý toplantýsýnda n çýkacak sonuç önemli. Gece saat 00.10'dan itibaren Radikal Ankara Temsilcisi Ömer Bakalým Külcü karþýtý cephe sonucu deðiþtirebilecek mi? Þahin, AK Parti'nin Türkiye genelinde illerde tahmin ettiði belediye baþkan adaylarýnýn isimlerini Twitter'den duyurdu. Tahminler Bu arada son gelen duyuma göre, Muzaffer Külcü cuma günü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün ismi þu anda yeniden adaylýkta aðýrlýkta. Ancak arasýnda Külcü de vardý. Genel Merkez'e çaðrýldý. karþýsýnda bulunan cephenin geliþtireceði hamlelerin neticesi belirsizliðini koruyor. Çorum da kullanýlan taþýt kredisi ürkiye'de taþýt Tkredilerinin tutarý, eylül sonu itibariyle 8,2 milyar lirayý geçti. Ýstanbul'un taþýt kredisi borcu, 72 ilin taþýt kredileri toplamýný geride býraktý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de taþýt kredileri toplamý, eylül sonu itibariyle geçen yýlýn ayný dönemine göre BAÞSAÐLIÐI Deðerli büyüðüm Mehmet Tütüncü nün annesi, kýymetli arkadaþým Hikmet Tütüncü nün muhterem babaannesi Raife Tütüncü nün (Ç.HAK:3314) yüzde 7,87 artarak 8 milyar 279 milyon 73 bin liraya ulaþtý. Taþýt kredilerinin yarýsý 3 büyük kentte kullanýlýrken. Ýstanbul, en fazla taþýt kredisi alýnan il oldu. Ýstanbul'da kullanýlan taþýt kredilerinin miktarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 8,14 artarak 2 milyar 793 milyon 105 bin liraya yükseldi. Taþýt kredilerinin yüzde 33,74'ünün kullanýldýðý Ýstanbul, en az borçlu ilden baþlayarak sýralama yapýldýðýnda, 72 ilin taþýt kredisi toplamýný geçti. Çorum da ise TL miktarýnda taþýt kredisi kullanýldý. Ýstanbul'u, 810 milyon lira ile Ankara, 513 milyon lira ile Ýzmir takip etti. Böylece eylül sonu itibariyle Türkiye'de toplam taþýt kredilerinin yarýsý Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de kullanýldý. vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhumeye Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Sipahi Ýnþaat Selim Sipahi Nüfusta 40, motorlu taþýtta 27. sýradayýz ürkiye Ýstatistik TKurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek, TÜÝK tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre Çorum un nüfusta 40, motorlu taþýtta 27. sýrada olduðunu açýkladý. Eylül ayý sonu itibarýyla ülkemizde trafiðe kayýtlý olan adet taþýtýn % 51.5 ini otomobil, % 16.4 ünü kamyonet, % 15.3 ünü motosiklet, % 8.7 sini traktör, % 4.3 ünü kamyon, % 2.3 ünü minibüs, % 1.3 ünü otobüs, % 0.2 sini ise özel amaçlý taþýtlarýn oluþturduðunu kaydeden Çiçek, þunlarý kaydetti; Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý olan motorlu kara taþýtý sayýsý en yüksek 5 il sýrasýyla, Ýstanbul ( ), Ankara ( ), Ýzmir ( ), Antalya ( ) ve Bursa ( ) dýr. Çorum ile taþýt sayýsýnda 27. sýrada yer aldý. Taþýt sayýsý en az olan il 6782 ile Tunceli olmuþtur. Eylül ayýnda Türkiye genelinde adet aracýn trafiðe kaydý yapýlmýþtýr. Bu sayý Aðustos ayýna göre % Aralýk 2013 tarihin- yapýlmasý planla- 1de nan Saðlýk-Sen 4. Olaðan Genel Kurulu nýn, Çorum Ýþ Mahkemesi nin verdiði yürütmeyi durdurma kararýyla ileri bir tarihe ertelendiði belirtildi. 28 Ekim 2013 tarihinde Çorum merkezde Saðlýk-Sen delege seçimleri yapýlmýþtý. Ýlçeler ve merkezde bazý kurumlarda sandýða gidilmeden belirlenen delege listeleriyle ilgili Çorum Ýþ Mahkemesi'ne açýlan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararý vererek 13 Aralýk 2013 tarihine duruþma günü verdi. Saðlýk-Sen üyeleri tarafýndan yapýlan açýklamada, Vermiþ olduðumuz bu mücadele tüm üyelerimizin demokratik kazanýmlarý adýna verilen bir mücadeledir. Elde edilen kazanýmlar üyelerimizin gönülden destekleri ve katýlýmcý demokrasiye olan inançlarýnýn bir meyvesi olacaktýr. Bundan sonra devam eden süreçte bütün Saðlýk- Sen üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde, saðduyulu bir þekilde, herkesi kucaklayarak çýkmýþ olduðumuz bu yola devam edeceðiz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen, demokrasi ve adalet adýna bizlere bu gücü veren üyelerimize teþekkür ederiz. denildi. 10,4 artmýþtýr. Geçen yýlýn ayný ayýna göre artýþ ise % 12,2 olmuþtur yýlý Ocak- Eylül döneminde taþýt trafiðe kayýt olmuþ, buna karþýlýk adet taþýtýn trafikten kaydý silinmiþtir. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý adet artmýþtýr. Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý adet otomobilin % 41,5'i LPG'li, % 31,7'si benzinli, % 26,3'ü dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise % 0,5'dir. Saðlýk Sen de yeni geliþme TÜÝK tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre Çorum un nüfusta 40, motorlu taþýtta 27. sýrada olduðunu açýkladý. Ýþte 2023 Çorum nüfusu orum'un nüfusu 2023 yýlýnda Çdaha da azalacak. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun son verilerine göre Çorum'un nüfusu 2023 yýlýnda 474 bin 891'e gerileyecek. TÜÝK son yaptýðý araþtýrmada Türkiye'nin bütün illerinin 2023 yýlýnda ulaþacaðý nüfusu hesapladý. Buna göre Çorum'un nüfusu da azalarak 2023 yýlýna ulaþacak. Çorum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks:

3 Çerkezler Hitit le iþbirliði yapacak PERÞEMBE 28 KASIM 2013 R Karaçay Çerkez Cumhuriyeti yetkilileri Rektör Alkan ý ziyaret etti. Türkiye ile Rusya arasýnda kültürel iþbirliðinin artýrýlmasýnýn önemine dikkat çekildi. Mustafa Demirer usya Federasyonu içerisinde yer alan ve Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Kültür Bakaný Uali Yevgemukov ve Milletvekili Ali Aslanov ile beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Türkiye ile Rusya arasýnda kültürel iþbirliðinin artýrýlmasý anlamýnda Türkiye de bir dizi etkinlik düzenleyecek olan heyette, KaraçayÇerkez Kültür Bakanlýðý Elbruz-Merkury Halk Danslarý Topluluðu da yer aldý. Rektörz Alkan ile Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Kültür Bakaný Uali Yevgemukov arasýnda yapýlan görüþmede daha çok üniversite ile Karaçay Çerkez Cumhuriyeti nde bulunan ve YÖK tarafýndan denkliði kabul edilen üniversiteler arasýnda iþbirliði yapýlmasý konusu görüþüldü. Rektör Alkan, ülkemizde uygulanmakta olan deðiþim programlarý kapsamýnda bu ülke ile de iþbirliði yapmak istediklerini, ayrýca kültürel iþbirlikleri yapýlabileceðini ifade etti. Konuk Bakan Uali Yevgemukov ise, Türkiye ve Hitit Üniversitesi ile her türlü kültürel, eðitim ve benzer konularda iþbirliðine hazýr olduklarýný belirterek, zaten atalarýmýzdan gelmekte olan köklü kültürel baðlarýnýn bulunduðunu vurguladý. Üniversite ile yapýlacak olan iþbirliklerinden büyük memnuniyet duyacaklarýný belirten Yevgemukov, Rektör Alkan a gösterdiði yakýn ilgi ve samimi ev sahipliðinden dolayý teþekkür etti. Ziyarette Karaçay-Çerkez Kültür Bakanlýðý Elbruz-Merkury Halk Danslarý Topluluðu da yer aldý. Rektör, mevkidaþlarýný aðýrladý rdu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç, Artvin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, Gümüþhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýhsan Günaydýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan a, nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette bulunan Üniversite Rektörleri, Üniversiteleri hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak Rektör Alkan a çalýþmalarýnda baþarý dileklerini ilettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da Hitit Üniversitesine iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, Üniversiteler arasýnda yapýlacak olan her türlü iþbirliðine açýk olduklarýný ifade etti. Üç ilin üniversite rektörleri Alkan ý ziyaret etti. (Ç.HAK:3307) O 3 Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hayat Þýrýnga Fabrikasý ný ziyaret etti. Hayat Þýrýnga da üretimi inceledi H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite Sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte 1987 yýlýnda tamamý yerel sermayeden oluþan bir grup giriþimci tarafýndan kurulan Hayat Þýrýnga Fabrikasý ný ziyaret etti. Fabrika Yöneticileri Bülent Karafakýoðlu ve Hakan Kazancý nýn da yer aldýðý görüþmede çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Hayat Þýrýnga Fabrika Müdürü Fatih Zihar, sürekli kendini geliþtirme ve büyüme çabasý içerisinde olan firmanýn; þýrýnga, hipodermik iðne, pudralý ve pudrasýz steril ameliyat eldivenleri, pudralý ve pudrasýz týbbi iþlem eldivenleri üretimine devam ettiðini, üretimlerini geniþ satýþ aðý ile gerek yurtiçi, gerekse yurtdýþý pazarlarda son kullanýcý ile buluþturduðunu söyledi. Zihar, yerli üretici olarak ülke insanýna hizmeti ve yurtdýþý pazarlarda marka olmayý ilke edindiklerini kaydetti. Üniversitede geliþmelerin ve saðlýk alanýnda gelinen noktanýn memnuniyet verici olduðunu belirten Hayat Þýrýnga Fabrika Müdürü Fatih Zihar, Rektör Prof. Dr. Alkan a hitaben, Sizin kiþisel çabalarýnýz, güler yüzünüz Üniversiteyle iþbirliði yapmak isteyenlere büyük bir cesaret veriyor dedi. Üniversitelerin bulunduðu coðrafyalara katma deðer saðlamasý gerektiðini belirterek binalarýn ve kampüslerin dýþýna çýkýlarak yapýlan çalýþmalarýn daha verimli ve etkili olacaðýný belirten Rektör Alkan da, Hitit Üniversitesi olarak her alan- da gerçekleþen sektörel büyümede sanayici ve Çorum un geliþimine katký saðlamayý amaçladýklarýný dile getirdi. Týp Fakültesinin önemine deðinerek, Týp Fakültesi ile ilgili gelinen nokta hakkýnda bilgiler veren Rektör Alkan, hastanede büyük bilgi birikimi, tecrübe ve hekim altyapýsý ile birlikte Týp Fakültesi ne alýnan öðretim üyeleri ile çok güçlü bir iþbirliðine geçildiðini ve bu iþbirliðinin saðlýk alanýnda büyük geliþmelere yol açtýðýný ifade etti. Üniversite Güney Kampüsü nün saðlýk kampüsü olacaðýný da belirten Alkan, bu olumlu geliþmelerin daha da artmasý için Hitit Üniversitesi olarak hýz kesmeden çalýþmaya gayret ettiklerini kaydetti. Ziyarette fabrikanýn üretimi hakkýnda bilgi verildi. Fabrika Yöneticileri Bülent Karafakýoðlu ve Hakan Kazancý ile Hayat Þýrýnga Fabrika Müdürü Fatih Zihar, bilgi verdi.

4 4 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 TSO 4 yýllýk stratejik planýný belirledi Ç Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, TSO heyeti ile görüþtü. Çalýþtay TOBB ETÜ SEM Eðitmeni Dr. Yüksel Vardar'ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirildi. Vali Toprak, Çorumlu nun kadirþinas bir yapýya s ahip olduðunu belirtti. Ýzmir Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Baþaranhýncal ve Karadaþ ile görüþtü. TSO heyeti Vali Toprak ile sohbet etti. Mustafa Demirer orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi, Odanýn 4 yýllýk stratejik planýný belirlemek üzere Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ýzmir'in Çeþme ilçesinde çalýþtay düzenledi. TOBB ETÜ SEM Eðitmeni Dr. Yüksel Vardar'ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirilen çalýþtayda Meclis Üyeleri, 5 gruba ayrýlarak Çorum TSO nun güçlü ve zayýf yönleri, avantaj ve dezavantajlarý ile iþ dünyasý ve Çorum için beklenti ve önerileri tespit ettiler. Çalýþtayla ilgili Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ndan yapýlan açýklamaya göre, gün boyu süren grup çalýþmalarýnda elde edilen veriler, Dr. Yüksel Vardar tarafýndan bilimsel metotlar kullanýlarak rapor haline getirilecek. Bu rapor, Odanýn 4 yýllýk stratejik planýný oluþturacak. Çalýþtayýn açýþ konuþmasýný yapan TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, geniþ bir katýlým ile gerçekleþtirilen çalýþtayda, meclis üyelerinin görüþ ve önerileri, akademisyenlerin de katkýlarýyla oluþturulacak ortak aklýn, odamýz çalýþmalarýna ve yönetim kurulumuzun çalýþmalarýna önemli bir dayanak oluþturacaðýný söyledi. Çalýþtayda; farklý düþünce ve fikirlerin bir havuzda birleþtirilip dört yýllýk süreçte Oda organlarýna yol haritasý belirlenmesinin hedeflendiðini belirten Erol Karadaþ, Bu yol haritasý ile Yönetim kurulumuz, ilimizin geliþmesi ve kalkýnmasý için yapýlmasý gerekenleri yapmak üzere kollarý sývayacak ve ayný zamanda ilimizin geliþiminde etkin rol oynayan diðer kurumlarýn da harekete geçirilmesi için önemli bir bilgi birikimi saðlanacaktýr. Bu anlamda çalýþtayýmýz büyük önem taþýmaktadýr. dedi. Karadaþ, Meslek ve sektörlerinin talep ve önerilerini gündeme getirmek amacýyla, meslektaþlarýndan aldýklarý oylarla seçilerek Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis'ini oluþturan bizler, üzerimizdeki sorumluluðun bilinciyle gerek iþ dünyasý, gerekse Çorum ilimiz için bütün bilgi ve birikimimizi, tecrübelerimizi bu çalýþtayda birleþtireceðiz. Ýlkinden aldýðýmýz tecrübe ile ikincisini düzenlediðimiz çalýþtayda, umuyorum ki önemli fikirler oluþacak ve bu fikirler daha sonra çalýþmalara, et- Çalýþtayda Çorum TSO nun güçlü ve zayýf yönleri, avantaj ve dezavantajlarý ile iþ dünyasý ve Çorum için beklenti ve önerileri tespit edildi. kinliklere, projelere dönüþecektir. Belirlenecek yol haritasýnýn da ölçülebilir þekilde hayata geçirilmesi gerektiði unutulmamalýdýr. Çalýþtayýmýzýn ilimize ve iþ dünyamýza hayýrlý olmasýný temenni ediyor, katýlýmlarýndan dolayý meclis üyelerimize, Kadýn ve Genç Giriþimciler Kurulu temsilcilerimize ve akademisyenlerimize teþekkür ediyorum þeklinde konuþtu. Ýzmir Valisi Mustafa Toprak da katýldý Çorum eski Valisi, Ýzmir Valisi Mustafa Toprak ve Çorum eski Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, çalýþtayýn son günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyeleri ile kahvaltýda bir araya geldi. Çalýþtayýn düzenlendiði otelde gerçekleþtirilen kahvaltýda Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, meclis üye- leri ile yakýndan ilgilendi. Kahvaltý sonrasý kýsa bir konuþma yapan Vali Toprak, Çorum halkýnýn kadirþinas bir yapýya sahip olduðunu belirterek, Çorum'da görev yaptýktan sonra Diyarbakýr'da olsun, Ýzmir'de olsun gün geçmiyor ki Çorum'daki dostlarýmýzdan bir zi- yaret almayalým. Tanýdýðýmýz, tanýmadýðýmýz kardeþlerimiz, hemþehrilerimiz bizleri buralarda ziyaret ediyor. Tabi bu, Çorum halkýnýn kadirþinaslýðýný gösteriyor. dedi. Çorum'un gerek þehircilik anlamýnda düzen ve intizamýnýn, gerekse toplum yapýsýndaki kuvvetli baðla- Çiçek e organizasyon teþekkürü rýn, Çorum'dan ayrýldýktan sonra çok daha fazla farkýna vardýðýný ifade eden Mustafa Toprak, Çorum ilimiz; sanayisiyle ve ekonomisiyle de önemli bir þehrimiz. Ýþ dünyasýnýn neferleri olarak sizler her türlü zorluða göðüs gererek yolunuza devam ediyorsunuz. Ýstihdam saðlýyorsunuz, üretim yapýyorsunuz, dolayýsýyla Çorum ilimiz, ülkemiz geliþiyor. Ýbadet hükmünde iþler yapýyorsunuz. Ben hepinizin yolunun açýk olmasýný diliyorum. þeklinde konuþtu. Mustafa Toprak ayrýca, TSO Meclis Üyeleri aracýlýðýyla bütün Çorum halkýna selam ve sevgilerini iletti. orum Ticaret ve Sanayi Odasý nýn Ýzmir'de düzenleç nen çalýþtayý, Fatih Çiçek'in sahibi olduðu CEP Grup tarafýndan organize edildi. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, katýlýmcýlarýn ulaþýmýndan konaklamasýna, toplantý ve görüþmelerin yapýlacaðý salonlarýn tahsisine kadar her türlü detaylar, CEP Grup tarafýndan tasarlanýp, çalýþtayýn verimli geçmesine altyapý hazýrlandý. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, çalýþtay organizasyonu ile bizzat ilgilenerek eksiksiz bir organizasyona imza atmasýndan dolayý Fatih Çiçek e teþekkür etti. KARATAÞ OTOMOTÝV Çalýþtay Fatih Çiçek'in sahibi olduðu CEP Grup tarafýndan organize edildi. Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel:

5 PERÞEMBE 28 KASIM Cevizler kýyasýya yarýþtý Z Recep Mebet iraat Odasý Baþkanlýðý, Dodurga Organik Ceviz Üreticileri Birliði Baþkanlýðý, Atlas Fuarcýlýk ve YEDAÞ iþ birliði ile organize edilen ceviz yarýþmasý dün Ziraat Odasý'nda gerçekleþtirildi. Yerli ve Oðuzlar dan ceviz üreticilerinin ürünlerinin yarýþtýðý etkinlikte, Seçici Kurul, Dodurga Organik Ceviz Üreticileri Baþkaný Ali Yarbaþý, Ziraat Odasý Mühendisi Lütfi Odabaþý, Tarým Ýl Müdürlüðü temsilcileri ve YEDAÞ Ýl Koor- Ceviz yarýþmasý dün Ziraat Odasý'nda gerçekleþtirildi. dinatörü Ýlyas yol'dan oluþtu. Ak- Dereceye giren ürünler, bugün saat 11.00'de Fuar Alaný nda düzenlenecek Tarým Fuar ýnda YEDAÞ'ýn 'Ýþin Ýyisi Sizden Enerjisi Bizden' Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamýnda sergilenecek. Oðuzlar'dan yarýþa katýlarak birinci olan üreticiye 1 yýllýk abone hizmet bedeli, ikinci olan üreticiye 6 aylýk hane abone hizmet bedeli, üçüncü olan üreticiye ise, 3 aylýk abone hizmet bedeli ödül olarak verilecek. Yerel ceviz çeþitleri yarýþmaya katýlarak birinci olan üreticiye 1 adet yarým altýn ve 3 adet toprak analizi, ikinci olan üreticiye 1 adet çeyrek altýn ve 2 adet toprak analizi, üçüncü yarýþmacýya ise 1 adet gram altýn ve 1 adet toprak analizi ödülü verilecek. Ceviz yarýþmasýnda 18 üretici yarýþtý. Çorum Valiliði'nce kýþ öncesi hazýrlýklar tamamlandý. Çorum kýþa hazýr Ç 3. fabrika Çorum da açýlacak Yerli ve Oðuzlar dan ceviz üreticilerinin ürünlerinin yarýþtýðý etkinlikte dereceye giren üreticiler Tarým Fuarý nda açýklanacak. G reyder'in 3. fabrikasý Çorum da açýlacak. Ýskilip'te yaklaþýk 60 yýldýr ayakkabý üreticiliði yapan Kavsan Ayakkabý nýn markasý olan Greyder in 3. fabrikasý Çorum da inþa ediliyor. Ýskilip ve Ýzmir de fabrikasý olan Greyder in 3. fabrikasýnýn temelinin Çorum da atýldýðý belirtildi. Ankara yolunda inþa edilecek fabrikada yaklaþýk 350 kiþinin istihdam edileceði ve 7000 m2 kapalý alana sahip olacaðý kaydedildi. orum Valiliði'nce, il genelinde sorunsuz bir kýþ geçirilmesi hedefiyle baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi bünyesindeki kýþa hazýrlýk çalýþmalarý tamamlandý. Kýþ mevsiminde oluþabilecek kötü hava koþullarýnda vatandaþlarýn can ve mal güvenliði içerisinde seyahatlerinin temini amacýyla þehir içi, þehir dýþý ve köy yollarýnda alýnacak tedbirler 1 Kasým 2013 tarihinde Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda görüþülmüþtü. Toplantýda trafik, saðlýk, karla mücadele, kriz masasý, kriz koordinasyonu konularý ele alýnýrken, ilgili kurumlarýn almasý gereken tedbirler belirlenmiþti. Bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 2012 yýlýnda kurulan ve kýþ boyunca hizmet veren "Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ve Alo Kar Hattý" bu yýl da kýþ mevsimi boyunca 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Kar yaðýþý nedeniyle kapanan yollarýn ve diðer kýþ koþullarý nedeniyle oluþan maðduriyetlerin acil çaðrý ile " " numaralý telefona bildirilmesi ile merkezden uydu aracýlýðýyla takip edilen karla mücadele araç ve ekipler çaðrýnýn geldiði bölgeye en kýsa sürede ulaþacak ve vatandaþlarýmýza hizmet verecek. Kar mücadelesinde görev yapacak araçlar ile personel belirlendi ve Vatandaþlarýn can ve mal güvenliði içerisinde seyahatlerinin temini amacýyla tedbir alýndý. Trafik, saðlýk, karla mücadele, kriz masasý, kriz koordinasyonu konularý ele alýndý. karla mücadelede görev alacak araçlarla ilgi bakým onarým çalýþmalarý tamamlandý. Araçlar için gerekli kar lastikleri, zincir, çekme halatý vb. ekipmanlar temin edildi. Ýl Özel Ýdaresi makine parkýnda bulunan 27 Greyder, 4 Kar Býçaklý Kamyon, 4 Dozer, 5 Lastik Tekerlekli Yükleyici, 5 Kanal Kazýcý -Yükleyici, 1 Kar Makinesinden oluþan toplam 46 araçlar ile personel taþýmasýnda kullanýlacak servis araçlarý karla mücadele için hazýr duruma getirildi. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi ekipler, sadece Ýl Özel Ýdaresi sorumluluk alanýnda bulunan köy yollarýnda deðil, gerektiðinde ve acil durumlarda vatandaþlarýn ihtiyaç duyduðu her noktada hizmet verecek. Yaptýðý hizmet ve sorumluluðun bilinciyle çalýþan Ýl Özel Ýdaresi personeli, bu kýþ Greyder'in 3. fabrikasý Çorum da açýlacak. Kasým ayý boyunca, benzinli ve LPG li Civic Sedan, TL den baþlayan fiyatlar, 686 TL den baþlayan taksitler ve TL takas indirimi fýrsatýyla Honda Plaza Meroto da! AK Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Türk Time Medya Grup bünyesinde yayýn hayatýný sürdüren Nokta dergisine kapak oldu. Nokta ya kapak oldu AK Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Türk Time Medya Grup bünyesinde yayýn hayatýný sürdüren Nokta dergisine kapak oldu. Nokta dergisine özel bir röportaj veren Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Bu yarýþta ben- de varým diyerek, Belediye Baþkaný olmasý durumunda Çorum da hayata geçireceði projelerini ve neden AK Parti den aday olduðunu anlattý. Damar a geniþ bir yer veren dergi, Çorum Belediye Baþkaný aday adayý olan Damar ý kapaðýna da taþýdý. HONDA PLAZA MEROTO Ankara Yolu 3.km. ÇORUM Tel : mevsiminde de ayný sorumluluk ve görev bilinciyle çalýþarak vatandaþlarýn hizmetinde olacak. Ayrýca Destek Hizmetleri Müdürlüðünce kýþ aylarýnda yapýlacak kar mücadelesi için de hazýrlýklar tamamlandý. Kar mücadelesi çalýþmalarýnýn aksamadan yürütülmesini saðlamak amacýyla kar lastiði, greyder býçaðý, patinaj zinciri ve antifiriz alýndý.

6 6 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Kýlýç: Her zaman engellilerimizin yanýndayýz Ý l Müftü Vekili Tahir Kýlýç, kurum olarak her zaman engellilerin yanýnda olduklarýný söyledi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda konuþan Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, bu yýl 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü ilk kutlayan kurum olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný vurguladý. Kýlýç, her zaman engellilerin yanýnda olduklarýný belirterek, Onlarýn dertleriyle dertlenmeyi, hemhal olmayý hiç hatýrýmýz- Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, kurum olarak her zaman engellilerin yanýnda olduklarýný söyledi. dan çýkarmadýk. Görme engelliler için Kur an Kursu açýldýðýnda destekledik. Çorum dýþýndaki illerden dahi görme engelli kardeþlerimiz bu kursa katýldý. Kursta çok büyük baþarýlar elde edildi. Ýþitme engellilere dini bilgileri vermek ve Kur an öðretmek için kurumumuzdan 15 arkadaþýmýz iþaret dilini öðrendi. Çorum Ulucami de her hafta Cuma vaazý iþaret diline çevrildi. Bu çalýþmalarýmýz devam edecek. dedi. Kýlýç, engelliliðin bir zafiyet deðil, Allah ýn takdiri olduðunu hatýrlatarak, Kimin ne olacaðýný bilemeyiz. Ama bizler bugün tüm engellilerimizin yanýnda olmalýyýz. Konuþmalý, sohbet etmeli, dertleriyle hemhal olmalýyýz. diye konuþtu. Umre kayýtlarý baþladý yýlý Umre müracaatlarý bugün baþladý. Müracaatlar saat da il ve ilçe müftülükleri ile internet ortamýnda yapýlabilecek. Umre kayýtlarýnda izlenecek yol ve dikkat edilmesi gerekn hususlarla ilgili basýn açýklamasý yapan Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, þunlarý kaydetti; Umre Yolcularý; umre broþürlerimizden, il veya ilçe müftülüklerimizden veya internet adresimizden kendilerine uygun umre programýný belirlemeleri gerekmektedir. Seçmiþ olduðu umre turunda; 2 veya 3 kiþilik oda tercihinin yanýnda bulunan banka kodu ile birlikte anlaþmalý bankalardan birine giderek bu tura ait umre ücretini yatýracaktýr. Mekke ve Medine'deki otellerin yapýsý gereði 3 kiþilik odalarda kýsýtlama olduðundan vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamalarý için bu yýl 3 kiþilik odalara sýnýrlama getirilmiþtir. Dolayýsýyla bankalara da umre ücreti yatýrma esnasýnda 3 kiþilik oda tercihine ait banka kodunu verdiðinizde sizlere tur dolu deniliyorsa lütfen 2 kiþilik oda tercihini deneyiniz. O turda seçtiðiniz otelin 3 kiþilik oda tercihi dolmuþ ama 2 kiþilik oda tercihinde yer bulunma ihtimali yüksektir. H Umre ücretini bankaya yatýrmayanlarýn kayýtlarý ne müftülüklerce ne de internet ortamýnda alýnmayacaktýr. Umre yolcularý kendileri, eþ, çocuk veya diðer akrabalarý için ücretlerini TC Kimlik numarasýyla birlikte ayrý ayrý yatýrmalarý gerekmektedir. Bankaya ücretini yatýrdýktan sonra kendisine en yakýn müftülüðümüze giderek veya adresinden internet ortamýnda kaydýný yapabilecektir. Kayýtlarýný internet ortamýnda yapacaklar; TC Kimlik numaralarý ile birlikte bankaya ücretini yatýrdýklarý her bir fert için ayrý ayrý kayýtlarýný gireceklerdir. Ýnternetten kaydýný yaptýran umrecilerimiz son müracaat tarihine kadar internet ortamýnda belirledikleri müftülüðe giderek akraba, mahrem ve yakýnlýk baðlantýlarýný mutlaka yaptýrmalarý gerekmektedir. Kayýtlarýný yaptýrdýktan sonra umre turlarýnda veya oda tercihlerinde deðiþiklik yapmak isteyen umre yolcularý; kayýt yaptýrdýklarý il veya ilçe müftülüðüne müracaat ederek bu deðiþiklikleri gerçekleþtirebilirler. Kayýt yaptýrdýktan sonra Müftülüklerden alacaklarý Yýlý Umre Kayýt Formu nu doldurarak ge yýlý Umre müracaatlarý bugün baþladý. çerlilik süresi en az bir kanlýðý olarak; yolculavatandaþlarýmýzýn yýl olan pasaport, ücrerýmýzý Allah'ýn birer mikutsal topraklarda geçitin yatýrýldýðýný gösterir safiri olarak görüyor ve rilen süreyi en iyi þekilbanka dekontu, aþý kartý, Allah'ýn misafirlerine de deðerlendirebilmele45 yaþýndan küçük olup hizmet etmeyi en büyük rini temin etmek için eþleriyle beraber gideþeref olarak deðerlendiotellerimizde sabah kahcek bayanlardan evlenriyoruz. valtýsý ve akþam yemeði me cüzdaný fotokopisi, verilmeye devam edileumre de, Hac gibi 45 yaþýndan küçük bacektir. bilgi ve rehberliðe dayayanlar ile 18 yaþýndan lý bir ibadettir. AlanlaBu yolculukta yaküçük erkeklerden birýnda yetkin ve yetenekpýlmasý gereken her þeyi rinci derece erkek akrali görevlilerimiz ile birbir emanet ve sorumlubasýyla gidecek olanlarlikte umre yolcularýmýza luk anlayýþý içerisinde dan refakat belgesi (vuhizmet etmek temel düsyerine getirmenin gaykuatlý nüfus kayýt örneturumuzdur. Geçtiðimiz retinde olacaðýz. Ekipleðinin aslý), birinci dereyýl ülkemizden yaklaþýk rimiz alanlarýnda eðicede akrabasý olmayan395 bin kiþi Umre yoltimli ve hizmet yarýþýnlarýn ise müftülüklerden culuðuna çýkmýþtýr. Vada heyecanlý olacaklar temin edecekleri örneðe tandaþlarýmýzýn her yýl ancak buna raðmen yoluygun noterden alýnacak artarak devam eden ilgi culukta beklenmedik muvafakatname ve tave talebini dikkate alan birtakým problemlerle ahhütname (Bu belge Baþkanlýðýmýz, bu yýl da de karþýlaþmamýz mümsuudi Arabistan BüyüMekke ve Medine de kündür. Baþkanlýðýmýz kelçiliði'nden / Konsoumre yolcularýmýza hizyurt içi ve yurt dýþýnda losluðu'ndan vize almak met etmeye yönelik yobu tür engelleri aþmayý için geçerlidir) ile ilgili ðun tedbirler almýþ, cidve insanýmýza yardýmcý müftülüðe teslim ediledi gayretler ortaya koyolmayý kendisine þiar cektir. muþtur. edinmiþtir. Diyanet Ýþleri Baþ- 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü bu yýl ilk Çorum Ýl Müftülüðü kutladý. Önce Müftülük kutladý 3 Gülesin Aðbal DemirerEnise Aðbal Aralýk Dünya Engelliler Günü nü bu yýl ilk Çorum Ýl Müftülüðü kutladý. Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda gerçekleþtirilen program, iþitme ve görme engellilerin Kur an okumalarý ile hoþ ve anlamlý dakikalara sahne oldu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programý, Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, Müftülük görevlileri, davetliler, iþitme ve görme engelliler izledi. Numan Acar ýn güzel Kur an-ý Kerim tilavetinin ardýndan bir açýþ konuþmasý yapan Müftü Vekili Tahir Kýlýç, her yýl 3 Aralýk Günü kutlanan Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilk programý yapan kurum olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Her zaman engelli kardeþlerimizin yanýndayýz diyen Kýlýç, konuþmasýnda Müftülüðün görme ve iþitme engellilere yönelik çalýþmalarý ve hizmetlerinden bahsetti. Engellilerle ilgili kýsa film gösterimini takiben, Müftülüðün kurslarýnda Kur an-ý Kerim okumayý öðrenen görme engelli Haydar Akbal ve Ýsmail Gülmez Kur an-ý Kerim okudular. Salondaki duygulandýran tilavetin ardýndan engellilerle ilgili konferans gerçekleþtirildi. Program müftülüðün kurslarýnda Kur an öðrenen görme ve iþitme engellilere baþarý belgelerinin verilmesi ile sona erdi. Ayrýca programda yapýlan konuþmalar iþaret dili ile anlatýldý. Program, iþitme ve görme engellilerin Kur an okumalarý ile hoþ ve anlamlý dakikalara sahne oldu. Ayrýca programda yapýlan konuþmalar iþaret dili ile anlatýldý. Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda program düzenlendi. Elektrik faturalarý kredi kartýyla ödenebilecek azýrlanan yeni yönetmeliðe göre, tüketiciler elektrik aboneliði için artýk internet veya telefon üzerinden baþvuru yapabilecek. Elektrik faturalarýný kredi kartýyla ödeyebilecek. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) 34 milyon elektrik abonesini yakýndan ilgilendiren bir dizi düzenleme için düðmeye bastý. Hazýrlanan Elektrik Piyasasý Tüketici Hizmetleri Yönetmeliði ile artýk elektrik baðlatmak için daðýtým þirketine gitme dönemi bitiyor. Baþvurular internet veya telefon üzerinden yapýlacak. Tüketiciler faturalarýný kredi kartýyla ödeyebilecek. Sayaç parasý tüketicinden alýnmayacak Elektrik daðýtým özelleþtirmeleri yapýlan Aboneler elektrik faturalarýný kredi kartýyla ödeyebilecek. devir iþlemleriyle tadaki þikâyetlerin son dömizde önemli deðiþiklikmamlandý. Ancak bu sünemde artmasý üzerine ler yaptýk. Düzenleme reç bir dizi sorunu da beenerji Piyasasý Düzenleönümüzdeki günlerde raberinde getirdi. Sayaçme Kurumu (EPDK) da Resmi Gazete'de yayýmlarýn zamanýnda okunharekete geçti. lanarak yürürlüðe giremamasý veya eksik okucek. Çok fazla detaya Vatan ýn sorularýný madan kaynaklanan sogirmek istemem ama tüyanýtlayan EPDK Baþkarunlar yüzünden vatanketiciler açýsýndan ilgi ný Hasan Köktaþ, "Elekdaþlarla þirketler karþý çekici bir iki hususu ifatrik Piyasasý Tüketici karþýya geldi. Bu konude edebilirim" dedi ve Hizmetleri Yönetmeliði- ekledi: "Elektrik abonelerinin satýþ sözleþmesi baþvurularýnýn internet üzerinden ya da telefonla yapýlmasýna imkân saðlanmayý hedefliyoruz. Ayrýca abonelere faturalarýn elektronik posta ile gönderilebilmesine yönelik düzenleme yapýyoruz. Faturalarýn kredi kartlarý ile ödenebilmesine de olanak saðlýyoruz. Sayaç deðiþimi ile ilgili olarak, tüketiciden herhangi bir ad altýnda bedel talep edilemeyeceði ve tüm maliyetlerin ilgili daðýtým þirketi tarafýndan karþýlanacaðý, mevcut sayaçlarýn belirli bir program kapsamýnda, sayacýn bakým ve iþletme sorumluluðu kapsamýnda tüketiciden iz bedelle devralýnmasýný getiriyoruz." Program müftülüðün kurslarýnda Kur an öðrenen görme ve iþitme engellilere baþarý belgelerinin verilmesi ile sona erdi. Doðalgaz ucuzlayacak K 40'ýna denk gelen milyar metreküplük doðalgaz, anlaþma kapsamýnda Türkiye'ye gelecek. Görüþmede hazýrlanan anlaþma taslaklarýnýn ele alýnacaðý öðrenildi. Nihai imza için tüm detaylarýn tamamlanmasý beklenecek. Anlaþma taslaðý doðalgaz, petrol arama üretim ve boru hatlarý temelleri üzerine kurulu. Türkiye'nin þu anda iç tüketiminin yüzde Doðalgazýn fiyatý ise, Türkiye'nin ithal ettiði doðalgaz maliyetinden neredeyse yüzde 50 ucuz olacak. Ýlk gazýn 2017'de gelmesi beklenirken; Kuzey Irak gazý öncelikle iç piyasada kullanýlacak. Anlaþmaya göre; Türkiye'de kurulan Turkish Energy Company (TEC) þu anda 13 farklý petrol sahasýnda çalýþma yapacak. Böylelikle Türkiye petrol ihtiyacýnýn önemli bir kýsmýný Kuzey Irak'tan karþýlayacak. Bir uzman, anlaþmayý, "Tek kalemde imzalanan en büyük enerji anlaþmasý" diye nitelerken; mali boyutunun da 100 milyar dolarýn üzerinde olduðunu söyledi.(takvim) uzey Irak ile yapýlacak anlaþma çerçevesinde doðalgazýn fiyatý, Türkiye'nin ithal ettiði doðalgaz maliyetinden neredeyse yüzde 50 ucuz olacak Türkiye ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) arasýnda imzalanacak enerji anlaþmasýnda son viraja girildi. IKBY Baþbakaný Neçirvan Barzani'nin bugün Ankara'ya gelmesi ve Baþbakan Tayyip Erdoðan'la görüþmesi bekleniyor.

7 Kapanmalý ama kapatýlmamalý Op. Dr. Ethem Zobacý Emre Kut nadolu Ýnsan Haklarý ADerneði Çorum Þubesi dershanlerin kapatýlmasýna dikkat çekmek için dün Gazi Caddesi'nde imza kampanyasý baþlattý. Ýmza kampanyasýnda açýklamalarda bulunan Anadolu Ýnsan Haklarý Derneði Dönem Sözcüsü Lokman Erdoðan, hedef olarak 10 bin imza toplamak olduðunu belirterek, toplanan imzalarýn Baþbakanlýða ve Cumhurbaþkanlýðý'na gönderileceðini söyledi. Üç gün sürecek olan imza kampanyasýna tüm Çorum halký davet edildi. Anadolu Ýnsan Haklarý Derneði olarak hakkýn ve halkýn yanýnda olduklarýný belirten Erdoðan, "Biz dershanede çalýþan öðretmenlerin dershanelere giden öðrencilerin ve diðer çalýþianlarýn bu sürecin sonunda maðdur olacaðýný gördük. Bu sebeble Çorum'da imza kampnayasý baþlattýk.çünkü biz hakkýn, haklýnýn ve halkýn yanýnda olmayý Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'dan öðrendik. Biz yanlýþ yapan Hz Ömer'i kýlýçla uyaran bir gelenekten geliyoruz. Ben güçlüyüm ben ne dersem o olur yaklaþýmýna hayýr diyoruz. Hak ve halk ne derse o olur diyoruz. Bu sebeble bütün vatandaþlarý bu önemli imza kampanyasýna destek olmaya davet ediyoruz. Ýktidara sesleniyoruz. Milli Eðitim'in bütün problemlerini çözdünüz de sýra dershanlere mi geldi? Öðrenci velilerinden alýnan temizlik paralarýný, özel sýnýf seçmek için alýnan paralarý bu halka nasýl izah ediyorsunuz? Biz bu tartýþmada halkýn yanýndayýz. Dayatmalarla devlet eli ile vatandaþý hizaya sokan anlayýþa hayýr diyoruz. Tavrýmýz nettir. Bu tasarý bir eðitim cinayetidir. Tepeden inmeci bir yönetim anlayýþý ve emredersem olur anlayýþý ile yapýlan bütün düzenlemeler halkýn sinesinden geri döner. Bu tasarýda geri zamanlarda gündemi oluþturan Skonulardan dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili açýklama yapan ANATIPDER Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý, Dershaneler kapatýlmamalý. dedi. Dershaneler kapanmalý ama kapatýlmamalý diyen Zobacý, Yani eðitimde öyle bir kaliteye ulaþmalýyýz ki vatandaþ dershanelere ihtiyaç hissetmemelidir. Sonuçta bu kurumlar eðitim-öðretim sistemimiz içerisinde büyük bir alan teþkil etmektedir. Eðitim sistemimizin, alt yapý sorunlarýnýn, müfredattaki çeliþkilerin ve en önemlisi öðretmen açýðý gibi sorunlarýn beraberinde ortaya çýkardýðý dershane sistemi bir sebepten deðil, sistemin getirdiði olumsuzluklarýn bir sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu olumsuzluklar ortadan kaldýrýldýðý takdirde dershanelerin kapatýlmasýna gerek kalmadan kendiliðinden iþlevlerini zaten yitireceklerdir. diye konuþtu. Dershanelerin kapatýlmayýp özel okula dönüþtürülmesinin de tartýþýlan konular arasýnda olduðuna deðinen Zobacý, þöyle konuþtu; Mevcut koþullarda dershanelerin büyük bir çoðunluðunun özel okula dönüþtürülmesi mümkün deðildir. Mevcut özel okullar, zaten öðrencisizlikten dolayý sýkýntý yaþarken yeni kurulacak özel okullarýn öðrenci bulma konusunda daha fazla sýkýntý çekecekleri aþikardýr. Ayrýca özel okul ücretleri ile dershane ücretleri kýyaslanýrsa büyük bir çoðunluðun özel okulu tercih edemeyeceði ortadadýr. Bizler de doktor olarak çoðumuz orta halli ailelerin çocuklarýyýz. Hatta ilçelerde okuyanlarýmýz da az deðildir. Okullardaki öðretmenlerimizin yaptýklarý azýmsanamaz ancak sýnav kazanmada maalesef yeterli olamamaktadýr. Bu eksiðimizi tamamen dershanelerden tamamladýk. Bir çoðumuz týbbý kazanmak için ikinci seneye kalarak dershane takviyesi sayesinde kazandýk. Bunu bir kenara býrakamayýz. Dershanelerin kapatýlmasý sýnav sisteminde eþitsizlikler doðuracaktýr. Ülkemizde maalesef halen öðretmen bulunmayan okullar, yetersiz derslikler nedeniyle de kalabalýk sýnýflar bulunmaktadýr. Yine çoðu okulumuzda da öðretmen yetersizliði nedeniyle derslerin boþ geçmemesi için bir branþ öðretmeninin diðer branþ derslerine girdiði de aþikardýr. Sonuç olarak dershanelerin kapatýlmasý yerine mevcut eðitim sistemimizdeki kaliteyi artýrarak dershanelere olan ihtiyacý kaldýrmalýyýz. Dersanelere destek verdiler Anadolu Ýnsan Haklarý Derneði Çorum Þubesi dershanlerin kapatýlmasýna dikkat çekmek için dün Gazi Caddesi'nde imza kampanyasý baþlattý. çekilmeli, eðitimin diðer sorunlarý ivedikle masaya yatýrýlmalýdýr. Biz insaný yaþat ki devlet yaþasýn oðul diyen bir gelenekten geliyor, insaný inciten bütün anlayýþlara hayýr diyoruz." diye konuþtu. "Dershaneler eðitimde fýrsat eþitliði sunmaktadýr" Ýmza kampanyasýnda konuþan Anadolu Ýnsan Haklarý Derneði Genel Baþkaný Zübeyde Þenöz, öncelikle dershanelerin, eðitimde fýrsat eþitliðini sunmakta olduðunu belirti. Eðitim kalitesinin düþük olduðu bölgelerden birçok yoksul öðrenci, dershaneler sayesinde iyi üniversiteleri kazanmaktadýr diyen Þenöz, sözlerini þöyle sürdürdü; "Mevcut eðitim sistemimizde özel ders ihtiyacýný karþýlayan dershaneler ile okullarýmýzýn iþlevleri farklýdýr. Dünyadaki örnekler ve uygulamalar da bu yöndedir. Unutmayalým ki, dershaneler ihtiyaçtan doðmuþtur ve bu ihtiyaç devam etmektedir. Bugün özel þirketlerin açtýðý Dershane, okuma salonu, etüt ve eðitim merkezlerini kapatmak özel þirketlerin, derneklerin, sivil toplum kuruluþlarýn kapýsýna kilit vurmak ve öncelikle giriþim hürriyetini kýsýtlamaktýr. Anadolu insanýnýn cebinden koyduðu paralarla açtýðý kurumlarý kapatmak en basit deyimiyle bugüne kadar iktidarý destekleyen Anadolu insanýna vefasýzlýktýr. Anadolu insanýnýn büyük bir fedakarlýk örneði olarak açtýðý dershane ve okuma salonlarýný kapatmak, elindeki iktidar gücünü kullanarak, halkýn, kamuoyunun, bilim adamlarýnýn ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini dikkate almamak büyük bir hatadýr. Bu hatadan bir an önce dönülmesi gerekmektedir." PERÞEMBE 28 KASIM Çorum Armoni Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yöneticileri açýklama yaptý. Kaybeden ülkemiz olacak ershane ve etüt salonlarýnýn tamamen kapatýl- ilgili hazýrlýktan duyduklarý rahatsýzlýðý Dmasýyla dile getiren Çorum Armoni Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (ARMONÝ); dershaneler, etüt merkezleri ve etüt merkezlerinin kapatýlmasýný öngören taslaðýn bu haliyle yasalaþmasý durumunda, okullardaki eðitim eksiklikleri takviye ders ve konularý telafi edilemeyeceðini kaydetti. Konuyla ilgili basýn açýklamasý yapan ARMO- NÝ Derneði Baþkaný Huriye Çoban, taslaðýn yasalaþmasý durumunda özellikle Ýmam Hatip ve meslek lisesi öðrencileri baþta olmak üzere öðrencilerin seçkin lise ve üniversitelerde okuma imkanýnýn da ortadan kalkacaðýný kaydetti. Çoban, Dershaneler niye kapatýlamaz? Hukuk kapatamazsýnýz diyor, çünkü kanunla suç olarak tanýmlanmamýþ hiçbir eylemi iþleyene ceza verilemez. Buna idari ve ekonomik cezalar da dahildir. Birine Matematik dersi vermek dünyanýn hiçbir yerinde suç deðildir. Ekonomik ya da baþka bir þekilde yaptýrým uygulayamazsýnýz. Demokrasi de dershaneler yaþamalý görüþünde. Suç unsuru taþýmayan bir eylemi yasaklayamazsýnýz. Ayrýca teþebbüs hürriyetini engelleyemezsiniz. Belli standartlar koyup takipçisi olabilirsiniz o kadar. Sosyoloji de 'Bu devirde medenilere galebe ikna iledir, icbar ile deðil' kanaatinde. Dershanelerin kapatýlmasý konusunda ikna edici bir gerekçe ortaya konulamýyor. 'Ýnek satan fakirler' tezini de taslak çürütüyor. Çünkü çok daha ucuz ve hatta bedava alternatifler de kapatýlmaya çalýþýlýyor. Demokrasinin olmazsa olmazý dayatmalarýn ortadan kalkmasýdýr. Biz ARMONÝ olarak bu taslaðýn getireceði kötü sonuçlarý gördük ve bundan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bu taslaðýn yasalaþmasý halinde yüzbinlerce öðrenci, binlerce öðretmen ve aileler bundan kötü etkilenir. Sonuç itibari ile kaybeden ülkemiz olacaktýr. diye konuþtu. Çoban, ülke genelinde 3 binden fazla dershanede genellikle özel okula gidemeyen özel ders alamayan 1 buçuk milyon dar gelirli ve orta halli ailenin çocuðuna hizmet verildiðini dile getirdi. MEB'in açýklamalarýnýn ve yanlýþlýk oldu gibi sözlerinin ikna edici olmadýðýna da deðinen Çoban, eðitimde eþitlik ortaya konulmak isteniyorsa bunun ancak dershaneye giden yollarýn kapatýlmasýyla olacaðýný söyledi. ARMONÝ Derneði Baþkaný Huriye Çoban ARAÇ KÝRALAMAK HÝÇ BU KADAR UCUZ OLMADI... ÇORUM ÞAHÝN RENT A CAR DAN YILIN SON FIRSATI ÝHTÝYACINIZI KARÞILAYACAK MODELLERÝMÝZLE UZUN DÖNEM ARAÇ KÝRALAMADA FÝNANS YÜKÜNÜ ÜZERÝNÝZDEN ATIN. 31/12/2013 TARÝHÝNE KADAR GEÇERLÝ OLAN KAMPANYA FÝYATLARIMIZ SABÝT TL BAZINDA TAKSÝTLERLE Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði yöneticileri, vatani görevini yapmak için askerde bulunan Dr. Ali Faruk Sönmez i ziyaret etti. ATTDER den asker ziyareti cil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneði AÝl Yönetimi, daha önce Çorum Saðlýk Müdürlüðü Acil Saðlýk Hizmetleri Þube Müdürü görevinde iken vatani görevini yapmak için askerde bulunan Dr. Ali Faruk Sönmez i ziyaret etti. Askerliðini Ankara General Eþref Akýncý Kýþlasýnda Tabip Asteðmen olarak sürdüren Sönmez, askerliðinin 4. ayý içinde olduðunu, ailesi dýþýnda ilk defa ziyaretine gelenlerin ATT- DER Çorum ekibinin olduðunu belirtip mutluluðunu dile getirdi. Sohbetle geçen ziyarette Sönmez, Çorum daki bütün saðlýk camiasýna selamlarýný ve sevgilerini iletti. ATTDER Çorum Yönetim Kurulu Baþkaný Osman Tök, Dr. Ali Faruk Sönmez'in ziyaretine gelmeyi çok daha önce planlamýþtýk ancak kýsmet bugüneymiþ. Onu gördüðümüz için çok mutlu olduk, hep beraber hasret giderdik. Ýnþallah ilerleyen günlerde tekrar gelmeyi isteriz. Çok sevdiðimiz saygý duyduðumuz ve bizlere her zaman destek olan Dr. Ali Faruk Sönmez Hocamýza güzel, hayýrlý bir askerlik süreci diliyoruz. dedi. Ziyarette Tök ün yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý Can Kargýn, Cemil Çufadar ve Sezgin Atalay da yer aldý. (Ç.HAK:3244) 1. Fiyatlara KDV dahil deðildir. 2. Sunulan fiyat teklifi, firmanýza ait finansal verilerinizin incelenmesi, olumlu sonuç alýnmasý ve sözleþme imzalanmasý halinde geçerlilik kazanacaktýr. 3. Araçlarýn tüm vergi, kasko, trafik sigortasý ve servis bakýmlarý Þahin Otomotiv Filo Kiralama ya aittir. 4. Her km deki lastik deðiþimleri ve sözleþme süresince bir takým kýþ lastiði kira bedeline dahildir. 5. Fiyatlar aylýk peþin olup fatura tarihinde tahsil edilir. 6. Araçlara logo uygulanmasý durumunda yapýlacak olan masraf ve iþlem bedelleri kiralayana aittir. 7. Yýllýk Km. üzerinden fiyatlandýrýlmýþtýr. Km aþýmý ayrýca ücretlendirilecektir. 8. Kamyonet tarzý olan araçlar için gerekli olan Karayollarý Kanunlarý ile ilgili tüm belgeler firmamýzda mevcut olup kullaným için yeterlilikler kiralayana aittir. ÞAHÝN RENT A CAR ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM

8 8 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Çalýca Köyü Derneði yönetimi güven tazeledi Ç alýca Köyü Yardýmlaþma Derneði genel kurulu yapýldý. Gülüm Düðün Salonu'nda düzenlenen genel kurulda Feyzullah Bozdað baþkanlýk görevine getirildi. Çalýca Köyü sakinlerinin ilgi gösterdiði genel kurulda, birlik ve beraberlik konusunda önemli vurgular yapýlýrken, dernek çatýsý altýnda gerçekleþtirilecek faaliyetlerle, Çalýca Köyü sakinleri Çalýca Köyü Yardýmlaþma Derneði genel kurulu yapýldý. arasýndaki kaynaþma ve dayanýþmanýn daha da artacaðý ifade edildi. 24 Kasým Pazar günü gerçekleþtirilen genel kurulda Feyzullah Bozdað baþkan olarak seçilirken, Baþkan Yardýmcýlýðýna Süleyman Kabak, Saymanlýða Celal Bozdað, Sekreterliðe Harun Darbaþ getirilirken, Cengiz Metin de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldý. Ödüllü meal bilgi yarýþmasý Çalýca Köyü sakinlerinin ilgi gösterdiði genel kurulda, birlik ve beraberlik konusunda önemli vurgular yapýldý. U fka Yolculuk Kültür Yarýþmalarý kapsamýnda Mart ayýnda Türkiye geneli ödüllü Kur'an-ý Kerim meali bilgi yarýþmasý düzenlenecek. Geçtiðimiz yýl Ömer Nasuhi Bilmen in Büyük Ýslam Ýlmihali adlý eseri üzerinden hazýrlanmýþ olan ve 87 bin 14 katýlýmcý ile baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilen Ufka Yolculuk Kültür Yarýþmalarý nýn konusunun bu yýl Ku'ran-ý Kerim meali olduðu belirtildi. Konuyla ilgili Çorum Eðitim Derneði (ÇED) nden yapýlan açýklamada, dernek olarak geçtiðimiz yýl Çorum'da liseler arasýnda düzenlenen Meal Bilgi Yarýþmasý nýn bu yýl tüm Türkiye de düzenlendiði, Zinde Gençlik Derneði ve Kur'an ýn Anlamýy- la Buluþmak Platformu tarafýndan düzenlenen yarýþmayý Çorum'da kendilerinin organize edeceði belirtildi. Dernek yöneticileri, Toplumun her kesimini Allah'ýn (c.c.) son mesajý ile buluþturmak, Kur'an-ý Kerim'i anlayarak okuma konusunda farkýndalýk oluþturmak, toplumun Kur'an algýsýný, Allah'ýn (c.c.) oku emrindeki muradýna muvafýk hale getirmek, Kur'an- Kerim'in hayatýmýzýn her anýnda bize en önemli rehber olduðunu göstermek için Kur'aný Kerim meali üzerinden yarýþma tertip edilecek. dedi. Ufka Yolculuk 2Kur'an-ý Kerim Meal Yarýþmasý 14 yaþ ve altý, 1419 yaþ, 19 yaþ üzeri ve din görevlileri olmak üzere 5 kategoride yapý- Ufka Yolculuk Kültür Yarýþmalarý kapsamýnda Mart ayýnda Türkiye geneli ödüllü Kur'an-ý Kerim meali bilgi yarýþmasý düzenlenecek. lacak. çoktan seçmeli 100 soru protokol kapsamýnda sorulacak. Umre, altýn, okullarda sýnav usulüyle 9 Mart 2014 Pazar tablet bilgisayar, para gigerçekleþtirilecek yarýþgünü tüm Türkiye'de aybi ödülleri bulunan yarýþmaya saatte ve soru kitapçýmada dereceye girenlere luk.com web adresinden ðý tarzýnda gerçekleþtirihem Türkiye genelinde kayýt yapýlabileceðini lecek yarýþmaya son baþhem de il düzeyinde ifade eden dernek yetkivuru tarihi 31 Ocak 2014 ödüller verilecek. lileri, herkesi Kur'an farolarak belirlendi. Sýnavkýndalýðý oluþturmak için da yaþ gruplarýna göre Milli Eðitim Bayarýþmaya davet etti. belirlenmiþ surelerden kanlýðý ile hazýrlanan Kýzýlay a bilgisayar baðýþý Ç orum Elektrik ve DoðalGaz Ticaret A.Þ. ( ÇEDAÞ) ve ÇorumGaz A.Þ. Grup þirketlerinden ve Türkiye nin önde gelen gaz ithalat þirketlerinden olan Hattuþa Enerji, Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkanlýðý na 20 adet bilgisayar baðýþladý. Bilgisayar monitörleri, kasalarý ve klavye gibi ekipmanlarýný takým halinde oluþturduklarýný ifade eden Hattuþa Enerji Bilgi Ýþlem Merkezi Sorumlusu Harun Koca, Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi yetkililerine teþekkür ederek faaliyetlerinde baþarýlar diledi. Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat ise Hattuþa Enerji Genel Müdürlüðü ne ve teslimatý gerçekleþtiren Bilgi Ýþlem Merkezi sorumlularý Harun Koca ve Harun Özdek ile birlikte Ýkmal Sorumlularý Birol Çetintaþ ve Eþref Balak a teþekkür ederek, teslim alýnan bilgisayarlarýn ihtiyaç sahiplerince deðerlendirileceðini söyledi. Hattuþa Enerji, Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkanlýðý na 20 adet bilgisayar baðýþladý. Murat Aldemir'in sahibi olduðu Aldemirler Otomotiv dün hizmete açýldý. Aldemirler den görkemli açýlýþ Emre Kut M urat Aldemir'in sahibi olduðu Aldemirler Otomotiv dün hizmete açýldý. Küçük Sanayi Sitesi 47. Sokak No:1'de düzenlenen açýlýþa Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol, Euromaster Operasyon Direktörü Hasan Akçay, Euromaster Bölge Müdürü Keren Ertürer, Mýchelýn Müsteri Yönetici Halil Akkaya, sanayi esnafý ve çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol ve protokol üyeleri kesti. Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol, yýl önce Çorum'da bulunduðunu belirterek, þöyle dedi; " Yýllar sonra geldiðimde Çorum'u dinamik bir þehir olarak buldum. Türkiye þimdi Avrupa ve dünyada dinamik bir ülke olarak görülmekte. " dedi. Aldemirler Otomotiv yetkilisi Murat Aldemir, "Lastik sektöründe bölgenin en büyük profesyonel servis noktasýný Çorum'a kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. Çorum'un en büyük lastik otelini de ayný çatý altýnda hizmete sunduklarýný belirten Murat Aldemir, "Tesisimiz ayný anda 5 araca hizmet verebilecek kapasitede" diye konuþtu yýlýnda Osmancýk'ta kurulan Aldemirler Otomotiv'in 2006 yýlýnda Michelin Lastikleri bayiliðiyle birlikte Çorum Aþaðý Sanayi'de hizmet vermeye baþladýðýný hatýrlatan Aldemir, "2013 yýlýnda yeni bir yatýrýma daha imza atarak KSS'de bölgenin en büyük servisini hizmete sunduk" dedi. Lastik satýþýnýn yaný sýra rot, balans, nitrojen hava dolumu, lastik deðiþimi, lastik oteli ve hýzlý servis hizmetleri de sunduklarýný anlatan Aldemir, yeni þubelerinin Michelin markasýnýn Euromaster konseptine uygun þekilde dizayn edildiðini kaydetti. 'EUROMASTER ARTIK ÇORUM'DA' 'Lastik Uzmanlýk Ýþidir' sloganýyla faaliyet gösteren Euromaster ve hizmetlerinden de bahseden Aldemir, þu bilgileri verdi: "Euromaster, lastik ve iliþkili hizmetlerde (binek, aðýr vasýta, iþ makinesi ve tarým) Avrupa lideri, hafif araç bakýmýnda ise hýzla geliþen bir marka. Avrupa'nýn en yaytürk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, teslim alýnan bilgisayarlarýn ihtiyaç sahiplerince deðerlendirileceðini söyledi. Küçük Sanayi Sitesi 47. Sokak No:1'de düzenlenen açýlýþa yoðun katýlým oldu. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol ve protokol üyeleri kesti. Murat Aldemir, Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol ile sohbet etti. Murat Aldemir, KSS'de bölgenin en büyük servisini hizmete sunduk" dedi. Açýlýþta günün önemini belirten konuþmalar yapýldý. gýn lastik daðýtým aðý olan Euromaster, 17 ülkede, 2 bin 300'den fazla servis noktasýnda müþterilerine hizmet veriyor yýlý itibariyle Türkiye pazarýna giren Euromaster, lastik konusundaki uzmanlýðý ve sunduðu araç bakým hizmetleri sayesinde, rahat ve güvenli yolculuklar için tüm müþterileri tarafýndan tercih edilen Servis Ortaðý olma amacýnda. Bütünlük, profesyonellik, yenilikçilik, yaygýn servis aðý, tecrübeli ekipleri ve müþteriye sunulan titiz hizmet, gelecek için en iyi garanti. Euromaster servis noktalarýnda lastikle iliþkili hizmetlerin (sökme/takma, balans, ön düzen, nitrojen, tamir ve lastik oteli) yanýnda yað, filtre, akü, silecek, klima, amortisör, egzoz gibi hafif araç bakým hizmetleri uzman personel tarafýndan veriliyor. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi.

9 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 MHP herkesi kucaklayacak M illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum un Sungurlu ilçesinde seçim startýný verdi. Birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði toplantýya MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin, Belediye Baþkan Adayý A. Kadir Þahiner, belde belediye baþkanlarý, eski belediye baþkanlarý, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve partililer katýldý. MHP Sungurlu Belediye Baþkan adayý A. Kadir Þahiner, yerel seçimlerde MHP bayraðýný Sungurlu'ya dikeceklerini söyledi. Ülkücülerin bir aile olduðunu ve 7 aday adayý ile beraber yola çýktýklarýný hatýrlatan Þahiner, Bu aday adaylarýndan bir kiþi aday gösterilecekti. Hepimizde birbirimize söz vermiþtik. Birlik ve beraberlik içerisinde seçim çalýþmalarýný bugünden itibaren baþlatýyoruz dedi. MHP Sungurlu Belediye Baþkan adayý A. Kadir Þahiner, konuþma yaptý. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum un Sungurlu ilçesinde seçim startýný verdi. MHP olarak hangi partili olursa herkesi kucaklayacaklarýný dile getiren Þahiner, herkesin elini taþýn altýna koymak zorunda olduðunu belirtti. 10 yýldýr MHP nin boynu bükük kaldýðýný belirten Þahiner, parti içi çekiþmelerden dolayý seçimlerde kaybettiklerini ifade etti. Ancak bu seçimlerin herkese ders olduðunun altýný çizen Þahiner, her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarýnýn altýný çizdi. Partililer arasýna fitne ve fesat sokulabileceðine dikkat çeken Þahiner, fitne ve fesattan Allah a sýðýndýðýný ifade etti. Sungurlu da MHP nin iktidar olmasýna ihtiyaç duyduklarýný anlatan Þahiner, Birlik ve beraberliðimizi bozmadýðýmýz sürece karþýmýzda rakibimiz yok. Yeter ki birlik ve beraberliðimizi bozmayalým. Bu toplantý birlik ve beraberliðimizin göstergesidir.allah ýn izniyle bu seçimi kazanacaðýz diye konuþtu.(ýha) MHP'den Diþ Hastanesi'ne ziyaret Ýpek Özüyaðlý Ceren Kartan illiyetçi Hareket M Partisi Ýl Kadýn Kollarý dün Diþ Hastanesi'ni ziyaret etti. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal Diþ Hastanesi'nde doktorlara, personel ve hastalara karanfil daðýttý. Ziyaret sýrasýnda vatandaþlarla sohbet eden Köksal, MHP Belediye Baþkan Aday Adayý olan Ercan Daþdan adýna desteklerini beklediðini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Kadýn Kollarý dün Diþ Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda vatandaþlarla sohbet eden Köksal, MHP Belediye Baþkan Aday Adayý olan Ercan Daþdan adýna desteklerini beklediðini söyledi CHP den Ayasofya açýlýmý M illi Türk Talebe B i r l i ð i (MTTB), Ayasofya'nýn yeniden cami olarak ibarete açýlmasý için bir süre önce kampanya baþlatmýþtý. Milli Türk Talebe Birliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, "Peygamberimizin iþareti, Fatih'in emaneti, büyük Türkiye'nin alameti; Ayasofya açýlsýn" sloganýyla ülke genelinde kampanyanýn yaygýnlaþtýrýlacaðý belirtildi. 24 Kasým'da baþ- latýlan kampanya Ýstanbul'un fethinin yýl dönümü olan 29 Mayýs'ta sonlanacak ve Milli Türk Talebe Birliði (MTTB), Ayasofya'nýn yeniden cami olarak ibarete açýlmasý için bir süre önce kampanya baþlatmýþtý. toplanýlan dilekçeler yine bu tarihte Baþbakanlýða teslim edilecek. Ay a s o f y a ' n ý n ibadete açýlmasý için baþlatýlan kampanyaya CHP Milletvekili Sinan Aygün'den de destek geldi. Twitter hesabýnda "Ayasofya artýk cami olarak müslümanlar'ýn ibadetine açýlmalýdýr" diye yazan Aygün, ayrýca konu ile ilgili aylar önce bir soru önergesi verdiðini de hatýrlattý. 9 Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ile görüþtü. CHP Orhan Ateþ le Oðuzlar da iddialý C Mustafa Demirer HP nin Oðuzlar Belediye Baþkan Adaylýðý kesinleþti. CHP Genel Merkezi Ateþ in adaylýk baþvurusunu onayladý. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve diðer yöneticilerle görüþerek Oðuzlar ý anlatan Ateþ, daha sonra partiye yeni katýlan Þiþli Belediye Baþkaný ve Ýstanbul Belediye Baþkan Aday Adayý Mustafa Sarýgül ile görüþerek fikir alýþ veriþi yaptý. Karþýlýklý baþarýlar diledikten sonra Çorum a döndü. CHP Oðuzlar Belediye Baþkan Adayý Ateþ, adaylýðýnýn netleþmesinin ardýndan seçim çalýþmalarýna hýz verdi. Neden belediye baþkan adayý olduðunu özetleyen Ateþ, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Güçlü, planlý, üretken, verimli belediye yönetimi saðlanacak. Þeffaf ve hesap veren belediye yönetimi sergilenecek. Huzur ve güvenle yaþayan geleceðe güvenle bakan bir oðuzlar hedeflenecek. Yerel hizmetlerin her kademesinde adalet ve fýrsat eþitliði olacak. Gençlere, kadýnlara, yaþlýlara, engellilere, insan gibi deðer veren politikalar üretilecek. Oðuzlar halký ile birlikte belediye yönetilecek. 30 Mart tan sonra Oðuzlar da yeni bir dönem baþlayacak. Planlý ve düzenli kentleþme, toplu konutlar ve ortak kullaným alanlarý, yaya alanlarý, parklar ve yeþil alanlar, temiz çevre, temiz hava ve temiz su, her alanda yaygýnlaþtýrýlmýþ kültür-sanat etkinlikleri ve eserleri, tarihe, doðaya ve insana saygý, tüketicinin korunmasý, kamu yararý ve halkçýlýk, milliyetçilik, toplumsal dayanýþma ve sosyal adalet, Orhan Ateþ, dün gazetemizi ziyaret ederek Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulundu. Orhan Ateþ, diðer yöneticilerle görüþtü. katýlýmcý, demokratik, þeffaf ve dürüst yönetim kavramlarýyla yönetim anlayýþý özdeþleyecek. Oðuzlar önce insan anlayýþýný benimsemiþ yerel yönetime kavuþacak. Keyfiliðe, ben yaptým oldu ya, saltanat mantýðýna dayalý kötü yönetim alýþkanlýklarýna son verilecek, ancak halk yararýna, kamu yararýna alýnacak her kararda hýzlý, cesur, atýlgan ve kararlý bir yönetim anlayýþý sergilenecek. Ýnsana saygýyla, özenle, tüm kesimleri kucaklayacak, kaynaþtýracak, köken, parti ayýrýmcýlýðý yapmayacak, iþ yaparken ezmeyecek, yaparken yýkmayacak, yardým ederken insanlarýmýzýn onurunu çiðnemeyecek bir anlayýþ hakim olacak. Hiçbir insanýmýz, toplumumuzun hiçbir kesimi geride býrakýlmayacak, ezilmelerine, çiðnenmelerine asla izin verilmeyecek. Oðuzlar da yaþam kalitesi yükselecek, yaþam daha kolay, daha güzel olacak, çevre ve yaþam hakkýnýn korunduðu, alt yapýsý iyi yönetilen Oðuzlar oluþturulacak. Asla ve asla partizanlýk güdülmeyecek, her fikre her görüþe saygý duyulacak, her kesimi temsil eden Oðuzlar Belediyesi olacak. Yerel yönetimdekaynak üreten ve istihdam yaratýcý olunacak. Oðuzlar ýn ekonomisini güçlendirmek için sorumluluk üstlenilecek, çalýþana ve üretene destek verilecek. Sýfýr Yoksulluk ilkesiyle sosyal yardýmlar sosyal hak anlayýþý çerçevesinde ve kurumsal bir zeminde yaygýnlaþtýrýlacak, mevcut yönetimin yoksullarýn biricik varlýðý olan onurlarýný kýrýcý sadaka ve lütuf biçimindeki siyasallaþmýþ keyfi yardým sistemine son verilecek. Yoksulluk kader olmaktan çýkacak. Herkese aþ ve iþ olacak. Herkes güven içinde yaþayacak. Herkes kimliðini þeref gibi taþýyacak. Herkes eþit vatandaþ olmanýn tadýna varacak. Ateþ, devlet memurluðu görevinden istifa ettikten sonra Benim Sevdam Oðuzlar dediði ilçesine giderek hemþehrileri ile buluþtu. CHP Ýlçe Baþkaný Osman Güllü ye baþvuru dilekçesini sundu. Orhan Ateþ 1959 yýlýnda Oðuzlar da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimimi ayný ilçede tamamladý. Ankara Anýttepe Ticaret Meslek Lisesi nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Ýþletme Fakültesi ni bitirdi. Siyaset Akademisi nden belge aldý. Memuriyet hayatýna 1977 yýlýnda Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmen Okullarý Genel Müdürlüðü nde baþladý yýlýnda isteði doðrultusunda Çorum Millî Eðitim Müdürlüðü'ne atandý yýlýnda vatani görevimi yapmak üzere askere alýndý. Asker dönüþü Çorum Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü'ndeki görevine baþladý 2013 tarihinde Oðuzlar Belediye Baþkanlýðý adaylýðý için devlet memurluðu görevinde istifa etti. Ateþ, evli ve 3 çocuk babasý.

10 10 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak V Recep Mebet ali Sabri Baþköy, üniversite-sanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye taþýyacak yegâne güç olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan geliþtirilen Civciv Engelli Aracý Projesi ni örnek gösteren Sabri Baþköy, inovasyonun üretime kattýðý deðere dikkat çekti. Rektörlük binasýnda tanýtýmý yapýlan proje için patent alýnmasý önerisinde bulunan Vali Baþköy, yaptýðý konuþmada þu ifadelere yer verdi: Araba vapurlarý, dünyada ilk Türkler tarafýndan geliþtirilmiþ. Yani dünya tarihine Sabri Baþköy, inovasyonun üretime kattýðý deðere dikkat çekti. Vali Baþköy, gençlerin yaptýðý çalýþmalarýn büyük önem taþýdýðýný söyledi. arabalý vapuru bizim milletimiz kazandýrmýþ. Bu açýdan bakýldýðýnda inovasyon, yani yenilikçi yaklaþým sanayi üretimi ve hayata büyük deðer katýyor. Bugün civciv adýný taþýyan proje de bu sayede büyüyüp sektörde ben de varým demenin yolunu açacak. Geliþmeleri gören yabancýlar, artýk bu Türkler den korkulur diyorlar. Bu geliþmelerin sürmesi için yavrularýmýza güveneceðiz. Unutmayalým ki hiç bir millet, bizden daha zeki deðil. Üniversite-sanayi iþbirliði ile geliþimin farkýna varacak, dünyayý þaþýrtmaya devam edeceðiz. Ýnovasyonla yeni ürünler geliþtirip insanlýðýn hizmetine sunacaðýz. Ýþbirliði saðlandýðý sürece halledilemeyecek iþ yok. Günümüzde teknolojiye baðýmlý hale geldik. Hýzla deðiþen teknoloji çerçevesinde geliþmenin sonu yok. Bu doðrultuda karamsar olmamak gerek. Yarýþta biz de varýz demeliyiz. Gençlerimiz, üniversite-sanayi iþbirliðiyle baþara- Mekatronik Kulübü tarafýndan hazýrlanan Civciv Engelli Aracý Projesi baþarýyla tamamlandý. Sabri Baþköy cak. Güzellikler güneþ gibidir, herkesi ýsýtýr diyen Baþköy, Mekatronik Kulübü tarafýndan hazýrlanan projede emeði geçenleri kutladý. Programda söz alan Fatma Baþköy ise fikir annesi olduðu projenin elde ettiði baþarýdan duyduðu mutluluðu dile getiren bir konuþma yaptý. Teþvik edildiði sürece gençlerin baþaramayacaðý iþin bulunmadýðýný vurgulayan Baþköy, Gönül Elçileri Projesi nin tanýtýmýnda oluþan sinerjiden doðan çalýþmayý sevinçle karþýladýðýný söyledi. Proje ekibini tebrik eden Baþköy, kulüp üyelerine seslenerek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Civciv in fikir anasý Fatma Baþköy müþ Recep Mebet ÜniversiteHsiitit Mekatronik Kulübü tarafýndan hazýrlanan Civciv Engelli Aracý Projesi deðerlendirme toplantýsý dün gerçekleþti. Rektörlük binasýnda düzenlenen toplantýya Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Mekatronik Kulübü Baþkaný Yasin Can ve kulüp üyeleri katýldý. Prof. Dr. Halil Aykul un açýþ konuþmasý ile baþlayan programda Civciv Engelli Aracý Projesi nin hikayesini anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Projenin fikir annesi Fatma Baþköy e Rektör Alkan tarafýndan teþekkür plaketi verildi. FÝKÝR ANASI FATMA BAÞKÖY Proje ekibini tebrik eden Baþköy, kulüp üyeleriyle birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Devrim arabalarý misali Akü bitti, gösteri paydos Gösteri sürüþünün baþka bir tarihe ertelendiði duyuruldu. Civciv in gösteri sürüþü aksaklýk nedeniyle iptal edildi. C Recep Mebet Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (ÝYTE) tarafýndan düzenlenen proje yarýþmasýnda ikincilik ödülü alan Civciv Engelli Aracý ný tanýtan Halil Aykul, Gönül Elçileri Projesi Ýl Koordinatörü Fatma Baþköy ün projenin fikir annesi olduðunu açýkladý. Yapýlan açýklamalarýn ardýndan Fatma Baþköy ve proje ekibi üyelerine Hitit Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan teþekkür plaketi ve çeþitli hediyeler verildi. Vali Sabri Baþköy ün de katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yaptýðý program günün anýsýna fotoðraf çektirilmesiyle sona erdi. Mekatronik Kulübü yöneticileri kazandýklarý ödülü Rektör Alkan a takdim etti. Vali Baþköy, proje ekibi üyelerine çeþitli hediyeler verdi. ivciv Engelli Aracý Projesi nin gösteri sürüþü, yaþanan aksaklýk nedeniyle ertelendi. Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü Mekatronik Kulübü tarafýndan hazýrlanan proje, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy e tanýtýldý. Rektörlük Salonu ndaki programýn ardýndan gösteri sürüþünü izlemek üzere bina dýþýna çýkan davetliler, meraklý gözlerle Civciv i beklediler. Ancak dakikalar geçmesine raðmen araç bir türlü gösteri alanýna gelmedi. Vali Sabri Baþköy le birlikte aracý bekleyen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul dan bilgi istedi. Bina dýþýna çýkan davetliler, meraklý gözlerle Civciv i beklediler. Yapýlan incelemelerin ardýndan açýklama yapan Halil Aykul, fakülte deposunda park edilen elektrikli aracýn aküsünün bitmesi nedeniyle bulunduðu yerden hareket ettirilemediðini, bu yüzden de gösteri sürüþünün baþka bir tarihe ertelendiðini duyurdu. Toplantý öncesinde Rektörlük yemekhanesinde katýlýmcýlara kahvaltý ikram edildi.

11 PERÞEMBE 28 KASIM Ýl Genel Meclisi nde konuþan KHB Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani: Hedefimiz saðlýk hizmetlerinde kalite Recep Mebet mi kapsamýndaki çalýþmalardan da bahseden Happani, orum Kamu Hastaneleri Birliði (KHB) Genel Sek- Dr. Turgay Happani, Hayata geçirdiðimiz KHB Genel Sekreteri Happani, açýklamalarýný 90 Gün Çalýþmasý adlý projeyi de tanýttý. Çreteri projelerle saðlýk hizmetlerinde kaliteyi artýrmayý hedefliyoruz dedi. Saðlýk alanýndaki proje ve çalýþmalarla ilgili açýklamalarda bulunan Dr. Turgay Happani dün Ýl Genel Meclisi Üyeleri ne yönelik sunum yaptý. Meclis Salonu ndaki sunumunda saðlýktaki yeni yapýlanmayý anlatan Happani, 650 yataklý yeni hastane projesiyle ilgili de bilgiler verdi. YENÝ HASTANE 700 GÜNDE TAMAMLANA- CAK Dr. Turgay Happani þöyle sürdürdü: NÜKLEER TIP ÝÇÝN YENÝ CÝHAZ Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nükleer Týp Ünitesinde kullanýlmak üzere Gama Kamera cihazýmýz Bakanlýðýmýz tarafýndan satýn alýnarak gönderildi. Ayrýca hastanemizdeki yaklaþýk 950 metrekarelik alanda kurulacak Tüp Bebek Merkezi için 2 milyon 500 bin liralýk yatýrým yapýlýyor. MÝMAR SÝNAN A ADSM POLÝKLÝNÝÐÝ Hastane projesinde ihale sürecinin ardýndan yer teslimi aþamasýna geçileceðini belirten Dr. Happani, inþaa çalýþmalarý- Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler de hizmete sunulan polikliniðin bir benzerini yakýnda Mimar Sinan Mahallesi nde açacaðýz. Gülabibey Mahallesi ne de hitap edenýn 700 günde tamamlanmasýnýn planlandýðýný açýkladý. KHB ye baðlý hastanelerde 51 yöneticinin görev aldýðýný dile cek polikliniðin yerini tuttuk. 5 üniteli polikliniðin donatýmý tamamlandýktan sonra hizmete açýlacak. getiren Happani, Birliðin 2013 yýlý bütçesinin ise 171 milyon TLolduðunu söyledi. Çorum daki saðlýk kuruluþlarýnýn toplam yatak sayýsýnýn En büyük sýkýntýmýz doktor ve hemþire sayýsýndaki yetersizlik. olduðunu belirten Happani, toplam yoðun bakým yataðý sayýsýnýn Saðlýk alanýnda Çorum daki memnuniyet oraný yüzde 76 seviyesinde. Mevcut koþullarda fedakarca görev yaparak halkýmýzýn memnu- ise 118 olduðunu kaydetti. niyetini kazanan saðlýk çalýþanlarýmýzý tebrik ediyorum. Evde Saðlýk Hizmetleri ve Merkezi Hastane Randevu Siste- Saðlýk alanýndaki proje ve çalýþmalarla ilgili açýklamalarda bulunan Happani dün Ýl Genel Meclisi Üyeleri ne yönelik sunum yaptý. Çorumlu Paþa mahkemede konuþtu Ahmet Çörekçi ye 28 Þubat sorgusu Recep Mebet gereklidir. Ýdeoloji, din ava Kuvvetleri eski Ko- emekli Orgeneral TSK'ya sakýncýlar geti- gibi çeþitli oluþumlar Hmutaný Ahmet Çörekçi, 28 Þubat davasý duruþmasýnda hakimin rüz. Dolayýsýyla, persorir. Biz tek tip görünü- sorularýný cevapladý. nelimizi takip ederiz. Ýstihbarata karþý koyma Ankara 13. Aðýr Ceza tedbirleriyle ilgili direktif yayýnlanmýþtýr. Mahkemesi nde devam eden duruþmada konuþan Çorumlu Her sene yazýlýr. Personeli korumak silahlý Paþa, mahkeme heyetinin yönelttiði sorulara tek tek cevap kuvvetlerin baþýndakilerin, karargahýn göre- verdi. Yeni Þafak Gazetesi nde vidir.' ifadelerini kullandý. Dindar askeri fiþleme itirafý baþlýðýyla yayýnlanan haberde Hükümete laf çakan olur muydu? Çörekçi nin þu ifadelerine yer verildi: Mahkeme üyelerinden Hakim Süley- ÝDEOLOJÝ ve DÝN TSK ÝÇÝN SAKINCALI man Köksaldý'nýn, 'Hava Kuvvetleri Komuta- Eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral ný olarak, farklý hükümetlerle MGK toplan- Ahmet Çörekçi, 28 Þubat davasýnda, dindar personel ile týlarýna katýldýnýz. Bu Ahmet Çörekçi, 28 Þubat davasý duruþmasýnda hakimin sorularýný cevapladý. ailelerini takip etmenin TSK'nýn görevi olduðunu savundu. Çörekçi, hükümetlerle, 54. Hükümet arasýnda yapýlan toplantýlar arasýnda 'Ýdeoloji, din gibi çeþitli oluþumlar Türk Silahlý Kuvvetleri'ne sakýncýlar getirir' dedi Çörekçi, 'Kanunda yazýldýðý þekilde, MGK toplantýlarý yapýlmýþtýr, fark var mýydý? Hava nasýldý? Laf çakmalar var mýydý?' sorusuna Eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, Ankara 13. Aðýr Ceza Mahkemesinde devam eden 103 sanýktir' yanýtýný verdi. hiçbir farklýlýk yoktur. Merhum Erbakan'a da ayný saygý gösterilmiþlý 28 Þubat davasýnda duruþmada, TSK'nýn personel ile ailelerini izlemesinin görevi olduðunu ileri sürdü. Cumhuriyet Savcýsý Kemal Çalýþma hakkýmýz yasaklandý Müþteki Avukatý Yýlmaz Bölükbaþý'nýn, 'dönemin komutanlarýnýn, emekli olmasýnýn ardýndan bazý þirketlerin yönetim kurullarýn- Çetin'in, 'Emirdeki, 'çaðdaþ olmayan kýyafet' ibaresiyle ne anlatýlmaya çalýþýlýyor?' sorusuna da Çörekçi, 'Siz kendi arzunuza uygun da görev almasýna' iliþkin sorusu üzerine Çörekçi, 'Ben emekli olduktan sonra hiçbir firmada çalýþmadým. Çalýþma hakkýmýzý niye olanlarý iddianameye almýþsýnýz. Bu emir 13 sayfa, iddianamede sadece 3 sayfasý var. Biz personelimizi korumaya mecburuz' karþýlýðýný verdi. Çörekçi, 'MGK toplantýlarý öncesinde, gündem toplantýsý yasaklýyorsunuz? Biz size ne yaptýk? Ben çalýþmadým, arkadaþlarýmýn yüzde 99'u da çalýþmadý. Yüzde biri için böyle bir suçlama neden yapýyorsunuz? Sizi kýnýyorum' dedi. yapýlýp yapýlmadýðýnýn' sorusu üzerine, 'Bizi ilgilendiren konularda evet yaparýz' cevabýný verdi. Erbakan'ý biz terletmedik 'SÝCÝL NOTU DÜÞÜK TUTULSUN' Müþteki Avukatý Hüsnü Tuna'nýn, 'Rahmetli Erbakan'ýn 28 Þubat toplantýsýnda boncuk boncuk terlediði gazetelere yansýdý. Sayýn Çetin'in, 'Dini hassasiyeti yüksek personelin eþ ve çocuklarýnýn giyimine dikkat edilmesi, sicil notunun düþük tutulmasý gibi emirler Erbakan'ýn terlemesine neden olan ortam çok mu sýcaktý, Erbakan'ýn var. Bu yaklaþýmý nasýl deðerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine, Çörekçi, 'Savcýlýk kendisine uygun yönleri iddianameye almýþ, olma- bir hastalýðý mý vardý, yoksa Erbakan'a yapýlan baskýlar mýydý terlemesine neden olan?' sorusuna Çörekçi, 'Boncuk boncuk terleme fotoðraflarý baþkalarý tarafýndan yapýlmýþ olabilir. Orada Sayýn Baþbayanlarý almamýþtýr. Bu emir istihbarata karþý koymak içindir ve Genelkurmay her yýl yayýnlamaktadýr. Bunlar, personeli korumak için kan boncuk boncuk terletilmedi.' cevabýný verdi. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý devam ediyor. Özel Ýdare bütçesine onay Recep Mebet orum Ýl Özel ÇÝdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý devam ediyor. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen dünki toplantýda Ýl Özel Ýdaresi nin 2014 mali yýlý teklif bütçesi görüþülerek karara baðlandý. Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehrül Soysal tarafýndan sunulan raporda Ýl Özel Ýdaresi nin 2014 yýlý tahmini gelir ve giderleri detaylý olarak ele alýndý. Yapýlan görüþmeler ve oylamanýn ardýndan 2014 yýlý gelir-gider bütçesi 47 milyon TL olarak kabul edildi. Meclis Baþkan Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu nun yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile son buldu. UYGULAMA- YA SÝTEM MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Özel Ýdare yatýrýmlarýnda köyler arasýnda öncelik sýrasýný belirleyen katýlým payý ödemesini eleþtirdi. Pehrül Soysal Vali Sabri Baþköy tarafýndan açýklanan uygulamanýn köyler arasýnda adaletsizlik doðurduðunu iddia eden Celal Güngör, Sungurlu nun Ýnegazili Köyü nden bahsederek konuyla ilgili örnekler verdi. Gurbetteki Ýnegazili sanayicilerinin bugüne kadar gerek Celal Güngör köylerine gerekse Sungurlu ya önemli baðýþlarda bulunduklarýna iþaret eden Güngör, kilittaþý ve kanalizasyon çalýþmalarý için bu kimselerden katýlým payý talep edilmesinin sitemlere yol açtýðýný söyledi. Meclis toplantýsýnda söz alarak gündem dýþý bir konuþma yapan Güngör, Gurbetteki hayýrsever iþadamlarý, onca desteklerine raðmen kamu yönetiminin kendilerine bakýþ açýsýndan rahatsýz dedi. Toplantýda ayrýca Alaca ilçesine baðlý Dereyazýcý Köyü ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespitindeki deðiþiklik ile Sungurlu ilçesine baðlý Ýnegazili Köyü nün Kýrýkkale nin Sulakyurt ilçesi Aliþeyhli Köyü arasýndaki sýnýr meselesi görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat te gerçekleþecek oturumla devam edecek. Tarým Fuarý bugün açýlýyor Recep Mebet orum Tarým Fuarý bugün saat da Çdüzenlenen törenle açýlacak. Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Fuar Merkezi nde açýlacak fuarda tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk, tavukçuluk, süt ve gýda Meclis Baþkan Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu, toplantýya baþkanlýk etti. Ýl Özel Ýdaresi nin 2014 mali yýlý teklif bütçesi görüþülerek karara baðlandý. ürünleri firmalarý stant açacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Çorum Ziraat Odasý, TSO ve KOSGEB iþbirliðinde organize edilen fuar 1 Aralýk 2013 Pazar günü saat e kadar ziyarete açýk olacak. Çorum Tarým Fuarý bugün saat da düzenlenen törenle açýlacak.

12 12 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Köylü vatandaþ huzursuz Ç orum Anadolu Köyleri Derneði (ANAKÖYDER) Yönetimi, köylü vatandaþlarýn dershanelerin kapatýlmasý konusunda huzursuz ve endiþeli olduðunu belirtti. Çocuklarýný okutmak, onlara güzel bir gelecek sunmak isteyen köylü vatandaþlarýn dersanelerin kapatýlmasýndan duyduklarý rahatsýzlýklarýný son zamanlarda derneðe sýk sýk ilettikleri belirtilen açýklamada, köylü vatandaþýn, Bizim çocuklarýmýz ancak dershane takviyesi ile þehirdeki akranlarý ile yarýþýr seviyeye geliyorlar. Biz çocuklarýmýzýn köylerde cahil kalmasýný istemiyoruz. Onlarýn üniversitelerde okumasýný,adam olmasýný istiyoruz. Þu anki sistemde dersha- neler bizim için can simidi. Ýnþaallah kapatýlmazlar. dediði kaydedildi. ANAKÖYDER yönetiminin yaptýðý açýklamada da, Bizde ANAKÖYDER olarak köyde yaþayan kardeþlerimizin hassa- siyetine katýlýyor, mevcut dershanelerin fýrsat eþitliði saðladýðýna inanýyoruz. Yanlýþ olarak bildiðimiz dershaneleri kapatma düþüncesinden vazgeçilmesini temenni ediyoruz. denildi. Ýntegral den umrecilere duyuru umre vizesi kurallarý gereði Suudi Arabistan da 15 günden fazla kalýnamayacaðýný belirten Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, umrecilerin maðdur olmamasý için çeþitli söylentilere kesinlikle inanmamalarý gerektiðini söyledi. Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, 1 Ocak-30 Mayýs tarihleri arasýnda üç, dört, beþ yýldýzlý otellerde konaklamanýn 8 günlük programlardan baþlayarak 15 güne kadar çýktýðýný açýkladý. Umre fiyatlarýný belirleyen kriterlere de deðinen Çeliker, Umre fiyatlarýný belirleyen unsurlardan bahsedecek olursak umre ücretine dahil olan hizmetler þöyledir: Umre gidiþ dönüþ uçak bileti, Mekke ve Medine otel konaklamalarý ve yemekler, vize iþlemleri, transferler ve ziyaret yerlerinin gezilmesi, TÜRSAB hizmet bedeli, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Umre Kimlik kartý, seyahat sigortasý ve rehberlik hizmetleri gibi baþlýca kalemler neticesinde umre turu fiyatý belirlenir. Umre tur fiyatýný ekstra isteklerin dýþýnda en çok etkileyen unsur oteldir. Umre ziyareti boyunca konaklanan otellerin Harem-i Þerife yakýnlýðý, uzaklýðý ve kalitesi (2, 3, 4, 5 yýldýz ) umre fiyatýnýn ekonomik, uygun ya da lüks olmasýnda baþlýca etkendir. Bir umre turunda konaklanan otel ne kadar yakýn ve kalite olarak üstünse fiyatta o kadar yüksek olmaktadýr. Tersi düþünüldü- Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, umre hakkýnda bilgi verdi. Umre ziyaretleri tellerde konaklamanýn 8 günlük programlardan baþlayarak 15 güne kadar çýktýðýný açýkladý. ðünde uzak ve düþük kalitede ki otellerde konaklandýðý zaman fiyat ucuz olmaktadýr. Umre ziyaretlerinde konaklanan oteller yakýnlýk ve uzaklýk derecesine göre deðerlendirilir. Bir umre turunda en çok tercih edilen oteller 4 yýldýz kalitesinde olup 50 metre ile 350 metre arasýnda bulunan oteller tercih edilmektedir. Umre fiyatlarý üç dönem olarak belirlenir. Bu dönemler ilk yani Ocak ayý baþlangýç olarak deðerlendirilir ve Mayýs ayýna kadar birinci dönem olarak belirlenir. Mayýs ayý baþlangýç olarak Ramazan a kadar devam eden süre ikinci dönem olarak belirlenir. Birinci dönemden ikinci döneme geçiþlerde umre fiyatlarýnda % 5 - % 10 arasýnda bir artýþ olur. Ramazan programlarý üçüncü dönem olarak belirlenir. Ramazan ayýndaki turlarýn fiyatlandýrmasý programlarýn farklýlýðýndan dolayý normal aylardaki turlardan farklýdýr. Katýlmak istediðiniz umre turunda dikkat etmeniz gereken hususlara deðinecek olursak; katýlacaðýnýz turun fiyatýndan önce önemli olan konaklanacak otelin yakýnlýðý, uzaklýðý ve kalitesine, tura katýlacaðýnýz þirketin uçaktaki yerlerinin rezerve edildiðine bakýlmalýdýr. Umre, hac ibadeti gibi milyonlarca kiþinin Arafat'ta buluþtuðu gibi büyük bir sinerji ve çoðunluðu ömründe ilk defa hac yapan insanlardan oluþan bir toplulukla deðil de farklý turlarla yaklaþýk 8 aya yayýlmýþ zaman diliminde ve pek çok kere oraya giden ya da gidiþinin seyahat boyutundan sýyrýlýp, ibadet boyutuna tam geçememiþ bu yüzden otelin binasý, odalarý ve yemekleri arasýnda bocalayan insanlarýn da olduðu bir ibadettir. Belirttiðim bu olumsuzluklar karþýlaþtýðýmýz ve sakýnýlmasý gereken hususlardan olduðu için yazma ihtiyacý duydum. diye konuþtu. Fatih Anadolu Lisesi nde kutlama Çorum Fatih Anadolu Lisesi öðretmenleri Öðretmenler Günü nü kutladý. orum Fatih Ç Anadolu Lisesi öðretmenleri 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Özbeyler Lokantasý nda düzenlenen yemekte bir araya geldiler. Öðretmenl ere gül hediye ettikten sonra konuþma yapan Okul Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan, öðretmenlik mesleðinin önemini belirterek tüm öðretmenlerimi zin öðretmenler gününü kutladý. Aileleriyle birlikte nice öðretmenler gününe saðlýklý ve baþarýlý bir þekilde kavuþmalarýný diledi. Eðitimciler Özbeyler Lokantasý nda düzenlenen yemekte bir araya geldiler. Öðretmenler onuruna yemek verildi. Okulumuzu Kapatmayýn tepkisi Eczacýlardan Öðretmenlerin nice öðretmenler gününe saðlýklý ve baþarýlý bir þekilde kavuþmalarý dilendi. Ç orum un Kargý ilçesinde, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu nun Ýlkokul bölümünün, Atatürk Ýlköðretim Okulu nun ise Orta Okul bölümün kapatýlarak okullarýn birleþtirileceði iddialarýna veliler tepki gösterdi. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Okul Aile Birliði yöneticisi Azmi Erkan Akyýldýz, Ýki okulun birleþtirilmesine tüm veliler adýna bir konuþma yaparak tepkilerini dile getirdi. A k y ý l d ý z, tarihinde çýkartýlan 222 sayýlý kanunun 9. maddesinin birinci fýkrasýnda "Ýlk öðretim kurumlarýnýn ilkokul ve orta okul olarak baðýmsýz okullar halinde kurulmasý esastýr. Ancak imkan ve þartlara göre orta okullar, ilkokullar veya liselerle birliktede kurulabilir maddesinin gayet açýk olduðunu ancak Ýlçe kaymakamý, belediye baþkaný ve ilçe milli eðitim müdürü ile okul aile birliði ve veliler olarak yaptýklarý hiçbir görüþmeden sonuç alamadýklarýný, bu uygulama ile yaklaþýk 400 öðrencinin maðdur edileceðini iddia etti. Atatürk Ýlköðretim okulunun Kargý nýn en uzak mahallesi olan Fatih Mahallesi ile arasýndaki uzaklýðýn ciddi sorunlar oluþturacaðýný belirten Akyýldýz, "Ýlçede ilkokul sayýsý 1'e indirilmeye çalýþýlýyor. Yani 6 mahalleye bir ilkokul, baþka bir tabirle 5 bin 200 nüfusa 1 ilko- kulu anlamýna gelmektedir. Sabah okula, öðlen eve, öðleden sonra tekrar okula ve sonra tekrar eve yani günde 4 kez okula bu kadar uzak mesafede velilerin öðrencilerini götürüp getirmeleri ciddi anlamda sýkýntý olacaktýr. Ýlçemizde toplu taþýma sistemi yok. Bir veli olarak bizler günde 4 kez okula gidiþ geliþi nasýl yapacaðýz diye konuþtu. Okullarýn mevcut hallerinin birkaç fizik- sel tadilatla kanunda istenilen konuma gelebileceðini belirten Akyýldýz, okullarýn yan yana veya birlikte olmasýnýn hiçbir zaman sorun olmadýðýný belirtti. Bu konuda yetkilileri duyarlý olmaya çaðýran Akyýldýz, velilerin maðdur edilmemesini istediklerin belirterek, 'Okulumuzu kapatmayýn' adý altýnda bir imza kampanyasý baþlatacaklarýný sözlerine ekledi.(ýha) Atatürk Ýlköðretim Okulu nun Orta Okul bölümün kapatýlarak okullarýn birleþtirileceði iddialarýna veliler tepki gösterdi. Ç iade-i ziyaret orum Eczacý Odasý yönetimi, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete, Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz. Süleyman Koca nýn beraberinde Genel Sekreter Ecz. Sönmez Çalýþkan, Sayman Ecz. Ýsmail Çaðlý ve üyeler Ecz. Gökhan Ünaldý ile Ecz. Funda Çetintürk katýldý. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Çorum Eczacý Odasý yönetimi, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan a iade-i ziyarette bulundu.

13 PERÞEMBE 28 KASIM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 25 Muharrem: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:15 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM Yalnýzlýk, kötü arkadaþla bulunmaktan iyidir. Ýyi arkadaþla beraber olmak da yalnýzlýktan iyidir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Fatih ve Hidayet ODUNCU' nun babasý, Nuri, Rýfat ve Galip ODUNCU' nun kardeþi, Ýcra Müdürlüðü' nden emekli; Cemal ODUNCU. 2- Mehmet TÜTÜNCÜ ve Emel ÞAMLI' nýn annesi, Mustafa ÞAMLI' nýn kayýnvalidesi; Nahide Raife TÜTÜNCÜ. 3- Çukurören Köyü' nden gelme, Neþet DOBAK' ýn oðlu, Cihan DOBAK' ýn babasý; Muharrem DO- BAK. 4- Ferhatlý Köyü' nden, Esat YILDIRIM' ýn kýzý; Suna YILDIRIM. 5- Çorum Esnafýndan Yýlmaz PEKER' in babasý, Çorum Belediyesi' nden emekli Kepçe Operatörü; Ýsmet PEKER. 6- Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Emekli Öðretmeni Uður AKSU' nun oðlu, Sýhhi Tesisatçý Esnafýndan Ýsmail TUZCU' nun yeðeni; Cüneyt AKSU Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kur'an-ý Kerim'in gönderiliþ amacý 4 Yüce Rabbimiz, Kur'an-ý Kerim'i okumamýz, anlamamýz, ondan yararlanmamýz ve yaþamamýz için gönüllerimize bir þifa kaynaðý olarak gönderdiðini bildirir. Ýnsan varlýðýn sýrlarýna, araþtýrmak, düþünmek ve anlamakla ulaþabilir. Ýnsanýn okuduðunu anlamasý, çýkýþ yolu bulmada bir baþlangýçtýr. Akýllý insan düþünür, düþünürken de bir þeyleri fark eder. Neden, niçin, nasýl yaratýldýðýný, yaratýlýþ amacýnýn ve gayesinin ne olduðu sorularýný sorar ve onlara cevaplar aramaya çalýþýr. Kur'an-ý okuyan, bu sorularýn net cevaplarýný Kuran'da bulan bir insan da, Yüce Yaratanýmýzý sevecek, ona baðlanacak ve baðlýlýðýn gereklerini de yerine getirecektir. Hayatýný ve ruhunu Kur'an ile süsleyenler, nefislerine ve nesillerine Kuran'ýn mesajlarýný hayat düsturu olarak alanlar için korku yoktur. Çünkü onlar Allah'ýn iradesine tam teslim olmuþlardýr. Malik Bin Dinar "Yaðmurun yeryüzüne hayat verdiði gibi Kur'an da müminlerin kalplerine hayat verir, gönüllere ve hayata can katar" der. Kur'an-ý Kerim'i okumadaki ana gaye, onu anlamak ve hayatýn vazgeçilmezi haline getirmektir. Kur'an-ýn gönderiliþ amaçlarýndan birisi de insanýn neden, niçin ve nasýl yaratýldýðý bilgisine doðru bir þekilde ulaþarak, dünya ve ahiret mutluluðunu yakalayabilmesidir. Bu konuda Kur'an a baktýðýmýz zaman Yüce Rabbimiz insaný yaratmaya karar verdiði zaman meleklere hitaben, ben bir halife (temsilci) var etmek (yaratmak) üzereyim. Buyurduðunda (konuyla ilgili ayetlerin geneline baktýðýmýz zaman): melekler biz sana ibadet ve itaat edip dururken, kan dökecek, kin güdecek, sana asi gelecek, isyan edecek, ibadetlerini yapmayacak, haram ve yasak kýldýðýn þeyleri iþleyecek varlýklar mý yaratmak istiyorsun, derler. Yüce Rabbimiz ise "Elbette sizin bilemeyeceðiniz þeyleri ben bilirim", "Allah Âdem'e bütün isimleri, öðretti. Sonra onlarý önce meleklere arz edip: Eðer siz sözünüzde sadýk iseniz, þunlarýn isimlerini bana bildirin, dedi." " Melekler: Ya Rab! Seni noksan sýfatlardan tenzih ederiz, senin bize öðrettiklerinden baþka bizim bilgimiz yoktur, þüphesiz her þeyi bilen ve her þeye hâkim olan ancak sensin dediler." Bakara "Hani biz meleklere (ve cinlere) Âdem'e itaat edin, demiþtik. Ýblis hariç hepsi itaat ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladý, böylece kâfirlerden oldu", "Biz: Ey Âdem! Sen ve eþin (Havva) beraberce cennete yerleþin; orada kolaylýkla istediðiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin; sadece þu aðaca yaklaþmayýn, eðer bu aðaçtan (meyvesinden) yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik." Bakara " Bunun üzerine ey Âdem! Dedik, bu (þeytan) hem senin için hem de eþin için büyük bir düþmandýr. Sakýn sizi cennetten çýkarmasýn; sonra yorulur, sýkýntý çekersin!" " Þimdi burada (cennette) senin için ne acýkmak vardýr ne de çýplak kalmak vardýr." " burada sen susuzlukta çekmeyecek, sýcaktan da bunalmayacaksýn" Ta'ha "Þeytan onlarýn ayaklarýný kaydýrýp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulunduklarý Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Bir aný (cennetten) onlarý çýkardý. Bunun üzerine; Bir kýsmýnýz diðerine düþman olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barýnak ve belli bir zamana dek yaþamak vardýr, dedik" Bakara 36. Hz. Âdem dua ederek "(Âdem ile eþi) Dediler ki: Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eðer bizi baðýþlamaz ve bize acýmazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz", "Allah: Birbirinize düþman olarak inin sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleþme ve faydalanma vardýr." Buyurdu. "Orada yaþayacaksýnýz, orada öleceksiniz ve oradan (diriltilip) çýkarýlacaksýnýz" dedi. "Ey Âdemoðullarý size ayýp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattýk. Takva elbisesi Ýþte o daha hayýrlýdýr. Bunlar Allah'ýn ayetlerindendir. Belki düþünüp öðüt alýrsýnýz" A'raf Araf 17'de ise þeytan madem ben insanlarýn yüzünden cennetten mahrum edildim, o halde benim iþim de onlarla olacak, onlarýn saðlarýndan, sollarýndan, önlerinden ve arkalarýndan geleceðim. Sen onlarýn çoðunu sana þükreder bulamayacaksýn sözlerine, Yüce Rabbimiz, benim öyle muttaki (takva sahibi) kullarým vardýr ki, sen onlarýn yanýna bile yaklaþamazsýn, kandýrdýklarýn da senin olsun, buyurur. Mülk sur. 2'de ise "Hanginizin daha iyi amel iþleyip iþlemediði hususunda sizi imtihan etmek için hayatý ve ölümü yarattýk" "Ey iman edenler! Sakýn þeytanýn peþinden gitmeyin. Çünkü o, apaçýk düþmanýnýzdýr." Bakara 208. Ýsra 53'de "Kullarýma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra þeytan aralarýný bozar. O insanýn apaçýk düþmanýdýr." Nas sur. ise "De ki: Ýnsanlarýn kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan þeytanýnýn þerrinden insanlarýn Rabbine, Ýnsanlarýn Melik'ine, insanlarýn Ýlahýna sýðýnýrým.", Zümer 9'da ise:" O, (inkarcýlar veya Kuran'ýn mesajýna kulak týkayanlar) geceleyin secde ederek, kýyama durarak itâat eden, âhiretten korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse gibi midir? De ki: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doðrusu ancak akýl sahipleri öðüt alýp düþünür." Peygamberimiz ise "Ey Ebu zer, insan ve cin þeytanlarýndan Allah'a sýðýn." "Ya Resulallah insanlardan da þeytanlar olur mu?", "Evet, o insan þeytanlarý, cin þeytanlarýndan daha þerlidir." Buyurur. Bir baþka hadiste ise "Þeytan insanlarý kandýramadýðý zaman tamamen kontrolü altýna aldýðý þeytanlaþmýþ insanlarý devreye sokarak onlarla kandýrmaya çalýþýr." Buyurur. Ýbnül Cevzi (Kitâbu Ruh)'da " Her kim içinde hayra, hakka, iyiliðe çaðýran bir ses duyarsa bilsin ki o, melektir ve onun çaðýrdýðý da (hakkýn) söylediði ve hoþ gördüðü bir þeydir. Bundan dolayý Allah'a þükretsin. Her kim içinde kötülüðe çaðýran, haksýzlýða teþvik eden bir sýzýltý sezerse, bilsinler ki o da þeytanýn sesidir. Bundan uzaklaþsýn da, Allah'a sýðýnsýn." Fahrettin Attar "Þeytandan uzak olan, Allah'a yakýn olur. Allah'ý unuttuðun an, þeytan yoldaþýn olur." Allah'ým nefsimizin þerrinden, þeytanýn þerrinden, þeytanýn kontrolü altýna aldýðý þeytanlaþmýþ insanlarýn þerlerinden, her türlü kaza, bela ve musibetlerden sana sýðýnýrýz. Efendim herkesin çocuklukta, ilköðretimde, orta öðretimde, üniversitede, askerlikte, iþ hayatýnda, yim. Bunda da epey mahir olduðum kanaatindeyim. ki, vermek istediðim mesajý araya sýkýþtýrarak verebile- aile hayatýnda, depremlere vb. yaþadýðý anýlarý vardýr. Nerden biliyorsun, derseniz her seminerden sonra mutlaka isimsiz olarak anket çalýþmasý yaparým. Böylece Mesela 17 Aðustos depreminde yaþanan anýlarý tam olarak toplayabilseydik, gelecek depremler için acaba alabileceðimiz ne dersler çýkardý. Üzülerek ifade lim. gözümüzün önünü göreyim ki, boþa kürek çekmeye- edeyim ki, millet olarak pek okumadýðýmýz için, yazmayý da angarya görüyoruz. Hatta yazana da bazen minere rehber öðretmenimiz Gamze Haným katýlma- 23 Nisan ilköðretimi öðretmenlerine verdiðim se- iþgüzar gözüyle bakarýz. ''Ben hayatýmý yazsam kaç mýþtý. Bende arkadaþýmýzý Bahçelievler ilköðretim kitap olur'' diyenleri çok duyarýz. Bu tür konuþanlara Mahir ODABAÞI okulunda vereceðim seminere tekrar çaðýrdým. Belki cevaben sevgili hocam Doç. Dr. Yavuz Bayram ''O Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný de kýzarak katýldý Benim için baþlangýç deðil, sonuç halde, buyur yaz kardeþim. Sen yazdýn da kim engel önemli. Geçmiþte okula gidince, yanýna ziyaret için uðradým Gamze Haným:'' HOCAM BENDE TEÞEKoldu. 'derdi. ''Hatýra yazmak, ölümün elinden bir þey kurtarmaktýr''(andre Gide) sözünde ifade edildiði gibi, gelecek kuþaklayýrdýr dedim. '' Geçenlerde 3,5 yaþýndaki çocuðum patates püresi KÜR ÝÇÝN SÝZÝ ARAYACAKTIM, ÝYÝ KÝ GELDÝNÝZ'' dedi. Hara faydalý olabilecek güzel anýlarýn, ölümle beraber yok olup gitmemesi için yazmayý hayal ederken, Vali yardýmcýmýz sayýn Dr. Allah korusun gidecek Ýnsanýn eli, ayaðý dolaþýyor Hemen ak- yerken boðazýna týkandý. Çocuk nefes alamadý, kýzardý, morardý. Sefa Çetin Beyin teþvikleriyle bu hayalim eyleme dönüþtü. Nasip lýma, sizin seminerde ''Arkadaþlar, çocuðun, yetiþkinin boðazýna olursa bir kitapta toplamaya çalýþacaðým. Bu arada afetlerle ilgili erik, elma vs. türü bir þey týkanýrsa hemen arka kýsmýna geçin, göbeðinin 5 cm üstüne iki elinizi yumruk yaparak koyun ve yukarý ilk þiir kitabýmý çýkarmak için sonlara doðru yaklaþtým Tabi destek bulabilirsek doðru çektirin. Muhtemelen kaçan maddenin çýkmasýný saðlarsýnýz Dediðiniz geldi. Bende bunu uyguladým Çocuðumun bo- Seminerlerde, toplantýlarda ''iyi DÝNLER -seniz, ihtiyaç halinde DÝNLENÝR -siniz '' ðazýndan ceviz büyüklüðünde olan patates geri çýktý. Akþam eþime Mili Eðitim Bakanlýðý emirleri gereði öðretmenlere ve diðer göstermek için sakladým. Çocuðum kurtulunca dünyalar benim oldu. Size çok çok teþekkür ediyorum Ýyi ki seminere katýlmý- personele ''Topyekün savunma sivil savunma hizmetleri'' konusunda seminerler verdim. Aþaðý yukarý merkezdeki tüm öðretmeleri ve þým Yoksa 112 gelinceye kadar, Allah korusun çocuk çoktan gidebilirdi. Çünkü insanýn havasýzlýða dayanma süresi ortama 5-10 diðer personeli resen hizmetiçi seminerine tabi tutarak ikiþer gün, 12 saat olmak üzere programlar düzenledim. Mesai saatleri dýþýnda olmasý ve katýlýmcýlara ücret ödenmemesi nedeniyle genel olatedim '' dedi. Bende, seminerlerde verdiðim bir cümlenin iþe yara- dakika Bunu okulda arkadaþlara anlattým. Sizle de paylaþmak israk öðretmenler hizmetiçi seminerlerine soðuk bakýyorlar. Laf dýðýný, bir can kurtulmasýna vesile olduðunu birinci aðýzdan dinleyince gerçekten çok sevindim. Bütün samimiyetimle söylüyorum aramýzda, haksýzda deðiller yani. 6 saat ders anlatacaksýn, akabinde 6 saat ders dinleyeceksin ki, bunu duyunca yaþadýðým sevinç, on maaþ ödül alsam yaþanmaz Gerçi memuriyet hayatýmda ÇOK ÞÜKÜR maaþ ödülü al- Bunun için hizmetiçi seminerlerinde görev alacak eðitimci personelin, konusuna çok iyi hakim olmalarý gerektiði kanaatindeyim Yoksa derse baþlayamadan moral bozulur.saniyeler, dakika, Sevdiðim sözler : ''ANILARINIZI ANLATMAYA, YAZMAmak gibi bir âdetimiz olmadý (!) dedim. dakikalar sat olur ders bitmez. YA BAÞLAMIÞSANIZ ÝHTÝYARLIK YOLUNAYAVAÞ YAVAÞ Bende bu noktada epey tecrübe sahibi olduðum için, katýlýmcýlarý üzmeyecek, uyutmayacak þekilde konularý hayatýn içinden TRAFÝK TEK YÖNLÜDÜR. GERÝ DÖNEMEZSÝNÝZ. TRAFÝ- GÝRÝYOR DEMEKSÝNÝZ UNUTMAYINIZ, BU YOLDA anýlarla, þiirlerle, güzel sözlerle süsleyerek anlatmaya çalýþýyorum ÐE ÇIKARKEN ONA GÖRE TEDBÝRLÝ ÇIKINIZ.!'' Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: KASIM 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Sadelik elbette en güzel halimizdir. Yapmacýk hareketler hiçbir insanýn sevmediði bir haldir. Hasbi insanlar her zaman,insanlar arasýnda raðbet ve hürmet görür. Sadeliðin bozulmasý ile tabi olmayan hal ve hareketler ortaya çýkar. Bu halleri her insanda göremezsiniz. Yapmacýk hareketler,nazarýmýzda istiskal edilir. Bu sadeliklerimizi önce devleti ele geçiren, yabancý takipçileri bozdu. Ondan sonra her þey iplik yumaðý gibi çözülmeðe baþladý. Önce dilimizi bozdular. Sonra harflerimizi deðiþtirdiler. Dini eðitimi yasakladýlar. Mehter marþlarýný, Hacca gidiþleri, Giyim ve kuþamý, Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,95 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz Resmi ve gayrý resmi bir çok geleneklerimizi yok ettiler. "Kendi yürüyüþünü terk etti, baþkalarýnýn yürüyüþüne de ayak uyduramayan " haller düþtük. Daha sonra sýra risalelere gelmiþti. "Bu risaleler anlaþýlmýyor" sözleri okuyanlardan ziyade okumayanlar tarafýndan dillendirilmeðe baþladý. Acaba biz mi hafif kalýyoruz? Evet biz hafif kalýyoruz. Bunun kýymetini biz iyi bilmeliyiz yýlýnda hacda bulunduðum zaman Hollandalý bir nur talebesi ile tanýþtým. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR BAHÇELÝEVLER MAH.M.AKÝF ERSOY CAD. ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI KARÞISI TÜRKER BUHARA CAD. HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI YANI ,46 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Büro Memur Sen mazbata aldý Mustafa Demirer 23 Kasým Cumartesi günü yapýlan Çorum Büro Memur-Sen 30 Nolu Þube Genel Kurulu nun ardýndan yetkili organlara seçilen üyeler, Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz baþkanlýðýnda seçim Kurulu na giderek mazbatalarýný aldýlar. Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu asil üyeliðine seçilen Erdoðan Cengiz, Elvan Ekin, Ahmet Aykaç, Emre Eser, Osman Günay ve Ýsmail Ünüþtü Seçim Ku- Mazbatasýný alan Erdoðan Cengiz, yeni yönetimle birlikte poz verdi. rulu nda hazýr bulundu. Mazbatasýný alan Erdoðan Cengiz, Yeni bir ekiple görevine baþlayan Çorum Büro Memur-Sen yönetimi, tüm kamu çalýþanlarýnýn beklentilerinin karþýlanmasý için, yeni bir heyecanla ve birlik ve beraberlik içerisinde bir çalýþma içine girilmesi gerektiði konusunda tam bir görüþ birliði içerisindedir. Þube Baþkanlýðý olarak yeni göreve baþlayan tüm arkadaþlarýmýza baþarýlar dileriz. dedi. Oðuzlar Eðitim Bir Sen Teþkilatý, Tahir Eþkil baþkanlýðýnda toplandý. Eðitim Bir Sen Oðuzlar teþkilatý toplandý O ðuzlar Eðitim Bir Sen Teþkilatý, geçtiðimiz Salý akþamý Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil baþkanlýðýnda toplandý. Oðuzlar Altýn Koz Tesisleri nde yapýlan toplantýya, ilçe temsilcileri, ilçe üyeleri, öðretmenler ve aileleri katýldý. Toplantýda, eðitimde var olan sorunlar, öneriler ve neler yapýlabileceði konuþuldu. Program Oðuzlar Altýn Koz Tesisleri nde gerçekleþtirildi. Eðitim Sen den sýnav tepkisi Büro Memur Sen yöneticileri Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz baþkanlýðýnda seçim Kurulu na giderek mazbatalarýný aldýlar. 8. sýnýf öðrencileri için uygulanacak yeni sýnav sisteöðretmenleri görevlendirmeyerek kendi bünyesindeki öðmini eleþtiren Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný retmenlere hiç güvenmediðini de göstermiþtir. Eðitim Mehmet Öztürk, öðrencilerin deðiþen sýnav sistemi ile Sen`in randevularýna yanýt vermeyen, taleplerimizi depsikolojilerinin bozulduðunu belirterek, Öðrencilerimimokratik eylemler ile göstermemiz karþýsýnda bizlere bizi sýnavlara mahkûm etmeyeceðiz. dedi. ber gazý ve tazyikli suyla saldýran bir zihniyetin, ülkeye ve eðitim sistemine ne kadar faydalý olacaðý tartýþmalý bir 8. sýnýf öðrencileri, bugün ve yarýn Yeni Ortaöðretidurumdur. me Geçiþ Sistemi ne göre 6 dersten ilk sýnavlarýna gireceklerini hatýrlatan Öztürk, konuyla ilgili yazýlý basýn Siyasi iktidar eðitimin bütün kademelerinde benimaçýklamasý yaptý. semiþ olduðu dayatmacý tutum ile eðitimde yaþanan sorunlarý daha da derinleþtirmektedir. Öðrencilerin tercihle Sürekli sýnava girmekten psikolojileri bozulan öðrine saygýlý olmak yerine, onlarýn hangi okula gideceðirencilerin, üstelik sýnav sayýsý arttýrýlarak, 6`sý birinci dönin, hangi dersleri alacaðýnýn, hangi derslerden sýnava ginem, 6`sý ikinci dönem olmak üzere toplamda 12 merkereceðinin, sadece MEB tarafýndan belirlenmek istenmesi zi sýnavla ölçülmek istenmesi, Bakan Avcý`nýn "sýnav sadoðru deðildir. yýsý artmýyor" ifadesi gerçeði yansýtmadýðýný bir kez damehmet Öztürk ha göstermektedir. diyen Öztürk, açýklamasýnda þu gömeb`in hayata geçirmeye çalýþtýðý yeni ortaöðretim rüþlere yer verdi; modeli, özellikle yoksul emekçi çocuklarý için meslek lisesi, imam hatip lisesi ve açýk lise arasýnda tercihte bulunma zorunluluðu getirmek Bu yýl 8. sýnýf öðrencileri toplam 12 sýnava girecektir. Geçmiþte, öðrenciler arasýnda sýnýfsal ayrýmlarý derinleþtiren bir yapý ortaya te tek bir merkezi sýnavýn bile öðrenciler ve veliler üzerinde ciddi bir çýkarmaktadýr. psikolojik baský yarattýðý düþünüldüðünde, artan merkezi sýnavlar ile birlikte öðrencilerin üzerindeki psikolojik baský daha da artmýþtýr. Eðitim gibi tüm toplumu ilgilendiren bir konuda bir deðiþiklik yapýlýrken, hiçbir öðrenci ve veliyi maðdur etmeyecek bir sistem oluþmerkezi sýnav yapýlacak olan dersler; Türkçe, Fen ve Teknoloji, turmak gerektiði açýktýr. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) ne eðitimde Matematik, Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancý Dil, Din Kültürü yaþanan ve giderek derinleþen eþitsizlikleri gözetmiþ ne de öðrenci ve ve Ahlâk Bilgisi dersleridir. Bu derslerin hangi "bilimsel kriterler" ve velilerin yaþadýðý kaygýlarý giderici adýmlar atmýþtýr. pedagojik ihtiyaçlar üzerinden belirlendiði belli deðildir. Sosyal bilgiler gibi bir ders yerine "tek din, tek mezhep"in öðrencilere zorunlu Eðitim sistemi sýnavlara mahkûm edilmiþtir olarak dayatýldýðý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin tercih edilmiþ Türkiye de eðitim sistemini sýnav odaklý olmaktan kurtarmak olmasý dikkat çekicidir. yerine, sýnav sayýsýný arttýrarak çocuklarýmýza uygulanan iþkenceyi Kasým tarihlerinde yapýlacak merkezi sýnavlar, çok sayýda derinleþtiren bir uygulamayý kabul etmek mümkün deðildir. tartýþmalý yeniliði beraberinde getirmektedir. Yeni sistemde en dikkat Eðitimin hiçbir kademesinde öðrencilere ve dolayýsýyla aileleriçekici deðiþiklik, sýnavlardaki genel baþarý oranlarýnýn kamuoyuna ne dayatmada bulunulmamalý, eðitim sisteminin öncelikli sorunu olan açýklanmayarak, sonuçlarýn en azýndan kamuoyu açýsýndan "gizli" tu"sýnav merkezli eðitim" anlayýþý derhal terk edilmelidir. Bu sorun çötulmasýdýr. Bu durumda yeni sistemin ne kadar "baþarýlý" olup olmazüldüðünde hem kademeler arasý geçiþ sorunlarý kendiliðinden çözüdýðýný görmemiz mümkün olmamaktadýr. lecek, hem de bugünlerde yoðun bir tartýþma konusu olan özel dershayeni sistem ile ilgili bir diðer dikkat çekici deðiþiklik, sýnav soneler sorunu kendiliðinden ortadan kalkacaktýr. Eðitim Sen olarak, her nuçlarý gibi, öðrencilere sorulan sorularýn da açýklanmayacak olmasýöðrencinin kendi ilgi ve becerisi doðrultusunda hangi alanda okuyacadýr. Bu uygulamanýn en önemli sonucu sorularýn müfredatý ne kadar ðýný kendisinin belirleyeceði bir eðitim sistemi oluþturulmasý gerektikapsadýðýnýn, hatalý olup olmadýðýnýn, sorulan sorularýn biçimi ve içeðini savunmayý sürdürecek, öðrencilerimizin sýnav cenderesinden riðinin nasýl olduðuna iliþkin bilgilerin kamuoyundan gizlenmesidir. kurtulmasý için atýlacak her adýma destek vereceðimizin bilinmesini istiyoruz. MEB, sýnava girilecek 6 ders ile ilgili sýnavlarda, bu branþlardan Antibiyotiði bilinçsiz kullanmayýn! H avalarýn soðumasý özellikle çocuklarda üst solunum yolu hastalýklarýna davetiye çýkarýyor. Basit bir müdahale ile atlatýlabilecek hastalýk sýrasýnda bilinçsizce kullanýlan antibiyotiklerin ise tedavisi zor olan akciðer hastalýklarýna neden olabildiði belirtildi. Çocuklardaki seyri, hem anne baba hem de hekimler tarafýndan dikkatle takip edilen zatürreye karþý (Pnömoni) uyarýlarda bulunan uzmanlar, özellikle soðuk mevsimlerde alýnacak önlemlerle hastalýða yakalanmadan önce tedbir alýnmasýný istiyor. Süleymaniye Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Çocuk Klinik Þefi Doç. Dr. Mustafa Özçetin pek çok hastalýðýn basit bir üst solunum yolu belirtileri ile baþladýðýný belirterek çocuðun bünyesi, kullanýlan ilaçlar gibi faktörlerin hastalýðýn seyrini belirlediðini söyledi. Yanlýþ tedavi durumunda hem ebeveynleri hem de doktorlarý strese sokan durumlarýn ortaya çýktýðýný belirten Özçetin, hastalýðýn seyrinde hekime geç gitme ya da bilinçsiz antibiyotik kullanýmýnýn büyük risk taþýdýðýný kaydetti. Özçetin, bu nedenlerle hastalýðýn daha ileri ve zarar verici boyutlara ulaþabildiðini anlatarak, "Biz, son zamanlarda basit bir üst solumun yolu enfeksiyonu þeklinde baþlayan ve ailenin antibiyotik kullanýmýyla geliþen süreçte tedavinin giderek zorlaþtýðýný gördük. Asýl sýkýntý bu. Hekime danýþýlmadan antibiyotik kullanýmý sonrasý en büyük problem, bu mikroorganizmalarýn elimine edilmesinde ortaya çýkýyor." dedi. Bu nedenle ortaya çýkan olumsuz durumlarýn çocuklarýn hastanede yatýþa neden olan enfeksiyonlarý artýrdýðýný kaydeden Özçetin, "Orta kulak iltihabý, aðýr sinüzitler, ayakta tedaviye yanýt vermeyen aðýr üst solunum yolu enfeksiyonlarý þeklinde karþýmýza gelebiliyor. Bunda düzensiz antibi- yotik kullanýmý yanýnda çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarý, ailenin yaþam tarzý da belirleyici faktör. Hekime danýþýlmadan antibiyotik kullanýmý, kolay takip gerektiren rahatsýzlýk ise gözlem altýnda bu sürecin geçirilmesi. Aksi halde tedavisi zor, ilerleyici akciðer hastalýklarý ortaya çýkabiliyor." deðerlendirmesinde bulundu. Hastalýktan korunma yöntemlerini sýralayan Özçetin, en baþta eðitimin bu konuda en önemli faktör olduðunun altýný çizdi. Aþýlarýn düzenli yapýlmasý ve çocuðun takibinin önemli olduðunu belirten Özçetin, "Evde sigara içilmemesi, el yýkama alýþkanlýðýnýn küçüklükten itibaren kazandýrýlmasý önemli faktörler. Enfeksiyonlar sýrasýnda çocuklarýn kalabalýk yaþam alanlarýndan uzak tutulmasý da hem hastalýðýn yayýlmamasý hem de çocuðun erken iyileþmesi için katký saðlar." dedi. Havalarýn soðumasý özellikle çocuklarda üst solunum yolu hastalýklarýna davetiye çýkarýyor. Toplantýda eðitimde var olan sorunlar, öneriler ve neler yapýlabileceði konuþuldu. Okul servisleri denetlendi Ç orum un Sungurlu ilçesinde okul servis araçlarýný denetlendi. Yapýlan denetimde, servis araçlarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý Taþýmalý Ýlköðretim Yönetmeliði ve Okul Servis Araçlarý Yönetmeliðine uyup uymadýðýna bakýldý. Tek tek durulan durdurulan servislerde trafikte can güvenliði açýsýndan oldukça öneme sahip olan, emniyet kemerinin sürücü ve öðrenciler tarafýndan takmadýðý tespit edildi. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mesut Höçük, denetlenen her araçta teker teker sürücü ve öðrencilere emniyet kemerlerini taktýrdýktan sonra servislerin hareket etmesine izin verdi. Öðrencilere emniyet kemerinin faydalarýný anlatan Höçük, öðrencilerden bundan sonra araca biner binmez kemerlerini takacaklarý ve evlerine ulaþýncaya kadar çýkartmayacaklarý konusunda söz aldý. Bazý öðrencilerin ise emniyet kemeri takmayý bilmemeleri ise herkesi þaþýrttý. YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERÝ ARACIN EN UZAK YERÝNDE Denetimde ayrýca servislerin yangýn söndürme tüplerine dikkat edildi. Araçlarýn çoðunluðunda yangýn tüplerinin ulaþýlmasý en zor yer olan bagajda ve sabitlenmiþ þekilde olduðunu gören komisyon yangýn söndürme tüplerini aracýn içinde kolay eriþilebilecek bir yere konulmasý ve öðrenci servislerine yolcu alýnmamasý konusunda þoförler uyarýldý. Komisyon tarafýndan kurallara uymayan sürücülere idari para cezasý uygulanýrken, kurallara uyanlara da teþekkür edildi.(ýha) Çorum un Sungurlu ilçesinde okul servis araçlarýný denetlendi. Denetimde ayrýca servislerin yangýn söndürme tüplerine dikkat edildi. Bazý öðrencilerin emniyet kemeri takmayý bilmemeleri herkesi þaþýrttý.

15 Çocuklar ve Deðerler semineri Ceren Kartan - Ýpek Özüyaðlý timin anne karnýnda baþladýðýný kaydeden Ergüven, "Her söylenen kelime ve her davranýþ çocuðun kiþiliðinin oluþmasýna yar- orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde dün Ç"Çocuklar ve Deðerler" konusunda, Vaize Selime Ergüven dýmcý olan bir parçadýr" ifadelerini kullandý. Çocuðun kiþiliðinin doðrudan doðruya anne-babasýyla kurduðu iliþkiden etki- tarafýndan seminer gerçekleþtirildi. lendiðini belirten Ergüven, toplumun da çocuðun kiþiliðinin Ergüven " Çocuklarýn deðerlerini tam olarak kazanabilmeleri için sorumluluk yalnýzca annelerde deðil, babalara da bü- oluþmasýnda büyük öneme sahip olduðunun altýný çizdi. yük oranda görev düþüyor" dedi. Seminerde daha sonra çocuklara manevi deðerler nasýl kazandýrýlýr, yöntem ve temelleri nelerdir konu baþlýðý altýnda soru cevap þeklinde bilgiler Çok sayýda anne ve anne adayýnýn katýldýðý seminerde, eði- paylaþýldý. alk arasýnda çok sýk Hgörülen sinüzit hastalýðýnýn özellikle hasta, yaþlý ve çocuklar için büyük risk taþýdýðýný belirten Op. Dr. Pýnarcý, sinüzitden korunmak için soðukta kalýnmamasý, saçlarýn ýslak kalmamasý, yaþanýlan ortamýn nemi ve ýsýsýnýn uygun olmasý, sigaranýn dumanýna dahi maruz kalýnmamasý, bulaþýcý enfeksiyonlara karþý kalabalýk ortamlarda çok kalýnmamasý, kýþ aylarýnda artan kahve ve çay tüketimiyle birlikte su tüketiminin de artýrýlmasý, alerjiye yol açabilecek toz, duman veya diðer irritan maddelerden uzak durulmasý gerektiðini dile getirdi. Op. Dr. Halis Pýnarcý, teþhis ve tedavisi son derece kolay olan Sinüzit hastalýðýyla ilgili þu bilgileri verdi; Burun çevresindeki sinüs adý verilen boþluklarýn iltihaplanmasýna sinüzit adý verilir. Bu sinüslerin fonksiyonlarý tam olarak aydýnlatýlmýþ deðildir. Ancak sesin resonansýnýn saðlanmasý, solunum havasýnýn nemlendirilmesi ve ýsýtýlmasý ile zararlý Bulaþýcý hastalýklara karþý korunmak ve hijyen açýsýndan uzmanlarýn en son önerisi tokalaþmayý hayatýmýzdan çýkarmak... Ellerimizde yaklaþýk 5 bin bakteri bulunuyor. Parmak uçlarý ise bakterilerin en sevdiði yerler. Uzmanlar, bu verilerin tokalaþmanýn getirdiði riskleri açýkladýðýný belirtiyor. Yeni moda ise yumruk yumruða vurmak 'de medyaya yansýyan Barack Obama ve eþi Michelle Obama'nýn yaptýðý yumruk selamý bir saðlýk kampanyasýna dönüþtü. Deride, nezle ve grip virüslerinin yaþadýðý derin yarýklar var. Buralar bakterilerin "bekleme salonlarý." Ellerimizi burnumuza, aðzýmýza ve gözümüze deðdirdiðimiz anda mikro organizmalar "Çocuklar ve Deðerler" konusunda, Vaize Selime Ergüven tarafýndan seminer gerçekleþtirildi. Yaðmurlu havada sinüzite dikkat! partiküllerin tutulmasý gibi görevleri vardýr. Ayrýca baþ aðýrlýðýnýn azaltýlmasý iþine de yararlar. Bütün sinüslerin içini döþeyen mukoza her gün belli oranda salgý yaparlar. Bu salgýlar burun içine dökülerek oradan da boðaz ve mideye giderler. Sinüslerin en büyük düþmaný bakteri ve virüsler! Burun ve sinüslerin bakteri ve virüsler için uygun yerleþim alanlarý olduðunu belirten Dr. Pýnarcý, Bu bölgelerde her zaman iltihaba yol açacak bakteri ve virüs bulunur ancak normal çalýþan bir sinüste iltihap hemen buralara geçerek üremeye baþlýyor. Yumruklaþma selamý ise daha az bakteri iletmek anlamýna geliyor. El yýkamak yetmeyebilir Yapýlan yeni araþtýrma bu yumruk çarpmanýn nasýl hayatý kurtarabileceðini gösteriyor. Hastane Enfeksiyon Dergisi tarafýndan yayýmlanan araþtýrmada, Batý Virginia Üniversitesi'nden hekimler denekleri 2 gruba ayýrdý. Bir grup çeþitli aralýklarla tokalaþýrken diðer grup da yumruk yumruða vurdu. El sýkýþanlarýn derilerinin temas süresi yumruk yumruða selamdan 2.7 kat daha uzundu. Ve beklendiði gibi el sýkýþma ile daha fazla bakteri aktarýldýðý görüldü. Uzmanlar, insanlarýn yüzde her zaman olmaz. Eðer sinüsün normal çalýþmasýna engel olacak bir durum varsa kolaylýkla sinüs iltihabý (sinüzit) geliþir. Bakteri ve virüs dýþýnda nadiren de olsa mantarlar da iltihap yaparlar. Sinüzit en çok nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý sonrasý geliþir. Bu tür enfeksiyonlarda sinüslerin burun içine açýlan delikleri ödem nedeniyle kapanýr ve sinüs salgýlarý burun içine boþalamaz. Ayrýca sinüslerin havalanmasý da bozulur. Bu durumda sinüs içerisinde kolayca iltihap geliþir. Bunun dýþýnda sinüs aðýzlarýný týkayan alerji, burunda 80'inin ellerinde yýkandýktan sonra bile hastalýða neden olan bakterilerin varlýðýna iþaret ediyor. Tokalaþmamak ayýp deðil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bazý mikroplar bilgisayar klavyelerimizde, cep telefonlarýmýzda devamlý bulunuyor. Bunlara dokunduktan sonra tokalaþýrsan elindeki mikrop karþýndaki kiþiye geçiyor. Elimizde tuttuðumuz kaðýt kýkýrdak eðriliði, et büyümesi, yabancý cisim, geniz eti gibi durumlar da sinüzit geliþmesini kolaylaþtýrýr. Vücut direnci baþka sebeplerle düþük olan kiþiler daha kolay sinüzit geçirirler. diye konuþtu. Sinüzit tedavisi için doktora baþvurun Sinüzitin genel olarak akut ve kronik (müzmin) olarak ikiye ayrýldýðýný belirten Dr. Pýnarcý, Akut sinüzit yeni oluþan sinüzit anlamýna gelir. Uygun tedavi edildiðinde tamamen iyileþir. Ancak kronik sinüzit sinüslerde sürekli bir iltihap anlamýna gelir Tokalaþmak hastalýk bulaþtýrýyor paralardan bile tüberküloz, tifo, menenjit gibi hastalýklar bile bulaþabilir... Bu yüzden elle tokalaþmayý kesinlikle önermiyoruz. Sözle, iþaretlerle selamlaþmak lazým... Tokalaþmamak, bundan kaçýnmak ayýp deðil. Ellerinizi yüze götürmeyin Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Toplumlarda bazý deðiþik selamlaþma ritüelleri vardýr. Bizim ve tedavisi de zordur. Kronik sinüzitin tedavisi için doktor kontrolünde, uzun süreli antibiyotik tedavisi veya ameliyat gerekebilir. dedi. Tedavi edilmez ise ciddi sonuçlarý olabilir Sinüzitin uygun antibiyotik ve yardýmcý ilaçlarla veya gerektiðinde ameliyatla tedavi edildiðinde ciddi problemlere yol açmayan bir hastalýk olduðunu belirten Dr. Pýnarcý, ancak tedavi edilmez ise iltihabýn yayýlmasýna baðlý bazý komplikasyonlar geliþebileceði uyarýsýnda bulundu. Bunlardan en önemlisinin iltihabýn göz çukuru içine yayýlmasý ve körlüðe kadar gidebilen hastalýklar, beyin zarýna veya beyin içine yayýlarak abse oluþmasý, iltihabýn sinüs içinde abseleþmesi ve kemik iltihabý olduðnu belirten Dr. Pýnarcý, bu tür durumlar oluþtuðunda tedavinin daha zor ve ciddi bir boyuta taþýnacaðýný ve ameliyat bile gerektirebilecek durumlar oluþabileceðine vurgu yaptý. toplumumuz için tokalaþmamak çok zor. Ama ellerinizi daha sýk yýkayabilirsiniz. Mikroplarýn vücudunuza girmemesi için de ellerinizi gözünüze, burnunuza ve aðzýnýza götürmeyerek önlem alabilirsiniz. Biz insanlara "Tokalaþýlmasýn" diyemeyiz. Ama tokalaþmadan önce veya sonra elleri sýk yýkamak da hijyeni saðlamak açýsýndan önemlidir.(sabah) P PERÞEMBE 28 KASIM Minikler söyledi öðretmenler dinledi ýnar Koleji öðrencileri, Öðretmenler Günü nedeniyle hazýrlanan programda öðretmenlerine olan sevgilerini þiirlerle, þarkýlarla gösterdiler. Minik öðrencilerin okuduðu þiirler ve oratoryo gösterisi öðretmenler tarafýndan beðeniyle izlenip uzun süre alkýþlandý. Lise öðrencilerinin hazýrladýðý müzik dinletisi ile öðretmen ve öðrenciler eðlenceli dakikalar geçirdi. LGS de önemli deðiþiklik Milli Eðitim Bakanlýðý, Türkiye genelinde bu hafta yaklaþýk 1.5 milyon öðrencinin ilk kez gireceði Liselere Giriþ Sýnavý (LGS) için genelge yayýmlayarak, sýnavlarýn sorunsuz geçmesi için alýnan önlemleri belirledi. Genelgede, okullarda emniyet görevlileri tarafýndan üst aramasý yapýlmayacaðý ancak, sýnav evrak kutularýnýn açýlmasý sýrasýnda her okulda bir emniyet personelinin bulunacaðý ve tutanaklarý imzalayacaðý belirtildi. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn imzasýný taþýyan ve 81 ildeki tüm okullara gönderilen 5 sayfalýk genelgede, Kasým tarahlerinde yapýlacak olan LGS için il ve ilçe Milli Eðitim Müdürlükleri ve okullarýn almasý gereken önlemler sýralandý. Sýnav öncesi, sýnav uygulamasý ve sýnav sonrasý aþamalarda güvenlik önlemlerinin alýnmasý için emniyet görevlileri ile gerekli iþbirliðinin yapýlacaðý belirtilen genelgede, "Sýnav evrakýnýn saklanacaðý saklama odalarýnýn güvenliðinin saðlanmasýnda emniyet müdürlükleri ile iþ birliði yapýlarak evrakýn bulunduðu süre boyunca saklama odasýnýnýn bulunduðu binanýn çevresi, giriþleri ve kapýsýnýn kontrol altýnda tutulmasý nöbet uygulamasý yapýlarak saðlanacaktýr. Sýnav evrakýnýn saklama merkezlerinden sýnav yapýlacak okullara Pýnar Koleji öðrencileri, Öðretmenler Günü nedeniyle program düzenledi. Minik öðrencilerin okuduðu þiirler ve oratoryo gösterisibeðeni topladý. Lise öðrencilerinin hazýrladýðý müzik dinletisi ile öðretmen ve öðrenciler eðlenceli dakikalar geçirdi. sevkiyatý ve geri dönüþü esnasýnda kuryelerle birlikte emniyet görevlilerinin de bulunmasý saðlanacaktýr"denildi. Öðretmenler kendi okullarýnda görevlendirilmeyecek Sýnavlarda görevlendirilecek öðretmenlerin kendi okullarý haricinde görevlendirilmelerini ve görevlendirilen öðretmenlerin braþlarýnýn yazýlýsý yapýlan derslerle ayný olmamasýna dikkat edilmesi gerektiði belirtilen genelgede, "Ayný bina ve ayný bahçede eðitim veren okullarnda yapýlacak ortak sýnav uygulamasýnda öðrencilerin sýnavda dikkatlerinin daðýlmamasý ve sýnavýn sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alýnacaktýr. Her bir ders sýnavý için sýnav salonlarýna 20'þer öðrenci yerleþtirilmiþ olup, öðrencilerin sýralara tek tek oturtulmasý gerekmektedir. Ancak, sýnav salonlarýnda 20'þer sýranýn sýðmadýðý özel yada devlet okullarýnýn olduðu belinmektedir. Bu okullarýn sýnavdan önce tespit edilip bu tür okullar için bir salonda sýnava girecek öðrenciler için 2 salon planlamasýnýn yapýlmasý ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öðretmenin görevlendirilmesi saðlanacaktýr" denildi. Bakanlýk genelgesinde, okul müdürlüklerinin almasý gereken önlemlerde sýralanýrken, öðrencilerin yanlarýnda sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çaðrý cihazý, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletiþim araçlarý ile her türlü bilgisayar özelliði taþýyan cihazlarý bulundurmamalarýnýn saðlanmasý istenildi. Sýnav yapýlacak olan salonun duvarlarýnda eðitime yardýmcý meteryal bulunan okullardan sýnav günlerinde bu materyallerin üzerinin kapatýlmasýný istenilen genelgede, þöyle denildi: "Öðrenci velilerinin ve görevli olmayan kiþilearin sýnav salonlarýnýn bulunrduðu binalara giriþlerine izin verilmeyecektir. Her dersin sýnavý baþladýktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öðrenciler sýnava alýnacak bu öðrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sýnavýnda ilk 20 dakika süresince öðrenciler sýnav salonunu terk etmeyeceklerdir. Ýlk 20 dakika tamamlandýktan sonra sýnavý tamamlayan isteyen öðrenci çýkabilecektir. Okullarda emniyet görevlileri tarafýndan üst aramasý yapýlmayacaktýr, ancak sýnav evrak kutularýnýn açýlmasý sýrasýnda her okulda bir emniyet personeli bulunacaktýr. Bina sýnav komisyonunun kutu açma ve kapama iþlemleri ile ilgili tutanaklarý hazýrlarken emniyet görevlisi de bu tutanaklarý imzalayacaktýr. Soru kitapçýklarý Bakanlýða geri gönderilmeylecektir, sýnav tamamlandýktan sonraki Pazartesi günürden itibaren soru kitapçýðý isteyen öðrencilere verilecektir."(dha)

16 16 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Boðaziçi Akademi öðretmenleri unutmadý Çok sayýda öðrenci ve velinin katýlýmýyla tören düzenlendi. 24 Kasým Öðretmenler Günü sebebi ile düzenlenen organizasyonda bazý okul yöneticileri ve Boðaziçi Akademi de görevli öðretmenlere hediyeler verildi. Öðretmenlerin bir kýsmýnýn derste olduðu sýrada sürpriz bir þekilde sýnýflarýna giden EKA- DER yöneticileri, çeþitli hediyelerle eðitimcilerin Öðretmenler EKADER yöneticileri, çeþitli hediyelerle eðitimcilerin Öðretmenler Günü nü kutladý. Günü nü kutladý. Dýþarýda devam eden törende Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü Ahmet Gömeç ve Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr a hediyelerini EKADER Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Aktaþ verdi. Çok sayýda öðrenci ve velinin katýlýmýyla gerçekleþen Öðretmenler Günü kutlamasýnda Boðaziçi Akade- 24 Kasým Öðretmenler Günü sebebi ile düzenlenen organizasyonda bazý okul yöneticileri ve Boðaziçi Akademi de görevli öðretmenlere hediyeler verildi. mi Arapça dersi öðretmeni ve ayný zamanda Ýlahiyat Fakültesi Yabancý Uyruklu Öðretim Görevlisi olan Dr. Qays Abdullah Mohammed ile birlikte 32 eðitimciye hediye verildi. Hat öðretmeni Mesut Karaca ya hediyesini veren Boðaziçi Gýda Bankasý Sorumlusu Kerep Aksoy, Bana bir harf öðretenin kýrk yýl kölesi olurum cümlesini iyi bir þekilde tefekkür etmenin öðretmenliðin ne kadar önemli bir meslek olduðunu ortaya koyduðunu söyledi. Kendisi de bir öðretmen olan EKADER Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Kayalar a Boðaziçi Akademi Müdürü Dursun Cevizci tarafýndan hediye verilmesiyle program sona erdi. Kar lastiði olmayana Bolu Daðý yasak Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordiantörlüðü, Çorum mer- ve ilçe köylerinde programlý enerji kesin- Çkez tisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, bugün saatleri arasýnda TEÝAÞ tarafýndan Çorum TM-2 nin kýrsal fiderinde bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum merkez Salur, Aslanköy, Eþençay köyü ve Mahallesi, Tozluburun, Kumçelteði köyleri, Sungurlu yolu ve Alaca yolundaki köylerin tamamý, Sungurlu ilçesi Kula ve Paþaçiftliði köyleri, Uðurludað ilçesi Kýrköy, Kýr Çiftliði, Eskiçeltek, Ambarcý, Yeni Yapan, Boztepe, Belkavak, Köpeç, Küçük Erikli, Büyük Erikli, Kara Evliya, Ýrice, M. Ali Çiftliði, Kalenderoðlu, Kara Hacý, Üçdam, Yarýmca, Karakýsýk, Saðpazar, Kavakkýrý, Köpüklü Kavakkýrý, Resuloðlu köylerine elektrik verilemeyecek. Kaygan yolda kaza yaptý U ðurludað Belkavak Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada 3 kiþi yaralandý. P.N.C. isimli sürücü aracýyla giderken yaðýþtan dolayý kayganlaþan Belkavak Köyü yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attý. Kazada iki çocuk ve sürücü yaralandý. Durumu aðýr olan yaralýlar Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Türkiye'nin önemli geçiþ güzergahlarýndan biri olan Bolu Daðý'nda, kýþ tedbirleri toplantýsý yapýldý. Otomobil kamyonla çarpýþtý, 3 ölü üksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar YKurumuna (KYK) burs baþvurusunda bulunacak öðrenciler, taahhütnameyi noterde tasdik ettirmeyecek, KYK'ya teslim edecek. Maliye Bakanlýðý ile Gençlik ve Spor Bakanlýðýnca hazýrlanan "Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" Resmi Gazetenin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. ürkiye'nin önemli ge- güzergahlarýndan Tçiþ biri olan Bolu Daðý'nda, kýþ tedbirleri toplantýsý yapýldý. Toplantýda kýþ lastiði olmayan araçlarýn trafiðe çýkmasýnýn yasaklanmasý kararlaþtýrýldý. Geçtiðimiz yýl çok tartýþýlan kýþ lastiði uygulamasýnda tarih yaklaþtý. Geçen yýl yürürlüðe giren yönetmelik sebebiyle, 1 Aralýk-1 Nisan tarihleri arasýnda kýþ lastiði takma mecburiyeti uygulanacak. Uygulama ile kýþ lastiði olmayan yolcu ve eþya taþýyan ticari araçlarýn Bolu Daðý'ndan geçiþi engellenecek. Böylece kýþ þartlarýna uygun lastik kullanmadýðý için yolda kalan ve ulaþýmý olumsuz yönde etkileyen araçlarýn sebep olduðu yol kapanmalarý en aza indirilecek. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn aldýðý bu karar doðrultusunda geçen yýl uygulama yapýlmýþtý. Bu yýl alýnacak tedbirlerle ilgili ise toplantý yapýldý.(cý- HAN) orum un Alaca ilçesinde bir otomo- ile kamyonun çarpýþmasý sonucu Çbil meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Hatay dan Sinop a gittiði belirtilen Özcan Yiðit (30) yönetimindeki 31 FD 556 plakalý otomobil Zile kavþaðýna geldiði sýrada Sinan Girvan (46) yönetimindeki kamyonla çarpýþtý. Kazada otomobilde bulunan Veliye Atahan Tuncer olay yerinde hayatýný kaybederken, Özlem Yiðit ve Yusuf Tuncer ise kaldýrýldýklarý Alaca Devlet Hastanesi nde hayatýný kaybetti. Yaralý sürücü Özcan Yiðit ise Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Burs baþvurularýnda o þart kaldýrýldý Deðiþiklikle Yönetmeliðin 15'inci maddesindeki "taahhütnameyi noterde tanzim ve tasdik ettirme" koþulu çýkarýlarak madde yeniden düzenlendi. Buna göre, burs almaya hak kazanan öðrenci, metni ve alýnma usulü Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünce hazýrlanan taahhütnameyi Kuruma vermekle yükümlü olacak. Öðrencinin tabi olacaðý mükellefiyetler, öðrenciden alýnacak taahhütnamede ayrýca belirtilecek. (AA) Çorum Hitit Dernekler Federasyonu üyeleri, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar ý ziyaret etti. Hitit Derneði Yaþar dan memnun Ziyaret Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Meclis Baþkaný Ýlker Çelik önderliðinde gerçekleþti. orum Hitit Der- Federasyo- Çnekler nu üyeleri, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar ý ziyaret etti. Sohbet havasýnda geçen ziyarette federasyon üyeleri, Siz Ankara ya bir umut ýþýðý oldunuz. Herkes sizin baþarýlarýnýzý konuþuyor diyerek Yaþar a takdir ve tebriklerini iletti. Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Meclis Baþkaný Ýlker Çelik önderliðindeki heyeti makamýnda aðýrlayan Yaþar, konuklarýna Yenimahalle nin hizmetlerinden ve ilçedeki huzur ortamýndan söz etti. Yenimahalle de Muharrem ayýnýn acýsýnýn da, Ramazan ýn coþkusunun da yaþandýðýný kaydeden Yaþar, Ayrýþmak deðil bütünleþmek gerek. Biz Yenimahalle de bunun için çalýþýyoruz. Camilere destek verdiðimiz kadar Alevi vatandaþlarýmýza da hizmet ediyoruz. Belediye olarak Türkiye de ilk defa bir cemevi yapmýþ olmanýn gururunu yaþýyoruz. Yapýmý tamamlanan ve içerisindeki cemevi ile Alevi vatandaþlarýmýza dört dörtlük bir hizmet verecek olan Batýkent Kültür Mer- Federasyonun Yenimahalle de aþure etkinliði düzenleyeeceði belirtildi. kezimizin açýlýþýný býrakabilmek diye olacaðýz diyerek Yaþar a önümüzdeki günlerde gerçekleþtireceðiz. Bu konuþtu. Çelik ise, Yenimahalle desteklerini ilet- ti. Federasyonlarýnýn Belediye- faaliyetlerine de deðiti. önemli günde sizleri de yanýmýzda görmek si nin her kesimden nen Çelik, federasyon isteriz. Amacýmýz kamu kaynaklarýný akýllý- topladýðýna vurgu ya- bir Aþure Günü düzen- insanýn takdirlerini olarak Yenimahalle de ca kullanarak kalýcý parak, Yolunuz çok lemek istediklerini eserler yapmak ve arkamýzda hoþ bir seda açýk. Bizler de her zaman sizlerin sözlerine ekledi.(ýha) yanýnda

17 PERÞEMBE 28 KASIM Yüksek Öðretim Kurumu'nun geçen Nisan'da kamuoyuna açýkladýðý verilere göre Türkiye'de üniversitelerde 7300 civarýnda engelli öðrenci bulunuyor. Bu öðrencilerin engellerinin çeþitliliði var, elbet. Ýþitme engelliler ve aðýr iþitenler, görmeyen ve az görenler, fiziksel engelliler, dikkat eksikliði yaþayan, psikolojik sorunlarý olan, öðrenme güçlüðü olan, kronik saðlýk sorunlarý olan, geçici yetersizlikleri olan bireyler bu büyük gurubun içinde Tüm zorluklara raðmen, üniversite aþamasýna gelmiþ gençlerimize eðitimlerinin önündeki engelleri kaldýrmak artýk "Engelsiz Üniversite" sloganýyla üniversitelerimizin görevi haline gelmiþtir. Nedir Engelsiz Üniversite? Engelsiz üniversite, üniversitelerin, engelli öðrencileri (ve yaný sýra engelli akademik ve idari personeli) için eriþilebilir ve ulaþýlabilir olmasýnýn saðlanmasý için planlanan ve uygulanan hizmetleri ifade ediyor. Eriþilebilir olmak, öðretim alýrken karþýlaþýlan engelleri kaldýrmayý ifade ediyor. Örneðin, görme engelli bir öðrencinin olduðu bir sýnýfta bir grafik gösterip o grafiði tarif ya da tasvir etmeden "gördüðünüz gibi" deyip geçilmemesi için akademisyenin farkýndalýðýnýn saðlanmasý ve varsa ilgili düzenlemenin yapýlmasýný ya da öðrenme güçlüðü olan bir gencimize akran desteði ile ek çalýþma yapmasýný saðlamayý Ulaþýlabilir olmak ise öðretim mekânlarýna ulaþmadaki engellerin kaldýrýlmasýný, yani mimari düzenlemelerin uygun hale getirilmesini ifade ediyor. Örneðin, fiziksel engelli öðrencinin eðitim aldýðý binada giriþlerin ona engel olmayacak þekilde düzenlenmesi ya da ders aldýðý sýnýfýn düzenleme yapýlýrken zemin katta atanmasýný Bu nedenle, "Engelsiz Üniversite", " Herkes için Üniversite" demek "Herkesin eriþtiði, ulaþtýðý yararlandýðý bir üniversite" demek "Engelsiz Üniversite", bir ideal Üstelik gerçekleþebilecek bir ideal! Ne yazýk ki zihinlerimiz, engellilerin baþarabilecekleri hakkýnda pek çok engelle doludur. Ýþte engelliliði saran ve sürekli tekrarlanan efsanelerden birkaçý: Efsane: "Görme engelli insanlar eðitim veya isleri ile bas edemiyorlar çünkü ya materyali okuyamýyor ya da yazýlý metinler üretemiyorlar." Gerçek: Büyük yazý veya büyüteç aletleri birçok görme 1 Aralýk tan sonra zorunlu S GK, ''Biyometrik Kimlik Doðrulama Sistemi''ni 1 Aralýk'tan itibaren zorunlu hale getiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazý usulsüzlüklerin önüne geçmek ve vatandaþlarýn özel hastane ile týp merkezlerinden daha hýzlý ve verimli saðlýk hizmeti alabilmelerine imkan saðlayacak ''Biyometrik Kimlik Doðrulama Sistemi''ni 1 Aralýk'tan itibaren zorunlu hale getiriyor. SGK Koordinatör Ýl Müdürü Mehmet Uzun, ilk etapta ikinci basamak saðlýk hizmeti veren özel hastaneler ve týp merkezlerinde uygulamaya baþlanan sistemin 20 pilot ilde baþarýyla uygulandýðýný söyledi. Sistemin uygulanmasý için hazýrlýklarýn tamamlandýðýný anýmsatan Uzun, ülke genelinde zorunlu hale gelecek avuç içi damar tarama cihazlarýnýn ilgili kurumlara yerleþtirildiðini ifade etti. Bir süredir söz konusu saðlýk kurumlarýna gelen hastalarýn büyük çoðunluðunun avuç içi damarlarýnýn tarandýðýna dikkati çeken Uzun, þöyle devam etti: ''Biyometrik Kimlik Doðrulama Sistemi'ne zorunlu olarak 1 Aralýk'ta geçilecek. Uygulamayla vatandaþlarýmýz özel hastanelere geldiklerinde avuç içlerini 1-2 saniye içerisinde okutup saðlýk hizmeti alabilecekler. Hatta kimliklerini evde unutan vatandaþlar avuç içlerini cihaza tanýmladýktan sonra da hizmet alabilecekler. Bu uygulama ilk etapta ikinci basamak saðlýk hizmeti veren özel hastaneler ile týp merkezlerini kapsýyor.' T.C. ÇORUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2013/775 Esas ÝLAN Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih: 17/09/2013, Sayý: 2013/775 Esas, Karar No: 2013/168 sayýlý kararý ile; Çorum ili Merkez ilçesi Büyükgülücek Köyü, 43 Cilt No: 6 nolu hanede kayýtlý T.C kimlik numaralý Rüveyde Þahin isminin RÜVEYDA ÞAHÝN olarak düzeltilmesine, tashih sekli ile nüfusta tesciline karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 08/10/2013 Resmi ilanlar: (Basýn: 1276) týp fakülteleri Týp fakültesi hastanelerinde 2014 yýlýnda uygulanacak Uzun, uygulamanýn ülke genelindeki týp fakültesi hastanelerinde de 1 Eylül 2014'ten itibaren zorunlu hale geleceðini söyledi. Sistem sayesinde vatandaþlarýn hýzlý ve güvenli saðlýk hizmeti alacaklarýný ifade eden Uzun, geçmiþte yaþanan bazý usulsüzlüklerin de önünü geçileceðini belirtti. Kurum olarak teknolojiyi sonuna kadar kullandýklarýna iþaret eden Uzun, "Bu sistem ciddi bir aksilik olmazsa devrim niteliðinde sonuçlar vereceðine inanýyorum. Kamuoyunu sistem hakkýnda ulusal ve yerel medya aracýlýðýyla yapýlan haberlerle, daðýtýlan broþür, el ilanlarý ve çeþitli toplantýlarla bilgilendirmeye çalýþtýk" diye konuþtu. Vatandaþlardan uygulama için son günü beklemeden en yakýn özel hastane veya týp merkezine gidip avuç içlerini taratýp sisteme dahil olmalarýný isteyen Uzun, aksi halde uzun kuyruklarýn oluþabileceðini kaydetti. Engelsiz üniversiteye doðru ekabet Kurumu, RÇorum'da yapý denetim hizmetleri alanýnda faaliyet gösteren bazý T.C. Örnek No: 25* ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/10 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 26/11/ Ýhale Tarihi : 24/01/2014 günü, saat 14:30-14:40 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 10/02/2014 günü, saat 14:30-14:40 arasý. Ýhale Yeri : CAN YEDÝEMÝN FEN LÝSESÝ CAR NO 33 MERKEZ ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 38 D 7396 Plakalý, 2011 Model, FORD Marka, CCK1 Tipli BL84224 Motor No'lu,NMOK 13TEDF BL84224 Þasi No'lu Beyaz renkli, Hasarsýz, arka lastikleri saðlam, ön lastikleri orta saðlamlýkta, ön sol iç sis lambasý kýrýk, yarý römork çekici (ÝÝK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar: (Basýn: 1272) Yrd. Doç. Dr. Nur ÞAT Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü firmalarýn, rekabet hukukuna aykýrý hareket ettikleri gerekçesiyle sözlü savunmalarýný aldý. Rekabet Kurumundaki toplantý, Kurul Baþkaný Nurettin Kaldýrýmcý baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýya, bazý þirketlerin temsilcileri katýldý. Soruþturma heyeti, þikayet üzerine 2012'de konuya iliþkin araþtýrma baþlatýldýðýný, bu yýlýn ocak ayýnda sürecin soruþturmaya dönüþtüðünü kaydetti. Heyet, rapordaki iddialarýn, genel olarak söz konusu yapý denetim firmalarýnýn, bir havuz sistemi kurarak iþ paylaþýmý yaptýklarý, iþ daðýlým sistemi kurduklarý yönünde olduðunu ifade etti. Heyet, 2011 baþýndan itibaren devam ettirerek 2012 sonlarýnda bitirilen bu süreçte, ayný zamanda bir biliþim firmasýndan da destek alýndýðýnýn tespit edildiðini belirtti. Bu çerçevede heyet, söz konusu firmalar hakkýnda Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun'un 4. maddesi kapsamýnda ceza talebinde bulundu. Söz alan firma temsilcileri, haklarýndaki iddialarý kabul etmedi. Kurulun, soruþturmaya iliþkin nihai kararýný 10 Aralýk 2013'te açýklamasý, karar, bu tarihten önce alýnýrsa Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulmasý planlanýyor.(aa) problemi olan insanlara yardýmcý olabilir. Ekran okuyucularý, ses tanýma, okuma ve tarama aletleri ve ekran büyütme yazýlýmlarý gibi destekleyici teknoloji yazýlýmlarý görme engelli insanlarýn okuyup çalýþmalarýna olanak saðlýyor. Efsane: "Ýþitme engelli insanlar telefon kullanmalarý gereken yerde çalýþamazlar." Gerçek: Ýþitme engeli olan insanlarýn çoðu artakalan bir duymaya sahiptirler ve iþitme cihazlarýna takýlý bir eklentiyi kullanarak iþitme cihazlarýný telefon fonksiyonlarýna yönlendirerek telefonu kullanabilirler. Tamamen iþitme engelli olan insanlar da bilgiyi metine çevirerek ekranda görüntüleyen bir sistemi kullanabilirler. Efsane: Fiziksel engeli olan insanlar üniversiteye gidemez çünkü binalarýn çoðunda merdiven vardýr. Gerçek: Merdivenli binalara rampa veya asansörle rahatlýkla eriþilebilir. Efsane: Engeli olan insanlarýn yazýlý sýnav veya son teslim tarihi gibi stresli durumlara sokulmamalýdýr. Gerçek: Engelli insanlar için stres, hayata katýlamamaktýr! Onlarýn da hayatlarýnda Orhan Veli'nin deyiþiyle "bir iþ yapmanýn saadetine" olan ihtiyaçlarýný görmezden geliyoruz. Efsane: "Engelliler, çalýþmadan derslerini geçerler, çünkü onlarý kayýran hocalarý vardýr." Gerçek: YÖK bu tür uygulamalarý hoþ görmemekte, ciddi yaptýrýmlar uygulamaktadýr. Bunun da ötesinde, tüm zorluklara raðmen üniversiteye gelen gençlerin böyle uygulamalarý reddettikleri bir vakýadýr. Çünkü öncelikler kendilerine saygý duymaktadýrlar. Örneðin, Boðaziçi Üniversitesi tarih bölümünde okurken onlarýn Osmanlýca dersinden muaf olmalarý önerisine karþý çýkmýþ görme engelli öðrenciler, Osmanlýca'da bilgisayar ekranýný sesli okuyan bir yazýlým tasarlayarak dersi almalarý önündeki engeli kendileri kaldýrmýþlarýdýr. Efsane: "Engelliler okusa da iþ bulamazlar." Gerçek: Duyarlý firmalarýmýz ve kamu kurumlarýmýz bunun böyle olmadýðýnýn kanýtýdýr. Engellilerin istihdamý konusunda yapýlan bilimsel çalýþmalar da engellilerin, örneðin telefon operatörlüðü dýþýnda pek çok iþi yapabilecek durumda olduklarýný ispatlamaktadýr. Yeter ki iþ dünyasý kapýlarýný açsýn. Sanýrýz gerçek engel, bir baþkasýný ihtiyacýna zaman ve emek ayýrmaktan imtina ediþimizde duruyor! Neyse ki duyarlýlýðýn arttýðý bu yýllarda, YÖK, üniversite hayatýna iliþkin olarak gerekli adýmlarý attý yýlýnda onaylanan, 2010 ve 2013 yýllarýnda deðiþikliklere uðrayan "Yüksek Öðretim Kurumlarý Özürlüler Danýþma ve Koordinasyon Yönetmeliði"'ne baðlý olarak her üniversitede engelli öðrencilere destek hizmeti sunan birimlerin kurulmasý karar altýna alýndý. Bu çalýþmalarý paylaþýma açmak ve birlikte öðrenme süreci için her sene Engelsiz Üniversite Çalýþtaylarý, her sene, bir kentimizde, tüm üniversitelerin katýlýmýyla yapýlýyor. Hitit Üniversitesi de bu çerçevede, 2010 yýlýnda bir komisyon ile "Engelsiz Hitit Üniversitesi" çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Daha sonra, Eðitim-Öðretim ve Sýnav Yönetmeliði'mizdeki bu konuya iliþkin maddemizin uygulanmasý için 2012'de bir Senato kararý ile Engelli Öðrenci Birimi Yönergesi'ni de yayýmlamýþtýr Mart'ýnda da Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðünü kurarak çalýþmalara önemli bir ivme kazandýrýlmýþtýr. Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü, Rektöre baðlý olarak görev yapar. Her akademik birimimizde de bir akademisyenimiz görevlidir. Bu hocalarýmýz, öðrencilerimize en yakýn nokta bulunduklarýndan birim idarelerinin desteði ile birebir çalýþma yapar, koordinatöre haber, bilgi ve deneyimlerini aktarýrlar. Böylece üniversitemizin bu konuda bir bütün olarak hareket etmesini saðlarlar. Ýþimiz, Engelli öðrencilerin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eþit eriþimlerini saðlamak ve engelli öðrencilerin akademik, sosyal, kiþisel ve mesleki geliþimlerini destekleyen bir ortam oluþturmaya yönelik çalýþmalar yapmaktýr. Çalýþma ilkelerimiz, gizlilik, gönüllülük, saygý, eriþilebilirlik, akademik fýrsat eþitliði, geri bildirime açýklýk, sorumluluktur. Engelli öðrencilerin ihtiyaçlarýný ve karþýlaþtýklarý güçlükleri belirlemek, belirlenen ihtiyaçlarýna yönelik hizmetleri geliþtirmekte, sunmakta ve deðerlendirmekteyiz. Bunun yaný sýra engellilik alanýnda bilinç ve duyarlýlýk düzeyini artýrýcý hizmetler de sunmakta ve kentte de engelli STK'larý ile çalýþmalar yapmaktayýz. Hizmetlerimiz, engellilerin topluma tam ve etkin katýlýmlarýnýn saðlanmak ve engellilere seçim özgürlükleri, insanlýk onuru ve bireysel özelliklerine saygý göstermek çerçevesinde yapýlmaktadýr. Birim hizmetlerinden engel grubu ve yüzdesine bakýlmaksýzýn raporunu bize ileten tüm engelli öðrencilerimiz yararlanabilir. Bu hizmetleri þöyle örneklendirebiliriz: * Engelli öðrenciler için yönetmelik/yönergeler taslaklarýnýn hazýrlanmasý, güncellenmesinin saðlanmasý, * Engelli öðrencisi bulunan bölümlere danýþmanlýk hizmeti sunma, * Engelli öðrencimizin eðitim ihtiyaçlarýný hocalarýna ileten *akademik uyarlama mektubu* hazýrlama, * Engelli olmayan öðrencilerimiz, akademik ve idari personel için eðitim ve farkýndalýk çalýþmalarý yapma, * Engelli öðrencimize derslerinde not tutucu desteði saðlama, * Akranla ders takibi desteði saðlama, * Engelsiz kampüs çalýþmalarýna bilgi ve yön verme, * Sýnavlarýn yapýlýþý için uygunluk saðlama, * Etkinlik düzenlemeleri yapma, * Araþtýrma ve deðerlendirme çalýþmalarý yapma, * Ýlgili web sayfasýný güncel tutma, Unutmayýn ki üniversite, engelli bireylere, onlarý hayata katacak mesleki bilgi ve beceri kazandýrmak ve böylece somut bir kazaným saðlamak yönünden çok önemli bir rolü üstelenmektedir. Engelli bireylerin anne babalarýnýn *kendilerinden sonra ne olacaðý endiþesi ancak çocuklarýnýn eðitimini ilerletmesiyle sonlanabilir. Çünkü eðitim, bu bireyler için kendi seçimlerini yapabilme ve yaþayabilmenin teminatýdýr. Onlara, kendine güvenme ve topluma dâhil olmak için eðitim hayatýna davam etme azmi kazandýrmak sadece annebabalarýn görevi deðil tüm toplumumuzun bir sorumluluðudur. Lütfen siz de gönlünüzü engellilik çalýþmalarýna destek olmaktan eksik etmeyiniz. Bize ulaþmak, görüþ ve önerilerinizi aktarmak isterseniz: Hitit Üniversitesi Rektörlük Binasýnda giriþ kattaki Z 26 No.lu ofisteyiz. Telefonumuz E-postamýz ise 'dir. Çalýþmalarýmýza bir göz atmak isterseniz sizi adresimize bekleriz. Okula dönüþecek dershaneye teþvik verilecek Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn kapanmasý gündeme gelen özel dershane sahiplerine seslenerek, "Okullarýnýzý kurun size ucuz kredi ve vergi muafiyeti verelim" sözü gözleri son günlerde özel okullara verilen teþvik belgelerine çevirdi. Hürriyet'in haberine göre, hükümet yeni teþvik sistemi kapsamýnda özel okul kuran giriþimcilere vergi indirimi, sigorta primi iþveren hissesi ve gelir vergisi stopajý desteði veriyor. 53 þehirde 233 özel okul Ekonomi Bakanlýðý, bu yýlýn eylül ayýna kadar okul öncesi okul, ilkokul, ortaokul ve lise kurmak isteyen 233 kiþi ve kurum, hizmetler sektöründe teþviklerden yararlandýrdý. Özel okul kurmak için en çok baþvuru Ýstanbul, Ankara, ve Ýzmir gibi büyükþehirlere geldi. Giriþimciler Türkiye genelindeki 53 þehirde özel okul kurmak için devletin kapýsýný çaldý. Kiþiler baþta olmak üzere dernek ve vakýflarýn baþvuru yaptýðý þehirler arasýnda Hakkari, Rekabet Kurumu nda sözlü savunma Þýrnak, Siirt, Aðrý, Iðdýr, Elazýð gibi doðu illeri dikkat çekti. Bölgeler arasý farklý destek Devlet, yeni teþvik sistemi kapsamýnda bölgelere göre deðiþen oranlarda vergisel destekler veriyor. Devlet, özel okul kurmak isteyenlere geri kalmýþ illerin sýralandýðý 6. Bölgede 10 yýllýk gelir desteði, 10 yýl sigorta primi desteði, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 Yatýrýma Katýlým Oraný, 10 yýl da sigorta primi iþveren hissesi desteði verdi. Bakanlýk birinci bölgede yer alan Ýstanbul'da özel okul kurmak için baþvuranlara da KDVistisnasý ve faiz desteðinin yanýsýra, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatýrýma katký oraný, 7 yýl da siðorta primi iþveren hissesi desteði verdi. Baþvurular arasýnda özel Anadolu Lisesi, Saðlýk Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi yapmak isteyen giriþimciler de bulunuyor. Yapýlacak yatýrýmlar 80 öðrenciden bin 200 öðrenci kapasitesine kadar çýkýyor. Sadece eylül ayýnda özel okul kurmak için baþvuran 22 kiþi ya da kurum 104 milyon liralýk yatýrým yapmak için teþvik belgesi aldý. Baþvuran kurumlar arasýnda Bahçeþehir Okullarý, MEF Okullarý, Çaðrý Özel Eðitim Hizmetleri, CMT Gýda ve Ýnþaat, Rahmi Seymen Özel Eðitim Kurumlarý, Özel Tarabya Ýngiliz Okullarý, Özel Fatih Öðretim Ýþletmeleri, Mektebim Eðitim Kurumlarý, Okyanus Eðitim Kurumlarý, Yeni Özel Pendik Fen Dershanesi, Zümrüt Özel Eðitim ve Saðlýk Hizmetleri, Sema Eðitim Hizmetleri. ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

18 18 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Hitit play-off biletini erken aldý: 1-0 B ölgesel Amatör Lig 6. gruptaki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor hafta sonu Baðlum Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Mavi beyazlýlar dün Nevþehir,, Çankýrý yý tek geçti: 1-0 HAKEMLER : Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Yunus Dursun. NEVÞEHÝR HACIBEKTAÞ VELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ : Mustafa Miraç, Umut, Tugay, Ýsmail Ahmet, Nihat, Bekir, Ahmet, Emre Gülhan, Ömer, Yasin, Barýþ, Emre Varol, Mahir, Fatih, Oðulcan, Demir. ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝ- TESÝ: Ali, Ahmet, Çaðrý, Samet, Erkan, Onur, Özgür, Eray, Ramazan, Sercan Ateþ, Muzaffer, Barýþ, Ýbrahim, Mehmet, Sercan Gümüþ, Halit, Satýlmýþ, Ali. GOL: 17. dak. Umut (Nevþehir) Ýskilip Baðlum a hazýrlanýyor Ç Mimar Sinan sahasýnda yaptýðý antrenmanla Baðlum maçýnýn hazýrlýklarýný neþeli þekilde sürdürdü. Geçtiðimiz hafta Kastamonuspor deplasmanýndan puanla dönerek moral bulan Ýskilip Belediyespor da dün yapýlan antrenman sonunda Eray a doðum günü kutlamasý yapýldý. Ýskilip Belediyespor futbolcusu Eray Ýlksar dünki antrenman ardýndan 23 yaþýna girmesi nedeniyle arkadaþlarý tarafýndan hazýrlanan doðum günü pastasýnýn mumlarýna üfledi. Ýskilip Belediyespor, Baðlum Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. iseli Genç erkekler Lhentbolde bugün yarý final maçlarý oynanacak. Günün ilk yarý final maçýnda saat da Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Mehmetcik Anadolu Lisesi okullarý karþýlaþacak. Günün ikinci yarý final maçýnda ise saat de Eti Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi okullarý finale yükselmek için karþýlaþacak. Çorum Eskrim le tanýþacak Çorum da ilk kez Eskrim antrenörlük kursu açýlacak Aralýk tarihleri arasýnda BESYO da açýlacak olan kursa katýlmak isteyenlerin Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü nden veya Federasyon sitesinden detaylý bilgi alabilecekleri açýklandý. orum da ilk defa Eskrim Antrenörlük Kursu açýlacaðý öðrenildi. Olimpik bir branþ olan eskrimin sa katýlýmýn yükse olmasýnýn Çorum da Eskrimin ge- Çorum a özel bir önem verdiðine dikkat çekerek kur- Çorum da yaygýnlaþmasý amacýyla açýlacak olan kurs Aralýk tarihleri arasýnda Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu nda(besyo) düzenlenecek. Eskrim Ýl Temsilcisi ve Antrenörü Fatih Uysal Çorum da ilk defa Eskrim Antrenörlük Kursu düzenleneceðini söyledi. Uysal Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu nda düzenlenecek 1. Kademe Eskrim Antrenörlük Kursu nun Aralýk tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Kursa katýlmak için sporcu olma þartý bulunmuyor. 18 yaþýna girmiþ lise mezunu herkes kursa katýlabilir dedi. Eskrim Antrenörlük Kursu nun Çorum da açýlmasýnýn ayaða gelmiþ bir fýrsat olduðunu belirten Ýl temsilcisi Uysal, tüm BESYO öðrencilerini ve mezunlarýný, beden eðitimi öðretmenlerini eskrime ilgi duyan herkesi kursa katýlmaya davet etti. liþmesi adýna büyük önem taþýdýðýný ifade etti. Kursun baþlamasý ile birlikte Eskrim Federasyonu Baþkaný Müminhan Bilgin in kurs programý dahilinde Çorum a gelerek bazý temaslarda bulunacaðý bilgisini veren Uysal, Baþkan Müminhan Bilgin in öncülüðünde Eskrim Federasyonu nun eskrimi Türkiye genelinde yaymak adýna önemli adýmlar attýðýnýn altýný çizerek Baþkan Bilgin in Çorum a önem verdiðini bu nedenle kursun Çorum a alýndýðýný geliþmiþ bir þehir olan Çorum da eskriminde geliþmesini istediðini söyledi. KURSA KATILMAK ÝSTEYEN- LER Eskrim Antrenörlük Kursu na katýlmak isteyenler Eskrim Federasyonu nun internet sitesinden detaylý bilgilere ulaþabilirler. Öte yandan Ýl Temsilcisi Fatih Uysal da gerekli bilgiler için isteyenlerin nolu telefondan kendisine Uysal, Eskrim Federasyonu nun Fatih Uysal ulaþabileceklerini belirtti. SAHA: 1 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Celal Bayraklý, Mahmut Selçok, Ahmet Ecevit. ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Volkan, Adem, Ýlker, Alparslan, Tugay, Eftal, Medet, Doðancan, Mustafa Veran, Burakhan, Oðuzhan, Batuhan, Mehmet, Emre, Burak, Zakir, Hüseyin, Veysel. YOZGAT BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ: Sefa, Mehmet, Hüseyin, A.Latif, Atakan, Osman, Yusuf, Anýl, Mustafa, Süleyman, Engin, Alparslan, Ahmet, Nuri, Cihangir, Huzeyfe, Yaþar. GOL: 60. dak. Batuhan (Hitit Üniversitesi). Bugünki maçlarý kazanan okullar yarýn finalde U 17 de final gibi maç 17 Final Grubunda þampiyon bu akþam oynanacak UÇorumspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçtan sonra belli olacak. Dört takýmýn mücadele ettiði final grubunda beþinci hafta maçýnda lider Çorumspor ile en yakýn takipçisi Çorum Belediyespor bugün ikinci maçta karþýlaþacaklar. 2 nolu sahada saat de baþlayacak maç öncesinde Çorumspor dört maçýndan galibiyetle ayrýlarak 12 puanla lider durumda bulunuyor. Çorum Belediyespor ise dört maçta topladýðý 9 puanla ikinci sýrada yer alýyor. Bugün oynanacak maçta Çorumspor beraberlikle bile ayrýlmasý halinde þampiyonluðu garantileyecek. Çorum Belediyespor un ise þampiyon olabilmesi için rakibini iki ve daha farklý skorla yenmesi gerekiyor. Ligin ilk yarýsýnda oynanan maçý Çorumspor 2-0 kazanmýþtý. Maçý Gökhan Yumlu yönetecek Ýl Hakem Komitesi bu akþam oynanacak Çorumspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maça ilimiz ulusal yardýmcý hakemlerinden Gökhan Yumlu yu atadý. Maçýn yardýmcý hakemleride Serhat Sarkandý ve Emre Alagöz. Gençler Hentbol de yarý final günü Kamu-Sen turnuvasýnda finalin adý kondu ürkiye Kamu-Sen 3. THalý Saha Futbol Turnuvasýnda finalistler belli oldu. Yarý final maçlarýný kazanan Mimar Sinan&Cumhuriyet ile Adliye takýmlarý finalde oynamaya hak kazandýlar. Hafta sonu Ticaret Meslek Lisesi Halý Sahasý nda oynanan yarý final ilk maçýnda Mimar Sinan&Cumhuriyet ile kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçýn- Dodurga takýmlarý karþýlaþtý. Maçýn ilk yarýsýnda Dodurga yakaladýðý iki mutlak gol pozisyonundan yararlanamamasý maçýn kaderini deðiþtirdi. Oldukça çekiþmeli geçen maçýn devrenin son bölümünde Mimar Sinan&Cumhuriyet taký- Üniversiteler 2. Lig grup maçlarýnda Hitit Üniversitesi ikinci maçýnda Yozgat Bozok Üniversitesi ni Batuhan ýn golüyle 1-0 yenerek son maçlar öncesinde final grubunda mücadele etmeyi garantiledi. Ç orum da devam eden Üniversiteler 2. Lig grup birinciliðinde Hitit Üniversitesi ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak final grubunda mücadele etmeyi garantiledi. Ýlk maçýnda Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi ni 3-2 yenerek iyi bir baþlangýç yapan Hitit Üniversitesi ilk gün maçýný kazanan tek rakibi Yozgat Bozok Üniversitesi ile dün grup birinciliði için karþýlaþtý. Kazanan takýmýn play-off vizesini alacaðý maç büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Ýlk yarýsý golsüz beraberlikle biten maçýn 60. dakikasýnda Batuhan ýn golüyle rakibi önünde 1-0 öne geçen Çorum Hitit Üniversitesi maçýn kalan bölümünde rakibine gol izni vermedi ve sahadan tek golle üç puaný alarak ayrýldý. Bu galibiyetle Hitit Üniversitesi grupta birinci olmayý garantiledi. Temsilcimiz bugün gruptaki son maçýnda ilk iki maçýný kaybettiði için hiç bir iddiasý kalmayan Çankýrý Karatekin Üniversitesi ile karþýlaþacak Bugün saat de Nevþehir Ha- ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl GMüdürü Haþim Eðer Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn (WUC 2016) Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde düzenlenecek olmasýndan dolayý büyük mutluluk duyduðunu belirten Haþim Eðer, Rektörü Prof. Dr. Alkan ýn göreve geldiði günden bu yana Hitit Üniversitesi nde büyük bir ivme kazandýrdýðýný vurguladý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak her zaman Hitit Üniversitesi nin yanýnda olduklarýný ifade eden Eðer, bundan sonra da Hitit cý Bektaþ Üniversitesi ile Yozgak Bozok Üniversitesi karþýlaþacak. Ýkinci maçta ise saat orumspor hafta sonu ÇSafranboluspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün sürdürdü. 2 nolu sentetik çim sahada Teknik Direktör Sunay Güneþ yönetiminde yapýlan çalýþmaya kadro dýþý býrakýlan Osman Boran ve Harun Gür ile okulda olan öðrenci futbolcular katýlmadýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti. Çalýþma daha sonra dar alanda çift kale maçla sona erdi. Sporcu sayýsýnýn az olmasý nedeniyle taktik çalýþmada Teknik Direktör Sunay Güneþ de forma giydi. Çorumspor Safranboluspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat de Hitit Üniversitesi ile Çankýrý Karatekin Üniversitesi mücadele edecekler. Eðer den Alkan a ziyaret Üniversitesi ile yapýlacak her türlü faaliyete destek vereceklerini belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum a ve Hitit Üniversitesi ne büyük yarar saðlayacak olan 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn baþarýlý geçmesi için gayret içerisinde olduklarýný, Hitit Üniversitesi nin çalýþmalarýnda kamu kuruluþlarý ve STK larla iþbirliði içerisinde olmaya önem verdiklerini belirterek Çorum da gerçekleþtirilecek olan sportif etkinliklerin tümünde Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü nden gerekli desteði aldýklarýný ifade etti. Safranbolu hazýrlýðý sürüyor mýndan Ali Doðan sakatlanarak hastaneye kaldýrýldý. Tedavisinin ardýndan döndüðünde ise takýmýnýn 6-3 lük galibiyetiyle teselli oldu. Ýkinci yarý final maçýnda ise Adliye ile Yavuz Sultan Selim arasýndaki maçta oldukça zorlu geçti. Turnuvanýn favorileri arasýnda gösterilen Yavuz Sultan Selim önünde Adliye özellikle savunmada baþarýlý bir performans gösterdi ve sahadan 4-1 lik galibiyetle aynýlarak finale yükselen ikinci takým oldu de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapacaðý antrenmanla sürdürecek. Mimar Sinan&Cumhuriyet - Adliye Türkiye Kamu-Sen 3. Futbol Turnuvasýnda yarý final maçlarýný kazanan Mimar Sinan&Cumhuriyet ile Adliye takýmlarý pazar günü saat da þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Turnuvada final maçý 1 Aralýk pazar günü saat da Ticaret Meslek Lisesi Halý Saha da oynanacak. Final maçýnýn arrdýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verilecek.

19 PERÞEMBE 28 KASIM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 28 KASIM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Network Yönetim Yazýlýmý alýmý Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 290 plakalý, 2011 model Citroen marka, kapalý kasa, Combi 1.4 HDI SX Plus tipli, gri renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Kültür Otoparký Saat: ARALIK Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilköðretim okullarý kýrtasiye alýmý Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Toplantý Salonu - Mimar Sinan Mah. No: 167 Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 2332 ada no, 53 parsel no, Yeniyol Mah. Gazi Cad. Mahalle/Mevkii, 10 katlý binanýn 3. kat 39 nolu baðýmsýz bölümünün satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý NFK Gençlik Merkezi eðitimci ve personel DÜZELTME Gazetemizin dünki nüshasýnda yayýnlanan Toplantýya Çaðrý ilanýnda dernek ismi Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði olacakken sehven yanlýþ çýkmýþtýr. Düzeltir, özür dileriz. YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz. A arasý sevk irsaliyeleri, A arasý faturalar, A arasý faturalar, A arasý faturalar, A arasý faturalar, A arasý 5 cilt sevk irsaliyesi, A arasý 5 cilt fatura, A arasý 5 cilt sevk irsaliyesi, A arasý 10 cilt sevk irsaliyesi, A arasý 10 cilt fatura kaybettik. Hükümsüzdür. Fila Oto Radyatörleri Ýmalat Tic. ve San. Ltd. Þti. Adres: Çepni Mah. Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 117 ÇORUM (Ç.HAK:3317) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim sýra numaralý taþýma irsaliyemi kaybettim. Hükümsüzdür. Recep MUMCU T.C.No: Karabayýr Köyü ÇORUM (Ç.HAK:3315) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum TC numaralý Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adem AK Osman oðlu 1966 Çorum Osmancýk Doðumlu (Ç.HAK:3316) YÝTÝK Maden Ýþleri Genel Müdürlüðünden ruhsatlý numaralý maden ocaðý teknik nezaretçi defteri kayýp olmuþtur. (Ç.HAK:3319) hizmet alýmý Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 112 ada no, 105 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kalorifer tesisatýnýn iþletilmesi ve kalorifer yakma hizmetinin yürütülmesi hizmet alýmý Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý kat: 8 Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hafif ticari araç kiralama hizmet alýmý Yer: Üçtutlar Mah., Çevre Yolu Bulvarý No: 10 Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 06 DF 8223 plakalý, 2011 model Peugeot marka, beyaz renkte kapalý kasa kamyonetin satýþý Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Yedieminli Otoparký/Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 38 BB 153 plakalý, 2012 model Fiat marka, 225 tipli beyaz renkte aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Cad. No: 75 Özkiremit yaný Kültür Yedieminli Otoparký/Çorum Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina yýkýmý yapým Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2865 ada no, 13 parsel no, Ýbrahimçayýrý Mah. Mahalle/Mevkii, bahçeli, iki katlý taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe Karacaören köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 11 adet arsanýn satýþý Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Adliyesi 9 kiþilik 2014 mali yýlý 12 aylýk temizlik hizmet alýmý Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2014 yýlý kalorifer yakýmý ve temizlik hizmet alýmý Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gazi Caddesi No: 66 Çorum Saat: ARALIK Bölge Müdürlüðü- 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 72 ( Amasya) ve 73 ( Çorum) Þube Þefliði yollarýnda kar mücadelesi yapýlmasý hizmet alýmý Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No:380 Atakum/Samsun Saat: Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul öðrencilerinin Ring Servis Hizmeti için binek amaçlý taþýt kiralamasý Yer: Üçtutlar Mah. Çevre Yolu Bulvarý No:10 Çorum Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 UF 291 plakalý, 2012 model Fiat marka Linea 1.3 M.JET95 HPtipli, Sedan cinsinde aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Karakaþlar Otomotiv Çevre Yolu Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum ilinde yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi binasý inþaatý ile altyapý ve çevre düzenleme yapým Yer: T. C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent Çankaya / Ankara Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FL844 plakalý, 2012 model, Ford marka, PT2 tipli, gri (kum) renkli, yük TOPLANTIYA ÇAÐRI Armoni Eðitim ve Kültür Derneði nin olaðan genel kurul toplantýsý tarihinde Çepni Mah. Ýnönü Cad. Aynalý Sokak No: 10/9 Çorum adresinde saat da aþaðýdaki gündemlere göre yapýlacaktýr. GÜNDEM 1- Açýlýþ ve Yoklama 2- Toplantý Divaný Teþekkülü 3- Toplantý Tutanaðýnýn imzalanmasý için divan heyetine izin verilmesi 4- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarýnýn okunup kabul ve müzakeresi 5- Gelir ve Gider hesaplarýnýn müzakeresi 6- Yeni dönem yönetim ve denetim kurullarýnýn ayrý ayrý ibrasý 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:3318) nakli kullaným amaçlý, dizel yakýtlý aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 658 ada no, 6 parsel no da kayýtlý 3.073,00 m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 01 YG 637 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü KK nolu Çorum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere Köprüsü nün yapýlmasý Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum / Samsun Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 55 BT001 plakalý, 2005 model, BMWmarka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - Çorum) Saat: ARALIK T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 905 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý Muhammen bedel: ,75 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TT141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 2014 T.C. Bayat Ýcra Dairesi Yeni mah. 40 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý Muhammen bedel: Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: ,00 TL Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 AT079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý Muhammen bedel: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Bay - Bayan Milli Eðitim Müdürlüðü nden sertifikalý Direksiyon Usta Öðreticileri alýnacaktýr Ýlgilenenlerin Özel Çorum Sürücü (Ç.HAK:3297) Kursu na müracaatlarý rica olunur. Mür. Tel: Mali Müþavirliðini yaptýðýmýz firmalara, firmalarýn iç muhasebesini yapabilecek deneyime sahip, piyasada kullanýlan programlarý kullanabilecek BAY ve BAYAN personel alýnacaktýr. Baylar için uzun süreli tecil veya askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Ýlgililerin e.posta adresine cv lerini göndermeleri veya nolu fax numarasýna fax çekmeleri rica olunur. Tüm baþvurular gizli tutulacaktýr. ADEM CANDAN Mali Müþavir (Ç.HAK:3299) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Acil Satýlýk Köfte Salonu Hazýr müþteri portföyü olan içerisinde 9 masalý 800 TL kiralý 300 TL cirolu doðalgazlý, içerisindeki tüm demirbaþlarýyla birlikte acil devren satýlýktýr. (Ç.HAK:3203) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Elemanlar Aranýyor Plastik fabrikasýnda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Güney Geri Dönüþüm Plastik Ltd. Þti. (Ç.HAK:3321) Satýlýk Kýymetli Dükkan Hürriyet Meydaný No: 14/A (Saat Kulesi Karþýsý) Modern Optik in bulunduðu dükkan sahibinden (Ç.HAK:3320) Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ön muhasebeden anlayan inþaat malzemesi satýþý yapabilen ve bilgisayarda stok programýný kullanabilen bayan eleman aranýyor. Müracaatlar þahsen yapýlmalýdýr. ÖZ YILDIZ ISI (Ç.HAK:3229) satýlýktýr. Mür. Tel: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/ Devren Satýlýk Ýþyeri Halen faal durumda 200 m2, 2 katlý, müþteri potansiyeli mevcut mobilya (Ç.HAK:3322) Adres: Ýskilip Yolu 1. Km. No: 41 Mür. Tel: aksesuar dükkaný satýlýktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D SELHAS MADEN KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Genel nitelikler: Grup Þirketimize baðlý, Çorum Organize Sanayi de bulunan fabrikamýzýn, Finans bölümünde görevlendirilmek üzere Operasyon Sorumlusu alýnacaktýr; Operasyon Sorumlusu Ön muhasebe bilen, Satýþ destek, tahsilat takibi ve fiziki sayým yapabilecek, Tercihen ticaret meslek veya yüksel okullarýn ilgili bölümlerinden mezun, MS Office programlarýna ileri düzeyde hâkim, Bayan Eleman aranýyor. Tel : (Ç.HAK:3305) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:3290) ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (Ç.HAK:3220) (Ç.HAK:3304) aranýyor. Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Küçük Sanayi Sitesi ndeki iþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3285) Bayan Eleman Aranýyor Seçkin Züccaciye de çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Döküm sektöründe çalýþtýrýlmak üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Büro iþlerinden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel:

20 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 ürkiye Futbol Antrenörleri Derneði (TÜFAD) Çorum Þu- Yönetimi Mustafa Alagöz e geçmiþ olsun mesajý ya- Tbesi yýnladý. Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada Çorum Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Çorum Þube Baþkaný ve Ýl Hakem Kurulu Gözlemci Atama Sorumlusu Mustafa Alagöz e geçirdiði ameliyat nedeniyle geçmiþ olsun dileklerini ilettildi. Açýklamada Çorum TÜFAD olarak tüm Çorum futbol antrenörleri adýna sevgili Mustafa Alagöz hocamýza acil þifalar dileyerek en kýsa zamanda aramýzda görmekten son derece mutlu olacaðýmýzý belirtmek istiyoruz. Ailesinede acil þifalar diler kýsa zamanda ayaða kalkmasýný Allah tan riyaz ederiz. Çorum futboluna daha verecek çok þeyleri olduðuna inanýyoruz. Bu nedenle kýsa zamanda saðlýðýna kavuþarak görevlerinin baþýna geçmesi en büyük diliðimiz. Geçmiþ olsun Mustafa Hocamýz denildi. Gül den kutlama ziyareti orum Belediyespor terdiklerini belirten Gül, ÇBaþkaný Zeki Gül futbolcularýnda yükselen form durumlarý ile di. dün yapýlan antrenmaný ziyaret ederek futbolcularla sohbet etti. Ligde la ilerlediklerini belirte- bu hedefe emin adýmlar- Gül son dört maçýndan galibiyetle ayrýlarak büyük bu azmi ve isteði ilk yarek Sizlerden isteðim bir çýkýþ yapan Belediyespor da Baþkan Zeki da sürdürerek devreyi lirýnýn kalan üç maçýnda Gül dün yapýlan antrenmaný ziyaret etti. Ýlk olamemizderlik koltuðunda bitirrak Teknik Heyet ile bir Çorum olarak bu süre sohbet eden Zeki takýma inanan ve güven Gül daha sonra futbolculara kýsa bir konuþma yor. Sizlerin bu perfor- her hafta biraz daha artý- yaptý. mansý baþarýyý getiriyor Gül, ligde son dört baþarýda þehrin size olan maçta ortaya koyduklarý inancý ve güvenini. Evrensekispor maçýndaki P performans ve kazanmalarýndan dolayý futbolcularý kutladý. Ligde sezon dolayý hepinizi tekrar mücadele ve futboldan baþý hedeflerine ulaþmak kutluyorum bunun hafta için yönetim olarak ellerinden gelen çabayý göscaðýmýz sonu evimizde oynaya- Çýksalýnspor TÜFAD dan Alagöz e geçmiþ olsun mesajý 015 Yýldýzlar Avrupa 2Basketbol Þampiyonasý aday adayý kadrosunun yapacaðý seçmelere iki Çorumlu çaðrýldý. 29 Kasým ile 1 Aralýk tarihleri arasýnda Ankara Arena da yapýlacak olan milli takým aday kadrosu çalýþmalarýna HE Kültürspor dan 2000 doðumlu Þeydanur Batan ile birlikte 40 sporcu bu çalýþmalarda milli takým teknik heyeti tarafýndan izlenecek. Mehmet Akif Ýlköðretim okulu öðrencisi Þeydanur Batan geçtiðimiz sezon okulu ile Mustafa Alagöz baþarýlý bir operasyon geçirdi gruplarda gösterdiði performansla dikkat çekmiþti. Þeydanur Batan ýn Beden Eðitimi Öðretmeni Hakan Kaya sporcusuun böyle bir çalýþmaya davet edilmesinden dolayý son derece mutlu olduðunu belirterek kendisine milli takým seçmelerinde de baþarýlýlar diledi. HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz da kulüpleri bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Þeydanur Batan ýn bu baþarýsýnýn kendilerini gururlandýrdýðýný belirte- maçýnda da devam etmesini bekliyorum de- konuþmanýn ardýndan antrenmanda bazý futbolcularla þakalaþtýktan sonra bir süre izleyip ayrýldý. Özbað dan rehavet uyarýsý Yýldýz Basketbol Milli Takým aday kampýna iki Çorumlu 2015 Yýldýzlar Avrupa Basketbol Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takým aday adayý kadrosunun Ankara da yapacaðý kampa Çorum HE Kültürspor dan Þeydanur Batman davet edildi. Ayrýca yine Kültürspor dan yetiþen ve geçen sezon TED Koleji ne Ankara TED Koleji ne transfer olan Bahar Uysak da milli takým kampýna davet edilen ikinci Çorumlu sporcu Yýldýz aday aday milli takým kampýna katýlacak HE Kültürspor dan Þeydanur Batman Kulüp Baþkaný, Basketbol Ýl Temsilcisi ve antrenörü ile birlikte rek burada göstereceði performansla Avrupa Þampiyonasý nda milli formayý giymesini temenni ettiðini söyledi. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen de Çorum adýna gurur verici bir geliþme olan Þeydanur Batan ýn milli takým aday adayý kampýna çaðrýlmasýndan dolayý son derece mutlu olduklarýný söyledi. Çalýþmalarýnýn milli takým kadrolarýna daha fazla sporcu yetiþtirmeye yönelik olarak devam edeceðini belirten Demet Gökmen Þeydanur a bu çalýþmalarda baþadýlar dileðinde bulundu. Gökmen ayrýca geçtiðimiz sezon HE Kültürspor formasý giyen ve Ankara TED Koleji ne transfer olan Çorumlu sporcu Bahar Uysak ýn da bu kampa davet edildiðini belirterek milli takýma iki sporcu göndermenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Liderlik maçýmýza tüm Çorumlularý bekliyoruz Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram yakaladýklarý çýkýþý Çýksalýnspor maçýnda da sürdürerek liderlik koltuðuna oturmak istediklerini söyledi. Özbayram bu maça tüm Çorumlularý beklediklerini ve bilet fiyatlarýnýn açýk 1 kapalý 5 lira olarak devam edeceðini açýkladý. orum Belediyespor Mali As Baþkanýmýz, siyasi parti il baþkanlarýný ve yönetim kurulu üyelerini, ÇBaþkaný ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, takým olarak bütün daire müdürlerini. Sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ve yöne- yakaladýklarý çýkýþý sürdürdüklerini ve bu hafta sonu oynayacaklarý ticilerini, spor kulübü yöneticilerini Çýksalýnspor maçýna tüm Çorumlularý beklediklerini söyledi. Çýksalýnspor maçýna bekliyoruz ve tüm taraftarlarýmýzý Pazar günkü Özbayram, son dört haftada dedi. aldýklarý galibiyetle zirveye ortak Tribün liderlerine af olduklarýný belirterek Bu hafta sonu lider Düzyurtspor un Ünyespor Özbayram, 68 Yeni Aksarayspor maçýnda yaptýklarý hareketlerin deplasmanýnda puan kaybetmesi ardýndan Yönetim Kurulu tarafýndan iliþikleri kesilen tribün liderle- bizimde Çýksalýnspor maçýný kazanmamýz halinde liderliðe oturacaðýzrinin daha sonra hatalarýný anlayýp özür dilemesi nedeniyle bu iki ispor affedildiðini ve yeniden tribün Bir anlamda liderlik maçý olarak gördüðümüz Çýksalýnspor maçý lideri olarak görevlerine devam ligdeki konumumuz itibariyle en edeceklerini açýkladý. önemli maçýmýzdan biri haline geldi. Çýksalýnspor un grupta bulunduðu konuma kesinlikle bakmýyo- Çorum Belediyespor Yöneti- Bilet fiyatlarý yine ayný Mustafa Özbayram ruz ve takým olarak son haftalara mi pazar günü oynanacak Çýksalýnspor maçýnda bilet fiyatlarýný de- oynadýðýmýz rakiplerimize hazýrlandýðýmýz ciddiyette bu maça hadeyiz. Sahada mücadele eden futmize düþeni yapmanýn çabasý içinzýrlanýyoruzbolcularýmýza sahip çýkmak onlarý ðiþtirmedi. Daha fazla taraftar desteði saðlamak amacýyla Düzyurt- maça motive etmek için taraftaramýza büyük iþ düþüyor. spor maçýnda olduðu gibi bilet fi- Bu maçta alacaðýmýz galibiyet ve Düzyurt un Ünye de puan kaybetmesi halinde liderlik koltuðuna oturacaðýz. Yönetim olarak gibi baþta Sayýn Valimiz, Ticaret ve tribün ise beþ lira olarak uygulama- Bu nedenle her zaman olduðu yatlarýný açýk tribün bir lira kapalý bizler bu zorlu mücadelede üzeri- Sanayi Odasý Baþkanýmýz, Meclis ya devam edecek. azar günü evinde Çýksalýnspor la karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana belinden rahatsýz olduðu için katýlmayan Okan tesisde tedavisini sürdürüyor. Kaleci Çaðrýcan ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antenmanda daha sonra istasyon hareketleri ile devam etti. Sahanýn deðiþik bölgelerine kurulan Ýstasyon aletlerinde çabuk kuvvet hareketleri yaptýran Teknik Direktör Sedat Özbað daha sonra yarý sahada kontrol pas yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan pas isabeti konusunda dikkatli olmalarýný isteyen Özbað daha sonra yarý sahada rakibe kendi alanýnda baský yaptýrdý. Hücum ve orta saha oyuncularýna rakibe baský uygulatan Özbað savunma oyuncularýndan da rakibe boþ alan býrakmamalarý uyarýsýnda bulundu. Antrenman daha sonra yarý sahada yapýlan taktik çift kale ile sona erdi. Teknik Direktör Sedat Özbað ýn futbolcularý ligde üst üste alýnan dört galibiyet rehavetinden kurtarmak için oldukça sert uyarýlarda bulunduðu gözlendi. Teknik Direktör Sedat Özbað çalýþma sýrasýnda yaptýðý uyarýlara cevap veren Macit i antrenmandan çýkardý. Salon yeni yollarý çamur Spor Lisesi ne yaptýralan salon hizmete açýldý. Ancak okulla salon arasýndaki yaklaþýk 100 metrelik yol yapýlmadýðý için sporcular çamurdan kurtulamýyor. Lisesi Okul Aile Birliði yapýmý tamamlanan SSpor Salonu nun çamurdan kurtulmasý için Bekir Bolat Balkan Þampiyonasý nda B ekir Bolat Wushu Balkan Þampiyonasý nda milli takým antrenörü olarak görev yapacak. 28 Kasým ile 1 Aralýk tarihleri arasýnda Hýrvatistan ýn baþkenti Zagrep te yapýlacak olan Balkan Wusu Þampiyonasý nda Bekir Bolat milli takým antrenörü olarak görev yapacak. Bekir Bolat geçen ay Malezya da yapýlan Dünya Büyükler Wushu Þampiyonasý nda da milli takým antrenörü olarak görev yaptý. okulla salon arasýndaki bölüme yol yapýlmasýný istiyor. Yönetici Aslan Özkaya, yeni yapýmý tamamlanan ve hizmete açýlan spor salonunun okulun büyük eksiðini giderdiðini ancak okulla salon arasýnda bulunan 100 metrelik bölüme öðrencileri çamurdan kurtarmak için bir yapýlmasý gerektiðini söyledi. Bu konuda Belediye den destek beklediklerini belirten Özkaya Salonun diðer eksiði olan minder ihtiyacý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Haþim Eðer in katkýsý ile giderildi. Okul Aile Birliði olarak Ýl Müdürümüze teþekkür ediyor ve ve öðrencilerimizi çamurdan kurtaracak yol yapýmý içinde Belediyemiz den ayný yaklaþýmý ve duyarlýlýðý bekliyoruz dedi.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı