Renovascular Hypertension Kanıta DayalıGüncel Yaklaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Renovascular Hypertension Kanıta DayalıGüncel Yaklaşım"

Transkript

1 Renovascular Hypertension Kanıta DayalıGüncel Yaklaşım Vecihi Batuman, MD FASN Huberwald Professor of Medicine Tulane University Medical School Chief, Renal Section VA Medical Center, New Orleans

2 AMAÇLAR Olgu sunumu: aterosklerotik renal arter darlığı(arad), tanıve tedavi yaklaşımı Renal arter darlığına genel bakış Son klinik çalışmaların bulgularını tartışma ve kanıtsal yorumlama

3 OLGU --74 yaşında erkek hasta KBH evre 4 ve 5; atrofik sağ böbrek, akselere HT. Diyaliz veya transplantasyon hazırlığıiçin değerlendiriliyor -- Hikaye: sigarayıuzun yıllar önce bırakmış, 25+ yıl HT, sızıntı veren AAA için 12 yıl önce acil ameliyat geçirmiş -- Gecen 2 yıl süresinde 2 kez malign HT tanısıyla, ilkinde KB 240/125 ve geçici iskemik atak nedeniyle hastaneye yatırılmış. KB kontrol altına alınınca semptomlar düzelmiş -- 8 ay sonra hasta ensefalopati ve nefes darlığınedeniyle tekrar hastaneye yatırılmış, KB > 230/120. Ilk çalışmalarda sağ böbrek küçük (US ile 8.6 cm) ve sol böbrek normal (12.5 cm) gözükmüş. Bu sure içinde serum kreatinini 1.3 ten 2.5 mg/dl seviyesine yükselmiş, son 1 ay içinde de 3.8/dl'ye yükselmiş.

4 OLGU SUNUMU-- devamı -- Renal arteryografi 6 ay önce ileri derece sağ RAD ve orta derecede sol RAD göstermiş. Sağ renal artere stent girişimi aşırıateroskleroz ve dolambaçlılık nedeniyle başarısız olmuş -- Bu sırada hastanın kullandığıilaçlar: 1. aliskiren, 150 mg per day 2. carvedilol, 25 mg x w per day 3. clonidine, 0.3 mg x 3 per dayα 4. minoxidil, 2.5 mg x 2 per day 5. valsartan, 160 mg x 2 per day 6. furosemide, 80 mg in a.m. and 40 mg in p.m. 7. Bunlara ek, aspirin, darbopoeitin-α, 60 mcg s.c. once per week, omeprazole, clopidogrel, and vitamin D2

5 OLGU SUNUMU devam Fizik muayene: KB = /70 mm Hg, VKI = Bilinç yerinde, nörolojik muayene norma;. Karotid, epigastrik, ve batin alt kısmında üfürümler var. Kalp: RSR, S4+. Batında ameliyat izi görülüyor Eser miktarda tibial ödem mevcut Laboratuvar verileri: H/H: 11.5 ve 34. BK 4300; trombosit 92,000. BUN 57 mg/dl; SCr 3.8 mg/dl; egfr ~14 ml/min/1.73 m2. Na 138, K 5.1, CO2 29, ve Cl 97. PRA 1.9 ng/ml/st., aldosteron 4.0 ng/dl. Idrar normal mikroskop ve eser proteinüri.

6 Sol böbrek renal arter dubleks ultrason çalışmasınet bulgu vermiyor. Sistolik tepe hız 114 cm/s (A), ve segmental arterlerde tepeye ulaşmada gecikme gözüküyor (tardus parvus) B Textor S C CJASN doi: /cjn by American Society of Nephrology

7 Blood oxygen level dependent (BOLD) MRI sağ ve sol böbrekten aksiyel kesit imajları 2014 by American Society of Nephrology Textor S C CJASN doi: /cjn

8 Başka bir hastanede yapı lan aortogram sağ böbreğe kan akiminin azaldı ğı nı gösteriyor, ama sol böbrek kan akı mı nı n fazla düşük olmadı ğıizlenimini veriyor Textor S C CJASN doi: /cjn by American Society of Nephrology

9 Başka bir hastanede yapılan ilk MR da böbrekler asimetrik, ve sağ böbreğe kısıtlıkan akımıile ileri derecede damar daralmasıgörülüyor Textor S C CJASN doi: /cjn by American Society of Nephrology

10 Renal revaskularizasyondan bir sene önce ve 1 sene sonra serum kreatinin düzeyleri Textor S C CJASN doi: /cjn by American Society of Nephrology

11 Renovascular hypertension: is there still a role for stent revascularization? Textor SC Current Opinion in Nephrology & Hypertension. 22(5):525-30, 2013 Sep.

12 Renovasküler Hipertansiyon Renal Arter Daralması

13

14

15

16 Patofizyoloji: İki Böbrek vs. Tek Böbrek

17 Renal Arter Darlığında Renin-Angiotensin Sisteminin Aktivasyonu

18 RENOVASKULAR HİPERTANSIYON (RVH) Bütün hipertansiyonların ~ 2-3% Potansiyel olarak kür sağlanabilir? RAD vakaların ~ 90% aterosklerotik ve ~10% fibromusküler displazi Tanıgenellikle bir veya her iki arterin >75% daralması tartışmalıbir kriter RVH is çoğu kez retrospektif olarak stentten sonra HT düzelmesi ile tanımlanıyor. Medikal vs. anjiyoplasti/stent yerleştirme? Tartışma devam etmekte

19 Ateroskleroz Zaman Çizelgesi Foam cells Fatty streak Intermediate lesion Atheroma Fibrous plaque Complicated lesion/rupture Edothelial dysfunction From first decade From third decade From fourth decade Growth mainly by lipid accumulation Smooth muscle and collagen Thrombosis, hematoma Adapted from Pepine CJ. Am J Cardiol. 1998;82(suppl 104).

20 Aterosklerotik Renal Arter Daralması(ARAD) Ateroskleroz çok sık gözüken sistemik bir hastalık Herhangi bir vasküler yatağıtutabilir Kalp Karotid Periferik vasküler sistem Böbrek damar yatağı Semptomlu ya da sessiz olabilir

21

22 Medyal Fibroplazi A.Angiographic appearance of medial fibroplasia with serial intravascular webs with small aneurysmal dilatations between them. These lesions appear in the midportion of the vessel, have strong predilection for the right renal artery, and are most commonly found in women. B, these lesions can often be improved substantially be effective balloon angioplasty.

23 Renovascular Hypertension Timeline 1980s: ACE inhibitors Calcium Channel Blockers Surgery: Preservation of Renal Fxn PTRA introduced CORAL ASTRAL NITER STAR 1990s: Stents for Ostial Disease -ARBs, Statins CHF Trials 1938: Nephrectomy for hypertension 1934: Goldblatt Experiments/ Loesch s: -Cooperative Study of Renovascular Hypertension - Urgent Bilateral Nephrectomy 1960s: Surgical reconstruction

24

25 April 29, 2008

26

27

28 Angiogram and MRI of RVH

29 Aterosklerotik Renal Arter Daralması(ARAD) Soru: Koroner anjiyo esnasında civardan geçerken neden böbrek yatağına da dostane bir ziyaret yapmayalım? (Drive by shooting?)

30 Aterosklerotik Renal Arter Daralması(ARAD) -Gerçekten gerekli mi? -Bir yararıvar mi? -Böbreğe hasar riski var mi? -kontrast -diğer -Erken tanı -Önleyici tedavi -Böbrek fonksiyonunu koruma -KB kontrolünü kolaylaştırma

31 Aterosklerotik Renal Arter Daralması(ARAD)

32 Medikal ya da girişimsel tedavi?

33 Potansiyel faydaları Hipertansiyon kürü (çok nadir) KB kontrolünde önemli düzelme Kontrol için gerekli ilaç sayısınıazaltma Flaş pulmoner ödemleri önleme? Böbrek fonksiyonunu koruma? Kardiyovaskuler olay riskini düşürme?

34 Aterosklerotik Renal Arter Daralması(ARAD) Conlon et al: Renovascular disease and mortality Kidney International, Vol. 60 (2001), pp

35 Aterosklerotik Renal Arter Daralması(ARAD) Conlon et al: Renovascular disease and mortality Kidney International, Vol. 60 (2001), pp

36 = 4.8% Kidney International, Vol. 60 (2001), pp

37 J Vasc Interv Radiol 2003; 14:

38 F C Luft, C M Gross; Heart 2007;93:

39 Anjiyoplasti ve stent konduktan hemen sonra renal arter yırtılması Complications of Renal Artery Stent Placement J Vasc Interv Radiol 2003; 14:

40 Girişim ertesi CT büyük çapta retroperitoneal kanama gösteriyor Complications of Renal Artery Stent Placement J Vasc Interv Radiol 2003; 14:

41 Sağ renal arter ağzında aortik diseksiyon Complications of Renal Artery Stent Placement J Vasc Interv Radiol 2003; 14:

42 Komplikasyonlar- Özet Kontrast nefropatisi Özellikle diyabetli ve yaşlıhastalarda Böbrek fonksiyonu önceden düşük olanlarda Windshield wipering cam sileceği etkisi Kolesterol mikroembolisi Arter hasarı, diseksiyon Hematom, kanama Ölüm

43 Angioplasty and Stenting for Renal Artery Lesions (ASTRAL) trial-1 N Engl J Med 361;20 November 12, 2009

44 Results from ASTRAL-2

45 Results from ASTRAL-3 N Engl J Med 361;20 November 12, 2009

46

47 Stent revascularization for the prevention of cardiovascular and renal events among patients with renal artery stenosis and systolic hypertension: Rationale and design of the CORAL trial

48 Summary of CORAL Protocol

49 Screening, Randomization, and Follow-up Cooper CJ et al. N Engl J Med 2014;370:13-22.

50 Clinical End Points Cooper CJ et al. N Engl J Med 2014;370:13-22.

51 CORAL TRIAL Kaplan Meier Curves for the Primary Outcome. Cooper CJ et al. N Engl J Med 2014;370:13-22.

52 Forest Plot of Treatment Effects within Subgroups. Cooper CJ et al. N Engl J Med 2014;370:13-22.

53 CORAL da Komplikasyonlar (supplementary table 3) TOTAL 26/495 (5.2)

54

55

56 Kaplan-Meier survival plot for patients presenting with flash pulmonary edema. Horizontal axis, time in months from diagnostic angiography; vertical axis, event-free survival; solid line, medically treated patients; dashed line, patients treated with percutaneous renal angioplasty with bare-metal stenting. American Journal of Kidney Diseases, 2014, Volume 63, Issue 2,

57 Kaplan-Meier survival plot for patients presenting with rapidly declining kidney function and refractory hypertension. Horizontal axis, time in months from diagnostic angiography; vertical axis, event-free survival; solid line, medically treated patients; dashed line, patients treated with percutaneous renal angioplasty with bare-metal stenting. High-Risk Clinical Presentations in Atherosclerotic Renovascular Disease: Prognosis and Response to Renal Artery Revascularization Ritchie, James, MB ChB, American Journal of Kidney Diseases,2014, Volume 63, Issue 2,

58 Dworkin and Jamerson Medical Therapy of RAS Circulation; January 16, 2007

59 Management of renovascular hypertension and ischemic nephropathy: the left panel depicts primary treatment of hypertension using antihypertensive drug therapy and reduction of atherosclerotic risk. Herrmann S M et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2014;ndt.gfu067 The Author Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights reserved.

60 Textor S. CJASN 2014

61 SONUCLAR Son randomize kontrollü çalışmalar medikal tedavi lehinde Refrakter HTN, flaş pulmoner ödemli, ve/veya progresif böbrek yetmezliği olan bir alt grup renal stentten fayda görebilir Birçok hastada renal arter akımıdüzeltildikten sonra renal oksijenasyon korunmuş olsa bile, aşırırenovasküler hastalık sonucu başlamış olan hipoksik ve inflammatuvar hasar ilerleyici böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

62 Teşekkürler!

63

64 A. B. C. D. E. Which of the following is true regarding RVH? Patients with > 50-60% stenosis will benefit from revascularization Adverse cardiovascular outcomes correlate with the degree of stenosis Revascularization is superior to medical management in preserving kidney function Revascularization is associated with modest but significant improvement in proteinuria Some patients show significant improvement in kidney function after stenting high degree stenosis

65 High degree RAS is associated with all of the following except: A. B. C. D. E. Accelerated hypertension Flash Pulmonary edema Severe proteinuria Atrophy of the kidney Hypokalemia

66 Which of the following statements is true regarding revascularization? A. B. C. D. E. Improves blood pressure in the majority of the patients Helps approximately in half the patients Helps improve kidney function in most patients Only in patients with more than 50% stenosis Most studies show no difference between medical therapy and revascularization

67 The best predictor of response to revascularization is: A. B. C. D. E. Blood-oxygen level dependent (BOLD) MRI > 70% stenosis as determined by renal angiography Reversible renal failure after ACEi therapy History of flash pulmonary edema Persistent hypokalemia

Hipertansiyon Tedavisinde Etkin Doz ARB Kullanımı ve Kan Basıncı Kontrolünün Ötesindeki Faydalar

Hipertansiyon Tedavisinde Etkin Doz ARB Kullanımı ve Kan Basıncı Kontrolünün Ötesindeki Faydalar Hipertansiyon Tedavisinde Etkin Doz ARB Kullanımı ve Kan Basıncı Kontrolünün Ötesindeki Faydalar Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Anti-hipertansif ilaç tercihinizde

Detaylı

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar 736 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(8):736-743 doi: 10.5543/tkda.2012.26790 Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Saphenous vein graft

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

+ + [S-101] [S-101] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi

+ + [S-101] [S-101] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi Genel General [S-0] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi Gökhan Ertaş, Ertan Ural, Erdal Karaöz, Ayça Aksoy, Teoman Kılıç,

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı Poliklinik Takibi

Koroner Arter Hastalığı Poliklinik Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:13-18 Derleme / Review Koroner Arter Hastalığı Poliklinik Takibi Coronary Artery Disease Management in Polyclinic Elçim DURUSOY, Tarık YILDIRIM, Armağan ALTUN Trakya

Detaylı

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology [P-08] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Feyza Ayşenur Paç, Mehmet Burhan Oflaz, Şevket Ballı, İbrahim Ece Ankara

Detaylı

[P-048] [P-048] Periferik ve serebral emboli ile ilişkili sol atriyal miksoma. Left atrial myxoma related to peripheral, and cerebral emboli

[P-048] [P-048] Periferik ve serebral emboli ile ilişkili sol atriyal miksoma. Left atrial myxoma related to peripheral, and cerebral emboli Kardiyak görüntüleme Cardiac imaging [P-048] Periferik ve serebral emboli ile ilişkili sol atriyal miksoma Mehmet Bülent Vatan, Mehmet Akif Çakar, Selçuk Atakay, Perihan Varım, Ercan Aydın, Saadet Demirtaş,

Detaylı

Transkateter Aort Kapak Yerleştirmenin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Transkateter Aort Kapak Yerleştirmenin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisi Sayfa 1 / 11 Transkateter Aort Kapak Yerleştirmenin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisi Özet Arka Plan ve Amaç: Son yıllarda gelişen transkateter aort kapak yerleştirilmesi (TAKY) cerrahiye alternatif

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (1) 63-69, 2005 DERLEME Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri İbrahim BARAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki

Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(2):91-97 91 Tip 2 diyabetli asemptomatik hastalarda mikroalbüminüri ile sol ventrikül fonksiyonları ve sessiz miyokart iskemisi arasındaki ilişki

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Dar QRS kompleksi olan konjestif kalp yetersizlikli hastalarda doku Doppler ekokardiyografi ile sistolik ve diyastolik dissenkroni tayini

Detaylı

Sekonder Hipertansiyonlar: Hangi hastalıkta hangi test?

Sekonder Hipertansiyonlar: Hangi hastalıkta hangi test? Sekonder Hipertansiyonlar: Hangi hastalıkta hangi test? Renovasküler Hipertansiyon Hiperaldosteronizm Feokromasitoma ALDOSTERON RENİN ARO MR ANJİYO BT ANJİYO DUPLEKS DOPPLER USG KATEKOLAMİNLER SUPRESYON

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1 140 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Zorlu Journal ve ark. Tip 2 diyabet ve sessiz miyokard iskemisi Cilt / Vol 37, No 2, 140-144 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda

Detaylı

Running title: Kontrast Nefropatisi

Running title: Kontrast Nefropatisi KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ Running title: Kontrast Nefropatisi Bilge Aygen 1, Ayhan Doğukan 1, Ramazan Ulu 1, Hüseyin Çeliker 1 Özet Kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanede yatan hastalarda gelişen

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 15, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2006 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 23. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS

Detaylı

P-301 P-301. Percutaneous treatment of the severe aortic coarctation via brachial artery

P-301 P-301. Percutaneous treatment of the severe aortic coarctation via brachial artery P-0 Ciddi aort koarktasyonunun brakiyal arter yoluyla perkütan tedavisi Murat Çelik, Barış Buğan, Uygar Çağdaş Yüksel, Serdar Fırtına, Yalçın Gökoğlan, Turgay Çelik, Atila İyisoy Van Askeri Hastanesi,

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Perkütan Koroner Girişim

Diyabetik Hastalarda Perkütan Koroner Girişim DERLEME Diyabetik Hastalarda Perkütan Koroner Girişim Dr. İsmail BIYIK, a Dr. Zehra İlke AKYILDIZ, b Dr. Oktay ERGENE b a Kardiyoloji Kliniği, Uşak Devlet Hastanesi, Uşak b 2. Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:119-129 119 Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon Chronic thromboembolic pulmonary hypertension Dr. Nick H. Kim,* Dr. Marion Delcroix,

Detaylı

P-101 P-101. Repositon of the coronary sinus lead causing stimulation of the phrenic nerve through femoral route

P-101 P-101. Repositon of the coronary sinus lead causing stimulation of the phrenic nerve through femoral route Pacemaker Pacemaker P-0 Frenik sinir stimülasyonuna neden olan koroner sinüs leadinin femoral yoldan repozisyonu Fethi Kılıçaslan, Ömer Uz, Alptuğ Tokatlı, Zafer Işılak, Mehmet Uzun, Bekir Yılmaz Cingözbay,

Detaylı

Kalp Dışı Cerrahi Girişim Uygulanacak Kalp Hastalarında Preoperatif Değerlendirme

Kalp Dışı Cerrahi Girişim Uygulanacak Kalp Hastalarında Preoperatif Değerlendirme Koşuyolu Heart Journal 2015;18(1):39-44 DOI: 10.5578/khj.5303 REVIEW 39 Kalp Dışı Cerrahi Girişim Uygulanacak Kalp Hastalarında Preoperatif Değerlendirme Banu Şahin Yıldız 1, Mustafa Ozan Gürsoy 2 1 İstanbul

Detaylı

Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik

Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: 141-5 Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler Ayşe Güler Eroğlu Özet Çok sayıda klinik çalışmada, beta adrenerjik blokerlerin erişkinlerde

Detaylı

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it [P-] Okside LDL reseptör- (Olr-) geni Utr C>T polimorfizminin koroner arter hastalığı ve hastalığın ciddiyet derecesiyle ilişkisi Ezgi Mert Yaşa, Oben Döven, İ.Türkay Özcan, Ahmet Çamsarı Mersin Üniversitesi

Detaylı

Akut komplike tip B aortik diseksiyonların endovasküler tedavisi

Akut komplike tip B aortik diseksiyonların endovasküler tedavisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akut komplike tip B aortik diseksiyonların endovasküler tedavisi Endovascular management of acute complicated

Detaylı

BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ

BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ Meral Aban Canan Ağalar Fatih Ağalar Fatmanur Akgün Haldun Akoğlu Şami l Aktaş Berrin Aktekin Nevzat Alkan Turgut Alp Dilek Erdoğan Arı Aysun Karatay Arsan Metin Arslan Zuhal Aykaç Serap Aykut Ülkü Aypar

Detaylı

Renaliz Gazetesi 15. Yaşını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor

Renaliz Gazetesi 15. Yaşını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor göre en fazla üyeliğin gerçekleştiği 2013 yılı gerçekten mükemmel bir yıl idi. Dernek son yıllarda yaptığı bilimsel projeler ve işbirlikleri ile gelişimini yansıtmaktadır. Ayrıca açılış töreninde verilen

Detaylı

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi Perinatoloji Dergisi Cilt:6, Sayı :i i/eylül Aralık J O'JS 49 Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Detaylı