Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye"

Transkript

1 (Ç.HAK:3136) Genel Merkez de Külcü ismi 28 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti de hafta baþýndan itibaren belediye baþkan adaylarý açýklanmaya baþlarken, bu hafta içinde Civciv Engelli Aracý Projesi nden övgüyle söz eden Vali Baþköy: Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye taþýyacak yegâne güç olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan geliþtirilen Civciv Engelli Aracý Projesi ni örnek gösteren Sabri Baþköy, inovasyonun üretime kattýðý deðere dikkat çekti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü KULÝS NOTLARI nda bugün Yüzde 90 Külcü, ama * SAYFA 2 DE Þahin, dün gece AK Parti nin Türkiye genelindeki illlerde baþkan adayý olacaðýný tahmin ettiði isimleri Twitter hesabýndan duyurdu. Gazeteci Þahin in tahminleri arasýnda Muzaffer Külcü de yer aldý. Önce Müftülük kutladý * HABERÝ 10 DA 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü bu yýl ilk Çorum Ýl Müftülüðü kutladý. Saðlýk Sen de yeni geliþme 1 Aralýk 2013 tarihinde yapýlmasý planlanan Saðlýk-Sen 4. Olaðan Genel Kurulu nýn, Çorum Ýþ Mahkemesi nin verdiði yürütmeyi durdurma kararýyla ileri bir tarihe ertelendiði belirtildi. * HABERÝ 2 DE Çorum un da içinde yer aldýðý bazý illerin belili olacaðý ifade edildi. Dün öðle saatlerinden itibaren Ankara kaynaklý haberlerde, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün yeniden aday gösterileceði iddialarý gelmeye baþladý. Külcü nün yarýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda yapýlacak il baþkanlarý toplantýsý için Ankara ya çaðrýldýðý ileri sürüldü. Öte yandan Radikal Ankara Temsilcisi Ömer * HABERÝ 6 DA Program, iþitme ve görme engellilerin Kur an okumalarý ile hoþ ve anlamlý dakikalara sahne Projenin fikir annesi Fatma Baþköy e Rektör Alkan tarafýndan teþekkür plaketi verildi. Nüfusta 40, motorlu Greyder 3. fabrikayý Çorum a kuruyor taþýtta 27. sýradayýz Ýskilip'te yaklaþýk 60 yýldýr ayakkabý üreticiliði yapan Kavsan Ayakkabý nýn markasý olan Greyder in 3. fabrikasý Çorum da inþa ediliyor. TUÝK verilerine göre, Çorum un nüfusta 40, motorlu taþýtta 27. sýrada olduðunu açýkladý. * HABERÝ 2 DE 29 milyon taþýt kredisi kullandýk Türkiye'de taþýt kredilerinin tutarý, eylül sonu itibariyle 8,2 milyar lirayý geçti. Çorum da ise TL miktarýnda taþýt kredisi kullanýldý. Çorum da ise TL miktarýnda taþýt kredisi kullanýldý. * HABERÝ 2 DE Ahmet Çörekçi ye 28 Þubat sorgusu * HABERÝ 11 DE Greyder'in 3. fabrikasý Çorum da açýlacak. * HABERÝ 5 DE TSO 4 yýllýk stratejisini belirledi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi, Odanýn 4 yýllýk stratejik planýný belirlemek üzere Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ýzmir'in Çeþme ilçesinde çalýþtay düzenledi. * HABERÝ 4 DE Ziyarette Karaçay-Çerkez Kültür Bakanlýðý Elbruz-Merkury Halk Danslarý Topluluðu da yer Çerkezler Hitit le iþbirliði yapacak Rusya Federasyonu içerisinde yer alan ve Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Kültür Bakaný Uali Yevgemukov ve Milletvekili Ali Aslanov ile beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. * HABERÝ 3 DE Çorum kýþa hazýr Çorum Valiliði'nce, il genelinde sorunsuz bir kýþ geçirilmesi hedefiyle baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi bünyesindeki kýþa hazýrlýk çalýþmalarý tamamlandý. Çalýþtayda Çorum TSO nun güçlü ve zayýf yönleri, avantaj ve dezavantajlarý ile iþ dünyasý ve Çorum için beklenti ve önerileri tespit * HABERÝ 5 DE

2 2 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Yüzde 90 Külcü, ama Parti'de temayül oldu, ardýndan Bu arada bazý belediye AKonlarca belirsiz yorum birbirini baþkan adaylarýnýn Baþkan kovaladý. Taraflar arasýnda çok ciddi Külcü'yü arayarak kutladýðý manipülasyon olduðundan mevzuya hiç bilgileri ulaþtý. Çorum girmedik. Belediyesi'nden yükselen yorumlar Ýktidar partisinde hafta baþýndan itibaren da, AK Parti Yerel Yönetimler belediye baþkan adaylarý açýklanmaya Baþkanlýðý'nýn görüþünün ayný baþlarken, bu hafta içinde Çorum'un da içinde minvalde olduðu þeklindeydi. yer alacaðý bazý illerin adaylarýnýn netleþeceði belirtiliyordu. Baðýmsýz kaynaklar ise, Önceki gece AK Parti belediye baþkan genel merkezden gelen duyumlarý adaylýðý ile ilgili Ankara'dan esen söylentiler oldu. Dün sabah teyit ediyordu. gazeteye geldikten bir süre sonra Belediye Baþkaný Muzaffer Yaþanan geliþmeler üzerine, AK Parti Genel Merkezi'nin Külcü'nün kuvvetle muhtemel yeniden aday gösterileceði bilgisi 'Çorum' açýsýndan da hareketlendiði ve Külcü'nün karþýsýnda yer yayýlmaya baþladý. Biz de geliþmeleri kýsaca alan cephenin adaylýðýný etkilemeye yönelik hamleler yaptýðý ileri 'ten duyurduk. sürüldü. Gün böyle bitmedi tabi. Külcü'nün adaylýðý duyumu bütün gün Siyasette resmi aðýzlardan açýklanmadan kesin bir dil kullanmak etkisini sürdürdü. sakýncalý. Çünkü her an her þey olabilir veya deðiþebilir. Geçtiðimiz Kulislerde yer alan iddialara göre, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir dönem yaþanýlan Faruk Özkader örneðinde olduðu gibi. Bozdað, önceki akþam Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile görüþtü. Bozdað, Külcü'nün yeniden aday gösterilmesi yönündeki talebi Külcü karþýtý hareketliliðin onun yeniden aday gösterilmesine aktardý. nasýl bir etki yapacaðý bir kaç gün içinde görülecek. Cuma günü yapýlacak il baþkanlarý toplantýsýnda n çýkacak sonuç önemli. Gece saat 00.10'dan itibaren Radikal Ankara Temsilcisi Ömer Bakalým Külcü karþýtý cephe sonucu deðiþtirebilecek mi? Þahin, AK Parti'nin Türkiye genelinde illerde tahmin ettiði belediye baþkan adaylarýnýn isimlerini Twitter'den duyurdu. Tahminler Bu arada son gelen duyuma göre, Muzaffer Külcü cuma günü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün ismi þu anda yeniden adaylýkta aðýrlýkta. Ancak arasýnda Külcü de vardý. Genel Merkez'e çaðrýldý. karþýsýnda bulunan cephenin geliþtireceði hamlelerin neticesi belirsizliðini koruyor. Çorum da kullanýlan taþýt kredisi ürkiye'de taþýt Tkredilerinin tutarý, eylül sonu itibariyle 8,2 milyar lirayý geçti. Ýstanbul'un taþýt kredisi borcu, 72 ilin taþýt kredileri toplamýný geride býraktý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de taþýt kredileri toplamý, eylül sonu itibariyle geçen yýlýn ayný dönemine göre BAÞSAÐLIÐI Deðerli büyüðüm Mehmet Tütüncü nün annesi, kýymetli arkadaþým Hikmet Tütüncü nün muhterem babaannesi Raife Tütüncü nün (Ç.HAK:3314) yüzde 7,87 artarak 8 milyar 279 milyon 73 bin liraya ulaþtý. Taþýt kredilerinin yarýsý 3 büyük kentte kullanýlýrken. Ýstanbul, en fazla taþýt kredisi alýnan il oldu. Ýstanbul'da kullanýlan taþýt kredilerinin miktarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 8,14 artarak 2 milyar 793 milyon 105 bin liraya yükseldi. Taþýt kredilerinin yüzde 33,74'ünün kullanýldýðý Ýstanbul, en az borçlu ilden baþlayarak sýralama yapýldýðýnda, 72 ilin taþýt kredisi toplamýný geçti. Çorum da ise TL miktarýnda taþýt kredisi kullanýldý. Ýstanbul'u, 810 milyon lira ile Ankara, 513 milyon lira ile Ýzmir takip etti. Böylece eylül sonu itibariyle Türkiye'de toplam taþýt kredilerinin yarýsý Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de kullanýldý. vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhumeye Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Sipahi Ýnþaat Selim Sipahi Nüfusta 40, motorlu taþýtta 27. sýradayýz ürkiye Ýstatistik TKurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek, TÜÝK tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre Çorum un nüfusta 40, motorlu taþýtta 27. sýrada olduðunu açýkladý. Eylül ayý sonu itibarýyla ülkemizde trafiðe kayýtlý olan adet taþýtýn % 51.5 ini otomobil, % 16.4 ünü kamyonet, % 15.3 ünü motosiklet, % 8.7 sini traktör, % 4.3 ünü kamyon, % 2.3 ünü minibüs, % 1.3 ünü otobüs, % 0.2 sini ise özel amaçlý taþýtlarýn oluþturduðunu kaydeden Çiçek, þunlarý kaydetti; Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý olan motorlu kara taþýtý sayýsý en yüksek 5 il sýrasýyla, Ýstanbul ( ), Ankara ( ), Ýzmir ( ), Antalya ( ) ve Bursa ( ) dýr. Çorum ile taþýt sayýsýnda 27. sýrada yer aldý. Taþýt sayýsý en az olan il 6782 ile Tunceli olmuþtur. Eylül ayýnda Türkiye genelinde adet aracýn trafiðe kaydý yapýlmýþtýr. Bu sayý Aðustos ayýna göre % Aralýk 2013 tarihin- yapýlmasý planla- 1de nan Saðlýk-Sen 4. Olaðan Genel Kurulu nýn, Çorum Ýþ Mahkemesi nin verdiði yürütmeyi durdurma kararýyla ileri bir tarihe ertelendiði belirtildi. 28 Ekim 2013 tarihinde Çorum merkezde Saðlýk-Sen delege seçimleri yapýlmýþtý. Ýlçeler ve merkezde bazý kurumlarda sandýða gidilmeden belirlenen delege listeleriyle ilgili Çorum Ýþ Mahkemesi'ne açýlan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararý vererek 13 Aralýk 2013 tarihine duruþma günü verdi. Saðlýk-Sen üyeleri tarafýndan yapýlan açýklamada, Vermiþ olduðumuz bu mücadele tüm üyelerimizin demokratik kazanýmlarý adýna verilen bir mücadeledir. Elde edilen kazanýmlar üyelerimizin gönülden destekleri ve katýlýmcý demokrasiye olan inançlarýnýn bir meyvesi olacaktýr. Bundan sonra devam eden süreçte bütün Saðlýk- Sen üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde, saðduyulu bir þekilde, herkesi kucaklayarak çýkmýþ olduðumuz bu yola devam edeceðiz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen, demokrasi ve adalet adýna bizlere bu gücü veren üyelerimize teþekkür ederiz. denildi. 10,4 artmýþtýr. Geçen yýlýn ayný ayýna göre artýþ ise % 12,2 olmuþtur yýlý Ocak- Eylül döneminde taþýt trafiðe kayýt olmuþ, buna karþýlýk adet taþýtýn trafikten kaydý silinmiþtir. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý adet artmýþtýr. Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý adet otomobilin % 41,5'i LPG'li, % 31,7'si benzinli, % 26,3'ü dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise % 0,5'dir. Saðlýk Sen de yeni geliþme TÜÝK tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre Çorum un nüfusta 40, motorlu taþýtta 27. sýrada olduðunu açýkladý. Ýþte 2023 Çorum nüfusu orum'un nüfusu 2023 yýlýnda Çdaha da azalacak. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun son verilerine göre Çorum'un nüfusu 2023 yýlýnda 474 bin 891'e gerileyecek. TÜÝK son yaptýðý araþtýrmada Türkiye'nin bütün illerinin 2023 yýlýnda ulaþacaðý nüfusu hesapladý. Buna göre Çorum'un nüfusu da azalarak 2023 yýlýna ulaþacak. Çorum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks:

3 Çerkezler Hitit le iþbirliði yapacak PERÞEMBE 28 KASIM 2013 R Karaçay Çerkez Cumhuriyeti yetkilileri Rektör Alkan ý ziyaret etti. Türkiye ile Rusya arasýnda kültürel iþbirliðinin artýrýlmasýnýn önemine dikkat çekildi. Mustafa Demirer usya Federasyonu içerisinde yer alan ve Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Kültür Bakaný Uali Yevgemukov ve Milletvekili Ali Aslanov ile beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Türkiye ile Rusya arasýnda kültürel iþbirliðinin artýrýlmasý anlamýnda Türkiye de bir dizi etkinlik düzenleyecek olan heyette, KaraçayÇerkez Kültür Bakanlýðý Elbruz-Merkury Halk Danslarý Topluluðu da yer aldý. Rektörz Alkan ile Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Kültür Bakaný Uali Yevgemukov arasýnda yapýlan görüþmede daha çok üniversite ile Karaçay Çerkez Cumhuriyeti nde bulunan ve YÖK tarafýndan denkliði kabul edilen üniversiteler arasýnda iþbirliði yapýlmasý konusu görüþüldü. Rektör Alkan, ülkemizde uygulanmakta olan deðiþim programlarý kapsamýnda bu ülke ile de iþbirliði yapmak istediklerini, ayrýca kültürel iþbirlikleri yapýlabileceðini ifade etti. Konuk Bakan Uali Yevgemukov ise, Türkiye ve Hitit Üniversitesi ile her türlü kültürel, eðitim ve benzer konularda iþbirliðine hazýr olduklarýný belirterek, zaten atalarýmýzdan gelmekte olan köklü kültürel baðlarýnýn bulunduðunu vurguladý. Üniversite ile yapýlacak olan iþbirliklerinden büyük memnuniyet duyacaklarýný belirten Yevgemukov, Rektör Alkan a gösterdiði yakýn ilgi ve samimi ev sahipliðinden dolayý teþekkür etti. Ziyarette Karaçay-Çerkez Kültür Bakanlýðý Elbruz-Merkury Halk Danslarý Topluluðu da yer aldý. Rektör, mevkidaþlarýný aðýrladý rdu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç, Artvin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, Gümüþhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýhsan Günaydýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan a, nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette bulunan Üniversite Rektörleri, Üniversiteleri hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak Rektör Alkan a çalýþmalarýnda baþarý dileklerini ilettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da Hitit Üniversitesine iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, Üniversiteler arasýnda yapýlacak olan her türlü iþbirliðine açýk olduklarýný ifade etti. Üç ilin üniversite rektörleri Alkan ý ziyaret etti. (Ç.HAK:3307) O 3 Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hayat Þýrýnga Fabrikasý ný ziyaret etti. Hayat Þýrýnga da üretimi inceledi H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite Sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte 1987 yýlýnda tamamý yerel sermayeden oluþan bir grup giriþimci tarafýndan kurulan Hayat Þýrýnga Fabrikasý ný ziyaret etti. Fabrika Yöneticileri Bülent Karafakýoðlu ve Hakan Kazancý nýn da yer aldýðý görüþmede çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Hayat Þýrýnga Fabrika Müdürü Fatih Zihar, sürekli kendini geliþtirme ve büyüme çabasý içerisinde olan firmanýn; þýrýnga, hipodermik iðne, pudralý ve pudrasýz steril ameliyat eldivenleri, pudralý ve pudrasýz týbbi iþlem eldivenleri üretimine devam ettiðini, üretimlerini geniþ satýþ aðý ile gerek yurtiçi, gerekse yurtdýþý pazarlarda son kullanýcý ile buluþturduðunu söyledi. Zihar, yerli üretici olarak ülke insanýna hizmeti ve yurtdýþý pazarlarda marka olmayý ilke edindiklerini kaydetti. Üniversitede geliþmelerin ve saðlýk alanýnda gelinen noktanýn memnuniyet verici olduðunu belirten Hayat Þýrýnga Fabrika Müdürü Fatih Zihar, Rektör Prof. Dr. Alkan a hitaben, Sizin kiþisel çabalarýnýz, güler yüzünüz Üniversiteyle iþbirliði yapmak isteyenlere büyük bir cesaret veriyor dedi. Üniversitelerin bulunduðu coðrafyalara katma deðer saðlamasý gerektiðini belirterek binalarýn ve kampüslerin dýþýna çýkýlarak yapýlan çalýþmalarýn daha verimli ve etkili olacaðýný belirten Rektör Alkan da, Hitit Üniversitesi olarak her alan- da gerçekleþen sektörel büyümede sanayici ve Çorum un geliþimine katký saðlamayý amaçladýklarýný dile getirdi. Týp Fakültesinin önemine deðinerek, Týp Fakültesi ile ilgili gelinen nokta hakkýnda bilgiler veren Rektör Alkan, hastanede büyük bilgi birikimi, tecrübe ve hekim altyapýsý ile birlikte Týp Fakültesi ne alýnan öðretim üyeleri ile çok güçlü bir iþbirliðine geçildiðini ve bu iþbirliðinin saðlýk alanýnda büyük geliþmelere yol açtýðýný ifade etti. Üniversite Güney Kampüsü nün saðlýk kampüsü olacaðýný da belirten Alkan, bu olumlu geliþmelerin daha da artmasý için Hitit Üniversitesi olarak hýz kesmeden çalýþmaya gayret ettiklerini kaydetti. Ziyarette fabrikanýn üretimi hakkýnda bilgi verildi. Fabrika Yöneticileri Bülent Karafakýoðlu ve Hakan Kazancý ile Hayat Þýrýnga Fabrika Müdürü Fatih Zihar, bilgi verdi.

4 4 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 TSO 4 yýllýk stratejik planýný belirledi Ç Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, TSO heyeti ile görüþtü. Çalýþtay TOBB ETÜ SEM Eðitmeni Dr. Yüksel Vardar'ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirildi. Vali Toprak, Çorumlu nun kadirþinas bir yapýya s ahip olduðunu belirtti. Ýzmir Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Baþaranhýncal ve Karadaþ ile görüþtü. TSO heyeti Vali Toprak ile sohbet etti. Mustafa Demirer orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi, Odanýn 4 yýllýk stratejik planýný belirlemek üzere Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ýzmir'in Çeþme ilçesinde çalýþtay düzenledi. TOBB ETÜ SEM Eðitmeni Dr. Yüksel Vardar'ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirilen çalýþtayda Meclis Üyeleri, 5 gruba ayrýlarak Çorum TSO nun güçlü ve zayýf yönleri, avantaj ve dezavantajlarý ile iþ dünyasý ve Çorum için beklenti ve önerileri tespit ettiler. Çalýþtayla ilgili Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ndan yapýlan açýklamaya göre, gün boyu süren grup çalýþmalarýnda elde edilen veriler, Dr. Yüksel Vardar tarafýndan bilimsel metotlar kullanýlarak rapor haline getirilecek. Bu rapor, Odanýn 4 yýllýk stratejik planýný oluþturacak. Çalýþtayýn açýþ konuþmasýný yapan TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, geniþ bir katýlým ile gerçekleþtirilen çalýþtayda, meclis üyelerinin görüþ ve önerileri, akademisyenlerin de katkýlarýyla oluþturulacak ortak aklýn, odamýz çalýþmalarýna ve yönetim kurulumuzun çalýþmalarýna önemli bir dayanak oluþturacaðýný söyledi. Çalýþtayda; farklý düþünce ve fikirlerin bir havuzda birleþtirilip dört yýllýk süreçte Oda organlarýna yol haritasý belirlenmesinin hedeflendiðini belirten Erol Karadaþ, Bu yol haritasý ile Yönetim kurulumuz, ilimizin geliþmesi ve kalkýnmasý için yapýlmasý gerekenleri yapmak üzere kollarý sývayacak ve ayný zamanda ilimizin geliþiminde etkin rol oynayan diðer kurumlarýn da harekete geçirilmesi için önemli bir bilgi birikimi saðlanacaktýr. Bu anlamda çalýþtayýmýz büyük önem taþýmaktadýr. dedi. Karadaþ, Meslek ve sektörlerinin talep ve önerilerini gündeme getirmek amacýyla, meslektaþlarýndan aldýklarý oylarla seçilerek Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis'ini oluþturan bizler, üzerimizdeki sorumluluðun bilinciyle gerek iþ dünyasý, gerekse Çorum ilimiz için bütün bilgi ve birikimimizi, tecrübelerimizi bu çalýþtayda birleþtireceðiz. Ýlkinden aldýðýmýz tecrübe ile ikincisini düzenlediðimiz çalýþtayda, umuyorum ki önemli fikirler oluþacak ve bu fikirler daha sonra çalýþmalara, et- Çalýþtayda Çorum TSO nun güçlü ve zayýf yönleri, avantaj ve dezavantajlarý ile iþ dünyasý ve Çorum için beklenti ve önerileri tespit edildi. kinliklere, projelere dönüþecektir. Belirlenecek yol haritasýnýn da ölçülebilir þekilde hayata geçirilmesi gerektiði unutulmamalýdýr. Çalýþtayýmýzýn ilimize ve iþ dünyamýza hayýrlý olmasýný temenni ediyor, katýlýmlarýndan dolayý meclis üyelerimize, Kadýn ve Genç Giriþimciler Kurulu temsilcilerimize ve akademisyenlerimize teþekkür ediyorum þeklinde konuþtu. Ýzmir Valisi Mustafa Toprak da katýldý Çorum eski Valisi, Ýzmir Valisi Mustafa Toprak ve Çorum eski Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, çalýþtayýn son günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyeleri ile kahvaltýda bir araya geldi. Çalýþtayýn düzenlendiði otelde gerçekleþtirilen kahvaltýda Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, meclis üye- leri ile yakýndan ilgilendi. Kahvaltý sonrasý kýsa bir konuþma yapan Vali Toprak, Çorum halkýnýn kadirþinas bir yapýya sahip olduðunu belirterek, Çorum'da görev yaptýktan sonra Diyarbakýr'da olsun, Ýzmir'de olsun gün geçmiyor ki Çorum'daki dostlarýmýzdan bir zi- yaret almayalým. Tanýdýðýmýz, tanýmadýðýmýz kardeþlerimiz, hemþehrilerimiz bizleri buralarda ziyaret ediyor. Tabi bu, Çorum halkýnýn kadirþinaslýðýný gösteriyor. dedi. Çorum'un gerek þehircilik anlamýnda düzen ve intizamýnýn, gerekse toplum yapýsýndaki kuvvetli baðla- Çiçek e organizasyon teþekkürü rýn, Çorum'dan ayrýldýktan sonra çok daha fazla farkýna vardýðýný ifade eden Mustafa Toprak, Çorum ilimiz; sanayisiyle ve ekonomisiyle de önemli bir þehrimiz. Ýþ dünyasýnýn neferleri olarak sizler her türlü zorluða göðüs gererek yolunuza devam ediyorsunuz. Ýstihdam saðlýyorsunuz, üretim yapýyorsunuz, dolayýsýyla Çorum ilimiz, ülkemiz geliþiyor. Ýbadet hükmünde iþler yapýyorsunuz. Ben hepinizin yolunun açýk olmasýný diliyorum. þeklinde konuþtu. Mustafa Toprak ayrýca, TSO Meclis Üyeleri aracýlýðýyla bütün Çorum halkýna selam ve sevgilerini iletti. orum Ticaret ve Sanayi Odasý nýn Ýzmir'de düzenleç nen çalýþtayý, Fatih Çiçek'in sahibi olduðu CEP Grup tarafýndan organize edildi. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, katýlýmcýlarýn ulaþýmýndan konaklamasýna, toplantý ve görüþmelerin yapýlacaðý salonlarýn tahsisine kadar her türlü detaylar, CEP Grup tarafýndan tasarlanýp, çalýþtayýn verimli geçmesine altyapý hazýrlandý. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, çalýþtay organizasyonu ile bizzat ilgilenerek eksiksiz bir organizasyona imza atmasýndan dolayý Fatih Çiçek e teþekkür etti. KARATAÞ OTOMOTÝV Çalýþtay Fatih Çiçek'in sahibi olduðu CEP Grup tarafýndan organize edildi. Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel:

5 PERÞEMBE 28 KASIM Cevizler kýyasýya yarýþtý Z Recep Mebet iraat Odasý Baþkanlýðý, Dodurga Organik Ceviz Üreticileri Birliði Baþkanlýðý, Atlas Fuarcýlýk ve YEDAÞ iþ birliði ile organize edilen ceviz yarýþmasý dün Ziraat Odasý'nda gerçekleþtirildi. Yerli ve Oðuzlar dan ceviz üreticilerinin ürünlerinin yarýþtýðý etkinlikte, Seçici Kurul, Dodurga Organik Ceviz Üreticileri Baþkaný Ali Yarbaþý, Ziraat Odasý Mühendisi Lütfi Odabaþý, Tarým Ýl Müdürlüðü temsilcileri ve YEDAÞ Ýl Koor- Ceviz yarýþmasý dün Ziraat Odasý'nda gerçekleþtirildi. dinatörü Ýlyas yol'dan oluþtu. Ak- Dereceye giren ürünler, bugün saat 11.00'de Fuar Alaný nda düzenlenecek Tarým Fuar ýnda YEDAÞ'ýn 'Ýþin Ýyisi Sizden Enerjisi Bizden' Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamýnda sergilenecek. Oðuzlar'dan yarýþa katýlarak birinci olan üreticiye 1 yýllýk abone hizmet bedeli, ikinci olan üreticiye 6 aylýk hane abone hizmet bedeli, üçüncü olan üreticiye ise, 3 aylýk abone hizmet bedeli ödül olarak verilecek. Yerel ceviz çeþitleri yarýþmaya katýlarak birinci olan üreticiye 1 adet yarým altýn ve 3 adet toprak analizi, ikinci olan üreticiye 1 adet çeyrek altýn ve 2 adet toprak analizi, üçüncü yarýþmacýya ise 1 adet gram altýn ve 1 adet toprak analizi ödülü verilecek. Ceviz yarýþmasýnda 18 üretici yarýþtý. Çorum Valiliði'nce kýþ öncesi hazýrlýklar tamamlandý. Çorum kýþa hazýr Ç 3. fabrika Çorum da açýlacak Yerli ve Oðuzlar dan ceviz üreticilerinin ürünlerinin yarýþtýðý etkinlikte dereceye giren üreticiler Tarým Fuarý nda açýklanacak. G reyder'in 3. fabrikasý Çorum da açýlacak. Ýskilip'te yaklaþýk 60 yýldýr ayakkabý üreticiliði yapan Kavsan Ayakkabý nýn markasý olan Greyder in 3. fabrikasý Çorum da inþa ediliyor. Ýskilip ve Ýzmir de fabrikasý olan Greyder in 3. fabrikasýnýn temelinin Çorum da atýldýðý belirtildi. Ankara yolunda inþa edilecek fabrikada yaklaþýk 350 kiþinin istihdam edileceði ve 7000 m2 kapalý alana sahip olacaðý kaydedildi. orum Valiliði'nce, il genelinde sorunsuz bir kýþ geçirilmesi hedefiyle baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi bünyesindeki kýþa hazýrlýk çalýþmalarý tamamlandý. Kýþ mevsiminde oluþabilecek kötü hava koþullarýnda vatandaþlarýn can ve mal güvenliði içerisinde seyahatlerinin temini amacýyla þehir içi, þehir dýþý ve köy yollarýnda alýnacak tedbirler 1 Kasým 2013 tarihinde Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda görüþülmüþtü. Toplantýda trafik, saðlýk, karla mücadele, kriz masasý, kriz koordinasyonu konularý ele alýnýrken, ilgili kurumlarýn almasý gereken tedbirler belirlenmiþti. Bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 2012 yýlýnda kurulan ve kýþ boyunca hizmet veren "Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ve Alo Kar Hattý" bu yýl da kýþ mevsimi boyunca 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Kar yaðýþý nedeniyle kapanan yollarýn ve diðer kýþ koþullarý nedeniyle oluþan maðduriyetlerin acil çaðrý ile " " numaralý telefona bildirilmesi ile merkezden uydu aracýlýðýyla takip edilen karla mücadele araç ve ekipler çaðrýnýn geldiði bölgeye en kýsa sürede ulaþacak ve vatandaþlarýmýza hizmet verecek. Kar mücadelesinde görev yapacak araçlar ile personel belirlendi ve Vatandaþlarýn can ve mal güvenliði içerisinde seyahatlerinin temini amacýyla tedbir alýndý. Trafik, saðlýk, karla mücadele, kriz masasý, kriz koordinasyonu konularý ele alýndý. karla mücadelede görev alacak araçlarla ilgi bakým onarým çalýþmalarý tamamlandý. Araçlar için gerekli kar lastikleri, zincir, çekme halatý vb. ekipmanlar temin edildi. Ýl Özel Ýdaresi makine parkýnda bulunan 27 Greyder, 4 Kar Býçaklý Kamyon, 4 Dozer, 5 Lastik Tekerlekli Yükleyici, 5 Kanal Kazýcý -Yükleyici, 1 Kar Makinesinden oluþan toplam 46 araçlar ile personel taþýmasýnda kullanýlacak servis araçlarý karla mücadele için hazýr duruma getirildi. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi ekipler, sadece Ýl Özel Ýdaresi sorumluluk alanýnda bulunan köy yollarýnda deðil, gerektiðinde ve acil durumlarda vatandaþlarýn ihtiyaç duyduðu her noktada hizmet verecek. Yaptýðý hizmet ve sorumluluðun bilinciyle çalýþan Ýl Özel Ýdaresi personeli, bu kýþ Greyder'in 3. fabrikasý Çorum da açýlacak. Kasým ayý boyunca, benzinli ve LPG li Civic Sedan, TL den baþlayan fiyatlar, 686 TL den baþlayan taksitler ve TL takas indirimi fýrsatýyla Honda Plaza Meroto da! AK Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Türk Time Medya Grup bünyesinde yayýn hayatýný sürdüren Nokta dergisine kapak oldu. Nokta ya kapak oldu AK Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Türk Time Medya Grup bünyesinde yayýn hayatýný sürdüren Nokta dergisine kapak oldu. Nokta dergisine özel bir röportaj veren Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Bu yarýþta ben- de varým diyerek, Belediye Baþkaný olmasý durumunda Çorum da hayata geçireceði projelerini ve neden AK Parti den aday olduðunu anlattý. Damar a geniþ bir yer veren dergi, Çorum Belediye Baþkaný aday adayý olan Damar ý kapaðýna da taþýdý. HONDA PLAZA MEROTO Ankara Yolu 3.km. ÇORUM Tel : mevsiminde de ayný sorumluluk ve görev bilinciyle çalýþarak vatandaþlarýn hizmetinde olacak. Ayrýca Destek Hizmetleri Müdürlüðünce kýþ aylarýnda yapýlacak kar mücadelesi için de hazýrlýklar tamamlandý. Kar mücadelesi çalýþmalarýnýn aksamadan yürütülmesini saðlamak amacýyla kar lastiði, greyder býçaðý, patinaj zinciri ve antifiriz alýndý.

6 6 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Kýlýç: Her zaman engellilerimizin yanýndayýz Ý l Müftü Vekili Tahir Kýlýç, kurum olarak her zaman engellilerin yanýnda olduklarýný söyledi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda konuþan Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, bu yýl 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü ilk kutlayan kurum olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný vurguladý. Kýlýç, her zaman engellilerin yanýnda olduklarýný belirterek, Onlarýn dertleriyle dertlenmeyi, hemhal olmayý hiç hatýrýmýz- Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, kurum olarak her zaman engellilerin yanýnda olduklarýný söyledi. dan çýkarmadýk. Görme engelliler için Kur an Kursu açýldýðýnda destekledik. Çorum dýþýndaki illerden dahi görme engelli kardeþlerimiz bu kursa katýldý. Kursta çok büyük baþarýlar elde edildi. Ýþitme engellilere dini bilgileri vermek ve Kur an öðretmek için kurumumuzdan 15 arkadaþýmýz iþaret dilini öðrendi. Çorum Ulucami de her hafta Cuma vaazý iþaret diline çevrildi. Bu çalýþmalarýmýz devam edecek. dedi. Kýlýç, engelliliðin bir zafiyet deðil, Allah ýn takdiri olduðunu hatýrlatarak, Kimin ne olacaðýný bilemeyiz. Ama bizler bugün tüm engellilerimizin yanýnda olmalýyýz. Konuþmalý, sohbet etmeli, dertleriyle hemhal olmalýyýz. diye konuþtu. Umre kayýtlarý baþladý yýlý Umre müracaatlarý bugün baþladý. Müracaatlar saat da il ve ilçe müftülükleri ile internet ortamýnda yapýlabilecek. Umre kayýtlarýnda izlenecek yol ve dikkat edilmesi gerekn hususlarla ilgili basýn açýklamasý yapan Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, þunlarý kaydetti; Umre Yolcularý; umre broþürlerimizden, il veya ilçe müftülüklerimizden veya internet adresimizden kendilerine uygun umre programýný belirlemeleri gerekmektedir. Seçmiþ olduðu umre turunda; 2 veya 3 kiþilik oda tercihinin yanýnda bulunan banka kodu ile birlikte anlaþmalý bankalardan birine giderek bu tura ait umre ücretini yatýracaktýr. Mekke ve Medine'deki otellerin yapýsý gereði 3 kiþilik odalarda kýsýtlama olduðundan vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamalarý için bu yýl 3 kiþilik odalara sýnýrlama getirilmiþtir. Dolayýsýyla bankalara da umre ücreti yatýrma esnasýnda 3 kiþilik oda tercihine ait banka kodunu verdiðinizde sizlere tur dolu deniliyorsa lütfen 2 kiþilik oda tercihini deneyiniz. O turda seçtiðiniz otelin 3 kiþilik oda tercihi dolmuþ ama 2 kiþilik oda tercihinde yer bulunma ihtimali yüksektir. H Umre ücretini bankaya yatýrmayanlarýn kayýtlarý ne müftülüklerce ne de internet ortamýnda alýnmayacaktýr. Umre yolcularý kendileri, eþ, çocuk veya diðer akrabalarý için ücretlerini TC Kimlik numarasýyla birlikte ayrý ayrý yatýrmalarý gerekmektedir. Bankaya ücretini yatýrdýktan sonra kendisine en yakýn müftülüðümüze giderek veya adresinden internet ortamýnda kaydýný yapabilecektir. Kayýtlarýný internet ortamýnda yapacaklar; TC Kimlik numaralarý ile birlikte bankaya ücretini yatýrdýklarý her bir fert için ayrý ayrý kayýtlarýný gireceklerdir. Ýnternetten kaydýný yaptýran umrecilerimiz son müracaat tarihine kadar internet ortamýnda belirledikleri müftülüðe giderek akraba, mahrem ve yakýnlýk baðlantýlarýný mutlaka yaptýrmalarý gerekmektedir. Kayýtlarýný yaptýrdýktan sonra umre turlarýnda veya oda tercihlerinde deðiþiklik yapmak isteyen umre yolcularý; kayýt yaptýrdýklarý il veya ilçe müftülüðüne müracaat ederek bu deðiþiklikleri gerçekleþtirebilirler. Kayýt yaptýrdýktan sonra Müftülüklerden alacaklarý Yýlý Umre Kayýt Formu nu doldurarak ge yýlý Umre müracaatlarý bugün baþladý. çerlilik süresi en az bir kanlýðý olarak; yolculavatandaþlarýmýzýn yýl olan pasaport, ücrerýmýzý Allah'ýn birer mikutsal topraklarda geçitin yatýrýldýðýný gösterir safiri olarak görüyor ve rilen süreyi en iyi þekilbanka dekontu, aþý kartý, Allah'ýn misafirlerine de deðerlendirebilmele45 yaþýndan küçük olup hizmet etmeyi en büyük rini temin etmek için eþleriyle beraber gideþeref olarak deðerlendiotellerimizde sabah kahcek bayanlardan evlenriyoruz. valtýsý ve akþam yemeði me cüzdaný fotokopisi, verilmeye devam edileumre de, Hac gibi 45 yaþýndan küçük bacektir. bilgi ve rehberliðe dayayanlar ile 18 yaþýndan lý bir ibadettir. AlanlaBu yolculukta yaküçük erkeklerden birýnda yetkin ve yetenekpýlmasý gereken her þeyi rinci derece erkek akrali görevlilerimiz ile birbir emanet ve sorumlubasýyla gidecek olanlarlikte umre yolcularýmýza luk anlayýþý içerisinde dan refakat belgesi (vuhizmet etmek temel düsyerine getirmenin gaykuatlý nüfus kayýt örneturumuzdur. Geçtiðimiz retinde olacaðýz. Ekipleðinin aslý), birinci dereyýl ülkemizden yaklaþýk rimiz alanlarýnda eðicede akrabasý olmayan395 bin kiþi Umre yoltimli ve hizmet yarýþýnlarýn ise müftülüklerden culuðuna çýkmýþtýr. Vada heyecanlý olacaklar temin edecekleri örneðe tandaþlarýmýzýn her yýl ancak buna raðmen yoluygun noterden alýnacak artarak devam eden ilgi culukta beklenmedik muvafakatname ve tave talebini dikkate alan birtakým problemlerle ahhütname (Bu belge Baþkanlýðýmýz, bu yýl da de karþýlaþmamýz mümsuudi Arabistan BüyüMekke ve Medine de kündür. Baþkanlýðýmýz kelçiliði'nden / Konsoumre yolcularýmýza hizyurt içi ve yurt dýþýnda losluðu'ndan vize almak met etmeye yönelik yobu tür engelleri aþmayý için geçerlidir) ile ilgili ðun tedbirler almýþ, cidve insanýmýza yardýmcý müftülüðe teslim ediledi gayretler ortaya koyolmayý kendisine þiar cektir. muþtur. edinmiþtir. Diyanet Ýþleri Baþ- 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü bu yýl ilk Çorum Ýl Müftülüðü kutladý. Önce Müftülük kutladý 3 Gülesin Aðbal DemirerEnise Aðbal Aralýk Dünya Engelliler Günü nü bu yýl ilk Çorum Ýl Müftülüðü kutladý. Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda gerçekleþtirilen program, iþitme ve görme engellilerin Kur an okumalarý ile hoþ ve anlamlý dakikalara sahne oldu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programý, Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, Müftülük görevlileri, davetliler, iþitme ve görme engelliler izledi. Numan Acar ýn güzel Kur an-ý Kerim tilavetinin ardýndan bir açýþ konuþmasý yapan Müftü Vekili Tahir Kýlýç, her yýl 3 Aralýk Günü kutlanan Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilk programý yapan kurum olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Her zaman engelli kardeþlerimizin yanýndayýz diyen Kýlýç, konuþmasýnda Müftülüðün görme ve iþitme engellilere yönelik çalýþmalarý ve hizmetlerinden bahsetti. Engellilerle ilgili kýsa film gösterimini takiben, Müftülüðün kurslarýnda Kur an-ý Kerim okumayý öðrenen görme engelli Haydar Akbal ve Ýsmail Gülmez Kur an-ý Kerim okudular. Salondaki duygulandýran tilavetin ardýndan engellilerle ilgili konferans gerçekleþtirildi. Program müftülüðün kurslarýnda Kur an öðrenen görme ve iþitme engellilere baþarý belgelerinin verilmesi ile sona erdi. Ayrýca programda yapýlan konuþmalar iþaret dili ile anlatýldý. Program, iþitme ve görme engellilerin Kur an okumalarý ile hoþ ve anlamlý dakikalara sahne oldu. Ayrýca programda yapýlan konuþmalar iþaret dili ile anlatýldý. Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda program düzenlendi. Elektrik faturalarý kredi kartýyla ödenebilecek azýrlanan yeni yönetmeliðe göre, tüketiciler elektrik aboneliði için artýk internet veya telefon üzerinden baþvuru yapabilecek. Elektrik faturalarýný kredi kartýyla ödeyebilecek. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) 34 milyon elektrik abonesini yakýndan ilgilendiren bir dizi düzenleme için düðmeye bastý. Hazýrlanan Elektrik Piyasasý Tüketici Hizmetleri Yönetmeliði ile artýk elektrik baðlatmak için daðýtým þirketine gitme dönemi bitiyor. Baþvurular internet veya telefon üzerinden yapýlacak. Tüketiciler faturalarýný kredi kartýyla ödeyebilecek. Sayaç parasý tüketicinden alýnmayacak Elektrik daðýtým özelleþtirmeleri yapýlan Aboneler elektrik faturalarýný kredi kartýyla ödeyebilecek. devir iþlemleriyle tadaki þikâyetlerin son dömizde önemli deðiþiklikmamlandý. Ancak bu sünemde artmasý üzerine ler yaptýk. Düzenleme reç bir dizi sorunu da beenerji Piyasasý Düzenleönümüzdeki günlerde raberinde getirdi. Sayaçme Kurumu (EPDK) da Resmi Gazete'de yayýmlarýn zamanýnda okunharekete geçti. lanarak yürürlüðe giremamasý veya eksik okucek. Çok fazla detaya Vatan ýn sorularýný madan kaynaklanan sogirmek istemem ama tüyanýtlayan EPDK Baþkarunlar yüzünden vatanketiciler açýsýndan ilgi ný Hasan Köktaþ, "Elekdaþlarla þirketler karþý çekici bir iki hususu ifatrik Piyasasý Tüketici karþýya geldi. Bu konude edebilirim" dedi ve Hizmetleri Yönetmeliði- ekledi: "Elektrik abonelerinin satýþ sözleþmesi baþvurularýnýn internet üzerinden ya da telefonla yapýlmasýna imkân saðlanmayý hedefliyoruz. Ayrýca abonelere faturalarýn elektronik posta ile gönderilebilmesine yönelik düzenleme yapýyoruz. Faturalarýn kredi kartlarý ile ödenebilmesine de olanak saðlýyoruz. Sayaç deðiþimi ile ilgili olarak, tüketiciden herhangi bir ad altýnda bedel talep edilemeyeceði ve tüm maliyetlerin ilgili daðýtým þirketi tarafýndan karþýlanacaðý, mevcut sayaçlarýn belirli bir program kapsamýnda, sayacýn bakým ve iþletme sorumluluðu kapsamýnda tüketiciden iz bedelle devralýnmasýný getiriyoruz." Program müftülüðün kurslarýnda Kur an öðrenen görme ve iþitme engellilere baþarý belgelerinin verilmesi ile sona erdi. Doðalgaz ucuzlayacak K 40'ýna denk gelen milyar metreküplük doðalgaz, anlaþma kapsamýnda Türkiye'ye gelecek. Görüþmede hazýrlanan anlaþma taslaklarýnýn ele alýnacaðý öðrenildi. Nihai imza için tüm detaylarýn tamamlanmasý beklenecek. Anlaþma taslaðý doðalgaz, petrol arama üretim ve boru hatlarý temelleri üzerine kurulu. Türkiye'nin þu anda iç tüketiminin yüzde Doðalgazýn fiyatý ise, Türkiye'nin ithal ettiði doðalgaz maliyetinden neredeyse yüzde 50 ucuz olacak. Ýlk gazýn 2017'de gelmesi beklenirken; Kuzey Irak gazý öncelikle iç piyasada kullanýlacak. Anlaþmaya göre; Türkiye'de kurulan Turkish Energy Company (TEC) þu anda 13 farklý petrol sahasýnda çalýþma yapacak. Böylelikle Türkiye petrol ihtiyacýnýn önemli bir kýsmýný Kuzey Irak'tan karþýlayacak. Bir uzman, anlaþmayý, "Tek kalemde imzalanan en büyük enerji anlaþmasý" diye nitelerken; mali boyutunun da 100 milyar dolarýn üzerinde olduðunu söyledi.(takvim) uzey Irak ile yapýlacak anlaþma çerçevesinde doðalgazýn fiyatý, Türkiye'nin ithal ettiði doðalgaz maliyetinden neredeyse yüzde 50 ucuz olacak Türkiye ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) arasýnda imzalanacak enerji anlaþmasýnda son viraja girildi. IKBY Baþbakaný Neçirvan Barzani'nin bugün Ankara'ya gelmesi ve Baþbakan Tayyip Erdoðan'la görüþmesi bekleniyor.

7 Kapanmalý ama kapatýlmamalý Op. Dr. Ethem Zobacý Emre Kut nadolu Ýnsan Haklarý ADerneði Çorum Þubesi dershanlerin kapatýlmasýna dikkat çekmek için dün Gazi Caddesi'nde imza kampanyasý baþlattý. Ýmza kampanyasýnda açýklamalarda bulunan Anadolu Ýnsan Haklarý Derneði Dönem Sözcüsü Lokman Erdoðan, hedef olarak 10 bin imza toplamak olduðunu belirterek, toplanan imzalarýn Baþbakanlýða ve Cumhurbaþkanlýðý'na gönderileceðini söyledi. Üç gün sürecek olan imza kampanyasýna tüm Çorum halký davet edildi. Anadolu Ýnsan Haklarý Derneði olarak hakkýn ve halkýn yanýnda olduklarýný belirten Erdoðan, "Biz dershanede çalýþan öðretmenlerin dershanelere giden öðrencilerin ve diðer çalýþianlarýn bu sürecin sonunda maðdur olacaðýný gördük. Bu sebeble Çorum'da imza kampnayasý baþlattýk.çünkü biz hakkýn, haklýnýn ve halkýn yanýnda olmayý Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'dan öðrendik. Biz yanlýþ yapan Hz Ömer'i kýlýçla uyaran bir gelenekten geliyoruz. Ben güçlüyüm ben ne dersem o olur yaklaþýmýna hayýr diyoruz. Hak ve halk ne derse o olur diyoruz. Bu sebeble bütün vatandaþlarý bu önemli imza kampanyasýna destek olmaya davet ediyoruz. Ýktidara sesleniyoruz. Milli Eðitim'in bütün problemlerini çözdünüz de sýra dershanlere mi geldi? Öðrenci velilerinden alýnan temizlik paralarýný, özel sýnýf seçmek için alýnan paralarý bu halka nasýl izah ediyorsunuz? Biz bu tartýþmada halkýn yanýndayýz. Dayatmalarla devlet eli ile vatandaþý hizaya sokan anlayýþa hayýr diyoruz. Tavrýmýz nettir. Bu tasarý bir eðitim cinayetidir. Tepeden inmeci bir yönetim anlayýþý ve emredersem olur anlayýþý ile yapýlan bütün düzenlemeler halkýn sinesinden geri döner. Bu tasarýda geri zamanlarda gündemi oluþturan Skonulardan dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili açýklama yapan ANATIPDER Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý, Dershaneler kapatýlmamalý. dedi. Dershaneler kapanmalý ama kapatýlmamalý diyen Zobacý, Yani eðitimde öyle bir kaliteye ulaþmalýyýz ki vatandaþ dershanelere ihtiyaç hissetmemelidir. Sonuçta bu kurumlar eðitim-öðretim sistemimiz içerisinde büyük bir alan teþkil etmektedir. Eðitim sistemimizin, alt yapý sorunlarýnýn, müfredattaki çeliþkilerin ve en önemlisi öðretmen açýðý gibi sorunlarýn beraberinde ortaya çýkardýðý dershane sistemi bir sebepten deðil, sistemin getirdiði olumsuzluklarýn bir sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu olumsuzluklar ortadan kaldýrýldýðý takdirde dershanelerin kapatýlmasýna gerek kalmadan kendiliðinden iþlevlerini zaten yitireceklerdir. diye konuþtu. Dershanelerin kapatýlmayýp özel okula dönüþtürülmesinin de tartýþýlan konular arasýnda olduðuna deðinen Zobacý, þöyle konuþtu; Mevcut koþullarda dershanelerin büyük bir çoðunluðunun özel okula dönüþtürülmesi mümkün deðildir. Mevcut özel okullar, zaten öðrencisizlikten dolayý sýkýntý yaþarken yeni kurulacak özel okullarýn öðrenci bulma konusunda daha fazla sýkýntý çekecekleri aþikardýr. Ayrýca özel okul ücretleri ile dershane ücretleri kýyaslanýrsa büyük bir çoðunluðun özel okulu tercih edemeyeceði ortadadýr. Bizler de doktor olarak çoðumuz orta halli ailelerin çocuklarýyýz. Hatta ilçelerde okuyanlarýmýz da az deðildir. Okullardaki öðretmenlerimizin yaptýklarý azýmsanamaz ancak sýnav kazanmada maalesef yeterli olamamaktadýr. Bu eksiðimizi tamamen dershanelerden tamamladýk. Bir çoðumuz týbbý kazanmak için ikinci seneye kalarak dershane takviyesi sayesinde kazandýk. Bunu bir kenara býrakamayýz. Dershanelerin kapatýlmasý sýnav sisteminde eþitsizlikler doðuracaktýr. Ülkemizde maalesef halen öðretmen bulunmayan okullar, yetersiz derslikler nedeniyle de kalabalýk sýnýflar bulunmaktadýr. Yine çoðu okulumuzda da öðretmen yetersizliði nedeniyle derslerin boþ geçmemesi için bir branþ öðretmeninin diðer branþ derslerine girdiði de aþikardýr. Sonuç olarak dershanelerin kapatýlmasý yerine mevcut eðitim sistemimizdeki kaliteyi artýrarak dershanelere olan ihtiyacý kaldýrmalýyýz. Dersanelere destek verdiler Anadolu Ýnsan Haklarý Derneði Çorum Þubesi dershanlerin kapatýlmasýna dikkat çekmek için dün Gazi Caddesi'nde imza kampanyasý baþlattý. çekilmeli, eðitimin diðer sorunlarý ivedikle masaya yatýrýlmalýdýr. Biz insaný yaþat ki devlet yaþasýn oðul diyen bir gelenekten geliyor, insaný inciten bütün anlayýþlara hayýr diyoruz." diye konuþtu. "Dershaneler eðitimde fýrsat eþitliði sunmaktadýr" Ýmza kampanyasýnda konuþan Anadolu Ýnsan Haklarý Derneði Genel Baþkaný Zübeyde Þenöz, öncelikle dershanelerin, eðitimde fýrsat eþitliðini sunmakta olduðunu belirti. Eðitim kalitesinin düþük olduðu bölgelerden birçok yoksul öðrenci, dershaneler sayesinde iyi üniversiteleri kazanmaktadýr diyen Þenöz, sözlerini þöyle sürdürdü; "Mevcut eðitim sistemimizde özel ders ihtiyacýný karþýlayan dershaneler ile okullarýmýzýn iþlevleri farklýdýr. Dünyadaki örnekler ve uygulamalar da bu yöndedir. Unutmayalým ki, dershaneler ihtiyaçtan doðmuþtur ve bu ihtiyaç devam etmektedir. Bugün özel þirketlerin açtýðý Dershane, okuma salonu, etüt ve eðitim merkezlerini kapatmak özel þirketlerin, derneklerin, sivil toplum kuruluþlarýn kapýsýna kilit vurmak ve öncelikle giriþim hürriyetini kýsýtlamaktýr. Anadolu insanýnýn cebinden koyduðu paralarla açtýðý kurumlarý kapatmak en basit deyimiyle bugüne kadar iktidarý destekleyen Anadolu insanýna vefasýzlýktýr. Anadolu insanýnýn büyük bir fedakarlýk örneði olarak açtýðý dershane ve okuma salonlarýný kapatmak, elindeki iktidar gücünü kullanarak, halkýn, kamuoyunun, bilim adamlarýnýn ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini dikkate almamak büyük bir hatadýr. Bu hatadan bir an önce dönülmesi gerekmektedir." PERÞEMBE 28 KASIM Çorum Armoni Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yöneticileri açýklama yaptý. Kaybeden ülkemiz olacak ershane ve etüt salonlarýnýn tamamen kapatýl- ilgili hazýrlýktan duyduklarý rahatsýzlýðý Dmasýyla dile getiren Çorum Armoni Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (ARMONÝ); dershaneler, etüt merkezleri ve etüt merkezlerinin kapatýlmasýný öngören taslaðýn bu haliyle yasalaþmasý durumunda, okullardaki eðitim eksiklikleri takviye ders ve konularý telafi edilemeyeceðini kaydetti. Konuyla ilgili basýn açýklamasý yapan ARMO- NÝ Derneði Baþkaný Huriye Çoban, taslaðýn yasalaþmasý durumunda özellikle Ýmam Hatip ve meslek lisesi öðrencileri baþta olmak üzere öðrencilerin seçkin lise ve üniversitelerde okuma imkanýnýn da ortadan kalkacaðýný kaydetti. Çoban, Dershaneler niye kapatýlamaz? Hukuk kapatamazsýnýz diyor, çünkü kanunla suç olarak tanýmlanmamýþ hiçbir eylemi iþleyene ceza verilemez. Buna idari ve ekonomik cezalar da dahildir. Birine Matematik dersi vermek dünyanýn hiçbir yerinde suç deðildir. Ekonomik ya da baþka bir þekilde yaptýrým uygulayamazsýnýz. Demokrasi de dershaneler yaþamalý görüþünde. Suç unsuru taþýmayan bir eylemi yasaklayamazsýnýz. Ayrýca teþebbüs hürriyetini engelleyemezsiniz. Belli standartlar koyup takipçisi olabilirsiniz o kadar. Sosyoloji de 'Bu devirde medenilere galebe ikna iledir, icbar ile deðil' kanaatinde. Dershanelerin kapatýlmasý konusunda ikna edici bir gerekçe ortaya konulamýyor. 'Ýnek satan fakirler' tezini de taslak çürütüyor. Çünkü çok daha ucuz ve hatta bedava alternatifler de kapatýlmaya çalýþýlýyor. Demokrasinin olmazsa olmazý dayatmalarýn ortadan kalkmasýdýr. Biz ARMONÝ olarak bu taslaðýn getireceði kötü sonuçlarý gördük ve bundan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bu taslaðýn yasalaþmasý halinde yüzbinlerce öðrenci, binlerce öðretmen ve aileler bundan kötü etkilenir. Sonuç itibari ile kaybeden ülkemiz olacaktýr. diye konuþtu. Çoban, ülke genelinde 3 binden fazla dershanede genellikle özel okula gidemeyen özel ders alamayan 1 buçuk milyon dar gelirli ve orta halli ailenin çocuðuna hizmet verildiðini dile getirdi. MEB'in açýklamalarýnýn ve yanlýþlýk oldu gibi sözlerinin ikna edici olmadýðýna da deðinen Çoban, eðitimde eþitlik ortaya konulmak isteniyorsa bunun ancak dershaneye giden yollarýn kapatýlmasýyla olacaðýný söyledi. ARMONÝ Derneði Baþkaný Huriye Çoban ARAÇ KÝRALAMAK HÝÇ BU KADAR UCUZ OLMADI... ÇORUM ÞAHÝN RENT A CAR DAN YILIN SON FIRSATI ÝHTÝYACINIZI KARÞILAYACAK MODELLERÝMÝZLE UZUN DÖNEM ARAÇ KÝRALAMADA FÝNANS YÜKÜNÜ ÜZERÝNÝZDEN ATIN. 31/12/2013 TARÝHÝNE KADAR GEÇERLÝ OLAN KAMPANYA FÝYATLARIMIZ SABÝT TL BAZINDA TAKSÝTLERLE Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði yöneticileri, vatani görevini yapmak için askerde bulunan Dr. Ali Faruk Sönmez i ziyaret etti. ATTDER den asker ziyareti cil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneði AÝl Yönetimi, daha önce Çorum Saðlýk Müdürlüðü Acil Saðlýk Hizmetleri Þube Müdürü görevinde iken vatani görevini yapmak için askerde bulunan Dr. Ali Faruk Sönmez i ziyaret etti. Askerliðini Ankara General Eþref Akýncý Kýþlasýnda Tabip Asteðmen olarak sürdüren Sönmez, askerliðinin 4. ayý içinde olduðunu, ailesi dýþýnda ilk defa ziyaretine gelenlerin ATT- DER Çorum ekibinin olduðunu belirtip mutluluðunu dile getirdi. Sohbetle geçen ziyarette Sönmez, Çorum daki bütün saðlýk camiasýna selamlarýný ve sevgilerini iletti. ATTDER Çorum Yönetim Kurulu Baþkaný Osman Tök, Dr. Ali Faruk Sönmez'in ziyaretine gelmeyi çok daha önce planlamýþtýk ancak kýsmet bugüneymiþ. Onu gördüðümüz için çok mutlu olduk, hep beraber hasret giderdik. Ýnþallah ilerleyen günlerde tekrar gelmeyi isteriz. Çok sevdiðimiz saygý duyduðumuz ve bizlere her zaman destek olan Dr. Ali Faruk Sönmez Hocamýza güzel, hayýrlý bir askerlik süreci diliyoruz. dedi. Ziyarette Tök ün yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý Can Kargýn, Cemil Çufadar ve Sezgin Atalay da yer aldý. (Ç.HAK:3244) 1. Fiyatlara KDV dahil deðildir. 2. Sunulan fiyat teklifi, firmanýza ait finansal verilerinizin incelenmesi, olumlu sonuç alýnmasý ve sözleþme imzalanmasý halinde geçerlilik kazanacaktýr. 3. Araçlarýn tüm vergi, kasko, trafik sigortasý ve servis bakýmlarý Þahin Otomotiv Filo Kiralama ya aittir. 4. Her km deki lastik deðiþimleri ve sözleþme süresince bir takým kýþ lastiði kira bedeline dahildir. 5. Fiyatlar aylýk peþin olup fatura tarihinde tahsil edilir. 6. Araçlara logo uygulanmasý durumunda yapýlacak olan masraf ve iþlem bedelleri kiralayana aittir. 7. Yýllýk Km. üzerinden fiyatlandýrýlmýþtýr. Km aþýmý ayrýca ücretlendirilecektir. 8. Kamyonet tarzý olan araçlar için gerekli olan Karayollarý Kanunlarý ile ilgili tüm belgeler firmamýzda mevcut olup kullaným için yeterlilikler kiralayana aittir. ÞAHÝN RENT A CAR ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM

8 8 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Çalýca Köyü Derneði yönetimi güven tazeledi Ç alýca Köyü Yardýmlaþma Derneði genel kurulu yapýldý. Gülüm Düðün Salonu'nda düzenlenen genel kurulda Feyzullah Bozdað baþkanlýk görevine getirildi. Çalýca Köyü sakinlerinin ilgi gösterdiði genel kurulda, birlik ve beraberlik konusunda önemli vurgular yapýlýrken, dernek çatýsý altýnda gerçekleþtirilecek faaliyetlerle, Çalýca Köyü sakinleri Çalýca Köyü Yardýmlaþma Derneði genel kurulu yapýldý. arasýndaki kaynaþma ve dayanýþmanýn daha da artacaðý ifade edildi. 24 Kasým Pazar günü gerçekleþtirilen genel kurulda Feyzullah Bozdað baþkan olarak seçilirken, Baþkan Yardýmcýlýðýna Süleyman Kabak, Saymanlýða Celal Bozdað, Sekreterliðe Harun Darbaþ getirilirken, Cengiz Metin de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldý. Ödüllü meal bilgi yarýþmasý Çalýca Köyü sakinlerinin ilgi gösterdiði genel kurulda, birlik ve beraberlik konusunda önemli vurgular yapýldý. U fka Yolculuk Kültür Yarýþmalarý kapsamýnda Mart ayýnda Türkiye geneli ödüllü Kur'an-ý Kerim meali bilgi yarýþmasý düzenlenecek. Geçtiðimiz yýl Ömer Nasuhi Bilmen in Büyük Ýslam Ýlmihali adlý eseri üzerinden hazýrlanmýþ olan ve 87 bin 14 katýlýmcý ile baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilen Ufka Yolculuk Kültür Yarýþmalarý nýn konusunun bu yýl Ku'ran-ý Kerim meali olduðu belirtildi. Konuyla ilgili Çorum Eðitim Derneði (ÇED) nden yapýlan açýklamada, dernek olarak geçtiðimiz yýl Çorum'da liseler arasýnda düzenlenen Meal Bilgi Yarýþmasý nýn bu yýl tüm Türkiye de düzenlendiði, Zinde Gençlik Derneði ve Kur'an ýn Anlamýy- la Buluþmak Platformu tarafýndan düzenlenen yarýþmayý Çorum'da kendilerinin organize edeceði belirtildi. Dernek yöneticileri, Toplumun her kesimini Allah'ýn (c.c.) son mesajý ile buluþturmak, Kur'an-ý Kerim'i anlayarak okuma konusunda farkýndalýk oluþturmak, toplumun Kur'an algýsýný, Allah'ýn (c.c.) oku emrindeki muradýna muvafýk hale getirmek, Kur'an- Kerim'in hayatýmýzýn her anýnda bize en önemli rehber olduðunu göstermek için Kur'aný Kerim meali üzerinden yarýþma tertip edilecek. dedi. Ufka Yolculuk 2Kur'an-ý Kerim Meal Yarýþmasý 14 yaþ ve altý, 1419 yaþ, 19 yaþ üzeri ve din görevlileri olmak üzere 5 kategoride yapý- Ufka Yolculuk Kültür Yarýþmalarý kapsamýnda Mart ayýnda Türkiye geneli ödüllü Kur'an-ý Kerim meali bilgi yarýþmasý düzenlenecek. lacak. çoktan seçmeli 100 soru protokol kapsamýnda sorulacak. Umre, altýn, okullarda sýnav usulüyle 9 Mart 2014 Pazar tablet bilgisayar, para gigerçekleþtirilecek yarýþgünü tüm Türkiye'de aybi ödülleri bulunan yarýþmaya saatte ve soru kitapçýmada dereceye girenlere luk.com web adresinden ðý tarzýnda gerçekleþtirihem Türkiye genelinde kayýt yapýlabileceðini lecek yarýþmaya son baþhem de il düzeyinde ifade eden dernek yetkivuru tarihi 31 Ocak 2014 ödüller verilecek. lileri, herkesi Kur'an farolarak belirlendi. Sýnavkýndalýðý oluþturmak için da yaþ gruplarýna göre Milli Eðitim Bayarýþmaya davet etti. belirlenmiþ surelerden kanlýðý ile hazýrlanan Kýzýlay a bilgisayar baðýþý Ç orum Elektrik ve DoðalGaz Ticaret A.Þ. ( ÇEDAÞ) ve ÇorumGaz A.Þ. Grup þirketlerinden ve Türkiye nin önde gelen gaz ithalat þirketlerinden olan Hattuþa Enerji, Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkanlýðý na 20 adet bilgisayar baðýþladý. Bilgisayar monitörleri, kasalarý ve klavye gibi ekipmanlarýný takým halinde oluþturduklarýný ifade eden Hattuþa Enerji Bilgi Ýþlem Merkezi Sorumlusu Harun Koca, Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi yetkililerine teþekkür ederek faaliyetlerinde baþarýlar diledi. Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat ise Hattuþa Enerji Genel Müdürlüðü ne ve teslimatý gerçekleþtiren Bilgi Ýþlem Merkezi sorumlularý Harun Koca ve Harun Özdek ile birlikte Ýkmal Sorumlularý Birol Çetintaþ ve Eþref Balak a teþekkür ederek, teslim alýnan bilgisayarlarýn ihtiyaç sahiplerince deðerlendirileceðini söyledi. Hattuþa Enerji, Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkanlýðý na 20 adet bilgisayar baðýþladý. Murat Aldemir'in sahibi olduðu Aldemirler Otomotiv dün hizmete açýldý. Aldemirler den görkemli açýlýþ Emre Kut M urat Aldemir'in sahibi olduðu Aldemirler Otomotiv dün hizmete açýldý. Küçük Sanayi Sitesi 47. Sokak No:1'de düzenlenen açýlýþa Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol, Euromaster Operasyon Direktörü Hasan Akçay, Euromaster Bölge Müdürü Keren Ertürer, Mýchelýn Müsteri Yönetici Halil Akkaya, sanayi esnafý ve çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol ve protokol üyeleri kesti. Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol, yýl önce Çorum'da bulunduðunu belirterek, þöyle dedi; " Yýllar sonra geldiðimde Çorum'u dinamik bir þehir olarak buldum. Türkiye þimdi Avrupa ve dünyada dinamik bir ülke olarak görülmekte. " dedi. Aldemirler Otomotiv yetkilisi Murat Aldemir, "Lastik sektöründe bölgenin en büyük profesyonel servis noktasýný Çorum'a kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. Çorum'un en büyük lastik otelini de ayný çatý altýnda hizmete sunduklarýný belirten Murat Aldemir, "Tesisimiz ayný anda 5 araca hizmet verebilecek kapasitede" diye konuþtu yýlýnda Osmancýk'ta kurulan Aldemirler Otomotiv'in 2006 yýlýnda Michelin Lastikleri bayiliðiyle birlikte Çorum Aþaðý Sanayi'de hizmet vermeye baþladýðýný hatýrlatan Aldemir, "2013 yýlýnda yeni bir yatýrýma daha imza atarak KSS'de bölgenin en büyük servisini hizmete sunduk" dedi. Lastik satýþýnýn yaný sýra rot, balans, nitrojen hava dolumu, lastik deðiþimi, lastik oteli ve hýzlý servis hizmetleri de sunduklarýný anlatan Aldemir, yeni þubelerinin Michelin markasýnýn Euromaster konseptine uygun þekilde dizayn edildiðini kaydetti. 'EUROMASTER ARTIK ÇORUM'DA' 'Lastik Uzmanlýk Ýþidir' sloganýyla faaliyet gösteren Euromaster ve hizmetlerinden de bahseden Aldemir, þu bilgileri verdi: "Euromaster, lastik ve iliþkili hizmetlerde (binek, aðýr vasýta, iþ makinesi ve tarým) Avrupa lideri, hafif araç bakýmýnda ise hýzla geliþen bir marka. Avrupa'nýn en yaytürk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, teslim alýnan bilgisayarlarýn ihtiyaç sahiplerince deðerlendirileceðini söyledi. Küçük Sanayi Sitesi 47. Sokak No:1'de düzenlenen açýlýþa yoðun katýlým oldu. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol ve protokol üyeleri kesti. Murat Aldemir, Euromaster Türkiye Genel Müdürü Eric Saignol ile sohbet etti. Murat Aldemir, KSS'de bölgenin en büyük servisini hizmete sunduk" dedi. Açýlýþta günün önemini belirten konuþmalar yapýldý. gýn lastik daðýtým aðý olan Euromaster, 17 ülkede, 2 bin 300'den fazla servis noktasýnda müþterilerine hizmet veriyor yýlý itibariyle Türkiye pazarýna giren Euromaster, lastik konusundaki uzmanlýðý ve sunduðu araç bakým hizmetleri sayesinde, rahat ve güvenli yolculuklar için tüm müþterileri tarafýndan tercih edilen Servis Ortaðý olma amacýnda. Bütünlük, profesyonellik, yenilikçilik, yaygýn servis aðý, tecrübeli ekipleri ve müþteriye sunulan titiz hizmet, gelecek için en iyi garanti. Euromaster servis noktalarýnda lastikle iliþkili hizmetlerin (sökme/takma, balans, ön düzen, nitrojen, tamir ve lastik oteli) yanýnda yað, filtre, akü, silecek, klima, amortisör, egzoz gibi hafif araç bakým hizmetleri uzman personel tarafýndan veriliyor. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi.

9 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 MHP herkesi kucaklayacak M illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum un Sungurlu ilçesinde seçim startýný verdi. Birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði toplantýya MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin, Belediye Baþkan Adayý A. Kadir Þahiner, belde belediye baþkanlarý, eski belediye baþkanlarý, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve partililer katýldý. MHP Sungurlu Belediye Baþkan adayý A. Kadir Þahiner, yerel seçimlerde MHP bayraðýný Sungurlu'ya dikeceklerini söyledi. Ülkücülerin bir aile olduðunu ve 7 aday adayý ile beraber yola çýktýklarýný hatýrlatan Þahiner, Bu aday adaylarýndan bir kiþi aday gösterilecekti. Hepimizde birbirimize söz vermiþtik. Birlik ve beraberlik içerisinde seçim çalýþmalarýný bugünden itibaren baþlatýyoruz dedi. MHP Sungurlu Belediye Baþkan adayý A. Kadir Þahiner, konuþma yaptý. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum un Sungurlu ilçesinde seçim startýný verdi. MHP olarak hangi partili olursa herkesi kucaklayacaklarýný dile getiren Þahiner, herkesin elini taþýn altýna koymak zorunda olduðunu belirtti. 10 yýldýr MHP nin boynu bükük kaldýðýný belirten Þahiner, parti içi çekiþmelerden dolayý seçimlerde kaybettiklerini ifade etti. Ancak bu seçimlerin herkese ders olduðunun altýný çizen Þahiner, her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarýnýn altýný çizdi. Partililer arasýna fitne ve fesat sokulabileceðine dikkat çeken Þahiner, fitne ve fesattan Allah a sýðýndýðýný ifade etti. Sungurlu da MHP nin iktidar olmasýna ihtiyaç duyduklarýný anlatan Þahiner, Birlik ve beraberliðimizi bozmadýðýmýz sürece karþýmýzda rakibimiz yok. Yeter ki birlik ve beraberliðimizi bozmayalým. Bu toplantý birlik ve beraberliðimizin göstergesidir.allah ýn izniyle bu seçimi kazanacaðýz diye konuþtu.(ýha) MHP'den Diþ Hastanesi'ne ziyaret Ýpek Özüyaðlý Ceren Kartan illiyetçi Hareket M Partisi Ýl Kadýn Kollarý dün Diþ Hastanesi'ni ziyaret etti. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal Diþ Hastanesi'nde doktorlara, personel ve hastalara karanfil daðýttý. Ziyaret sýrasýnda vatandaþlarla sohbet eden Köksal, MHP Belediye Baþkan Aday Adayý olan Ercan Daþdan adýna desteklerini beklediðini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Kadýn Kollarý dün Diþ Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda vatandaþlarla sohbet eden Köksal, MHP Belediye Baþkan Aday Adayý olan Ercan Daþdan adýna desteklerini beklediðini söyledi CHP den Ayasofya açýlýmý M illi Türk Talebe B i r l i ð i (MTTB), Ayasofya'nýn yeniden cami olarak ibarete açýlmasý için bir süre önce kampanya baþlatmýþtý. Milli Türk Talebe Birliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, "Peygamberimizin iþareti, Fatih'in emaneti, büyük Türkiye'nin alameti; Ayasofya açýlsýn" sloganýyla ülke genelinde kampanyanýn yaygýnlaþtýrýlacaðý belirtildi. 24 Kasým'da baþ- latýlan kampanya Ýstanbul'un fethinin yýl dönümü olan 29 Mayýs'ta sonlanacak ve Milli Türk Talebe Birliði (MTTB), Ayasofya'nýn yeniden cami olarak ibarete açýlmasý için bir süre önce kampanya baþlatmýþtý. toplanýlan dilekçeler yine bu tarihte Baþbakanlýða teslim edilecek. Ay a s o f y a ' n ý n ibadete açýlmasý için baþlatýlan kampanyaya CHP Milletvekili Sinan Aygün'den de destek geldi. Twitter hesabýnda "Ayasofya artýk cami olarak müslümanlar'ýn ibadetine açýlmalýdýr" diye yazan Aygün, ayrýca konu ile ilgili aylar önce bir soru önergesi verdiðini de hatýrlattý. 9 Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ile görüþtü. CHP Orhan Ateþ le Oðuzlar da iddialý C Mustafa Demirer HP nin Oðuzlar Belediye Baþkan Adaylýðý kesinleþti. CHP Genel Merkezi Ateþ in adaylýk baþvurusunu onayladý. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve diðer yöneticilerle görüþerek Oðuzlar ý anlatan Ateþ, daha sonra partiye yeni katýlan Þiþli Belediye Baþkaný ve Ýstanbul Belediye Baþkan Aday Adayý Mustafa Sarýgül ile görüþerek fikir alýþ veriþi yaptý. Karþýlýklý baþarýlar diledikten sonra Çorum a döndü. CHP Oðuzlar Belediye Baþkan Adayý Ateþ, adaylýðýnýn netleþmesinin ardýndan seçim çalýþmalarýna hýz verdi. Neden belediye baþkan adayý olduðunu özetleyen Ateþ, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Güçlü, planlý, üretken, verimli belediye yönetimi saðlanacak. Þeffaf ve hesap veren belediye yönetimi sergilenecek. Huzur ve güvenle yaþayan geleceðe güvenle bakan bir oðuzlar hedeflenecek. Yerel hizmetlerin her kademesinde adalet ve fýrsat eþitliði olacak. Gençlere, kadýnlara, yaþlýlara, engellilere, insan gibi deðer veren politikalar üretilecek. Oðuzlar halký ile birlikte belediye yönetilecek. 30 Mart tan sonra Oðuzlar da yeni bir dönem baþlayacak. Planlý ve düzenli kentleþme, toplu konutlar ve ortak kullaným alanlarý, yaya alanlarý, parklar ve yeþil alanlar, temiz çevre, temiz hava ve temiz su, her alanda yaygýnlaþtýrýlmýþ kültür-sanat etkinlikleri ve eserleri, tarihe, doðaya ve insana saygý, tüketicinin korunmasý, kamu yararý ve halkçýlýk, milliyetçilik, toplumsal dayanýþma ve sosyal adalet, Orhan Ateþ, dün gazetemizi ziyaret ederek Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer e deðerlendirmelerde bulundu. Orhan Ateþ, diðer yöneticilerle görüþtü. katýlýmcý, demokratik, þeffaf ve dürüst yönetim kavramlarýyla yönetim anlayýþý özdeþleyecek. Oðuzlar önce insan anlayýþýný benimsemiþ yerel yönetime kavuþacak. Keyfiliðe, ben yaptým oldu ya, saltanat mantýðýna dayalý kötü yönetim alýþkanlýklarýna son verilecek, ancak halk yararýna, kamu yararýna alýnacak her kararda hýzlý, cesur, atýlgan ve kararlý bir yönetim anlayýþý sergilenecek. Ýnsana saygýyla, özenle, tüm kesimleri kucaklayacak, kaynaþtýracak, köken, parti ayýrýmcýlýðý yapmayacak, iþ yaparken ezmeyecek, yaparken yýkmayacak, yardým ederken insanlarýmýzýn onurunu çiðnemeyecek bir anlayýþ hakim olacak. Hiçbir insanýmýz, toplumumuzun hiçbir kesimi geride býrakýlmayacak, ezilmelerine, çiðnenmelerine asla izin verilmeyecek. Oðuzlar da yaþam kalitesi yükselecek, yaþam daha kolay, daha güzel olacak, çevre ve yaþam hakkýnýn korunduðu, alt yapýsý iyi yönetilen Oðuzlar oluþturulacak. Asla ve asla partizanlýk güdülmeyecek, her fikre her görüþe saygý duyulacak, her kesimi temsil eden Oðuzlar Belediyesi olacak. Yerel yönetimdekaynak üreten ve istihdam yaratýcý olunacak. Oðuzlar ýn ekonomisini güçlendirmek için sorumluluk üstlenilecek, çalýþana ve üretene destek verilecek. Sýfýr Yoksulluk ilkesiyle sosyal yardýmlar sosyal hak anlayýþý çerçevesinde ve kurumsal bir zeminde yaygýnlaþtýrýlacak, mevcut yönetimin yoksullarýn biricik varlýðý olan onurlarýný kýrýcý sadaka ve lütuf biçimindeki siyasallaþmýþ keyfi yardým sistemine son verilecek. Yoksulluk kader olmaktan çýkacak. Herkese aþ ve iþ olacak. Herkes güven içinde yaþayacak. Herkes kimliðini þeref gibi taþýyacak. Herkes eþit vatandaþ olmanýn tadýna varacak. Ateþ, devlet memurluðu görevinden istifa ettikten sonra Benim Sevdam Oðuzlar dediði ilçesine giderek hemþehrileri ile buluþtu. CHP Ýlçe Baþkaný Osman Güllü ye baþvuru dilekçesini sundu. Orhan Ateþ 1959 yýlýnda Oðuzlar da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimimi ayný ilçede tamamladý. Ankara Anýttepe Ticaret Meslek Lisesi nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Ýþletme Fakültesi ni bitirdi. Siyaset Akademisi nden belge aldý. Memuriyet hayatýna 1977 yýlýnda Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmen Okullarý Genel Müdürlüðü nde baþladý yýlýnda isteði doðrultusunda Çorum Millî Eðitim Müdürlüðü'ne atandý yýlýnda vatani görevimi yapmak üzere askere alýndý. Asker dönüþü Çorum Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü'ndeki görevine baþladý 2013 tarihinde Oðuzlar Belediye Baþkanlýðý adaylýðý için devlet memurluðu görevinde istifa etti. Ateþ, evli ve 3 çocuk babasý.

10 10 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak V Recep Mebet ali Sabri Baþköy, üniversite-sanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye taþýyacak yegâne güç olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan geliþtirilen Civciv Engelli Aracý Projesi ni örnek gösteren Sabri Baþköy, inovasyonun üretime kattýðý deðere dikkat çekti. Rektörlük binasýnda tanýtýmý yapýlan proje için patent alýnmasý önerisinde bulunan Vali Baþköy, yaptýðý konuþmada þu ifadelere yer verdi: Araba vapurlarý, dünyada ilk Türkler tarafýndan geliþtirilmiþ. Yani dünya tarihine Sabri Baþköy, inovasyonun üretime kattýðý deðere dikkat çekti. Vali Baþköy, gençlerin yaptýðý çalýþmalarýn büyük önem taþýdýðýný söyledi. arabalý vapuru bizim milletimiz kazandýrmýþ. Bu açýdan bakýldýðýnda inovasyon, yani yenilikçi yaklaþým sanayi üretimi ve hayata büyük deðer katýyor. Bugün civciv adýný taþýyan proje de bu sayede büyüyüp sektörde ben de varým demenin yolunu açacak. Geliþmeleri gören yabancýlar, artýk bu Türkler den korkulur diyorlar. Bu geliþmelerin sürmesi için yavrularýmýza güveneceðiz. Unutmayalým ki hiç bir millet, bizden daha zeki deðil. Üniversite-sanayi iþbirliði ile geliþimin farkýna varacak, dünyayý þaþýrtmaya devam edeceðiz. Ýnovasyonla yeni ürünler geliþtirip insanlýðýn hizmetine sunacaðýz. Ýþbirliði saðlandýðý sürece halledilemeyecek iþ yok. Günümüzde teknolojiye baðýmlý hale geldik. Hýzla deðiþen teknoloji çerçevesinde geliþmenin sonu yok. Bu doðrultuda karamsar olmamak gerek. Yarýþta biz de varýz demeliyiz. Gençlerimiz, üniversite-sanayi iþbirliðiyle baþara- Mekatronik Kulübü tarafýndan hazýrlanan Civciv Engelli Aracý Projesi baþarýyla tamamlandý. Sabri Baþköy cak. Güzellikler güneþ gibidir, herkesi ýsýtýr diyen Baþköy, Mekatronik Kulübü tarafýndan hazýrlanan projede emeði geçenleri kutladý. Programda söz alan Fatma Baþköy ise fikir annesi olduðu projenin elde ettiði baþarýdan duyduðu mutluluðu dile getiren bir konuþma yaptý. Teþvik edildiði sürece gençlerin baþaramayacaðý iþin bulunmadýðýný vurgulayan Baþköy, Gönül Elçileri Projesi nin tanýtýmýnda oluþan sinerjiden doðan çalýþmayý sevinçle karþýladýðýný söyledi. Proje ekibini tebrik eden Baþköy, kulüp üyelerine seslenerek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Civciv in fikir anasý Fatma Baþköy müþ Recep Mebet ÜniversiteHsiitit Mekatronik Kulübü tarafýndan hazýrlanan Civciv Engelli Aracý Projesi deðerlendirme toplantýsý dün gerçekleþti. Rektörlük binasýnda düzenlenen toplantýya Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Mekatronik Kulübü Baþkaný Yasin Can ve kulüp üyeleri katýldý. Prof. Dr. Halil Aykul un açýþ konuþmasý ile baþlayan programda Civciv Engelli Aracý Projesi nin hikayesini anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Projenin fikir annesi Fatma Baþköy e Rektör Alkan tarafýndan teþekkür plaketi verildi. FÝKÝR ANASI FATMA BAÞKÖY Proje ekibini tebrik eden Baþköy, kulüp üyeleriyle birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Devrim arabalarý misali Akü bitti, gösteri paydos Gösteri sürüþünün baþka bir tarihe ertelendiði duyuruldu. Civciv in gösteri sürüþü aksaklýk nedeniyle iptal edildi. C Recep Mebet Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (ÝYTE) tarafýndan düzenlenen proje yarýþmasýnda ikincilik ödülü alan Civciv Engelli Aracý ný tanýtan Halil Aykul, Gönül Elçileri Projesi Ýl Koordinatörü Fatma Baþköy ün projenin fikir annesi olduðunu açýkladý. Yapýlan açýklamalarýn ardýndan Fatma Baþköy ve proje ekibi üyelerine Hitit Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan teþekkür plaketi ve çeþitli hediyeler verildi. Vali Sabri Baþköy ün de katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yaptýðý program günün anýsýna fotoðraf çektirilmesiyle sona erdi. Mekatronik Kulübü yöneticileri kazandýklarý ödülü Rektör Alkan a takdim etti. Vali Baþköy, proje ekibi üyelerine çeþitli hediyeler verdi. ivciv Engelli Aracý Projesi nin gösteri sürüþü, yaþanan aksaklýk nedeniyle ertelendi. Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü Mekatronik Kulübü tarafýndan hazýrlanan proje, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy e tanýtýldý. Rektörlük Salonu ndaki programýn ardýndan gösteri sürüþünü izlemek üzere bina dýþýna çýkan davetliler, meraklý gözlerle Civciv i beklediler. Ancak dakikalar geçmesine raðmen araç bir türlü gösteri alanýna gelmedi. Vali Sabri Baþköy le birlikte aracý bekleyen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul dan bilgi istedi. Bina dýþýna çýkan davetliler, meraklý gözlerle Civciv i beklediler. Yapýlan incelemelerin ardýndan açýklama yapan Halil Aykul, fakülte deposunda park edilen elektrikli aracýn aküsünün bitmesi nedeniyle bulunduðu yerden hareket ettirilemediðini, bu yüzden de gösteri sürüþünün baþka bir tarihe ertelendiðini duyurdu. Toplantý öncesinde Rektörlük yemekhanesinde katýlýmcýlara kahvaltý ikram edildi.

11 PERÞEMBE 28 KASIM Ýl Genel Meclisi nde konuþan KHB Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani: Hedefimiz saðlýk hizmetlerinde kalite Recep Mebet mi kapsamýndaki çalýþmalardan da bahseden Happani, orum Kamu Hastaneleri Birliði (KHB) Genel Sek- Dr. Turgay Happani, Hayata geçirdiðimiz KHB Genel Sekreteri Happani, açýklamalarýný 90 Gün Çalýþmasý adlý projeyi de tanýttý. Çreteri projelerle saðlýk hizmetlerinde kaliteyi artýrmayý hedefliyoruz dedi. Saðlýk alanýndaki proje ve çalýþmalarla ilgili açýklamalarda bulunan Dr. Turgay Happani dün Ýl Genel Meclisi Üyeleri ne yönelik sunum yaptý. Meclis Salonu ndaki sunumunda saðlýktaki yeni yapýlanmayý anlatan Happani, 650 yataklý yeni hastane projesiyle ilgili de bilgiler verdi. YENÝ HASTANE 700 GÜNDE TAMAMLANA- CAK Dr. Turgay Happani þöyle sürdürdü: NÜKLEER TIP ÝÇÝN YENÝ CÝHAZ Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nükleer Týp Ünitesinde kullanýlmak üzere Gama Kamera cihazýmýz Bakanlýðýmýz tarafýndan satýn alýnarak gönderildi. Ayrýca hastanemizdeki yaklaþýk 950 metrekarelik alanda kurulacak Tüp Bebek Merkezi için 2 milyon 500 bin liralýk yatýrým yapýlýyor. MÝMAR SÝNAN A ADSM POLÝKLÝNÝÐÝ Hastane projesinde ihale sürecinin ardýndan yer teslimi aþamasýna geçileceðini belirten Dr. Happani, inþaa çalýþmalarý- Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Buharaevler de hizmete sunulan polikliniðin bir benzerini yakýnda Mimar Sinan Mahallesi nde açacaðýz. Gülabibey Mahallesi ne de hitap edenýn 700 günde tamamlanmasýnýn planlandýðýný açýkladý. KHB ye baðlý hastanelerde 51 yöneticinin görev aldýðýný dile cek polikliniðin yerini tuttuk. 5 üniteli polikliniðin donatýmý tamamlandýktan sonra hizmete açýlacak. getiren Happani, Birliðin 2013 yýlý bütçesinin ise 171 milyon TLolduðunu söyledi. Çorum daki saðlýk kuruluþlarýnýn toplam yatak sayýsýnýn En büyük sýkýntýmýz doktor ve hemþire sayýsýndaki yetersizlik. olduðunu belirten Happani, toplam yoðun bakým yataðý sayýsýnýn Saðlýk alanýnda Çorum daki memnuniyet oraný yüzde 76 seviyesinde. Mevcut koþullarda fedakarca görev yaparak halkýmýzýn memnu- ise 118 olduðunu kaydetti. niyetini kazanan saðlýk çalýþanlarýmýzý tebrik ediyorum. Evde Saðlýk Hizmetleri ve Merkezi Hastane Randevu Siste- Saðlýk alanýndaki proje ve çalýþmalarla ilgili açýklamalarda bulunan Happani dün Ýl Genel Meclisi Üyeleri ne yönelik sunum yaptý. Çorumlu Paþa mahkemede konuþtu Ahmet Çörekçi ye 28 Þubat sorgusu Recep Mebet gereklidir. Ýdeoloji, din ava Kuvvetleri eski Ko- emekli Orgeneral TSK'ya sakýncýlar geti- gibi çeþitli oluþumlar Hmutaný Ahmet Çörekçi, 28 Þubat davasý duruþmasýnda hakimin rüz. Dolayýsýyla, persorir. Biz tek tip görünü- sorularýný cevapladý. nelimizi takip ederiz. Ýstihbarata karþý koyma Ankara 13. Aðýr Ceza tedbirleriyle ilgili direktif yayýnlanmýþtýr. Mahkemesi nde devam eden duruþmada konuþan Çorumlu Her sene yazýlýr. Personeli korumak silahlý Paþa, mahkeme heyetinin yönelttiði sorulara tek tek cevap kuvvetlerin baþýndakilerin, karargahýn göre- verdi. Yeni Þafak Gazetesi nde vidir.' ifadelerini kullandý. Dindar askeri fiþleme itirafý baþlýðýyla yayýnlanan haberde Hükümete laf çakan olur muydu? Çörekçi nin þu ifadelerine yer verildi: Mahkeme üyelerinden Hakim Süley- ÝDEOLOJÝ ve DÝN TSK ÝÇÝN SAKINCALI man Köksaldý'nýn, 'Hava Kuvvetleri Komuta- Eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral ný olarak, farklý hükümetlerle MGK toplan- Ahmet Çörekçi, 28 Þubat davasýnda, dindar personel ile týlarýna katýldýnýz. Bu Ahmet Çörekçi, 28 Þubat davasý duruþmasýnda hakimin sorularýný cevapladý. ailelerini takip etmenin TSK'nýn görevi olduðunu savundu. Çörekçi, hükümetlerle, 54. Hükümet arasýnda yapýlan toplantýlar arasýnda 'Ýdeoloji, din gibi çeþitli oluþumlar Türk Silahlý Kuvvetleri'ne sakýncýlar getirir' dedi Çörekçi, 'Kanunda yazýldýðý þekilde, MGK toplantýlarý yapýlmýþtýr, fark var mýydý? Hava nasýldý? Laf çakmalar var mýydý?' sorusuna Eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, Ankara 13. Aðýr Ceza Mahkemesinde devam eden 103 sanýktir' yanýtýný verdi. hiçbir farklýlýk yoktur. Merhum Erbakan'a da ayný saygý gösterilmiþlý 28 Þubat davasýnda duruþmada, TSK'nýn personel ile ailelerini izlemesinin görevi olduðunu ileri sürdü. Cumhuriyet Savcýsý Kemal Çalýþma hakkýmýz yasaklandý Müþteki Avukatý Yýlmaz Bölükbaþý'nýn, 'dönemin komutanlarýnýn, emekli olmasýnýn ardýndan bazý þirketlerin yönetim kurullarýn- Çetin'in, 'Emirdeki, 'çaðdaþ olmayan kýyafet' ibaresiyle ne anlatýlmaya çalýþýlýyor?' sorusuna da Çörekçi, 'Siz kendi arzunuza uygun da görev almasýna' iliþkin sorusu üzerine Çörekçi, 'Ben emekli olduktan sonra hiçbir firmada çalýþmadým. Çalýþma hakkýmýzý niye olanlarý iddianameye almýþsýnýz. Bu emir 13 sayfa, iddianamede sadece 3 sayfasý var. Biz personelimizi korumaya mecburuz' karþýlýðýný verdi. Çörekçi, 'MGK toplantýlarý öncesinde, gündem toplantýsý yasaklýyorsunuz? Biz size ne yaptýk? Ben çalýþmadým, arkadaþlarýmýn yüzde 99'u da çalýþmadý. Yüzde biri için böyle bir suçlama neden yapýyorsunuz? Sizi kýnýyorum' dedi. yapýlýp yapýlmadýðýnýn' sorusu üzerine, 'Bizi ilgilendiren konularda evet yaparýz' cevabýný verdi. Erbakan'ý biz terletmedik 'SÝCÝL NOTU DÜÞÜK TUTULSUN' Müþteki Avukatý Hüsnü Tuna'nýn, 'Rahmetli Erbakan'ýn 28 Þubat toplantýsýnda boncuk boncuk terlediði gazetelere yansýdý. Sayýn Çetin'in, 'Dini hassasiyeti yüksek personelin eþ ve çocuklarýnýn giyimine dikkat edilmesi, sicil notunun düþük tutulmasý gibi emirler Erbakan'ýn terlemesine neden olan ortam çok mu sýcaktý, Erbakan'ýn var. Bu yaklaþýmý nasýl deðerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine, Çörekçi, 'Savcýlýk kendisine uygun yönleri iddianameye almýþ, olma- bir hastalýðý mý vardý, yoksa Erbakan'a yapýlan baskýlar mýydý terlemesine neden olan?' sorusuna Çörekçi, 'Boncuk boncuk terleme fotoðraflarý baþkalarý tarafýndan yapýlmýþ olabilir. Orada Sayýn Baþbayanlarý almamýþtýr. Bu emir istihbarata karþý koymak içindir ve Genelkurmay her yýl yayýnlamaktadýr. Bunlar, personeli korumak için kan boncuk boncuk terletilmedi.' cevabýný verdi. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý devam ediyor. Özel Ýdare bütçesine onay Recep Mebet orum Ýl Özel ÇÝdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý devam ediyor. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen dünki toplantýda Ýl Özel Ýdaresi nin 2014 mali yýlý teklif bütçesi görüþülerek karara baðlandý. Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehrül Soysal tarafýndan sunulan raporda Ýl Özel Ýdaresi nin 2014 yýlý tahmini gelir ve giderleri detaylý olarak ele alýndý. Yapýlan görüþmeler ve oylamanýn ardýndan 2014 yýlý gelir-gider bütçesi 47 milyon TL olarak kabul edildi. Meclis Baþkan Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu nun yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile son buldu. UYGULAMA- YA SÝTEM MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Özel Ýdare yatýrýmlarýnda köyler arasýnda öncelik sýrasýný belirleyen katýlým payý ödemesini eleþtirdi. Pehrül Soysal Vali Sabri Baþköy tarafýndan açýklanan uygulamanýn köyler arasýnda adaletsizlik doðurduðunu iddia eden Celal Güngör, Sungurlu nun Ýnegazili Köyü nden bahsederek konuyla ilgili örnekler verdi. Gurbetteki Ýnegazili sanayicilerinin bugüne kadar gerek Celal Güngör köylerine gerekse Sungurlu ya önemli baðýþlarda bulunduklarýna iþaret eden Güngör, kilittaþý ve kanalizasyon çalýþmalarý için bu kimselerden katýlým payý talep edilmesinin sitemlere yol açtýðýný söyledi. Meclis toplantýsýnda söz alarak gündem dýþý bir konuþma yapan Güngör, Gurbetteki hayýrsever iþadamlarý, onca desteklerine raðmen kamu yönetiminin kendilerine bakýþ açýsýndan rahatsýz dedi. Toplantýda ayrýca Alaca ilçesine baðlý Dereyazýcý Köyü ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespitindeki deðiþiklik ile Sungurlu ilçesine baðlý Ýnegazili Köyü nün Kýrýkkale nin Sulakyurt ilçesi Aliþeyhli Köyü arasýndaki sýnýr meselesi görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat te gerçekleþecek oturumla devam edecek. Tarým Fuarý bugün açýlýyor Recep Mebet orum Tarým Fuarý bugün saat da Çdüzenlenen törenle açýlacak. Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Fuar Merkezi nde açýlacak fuarda tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk, tavukçuluk, süt ve gýda Meclis Baþkan Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu, toplantýya baþkanlýk etti. Ýl Özel Ýdaresi nin 2014 mali yýlý teklif bütçesi görüþülerek karara baðlandý. ürünleri firmalarý stant açacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Çorum Ziraat Odasý, TSO ve KOSGEB iþbirliðinde organize edilen fuar 1 Aralýk 2013 Pazar günü saat e kadar ziyarete açýk olacak. Çorum Tarým Fuarý bugün saat da düzenlenen törenle açýlacak.

12 12 PERÞEMBE 28 KASIM 2013 Köylü vatandaþ huzursuz Ç orum Anadolu Köyleri Derneði (ANAKÖYDER) Yönetimi, köylü vatandaþlarýn dershanelerin kapatýlmasý konusunda huzursuz ve endiþeli olduðunu belirtti. Çocuklarýný okutmak, onlara güzel bir gelecek sunmak isteyen köylü vatandaþlarýn dersanelerin kapatýlmasýndan duyduklarý rahatsýzlýklarýný son zamanlarda derneðe sýk sýk ilettikleri belirtilen açýklamada, köylü vatandaþýn, Bizim çocuklarýmýz ancak dershane takviyesi ile þehirdeki akranlarý ile yarýþýr seviyeye geliyorlar. Biz çocuklarýmýzýn köylerde cahil kalmasýný istemiyoruz. Onlarýn üniversitelerde okumasýný,adam olmasýný istiyoruz. Þu anki sistemde dersha- neler bizim için can simidi. Ýnþaallah kapatýlmazlar. dediði kaydedildi. ANAKÖYDER yönetiminin yaptýðý açýklamada da, Bizde ANAKÖYDER olarak köyde yaþayan kardeþlerimizin hassa- siyetine katýlýyor, mevcut dershanelerin fýrsat eþitliði saðladýðýna inanýyoruz. Yanlýþ olarak bildiðimiz dershaneleri kapatma düþüncesinden vazgeçilmesini temenni ediyoruz. denildi. Ýntegral den umrecilere duyuru umre vizesi kurallarý gereði Suudi Arabistan da 15 günden fazla kalýnamayacaðýný belirten Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, umrecilerin maðdur olmamasý için çeþitli söylentilere kesinlikle inanmamalarý gerektiðini söyledi. Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, 1 Ocak-30 Mayýs tarihleri arasýnda üç, dört, beþ yýldýzlý otellerde konaklamanýn 8 günlük programlardan baþlayarak 15 güne kadar çýktýðýný açýkladý. Umre fiyatlarýný belirleyen kriterlere de deðinen Çeliker, Umre fiyatlarýný belirleyen unsurlardan bahsedecek olursak umre ücretine dahil olan hizmetler þöyledir: Umre gidiþ dönüþ uçak bileti, Mekke ve Medine otel konaklamalarý ve yemekler, vize iþlemleri, transferler ve ziyaret yerlerinin gezilmesi, TÜRSAB hizmet bedeli, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Umre Kimlik kartý, seyahat sigortasý ve rehberlik hizmetleri gibi baþlýca kalemler neticesinde umre turu fiyatý belirlenir. Umre tur fiyatýný ekstra isteklerin dýþýnda en çok etkileyen unsur oteldir. Umre ziyareti boyunca konaklanan otellerin Harem-i Þerife yakýnlýðý, uzaklýðý ve kalitesi (2, 3, 4, 5 yýldýz ) umre fiyatýnýn ekonomik, uygun ya da lüks olmasýnda baþlýca etkendir. Bir umre turunda konaklanan otel ne kadar yakýn ve kalite olarak üstünse fiyatta o kadar yüksek olmaktadýr. Tersi düþünüldü- Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, umre hakkýnda bilgi verdi. Umre ziyaretleri tellerde konaklamanýn 8 günlük programlardan baþlayarak 15 güne kadar çýktýðýný açýkladý. ðünde uzak ve düþük kalitede ki otellerde konaklandýðý zaman fiyat ucuz olmaktadýr. Umre ziyaretlerinde konaklanan oteller yakýnlýk ve uzaklýk derecesine göre deðerlendirilir. Bir umre turunda en çok tercih edilen oteller 4 yýldýz kalitesinde olup 50 metre ile 350 metre arasýnda bulunan oteller tercih edilmektedir. Umre fiyatlarý üç dönem olarak belirlenir. Bu dönemler ilk yani Ocak ayý baþlangýç olarak deðerlendirilir ve Mayýs ayýna kadar birinci dönem olarak belirlenir. Mayýs ayý baþlangýç olarak Ramazan a kadar devam eden süre ikinci dönem olarak belirlenir. Birinci dönemden ikinci döneme geçiþlerde umre fiyatlarýnda % 5 - % 10 arasýnda bir artýþ olur. Ramazan programlarý üçüncü dönem olarak belirlenir. Ramazan ayýndaki turlarýn fiyatlandýrmasý programlarýn farklýlýðýndan dolayý normal aylardaki turlardan farklýdýr. Katýlmak istediðiniz umre turunda dikkat etmeniz gereken hususlara deðinecek olursak; katýlacaðýnýz turun fiyatýndan önce önemli olan konaklanacak otelin yakýnlýðý, uzaklýðý ve kalitesine, tura katýlacaðýnýz þirketin uçaktaki yerlerinin rezerve edildiðine bakýlmalýdýr. Umre, hac ibadeti gibi milyonlarca kiþinin Arafat'ta buluþtuðu gibi büyük bir sinerji ve çoðunluðu ömründe ilk defa hac yapan insanlardan oluþan bir toplulukla deðil de farklý turlarla yaklaþýk 8 aya yayýlmýþ zaman diliminde ve pek çok kere oraya giden ya da gidiþinin seyahat boyutundan sýyrýlýp, ibadet boyutuna tam geçememiþ bu yüzden otelin binasý, odalarý ve yemekleri arasýnda bocalayan insanlarýn da olduðu bir ibadettir. Belirttiðim bu olumsuzluklar karþýlaþtýðýmýz ve sakýnýlmasý gereken hususlardan olduðu için yazma ihtiyacý duydum. diye konuþtu. Fatih Anadolu Lisesi nde kutlama Çorum Fatih Anadolu Lisesi öðretmenleri Öðretmenler Günü nü kutladý. orum Fatih Ç Anadolu Lisesi öðretmenleri 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Özbeyler Lokantasý nda düzenlenen yemekte bir araya geldiler. Öðretmenl ere gül hediye ettikten sonra konuþma yapan Okul Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan, öðretmenlik mesleðinin önemini belirterek tüm öðretmenlerimi zin öðretmenler gününü kutladý. Aileleriyle birlikte nice öðretmenler gününe saðlýklý ve baþarýlý bir þekilde kavuþmalarýný diledi. Eðitimciler Özbeyler Lokantasý nda düzenlenen yemekte bir araya geldiler. Öðretmenler onuruna yemek verildi. Okulumuzu Kapatmayýn tepkisi Eczacýlardan Öðretmenlerin nice öðretmenler gününe saðlýklý ve baþarýlý bir þekilde kavuþmalarý dilendi. Ç orum un Kargý ilçesinde, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu nun Ýlkokul bölümünün, Atatürk Ýlköðretim Okulu nun ise Orta Okul bölümün kapatýlarak okullarýn birleþtirileceði iddialarýna veliler tepki gösterdi. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Okul Aile Birliði yöneticisi Azmi Erkan Akyýldýz, Ýki okulun birleþtirilmesine tüm veliler adýna bir konuþma yaparak tepkilerini dile getirdi. A k y ý l d ý z, tarihinde çýkartýlan 222 sayýlý kanunun 9. maddesinin birinci fýkrasýnda "Ýlk öðretim kurumlarýnýn ilkokul ve orta okul olarak baðýmsýz okullar halinde kurulmasý esastýr. Ancak imkan ve þartlara göre orta okullar, ilkokullar veya liselerle birliktede kurulabilir maddesinin gayet açýk olduðunu ancak Ýlçe kaymakamý, belediye baþkaný ve ilçe milli eðitim müdürü ile okul aile birliði ve veliler olarak yaptýklarý hiçbir görüþmeden sonuç alamadýklarýný, bu uygulama ile yaklaþýk 400 öðrencinin maðdur edileceðini iddia etti. Atatürk Ýlköðretim okulunun Kargý nýn en uzak mahallesi olan Fatih Mahallesi ile arasýndaki uzaklýðýn ciddi sorunlar oluþturacaðýný belirten Akyýldýz, "Ýlçede ilkokul sayýsý 1'e indirilmeye çalýþýlýyor. Yani 6 mahalleye bir ilkokul, baþka bir tabirle 5 bin 200 nüfusa 1 ilko- kulu anlamýna gelmektedir. Sabah okula, öðlen eve, öðleden sonra tekrar okula ve sonra tekrar eve yani günde 4 kez okula bu kadar uzak mesafede velilerin öðrencilerini götürüp getirmeleri ciddi anlamda sýkýntý olacaktýr. Ýlçemizde toplu taþýma sistemi yok. Bir veli olarak bizler günde 4 kez okula gidiþ geliþi nasýl yapacaðýz diye konuþtu. Okullarýn mevcut hallerinin birkaç fizik- sel tadilatla kanunda istenilen konuma gelebileceðini belirten Akyýldýz, okullarýn yan yana veya birlikte olmasýnýn hiçbir zaman sorun olmadýðýný belirtti. Bu konuda yetkilileri duyarlý olmaya çaðýran Akyýldýz, velilerin maðdur edilmemesini istediklerin belirterek, 'Okulumuzu kapatmayýn' adý altýnda bir imza kampanyasý baþlatacaklarýný sözlerine ekledi.(ýha) Atatürk Ýlköðretim Okulu nun Orta Okul bölümün kapatýlarak okullarýn birleþtirileceði iddialarýna veliler tepki gösterdi. Ç iade-i ziyaret orum Eczacý Odasý yönetimi, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete, Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz. Süleyman Koca nýn beraberinde Genel Sekreter Ecz. Sönmez Çalýþkan, Sayman Ecz. Ýsmail Çaðlý ve üyeler Ecz. Gökhan Ünaldý ile Ecz. Funda Çetintürk katýldý. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Çorum Eczacý Odasý yönetimi, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan a iade-i ziyarette bulundu.

13 PERÞEMBE 28 KASIM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 25 Muharrem: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:15 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM Yalnýzlýk, kötü arkadaþla bulunmaktan iyidir. Ýyi arkadaþla beraber olmak da yalnýzlýktan iyidir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Fatih ve Hidayet ODUNCU' nun babasý, Nuri, Rýfat ve Galip ODUNCU' nun kardeþi, Ýcra Müdürlüðü' nden emekli; Cemal ODUNCU. 2- Mehmet TÜTÜNCÜ ve Emel ÞAMLI' nýn annesi, Mustafa ÞAMLI' nýn kayýnvalidesi; Nahide Raife TÜTÜNCÜ. 3- Çukurören Köyü' nden gelme, Neþet DOBAK' ýn oðlu, Cihan DOBAK' ýn babasý; Muharrem DO- BAK. 4- Ferhatlý Köyü' nden, Esat YILDIRIM' ýn kýzý; Suna YILDIRIM. 5- Çorum Esnafýndan Yýlmaz PEKER' in babasý, Çorum Belediyesi' nden emekli Kepçe Operatörü; Ýsmet PEKER. 6- Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Emekli Öðretmeni Uður AKSU' nun oðlu, Sýhhi Tesisatçý Esnafýndan Ýsmail TUZCU' nun yeðeni; Cüneyt AKSU Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kur'an-ý Kerim'in gönderiliþ amacý 4 Yüce Rabbimiz, Kur'an-ý Kerim'i okumamýz, anlamamýz, ondan yararlanmamýz ve yaþamamýz için gönüllerimize bir þifa kaynaðý olarak gönderdiðini bildirir. Ýnsan varlýðýn sýrlarýna, araþtýrmak, düþünmek ve anlamakla ulaþabilir. Ýnsanýn okuduðunu anlamasý, çýkýþ yolu bulmada bir baþlangýçtýr. Akýllý insan düþünür, düþünürken de bir þeyleri fark eder. Neden, niçin, nasýl yaratýldýðýný, yaratýlýþ amacýnýn ve gayesinin ne olduðu sorularýný sorar ve onlara cevaplar aramaya çalýþýr. Kur'an-ý okuyan, bu sorularýn net cevaplarýný Kuran'da bulan bir insan da, Yüce Yaratanýmýzý sevecek, ona baðlanacak ve baðlýlýðýn gereklerini de yerine getirecektir. Hayatýný ve ruhunu Kur'an ile süsleyenler, nefislerine ve nesillerine Kuran'ýn mesajlarýný hayat düsturu olarak alanlar için korku yoktur. Çünkü onlar Allah'ýn iradesine tam teslim olmuþlardýr. Malik Bin Dinar "Yaðmurun yeryüzüne hayat verdiði gibi Kur'an da müminlerin kalplerine hayat verir, gönüllere ve hayata can katar" der. Kur'an-ý Kerim'i okumadaki ana gaye, onu anlamak ve hayatýn vazgeçilmezi haline getirmektir. Kur'an-ýn gönderiliþ amaçlarýndan birisi de insanýn neden, niçin ve nasýl yaratýldýðý bilgisine doðru bir þekilde ulaþarak, dünya ve ahiret mutluluðunu yakalayabilmesidir. Bu konuda Kur'an a baktýðýmýz zaman Yüce Rabbimiz insaný yaratmaya karar verdiði zaman meleklere hitaben, ben bir halife (temsilci) var etmek (yaratmak) üzereyim. Buyurduðunda (konuyla ilgili ayetlerin geneline baktýðýmýz zaman): melekler biz sana ibadet ve itaat edip dururken, kan dökecek, kin güdecek, sana asi gelecek, isyan edecek, ibadetlerini yapmayacak, haram ve yasak kýldýðýn þeyleri iþleyecek varlýklar mý yaratmak istiyorsun, derler. Yüce Rabbimiz ise "Elbette sizin bilemeyeceðiniz þeyleri ben bilirim", "Allah Âdem'e bütün isimleri, öðretti. Sonra onlarý önce meleklere arz edip: Eðer siz sözünüzde sadýk iseniz, þunlarýn isimlerini bana bildirin, dedi." " Melekler: Ya Rab! Seni noksan sýfatlardan tenzih ederiz, senin bize öðrettiklerinden baþka bizim bilgimiz yoktur, þüphesiz her þeyi bilen ve her þeye hâkim olan ancak sensin dediler." Bakara "Hani biz meleklere (ve cinlere) Âdem'e itaat edin, demiþtik. Ýblis hariç hepsi itaat ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladý, böylece kâfirlerden oldu", "Biz: Ey Âdem! Sen ve eþin (Havva) beraberce cennete yerleþin; orada kolaylýkla istediðiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin; sadece þu aðaca yaklaþmayýn, eðer bu aðaçtan (meyvesinden) yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik." Bakara " Bunun üzerine ey Âdem! Dedik, bu (þeytan) hem senin için hem de eþin için büyük bir düþmandýr. Sakýn sizi cennetten çýkarmasýn; sonra yorulur, sýkýntý çekersin!" " Þimdi burada (cennette) senin için ne acýkmak vardýr ne de çýplak kalmak vardýr." " burada sen susuzlukta çekmeyecek, sýcaktan da bunalmayacaksýn" Ta'ha "Þeytan onlarýn ayaklarýný kaydýrýp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulunduklarý Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Bir aný (cennetten) onlarý çýkardý. Bunun üzerine; Bir kýsmýnýz diðerine düþman olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barýnak ve belli bir zamana dek yaþamak vardýr, dedik" Bakara 36. Hz. Âdem dua ederek "(Âdem ile eþi) Dediler ki: Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eðer bizi baðýþlamaz ve bize acýmazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz", "Allah: Birbirinize düþman olarak inin sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleþme ve faydalanma vardýr." Buyurdu. "Orada yaþayacaksýnýz, orada öleceksiniz ve oradan (diriltilip) çýkarýlacaksýnýz" dedi. "Ey Âdemoðullarý size ayýp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattýk. Takva elbisesi Ýþte o daha hayýrlýdýr. Bunlar Allah'ýn ayetlerindendir. Belki düþünüp öðüt alýrsýnýz" A'raf Araf 17'de ise þeytan madem ben insanlarýn yüzünden cennetten mahrum edildim, o halde benim iþim de onlarla olacak, onlarýn saðlarýndan, sollarýndan, önlerinden ve arkalarýndan geleceðim. Sen onlarýn çoðunu sana þükreder bulamayacaksýn sözlerine, Yüce Rabbimiz, benim öyle muttaki (takva sahibi) kullarým vardýr ki, sen onlarýn yanýna bile yaklaþamazsýn, kandýrdýklarýn da senin olsun, buyurur. Mülk sur. 2'de ise "Hanginizin daha iyi amel iþleyip iþlemediði hususunda sizi imtihan etmek için hayatý ve ölümü yarattýk" "Ey iman edenler! Sakýn þeytanýn peþinden gitmeyin. Çünkü o, apaçýk düþmanýnýzdýr." Bakara 208. Ýsra 53'de "Kullarýma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra þeytan aralarýný bozar. O insanýn apaçýk düþmanýdýr." Nas sur. ise "De ki: Ýnsanlarýn kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan þeytanýnýn þerrinden insanlarýn Rabbine, Ýnsanlarýn Melik'ine, insanlarýn Ýlahýna sýðýnýrým.", Zümer 9'da ise:" O, (inkarcýlar veya Kuran'ýn mesajýna kulak týkayanlar) geceleyin secde ederek, kýyama durarak itâat eden, âhiretten korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse gibi midir? De ki: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doðrusu ancak akýl sahipleri öðüt alýp düþünür." Peygamberimiz ise "Ey Ebu zer, insan ve cin þeytanlarýndan Allah'a sýðýn." "Ya Resulallah insanlardan da þeytanlar olur mu?", "Evet, o insan þeytanlarý, cin þeytanlarýndan daha þerlidir." Buyurur. Bir baþka hadiste ise "Þeytan insanlarý kandýramadýðý zaman tamamen kontrolü altýna aldýðý þeytanlaþmýþ insanlarý devreye sokarak onlarla kandýrmaya çalýþýr." Buyurur. Ýbnül Cevzi (Kitâbu Ruh)'da " Her kim içinde hayra, hakka, iyiliðe çaðýran bir ses duyarsa bilsin ki o, melektir ve onun çaðýrdýðý da (hakkýn) söylediði ve hoþ gördüðü bir þeydir. Bundan dolayý Allah'a þükretsin. Her kim içinde kötülüðe çaðýran, haksýzlýða teþvik eden bir sýzýltý sezerse, bilsinler ki o da þeytanýn sesidir. Bundan uzaklaþsýn da, Allah'a sýðýnsýn." Fahrettin Attar "Þeytandan uzak olan, Allah'a yakýn olur. Allah'ý unuttuðun an, þeytan yoldaþýn olur." Allah'ým nefsimizin þerrinden, þeytanýn þerrinden, þeytanýn kontrolü altýna aldýðý þeytanlaþmýþ insanlarýn þerlerinden, her türlü kaza, bela ve musibetlerden sana sýðýnýrýz. Efendim herkesin çocuklukta, ilköðretimde, orta öðretimde, üniversitede, askerlikte, iþ hayatýnda, yim. Bunda da epey mahir olduðum kanaatindeyim. ki, vermek istediðim mesajý araya sýkýþtýrarak verebile- aile hayatýnda, depremlere vb. yaþadýðý anýlarý vardýr. Nerden biliyorsun, derseniz her seminerden sonra mutlaka isimsiz olarak anket çalýþmasý yaparým. Böylece Mesela 17 Aðustos depreminde yaþanan anýlarý tam olarak toplayabilseydik, gelecek depremler için acaba alabileceðimiz ne dersler çýkardý. Üzülerek ifade lim. gözümüzün önünü göreyim ki, boþa kürek çekmeye- edeyim ki, millet olarak pek okumadýðýmýz için, yazmayý da angarya görüyoruz. Hatta yazana da bazen minere rehber öðretmenimiz Gamze Haným katýlma- 23 Nisan ilköðretimi öðretmenlerine verdiðim se- iþgüzar gözüyle bakarýz. ''Ben hayatýmý yazsam kaç mýþtý. Bende arkadaþýmýzý Bahçelievler ilköðretim kitap olur'' diyenleri çok duyarýz. Bu tür konuþanlara Mahir ODABAÞI okulunda vereceðim seminere tekrar çaðýrdým. Belki cevaben sevgili hocam Doç. Dr. Yavuz Bayram ''O Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný de kýzarak katýldý Benim için baþlangýç deðil, sonuç halde, buyur yaz kardeþim. Sen yazdýn da kim engel önemli. Geçmiþte okula gidince, yanýna ziyaret için uðradým Gamze Haným:'' HOCAM BENDE TEÞEKoldu. 'derdi. ''Hatýra yazmak, ölümün elinden bir þey kurtarmaktýr''(andre Gide) sözünde ifade edildiði gibi, gelecek kuþaklayýrdýr dedim. '' Geçenlerde 3,5 yaþýndaki çocuðum patates püresi KÜR ÝÇÝN SÝZÝ ARAYACAKTIM, ÝYÝ KÝ GELDÝNÝZ'' dedi. Hara faydalý olabilecek güzel anýlarýn, ölümle beraber yok olup gitmemesi için yazmayý hayal ederken, Vali yardýmcýmýz sayýn Dr. Allah korusun gidecek Ýnsanýn eli, ayaðý dolaþýyor Hemen ak- yerken boðazýna týkandý. Çocuk nefes alamadý, kýzardý, morardý. Sefa Çetin Beyin teþvikleriyle bu hayalim eyleme dönüþtü. Nasip lýma, sizin seminerde ''Arkadaþlar, çocuðun, yetiþkinin boðazýna olursa bir kitapta toplamaya çalýþacaðým. Bu arada afetlerle ilgili erik, elma vs. türü bir þey týkanýrsa hemen arka kýsmýna geçin, göbeðinin 5 cm üstüne iki elinizi yumruk yaparak koyun ve yukarý ilk þiir kitabýmý çýkarmak için sonlara doðru yaklaþtým Tabi destek bulabilirsek doðru çektirin. Muhtemelen kaçan maddenin çýkmasýný saðlarsýnýz Dediðiniz geldi. Bende bunu uyguladým Çocuðumun bo- Seminerlerde, toplantýlarda ''iyi DÝNLER -seniz, ihtiyaç halinde DÝNLENÝR -siniz '' ðazýndan ceviz büyüklüðünde olan patates geri çýktý. Akþam eþime Mili Eðitim Bakanlýðý emirleri gereði öðretmenlere ve diðer göstermek için sakladým. Çocuðum kurtulunca dünyalar benim oldu. Size çok çok teþekkür ediyorum Ýyi ki seminere katýlmý- personele ''Topyekün savunma sivil savunma hizmetleri'' konusunda seminerler verdim. Aþaðý yukarý merkezdeki tüm öðretmeleri ve þým Yoksa 112 gelinceye kadar, Allah korusun çocuk çoktan gidebilirdi. Çünkü insanýn havasýzlýða dayanma süresi ortama 5-10 diðer personeli resen hizmetiçi seminerine tabi tutarak ikiþer gün, 12 saat olmak üzere programlar düzenledim. Mesai saatleri dýþýnda olmasý ve katýlýmcýlara ücret ödenmemesi nedeniyle genel olatedim '' dedi. Bende, seminerlerde verdiðim bir cümlenin iþe yara- dakika Bunu okulda arkadaþlara anlattým. Sizle de paylaþmak israk öðretmenler hizmetiçi seminerlerine soðuk bakýyorlar. Laf dýðýný, bir can kurtulmasýna vesile olduðunu birinci aðýzdan dinleyince gerçekten çok sevindim. Bütün samimiyetimle söylüyorum aramýzda, haksýzda deðiller yani. 6 saat ders anlatacaksýn, akabinde 6 saat ders dinleyeceksin ki, bunu duyunca yaþadýðým sevinç, on maaþ ödül alsam yaþanmaz Gerçi memuriyet hayatýmda ÇOK ÞÜKÜR maaþ ödülü al- Bunun için hizmetiçi seminerlerinde görev alacak eðitimci personelin, konusuna çok iyi hakim olmalarý gerektiði kanaatindeyim Yoksa derse baþlayamadan moral bozulur.saniyeler, dakika, Sevdiðim sözler : ''ANILARINIZI ANLATMAYA, YAZMAmak gibi bir âdetimiz olmadý (!) dedim. dakikalar sat olur ders bitmez. YA BAÞLAMIÞSANIZ ÝHTÝYARLIK YOLUNAYAVAÞ YAVAÞ Bende bu noktada epey tecrübe sahibi olduðum için, katýlýmcýlarý üzmeyecek, uyutmayacak þekilde konularý hayatýn içinden TRAFÝK TEK YÖNLÜDÜR. GERÝ DÖNEMEZSÝNÝZ. TRAFÝ- GÝRÝYOR DEMEKSÝNÝZ UNUTMAYINIZ, BU YOLDA anýlarla, þiirlerle, güzel sözlerle süsleyerek anlatmaya çalýþýyorum ÐE ÇIKARKEN ONA GÖRE TEDBÝRLÝ ÇIKINIZ.!'' Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: KASIM 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Sadelik elbette en güzel halimizdir. Yapmacýk hareketler hiçbir insanýn sevmediði bir haldir. Hasbi insanlar her zaman,insanlar arasýnda raðbet ve hürmet görür. Sadeliðin bozulmasý ile tabi olmayan hal ve hareketler ortaya çýkar. Bu halleri her insanda göremezsiniz. Yapmacýk hareketler,nazarýmýzda istiskal edilir. Bu sadeliklerimizi önce devleti ele geçiren, yabancý takipçileri bozdu. Ondan sonra her þey iplik yumaðý gibi çözülmeðe baþladý. Önce dilimizi bozdular. Sonra harflerimizi deðiþtirdiler. Dini eðitimi yasakladýlar. Mehter marþlarýný, Hacca gidiþleri, Giyim ve kuþamý, Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,95 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz Resmi ve gayrý resmi bir çok geleneklerimizi yok ettiler. "Kendi yürüyüþünü terk etti, baþkalarýnýn yürüyüþüne de ayak uyduramayan " haller düþtük. Daha sonra sýra risalelere gelmiþti. "Bu risaleler anlaþýlmýyor" sözleri okuyanlardan ziyade okumayanlar tarafýndan dillendirilmeðe baþladý. Acaba biz mi hafif kalýyoruz? Evet biz hafif kalýyoruz. Bunun kýymetini biz iyi bilmeliyiz yýlýnda hacda bulunduðum zaman Hollandalý bir nur talebesi ile tanýþtým. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR BAHÇELÝEVLER MAH.M.AKÝF ERSOY CAD. ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI KARÞISI TÜRKER BUHARA CAD. HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI YANI ,46 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Ýþte centilmen muhalefet

Ýþte centilmen muhalefet MHP belediye meclisine girdi Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nnun resmi sonuçlarýna göre belediye meclis üyeliklerinde deðiþiklik oldu. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nun resmi olmayan sonuçlarýna göre belediye meclis

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Ülkü Evleri'ne dualý açýlýþ

Ülkü Evleri'ne dualý açýlýþ Silahlý çatýþma 1 ölü, 2 yaralý Çorum da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. Ýki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Sanayiciler uluslararasý pazarlarda

Sanayiciler uluslararasý pazarlarda Sanayiciler uluslararasý pazarlarda Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, yeni eðitim-öðretim sezonuna hazýr. Özejder SBL tamam * HABERÝ 10 DA Ticaret ve Sanayi Odasý, Ekonomi Bakanlýðý'nýn KOBÝ Ýþbirliði ve

Detaylı

Cazgýr Teksas a tank sattý

Cazgýr Teksas a tank sattý Gergedan fosili Çorum'da sergilenmeli Geçtiðimiz hafta Çorum Hakimiyet'in gündeme getirdiði milyon yýllýk gergedan fosilinin Çorum'da sergilenmesi konusuna bir destek de Arda Turizm'den geldi. Arda Turizm

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

TSE artýk Çorum da belgelendirecek

TSE artýk Çorum da belgelendirecek Bu fýrsatý iyi deðerlendirelim Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu uzun zamandýr beklenen çaðrý ilanýna çýktý. * HABERÝ DE Hakan Körpýnar TSE artýk Çorum da belgelendirecek TSE Çorum Belgelendirme

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný Aile olmadan NikahihalSarayý En büyük görev esi huzur olmaz' 21 Aralýk ta annelere düþüyor' Çaðrý Vakfý nýn düzenlediði Etkili Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri' konulu konferansta konuþan Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı