Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KLÝNÝK ÇALIÞMA Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Ýlk Sekiz Aylýk Uygulamalarýmýz Ambulatory Surgery During First Eight Month Applications In Our Clinic Öðr.Gör. Dr. Rauf GÜL, Doç.Dr. Sýtký GÖKSU, Yrd.Doç.Dr. Ayþe MIZRAK Yrd.Doç.Dr. Senem KORUK, Prof.Dr. Ünsal ÖNER Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Özet Günübirlik cerrahi, ülkemizde giderek daha fazla yaygýnlaþmaktadýr. Gün hastanemizde 8 aylýk süre içinde yapýlan uygulamalarýmýzý ve sonuçlarýný tartýþmayý amaçladýk. Çalýþmamýzda, 4 Ocak-31 Aðustos 2007 tarihleri arasýnda, gün hastanesi ameliyathanelerinde ameliyat olan tüm hastalarýn, preoperatif, peroperatif ve postoperatif kayýtlarý retrospektif olarak incelendi. Hastalarýn demografik verileri, ASA sýnýflamasý, yandaþ hastalýklarý, ameliyathanemizde yapýlan ameliyat türleri, ameliyat süreleri, ameliyat yapan bölümler, uygulanan anestezi yöntemleri ve ilaç uygulamalarý, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, postoperatif derlenme süreleri ve eve taburcu oranlarý ve süreleri deðerlendirildi. Kliniðimizde 4 Ocak 2007 yýlýndan beri 1542 hasta opere edildi. Bu hastalarýn %67.83 ü ASA I iken, %21.27 si ASAII, % ü ASA III idi. En sýk yapýlan operasyonlar; kitle eksizyon ve biopsi uygulamalarý idi. Uygulanan anestezi yöntemleri en sýk lokal anestezi ve genel anestezidir. Rejyonal tekniklerden en sýk uyguladýðýmýz ise spinal anestezi idi. Ortalama postoperatif derlenme süresi 27.07±13.98 dakika idi. Cerrahi ve anestezideki geliþmeler sayesinde doðru hasta seçimi, doðru anestezi teknikleri ile günübirlik kliniklerde birçok anestezi tekniði güvenle uygulanabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Günübirlik cerrahi uygulamalar, Anestezi, Komplikasyon. Abstract Ambulatory surgery has been increasingly performing in our country. We had discussed our results in our ambulatory surgery clinic during eight months period. All patients underwent ambulatory surgery in our clinic from 4th January 2007 to 31th August 2007 enrolled in this study. Preoperative, peroperative and postoperative results were reviewed retrospectively for all patients. Patients demographic data, departments performed surgery, operations, duration of surgery, ASA classification, anesthesia methods and applied medicines, intra- and postoperative complications, postoperative recovery time from anesthesia, discharge ratio and times were all evaluated.in our outpatient surgery clinic,.since 4th January 2007, 1542 patients had been operated. While %67.83 of all patients were ASA I, %21.27 of all patients were ASA II and %10.24 of all patients were ASA III. The most common operations were excision of mass and biopsy applications. The most frequently used type of anaesthesia was local anesthesia. The most common regional technic was spinal anesthesia. Postoperative mean recovery time from anesthesia was 27.07±13.98minutes. Thanks to advances in surgery and anesthesiology, a lot of anesthesia techniques could be performed safely with proper patient and anesthesiologic techniques selection in ambulatory clinics. Key Words: Ambulatory surgery procedure, Anesthesia, Complication. GÝRÝÞ Günübirlik cerrahi, hastalarýn ameliyat olduklarý gün taburcu edilmeleri esasýna dayanan bir uygulamadýr. Dünyada yaklaþýk kýrk yýldan beri günübirlik cerrahi uygulamalarý yapýlmaktadýr ve son 20 yýlda da büyük geliþme göstermiþtir (1,2). Günümüzde, Avrupa ülkelerinde elektif cerrahinin %65 i, Amerika birleþik devletlerinde ise %70 i günübirlik cerrahi olarak yapýldýðý bildirilmiþtir (3). Ülkemizde ise günübirlik cerrahiye ilgi gün geçtikçe artmakta ve birçok merkezde günübirlik cerrahi üniteleri kurulmaktadýr. Yazýþma Adresi: Öðr. Gör. Dr. Rauf GÜL Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Adres: Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Gün Hastanesi Gaziantep Tel: Çalýþmamýzda sekiz aylýk sürede günübirlik cerrahi ve anestezi uygulanan hastalarýmýzýn kayýtlarýnýn incelenmesi ile intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarýn deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEMLER Çalýþmamýzda, 4 Ocak-31 Aðustos 2007 tarihleri arasýnda, Gaziantep Üniversitesi Gün Hastanesi ameliyathanelerinde ameliyat olan tüm hastalarýn, preoperatif peroperatif ve postoperatif kayýtlarý retrospektif olarak incelendi. Hastalarýn demografik verileri, ASA sýnýflamasý, yandaþ hastalýklarý, ameliyathanemizde yapýlan ameliyat türleri, ameliyat süreleri, ameliyat yapan bölümler, uygulanan anestezi yöntemleri ve ilaç uygulamalarý, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar (aðrý, ajitasyon, bulantý-kusma, kardiovasküler ve solunum komplikasyonlarý), postoperatif derlenme süreleri ve eve taburcu oranlarý ve süreleri deðerlendirildi. Veriler ortalama ± SD yada sayý % olarak kaydedildi. 23

2 BULGULAR Gün hastanesi ameliyathanelerimizde, 4 Ocak 2007 ve 31 Aðustos 2007 arasýnda 1542 vaka yapýlmýþ olup, Günlük ortalamamýz 8.96 vaka olarak tespit edilmiþtir. Hastalarýn demografik verileri Tablo 1 de gösterilmiþtir. Tablo 1. Demografik veriler (Ortalama ± SD). Aðýrlýk (Kg): ± Yaþ (Yýl): Cinsiyet daðýlýmý K(%): E (%): ASA daðýlým I (%): II (%): III (%): ASA: American Society of Anesthesiology sýnýflamasý. ASA II hastalarda en sýk gördüðümüz yandaþ hastalýklar; hipertansiyon, koroner darlýk, diyabet, astým ve obstrüktif akciðer hastalýðýdýr. ASA III grubu hastalar, genelde böbrek yetersizliði nedeniyle arteriovenöz fistül açýlan hastalar olup diðer küçük bir kýsmý ise kronik obstrüktif akciðer hastalýðý, orta-ileri düzey kalp hastalarý oluþturmaktadýr ve bir çoðu lokal anestezi veya sedo-analjezi altýnda opere edilmiþtir. En yaþlý hastamýz 78 yaþýnda, en küçük hastamýz ise 15 günlük olarak belirlenmiþtir. On beþ yaþ altý hastalar, tüm hastalarýmýzýn %16.53 ünü oluþturmakta iken, geriatrik hastalarýmýz (65 yaþ ve üzeri), tüm hastalarýmýzýn %4 ünü oluþmaktadýr. Gün hastanemizde en sýk yapýlan operasyonlar; kitle eksizyonlarý ve biyopsi (Lenfadenopati,memede kitle,nevüs,bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom vs.) tonsillektomi, adenoidektomi, arterio-venöz fistül ameliyatlarýdýr. Sýk yapýlan operasyon listesi Tablo 2 de özetlenmiþtir. Tablo 2. En sýk yapýlan operasyonlar ± 16,8 652 (%42.28) 890 (%57.71) 1046 (% 67.83) 338 (% 21.27) 158 (% 10.24) Olgular (n =1542) Kitle eksizyon 254 (%16.47) Biyopsi 152 (%9.85) Tonsillektomi 130 (%8.43) Adenoidektomi 125 (%8.1) Arteriovenöz fistül açýlmasý 115 (%7.45) Yara -Yanýk revizyonu 78 (%5.05) Herni onarýmý 62 (%4.02) Pilonoidal sinüs eksizyonu 62 (%4.02) Rinoplasti 53 (%3.43) Kateter uygulamalarý 53 (%3.43) Hastalarýn cerrahi bölümlere göre daðýlýmý Tablo 3 te verilmiþtir. Tablo 3. Vakalarýn Cerrahi Bölümlere göre daðýlým. Bölümler Olgu Sayýlarý Genel cerrahi 434 (%28.14) Plastik cerrahi 274 (%17.76) Kulak Burun Boðaz cerrahisi 246 (%15.95) Kardiyovasküler cerrahi 137 (%8.88) Çocuk cerrahisi 106 (%6.87) Ortopedi ve Travmatoloji 86 (%5.57) Göz hastalýklarý ve cerrahisi 55 (%3.56) Göðüs cerrahisi 55 (%3.56) Kadýn-Doðum 52 (%3.37) Üroloji 52 (%3.37) Nöroþirurji 39 (%2.52) Pediatri 6 (%0.38) Günübirlik ameliyatlar için ameliyat süresi ortalama 46.22±18.28 dk bulundu. Gün hastanemizde hastalara uygulanan anestezi yöntemleri; genel anestezi, santral bloklar (spinal, epidural), rejyonal intravenöz anestezi (RÝVA), aksiller blok, monitörize anestezik bakým (MAB) ve lokal anestezi dir. Monitörize anestezik bakým veya diðer bir ifade ile sedoanaljezi, özellikle lokal anestezi ile opere olacak hastalarda, ek analjezi ve sedasyon ve amnezi saðlanmasý amacýyla yapýlmaktadýr. Hastalarýmýza uygulanan anestezi yöntemlerimiz Tablo 4 de belirtilmiþtir. Tablo 4. Hastalara uygulanan anestezi yöntemleri ve % leri Anestezi Yöntemi Sayý (% si) Lokal anestezi 505 (%32.74) Genel anestezi 430 (%27.8) MAB 306 (%19.84) Spinal anestezi 267 (%17.31) RÝVA 18 (%1.16) Aksiller blok 12 (%0.7) Epidural anestezi 4 (%0.25) RÝVA : Rejyonal intravenöz anestezi. MAB: Monitörize anestezik bakým. Gün Hastanesi ameliyathanelerimizde; sedasyon için midazolam, MAB için volatil anestezikler, ketamin, midazolam, propofol, fentanil citrate ve remifentanil kullanmaktadýr. Genel anestezi indüksiyonu için eriþkin hastalarýmýzda propofol (propofol, Fresenius Kabi), çocuklarda ise volatil ajan olan sevofluran, anestezi idamesi için, düþük kan gaz partisyon katsayýlarý ve erken derlenme özellikleri olan sevofluran ve desfluran sýklýkla kullanýlmaktadýr. En sýk tercih ettiðimiz kas gevþetici ajanlar rokuronium ve süksinil kolin, opioid analjezik ise remifentanildir. Ayrýca, spinal anestezide en sýk 25-27G spinal iðneler tercih edilmektedir. Rejyonal uygulamalarda en sýk tercih ettiðimiz lokal anestezik ajanlar ise lidokain ve bupivacain dir. Postoperatif analjezide genellikle, intravenöz (ÝV) veya intramüsküler (ÝM) olarak metamizol, tenoksicam, tramadol ve petidine HCL kullanýlmaktadýr. 24

3 ÝNTRAOPERATÝF KOMPLÝKASYONLAR Genel anestezi uygulanan 5 olguda (%0.32) indüksiyon aþamasýnda öksürük ve bronkospazm, 4 olguda (%0.25) ekstübasyon aþamasýnda bronkospazm tespit edildi. Yine genel anestezi uygulana 3 olguda (%0.19) indüksiyon aþamasýnda þiddetli bulantý, öðürme, bir hasta ise kusma görüldü. Üç hastada zor entübasyon mevcut idi. Spinal anestezi uygulanan 48 hastada (spinal anestezi uygulanan vakalarýn %17.97 si) hipotansiyon geliþti ve efedrin ve volüm replasmaný sonrasý hastalarýn durumu düzeldi. Bir hastada da iþlem sýrasýnda refleks bradikardi geliþti. Spinal anestezi uygulanan 2 hastada ise yeterli anestezi düzeyi saðlanamadý, bir hastada da cerrahi sürenin uzamasý nedeniyle ve ketamin ve propofol ile MAB uygulandý. MAB uygulanan 4 hastada solunum depresyonu oluþmasý nedeniyle laringeal maske ile ventile edildi. Aksiller blok yapýlan bir hastada bloðun tutmamasý nedeniyle ek lokal anestezi ve sedasyona ihtiyaç duyuldu.lokal anestezi planlanan 25 hastaya aðrý, ajitasyon ve hipertansiyon nedeniyle ek sedasyon ve analjezi uygulandý.sedoanaljezi sonrasý hastalarýn þikayetleri düzeldi. Genel anestezi uygulamasý sýrasýnda1 hastada, MAB altýnda opere olan 3 hastada, lokal anestezi ile opere olan 3 hastada dirençli hipertansiyon ile karþýlaþýldý. POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLAR Postoperatif dönemde, hipertansiyon, hipotansiyon gibi kardiovasküler komplikasyonlar, bulantý, kusma, aðrý ve özellikle pediatrik hastalarýmýzda ajitasyon görüldü. Bir hastamýzda metamizol (Novalgin, Aventis) alerjisi geliþti. Postoperatif komplikasyon verileri Tablo 5 da verilmiþtir. POSTOPERATÝF SERVÝS VERÝLERÝ Hastalarýn eve taburcu süresi, lokal anestezi uygulanan vakalarda ortalama 1±0.15 saat, spinal anestezi uygulanan hastalarýmýzda 5±0.24 saat, genel anestezi uygulanan hastalarýmýzda ise 4±0.3 saat olarak tespit edildi. Hastalarýmýzýn %94.1 i gün hastanesinden evlerine taburcu edilirken %5.9 u yandaþ ilgili serviste takip edildi. Günübirlik anestezi servisimizde postoperatif en sýk karþýlaþtýðýmýz sorunlar, postoperatif aðrý, baþ dönmesi, idrar retansiyonu idi. TARTIÞMA Günübirlik cerrahi, operasyon süresinin kýsa olduðu, operasyon esnasýnda kanama ve sývý kaybý beklentisinin olmadýðý, ayrýca intraoperatif veya postoperatif özellikli bakým teknikleri ve cihaz gereksiniminin olmadýðý ve hastalarýn cerrahi sonrasý ayný gün evlerine gönderilebildiði cerrahi uygulamadýr (4-6). Günübirlik anestezi ve cerrahi uygulamalarýnýn, hasta ve kurum açýsýndan birçok faydayý beraberinde getirmektedir. Hastalar için, evlerinden daha az süre ayrý kalýyor olmalarýnýn yaný sýra hastanelerde uzun süre yatmanýn getirdiði nozokomial enfeksiyon, tromboemboli vb. gibi risklere de daha az oranda maruz kalmaktadýrlar (5,6). Bu nedenle dünyada ve ülkemizde günübirlik cerrahi uygulamasý giderek yaygýnlaþmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerde operasyonlarýn yaklaþýk %70 i günübirlik cerrahi olarak yapýlmakta iken, üniversite hastanemizde vakalarýn sadece %20 si günübirlik temelde yapýlabilmektedir. Önceleri sadece ASA I grubu hastalara uygulanan günübirlik cerrahi uygulamalarý týptaki geliþmelere paralel olarak ASA II, ve III hatta bazý merkezlerde ASA IV hastalara dahi uygulanmaktadýr (7). Ansell ve Montogmery (8) 1790 hasta üzerinde yaptýklarý çalýþmada ASA III hastalarýn postoperatif ilk 24 saat içerisinde postoperatif komplikasyonlar ve plansýz hastane yatýþlarý açýsýndan ASA I ve II grubu hastalardan farklý olmadýðýný bildirmiþlerdir. Tablo 5. Postoperatif derlenme komplikasyonlar. Komplikasyon Sayý Genel Rejyonal anestezi Lokal MAB N=714 N=243 N=42 N=247 N=182 Aðrý* 679 (% 44.03) Ajitasyon 326 (% 21.14) 201** Bulantý-Kusma 147 (% 9.53) Alerjik reaksiyon Solunum komplikasyon Operasyon Süre (Dk) ± ± ± ±

4 Tablo 6. Postoperatif derlenme odasý kardiovasküler komplikasyonlar. Komplikasyon Sayý Genel Rejyonal anestezi Lokal MAB N=150 N=50 N=40 N=21 N=39 Hipertansiyon 97 (%6.2) *** Hipotansiyon 50 (%3.24) Bradikardi 33 (%2.14) Atrial erken atým 12 ( %0.77) Bunun yanýnda, günübirlik cerrahi uygulamalarýnda anesteziye baðlý ölümlerin ve kalýcý sekellerin operasyon öncesi var olan yandaþ hastalýklar, ileri yaþ ve küçük bebeklerde geliþen hipoksiyle yakýndan iliþkili olduðu bildirilmiþtir. (9-11). Günübirlik cerrahide intraoperatif en sýk karþýlaþýlan komplikasyonlar hipertansiyon, hipotansiyon, bronkospazm, bulantý ve kusmadýr (10). Bizim uygulamalarýmýzda da zor entübasyon hipertansiyon, bronkospazm ve laringospazm, bulantý, kusma,yetersiz rejyonal blok seviyesi, spinal anestezi sonrasýnda geliþen hipotansiyon ve özellikle lokal ve sedasyon uygulanan hastalarda aðrý ile karþýlaþýlmýþtýr. Günübirlik cerrahide, cerrahi uygulamanýn türüne, süresine, müdahalenin yerine göre genel, rejyonal, lokal anestezi ve MAB teknikleri uygulanabilmektedir. Bir çok merkezde yapýlan cerrahi uygulamalarýn, bir çoðunu küçük cerrahi uygulamalar oluþturduðundan, lokal anestezi ve MAB uygulamasý en çok kullanýlan yöntemdir. Gün hastanemizde MAB uygulamasýnda en sýk tercih ettiðimiz ajanlar; propofol,midazolam, ketamin, fentanil, remifentanil kullanýlmakla birlikte en sýk propofol+ketamin, Propofol+fentanil kombinasyonu yada tek baþýna midazolam sedasyonu uygulanmaktadýr. Rejyonal teknikler az maliyet gereksinimi, uygulama kolaylýðý ve daha etkin postoperatif aðrý kontrolü nedeniyle günübirlik merkezlerde sýkça tercih edilmektedir (12). Günübirlik merkezlerde santral blok (spinal, epidural), rejyonal intravenöz anestezi, periferik bloklarlar uygulanmaktadýr. Son yýllarda daha etkili lokal anestezik ajanlarýn ve daha ince uçlu, daha az baþaðrýsý insidansýna sahip spinal iðnelerinin piyasaya çýkmasýyla, spinal anestezi günübirlik cerrahi merkezlerinde daha sýk kullanýlmaya baþlamýþtýr. Gün hastanemizde spinal anestezi, en sýk uyguladýðýmýz rejyonal tekniktir. Ancak, sempatik blokaj yapmasý sebebiyle postural hipotansiyon, idrar retansiyonu, bulantý, kusma ve þiddetli baþ aðrýsý gibi istenmeyen yan etkilere yol açabilmekte ve derlenmenin uzamasýna neden olabilmektedir (13). Bu nedenle hastanýn derlenme süresi uzatmayacak, hastanýn kýsa sürede ayaða kalkmasýný saðlayacak kýsa etkili ve en düþük doz lokal anestezik ajanlarýn kullanýlmasý ve cerrahi müdahalenin yerine göre Saddle blok, tek taraflý spinal blok gibi tekniklerin uygulanmasý ile spinal anestezinin istenmeyen etkilerinden kaçýnýlabilmektedir (14). Gün hastanemizde, en sýk pilonodal sinüs, herni operasyonlarý, varikoselektomi ve varisektomi gibi operasyonlar için spinal anestezi uygulanmaktadýr. En sýk kullandýðýmýz ilaç, %0.5 bupivacain mg, spinal iðne ise 25-27G pencil point iðnedir. Bu süre içerisinde spinal anestezi ile ilgili ciddi bir komplikasyona rastlamadýk. Ünitemizde rejyonal intravenöz anestezi ve aksiller blok, spinal anesteziden sonra en sýk uygulanan rejyonal tekniktir. Ekstremite operasyonlarýnda periferik sinir bloklarý veya rejyonal intravenöz anestezi, günübirlik cerrahi uygulamalarda postoperatif bulantý, kusma, aðrý ve derlenme süresini önemli ölçüde azaltýrken, eve taburcu süresinde önemli bir deðiþiklik yapmadýðý bildirilmiþtir (15). Bizim uygulamalarýmýzda, aksiler blok uygulanan bir hastada anestezi seviyesinin yetersiz kalmasý dýþýnda bir sorunla karþýlaþýlmadý. Epidural anestezi uyguladýðýmýz hastalara, alt ekstremitede plak çýkarýlmasý, kitle eksizyonu ve yara tamiri operasyonu geçireçek ileri yaþtaki hastalara uygulanmýþtýr. Günübirlik cerrahi için genel anestezi uygulamalarýnda, hýzlý atýlabilen ve titre edilebilen ajanlar kullanýlmalýdýr. Genel kullanýmdaki ilaçlarýn birçoðu bu amaç için uygundur. Anestezi indüksiyonu için eriþkinde propofol, çocuklarda sevofluran en sýk kullanýlan ajanlar iken; anestezi idamesinde, isofluran, sevofluran, desfluran veya propofol infüzyonu kullanabilmektedir. Buradaki önemli nokta anestezi seviyesinin, cerrahi uyaranýn seviyesine uygun olarak titre edilmesidir (16). Günübirlik cerrahide ideal kas gevþetici ajan þu an için henüz mevcut deðildir. Günübirlik olgularda kullanýlan kas gevþeticilerde ideal olan, anestezik ajanlarda olduðu gibi kýsa etkili ve kolay titre edilebilen ajanlar olmasýdýr ve etkisi cerrahi süresince devam etmeli sonrasýnda tamamen ortadan kalkabilmelidir (17). Ünitemizde en sýk kullanýlan kas gevþeticiler, hýzlý etki baþlamasý nedeniyle rokuronyum ve süksinilkolindir. Opioid analjezikler, intraoperatif ve postoperatif analjezi amacýyla sýk kullanýlmaktadýr. Ancak bu ajanlardan birçoðu (ör: morfin ve fentanil, alfentanil, meperidine vb) postoperatif bulantý ve kusmayý indüklemektedir. Uzun etkili olan bazýlarý ise (ör: morfin sülfat) solunumu baskýlamakta ve derlenmeyi uzatmaktadýr. Bu nedenle günübirlik olgularda intraoperatif remifentanil gibi kýsa etkili narkotik ajanlarýn tercih edilmesi hastalarýn taburcu sürelerinin kýsalmasýnda önemli rol oynamaktadýr (18). Ünitemizde en sýk kullandýðýmýz opioid remifentanil dir. Günübirlik anesteziden sonra taburcu edilmede hastanýn bilincinin açýk, solunumunun rahat, hemodinamisinin stabil, ekstremite hareketlerinin normal, aðrýsýnýn azalmýþ ve idrarýný rahat yapabiliyor olmasý istenmektedir (l9). 26

5 Günübirlik cerrahi vakalarýnýn çoðu (%98-99 u) 24 saatlik sürede evlerine taburcu edilebilmektedir. Bizim hastalarýmýzda bu oran %94.9 dur. Taburcu edilemeyenler (%5.9) sosyal nedenler, yandaþ rahatsýzlýðý daha iyi kontrol altýna almak, kanamanýn devam etmesi ve dren takibi, beklenenden fazla aðrý olmasý gibi nedenlerle hastanemizde ilgili servislere yatýrýlmýþtýr. SONUÇ Sonuç olarak, son yýllarda cerrahi ve anestezi tekniklerindeki geliþmeler, hastalarýn daha hýzlý derlenmesine ve günlük hayatlarýna daha çabuk dönmelerine olanak saðlamaktadýr. Gün hastanemizde de hastaya ve cerrahi müdahelenin türüne ve süresine göre farklý anestezi teknikleri uygulanmýþ ve ciddi bir komplikasyonla karþýlaþýlmamýþtýr. Her ne kadar bazý uygulamalar için yeterli vaka sayýmýz olmasa da, uygun hasta seçimi, doðru anestezi teknikleri, yeterli eðitim ve deneyim ile günübirlik olgularda farklý anestezi tekniklerinin güvenle uygulanabileceðini düþünüyoruz. KAYNAKLAR 1.Burden N. Outpatient Surgery: A View Through History, J Perianesth Nurs. 2005;20: Paul F White. Past, present, future in Ambulatory Anesthesia And Surgery. Paul F White (Ed), Ambulatory Anesthesia and Surgery. WB Saunders, London, Great Britain. 1997; Jarrett PEM. Day care surgery. EJA. 2001;18; Johnson JH. Ambulatory Surgery, JC Rothrock (ed), Perioperative nursing planning Mosby st. Louis, 1996; Sungurtekin H, Sungurtekin U, Ergun E. Local Anesthesia and Midazolam versus Spinal Anesthesia in Ambulatory Pilonidal Surgery. Journal of Clin Anesth. 2003:15: Faccenda KA, Finucane BT. Complications of regional anaesthesia. Incidence and prevention. Drug Saf. 2001;24: Urmey WF. Spinal anaesthesia for outpatient surgery. Best Pract Res Clin Anaesth. 2003;17: Liu SS, Strodtbeck WM, Richman JM, Wu CL. A Comparison of Regional Versus General Anesthesia for Ambulatory Anesthesia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Anesth Analg. 2005;101: Gupta A,,Stierer T, Zuckerman R, Sakima N, Parker SD, Fleisher LA. Comparison of Recovery Profile After Ambulatory Anesthesia with Propofol, Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane: A Systematic Review. Anesth Analg. 2004;98: Gabriella Bettelli. Which muscle relaxants should be used in day surgery and when. Current Op Anaesth. 2006;19: Stevens JB, Wheatley LD. Tracheal Intubation in Ambulatory Surgery Patients: Using Remifentanil and Propofol Without Muscle Relaxants. Anesth Analg. 1998;86: Munita Grover, Kevin Haire.Discharge after ambulatory surgery. Current Anaesth Crit Care. 2004:15; Litwack, Ambulatory surgery, Post anestehesia care, Second edition Mosby st Louis, 1995: Kaye JB, Kaye BL. The economics of office surgical practice. Clin Plast Surg. 1983;10: Friedman Z, Chung F, Wong DT. Ambulatory surgery adult patient selection criteria a survey of Canadian anesthesiologists. Can J Anesth. 2004;51: Ansell G L, Montgomery J E, Outcome of ASA III patients undergoing day case surgery. Br J of Anaesth. 2004;92: Fysh P. Patient selection, D Hodge (ed) Day Surgery, A Nursing Approach. Churchill Livingstone. 1999: Chung F, Mezei G. Adverse outcomes in ambulatory anesthesia; what can we improve? Ambulatory Surgery. 2000;8: Postuma R, Ferguson CC, Stanwick RS, Horne JM. Pediatric day-care surgery: a 30-year hospital experience. J Pediatr Surg. 1987;22:

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif Geçmişten günümüze ABD kapanmış dava dosya kayıtları* 15 yaş 238 olgu erişkinle karşılaştırıldığında; ü Solunum komplikasyonları fazla %43/ 30 ü Mortalite hızı yüksek %50/35 Dr Crawford Long 3/7/1842 8y-Erkek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Postoperatif ağrı tedavisinde uygulanan hasta-kontrollü analjezi yöntemlerinin retrospektif incelemesi

Postoperatif ağrı tedavisinde uygulanan hasta-kontrollü analjezi yöntemlerinin retrospektif incelemesi JCEI / Uysal ve ark. Postoperatif hasta kontrollü analjezi yöntemleri 2013; 4 (2): 159-165 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0257 RESEARCH ARTICLE Postoperatif

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2 GÜNÜBİRLİK ANOREKTAL CERRAHİ OLGULARINDA SELEKTİF SPİNAL ANESTEZİ İLE MONİTORİZE ANESTEZİ BAKIMI ALTINDA UYGULANAN LOKAL İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Ate Duman, 1 Yrd.

Detaylı

DERLENME VE TABURCULUK

DERLENME VE TABURCULUK GÜNÜBİRLİK ANESTEZİDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERLENME VE TABURCULUK Doç. Dr. Işık Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Konu Akışı Derlenme Fast-tracking Skorlama sistemleri Taburculuk Rejyonel anestezi sonrası

Detaylı

Pediatrik Endoskopide Sedasyon

Pediatrik Endoskopide Sedasyon Pediatrik Endoskopide Sedasyon Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroentroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İzmir 4 Aralık 2009 İstanbul Endoskopide sedasyon Gastrointestinal

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

Seda Dağlı, Merve Demirci, Alper Kavalcı, Nurdan Kol, Esin Şahin, Esra Uyanık

Seda Dağlı, Merve Demirci, Alper Kavalcı, Nurdan Kol, Esin Şahin, Esra Uyanık Günübirlik Cerrahi Geçirecek Çocukların ve Ailelerinin Ameliyat Hakkında Bilgilendirilmesinin Preoperatif Anksiyete ve Postoperatif Davranış Değişiklikleri Üzerine Olan Etkileri Seda Dağlı, Merve Demirci,

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 22(4): 235-239, 215 Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması İsmail Gülşen *, Ümit Arslan **, Hakan

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet Özhan, 1 Dr. Emin Orhan, 1 Dr. Mustafa Kürklü, 2 Dr. Bahtiyar Demiralp,

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi?

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 25-30 Orijinal makale Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Bünyamin MUSLU 1, Selda MUSLU 2, R. Dilek ZENGİN 3, Ayşegül ÖZGÖK 2, Özcan ERDEMLİ 2

Detaylı

PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ

PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ Caudal Epidural Anesthesia in Pediatric Urological Surgery; a Single Institutional Experience with 5536 Cases Mine AKIN

Detaylı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı Adı Soyadı Adres E-Posta : Dilek : Özcengiz : ÇÜTF Anesteziyoloji AD Balcalı-Adana : ÇÜTF DEKANLIK : dilekozcengiz@gmail.com Doğum Yeri Çalışma Durumu Uyruk Yüksek Lisans : Ankara : Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki Klinik Pediatri, 2003;2(3):118-123. Pediatrik Hastalarda Sedasyon ve Analjezi Uz. Dr. Senem TÜFEKÇÝOÐLU* Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki hekimler tarafýndan yaygýn þekilde uygulanmakta

Detaylı

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques KLİNİK ÇALIŞMA Mental retarde ve bakım hastalarında genel anestezi altında diş çekimi: Farklı anestezi uygulamalarımızı içeren retrospektif bir çalışma Tooth extraction under general anesthesia in mentally

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):292-301 doi:10.5222/jtaics.2011.292 Klinik Araştırma Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri Effects of Two Different Doses of Dexmedetomidine

Detaylı

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ Yrd.Doç.Dr. İsmet ÖZAYDIN 1, Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir İSKENDER 2, Uzm.Dr. Çiğdem ÖZAYDIN 3, Yrd.Doç.Dr. Mehmet YAŞAR 1 1 Düzce Üniversitesi Düzce Tıp

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCES FOR DENTAL EXTRACTIONS UNDER GENERAL ANESTHESIA IN MENTAL RETARDED PATIENTS Makale Kodu/Article code:

Detaylı

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER Genel anestezi indüksiyonunda hem intravenöz anestezik ajanlar hem de inhalasyon ajanları kullanılabilmesine rağmen genel olarak intravenöz ajanların kullanımı tercih edilmektedir.

Detaylı

Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması #

Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması # Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması # Uğur GÖKTAŞ, Eser ŞAVKILIOĞLU, Hilal GÜNAL SAZAK, Fatma ULUS, Mehtap

Detaylı

Pediyatrik Hastalarda Anestezik Nörotoksisite

Pediyatrik Hastalarda Anestezik Nörotoksisite Pediyatrik Hastalarda Anestezik Nörotoksisite Doç. Dr. Ayşe Belin ÖZER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunum planı Tanımlar Deneysel çalışmalar Klinik çalışmalar Sonuç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İ Haluk Kafalı Doğum Tarihi: 24.05.1958 Doğum Yeri: Kayseri Adres: Telefon: 0542 4862454 / 0 532 5803431 E-Mail: haluk.kafali@isnet.net.tr Yabancı Dili: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis OLGU SUNUMU (Case Report) Öztürk L, Arslan M, Öztürk E MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis Levent ÖZTÜRK 1, Mustafa ARSLAN 2, Emel

Detaylı

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI 08.09.2014 Pazartesi SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI Yoğun Bakımda Vizit 11:15-12:00 Yoğun Bakıma Giriş Dr. L. Yavuz 13:30-14:15 Sepsis Dr. L.

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY Volkan TUĞCU*, Mahmut YETKİN**, Serdar KARADAĞ*, Nalan S. EMİR**, Emin ÖZBEK***, A. İhsan TAŞÇI*

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDE SEDASYON ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ SÜMEYRA DURU GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİDE SEDASYON VE ANALJEZİ * Sedasyon:Endişe ve aşırı emosyonel durumun

Detaylı

Anestezi Tekniği ve Kanser Nüksü. Türkiyede Ölüm Nedenleri. Metastaz Oluşumunda Temel Adımlar. Kansere Karşı Savunma Mekanizması

Anestezi Tekniği ve Kanser Nüksü. Türkiyede Ölüm Nedenleri. Metastaz Oluşumunda Temel Adımlar. Kansere Karşı Savunma Mekanizması Anestezi Tekniği ve Kanser Nüksü Cerrahi ve Onkolojik tedavilerde önemli gelişmeler olmasına rağmen, kanser dünya çapında morbidite ve mortalite sebeplerinden biri olmaya devam etmektedir Dr. Murat Karcıoğlu

Detaylı

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 135-139, 2003 HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI PATIENTS KNOWLEDGE

Detaylı

Postoperatif A r Tedavisi II

Postoperatif A r Tedavisi II Postoperatif A r Tedavisi II Emine ÖZYUVACI, Saadettin SEV M ÖZET SUMMARY Son y llarda postoperatif a r fizyolojisinde, yeni analjezikler ve yeni tekniklerle ilgili büyük geliflmeler görülmüfltür. Ayn

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Işıl Özkoçak TURAN. T.E.D. Ankara Koleji. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-1993. İngilizce. isil_ozkocak@yahoo.com

ÖZGEÇMİŞ. Işıl Özkoçak TURAN. T.E.D. Ankara Koleji. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-1993. İngilizce. isil_ozkocak@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ FOTOGRAF Adı Soyadı Doğum Yeri Işıl Özkoçak TURAN Ankara Doğum Tarihi 20.08.1964 Mezun Olduğu Lise T.E.D. Ankara Koleji Mezun Olduğu Fakülte ve Tarih Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1988 Uzman

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

DOĞUM ANALJEZİSİNİN FETUSA ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Banu Ayhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

DOĞUM ANALJEZİSİNİN FETUSA ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Banu Ayhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD DOĞUM ANALJEZİSİNİN FETUSA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Banu Ayhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Ağrılı normal doğum (Ev, 1926) Epidural analjezi ile ağrısız doğum (Hastane,

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu)

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) Hasan Ali KİRAZ, Serpil EKİN, Dilek ÖMÜR, Emine COŞAR*, Volkan HANCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji

Detaylı

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 3-, 2010 ORİJİNAL YAZI İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Vildan Alev ÇINAR *, Fatma Nur KAYA

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (4) 239-243 (2008) Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz Erdoğan Öztürk*, Aytaç Yücel*, Zekine Begeç*, Feray

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM Matematik Z 2 0 2 2 Sayılar, cebir, denklemler, trigonometri ve logaritma Fizik Z 2 0 2 2 Maddenin mekanik özelliklerini, sıcaklık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

TOTAL KALÇA PROTEZÝ OPERASYONLARINDA POSTOPERATÝF VENÖZ YETMEZLÝK VE DERÝN VEN TROMBOZU GENEL VE EPÝDURAL ANESTEZÝNÝN ETKÝLERÝ #

TOTAL KALÇA PROTEZÝ OPERASYONLARINDA POSTOPERATÝF VENÖZ YETMEZLÝK VE DERÝN VEN TROMBOZU GENEL VE EPÝDURAL ANESTEZÝNÝN ETKÝLERÝ # KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 13, No. 4, (215-220), 2002 TOTAL KALÇA PROTEZÝ OPERASYONLARINDA POSTOPERATÝF VENÖZ YETMEZLÝK VE DERÝN VEN TROMBOZU GENEL VE EPÝDURAL ANESTEZÝNÝN ETKÝLERÝ # Nil

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

etkilerinin araştırılması

etkilerinin araştırılması MÜSBED 2011;1(2):107-111 Araştırma / Original Paper Düşük Doz Ketamin-Midazolam Sedasyonunun Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Tülün Satılmış, Hasan Garip, Onur Gönül,

Detaylı

Anestezi Programı Ders İçeriği

Anestezi Programı Ders İçeriği Anestezi Programı Ders İçeriği İN ADI DÖNEMİ 1 KATEGORİSİ UYGULAMA I ZORUNLU LIK MESLEK İ X OKUL EĞİTİMİ BİREYSEL ÖĞRENME SEÇMELİ 6 155 235 390 Sİ AKTS Sİ 13 ÖĞRENCİYE GENEL UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ

Detaylı

PLAN OPİOİD KULLANIMI. DSÖ Analjezik merdiveni OPİOİD KULLANAN HASTANIN TAKİBİ

PLAN OPİOİD KULLANIMI. DSÖ Analjezik merdiveni OPİOİD KULLANAN HASTANIN TAKİBİ OPİOİD KULLANIMI Dr Didem AKÇALI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Renimasyon AD Algoloji BD PLAN Türkiye de bulunan opioidler ve özellikleri Opioid kullanım alanları Opioid rotasyonu DSÖ

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Orjinal araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(3):104-108 Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Unilateral Spinal

Detaylı

KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI

KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI Uzm Dr. ZELİHA ALICIKUŞ TUNCEL Dr. Siyami Ersek GKDC Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,2010 Karotis arter stenozu İNME

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations ark. Artroskopik diz cerrahisinde eklem içi lokal anestezi ORIGINAL

Detaylı

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Ali UZUNKÖY, Abdullah ÖZGÖNÜL, Zeynep BAYSAL Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

ERCP de Sedasyon ve Analjezi

ERCP de Sedasyon ve Analjezi ERCP de Sedasyon ve Analjezi Doç.Dr.Zekeriyya Alanoğlu, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Çıkar İlişkisi Deklare edilebilecek bir ilişki yoktur... Gerçekler-Tespitler

Detaylı

Tıbbi endüstri ile herhangi bir çıkar çakışmam ve çatışmam yoktur PERİOPERATİF BESLENMEDE DOGMALAR VE GERÇEKLER

Tıbbi endüstri ile herhangi bir çıkar çakışmam ve çatışmam yoktur PERİOPERATİF BESLENMEDE DOGMALAR VE GERÇEKLER Tıbbi endüstri ile herhangi bir çıkar çakışmam ve çatışmam yoktur PERİOPERATİF BESLENMEDE DOGMALAR VE GERÇEKLER Dr. R. Haldun GÜNDOĞDU Kongre kayıt, konaklama ve ulaşım giderlerim Türk Anesteziyoloji ve

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: Yatan hastaları bakım veya tedavinin amaçlanmayan sonuçlarından korumak amacıyla ilaç uygulamaları ve operasyon sonrası hasta vital bulgularının takibinin nasıl ve ne sıklıkla yapılacağını

Detaylı

Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Kaudal Anestezi Kullanılabilir mi?

Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Kaudal Anestezi Kullanılabilir mi? 128 ÖZGÜN MAKALE Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Anestezi Kullanılabilir mi? Can We Use Caudal Anesthesia in Pilonidal Sinus Surgery? HIZIR YAKUP AKYILDIZ, BORA ÇATAL, METİN ASLAN, GÜVEN YİĞİT, İSMAİL BİRİ,

Detaylı

Yüksek Enerji Düzeyi Gereken Elektrokonvülzif Tedavilerde Anestezik Seçimin Önemi: Olgu Sunumu Eþliðinde Etomidat Kullanýmý

Yüksek Enerji Düzeyi Gereken Elektrokonvülzif Tedavilerde Anestezik Seçimin Önemi: Olgu Sunumu Eþliðinde Etomidat Kullanýmý ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Yüksek Düzeyi Gereken Elektrokonvülzif Tedavilerde Anestezik Seçimin Önemi: Olgu Sunumu Eþliðinde Etomidat Kullanýmý The Importance of Anesthetics

Detaylı

POSTOPERATIVE PAIN CONTROL BY INTRAARTİCULAR TENOXICAM AFTER ARTHROSCOPIC KNEE SURGERY

POSTOPERATIVE PAIN CONTROL BY INTRAARTİCULAR TENOXICAM AFTER ARTHROSCOPIC KNEE SURGERY Ege Tıp Dergisi 41 (4): 237-241, 2002 ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİ SONRASINDA İNTRAARTİKÜLER TENOKSİKAM İLE POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜ * POSTOPERATIVE PAIN CONTROL BY INTRAARTİCULAR TENOXICAM AFTER ARTHROSCOPIC

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. : Zafer DOĞAN

Yrd.Doç.Dr. : Zafer DOĞAN Yrd.Doç.Dr. Zafer DOĞAN Adı Soyadı : Zafer DOĞAN Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 2000 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Genel anestetik preparatları I

Genel anestetik preparatları I Genel anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Genel anestetik preparatları I 2 2/32 1 Genel

Detaylı

Çocuklarda anesteziye engel bir durum nedeniyle planlanan operasyonu ertelemenin maliyete etkisi

Çocuklarda anesteziye engel bir durum nedeniyle planlanan operasyonu ertelemenin maliyete etkisi 458 Dicle Tıp Dergisi / T. Sekmenli ve ark. Çocuklarda anestezi engeli nedeniyle ameliyat ertelemenin maliyeti 2013; 40 (3): 458-463 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0310 ÖZGÜN

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DERLEME / REVIEW 1 M Ziya YILMAZ Diş Hekimliği Pratiğinde Genel Anestezi : Derleme General Anaesthesia For Dentistry : A Review Akif TÜRER Mahmut SÜMER 1 Ondokuzmayıs

Detaylı

Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyatlarında Anestezi Uygulamalarımız

Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyatlarında Anestezi Uygulamalarımız Van Tıp Dergisi: 13 (2):56-60, 2006 Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyatlarında Anestezi Uygulamalarımız Gülcan Berkel Yıldırım, Serhan Çolakoğlu, Elif Bombacı, Selda Gül Özet: Amaç: Acil kadın hastalıkları

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA)

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA) KL N K ÇALIfiMA ALT EKSTREM TE CERRAH S NDE ROP VAKA NLE UYGULANAN KOMB NE S YAT K-FEMORAL BLOK LE UN LATERAL SP NAL BLO UN KOMPL KASYONLAR AÇISINDAN KARfiILAfiTIRILMASI Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP

Detaylı

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği MÜSBED 2012;2(1):26-30 Araştırma / Original Paper Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği Tülün Satılmış, Onur Gönül, Hasan Garip, Alptekin

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması JCEI / H. Günay ve ark. Deksmedetomidin ve esmololün etkileri 2012; 3 (1): 53-60 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0111 RESEARCH ARTICLE Deksmedetomidin

Detaylı

Akut solunum yolu infeksiyonları çocukluk çağında en sık geçirilen infeksiyonlardır.

Akut solunum yolu infeksiyonları çocukluk çağında en sık geçirilen infeksiyonlardır. DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:84-88 Çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu ve anestezi Nalan Çelebi 1, Özgür Canbay 1, Didem Dal 2, Varol Çeliker 3 1 Uzman Dr., Hacettepe 2 Doç. Dr., Hacettepe

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

Op#mal Analjezi ve Opioid Azaltma Stratejileri. «Periopera(f physicians» ERAS protokolünde mul7modal adımlar. Ağrının fizyolojik sonuçları

Op#mal Analjezi ve Opioid Azaltma Stratejileri. «Periopera(f physicians» ERAS protokolünde mul7modal adımlar. Ağrının fizyolojik sonuçları Op#mal Analjezi ve Opioid Azaltma Stratejileri Doç Dr Jülide Ergil Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 2015 1 2 ERAS protokolünde mul7modal adımlar «Periopera(f physicians»

Detaylı

OPİOİDLERİN KULLANIMI

OPİOİDLERİN KULLANIMI Tanımlama: OPİOİDLERİN KULLANIMI Cerrahi tedavinin uygulandığı gün evine gönderilmesi planlanan hastalara uygulanan cerrahiye, günübirlik cerrahi tanımı kullanılır. Bu tür cerrahide uygulanan anesteziye

Detaylı

TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ

TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008: Cilt 19: Sayı 4: 163-167 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ Yusuf

Detaylı

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 19 Mayıs Çarşamba 14:00-16:00 Çalışma Grubu I-İskemik Damar Hastalıklarında Periferik Bloklar Karotis Endarterektomilerde Bölgesel Blok Uygulamaları: Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji

Detaylı

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Dr. Melek Güra Çelik, Dr. Emine Nursen Koltka, Dr. Ali Nadir Özçekiç, Dr. Serhan Sarar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı