OSMANLI DUNYASINDA BILIM VE EGITIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI DUNYASINDA BILIM VE EGITIM"

Transkript

1 İSLAM TARİH, SANAT VE KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZi IR CI CA OSMANLI DUNYASINDA \ıp( BILIM VE EGITIM MiLLETLERARASI KONGRESİ TE B LiGLERİ İstanbul Nisan 1999 Derleyen. Hidayet Yavuz Nuhoğlu İSTANBUL, 2001

2 Osmanlı Tarihi Kaynak ve İncelemeleri Dizi Seri No:7 İsHim Konferansı Teşkilatı (İKT) İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Adres: Barbaros Bulvan Yıldız Sarayı, Seyir Köşkü Beşiktaş Posta Adresi: P.K. 24, Beşiktaş -İstanbul -Türkiye Tel: Fax: web-site: Sayfa Düzeni ve Dizgi: Acar Taıılak Kapak: Hatice Polat PC/6-2001/5 ISBN= (talnm için). ISBN= (Türkçe edisyon için) IR CI CA KÜTÜPHANE KATALOG FİŞİ Osmanlı Dünya.sında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999: Istanbul) Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri!Derleyen: Hidayet Yavuz Nuhoğlu.- Istanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, XXXVTI, 76ls.: res., fig.; 24 sm.- (Osmanlı Tarihi Kaynak ve İncelemeleri Dizisi seri no: 7) ISBN Eğitim- Tarih" Türkiye- Osrrianlı Dönemi 2. Bilim- Tarih - Türkiye - Osmanlı Dönemi I. Nuhoğlu, Hidayet Yavuz (Derleyen) Il. Osmanlı Dönemi Konu III. K.a.N. (Seri)

3 MEKTEB-İ FEl\lN-İ NÜCÜM Salim AYDÜZ XIX. yüzyıl ortalarına doğru, Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği yıllarda için açılan açılan, Mekteb-i Fenn-i Nücfım, Osmanlı tarihinde astronomi eğitimi ilk ve tek okuldur. Pek fazla olmayan eğitim ömrü süresince oldukça az talebe yetiştiren bu okul müneccimbaşılar tarafından idare edilmekteydi. Bir müddet Tıbbiye-i Adiiye binasında eğitime devam eden bu okulun, medreselerde olduğu gibi salı ve cuma hariç haftada beş gün eğitimi bulunmaktaydı. Takvim yapmak, Ramazan ayında imsakiye hazırlamak ve bunun ötesinde astronomi alanında faaliyetlerde bulunmak üzere açılmış olan bu okulun, Osmanlı bilim ve eğitim tarihi açısından büyük öneminin olduğu şüphesizdir. Giriş Osmanlılarda Avrupa' dakilerine benzer tarzda eğitim müesseselerinin a çılması XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamış, Tanzimat'ın ihinmdan sonra da artarak devam etmiştir yılında Tanzimat'ın ilanı ile birlikte Avrupa tarzı müesseseleşme hızlanmıştır. Açılan bu tür kurumlarm esasını Fransa'daki okulların modelinin oluşturduğu düşünülmeh.'tedir. Bu süreçte daha önce açılan Deniz ve Kara Mühendishanelerini (Mühendishiine-i Bahri-i Hümayun , Mühendishane-i Berrl-i Hümayun 1795) Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye-i Şiihane ( ) gibi yeni tarz okullar takip etmiştir. Mekteb-i Fenn-i N ücum da, Tanzimat'ın ilanından bir sene kadar evvel açılmış bir eğitim kurumu olması hasebiyle, daha önce açılan bu tür okullar tarzında bir mektep olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Arşiv kayıtlarında "Mekteb-i Fenn-i Nücum", "Mekteb-i Fenn-i Nücurniye", "Meheb-i Fünı1n-ı Nücfım", "Mekteb-i Fünı1n-ı Nücumiye", "Meh.'teb-i Müneccimin" "Tencimhiine" ve "Müneccimhiine", gibi yedi değişik isimle zikredilen bu mektep, Osmanlı tarihinde salt astronomi eğitimi vennek maksadıyla açılan ilk ve tek okul olmasından dolayı büyük önen-le sahiptir. Ne var ki çok kısa süren eğitim süresi, eğitim tarihi ile ilgilenenler ve diğer araştırıcıların konu üzerinde derinlemesine çalışmalarına man i olmuştur. Yaklaşık beş-altı Fatih Üniversitesi - İstanbul 335

4 ikisi de mektep ile ilgili iki arşiv vesikasından hareketle konu hakkında sınırlı malümat vermektedir 1. Mektep hakkındaki incelemelere geçmeden önce rnektebin bağlı bulunduğu müneccimbaşılık müessesesi ve mektebin ilk müdürü Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü ile Müneccimbaşı Sadullah Efendi hakkında kısa bir bilgi vermek, müessesenin anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Müneccimbaşılık Osmanlı Devleti'nde müneccimbaşılık adı altında bir müessese bulunmaktadır. Devlet teşkilatı içinde önemli bir yeri bulunan bu müessesede, senelik takvimler hazırlanmakta, ayrıca Ramazan ayı için imsakiye yapılmakta ve uğurlu saat tayin edilmektedir. Hekimbaşılara bağlı olan müneccimbaşılar, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinden sonra sarayda yer almaya başlamış ve devletin yıkılmasına kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca saraydaki müneccimlerin idaresine de bakan müneccimbaşılar, İstanbul ve taşradaki muvakkıthfuıelerin idaresi ile de ilgilenmekteydiler 2 Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi Müneccimbaşı Abdullah Efendi'nin biraderi Ahmed Sabih Efendi'nin (öl ) oğludur. Tahsilini İstanbul'da yaptı, bir ara Arap ülkelerine gitti ise de fazla kalmayarak döndü. II. Mahmud döneminde müneccim-i sam, hareket-i hariç ruusuyla müneccimbaşı (1825) ve Selanik kadısı oldu (1838). Aynı sene Mekke-i Mükerreme ve Haremeyn-i Muhteremeyn payesiyle bu payeye uygun nişan; cülus sebebiyle de Edirne payesini aldı (1839). Mustafazade Bekir Bey'in sahilhanesi iki yüz bin kuruşa satın alınarak II. Mahmud tarafından kendisine hediye edildi (1838). Yaklaşık on beş sene müneccimbaşılık yaptı. İstanbul'da 1840 yılında vefat etti. Kabri Karacaahmet'tedir. Arapça, Farsça ve Fransızca bilir di. Klasik astronomi eserlerine vakıf olmanın yanında, Avrupa'da yapılan astronomi çalışmalarım takip eden Hüsnü Efendi, özellikle Paris'te yeni rasatlar sonucunda hazırlanan ziçlerin tercümesi ve kullanılması hususıında önemli çalışmalar yaptı. Astronomik hesaplamalarda daha dakik sonuçlar elde etmek üze- 1 O. N. Ergin, Tilrkiye Maarif Ta;ilıi, İstanbul 1972, I-W190; N. Gökdoğan, "Türk astronomi tarihine bir bakış", Tanzimat I, İstanbul 1940, s Ömer Faruk Akün, Hoca Tahsin Efendi'nin de "Mekteb-i Fünti.n-ı Nücüm ile bir ilişkisinin bulunduğunu" belirtmektedir; bkz. "Hoca Tahsin", DİA, XVIII, Osmanlı Devleti'ndeki Müneccirnbaşılık müessesesi hakkında daha fazla bilgi için bk. Salim Aydüz, Osman/i Devleti 'nde Müneccimbaşılık ve Müneccimbaşılar, yayınlanmaınış Yüksek Lisans Tezi, ilir, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ı

5 re, 1772 yılında Uluğ Bey Zici yerine Cassini Zici tercüme edilmişti. Ancak bu zicin de istenilen dakikliği sağlamadığını tesbit ederek, Fransız astronomlardan Joseph-Jerome Lalande'ın (öl. 1807) hazırladığı zicin 'takvim çıkarmak' ile ilgili kısmını 1814 yılında Arapça ya, ı 826 yılından önce de, altı bab halinde genişleterek, Türkçe'ye çevirdi. ı832 yılında Hekimbaşı Mustafa Behçet Efeneli ile paclişaha sunduklan arzla resınl hesaplarda kullanılmasını teklif etti ve padişalıın emriyle resmi takvim hesaplarında kullanılmaya başlandı. Müneccim-i sfull Sadullah Efendi'nin yardımlanyla takvim hazırlamak ve astronomi eğitimi vermek üzere Mekteb-i Fenn-i Nücfun adıyla ilk astronomi okulunu açtı. Fransızcaya vakıf olması ve Fransa'daki astronomi çalışmalarını takip etmesi bu okulu tesisinde etkili oldu. Bu okulıın ilk müdürlüğünü de bir müddet yürüttü 3 Eserleri 1. Cedavil-i Mfkatiyye li-'arz-i Kabe Yani Mekke (A). Mekke enlemine ve burçlara göre düzenlenmiş astronomi cetvellerinden meydana gelir. 2. Küçük İlm-i Hey'et (T). Fransız astronomlardan Camille Flammarionne'nun bir eserinin tercümesidir (Kastamonu 1325). 3. Takvim-i Sal (T). Hicd ı23 ı yılına ait resm1 takvim. Cassini Zici'ne göre tertib olunan son takvimdir Tercüme-i Zfc-i Lalande (A., T.). Fransız astronom J. J. Lalande'ın Tables Astronomiques (Paris ı 759) adlı zicini ilk olarak Arapça'ya, bir süre sonra Türkçe'ye tercüme etti. Her iki tercüme de müneccimbaşı olmadan evvel yapıldı. Çok sayıda nüshası bulunan tercümenin bazı nüshalarının mukaddimesinde II. Mahmud'un, bazılarında Abdülmecid'in ismi yer alır. Arapça tercümesinin ismi bazı yerlerde Tezlıibü'l-Enam fi Ta'ribi Zfci LaZande-nam olarak geçer. Türkçe tercümelerin bazı nüshalarının başında bııluna.tı b.ilgilerden anlaşılelığına göre, eserin sadece takvim yapımıyla ilgili bölümleri, altı bab üzere genişletilerek ter- 3 Başbakanlık Ar ivi (BOA), Maliyeden Müdevver Defterler Tasnifı (MAD), nr. 8356, s. 2~, 85; BOA, İrade Dahiliye, nr. 101, 109, 724, 1015, 2826; BOA, Cevdet-Maarif, nr. 254ı, 4748; 5236; SO, II, s. 224; Ahmed Lütfi Efendi, Tarih, İstanbul 1302, V, s. 71, VI, s. 131; Süleymaniye Ktp., Süheyl Ünver Kolleksiyonu. Dosya nr. 174; Kandilli Rasathanesi Ktp., Takvim, nr. 183, vr. 13a; Yazma, Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 323, vr. 3b; Tali:vim-i Vekayi, sene. 13 Cemaziyelevvel 1256, defii. 201, s. 2; A Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul1982, s , Kiilıire, Diirü'l-kütüb Ktp., Felek-Riyaza, nr. 2002, 40 v.. 5 Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 24, 14 v. t 337

6 cüme edildi. Tercüme, Uluğ Bey Zici ile Cassini Zic'lerini geçersiz bırak:tı 6. (T) adlı Bu eserlerinin yanısıra Veladet-i Hiinıayılna Dair Bir Risale-i Nildmıiye şehzadelerden birinin doğumuna dair ahkam takvimf ile Zaiçe-i Sal (T) adında senesi.belli olmayan diğer bir ahkam takvinıi 8 vardır. Müneccinıbaşı Seyyid Melımed Sadullalı Efendi Celvetiye Tarikatı'll111 k:umcusu meşhur mutasavvıf ve şair Aziz Mahmud Hüdayf Efendi'nin (öl.1628) 9 tomıılarıııdandır. İstanbul'da doğdu. Hayatı ve tahsili hakkında bilgi yoktur. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra Beylerbeyi Camii Hatibi oldu. 27 Ekim 1832 Cuma günü Durakpaşazade İbrahim Bey'in vefatıyla, yerine müııeccim-i sani olup 10, kaide olduğu üzere Bab-ı Ali'de müııeccim-i sanilik bil'ati giydi 11. Bu arada batiplik vazifesine devam eden Sadullab Efendi, Müııeccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi'nin (12 Aralık 1840) vefat etmesi üzerine 29 Aralık 1840'ta İstanbul Müderrisliği rütbesini alarak müneccimbaşı tayin edildi12. Aynca müııeccimbaşılara mahsus olan nişan Müııeccimbaşı Hüsnü Efendi zamarunda kaybolduğundan yeni bir nişaıı yaptınlarak Sadullah Efendi'ye veri1- di13. Sekiz sene müneccimbaşılık yapan Sadullah Efendi kirada oturması sebebiyle oldukça sıkıntılı bir hayat geçinniş ve zaman zaman da borç içine girdiğinden maliyeden para İstemek zorunda kalmıştır 14. Milsıla-i Sabıı rütbesindeyken mabreç mevleviyetini aldı Aralık 1848 tarihinde İstanbul'da vefat etti ve Aziz Mahmut Hüdayf Caıııll Haziresi'ne defnedildi İÜ Ktp., TY, nr. 6553, 82 v.; Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 193, 78 v., 231, 360, 409, 45611, 492, İÜ Ktp., TY, nr İÜ Ktp., TY, nr. 6569,21 v. 9 H. Kfunil Yılmaz, "Celvetiyye",Dİ4, VII, Takvim-i Vekayi, defa. 44, sene. 13 C 1248, s. 1, sü. 2; Sicill-i Osmauf, III, 23. ll TaJ..:vim-i Vekayi gös. yer. 12 Müneccim-i Sani Sadullalı Efendi'nin Müneccimbaşı olmasına dair 5 ZA 1256 tarihli İrade, BOA, İrade' Dalıiliye, nr 1367; Sicill-i Osmauf, III, 23. l3 BOA, İrade-Da!ıiliye, nr 1367; BOA, MAD, nr. 8356, s. 21, Müsıla-ı Salın rütbesinde olan Sadullah Efendi'nin evindeki tamirattan dolayı borç içinde olduğu ve bu nun ödenmesi ile kendisinin ma!ıreç mansıblarından birine tayin edilmesi isteğini hiivi müneccimbaşı Sadullah Efendi'nin takriri ile bu takrir üzerine 1 O 000 kuruş verilerek malıreç mansıblarından birinin kendisine verilınesine dair cevabi İrade, BOA, İrade-Dalıiliye, Tarih 21 RA 1264, nr. 8726; Ayrıca Hüsni Efendi'nin sahilhanesinin kendisine verilmesine dair Sadullalı Efendi'nin takriri ve cevabi irade, BOA, İrade-Da!ıiliye, sene 1258, No BOA, İrade-Da!ıiliye, tarih 21 RA 1264, nr Vefat eden müneccimbaşı yerine tayin edilecek kişiye dair yazılan bir arz tezkiresi, BO;( A MKT. MHM, 338

7 Hüseyin Hüsnü Efendi ile birlikte kurduldan "Mekteb-i Fenn-i Nücfun"un eğitimi ve talebelerinin yetişmesi için çok çalıştığından dolayı Padişah tarafından 4000 kuruş ihsan-ı şahane ile mükafatlandırmıştır 17 Melcteb-i Fenn-i N ücum' a bina ve kendisine ev olmak üzere Hüsnü Efendi'nin sahilhanesinin kendisine verilmesini istemesi Bab-ı Ali tarafından olunılu karşılanmamıştır. Ancak Sadullah Efendi'nin ısrarla bu işin üzerine gitınesiyle Tıbbiye binasında kendileri için bir sınıf açılmasına karar verilmiştir 18. Mekteb-i Fenn-i Nücfun'un kurulmasında ve daha pek çok işlerinin yürütülmesinde Sadullah E fendi bizzat gayret göstermiş ve talebelerin eğitinıi ile ilgilenmiştir. Ne var ki Sadullah Efendi'nin bu kadar gayret gösterdiği bu mektep kendisi daha hayatta iken kapanmıştır. Sadullah Efendi'nin müneccim-i sfuıiliğe tayinini haber veren TakVıın-i Vekayi'deki yazıda kendisinin ilm-i nücfun bilgisi yanında iyi derecede mılsikişinas olduğu ifade edilir 19 Eserleri 1. Alıkam-ı Külliye-i Tali'-i Sal 'ala Tarfki'l-İcmal (T) Takvfnı ve Alıkanı-ı Sal (T) senesi için hazırlanmış takvim ve ahicim-ı sal Senesi Takvfnı-i Sali (T) Zayiçe-i Stll maa Takvim /23, tarih, 27 M 1265; Sicill-i Osma11f, III, 23; Kandilli Rasathanesi Ktp.., nr. 323, v. 3b. Burada vefatı 1264 olarak verilmiştir. 17 Mekteb-i Fenn-i Nücüm talebelerinin yaptıklan takvimlerin t:ı.kdimine dair irade, BOA, İrade-Dahiliye, sene 1256, nr Sadullah Efendi'nin sahilbaneyi istemesine karşılık verilen cevabın ilgili kısmı şu şekildedir. ".. sahilbane-i mezldlrun ihsiin-ı şiliane olarak Hüseyin Hüsni Efendi'ye itii ve. balıası olan kuruş bii-irade-i seniyye ber-vech-i münasefe maliye ve evkıl.f-ı hümayün hazineleri.'ı.den terliye ve lfa olunmuş ise de sahilhanenin müneccinı.hiine ittihazına dair bir güne irade kaydı bulunmamış... " Ayrıca bu ta.krirde kendisinin borç içinde olduğunu ve halen kirada oturduğunu da ekleyerek kendisine ilisanda bulunulınası ricasında da bulunmuştur. BOA, İrade-Dahiliye, sene 1258, nr Takvim-i Vekayi gös. yer. 20 Kütalı.ya., Tavşanlı, Zeytinoğlu Ktp. nr TSMK, nr. R İstanbul Üniversitesi Ktp., TY, nr İstanbul Üniversitesi Ktp., TY, nr l 339

8 Mektebin Açılışı Mekteb-i Fenn-i Nücfun'un ne zaman açıldığı tam olarak tespit edilememektedir. Konu ile ilgili (25 Recep 1256) 22 Eylül 1840 tarihli ilk vesikada okulun "müceddeden inşa edildiğinden" bahsedilmekte ve kısa süre içerisinde ileride konu edineceğimiz bir takım faaliyetlerin yapıldığına işaret edilmektedir 24 Belgede verilen bilgilere göre mektebin bir sene kadar önce açılnuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, Mektebin tesisinde 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat fermanının herhangi bir etkisinin olup olmadığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Bununla birlikte, Mekteb-i Fenn-i Nücfun; Osmanlı Devleti'nde, XIX. yüzyılın başlarından itibaren, mühendishaneleri de göz önünde bulunduracak olursak, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren açılmaya başlayan Tıbbıye gibi Avrupa tarzı mekteplerden sayılabilir. Zira, daha önce de bahsedildiği gibi Mektebin ilk müdürü ve kurucusu olan Hüseyin Hüsnü Efendi'nin kişiliği, Mektebin tesisinde, Fransa Astronomi Cemiyeti'nin veyahut benzer bir kurumun etkisi altında bulunulduğunu göstermektedir. Mektebin Kuruluş Gayesi Yesikalardan anlaşıldığı kadarıyla, Mekteb-i Fenn-i Nücılrrı'a khisik medrese mezunu kimseler arasından seçilen ve astronomi öğrenmeye talip olan öğrenciler alınmaktaydı. Mektepteki eğitimin süresi tam olarak belli değildir. Talebeler Mekteb-i Fenn-i Nücı1m'da takvim yapmayı, Ramazan ayında imsakiye hazırlamayı ve ayıu zamanda vakit tayini ile ilgili astronomi ilimlerini öğrenirlerdi. Nitekim Sadullah Efendi bir belgede "... zabt-ı sinin-i şuhfu ve alıbar-ı evklit-ı salat için tahsil olunmakta olan Fenn-i Nücfunun mebdei ve esası olan rakam-ı takvimi istilıracı.." şeklinde bir cümle ile kuruluş maksadını ifade etmektedir. Astronomi dersleri yanında ilm-i mikat adı verilen ve muvakkıtlar tarafından namaz vakitlerinin tayini için kullanılan derslerin verilmesi, mektebin hem devlet işlerinde kullanılacak takvimleri yapmak üzere müneccimleri yetiştirme, hem de camiierin ve şehirlerin muvakkıt ihtiyacını karşılamak maksadıyla açılmış olduğunu göstermektedir 25 Mektebin Yeri Mekteb-i Fenn-i Nücfun'un müstakil bir binasının olup olmadığı husı1su tam olarak tespit edilememektedir. Özellikle ilk yıllarında dersler 24 BOA, İrade-Dahiliye, tarih 25 B 1256, nr BOA, İrade-Dahiliye, tarih 13 RA 1258, nr

9 münecc:imbaşımn konağında veyahut ders veren her hocanın kendi evinde yapılmaktaydı. Sadullah Efendi, Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi'nin vefatından sonra, Sadaret'e yazdığı bir arz ile Sultan II. Mahmud'un kendisine hediye ettiği sahilhanenin, varisierinden satın alınarak Mekteb-i Fenn-i Nücfun talebelerine ders yeri olarak tahsis edilmesini aynı zamanda kendisi için bir ev olarak verilmesini istemiştir 26. Bu arada arizasında, kirada oturduğırndan ve hayli borç içinde bulunduğırndan bahseden Sadullah Efendi, Mekteb-i Fenn-i Nücfun talebelerinin derslik bulmakta sıkıntı çektiklerinden de bahsetmiştir. Bunun üzerine yazılan cevapta, sahilhanenin Sultan II. Mahmud tarafından Hüseyin Hüsnü Efendi'ye ilisan-ı şahane olarak tahsis edildiği ve tahsis kayıtlarında buranın Tencimhane olmasına dair bir kaydın bulunmadığı belirtilmiştir. Belgede, Sadullah Efendi'nin sahilhaneyi almaktan maksadının mektep talebelerinin eğitimini orada icra etmek olduğu ve Mekteb-i Fenn-i Nücfun talebelerinin derslik ihtiyacının giderilmesi için Mekteb-i Tıbbıye-i Adiiye binasından bir odanın tahsis edilebileceği, bunun için Hekimbaşı ile görüşmesi gerektiği belirtilmiştir 27. Talebelere derslik bulma ihtiyacı yanında kendisine de ev bulma sıkıntısında olduğu anlaşılan Sadullah Efendi, bu talebini birkaç kez daha tekrarlamış ise de kendisine müsbet cevap verilmemiştir 28. Aynca sahilhanenin kuroşa satın alındığı ve bunun yansının Evkaf, diğer yansının da Maliye hazinesinden karşılandığı belirtilerek tekrar satın almanın çok fazla masraf olacağı, tabiatıyla bunun da mümkün olamayacağı ifade edilmiştir. Mekteb-i Fenn-i Nücfun'un Tıbbıye binasında eğitime devam edip etmediği belirtilmemiştir. Aynca Rıza Tahsin Bey'in Mir'at-z Mekteb-i Tzbbıye adlı eserinde de konu ile ilgili maalesef herhangi bir bilgi bulumnamaktadır29. Mektepteki Eğitim Daha önce belirttiğimiz gibi Mekteb-i Fenn-i Nücfun'da takvim yapımı ve vakit tayini ile ilgili astronomi konularında eğitim verilmektedir. Dönemin diğer okullan gibi Mekteb-i Fenn-i Nücfun;da da beş gün ders, Salı ve Cuma günleri tatil yapılmaktadır. Müneccimbaşı ve münecc:im-i sam'den başka kimlerin ders verdiği vesikalarda belirtilmemekle beraber 30, Mekteb-i Fenn-i Nücılm'da 26 BOA, İrade-Dahili ye, tarih 13 RA 1258, nr BOA, İrade-Dahili ye, tarih 13 RA 1258, nr BOA, İrade-Dahiliye, tarih 13 RA 1258, nr Rıza Talısin, Mir'at-ı Mekteb-i Tıbbiye, İstanbul Müneccimbaşılar ayrıca isteyenlere özel astronomi dersleri de verirlerdi. Müneccimbaşı Meluned Riikım Efendi'nin takvim yapmayı öğrettiği Seyyid Sadullah Müderrisziide b. Abdülkerirn b. Şeyh Mu~a ei Ankaravi'nin (öl. 1272/1856) hazırladığı takvimlerin bazıları için bkz. Kandilli Rasathanesi Ktp. nr. ~34 ve 341

10 başka hocaların da ders verdiği tahmin edilmektedir. Mektebteki talebeler öncelikle takviınlerin nasıl yapıldığını öğrenınekteydiler. Nitekim, Münecciınbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi, mektep ile ilgili ilk belgede öğrencilerin takvim yapma işini kısa sürede öğrendiklerini ve bu süre içerisinde herbirinin bir takvim hazırladığını belirtmektedir. Takvim yapımı yanında okulda gösterilen en mühim ders, "ilm-i mikat" adı verilen ve muvakkıtların asli vazifesi olan namaz vakitlerinin tayinidir. Bu derslerin taliıni esnasında okutulan kitaplar hususunda herhangi bir bilgi verilmemektedir. Ayrıca ne tür astronorni aletlerinden yararlanıldığı da bilinmemektedir. Mekteb-i Fenn-i Nüclim'da, namaz vakitlerinin hesaplanmasının öğretilmesi ve muvakkıthanelerde görev yapacak kimselerin yetiştirilmesi de hedefleniyordu 31 Mektebin TaZebeleri Mekteb-i Fenn-i Nüclim'un pek fazla sayıda talebesi yoktur. Mektebin ilk yılında gelen talebelerin sayısı dörttür. Vesikalarda ismi zikredilen ve kendilerine "şagird" denilen birinci sınıftalebelen şunlardır. 1. Ahmed Eşref Efendi 2. Ahmed Muhsin Efendi 3. Hasan Efendi 4. Mehmed Efendi. Ahmed Eşref Efendi, mektebin mümeyyiz-i evveli'dir. (Sınıf katibi ya da hocaların yardımcısı). Daha sonra münecciınbaşı olan Tarsus1zade Osman Karnil Efendi'ye (öl. 1896) ilm-i hey'et, nüclim ve ilm-i mlkat dersleri vermiştir. Medrese mezunu olduğu anlaşılan Eşref Efendi'ye yaptığı takvimlerden dolayı İstanbul müderrisliği ruusu verilmiştir 32 Ahmed Muhsin Efendi ise, Mekteb-i Fenn-i Nüclim'un müdürü Münecciınbaşı Seyyid Sadullah Efendi'nin oğludur. Babasının münecciınbaşı olması üzerine, yerine münecciın-i sfuıi. olmak istediyse de, Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin Osman Saib'i tayin etmesi ile isteğine kavuşamadı 33 Bunun Millet Kütüphanesi, Ali Eıniri, Ryz. nr O. N. Ergin, Mô.arif, I-II/ İstanbul Müftülüğü Şeriyye Sicilieri Arşivi (İMŞSA), Dosya nr Ahmet Muhsin Efendi ile Osman Saib Efendi'nin müneccim-i siiniliğe atanması mevzubahis olduğu~da özellikle Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin "Silih Efendi'nin malı1mat-ı tıbbıyeden ziyade fenn-i niicıima mahareti ve Muhsin Efendi'ye viicuh/a niçhaniyeti olduğundan hizmet-i mez]dlrenin Siiib Efendi'ye ihalesi... " yönündeki tavsiyesi üzerine hareket edilerek Saib Efendi Tıbbıye muallimliğjnden alınarak bu makama getirilmiştir. 22 ZA 1256 taribii İrade-Dahili ye, nr

11 üzerine Mekteb-i Fenn-i Nücfun'a talebe oldu 34 Babasının vefatından sonra Osman Saib Efendi müneccimbaşı, Ahmed Muhsin Efendi de müneccim-i sfuıi olmuştur (2 Ocak 1849). Ahmed Muhsin Efendi, mektebin ilk yılında yaptığı takvimlerden dolayı istanbul müderrisliği ruusu ile taltif edilmiştir. Ahmed Muhsin Efendi'nin takvimleri yanında astronomi konusunda yazdığı bazı eserleri bulunmaktadır. Eserleri Cedvel-i Ma'rifet-i Tahvil-i Salhave Tevarilı-i Meşhiire (1219'dan 1259'a kadar) (T). Hi eri arasındaki bazı meşhur tarihierin çevrilmesi konusundadır 35 Alunet Muhsin Efendi'nin ayrıca Risale fi Alıkami sene 1266, Cedvel-i Merkezi'l-Hamel, Cedvel-i Sfttini, Hicri 1195 Yılı TakvimP 6, Cedvel-i Sinfn-i Hey'et 37, ve Fal-i Sene-i 120()3 8 gibi eserleri bulunmaktadır. Mektebin üçüncü talebesi Hasan Efendi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Eşref ve Muhsin Efendi'ler ile birlikte yaptığı takvimden dolayı kendisine 500 kuruş atıyye verilmiştir. Ayrıca mektebe devam etmeyen Mehmed Efendi'nin maaş ı kendisine eklenrniştir 39 Mektebin son talebesi olan Mehmed Efendi ise, mektebe bir müddet devam etmiş ancak daha sonra derslere gelmeyerek eğitimini yarım bırakmıştır. Diğer talebeler gibi takvim yapmayan Mehmed Efendi'nin maaşı kesilmiş ve derslere karşı lakayd davranmasından dolayı mektepten çıkartılmış, 200 kuruşluk aylığı da Hasaıı Efendi'nin maaşma zam olarak ilave edilmiştir. Mektep talebeleri, hazırladıklan takvimleri aynı zamanda mektebin müdürü olan Müneccimbaşı vasıtasıyla Padişah'a sunarak çeşitli hediye ve in'amlar almaktaydılar. Müneccimbaşı Hüseyin Hüslıü Efendi, "müddet-i kallle zarfinda dört kıta rakam takvimini hesab ve istihrac eyledikleri", ayrıca "fenn-i merkllmu 34 BOA, İrade-Dahiliye, 7 S 1265, nr ; Sicill-i Osman!, IV, 100; BOA. İriide-Da!ıiliye, nr. 1015; nr. 1265, nr. 1426; SO, IV, s. 100; Cevdet, Tarih, X, 212; A. Lütfi Efendi, Tarih, IX, 120; Aydüz. Miineccimbaşılzk, s Ankara, Milli Kütüphane, nr. A. 255, 256 v. 36 Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 515, 80 v. 37 Belediye, Ktp, M. Cevdet, nr Türk Tarih Kurumu Ktp., Yazına ıır BOA, İrade-Dahiliye, sene 1258, ıır. 2826; Bqf, İrade-Dahiliye, sene 1256, nr l 343

12 ta'allüm ve İstifadede sa'y ve gayret etmede olduklannı, az vakitte tahsllatlan derece-i kemale vasıl olmakta olduğunu ve bu makilleleriıı bir gılna mukarat-ı seııiyyeye mazhanyetle mesriiriyetleri bir kat daha şevk ve halıişlerini mucib olacağını" ifade ederek Sultan Abdülmecid'ten takvim yapan kimseleri ödüllendirmesini istemiştir. Bu arada Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi kendisinin de bir gılna maaşı olmadığından ve Müneccim-i sam Sadtillah Efendi'nin de borçlu olduğundan dolayı ümit içinde olduklarım ilave etmiştir. Mektep talebelerine yukarıda bahsettiğimiz şekilde ihsan-ı hümayfin sadır olurken, müneccimbaşıya yakın bir zamanda evine hırsız girdiği için kuruş verildiğinden dolayı bu sefer verilmeyeceği, Sadrılialı Efendi'ye de kuruş in' am verilmesi kararlaştmlmıştır. Mektebin ilk yılında dört olan talebe sayısı, 1842 yılında altı kişiye kadar çıkmıştır. Bu sene Müneccimbaşı Sadullah Efendi'nin gayretleri ile takvim hazırlayan mektep şakirtleriııin takvimleri yine Padişah'a sunulmuştur. Konu ile ilgili belgede, daha önce olduğu gibi, Sadrılialı Efendi kuruş borcu olduğıırın ve aynca kirada oturduğunu belirterek, selefi Hüseyin Hüsnü Efendi'nin sahilhanesinin kendisine verilmesini, aynca borcunun ödenmesinde yardırncı olunmasını tekrar istemiştir. Ancak Sadaret'ten verilen cevapta sahilhanenin verilemeyeceği, borcunun da ödenmesinin mümkün olmadığı belirtilmiş, takvimler için ödenecek ilisarılar ise zikredilınemiştir. Mektebin Aylık Tahsisatı Mekteb-i Fenn-i Nücfim'un aylık kuruş tahsisatı bulunmaktaydı. Maliye hazinesinden her ay düzenli olarak ödenen bu maaşın bir kısmı müneccimbaşıya, diğer kışını da mektebin talebelerine aitti. Maaşın her ay ö deıırnekte olduğıırıa dair elimizde iki belge bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 1257 yılı Zilkade ayıria 40, diğeri de 1259 yılının Şubat ayına aittir 1 Her iki belgede de maaşın daha önceki aylarda düzenli olarak ödendiğine dair sabıkl kaydı bulunmaktadır. Cevdet tasııifi Maarif belgeleri arasında bulunan vesikalann her ikisinin başında, Müneccimbaşı Seyyid Sadrılialı Efendi'nin mülırünü taşıyan şu ibareler yer alır "Ba irade-i şahane Mekteb-i Fenn-i Nücum'a ve müneccimbaşı dfu1erine Maliye hazfne-i celilesinden malı be malı i'ta buyrulan beş bin beş yüz kuruşun iş bu bin iki yüz elli dokuz senesi Şubatına mahsuben ba hazine-i 40 Mekteb-i Fünün-u Nücfim talebelerine ve müneccimb~ılara her ay maliyeden muhasses kuruşun verilmesine dair müneccimb~ının takriri, BOA, M. Cevdet, Maiirif, tarih 28 Zilkade 1257, nr. 2391; BOA M. Cevdet, Maarif, tarih 9 Safer 1259, nr İMŞSA, Dosya nr

13 merkfune dinibinden i'tası babında enır ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir". Mekteb-i Fenn-iNücum talebelerinin herbiri ayda 200 kuruş almaktaydı 42 Bunun yanında müneccimbaşı, müneccim-i sfuıi ve talebeler derslerde yaptıkları takvimleri zaman zaman padişaha sunmuşlar ve karşılığında bazı isteklerde bulunınuşlardır. Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi bir takvim takdimi esnasında veriliği takrirde, bu talebelerin fenn-i nücılm öğrenmede gayretli ve istekli olduklarını, az zamanda mühim mesafe katettiklerini belirterek padişahın bu takvimler karşılığında vereceği ilisan ile talebelerin aşk ve şevkierinin daha da artacağını belirtmeyi ilimal etmemiştir 3 Talebelerin bu istekleri yerine getirilerek yaptıkları takvimlerden dolayı mükafatlandınlmışlardır. Bu takdimler esnasında mektebin talebelen yanında hacalarma da ilisanlarda bulunulmuştur. Mektebin ilk açıldığı senelere ait takvim takdiminde Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi, Müneccim-i sfuıi Sadullah Efendi ile mektebin ilk takbelerinden Hasan Efendi'ye birer miktar atıyye, Eşref ve Muhsin Efendi'ye de İstanbul Müderrisliği ruusu talebinde bulunmuştur. Neticede Sadullah Efendi'ye gösterdiği gaytetten dolayı 4000 kuruş, Hasan Efendi'ye yaptığı takvimden dolayı 500 kuruş atıyye verilmiş, Eşref ve Muhsin Efendi'ler de İstanbul mı1suna nail olmuşlardır. Mektebin Kapatılması Elimizde bulunan sınırlı sayıdaki vesikadan hareketle mektebin kesin açılış tariliini tespit edemediğimiz gibi kapanış tariliini de belirleyememekteyiz. Yaklaşık altı yedi sene kadar eğitime devam eden Mekteb-i Fenn-i Nücüm ile ilgili arşivlerde bulunan son belge ll Mart 1843 tariblidir. Bu belge, mektebin aylık tahsisatı ile ilgili olup eğitimin devam etmekte olduğunu göstermektedir. Ancak 1880 yılında Müneccimbaşı olan Tarsusizade Osman Kamil Bey'in kendi yazdığı hal tercümesinde bulunan bir kayıtta, mektebin 1845 yılından önce mülga olduğu belirtilmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi mektep talebelerinden Aluned Eşref Efendi, Osman Kamil Bey'e astronomi dersleri vermiştir. Osman Kfunil Bey, bu husüsu belirtirken, «mülga Mekteb-i Fenn-i Nücüm'un mümeyyiz-i evveli Eşref Efendi» diye ifade etmiştir 4 Elimizdeki belgelerde mektebin kapanma sebepleri hakkında bilgi yoktur. Ancak mektebe çok fazla rağbetin olmaması, müstakil bir binasının bulunmayışı, ya da Müneccimbaşı Sadullah Efendi'nin sürekli istekleri muhtemelen 42 Ayıu yıllarda Mekteb-i Tıbbiye talebelerine aylık 25 kuruş verilmesine bakılırsa Nücum Mektebi'nin talebelerine verilen bu maaş oldukça yüksek bir maaştır. Mir'at-ı Melcteb-i Tıbbiye, s BOA., İrade-Dahiliye, tarih 25 B 1256, nr İMŞSA, Dosya nr

14 mektebin kapanmasında etkili olmuştur. Sonuç Netice itibariyle, Mekteb-i Fenn-i Nücfun'un Osmanlı bilim ve eğitim tarihinde önemli bir yerinin olduğu anlaşılmaktadır. Mektebin kısa süren hayatı ve belgelerin azlığı, bilim ve eğitim tarihi açısından konu üzerinde çalışmak isteyenler için önemli bir talihsizliktir. Özellikle Osmanlı astronomi tarihi açısından büyük önemi bulunan bu okulun yeni çıkacak arşiv belgeleri ışığı altında incelenmesiyle daha iyi anlaşılacağı ve mahiyetinin tespit edileceği muhakkaktır. Her ne kadar büyük başarılan bulunmasa da mektepte kısa süren eğitim neticesinde az da olsa talebe yetişmiştir. Bunlar arasından Ahmed Muhsin Efendi'nin müneccim-i sfuıi olması, Ahmed Eşref Efendi'nin de daha sonra müneccimbaşı olan Tarsusizade Osman Kamil Efendi'ye ders vermesi, buradaki eğitimin seviyesi hakkında fikir vermektedir. 346

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Bu hisab sisteminde rakamlar yerine Arap harfleri kullanıldığı için hisabü'lcümmel, altmış tabanlı konumlu sayı sitemi kullanıldığı için hisabü's-sittini, derece ve dakika

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912)

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) Coşkun ve Mehmet Cevdet imzalarını da kullandı. Annesi Nefise Hanım 1829'da Kafkasya'dan göç etmek zorunda kalmış bir Çerkez ailenin kızıdır. Babası Anadolu'dan

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Osmanl Astronomi Müesseseleri

Osmanl Astronomi Müesseseleri Türkiye de Tahrir Defterlerine Dayal Yap lm fl Çal flmalar Hakk nda Baz Görüfller 411 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 2, Say 4, 2004, 411-453 Osmanl Astronomi Müesseseleri Salim AYDÜZ * Giriş

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi : 28 Haziran 1962 Kanun Tarih ve Sayısı : 19.07.1971 / 1453 Resmi

Detaylı

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890)

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890) HISTORIANSOFTHEOTTOMANEMPIRE MUṢṬAFĀNŪRĪ (d.1824;ö.1890) HAYATI 1240/1824 yılının Eylül ayında İzmir de doğmus olanm.n. 1 busȩhrinilerigelenailelerinden olan Mıṣır veya Tūnus kökenli Manṣūrīzādelere mensuptur.

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO Genel Merkezi nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİ MAARİF MÜDÜRÜ AHMET FEYZİ EFENDİ NİN FAALİYET VE SUİSTİMALLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal TAŞKIN 1

MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİ MAARİF MÜDÜRÜ AHMET FEYZİ EFENDİ NİN FAALİYET VE SUİSTİMALLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal TAŞKIN 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 707 MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİ MAARİF MÜDÜRÜ AHMET FEYZİ EFENDİ NİN FAALİYET VE SUİSTİMALLERİ

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Oda No: 8 Telefon: 1120 E-Posta: rasitgun@hotmail.com 1. Doğum Tarihi: 04.05.1963 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tefsir Hadis Ankara

Detaylı

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ Ramazan YAŞAR * I - GİRİŞ Sosyal güvenlik, insanları hayatın içinde olan risklere karşı koruyacak önlemlerin hepsine

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

CUMHURİYETİN ALTIMIŞINCI YILINDA ASTRONOMİNİN GELİŞİMİ. Prof. Dr. Nüzhet GÖKDOÛAN

CUMHURİYETİN ALTIMIŞINCI YILINDA ASTRONOMİNİN GELİŞİMİ. Prof. Dr. Nüzhet GÖKDOÛAN CUMHURİYETİN ALTIMIŞINCI YILINDA ASTRONOMİNİN GELİŞİMİ Prof. Dr. Nüzhet GÖKDOÛAN Büyük Atatürk, İstiklal harbini kazandıktan ve Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra, bu Cumhuriyetin Dünya Devletleri arasında

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

"Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak

Medeniyet Üsküdar'da tartışılacak On5yirmi5.com "Medeniyet" Üsküdar'da tartışılacak Bağlarbaşı Kültür Merkezi 9-10 Şubat tarihlerinde 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacak. Yayın

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Öğrenci Belgesi BAŞVURU YAPILACAK BİRİM HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Öğrencinin

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Sirküler No : Sirküler Tarihi :

Sirküler No : Sirküler Tarihi : Sirküler No :2015-11 Sirküler Tarihi : 28.01.2015 Konu : Kaybolan Mala İlişkin Düzenlenen Faturada KDV Satın alınan ticari malın satıcı firma tarafından kargo şirketi vasıtasıyla firmanıza gönderilirken

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

M İ Z A N C I M U R A D MÜCAHEDE-İ MİLLİYE GURBET VE AVDET DEVİRLERİ

M İ Z A N C I M U R A D MÜCAHEDE-İ MİLLİYE GURBET VE AVDET DEVİRLERİ M İ Z A N C I M U R A D MÜCAHEDE-İ MİLLİYE GURBET VE AVDET DEVİRLERİ nehir yayınlan: 95 hatıralarla yakın tarih dizisi: 19 ISBN 975-551-108-3 Kapak, dizgi ve iç düzen Anajans 'ta hazırlatıldı. Kapak baskısı,

Detaylı

IGMG Gençlik Teşkilatı

IGMG Gençlik Teşkilatı IGMG Gençlik Teşkilatı Sosyal Hizmetler Birimi Okul Çantası Kampanyası Gençlerden gençlere, eğitimle geleceğe... Biz kimiz? IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin islami bir kimlik ve toplumsal

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı: / Konu: İlmihal Işığında Gençlik yarışması

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı: / Konu: İlmihal Işığında Gençlik yarışması T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: 973329-310/ 12.01.2017 Konu: İlmihal Işığında Gençlik yarışması ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE Mimar Sinan Mesleki

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 34.01- Personel Daire

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI?

KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI? 827 KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI? USLU, Recep TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk müziği tarihçileri, genellikle Türk müziğinde Batılılaşmayı Mızıka-i Humayun un 1829 da kurulmasıyla;

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? Yanya Yanya daki mescit, makber ve evkafı İslamiyeye vuku bulan tecavüzden dolayı mebuslarımıza

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı