Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KLÝNÝK ÇALIÞMA Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Ýlk Sekiz Aylýk Uygulamalarýmýz Ambulatory Surgery During First Eight Month Applications In Our Clinic Öðr.Gör. Dr. Rauf GÜL, Doç.Dr. Sýtký GÖKSU, Yrd.Doç.Dr. Ayþe MIZRAK Yrd.Doç.Dr. Senem KORUK, Prof.Dr. Ünsal ÖNER Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Özet Günübirlik cerrahi, ülkemizde giderek daha fazla yaygýnlaþmaktadýr. Gün hastanemizde 8 aylýk süre içinde yapýlan uygulamalarýmýzý ve sonuçlarýný tartýþmayý amaçladýk. Çalýþmamýzda, 4 Ocak-31 Aðustos 2007 tarihleri arasýnda, gün hastanesi ameliyathanelerinde ameliyat olan tüm hastalarýn, preoperatif, peroperatif ve postoperatif kayýtlarý retrospektif olarak incelendi. Hastalarýn demografik verileri, ASA sýnýflamasý, yandaþ hastalýklarý, ameliyathanemizde yapýlan ameliyat türleri, ameliyat süreleri, ameliyat yapan bölümler, uygulanan anestezi yöntemleri ve ilaç uygulamalarý, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, postoperatif derlenme süreleri ve eve taburcu oranlarý ve süreleri deðerlendirildi. Kliniðimizde 4 Ocak 2007 yýlýndan beri 1542 hasta opere edildi. Bu hastalarýn %67.83 ü ASA I iken, %21.27 si ASAII, % ü ASA III idi. En sýk yapýlan operasyonlar; kitle eksizyon ve biopsi uygulamalarý idi. Uygulanan anestezi yöntemleri en sýk lokal anestezi ve genel anestezidir. Rejyonal tekniklerden en sýk uyguladýðýmýz ise spinal anestezi idi. Ortalama postoperatif derlenme süresi 27.07±13.98 dakika idi. Cerrahi ve anestezideki geliþmeler sayesinde doðru hasta seçimi, doðru anestezi teknikleri ile günübirlik kliniklerde birçok anestezi tekniði güvenle uygulanabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Günübirlik cerrahi uygulamalar, Anestezi, Komplikasyon. Abstract Ambulatory surgery has been increasingly performing in our country. We had discussed our results in our ambulatory surgery clinic during eight months period. All patients underwent ambulatory surgery in our clinic from 4th January 2007 to 31th August 2007 enrolled in this study. Preoperative, peroperative and postoperative results were reviewed retrospectively for all patients. Patients demographic data, departments performed surgery, operations, duration of surgery, ASA classification, anesthesia methods and applied medicines, intra- and postoperative complications, postoperative recovery time from anesthesia, discharge ratio and times were all evaluated.in our outpatient surgery clinic,.since 4th January 2007, 1542 patients had been operated. While %67.83 of all patients were ASA I, %21.27 of all patients were ASA II and %10.24 of all patients were ASA III. The most common operations were excision of mass and biopsy applications. The most frequently used type of anaesthesia was local anesthesia. The most common regional technic was spinal anesthesia. Postoperative mean recovery time from anesthesia was 27.07±13.98minutes. Thanks to advances in surgery and anesthesiology, a lot of anesthesia techniques could be performed safely with proper patient and anesthesiologic techniques selection in ambulatory clinics. Key Words: Ambulatory surgery procedure, Anesthesia, Complication. GÝRÝÞ Günübirlik cerrahi, hastalarýn ameliyat olduklarý gün taburcu edilmeleri esasýna dayanan bir uygulamadýr. Dünyada yaklaþýk kýrk yýldan beri günübirlik cerrahi uygulamalarý yapýlmaktadýr ve son 20 yýlda da büyük geliþme göstermiþtir (1,2). Günümüzde, Avrupa ülkelerinde elektif cerrahinin %65 i, Amerika birleþik devletlerinde ise %70 i günübirlik cerrahi olarak yapýldýðý bildirilmiþtir (3). Ülkemizde ise günübirlik cerrahiye ilgi gün geçtikçe artmakta ve birçok merkezde günübirlik cerrahi üniteleri kurulmaktadýr. Yazýþma Adresi: Öðr. Gör. Dr. Rauf GÜL Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Adres: Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Gün Hastanesi Gaziantep Tel: Çalýþmamýzda sekiz aylýk sürede günübirlik cerrahi ve anestezi uygulanan hastalarýmýzýn kayýtlarýnýn incelenmesi ile intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarýn deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEMLER Çalýþmamýzda, 4 Ocak-31 Aðustos 2007 tarihleri arasýnda, Gaziantep Üniversitesi Gün Hastanesi ameliyathanelerinde ameliyat olan tüm hastalarýn, preoperatif peroperatif ve postoperatif kayýtlarý retrospektif olarak incelendi. Hastalarýn demografik verileri, ASA sýnýflamasý, yandaþ hastalýklarý, ameliyathanemizde yapýlan ameliyat türleri, ameliyat süreleri, ameliyat yapan bölümler, uygulanan anestezi yöntemleri ve ilaç uygulamalarý, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar (aðrý, ajitasyon, bulantý-kusma, kardiovasküler ve solunum komplikasyonlarý), postoperatif derlenme süreleri ve eve taburcu oranlarý ve süreleri deðerlendirildi. Veriler ortalama ± SD yada sayý % olarak kaydedildi. 23

2 BULGULAR Gün hastanesi ameliyathanelerimizde, 4 Ocak 2007 ve 31 Aðustos 2007 arasýnda 1542 vaka yapýlmýþ olup, Günlük ortalamamýz 8.96 vaka olarak tespit edilmiþtir. Hastalarýn demografik verileri Tablo 1 de gösterilmiþtir. Tablo 1. Demografik veriler (Ortalama ± SD). Aðýrlýk (Kg): ± Yaþ (Yýl): Cinsiyet daðýlýmý K(%): E (%): ASA daðýlým I (%): II (%): III (%): ASA: American Society of Anesthesiology sýnýflamasý. ASA II hastalarda en sýk gördüðümüz yandaþ hastalýklar; hipertansiyon, koroner darlýk, diyabet, astým ve obstrüktif akciðer hastalýðýdýr. ASA III grubu hastalar, genelde böbrek yetersizliði nedeniyle arteriovenöz fistül açýlan hastalar olup diðer küçük bir kýsmý ise kronik obstrüktif akciðer hastalýðý, orta-ileri düzey kalp hastalarý oluþturmaktadýr ve bir çoðu lokal anestezi veya sedo-analjezi altýnda opere edilmiþtir. En yaþlý hastamýz 78 yaþýnda, en küçük hastamýz ise 15 günlük olarak belirlenmiþtir. On beþ yaþ altý hastalar, tüm hastalarýmýzýn %16.53 ünü oluþturmakta iken, geriatrik hastalarýmýz (65 yaþ ve üzeri), tüm hastalarýmýzýn %4 ünü oluþmaktadýr. Gün hastanemizde en sýk yapýlan operasyonlar; kitle eksizyonlarý ve biyopsi (Lenfadenopati,memede kitle,nevüs,bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom vs.) tonsillektomi, adenoidektomi, arterio-venöz fistül ameliyatlarýdýr. Sýk yapýlan operasyon listesi Tablo 2 de özetlenmiþtir. Tablo 2. En sýk yapýlan operasyonlar ± 16,8 652 (%42.28) 890 (%57.71) 1046 (% 67.83) 338 (% 21.27) 158 (% 10.24) Olgular (n =1542) Kitle eksizyon 254 (%16.47) Biyopsi 152 (%9.85) Tonsillektomi 130 (%8.43) Adenoidektomi 125 (%8.1) Arteriovenöz fistül açýlmasý 115 (%7.45) Yara -Yanýk revizyonu 78 (%5.05) Herni onarýmý 62 (%4.02) Pilonoidal sinüs eksizyonu 62 (%4.02) Rinoplasti 53 (%3.43) Kateter uygulamalarý 53 (%3.43) Hastalarýn cerrahi bölümlere göre daðýlýmý Tablo 3 te verilmiþtir. Tablo 3. Vakalarýn Cerrahi Bölümlere göre daðýlým. Bölümler Olgu Sayýlarý Genel cerrahi 434 (%28.14) Plastik cerrahi 274 (%17.76) Kulak Burun Boðaz cerrahisi 246 (%15.95) Kardiyovasküler cerrahi 137 (%8.88) Çocuk cerrahisi 106 (%6.87) Ortopedi ve Travmatoloji 86 (%5.57) Göz hastalýklarý ve cerrahisi 55 (%3.56) Göðüs cerrahisi 55 (%3.56) Kadýn-Doðum 52 (%3.37) Üroloji 52 (%3.37) Nöroþirurji 39 (%2.52) Pediatri 6 (%0.38) Günübirlik ameliyatlar için ameliyat süresi ortalama 46.22±18.28 dk bulundu. Gün hastanemizde hastalara uygulanan anestezi yöntemleri; genel anestezi, santral bloklar (spinal, epidural), rejyonal intravenöz anestezi (RÝVA), aksiller blok, monitörize anestezik bakým (MAB) ve lokal anestezi dir. Monitörize anestezik bakým veya diðer bir ifade ile sedoanaljezi, özellikle lokal anestezi ile opere olacak hastalarda, ek analjezi ve sedasyon ve amnezi saðlanmasý amacýyla yapýlmaktadýr. Hastalarýmýza uygulanan anestezi yöntemlerimiz Tablo 4 de belirtilmiþtir. Tablo 4. Hastalara uygulanan anestezi yöntemleri ve % leri Anestezi Yöntemi Sayý (% si) Lokal anestezi 505 (%32.74) Genel anestezi 430 (%27.8) MAB 306 (%19.84) Spinal anestezi 267 (%17.31) RÝVA 18 (%1.16) Aksiller blok 12 (%0.7) Epidural anestezi 4 (%0.25) RÝVA : Rejyonal intravenöz anestezi. MAB: Monitörize anestezik bakým. Gün Hastanesi ameliyathanelerimizde; sedasyon için midazolam, MAB için volatil anestezikler, ketamin, midazolam, propofol, fentanil citrate ve remifentanil kullanmaktadýr. Genel anestezi indüksiyonu için eriþkin hastalarýmýzda propofol (propofol, Fresenius Kabi), çocuklarda ise volatil ajan olan sevofluran, anestezi idamesi için, düþük kan gaz partisyon katsayýlarý ve erken derlenme özellikleri olan sevofluran ve desfluran sýklýkla kullanýlmaktadýr. En sýk tercih ettiðimiz kas gevþetici ajanlar rokuronium ve süksinil kolin, opioid analjezik ise remifentanildir. Ayrýca, spinal anestezide en sýk 25-27G spinal iðneler tercih edilmektedir. Rejyonal uygulamalarda en sýk tercih ettiðimiz lokal anestezik ajanlar ise lidokain ve bupivacain dir. Postoperatif analjezide genellikle, intravenöz (ÝV) veya intramüsküler (ÝM) olarak metamizol, tenoksicam, tramadol ve petidine HCL kullanýlmaktadýr. 24

3 ÝNTRAOPERATÝF KOMPLÝKASYONLAR Genel anestezi uygulanan 5 olguda (%0.32) indüksiyon aþamasýnda öksürük ve bronkospazm, 4 olguda (%0.25) ekstübasyon aþamasýnda bronkospazm tespit edildi. Yine genel anestezi uygulana 3 olguda (%0.19) indüksiyon aþamasýnda þiddetli bulantý, öðürme, bir hasta ise kusma görüldü. Üç hastada zor entübasyon mevcut idi. Spinal anestezi uygulanan 48 hastada (spinal anestezi uygulanan vakalarýn %17.97 si) hipotansiyon geliþti ve efedrin ve volüm replasmaný sonrasý hastalarýn durumu düzeldi. Bir hastada da iþlem sýrasýnda refleks bradikardi geliþti. Spinal anestezi uygulanan 2 hastada ise yeterli anestezi düzeyi saðlanamadý, bir hastada da cerrahi sürenin uzamasý nedeniyle ve ketamin ve propofol ile MAB uygulandý. MAB uygulanan 4 hastada solunum depresyonu oluþmasý nedeniyle laringeal maske ile ventile edildi. Aksiller blok yapýlan bir hastada bloðun tutmamasý nedeniyle ek lokal anestezi ve sedasyona ihtiyaç duyuldu.lokal anestezi planlanan 25 hastaya aðrý, ajitasyon ve hipertansiyon nedeniyle ek sedasyon ve analjezi uygulandý.sedoanaljezi sonrasý hastalarýn þikayetleri düzeldi. Genel anestezi uygulamasý sýrasýnda1 hastada, MAB altýnda opere olan 3 hastada, lokal anestezi ile opere olan 3 hastada dirençli hipertansiyon ile karþýlaþýldý. POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLAR Postoperatif dönemde, hipertansiyon, hipotansiyon gibi kardiovasküler komplikasyonlar, bulantý, kusma, aðrý ve özellikle pediatrik hastalarýmýzda ajitasyon görüldü. Bir hastamýzda metamizol (Novalgin, Aventis) alerjisi geliþti. Postoperatif komplikasyon verileri Tablo 5 da verilmiþtir. POSTOPERATÝF SERVÝS VERÝLERÝ Hastalarýn eve taburcu süresi, lokal anestezi uygulanan vakalarda ortalama 1±0.15 saat, spinal anestezi uygulanan hastalarýmýzda 5±0.24 saat, genel anestezi uygulanan hastalarýmýzda ise 4±0.3 saat olarak tespit edildi. Hastalarýmýzýn %94.1 i gün hastanesinden evlerine taburcu edilirken %5.9 u yandaþ ilgili serviste takip edildi. Günübirlik anestezi servisimizde postoperatif en sýk karþýlaþtýðýmýz sorunlar, postoperatif aðrý, baþ dönmesi, idrar retansiyonu idi. TARTIÞMA Günübirlik cerrahi, operasyon süresinin kýsa olduðu, operasyon esnasýnda kanama ve sývý kaybý beklentisinin olmadýðý, ayrýca intraoperatif veya postoperatif özellikli bakým teknikleri ve cihaz gereksiniminin olmadýðý ve hastalarýn cerrahi sonrasý ayný gün evlerine gönderilebildiði cerrahi uygulamadýr (4-6). Günübirlik anestezi ve cerrahi uygulamalarýnýn, hasta ve kurum açýsýndan birçok faydayý beraberinde getirmektedir. Hastalar için, evlerinden daha az süre ayrý kalýyor olmalarýnýn yaný sýra hastanelerde uzun süre yatmanýn getirdiði nozokomial enfeksiyon, tromboemboli vb. gibi risklere de daha az oranda maruz kalmaktadýrlar (5,6). Bu nedenle dünyada ve ülkemizde günübirlik cerrahi uygulamasý giderek yaygýnlaþmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerde operasyonlarýn yaklaþýk %70 i günübirlik cerrahi olarak yapýlmakta iken, üniversite hastanemizde vakalarýn sadece %20 si günübirlik temelde yapýlabilmektedir. Önceleri sadece ASA I grubu hastalara uygulanan günübirlik cerrahi uygulamalarý týptaki geliþmelere paralel olarak ASA II, ve III hatta bazý merkezlerde ASA IV hastalara dahi uygulanmaktadýr (7). Ansell ve Montogmery (8) 1790 hasta üzerinde yaptýklarý çalýþmada ASA III hastalarýn postoperatif ilk 24 saat içerisinde postoperatif komplikasyonlar ve plansýz hastane yatýþlarý açýsýndan ASA I ve II grubu hastalardan farklý olmadýðýný bildirmiþlerdir. Tablo 5. Postoperatif derlenme komplikasyonlar. Komplikasyon Sayý Genel Rejyonal anestezi Lokal MAB N=714 N=243 N=42 N=247 N=182 Aðrý* 679 (% 44.03) Ajitasyon 326 (% 21.14) 201** Bulantý-Kusma 147 (% 9.53) Alerjik reaksiyon Solunum komplikasyon Operasyon Süre (Dk) ± ± ± ±

4 Tablo 6. Postoperatif derlenme odasý kardiovasküler komplikasyonlar. Komplikasyon Sayý Genel Rejyonal anestezi Lokal MAB N=150 N=50 N=40 N=21 N=39 Hipertansiyon 97 (%6.2) *** Hipotansiyon 50 (%3.24) Bradikardi 33 (%2.14) Atrial erken atým 12 ( %0.77) Bunun yanýnda, günübirlik cerrahi uygulamalarýnda anesteziye baðlý ölümlerin ve kalýcý sekellerin operasyon öncesi var olan yandaþ hastalýklar, ileri yaþ ve küçük bebeklerde geliþen hipoksiyle yakýndan iliþkili olduðu bildirilmiþtir. (9-11). Günübirlik cerrahide intraoperatif en sýk karþýlaþýlan komplikasyonlar hipertansiyon, hipotansiyon, bronkospazm, bulantý ve kusmadýr (10). Bizim uygulamalarýmýzda da zor entübasyon hipertansiyon, bronkospazm ve laringospazm, bulantý, kusma,yetersiz rejyonal blok seviyesi, spinal anestezi sonrasýnda geliþen hipotansiyon ve özellikle lokal ve sedasyon uygulanan hastalarda aðrý ile karþýlaþýlmýþtýr. Günübirlik cerrahide, cerrahi uygulamanýn türüne, süresine, müdahalenin yerine göre genel, rejyonal, lokal anestezi ve MAB teknikleri uygulanabilmektedir. Bir çok merkezde yapýlan cerrahi uygulamalarýn, bir çoðunu küçük cerrahi uygulamalar oluþturduðundan, lokal anestezi ve MAB uygulamasý en çok kullanýlan yöntemdir. Gün hastanemizde MAB uygulamasýnda en sýk tercih ettiðimiz ajanlar; propofol,midazolam, ketamin, fentanil, remifentanil kullanýlmakla birlikte en sýk propofol+ketamin, Propofol+fentanil kombinasyonu yada tek baþýna midazolam sedasyonu uygulanmaktadýr. Rejyonal teknikler az maliyet gereksinimi, uygulama kolaylýðý ve daha etkin postoperatif aðrý kontrolü nedeniyle günübirlik merkezlerde sýkça tercih edilmektedir (12). Günübirlik merkezlerde santral blok (spinal, epidural), rejyonal intravenöz anestezi, periferik bloklarlar uygulanmaktadýr. Son yýllarda daha etkili lokal anestezik ajanlarýn ve daha ince uçlu, daha az baþaðrýsý insidansýna sahip spinal iðnelerinin piyasaya çýkmasýyla, spinal anestezi günübirlik cerrahi merkezlerinde daha sýk kullanýlmaya baþlamýþtýr. Gün hastanemizde spinal anestezi, en sýk uyguladýðýmýz rejyonal tekniktir. Ancak, sempatik blokaj yapmasý sebebiyle postural hipotansiyon, idrar retansiyonu, bulantý, kusma ve þiddetli baþ aðrýsý gibi istenmeyen yan etkilere yol açabilmekte ve derlenmenin uzamasýna neden olabilmektedir (13). Bu nedenle hastanýn derlenme süresi uzatmayacak, hastanýn kýsa sürede ayaða kalkmasýný saðlayacak kýsa etkili ve en düþük doz lokal anestezik ajanlarýn kullanýlmasý ve cerrahi müdahalenin yerine göre Saddle blok, tek taraflý spinal blok gibi tekniklerin uygulanmasý ile spinal anestezinin istenmeyen etkilerinden kaçýnýlabilmektedir (14). Gün hastanemizde, en sýk pilonodal sinüs, herni operasyonlarý, varikoselektomi ve varisektomi gibi operasyonlar için spinal anestezi uygulanmaktadýr. En sýk kullandýðýmýz ilaç, %0.5 bupivacain mg, spinal iðne ise 25-27G pencil point iðnedir. Bu süre içerisinde spinal anestezi ile ilgili ciddi bir komplikasyona rastlamadýk. Ünitemizde rejyonal intravenöz anestezi ve aksiller blok, spinal anesteziden sonra en sýk uygulanan rejyonal tekniktir. Ekstremite operasyonlarýnda periferik sinir bloklarý veya rejyonal intravenöz anestezi, günübirlik cerrahi uygulamalarda postoperatif bulantý, kusma, aðrý ve derlenme süresini önemli ölçüde azaltýrken, eve taburcu süresinde önemli bir deðiþiklik yapmadýðý bildirilmiþtir (15). Bizim uygulamalarýmýzda, aksiler blok uygulanan bir hastada anestezi seviyesinin yetersiz kalmasý dýþýnda bir sorunla karþýlaþýlmadý. Epidural anestezi uyguladýðýmýz hastalara, alt ekstremitede plak çýkarýlmasý, kitle eksizyonu ve yara tamiri operasyonu geçireçek ileri yaþtaki hastalara uygulanmýþtýr. Günübirlik cerrahi için genel anestezi uygulamalarýnda, hýzlý atýlabilen ve titre edilebilen ajanlar kullanýlmalýdýr. Genel kullanýmdaki ilaçlarýn birçoðu bu amaç için uygundur. Anestezi indüksiyonu için eriþkinde propofol, çocuklarda sevofluran en sýk kullanýlan ajanlar iken; anestezi idamesinde, isofluran, sevofluran, desfluran veya propofol infüzyonu kullanabilmektedir. Buradaki önemli nokta anestezi seviyesinin, cerrahi uyaranýn seviyesine uygun olarak titre edilmesidir (16). Günübirlik cerrahide ideal kas gevþetici ajan þu an için henüz mevcut deðildir. Günübirlik olgularda kullanýlan kas gevþeticilerde ideal olan, anestezik ajanlarda olduðu gibi kýsa etkili ve kolay titre edilebilen ajanlar olmasýdýr ve etkisi cerrahi süresince devam etmeli sonrasýnda tamamen ortadan kalkabilmelidir (17). Ünitemizde en sýk kullanýlan kas gevþeticiler, hýzlý etki baþlamasý nedeniyle rokuronyum ve süksinilkolindir. Opioid analjezikler, intraoperatif ve postoperatif analjezi amacýyla sýk kullanýlmaktadýr. Ancak bu ajanlardan birçoðu (ör: morfin ve fentanil, alfentanil, meperidine vb) postoperatif bulantý ve kusmayý indüklemektedir. Uzun etkili olan bazýlarý ise (ör: morfin sülfat) solunumu baskýlamakta ve derlenmeyi uzatmaktadýr. Bu nedenle günübirlik olgularda intraoperatif remifentanil gibi kýsa etkili narkotik ajanlarýn tercih edilmesi hastalarýn taburcu sürelerinin kýsalmasýnda önemli rol oynamaktadýr (18). Ünitemizde en sýk kullandýðýmýz opioid remifentanil dir. Günübirlik anesteziden sonra taburcu edilmede hastanýn bilincinin açýk, solunumunun rahat, hemodinamisinin stabil, ekstremite hareketlerinin normal, aðrýsýnýn azalmýþ ve idrarýný rahat yapabiliyor olmasý istenmektedir (l9). 26

5 Günübirlik cerrahi vakalarýnýn çoðu (%98-99 u) 24 saatlik sürede evlerine taburcu edilebilmektedir. Bizim hastalarýmýzda bu oran %94.9 dur. Taburcu edilemeyenler (%5.9) sosyal nedenler, yandaþ rahatsýzlýðý daha iyi kontrol altýna almak, kanamanýn devam etmesi ve dren takibi, beklenenden fazla aðrý olmasý gibi nedenlerle hastanemizde ilgili servislere yatýrýlmýþtýr. SONUÇ Sonuç olarak, son yýllarda cerrahi ve anestezi tekniklerindeki geliþmeler, hastalarýn daha hýzlý derlenmesine ve günlük hayatlarýna daha çabuk dönmelerine olanak saðlamaktadýr. Gün hastanemizde de hastaya ve cerrahi müdahelenin türüne ve süresine göre farklý anestezi teknikleri uygulanmýþ ve ciddi bir komplikasyonla karþýlaþýlmamýþtýr. Her ne kadar bazý uygulamalar için yeterli vaka sayýmýz olmasa da, uygun hasta seçimi, doðru anestezi teknikleri, yeterli eðitim ve deneyim ile günübirlik olgularda farklý anestezi tekniklerinin güvenle uygulanabileceðini düþünüyoruz. KAYNAKLAR 1.Burden N. Outpatient Surgery: A View Through History, J Perianesth Nurs. 2005;20: Paul F White. Past, present, future in Ambulatory Anesthesia And Surgery. Paul F White (Ed), Ambulatory Anesthesia and Surgery. WB Saunders, London, Great Britain. 1997; Jarrett PEM. Day care surgery. EJA. 2001;18; Johnson JH. Ambulatory Surgery, JC Rothrock (ed), Perioperative nursing planning Mosby st. Louis, 1996; Sungurtekin H, Sungurtekin U, Ergun E. Local Anesthesia and Midazolam versus Spinal Anesthesia in Ambulatory Pilonidal Surgery. Journal of Clin Anesth. 2003:15: Faccenda KA, Finucane BT. Complications of regional anaesthesia. Incidence and prevention. Drug Saf. 2001;24: Urmey WF. Spinal anaesthesia for outpatient surgery. Best Pract Res Clin Anaesth. 2003;17: Liu SS, Strodtbeck WM, Richman JM, Wu CL. A Comparison of Regional Versus General Anesthesia for Ambulatory Anesthesia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Anesth Analg. 2005;101: Gupta A,,Stierer T, Zuckerman R, Sakima N, Parker SD, Fleisher LA. Comparison of Recovery Profile After Ambulatory Anesthesia with Propofol, Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane: A Systematic Review. Anesth Analg. 2004;98: Gabriella Bettelli. Which muscle relaxants should be used in day surgery and when. Current Op Anaesth. 2006;19: Stevens JB, Wheatley LD. Tracheal Intubation in Ambulatory Surgery Patients: Using Remifentanil and Propofol Without Muscle Relaxants. Anesth Analg. 1998;86: Munita Grover, Kevin Haire.Discharge after ambulatory surgery. Current Anaesth Crit Care. 2004:15; Litwack, Ambulatory surgery, Post anestehesia care, Second edition Mosby st Louis, 1995: Kaye JB, Kaye BL. The economics of office surgical practice. Clin Plast Surg. 1983;10: Friedman Z, Chung F, Wong DT. Ambulatory surgery adult patient selection criteria a survey of Canadian anesthesiologists. Can J Anesth. 2004;51: Ansell G L, Montgomery J E, Outcome of ASA III patients undergoing day case surgery. Br J of Anaesth. 2004;92: Fysh P. Patient selection, D Hodge (ed) Day Surgery, A Nursing Approach. Churchill Livingstone. 1999: Chung F, Mezei G. Adverse outcomes in ambulatory anesthesia; what can we improve? Ambulatory Surgery. 2000;8: Postuma R, Ferguson CC, Stanwick RS, Horne JM. Pediatric day-care surgery: a 30-year hospital experience. J Pediatr Surg. 1987;22:

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif Geçmişten günümüze ABD kapanmış dava dosya kayıtları* 15 yaş 238 olgu erişkinle karşılaştırıldığında; ü Solunum komplikasyonları fazla %43/ 30 ü Mortalite hızı yüksek %50/35 Dr Crawford Long 3/7/1842 8y-Erkek

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Konya 2 GÜNÜBİRLİK ANOREKTAL CERRAHİ OLGULARINDA SELEKTİF SPİNAL ANESTEZİ İLE MONİTORİZE ANESTEZİ BAKIMI ALTINDA UYGULANAN LOKAL İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Ate Duman, 1 Yrd.

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):29-36

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):29-36 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):29-36 Orijinal Araştırma Kaya ve ark. Geriatrik Hastaların Bir Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi The Retrospective Evaluation of Geriatric

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri AĞRI 2009;21(4):155-160 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri A clinic s experiences in postoperative patient controlled analgesia Abdulkadir

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

Pediatrik Endoskopide Sedasyon

Pediatrik Endoskopide Sedasyon Pediatrik Endoskopide Sedasyon Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroentroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İzmir 4 Aralık 2009 İstanbul Endoskopide sedasyon Gastrointestinal

Detaylı

DERLENME VE TABURCULUK

DERLENME VE TABURCULUK GÜNÜBİRLİK ANESTEZİDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERLENME VE TABURCULUK Doç. Dr. Işık Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Konu Akışı Derlenme Fast-tracking Skorlama sistemleri Taburculuk Rejyonel anestezi sonrası

Detaylı

Postoperatif ağrı tedavisinde uygulanan hasta-kontrollü analjezi yöntemlerinin retrospektif incelemesi

Postoperatif ağrı tedavisinde uygulanan hasta-kontrollü analjezi yöntemlerinin retrospektif incelemesi JCEI / Uysal ve ark. Postoperatif hasta kontrollü analjezi yöntemleri 2013; 4 (2): 159-165 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0257 RESEARCH ARTICLE Postoperatif

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 22(4): 235-239, 215 Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması İsmail Gülşen *, Ümit Arslan **, Hakan

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and

Detaylı

Seda Dağlı, Merve Demirci, Alper Kavalcı, Nurdan Kol, Esin Şahin, Esra Uyanık

Seda Dağlı, Merve Demirci, Alper Kavalcı, Nurdan Kol, Esin Şahin, Esra Uyanık Günübirlik Cerrahi Geçirecek Çocukların ve Ailelerinin Ameliyat Hakkında Bilgilendirilmesinin Preoperatif Anksiyete ve Postoperatif Davranış Değişiklikleri Üzerine Olan Etkileri Seda Dağlı, Merve Demirci,

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

GÜNÜBİRLİK KOŞULLARDA VE HASTANEYE YATIRILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İNGUİNAL HERNİ OPERASYONLARININ PERİOPERATİF SÜREÇ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

GÜNÜBİRLİK KOŞULLARDA VE HASTANEYE YATIRILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İNGUİNAL HERNİ OPERASYONLARININ PERİOPERATİF SÜREÇ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI GÜNÜBİRLİK KOŞULLARDA VE HASTANEYE YATIRILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İNGUİNAL HERNİ OPERASYONLARININ PERİOPERATİF SÜREÇ

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil *

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Remifentanil, An Alternative for Nitrous Oxide Dilek ÖZDAMAR**, Hakan CANATAY**, Makbule KESER***, Nur BAYKARA****,

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 06.05.2013 Madde 5.4 teki hemşire ifadesi anestezi teknisyeni 01 Olarak değiştirildi. Anestezi hasta değerlendirme formlarının İsimleri anestezi öncesi,

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki Klinik Pediatri, 2003;2(3):118-123. Pediatrik Hastalarda Sedasyon ve Analjezi Uz. Dr. Senem TÜFEKÇÝOÐLU* Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki hekimler tarafýndan yaygýn þekilde uygulanmakta

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER Eylemin Stimülasyonu Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Amniyotomi Epizyotomi Forseps Vakum ekstraksiyon Sezaryen Doğum eyleminde

Detaylı

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması J Kartal TR 2011;22(1):1-6 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.95914 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ

PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ Caudal Epidural Anesthesia in Pediatric Urological Surgery; a Single Institutional Experience with 5536 Cases Mine AKIN

Detaylı

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi F. Çelik / ve ark. Kombine femoral siyatik sinir bloğu 2011; 2 (4): 375-379 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0075

Detaylı

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri Effects of Two Different Doses of Dexmedetomidine

Detaylı

GS hakkında genel bilgiler. GS ilaçları. Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri)

GS hakkında genel bilgiler. GS ilaçları. Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri) GS hakkında genel bilgiler GS ilaçları Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri) Cerrahi anestezinin gelişimi tıp tarihindeki en önemli olaylardan biridir. İnhaler anestezikler; W. Long ve William

Detaylı

Our management of anesthesia in elective and emergency cesarean surgery: A retrospective evaluation of the last ten years

Our management of anesthesia in elective and emergency cesarean surgery: A retrospective evaluation of the last ten years Medeniyet Medical Journal 31(4):245-249, 2016 doi:10.5222/mmj.2016.245 Original Article / Orijinal Makale ISSN 2149-2042 e-issn 2149-4606 Anaesthesiology / Anestezioloji Our management of anesthesia in

Detaylı

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet Özhan, 1 Dr. Emin Orhan, 1 Dr. Mustafa Kürklü, 2 Dr. Bahtiyar Demiralp,

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI (A Comparison of Fentanyl and e in the Postoperative Patient-Controlled

Detaylı

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi?

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 25-30 Orijinal makale Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Bünyamin MUSLU 1, Selda MUSLU 2, R. Dilek ZENGİN 3, Ayşegül ÖZGÖK 2, Özcan ERDEMLİ 2

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI DÖNEM 5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı bitiminde öğrenci; 1-Hastaları ameliyata hazırlar (Bilişsel alan), 2- Monitörizasyon hakkında

Detaylı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı Adı Soyadı Adres E-Posta : Dilek : Özcengiz : ÇÜTF Anesteziyoloji AD Balcalı-Adana : ÇÜTF DEKANLIK : dilekozcengiz@gmail.com Doğum Yeri Çalışma Durumu Uyruk Yüksek Lisans : Ankara : Çukurova Üniversitesi

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):292-301 doi:10.5222/jtaics.2011.292 Klinik Araştırma Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNTEMLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNTEMLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ Anestezi Dergisi 2015; 23 (2): 81-85 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNTEMLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ANESTHESIA METHODS IN

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ 2016 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İçerik 1.

Detaylı

Narkotik Analjezikler

Narkotik Analjezikler Narkotik Analjezikler Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Narkotik Analjezikler Derin ağrısızlık hissi yaratmanın yanında, mekanizmalarının tam bilinmemesi ile beraber hastada manik

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques KLİNİK ÇALIŞMA Mental retarde ve bakım hastalarında genel anestezi altında diş çekimi: Farklı anestezi uygulamalarımızı içeren retrospektif bir çalışma Tooth extraction under general anesthesia in mentally

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ Yrd.Doç.Dr. İsmet ÖZAYDIN 1, Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir İSKENDER 2, Uzm.Dr. Çiğdem ÖZAYDIN 3, Yrd.Doç.Dr. Mehmet YAŞAR 1 1 Düzce Üniversitesi Düzce Tıp

Detaylı

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCES FOR DENTAL EXTRACTIONS UNDER GENERAL ANESTHESIA IN MENTAL RETARDED PATIENTS Makale Kodu/Article code:

Detaylı

Günübirlik Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Lokal Anesteziyle Birlikte Uygulanan Tramadol-Midazolam ve Remifentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması

Günübirlik Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Lokal Anesteziyle Birlikte Uygulanan Tramadol-Midazolam ve Remifentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(4):193-201 doi:10.5222/jtaics.2012.193 Klinik Araştırma Günübirlik Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Lokal Anesteziyle Birlikte

Detaylı

Orijinal Makale Özsoy Z. İlçe Hastanesinde Lokal Anestezi ile Cerrahi Deneyimimiz. Our Surgical Experience with Local Anesthesia In District Hospital

Orijinal Makale Özsoy Z. İlçe Hastanesinde Lokal Anestezi ile Cerrahi Deneyimimiz. Our Surgical Experience with Local Anesthesia In District Hospital Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017;9 (1): 33-40 Orijinal Makale Özsoy Z. İlçe Hastanesinde Lokal Anestezi ile Cerrahi Deneyimimiz Our Surgical Experience with Local Anesthesia In District

Detaylı

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis OLGU SUNUMU (Case Report) Öztürk L, Arslan M, Öztürk E MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis Levent ÖZTÜRK 1, Mustafa ARSLAN 2, Emel

Detaylı

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI 08.09.2014 Pazartesi SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 2014-2015 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup I DERS PROGRAMI Yoğun Bakımda Vizit 11:15-12:00 Yoğun Bakıma Giriş Dr. L. Yavuz 13:30-14:15 Sepsis Dr. L.

Detaylı

Erişkinlerde Anestezi Sonrası Görülen Komplikasyonların Retrospektif Değerlendirilmesi

Erişkinlerde Anestezi Sonrası Görülen Komplikasyonların Retrospektif Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 35 (2) 73-78, 2009 ORİJİNAL YAZI Erişkinlerde Anestezi Sonrası Görülen ların Retrospektif Değerlendirilmesi Belgin YAVAŞCAOĞLU *, Fatma Nur KAYA *, Berin ÖZCAN

Detaylı

ÖZGEÇMiş. 1. Adı Soyadı: Oya ÜNSAL. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Doktor. 4.

ÖZGEÇMiş. 1. Adı Soyadı: Oya ÜNSAL. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Doktor. 4. ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Oya ÜNSAL Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı 2. Doğum Tarihi: 03.03.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversitesi Yıl Lisans Trakya Üniversitesi Tıp

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 135-139, 2003 HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI PATIENTS KNOWLEDGE

Detaylı

Pediyatrik Hastalarda Anestezik Nörotoksisite

Pediyatrik Hastalarda Anestezik Nörotoksisite Pediyatrik Hastalarda Anestezik Nörotoksisite Doç. Dr. Ayşe Belin ÖZER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunum planı Tanımlar Deneysel çalışmalar Klinik çalışmalar Sonuç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. A.4. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

ÖZGEÇMİŞ FORMU. A.4. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD A KİŞİSEL BİLGİLER A1 Adı soyadı: Rahşan Dilek Okyay A2 Doğum tarihi ve yeri: 15011975 Konya A3 Yabancı dil bilgisi: İngilizce ÜDS:66250 A4 Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Işıl Özkoçak TURAN. T.E.D. Ankara Koleji. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-1993. İngilizce. isil_ozkocak@yahoo.com

ÖZGEÇMİŞ. Işıl Özkoçak TURAN. T.E.D. Ankara Koleji. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-1993. İngilizce. isil_ozkocak@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ FOTOGRAF Adı Soyadı Doğum Yeri Işıl Özkoçak TURAN Ankara Doğum Tarihi 20.08.1964 Mezun Olduğu Lise T.E.D. Ankara Koleji Mezun Olduğu Fakülte ve Tarih Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1988 Uzman

Detaylı

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ?

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? Z. Akoğul, B. Özcan, B. Yavaşcaoğlu, F.N. Kaya, E. Başağan Moğol, E. Mercanoğlu, A. Anıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY Volkan TUĞCU*, Mahmut YETKİN**, Serdar KARADAĞ*, Nalan S. EMİR**, Emin ÖZBEK***, A. İhsan TAŞÇI*

Detaylı

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 3-, 2010 ORİJİNAL YAZI İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Vildan Alev ÇINAR *, Fatma Nur KAYA

Detaylı

Bestami Barış Çelik, Türkan Kudsioğlu, Zeliha Alıcıkuş, Nihal Yapıcı, Gökçen Orhan*, Nehir Tandoğar*, İlyas Kayacıoğlu*, Zuhal Aykaç

Bestami Barış Çelik, Türkan Kudsioğlu, Zeliha Alıcıkuş, Nihal Yapıcı, Gökçen Orhan*, Nehir Tandoğar*, İlyas Kayacıoğlu*, Zuhal Aykaç Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.2163 Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri The Effects of Thoracic Epidural

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):72-82 doi:10.5222/jtaics.2011.072 Klinik Araştırma Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Anestezi Tekniği ve Kanser Nüksü. Türkiyede Ölüm Nedenleri. Metastaz Oluşumunda Temel Adımlar. Kansere Karşı Savunma Mekanizması

Anestezi Tekniği ve Kanser Nüksü. Türkiyede Ölüm Nedenleri. Metastaz Oluşumunda Temel Adımlar. Kansere Karşı Savunma Mekanizması Anestezi Tekniği ve Kanser Nüksü Cerrahi ve Onkolojik tedavilerde önemli gelişmeler olmasına rağmen, kanser dünya çapında morbidite ve mortalite sebeplerinden biri olmaya devam etmektedir Dr. Murat Karcıoğlu

Detaylı

Prof.Dr. Zeynep TOSUN

Prof.Dr. Zeynep TOSUN Prof.Dr. Zeynep TOSUN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1966 KAYSERİ T: 352207666620255 352207666624025 F:

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER Genel anestezi indüksiyonunda hem intravenöz anestezik ajanlar hem de inhalasyon ajanları kullanılabilmesine rağmen genel olarak intravenöz ajanların kullanımı tercih edilmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İ Haluk Kafalı Doğum Tarihi: 24.05.1958 Doğum Yeri: Kayseri Adres: Telefon: 0542 4862454 / 0 532 5803431 E-Mail: haluk.kafali@isnet.net.tr Yabancı Dili: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HIZLI SERİ ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı GİRİŞ Tanım Metod Araçlar İlaçlar Protokol Öneriler Öğrenim Hedefleri 1. Hava yolu girişimi gereksiniminin

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Ali UZUNKÖY, Abdullah ÖZGÖNÜL, Zeynep BAYSAL Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu)

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) Hasan Ali KİRAZ, Serpil EKİN, Dilek ÖMÜR, Emine COŞAR*, Volkan HANCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji

Detaylı

Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması #

Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması # Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması # Uğur GÖKTAŞ, Eser ŞAVKILIOĞLU, Hilal GÜNAL SAZAK, Fatma ULUS, Mehtap

Detaylı

Funda GÜMÜŞ*, S. Nadir Şinikoğlu*, Mevlüt Çömlekçi*, Ayşin Alagöl**, Berk Özkaynak***

Funda GÜMÜŞ*, S. Nadir Şinikoğlu*, Mevlüt Çömlekçi*, Ayşin Alagöl**, Berk Özkaynak*** Funda GÜMÜŞ*, S. Nadir Şinikoğlu*, Mevlüt Çömlekçi*, Ayşin Alagöl**, Berk Özkaynak*** *: Uzm. Dr., S.B. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği **: Doç. Dr., S.B. Bağcılar

Detaylı

AMELĐYATHANE HEMŞĐRELĐĞĐ

AMELĐYATHANE HEMŞĐRELĐĞĐ AMELĐYATHANE HEMŞĐRELĐĞĐ 30 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans 36 s/hafta 30 kredi Teorik: 4 s/hafta Klinik: 32 s/hafta Đletişim e-posta: Özlem Kevser KOREL ozlemkorel@maltepe.edu.tr Dersle Đlgili Görüşme Saatleri:

Detaylı