KORONER STENT YERLEġTĠRĠLMESĠ SÜRECĠ ĠÇĠN ALTI SĠGMA ALTYAPISININ OLUġTURULMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORONER STENT YERLEġTĠRĠLMESĠ SÜRECĠ ĠÇĠN ALTI SĠGMA ALTYAPISININ OLUġTURULMASI"

Transkript

1 KORONER STENT YERLEġTĠRĠLMESĠ SÜRECĠ ĠÇĠN ALTI SĠGMA ALTYAPISININ OLUġTURULMASI Üsküdar Üniversitesi, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Üsküdar, Ġstanbul Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tolga TANER Yrd. Doç. Dr. Sezai ÇELĠK Engin ERBAġ Dr. Mehmet Kemal KAĞAN

2 SUNUM ĠÇERĠĞĠ ÇALIġMANIN AMACI ALTI SĠGMA KARDĠYOLOJĠ ALANINDA ALTI SĠGMA KORONER STENTLER ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN PAYLAġIMI VE YORUMU (KORONER STENT UYGULAMASINDA TÖAĠK) ARAġTIRMA SONUÇLARI 2

3 ÇALIġMANIN AMACI Bu çalışmanın amacı; Altı Sigma yöntemlerinin Türkiye de kardiyoloji alanında hizmet veren üçüncü basamak bir sağlık merkezinde yapılan koroner stent yerleģtirme süreçlerinde ortaya çıkan komplikasyonların sayısını azaltmak için kullanılabileceğini göstermektir. 3

4 ALTI SĠGMA NEDĠR? Altı Sigma hedef odaklı yönetim ile, önemli süreç ve girdileri arasındaki ilişkiyi bilimsel araçlarla analiz ederek, süreçlerin iyileģtirilmesini sağlayan bir kalite sistemidir. Altı Sigma, şirket içerisinde yapılan her Ģeyde daha az hata yapılması yönünde rehberlik yapar. 4

5 ALTI SĠGMA NEDĠR? Sigma, bir prosesteki değişkenliği ölçen ortalamadan standart sapma olarak bilinir. Ġstatiksel tanım olarak Altı Sigma, bir sürecin performansının milyonda 3.4 hata olasılığını aģmaması demektir. 5

6 ALTI SĠGMA Ġlk olarak Motorola, Honeywell, General Electric gibi şirketler tarafından kullanılmaya başlanan Altı Sigma günümüzde modern sağlık sistemini tümden ileri götürebilecek güçlü bir performans geliştirme aracıdır. BaĢlangıçta mal üretim süreçleri için geliģtirilmiģ olmasına rağmen Altı Sigma daha sonra hizmet sektörleri süreçleri ve özellikle de sağlık alanına da kullanılmıştır. 6

7 ALTI SĠGMA Sağlık alanında; Ameliyat Sonrası Süreçlerde Enfeksiyonların Azaltılmasında, Tanısal Görüntüleme Süreçlerinde, Hastanelerin Acil Departmanlarında, Ambulans Süreçlerinde, Katarakt Ameliyatında, Radyolojide ve Oftalmaloji de uygulanmıştır. 7

8 Kardiyoloji Alanında Altı Sigma Kardiyoloji alanında Altı Sigma uygulamalarıyla ilgili çok ufak araştırmalar yapılmıştır. Le Blanc ve arkadaşları (2004) kalp-kardiyak kateterizasyon laboratuarındaki kapasite ve verimliliği artırmak için Altı Sigma prensiplerini kullanmıştır. Elberfeld ve arkadaşları (2004) akut miyokard enfarktüs ve konjestif kalp yetmezliği geçiren hastalara verilen ilaçların dökümantasyonu ve temini süreçlerini Altı Sigmayla geliģtirmiģtir. 8

9 Kardiyoloji Alanında Altı Sigma Schoonhoven ve arkadaşları (2010) yeni hastanın kabul zamanını ve kardiyak muayeneyi gerçekleģtirme süresini kısaltmak, kaynak kullanımı verimliliğini artırmak, müdahale edilen hasta sayısını ve kardiyak polikliniklerinin gelirini artırmak için Altı Sigma yöntemini uygulamıģtır. Kelly ve arkadaşları (2010) üçüncü derece bir sağlık merkezinde Altı Sigmayı baģarılı bir Ģekilde uygulamıģ ve Perkütan Koroner Müdahale (PKM) gereken hastalara uygulanan iģlem zamanını 128 dakikadan 90 dakikaya düģürmüģtür. Gupta ve arkadaşları (2012) Altı sigma yı Sonlu Elemanlar Analizi ile birlikte kullanarak daha esnek ve daha kolay yerleģtirilebilir stentler geliģtirmiģlerdir. 9

10 KORONER STENTLER Koroner stentler, koroner kalp hastalıklarının tedavisinde arterleri açık tutmak için kalbi destekleyen koroner arterlere yerleģtirilen ince tüplerdir. Stent kullanımının en büyük avantajı ameliyata göre çok daha ufak bir müdahaleyle uygulamanın gerçekleştirilmesidir. Buna ek olarak stentler, göğüs ağrısını azaltır ve akut miyokard enfarktüsü gibi bir durumda hastanın yaşama oranını artırır. Bir başka deyişle, stent uygulamasıyla beraber hastanın kalp krizi geçirme olasılığı azalmaktadır. Ayrıca, balon anjiyoplasti ile karşılaştırıldığında stentler, akut olmayan koroner arter hastalığında genellikle ölüm oranını ve akut koroner arter hastalığında yeni bir enfarktüs geçirme oranını da azalmaktadır (Nordmann vd., 2006). 10

11 Koroner Stent Uygulamasında TÖAĠK TÖAĠK (Tanımla - Ölç - Analiz et- ĠyileĢtir - Kontrol et) Altı Sigma, sorunların arkasındaki ana nedenleri bulmak ve mükemmele yakın süreçlere ulaģmak için TÖAĠK denilen yapılandırılmıģ bir metodolojiyi kullanır. TÖAĠK, 5 adımdan oluşan sürekli olarak hataları azaltmayı hedefleyen bir iyileştirme döngüsüdür. 11

12 Koroner Stent Uygulamasında TÖAĠK 1) Tanımla; süreç problemlerini tanımla, kapsamını netleştir ve amaçlarını tanımla; 2) Ölç; sürecin mevcut performansını ölç, bilgi topla ve karşılaştır, problemleri ve hedefleri iyileştir; 3) Analiz et; kaynakları, boşlukları ve hatanın ana nedenlerini belirleyerek süreci ve en iyi uygulamaları analiz et; 4) ĠyileĢtir; ana nedenleri ortadan kaldırmak için denemeler yaparak, çözümleri test ederek, sonuçları ölçerek, çözümleri standart hale getirerek ve problemleri önlemek ve düzeltmek için yaratıcı çözümler tasarlayarak iyileştirilen süreçleri uygulayarak süreci iyileştir; 5) Kontrol et; iyileştirmeleri kurumsallaştırarak ve yerinde devam eden denetim için mekanizmaları uygulayarak yeni süreci kontrol et. 12

13 1. Tanımlama Bir proje takımı oluģturulmuģ ve bu takım metodoloji konusunda eğitilmiģtir. Her bir grup, bir kardiyoloji uzmanı, bir hemģire, bir radyoloji teknisyeninden oluşur. Proje takımı, koroner stent uygulaması süreci için ilk etapta bir SGSÇM (Sağlayıcı, Girdi, Süreç, Çıktı ve Müşteri) Tablosu oluģturur (Tablo 1). Koroner stent uygulaması, kardiyak kateterizasyon laboratuarında gerçekleştirilir. 13

14 TABLO 1. Koroner Stent Uygulaması için SGSÇM Tablosu KAYNAKLAR GĠRDĠLER SÜREÇLER ÇIKTILAR MÜġTERĠ Pratisyen Tıp uzmanı Kardiyoloji asistanı Kardiyoloji uzmanı Hemşire Radyoloji teknisyeni Hasta Acil Perkütan Koroner Müdahale (PKM) / Seçilen Perkütan Koroner Müdahale (PKM) Tedavi Edilmiş Hasta Stabil Hasta Hasta 14

15 1. Tanımlama Tedavi edilmiģ hasta ve stabil hasta, koroner stent uygulaması sürecinde baģarının göstergesi olarak görülür. Acil vakalarda zaman en kritik parametre olduğu için süreç, acil Perkütan Koroner Müdahale (PKM) ve isteğe bağlı seçilen Perkütan Koroner Müdahale (PKM) arasında farklılık gösterir (Tablo 1). Diğer taraftan isteğe bağlı PKM den önce deneyim ve radyoloji teknisyeninin becerisi, ilgili doktorun fikri, medikal pratisyenin konsültasyonu ve hastanın tercihi arasında her zaman anlaşılması güç bir denge vardır. 15

16 1. Tanımlama Uygulamayı başarıyla tamamlamak için proje takımı ilk olarak kadroyu dinleyerek kaliteye ulaşmada kritik (Critical-to-Quality) faktörleri belirler. Bu faktörlerin hedef üzerinde etkileri olabilir. 16

17 2. Ölçme Araştırmamızda Altı Sigma çalışması için seçilen kriterler: 1. Bölümde gerçekleģtirilen koroner stent uygulamalarının toplam sayısı 2. Komplikasyonların sayısı 2011 ve 2012 yıllarında toplam 24 aylık periyod boyunca proje takımı günlük olarak bilgi toplamıştır. 17

18 2011 OCAK ġuba T TABLO 2. Hastaların Aylık Dağılımı MART NĠSAN MAYIS HAZĠR AN TEM MUZ AĞUS TOS EYLÜ L EKĠM KASIM ARAL IK TOP LAM Acil PKM Seçmeli PKM Toplam PKM Günlük Ortalama PKM OC AK ġuba T MART NĠSAN MAYIS HAZĠR AN TEM MUZ AĞUS TOS EYLÜ L EKĠM KASIM ARA LIK Acil PKM TOPLA M Seçmeli PKM Toplam PKM Günlük Ortalama 18 PKM

19 2. Ölçme Oluşan komplikasyonlar not edilmiştir. Proje takımı 13 tip oluşan komplikasyon belirlemiş ve bu komplikasyonları operasyondan sonra oluşma sürelerine göre akut, sub-akut veya kronik olarak sınıflandırmıştır (Tablo 3). 19

20 TABLO 3. Komplikasyon Türleri Komplikasyon Türü Komplikasyon Akut Sub-akut Kronik Tip 1 Radyasyon Kaynaklı Cilt Hasarı X Tip 2 Tip 3 X IĢını Maruziyetinden Gelen YaĢam Süresi Riski Felç Ve Uzun Dönemli Engelliliğe Neden Olabilen Ġnme X X X Tip 4 Tip 5 Koroner Arteri Tekrar Açmak Ġçin Acil Operasyon Koroner Arterdeki Yırtılma Veya Delik Nedeniyle Veya Kanama Kaynaklı Kalp Krizi X X Tip 6 Farklı Ġlaca KarĢı Olumsuz Reaksiyon Kaynaklı Kalp Krizi Tip 7 Kalp Ritim Bozukluğu X X X Tip 8 Boyama Metoduna KarĢı Ufak Alerjik Reaksiyonlar X X Tip 9 Boyama Metoduna Bağlı Böbrek ĠĢlev Kaybı X Tip 10 Kasıktaki Delik Bölgesindeki Damarlarda Hasar X X Tip 11 Kan Ġnceltici Tabletlerle Baglı Ġlk Bir Ay Ġçinde Stentte Ani Kapanma X Tip Tip 13 Kasık Delinme Yerinde Büyük Morarma Veya ġiģme Restenoz (Damarın Tekrar Daralması) X X X X

21 3. Analiz Proje takımı her bir komplikasyonun oluşma ihtimalini analiz etti (Tablo 5) ve bunları Tablo 4'teki etkenlerle ilişkilendirdi. Analiz, Tür 8, 12, 13 ve 11'in acil PKM en sık oluşan komplikasyonlar olduğunu ortaya çıkardı. Oysa Tür 8'in ve 13'ün isteğe bağlı seçilen PKM sıkça tecrübe edildiği saptanmıştı. Her iki durumda da, Tür 1 ve 2 nadir olarak gözlenmiştir (Tablo 5). 21

22 3. Analiz Daha sonra bu etkenleri, komplikasyonlara neden olma sıklıklarına göre ''önemli ve az sayıda'' ve ''önemsiz ve çok sayıda'' olarak sınıflandırmışlardır. ''Önemli ve az sayıda'' etkenler başka bir deyişle stent uygulamasının başarılı olmasında en büyük etkiye sahip etkenlerin şunlar olduğu belirlenmiştir: 1.Öncesinde bypass operasyonu ve PKM yapılmıģ olması 2.Kadronun deneyimi (kardiyoloji uzmanı, radyoloji teknisyeni gibi) 3.Damar kalitesi 4.Damar çapı 5.Görüntü kalitesi 6.Stent kalitesi 7.Balon kalitesi 22

23 3. Analiz Bu komplikasyonların faktörleri (etkenleri) ve ana nedenleri türlerine göre çizelgeye dökülmüştür (Tablo 4). 23

24 Faktörler Ölçüm Malzeme Personel Hasta TABLO 4. Komplikasyonların Etkenleri ve Kök Nedenleri Kök Nedenleri Komplikasyon Türü Hastalıkların Evresi X X X Damar Kalitesi X X X X X X X Damar Çapı X X X Damar Tıkanıklığının Yeri/Türü/Konumu X X X X Stent Kalitesi X X Balon Kalitesi X X Kateter Kalitesi X X X X Kılavuz-Kablonun Kalitesi X X Kontrast Ġlacın Türü /Farklı Ġlaç Türü X X X Denetim X X X Deneyim X X X X X Egitim X X X X Eş Zamanlı Hastalıkların Varlıgı X X X X Miyokard Performans X X Hastanın Saglık Durumu X X X X X X X X X Önceki Bypass Ameliyatı Veya PKM Varlığı X X X Ekipman Radyoaktivite Düzeyi X X Anjiyografi Masasının Yönü X X Anjiyografi Masasının Açısı X X Görüntü Kalitesi X X Uygulama Yeri (Kol, Kasık Veya Bilek) X X Teknik24 Direkt Stentleme veya Balon Anjiyoplasti Öğr. Gör. Sonrası Gamze KAĞAN Stentleme veya Stentleme Sonrası Balon Anjiyoplasti X X X X

25 3. Analiz Bu analiz, ''önemsiz çok sayıda'' etkenlerin; personelin eğitimi, denetimi, eşlik eden hastalıklar, hastanın genel sağlık durumu, hastalığın safhası, kateter kalitesi, kılavuz kablo kalitesi, farklı ilaç türü, yön, açı, radyoaktivite seviyesi, uygulama yeri (kol, kasık veya bilek), direkt stent uygulaması, balon anjiyoplasti sonrası stentleme ve stentleme sonrası balon anjiyoplasti olduğunu da göstermiştir. Bu etkenlerin, koroner stent uygulamasının başarısında daha az etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle proje takımı süreci yönetmek için ''önemli az sayıda'' etkenlere odaklanmıģtır 25

26 3. Analiz 24 aylık sürede oluşan her bir komplikasyonun toplam sayısı ve sıklığı Tablo 5'te verilmiştir. Proje takımı, ekteki formülden güncel Milyon Fırsatta Hata Sayısı (MFHS) ve ayrı ayrı isteğe bağlı ve acil PKM lerden oluşan her bir komplikasyon türünün sigma seviyelerini hesapladı (Tablo 5). 26

27 TABLO 5 - Komplikasyonların Toplam Sıklık, Milyon Fırsatta Hata Sayısı (DPMO) ve Sigma Seviyeleri Komplikasyon Türü Görülme Sayısı (Olasılık) (Acil PKM) Milyon Fırsatta Hata Sayısı (DPMO) (Acil PKM) Sigma Seviyesi (Acil PKM) Görülme Sayısı (Olasılık) (Seçilen PKM) MFHS (Seçilen PKM) Sigma Seviyesi (Seçilen PKM) Tip 1 1 (0,086%) (0.035%) 350 4,89 Tip 2 2 (0.17%) (0.10%) ,59 Tip 3 13 (1.11%) (0.31%) ,24 Tip 4 15 (1.29%) (0.17%) ,43 Tip 5 11 (0.94%) (0.63%) ,99 Tip 6 2 (0.17%) (0.77%) ,92 Tip 7 58 (4.99%) (3.82%) ,27 Tip (30.14%) (28.36%) ,07 Tip 9 22 (1.89%) (0.99%) ,83 Tip (23.22%) (4.42%) ,2 Tip (9.47%) (6.01%) ,05 Tip (17.65%) (5.09%) ,14 27 Tip (29.8%) (19.26%) ,37

28 TABLO 5 - Komplikasyonların Toplam Sıklık, Milyon Fırsatta Hata Sayısı (MFHS) ve Sigma Seviyeler En yüksek sigma seviyeleri, her iki PKM durumu için Tür 1'den sağlandı. En düşük sigma seviyeleri, her iki PKM durumu için Tür 8'de görülmüştür. 4.00'ten daha düşük sigma seviyeleriyle isteğe bağlı PKMlerde ikaz veren komplikasyonların; Tür 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ve 5 olduğu görüldü. Aynı şekilde acil PKMlerde bunların Tür 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,5, 4 ve 3 olduğu görüldü. Bunlar oranlarının büyük ölçüde azaltılması gereken komplikasyonlardır. 28

29 4. ĠyileĢtirme Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA) Koroner stent yerleģtirme iģleminin risk değerlendirmesi hata modu ve etki analizi tarafından yapıldı. Proje ekibi HTEA yı süreci birbirinden bağımsız basamaklara ayırmak için kullandı. Komplikasyon eğilimleri ve sonuçları 24 aya yakın bir sürede takip edilerek kaydedildi. Komplikasyonlara; bunların sonuçlarının ne kadar ciddi olduğuna, önceliğine (yani ağrı şiddet skoru), ne sıklıkla oluģtuğu (olasılık skoru) ve nasıl kolayca tespit edilebilir olduğuna göre öncelik verildi. 29

30 4. ĠyileĢtirme TABLO 6. Ciddiyet Skorları Ciddiyet Skoru Komplikasyon Sonucu Kalıcı Zarar Geçici Zarar Zarar Verme Potansiyeli Olması Zararsız Tehlike analizi; hata belirten etki ve bunların neden ve etkilerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Proje ekibi her komplikasyonun şiddetini ve atanan puanlarını belirledi. Her komplikasyon şiddeti 1-4 arasında puanlandı. 30

31 4. ĠyileĢtirme Her komplikasyon türü için tehlike puanı, olasılık skoru ve ağrı şiddet skoru çarpılarak hesaplandı. Sonuç olarak, bir HTEA tablosu çizilmiştir (Tablo 7). 31

32 Komplikasyon Türü Ciddiyet Skoru TABLO 7. HTEA Tablosu Tehlike Analizi Karar Ağacı Analizi Olasılık Skoru Tehlike Skoru Kritik? Saptana Acil PKM Seçilen PKM Acil PKM Seçilen PKM bilir? Komplikasyon Sonrası Tedavi Tip Evet Evet Pansuman Tip Evet Evet Ġlaç Tedavisi Tip Fizyoterapi ile Tedavi Nörolojik ve / veya Evet Evet Rehabilitasyon Tedavisi Tip Evet Evet Ameliyat Tip Evet Evet Ameliyat Tip Evet Evet Ġlaç Tedavisi Tip Evet Evet Ġlaç Tedavisi Evet Evet Ġlaç Tedavisi Tip 8 Tip Evet Evet Diyaliz (Geçici) Tip Evet Evet Cerrahi veya konservatif tedavi Tip Evet Evet Başka bir anjiyoplasti türü ile tedavi, veya en kötüsü cerrahi müdahale. Tip Evet Evet Cerrahi veya konservatif tedavi Tip Evet Evet Başka bir anjiyoplasti türü ile tedavi, ya da en kötüsü cerrahi müdahale. Tekrar daralma gelen arteri durdurmak için ilaç salınımlı stentlerin kullanımı. 32

33 TABLO 7. HTEA Tablosu Komplikasyonlar arasında, 3. Tür her iki koşul içinde en yüksek tehlike puanlarını vermiştir. 5.,6. ve 9. Tür de seçilen PKM ler hemen hemen eģit tehlikeli komplikasyonlardır. Acil PKM lerde, 2. Tür ve 4. Tür, aynı tehlike skorunu vermiştir. HTEA göre, 1. Türü her ikisi için de en az tehlikeli komplikasyon türüdür. 33

34 4. ĠyileĢtirme Proje takımı tüm süreci kontrol altına almak için her bir komplikasyon türü için önleyici ölçüler geliştirdi. Komplikasyonları azaltmak ve/veya yok etmek için düzeltici bir tedbir planını (Tablo 8) uygulamaya koydular. 34

35 Komplikasyon Türü Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tablo 8. Düzeltici Tedbir Planı -Anjiografi cihazını periyodik olarak kalibre et. Önlemler ve Tedbirler - Anjiografi cihazını periyodik olarak kalibre et. - Anjiografi cihazında radyoaktivite seviyesini izle (doz ölçümü vasıtasıyla). -Nörolojik riskler taģıyan hastaları analiz et. -Kan sulandırıcı ilaçları ayarla. -Ġnme/felç riskine karģı yüksek riskli hastaları analiz et. -Koroner anjiyografi ve PKM için uygun ve doğru stent kullan. Tip 5 -Koroner anjiyografi ve PKM için uygun ve doğru stent kullan. Tip 6 Tip 7 Tip 8 Tip 9 -Tanısal tesler ile alerjik hastaları belirle ve PKM öncesi, önleyici ilaçlar kullanarak tedavi et. -Uygun malzemeler kullan. -PKM öncesi, ritim bozuklukları olan hastaları analiz ve tedavi et. -Tanısal tesler ile alerjik hastaları belirle ve PKM öncesi, önleyici ilaçlar kullanarak tedavi et. -Kontrast ilacı herbir hastaya spesifik Ģekilde uygula. -Böbrek problem olanları belirle ve onları uygun sıvılarla takviye yap. Tip 10 Tip 11 Tip Tip 13 -Uygun ve düzgün malzeme kullan. -Kasık üzerine yeterli zaman içinde kompres uygula. -Doğru, uygun ve düzgün malzeme kullan. -PKM öncesi ilaç tedavisi uygula. -Uygun ve düzgün malzeme kullan. -Kasık üzerine yeterli zaman içinde kompres uygula. -Stent türünü doğru seç.

36 TABLO 8. Düzeltici Tedbir Planı Anjiyografi prosedürü boyunca bazı hastalar, kullanılan kontrast maddeye karşı alerjik bir reaksiyon gösterir. Buna ek olarak anjiyografi işlemi sırasında kullanılan X-ray ışınları aracılığıyla radyasyona maruz kalındığı için bazı hastalarda cilt alerjileri de oluşabilir. Maruz kalınan radyasyonu kontrol edebilmek ve zararı en aza indirmek için görevli personel ve hastalar, maruziyeti tespit eden radyasyon ölçerler kullanmaya ve vücudu koruyan önlükler giymeye baģladılar. 36

37 TABLO 8. Düzeltici Tedbir Planı Kronik böbrek hastası olan hastaların böbrekleri, böbrek anjiyogramı sırasında kullanılan kontrast madde nedeniyle daha fazla zarar görür. Hastanın hastalık geçmiģini dikkatlice öğrenmek, işlemden önce gerekli tanı testlerini yapmak ve böbrek hastası olan hastaların iģlemden önce bol su içmesi gibi iyileģtirmeler uygulanmaktadır. 37

38 TABLO 8. Düzeltici Tedbir Planı Elde edilen verilerden yola çıkarak proje takımı, kullanılan iyonik kontrast maddenin komplikasyon oluşumunda güçlü bir etkisi olduğunu saptadı. Daha pahalı olmasına rağmen iyonik olana kıyasla daha az toksik olduğu için non-iyonik olan kontrast maddeyi öneriyorlar. Kardiyoloji uzmanlarının yanlıģ stent seçimi ve düģük görüntü kalitesi gibi sorunlar, yüksek teknoloji ekipmanın alımıyla aģılabilir. Yeni ekipman incelenen hasar görmüş damarın çapına göre stent türünü ve sayısını otomatik olarak belirler. 38

39 TABLO 8. Düzeltici Tedbir Planı Takım, tecrübesiz radyoloji teknisyenlerinin, PKMnin daha uzun sürmesine ve daha fazla radyasyon maruziyetine neden olduğunu da belirlemiştir. Anjiyografi ekipmanı üzerinde teknik olarak alıģtırma yapmaları gerekir. Ekipman, kullanımı boyunca uygun kalibrasyon seviyelerini ve görüntü kalitesini sağlamak için öncelikli olarak düzgün bir şekilde kalibre edilir ve düzenli çalışması için programlanır. 39

40 5. Kontrol Evresi Bu evre genel iģ akıģındaki iyileģtirmelerin kurulmasıyla ve çalıģır halde görünmesiyle baģlar. Standart haline getirilmiş değişikliklerin kurumsallaştırılmasını, görevli personelin iyileştirmeleri iyi bir şekilde kavramasını ve kaliteye ulaşmada kritik (KKF) faktörlere odaklanmalarını sağlar. Görevli personel veri toplamaya ve süreci denetlemeye devam eder. Bu nedenle günlük ve aylık komplikasyonların ortalama sayısını ve sürecin sigma seviyesini ölçmek için Minitab (istatiksel bir yazılım) kullanırlar. 40

41 5. Kontrol Evresi Süreçteki değişkenliği saptamak ve sürecin kontrol altında olup olmadığını kontrol etmek için günlük olarak kontrol diyagramları düzenlerler. ĠyileĢtirmenin sürekliliğini sağlamada en kritik olan evredir ve uygulanan altı sigma stratejileri için ayırt edici bir öğedir. Sonuç olarak iyileştirilen sistemin yararları ve yeni güvenli yapı kardiyoloji bölümünde kurumsallaştırılır. 41

42 SONUÇ Bu çalışma Altı Sigma prensiplerinin koroner stent uygulaması sürecinde nasıl uygulanabildiğini gösterir. TÖAĠK (Tanımla-Ölç-Analiz et-ġyileştir-kontrol et) iyileştirme döngüsünün kardiyoloji bölümlerinde uygulanması ihtiyacını destekler. Önerilen uygulama günlük olarak ölçme, kayıt altına alma, karģılaģtırma ve bilgiyi rapor etmeyi içerir. Bu, görevli personelin sürekli iyileştirme süreci hakkında devamlı olarak denetleme yapmasını ve tekrar tekrar düģünmesini mümkün kılar. Ġyileştirmelerin operasyon güvenliği, maliyet ve hastaların yaģam kalitesi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. 42

43 SONUÇ Takım tarafından belirlenen Altı Sigma uygulamasıyla beraber en az iyileģtirme sağlanan, en sık rastlanan ve en zor 3 komplikasyon şunlardır; 1. ĠĢlem süresince önemli kardiyak/koroner olumsuzlukların oluģumu, 2. Altı ay içinde Restenoz (damar daralması) oluģumu, 3. Ġnce damarlardaki uzun lezyonların tedavisi. Bunların sigma seviyesini olumsuz olarak etkilediği düşünülür ve Altı Sigmanın kardiyoloji bölümlerinde kabulü daha düşüktür. 43

44 KAYNAKLAR Al Suwaidi, J., Berger ve P.B., Holmes, D.R. (2000), Coronary artery stents, The Journal of the American Medical Association, 284(14), Brikalis, E.S., Banerjee, S. ve Berger, P.B. (2007), Perioperative management of patients with coronary stents, Journal of the American College of Cardiology, 49(22), Buck, C. (2001), Application of Six Sigma to reduce medical errors, Annual Quality Congress Proceedings, April 11-15, Charlotte, 55, Cherry, J. ve Seshadri, S. (2000), Six Sigma: using statistics to reduce process variability and costs in radiology, Radiology Management, November/December, Crawford, M.H., Di Marco, J.P ve, Paulus, W.J. (2005), Cardiology, United Kingdom: Mosby Elsevier Limited. Elberfeld, A., Goodman, K. ve Van Kooy, M. (2004), Using the Six Sigma approach to meet quality standards for cardiac medication administration, Journal of Clinical Outcomes Management, 11(8), Frankel, H.L., Crede, W.B., Topal, J.E., Roumanis, S.A., Devlin, M.W. ve Foley, A.B. (2005), Use of corporate Six Sigma performance improvement strategies to reduce incidence of catheter-related bloodstream infections in a surgical ICU, Journal of the American College of Surgeons, 201(3), Gupta, A., Koch, P. ve Liu, X.C. (2012), Evaluate medical device design robustness by combining statistical and probabilistic tools with Finite Element Analysis, SIMULIA Community Conference, May 15-17, Rhode Islands, 1-8. Howard-Alpe, G.M., De Bono, J., Hudsmith, L., Orr, W.P., Foex, P. ve Sear, J.W. (2007), Coronary artery stents and noncardiac surgery, British Journal of Anaesthesia, 98(5), Kaufmann, B.A., Kaiser, C., Pfisterer, M.E. ve Bonetti, P.O. (2010), Coronoary stent infection: A rare but severe complication of PCI, Swiss Medical Weekly, 135(33-34), Kelly E.W. (2010), Six Sigma process utilization in reducing door-to-baloon time at a single academic tertiary care center, Progress in Cardiovascular Diseases, 53(3), LeBlanc, F., McLauglin, S., Freedman, J., Sager, R. ve Weissman, M. (2004), A Six Sigma approach to maximizing productivity in the cardiac cath lab, Journal of Cardiovascular Management, 15(2),

45 KAYNAKLAR Mehrjerdi, Y.Z. (2011), Six-Sigma: Methodology, tools and its future, International Journal of Assembly Automation, 31(1), Miller, M.J., Ferrin, D.M. ve Szymanski, J.M. (2003), Simulating Six Sigma improvement ideas for a hospital emergency department, Proceedings of the IEEE Winter Simulation Conference, New Orleans, December 7-10, 2, Nevalainen, D., Berte, L., Kraft, C., Leigh, E., Picaso, L. ve Morgan, T. (2000), Evaluating laboratory performance on quality indicators with the Six Sigma scale, Archives of Pathology and Laboratory Medicine, 124(4), Nordmann, A.J., Briel, M. ve Bucher, H.C. (2006), Mortality in randomized controlled trials comparing drug-eluting vs. bare metal stents in coronary artery disease: A meta-analysis, European Heart Journal, 27(23), Park, S.H. ve Antony, J. (2008), Robust Design for Quality Engineering and Six Sigma, New Jersey: World Scientific Publishing. Pexton, C. ve Young, D. (2004), Reducing surgical site infections through Six Sigma and Change Management, Patient Safety and Quality Healthcare, 1(1), 1-8. Schoonhoven, M., Kemper, B.P.H., Brilleman, M.I. ve Does, R.J.M.M. (2010), Quality quandaries: Streamlining the path to optimal care for cardiovascular patients, Quality Engineering, 23, Seidensticker, P.R. ve Hoffman, L.K. (2008), Dual source CT imaging, Germany: Springer Medizin Verlag Heidelberg. Taner, M.T. (2013), Application of Six Sigma Methodology to a cataract surgery unit, International Journal of Health care Quality Assurance, 26(8), Taner, M.T., Sezen, B. ve Atwat, K.M. (2012), Application of Six Sigma Methodology to a diagnostic imaging process, International Journal of Health Care Quality Assurance, 25(4), Taner, M.T., Sezen, B. ve Antony, J. (2007), An overview of Six Sigma applications in healthcare industry, International Journal of Health Care Quality Assurance, 20(4),

46 46

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:.....

Detaylı

Koroner Arter Hastalıkları ve Tedavisi

Koroner Arter Hastalıkları ve Tedavisi Koroner Arter Hastalıkları Koroner Arter Hastalığı Kalp damarlarında ateroskleroz dediğimiz damar sertliği durumu gelişmesidir. Kalp damarlarının (aslında tüm damarların) iç yüzünü kaplayan endotel dediğimiz

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALP KATETERİZASYONU VE ANJİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALP KATETERİZASYONU VE ANJİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALP KATETERİZASYONU VE ANJİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:....

Detaylı

Koroner Arter Bypass BR.HLİ.90

Koroner Arter Bypass BR.HLİ.90 Arter Bypass BR.HLİ.90 arter bypass ameliyatı, en sık yapılan kalp ameliyatı tipidir. Kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler zaman içinde çeşitli risk faktörleri ile etkilenerek daralabilir ya da

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerinde SGK anlaşması geçerli olup, diğer bölümlerimizde özel sağlık sigortanızı kullanabilir veya bireysel ödeme yapabilirsiniz. Özel TOBB ETÜ Hastanesi

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS B Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Tedavi planları,esas olarak mühendislik alanında geliştirilen ve kullanılan bir yöntemdir. * Sağlık hizmetlerinde

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERİFERİK ARTER HASTALIĞININ GİRİŞİMSEL (BALON VE STENT İLE) TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:.....

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Uygulama Hataları. Prof. Dr. Sinan ÇAVUN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Uygulama Hataları. Prof. Dr. Sinan ÇAVUN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Uygulama Hataları Prof. Dr. Sinan ÇAVUN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İLAÇ YÖNETİMİ Tüm ilaçlar tehlikelidir ama bazıları yararlıdır AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Gamze KAĞAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Gamze KAĞAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Gamze KAĞAN 2. Doğum Tarihi: 29.06.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Atatürk Üniversitesi 2014- Lisans

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

Anjiyografi Bilgilendirme Formu

Anjiyografi Bilgilendirme Formu Anjiyografi Bilgilendirme Formu BR.HLİ.082 Koroner anjiyografi nedir? Koroner anjiyografi, özel bir kamera ile kalbinizin atar damarlarının röntgen film çekimi ile incelenmesidir. İşleminiz kateter laboratuvarında

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI Uzm. Dr. Orkun TOLUNAY Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/6 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Alerji Bilim Dalı, 0-18 yaş grubu ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu;

KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu; KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu; Kawasaki hastalığı sebebi bilinmeyen ateşli çocukluk çağı hastalığıdır. Nadiren ölümcül olur. Hastalık yüksek ateş, boğazda ve dudaklarda

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları Doç. Dr. Onur POLAT Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları 2 Mortalite - Morbidite %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar,

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

STE. Dr. Ali Uzan. Acil Tıp Anabilim Dalı

STE. Dr. Ali Uzan. Acil Tıp Anabilim Dalı ACĐL L SERVĐSTE STE TRĐAJ Dr. Ali Uzan Acil Tıp Anabilim Dalı Triaj Fransızca Seçmek Sınıflamak Türlerine göre ayırmak manasına gelir Đlk kez II. Dünya Şavaşında yaralı askerlere gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

NÜTRİSYONDA YALIN VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM Dyt.Veysel Ciğerli 13.06.2015

NÜTRİSYONDA YALIN VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM Dyt.Veysel Ciğerli 13.06.2015 NÜTRİSYONDA YALIN VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM Dyt.Veysel Ciğerli 13.06.2015 Nütrisyon Nütrisyon: İnsanların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerini dışarıdan sağlamaları

Detaylı

Süreç Analizi & İyileştirme (ISE 515) Ders Detayları

Süreç Analizi & İyileştirme (ISE 515) Ders Detayları Süreç Analizi & İyileştirme (ISE 515) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Süreç Analizi & İyileştirme ISE 515 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

Altı Sigma Nedir? www.kimyageriz.biz

Altı Sigma Nedir? www.kimyageriz.biz Altı Sigma Nedir? Sigma,bir prosesteki değişkenliği ölçen ortalamadan standart sapma olarak da bilinir.altı sigma yaklaşımı,ölçüm aracı olarak ünite başına hata sayısı(defects per unit,(dpu)) ı kullanır.ünite

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından safra yollarımda tümör

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

Sevgi ve Saygılarımla Prof.Dr.Nuray ENÇ Editör

Sevgi ve Saygılarımla Prof.Dr.Nuray ENÇ Editör EDİTÖRDEN Sayın meslektaşlarım, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Maalesef yeterli sayıda yazı bizlere iletilmediği için hedeflediğimiz düzen ve sıklıkta yayım yapamıyoruz. Sizlerin kardiyovasküler

Detaylı

KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ PERKUTAN KORONER GĠRĠġĠMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVĠSĠ) ĠÇĠN HASTA BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM (RIZA) BELGESĠ

KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ PERKUTAN KORONER GĠRĠġĠMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVĠSĠ) ĠÇĠN HASTA BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM (RIZA) BELGESĠ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ PERKUTAN KORONER GĠRĠġĠMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVĠSĠ) ĠÇĠN HASTA BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM (RIZA) BELGESĠ HASTANIN Adı Soyadı Protokol Numarası Doğum Tarihi Telefon Numarası Adresi

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Yakup KARA A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi Risk Değerlendirmesi İlgili Mevzuat

Detaylı

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG.

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? R Ö N T G

Detaylı

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR Son yıllarda dünyada meydana gelen hızlı gelişme ve değişmeler her alanda olduğu gibi sağlık bakım sistemi üzerinde de etkisini göstermektedir. Toplum, nüfus özellikleri, ekonomi,

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

HASTANESİ MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİ (MİTRAL KAPAĞI BALON İLE GENİŞLETME TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİ (MİTRAL KAPAĞI BALON İLE GENİŞLETME TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİ (MİTRAL KAPAĞI BALON İLE GENİŞLETME TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:.....

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 04/02/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: DR9 1.2. Madde veya karisim ile ilgili geçerli

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU FORM-1 TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:.....

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI

2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI 2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI Kalite Yönetimi DÖF Sonuçlandırma Oranı Gülistan UYAR Acil Durum Yönetimi Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, karaciğer ana

Detaylı

Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası

Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası Ocak 2013 Müfredat özeti NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası (Ocak 2013 Yapı Müfredat, üç üniteden oluşmaktadır.

Detaylı

TEDAVİDE HATASIZLAŞTIRMA VE YALIN. Prof.Dr. Ömer Faruk BİLGEN Medicabil / BURSA

TEDAVİDE HATASIZLAŞTIRMA VE YALIN. Prof.Dr. Ömer Faruk BİLGEN Medicabil / BURSA TEDAVİDE HATASIZLAŞTIRMA VE YALIN Prof.Dr. Ömer Faruk BİLGEN Medicabil / BURSA Giriş Önce zarar vermeyeceksin Primum non nocere Hippocrates of Kos Giriş Hatalar sıklıkla özensiz ya da dikkatsiz çalışmalar

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

.. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT İN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

.. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT İN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ .. HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT İN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

İNTİHAR DAVRANIŞINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ ve İNTİHARIN ÖNLENMESİ. Dr Çiğdem Aydemir

İNTİHAR DAVRANIŞINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ ve İNTİHARIN ÖNLENMESİ. Dr Çiğdem Aydemir İNTİHAR DAVRANIŞINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ ve İNTİHARIN ÖNLENMESİ Dr Çiğdem Aydemir AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı: ----------------- Konuşmacı: ----------------- Danışman: ----------------- OLGU D.F. 69

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 7 Kasım 2007 ULUSLARARASI DİYABET TEDAVİ PRATİKLERİ KAYIT ÇALIŞMASI NIN (IDMPS) TÜRKİYE SONUÇLARI HEDEF TEDAVİ KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ Uluslararası

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA)

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA) DABİGATRAN (PRADAXA) NE İÇİN KULLANILIR? Dabigatran (PRADAXA) pıhtıönler ilaç grubundadır. Halk arasında kan sulandırıcı ilaç olarak bahsedilen ilaçlardan bir tanesidir. Kan damarları içerisinde pıhtı

Detaylı

KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ PERĠFERĠK ARTER HASTALIĞININ GĠRĠġĠMSEL (BALON VE STENT ĠLE) TEDAVĠSĠ ĠÇĠN HASTA BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM (RIZA) BELGESĠ

KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ PERĠFERĠK ARTER HASTALIĞININ GĠRĠġĠMSEL (BALON VE STENT ĠLE) TEDAVĠSĠ ĠÇĠN HASTA BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM (RIZA) BELGESĠ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ PERĠFERĠK ARTER HASTALIĞININ GĠRĠġĠMSEL (BALON VE STENT ĠLE) TEDAVĠSĠ ĠÇĠN HASTA BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM (RIZA) BELGESĠ HASTANIN Adı Soyadı Protokol Numarası Doğum Tarihi Telefon Numarası

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı