Journal of Endourology, December 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Endourology, December 2011"

Transkript

1 Journal of Endourology, December Fractured Retained Ureteral Stent in a Patient Lost to Follow-up Takipten kaybolan bir hastada unutulmuş kopuk stent Kiavash Nikkhou, B.S., Hristos Z. Kaimakliotis, M.D., and Dinesh Singh, M.D. Section of Urology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut. Takipten kaybolan bir hastada içerde bırakılmış olan stentler ürologlar için zorlu vakalardır. Hastalar tekrarlayan böğür ağrısı, piyelonefrit, stent migrasyonu veya enkrustasyonu ile ve böbrek yetmezliğiyle sonuçlanacak obstrüksiyon ile başvurabilirler. Nadiren uzun yerleştirme süreleri stentlerin parçalanmalarına yol açabilir. Burada, 5 yıldır takipten kaybolan ve karşı taraftaki renal kolik sebebiyle başvuran bir hastadaki unutulmuş, kopuk stent vakasını sunuyoruz. 2- Factors Affecting Operative Time During Percutaneous Nephrolithotomy: Our Experience with the Complete Supine Position Perkütan nefrolitotomi esnasında operasyon zamanını etkileyen faktörler: Tamamen supin pozisyondaki tecrübelerimiz Siavash Falahatkar, M.D., Keivan Gholamjani Moghaddam, M.D., Ehsan Kazemnezhad, Ph.D., Ahmad Enshaei, M.D., Ahmad Asadollahzade, M.D., Alireza Farzan, M.D., Reza Shahrokhi Damavand, M.D., Hamidreza Baghani Aval, M.D., Somayeh Khodabakhsh, M.D., and Samaneh Esmaeili, B.S. Urology Research Center, Razi Hospital, Guilan University of Medical Science, Rasht, I.R. Iran.

2 Amaç: Operasyon zamanı, cerrahi sonuçları, operasyon ile ilgili ve dolaylı olarak anestezi ile ilgili komplikasyonları etkileyebilmektedir. Tamamen supin pozisyonda perkütan nefrolitotomide operasyon zamanını etkileyen değişkenleri araştırdık. Hastalar ve Metod: Tek bir cerrah tarafından tamamen supin pozisyonda PCNL yapılan 120 hastanın datalarını gözden geçirdik. Yaş, seks, BMI, operasyon öncesi serum kreatinin ve hemoglobin değerleri, özgeçmiş (taş cerrahisi, SWL, hipertansiyon, diyabet), taş ( taraf, opaklık, yük, kompleksite) giriş için görüntüleme, giriş için kaliks, girişlerin sayısı ve tüpsüz yaklaşım ile operasyon zamanı arasındaki korelasyon tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel testler ile değerlendirildi. Bulgular: Ortalama operasyon süresi ± dakikaydı. Tek değişkenli analizde, yaş, seks, BMI grupları, hipertansiyon, diyabet, önceki taş cerrahisi, ve SWL, taşın opaklığı, operasyon tarafı, tractların sayısı ve tüpsüz yaklaşımın operasyon süresi üzerine etkisi yoktu. BMI (p=0.029, negatif korelasyon), taş yükü (p=0.001, pozitif korelasyon), giriş için görüntüleme (p=0.01, floroskopi, ultrasonografi), giriş için kaliks (p=0.035, üst >alt>orta) ve muhtemelen kompleks taşlar (p=0.057, kompleks>non-kompleks) operasyon zamanı üzerine etkili faktörlerdi. Çoklu lineer regresyon, BMI (p=0.000, negatif korelasyon), taş yükü (p=0.005, pozitif korelasyon), giriş için görüntüleme (p=0.00, floroskopi < ultrasonografi), giriş için kaliks (p=0023) ile operasyon zamanı arasında ilişki saptadı. Alt kaliks girişlerinde ortalama operasyon zamanı, üst kaliks (p=0.22, anlamlı) girişlerine göre daha düşük ve orta kaliks girişlerine göre daha yüksek (p=0.930, anlamlı değil) olarak saptandı. Sonuç: BMI, Taş yükü, giriş için görüntüleme ve giriş için kaliks, tamamen supin pozisyonda PCNL de operasyon zamanını etkileyen etkili parametrelerdir. BMI grupları, geçirilmiş taş cerrahisi ve SWL, girişlerin sayısı ve tüpsüz yaklaşımın operasyon zamanı üzerine etkisi yoktu. 3- Factors Determining Fluoroscopy Time During Ureteroscopy Üreteroskopide Fluoroskopi Süresini Etkileyen Faktörler Philippe D. Violette, M.D., Konrad M. Szymanski, M.D., MPH, Maurice Anidjar, M.D., Ph.D., and Sero Andonian, M.D., M.Sc., FRCS(C) Division of Urology, McGill University Health Centre, Montreal, Quebec, Canada. Amaç: Bu çalışmanın amacı üreteroskopi sırasında maruz kalınan radyasyon miktarının öngörülmesidir. Hastalar ve Metod: Çalışmaya üreteroskopi ve lazer litotripsi planlanan 85 hasta dahil edildi. Her hasta için fluoroskopi zamanı (FT) radyoloji raporlarından ve klinik bilgiler de kayıtlardan incelendi. 9 hastanın datası çalışma dışında bırakıldı (3 onaylanmamış FT, 4 staghorn kalkül, bir ektopik böbrek, bir multipl üreter dalığı). Çalışmaya 76 hasta dahil edildi. FT yi öngörmek için univariant ve multivariant linear regresyon analizleri yapıldı.

3 Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların %65,8 i erkekti ve ortalama yaş 52,7 yıldı. Ortalama FT 183 saniye, operasyon süresi 68,4 ±29 dakikaydı. Ortalama taş büyüklüğü en büyük çapta 10±5 mm ydi. Hastaların büyük bir bölümünde (%50) böbrek taşı bulunmaktaydı. Hastaların %31,6 sında multipl taşlar bulunurken, taşların %22,3 ü radyolüsendi. Vakalar A ve B cerrahları arasında eşit olarak dağıtıldı ve bu hastaların %46 sında preoperative stent mevcuttu. Multivariant analizde artmış FT şunlarla bağıntılı çıktı: Cerrah A (vaka başına ek 104 saniye, P<0.001), uzun cerrahi işlem (her 10 dk. için 14 sn, P < 0.001), erkek hastalar (prosedür başına 54 sn, P=0.02). Yaş, taş özellikleri, üreteral stent varlığı, taşsızlık sonucu FT ile bağıntılı bulunmadı. Sonuç: Cerrahın davranış şekli, cerrahi işlemin uzun sürmesi ve erkek cinsiyet FT süresi için öngörücü faktörler olarak bulundu. Bu çalışmada FT için taş özelliklerinin bir etkisi gözlenmedi. 4- Augmented Reality Visualization During Laparoscopic Radical Prostatectomy 4- Laparoskopik Radikal Prostatektomide Arttırılmış Gerçeklik uygulaması Tobias Simpfendörfer, M.D., 1,2 Matthias Baumhauer, Ph.D., 2 Michael Müller, Dipl.Inform.Med., 2 Carsten N. Gutt, M.D., 3 Hans-Peter Meinzer, Ph.D., 2 Jens J. Rassweiler, M.D., 1 Selcuk Guven, M.D., 4 and Dogu Teber, M.D. 1 1 Department of Urology, SLK-Kliniken Heilbronn, University of Heidelberg, Heilbronn, Germany. 2 German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany. 3 Department of General, Abdominal and Transplant Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg,Germany. 4 Department of Urology, Meram Medical Faculty, University of Selcuk, Konya, Turkey. Amaç: Bu çalışmada gerçek transrektal ultrasonografi (TRUS) ile elde edilmiş organ modellerini geliştirdiğimiz arttırılmış gerçeklik navigasyon sistemi ile gerçek bir radikal prostatektomi vakasındaki video görüntüsüne aktarıyoruz. Gerçek anatomi hakkındaki bu ek bilgiler ışığında, cerrahların daha iyi kararlar vermelerini sağlayabiliriz. Bu çalışma bu sistemin ilk in-vivo kullanımıdır. Materyal ve Metod: Bu sistemde uçları renkli iğneler, prostatın üstündeki doku açılır açılmaz prostatın içine yerleştirilmektedir. Bu navigasyon sistemiyle 3 boyutlu (3D) TRUS datası elde edildikten sonra, cerrahi navigasyon sistemiyle beraber laparoskopik görüntü devamlı şekilde takip edilmektedir. Bu sistem TRUS dan elde edilen 2 boyutlu ve cerrahi navigasyon sisteminden elde edilen 3 boyutlu görüntüleri birleştirerek gerçek zamanlı navigasyona yardımcı olmaktadır. Sistemde, TRUS ile elde edilen 3D görüntü ek bir monitörde normal laparoskopik görüntünün üstüne bindirilmektedir. Cerraha navigasyon sisteminin kılavuzluğu prostat, rektum duvarından dışarı alınana kadar devam etmektedir.

4 Son olarak navigasyon için kullanılan cihazlar organla beraber organ torbası içinde dışarı alınmaktadır. Bulgular: Cerrahi navigasyon sisteminin ilk insan in-vivo kullanımı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sistem tasarlandığı üzere ameliyat sırasında cerraha yardımcı olmuş ve işlem sonunda organla beraber navigasyon elemanları da dışarı alınmıştır. Doku deformasyonları halinde navigasyon iğnelerinin ilk konumları da bozulduğundan sistemde bu hata kendiliğinden fark edilerek cerrahın yanlış yönlendirilmesinden kaçınılabilinmiştir. Sonuç: İlk insan in-vivo navigasyon sisteminin uygulanabilirliği gösterilmiştir. TRUS ile elde edilen bilgi laparoskopi görüntüsünün üstüne bindirilerek görüntüdeki gerçeklik hissi arttırılmıştır. Bu sistemin hastaya yararının gösterilmesi için daha geniş serilere ihtiyaç vardır. 5- Percutaneous Antegrade Ureteral Stent Placement During Pediatric Robot-Assisted Laparoscopic Pyeloplasty Pediatrik robot yardımlı laparoskopik pyeloplasti sırasında perkütan antegrad ureteral stent yerleştirilmesi Paul H. Noh, M.D., W. Robert DeFoor, M.D., and Pramod P. Reddy, M.D. Division of Pediatric Urology, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio. Giriş ve Amaç: Robot yardımlı laparoskopik pyeloplasti daha sık kullanılır hale gelmiştir. Robotik kollar batın içerisinde iken intraoperatif stent yerleştirilmesi ve üreteral stent pozisyonunun belirlenmesi zor olabilir. Bu çalışmada morbiditesi düşük, güvenli bir perkütan antegrad stent yerleştirme tekniği sunulmaktadır. Hastalar ve Metod: Retrospektif geniş ölçekli vaka çalışması uygulandı. Hasta demografikleri, radyografik görüntüleme, intraoperatif detaylar ve cerrahi sonuçlar tıbbi kayıtlardan çıkarıldı. Karın duvarından 14G anjio kateteri yerleştirildi. Üreteral stent üreteropelvik bileşkeden ayrılmış üreterden aşağıya gönderilen kılavuz tel üzerinden ilerletildi. Stentin pozisyonu metilen mavisinin retrograd reflüsü ile konfirme edildi. Hastanın üretral kateteri saat boyunca çıkarılmadı. Bulgular: Kayıtların taranması sonucunda 29 hasta (15 erkek, 14 bayan) belirlendi. Ortalama yaş 10, ortalama takip süresi 14 aydı. Onbeş hastada sol, 14 hastada sağ tarafa işlem uygulanmıştı. İki hastada retrograd stent yerleştirilmesi gerekli oldu. Stenti doğru bir şekilde yerleştirmek için gereken ortalama zaman 5 dakikadan azdı. Postoperatif dönemde 1 hastada üretral kateterin yerinde tutulması ile düzelen ve perkütan drenaj gerektirmeyen idrar kaçağı oldu. Tüm stentler yaklaşık olarak postoperatif 4-6 haftada alındı. Bir hastada stent çıkarılması sırasında stentin retrograd olarak migre olduğu görüldü ve stent üreteroskopi ile çıkarıldı.

5 Sonuç: Robot yardımlı laparoskopik pyeloplasti sırasında perkütan yerleştirilen anjiokateterden antegrad üreteral stent yerleştirilmesi hızlı ve etkili bir tekniktir. Stent pozisyonu intraoperatif olarak hasta pozisyonunu değiştirmeden ve robotu hastadan ayırmadan mesaneyi metilen mavisi ile doldurarak belirlenebilir. 6- Hand-Assisted Laparoscopic Partial Nephrectomy Without Formal Collecting System Closure: Perioperative Outcomes in 104 Consecutive Patients Toplayıcı sistemin alışıldık olarak kapatılmadığı el yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi: 104 ardışık hastadaki perioperative sonuçlar Jason R. Bylund, M.D., 1 Curtis J. Clark, M.D., 2 Paul L. Crispen, M.D., 1 Chad A. LaGrange, M.D., 3 and Stephen E. Strup, M.D. 1 1 Division of Urology, University of Kentucky Chandler Medical Center and Veterans Affairs Hospital, Lexington, Kentucky. 2 Children's Hospital Medical Center of Akron, Akron, Ohio. 3 Division of Urologic Surgery, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska : Giriş ve Amaç: Açık tekniklerle benzer uygulamaların yapıldığı laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN), özellikle de toplayıcı sistem kapatılması; deneyimsiz laparoskopist için zor olabilir. Bu çalışmada basit bir el yardımlı yöntemle toplayıcı sistemi alışıldık olarak kapatmayan ve hemostaz için fibrin zamkı yaması kullanan tek bir cerrahın serisi retrospektif olarak incelenmiş, operatif sonuçlar ve komplikasyonlar bildirilmiştir. Hastalar ve Metod: Eylül 2003 ve Ocak 2009 tarihleri arasında el yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi (EYLPN) uygulanan 104 ardışık hasta belirlendi. Tekniğimizde tümör izolasyonu ve böbrek mobilizasyonundan sonra rutin hiler klampleme uygulanmaktadır. Kitlenin rezeksiyonundan sonra tümör yatağı içerisine fibrin zamkı yaması yerleştirilir ve destekleyici sütürlerle sağlamlaştırılır. Toplayıcı sisteme dikiş atılmamakta veya rezeksiyon sırasında toplayıcı sistem açılan hastalara üreter kateteri konulmamaktadır. Bulgular: Ortalama tümör çapı 2.8 cm (ortanca 2.5 cm, aralık cm) idi. Hiler klampleme ile sıcak iskemi zamanı ortalama 24.5 dakika (aralık dakika) idi. Ortalama kan kaybı 220 ml (aralık ml) idi ve 5 (%4.8) hastaya intraoperatif veya postoperatif transfüzyon yapıldı. Toplamda

6 hastaların %1.9 unda (n=2) ve toplayıcı sisteme girildiği dokümente edilen hastaların %4.3 ünde (2/47) idrar kaçağı oluştu. Her iki idrar kaçağı da sadece konservatif yaklaşımla düzeldi. Sonuç: Alışıldık toplayıcı sistem kapatılmasının uygulanmadığı EYLPN diğer serilerle benzer idrar kaçağı ve komplikasyon oranları ile güvenli ve etkili bir tekniktir. Bu teknik daha fazla sayıda üroloğun minimal invaziv parsiyel nefrektomi yapmasını veya işlemi potansiyel olarak daha kısa sıcak iskemi zamanı ile yapmalarını sağlayabilir. 7- Transumbilical Laparoendoscopic Single-Site Surgery: More Than 1-Year Experience in Radical Nephrectomy and Its Learning Curve Study Transumbilikal Laparoendoskopik Tek Port Cerrahisi: Radikal Nefrektomide 1 Yılı Aşkın Deneyim ve Öğrenme Eğrisi Çalışması Linhui Wang, Ph.D., M.D., * * Co-first authors Wang Linhui, Liu Bing, and Wu Zhenjie contributed equally to the article. Bing Liu, Ph.D., M.D., * Zhenjie Wu, M.D., * Qing Yang, Ph.D., M.D., Mike Hehir, M.D., Wei Chen, M.D., Zunli Xu, M.D., Liang Xiao, M.D., Fubo Wang, M.D., and Yinghao Sun, Ph.D., M.D. Department of Urology, Changhai Hospital, Second Military Medical University, Shanghai, China. Amaç: Bu çalışmanın amacı transumbilikal laparoendoskopik tek port (LESS) radikal nefrektomi (LESS-RN) deneyimimizi bildirmek ve öğrenme eğrisini değerlendirmektir. Hastalar ve Metod: Eylül 2009-Aralık 2010 tarihleri arasında soliter renal tümörü olan 18 ardışık hastaya transumbilikal LESS-RN uygulandı. Ölçülen parametreler ilk 9 hasta (grup A) ve son 9 hasta (grup B) bazında gruplandırıldı ve her iki grup aynı cerrahın konvansiyonel laparoskopik radikal nefrektomi uyguladığı ilk 9 ardışık hastadan oluşan kontrol grubu (grup C) ile karşılaştırıldı. Bulgular: İntraoperatif hemoraji nedeni ile konvansiyonel laparoskopik cerrahiye dönülen ve transfüzyon yapılan 1 hasta vardı. Grup A, B ve C için ölçülen ortalama parametreler sırasıyla şöyleydi: Yaş: 58.6, 57.2 ve 59.2 (p>0.05), Amerikan Anestezi Derneği skoru:1.9, 2.0 ve 2.0 (p>0.05), vücut kitle indeksi: 25.2, 23.5 ve 23.1 kg/m 2 (p>0.05), BT ile ölçülen lezyon çapı 5.0, 4.6 ve 6.2 cm (p=0.039), ciltten cilde operasyon süresi 191.6, ve dakika (p=0.000), kan kaybı 172.2, ve ml (p>0.05), insizyon uzunluğu 5.6, 5.9 ve 7.4 cm (p=0.000), hastanede kalış süresi

7 5.8, 5.8 ve 5.8 gün (p>0.05). En son takip döneminde, hiçbir hastada lokal nüks veya metastaz saptanmadı. Sonuç: Seçilmiş hastalarda, transumbilikal LESS-RN olumlu sonuçlarla güvenle uygulanabilir. Öğrenme eğrisi kesin olarak var olmakla birlikte, deneyimli bir laparoskopik cerrah için kısa görünmektedir. 8- Laparoscopic Partial Nephrectomy Versus Laparoscopic Ablative Therapy: A Comparison of Surgical and Functional Outcomes in a Matched Control Study Laparaskopik Parsiyel Nefrektomi Laparoskopik Ablatif Tedaviye Karşı: Eşleştirilmiş Kontrol Çalışması ile Cerrahi ve İşlevsel Sonuçların Karşılaştırılması Kyle J. Kiriluk, M.D., Sergey A. Shikanov, M.D., Gary D. Steinberg, M.D., FACS, Arieh L. Shalhav, M.D., and David A. Lifshitz, M.D. Section of Urology, Department of Surgery, University of Chicago Medical Center, Chicago, Illinois. Amaç: Genelde laparaskopik ablatif tedavi (LAT) yapılan hastalar, laparaskopik parsiyel nefrektomi (LPN) yapılan hastalara göre daha yaşlı ve eşlik eden komorbiditeleri daha çok olan hastalardır. Eşleştirilmiş kontrol çalışması ile LPN ve LAT nin cerrahi ve fonksiyonel sonuçları karşılaştırılmıştır. Hastalar ve Metod: Prospektif olarak tutulan veri tabanında, nefron koruyucu cerrahi yapılan 250 hastanın sonuçları incelendi. Elli bir LAT (sırasıyla 21 ve 30 laparaskopik radyofrekans ve kriyoablasyon) 51 LPN yapılan hasta ile eşleştirildi. Preoperatif, peroperatif ve postoperatif sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki gruptaki, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, preoperatif tahmini glomerülar filtrasyon hızı(egfr), komorbidite sayısı ve tümör boyutu dağılımı benzerdi.lat yapılan hastalarda endofitik tümörler daha nadir iken üst ve orta pol tümör insidansı daha yüksek idi. LPN yapılan 51 hastanın 47 sinde hilar damarlar klemplendi. LPN grubunda ortalama ameliyat süresi ve kan kaybı daha fazla idi (p<0.01). Bununla birlikte transfüzyon oranında ve hastanede kalış süresi arasında bir fark yoktu. LAT ve LPN de ortalama takip süresi sırasıyla 27 ve 18 aydı. (p<0.01) egfr da ortalama düşüş de sırasıyla 10 (%95 (CI):4-15) ve 7.5 (%95 (CI):4-11) (p<0.43) idi. Her iki grupta da egfr da başlangıca göre belirgin bir düşüş mevcuttu (P<0.001) fakat iki grup arasında fark görülmedi.

8 Sonuç: Eşleştirilmiş kontrol çalışmasında renal iskemi, daha uzun ameliyat süresi ve daha fazla kan kaybına rağmen, LPN grubunda hastanede kalış süresi ve uzun dönem fonksiyonel sonuçlar,lat ye benzerdir. 9- Bladder Neck Plication Stitch: A Novel Technique During Robot-Assisted Radical Prostatectomy to Improve Recovery of Urinary Continence Mesane Boynu Plikasyon Dikişi: Uriner Kontinansı İyileştirmek İçin Robotik Yardımlı Radikal Prostatektomi Esnasında Yeni Bir Teknik David I. Lee, M.D., Alexei Wedmid, M.D., Pierre Mendoza, M.D., Saurabh Sharma, M.D., Mary Walicki, R.N., Rachel Hastings, P.A.-C., Kelly Monahan, P.A.-C., and Daniel Eun, M.D. Department of Urology, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania Amaç: Prostatektomi sonrası inkontinansı düzeltmek için çabalar, cerrahi teknikte birçok modifikasyona yol açmıştır. Robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP) sonrası kontinans sonuçlarını iyileştirmek için yeni teknikle ilgili sonuçlarımızı sunuyoruz. Hastalar ve Metod: Mesane boynu plikasyon dikişinin uygulandığı 159 ardışık hasta, daha önceki dönemde plikasyon dikişi uygulanmayan hastalar ile karşılaştırıldı. Vezikoüretral anastomoz tamamlandıktan sonra, distal mesane boynu plikasyonu için bir sütür kondu. Takip için yapılandırılmış bir anket kullanıldı. Kullanılan kontinans kriterleri, sosyal kontinans için günlük 1 ped, tam kontinans için günlük 0 ped idi. Bulgular: Çalışmaya, 159 plikasyon grubunda, 175 kontrol grubunda olmak üzere 334 hasta dahil edildi.sırasıyla her iki grup hasta için ortalama yaş 59.1 ve 59.6 yıl, ortalama vücut kitle indeksi 27.9 ve 28.3 kg/m 2 ve ortalama prostat hacmi 58.1 ve 60.9 cc idi. Sosyal kontinansa erişme süresi sırasıyla 3,63±3,01 e karşı 5,33±4,89 hafta (P=0.004) ve tam kontinans 5,10±3,80 e karşı 8,49±6,32 hafta (P=0.002) idi. Mesane plikasyon dikişi ile tam kontinans oranı daha yüksekti: 1. ayda Odds ratio 1,95±0,72 (P<0.001), 3. ayda 1.25±0,56 (P=0.113) ve 12.ayda 2,07±0,66 (P=0.005) idi. Grupların ikisinde de mesane boynu kontraktürü veya diğer üriner komplikasyonlar görülmedi. Sonuç: Mesane plikasyon dikişi RARP hastalarında üriner kontinansın geri dönmesi için gerekli süreyi kısaltan basit ve etkin bir teknik modifikasyondur. Bu tekniği değerlendirmek için randomize kontrollü çalışmalar bu çalışmayı takip edecektir.

9 10- Laparoscopic Madigan Prostatectomy Laparaskopik Madigan Prostatektomi Changyi Quan, M.D., Ph.D., 1,2 Wenliang Chang, M.D., 2 Jing Chen, M.D., 2 Bo Li, M.D., 2 and Yuanjie Niu, M.D., Ph.D. 1,2 1 Department of Urology, Tianjin Institute of Urology, Tianjin, China. 2 Department of Urology, the 2nd Hospital of Tianjin Medical University, Tianjin, China. Amaç: Laparaskopik Madigan prostatektomi henüz yayınlanmamıştır. Madigan prostatektomiyi modifiye ederek, 100 gramın üstündeki hiperplastik prostatların laparaskopik olarak enukleasyonu için uygun hale getirdik. Hastalar ve Metod: Mayıs 2007 ve ekim 2008 tarihleri arasında üretranın intakt olarak korunduğu 100 gram üstü prostatı olan 16 BPH lı hastada ekstraperitoneal laparaskopik prostatektomi yapıldı. Laparaskopiye uygun hale getirmek için iki modifikasyon yapıldı. 1) Mesane boynu seviyesinde prostat kapsulu dikiş koymaksızın açıldı 2) Üretradan önce mesane boynu mukozası ortaya kondu. Tüm hastalar preoperatif ve postoperatif değerlendirildi. Veriler açık cerrahi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm laparaskopik işlemler toplam 111,8±28,dakika sürdü ve başarılı sonuçlandı, bu süre açık cerrahi serilerden farklı değildi. Kateterizasyon süresi ve hastanede kalış süresi açık cerrahiye göre belirgin olarak daha kısa idi. IPSS, tepe akım hızı ve hayat kalitesi skorundaki düzelme gruplar arasında farklı değildi. Sonuç: Laparaskopik Madigan prostatektomi, büyük porstatlar için güvenilir ve uygulanabilir bir yöntemdir. Bunun yanında avantajları, daha kısa öğrenme eğrisi, azalmış kan kaybı, daha az retroejakulasyon oranı, daha kısa sureli kateterizasyon ve hastanede kalıştır. Comparison of Extraperitoneal and Transperitoneal Pelvic Lymph Node Dissection During Minimally Invasive Radical Prostatectomy Minimal invaziv radikal prostatektomi sırasında gerçekleştirilen transperitoneal ve ekstraperitoneal lenf nodu disseksiyonunun karşılaştırılması. Jeffrey K. Mullins, M.D., M. Eric Hyndman, M.D., Ph.D., Lynda Z. Mettee, P.A.-C, and Christian P. Pavlovich, M.D. James Buchanan Brady Urological Institute, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland.

10 : Giriş ve amaç: Radikal prostatektomi sırasında uygulanan pelvik lenf nodu disseksiyonu (PLND) prognostik ve muhtemel terapötik faydaları vardır. Ekstraperitoneal minimal invaziv radikal prostatektominin transperitoneal minimal invaziv radikal prostatektomi ve pelvik lenf nodu disseksiyonu ile kıyaslandığında standart pelvik lenf nodu disseksiyonuna izin verip vermediğini araştırdık. Hastalar ve metodlar: 2001 ve 2010 tarihleri arasında tek cerrah tarafınca 914 hastada uyuglanan minimal invaziv radikal prostatektomi (MİRP) (laparoskopik veya Da Vinci robot yardımlı laparoskopik) uygulanan hastalar üzerinde retrospektif olarak klinikopatolojik bir çalışma gerçekleştirildi. Düşük riskli hastalarda genellikle sınırlı disseksiyon uygulandı (Eksternal ve abturator lenf nodları). Hastalar operasyonun şekline göre değişik gruplara ayrılmıştır. ( Ekstraperitoneal- transperitoneal). Bulgular: Ortalama 192 hastada, transperitoneal MİRP+PLND uyuglanırken, 377 hastada ekstraperitoneal MiRP+PLND uygulandı. Ekstraperitoneal grupta BMI daha yüksek iken (p=0.03), yüksek oranda düşük riskli hastalık (p=0.003) ve düşük oranda orta riskli hastalık saptandı. Toplanan lenf nodu sayısı, ekstraperitoneal grupta daha fazlaydı (6.5 e karşı 5.3 p=0.003). Risk gruplarına göre ayrıldıklarında, lenf nodu toplama oranı düşük riskli hastalarda sadece yüksek bulunmuştur. Lenf nodu toplama açısından orta ve yüksek riskli grupta standart PLND yapıldığında ekstraperitoneal veya transperitoneal yöntemden bağımsız olarak fark yoktu (6.0 / 5.5, P = 0.36 ve 8.0 / 5.8, P = 0.14). Lenf nodu tutulumu genel olarak düşüktü. Ortalama kan kaybı ve komplikasyon oranları her iki yöntemde de benzerdi. Sonuç: Ekstraperitoneal MiRP, rutin uygulanan PLND un onkolojik etkinliğini veya güvenilirliğini etkilememektedir. 12- A Randomized Controlled Trial Comparing the Efficacy of Hybrid Bipolar Transurethral Vaporization and Resection of the Prostate with Bipolar Transurethral Resection of the Prostate Bipolar transüretral prostat rezeksiyonu ve vaporizasyonunun, bipolar rezeksiyon ile randomize kontrollü olarak çarşılaştırılması. Sidney K. Yip, MBBS, Ning Hong Chan, M.B., Ch.B., Peter Chiu, M.B., Ch.B., Kim W. Lee, B.Sc., C.M., and Chi Fai Ng, M.D. Division of Urology, Department of Surgery, Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital,Hong Kong. :

11 Giriş ve amaç: Transüreteral prostat rezeksiyonuyla kıyaslandığında bipolar TURP nin benzer etkinlik ve komplikasyon oranları olduğu görülmüştür. Bipolar rezeksiyonu takiben vaporizasyonun kateterizasyon süresi, dizüri ve komplikasyon oranını uzatıp uzatmadığıyla ilgili henüz geçerli bir data yoktur. Bu çalışmanın amacı izotonik altında yapılan bipolar hibrid rezeksiyonu takiben vaporizasyonun güvenlik ve komplikasyon oranlarının bipolar rezeksiyon sistemiyle kıyaslanmasıdır. Hastalar ve metodlar: Bu çalışmada, 50 yaşın üzerindeki bening prostat büyümesi (BPH) nedeniyle medikal tedavisi başarısız olan veya tekrarlayan üriner enfeksiyonları olan hastalar üzerinde randomize kontrollü olarak bipolar hibrid cerrahi sistem ve bipolar standart cerrahi yöntem kıyaslanmaktadır. Hastalar tesadüfi olarak bipolar veya bipolar hibrid sistemin kullanıldığı gruba alınmıştır. Hem hastalar hemde uygulayıcılar hangi tedavi yönteminin yapılacağı konusunda bilgisizdiler. Çalışmadaki ilk sonuç kateter zamanıydı. İkinci sonuç postoperativ hastanede kalış süresi ve dizüri skoruydu. 86 hastanın sonuçlarını sunuyoruz. Bulgular: Hibrid cerrahi grubunda 46, bipolar rezeksiyon grubunda ise 40 hasta vardı. Gruplar arasında prostat volümü (61.5 cc vs 61 cc),preoperativ PSA düzeyi (8.7 ng/ml, SD = 8.5 vs 9.5 ng/ml, SD = 8.4) veya preoperativ retansiyon oranı açısından bir fark yoktu. Gruplar arasında postoperativ 1. gün ağrı skoru açısından anlamlı fark vardı (3.5 hibrid grup, 1 rezeksiyon grubu), yine gruplar arasında serum hemoglobin, sodyum düzeyleri ve tekrar cerrahi girişim gereksinimi açısından bir fark bulunmadı. Tüm hastalar operasyon sonrasında işediler ve maksimal akımdaki düzelme post op 1. ayda hibrid grup için 9.9 ml/sn iken rezeksiyon grubunda 8.2 ml/s olarak değerlendirildi. Sonuç: Transüretral bipolar prostat rezeksiyonunu takiben uygulanan vaporizasyon, kateterizasyon süresini kısaltarak postoperatif dönemin rahat geçmesini sağlamaktadır. 13- Percutaneous Radiofrequency Ablation of Renal Parenchyma: Experimental Study on the Optimal Temperature and the Impact of Vasoactive Drugs Böbrek parankiminin radyofrekans yöntemle ablasyonu. Vazoaktif ilaçların optimal derecede etkilerinin araştırıldığı deneysel çalışma. Marcus Vinicius Baptista Queiroz, M.D., Ph.D., Ricardo Jordão Duarte, M.D., Ph.D., Chen Jen Shan, M.D., Ph.D., Luiz Saldanha, M.D., Ph.D., Anuar Mitre, M.D., Ph.D., and Miguel Srougi, M.D., Ph.D. Learning and Research Surgery Center Vicky Safra (CEPEC), Urology Department of Universidade de São Paulo Medical School (FMUSP), São Paulo, Brazil. :

12 Giriş ve Amaç: Radyofrekans (RF) etkili, ucuz ve küçük renal kitleler için uygun bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı köpeklerdeki radyofrekans yöntemi ile prostaglandi E1 ve adrenalin gibi vazoaktif ilaçların işlemin etkinliğini arttırmakiçin verilerek uygulandığı ve kuru radyofrekans yöntemiyle karşılaştırılmasıyla, renal hücre hasarını oluşturan ideal sıcaklığın değerlendirilmesidir Materyal ve Metodlar: Çalışma 3 aşamaya ayrılmıştır. Başlangıç olarak 16 benzer ağırlıktaki köpek üzerinde renal parankim 80, 90 ve 100 C dereceye ulaşan RF ablasyon yöntemi uygulandı. Bundan sonra başka 7 köpeğe adrenalin, d,ğer 7 köpeğe ise prostaglandin E1 uygulandı. Sonuç olarak 14 hayvanın bulguları kuru RF uygulanan 16 hastanın sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 14 gün sonunda, hayvanlara lezyon boyutlarını ve histolojik değerlendirmeleri için neferektomi uygulandı ve hayvanlar sakrifiye edildi. Bulgular: Hiçbir köpekte klinik veya cerrahi komplikasyon görülmedi ve hiçbiri 14 günlük süreden önce ölmedi. Uygun sıcaklık değeri 90 derece olarak bulundu. Prostaglandin E1, adrenalinle kıyaslandığında daha geniş lezyonlara neden oldu. Prostaglandin kuru RF la kıyaslandığında lezyon boyutlarında artışa neden olmadı. Tüm böbreklerde total koagülasyon nekrozu görülürken tedavi edilen alanda canlı hücre olmadığı görüldü. Sonuç: Renal hücrelerin RF ile ablasyonu sonucunda, prostagladinin adrenalinle kıyaslandığında daha geniş lezyonlara neden olduğu ve ilaç enjeksiyonu yapılmadan yapılan kuru RF ile kıyaslandığında benzer sonuçlara neden olduğu görülmektedir. 14- Antioxidants and Self-Reported History of Kidney Stones: The National Health and Nutrition Examination Survey Antioksidanlar ve böbrek taşlarının doğal geçmişi. Ulusal sağlık ve beslenme deneysel anketi. Peter A. Holoch, M.D., and Chad R. Tracy, M.D. Department of Urology, University of Iowa, Iowa City, Iowa. : Giriş ve amaç: Hayvan çalışmaları oksidatif doku hasarının taş oluşum patofizyolojisi üzerindeki etkilerini gösterilmiştir, bununla beraber antioksidanların insanlar üzerindeki taş oluşumu üzerine olan etkileri hala bilinmemektedir. Geniş popülasyon grubunda serum antioksidan seviyeleri ile böbrek taşı prevalansı arasında olan ilişki retrospektif olarak değerlendirildi. Materyal ve metod: Ulusal sağlık ve beslenme anketindeki (Nahes ııı) yetişkin insanların serum antioksidan seviyeleri böbrek taşı olan veya olmayan hastalarla yaş, cinsiyet, BMI, etnik köken, diyabet ve hipertansiyon açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Böbrek taşı prevalansı %5.25 idi ((95% güven aralığı: 4.60%, 5.90%). Hastalardaki böbrek taşı prevalansı erkeklerde, beyaz ve ispanyol ırkından olmayanlarda, diyabetiklerde ve hipertansiyonu

13 olanlarda daha yüksek oranda bulundu.taş prevalansı artan BMI ile artış göstermiştir. Değişkenlerin düzenlenmesinden sonra alfa karoten, betakaroten, ve beta- kriptoksantin düzeyleri böbrek taşı olanlarda anlamlı derecede düşük bulundu (-9.36%, 10.79%, ve 8.48%). 1/ 4 oranındaki gruplar halinde analiz edildiğinde betakaroten ve beta kriptoksantinin böbrek taşı prevalansınını düşürdüğü yönünde bulgular saptandı ki (P = ve P = 0.03, respectively) bu durum antioksidanların taş oluşumunu önleyici etkilerine bağlı olarak değerlendirilebilir. Sonuç: Düşük alfa karoten, beta karoten ve beta kriptoksantin düzeyleri böbrek taşı hikayesi olan hastalarda bulunmakla beraber antioksidanların taş oluşumunu engelleyici etkileri olabileceğini düşündürmektedir. 16- Urolithiasis Location and Size and the Association with Microhematuria and Stone-Related Symptoms Ürolitiazis Yerleşimi, Boyutu ve Bunların Mikrohematüri ve Taş ile ilişkili Semptomlarla İlişkisi Costas D. Lallas, M.D., Xiaolong S. Liu, M.D., Allen N. Chiura, M.D., Akhil K. Das, M.D., and Demetrius H. Bagley, M.D. Department of Urology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania. : Amaç: Ofis ortamında ;taş lokalizasyonu ve boyutu,mikrohematüri insidansı ve ürolitiazis semptomları arasındaki ilişkiyi hesaplamak. Hastalar ve Metod: Etik Kurul onayı alındıktan sonra, kliniğimize başvuran ve ürololitiazisi saptanan 100 hastanın verileri prospektif olarak çalışmaya alındı. Uygun tanısal radyolojik yöntemlerle her bir taşın lokalizasyonu(kalisiyel, pelvik veya üreteral) ve boyutu(<veya 8 mm) saptandı. Mikroskopik hematürinin insidansı; idrar strip metodu ve mikroskopik inceleme ile tespit edildi. Ürolitiazis ile ilişkili olabilecek, ağrı, görece ateş ve titreme, idrara sıkışma hissini içeren semptomlar kaydedildi. Bulgular: Çalışma grubunda, hastaların %45.9 unda mikroskopik hematüriye yol açan toplam 111 adet taş bulundu. Renal pelvis ve üreteral taşı olan hastaların % 67.6 sında, kalisiyel taşı olan hastaların ise %36.4 ünde mikroskopik hemaüri saptandı (P = ). 8 mm boyutundaki taşlar için mikroskopik hematüri pozitifliği %62.5, < 8 mm taşlar için ise %29.1 olarak bulundu(p = ). Üreteral ve renal pelvis taşlarının(%70.6), kalisiyel taşlara(%16.9) oranla daha çok semptoma sebep oldukları görüldü(p = ). Ürolitiazisi bulunup, ağrı tarifleyen hastaların %65.6 ında beraberinde mikroskopik hematüri tespit edilirken, ağrısı bulunmayan hastaların %36.8 inde mikroskopik hematüri saptandı(p = ).

14 Sonuç: Üriner sistem taş lokalizasyonu ve boyutu, mikroskopik hematüri insidansı ve taş ilişkili semptomlarla ilişkili bulunmuştur. Ürolitiazis ile ilişkili ağrı, mikroskopik hematüri varlığı için pozitif bir belirleyici olabilmektedir. 17- Hand Problems Among Endourologists Endoürologlar Arasındaki El Problemleri Kelly A. Healy, M.D., 1 Raymond W. Pak, M.D., 2 Ryan C. Cleary, M.D., 1 Arturo Colon- Herdman, M.D., 3 and Demetrius H. Bagley, M.D. 1 1 Department of Urology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania. 2 Department of Urology, Malizia Clinic, Atlanta, Georgia. 3 Instituto HIMA San Pablo, Bayamon, Puerto Rico. : Amaç: Endoüroloji üst üriner sistemin hem benin, hem de malign hastalıklarının tedavisi için hızlı bir evrim geçirmiştir. Buna rağmen karmaşık endoürolojik prosedürlerin yarattığı mesleki tehlikelere ilişkin sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; rutin olarak fleksibl üreteroskopi uygulayan endoürologlarda, kontrol grubuna kıyasla saptanan el problemlerinin prevalansını ve olası sebeplerini araştırmaktır. Materyal ve metod: Endoüroloji derneği üyelerine, akademik ortamda ve devlet hastanelerinde çalışan psikiyatrislere bilgisayar otamında online olarak doldurulabilen bir anket gönderildi. Toplam 600 endoürolog ve 578 psikiyatrist ile elektronik posta ile temasa geçildi. Ankete katılan doktorlar; çalışma alanlarına ve elde ağrı, nöropati ve/veya rahatsızlık gibi semptomlarına göre sorgulandı. Bulgular: Anket cevapları 122 endoürologdan (%20.3) ve 74(%12.8) psikiyatristen elde edildi. Endoürologların %61 i akademik bir çalışma ortamında bulunmaktaydı ve %70 i kendilerini endoürolojik girişimlere adamışlardı. Endoürologlar ortalama 13 yıldır endoüroloji ile uğraşmaktaydı ve haftada; ortalama operasyon süresi 50 dakika olan, 4.5 üreteroskopi işlemi uyguluyorlardı. Pasif (counterintuitive) üreteroskop defleksiyonunu tercih eden cerrahlarda (%56), aktif (intuitive) kullanımını tercih edenlere(%27) (RR 2.07, P = ) ya da tercih etmeyenlere(%26) (RR 2.15, P = ) oranla anlamlı ölçüde daha fazla sorun yaşandığı saptandı. Genel olarak, el/el bileği problemi olan katılımcıların çoğuna (%85) medikal ya da cerrahi müdahale gerektiği tespit edildi. Sonuç: El ve el bileği problemleri endoürologlar arasında çok yaygındır. İleri dönemdeki çalışmalarla, daha ergonomik platformlar geliştirilmeli ve böylece endoürologların bu mesleki zararlara maruz kalma oranları azaltılmalıdır.

15 18- The Comparison of Three Renal Tumor Scoring Systems: C- Index, P.A.D.U.A., and R.E.N.A.L. Nephrometry Scores Üç renal tumor skorlama sisteminin karşılaştırılması: C-İndeksi, P.A.D.U.A. ve R.E.N.A.L. Nefrometri skoru Zhamshid Okhunov, M.D., 1 Soroush Rais-Bahrami, M.D., 1 Arvin K. George, M.D., 1 Nikhil Waingankar, M.D., 1 Brian Duty, M.D., 1 Sylvia Montag, D.O., 1 Lisa Rosen, Sc.M., 2 Suzanne Sunday, Ph.D., 2 Manish A. Vira, M.D., 1 and Louis R. Kavoussi, M.D. 1 1 The Arthur Smith Institute for Urology, Hofstra North Shore-LIJ School of Medicine, North Shore Long Island Jewish Health System, New Hyde Park, New York. 2 Biostatistics Unit, Feinstein Institute for Research, Manhasset, New York. : Amaç: Centaralite indeksi(c-indeksi), anatomik sınıflama( P.A.D.U.A.) için kullanılan preoperatif görüntüler,boyutlar ve yarıçap(radius).ekzofitik/endofitik.yakınlık(nearness). anterior/posterior. lokalizasyon(location) (R.E.N.A.L) içeren nefrotomi şeması; böbrek tümörlerinin anatomik özelliklerinin kantitifikasyonunu sağlamak amacıyla geliştirilen standardize edilmiş skorlama sistemleridir(ss).bu çalışmanın amacı; bu üç skorlama sistemi(ss) nin güvenirliğini araştırmak ve bunların perioperatif ve preoperatif değişkenlerle arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Hastalar ve metod: Laparoskopik parsiyel nefrektomi operasyonu uygulanan 101 hasta retrospektif olarak incelendi. İntraoperatif ve postoperatif parametreler Spearman korelasyon analizi kullanılarak nefrometri şemaları ile korele edildi. Buna ek olarak, gözlemciler arası güvenilirlik; iki asistan ve bir fellowun preoperatif BT ile değerlendirdikleri 50 hastada, sınıflar arası korelasyonla, skorları karşılaştırmak suretiyle belirlendi. Bulgular: Gözlemciler arası korelasyon, gözlemciler arasındaki güvenilirliği mükemmel bir şekilde gösterir biçimde; C-İndeksi için 0.84, P.A.D.U.A. için 0.81 ve R.E.N.A.L. için 0.92 idi. Her üç skorlama sistemi(ss) de, anlamlı ölçüde, sıcak iskemi süresi (WIT) (C-İndeksi, P= -0.44; P.A.D.U.A., P = 0.25; R.E.N.A.L., P = 0.32) ve kreatinin seviyelerindeki (C-İndeksi, P= ; P.A.D.U.A., P = 0.37; R.E.N.A.L., P = 0.37) yüzdesel değişimle ilişkili bulundu. Belirlenen her üç skorlama sistemi(ss) ile de; komplikasyon oluşumu, operasyon süresi ve ortalama kan kaybı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. P.A.D.U.A. ve R.E.N.A.L. skorlama sistemeleri(ss ) ve hastanede kalış süresi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı, ancak; C-İndeksi ile düşük skoru olan ve hastanede kalış süresi uzun olan hastalar arasında anlamlı bir ilişki saptandı(p= -0.21). Sonuç: Her üç skorlama sistemi de gözlemciler arasında güvenilirlik göstermekte ve böbrek tümörlerini kantitatif olarak tanımlayan yeni bir metod olarak tarif edilmektedir. Tüm skorlama sistemleri; sıcak iskemi süresi ile (WIT), kreatinin düzeylerindeki yüzdesel değişiklikle ve tümör boyutu

16 ile ilişkili bulundu. Bununla beraber araştırılan diğer perioperatif parametrelerle korelasyonları saptanmadı. Bu bağlamda; skorlama sistemleri(ss); böbrek tümörlerini tariflemek amacıyla kullanılabilecek ortak bir dil olanağı sağlamaktadır. 19- Reproducibility and Fidelity of the R.E.N.A.L. Nephrometry Score R.E.N.A.L Nefrometri Skorunun Tekrarlanabilirliği ve Doğrulugu Sylvia Montag, D.O., Nikhil Waingankar, M.D., Mostafa A. Sadek, M.D., Soroush Rais- Bahrami, M.D., Louis R. Kavoussi, M.D., and Manish A. Vira, M.D. The Arthur Smith Institute for Urology, North Shore-Long Island Jewish Health System, Hofstra University School of Medicine, New Hyde Park, New York. : Amaç: R:E.N.A.L. nefrometri skoru, raporlama sisteminin standardizasyonunu ve sonuç olarak klinik anlamda karar vermeyi kolaylaştırmak için renal tümör anatomisini karekterize etmek amacıyla geliştirilmiştir. Tümör boyutu(r), ekzofitik ya da endofitik natür (E), toplayıcı sisteme yakınlık(n), anterior ya da posterior yerleşim(a) ve polar lokalizasyon(l) gibi kriterlere, daha komplike lezyonların daha fazla skor alacağı biçimde, birden üç e kadar puanlama verilir. Bu güne kadar, bu skorlama sisteminin, tekrarlanabilirliğini valide eden herhangi bir bağımsız çalışma yayımlanmamıştır. Amacımız; : gözlemciler arası değişkenliği saptayarak R:E.N.A.L. nefrometri skoru(ns) nu ve böylece önerilen bu değerlendirme aracının tekrarlanabilirliğini ve doğruluğunu valide etmektir. Hastalar ve metod: Prospektif olarak toplanan laparoskopik parsiyel nefrektomi(lpn) veri tabanımız gözden geçirildi ve pre-operatif BT si veya MR ı uygun olan 306 hasta saptandı. Bunlardan 149 unun verileri, iki üroloji asistanı tarafından bağımsız olarak nefrometri skoru(ns) verilerek değerlendirildi. Hem toplam nefrometri skorundaki(ns), hem de skorlama sistemindeki beş değişkenden her birindeki gözlemciler arası değişkenlik Pearson testi kullanılarak belirlendi. Bulgular: Pearson testi ile hesaplanan toplam nefrometri skoru(ns) nun gözlemciler arası korelasyonu 0.92 (P < 0.001) olarak bulundu. R.E.N.A.L(hilar) nefrometri skorunu oluşturan her bir bileşenin uyumluluk oranı sırasıyla %96, %92, %86,%96,%89 ve %99 olarak saptandı. İki farklı gözlemci tarafından hesaplanan nihai nefrometri skoru(ns) arasında, t testi ile yapılan bir analizde anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: R.E.N.A.L. nefrometri skoru(ns), tümör karekteristiklerinin, cerrahlar arasında etkin bir biçimde bildirilebilmesine olanak sağlayan kapsamlı ve tekrarlanabilir bir araçtır. Yüksek doğruluk oranına sahip bir değerlendirme aracı olmasına olanak sağlayan bir yöntemdir

17 Journal of Endourology Part B, Videourology 1- Video Technique for Robot-Assisted Microsurgical Subinguinal Varicocelectomy Robot yardımlı mikrocerrahi yöntem ile subinguinal varikoselektominin video tekniği Sijo J. Parekattil, M.D. 1, Joseph H. Ellen, M.D. 1, Karen Priola, B.S. 1, Hany N. Atalah, M.D. 1, Marc S. Cohen, M.D. 1 1 Department of Urology, University of Florida, Gainesville, Florida. Amaç: Daha önceki çalışmada Wang ve arkadaşları tarafından Robot yardımlı mikrocerrahi yöntemi ile subinguinal varikoselektomi (RAVx) operasyonun standart mikrocerrahi yaklaşıma göre olası faydaları gösterildi. Bu video RAVx operasyonunun detaylı teknik kılavuzunu ve bizim başlangıç insan sonuçlarımızı göstermektedir. Hastalar ve Metod: RAVx için DaVinci-type-S HD robotik platformda dört kol tekniği geliştirildi. Ayrıca Haziran 2008 den Eylül 2009 a kadar olan (ortalama takip 3 ay: genişlik 115) ve RAVx operasyonu uyguladığımız ilk 46 hastamızın sonuçlarını da yayınladık. Bulgular: Bu video RAVx operasyonuna yönelik kılavuzluğunu, adım adım ilerleme tekniği ile gösterir. Her bir taraf için ortalama operasyon süresi 38 dakikaydı (25-80). Operasyon endikasyonu hastaların tümünde grade 2 veya 3 varikosel varlığının yanında :4 ünde azospermi,25 inde oligospermi ve 17 sindetestiküler ağrı (diğer konservatif tedavilerden fayda görmeyen) olmasıydı. 23 hasta için 3 aylık takip mümkündü: bunların %76 sı (13 hasta) olan olispermik hastaların sperm sayımlarında belirgin artma yaşandı (3 adet gebelik kaydedildi) ve 3 adet azospermik hastada değişiklik olmadı.testiküler ağrı:%88 in (15/17 hasta) ağrısı tamamen iyileşti. Bir hastada rekürrens ya da persistan varikosel saptandı (fizik muayene ve ultrason ile) ve diger bir hastada ise küçük postoperatif hidrosel saptandı. 4.robotik kol, vakalarda cerraha fazladan bir enstruman kullanmasına olanak sağladı ve mikrocerrahi asistansına güvenme ihtyacını azalttı. 4. kol ayrıca cerraha,diğer kollarla venleri diseke ederken, gerektiğinde testiküler arterlere yönelik eş-zamanlı intraoperatif Doppler kullanma imkanını da sağladı. Ek olarak aynı teknik vaz deferensin yaralanmasını önlemek amacıyla robotik prostatektomideki gibi vaz deferensin kolay bir şekilde bulunmasını ve diseke edilmesinide sağlamaktadır. Robotik yaklaşımı kullanmak için birkaç adet avantaj söz konusudur. İlk olarak, robot üç kollu haldeyken cerrah yetenekli bir mikrocerrahi asistanına ihtiyaç duymaz,bu nedenle az enstruman değişikliğiyle artmış etkinlik sağlandı. Ayrıca cerrah tarafından kapsamlı bir mikrocerrahi eğitimine ihtiyaç olmadan hızlı ve etkili bir biçimde venlere sütürler ile kolayca düğüm atılıp bağlanabildi. Üçüncü olarak 4. robotik kolun ven diseksiyonu esnasında diğer iki yakın kola rağmen arteryal akımı göstermek amaçlı olarak Mikro Doppler tutmak için kullanımı, cerraha standart bir mikrocerrahi tekniğinin yetenekli bir mikrocerrahi

18 asistanının yardımı olmadan yapamayacağı özellikler kazandırmaktadır. Son olarak, robotik platformun mikrocerraha ergonomik ve kullanım kolaylığı getirmesinin yanında cerrahlara daha fazla mikrocerrahiyi daha az yorgunlukla yapabilme olanağı sağlar. Yazarlardan biri (S.P) bir ameliyathanede 2 veya 3 standart mikrocerrahi vakası yapabilirken tek ameliyathanede, tek ekiple ve robotik sistemle fakat robotik mikrocerrahi yöntemi kullanarak bu sayıyı 6 ya çıkarmayı başarabildi. Sonuç: RAVx uygulanabilir bir operayon olarak görülmektedir. Robotik yaklaşımda 4. kolun kullanımı mikrocerraha mikro-doppler probu da dahil olmak üzere aynı anda birden fazla enstruman kullanma manevrası sağlar. İlk kez gerçekleştirilen insan sonuçları ümit vaatmetmektedir. İleri araştırma ve takip gerekmektedir. 2- Robot-Assisted Laparoscopic Bilateral Nerve-Sparing Radical Cystoprostatectomy for Bladder Cancer Mesane kanserine yönelik robot yardımlı laparoskopik bilateral sinir koruyuculu radikal sistoprostatektomi Dr.Ziya Akbulut 1, Dr.Abdullah Erdem Canda 1, Dr.Ali Fuat Atmaca 1, Dr.Ahmet Tunc Ozdemir 1, Dr.Erem Asil 1, Dr.Mevlana Derya Balbay 1 1 Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi,1. Üroloji kliniği, Ankara,Türkiye Amaç: İnvaziv mesane kanserine yönelik yapılan bilateral sinir koruyucu (SK) robot yardımlı laparoskopik radikal sistoprostatektomi(ryls) operasyonun 8 dakikalık videosunu sunuyoruz. Hastalar ve Metod: Aralık 2009 ve Nisan 2010 arasında kas invaziv mesane kanserine yönelik intrakorporal Studer poş formasyonu ve bilateral genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu içeren 12 adet SK-RYLS operasyonu gerçekleştirdik.trokarlar: Altı adet port kullanıldı (1 adet 12 mm kamera, 3 adet 8mm robotik,12 ve 15 mm lik yardımcı portlar). SK radikal sistoprostatektomi: 0 derece lens kullanıldı. Hasta pozisyonu: Maksimum trendelenburg (30 derece). Üreterleri örten periton insize edildi. Üreterler mesane girimine kadar diseke edildikten sonra en distal kısmından kliplendi. Distal uçlar Frozen analizi için patalojiye gönderildi. Douglas boşluğunun ön duvarını saran periton kısmı insize edildi; Vaz ve seminal veziküller açığa çıkarıldı. Denonvillier fasyasının seminal vezikul üzerindeki fasyal yaprağı açıldı ve membranöz üretraya ulaşana kadar diseke edildi. Nörovasküler demetler bilateral olarak prostatın bazisinden apekse doğru künt diseksiyon ile diseke edildi. Seminal vezikülün ucuna doğru uzanan nörovasküler demet hemolok klip ile kliplendi ve ilerideki nörovasküler demet diseksiyonu için işaret olarak kullanıldı. Lateral ve medial umblikal ligaman komşuluğundaki periton insize edildi; pubik kemikler açığa çıkarıldı. Üzerindeki yağlı doku alındıktan sonra endopelvik fasya açıldı. Levator ani kası lifleri diseke edildi. Yüksek anterior serbestleme ve nörovasküler demet diseksiyonuna devam edebilmek için prostatik fasya bilateral serbestlendi. Lateral mesane pedikülü ligasyonu medialden

19 external iliak artere doğru aynı taraftaki seminal vezikül ucundaki hemolok klipe ulaşana dek Ligasure kullanılarak tamamlandı. Bu seviyenin distalinde,nörovasküler demet seminal vezikül duvarından ve prostat posterolateralinden keskin ve künt diseksiyonlar ile ve gerektiğinde hemolok klip kullanılarak diseke edildi. Nörovasküler demet etrafında enerji kullanılmadı. Umblikus seviyesindeki urakusun ve mesane önduvarının karın ile bağlantılarının diseke edilmesiyle mesane diseksiyonu tamamlandı. Puboprostatik ligaman kesildi ve dorsal venöz kompleks sütürü 2/0 vicryl yardımıyla atılarak bipolar ve monopolar makaslarla ayrıldı.üretral kateter geri çekildi ve 0/0 vicryl kullanılarak prostatik apex seviyesindeki üretradan geçildi. Bu suturlerin serbest ucu üretranın altından geçirilerek apekste bağlandı.üretra çıkıntısız bir şekilde apeksten kesildi ve spesimen Endobag içine konuldu. Proximal üretranın uç kısmından 12mm lik bir parça alınıp Frozen incelemesine gönderildi. Bulgular ve Sonuç: Ortalama konsol zamanı (tüm operasyon) 10 saat ( ); ortalama intraoperatif kan kaybı 455ml ( ); ortalama lenf nodu çıkarımı 21.3(8-38). Tüm hastalarda cerrahi sınır negatifti. Perioperatif ölüm oranı sıfır idi. Bir hastada lenf nodu diseksiyonu yapılırken sağ eksternal iliak ven yaralanması gerçekleşti ve bu hastada açığa geçilerek tamir edildi. RYLS güvenli bir operasyondur ve bu operasyon, mükemmel kısa dönem cerrahi sonuçlarla ve tatmin edici patolojik 3- Single Knot Double Suture Technique in Laparoscopic Pyeloplasty: Our Initial Results Laparoskopik pyeloplastide tek düğüm çift suture tekniği: ilk sonuçlarımız Dr.Mustafa Sofikerim, Dr.Mehmet Caniklioglu, Dr.Mert Ali Karadag Acıbadem Üniversitesi,Üroloji Ana Bilim Dalı,Kayseri,Türkiye Amaç: Laparaskopik üreteropelvik bileşke (UPJ) anastomozunda yeni ve uygulaması kolay bir teknik olan çift sütür, tek düğüm tekniğini sunmak istiyoruz. Bizim bilgilerimize göre bu teknik literatürde ilk kez yayınlanıyor. Hastalar ve Metod: Retroperitoneal yaklaşımlara başlamadan önce double-j stentlerin tümü litotomi pozisyonunda ve genel anestezi altında takıldı ve bu işlemden sonra hastalar lateral dekübit pozisyonuna alındı. Hasta tam lateral pozisyonuna alındıktan sonra kalça fleksiyona alındı ve böbrek eleve edildi ve kassız alan olan Petit üçgenine 15mm lik bir insizyon açıldıktan sonra buraya 12mm lik kamera trokarı yerleştirildi. Diğer trokarlar parmak yardımıyla yerleştirildi ve 10mm lik trokar cerrahın dominant olarak kullandığı eli içindi, diğeri ise 5mm lik trokardı. Üreter ve pelvisin diseksiyonu gösterildi.alt poldeki çaprazlayan damar ve transpozisyonun komplet mobilizasyonu tanımlandı. UPJ nin oblik ayrımı ve lateral spatulasyonu gösterildi. Anastomozdan önce iki adet 3/0 monocryl (17mm yuvarlak iğne) sütürü in vitro olarak bağlandı ve hazırlandı. Anterior ve posterior duvar anastomuzu için 2 ayrı sütür hazırlandı ve daha sonra bu sütürler dikkatlice bağlandı ve tek düğüm

20 oluşturuldu. Operasyonun sonunda cerrahi alana bir adet dren yerleştirildi. En önemli püf noktası bir iğne ile anterior veya posterior duvar sütürü atılırken diğer iğneyi psoas kasına veya yağ dokusuna fikse etmektir ki bu yöntemle cerrah herhangi bir karışıklık yaşamaz. Diğer bir püf noktası ise farklı renklerde sütür kullanmak olabilir. Bulgular: Tüm bu 12 operasyon tek cerrah (M.S.) tarafından ve retroperitoneal yaklaşımla gerçekleştirildi. Bulgular Nisan 2010 ile Şubat 2011 arası toplandı. Obstrüksiyon 8 hastada sağ tarafta,4 hastada ise sol taraftaydı. İki hastada çaprazlayan damar bulundu, bir hastada ise sol UPJ darlığına eşlik eden kalkül nedeniyle pyelolitotomi uygulandı. Herhangi bir kan kaybı veya majör komplikasyon sebebiyle, kan transfüzyonu veya açık operasyona geçme yaşanmadı. Ortalama operasyon zamanı 115 dakika ( dk.) ve hastanede kalış süresi tüm hastalarda 2 gündü. Ortalama anastomoz süresi 29,1 dakika (15-42 dk.). Post-operatif dönemde tüm anastomozların su sızdırmadığı veya anastomoz kaçağı olmadığı gözlendi. Sonuç: Bu teknikle yapılan UPJ anastomuzu tecrübesi daha başlangıç aşamasındadır; ileri araştırmalar gerekmekte ve beklenmektedir ancak sonuçlar gelecek vaat etmektedir ve biz tüm laparoskopik ürologlara bu tekniği önermekteyiz. 4- Transperitoneal Laparoscopic Repair of Vesicovaginal Fistula in Different Circumstances: Our Experience Vezikovajinal fistülün farklı koşullarda transperitoneal laparoskopik onarımı: Deneyimlerimiz George P. Abraham, M.S., M.Ch. 1, Krishanu Das, M.S., M.Ch., MRCS, FCPS, D.N.B. 1, Krishnamohan Ramaswami, M.S. 1, Datson P. George, M.S. 1, Jisha J. Abraham, M.D. 1, Thomas J. Thachill, M.S., FICS 1, Oppukeril S. Thampan, M.S., M.Ch. 1 1 PVS Memorial and Lakeshore Hospital, Kochi, Kerala, India. Amaç: Vezikovajinal fistül (VVF) iatrojenik, obstetrik veya onkolojik etyolojiye bağlı gelişebilir. Geniş bir onarım şekli yelpazesi olmasına rağmen laparoskopik onarım, üstün morbidite profili ve takdir edilebilir sonuçları nedeniyle tercih edilmektedir. Biz farklı VVF onarımındaki kendi tecrübelerimizi sunuyoruz. Bu video vajinal meş erozyonunu takip eden operasyonu göstermektedir. Hastalar ve Metod: Tüm hastalar mevcut şikayetleri, detaylı hikayeleri, komorbiditelerinin detayları ve kan profili açısından değerlendirildiler.pre-operatif görüntülemeler patolojiyi saptama açısından kullanıldı.tüm hastalara rekontrüksiyon öncesinde sistoskopi ve vajinoskopi uygulandı. VVF onarımı transperitoneal transvezikal yaklaşım olarakta bilinen O Connor tekniği ile yapıldı. Mesane kapatılması

1a. Laparoscopic Calyceal Diverticulectomy: Video Review of Techniques and Outcomes *

1a. Laparoscopic Calyceal Diverticulectomy: Video Review of Techniques and Outcomes * Journal of Endourology : October 1a. Laparoscopic Calyceal Diverticulectomy: Video Review of Techniques and Outcomes * 1b Laparoskopik Kalisiyel Divertikülektomi: Teknik ve Sonuçların Video Derlemesi Ricardo

Detaylı

Endoüroloji Derneği Klinik Araştırma Ofisi (CROES) dan Haberler

Endoüroloji Derneği Klinik Araştırma Ofisi (CROES) dan Haberler JOURNAL OF ENDOUROLOGY TURKISH TRANSLATION Endoüroloji Derneği Klinik Araştırma Ofisi (CROES) dan Haberler Misyon CROES uluslararası katılımla, kanıta dayalı bilimsel metodoloji kullanarak, klinik endoürolojinin

Detaylı

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Uğur Boylu, Cem Başataç Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Detaylı

Derleme. Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi

Derleme. Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi Derleme Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi Burak Turna, Rashad Mammadov, Oktay Nazlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Giriş Perkütan nefrolitotomi (PNL) büyük ve kompleks

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

Prostatın Cerrahi Hastalıkları Kitap Bölümü DERMAN Prostatın Cerrahi Hastalıkları Adem Altunkol, Deniz Abat, Ercan Yeni 1. Prostat Kisti Prostatik kist yapıları yaygın olarak ultrasonografi (USG) de ince duvarlı anekoik ve posterior

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ Hazırlayanlar: İÇERİK: Prostat Anatomisi Klinik Anatomi Cerrahi Anatomi Cerrahi Teknik Çizimler ile konu anlatımı Robotik prostat kanseri ameliyat görüntüleri ile anlatım

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

Küçük boyutlu böbrek kitlelerinde laparoskopik parsiyel nefrektomi

Küçük boyutlu böbrek kitlelerinde laparoskopik parsiyel nefrektomi Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi Küçük boyutlu böbrek kitlelerinde laparoskopik parsiyel nefrektomi Altuğ Tuncel, Anıl Erkan, Ali Atan Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Şef:Prof.Dr.Ahmet Yaser Müslümanoğlu LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ (Uzmanlık Tezi) DR.MUZAFFER AKÇAY İSTANBUL-2009

Detaylı

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):335-340 335 Laparoskopi Laparoscopy Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığı

Üriner Sistem Taş Hastalığı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 68 Üriner Sistem Taş Hastalığı Editör Prof. Dr. Armağan ÖNER 6 Yazar Katılımıyla 2009 İSTANBUL İstanbul Üniversitesi

Detaylı

OPERATING WITH INTERNATIONAL THEEXPERTS

OPERATING WITH INTERNATIONAL THEEXPERTS INTERNATIONAL OPERATING WITH THEEXPERTS Uluslar arası düzeydeki deneyimli laparoskopik cerrahlar ve ulusal seviyedeki deneyimli hocalarımızın katılımıyla organize edilecek bir bilimsel aktivitedir. 8 şehirde

Detaylı

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir İçindekiler XI. BPH 11.1 Etiyoloji //Yavuz Akman, Alparslan Yüksel 11.1.1 Hormonal değişimler 11.1.2 Stromal-epitelyal etkileşim 11.1.3 Büyüme faktörlerinin rolü 11.1.4 İnflamasyon ve sitokinlerin rolü

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Te Linde Jinekolojik Cerrahi Atlas

Te Linde Jinekolojik Cerrahi Atlas Te Linde Jinekolojik Cerrahi Atlas GEOFFREY W. CUNDIFF, MD, FACOG, FACS, FRCPSC Professor & Head, Department of Obstetrics and Gynecology University of British Columbia Facult of Medicine Cancouver, British

Detaylı

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 732-737 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0508 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Our laparoscopic

Detaylı

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery 82 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery Cabir Alan 1, Hasan Koçoğlu 2, Hasan Anıl Kurt 1, Ahmet

Detaylı

Ürolojide robotik cerrahi uygulamaları

Ürolojide robotik cerrahi uygulamaları 248 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(3):248-257 Laparoskopi / Laparoscopy Derleme / Review Ürolojide robotik cerrahi uygulamaları The applications of robotic surgery in urology

Detaylı

7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 Ankara Rixos Grand OteL SÖZEL BİLDİRİLER

7.CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ 07-09 Kasım 2013 Ankara Rixos Grand OteL SÖZEL BİLDİRİLER SÖZEL BİLDİRİLER 1 S01 - RATLARDA İSKEMİK KOLON ANASTOMOZUNUN İYİLEŞMESİNE PAPAVERİNİN ETKİSİ Salim İlksen Başçeken 1, Erkinbek Orazakunov 1, Egemen Çiçek 1, Ferit Aydın 1, Özge PAŞAOĞLU 2, Akın Fırat

Detaylı

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ÜROLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA

Detaylı

BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARI, KOMPLİKASYON VE BAŞARI ORANLARI İLE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARI, KOMPLİKASYON VE BAŞARI ORANLARI İLE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Tahir Karadeniz Üroloji Klinik Şefi BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARI, KOMPLİKASYON VE

Detaylı

Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Changes in urological surgical techniques

Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Changes in urological surgical techniques 186 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical O. Journal Üçer, B. Gümüş. Ürolojik cerrahide yeni teknikler Cilt / Vol 37, No 2, 186-192 DERLEME / REVIEW Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Changes in urological

Detaylı

I. Semptomların tanımı ve genel yaklaşım prensipleri

I. Semptomların tanımı ve genel yaklaşım prensipleri İçindekiler I. Semptomların tanımı ve genel yaklaşım prensipleri 1.1 Hematüri //Yılören Tanıdır 1.2 Ağrı //Yılören Tanıdır 1.2.1 Renal kolik 1.2.2 Pelvik ağrı 1.2.3 Skrotal ağrı 1.2.4 Penil ağrı 1.3 Alt

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne Endoüroloji Bülteni 2013;6:177-186 DOI: 10.5350/ENDO2013060309 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Yeni Literatürler Eşliğinde Perkütan Nefrolitotomi Selahattin Bedir GATA Üroloji Anabilim Dalı, Ankara Giriş 1950

Detaylı

Endoürolojik girişimler, günümüzde birçok klinikte günlük

Endoürolojik girişimler, günümüzde birçok klinikte günlük Endoüroloji Bülteni 2013;6:171-176 DOI: 10.5350/ENDO2013060308 DERLEME Endoürolojideki Son Teknolojik Gelişmeler Altuğ Tuncel 1, Anıl Erkan 1, Ali Atan 2 1 Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma İçindekiler X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma 10.1 Alt üriner sistem disfonksiyonunun sınıflandırılması 10.1.1 Patofizyoloji //Fuat Demirel, Erdem Öztürk 10.1.2 Sınıflama sistemleri 10.1.3 Alt üriner

Detaylı