Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KLÝNÝK ÇALIÞMA Üreter Taþlarýnýn Üreteroskopik Tedavisi: 1265 Hastada Çok Yönlü Deðerlendirme Sonuçlarýmýz Ureteroscopic Treatment Of Ureteral Calculi Our Results Of Multiaspect Evaluations In 1265 Patients Yrd.Doç.Dr. Sakýp ERTURHAN 1, Prof.Dr. Kemal SARICA 2, Prof.Dr. Faruk YAÐCI 1, Doç.Dr. Ahmet ERBAÐCI 1 Yrd.Doç.Dr. Ýlker SEÇKÝNER 1, Arþ.Gör.Dr. Hanifi ÖZGÜL 1 1 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD 2 Çamlýca Medicana Hospital, Üroloji Kliniði, ÝSTANBUL Özet Çalýþmamýzda üreterin farklý segmentlerinde yerleþmiþ taþlarýn tedavisinde rijit üreteroskopiye ait sonuçlar sunulmuþtur yýllarý arasýnda, yaþ ortalamasý 42.5 (18-74) olan toplam 1265 hastadaki (742 erkek, 523 kadýn) üreter taþlarý rijit üreteroskopi tedavi edildi. Taþlarýn boyutu ve üreteral duvara yapýþýklýðýna baðlý olarak basket kateterle direk olarak alýndý veya pnömotik litotriptör kullanarak parçalara ayrýldý. Baþarý oranlarý taþ lokalizasyonuna göre; kullanýlan irrigasyon sývýsý, operasyon süresi, ek prosedürler ve komplikasyon oranlarý açýsýndan karþýlaþtýrmalý olarak incelendi. Taþ boyutu ortalama 1.4 ( ) cm olarak saptandý. 459 (%36.3) olguda taþ, basket ve benzeri mekanik forsepsler yardýmýyla alýnýrken, 739 (%58.4) olguda pnömatik litotripsiye gereksinim duyulmuþtur. Ortalama operasyon zamaný 25.4 (9-39) dakika olarak saptanmýþtýr. Toplam 1198 (%94.7) olgu iþlem sonrasýnda taþtan temizlenmiþtir. Altmýþyedi (%5.3) olguda iþlem baþarýsýz olmuþtur. Ýkiyüzkýrküç (%19.2) olguda taþ ekstraksiyonunu takiben üreteral stent uygulanmýþtýr. Sonuçlarýmýz, üreter taþlarýnýn tedavisinde üreteroskopinin güvenli ve etkili olduðunu göstermiþtir. Bu yöntemin ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) ile karþýlaþtýrýldýðýnda özellikle üreter alt bölümdeki taþlarýn tedavisinde ilk tedavi seçimi olmasý gerektiðine inanmaktayýz. Ayrýca deneyimli ellerde yeterli tecrübe ile orta ve üst üreter taþlarýnýn tedavisinde de uygulanabilir. Anahtar Kelimeler: Üriner Taþ, Üreter, Üreteroskopi, ESWL. Abstract In our study, the results of rigid ureteroscopy in the management of stones located in different segments of the ureter is being presented. Between , totally 1265 patients with ureteral stones (742 male, 523 female) with an avarage age value of 42.5 (ranged 18-74) years have been treated with rigid ureteroscopy. Depending on the size as well as their impaction to the ureteral wall, they were either directly removed by basket catheters or pneumatic lithotripsy has been used for disintegration of the stones. Success rates obtained with respect to stone location as well the irrigation fluid used and the operational time, auxiliary procedures and that of complication rates were comparatively evaluated. Stone size ranged from 0.4 to 2.3 cm (mean 1.4). While 459 (36.3%), stones were removed by ureteroscopy with basket application, pneumatic lithotripsy were necessary in 739 (58.4%) cases. Mean operation time was 25.4 (ranged from 9 to 39) minutes. In 1198 (94.7%) cases have been completely stone free after the procedure. In 67 cases (5.3%), the procedure was unsuccessful. Ureteral stent was applied in 243 cases following stone removal (19.2%). Our results have demonstrated that, ureteroscopy is a safe and effective manner in the treatment of ureteral stones. We believe that, this procedure should be the first treatment of choice in the management of the stones located especially in the lower part of the ureter when compared with ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy). Additionaly, this procedure can also be applied in mid and upper ureteral stones in skilled hands with enough experience. Key Words: Urinary stone, Ureter, Ureteroscopy, ESWL. GÝRÝÞ Bazý çeliþkilere raðmen taþ hastalýðý etiyolojisi, önlenmesi, medikal ve cerrahi tedavisi konusunda uzun bir yol katedilmiþ olup, yüksek tekrarlama olasýlýðý nedeniyle uygun olgularda noninvaziv ve minimal invaziv tedavi seçeneklerinin ön planda uygulanmasýný gerektirmektedir (1,2). Konjenital veya akkiz obstrüksiyon bulunmayan üriner sistemdeki taþ olgularýnda ESWL, 1980 lerden sonra klinik kullanýma girmiþ ve noninvaziv özelliðinden dolayý geçen zaman sürecinde üriner sistemin farklý lokalizasyonlarýndaki taþlarda oldukça yaygýn kullanýlýr olmuþtur (3,4). Yazýþma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Sakýp ERTURHAN Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD Adres: Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Þehitkamil / Gaziantep Tel: / Fax: ESWL nin üriner sistem taþ hastalýðý tedavisindeki yüksek etkinliði yaný sýra; hipertansiyon, renal büyümede gerileme, epifiz plaklarýna olumsuz etki, üreterde taþ yolu oluþturmasý, taþtan arýnma süresinin uzun dönemi kapsamasý, tedavi ve takip sürecinde anlamlý oranda radyasyona maruz kalýnmasý sistemin belli baþlý dezavantajlarý olarak görülmektedir (5-7). ESWL tedavisiyle elde edilen baþarý oranlarý %80 (59-96) düzeyindedir ve %50 olguda erken dönemde taþtan tam arýnma söz konusudur. Uzun dönemi içeren tedavilerde üreterdeki rezidü taþlarýn mukozaya adezyonunu artýrýcý etkisi saptanmýþtýr (5,8). Ayrýca üretere ait kýsmi obstrüksiyonlarda dahi erken dönemde geri dönüþümsüz renal tübüler hücrelerdeki apoptotik deðiþiklikler hýzlý ve tam olarak taþtan arýnmayý gerektirir (6). Üreter taþlarýnýn tedavi planlamasýnda uygulanan çeþitli seçeneklerin varlýðý, son zamanlarda operatörün deneyimlerini ve teknolojik alet mevcudiyetinin yeterliliðini ön plana çýkarmaktadýr. 32

2 URS (Ureteroskopi), 80 li yýllardaki ilk uygulamasý sonrasý alt üreter taþlarýnýn tedavisinde oldukça iyi bilinen ve son zamanlarda çoðu üroloji kliniklerinde baþarýyla uygulanan bir yöntemdir (8,9). Üreter orta ve üst bölüm taþlarýnda çoðu klinikte ESWL ilk tercih yöntemi olarak görülmekle birlikte yeterli cerrahi tecrübe ve ekipmanla bu olgularda da URS kullanýlabilmektedir. Yeterli ekipmanla birlikte yöntemin baþarýsýný etkileyen faktörler arasýnda taþýn hacmi, lokalizasyonu, kimyasal yapýsý ve üreteral mukozaya yapýþma derecesi önemli bir yer tutmaktadýr (10-12). Uygun hasta seçimiyle birlikte URS deneyimlerinin artmasý baþarý oranýný artýracak ve açýk cerrahi tedaviye kýyasla perforasyon, kanama ve idrar ekstravazasyonu gibi komplikasyonlarýn daha da azalmasýný saðlayacaktýr. Bu amaçla, 1265 hastada üreteral obstruksiyona yol açan üreterin üç farklý lokalizasyonundaki taþlarda uygulamýþ olduðumuz URS giriþimine ait sonuçlarýmýzý sunuyoruz. HASTALAR VE YÖNTEM 1995 ve 2005 yýllarý arasýnda, üreteral taþa baðlý olarak obstrüksiyon saptanan yaþ ortalamasý 42.5 (18-74) olan 523 ü kadýn, 742 si erkek toplam 1265 hasta çalýþma kapsamýna alýndý. Ýlk baþvuruda saptanan üreter taþlarýnýn 176 (%14) ü üst (Grup 1), 231(%18.2) si orta (Grup 2) ve 858 (%67.8) i alt üreterde (Grup 3) yerleþmiþti. Hastalara rutin idrar analizi, üriner sistem grafisi ve üriner sistem ultrasonografisi gibi standart deðerlendirmelerin yanýsýra gerekli olgularda intravenöz ürografi ve spiral bilgisayarlý tomografi uygulandý. Endoskopik litolapaksi veya litotripside French (Fr) kademeli geniþleyen rijid üreteroskop, 7 Fr üreteral balon dilatatör kateteri, elektrohidrolik ve pnömotik litotriptör ile grasping forseps ve dormia basket kateterleri kullanýldý. Tüm hastalarda iþlem öncesi 1gr seftriakson intravenöz ile profilaksi uygulandý. Tek böbrekli tam obstrüksiyon saptanan olgularda üreter taþ boyutundan baðýmsýz olarak acilen (n=77), 15 günden fazla obstrüksiyon gösteren üreter taþlarý (n=495), medikal tedaviye raðmen 0.5 cm den küçük olsada üriner akýþa geçiþ vermeyen üreter taþlarý (n=442), üreter taþ boyutunun 0.5 cm den büyük ve ESWL uygulanmasýna raðmen baþarý saðlanmayan olgular (n=251) seçim kriterleri olarak kabul edildi. Taþ distalinde konjenital veya akkiz anatomik üreteral obstrüksiyon bulunan olgular çalýþma kapsamý dýþýnda býrakýldý. Taþýn lokalizasyonu ve büyüklüðünün yanýsýra üreteroskopi iþlem süreci, kullanýlan sývý volümü ve üreteral stent kullanýmý ayrýntýlý olarak deðerlendirildi. URS, 858 ( %67.8) olguda rutin olarak spinal anestezi altýnda, üreter üst ve orta bölüm taþý bulunan 407 (%32.2) olguda ise genel anestezi altýnda uygulandý ve komplikasyon geliþmeyen olgularda postoperatif 1 gün süresince takip edildi. Ýstatistiksel deðerlendirmede Paired-t testi kullanýldý. SONUÇLAR 1265 RÜÜ(reno-uretral ünite) de tedavi edilen taþlarýn boyutu ortalama 1.4 ( ) cm olarak saptandý. Taþ boyutlarý açýsýndan 3 grup arasýnda anlamlý farklýlýk saptanmadý. Ortalama operasyon zamaný 25.4 (9-39) dakika ve iþlemde kullanýlan sývý volümü (serum fizyolojik) 650 ( ) cc bulunmuþtur. Ortalama operasyon süresi alt üreter taþlarýnda anlamlý olarak daha kýsa, operasyonda kullanýlan sývý miktarý ise üst üreter taþlarýnda anlamlý oranda daha yüksek bulundu (Tablo 1). Tablo 1. Taþ boyutlarý, operasyon süresi ve kullanýlan irrigasyon sývýlarýnýn gruplara göre daðýlýmý. Alt Üreter Orta Üreter Üst Üreter n Ortalama taþ çapý (mm) 6.4(4-23) 6.8(5-22) 7.4(5-18) p Ortalama operasyon süresi (dk.) 14.5(11-24) 22.9(16-28) 24.4 (21-32) p Ortalama kullanýlan irrigasyon sývýsý ( ml) ( ) ( ) ( ) p (%37) RÜÜ de yalnýz üreteroskopi giriþimine ek olarak forseps veya basket uygulamasý ile taþ ekstrakte edilirken, 797 (%63) RÜÜ de pnömatik litotriptör ile intrakorporeal litotripsi uygulandý. Tek seans URS sonucunda 1039 (%82.2) RÜÜ de taþtan temizlenme gerçekleþti. Üreteral orifise hidrolik dilatasyonu takiben medikal tedavi ve diürez uygulandý. Sonrasýnda spontan taþ düþürme (n:19) ve 2. seans URS (n:140) ile toplam 159 (%12.5) RÜÜ de daha tam olarak taþtan temizlenme gerçekleþti. Birinci URS esnasýnda üreterosel (n:2), üreteral avülsiyon (n:2), üreterde tam obstrüksiyon (n:15) ve taþa ulaþýlamamasý (n=12) nedenli, ikinci URS uygulama sonrasýnda ise taþýn sert-büyük olmasý (n:12), mukozaya adezyonu-hematuri (n:8) nedenleriyle hastalar açýk cerrahi giriþimle taþtan arýndýrýldý. Birinci URS de 9, 2.URS de 7 olguda taþýn böbreðe migre olmasý nedeniyle double J kateter yerleþtirilerek hastalar ESWL ye yönlendirildi (Tablo 2). Ýkiyüzkýrküç (%19.2) RÜÜ de taþ ekstraksiyonunu takiben double-j stent uygulamasý yapýldý. Bu hastalar; açýk cerrahiye giden hastalar (n:51), üst üriner sistemde ek taþý olan olgular (n:89), taþýn böbreðe migre olduðu (n:16) ve litotripsi esnasýnda mukozal erozyon ve kanama geliþen hastalar (n:87) olmuþtur. 33

3 Ýþlem sonrasý 75 (%5.9) hastada 24 saati geçmeyen ateþ yükselmesi, 11 (%0.8) hastada ciddi ateþ yükselmesi ile birlikte septisemi tablosu geliþti. Genel anestezi uygulanan olgularda ortalama hastanede kalýþ süresi 20.3 saat iken spinal anestezi uygulananlarda 10.2 saat olup, komplikasyon geliþen olgularla birlikte ortalama hastanede kalýþ süresi ortalama 19.4 saat olarak saptandý. TARTIÞMA Üriner sistem taþ hastalýðý, etiyolojide saptanan risk faktörleri yanýsýra 5 yýl içerisinde %50 tekrarlama riski göstermektedir (1,2). Çalýþmamýzdaki olgularýn 556 (%43.9) unda taþ hastalýðý öyküsü vardý. Bu açýdan, olgularda taþ tedavisinde noninvaziv ve taþtan arýndýrýlma sonrasý koruyucu yöntemlerin kullanýlmasý zorunludur (2). ESWL nin ilk uygulama sonuçlarýný takiben makroskopik olarak düþük komplikasyon oranlarýna göre yüksek baþarýsý ve iþlemin noninvaziv olmasý, ürologlarca taþ tedavi uygulamalarýnda ilk tedavi seçeneði olarak kabul edilmektedir (12). Ancak ESWL nin baþarýsýnda, taþýn cinsi, üriner sistemdeki lokalizasyonu, taþ distalinde tam veya kýsmý obstrüksiyon varlýðý ve taþýn mukozaya adezyonu önemlidir (12,13). Ayrýca ESWL ye tam cevap vereceði düþünülen olgularda dahi hastanýn içinde bulunduðu klinik durum ve hastanýn tercihi bazen taþa direk müdaheleyi gerektirir (12). Diðer bir açýdan, ESWL ile taþtan temizlenme oraný ilk seansta %50 düzeylerinde olup alternatif tedavi uygulamalarýna gereksinim olabilmektedir (14). Diðer yönden yapýlan hayvan deneyleri ve literatür ýþýðýnda, ESWL sonrasý mikroskopik düzeyde böbreklerde oluþan deðiþiklikler, hipertansiyon, taþ nüksünde fazlalýk ve böbrekte oluþturduðu apopitosis hastalarýn uzun dönemde iyi takibini gerektirmektedir (6). URS, minimal invaziv cerrahi giriþim niteliði ile üreter taþý tedavisinde yukarýda belirtilen durumlarda bazen ESWL sonrasý, bazen de ilk seçenek olarak uygulamaya girmektedir (15). Üreter taþlarýnýn tedavisinde 1980 den sonra kullanýma girmiþ bir yöntem olup son zamanlarda çoðu üroloji kliniklerinde uygulanan bir yöntemdir. Ancak URS giriþiminde, operatörün deneyimi ve teknolojik alet ve ekipman yeterliliðini ön plana çýkmaktadýr. Çalýþmamýzda 176 üst ve 231 orta üreter bölüm taþýnda da URS kullanýlmýþ olup bunlardaki baþarý oranlarý sýrasýyla %81.2 ve %89.2 olarak saptandý. Rýzvý ve ark. 969 üst üreter taþý olgusunda hastalarýn %77 sine ESWL, %11 ine URS ve %12 sine açýk operasyon uygulamýþlar ve tek seans tedavi sonrasý baþarý oranlarýný sýrasýyla %46, %79 ve %100 olarak bildirmiþlerdir (16). Tawfiek ve ark. ise 155 hastayý içeren çalýþmalarýnda 29 proksimal ve 19 mid-üreteral taþta tek seans URS sonrasý sadece 1 hastada baþarýsýz sonuç alýndýðýný bildirmiþlerdir (17). Çalýþmamýzda taþ boyutu ortalama 1.4 ( ) cm olarak saptandý. Birinci ve ikinci URS uygulanmasý sonrasý 1179 (%93.2) RÜÜ taþtan arýndýrýldý. Yüzkýrk (%11) RÜÜ de ise 1.URS uygulanmasý sonrasý uygulanan medikal tedavi ve hidrasyon ile spontan olarak taþtan arýnma gerçekleþti. Sonuçta birinci URS uygulamasýyla %82.1 olarak saptanan taþtan temizlenme oraný literatürde saptanan %90 lardaki baþarý oranlarýna yakýndýr (15). Çalýþmamýzda 243 (%19.2) RÜÜ de taþ ekstraksiyonunu takiben double-j stent uygulamasý yapýldý. Bu hastalar; açýk cerrahiye giden hastalar (n:51), üst üriner sistemde ek taþý olan olgular (n:89), taþýn böbreðe migre olduðu (n:16) ve litotripsi esnasýnda mukozal erozyon ve kanama geliþen hastalar (n:87) olup pirimer olarak postoperatif aðrýyý gidermek amaçlý stent uygulamasý yapýlmamýþtýr. Tablo 2. Baþarý oranlarý ve baþarýsýzlýk nedenlerinin gruplara göre daðýlýmý. Alt Üreter Orta Üreter Üst Üreter Taþtan temizlenme (n:1198 ) 849/858 (%99) 206/231 (%89.2) 143/176 (%81.25) p Baþarýsýz ( n:67 ) 9/858 (%1) 25/231 (%10.8) 33/176 (%18.75) Baþarýsýzlýk Nedenleri Böbreðe migrasyon (n=16) Üreterde tam obstruksiyon (n=15) Mukozal adezyon /hematüri (n=12) Taþa ulaþýlamamasý (n=12) Büyük ve sert taþ (n=8) Üreteral avülsiyon (n=2) Üreterosel (n=2) Açýk cerrahi (n:51) 8/858 (%0.9) 18/231 (%7.7) 25/176 (%14.2) 34

4 Bu konuda Jeong ve ark. nýn yaptýðý 45 hastalýk çalýþmada hastalar iki eþit gruba ayrýlmýþ ve double-j stent uygulanan ve uygulanmayan grup arasýnda postoperatif flank aðrý ve alt üriner sistem semptomlarý arasýnda fark saptanmazken hematüri, stent uygulanan grupta daha belirgin gözlenmiþ (18). Giacomelli ve ark. nýn 70 hastalýk çalýþmalarýnda da postoperatif aðrýnýn stent uygulanan grubta sýnýrda daha az, alt üriner sistem semptomlarýnýn ise eþit oranda gözlendiðini bildirmiþlerdir (19). Her iki çalýþmanýn sonuç kýsmýnda da non-komplike olgular dýþýnda üreteroskopi uygulamalarýnda rutin olarak double-j stent uygulanmasýnýn lüzumsuz olduðu vurgulanmaktadýr. Ortalama operasyon zamaný 25.4 (9-39) dakika olarak bulunmuþtur. Literatürde bu süre dakika aralýðýndadýr (20). Ancak operasyon zamaný taþýn mukozaya adezyonu, kimyasal yapýsý ve kullanýlan litotriptöre göre bazý olgularda, cerrahi deneyimden baðýmsýz olarak uzamaktadýr. Ýþlemi takiben anestezi etkisi ortadan kalkýncaya kadar hastalar takip edildi. Önceleri çoðu klinikte sýklýkla genel anestezi altýnda uygulanan URS, günümüzde hastalarda genel anestezi riski veya spinal anestezi kontrendikasyonu yoksa veya taþ orta-üst üreterde yerleþmemiþse rutin olarak spinal anestezi altýnda uygulanmaktadýr. Çalýþmamýzda genel ve spinal anestezi uygulanan grupta ortalama hastanede kalýþ süreleri sýrasýyla 20.3 ve 10.2 saat olarak bulunmuþtur. Sonuçta komplikasyon geliþen olgularda dahil olmak üzere, ortalama hastanede kalýþ süresi bir günden az (ortalama 19.4 saat) olarak saptandý. Bu da elbette açýk taþ cerrahisine göre daha iyi hasta kabülünü, daha kýsa postoperatif takip ve daha ucuz tedaviyi saðlamaktadýr. Sonuç olarak, uygun hasta seçimiyle birlikte üreterorenoskopi deneyimlerinin artmasý baþarý oranýný artýracak ve açýk cerrahi tedaviye kýyasla perforasyon, kanama ve idrar ekstravazasyonu gibi komplikasyonlarýn daha azalmasýný saðlayacaktýr. Ýntrakorporeal litotriptörlerdeki ve kullanýlan enstrümanlardaki geliþmelerle paralel olarak URS giriþimi yaygýn olarak sadece alt üreter taþlarýnýn deðil, üst ve orta bölüm taþlarýnda da ilk tedavi alternatifi durumunu alacaktýr. KAYNAKLAR 1.Drach GW. Urinary Lithiasis:Etiology, Diagnosis and Medical Management. In:Walsh PC, Retik AB, Stamey TA, Vaughan ED,eds. Campbell s Urology.Philadelphia. 1992: Stoller M, Bolton D, Urinary stone disease. In Tanagho EA, McAninch JW, eds. Smith s General Urology. Singapore. 1995: Chaussy C, Schmiedt E, Jocham D, Brendel W, Forssmann B, Walther V. First clinical experience with extracorporeally induced destruction of kidney stones by shock waves. J Urol. 1982;127(3): Segura JW, Preminger GM, Assimos DG, Dretler SP, Kahn RI, Lingeman JE, et al. Ureteral Stones Clinical Guidelines Panel summary report on the management of ureteral calculi. The American Urological Association. J Urol. 1997;158(5): Yamaguchi K, Minei S, Yamazaki T, Kaya H, Okada K.Characterization of ureteral lesions associated with impacted stones.int J Urol. 1999;6(6): Willis LR, Evan AP, Connors BA, Blomgren P, Fineberg NS, Lingeman JE. Relationship between kidney size, renal injury, and renal impairment induced by shock wave lithotripsy. J Am Soc Nephrol. 1999;10(8): Willis LR, Evan AP, Connors BA, Shao Y, Blomgren PM, Pratt JH, et al. Shockwave lithotripsy: dose-related effects on renal structure, hemodynamics, and tubular function. J Endourol. 2005;19(1): Bagley DH. Indications for Ureteropyeloscopy. In: Huffman JL, Bagley DH, Lyon ES, eds. Ureteroscopy. Philadelphia. 1988: B Bierkens AF, Hendrikx AJ, De La Rosette JJ, Stultiens GN, Beerlage HP, Arends AJ, et al. Treatment of mid- and lower ureteric calculi: extracorporeal shock-wave lithotripsy vs laser ureteroscopy. A comparison of costs, morbidity and effectiveness. Br J Urol. 1998;81(1): Küpeli B, Alkibay T, Sinik Z, Karaoðlan U, Bozkirli I.What is the optimal treatment for lower ureteral stones larger than 1 cm? Int J Urol. 2000;7(5): Margalith I, Shapiro A. Anxiety and Patient participation in clinical decision-making:the case of patients with ureteral calculi. Soc Sci Med. 1997;45: Hendrikx AJ, Strijbos WE, de Knijff DW, Stultiens GN, Beerlage HP, Arends AJ, et al. Treatment for extended-mid and distal ureteral stones: SWL or ureteroscopy? Results of a multicenter study. J Endourol. 1999;13: Biri H, Küpeli B, Isen K, Sinik Z, Karaoðlan U, Bozkirli I.Treatment of lower ureteral stones: extracorporeal shockwave lithotripsy or intracorporeal lithotripsy? J Endourol. 1999;13(2): Bierkens Af, Hendrikx AJM, De La Rosette JJMCH, Stultiens GN, Beerlage HP, Arends AJ, et al. Treatment of mid-and lower ureteric calculi: extracorporeal shock-wave lithotripsy vs laser ureteroscopy. A comparison of costs, morbidity and effectiveness. Br J Urol. 1998;81: Kupeli B, Biri H, Isen K, Onaran M, Alkibay T, Karaoðlan U, Bozkirli I. Treatment of ureteral stones: comparison of extracorporeal shock wave lithotripsy and endourologic alternatives. Eur Urol. 1998;34: Rýzvý SAH, Naqvý SAA, Hussaýn Z, Hashmý A, Hussaýn M, Zafar MN, et al. The management of stone disease. BJU Int. 2002;89:

5 17.Tawfiek E, Bagley HD. Management of upper urinary tract calculi with ureteroscopic techniques. Urology. 1999;53(1): Jeongy H, Kwak C, Hong S, Lee S. Ureteral Stentind After Ureteroscopy for Ureter Stones: Prospective Randomýsed Study Assesing Symtoms and Complications. Eur Urol. 2003;2: Giacomelli G, Nozzo RE, Manzo M, Gastaldi L, Moroni M. Ureteral stending following ureteroscopy for ureteral lýthiasis: Ýs it really necessary? Eur Urol. 2004;3(6): Whýtfýeld H N. The management of ureteric stones. Part II: Therapy. BJU Int. 1999;84:

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Muş Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üst Üriner Sistem Taşı Cerrahi Girişimlerinin Analizi Ayhan KARAKÖSE a, Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Murat ÇİLOĞLU, Muammer ALTOK

Detaylı

ÜRETER TAŞLARININ EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTOTRİPSİ İLE TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

ÜRETER TAŞLARININ EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTOTRİPSİ İLE TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ Yeni Üroloji Dergisi 2008, 4 (3): 133-137 The New Journal of Urology ÜRETER TAŞLARININ EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTOTRİPSİ İLE TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ THE TREATMENT OF URETERAL STONES WITH EXTRACORPOREAL

Detaylı

Üriner Sistem Taşlarının ESWL ile Tedavisinde Taşın Boyut ve Lokalizasyonunun Taştan Temizlenme Oranına Etkisi

Üriner Sistem Taşlarının ESWL ile Tedavisinde Taşın Boyut ve Lokalizasyonunun Taştan Temizlenme Oranına Etkisi Üriner Sistem Taşlarının ESWL ile Tedavisinde Taşın Boyut ve Lokalizasyonunun Taştan Temizlenme Oranına Etkisi Mustafa Güneş *, Necip Pirinççi *, İlhan Geçit *, Taken Kerem **, Kadir Ceylan *, Salim Bilici

Detaylı

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 13-20, 2009 ESWL YE DİRENÇLİ ORTA VE ÜST BÖLÜM ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİNİN ETKİNLİĞİ EFFICIENCY OF

Detaylı

ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 13-18 ÜRETER ALT UÇ TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ESWL VE ÜRETEROSKOPİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI Çağatay Göğüş* Yaşar Bedük** Sümer Baltacı*** Ercan

Detaylı

YERLEŞİMLİ ÜRETER TAŞLARININ ÜRETEROSKOPİK TEDAVİSİNDE FARKLI LİTOTRİPSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERLEŞİMLİ ÜRETER TAŞLARININ ÜRETEROSKOPİK TEDAVİSİNDE FARKLI LİTOTRİPSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ENDOÜROLOJİ/Endourology DEĞİŞİK YERLEŞİMLİ ÜRETER TAŞLARININ ÜRETEROSKOPİK TEDAVİSİNDE FARKLI LİTOTRİPSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF DIFFERENT LITHOTRIPSY TECHNIQUES IN THE MANAGEMENT

Detaylı

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir?

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir? Araştırma Makalesi Üreter ı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir? Is laser lithotripsy a more successful method than pneumatic lithotripsy in treatment

Detaylı

Üreter taşlarında pnömotik ve lazer litotripsi tekniklerinin maliyet-etkinlik analizi

Üreter taşlarında pnömotik ve lazer litotripsi tekniklerinin maliyet-etkinlik analizi Dicle Tıp Dergisi / M. B. Yüksel ve ark. Üreter taş kırma teknikleri maliyet-etkinlik analizi 2013; 40 (1): 75-80 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0228 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

KLİNİĞİMİZDE ÜROLOJİ ASİSTANLARINCA UYGULANAN ESWL TEDAVİSİNİN SONUÇLARI

KLİNİĞİMİZDE ÜROLOJİ ASİSTANLARINCA UYGULANAN ESWL TEDAVİSİNİN SONUÇLARI Yeni Üroloji Dergisi 2011; 6 (1): 13-17 The New Journal of Urology Orjinal Makale / Original Article KLİNİĞİMİZDE ÜROLOJİ ASİSTANLARINCA UYGULANAN ESWL TEDAVİSİNİN SONUÇLARI RESULTS OF SWL TREATMENT PERFORMED

Detaylı

Faruk Kuyucu, Güçlü Gürlen, Ferhat Ortoğlu, Zafer Gökhan Gürbüz. Özgün Araştırma / Original Article. Abs tract. Özet. DOI: /Haseki.

Faruk Kuyucu, Güçlü Gürlen, Ferhat Ortoğlu, Zafer Gökhan Gürbüz. Özgün Araştırma / Original Article. Abs tract. Özet. DOI: /Haseki. Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1008 Üreter Taşı Tedavisinde Lazer ile Pnömotik Litotripsinin Karşılaştırılması Comparison of Laser Lithotripsy and Pneumatic Lithotripsy in the Treatment

Detaylı

Giriș. Kürșat Çeçen 1, Emrah Coğuplugil 2, Aslan Demir 1, Mert Ali Karadağ 1, Ramazan Kocaaslan 1

Giriș. Kürșat Çeçen 1, Emrah Coğuplugil 2, Aslan Demir 1, Mert Ali Karadağ 1, Ramazan Kocaaslan 1 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2015; 5(1):1 5 doi: 10.5505/kjms.2015.72792 Distal Üreter Tașlarının Tedavisinde Üreterorenoskopik Litotripsi ve Vücut Dıșı Șok Dalga Litotripsisinin

Detaylı

ÜRETEROSKOPİ VE PNÖMOTİK LİTOTRİPSİ: 1056 OLGU URETEROSCOPY AND PNEUMATIC LITHOTRIPSY: 1056 CASES

ÜRETEROSKOPİ VE PNÖMOTİK LİTOTRİPSİ: 1056 OLGU URETEROSCOPY AND PNEUMATIC LITHOTRIPSY: 1056 CASES ENDOÜROLOJİ/Endourology ÜRETEROSKOPİ VE PNÖMOTİK LİTOTRİPSİ: 1056 OLGU URETEROSCOPY AND PNEUMATIC LITHOTRIPSY: 1056 CASES Burak TURNA, Oktay NAZLI, Adnan ŞİMŞİR, Mehmet UMUL, Bülent SEMERCİ, Necmettin

Detaylı

ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ÜRETEROSKOPİ VE VÜCUT DIŞI ŞOK DALGALARI İLE TAŞ KIRMA SONUÇLARIMIZ 1

ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ÜRETEROSKOPİ VE VÜCUT DIŞI ŞOK DALGALARI İLE TAŞ KIRMA SONUÇLARIMIZ 1 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (1): 31-36 31 KLİNİK ARAŞTIRMA ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ÜRETEROSKOPİ VE VÜCUT DIŞI ŞOK DALGALARI İLE TAŞ KIRMA SONUÇLARIMIZ 1 OUR RESULTS OF URETEROSCOPY AND EXTRACORPOREAL

Detaylı

OLMAYAN ÜRETEROSKOPİK LİTOTRİPSİLERDEN SONRA ÜRETERAL STENT YERLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ MİDİR?

OLMAYAN ÜRETEROSKOPİK LİTOTRİPSİLERDEN SONRA ÜRETERAL STENT YERLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ MİDİR? ENDOÜROLOJİ/Endourology KOMPLİKE OLMAYAN ÜRETEROSKOPİK LİTOTRİPSİLERDEN SONRA ÜRETERAL STENT YERLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ MİDİR? IS IT NECESSARY TO PLACE URETERAL STENTING AFTER UNCOMPLICATED URETEROSCOPIC

Detaylı

ÇOCUK BÖBREK TAŞLARINDA ESWL UYGULAMASİ

ÇOCUK BÖBREK TAŞLARINDA ESWL UYGULAMASİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 549-554, 1994 ÇOCUK BÖBREK TAŞLARINDA ESWL UYGULAMASİ Ali Acar* Giray Karaîezli* Talat Yurdakul* Murat Biiyükdoğan** Ünal Sert 4 **

Detaylı

Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler. Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler. Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Pediatrik PNL ve üreteroskopideki son yenilikler Dr. Ali Güneş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. TANIMLAR Cerrahi aktif taş hastalığı: İnfeksiyon, obstrüksiyon veya kolik atağının eşlik ettiği

Detaylı

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY

GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY FLEKSİBIL VE RİJİD ÜRETERORENOSKOPİ İLE DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCE WITH FLEXIBLE AND RIGID URETERORENOSCOPY Nazım MUTLU, Osman KÖMÜR, Levend ÖZKAN, Hanifi TANYERİ, Ali

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK BİRİMİ HASTANESİNDE, 611 BÖBREK VE ÜRETER TAŞI TANILI OLGUDA VÜCUT DIŞI ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ SONUÇLARIMIZ 1

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK BİRİMİ HASTANESİNDE, 611 BÖBREK VE ÜRETER TAŞI TANILI OLGUDA VÜCUT DIŞI ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ SONUÇLARIMIZ 1 Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (1): 13-18 13 KLİNİK ARAŞTIRMA İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK BİRİMİ HASTANESİNDE, 611 BÖBREK VE ÜRETER TAŞI TANILI OLGUDA VÜCUT DIŞI ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ SONUÇLARIMIZ 1 EXTRACORPOREAL

Detaylı

1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği. Abstract

1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği. Abstract Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimlerimiz Our Experiences of Retrograde Intrarenal Surgery in The Treatment of Renal Stones Orjinal Arastirma Başvuru: 04.10.2013 Kabul: 12.12.2013

Detaylı

Atnalı Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz

Atnalı Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(1):25-29 doi: 10.5505/104.850.2011.1007 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Atnalı Böbrekli Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz Our Experience on Percutaneous

Detaylı

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul Araştırmalar / Researches Üreteroskopik Litotripsi Sonrası Her Zaman Üreteral Stent Yerleştirmek Gerekir mi? Ferhat Ateş, Cüneyt Adayener, İlker Akyol, Kenan Karademir, Temuçin Şenkul Hasan Koçoğlu, Kadir

Detaylı

İki taraflı böbrek ve üreterde sistin taşları olan 9 aylık bebekte antegrad perkütan yaklaşım

İki taraflı böbrek ve üreterde sistin taşları olan 9 aylık bebekte antegrad perkütan yaklaşım 56 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(1):56-60 Olgu sunumu Case report İki taraflı böbrek ve üreterde sistin taşları olan 9 aylık bebekte antegrad perkütan yaklaşım Antegrade percutaneous

Detaylı

Üreter taşı olan hastalarda rijit üreteroskopi ve pnömotik litotripsi sonuçlarımız

Üreter taşı olan hastalarda rijit üreteroskopi ve pnömotik litotripsi sonuçlarımız Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(3):263-269 263 Endoüroloji Endourology Üreter taşı olan hastalarda rijit üreteroskopi ve pnömotik litotripsi sonuçlarımız Our results of rigid

Detaylı

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Hüsnü Tokgöz Derlemeler / Reviews Yrd. Doç. Dr., Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi, Üroloji AD ÖZET: Ürolojik cerrahide minimal

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara; 2 Sarıkamış Devlet Hastanesi, Üroloji, Kars; 3

S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara; 2 Sarıkamış Devlet Hastanesi, Üroloji, Kars; 3 ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2016; 6(3):184 188 doi: 10.5505/kjms.2016.19970 Çocuk Hastalarda Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Mini-Perkütan Nefrolitotomi Yöntemlerinin

Detaylı

Üreter Orta ve Üst Bölümünde Görülen Büyük İmpakte Taşların Tedavisinde Üreteroskopi ve Üreterolitotominin Karşılaştırılması

Üreter Orta ve Üst Bölümünde Görülen Büyük İmpakte Taşların Tedavisinde Üreteroskopi ve Üreterolitotominin Karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140429075756 Üreter Orta ve Üst Bölümünde Görülen Büyük İmpakte Taşların Tedavisinde Üreteroskopi ve Üreterolitotominin Karşılaştırılması Göksel Bayar 1, Umut

Detaylı

Üreter Taşları: 146 Olguda ESWL Tedavisi Sonuçları. Ureteral Stones: Results of ESWL Treatment in 146 Patients

Üreter Taşları: 146 Olguda ESWL Tedavisi Sonuçları. Ureteral Stones: Results of ESWL Treatment in 146 Patients Üreter Taşları: 146 Olguda ESWL Tedavisi Sonuçları Yaşar BOZKURT 1, Ahmet Ali SANCAKTUTAR 2, Sezgin YAĞCI 3, Murat KAPAN 4, Hacı Murat ÇAYCI 5 1,3 Özel Güneydoğu Tıp Merkezi-DİYARBAKIR, 2 Muş Devlet Hastanesi-

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Üreter Taşı Tedavisinde Üreterorenoskopi Sonuçlarımız

Pediatrik Hastalarda Üreter Taşı Tedavisinde Üreterorenoskopi Sonuçlarımız Orjinal Araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(1):1-5 Pediatrik Hastalarda Üreter Taşı Tedavisinde Üreterorenoskopi Sonuçlarımız Our Results of Ureterorenoscopy in

Detaylı

Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ESWL deneyimlerimiz

Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ESWL deneyimlerimiz Çocuk Cerrahisi Dergisi 24(1):12-17, 2010 Araştırma Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ESWL deneyimlerimiz Esra ÖZÇAKIR *, Levent ÖZÇAKIR **, Mesut KAÇAR *, Taner ALTINDAĞ ***, Hakan ERDOĞAN

Detaylı

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):81-87 ARAŞTIRMA MAKALESİ RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ RETROGRADE INTRARENAL SURGERY: OUR CLINICAL EXPERIENCE İbrahim Halil

Detaylı

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği 132 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):132-137 Endoüroloji Endourology İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği The effectiveness of antegrade

Detaylı

Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL) etkinliği: 10 yıllık tecrübemiz

Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL) etkinliği: 10 yıllık tecrübemiz CERRAHİ BİLİMLER / SURGICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2006; 59:58-62 Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında Extracorporeal Shockwave

Detaylı

Büyük çaplı üst üreter taşlarının tedavisinde iyi bir seçenek: Perkütan nefroüreterolitotomi

Büyük çaplı üst üreter taşlarının tedavisinde iyi bir seçenek: Perkütan nefroüreterolitotomi 38 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):38-42 Endoüroloji Endourology Büyük çaplı üst üreter taşlarının tedavisinde iyi bir seçenek: Perkütan nefroüreterolitotomi A good alternative

Detaylı

ÇOCUK ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ OUR MANAGEMENT IN THE TREATMENT OF PEDIATRIC UROLITHIASIS

ÇOCUK ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ OUR MANAGEMENT IN THE TREATMENT OF PEDIATRIC UROLITHIASIS ENDOÜROLOJİ/Endourology ÇOCUK ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ OUR MANAGEMENT IN THE TREATMENT OF PEDIATRIC UROLITHIASIS Fatih ALTUNRENDE, Ahmet Hamdi TEFEKLİ, Murat BAYKAL,

Detaylı

TAŞ BOYUTUNUN PNL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF STONE BURDEN ON PNL OUTCOMES

TAŞ BOYUTUNUN PNL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF STONE BURDEN ON PNL OUTCOMES ENDOÜROLOJİ/Endourology TAŞ BOYUTUNUN PNL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF STONE BURDEN ON PNL OUTCOMES Burak TURNA, Mehmet UMUL, Ahmet Barış ALTAY, Ahmet Çağ ÇAL, Oktay NAZLI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Alt kalis taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi

Alt kalis taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi 108 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(2):108-112 Endoüroloji Endourology Alt kalis taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi Retrograde intrarenal surgery for the treatment

Detaylı

UZUN DÖNEM PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PNL) SONUÇLARIMIZ: 4 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ

UZUN DÖNEM PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PNL) SONUÇLARIMIZ: 4 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ ARAŞTIRMA MAKALESİ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 138-145 UZUN DÖNEM PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PNL) SONUÇLARIMIZ: 4 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ LONG-TERM PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

Detaylı

İlk Micro-Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz

İlk Micro-Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz İlk Micro-Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz Muhammet Serdar Buğday *, Cem İpek **, Eyüp Veli Küçük *** Özet Amaç: Böbrek taşı tedavisinde yeni uygulanan bir yöntem olan mikroperkütan nefrolitotripsi

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi ameliyatında hidronefrozun önemi

Perkütan nefrolitotomi ameliyatında hidronefrozun önemi Dicle Tıp Dergisi / M. M. Rafaioğlu ve ark. Perkutan nefrolitotomi ve hidronefroz 2013; 40 (3): 441-445 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0306 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Gebelik ve Ürolitiyazis. Cenk ACAR 18.02.2009 Türkiye ESRU Oturumu Türk Üroloji Derneği-İstanbul

Gebelik ve Ürolitiyazis. Cenk ACAR 18.02.2009 Türkiye ESRU Oturumu Türk Üroloji Derneği-İstanbul Gebelik ve Ürolitiyazis Cenk ACAR 18.02.2009 Türkiye ESRU Oturumu Türk Üroloji Derneği-İstanbul 28 y., bayan 20 hft. Gebe 1 hafta önce başlayan sağ flank bölgeye yayılan karın ağrısı, dizüri Özgeçmişinde

Detaylı

Double-J Kateterler: Klinik Kullaným ve Komplikasyonlarý

Double-J Kateterler: Klinik Kullaným ve Komplikasyonlarý Double-J Kateterler: Klinik Kullaným ve Komplikasyonlarý DOUBLE-J CATHETERS: CLINICAL USE AND COMPLICATIONS Kenan ÝSEN*, Bora KÜPELÝ**, Zafer SINIK**, Hasan BÝRÝ***, Ýlker ÞEN*, Ýbrahim BOZKIRLI**** *

Detaylı

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PNL ilk kez 1976 da tanımlanmıştır Fernström et al. Scand J Urol Nephrol. 1976;10:257-9.

Detaylı

İntralüminal Papaverin Uygulaması İle Üreter Dilatasyonu

İntralüminal Papaverin Uygulaması İle Üreter Dilatasyonu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1(1) 5-1 (23) İntralüminal Uygulaması İle Üreter Dilatasyonu Ali Güneş*, Tahir Zengin*, Uğur Yılmaz*, Ahmet Soylu*, Y.Murat Uğraş*, M. Derya Balbay** *İnönü Üniversitesi

Detaylı

UNUTULAN DOUBLE J STENTE BAĞLI GELİŞEN İLGİNÇ BİR TAŞ OLUŞUMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

UNUTULAN DOUBLE J STENTE BAĞLI GELİŞEN İLGİNÇ BİR TAŞ OLUŞUMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ OLGU SUNUMU / CASE REPORT UNUTULAN DOUBLE J STENTE BAĞLI GELİŞEN İLGİNÇ BİR TAŞ OLUŞUMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Levent ÖZCAN, Yusuf Özlem İLBEY, Emin ÖZBEK, Şinasi Yavuz ÖNAL, Abdulmuttalip

Detaylı

Araştırma. Osman Zeki KARAKUŞ, Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Feza Miraç AKGÜR, Mustafa OLGUNER

Araştırma. Osman Zeki KARAKUŞ, Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Feza Miraç AKGÜR, Mustafa OLGUNER Araştırma Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin Deneyimlerimiz OUR EXPERIENCE RELATED TO THE TREATMENT BY ENDOSCOPIC SURGICAL METHODS OF URINARY TRACT

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 9: 35-40 / Mayıs 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz Our Experıence In Percutaneous Nephrolıthotomy Emre TÜZEL, Bülent

Detaylı

ÜRETERAL GİRİŞ KILIFI KULLANILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SONUÇLARIMIZ

ÜRETERAL GİRİŞ KILIFI KULLANILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SONUÇLARIMIZ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 15-20 ARAŞTIRMA MAKALESİ ÜRETERAL GİRİŞ KILIFI KULLANILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SONUÇLARIMIZ RETROGRADE INTRARENAL

Detaylı

İlk 76 renal ünitede perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız

İlk 76 renal ünitede perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):293-297 293 Endoüroloji Endourology İlk 76 renal ünitede perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız Our percutaneous nephrolithotomy results in the

Detaylı

ESWL TEDAVĠSĠNDE DEĞĠġEN VAR MI? DR.YILMAZ AKSOY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM

ESWL TEDAVĠSĠNDE DEĞĠġEN VAR MI? DR.YILMAZ AKSOY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM ESWL TEDAVĠSĠNDE DEĞĠġEN VAR MI? DR.YILMAZ AKSOY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM ESWL, 7 Şubat 1980 tarihinde ilk olarak Dornier HM-1 ile insan üzerinde denenmiştir. Chaussy

Detaylı

Kliniğimizde Uygulanan Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Kliniğimizde Uygulanan Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz Van Tıp Dergisi: 21(3): 133-138, 2014 Böbrek Taşlarında Perkütan Nefrolitotominin Pratikteki Yeri ve Önemi Klinik Çalışma Kliniğimizde Uygulanan Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz Ercan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

FÝMOZÝS TEDAVÝSÝNDE TOPÝKAL KORTÝKOSTEROÝDLÝ KREMLERÝN ETKÝNLÝÐÝ. The effect of topical corticosteroid creams on phimosis treatment

FÝMOZÝS TEDAVÝSÝNDE TOPÝKAL KORTÝKOSTEROÝDLÝ KREMLERÝN ETKÝNLÝÐÝ. The effect of topical corticosteroid creams on phimosis treatment ARAÞTIRMALAR (Research Reports) FÝMOZÝS TEDAVÝSÝNDE TOPÝKAL KORTÝKOSTEROÝDLÝ KREMLERÝN ETKÝNLÝÐÝ The effect of topical corticosteroid creams on phimosis treatment Necati Balamtekin 1, Nihat Uluocak 2,

Detaylı

Üriner sistem taş hastalığı tedavisindeki ilerlemelerin Anadolu da uygulanabilme durum analizi: Batı Karadeniz bölgesi örneklemesi ile son 10 yıl

Üriner sistem taş hastalığı tedavisindeki ilerlemelerin Anadolu da uygulanabilme durum analizi: Batı Karadeniz bölgesi örneklemesi ile son 10 yıl 138 Turk J Urol 2015; 41(3): 138-42 DOI: 10.5152/tud.2015.27928 GENERAL UROLOGY Original Article The case study in the applicability of the improvements in the treatment of urinary system stone diseases

Detaylı

Emrah Yürük, Arda Atar*, Ömer Onur Çakır, Erçin Altıok*, Mehmet Nuri Güneş*, Zafer Temiz, Murat Binbay, Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Emrah Yürük, Arda Atar*, Ömer Onur Çakır, Erçin Altıok*, Mehmet Nuri Güneş*, Zafer Temiz, Murat Binbay, Ahmet Yaser Müslümanoğlu Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1929 Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem Short-term Results

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi: İlk 110 böbrek ünitesindeki deneyimimiz Percutaneous nephrolithotomy: Our experience in the first 110 renal units

Perkütan nefrolitotomi: İlk 110 böbrek ünitesindeki deneyimimiz Percutaneous nephrolithotomy: Our experience in the first 110 renal units Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 50 (4): 237-242, 2011 Perkütan nefrolitotomi: İlk 110 böbrek ünitesindeki deneyimimiz Percutaneous nephrolithotomy: Our experience

Detaylı

Üreter taşı tanı ve tedavisinde güncel durum: İstanbul dan kesitsel bir tarama

Üreter taşı tanı ve tedavisinde güncel durum: İstanbul dan kesitsel bir tarama Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):125-131 125 Endoüroloji Endourology Üreter taşı tanı ve tedavisinde güncel durum: İstanbul dan kesitsel bir tarama Current situation of ureteral

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 200 Olgu

Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 200 Olgu Klinik Çalışma Perkütan nefrolitotomi Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 200 Olgu Van Tıp Dergisi: 20(2): 62-69, 2013 Burak Özçift *, Kaan Bal **, Ahmet Bölükbaşı **, Çetin

Detaylı

FLEKSİBL URS OLGU TARTIŞMALARI

FLEKSİBL URS OLGU TARTIŞMALARI FLEKSİBL URS OLGU TARTIŞMALARI Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU Yorumcular: Dr. Burak TURNA Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD

Detaylı

Olgu Sunuları. Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA

Olgu Sunuları. Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA Olgu Sunuları Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA FM - Normal görünümlü erkek - Testisler normal hacim ve kıvamda - Vasdeferensler bilateral palpabl - DRM de anormal bulgu saptanmadı

Detaylı

BALONU İNDİRİLEMEYEN ENKRÜSTE ÜRETRAL FOLEY KATETERİN LAZER LİTOTRİPTÖR İLE ENDOSKOPİK TEDAVİSİ VE ÇIKARILMASI

BALONU İNDİRİLEMEYEN ENKRÜSTE ÜRETRAL FOLEY KATETERİN LAZER LİTOTRİPTÖR İLE ENDOSKOPİK TEDAVİSİ VE ÇIKARILMASI BALONU İNDİRİLEMEYEN ENKRÜSTE ÜRETRAL FOLEY KATETERİN LAZER LİTOTRİPTÖR İLE ENDOSKOPİK TEDAVİSİ VE ÇIKARILMASI Uzm.Dr.Mustafa KUCUR 1,Uzm.Dr.Aladdin AKAY 1 1 Batman Bölge Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği

Detaylı

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 151-155 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0390 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Our initial

Detaylı

Rayer tarafından 1841 yılında ilk defa tanımlanan

Rayer tarafından 1841 yılında ilk defa tanımlanan Endoüroloji Bülteni 2013;6:20-25 DOI: 10.5350/ENDO2013060105 Kaliks Divertikül Taşlarının Tedavisinde Optimal Tedavi Hangisi? Murat Can Kiremit 1, Vahit Güzelburç 1 1 Medipol Üniversitesi Üroloji Anabilim

Detaylı

BEDEN DIŞI ŞOK DALGA İLE TAŞ KIRMA (ESWL) EXTRA-CORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL)

BEDEN DIŞI ŞOK DALGA İLE TAŞ KIRMA (ESWL) EXTRA-CORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL) DERLEME/Review: ENDOÜROLOJİ/Endourology BEDEN DIŞI ŞOK DALGA İLE TAŞ KIRMA (ESWL) EXTRA-CORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL) Burak TURNA, Oktay NAZLI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

PERİFER DEVLET HASTANESİNDE MİNİ-PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ UYGULANABİLİRLİĞİ: DENEYİMLERİMİZ

PERİFER DEVLET HASTANESİNDE MİNİ-PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ UYGULANABİLİRLİĞİ: DENEYİMLERİMİZ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL PERİFER DEVLET HASTANESİNDE MİNİ-PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ UYGULANABİLİRLİĞİ: DENEYİMLERİMİZ FEASIBILITY OF MINI-PERCUTANEOUS

Detaylı

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi Özen Kaçmaz Baþoðlu, 1 Feza Bacakoðlu, 1 Sinan Ersin, 2 Mehmet Erikoðlu, 2 Timur Köse

Detaylı

RETROGRAD ĠNTRARENAL CERRAHĠ. Doç.Dr.Turhan ÇAġKURLU Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği

RETROGRAD ĠNTRARENAL CERRAHĠ. Doç.Dr.Turhan ÇAġKURLU Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği RETROGRAD ĠNTRARENAL CERRAHĠ Doç.Dr.Turhan ÇAġKURLU Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği TARĠHÇE 1912---- Hugh Hampton Young (dilate üretere rigid sistoskopla giriģ) 1960---- Hopkins

Detaylı

Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Minimal İnvaziv Teknikler

Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Minimal İnvaziv Teknikler Kitap Bölümü DERMAN Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Minimal İnvaziv Teknikler Bülent Altunoluk ÜPB (üreteropelvik bileşke) obstrüksiyonu tedavisinde açık pyeloplasti altın standart kabul edilmektedir.

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Double-j stentler üroloji pratiğine girdiği günden beri

Double-j stentler üroloji pratiğine girdiği günden beri Endoüroloji Bülteni 2013;6:96-101 DOI: 10.5350/ENDO2013060206 Üreteral Stentlere Bağlı Semptomlar Nasıl Azaltılabilir? Göksel Bayar 1, Orhan Tanrıverdi 2 1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji

Detaylı

Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/terh.2017.037 Araştırma Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması Comparison between transurethral resection of the

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomide Başarıyı Etkileyen Faktörler

Perkütan Nefrolitotomide Başarıyı Etkileyen Faktörler Ankara Medical Journal 2013; 13(2):57-61 Araştırma Perkütan Nefrolitotomide Başarıyı Etkileyen Faktörler Factors Influencing Success Rate Of Percutaneous Nephrolithotomy Alper GÖK 1, Zeki Ender GÜNEŞ 2,

Detaylı

Dirençli Aşırı Aktif Mesane

Dirençli Aşırı Aktif Mesane Dirençli Aşırı Aktif Mesane Nöromodülasyon Dr. Şahin KABAY Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Perkutanöz Posterior Tibial Sinir Sitümülasyonu- PTNS (Urgent PC) Sacral Nöromodülasyon (S3)-

Detaylı

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Simge Bardak, Kenan Turgutalp, Gizem İşgüzar, Ezgi Payas, Esra Akgül, Merve Türkegün, Serap Demir, Kaan Esen, Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi İç

Detaylı

İlçe Devlet Hastanesinde Spinal Anestezi Altında Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız

İlçe Devlet Hastanesinde Spinal Anestezi Altında Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız İlçe Devlet Hastanesinde Spinal Anestezi Altında Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız Outcomes of Percutaneaus Nephrolithotomy Under Spinal Anestesia At A Orjinal Arastirma Başvuru: 06.11.2013 Kabul:

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Araştırmalar / Researches Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Mehmet Taşkıran 1, Orhan Tanrıverdi 2, Umut Sarıoğulları 3, Göksel Bayar 3, Hüseyin Acinikli 3,

Detaylı

Daha Önce Açık Nefrolitotomi veya Perkütan Nefrolitotomi Yapılmasının Perkütan Nefrolitotomi Üzerine Etkisi

Daha Önce Açık Nefrolitotomi veya Perkütan Nefrolitotomi Yapılmasının Perkütan Nefrolitotomi Üzerine Etkisi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 1-8/ Ocak 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Daha Önce Açık Nefrolitotomi veya Perkütan Nefrolitotomi Yapılmasının Perkütan Nefrolitotomi Üzerine Etkisi The Effects

Detaylı

Son yıllarda teknolojideki baş döndürücü gelişmeler böbrek

Son yıllarda teknolojideki baş döndürücü gelişmeler böbrek Endoüroloji Bülteni 2014;7:142-146 DOI: 10.5350/ENDO2014070309 NASIL YAPIYORUM Mikroperk Abdullah Armağan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul Giriş Son yıllarda

Detaylı

Seçilmiş böbrek taşı olgularında tamamen tüpsüz perkütan nefrolitotomi

Seçilmiş böbrek taşı olgularında tamamen tüpsüz perkütan nefrolitotomi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 298-302 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0420 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Seçilmiş böbrek taşı olgularında tamamen tüpsüz perkütan nefrolitotomi

Detaylı

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK,

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : 5-9 Klinik Araþtýrma BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN RÝSK FAKTÖRLERÝ Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN,

Detaylı

Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)

Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE 55 Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) Selahattin

Detaylı

Açık Böbrek Cerrahisi Geçiren Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Güvenilirliği ve Etkinliği

Açık Böbrek Cerrahisi Geçiren Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Güvenilirliği ve Etkinliği doi:10.5222/otd.2013.122 Araştırma Açık Böbrek Cerrahisi Geçiren Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Güvenilirliği ve Etkinliği Alper Ötünçtemur, Hüseyin Beşiroğlu, Murat Dursun, Süleyman Şahin, İsmail

Detaylı

ENDOÜROLOJ ROLOJİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD

ENDOÜROLOJ ROLOJİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD ENDOÜROLOJ ROLOJİ Prof.Dr.Veli.Veli YALÇIN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD Ekstracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) A- ESWL Tedavisini Etkileyen Faktörler Taş boyutu :

Detaylı

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz 12 ARAÞTIRMA Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz Ufuk Þahin Týð Erzincan Devlet Hastanesi Göz Hastalýklarý Kliniði, Erzincan Özet Amaç: Travmalý gözlerde, erken dönemde, özellikle

Detaylı

BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ

BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ ENDOÜROLOJİ/Endourology GEYİK BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ TREATMENT OF STAGHORN CALCULI: EXPERIENCE OF 199 PATIENTS TREATED BY PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi: 34 (3): 315-319, 2008 315

Türk Üroloji Dergisi: 34 (3): 315-319, 2008 315 TARTIŞMALI OLGU: ENDOÜROLOJİ/Endourology Uğur KUYUMCUOĞLU, Bilal ERYILDIRIM, Gökhan FAYDACI, Fatih TARHAN, Aydın ÖZGÜL Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İSTANBUL

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

Gebelerde Üriner Sistem Taş Hastalığıİ Urinary Stone Disease in Pregancy Derleme

Gebelerde Üriner Sistem Taş Hastalığıİ Urinary Stone Disease in Pregancy Derleme Gebelerde Üriner Sistem Taş Hastalığıİ Urinary Stone Disease in Pregancy Derleme Başvuru: 05.10.2014 Kabul: 07.11.2014 Yayın: 20.03.2015 Kerem Gencer Kutman 1, Ali Furkan Batur 1, Ekrem Akdeniz 2, Mustafa

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Retrograd intrarenal cerrahi sonrası hastaların takibinde direkt üriner sistem grafisi ile birlikte ultrasonografinin etkinliği

Retrograd intrarenal cerrahi sonrası hastaların takibinde direkt üriner sistem grafisi ile birlikte ultrasonografinin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / M. Reşorlu ve ark. İntrarenal cerrahi sonrası takip 2012; 39 (3): 387-391 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.03.0163 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Retrograd

Detaylı

TAfi HASTALI INDA PERKÜTAN NEFROL TOTOM (PNL)

TAfi HASTALI INDA PERKÜTAN NEFROL TOTOM (PNL) TAfi HASTALI INDA PERKÜTAN NEFROL TOTOM (PNL) Veli YALÇIN*, Mehmet ÇET NKAYA* Böbrek tafllar 1970 li y llara kadar aç k cerrahi yöntem ile tedavi edilmekteydi. lk defa 1976 y l nda Fenstrom un perkütan

Detaylı

DE ENDOÜROLOJİK UYGULAMALARIN SIKLIĞI VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

DE ENDOÜROLOJİK UYGULAMALARIN SIKLIĞI VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI ENDOÜROLOJİ/Endourology TÜRKİYE DE ENDOÜROLOJİK UYGULAMALARIN SIKLIĞI VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI FREQUENCY OF ENDOUROLOGICAL PROCEDURES AND APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES

Detaylı

Açık Böbrek Taşı Cerrahisi ve ESWL den Sonra Geçen Sürenin Perkütan Nefrolitotomi Başarısı Üzerine Etkileri

Açık Böbrek Taşı Cerrahisi ve ESWL den Sonra Geçen Sürenin Perkütan Nefrolitotomi Başarısı Üzerine Etkileri ORİJİNAL ARAŞTIRMA Açık Böbrek Taşı Cerrahisi ve ESWL den Sonra Geçen Sürenin Perkütan Nefrolitotomi Başarısı Üzerine Etkileri Necmettin Aydın MUNGAN, a Ali Rıza ŞİMŞEK, b Adem TOK, a Tamer ALIŞKAN, a

Detaylı

Üreterorenoskopide Eğitim Modelleri. Doç. Dr. İlker Seçkiner Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Üreterorenoskopide Eğitim Modelleri. Doç. Dr. İlker Seçkiner Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Üreterorenoskopide Eğitim Modelleri Doç. Dr. İlker Seçkiner Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Yeterlilik Bilgi Davranış Beceri Cerrahi eğitimde ek olarak: El-göz koordinasyonu;

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız Percutaneous Nephrolithotomy: Our Results of a Single-Centre Analysis in 2300 Cases

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız Percutaneous Nephrolithotomy: Our Results of a Single-Centre Analysis in 2300 Cases Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1263 Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız Percutaneous Nephrolithotomy: Our Results of a Single-Centre Analysis in 2300 Cases

Detaylı

Başvuru: percutaneous suprapubic access under cystoscopic direct vision. Kabul: Orjinal Arastirma

Başvuru: percutaneous suprapubic access under cystoscopic direct vision. Kabul: Orjinal Arastirma Pediatrik hasta grubunda perkütan sistolitotripsi: Sistoskopik direk görüş ile perkütan suprapubik giriş deneyimimiz Percutaneous cystolithotripsy in pediatric patients: Our experience with the Başvuru:

Detaylı