Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 DARENDE 7000 yýllýk tarihi bir geçmiþe sahip olan Otuz Yapraklý Gül Þehri Darende Hititler den kalma bir yerleþim merkezidir.önce Asurlular, ardýndan Persler daha sonra Roma Ýmparatorluðu yönetimine geçen beldemiz, 1517 yýlýnda Yavuz Sultan Selim in Mýsýr Seferi nde Osmanlý yönetimine katýlmýþtýr. Ýlçede bulunan Zengibar Kalesi ilk yerleþim yeridir ve çeþitli dönemlerde askeri üs olarak kullanýlmýþtýr. Tarihi ipek yolunun üzerinde bir ilim ve kültür þehri olan Darende, Malatya nýn giriþ kapýsý konumundaki bir ilçedir.köklü tarihi, eþsiz doðal güzellikleri ve zengin kültür yapýsýyla önemli bir yerleþim yeri olan Darende de, yalçýn kayalýklarýn haþmetli görünüþü, vadilerin ince kývrýmlarýyla buluþtukça bir tabiat harikasý görünümü arz eder. Geçmiþte Timelkia, Tiranda, Tiryandafil, Derindere isimleriyle anýlmýþ bu þirin ilçemiz daha sonralarý da Darende ismi ile gönüllere ve tarihe adýný yazdýrmýþtýr. Ýlçe yüzyýllar boyunca bir kültür ve ticaret merkezi olmuþ, stratejik özelliðini her zaman korumuþtur. GÜNPINAR ÞELALESÝ Ülkemizin birkaç tabi þelalesinden birisi olan Günpýnar Þelalesi, Ýlçemize baðlý Günpýnar köyündedir. Darende ye 8 km. uzaklýkta bulunan Þelale Malatya nýn en güzel mesire yerlerindendir. Kaynaðýndan 3 kademe halinde, yaklaþýk 40 metre yükseklikten dökülür. Gelen binlerce ziyaretçiye dinlenme, eðlenme, spor yapma imkaný sunan doða harikamýzda isteyenler suyun kaynaðýna doðru 1,5 km. lik parkurda trekking yapabilmektedir. 17.yüzyýlda Darende'ye gelen Evliya Çelebi Seyahatname sinde, o günün Darende'si hakkýnda; Kalesi harap olduðundan dizdarý ve neferleri yoktur. Þehir, nehir kenarýnda kerpiç ve taþla yapýlmýþ 1000 kadar haneli, baðlý ve bahçeli, 7 mihrap camili, haný, hamamý, çarþýsý, pazarý olan þirin bir kasabadýr. diye söz etmektedir. 19. yüzyýlda Sivas a baðlý olan ilçemiz ; kaynaklarda Sivas Vilayeti Merkez Sancaðý nda, Tohma Çayý kýyýsýnda, kaza merkezi bir kasaba olarak tanýmlanmýþtýr. Cumhuriyetin ilanýndan sonra 1934 te hem yakýnlýðý, hem de iklim ve coðrafik benzerliði nedeniyle Malatya' ya baðlanmýþtýr. 1

3 SOMUNCU BABA KÜLLÝYESÝ Asýl adý Hamid Hamidüddin olan ve Somuncu Baba adý ile bilinen, Osmanlý padiþahlarýndan Yýldýrým Bayezid zamanýnda yaþamýþ Þeyh Hamid-i Veli nin kabrinin bulunduðu cami 14.yy eseridir. Anadolu ya manevi fetih için gelen Somuncu Baba nýn (1412) son ve ebedi ikametgahý olmuþtur. Türbesi cami içerisinde yer almaktadýr. Bursa da bulunan Ulu Camii nin açýlýþ hutbesinde Fatiha Suresi ni yedi faklý þekilde yorumlamýþtýr. Halkýn ilgisinin artmasý üzerine manevi kiþiliði ve bilgelik yönü ortaya çýkan Þeyh Hamid-i Veli Hazretleri þöhretten çekindiði için buradan ayrýlmýþtýr. Þeyh Hamid-i Veli nin Yusuf Hakiki ve Halil Taybi adýnda iki oðlunun varlýðý bilinmektedir. Yusuf Hakiki Aksaray'da kalarak orada vefat etmiþtir. Diðer oðlu Halil Taybi ise, Hacdan döndükten sonra babasý ile birlikte Darende'ye gelerek yerleþmiþ ve burada vefat etmiþtir. Kabri þerifleri Þeyh Hamid-i Veli Hazretleri nin yanýndadýr. ZENGÝBAR KALESÝ ( Sengbar Kalesi ) Darende nin kuzey yamaçlarýnda bulunan ve Sengbar ismi ile anýlan Zengibar Kalesi nin kitabesi bulunmamaktadýr. Sengbâr, Farsçada Taþkale anlamýna gelen bir sözcüktür. Kalenin yekpare bir kaya parçasý üzerine kurulduðu düþünülürse, daha önce kaleyi ele geçirmiþ olan Perslerin Kale ye bu ismi verdiði sanýlmaktadýr. Ýki sahabe mezarýnýn da bulunduðu rivayet edilen Kale; giriþ kapýsý, burçlarý, kral köþkleri ve su kanallarýnýn kalýntýlarý ile yüzyýllar öncesindeki medeniyetlerin bugünlere taþýnan izlerini bünyesinde saklamaktadýr. Kale kapýsý 2010 yýlýnda restore edilmiþtir. 2 3

4 HASAN GAZÝ TÜRBESÝ-ÞEHÝTLÝK ABÝDESÝ Seyyid Hasan Gazi, Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in torunlarýndan, Hüseyin Gazinin kardeþi, Seyyid Battal Gazi'nin amcasý ve kayýnpederidir. Abbasiler döneminde Zengibar kalesinin kuþatmasýnda þehit olmuþtur. (Miladi 830) Ýlçemiz Darende de, Þehitlik Tepesi olarak anýlan yerde Fahr'ül Ulema Seyyid'üþ-Þüheda Seyyid Hasan Gazi nin Türbesi bulunmaktadýr. Ayný yerde ayrýca; I. Dünya Savaþý'nda, Ýstiklâl Savaþý nda, Osmanlý-Rus Savaþý nda, Kore'de, iç isyanlarda, Trablusgarb'ta ve terörle mücadelede þehit olan ve ismi tespit edilen Darendeli 92 þehidin isimleri birer mermer levhaya yazdýrýlarak, Þehitlik Anýtý içerisine konulmuþtur. TOHMA KANYONU Ýlçemiz yerleþiminin fiziksel yapýsýný vurgulayan en belirgin yüzey þekli Tohma Çayý ve kanyonudur. Tohma Kanyonu dik ve dike yakýn yüksek yamaçlardan oluþan bir görünüme sahiptir. Bu özelliði ile kanyon yamaçlarý týrmanýþ sporcularýna adrenalin dolu bir macera sunmaktadýr. Kanyon içerisinden akan Tohma, üzerinde Rafting severlere heyecanlý saatler yaþatýrken, Tohma kýyýsýndaki dar ve patika yollarýn yaný sýra mükemmel manzara, adeta doða yürüyüþünü (trekking) tercih edenlere eðlenceli saatler geçirmeleri için tasarlanmýþtýr. Foto Safari için de oldukça uygundur. 4 5

5 KUDRET HAVUZU (Gavur Hamamý) Tohma Kanyonu içerisinde, kayalarýn arasýndan akan suyu yaz-kýþ 22 C sýcaklýkta olan 3 adet havuzdan oluþmaktadýr. Kudret havuzu özellikle yaz aylarýnda Ýlçemize gelen ziyaretçiler için mükemmel bir eðlence, yüzme, serinleme ihtiyacý hissedenlerin isteklerini maksimum düzeyde karþýlayan bir mekandýr. Havuzu dolduran su dakikada 11 metreküp debi ile akmaktadýr. ABDURRAHMAN-I ERZÝNCANÝ CAMÝÝ VE KÜLLÝYESÝ Abdurrahman-ý Erzincanî, Yýldýrým Bayezid devri meþayýhlarýndandýr. Þeyh Safiyyüddin Erdebilî nin halifelerindendir. Þeyh Hamid-i Veli nin kayýnpederidir. Ýlçemiz Balaban kasabasýnda ikamet etmiþ ve burada yaklaþýk 1432 (h.835) tarihinde vefat etmiþtir. Ýslamýn beþ temel þartýný esas alan beþgen camii planý ve Peygamber Efendimiz (s.a.s) in sancaðýný temsil eden minaresi, mimari estetik açýdan ilgi çekici ve baþarýlý bir uygulamadýr. Türkiye de camii mimarisi açýsýndan özel bir konuma sahiptir. Türbe kýsmý ise eskiden olduðu gibi piramit taþ yapý ile kaplýdýr. Tamamen kesme taþtan yapýlmýþ olan Külliyenin etrafýnda yatýlý Kuran Kursu ve müþtemilatý mevcuttur. 6 7

6 TOHMA DA RAFTÝNG Yukarý Fýrat havzasýnda yer alan Tohma Çayý nýn ana kayayý aþýndýrmasý sonucu vadi içerisinde birçok kanyonlar oluþmuþtur. Ýlçemizin doðal güzelliðine canlýlýk katan bu kanyonlarda çeþitli su sporlarý yapýlmaktadýr. Rafting ve Kano bu sporlarýn önde gelenleridir. Malatya Vaililiði tarafýndan her yýl düzenlenen Ulusal Rafting Turnuvasý geleneksel hale gelmiþtir ve her yýl mayýs ayý içerisinde yurdumuzun çeþitli bölgelerinden çok sayýda takýmýn iþtiraki ile gerçekleþmektedir. (4000 Yýl Öncesinden Gelen Kükreme Sesleri) ASLANTAÞLAR Ýlçemizin 20 km. güneybatýsýnda kalan Yeniköy ün hemen yakýnýnda göz alabildiðince uzanan bir ovanýn ortasýnda bulunan aslan heykelleri güney-kuzey yönünde ayakta durur vaziyettedir. Hitit dönemine ait olan ve M.Ö yýllarýndan kalma heykellerin baþ yüksekliði 2 metre, gövde uzunluðu 2,5 metredir. Bacak ve ayak aralýklarý yontulmadan býrakýlan heykellerin ne amaçla dikildiði bilinmemektedir. Yapýlan araþtýrmalarda yakýn çevrede yüzeyde herhangi bir yerleþim yeri veya heykeltýraþlýk merkezi olduðuna dair bir bulgu tespit edilmemiþtir. Aslan figürü bu topraklarda hüküm sürmüþ bütün medeniyetler tarafýndan güç ve iktidarýn sembolü olmuþtur. Mezarlara, anýtlara, kaya yüzeylerine ve paralara iþlenen aslan figürünün en güzel örneklerinden biri de ilçemizdedir. 8 9

7 YUSUF PAÞA BEDESTENÝ Darendeli Yusuf Paþa; Osmanlý Padiþahlarýndan Sultan Üçüncü Mustafa ( ) döneminde yaþamýþtýr. Urfa valisi iken Urfa'da bir medrese ve hayrat tesis etmiþtir. Bazý kaynaklar, Yusuf Paþanýn 1761'de vefat etmiþ olduðunu kaydeder. YALNIZ MÝNARELER Darende nin tarihi yapýlarýndan olan, camilerinden ayrý kalmýþ melül minareler kesme taþtan inþa edilmiþtir. Yalnýz minarelerin hikayesi rivayete göre þöyledir; Zamanýn birinde Darende de biri kayalarýn tepesinde, diðeri düzlükte iki kardeþe ait iki köy varmýþ. Bu iki kardeþ hiç anlaþamaz, devamlý kavga ederlermiþ. Olacak bu ya yukarý köyden bir delikanlý aþaðý köyün en güzel kýzýna aþýk olmuþ, tabi iki köy halký da bu iþe tavýr koymuþ. Bunun üzerine delikanlý kýzý kaçýrýnca husumet baþlamýþ. Aþaðý köy, kýzý geri isteyip, yukarý köy vermedikçe,iki kardeþte olduðu gibi köy halklarýnýn da arasý iyice açýlmýþ. Yukarý köy bakmýþlar olacak gibi deðil Alýn ikisini de! diyerek bahtsýz kýzý sevdiði eþine, ikisini de bir ata baðlayýp kayalardan aþaðý salývermiþler. Bu manzara karþýsýnda donup kalan aþaðý köyün ahalisi Artýk bu diyar bizlere haram. diyerek neleri var, neleri yok toplamýþlar, camileri dahi yerlerinden sökmüþler, terk-i diyar etmiþler. Yanlarýna alamadýklarý sadece minareler olmuþ. Bu minareler, o gün bu gündür yalnýz minareler olarak anýlmaktadýr. Bedesten dikdörtgen planlý olup, Osmanlý döneminde yapýlmýþ, kapalý çarþý planýný yansýtmaktadýr. Yusuf Paþa Bedesteni iki bölümden ibarettir. Güneydeki bölümün batý duvarý iki metre kadar dýþarý taþmýþ vaziyettedir. Bu nedenle kuzey bölümden iki metre geniþtir. Yapýnýn dýþ duvarlarý muntazaman kesme taþ iç duvarlarý ve tonoz örtüsü moloz taþtandýr. Eskiþehir mevkiinde bulunan Bedesten, ayný zamanda Darende'nin en eski çarþý merkezlerinden olup, içerisinde 36 adet dükkan bulunmaktadýr

8 MEDÝÞEYH TÜRBESÝ (Abdurrahman Gazi) Seyyid Abdurrahman Gazi Hazretleri, Tabiîn-i Kiramdan olup, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in sahabesi ile görüþen çok bahtiyar zatlardan biridir. Medine asýllý olan Þeyh, kýsaca "Mediþeyh" olarak anýlýr. Abdurrahman Gazi Hazretlerinin Medine-i Münevvere'den gelen Ýslam ordularýnýn Anadolu'ya yaptýklarý seferlere katýldýðý ve burada þehit düþtüðü bilinmektedir. Medine'den gelmiþ olmasý ve Peygamber Efendimiz (s.a.s) in temiz neslini temsil etmesi açýsýndan ayrý bir hürmet gösterilmektedir. Tabiînden olan Seyyid Abdurrahman Gazi Hazretlerinin birçok kerametleri vardýr. Doðum ve vefat tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Türbesi, ilçemiz Darende de asýrlardýr ziyaret edilen mekânlardandýr. Türbesi ve külliyesi D-300 karayolu üzerinde, Darende'ye 9 km mesafededir. Eski adý Mediþeyh, yeni adý Karþýyaka köyünde medfundur. Külliye; türbe ve camii olmak üzere iki ayrý bölümden oluþmaktadýr. DARENDE DE KERPÝÇ MÝMARÝ Darende ve Balaban evleri olarak bilinen evler tarihi deðer taþýyan yapýlardýr. Bu evlerin özelliði coðrafi ortama uyum saðlamalarý, yörenin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansýtmalarýdýr. Bu tarihi evler iki katlý olup, avlunun kuzeyinde kýþ odalarý, buðday ambarý, alt kat sofasý ve bunlarýn önünde eyvan bulunur. Avlunun doðusunda diðer odalarla baðlantýyý saðlayan daban odasý, üst katta misafir odasý, harem odasý bulunmaktadýr. Evler bazen de cumbalar þeklinde çýkmalar þeklinde inþa edilmiþtir. Kerpiç mimari tarzýnýn ilçemizdeki önemli yapýlarýndan olan Yuvalý Sokaktaki Sönmezler Konaðý ile Balaban daki yapýlardan bazýlarý kültürel mirasýn korunmasý amacýyla Malatya Valiliði (KUDEB) tarafýndan 2011 yýlýnda restore edilmiþtir

9 OZAN ANIT MEZARI Darende ye 50 km mesafedeki Ozan köyü yakýnlarýnda 8.yüzyýldan kalma taþ yapý, küçük bir kilise olarak kullanýlmýþtýr. Battal Gazi tarafýndan mescide çevrilmiþ olduðundan Ozan Mescidi olarak da bilinmektedir. Ozan Anýt Mezar 6x6x7 ölçülerine sahiptir. MESÝRE YERLERÝ Doðu Anadolu Bölgesinin batýya açýlan kapýsý konumundaki ilçemiz, içerisinden geçen D-300 karayolu ile 14 ilin batý ile baðlantý noktasýnda bulunmaktadýr. Coðrafi yapýsýnýn vermiþ olduðu imkanlarýn bölge halkýna en güzel þekilde sunulduðu mesire alanlarýyla baþta Sivas, Kayseri, Kahramanmaraþ ve Elazýð illerinden gelen günübirlik ziyaretçilerin önemli uðrak noktasýdýr. Adrenalin tutkunlarý tarafýndan keþfedilmeyi bekleyen Ozan Kanyonu 14 15

10 HÜSEYÝN PAÞA HAMAMI Hüseyin Paþa Hamamý, 1743 yýlýnda Hüseyin Paþa tarafýndan Darende nin Eski Þehir denilen mevkiinde, Yusuf Paþa Bedesteni'nin kuzeybatýsýnda yer almaktadýr. Doðu-batý doðrultusunda dikdörtgen bir sahaya oturan hamam; soyunmalýk, aralýk, ýlýklýk (soðukluk), dört eyvanlý þemaya sahip sýcaklýk ve külhan bölümlerinden oluþmaktadýr. Türk Hamamlarýnýn genel kompozisyonu olan, tüm yapýya hâkim, fenerli soyunmalýk kubbesi ve sade görünüþlü dýþ yapý özellikleri Hüseyin Paþa Hamamý nda da görülmektedir. Bazý kaynaklarda Hamamýn, Hasan Paþa tarafýndan þehre sýcak suyun getirilmesi üzerine 1837 yýlýnda, çifte hamam olarak yaptýrdýðý kayýtlýdýr. Oysa Hüseyin Paþa'nýn Darende'de kayalarý yardýrarak getirdiði suyun üzerine yaptýrdýðý hamam deðil, bir gusülhanedir. MAÞATTEPE TÜMÜLÜSÜ Ýlçemiz Darende ye baðlý Yenice Beldesinde bulunan tarihi Maþattepe Anýt Mezarý 1989 yýlýnda yapýlan kazý çalýþmalarýnda gün ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. Mezar içten düzeltilmiþ dýþtan moloz, taþ ve toprakla dolgulandýrýlmýþ çift dramos (mekân) yapýda; boþlukta ahþap sanduka (tabut) içerisinde bir adet kadýn cesedi bulunmuþtur. Mekân içerisinde M.Ö. 1. yüzyýla ait taþýnýr nitelikte küçük ve maddi deðerine paha biçilemeyen tarihi eserler ilimiz Malatya Müzesi nde teþhire sunulmuþtur. Ýlçe turizmine canlýlýk getiren bu eser tarihten günümüze uzanan ve yýllarca toprak altýnda saklanmýþ önemli bir hazinemizidir

11 TARÝHÝ KÖPRÜLERÝMÝZ Fýrat nehrinin önemli kollarýndan olan Tohma Suyu üzerinde çeþitli uygarlýklara ait irili ufaklý onlarca köprü bulunmaktadýr.bunlardan Uzunok ve Nadir köprüleri restore edilmiþtir. Kanyon çýkýþýnda bulunan Köprügüzü, Hacýlar mahallesindeki Abidin Paþa Köprüsü, Nadir mahallesindeki Þekeroðlu Köprüleri bilinen köprülerden birkaçýdýr. Rivayet olunur ki ; Yavuz Sultan Selim Mýsýr Seferine giderken Darende ye uðrar. Nadir Mahallesi civarýndaki köprüden geçerken ordu, þimdiki Uluveren mevkinde konaklar. Padiþahýn emir komutasýndaki 36 paþa da bu esnada bir araya gelmiþtir. Bu durum çok nadir bir hadisedir. Bu nedenle üzerenden geçilen köprüye Nadir Köprüsü ve bulunduðu mahalleye Nadir mahallesi adý verilir. O günden sonra köprü ve mahalle bu adla anýlmaya baþlanýr. DARENDE DE EÐÝTÝM Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde bölgesinde ilim irfan merkezi konumunda olan Darende, Cumhuriyetin ilk Milli Eðitim Bakaný Mustafa NECATÝ Beyi yetiþtirmiþtir.halen ilçede 7 farklý alanda hizmet veren 9 ortaöðretim kurumu, 44 ilköretim okulu, 5 anaokulunda 6387 öðrenci eðitim görmektedir. Ýlçemizde resmi ve özel olmak üzere 6 erkek 4 kýz öðrenci yurdu bulunmaktadýr. Bu yurtlarýmýz toplam 860 yatak kapasitelidir. Rönesans Eðitim Vakfýnca yaptýrýlan Ýnönü Üniversitesine baðlý Bekir Ilýcak Meslek Yüksek Okulu 2011 yýlýnda, optisyenlik ve gýda teknolojisi olmak üzere 2 bölümle eðitim öðretime baþlamýþtýr. Darende de hayýrseverlerimizin katkýlarýyla yaptýrýlan pekçok eðitim kurumu bulunmaktadýr. Hayýrseverlerin katkýlarýyla eðitim alanýnda hak ettiði yeri alan ilçemize yapýlan okullardan bazýlarý þunlardýr; Ahmet ÇOKYAÞAR Ýlköðretim Okulu Mehmet Emin ILICAK Anadolu Öðretmen Lisesi Hacý Hasan BAÞER Ýlköðretim Okulu Mustafa Ýclal BAÞER Anadolu Lisesi Emine Emir ÞAHBAZ Ýlköðretim Okulu Özel Birgül Eðitim Kurumlarý 18 19

12 SAÐLIK ÝMKANLARIMIZ Ýlçemizde 200 yatak kapasiteli, 16 uzman, 7 pratisyen hekim, 3 diþ hekimi ve 215 yardýmcý saðlak personeli bulunan, 1500 m2 lik kapalý alana sahip 5 kattan oluþan tam teþekküllü Hulusi Efendi Devlet Hastanesi 2006 yýlýnda hizmete girmiþtir. Hastanemiz her türlü teknik donanýma sahip olup, çevre il ve ilçelere de hizmet vermektedir. Ayrýca ilçemizde 8 aile hekimi, 8 yardýmcý saðlýk personeli 2 çevre saðlýk teknisyni 20 saðlýk evi ile saðlýk hizmetleri sürdürülmektedir. Hastanemiz, Darendeli iþadamlarýmýzýn vermiþ olduðu desteklerle her geçen gün modern týbbý cihazlara kavuþmakta ve böylece daha etkin saðlýk hizmetleri vermektedir. ZENGÝBAR KARAKUCAK GÜREÞ VE KÜLTÜR FESTÝVALÝ Ýlçemizde 58 yýldan beri düzenlenen Zengibar Karakucak Güreþ ve Kültür Festivali ülkemizin önemli spor ve kültür etkinliklerindendir. Festival, toplum içerisindeki birlik ve beraberliði pekiþtirmekte, yakýnda ve uzakta bulunan hemþerileri buluþturmakta, topluma coþku ve heyecan vermektedir. Festival programý içerisinde dünyaca ünlü sünnet uzmanýmýz Kemal ÖZKAN ve ekibinin katýlýmýyla düzenlenen Sünnet Þöleni nde çocuklarýmýz erkekliðe ilk adýmlarýný atmaktadýr. Festival gecelerinde ünlü sanatçýlar, katýlýmcýlara unutulmaz saatler yaþatýrken, devlet yöneticilerimizden önemli isimlerin de katýldýðý Festivalin son gününde; cesaret, güç, mertlik, dürüstlük, çeviklik, beceri gibi özellikleri bünyesinde barýndýran ve Türk karakterine çok uygun bir spor dalý olmasý nedeniyle; atalarýmýzdan günümüze kadar tüm Türk toplumlarýnda sevilmiþ ve önemsenmiþ olan Güreþ müsabakalarý yapýlmaktadýr. Ýlçemizde düzenlenen Zengibar Karakucak Güreþ ve Kültür Festivali yýllarýn birikimiyle geleceðe daha güzel ve baþarýlý etkinliklerle taþýnacaktýr. Festival her yýl Aðustos ayýnda düzenlenmektedir

13 SOMUNCU BABA VE HULUSÝ EFENDÝ KÜLTÜR ETKÝNLÝKLERÝ Ýlçemizde, insanlarý aydýnlýða ulaþtýran maneviyat erenleri arasýnda yer alan 14.yüzyýlýn önderlerinden Hacý Bayram-ý Veli nin hocasý, Somuncu Baba Hazretleri ile onun pak neslinden gelerek, ömrünü, insanlýða hizmete adayan, yüzyýlýmýzda yetiþen mutasavvýf ve divan þairi Es-Seyyid Osman Hulusi ATEÞ Efendiyi tanýmak ve anlamak, onun tasavvufi ve edebi yönünü kavramak amacýyla yýllarý arasýnda, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumlarý 7 defa düzenlenmiþtir yýlýndan itibaren, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfý ve Darende Belediyesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen ve her yýl tertiplenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinlikleri edebi ve ebedi þahsiyetleri tanýmak ve tanýtmak açýsýndan önemli kültürel etkinliklerimizdendir. Her yýl haziran ayý içerisinde tertip edilmektedir. YIKILHAN YAYLA ÞENLÝKLERÝ Ýlçemizin Günerli köyüne baðlý Soðuksu mevkiinde düzenlenmekte olan Yýkýlhan Yayla Þenliði, Malatya Ýli Darende Ýlçesi ve Çevre Köyleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan organize edilmektedir. Çok sayýdaki köyün katýlýmýyla, 1800 rakýmlý mevkide gerçekleþen þenliklerde vatandaþlar gönüllerince eðlenmekte ve gurbette bulunan hemþerileriyle hasret gidermektedir. Þenlik köylüler ve gurbet ellerde bulunanlar için tanýþma, kaynaþma ve dayanýþma adýna önemli bir etkinlik halini almýþtýr

14 470 ÞEHÝTLER ANMA ETKÝNLÝKLERÝ Ýlçemize baðlý Günpýnar köyünden olup tarihteki birçok savaþa katýlarak þehit düþmüþ 470 vatan evladý adýna yaptýrýlan anýtta her yýl anma töreni düzenlenmektedir. Her yýlýn aðustos ayý içerisinde yapýlan anma törenine yüzlerce insan iþtirak etmektedir. IRMAKLI KÖYÜ KAVUN ÞENLÝKLERÝ Ýlçemize baðlý Irmaklý köyünde 3 yýldan beri gelenekselleþen kavun þenlikleri yapýlmaktadýr. Þenlikler çerçevesinde yurdun çeþitli yerlerinde bulunan hemþehrilerimiz festival dolayýsýyla bir araya gelmektedir. Festivalde en iyi kavun yarýþmasý ve çeþitli etkinlikler düzenlenmektedir. 24

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 145

Âbideler Þehri Ýstanbul 145 Âbideler Þehri Ýstanbul 145 146 Vasat Atik Ali Paşa Camii nin yeni yapýlan avlu kapýsý ile restorasyonu sonunda yanlarý açýlan son cemaat yeri. Edirnekapý ya giderken, Fatih ilçesinde Karagümrük yakýnýnda

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

HAYME ANA KURULUÞUN ANASI (DEVLET ANA) DOMANÝÇ Ýl merkezine 90 km. uzaklýkta, 537 Km2 lik yüzölçümünde, rakýmý 870 metre olan tamamýna yakýný vasýflý çam, gürgen, ardýç, meþe aðaçlarý ile kaplý orman olan;

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 184 Âbideler Þehri Ýstanbul Bâlâ Camii Bâlâ camiinin avlusundan görünümü. Bâlâ Süleyman Aða Camii ve Külliyesi, Silivrikapý, Veledî Karabaþ Mahallesi Tekke Sokaðý nda bulunmaktadýr. Fatih Sultan Mehmed

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 129

Âbideler Þehri Ýstanbul 129 Âbideler Þehri Ýstanbul 129 130 Camii hih Planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi gece ışýklandýrýlmýş dýş görünümü. Divanyolu nda, Sultan Ahmet karşýsýnda, Sultanahmet tramvay durağýnýn hemen yanýnda bulunan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI 6. ÜNÝTE Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI HAZIRLIK ÇALIÞMALARI 1. Kurgan, balbal, stupa, grifon, aplike,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Binalar Buildings Saðlýk Tesisleri Health Facilities Binalar Buildings Gülhane Askeri Týp Akademisi Hastanesi (GATA) Gulhane Military Medical Science Academy Hospital Kurulduðu Ýstanbul da ve Ankara da

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu "Bilindiği üzere ülkemiz en ücra köşesine kadar Vakıf taşınmaz Kültür Varlıkları ile doludur. Uygarlıkların beşiği olan Anadolu dünyanın hiçbir yeri ile kıyaslanamayacak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

VAKIF MÜZELERÝ TANITIM SERGÝSÝ

VAKIF MÜZELERÝ TANITIM SERGÝSÝ 268 VAKIF MÜZELERÝ TANITIM SERGÝSÝ Vakýf Müzeleri Tanýtým Sergisi Müzeler; sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanýp sergilendiði yer olup, ülkemizin kültür varlýklarý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 137

Âbideler Þehri Ýstanbul 137 Âbideler Þehri Ýstanbul 137 138 Çemberlitaş daki Gazi Atik Ali Paşa (Sedefçiler) Camii. Çenberllitaş semtinde, Çenbenlitaş âbidesinin biraz ilerisinde ve tramvay durağýnýn karşýsýnda cami, medrese, türbe,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 99

Âbideler Þehri Ýstanbul 99 Âbideler Þehri Ýstanbul 99 100 Camii nin Vatan Caddesi tarafýndaki iç avlu kapýsý. Camii, Fatih ilçesinde Yusufpaşa da, Millet Caddesi ile Vatan Caddesi nin kesiştiği köşede, yani Aksaray Meydaný nda yer

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 87

Âbideler Þehri Ýstanbul 87 Âbideler Þehri Ýstanbul 87 88 Ressam Nezih in çizdiği Camii nin resmi. Kaynak: Türk Sanat Tarihi Camii nin Ekrem Hakký Ayverdi tarafýndan çizilmiş olan yatay kesit planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi. Ýstanbul

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com

e-posta adresimiz: kardelenseckisi@gmail.com KARDELEN Bazý sevgiler vardýr~siz ararsýnýz, Bazý sevgiler vardýr~ birden belirir Çok nadir ve zor yerlerde bulunan Kardelen çiçeði gibi. Çýkýverir umulmayan ortamlarda. Ve Ýnsana umudu, yaþamý, Maðrurluðun

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç.

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç. TOPLANTI TARİHİ: 18.12.2012 TOPLANTI SAATİ: 10.30 SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ S No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Türü Nereden geldiği No 14 Merkez

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

KÜTAHYA Ege Bölgesinin Ýç Batý Anadolu bölümünde, Yukarý Sakarya ve Güney Marmara bölümlerinin kavþaðýnda yer alan Kütahya, kuzeyden ve kuzeybatýdan Bursa, kuzeydoðudan Bilecik, doðudan Eskiþehir, güneydoðudan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KÜTAHYA Ege Bölgesinin Ýç Batý Anadolu bölümünde, Yukarý Sakarya ve Güney Marmara bölümlerinin kavþaðýnda yer alan Kütahya, kuzeyden ve kuzeybatýdan Bursa, kuzeydoðudan Bilecik, doðudan Eskiþehir, güneydoðudan

Detaylı

Araþtýrma. Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Ýnanç ve Kültürümüzde Vakýf... 6. Araþtýrma. Darende-Divriði Kaleleri... 10

Araþtýrma. Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Ýnanç ve Kültürümüzde Vakýf... 6. Araþtýrma. Darende-Divriði Kaleleri... 10 Gelmedi misli gibi asrýnda Olmadý kimse ânýn fevkýnda Görseler âný Yehûd ü tersâ Der idi Yûsuf-i Ken an âsâ ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Kahramanmaras. alternatif bir rota, eþsiz deneyimler T.C. KAHRAMANMARAÞ VALÝLÝÐÝ ÝL KÜLTÜR VE TURÝZM MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ BELEDÝYESÝ

Kahramanmaras. alternatif bir rota, eþsiz deneyimler T.C. KAHRAMANMARAÞ VALÝLÝÐÝ ÝL KÜLTÜR VE TURÝZM MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ BELEDÝYESÝ alternatif bir rota, eþsiz deneyimler KAHRAMANMARAÞ BELEDÝYESÝ T.C. KAHRAMANMARAÞ VALÝLÝÐÝ ÝL KÜLTÜR VE TURÝZM MÜDÜRLÜÐÜ Kültür Anýtý Kahramanmaraþ'ý Mutlaka Görün 16.000 yýllýk tarihi Zengin kültür varlýklarýyla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý EYLÜL

K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý EYLÜL K A R D E L E N D Ü Þ Ü N C E V E K Ü L T Ü R S E Ç K Ý S Ý 2005 EYLÜL 8 TARÝHTE EKÝM AYI 4 Ekim: Samsun un Kurtuluþu 1919 6 Ekim: Ýstanbul un Kurtuluþu 1923 11 Ekim: Mudanya Mütarekesi 1922 12 Ekim: Ömer

Detaylı