Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KLÝNÝK ÇALIÞMA Üreter Taþlarýnýn Üreteroskopik Tedavisi: 1265 Hastada Çok Yönlü Deðerlendirme Sonuçlarýmýz Ureteroscopic Treatment Of Ureteral Calculi Our Results Of Multiaspect Evaluations In 1265 Patients Yrd.Doç.Dr. Sakýp ERTURHAN 1, Prof.Dr. Kemal SARICA 2, Prof.Dr. Faruk YAÐCI 1, Doç.Dr. Ahmet ERBAÐCI 1 Yrd.Doç.Dr. Ýlker SEÇKÝNER 1, Arþ.Gör.Dr. Hanifi ÖZGÜL 1 1 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD 2 Çamlýca Medicana Hospital, Üroloji Kliniði, ÝSTANBUL Özet Çalýþmamýzda üreterin farklý segmentlerinde yerleþmiþ taþlarýn tedavisinde rijit üreteroskopiye ait sonuçlar sunulmuþtur yýllarý arasýnda, yaþ ortalamasý 42.5 (18-74) olan toplam 1265 hastadaki (742 erkek, 523 kadýn) üreter taþlarý rijit üreteroskopi tedavi edildi. Taþlarýn boyutu ve üreteral duvara yapýþýklýðýna baðlý olarak basket kateterle direk olarak alýndý veya pnömotik litotriptör kullanarak parçalara ayrýldý. Baþarý oranlarý taþ lokalizasyonuna göre; kullanýlan irrigasyon sývýsý, operasyon süresi, ek prosedürler ve komplikasyon oranlarý açýsýndan karþýlaþtýrmalý olarak incelendi. Taþ boyutu ortalama 1.4 ( ) cm olarak saptandý. 459 (%36.3) olguda taþ, basket ve benzeri mekanik forsepsler yardýmýyla alýnýrken, 739 (%58.4) olguda pnömatik litotripsiye gereksinim duyulmuþtur. Ortalama operasyon zamaný 25.4 (9-39) dakika olarak saptanmýþtýr. Toplam 1198 (%94.7) olgu iþlem sonrasýnda taþtan temizlenmiþtir. Altmýþyedi (%5.3) olguda iþlem baþarýsýz olmuþtur. Ýkiyüzkýrküç (%19.2) olguda taþ ekstraksiyonunu takiben üreteral stent uygulanmýþtýr. Sonuçlarýmýz, üreter taþlarýnýn tedavisinde üreteroskopinin güvenli ve etkili olduðunu göstermiþtir. Bu yöntemin ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) ile karþýlaþtýrýldýðýnda özellikle üreter alt bölümdeki taþlarýn tedavisinde ilk tedavi seçimi olmasý gerektiðine inanmaktayýz. Ayrýca deneyimli ellerde yeterli tecrübe ile orta ve üst üreter taþlarýnýn tedavisinde de uygulanabilir. Anahtar Kelimeler: Üriner Taþ, Üreter, Üreteroskopi, ESWL. Abstract In our study, the results of rigid ureteroscopy in the management of stones located in different segments of the ureter is being presented. Between , totally 1265 patients with ureteral stones (742 male, 523 female) with an avarage age value of 42.5 (ranged 18-74) years have been treated with rigid ureteroscopy. Depending on the size as well as their impaction to the ureteral wall, they were either directly removed by basket catheters or pneumatic lithotripsy has been used for disintegration of the stones. Success rates obtained with respect to stone location as well the irrigation fluid used and the operational time, auxiliary procedures and that of complication rates were comparatively evaluated. Stone size ranged from 0.4 to 2.3 cm (mean 1.4). While 459 (36.3%), stones were removed by ureteroscopy with basket application, pneumatic lithotripsy were necessary in 739 (58.4%) cases. Mean operation time was 25.4 (ranged from 9 to 39) minutes. In 1198 (94.7%) cases have been completely stone free after the procedure. In 67 cases (5.3%), the procedure was unsuccessful. Ureteral stent was applied in 243 cases following stone removal (19.2%). Our results have demonstrated that, ureteroscopy is a safe and effective manner in the treatment of ureteral stones. We believe that, this procedure should be the first treatment of choice in the management of the stones located especially in the lower part of the ureter when compared with ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy). Additionaly, this procedure can also be applied in mid and upper ureteral stones in skilled hands with enough experience. Key Words: Urinary stone, Ureter, Ureteroscopy, ESWL. GÝRÝÞ Bazý çeliþkilere raðmen taþ hastalýðý etiyolojisi, önlenmesi, medikal ve cerrahi tedavisi konusunda uzun bir yol katedilmiþ olup, yüksek tekrarlama olasýlýðý nedeniyle uygun olgularda noninvaziv ve minimal invaziv tedavi seçeneklerinin ön planda uygulanmasýný gerektirmektedir (1,2). Konjenital veya akkiz obstrüksiyon bulunmayan üriner sistemdeki taþ olgularýnda ESWL, 1980 lerden sonra klinik kullanýma girmiþ ve noninvaziv özelliðinden dolayý geçen zaman sürecinde üriner sistemin farklý lokalizasyonlarýndaki taþlarda oldukça yaygýn kullanýlýr olmuþtur (3,4). Yazýþma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Sakýp ERTURHAN Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD Adres: Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Þehitkamil / Gaziantep Tel: / Fax: ESWL nin üriner sistem taþ hastalýðý tedavisindeki yüksek etkinliði yaný sýra; hipertansiyon, renal büyümede gerileme, epifiz plaklarýna olumsuz etki, üreterde taþ yolu oluþturmasý, taþtan arýnma süresinin uzun dönemi kapsamasý, tedavi ve takip sürecinde anlamlý oranda radyasyona maruz kalýnmasý sistemin belli baþlý dezavantajlarý olarak görülmektedir (5-7). ESWL tedavisiyle elde edilen baþarý oranlarý %80 (59-96) düzeyindedir ve %50 olguda erken dönemde taþtan tam arýnma söz konusudur. Uzun dönemi içeren tedavilerde üreterdeki rezidü taþlarýn mukozaya adezyonunu artýrýcý etkisi saptanmýþtýr (5,8). Ayrýca üretere ait kýsmi obstrüksiyonlarda dahi erken dönemde geri dönüþümsüz renal tübüler hücrelerdeki apoptotik deðiþiklikler hýzlý ve tam olarak taþtan arýnmayý gerektirir (6). Üreter taþlarýnýn tedavi planlamasýnda uygulanan çeþitli seçeneklerin varlýðý, son zamanlarda operatörün deneyimlerini ve teknolojik alet mevcudiyetinin yeterliliðini ön plana çýkarmaktadýr. 32

