ntrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlarla iliflkili risk faktörleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ntrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlarla iliflkili risk faktörleri"

Transkript

1 ntrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlarla iliflkili risk faktörleri F. Nahab, MD M.J. Lynn, MS S.E. Kasner, MD M.J. Alexander, MD, FACS R. Klucznik, MD O.O. Zaidat, MD J. Chaloupka, MD H. Lutsep, MD S. Barnwell, MD M. Mawad, MD B. Lane, BSN, RN M.I. Chimowitz, MB, ChB NIH Multicenter Wingspan Intracranial Stent Registry Study Group ad na ÖZET Arka plan: Hasta ve merkez özellikleri ile intrakraniyal stent sonras klinik sonuçlar aras ndaki iliflkiye dair yeterli veri bulunmamaktad r. Yöntemler: Bu stent kayd na dahil edilmifl 160 hastada, hasta ve merkezin özellikleriyle primer son noktay (stentten sonraki 30 gün içinde herhangi bir inme, ölüm veya stentli arter alan nda 30 günden sonra geliflen inme) korele eden çok de iflkenli bir analiz yapt k. Bütün hastalar antitrombotik tedavi alt nda, flüpheli %50 99 stenozu olan majör intrakraniyal arter alan nda bir iskemik inme, G A veya di er serebral vasküler iskemik olayla (örn., vertebrobaziler yetmezlik) gelmiflti. Bulgular: Serebral vasküler anjiyografi ile %99 (158/160) hastada %50 99 stenoz oldu u teyit edildi. Çok de iflkenli analizde, primer son nokta; posteriyor dolafl m stenozuyla (vs anteriyor dolafl m) (risk oran [HR] 3.4, %95 güven aral [CI] , p = 0.018), az hasta kayd yap lan merkezlerde (<10 hasta) yap lan stentleme ile (vs yüksek kay tl merkez) (HR 2.8, %95 CI , p = 0.038), niteleyici olaydan 10 gün içinde stentleme (vs 10 gün) (HR 2.7, %95 CI , p = 8) ve niteleyici olay n inme olmas yla (vs G A/di er) (HR 3.2, %95 CI , p = 0.064) iliflkiliydi. Primer son noktada, yafl, cinsiyet, rk veya stenoz yüzdesi (%50 69 vs %70 99) aç s ndan ciddi bir fark yoktu. Sonuçlar: ntrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlar, posteriyor dolafl m stenozuyla, az hasta kayd yap lan merkezle, niteleyici bir olaydan hemen sonra gerçeklefltirilen stentle ve niteleyici olay olarak inmeyle birliktedir. Bu faktörler gelecek intrakraniyal stent çal flmalar nda monitörize edilmelidir. Neurology 2009;72: Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Fadi Nahab, 1365 Clifton Road, NE, Building A, 3rd Floor, Atlanta, GA SÖZLÜK CI = güven aral ; HR = risk oran. Genifl arter intrakraniyal aterosklerozu, Birleflik Devletler de iskemik inmelerin yaklafl k %8 10 undan sorumludur. 1,2 Etnik ve rk farkl l klar beyazlara göre Asyal, siyah ve spanyol olgularda bu hastal a ba l inme frekanslar n n daha yüksek olmas na neden olur. 1,3,4 The Warfarin vs Aspirin for Symptomatic Intracranial Disease çal flmas, belli intrakraniyal arter stenozu hasta alt gruplar n n antitrombotik tedavi alt nda da yüksek bir inme riski alt nda oldu unu ortaya koymufltur. Analiz, stenoz fliddetinin arter alan ndaki inmede en güçlü gösterge oldu unu ve %70 99 stenoz alan nda G A veya inme öyküsü olan hastalar n antitrombotik tedavi alt nda y ll k inme h z n n %18 oldu unu göstermifltir Mart 2009 da adresinde elektronik olarak yay mlanm flt r. Emory University (F.N., M.J.L., B.L.), Atlanta, GA; University of Pennsylvania Medical Center (S.E.K.), Philadelphia; Cedars-Sinai Medical Center (M.J.A.), Los Angeles, CA; Methodist Hospital (R.K.), Houston, TX; Medical College of Wisconsin/Froedtert Hospital (O.O.Z.), Milwaukee; University of Iowa (J.C.), Iowa City; Oregon Health and Science University (H.L., S.B.), Portland; Baylor College of Medicine (M.M.), Houston, TX ve Medical University of South Carolina (M.I.C.), Charleston. Dr. Marc Chimowitz in ald NIH/NINDS grant R01 NS ile desteklenmifltir. Beyan: Drs. Zaidat, Alexander, Barnwell, Lutsep, Chaloupka ve Mawad, Wingspan stentin imalatç s olan Boston Scientific Inc için konsültan vazifesi görmektedir ve birer honorarium alm fllard r. laçlar ve T bbi Cihazlar: klopidogrel (Plavix, Bristol-Myers Squibb/Sanofi Pharmaceuticals, Bridgewater, NJ); Gateway balon anjiyoplasti (Boston Scientific, Fremont, CA); Wingspan intrakraniyal stent (Boston Scientific, Fremont, CA). American Academy of Neurology, Chicago, IL, April 17, 2008 y ll k toplant s nda ve International Stroke Conference, New Orleans, LA, February 21, 2008 de k smen sunulmufltur. Copyright 2009 by AAN Enterprises Inc. 287

2 ntrakraniyal anjiyoplasti ve stent, yüksek riskli hastalarda birer muhtemel tedavi seçene i olarak gelifltirilmifltir, ancak bugüne kadar tek merkezli ( 10 hasta) serilerden elde edilen bu bulgular periprosedürel komplikasyonlarda ciddi de iflkenlik göstermektedir. Majör periprosedürel komplikasyon stentten sonraki 30 gün içinde hastalar n %0 36 s nda geliflen inme veya ölümdür Hasta ve merkez özellikleri, intrakraniyal anjiyoplasti ve stent sonlan mlar nda ciddi de iflkenli e katk da bulunabilir, ancak veriler s n rl d r. NIH Multicenter Wingspan Intracranial Stent Registry, intrakraniyal stent sonras majör serebrovasküler komplikasyonlarla birlikte risk faktörlerinin de- erlendirilmesi olana n sunmaktad r. YÖNTEMLER Bu, daha önce yay nlanm fl çal flman n bir post hoc analizidir. Çal flma popülasyonunun, tavsiye edilen tedavi protokolünün ve stent prosedürünün detaylar daha önce yay mlanm flt r. 17 Kat lan her bir merkezden, kay t verilerinin toplanmas nda Health Insurance Portability ve Accountability Privacy Act a uygun olarak kurulufl de erlendirme kurul onay n almalar istendi. Tüm bu ölçütleri karfl layan 16 merkez bu kayda dahil oldu. K saca, 16 kat l mc merkezde, humanitarian device exemption a göre (bir majör intrakraniyal arterinde %50 99 stenoz olan ve antitrombotik tedavi alt nda bir serebral iskemik olay geçiren hastalar) Gateway balon anjiyoplasti ve Wingspan intrakraniyal stent (Boston Scientific, Fremont, CA) yerlefltirilerek intrakraniyal anjiyoplasti ve stent uygulanan tüm hastalar NIH Multicenter Wingspan Kayd n n potansiyel adaylar olarak kabul edildi. Tandem intrakraniyal stenoz için 2 stent tedavisinin birlikte uyguland veya akut iskemik inmenin tedavisi için stent uygulanan hastalar kayda al nmad. Hastalar prosedürden önceki en az 3 gün boyunca aspirin ( mg günlük) ve klopidogrel (Plavix, Bristol-Myers Squibb/Sanofi Pharmaceuticals, Bridgewater, NJ) 75 mg ile tedavi edildi veya prosedürden sonraki 24 saat içinde klopidogrel 300 mg ve aspirin ( mg günlük) yüklemesi yap ld. Prosedür esnas nda unfraksiyone heparin uyguland. Çap normal damar boyutunun %80 i olarak hesaplanan ve boyu lezyona göre ayarlanan Gateway balon ile lezyonun predilatasyonu gerçeklefltirildi. Stent çap en genifl damar çap na eflit veya sonraki boyutta olacak ve boyu da lezyonu ve lezyondan 3 mm öncesi ve sonras n kaplayacak flekilde ayarland. Prosedür sonras, hastalar fazla bak m veya monitörizasyon amac yla 24 saat süre için inme ünitesine al nd. Takip süresince aspirin ( mg günlük) ve stent sonras en az 4 hafta boyunca da klopidogrel (75 mg günlük) verildi. Sonuçlar n de erlendirilmesi. Bu çal flmada primer son nokta stentten sonraki 30 gün içinde inme, ölüm veya stentli arter alan nda 30 günden sonra gerçekleflen iskemik inmeydi. Yirmi dört saat içinde beklenen prosedürel komplikasyonlar ise arter diseksiyonu, vazospazm, damar perforasyonu ve akut stent trombozuydu. Balon anjiyoplasti ve stent yerlefltirilmesi tekni inin baflar s, hedef lezyonda prosedürden hemen sonra çekilen anjiyografide tespit edilen %50 den az rezidü stenoz olarak tan mland. Her bir hastan n takip bilgisi, t bbi kay tlar, kiflisel görüflme veya telefon temas yla elde edildi. Hastalar inme, ölüm veya son temas tarihine kadar takip edildi. Tüm inme ve stent komplikasyonlar n n de erlendirmeleri sadece yerel çal flma araflt rmac lar taraf ndan gerçeklefltirildi. statistik analiz. Bafllang çtaki özellikler ve anjiyografik bulgular ortalama ( SD) ile ve ikili klinik sonuçlar n mutlak binomial yöntemle hesaplanmas yla elde edilen yüzde ve %95 güven aral (CI) ile ifade edildi. Zaman içinde primer son nokta (30 gün içinde herhangi bir nedene ba l inme veya ölüm içinde veya 30 günden sonra gerçekleflen ayn alanda inme) birikimli olas l Kaplan-Meier (product limit) yöntemi ile tahmin edildi ve log cumulative hazard transformation kullanarak pointwise CI hesapland. Primer son noktaya efllik eden hasta ve merkez özelliklerini de erlendirme amaçl tek de iflkenli analizler log rank testiyle gerçeklefltirildi. Sürekli faktörler 2 gruba kategorize edildi; kategorize edilmeden yap lan analizler benzer bulgular verdi. Risk oran n ve %95 güven aral n (CI) hesaplamak üzere Cox orant sal risk regresyonu kullan ld. Çok de iflkenli bir Cox orant sal risk modeli, tek de iflkenli analizde p 0.10 düzeyinde primer son noktaya efllik eden tüm de iflkenleri içermekteydi. Modelde tüm faktörlerin p de erleri oldu undan, daha fazla seçim prosedürüne ihtiyaç duyulmad. Yirmi dört saat içinde fazla ( 10 hastan n kaydedildi i) ve az ( 10 hastan n kaydedildi i) kay t yap lan merkezlerde geliflen serebrovasküler komplikasyonlar Fisher n tam olas l klar testiyle k yasland. BULGULAR Bafllang çtaki ve prosedürel özellikler. On bir ayl k bir periyotta, 160 hasta Gateway balon ve Wingspan stent sistemiyle tedavi edildi. Sereb- Tablo 1 Özellikler NIH çalışmasına kaydedilen hastaların başlangıç ve prosedürel özellikleri Multicenter Wingspan Kaydı (n 158) Kadın 44 Yaş >64 y 51 Yüzde veya ortalama SD Yaş Irk (% beyaz olmayan) 17 Niteleyici olay (% inme) 59 Arter konumu (% posteriyor) 40 Niteleyici olaydan stente kadar geçen gün sayısı % >10* 50 Pre-stent % stenoz %70 81 Tekrar edilen anjiyografi Post-stent % stenoz Yeniden anjiyografi 44 Stentten anjiyografiye kadar geçen süre, ay Re-stenoz %50 24 *Niteleyici olaydan stente kadar geçen ortalama gün sayısı = Neurology 72 June 9, 2009

3 Tablo 2 Kayıt edilen hastaların başlangıçtaki özellikleri vs primer son nokta NIH Multicenter Wingspan Kaydı Özellikler No. hastalar No. olay (%) Cinsiyet Risk oranı* (%95 CI) p Değeri Kadın 70 7 (10) 1.4 ( ) 0.45 Erkek (13) Yaş, y Irk (10) 1.5 ( ) 0.44 > (14) Beyaz değil 27 3 (11) 1.0 ( ) 0.97 Beyaz (12) Niteleyici olay GİA/diğer 64 3 (5) 3.8 ( ) İnme (16) Arter konumu Anteriyor 96 6 (6) 3.6 ( ) 53 Posteriyor (20) YO dan stente kadar geçen süre, gün > (8) 2.3 ( ) (17) % Stenoz <% (10) 1.2 ( ) 0.79 % (12) Merkez kaydı Fazla ( 10 hasta) (9) 2.3 ( ) 8 Az (<10 hasta) 41 8 (20) *İkinci grubun birinciye göre risk oranı. İki grubun sağ kalım eğrilerini karşılaştırılan log-rank testi p değeri. ral vasküler anjiyografi ile %99 (158/160) hastada %50 99 intrakraniyal stenoz teyit edildi ve bu 158 olgu analize dahil edildi. Bafllang çtaki ve prosedürel özellikler tablo 1 de sunulmufltur. Kay tta hastalar n ortalama yafl y ld, %83 ü beyaz ve %44 ü kad nd. Vakalar n %59 unda stent indikasyonu inmeydi. Niteleyici olay ve stent aras ndaki ortalama süre 10 gündü (0 275 gün) ve %37 hastaya niteleyici olaydan sonraki 5 gün içinde stent tak ld. %34 vakada orta serebral artere, %26 vakada intrakraniyal karotis artere, %23 vakada intrakraniyal vertebral artere ve %17 vakada da baziler artere stent tak ld. Ortalama pre-stent stenoz yüzdesi %77 13 dü. Teknik baflar %97 ve ortalama post-stent stenoz yüzdesi %21 15 di. Yetmifl hastada (%44) ortalama ay sonra takip serebral vasküler anjiyografi yap ld ve 17 hastada (%24) %50 re-stenoz saptand. Takipte primer son nokta. Çal flmada medyan takip süre 5.4 ayd. Stent prosedüründen sonraki 24 saat içinde hastalar n %5 inde (%95 CI % ) ve 30 gün içinde hastalar n %9.2 sinde (%95 CI % ) herhangi bir nedene ba l inme veya ölüm gerçekleflti. Hastalar n %13.9 unda 6 ayda primer son nokta geliflti (30 gün içinde herhangi bir nedene ba l inme, ölüm veya 30 günden sonra gerçekleflen ayn alanda inme) (%95 CI % ). Primer son noktaya efllik eden faktörler. Tek (tablo 2) ve çok de iflkenli analizlerde, stent sonras çok daha yüksek oranda primer son noktaya efllik eden risk faktörleri posteriyor dolafl m stenozu (vs anteriyor dolafl m) (HR 3.4, %95 CI , p 0.018), az hasta al nan yap lan merkezlerde gerçeklefltirilen stent (vs fazla hasta kayd yap lan merkezler) (HR 2.8, %95 CI , p 0.038), niteleyici olayla stent aras nda 10 gün olmas (vs 10 gün) (HR 2.7, %95 CI , p 8) ve inmenin niteleyici olay olmas yd (vs G A/di er) (HR 3.2, %95 CI: , p 0.064). Bu risk faktörlerinden her birinin Kaplan-Meier e rileri flekil 1 de görülmektedir. Yafl, cinsiyet, rk veya bazal stenoz yüzdesine dayal primer son noktada ciddi fark yoktu ( %70 vs %70). Stent sonras ilk 24 saatte merkezin deneyimine göre komplikasyon oranlar. Az hasta al nan (her biri 10 hasta) 10 merkezde toplam 41 hasta ve fazla kay t yap lan (her biri 10 hasta) 6 merkezde toplam 119 hasta kaydedildi. ki grubun bafllang ç özellikleri cinsiyet, yafl, rk, niteleyici olay olarak inme, semptomatik intrakraniyal stenozun konumu ve niteleyici olaydan stente kadar geçen zaman aç s ndan birbirine benzerlik göstermekteydi. Az kay t yap lan merkezlerin ortalama pre-stent stenoz yüzdesi, fazla kay t yap lan merkezlerden daha yüksekti (az kay t yap landa %81, fazla kay t yap landa %76, p 0.036), ancak 2 grupta yüksek gradl stenozu olan ( % 70) hasta oran da benzerdi (az kay t yap lanlarda %85, fazla kay t yap lanlarda %79, p 0.37). Her iki grupta da teknik ve anjiyografik bulgular benzerlik göstermekteydi, teknik baflar yüksek (fazla kay t yap landa %98, az kay t yap landa %95, p 0.28) ve post-stent stenoz yüzdesi düflüktü (fazla kay t yap lan merkezde %22 22, az kay t yap lan merkezde %20 12, p 0.49). Aza göre, fazla kay t yap lan merkezlerde takip anjiyografi daha s k yap ld (fazla kay t yap lan merkezde %52, az kay t yap lan merkezde %20, p 03), ancak 2 grupta stentten takip anjiyografiye kadar geçen süre ve re-stenoz oranlar aras nda ciddi bir fark yoktu (fazla kay t yap lan merkezde %38, az kay t yap lan merkezde %23, p 0.39). Neurology 72 June 9,

4 Olay olasılığı Olay olasılığı Şekil aylık medyan takipte primer son nokta (30 gün içinde herhangi bir neden bağlı inme veya ölüm içinde veya 30 günden sonra gerçekleşen aynı alandaki inme) ile ilişkili risk faktörleri Kaplan-Meier eğrileri Posteriyor vs anteriyor dolaşım stenozuna yönelik stent Arteriyor Posteriyor 0.10 Fazla Az Niteleyici olaydan <10 gün vs 10 gün sonrası stent gün >10 gün Şekil 2 PV perforasyonu PV diseksiyonu PV vazospazmı Stent trombozu GİA Tüm kanama Aynı alandaki iskemik inme Olay olasılığı Olay olasılığı Az vs fazla kayıt yapılan merkezde stent İnme vs GİA niteleyici olayından sonra stent İnme GİA Az kay t yap lan merkezlerdeki hastalar n 24. saatte serebrovasküler komplikasyon oranlar (inme, G A, intraserebral vasküler hemoraji, vazospazm, ana damar diseksiyonu, ana damar perforasyonu veya akut stent trombozu) fazla kay t yap lan merkezlerdeki hastalara göre çok daha yüksekti (az kay t yap lan merkezlerde %29.3, fazla kay t yap lan merkezlerde %5, p 01). fiekil 2 de görüldü ü gibi, her 2 grubun serebrovasküler komplikasyon oranlar benzerdi. Az kay t yap lan merkezlerde tüm inme ve ayn alandaki iskemik inme oranlar, fazla kay t yap lan merkezlerden çok daha yüksekti. Hemoraji, G A, akut stent trombozu, ana damar vazospazm, diseksiyon ve perforasyon gibi di er Az vs fazla kayıt yapılan merkezlerde 24 saat içinde serebrovasküler komplikasyon oranları Hasta yüzdesi Fazla kayıt Az kayıt *p< PV = ana damar Tüm inme * * komplikasyonlar az kay t yap lan merkezlerde, fazla kay t yap lan merkezlerden say sal olarak daha fazlayd, ancak anlaml ölçüde farkl de ildi. Az ve fazla kay t yap lan merkezlerde erken tedavi edilen hastalar n (ilk 5 hastaya kadar) analizi, serebrovasküler komplikasyonlar n az kay t yap lan merkezlerde yüksek kald n gösterdi (az kay t yap lan merkezlerde %32.4, fazla kay t yap lan merkezlerde %6.7, p 0.013). TARTIfiMA %50 99 luk semptomatik intrakraniyal stenozu nedeniyle intrakraniyal anjiyoplasti ve stent uygulanan hastalar n, bir posteriyor dolafl m stenozu olmas, az kay t yap lan merkezlerde tedavi edilmeleri, bir niteleyici olaydan hemen sonra stent tak lm fl olmas veya niteleyici olay olarak G A dan ziyade inme geçirmeleri halinde, çok daha yüksek bir primer son nokta riski alt nda (gün içinde herhangi bir neden ba l inme veya ölüm içinde veya 30 günden sonra gerçekleflen ayn alandaki inme) olduklar n tespit ettik. Kaplan-Meier e rilerinde görüldü ü gibi, bu risk faktörlerinden herhangi birine sahip hastalar n intrakraniyal stentten sonraki ilk haftada primer son nokta riski yüksekti. Baz eski vaka serilerinde intrakraniyal anjiyoplasti ve posteriyor dolafl m stenti uygulanan hastalar n klinik sonuçlar bildirilmifltir. 6,13,15,18,19 Eski bir vaka serisinde, koroner stent tak lan 11 hastan n 4 ünde 30 gün içinde inme veya ölüm bildirildi. 6 Çin den bildirilen daha yeni ve genifl vaka serileri koroner veya intrakraniyal stent ile tedavi edilen 79 hastadan oluflmufltu ve bildirilen 30 günlük inme veya ölüm h z %4.6 yd. 15 NEUROLINK sisteminin kullan ld - çok merkezli bir nonrandomize, ileriye dönük çal flma olan The Stent of Symptomatic Atherosclerotic Lesions in the Vertebral or Intracranial Arteries çal flmas nda, 30 günlük inme riski %6.6 yd (4/61), bu 4 hastadan 3 ünde posteriyor dolafl m iskemik inmesi ve 1 inde de subaraknoid kanama geliflmiflti. 20 Baz yazarlar, baziler arter stentine ba l perforatör inme riskinin pla- n perforatör ostiaya itilmesi nedeniyle artt n iddia etmifllerdir. 21 Hasta kayd nda, baziler arterlerine stent tak lan hastalarda vertebral arter stenti tak lanlara göre primer son nokta oranlar - n n daha yüksek oldu unu belirledik, ancak bu anlaml düzeyde de ildi (baziler arterde %30, vertebral arterde %14; log rank p 0.12). Az kay t yap lan merkezlerde tedavi edilen hastalar n primer son nokta oranlar, daha fazla kay t yap lan merkezlerdeki hastalardan daha yüksekti, az kay t yap lan merkezlerdeki vakalar n büyük k sm nda (%51) prosedürden sonraki ilk 24 saat içinde primer son noktaya ulafl lm flt. Or- 290 Neurology 72 June 9, 2009

5 talama pre-stent stenoz yüzdesi az kay t yap lan merkezlerde daha yüksekti, o halde kay t yap lan merkezlerdeki hastalar belki de daha yüksek risk alt ndayd. Ancak, %70 lik pre-stent stenozu olan hasta say s n n 2 grupta da benzer oldu unu eklemekte fayda vard r. Az ve fazla kay t yap lan merkezlerdeki hastalar n bafllang ç özelliklerinde mevcut ve bu çal flmada ölçülmeyen di er potansiyel farkl l klar bu 2 grup aras nda sonuç farkl - l klar na da katk yapm fl olabilirdi. Çal flmam zda az ve fazla kay t yap lan merkezlerdeki hastalarda geliflen periprosedürel istenmeyen olaylar aras ndaki farkl l klar, farkl merkezlerde kayda dahil edilmeden öncesi giriflimciler prosedür deneyimini yans tabilir. Fazla kay t yap lan merkezlerdeki giriflimcilerin, az kay t yap lan merkezlerdeki giriflimcilere göre kayda dahil edilmeden önce daha fazla intrakraniyal anjiyoplasti ve stent yapmalar beklenir. Benzer bir prosedürel ö renme e risinin karotis endarterektomi ve karotis stentte 25,26 de klinik sonuçlar etkiledi i, daha fazla prosedürel deneyimin periprosedürel komplikasyonlar azaltt gösterilmifltir. E er intrakraniyal arter stenozuna stent uygulanmas nda bu ö renme e risi sa lanamam flsa, yüksek periprosedürel komplikasyon oranlar nedeniyle stentten herhangi bir potansiyel yarar elde edilemeyebilir. Niteleyici olaydan sonraki 10 gün içinde gerçeklefltirilen intrakraniyal anjiyoplasti, stent ve inmenin niteleyici olay olmas n n, önemli primer son nokta risk faktörleri oldu u saptand. Her ne kadar bir inmeden hemen sonra gerçeklefltirilen anjiyoplasti ve stent inme sonras serebrovasküler hemodinamik de iflikliklere yol açabilirse de, niteleyici olaydan hemen sonra tak lan stentin yol açt yüksek majör serebrovasküler komplikasyon risk e ilimi, niteleyici olay olarak inme için yap lan düzeltme sonras da sürdü. Belki de son gerçekleflen olaylar (inme veya G A) stent riskini art rabilen unstabil aterosklerotik pla a ba l geliflmifltir. Yeni iskemik belirtileri olan ve niteleyici olay olarak inme geçirmifl hastalar n ilaç tedavisi alt nda iskemik olay geçirme riski yüksektir. 5 Dolay s ile bu alanda yap lacak bir araflt rmada inme riskini en aza indirmek için stente kadar geçen sürenin optimum hale getirilmesi hedeflenmelidir. Çal flmam z n s n rlamalar olaylar n ve serebral vasküler anjiyogramlar n merkezi olarak de erlendirilmesi ve çal flma hastalar n n takiplerinin ileriye dönük yap lmamas yd. Bizzat takip gerekmedi inden ve hasta öz bildirimine dayal oldu undan, inme riski belki de beklenenden daha küçük ç km flt. Ayn zamanda, kayd n ana amac intrakraniyal stentin periprosedürel komplikasyonlar hakk nda ön verileri toplamak oldu undan, t bbi komorbiditeler, kayda dahil edilmeden önce giriflimciler taraf ndan farkl merkezlerde gerçeklefltirilen intrakraniyal stent prosedür say s ve önerilen protokol ihtilaflar hakk nda veri toplanmad. Bu, t bbi komorbiditeleri korele etme becerimizi, önceki stent deneyimimizi ve stent sonras protokol ihlallerini s n rlam flt. Son olarak, Wingspan dan baflka stentlerle tedavi edilen hastalara ait verilerimiz olmad ndan, az kay t yap - lan merkezlerde koroner stentlerle eflit say da stent prosedürü yap lm fl ve Wingspan stentleri sadece teknik olarak daha zor vakalarda tercih edilmifl, bu da fazla kay t yap lan merkezlerde geliflenden daha yüksek periprosedürel komplikasyon oranlar na neden olmufl olabilirdi. Yine de, bulgular m z intrakraniyal anjiyoplasti ve stent sonras istenmeyen olaylar n posteriyor dolafl m stenozuyla, az kay t yap lan merkezlerde, bir niteleyici olaydan hemen sonra stent yap lmas yla ve niteleyici olay n inme olmas yla iliflkili olabilece ini düflündürdü. Bu faktörler gelecek intrakraniyal stent çal flmalar nda takip edilmelidir. YAZAR KATKILARI statistiksel analizler Michael Lynn, MS, Department of Biostatistics, Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta, GA taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. 4 Eylül 2008 de al nd. Son haliyle 13 Ocak 2009 da yay na kabul edildi. KAYNAKLAR 1. Sacco RL, Kargman DE, Gu Q, et al. Race-ethnicity and determinants ofi ntracranial atherosclerotic cerebral infarction. Stroke 1995;26: Broderick J, Brott T, Kothari R, et al. The Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study: preliminary firstever and total incidence rates of stroke among blacks. Stroke 1998;29: Wityk RJ, Lehman D, Klag M, et al. Race and sex differences in the distribution of cerebral atherosclerosis. Stroke 1996;27: Wong KS, Huang YN, Gao S, et al. Intracranial stenosis in Chinese patients with acute stroke. Neurology 1998;50: Kasner SE, Chimowitz MI, Lynn MJ, et al. Predictors of ischemic stroke in the territory of a symptomatic intracranial arterial stenosis. Circulation 2006;113: Gomez CR, Misra VK, Liu MW, et al. Elective stenting of symptomatic basilar artery stenosis. Stroke 2000;31: Zhang QZ, Miao ZR, Li SM, et al. Complications of stent-assisted angioplasty of symptomatic intracranial artery stenosis [in Chinese]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2003; 83: Jiang WJ, Du B, Wang YJ, et al. Symptomatic intracranial artery stenosis: angiographic classifications and stentassisted angioplasty [in Chinese]. Zhonghua Nei Ke Za Neurology 72 June 9,

6 Zhi 2003;42: de Rochemont M, Turowski B, Buchkremer M, et al. Recurrent symptomatic high-grade intracranial stenoses: safety and efficacy of undersized stents: initial experience. Radiology 2004;231: Liu JM, Hong B, Huang QH, et al. Safety and short-term results of stent-assisted angioplasty for the treatment ofi n- tracranial arterial stenosis [in Chinese]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2004;42: Jiang WJ, Wang YJ, Du B, et al. Stenting of symptomatic M1 stenosis of middle cerebral artery: an initial experience of 40 patients. Stroke 2004;35: Lylyk P, Vila JF, Miranda C, et al. Endovascular reconstruction by means of stent placement in symptomatic intracranial atherosclerotic stenosis. Neurol Res 2005;27 (suppl 1):S84 S Kim DJ, Lee BH, Kim DI, et al. Stent-assisted angioplasty of symptomatic intracranial vertebrobasilar artery stenosis: feasibility and follow-up results. AJNR Am J Neuroradiol 2005;26: Lee CY, Yim MB. Primary stent therapy for symptomatic intracranial atherosclerotic stenosis: 1-year follow-up angiographic and midterm clinical outcomes. J Neurosurg 2006;105: Jiang WJ, Xu XT, Du B, et al. Long-term outcome of elective stenting for symptomatic intracranial vertebrobasilar stenosis. Neurology 2007;68: Freitas JM, Zenteno M, Aburto-Murrieta Y, et al. Intracranial arterial stenting for symptomatic stenoses: a Latin American experience. Surg Neurol 2007;68: Zaidat OO, Klucznik R, Alexander MJ, et al. The NIH registry on use of the Wingspan stent for symptomatic 70 99% intracranial arterial stenosis. Neurology 2008;70: Levy EI, Horowitz MB, Koebbe CJ, et al. Transluminal stent-assisted angioplasty of the intracranial vertebrobasilar system for medically refractory, posterior circulation ischemia: early results. Neurosurgery 2001;48: Levy EI, Hanel RA, Bendok BR, et al. Staged stent-assisted angioplasty for symptomatic intracranial vertebrobasilar artery stenosis. J Neurosurg 2002;97: SSYL VIA Study Investigators. Stenting of symptomatic atherosclerotic lesions in the vertebral or intracranial arteries (SSYLVIA): study results. Stroke 2004;35: Jiang WJ, Srivastava T, Gao F, et al. Perforator stroke after elective stenting of symptomatic intracranial stenosis. Neurology 2006;66: Wennberg DE, Lucas FL, Birkmeyer JD, et al. Variation in carotid endarterectomy mortality in the Medicare population. JAMA 1998;279: Cebul RD, Snow RJ, Pine R, et al. Indications, outcomes and provider volumes for carotid endarterectomy. JAMA 1998;279: Karp HR, Flanders WD, Shipp CC, et al. Carotid endarterectomy among Medicare beneficiaries. Stroke 1998;29: Lin PH, Bush RL, Peden EK, et al. Carotid artery stenting with neuroprotection: assessing the learning curve and treatment outcome. Am J Surg 2005;190: Verzini F, Cao P, De Rango P, et al. Appropriateness of learning curve for carotid artery stenting: an analysis of periprocedural complications. J Vasc Surg 2006;44: Neurology 72 June 9, 2009

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi Doç Dr Mehmet Ergelen 1-Karotis Girişimleri 2-Akut İskemik İnme de MekanikTrombektomi Karotis Girişimleri Komplikasyonlar 1-Karotid

Detaylı

Vertebrobaziler sistemin aterosklerotik darl klar en s k vertebral

Vertebrobaziler sistemin aterosklerotik darl klar en s k vertebral Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:252-258 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Yüksek risk grubundaki hastalarda vertebral arter orifis darl klar n n endovasküler tedavisi Osman K z lk l ç,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Karotis arter stentlerinin erken ve geç sonuçlar

Karotis arter stentlerinin erken ve geç sonuçlar 152 Orijinal Araflt rma Original Investigation Karotis arter stentlerinin erken ve geç sonuçlar Early and late outcomes of carotid artery stenting Ömer Ayd ner, Bilal Boztosun*, Mustafa fi rvanc, Mustafa

Detaylı

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI?

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? Prof. Dr. Ömer Göktekin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Eskişehir Tanım Tek damar hastalığı: LAD, Cx veya RCA

Detaylı

Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi Fırat Tıp Dergisi 2007;12(4): 273-278 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi Mehmet Ruhi ONUR a1, Timur SĐNDEL 2, Saim YILMAZ

Detaylı

Girifl. sunulmufltur.

Girifl. sunulmufltur. 107 Baflar l Stent mplantasyonu Sonras Serum Kreatin Kinaz Enzimi Yükselmesinin Klinik ve Anjiyografik Belirleyicileri: Uzun Dönemde Hedef Lezyona Tekrar Giriflim Gere i Üzerine Etkisi Dr. Erhan Babal

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu OLGU 67 Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu Mehmet Çallýoðlu, Mert Köroðlu, Naim Eriþ. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Radyodiagnostik, Isparta.

Detaylı

İntrakraniyal aterosklerotik hastalık tanı ve tedavisi

İntrakraniyal aterosklerotik hastalık tanı ve tedavisi Serebral damarlardaki ateroskleroz inmenin en yaygın nedenlerinde biri. İntrakraniyal aterosklerotik hastalık tanı ve tedavisi Doç. Dr. İpek MİDİ Marmara Üniversitesi Pendik EAH Intrakranial aterosklerotik

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik sonuçları

Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik sonuçları Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 685-689 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0500 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr.

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Hayri Polat 5 1 S. B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi ç Hastal klar

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İSKEMİK İNMEDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI

İSKEMİK İNMEDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI İSKEMİK İNMEDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Nilda Turgut Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Tekirdağ İnme geçiren hastalarda inme rekürensi, MI ve vasküler ölüm riski yüksektir. Bu

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci Araflt rmalar / Researches Kraniyal bilgisayarl tomografide saptanan fizyolojik pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlar n n görülme oranlar ve birliktelikleri C. Gökhan Orcan,

Detaylı

OR J NAL ARAfiTIRMALAR

OR J NAL ARAfiTIRMALAR OR J NAL ARAfiTIRMALAR 5 Anlaml Karotid Arter Darl Olmayan Olgularda Doppler Ak m H zlar ve Resistans ndekslerinin Koroner Arter Hastal ile liflkisi Dr.Mehmet S dd k Ülgen*, Dr.Aslan Bilici**, Dr.Murat

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

DÜNYADAN HABERLER NİSAN

DÜNYADAN HABERLER NİSAN DÜNYADAN HABERLER NİSAN 2012 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. WillyBrandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: İspanya da Artık Emekliler de Katılım Payı Ödeyecek İrlanda da Jenerik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD.

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut Koroner Sendrom(ACS) ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsü(STEMI)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ I. Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinde (BVÜ) görevli öğretim

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA Doç. Dr. Pemra C.ÜNALAN Ast. Dr. Özge Doğan Marmara Üniversitesi Pendik EAH Evde Sağlık Birimi EVDE SAĞLIKTA HASTA TAKİBİ... Evde sağlık hizmeti alan hastaların ayaktan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı