Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KLÝNÝK ÇALIÞMA Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Ýlk Sekiz Aylýk Uygulamalarýmýz Ambulatory Surgery During First Eight Month Applications In Our Clinic Öðr.Gör. Dr. Rauf GÜL, Doç.Dr. Sýtký GÖKSU, Yrd.Doç.Dr. Ayþe MIZRAK Yrd.Doç.Dr. Senem KORUK, Prof.Dr. Ünsal ÖNER Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Özet Günübirlik cerrahi, ülkemizde giderek daha fazla yaygýnlaþmaktadýr. Gün hastanemizde 8 aylýk süre içinde yapýlan uygulamalarýmýzý ve sonuçlarýný tartýþmayý amaçladýk. Çalýþmamýzda, 4 Ocak-31 Aðustos 2007 tarihleri arasýnda, gün hastanesi ameliyathanelerinde ameliyat olan tüm hastalarýn, preoperatif, peroperatif ve postoperatif kayýtlarý retrospektif olarak incelendi. Hastalarýn demografik verileri, ASA sýnýflamasý, yandaþ hastalýklarý, ameliyathanemizde yapýlan ameliyat türleri, ameliyat süreleri, ameliyat yapan bölümler, uygulanan anestezi yöntemleri ve ilaç uygulamalarý, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, postoperatif derlenme süreleri ve eve taburcu oranlarý ve süreleri deðerlendirildi. Kliniðimizde 4 Ocak 2007 yýlýndan beri 1542 hasta opere edildi. Bu hastalarýn %67.83 ü ASA I iken, %21.27 si ASAII, % ü ASA III idi. En sýk yapýlan operasyonlar; kitle eksizyon ve biopsi uygulamalarý idi. Uygulanan anestezi yöntemleri en sýk lokal anestezi ve genel anestezidir. Rejyonal tekniklerden en sýk uyguladýðýmýz ise spinal anestezi idi. Ortalama postoperatif derlenme süresi 27.07±13.98 dakika idi. Cerrahi ve anestezideki geliþmeler sayesinde doðru hasta seçimi, doðru anestezi teknikleri ile günübirlik kliniklerde birçok anestezi tekniði güvenle uygulanabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Günübirlik cerrahi uygulamalar, Anestezi, Komplikasyon. Abstract Ambulatory surgery has been increasingly performing in our country. We had discussed our results in our ambulatory surgery clinic during eight months period. All patients underwent ambulatory surgery in our clinic from 4th January 2007 to 31th August 2007 enrolled in this study. Preoperative, peroperative and postoperative results were reviewed retrospectively for all patients. Patients demographic data, departments performed surgery, operations, duration of surgery, ASA classification, anesthesia methods and applied medicines, intra- and postoperative complications, postoperative recovery time from anesthesia, discharge ratio and times were all evaluated.in our outpatient surgery clinic,.since 4th January 2007, 1542 patients had been operated. While %67.83 of all patients were ASA I, %21.27 of all patients were ASA II and %10.24 of all patients were ASA III. The most common operations were excision of mass and biopsy applications. The most frequently used type of anaesthesia was local anesthesia. The most common regional technic was spinal anesthesia. Postoperative mean recovery time from anesthesia was 27.07±13.98minutes. Thanks to advances in surgery and anesthesiology, a lot of anesthesia techniques could be performed safely with proper patient and anesthesiologic techniques selection in ambulatory clinics. Key Words: Ambulatory surgery procedure, Anesthesia, Complication. GÝRÝÞ Günübirlik cerrahi, hastalarýn ameliyat olduklarý gün taburcu edilmeleri esasýna dayanan bir uygulamadýr. Dünyada yaklaþýk kýrk yýldan beri günübirlik cerrahi uygulamalarý yapýlmaktadýr ve son 20 yýlda da büyük geliþme göstermiþtir (1,2). Günümüzde, Avrupa ülkelerinde elektif cerrahinin %65 i, Amerika birleþik devletlerinde ise %70 i günübirlik cerrahi olarak yapýldýðý bildirilmiþtir (3). Ülkemizde ise günübirlik cerrahiye ilgi gün geçtikçe artmakta ve birçok merkezde günübirlik cerrahi üniteleri kurulmaktadýr. Yazýþma Adresi: Öðr. Gör. Dr. Rauf GÜL Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Adres: Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Gün Hastanesi Gaziantep Tel: Çalýþmamýzda sekiz aylýk sürede günübirlik cerrahi ve anestezi uygulanan hastalarýmýzýn kayýtlarýnýn incelenmesi ile intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarýn deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEMLER Çalýþmamýzda, 4 Ocak-31 Aðustos 2007 tarihleri arasýnda, Gaziantep Üniversitesi Gün Hastanesi ameliyathanelerinde ameliyat olan tüm hastalarýn, preoperatif peroperatif ve postoperatif kayýtlarý retrospektif olarak incelendi. Hastalarýn demografik verileri, ASA sýnýflamasý, yandaþ hastalýklarý, ameliyathanemizde yapýlan ameliyat türleri, ameliyat süreleri, ameliyat yapan bölümler, uygulanan anestezi yöntemleri ve ilaç uygulamalarý, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar (aðrý, ajitasyon, bulantý-kusma, kardiovasküler ve solunum komplikasyonlarý), postoperatif derlenme süreleri ve eve taburcu oranlarý ve süreleri deðerlendirildi. Veriler ortalama ± SD yada sayý % olarak kaydedildi. 23

2 BULGULAR Gün hastanesi ameliyathanelerimizde, 4 Ocak 2007 ve 31 Aðustos 2007 arasýnda 1542 vaka yapýlmýþ olup, Günlük ortalamamýz 8.96 vaka olarak tespit edilmiþtir. Hastalarýn demografik verileri Tablo 1 de gösterilmiþtir. Tablo 1. Demografik veriler (Ortalama ± SD). Aðýrlýk (Kg): ± Yaþ (Yýl): Cinsiyet daðýlýmý K(%): E (%): ASA daðýlým I (%): II (%): III (%): ASA: American Society of Anesthesiology sýnýflamasý. ASA II hastalarda en sýk gördüðümüz yandaþ hastalýklar; hipertansiyon, koroner darlýk, diyabet, astým ve obstrüktif akciðer hastalýðýdýr. ASA III grubu hastalar, genelde böbrek yetersizliði nedeniyle arteriovenöz fistül açýlan hastalar olup diðer küçük bir kýsmý ise kronik obstrüktif akciðer hastalýðý, orta-ileri düzey kalp hastalarý oluþturmaktadýr ve bir çoðu lokal anestezi veya sedo-analjezi altýnda opere edilmiþtir. En yaþlý hastamýz 78 yaþýnda, en küçük hastamýz ise 15 günlük olarak belirlenmiþtir. On beþ yaþ altý hastalar, tüm hastalarýmýzýn %16.53 ünü oluþturmakta iken, geriatrik hastalarýmýz (65 yaþ ve üzeri), tüm hastalarýmýzýn %4 ünü oluþmaktadýr. Gün hastanemizde en sýk yapýlan operasyonlar; kitle eksizyonlarý ve biyopsi (Lenfadenopati,memede kitle,nevüs,bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom vs.) tonsillektomi, adenoidektomi, arterio-venöz fistül ameliyatlarýdýr. Sýk yapýlan operasyon listesi Tablo 2 de özetlenmiþtir. Tablo 2. En sýk yapýlan operasyonlar ± 16,8 652 (%42.28) 890 (%57.71) 1046 (% 67.83) 338 (% 21.27) 158 (% 10.24) Olgular (n =1542) Kitle eksizyon 254 (%16.47) Biyopsi 152 (%9.85) Tonsillektomi 130 (%8.43) Adenoidektomi 125 (%8.1) Arteriovenöz fistül açýlmasý 115 (%7.45) Yara -Yanýk revizyonu 78 (%5.05) Herni onarýmý 62 (%4.02) Pilonoidal sinüs eksizyonu 62 (%4.02) Rinoplasti 53 (%3.43) Kateter uygulamalarý 53 (%3.43) Hastalarýn cerrahi bölümlere göre daðýlýmý Tablo 3 te verilmiþtir. Tablo 3. Vakalarýn Cerrahi Bölümlere göre daðýlým. Bölümler Olgu Sayýlarý Genel cerrahi 434 (%28.14) Plastik cerrahi 274 (%17.76) Kulak Burun Boðaz cerrahisi 246 (%15.95) Kardiyovasküler cerrahi 137 (%8.88) Çocuk cerrahisi 106 (%6.87) Ortopedi ve Travmatoloji 86 (%5.57) Göz hastalýklarý ve cerrahisi 55 (%3.56) Göðüs cerrahisi 55 (%3.56) Kadýn-Doðum 52 (%3.37) Üroloji 52 (%3.37) Nöroþirurji 39 (%2.52) Pediatri 6 (%0.38) Günübirlik ameliyatlar için ameliyat süresi ortalama 46.22±18.28 dk bulundu. Gün hastanemizde hastalara uygulanan anestezi yöntemleri; genel anestezi, santral bloklar (spinal, epidural), rejyonal intravenöz anestezi (RÝVA), aksiller blok, monitörize anestezik bakým (MAB) ve lokal anestezi dir. Monitörize anestezik bakým veya diðer bir ifade ile sedoanaljezi, özellikle lokal anestezi ile opere olacak hastalarda, ek analjezi ve sedasyon ve amnezi saðlanmasý amacýyla yapýlmaktadýr. Hastalarýmýza uygulanan anestezi yöntemlerimiz Tablo 4 de belirtilmiþtir. Tablo 4. Hastalara uygulanan anestezi yöntemleri ve % leri Anestezi Yöntemi Sayý (% si) Lokal anestezi 505 (%32.74) Genel anestezi 430 (%27.8) MAB 306 (%19.84) Spinal anestezi 267 (%17.31) RÝVA 18 (%1.16) Aksiller blok 12 (%0.7) Epidural anestezi 4 (%0.25) RÝVA : Rejyonal intravenöz anestezi. MAB: Monitörize anestezik bakým. Gün Hastanesi ameliyathanelerimizde; sedasyon için midazolam, MAB için volatil anestezikler, ketamin, midazolam, propofol, fentanil citrate ve remifentanil kullanmaktadýr. Genel anestezi indüksiyonu için eriþkin hastalarýmýzda propofol (propofol, Fresenius Kabi), çocuklarda ise volatil ajan olan sevofluran, anestezi idamesi için, düþük kan gaz partisyon katsayýlarý ve erken derlenme özellikleri olan sevofluran ve desfluran sýklýkla kullanýlmaktadýr. En sýk tercih ettiðimiz kas gevþetici ajanlar rokuronium ve süksinil kolin, opioid analjezik ise remifentanildir. Ayrýca, spinal anestezide en sýk 25-27G spinal iðneler tercih edilmektedir. Rejyonal uygulamalarda en sýk tercih ettiðimiz lokal anestezik ajanlar ise lidokain ve bupivacain dir. Postoperatif analjezide genellikle, intravenöz (ÝV) veya intramüsküler (ÝM) olarak metamizol, tenoksicam, tramadol ve petidine HCL kullanýlmaktadýr. 24

3 ÝNTRAOPERATÝF KOMPLÝKASYONLAR Genel anestezi uygulanan 5 olguda (%0.32) indüksiyon aþamasýnda öksürük ve bronkospazm, 4 olguda (%0.25) ekstübasyon aþamasýnda bronkospazm tespit edildi. Yine genel anestezi uygulana 3 olguda (%0.19) indüksiyon aþamasýnda þiddetli bulantý, öðürme, bir hasta ise kusma görüldü. Üç hastada zor entübasyon mevcut idi. Spinal anestezi uygulanan 48 hastada (spinal anestezi uygulanan vakalarýn %17.97 si) hipotansiyon geliþti ve efedrin ve volüm replasmaný sonrasý hastalarýn durumu düzeldi. Bir hastada da iþlem sýrasýnda refleks bradikardi geliþti. Spinal anestezi uygulanan 2 hastada ise yeterli anestezi düzeyi saðlanamadý, bir hastada da cerrahi sürenin uzamasý nedeniyle ve ketamin ve propofol ile MAB uygulandý. MAB uygulanan 4 hastada solunum depresyonu oluþmasý nedeniyle laringeal maske ile ventile edildi. Aksiller blok yapýlan bir hastada bloðun tutmamasý nedeniyle ek lokal anestezi ve sedasyona ihtiyaç duyuldu.lokal anestezi planlanan 25 hastaya aðrý, ajitasyon ve hipertansiyon nedeniyle ek sedasyon ve analjezi uygulandý.sedoanaljezi sonrasý hastalarýn þikayetleri düzeldi. Genel anestezi uygulamasý sýrasýnda1 hastada, MAB altýnda opere olan 3 hastada, lokal anestezi ile opere olan 3 hastada dirençli hipertansiyon ile karþýlaþýldý. POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLAR Postoperatif dönemde, hipertansiyon, hipotansiyon gibi kardiovasküler komplikasyonlar, bulantý, kusma, aðrý ve özellikle pediatrik hastalarýmýzda ajitasyon görüldü. Bir hastamýzda metamizol (Novalgin, Aventis) alerjisi geliþti. Postoperatif komplikasyon verileri Tablo 5 da verilmiþtir. POSTOPERATÝF SERVÝS VERÝLERÝ Hastalarýn eve taburcu süresi, lokal anestezi uygulanan vakalarda ortalama 1±0.15 saat, spinal anestezi uygulanan hastalarýmýzda 5±0.24 saat, genel anestezi uygulanan hastalarýmýzda ise 4±0.3 saat olarak tespit edildi. Hastalarýmýzýn %94.1 i gün hastanesinden evlerine taburcu edilirken %5.9 u yandaþ ilgili serviste takip edildi. Günübirlik anestezi servisimizde postoperatif en sýk karþýlaþtýðýmýz sorunlar, postoperatif aðrý, baþ dönmesi, idrar retansiyonu idi. TARTIÞMA Günübirlik cerrahi, operasyon süresinin kýsa olduðu, operasyon esnasýnda kanama ve sývý kaybý beklentisinin olmadýðý, ayrýca intraoperatif veya postoperatif özellikli bakým teknikleri ve cihaz gereksiniminin olmadýðý ve hastalarýn cerrahi sonrasý ayný gün evlerine gönderilebildiði cerrahi uygulamadýr (4-6). Günübirlik anestezi ve cerrahi uygulamalarýnýn, hasta ve kurum açýsýndan birçok faydayý beraberinde getirmektedir. Hastalar için, evlerinden daha az süre ayrý kalýyor olmalarýnýn yaný sýra hastanelerde uzun süre yatmanýn getirdiði nozokomial enfeksiyon, tromboemboli vb. gibi risklere de daha az oranda maruz kalmaktadýrlar (5,6). Bu nedenle dünyada ve ülkemizde günübirlik cerrahi uygulamasý giderek yaygýnlaþmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerde operasyonlarýn yaklaþýk %70 i günübirlik cerrahi olarak yapýlmakta iken, üniversite hastanemizde vakalarýn sadece %20 si günübirlik temelde yapýlabilmektedir. Önceleri sadece ASA I grubu hastalara uygulanan günübirlik cerrahi uygulamalarý týptaki geliþmelere paralel olarak ASA II, ve III hatta bazý merkezlerde ASA IV hastalara dahi uygulanmaktadýr (7). Ansell ve Montogmery (8) 1790 hasta üzerinde yaptýklarý çalýþmada ASA III hastalarýn postoperatif ilk 24 saat içerisinde postoperatif komplikasyonlar ve plansýz hastane yatýþlarý açýsýndan ASA I ve II grubu hastalardan farklý olmadýðýný bildirmiþlerdir. Tablo 5. Postoperatif derlenme komplikasyonlar. Komplikasyon Sayý Genel Rejyonal anestezi Lokal MAB N=714 N=243 N=42 N=247 N=182 Aðrý* 679 (% 44.03) Ajitasyon 326 (% 21.14) 201** Bulantý-Kusma 147 (% 9.53) Alerjik reaksiyon Solunum komplikasyon Operasyon Süre (Dk) ± ± ± ±

4 Tablo 6. Postoperatif derlenme odasý kardiovasküler komplikasyonlar. Komplikasyon Sayý Genel Rejyonal anestezi Lokal MAB N=150 N=50 N=40 N=21 N=39 Hipertansiyon 97 (%6.2) *** Hipotansiyon 50 (%3.24) Bradikardi 33 (%2.14) Atrial erken atým 12 ( %0.77) Bunun yanýnda, günübirlik cerrahi uygulamalarýnda anesteziye baðlý ölümlerin ve kalýcý sekellerin operasyon öncesi var olan yandaþ hastalýklar, ileri yaþ ve küçük bebeklerde geliþen hipoksiyle yakýndan iliþkili olduðu bildirilmiþtir. (9-11). Günübirlik cerrahide intraoperatif en sýk karþýlaþýlan komplikasyonlar hipertansiyon, hipotansiyon, bronkospazm, bulantý ve kusmadýr (10). Bizim uygulamalarýmýzda da zor entübasyon hipertansiyon, bronkospazm ve laringospazm, bulantý, kusma,yetersiz rejyonal blok seviyesi, spinal anestezi sonrasýnda geliþen hipotansiyon ve özellikle lokal ve sedasyon uygulanan hastalarda aðrý ile karþýlaþýlmýþtýr. Günübirlik cerrahide, cerrahi uygulamanýn türüne, süresine, müdahalenin yerine göre genel, rejyonal, lokal anestezi ve MAB teknikleri uygulanabilmektedir. Bir çok merkezde yapýlan cerrahi uygulamalarýn, bir çoðunu küçük cerrahi uygulamalar oluþturduðundan, lokal anestezi ve MAB uygulamasý en çok kullanýlan yöntemdir. Gün hastanemizde MAB uygulamasýnda en sýk tercih ettiðimiz ajanlar; propofol,midazolam, ketamin, fentanil, remifentanil kullanýlmakla birlikte en sýk propofol+ketamin, Propofol+fentanil kombinasyonu yada tek baþýna midazolam sedasyonu uygulanmaktadýr. Rejyonal teknikler az maliyet gereksinimi, uygulama kolaylýðý ve daha etkin postoperatif aðrý kontrolü nedeniyle günübirlik merkezlerde sýkça tercih edilmektedir (12). Günübirlik merkezlerde santral blok (spinal, epidural), rejyonal intravenöz anestezi, periferik bloklarlar uygulanmaktadýr. Son yýllarda daha etkili lokal anestezik ajanlarýn ve daha ince uçlu, daha az baþaðrýsý insidansýna sahip spinal iðnelerinin piyasaya çýkmasýyla, spinal anestezi günübirlik cerrahi merkezlerinde daha sýk kullanýlmaya baþlamýþtýr. Gün hastanemizde spinal anestezi, en sýk uyguladýðýmýz rejyonal tekniktir. Ancak, sempatik blokaj yapmasý sebebiyle postural hipotansiyon, idrar retansiyonu, bulantý, kusma ve þiddetli baþ aðrýsý gibi istenmeyen yan etkilere yol açabilmekte ve derlenmenin uzamasýna neden olabilmektedir (13). Bu nedenle hastanýn derlenme süresi uzatmayacak, hastanýn kýsa sürede ayaða kalkmasýný saðlayacak kýsa etkili ve en düþük doz lokal anestezik ajanlarýn kullanýlmasý ve cerrahi müdahalenin yerine göre Saddle blok, tek taraflý spinal blok gibi tekniklerin uygulanmasý ile spinal anestezinin istenmeyen etkilerinden kaçýnýlabilmektedir (14). Gün hastanemizde, en sýk pilonodal sinüs, herni operasyonlarý, varikoselektomi ve varisektomi gibi operasyonlar için spinal anestezi uygulanmaktadýr. En sýk kullandýðýmýz ilaç, %0.5 bupivacain mg, spinal iðne ise 25-27G pencil point iðnedir. Bu süre içerisinde spinal anestezi ile ilgili ciddi bir komplikasyona rastlamadýk. Ünitemizde rejyonal intravenöz anestezi ve aksiller blok, spinal anesteziden sonra en sýk uygulanan rejyonal tekniktir. Ekstremite operasyonlarýnda periferik sinir bloklarý veya rejyonal intravenöz anestezi, günübirlik cerrahi uygulamalarda postoperatif bulantý, kusma, aðrý ve derlenme süresini önemli ölçüde azaltýrken, eve taburcu süresinde önemli bir deðiþiklik yapmadýðý bildirilmiþtir (15). Bizim uygulamalarýmýzda, aksiler blok uygulanan bir hastada anestezi seviyesinin yetersiz kalmasý dýþýnda bir sorunla karþýlaþýlmadý. Epidural anestezi uyguladýðýmýz hastalara, alt ekstremitede plak çýkarýlmasý, kitle eksizyonu ve yara tamiri operasyonu geçireçek ileri yaþtaki hastalara uygulanmýþtýr. Günübirlik cerrahi için genel anestezi uygulamalarýnda, hýzlý atýlabilen ve titre edilebilen ajanlar kullanýlmalýdýr. Genel kullanýmdaki ilaçlarýn birçoðu bu amaç için uygundur. Anestezi indüksiyonu için eriþkinde propofol, çocuklarda sevofluran en sýk kullanýlan ajanlar iken; anestezi idamesinde, isofluran, sevofluran, desfluran veya propofol infüzyonu kullanabilmektedir. Buradaki önemli nokta anestezi seviyesinin, cerrahi uyaranýn seviyesine uygun olarak titre edilmesidir (16). Günübirlik cerrahide ideal kas gevþetici ajan þu an için henüz mevcut deðildir. Günübirlik olgularda kullanýlan kas gevþeticilerde ideal olan, anestezik ajanlarda olduðu gibi kýsa etkili ve kolay titre edilebilen ajanlar olmasýdýr ve etkisi cerrahi süresince devam etmeli sonrasýnda tamamen ortadan kalkabilmelidir (17). Ünitemizde en sýk kullanýlan kas gevþeticiler, hýzlý etki baþlamasý nedeniyle rokuronyum ve süksinilkolindir. Opioid analjezikler, intraoperatif ve postoperatif analjezi amacýyla sýk kullanýlmaktadýr. Ancak bu ajanlardan birçoðu (ör: morfin ve fentanil, alfentanil, meperidine vb) postoperatif bulantý ve kusmayý indüklemektedir. Uzun etkili olan bazýlarý ise (ör: morfin sülfat) solunumu baskýlamakta ve derlenmeyi uzatmaktadýr. Bu nedenle günübirlik olgularda intraoperatif remifentanil gibi kýsa etkili narkotik ajanlarýn tercih edilmesi hastalarýn taburcu sürelerinin kýsalmasýnda önemli rol oynamaktadýr (18). Ünitemizde en sýk kullandýðýmýz opioid remifentanil dir. Günübirlik anesteziden sonra taburcu edilmede hastanýn bilincinin açýk, solunumunun rahat, hemodinamisinin stabil, ekstremite hareketlerinin normal, aðrýsýnýn azalmýþ ve idrarýný rahat yapabiliyor olmasý istenmektedir (l9). 26

5 Günübirlik cerrahi vakalarýnýn çoðu (%98-99 u) 24 saatlik sürede evlerine taburcu edilebilmektedir. Bizim hastalarýmýzda bu oran %94.9 dur. Taburcu edilemeyenler (%5.9) sosyal nedenler, yandaþ rahatsýzlýðý daha iyi kontrol altýna almak, kanamanýn devam etmesi ve dren takibi, beklenenden fazla aðrý olmasý gibi nedenlerle hastanemizde ilgili servislere yatýrýlmýþtýr. SONUÇ Sonuç olarak, son yýllarda cerrahi ve anestezi tekniklerindeki geliþmeler, hastalarýn daha hýzlý derlenmesine ve günlük hayatlarýna daha çabuk dönmelerine olanak saðlamaktadýr. Gün hastanemizde de hastaya ve cerrahi müdahelenin türüne ve süresine göre farklý anestezi teknikleri uygulanmýþ ve ciddi bir komplikasyonla karþýlaþýlmamýþtýr. Her ne kadar bazý uygulamalar için yeterli vaka sayýmýz olmasa da, uygun hasta seçimi, doðru anestezi teknikleri, yeterli eðitim ve deneyim ile günübirlik olgularda farklý anestezi tekniklerinin güvenle uygulanabileceðini düþünüyoruz. KAYNAKLAR 1.Burden N. Outpatient Surgery: A View Through History, J Perianesth Nurs. 2005;20: Paul F White. Past, present, future in Ambulatory Anesthesia And Surgery. Paul F White (Ed), Ambulatory Anesthesia and Surgery. WB Saunders, London, Great Britain. 1997; Jarrett PEM. Day care surgery. EJA. 2001;18; Johnson JH. Ambulatory Surgery, JC Rothrock (ed), Perioperative nursing planning Mosby st. Louis, 1996; Sungurtekin H, Sungurtekin U, Ergun E. Local Anesthesia and Midazolam versus Spinal Anesthesia in Ambulatory Pilonidal Surgery. Journal of Clin Anesth. 2003:15: Faccenda KA, Finucane BT. Complications of regional anaesthesia. Incidence and prevention. Drug Saf. 2001;24: Urmey WF. Spinal anaesthesia for outpatient surgery. Best Pract Res Clin Anaesth. 2003;17: Liu SS, Strodtbeck WM, Richman JM, Wu CL. A Comparison of Regional Versus General Anesthesia for Ambulatory Anesthesia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Anesth Analg. 2005;101: Gupta A,,Stierer T, Zuckerman R, Sakima N, Parker SD, Fleisher LA. Comparison of Recovery Profile After Ambulatory Anesthesia with Propofol, Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane: A Systematic Review. Anesth Analg. 2004;98: Gabriella Bettelli. Which muscle relaxants should be used in day surgery and when. Current Op Anaesth. 2006;19: Stevens JB, Wheatley LD. Tracheal Intubation in Ambulatory Surgery Patients: Using Remifentanil and Propofol Without Muscle Relaxants. Anesth Analg. 1998;86: Munita Grover, Kevin Haire.Discharge after ambulatory surgery. Current Anaesth Crit Care. 2004:15; Litwack, Ambulatory surgery, Post anestehesia care, Second edition Mosby st Louis, 1995: Kaye JB, Kaye BL. The economics of office surgical practice. Clin Plast Surg. 1983;10: Friedman Z, Chung F, Wong DT. Ambulatory surgery adult patient selection criteria a survey of Canadian anesthesiologists. Can J Anesth. 2004;51: Ansell G L, Montgomery J E, Outcome of ASA III patients undergoing day case surgery. Br J of Anaesth. 2004;92: Fysh P. Patient selection, D Hodge (ed) Day Surgery, A Nursing Approach. Churchill Livingstone. 1999: Chung F, Mezei G. Adverse outcomes in ambulatory anesthesia; what can we improve? Ambulatory Surgery. 2000;8: Postuma R, Ferguson CC, Stanwick RS, Horne JM. Pediatric day-care surgery: a 30-year hospital experience. J Pediatr Surg. 1987;22:

31 KLÝNÝK ÇALIÞMA Transüretral Rezeksiyon Giriþimlerinde Bipolar ve Monopolar Rezektoskop Kullanýmýnýn Hemodinami ve Serum Elektrolitlerine Etkisi The Effects Of Bipolar And Monopolar Resectoscope On Hemodynamic

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin intrapulmoner þant oranýna etkisi

Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin intrapulmoner þant oranýna etkisi 53 Özet Uður GÖKTAÞ*, Leyla ÞAHAN**, Hilal SAZAK*, Fatma ULUS*, Rana SIRMALI***, Mehmet SIRMALI****, Eser ÞAVKILIOÐLU*. * Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri Effects of Two Different Doses of Dexmedetomidine

Detaylı

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki Klinik Pediatri, 2003;2(3):118-123. Pediatrik Hastalarda Sedasyon ve Analjezi Uz. Dr. Senem TÜFEKÇÝOÐLU* Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki hekimler tarafýndan yaygýn þekilde uygulanmakta

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER DERLEME GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER Didem Tuba AKÇALI, Demet COfiKUN, Hülya ÇELEB ÖZET Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon AD, Ankara Hasta say s n n ve hastanede kal fl maliyetlerinin

Detaylı

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ)

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ) KL N K ÇALIfiMA TOTAL D Z ARTROPLAST S YAPILAN HASTALARDA POSTOPERAT F A RI TEDAV S AMACI LE FEMORAL S N R BLO UNDA SÜREKL NFÜZYON YÖNTEM LE ROP VAKA NE ADJUVAN TRAMADOL ETK S Perihan EKMEKÇ (PE), Ali

Detaylı

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Kaya Medical ve ark. Journal Granisetron-deksametazon ve postoperatif bulantı- Cilt kusma / Vol 37, No 2, 109-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Granisetron-deksametazon

Detaylı

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI Özgün DEM RKOL SOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uygur ER ÖZET D flkap Y ld r m Beyaz d E

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon

Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon Araflt rmalar / Researches ki Saat ve Üzerinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisi Alan Yafll Hastalarda Derlenme Sürelerinin Bispektral ndeks De erleri ile Karfl laflt r lmas Canan Balc 1, H. Selim Karabekir

Detaylı

TDV Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara 2

TDV Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara 2 Journal of Anesthesia 2012; 20 (2): 86-91 Özhan et al: The Anesthetic Management for Deep Brain Stimulation KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH PARKİNSON HASTALIĞININ TEDAVİSİ İÇİN DERİN BEYİN STİMÜLASYONU

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-77/ Mayıs 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi Retrospective Assesing of Spinal Anesthesia

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl

Detaylı

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 22-29 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve

Detaylı

Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine Etkisininİncelenmesi

Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine Etkisininİncelenmesi Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3):143-150 Original Article / Orijinal Araştırma Karaman et al. Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine

Detaylı

ÇOCUKLARDA POSTOPERAT F ANALJEZ YÖNTEMLER

ÇOCUKLARDA POSTOPERAT F ANALJEZ YÖNTEMLER DERLEME ÇOCUKLARDA POSTOPERAT F ANALJEZ YÖNTEMLER Bilge KARSLI, Fatma ERTU RUL Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya ÖZET Pediatrik hastalarda postoperatif analjezi

Detaylı

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya TKBBV 2003 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 5, 2002 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri

Detaylı

Aksiller Brakiyal Blok Uygulamalarýnda Ropivakain ile Ropivacaine + Neostigmin Kullanýmýnýn Etkilerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Aksiller Brakiyal Blok Uygulamalarýnda Ropivakain ile Ropivacaine + Neostigmin Kullanýmýnýn Etkilerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Aksiller Brakiyal Blok Uygulamalarýnda Ropivakain ile Ropivacaine + Neostigmin Kullanýmýnýn Etkilerinin Karþýlaþtýrýlmasý The comparisan of effects of ropivacaine and ropivacaine

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 17 Say / Number 3 2009. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 17 Say / Number 3 2009. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 17 Say / Number 3 2009 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi

Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Göztepe Tıp Dergisi 7():5057, 01 doi:10.5/j.goztepetrh.01.050 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 130056X Anesteziyoloji ve Reanimasyon Santral blok komplikasyonlarının prospektif incelenmesi Serkan DOĞRU (*), Hatice

Detaylı

Pediyatrik Olgularda Bispektral İndeks Monitorizasyonun Hemodinami, Derlenme ve Kullanım Maliyeti Üzerine Etkileri

Pediyatrik Olgularda Bispektral İndeks Monitorizasyonun Hemodinami, Derlenme ve Kullanım Maliyeti Üzerine Etkileri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 34 (3) 115-121, 2008 ORİJİNAL YAZI Pediyatrik Olgularda Bispektral İndeks Monitorizasyonun Hemodinami, Derlenme ve Kullanım Maliyeti Üzerine Etkileri Remzi İŞÇİMEN,

Detaylı