2 URS (Ureteroskopi), 80 li yýllardaki ilk uygulamasý sonrasý alt üreter taþlarýnýn tedavisinde oldukça iyi bilinen ve son zamanlarda çoðu üroloji kliniklerinde baþarýyla uygulanan bir yöntemdir (8,9). Üreter orta ve üst bölüm taþlarýnda çoðu klinikte ESWL ilk tercih yöntemi olarak görülmekle birlikte yeterli cerrahi tecrübe ve ekipmanla bu olgularda da URS kullanýlabilmektedir. Yeterli ekipmanla birlikte yöntemin baþarýsýný etkileyen faktörler arasýnda taþýn hacmi, lokalizasyonu, kimyasal yapýsý ve üreteral mukozaya yapýþma derecesi önemli bir yer tutmaktadýr (10-12). Uygun hasta seçimiyle birlikte URS deneyimlerinin artmasý baþarý oranýný artýracak ve açýk cerrahi tedaviye kýyasla perforasyon, kanama ve idrar ekstravazasyonu gibi komplikasyonlarýn daha da azalmasýný saðlayacaktýr. Bu amaçla, 1265 hastada üreteral obstruksiyona yol açan üreterin üç farklý lokalizasyonundaki taþlarda uygulamýþ olduðumuz URS giriþimine ait sonuçlarýmýzý sunuyoruz. HASTALAR VE YÖNTEM 1995 ve 2005 yýllarý arasýnda, üreteral taþa baðlý olarak obstrüksiyon saptanan yaþ ortalamasý 42.5 (18-74) olan 523 ü kadýn, 742 si erkek toplam 1265 hasta çalýþma kapsamýna alýndý. Ýlk baþvuruda saptanan üreter taþlarýnýn 176 (%14) ü üst (Grup 1), 231(%18.2) si orta (Grup 2) ve 858 (%67.8) i alt üreterde (Grup 3) yerleþmiþti. Hastalara rutin idrar analizi, üriner sistem grafisi ve üriner sistem ultrasonografisi gibi standart deðerlendirmelerin yanýsýra gerekli olgularda intravenöz ürografi ve spiral bilgisayarlý tomografi uygulandý. Endoskopik litolapaksi veya litotripside French (Fr) kademeli geniþleyen rijid üreteroskop, 7 Fr üreteral balon dilatatör kateteri, elektrohidrolik ve pnömotik litotriptör ile grasping forseps ve dormia basket kateterleri kullanýldý. Tüm hastalarda iþlem öncesi 1gr seftriakson intravenöz ile profilaksi uygulandý. Tek böbrekli tam obstrüksiyon saptanan olgularda üreter taþ boyutundan baðýmsýz olarak acilen (n=77), 15 günden fazla obstrüksiyon gösteren üreter taþlarý (n=495), medikal tedaviye raðmen 0.5 cm den küçük olsada üriner akýþa geçiþ vermeyen üreter taþlarý (n=442), üreter taþ boyutunun 0.5 cm den büyük ve ESWL uygulanmasýna raðmen baþarý saðlanmayan olgular (n=251) seçim kriterleri olarak kabul edildi. Taþ distalinde konjenital veya akkiz anatomik üreteral obstrüksiyon bulunan olgular çalýþma kapsamý dýþýnda býrakýldý. Taþýn lokalizasyonu ve büyüklüðünün yanýsýra üreteroskopi iþlem süreci, kullanýlan sývý volümü ve üreteral stent kullanýmý ayrýntýlý olarak deðerlendirildi. URS, 858 ( %67.8) olguda rutin olarak spinal anestezi altýnda, üreter üst ve orta bölüm taþý bulunan 407 (%32.2) olguda ise genel anestezi altýnda uygulandý ve komplikasyon geliþmeyen olgularda postoperatif 1 gün süresince takip edildi. Ýstatistiksel deðerlendirmede Paired-t testi kullanýldý. SONUÇLAR 1265 RÜÜ(reno-uretral ünite) de tedavi edilen taþlarýn boyutu ortalama 1.4 ( ) cm olarak saptandý. Taþ boyutlarý açýsýndan 3 grup arasýnda anlamlý farklýlýk saptanmadý. Ortalama operasyon zamaný 25.4 (9-39) dakika ve iþlemde kullanýlan sývý volümü (serum fizyolojik) 650 ( ) cc bulunmuþtur. Ortalama operasyon süresi alt üreter taþlarýnda anlamlý olarak daha kýsa, operasyonda kullanýlan sývý miktarý ise üst üreter taþlarýnda anlamlý oranda daha yüksek bulundu (Tablo 1). Tablo 1. Taþ boyutlarý, operasyon süresi ve kullanýlan irrigasyon sývýlarýnýn gruplara göre daðýlýmý. Alt Üreter Orta Üreter Üst Üreter n Ortalama taþ çapý (mm) 6.4(4-23) 6.8(5-22) 7.4(5-18) p Ortalama operasyon süresi (dk.) 14.5(11-24) 22.9(16-28) 24.4 (21-32) p Ortalama kullanýlan irrigasyon sývýsý ( ml) ( ) ( ) ( ) p (%37) RÜÜ de yalnýz üreteroskopi giriþimine ek olarak forseps veya basket uygulamasý ile taþ ekstrakte edilirken, 797 (%63) RÜÜ de pnömatik litotriptör ile intrakorporeal litotripsi uygulandý. Tek seans URS sonucunda 1039 (%82.2) RÜÜ de taþtan temizlenme gerçekleþti. Üreteral orifise hidrolik dilatasyonu takiben medikal tedavi ve diürez uygulandý. Sonrasýnda spontan taþ düþürme (n:19) ve 2. seans URS (n:140) ile toplam 159 (%12.5) RÜÜ de daha tam olarak taþtan temizlenme gerçekleþti. Birinci URS esnasýnda üreterosel (n:2), üreteral avülsiyon (n:2), üreterde tam obstrüksiyon (n:15) ve taþa ulaþýlamamasý (n=12) nedenli, ikinci URS uygulama sonrasýnda ise taþýn sert-büyük olmasý (n:12), mukozaya adezyonu-hematuri (n:8) nedenleriyle hastalar açýk cerrahi giriþimle taþtan arýndýrýldý. Birinci URS de 9, 2.URS de 7 olguda taþýn böbreðe migre olmasý nedeniyle double J kateter yerleþtirilerek hastalar ESWL ye yönlendirildi (Tablo 2). Ýkiyüzkýrküç (%19.2) RÜÜ de taþ ekstraksiyonunu takiben double-j stent uygulamasý yapýldý. Bu hastalar; açýk cerrahiye giden hastalar (n:51), üst üriner sistemde ek taþý olan olgular (n:89), taþýn böbreðe migre olduðu (n:16) ve litotripsi esnasýnda mukozal erozyon ve kanama geliþen hastalar (n:87) olmuþtur. 33

3 Ýþlem sonrasý 75 (%5.9) hastada 24 saati geçmeyen ateþ yükselmesi, 11 (%0.8) hastada ciddi ateþ yükselmesi ile birlikte septisemi tablosu geliþti. Genel anestezi uygulanan olgularda ortalama hastanede kalýþ süresi 20.3 saat iken spinal anestezi uygulananlarda 10.2 saat olup, komplikasyon geliþen olgularla birlikte ortalama hastanede kalýþ süresi ortalama 19.4 saat olarak saptandý. TARTIÞMA Üriner sistem taþ hastalýðý, etiyolojide saptanan risk faktörleri yanýsýra 5 yýl içerisinde %50 tekrarlama riski göstermektedir (1,2). Çalýþmamýzdaki olgularýn 556 (%43.9) unda taþ hastalýðý öyküsü vardý. Bu açýdan, olgularda taþ tedavisinde noninvaziv ve taþtan arýndýrýlma sonrasý koruyucu yöntemlerin kullanýlmasý zorunludur (2). ESWL nin ilk uygulama sonuçlarýný takiben makroskopik olarak düþük komplikasyon oranlarýna göre yüksek baþarýsý ve iþlemin noninvaziv olmasý, ürologlarca taþ tedavi uygulamalarýnda ilk tedavi seçeneði olarak kabul edilmektedir (12). Ancak ESWL nin baþarýsýnda, taþýn cinsi, üriner sistemdeki lokalizasyonu, taþ distalinde tam veya kýsmý obstrüksiyon varlýðý ve taþýn mukozaya adezyonu önemlidir (12,13). Ayrýca ESWL ye tam cevap vereceði düþünülen olgularda dahi hastanýn içinde bulunduðu klinik durum ve hastanýn tercihi bazen taþa direk müdaheleyi gerektirir (12). Diðer bir açýdan, ESWL ile taþtan temizlenme oraný ilk seansta %50 düzeylerinde olup alternatif tedavi uygulamalarýna gereksinim olabilmektedir (14). Diðer yönden yapýlan hayvan deneyleri ve literatür ýþýðýnda, ESWL sonrasý mikroskopik düzeyde böbreklerde oluþan deðiþiklikler, hipertansiyon, taþ nüksünde fazlalýk ve böbrekte oluþturduðu apopitosis hastalarýn uzun dönemde iyi takibini gerektirmektedir (6). URS, minimal invaziv cerrahi giriþim niteliði ile üreter taþý tedavisinde yukarýda belirtilen durumlarda bazen ESWL sonrasý, bazen de ilk seçenek olarak uygulamaya girmektedir (15). Üreter taþlarýnýn tedavisinde 1980 den sonra kullanýma girmiþ bir yöntem olup son zamanlarda çoðu üroloji kliniklerinde uygulanan bir yöntemdir. Ancak URS giriþiminde, operatörün deneyimi ve teknolojik alet ve ekipman yeterliliðini ön plana çýkmaktadýr. Çalýþmamýzda 176 üst ve 231 orta üreter bölüm taþýnda da URS kullanýlmýþ olup bunlardaki baþarý oranlarý sýrasýyla %81.2 ve %89.2 olarak saptandý. Rýzvý ve ark. 969 üst üreter taþý olgusunda hastalarýn %77 sine ESWL, %11 ine URS ve %12 sine açýk operasyon uygulamýþlar ve tek seans tedavi sonrasý baþarý oranlarýný sýrasýyla %46, %79 ve %100 olarak bildirmiþlerdir (16). Tawfiek ve ark. ise 155 hastayý içeren çalýþmalarýnda 29 proksimal ve 19 mid-üreteral taþta tek seans URS sonrasý sadece 1 hastada baþarýsýz sonuç alýndýðýný bildirmiþlerdir (17). Çalýþmamýzda taþ boyutu ortalama 1.4 ( ) cm olarak saptandý. Birinci ve ikinci URS uygulanmasý sonrasý 1179 (%93.2) RÜÜ taþtan arýndýrýldý. Yüzkýrk (%11) RÜÜ de ise 1.URS uygulanmasý sonrasý uygulanan medikal tedavi ve hidrasyon ile spontan olarak taþtan arýnma gerçekleþti. Sonuçta birinci URS uygulamasýyla %82.1 olarak saptanan taþtan temizlenme oraný literatürde saptanan %90 lardaki baþarý oranlarýna yakýndýr (15). Çalýþmamýzda 243 (%19.2) RÜÜ de taþ ekstraksiyonunu takiben double-j stent uygulamasý yapýldý. Bu hastalar; açýk cerrahiye giden hastalar (n:51), üst üriner sistemde ek taþý olan olgular (n:89), taþýn böbreðe migre olduðu (n:16) ve litotripsi esnasýnda mukozal erozyon ve kanama geliþen hastalar (n:87) olup pirimer olarak postoperatif aðrýyý gidermek amaçlý stent uygulamasý yapýlmamýþtýr. Tablo 2. Baþarý oranlarý ve baþarýsýzlýk nedenlerinin gruplara göre daðýlýmý. Alt Üreter Orta Üreter Üst Üreter Taþtan temizlenme (n:1198 ) 849/858 (%99) 206/231 (%89.2) 143/176 (%81.25) p Baþarýsýz ( n:67 ) 9/858 (%1) 25/231 (%10.8) 33/176 (%18.75) Baþarýsýzlýk Nedenleri Böbreðe migrasyon (n=16) Üreterde tam obstruksiyon (n=15) Mukozal adezyon /hematüri (n=12) Taþa ulaþýlamamasý (n=12) Büyük ve sert taþ (n=8) Üreteral avülsiyon (n=2) Üreterosel (n=2) Açýk cerrahi (n:51) 8/858 (%0.9) 18/231 (%7.7) 25/176 (%14.2) 34

4 Bu konuda Jeong ve ark. nýn yaptýðý 45 hastalýk çalýþmada hastalar iki eþit gruba ayrýlmýþ ve double-j stent uygulanan ve uygulanmayan grup arasýnda postoperatif flank aðrý ve alt üriner sistem semptomlarý arasýnda fark saptanmazken hematüri, stent uygulanan grupta daha belirgin gözlenmiþ (18). Giacomelli ve ark. nýn 70 hastalýk çalýþmalarýnda da postoperatif aðrýnýn stent uygulanan grubta sýnýrda daha az, alt üriner sistem semptomlarýnýn ise eþit oranda gözlendiðini bildirmiþlerdir (19). Her iki çalýþmanýn sonuç kýsmýnda da non-komplike olgular dýþýnda üreteroskopi uygulamalarýnda rutin olarak double-j stent uygulanmasýnýn lüzumsuz olduðu vurgulanmaktadýr. Ortalama operasyon zamaný 25.4 (9-39) dakika olarak bulunmuþtur. Literatürde bu süre dakika aralýðýndadýr (20). Ancak operasyon zamaný taþýn mukozaya adezyonu, kimyasal yapýsý ve kullanýlan litotriptöre göre bazý olgularda, cerrahi deneyimden baðýmsýz olarak uzamaktadýr. Ýþlemi takiben anestezi etkisi ortadan kalkýncaya kadar hastalar takip edildi. Önceleri çoðu klinikte sýklýkla genel anestezi altýnda uygulanan URS, günümüzde hastalarda genel anestezi riski veya spinal anestezi kontrendikasyonu yoksa veya taþ orta-üst üreterde yerleþmemiþse rutin olarak spinal anestezi altýnda uygulanmaktadýr. Çalýþmamýzda genel ve spinal anestezi uygulanan grupta ortalama hastanede kalýþ süreleri sýrasýyla 20.3 ve 10.2 saat olarak bulunmuþtur. Sonuçta komplikasyon geliþen olgularda dahil olmak üzere, ortalama hastanede kalýþ süresi bir günden az (ortalama 19.4 saat) olarak saptandý. Bu da elbette açýk taþ cerrahisine göre daha iyi hasta kabülünü, daha kýsa postoperatif takip ve daha ucuz tedaviyi saðlamaktadýr. Sonuç olarak, uygun hasta seçimiyle birlikte üreterorenoskopi deneyimlerinin artmasý baþarý oranýný artýracak ve açýk cerrahi tedaviye kýyasla perforasyon, kanama ve idrar ekstravazasyonu gibi komplikasyonlarýn daha azalmasýný saðlayacaktýr. Ýntrakorporeal litotriptörlerdeki ve kullanýlan enstrümanlardaki geliþmelerle paralel olarak URS giriþimi yaygýn olarak sadece alt üreter taþlarýnýn deðil, üst ve orta bölüm taþlarýnda da ilk tedavi alternatifi durumunu alacaktýr. KAYNAKLAR 1.Drach GW. Urinary Lithiasis:Etiology, Diagnosis and Medical Management. In:Walsh PC, Retik AB, Stamey TA, Vaughan ED,eds. Campbell s Urology.Philadelphia. 1992: Stoller M, Bolton D, Urinary stone disease. In Tanagho EA, McAninch JW, eds. Smith s General Urology. Singapore. 1995: Chaussy C, Schmiedt E, Jocham D, Brendel W, Forssmann B, Walther V. First clinical experience with extracorporeally induced destruction of kidney stones by shock waves. J Urol. 1982;127(3): Segura JW, Preminger GM, Assimos DG, Dretler SP, Kahn RI, Lingeman JE, et al. Ureteral Stones Clinical Guidelines Panel summary report on the management of ureteral calculi. The American Urological Association. J Urol. 1997;158(5): Yamaguchi K, Minei S, Yamazaki T, Kaya H, Okada K.Characterization of ureteral lesions associated with impacted stones.int J Urol. 1999;6(6): Willis LR, Evan AP, Connors BA, Blomgren P, Fineberg NS, Lingeman JE. Relationship between kidney size, renal injury, and renal impairment induced by shock wave lithotripsy. J Am Soc Nephrol. 1999;10(8): Willis LR, Evan AP, Connors BA, Shao Y, Blomgren PM, Pratt JH, et al. Shockwave lithotripsy: dose-related effects on renal structure, hemodynamics, and tubular function. J Endourol. 2005;19(1): Bagley DH. Indications for Ureteropyeloscopy. In: Huffman JL, Bagley DH, Lyon ES, eds. Ureteroscopy. Philadelphia. 1988: B Bierkens AF, Hendrikx AJ, De La Rosette JJ, Stultiens GN, Beerlage HP, Arends AJ, et al. Treatment of mid- and lower ureteric calculi: extracorporeal shock-wave lithotripsy vs laser ureteroscopy. A comparison of costs, morbidity and effectiveness. Br J Urol. 1998;81(1): Küpeli B, Alkibay T, Sinik Z, Karaoðlan U, Bozkirli I.What is the optimal treatment for lower ureteral stones larger than 1 cm? Int J Urol. 2000;7(5): Margalith I, Shapiro A. Anxiety and Patient participation in clinical decision-making:the case of patients with ureteral calculi. Soc Sci Med. 1997;45: Hendrikx AJ, Strijbos WE, de Knijff DW, Stultiens GN, Beerlage HP, Arends AJ, et al. Treatment for extended-mid and distal ureteral stones: SWL or ureteroscopy? Results of a multicenter study. J Endourol. 1999;13: Biri H, Küpeli B, Isen K, Sinik Z, Karaoðlan U, Bozkirli I.Treatment of lower ureteral stones: extracorporeal shockwave lithotripsy or intracorporeal lithotripsy? J Endourol. 1999;13(2): Bierkens Af, Hendrikx AJM, De La Rosette JJMCH, Stultiens GN, Beerlage HP, Arends AJ, et al. Treatment of mid-and lower ureteric calculi: extracorporeal shock-wave lithotripsy vs laser ureteroscopy. A comparison of costs, morbidity and effectiveness. Br J Urol. 1998;81: Kupeli B, Biri H, Isen K, Onaran M, Alkibay T, Karaoðlan U, Bozkirli I. Treatment of ureteral stones: comparison of extracorporeal shock wave lithotripsy and endourologic alternatives. Eur Urol. 1998;34: Rýzvý SAH, Naqvý SAA, Hussaýn Z, Hashmý A, Hussaýn M, Zafar MN, et al. The management of stone disease. BJU Int. 2002;89:

5 17.Tawfiek E, Bagley HD. Management of upper urinary tract calculi with ureteroscopic techniques. Urology. 1999;53(1): Jeongy H, Kwak C, Hong S, Lee S. Ureteral Stentind After Ureteroscopy for Ureter Stones: Prospective Randomýsed Study Assesing Symtoms and Complications. Eur Urol. 2003;2: Giacomelli G, Nozzo RE, Manzo M, Gastaldi L, Moroni M. Ureteral stending following ureteroscopy for ureteral lýthiasis: Ýs it really necessary? Eur Urol. 2004;3(6): Whýtfýeld H N. The management of ureteric stones. Part II: Therapy. BJU Int. 1999;84:

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 13-20, 2009 ESWL YE DİRENÇLİ ORTA VE ÜST BÖLÜM ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİNİN ETKİNLİĞİ EFFICIENCY OF

Detaylı

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul Araştırmalar / Researches Üreteroskopik Litotripsi Sonrası Her Zaman Üreteral Stent Yerleştirmek Gerekir mi? Ferhat Ateş, Cüneyt Adayener, İlker Akyol, Kenan Karademir, Temuçin Şenkul Hasan Koçoğlu, Kadir

Detaylı

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY

GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY GENEL ÜROLOJİ/GENERAL UROLOGY FLEKSİBIL VE RİJİD ÜRETERORENOSKOPİ İLE DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCE WITH FLEXIBLE AND RIGID URETERORENOSCOPY Nazım MUTLU, Osman KÖMÜR, Levend ÖZKAN, Hanifi TANYERİ, Ali

Detaylı

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği 132 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):132-137 Endoüroloji Endourology İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği The effectiveness of antegrade

Detaylı

31 KLÝNÝK ÇALIÞMA Transüretral Rezeksiyon Giriþimlerinde Bipolar ve Monopolar Rezektoskop Kullanýmýnýn Hemodinami ve Serum Elektrolitlerine Etkisi The Effects Of Bipolar And Monopolar Resectoscope On Hemodynamic

Detaylı

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir?

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir? Araştırma Makalesi Üreter ı Tedavisinde Lazer Litotripsi Pnömotik Litotripsiye Göre Daha Başarılı Bir Yöntem midir? Is laser lithotripsy a more successful method than pneumatic lithotripsy in treatment

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Araştırmalar / Researches Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Mehmet Taşkıran 1, Orhan Tanrıverdi 2, Umut Sarıoğulları 3, Göksel Bayar 3, Hüseyin Acinikli 3,

Detaylı

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 151-155 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0390 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Our initial

Detaylı

Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği

Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(2):105-111 105 Endoüroloji Endourology Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği Safety and efficacy of percutaneous

Detaylı

BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ

BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ ENDOÜROLOJİ/Endourology GEYİK BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ TREATMENT OF STAGHORN CALCULI: EXPERIENCE OF 199 PATIENTS TREATED BY PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Hüsnü Tokgöz Derlemeler / Reviews Yrd. Doç. Dr., Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi, Üroloji AD ÖZET: Ürolojik cerrahide minimal

Detaylı

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne Endoüroloji Bülteni 2013;6:177-186 DOI: 10.5350/ENDO2013060309 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Yeni Literatürler Eşliğinde Perkütan Nefrolitotomi Selahattin Bedir GATA Üroloji Anabilim Dalı, Ankara Giriş 1950

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 5(1) : 7-5 Derleme ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI 1 Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ÖZET Üriner sistem taþ hastalýðý, çocuklarda çoðunlukla gerçek sýklýðýndan daha az taný

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)

Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE 55 Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) Selahattin

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Pars Plana Vitrectomy for Removal of Retained Lens Materials after Phacoemulsification Faruk KAYA 1,

Detaylı

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 96-102 Orijinal Makale Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Özlem

Detaylı

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Vitreoretinal Surgery in Traumatized Cases with Traumatic Crystalline Lens Dislocation/Subluxation

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol)

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol) YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 10 Sayı / Number 2 Haziran / June 2015 YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489 Editör / Editor

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Ret - Vit 2003; 11 : 273-279 273 Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Yusuf AKAR 1, K. Cemil APAYDÝN 2, Alper ÖZEL 1 ÖZET Amaç: Panretinal

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Detaylı

Üriner sistem taş hastalığı ülkemizde endemik

Üriner sistem taş hastalığı ülkemizde endemik Endoüroloji Bülteni 2013;6:26-31 DOI: 10.5350/ENDO2013060106 Perkütan Nefrolitotominin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi Tuna Mut 1, Mehmet Çetinkaya 1, Sanem Mut 2, Bülent Yazıcı 2 1 Muğla Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Periferik Yalancý Anevrizmalarýn Tanýsý, Lokalizasyonlarý, Tedavisi ve Sonuçlarý

Periferik Yalancý Anevrizmalarýn Tanýsý, Lokalizasyonlarý, Tedavisi ve Sonuçlarý ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Periferik Yalancý Anevrizmalarýn Tanýsý, Lokalizasyonlarý, Tedavisi ve Sonuçlarý Diagnosis, Localization, Treatment and Results of Peripheric Pseudoaneurysms

Detaylı