ntrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlarla iliflkili risk faktörleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ntrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlarla iliflkili risk faktörleri"

Transkript

1 ntrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlarla iliflkili risk faktörleri F. Nahab, MD M.J. Lynn, MS S.E. Kasner, MD M.J. Alexander, MD, FACS R. Klucznik, MD O.O. Zaidat, MD J. Chaloupka, MD H. Lutsep, MD S. Barnwell, MD M. Mawad, MD B. Lane, BSN, RN M.I. Chimowitz, MB, ChB NIH Multicenter Wingspan Intracranial Stent Registry Study Group ad na ÖZET Arka plan: Hasta ve merkez özellikleri ile intrakraniyal stent sonras klinik sonuçlar aras ndaki iliflkiye dair yeterli veri bulunmamaktad r. Yöntemler: Bu stent kayd na dahil edilmifl 160 hastada, hasta ve merkezin özellikleriyle primer son noktay (stentten sonraki 30 gün içinde herhangi bir inme, ölüm veya stentli arter alan nda 30 günden sonra geliflen inme) korele eden çok de iflkenli bir analiz yapt k. Bütün hastalar antitrombotik tedavi alt nda, flüpheli %50 99 stenozu olan majör intrakraniyal arter alan nda bir iskemik inme, G A veya di er serebral vasküler iskemik olayla (örn., vertebrobaziler yetmezlik) gelmiflti. Bulgular: Serebral vasküler anjiyografi ile %99 (158/160) hastada %50 99 stenoz oldu u teyit edildi. Çok de iflkenli analizde, primer son nokta; posteriyor dolafl m stenozuyla (vs anteriyor dolafl m) (risk oran [HR] 3.4, %95 güven aral [CI] , p = 0.018), az hasta kayd yap lan merkezlerde (<10 hasta) yap lan stentleme ile (vs yüksek kay tl merkez) (HR 2.8, %95 CI , p = 0.038), niteleyici olaydan 10 gün içinde stentleme (vs 10 gün) (HR 2.7, %95 CI , p = 8) ve niteleyici olay n inme olmas yla (vs G A/di er) (HR 3.2, %95 CI , p = 0.064) iliflkiliydi. Primer son noktada, yafl, cinsiyet, rk veya stenoz yüzdesi (%50 69 vs %70 99) aç s ndan ciddi bir fark yoktu. Sonuçlar: ntrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlar, posteriyor dolafl m stenozuyla, az hasta kayd yap lan merkezle, niteleyici bir olaydan hemen sonra gerçeklefltirilen stentle ve niteleyici olay olarak inmeyle birliktedir. Bu faktörler gelecek intrakraniyal stent çal flmalar nda monitörize edilmelidir. Neurology 2009;72: Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Fadi Nahab, 1365 Clifton Road, NE, Building A, 3rd Floor, Atlanta, GA SÖZLÜK CI = güven aral ; HR = risk oran. Genifl arter intrakraniyal aterosklerozu, Birleflik Devletler de iskemik inmelerin yaklafl k %8 10 undan sorumludur. 1,2 Etnik ve rk farkl l klar beyazlara göre Asyal, siyah ve spanyol olgularda bu hastal a ba l inme frekanslar n n daha yüksek olmas na neden olur. 1,3,4 The Warfarin vs Aspirin for Symptomatic Intracranial Disease çal flmas, belli intrakraniyal arter stenozu hasta alt gruplar n n antitrombotik tedavi alt nda da yüksek bir inme riski alt nda oldu unu ortaya koymufltur. Analiz, stenoz fliddetinin arter alan ndaki inmede en güçlü gösterge oldu unu ve %70 99 stenoz alan nda G A veya inme öyküsü olan hastalar n antitrombotik tedavi alt nda y ll k inme h z n n %18 oldu unu göstermifltir Mart 2009 da adresinde elektronik olarak yay mlanm flt r. Emory University (F.N., M.J.L., B.L.), Atlanta, GA; University of Pennsylvania Medical Center (S.E.K.), Philadelphia; Cedars-Sinai Medical Center (M.J.A.), Los Angeles, CA; Methodist Hospital (R.K.), Houston, TX; Medical College of Wisconsin/Froedtert Hospital (O.O.Z.), Milwaukee; University of Iowa (J.C.), Iowa City; Oregon Health and Science University (H.L., S.B.), Portland; Baylor College of Medicine (M.M.), Houston, TX ve Medical University of South Carolina (M.I.C.), Charleston. Dr. Marc Chimowitz in ald NIH/NINDS grant R01 NS ile desteklenmifltir. Beyan: Drs. Zaidat, Alexander, Barnwell, Lutsep, Chaloupka ve Mawad, Wingspan stentin imalatç s olan Boston Scientific Inc için konsültan vazifesi görmektedir ve birer honorarium alm fllard r. laçlar ve T bbi Cihazlar: klopidogrel (Plavix, Bristol-Myers Squibb/Sanofi Pharmaceuticals, Bridgewater, NJ); Gateway balon anjiyoplasti (Boston Scientific, Fremont, CA); Wingspan intrakraniyal stent (Boston Scientific, Fremont, CA). American Academy of Neurology, Chicago, IL, April 17, 2008 y ll k toplant s nda ve International Stroke Conference, New Orleans, LA, February 21, 2008 de k smen sunulmufltur. Copyright 2009 by AAN Enterprises Inc. 287

2 ntrakraniyal anjiyoplasti ve stent, yüksek riskli hastalarda birer muhtemel tedavi seçene i olarak gelifltirilmifltir, ancak bugüne kadar tek merkezli ( 10 hasta) serilerden elde edilen bu bulgular periprosedürel komplikasyonlarda ciddi de iflkenlik göstermektedir. Majör periprosedürel komplikasyon stentten sonraki 30 gün içinde hastalar n %0 36 s nda geliflen inme veya ölümdür Hasta ve merkez özellikleri, intrakraniyal anjiyoplasti ve stent sonlan mlar nda ciddi de iflkenli e katk da bulunabilir, ancak veriler s n rl d r. NIH Multicenter Wingspan Intracranial Stent Registry, intrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlarla birlikte risk faktörlerinin de- erlendirilmesi olana n sunmaktad r. YÖNTEMLER Bu, daha önce yay nlanm fl çal flman n bir post hoc analizidir. Çal flma popülasyonunun, tavsiye edilen tedavi protokolünün ve stent prosedürünün detaylar daha önce yay mlanm flt r. 17 Kat lan her bir merkezden, kay t verilerinin toplanmas nda Health Insurance Portability ve Accountability Privacy Act a uygun olarak kurulufl de erlendirme kurul onay n almalar istendi. Tüm bu ölçütleri karfl layan 16 merkez bu kayda dahil oldu. K saca, 16 kat l mc merkezde, humanitarian device exemption a göre (bir majör intrakraniyal arterinde %50 99 stenoz olan ve antitrombotik tedavi alt nda bir serebral iskemik olay geçiren hastalar) Gateway balon anjiyoplasti ve Wingspan intrakraniyal stent (Boston Scientific, Fremont, CA) yerlefltirilerek intrakraniyal anjiyoplasti ve stent uygulanan tüm hastalar NIH Multicenter Wingspan Kayd n n potansiyel adaylar olarak kabul edildi. Tandem intrakraniyal stenoz için 2 stent tedavisinin birlikte uyguland veya akut iskemik inmenin tedavisi için stent uygulanan hastalar kayda al nmad. Hastalar prosedürden önceki en az 3 gün boyunca aspirin ( mg günlük) ve klopidogrel (Plavix, Bristol-Myers Squibb/Sanofi Pharmaceuticals, Bridgewater, NJ) 75 mg ile tedavi edildi veya prosedürden sonraki 24 saat içinde klopidogrel 300 mg ve aspirin ( mg günlük) yüklemesi yap ld. Prosedür esnas nda unfraksiyone heparin uyguland. Çap normal damar boyutunun %80 i olarak hesaplanan ve boyu lezyona göre ayarlanan Gateway balon ile lezyonun predilatasyonu gerçeklefltirildi. Stent çap en genifl damar çap na eflit veya sonraki boyutta olacak ve boyu da lezyonu ve lezyondan 3 mm öncesi ve sonras n kaplayacak flekilde ayarland. Prosedür sonras, hastalar fazla bak m veya monitörizasyon amac yla 24 saat süre için inme ünitesine al nd. Takip süresince aspirin ( mg günlük) ve stent sonras en az 4 hafta boyunca da klopidogrel (75 mg günlük) verildi. Sonuçlar n de erlendirilmesi. Bu çal flmada primer son nokta stentten sonraki 30 gün içinde inme, ölüm veya stentli arter alan nda 30 günden sonra gerçekleflen iskemik inmeydi. Yirmi dört saat içinde beklenen prosedürel komplikasyonlar ise arter diseksiyonu, vazospazm, damar perforasyonu ve akut stent trombozuydu. Balon anjiyoplasti ve stent yerlefltirilmesi tekni inin baflar s, hedef lezyonda prosedürden hemen sonra çekilen anjiyografide tespit edilen %50 den az rezidü stenoz olarak tan mland. Her bir hastan n takip bilgisi, t bbi kay tlar, kiflisel görüflme veya telefon temas yla elde edildi. Hastalar inme, ölüm veya son temas tarihine kadar takip edildi. Tüm inme ve stent komplikasyonlar n n de erlendirmeleri sadece yerel çal flma araflt rmac lar taraf ndan gerçeklefltirildi. statistik analiz. Bafllang çtaki özellikler ve anjiyografik bulgular ortalama ( SD) ile ve ikili klinik sonuçlar n mutlak binomial yöntemle hesaplanmas yla elde edilen yüzde ve %95 güven aral (CI) ile ifade edildi. Zaman içinde primer son nokta (30 gün içinde herhangi bir nedene ba l inme veya ölüm içinde veya 30 günden sonra gerçekleflen ayn alanda inme) birikimli olas l Kaplan-Meier (product limit) yöntemi ile tahmin edildi ve log cumulative hazard transformation kullanarak pointwise CI hesapland. Primer son noktaya efllik eden hasta ve merkez özelliklerini de erlendirme amaçl tek de iflkenli analizler log rank testiyle gerçeklefltirildi. Sürekli faktörler 2 gruba kategorize edildi; kategorize edilmeden yap lan analizler benzer bulgular verdi. Risk oran n ve %95 güven aral n (CI) hesaplamak üzere Cox orant sal risk regresyonu kullan ld. Çok de iflkenli bir Cox orant sal risk modeli, tek de iflkenli analizde p 0.10 düzeyinde primer son noktaya efllik eden tüm de iflkenleri içermekteydi. Modelde tüm faktörlerin p de erleri oldu undan, daha fazla seçim prosedürüne ihtiyaç duyulmad. Yirmi dört saat içinde fazla ( 10 hastan n kaydedildi i) ve az ( 10 hastan n kaydedildi i) kay t yap lan merkezlerde geliflen serebrovasküler komplikasyonlar Fisher n tam olas l klar testiyle k yasland. BULGULAR Bafllang çtaki ve prosedürel özellikler. On bir ayl k bir periyotta, 160 hasta Gateway balon ve Wingspan stent sistemiyle tedavi edildi. Sereb- Tablo 1 Özellikler NIH çalışmasına kaydedilen hastaların başlangıç ve prosedürel özellikleri Multicenter Wingspan Kaydı (n 158) Kadın 44 Yaş >64 y 51 Yüzde veya ortalama SD Yaş Irk (% beyaz olmayan) 17 Niteleyici olay (% inme) 59 Arter konumu (% posteriyor) 40 Niteleyici olaydan stente kadar geçen gün sayısı % >10* 50 Pre-stent % stenoz %70 81 Tekrar edilen anjiyografi Post-stent % stenoz Yeniden anjiyografi 44 Stentten anjiyografiye kadar geçen süre, ay Re-stenoz %50 24 *Niteleyici olaydan stente kadar geçen ortalama gün sayısı = Neurology 72 June 9, 2009

3 Tablo 2 Kayıt edilen hastaların başlangıçtaki özellikleri vs primer son nokta NIH Multicenter Wingspan Kaydı Özellikler No. hastalar No. olay (%) Cinsiyet Risk oranı* (%95 CI) p Değeri Kadın 70 7 (10) 1.4 ( ) 0.45 Erkek (13) Yaş, y Irk (10) 1.5 ( ) 0.44 > (14) Beyaz değil 27 3 (11) 1.0 ( ) 0.97 Beyaz (12) Niteleyici olay GİA/diğer 64 3 (5) 3.8 ( ) İnme (16) Arter konumu Anteriyor 96 6 (6) 3.6 ( ) 53 Posteriyor (20) YO dan stente kadar geçen süre, gün > (8) 2.3 ( ) (17) % Stenoz <% (10) 1.2 ( ) 0.79 % (12) Merkez kaydı Fazla ( 10 hasta) (9) 2.3 ( ) 8 Az (<10 hasta) 41 8 (20) *İkinci grubun birinciye göre risk oranı. İki grubun sağ kalım eğrilerini karşılaştırılan log-rank testi p değeri. ral vasküler anjiyografi ile %99 (158/160) hastada %50 99 intrakraniyal stenoz teyit edildi ve bu 158 olgu analize dahil edildi. Bafllang çtaki ve prosedürel özellikler tablo 1 de sunulmufltur. Kay tta hastalar n ortalama yafl y ld, %83 ü beyaz ve %44 ü kad nd. Vakalar n %59 unda stent indikasyonu inmeydi. Niteleyici olay ve stent aras ndaki ortalama süre 10 gündü (0 275 gün) ve %37 hastaya niteleyici olaydan sonraki 5 gün içinde stent tak ld. %34 vakada orta serebral artere, %26 vakada intrakraniyal karotis artere, %23 vakada intrakraniyal vertebral artere ve %17 vakada da baziler artere stent tak ld. Ortalama pre-stent stenoz yüzdesi %77 13 dü. Teknik baflar %97 ve ortalama post-stent stenoz yüzdesi %21 15 di. Yetmifl hastada (%44) ortalama ay sonra takip serebral vasküler anjiyografi yap ld ve 17 hastada (%24) %50 re-stenoz saptand. Takipte primer son nokta. Çal flmada medyan takip süre 5.4 ayd. Stent prosedüründen sonraki 24 saat içinde hastalar n %5 inde (%95 CI % ) ve 30 gün içinde hastalar n %9.2 sinde (%95 CI % ) herhangi bir nedene ba l inme veya ölüm gerçekleflti. Hastalar n %13.9 unda 6 ayda primer son nokta geliflti (30 gün içinde herhangi bir nedene ba l inme, ölüm veya 30 günden sonra gerçekleflen ayn alanda inme) (%95 CI % ). Primer son noktaya efllik eden faktörler. Tek (tablo 2) ve çok de iflkenli analizlerde, stent sonras çok daha yüksek oranda primer son noktaya efllik eden risk faktörleri posteriyor dolafl m stenozu (vs anteriyor dolafl m) (HR 3.4, %95 CI , p 0.018), az hasta al nan yap lan merkezlerde gerçeklefltirilen stent (vs fazla hasta kayd yap lan merkezler) (HR 2.8, %95 CI , p 0.038), niteleyici olayla stent aras nda 10 gün olmas (vs 10 gün) (HR 2.7, %95 CI , p 8) ve inmenin niteleyici olay olmas yd (vs G A/di er) (HR 3.2, %95 CI: , p 0.064). Bu risk faktörlerinden her birinin Kaplan-Meier e rileri flekil 1 de görülmektedir. Yafl, cinsiyet, rk veya bazal stenoz yüzdesine dayal primer son noktada ciddi fark yoktu ( %70 vs %70). Stent sonras ilk 24 saatte merkezin deneyimine göre komplikasyon oranlar. Az hasta al nan (her biri 10 hasta) 10 merkezde toplam 41 hasta ve fazla kay t yap lan (her biri 10 hasta) 6 merkezde toplam 119 hasta kaydedildi. ki grubun bafllang ç özellikleri cinsiyet, yafl, rk, niteleyici olay olarak inme, semptomatik intrakraniyal stenozun konumu ve niteleyici olaydan stente kadar geçen zaman aç s ndan birbirine benzerlik göstermekteydi. Az kay t yap lan merkezlerin ortalama pre-stent stenoz yüzdesi, fazla kay t yap lan merkezlerden daha yüksekti (az kay t yap landa %81, fazla kay t yap landa %76, p 0.036), ancak 2 grupta yüksek gradl stenozu olan ( % 70) hasta oran da benzerdi (az kay t yap lanlarda %85, fazla kay t yap lanlarda %79, p 0.37). Her iki grupta da teknik ve anjiyografik bulgular benzerlik göstermekteydi, teknik baflar yüksek (fazla kay t yap landa %98, az kay t yap landa %95, p 0.28) ve post-stent stenoz yüzdesi düflüktü (fazla kay t yap lan merkezde %22 22, az kay t yap lan merkezde %20 12, p 0.49). Aza göre, fazla kay t yap lan merkezlerde takip anjiyografi daha s k yap ld (fazla kay t yap lan merkezde %52, az kay t yap lan merkezde %20, p 03), ancak 2 grupta stentten takip anjiyografiye kadar geçen süre ve re-stenoz oranlar aras nda ciddi bir fark yoktu (fazla kay t yap lan merkezde %38, az kay t yap lan merkezde %23, p 0.39). Neurology 72 June 9,

4 Olay olasılığı Olay olasılığı Şekil aylık medyan takipte primer son nokta (30 gün içinde herhangi bir neden bağlı inme veya ölüm içinde veya 30 günden sonra gerçekleşen aynı alandaki inme) ile ilişkili risk faktörleri Kaplan-Meier eğrileri Posteriyor vs anteriyor dolaşım stenozuna yönelik stent Arteriyor Posteriyor 0.10 Fazla Az Niteleyici olaydan <10 gün vs 10 gün sonrası stent gün >10 gün Şekil 2 PV perforasyonu PV diseksiyonu PV vazospazmı Stent trombozu GİA Tüm kanama Aynı alandaki iskemik inme Olay olasılığı Olay olasılığı Az vs fazla kayıt yapılan merkezde stent İnme vs GİA niteleyici olayından sonra stent İnme GİA Az kay t yap lan merkezlerdeki hastalar n 24. saatte serebrovasküler komplikasyon oranlar (inme, G A, intraserebral vasküler hemoraji, vazospazm, ana damar diseksiyonu, ana damar perforasyonu veya akut stent trombozu) fazla kay t yap lan merkezlerdeki hastalara göre çok daha yüksekti (az kay t yap lan merkezlerde %29.3, fazla kay t yap lan merkezlerde %5, p 01). fiekil 2 de görüldü ü gibi, her 2 grubun serebrovasküler komplikasyon oranlar benzerdi. Az kay t yap lan merkezlerde tüm inme ve ayn alandaki iskemik inme oranlar, fazla kay t yap lan merkezlerden çok daha yüksekti. Hemoraji, G A, akut stent trombozu, ana damar vazospazm, diseksiyon ve perforasyon gibi di er Az vs fazla kayıt yapılan merkezlerde 24 saat içinde serebrovasküler komplikasyon oranları Hasta yüzdesi Fazla kayıt Az kayıt *p< PV = ana damar Tüm inme * * komplikasyonlar az kay t yap lan merkezlerde, fazla kay t yap lan merkezlerden say sal olarak daha fazlayd, ancak anlaml ölçüde farkl de ildi. Az ve fazla kay t yap lan merkezlerde erken tedavi edilen hastalar n (ilk 5 hastaya kadar) analizi, serebrovasküler komplikasyonlar n az kay t yap lan merkezlerde yüksek kald n gösterdi (az kay t yap lan merkezlerde %32.4, fazla kay t yap lan merkezlerde %6.7, p 0.013). TARTIfiMA %50 99 luk semptomatik intrakraniyal stenozu nedeniyle intrakraniyal anjiyoplasti ve stent uygulanan hastalar n, bir posteriyor dolafl m stenozu olmas, az kay t yap lan merkezlerde tedavi edilmeleri, bir niteleyici olaydan hemen sonra stent tak lm fl olmas veya niteleyici olay olarak G A dan ziyade inme geçirmeleri halinde, çok daha yüksek bir primer son nokta riski alt nda (gün içinde herhangi bir neden ba l inme veya ölüm içinde veya 30 günden sonra gerçekleflen ayn alandaki inme) olduklar n tespit ettik. Kaplan-Meier e rilerinde görüldü ü gibi, bu risk faktörlerinden herhangi birine sahip hastalar n intrakraniyal stentten sonraki ilk haftada primer son nokta riski yüksekti. Baz eski vaka serilerinde intrakraniyal anjiyoplasti ve posteriyor dolafl m stenti uygulanan hastalar n klinik sonuçlar bildirilmifltir. 6,13,15,18,19 Eski bir vaka serisinde, koroner stent tak lan 11 hastan n 4 ünde 30 gün içinde inme veya ölüm bildirildi. 6 Çin den bildirilen daha yeni ve genifl vaka serileri koroner veya intrakraniyal stent ile tedavi edilen 79 hastadan oluflmufltu ve bildirilen 30 günlük inme veya ölüm h z %4.6 yd. 15 NEUROLINK sisteminin kullan ld - çok merkezli bir nonrandomize, ileriye dönük çal flma olan The Stent of Symptomatic Atherosclerotic Lesions in the Vertebral or Intracranial Arteries çal flmas nda, 30 günlük inme riski %6.6 yd (4/61), bu 4 hastadan 3 ünde posteriyor dolafl m iskemik inmesi ve 1 inde de subaraknoid kanama geliflmiflti. 20 Baz yazarlar, baziler arter stentine ba l perforatör inme riskinin pla- n perforatör ostiaya itilmesi nedeniyle artt n iddia etmifllerdir. 21 Hasta kayd nda, baziler arterlerine stent tak lan hastalarda vertebral arter stenti tak lanlara göre primer son nokta oranlar - n n daha yüksek oldu unu belirledik, ancak bu anlaml düzeyde de ildi (baziler arterde %30, vertebral arterde %14; log rank p 0.12). Az kay t yap lan merkezlerde tedavi edilen hastalar n primer son nokta oranlar, daha fazla kay t yap lan merkezlerdeki hastalardan daha yüksekti, az kay t yap lan merkezlerdeki vakalar n büyük k sm nda (%51) prosedürden sonraki ilk 24 saat içinde primer son noktaya ulafl lm flt. Or- 290 Neurology 72 June 9, 2009

5 talama pre-stent stenoz yüzdesi az kay t yap lan merkezlerde daha yüksekti, o halde kay t yap lan merkezlerdeki hastalar belki de daha yüksek risk alt ndayd. Ancak, %70 lik pre-stent stenozu olan hasta say s n n 2 grupta da benzer oldu unu eklemekte fayda vard r. Az ve fazla kay t yap lan merkezlerdeki hastalar n bafllang ç özelliklerinde mevcut ve bu çal flmada ölçülmeyen di er potansiyel farkl l klar bu 2 grup aras nda sonuç farkl - l klar na da katk yapm fl olabilirdi. Çal flmam zda az ve fazla kay t yap lan merkezlerdeki hastalarda geliflen periprosedürel istenmeyen olaylar aras ndaki farkl l klar, farkl merkezlerde kayda dahil edilmeden öncesi giriflimciler prosedür deneyimini yans tabilir. Fazla kay t yap lan merkezlerdeki giriflimcilerin, az kay t yap lan merkezlerdeki giriflimcilere göre kayda dahil edilmeden önce daha fazla intrakraniyal anjiyoplasti ve stent yapmalar beklenir. Benzer bir prosedürel ö renme e risinin karotis endarterektomi ve karotis stentte 25,26 de klinik sonuçlar etkiledi i, daha fazla prosedürel deneyimin periprosedürel komplikasyonlar azaltt gösterilmifltir. E er intrakraniyal arter stenozuna stent uygulanmas nda bu ö renme e risi sa lanamam flsa, yüksek periprosedürel komplikasyon oranlar nedeniyle stentten herhangi bir potansiyel yarar elde edilemeyebilir. Niteleyici olaydan sonraki 10 gün içinde gerçeklefltirilen intrakraniyal anjiyoplasti, stent ve inmenin niteleyici olay olmas n n, önemli primer son nokta risk faktörleri oldu u saptand. Her ne kadar bir inmeden hemen sonra gerçeklefltirilen anjiyoplasti ve stent inme sonras serebrovasküler hemodinamik de iflikliklere yol açabilirse de, niteleyici olaydan hemen sonra tak lan stentin yol açt yüksek majör serebrovasküler komplikasyon risk e ilimi, niteleyici olay olarak inme için yap lan düzeltme sonras da sürdü. Belki de son gerçekleflen olaylar (inme veya G A) stent riskini art rabilen unstabil aterosklerotik pla a ba l geliflmifltir. Yeni iskemik belirtileri olan ve niteleyici olay olarak inme geçirmifl hastalar n ilaç tedavisi alt nda iskemik olay geçirme riski yüksektir. 5 Dolay s ile bu alanda yap lacak bir araflt rmada inme riskini en aza indirmek için stente kadar geçen sürenin optimum hale getirilmesi hedeflenmelidir. Çal flmam z n s n rlamalar olaylar n ve serebral vasküler anjiyogramlar n merkezi olarak de erlendirilmesi ve çal flma hastalar n n takiplerinin ileriye dönük yap lmamas yd. Bizzat takip gerekmedi inden ve hasta öz bildirimine dayal oldu undan, inme riski belki de beklenenden daha küçük ç km flt. Ayn zamanda, kayd n ana amac intrakraniyal stentin periprosedürel komplikasyonlar hakk nda ön verileri toplamak oldu undan, t bbi komorbiditeler, kayda dahil edilmeden önce giriflimciler taraf ndan farkl merkezlerde gerçeklefltirilen intrakraniyal stent prosedür say s ve önerilen protokol ihtilaflar hakk nda veri toplanmad. Bu, t bbi komorbiditeleri korele etme becerimizi, önceki stent deneyimimizi ve stent sonras protokol ihlallerini s n rlam flt. Son olarak, Wingspan dan baflka stentlerle tedavi edilen hastalara ait verilerimiz olmad ndan, az kay t yap - lan merkezlerde koroner stentlerle eflit say da stent prosedürü yap lm fl ve Wingspan stentleri sadece teknik olarak daha zor vakalarda tercih edilmifl, bu da fazla kay t yap lan merkezlerde geliflenden daha yüksek periprosedürel komplikasyon oranlar na neden olmufl olabilirdi. Yine de, bulgular m z intrakraniyal anjiyoplasti ve stent sonras istenmeyen olaylar n posteriyor dolafl m stenozuyla, az kay t yap lan merkezlerde, bir niteleyici olaydan hemen sonra stent yap lmas yla ve niteleyici olay n inme olmas yla iliflkili olabilece ini düflündürdü. Bu faktörler gelecek intrakraniyal stent çal flmalar nda takip edilmelidir. YAZAR KATKILARI statistiksel analizler Michael Lynn, MS, Department of Biostatistics, Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta, GA taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. 4 Eylül 2008 de al nd. Son haliyle 13 Ocak 2009 da yay na kabul edildi. KAYNAKLAR 1. Sacco RL, Kargman DE, Gu Q, et al. Race-ethnicity and determinants ofi ntracranial atherosclerotic cerebral infarction. Stroke 1995;26: Broderick J, Brott T, Kothari R, et al. The Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study: preliminary firstever and total incidence rates of stroke among blacks. Stroke 1998;29: Wityk RJ, Lehman D, Klag M, et al. Race and sex differences in the distribution of cerebral atherosclerosis. Stroke 1996;27: Wong KS, Huang YN, Gao S, et al. Intracranial stenosis in Chinese patients with acute stroke. Neurology 1998;50: Kasner SE, Chimowitz MI, Lynn MJ, et al. Predictors of ischemic stroke in the territory of a symptomatic intracranial arterial stenosis. Circulation 2006;113: Gomez CR, Misra VK, Liu MW, et al. Elective stenting of symptomatic basilar artery stenosis. Stroke 2000;31: Zhang QZ, Miao ZR, Li SM, et al. Complications of stent-assisted angioplasty of symptomatic intracranial artery stenosis [in Chinese]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2003; 83: Jiang WJ, Du B, Wang YJ, et al. Symptomatic intracranial artery stenosis: angiographic classifications and stentassisted angioplasty [in Chinese]. Zhonghua Nei Ke Za Neurology 72 June 9,

6 Zhi 2003;42: de Rochemont M, Turowski B, Buchkremer M, et al. Recurrent symptomatic high-grade intracranial stenoses: safety and efficacy of undersized stents: initial experience. Radiology 2004;231: Liu JM, Hong B, Huang QH, et al. Safety and short-term results of stent-assisted angioplasty for the treatment ofi n- tracranial arterial stenosis [in Chinese]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2004;42: Jiang WJ, Wang YJ, Du B, et al. Stenting of symptomatic M1 stenosis of middle cerebral artery: an initial experience of 40 patients. Stroke 2004;35: Lylyk P, Vila JF, Miranda C, et al. Endovascular reconstruction by means of stent placement in symptomatic intracranial atherosclerotic stenosis. Neurol Res 2005;27 (suppl 1):S84 S Kim DJ, Lee BH, Kim DI, et al. Stent-assisted angioplasty of symptomatic intracranial vertebrobasilar artery stenosis: feasibility and follow-up results. AJNR Am J Neuroradiol 2005;26: Lee CY, Yim MB. Primary stent therapy for symptomatic intracranial atherosclerotic stenosis: 1-year follow-up angiographic and midterm clinical outcomes. J Neurosurg 2006;105: Jiang WJ, Xu XT, Du B, et al. Long-term outcome of elective stenting for symptomatic intracranial vertebrobasilar stenosis. Neurology 2007;68: Freitas JM, Zenteno M, Aburto-Murrieta Y, et al. Intracranial arterial stenting for symptomatic stenoses: a Latin American experience. Surg Neurol 2007;68: Zaidat OO, Klucznik R, Alexander MJ, et al. The NIH registry on use of the Wingspan stent for symptomatic 70 99% intracranial arterial stenosis. Neurology 2008;70: Levy EI, Horowitz MB, Koebbe CJ, et al. Transluminal stent-assisted angioplasty of the intracranial vertebrobasilar system for medically refractory, posterior circulation ischemia: early results. Neurosurgery 2001;48: Levy EI, Hanel RA, Bendok BR, et al. Staged stent-assisted angioplasty for symptomatic intracranial vertebrobasilar artery stenosis. J Neurosurg 2002;97: SSYL VIA Study Investigators. Stenting of symptomatic atherosclerotic lesions in the vertebral or intracranial arteries (SSYLVIA): study results. Stroke 2004;35: Jiang WJ, Srivastava T, Gao F, et al. Perforator stroke after elective stenting of symptomatic intracranial stenosis. Neurology 2006;66: Wennberg DE, Lucas FL, Birkmeyer JD, et al. Variation in carotid endarterectomy mortality in the Medicare population. JAMA 1998;279: Cebul RD, Snow RJ, Pine R, et al. Indications, outcomes and provider volumes for carotid endarterectomy. JAMA 1998;279: Karp HR, Flanders WD, Shipp CC, et al. Carotid endarterectomy among Medicare beneficiaries. Stroke 1998;29: Lin PH, Bush RL, Peden EK, et al. Carotid artery stenting with neuroprotection: assessing the learning curve and treatment outcome. Am J Surg 2005;190: Verzini F, Cao P, De Rango P, et al. Appropriateness of learning curve for carotid artery stenting: an analysis of periprocedural complications. J Vasc Surg 2006;44: Neurology 72 June 9, 2009

Akut inmede kalite geliflimi New York Eyaleti nme Merkezi Tahsisi Projesi

Akut inmede kalite geliflimi New York Eyaleti nme Merkezi Tahsisi Projesi N_88-93 10/3/06 11:20 AM Page 88 Akut inmede kalite geliflimi New York Eyaleti nme Merkezi Tahsisi Projesi T.I. Gropen, MD; P.J. Gagliano, MD; C.A. Blake, BA; R.L. Sacco, MD; T. Kwiatkowski, MD; N.J. Richmond,

Detaylı

Kriptojenik G A veya inmede mobil kardiyak hastane d fl telemetri ile tespit edilen atriyal fibrilasyon

Kriptojenik G A veya inmede mobil kardiyak hastane d fl telemetri ile tespit edilen atriyal fibrilasyon Kriptojenik G A veya inmede mobil kardiyak hastane d fl telemetri ile tespit edilen atriyal fibrilasyon A.H. Tayal, MD M. Tian, RN K.M. Kelly, MD, PhD S.C. Jones, PhD D.G. Wright, MD D. Singh, MD J. Jarouse,

Detaylı

Gebelikte intraserebral kanama:

Gebelikte intraserebral kanama: N_424-429 9/29/06 5:22 PM Page 424 CME Gebelikte intraserebral kanama: S kl, risk faktörleri ve seyir B.T. Bateman, MD; H.C. Schumacher, MD; C.D. Bushnell, MD; J. Pile-Sellman, MD; L.L. Simson, MD; R.L.

Detaylı

Parkinson hastal demans n n klinik fenotipi

Parkinson hastal demans n n klinik fenotipi N_1605-1611 12/25/06 10:06 AM Page 1605 Parkinson hastal demans n n klinik fenotipi James E. Galvin, MD, MPH; Jori Pollack; ve John C. Morris, MD Özet Amaç: Alzheimer hastal (AH) ve Lewy cisimcikli demansla

Detaylı

ÖZEL MAKALE. Amaç: Epilepsili kad nlar n (EK) gebelik esnas nda bak m yla ilgili, gebe kalma öncesi folik asit kullan m,

ÖZEL MAKALE. Amaç: Epilepsili kad nlar n (EK) gebelik esnas nda bak m yla ilgili, gebe kalma öncesi folik asit kullan m, ÖZEL MAKALE Uygulama Parametreleri güncellemesi: Epilepsili kad nlara yaklafl m konusu Gebeli e odaklanma (bir kan ta dayal derleme): Vitamin K, folik asit, kan düzeyleri ve emzirme Amerikan Nöroloji Akademisi

Detaylı

skemik nmede Etyolojik S n fland rma

skemik nmede Etyolojik S n fland rma DERLEME/REVIEW skemik nmede Etyolojik S n fland rma Hakan Ay* Harvard Tıp Fakültesi, Massachusetts Hastanesi, Bostan MA, Amerika Birleşik Devletleri * Dr. Ay, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından

Detaylı

Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi

Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi N. Makhani, MD M.P. Gorman, MD H.M. Branson, MD L. Stazzone, NP B.L. Banwell, MD T. Chitnis, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Tanuja Chitnis,

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi

Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi 06_4-30 (1378-1384) 7/9/09 3:03 AM Page 4 Yeni Parkinson hastal substansiya nigras nda yüksek çözünürlüklü difüzyon tensor görüntülemesi D.E. Vaillancourt, PhD M.B. Spraker, BS J. Prodoehl, PhD, PT I.

Detaylı

Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas

Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas 15 Utilization of intravascular ultrasound in coronary artery disease Necmi Ata, Ömer Göktekin Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye ÖZET Kardiyak

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

Perkütan koroner giriflimlerde distal mekanik koruma

Perkütan koroner giriflimlerde distal mekanik koruma 126 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(2):126-131 Perkütan koroner giriflimlerde distal mekanik koruma Distal mechanical protection in percutaneous coronary interventions Dr. Bilal

Detaylı

Antitrombotikler (Antitrombin tedavi)

Antitrombotikler (Antitrombin tedavi) 20 Antithrombotics (Antithrombin therapy) Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, zmir, Türkiye ÖZET Akut koroner sendrom fizyopatolojisinde aterosklerotik plak üzerinde oluflan trombus

Detaylı

Temporal lob epilepsisinde bellek ve dil bozukluklar n n difüzyon tensör görüntüleme ile iliflkisi

Temporal lob epilepsisinde bellek ve dil bozukluklar n n difüzyon tensör görüntüleme ile iliflkisi Temporal lob epilepsisinde bellek ve dil bozukluklar n n difüzyon tensör görüntüleme ile iliflkisi C.R. McDonald, PhD M.E. Ahmadi, MD D.J. Hagler, PhD E.S. Tecoma, MD, PhD V.J. Iragui, MD, PhD L. Gharapetian,

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu ESC K lavuzlar Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu Avrupa Hipertansiyon Derne i (ESH) ve Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev Grubu Üyeleri:

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Koroner arter hastal n n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl laflt r lmas

Koroner arter hastal n n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl laflt r lmas 6 Orijinal Araflt rma Original Investigation ÖZET Koroner arter hastal n n tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl laflt r lmas The comparison of logistic regression model selection

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

ÖZEL MAKALE. Bulgular: Mikrosefali önemli bir nörolojik bulgudur, ancak tan m ve tetkikinde ortak bir yaklafl m yoktur.

ÖZEL MAKALE. Bulgular: Mikrosefali önemli bir nörolojik bulgudur, ancak tan m ve tetkikinde ortak bir yaklafl m yoktur. ÖZEL MAKALE Stephen Ashwal, MD David Michelson, MD Lauren Plawner, MD William B. Dobyns, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için American Academy of Neurology, 1080 Montreal Avenue, St. Paul, MN 55116

Detaylı

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO T pta yeni bir ilaç ya da tedavi yönteminin bireyler üzerine k sa süreli etkileri d fl nda mortaliteye etkilerinin incelendi i araflt rmalar

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU ESC K lavuzu AN KARD YAK ÖLÜM Avrupa Kardiyoloji Derne i Çal flma Grubu S. G. Priori, E. Aliot, C. Blømstrom-Lundqvist, L. Bossaert, G. Breithardt, P. Brugada, J.

Detaylı