BİR KAMU POLİTİKASI ARAcı OLARAK İNTERNET KAFELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR KAMU POLİTİKASI ARAcı OLARAK İNTERNET KAFELER"

Transkript

1 BİR KAMU POLİTİKASI ARAcı OLARAK İNTERNET KAFELER Mete YILDIZ * Özet: Vatandaşların İnternete erişimi, bugün dünyanın pek çok ülkesinde tartışılan önemli bir kamu yönetimi konusudur. Her ülke, kendi olanak/arı çerçevesinde vatandaşlarına İnternete erişme imkanı sağlayarak geleceğin küresel ekonomik, politik ve toplumsal şartlarında avantaj kazanmaya calışmaktadır. Bu yazıda, vatandaşların İnternete daha yaygın erişimi için Türkiye 'de İnternet kale/erin bir kamu politika aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusu incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda İnternet ka/elerin, İnternet erişimine yönelik özel sektör odaklı bir seçenek olarak, kamu ve sivil toplum odaklı erişim seçeneklerine göre bir çok yönden daha üstün olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler: İnternete erişim, bilişsel uçurum, İnternet ka/eler, bilişim politikaları. GİRİş Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) giderek artan bir oranda hayatımıza etki etmekte; bu gelişmenin yansımalan kendilerini ekonomide (e-ticaret), siyasette (e-demokrasi), toplumsal hayatta (sanal topluluklar), akademik alanlarda (İnternet ortamındaki akademik tartışma ve çalışma gruplan) ve yönetsel alanda (e-devlet) göstermektedirler. İnternet, gerek içinde banndırdığı bilgi ve iletişim olanakları (Web, e-posta iletileri, ftp, elektronik tartışma gruplan), gerekse ağ yapısından (ağ yapısı hakkında daha geniş bilgi için, bakınız Kaya Bensghir, 2000: 38-40) kaynaklanan zengin iletişim, adem-i merkezileştirme, şeffaflaştırma ve hesap sorma ve verme aracı olma potansiyeli ile kamu yönetimi alanı açısından parlak bir gelecek vadeden bir teknolojidir. Bu yazının ana eksenini Türkiye'de bireylerin İnternete erişiminin ne yolla artınlabileceği sorusu oluşturmaktadır. Yazı, bu konuya internete erişimin sunulması, yani sunum-istek (arz-talep) denklemindeki sunum yönünden yaklaşmaktadır. Hükümetler vatandaşlann İnternete erişimini birçok nedenden dolayı teşvik etmektedirler. İlk neden sosyo-ekonomiktir. Küreselleşme ve ekonomik liberalleşme dünyanın giderek daha çok sayıda bölgesini etkisi altına aldıkça, devletlerin uluslararası pazarlardaki rekabet edebilirliği de daha fazla önem kazanmaktadır. Kaliteli insan gücü yetiştirmek ve muhafaza etmek, rekabet gucünün Indiana Üniversitesi Kamu Yönetimi Doktora Ögrencisi. Amme idaresi Dergisi, Cilt 35 Sayı 2 Haziran 2002, s

2 78 Amme idaresi Dergisi önemli bir parçasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerine, özellikle İnternete erişim, kaliteli insan gücü yetiştirmek açısından önemli kabul edilmektedir (Cronin, 1998; Hargittai, 1999; Weathersby, 1999). İkinci neden tamamen ekonomiktir. İnternet üzerindeki ekonomik işlemler giderek küresel ekonomi içinde daha fazla yer tutmaya başlamaktadır. Vatandaşların (veya ekonomi özelinde "potansiyel müşterilerin") İnternete erişimini artırmak ekonomik faaliyetlerin de artmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak, İntemetin şirketlerarası ticari işlemlerde kullanımı ekonomiye ek bir dinamizm kazandıracaktır (Brookes ve Wahhaj, 2001; Harvard Business Review, 2000; Ullman ve Williams, 1996). Üçüncü neden siyasidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri vatandaşlar ile devlet arasındaki kopukluk ve iletişimsizlik sorunlarının çarelerinden biri olarak görülmektedirler. İnternet yardımıyla kamu hizmetlerinin daha kaliteli, daha çabuk, daha yoğun katılımla ve 24 saat boyunca her an sunulabilir oluşu, bu teknolojiyi cazip kılmaktadır (Bikson ve Panis, 1999; Bimber, 2000; Nye, 1999). Fakat aynı zamanda İntemetin ticari yönde evrilmesinin vatandaş kavramını müşteri kavramıyla değiştirerek kamu alanını olumsuz yönde dönüştürme tehlikesi içerdiğini düşünenler de bulunmaktadır (Scammel, 2000). Dördüncü neden yönetseldir. İnternet kullanımının vatandaşlann yönetime katılımını artırma potansiyeli vardır (Bikson ve Panis, 1999; Lehr ve Lichtenberg, 1998). Örneğin İnternet, vatandaşlarla kamu örgütleri arasındaki iletişimi artırabilir (Kleinberg, 2000; Neu vd. 1999). Kamu örgütleri diğer kamu örgütleriyle, ve/veya sivil toplum örgütleri, özel şirketler, lobi grupları gibi diğer yönetişim aktörleriyle İnternet yardımıyla etkileşebilirler (Peled, 2001). Vatandaşlar diğer vatandaşlar ve vatandaş gruplarıyla İnternet yolu ile bağlantı kurabilirler (Dahigren, 2000; Gastil, 2000). Son olarak, İnternete erişim birçok gelişmiş ülkede bir tüketim normu haline gelmekte; giderek devletin halkına bedava veya hayli ucuza sağlayacağı bir kamu malı (public good) statüsü kazanmaktadır. Bu nedenle yakın gelecekte Türkiye'de de vatandaşlann devletten bu yönde beklentilerinin olabileceği beklenebilir. Yukanda sayılan nedenlerden ötürü, vatandaşların İnternete erişimini artırmak her devlet için öncelikli bir hedef haline gelmiştir. Bu amaca ulaşmak için devletin elindeki seçenekler İnternet bağlantısını sunanın kimliği (kamu sektörü, özel sektör veya sivil toplum) ve kullanıcı ölçeği (bireysel veya grup kullanımı) tarafından belirlenmektedir. Bu etkileşim sonucu ortaya çıkan seçenekler Çizelge ı 'de gösterilmiştir.

3 Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Internet Ka/eler 79 ERİşİM SAGLAYICI Çizelge I. İnternete Erişim Seçeneklerinin Sınıflandırması Bireysel ÖLÇEK Grup Devlet Örnek: Kamu çalışanının kendi Örnek: Devlet okul ve kütüphanelerindeki ofisindeki kullanımı bilgisayar tenninalleri Özel Sektör Örnek: Evdeki kişisel kullanım Örnek: İnternet Kafeler Sivil Toplum Örnek: Sivil Toplum kuruluşu Örnek: Demek. vakıfve diğer sivil toplum Kuruluşları çalışanlarının bireysel kuruluşlarındaki toplu kullanıma yönelik kullanımı bilgisayar tenninalleri Sözü edilen seçenekleri değerlendirmek için kullanılacak ölçütler ise maliyet, yönetsel kolaylık (administrative feasibility), eşitlik (sayısal uçurum tartışması), ekonomik faaliyet üzerindeki etki (yeni iş alanları açma, mevcut iş alan ÖLÇÜTLER SEÇENEKLER Devlete Maliyet Çizelge 2. Ölçütler ve Seçenekler Yönetsel Kolaylık Eşitlik Mülkiyet Yapısı Devlet-bireysel Yüksek Düşük Düşük Kamu Mülkiyeti Devlet okul ve kütüphaneleri Bireylerin bilgisayarları özel Yüksek Düşük Yüksek Kamu Mülkiyeti Düşük Yüksek Yüksek Özel Mülkiyet Ekonomik Faaliyete Etki Düşük Düşük Yüksek Sosyal Kontroll İçerik Kontrolu Yüksek Yüksek Düşük İnternet Kafeler Düşük Orta Yüksek ÖzeiM. Yüksek Düşük Toplum Sivil grup larını kapatma vs.), kullanılan bilgisayarların teknik kapasitesi, kullanıcılarca ziyaret edilen İnternet içeriğinin kontrolüdür. Sonuçlar Çizelge 2'de gösterilmiştir. Sivil Toplumbireysel Düşük orta Düşük ÖzeiM. Düşük Düşük Düşük Orta orta ÖzeIM. Düşük Düşük Bu süreçteki ana oyuncular ise merkezi ve yerel yönetimler olmak üzere ka mu örgütleri, bilişim sektöründeki özel şirketler (yazılım, donanım, araştırma geliştirme), İnternet kafe sahipleri ve işleticileri, bilgisayar kullanıcıları, sivil toplum örgütleri temsilcileridir. Söz konusu ilişkiler ise Çizelge 3'de incelenmiştir.

4 80 Amme Idaresi Dergisi TARAFLAR SEÇENEKLER Devlet-bireysel Hükümet (Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler) -Çok masraflı -Devlet kurumlarının işleyişini aksatabilir Çizelge 3. Taraflar ve Seçenekler Yazılım ve Donanım Endüstrileri -Büyük bir pazar İnternet Kafe Sahipleri -Müşteri sayısını ve kazancı azattabilir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) -Kamudaki işleri aksatabilir. Devlet okul ve - Çok masraflı -Çok büyük -Kafelere -Daha eşitlikçi, isteyen kütüphaneleri -Yasal birpazar seçenek olur, müşteri sayısını düzenleme ihtiyacı ve kazancı azaltabilir. - Uzman eleman ihtiyacı -İçerik denetlemesi yaygınlaşabitir. herkes bedava veya ucuza İnternet kullanabilir. -STK'lar uzman eleman saatayabilir. Bireylerin özel bilgisayarları İnternet Kafeler -Yasal düzenlemeye gerekyok -Yasal düzenleme ihtiyacı -Denetçi ihtiyacı -Çok büyük bir pazar -Çok büyük bir pazar -Müşteri sayısını ve kazancı azaltabilir. - Müşteri sayısını ve kazancı çoaaltıc. -Maddi imkanı olanın erişimi olur, eşitsiz. -Daha eşitlikçi, kaynakları sınırlı olan da İnternet kullanabilir. -Uzman eleman ihtiyacı -Yasal düzenleme ihtiyacı Sivil Toplum -Yasal -Büyük bir - Kafelere -Daha eşitlikçi, STK bireysel düzenlemeye pazar gerekyok seçenek olur, müşteri sayısını ve kazancı azaltabilir. üyeleri kullanabilir. -Uzman eleman ihtiyacı -Düzenleme ihtiyacı Sivil Toplum - Yasal -Çok - Kafelere -Daha eşitlikçi, pekçok grup düzenleme büyük bir seçenek olur, kişi bedava veya ucuza ihtiyacı pazar müşteri sayısını İnternet kullanabilir. -Denetçi ve kazancı -Uzman eleman ihtiyacı ihtiyacı azaltabilir. -Yasal düzenleme ihtiyacı Her ne kadar bu çalışmanın amacı, Türkiye özelinde kamu karar vericilerinin bakış açısından İnternet kafelerin vatandaşlann İnternete erişimini artınnak a maçlı bir kamu politikası aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştır-

5 Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Internet Ka/eler 8 ı mak:sa da, çalışmanın yöntemi ve bulgulan, başka gelişmekte olan ülkeler için de kullanılabilecek niteliktedir. KAVRAMLAR Herkese Erişiml Hizmet "Herkese erişim" (Universal access/ service) ilk kez ABD'de 1907 yılında AT &T şirketinin tepe yöneticileri tarafından telefon hizmeti bağlamında kullanılmış olup, şirketin o zamanki temel ereği olarak halka sunulmuştur (Mueller, 1999: 353). Ortaya atılmasını izleyen yıllarda bu uran (slogan) AT&T'nin izin belgesi (lisans) anlaşmalan ile diğer küçük telefon şirketlerini bünyesine katmasını ve böylece bir yandan telefon sisteminin uyumunu gerçekleştirirken, diğer yandan da şirketin piyasadaki tekelinin eleştirisini önlemiştir (Preston ve Flynn, 2000: 92) tarihli İletişim Yasası'ndan sonra bile "herkese hizmeti erişim" kavramı bugünkü eşitlikçi anlamından yoksun, "her müşteriye makul bir fiyata, kaliteli, güvenli ve aynmcılıktan uzak bir hizmet sunma" anlamını içeriyordu (Smythe, 1981: 145). Dolayısıyla "herkese hizmeti erişim" fikri sadece hizmetin fiyatını ödeyebilecek müşterileri kapsayacak şekilde anlaşılıyordu. Kavramın günümüzdeki eşitlikçi şekli 1960'lar ve 1970'lerde geliştirilmiştir (Bar ve Riis, 2000: 100). Y ıııar geçip de telefon sahibi olmak bir lüks olmaktan çıkıp herkesin paylaştığı bir tüketim nonnu, bireyi kamusal alana bağlayan temel bir toplumsal gereklilik haline geldikçe, herkese telefon hizmeti götürememek de demokratik rejimin bir başansızlığı olarak görülmeye başlanmıştır (Preston ve Flynn, 2000: 96) tarihli Amerikan Uzakiletişim (Telekomunikasyon) Yasası da yukanda sözü edilen mantıktan hareket ederek "herkese erişim/hizmet" kavramının anlamını İnternet gibi yeni teknolojileri de içine alacak şekilde genişletmiştir (Drake, 1995). Tarihsel bağlamda "herkese erişim/hizmet" yönündeki çabaları mantıklı kılan nedenler 1) eşitlik ve toplumsal refah kaygılan (hizmetin ücretini herkesin karşılayabilmesi) ve 2) durağan ağ dışsalıklannın (network externalities) yararlandır (iletişim ağına erişimi artırarak ağın değerini çoğaltmak). Bugün ise ü çüncü bir neden daha ortaya çıkmıştır: Bu kavramın gelişmeyi teşvik eden potansiyeli (Bar ve Riis, 2000: 99), yani dinamik ağ dışsaıııklan. Diğer bir deyişle, herkesin erişebildiği bir ağ yapısının deneme ile öğrenmeyi ve dolayısıyla gelişmeyi teşvik ettiğine inanılmaktadır (Bar ve Riis, 2000: 103). Sayısal (Bilişsel) Uçurum (Digital Divide) Sayısal uçurum, çok yönlü ve karmaşık bir kavramdır. Birçok değişik düzeyde ve çerçevede tanımlanabilir. Çok basit olarak, "farklı toplumsal gruplann İnternet benzeri bilgi ve iletişim teknolojilerine farklı düzeylerde erişimi sorunu" olarak açıklanabilir. Kavram daha derinlemesine incelendiğinde ise sayısal

6 82 Amme Idaresi Dergisi uçurumun tanımı, bireylerin! grupların arasında bilgiyi ve teknolojiyi kullanarak hayatlannı zenginleştime ve kolaylaştırma yönündeki dengesizliği ifade eder. Sayısal uçurum, ulusal ve uluslararası çerçevelerde irde leneb ilir. Ulusal boyutta incelendiğinde donanım, yazılım ve bilgiye erişim açılanndan ikiye bölünmüş bir topluma işaret eder. Uluslararası bağlamda ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bilgiyi üretme, kullanma ve bilgiye erişim alanlanndaki farklılıklan içerir. ABD'de bilişsel uçurumun iki yakasını birbirinden ayıran unsurlar bireylerin ve topluluklann coğrafi konumlan, gelirleri, eğitim seviyeleri, ırkıarı ve hanehalkı özellikleri olarak belirlenmiştir (Bikson ve Panos, 1999: 31-41; Neu vd. 1999: xxii). Amerikan Ulusal Uzakiletişim ve Bilgi İdaresi (National Telecommunication and Information Administration, NTIA) bu ülkedeki bilişsel uçurum ve bu alanda kaydedilen gelişmeler hakkında hemen her yıl bir rapor yayımlamaktadır (Bu raporlann Web adresleri için kaynakçaya bakınız). Her ne kadar bu raporlar bilişsel uçurum sorununda genel bir iyileşme yönünü işaret ediyorlarsa da, Güney Amerika kökenliler (Hispanics), zenciler, yaşlılar, az eğitimli ve az para kazanan gruplar gibi toplum kesimlerinin bilgiye erişimi hala yetersiz düzeyde seyretmektedir. Küresel bağlamda bilişsel uçurum konusu yoğun bir araştırma ve tartışma konusu haline gelmiştir (Robinson, 2001; Rodriguez ve Wilson, 2000). Türkiye'deki duruma bakıldığında toplumun sadece %12.3'ünün evinde kişisel bilgisayar sahibi olduğu, evlerdeki bilgisayarlardan İnternete erişim oranının ise %7'de kaldığı görülmektedir (Göker, 2001). İNTERNET KAFELER Net kafeler, sanal kafeler, sörf istasyonları olarak da adlandınlan İnternet kafeler, bilgisayarı ve/veya modem bağlantısı olmayan bireylerin para karşılığı sınırlı bir süre için İnternete erişimini sağlayan ticari işletmeler olarak tanımlanmaktadır. Bu yerlerde İnternete erişim dışında, bilgisayar oyunları oynatmak da önemli bir kazanç kapısıdır. İnternet kafeler bilgisayar sahipliğinin ve sürekli İnternet bağlantısının ö nemli bir maddi kaynak gerektirmesi sorununa pratik bir çözüm olarak dünyanın dört bir yanında yaygınlık kazanmıstır. Giderek kendi başına bir sektör haline gelen bu olgu, dünya çapında en hızlı büyüyen hizmet kollarından birisi haline gelmiştir. Bu yüzden Reinhardt (2001: 13) İnternet kafeleri "İnternet erişiminin McDonald's'ları" olarak adlandırmaktadır. İnternet kafelerin yaygınlık kazanması, bu kafelerde erişilen içeriğin kontrolü sorununu da beraberinde getirmiştir. Birçok ülke İnternet kafeler yoluyla e rişilen Web sayfalarını denetim altında tutmakta, bu amaçla ya kafeleri kapatmakta ya da faaliyetlerini sınırlamaktadır. Örneğin Çin, 2001 Temmuz ayında

7 Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Internet Ka/eler 83 ülke çapında 2000 İnternet kafeyi kapatmış, 6000 kafenin de faaliyetlerini yeniden düzenlenrnek üzere durdurmuştur (CNN, 2001). Benzer şekilde Mayıs 2001 tarihinde İran'daki 1500 İnternet kafeden 400'ü kapatılmıstır (NUA Internet Surveys, 2001). Wakeford (1999: l80)'a göre İnternet kafe; "İnternetin makinelerle ve/veya yiyecek ve içeceklerle zaman öldüren insanlar için üretildigi ve yorumlandıgı bilişsel dönüşüm mekanlarıdır". Wakeford İnternet kafeleri birbirleriyle kesişen üç halkanın ortasında yeralan teknokültürel sistemler olarak görmektedir (Bakınız Şekil i). Bu üç kesişen halkadan birincisi sanal dünyalar (İntemete erişildiğinde etkileşilen görsel ve yazınsal alanlar), ikincisi uzmanlık alanları (İntemete erişim ve İnternet gezginliği için gerekli teknik bilgiler), üçüncüsü ise çevrim alanlarıdır (İntemetin sıradan insanlar için üretildi ği ve yorumlandtğı alanlar) (Crang vd., 1999: 17-18). Şekil ı. Döniişüm Mekanı Olarak Internet Kareler Sanal Teknik Sanal Alanlar Sosyo-kültürel Kaynak: WakefQrd, /99: /8/. İnternet kafelerin kullanım nedenleri kişilerarası iletişimden (e-posta, chat) mesleki gelişime (sanalortamda iş arama), eğlenceden (bilgisayar oyunları,

8 84 Amme Idaresi Dergisi İnternet gezginliği, müstehcen sayfalan ziyaret) akademik kuııanımlara (eğitim kurumu araştırma, çeşitli yazılımlan kullanma) ve teknik kullanımlara (çıktı alma, tarama) uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu mekanlar sadece sanal iletişim olanaklan değil, diğer kafe kullanıcıları ile birebir sosyalleşme imkanlan da sunmaktadırlar (Kalyon, 2000; Miller ve Slater, 2000: 72-79, Reinhardt, 200I: ı 3). Örneğin Dabrowska (200 ı )'nın naklettiğine göre Yemen' de kadınlar normal kahvelere giremezken İnternet kafelere gitmeleri garipsenmemektedir. Musatov'un (200 ı) da gözlemlediği gibi: "İnternet kafeler bireylerin toplumsal ve b ilişsei ihtiyaçlannın bir bileşimini tatmin etmektedirler". İnternet kafeler konusunda dört önemli yönelim gözlemlemek olanaklıdır: Birinci olarak şu anda daha çok küçük ölçekli ve aile işletmesi niteliğinde olan bu mekanlar giderek İnternet kafe zincirleri şeklinde dikey bütünleşme eğilimleri göstermektedirler (Bowes ve Wentz, 2000; Spangler, 2000: 46). Böylesi bir gelişme şu anda İnternet kafe pazanna hakim olan küçük boy işletmeleri ortadan kaldıracaktır. İkinci yönetim ise İnternet kafe zincirlerinin İnternet hizmeti sunuculan (ISP) ve içerik sunucularla birleşerek yatay bütünleşme eğilimi ortaya koymalandır (Sairoong, 200 ı). Üçüncü yönelim İnternet kafe hizmetlerinin giderek artan oranda birörnekleşme ve yasal düzenlemelere maruz kalmalarıdır (Africa News Service, 2000; Göker, 200 i; The Star, 2000). Dördüncü yönetim ise bazı İnternet kafelerde kullanılan yeni bir işletme modelidir. Bu modele göre istek (talep) arttıkça ve kafenin koltukları doldukça, yani yeni gelecek müşteriler için kalan yer azaldıkça saatlik erişim fiyatı artınımakta, tersi durumda fiyat azaltılmaktadır (McAııister, 200 i; Reinhardt, 200 I). İnternet kafeler yasal statüleri ve sunduklan hizmetler açılarından, örneğin daha çok İnternet bağlantısı veya bilgisayar oyunu imkanı sunan kafeler olarak, alt gruplara ayrılabilirler (Şardan, 2000). Bu gruplandırma işlemi sonrasında farklı gruplara farklı türde yasal düzenlemeler yapılabilir. TÜRKİYE'DE İNTERNET KAFELER İnternet kafeler, 1990'lann ikinci yansında başta turistik mekanlar olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılmış (Cansever, 2000; Kudat, 1999), köylere bile İnternet kafeler kurulmaya başlanmıştır (Başçiftçi, 2001). Günümüzde Türkiye' de bulunan kayıtlı 4472 İnternet kafe 'içkisiz istirahat ve eğlence yeri' adı altında ve içkili yerlerle birlikte aynı yönetmelikle düzenlenmektedir (Evren ve Göker, 2000; Göker, 200 I; Solmaz, 1998). 200 i yılının ilk üç ayında bu 4472 İnternet kafeden 600'ü (neredeyse %ls'i) hakkında bölücü, ahlak dışı ve kumar içerikli Web sayfalarına ulaşım sağlamak, küçük yaşta müşterileri kabul etmek, bilgisayarlarda kullanılan yazılımlarda telif hakkı gözetmemek gibi nedenlerle cezai işlem uygulanmıştır (Göker, 200 I).

9 Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Internet Kaleler 85 Mevcut düzenleme İnternet kafeleri üçe ayırmaktadır: Birinci grup "eğitsel kafeler" olarak tanımlanabilecek şekilde eğitim-öğretim kurumlannın, kütüphanelerin, kamu kurumlannın, derneklerin, sendikalann ve benzeri kuruluşlann İnternete erişim bölümlerini kapsamaktadır. Bu gruptaki mekanlar ticari amaçla çalışmamakta; sadece kendi çalışanlanna hizmet verdiğinden dolayı yönetmelik kapsamına girmemekte ve denetlenmemektedirler. İkinci grupta ticari amaçla işlethip sadece İnternete erişim olanağı sağlayan, bilgisayarlarında oyun oynatılması yasak olan kafeler vardır. Üçüncü grubu oluşturan kafeler ise yine ticari amaçlı ama sadece oyuna yönelik yerlerdir. Üçüncü grupta aranan, eğitim-öğretim yerlerine en az 200 metre uzakta olma şartı, ikinci grup için aranmamaktadır (Göker, 2001). Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 26 Mart 2001 tarihinde yayımlanan ek bir genelge ile ikinci gruptaki kafelere girişte yaş sının kaldınlmış, üçüncü gruptakilere girişteki yaş sının ise 15'ten 12'ye çekilmiştir. Ancak 18 yaşından küçükler yine velisiyle veya velisinin yazılı izniyle bu mekanlara girebileceklerdir (Göker, 2001). Bu düzenlernelerin getirdiği kuralların nasıl uygulanacağı ve denetleneceği ayn bir tartışma konusu olup bu yazıda incelenmeyecektir. Yukanda bahsedilen ve benzeri yasal düzenlemeler, basında sıkça çıkan İnternet kafelerin olası yarar ve zararlan hakkındaki tartışmalan akla getirmektedir. Bir yanda İnternet kafelerin müşterilerince, özellikle sanal sohbet (chat) sonrası işlenen başkalanna rahatsızlık verme, saldın ve hatta cinayet gibi suçları anlatan haberler görmek olanaklıdır (Oürol, 2001; Sever, 2001; Tamer, 2000). Öte yandan özellikle çocuklann İnternet kafelere gidişini engellemenin sonuçsuz kaldığı; yine de ailelerin cocuklannın İnternet kafelerde gezindikleri Web sayfalarını ve bu mekanlarda harcadıklan zamanı sıkı kontrol altına alması gerektiğini vurgulayan; böyle kontrollü bir kullanırnın cocuklann karar verme yeteneklerini geliştireceğini savunanlar da vardır (Çuyar, 2001). DEGERLENDİRME İnternet kafeler şu an Türkiye' de ağırlıklı olarak bir eğlence ve zaman öldürme aracı olarak algılanmakta ve daha çok çocuklar ve gençlere hitap etmektedir (Şahin, 2000). Oysa ki bu kafeler gerekli sınıflandırma ve yasal düzenlemeler yapıldığı takdirde her yaştan vatandaşın kendilerine yararlı bilgilere ulaşabilecekleri birer bilgilenme mekanına dönüşebilirler. Türkiye' de kişisel bilgisayar sahipliği düşük oranda olduğu için vatandaşlann önemli bir bölümüne İnternete evinde kendi bilgisayanndan erişme yolu kapalıdır. Devlet okulları ve halk kütüphaneleri gibi kamusal mekanlar da İnternet erişimini teşvik etmek için gerekli kaynaklardan yoksundurlar. Devlet okullarında öğrenci olmayanlann kullanabileceği bilgisayar terminalleri mevcut değildir. Türkiye genelindeki 1486 kütüphaneden sadece 23'ünde (%1.5) İnternet bağlantısı vardır (Güçlü, 2001), bunlann da

10 86 Amme Idaresi Dergisi ancak 22'si vatandaşlara İnternete enşım hizmeti sunmaktadırlar (Bu kütüphanelerin bir listesi için, bakınız Çizelge 4). Söz konusu kütüpheneler, çok sınırlı kaynaklarla hizmet sunmaya çalışmaktadırlar. Bu kütüphanelerde çalışan bir kütüphanecinin bir İnternet tartışma listesine gönderdiği iletideki anlatımıyla: "Kurumsal kimliği ile Internete bağlı olan tek halk kütüphanesi Polatlı Halk Kütüphanesi (www.polatli-hk.gov.tr). Telefonla bağlı kütüphaneler var ama sayı sürekli değişiyor. Bizim hizmetimiz tamamen bağışlarla yürütülüyor. Nereye kadar dayanınz bilemiyorum". Nitekim yukandaki iletide sözü edilen halk kütüphanelerinde İnternete hizmeti maddi yetersizlikler nedeniyle Haziran 200 ı'de son bağlanma bulmuştur. Çizelge 4. İnternet Bailantısına Sahip Halk Kütüphaneleri SAYı İSİM/YER BAGLANTI ÖZELLIGİI ADRESi 1 Polatlı tlçe Halk Kurumsal Bağlantı 2 Adnan ötüken tı Halk dial up 3 Kütahya tı Halk dialup 4 tstanbul Kartal İlçe Halk dial up hk.gov.tr) 5 Merzifon İlçe Halk Dial up 6 Konya tı Halk dial up 7 Sivas lı Halk dial up 8 Kastamonu tı Halk dial up 9 Bursa İl Halk dial up 10 İçel tı Halk dial up II Aydın İı Halk dial up 12 AfYon tı Halk dial up ı3 Van İl Halk dial up 14 Niğde İl Halk dial up ı5 Yenimahalle ilçe Halk Dial Up ı6 Çanakkale tı Halk dial up 17 Karadeniz Ereğli İlçe Halk dial up 18 Bartın Ulus İlçe Halk dial up 19 Isparta tı Halk Kütüphanesi Dialup 20 Çorum tı Halk Kütüphanesi Dial Up

11 Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Internet Ka/eler Kadıköy Aziz Berker ilçe Halk. Kütfiphanesi Dial Up 22 Denizli Honaz İlçe Halk Kütüphanesi Dial Up (honaz 23 İzmir Foça İlçe Halk Kütüphanesi Dial Up Kaynak: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürluğü. 27 Mart 2001 tarihinde [htlp:/iwww.kutuphanelergm.goıı.trl] Adresinde Erişiimiştir. Kamu calışanlarının İnternete işyerlerindeki bilgisayarlardan ulaşması ise, çalışma disiplinini ve verimliliği etkileyebilecek ölçüde çalışanların dikkatinin dağılmasına neden olabilmektedir. Son olarak, sivil toplum kuruluşlarının kendi üyeleri dışındaki vatandaşlara İnternet erişimi sağlama yönünde gözle gorülür bir çabası görülmemektedir. Her ne kadar İnternet kafeler, vatandaşlara daha yaygın İnternet erişimi sağlamak için tek seçenek gibi gözüküyorlarsa da, bu işlevi şu andaki yapıları ve mevcut yasal düzenlemelerle gerçekleştirmek mümkün değildir. İlk sorun, İnternet kafelerin sınıflandırılması ve bu sınıflar çerçevesinde birörnekleştirilmesidir. Gerçi yukarıda bahsedilen mevcut düzenlemeler bir sınıflandırma getirmiştir, ama bu yazıda bahsedilen türden bir sınıflandırma şu anda bu kafelere gitmeyen her yaş grubundan insanları da İnternete bağlanmaya teşvik edecek, İnternet kafe sahiplerini de bu gelişmeye özendirici önlemleri barındıran bir sınıflandırmadır. Örneğin devlet, sadece oyun oynatan ve genel olarak çocuk ve gençlere hitap eden "oyun kafelerinden" yüksek oranda, sadece İnternete erişim olanağı sağlayan kafelerden orta derecede, İnternete erişimde müşterilerine yol gösterip yardım eden ve onları eğitim, kişisel gelişim benzeri Web sayfalarına yöneiten, orta yaş ve üstü insanları hedef alan kafelerden ise az vergi alabilir ya da hiç almayabilir. Bu düzenlemeleri uygulamak için polis yerine, bilişim konularında uzman sivil denetçiler kullanılabilir. Bu denetçiler belediyelere, sivil toplum örgütlerine veya okul-aile birlikleri gibi örgütlenmelere bağlı olabilirler. İkinci sorun, İnternet kafelerde ortaya çıkan müstehcen Web sayfalarına girişin denetimi ve küçük yaştaki kafe kullanıcılarının engellenmesi gibi disiplin sorunlarına nasıl çözüm getirileceğidir. Bu konuda da yine uzman sivil denetçilerden yararlanılabilir. Üçüncü ve en önemli sorun ise bir kere geniş toplum katmanlarının İnternete erişimi sağlandığında, bunun ne gibi bir yarar ve artı verilecek yanıttır. İNTERNET ERİşİMİNİN ETKİLERİ değer yaratacağı sorusuna Türkiye' de İnternet kullanıcıları hala toplumun orta-üst ve üst kesimleriyle, eğitimli bir azınlıkla sınırlıdır. Her ne kadar bilgisayar fıyatları ve İnternete bağlanma ücreti giderek düşüyorsa da İnternet erişimi, ekonomik sıkıntılarla boğuşan milyonlarca Türk ailesi için bir öncelik değildir. Diğer bir deyişle,

12 88 Amme Idaresi Dergisi İnternete erişim, telefon bağlantısı gibi toplumsal bir gereklilik ve tüketim normu haline gelmemiştir. Buna ek olarak, toplumun geniş kesimleri İnternete bağlansa da bu toplumsal erişim sivil toplum hareketleri benzeri demokratik bir örgütlülük hareketi yaratmadıkça İnternet teknolojisinin genel etkisi sınırlı olacaktır. Diğer bir deyişle, eğer İnternet bireyin devlet ile ilişkileri (e-devlet) ve diğer bireylerle olan ilişkileri (sivil toplum örgütlenmesi) alanlannda etkin olarak kullanılamazsa, sadece ekonomik ilişkiler (e-ticaret) ve sanal eğlence akımlanndan ibaret kalacaktır. İntemetin karar alma süreçlerine katılımı artırdığı durumlarda bile, söz konusu katılımın niteliği, bireylere gerçek anlamda bir tercih hakkı verip vermediği incelenmelidir. Sorulması gereken temel soru, İnternet teknolojisinin bireylere ve gruplara daha fazla sosyoekonomik güvence, fırsat ve kabiliyet sağlayıp sağlamadığıdır. Bu soruya verilen yanıt evet bile olsa, yine de hatırda tutulmalıdır ki teknoloji, bireylerin hayatlannı zenginleştiren süreçlerin sadece bir tanesidir; diğer süreçlerle (eğitim, aile hayatı, vs.) dengeli bir şekilde kullanılmalıdır. Türkiye'de bireylerin, özellikle gençlerin İnternete erişiminde sadece oyun, chat gibi eğlence amaçlı etkinlikler önemli bir yer tutmaktadır (Dündar, 2001). Eğlence odaklı kullanımın yararları ve zararları hakkında değişik görüşler ortaya atılmaktadır. Örneğin İnternet kafelerde oynanan bilgisayar oyunları, bu oyunlann kullanıcılar için yararsız olduğundan, takım ruhunu geliştirdiğine; insanı rahatlattığından, kişiliği olumsuz etkilediğine kadar birçok iddiaya konu olmaktadır (Avcı, 2001). İnterneti eğlence amaçlı kullanmanın etkisi ne olursa olsun, kullanımları eğlence odaklı olan bireyler, İntemetin sunduğu ekonomik, eğitsel, toplumsal ve politik seçeneklere görece ilgisiz kalmaktadırlar. Eğlence odaklı kullanımın kişileri daha "ciddi" kullanım alanlanna hazırlayan bir ilk adım olduğu iddia edilebilir. İnsanlann İnterneti yoğun olarak kullanıp, bu teknoloj inin sunduğu geniş seçenekler yelpazesini daha iyi kavradıkça eğlence odaklı kullanımlar azalmasa da, diğer kullanımların artacağı umulabilir. İnternet kafeler hakkındaki diğer bir eleştiri de bu mekanların daha çok çocuk ve gençlerce kullanıldığı, müşteriler arasında orta yaş ve üstü kişilerin azınlıkta kaldığıdır. Bu, haklı bir eleştiri olmasına rağmen, olumsuz bir durum olmayabilir. Bir araştırma (Kraut vd., 2000) çocuk ve gençlerin diğer aile üyelerinin teknoloji ile tanışması ve haşır-neşir olması sürecinde kilit roller üstlendiklerini ortaya koymuştur. SONUÇ İnternet kafelerin Türk insanının kendini geliştirmesi yönünde ciddi bir yardımcı olabilmesi için bazı ciddi adımlann atılması gerekmektedir. İlk olarak insanlara İntemetin sunduğu olanaklar yelpazesi açık ve net olarak anlatılmalı, ve bu kullanım alanlannın değerlendirilmesi teşvik edilmelidir. İkinci bir sorun ise İnternetteki Türkçe içerik yetersizliğidir. Eğer İnternette insanlann hayatını

13 Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Internet Kaleler 89 kolaylaştıracak ve zenginleştirecek içerik bulunabilirse, kullanıcılar da daha istekli hale geleceklerdir. Üçüncü sorun, devletin İnternet politikalannı detaylı olarak planlama ve toplumla paylaşma gerekliliğidir. Bu politikalar demetinde daha fazla altyapı (uzakiletişim ve bilgisayar donanımlan), daha fazla katılım (bireysel erişimden çok grup erişimini teşvik etme), daha fazla insani kapasite (geleceğin bilgi toplumu için gerekli insan gücünü hazırlama), daha fazla içerik (yerel görüşleri, haberleri, kültürü ve ticareti İnternete taşıma), daha çok yaratıcılık (teknolojiyi yerel ihtiyaç ve fırsatlarla uyumlu hale getirmek), daha fazla işbirliği (devlet, özel sektör ve sivil toplum kururrılannın kendi içlerinde ve aralannda bilişim konulannda diyalog kurmak ve ortak akıl üretmek), daha fazla maddi olanak (bilişim toplumunun oluşumunu parasalolarak desteklemek için yaratıcı yollar bulmak) olmalıdır (UNDP, 1999: 7). KAYNAKÇA Avcı, Ümran (2001), "İnternet'teki Şiddet çocuğu Etkiler mi?", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/200 1/06/22/gunceVgun08.html, i) Bar, Francois ve Munk Riis, Annemarie (2000), "Tapping User-Oriven Innovation: A New Rationale for Universal Service", The Information Society Dergisi Herkese Erişim Ozel Sayısı, Cilt 16, Sayı 2, s Başçiftçi, Dalça (2001), "Koca Köy Sanal Alemden Koptu", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/200 1/02/22/yasamlyas05.html, ). Bikson, Tora K. ve Panos, Constantijn W. A. (1999), Citizens, Computers and Connectivity: A Review oftrends, Santa Monica, CA: Rand. Bimber, Bruce (2000), "The Study of Infonnation Technologyand Civic Engagement", Political Communication, Cilt 17, s Bowes, Elena ve Wentz, Laurel (2000), "Like a Virgin", Advertising Age, Cilt 71, Sayı 49, s Brookes, Martin ve Wahhaj, Zaki (2001), "The Economic Effects of Business to Business Internet Activity", National Institute Economic Review, Cilt 175, s Cansever, Y. Ziya (2000), "Özalp'e İnternet Geldi, Terör Gitti", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/2000/03/10/yasamlyas03.html ). Crang, Mike; Crang Phil ve May, Jon (1999), "Introduction' Crang, Mike vd. (Ed.) Virtual Geographies: Bodies, Space and Relations, London: Routledge, s Cronin, Blaise (1998), "Infonnation Professionals in the Digital Age", International Information & Library Review, Cilt 30, Sayı 1, s çuyar, Neslihan (2001), "İnternetten Soğutmayın", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/200 1/0 1/21/yasamlayas.html, ). Dabrowska, Karen (2001), "Yemen's Internet Future", Middle East, Sayı 311, s. 50.

14 90 Amme Idaresi Dergisi Dalılgren, Peter (2000), "The Internet and the Democratization of the Civic Culture", Political Communication, Cilt 17, s Drake, WJ. (1995), (Ed.) The New Information Infrastructure: Strategiesfor U.S. Policy. New York: Twentieth Century Fund. Dündar, Can (2001), "Gençler Nasıl Rahatlıyor?", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/2001/06/19/yazar/dundar.html, ). Evren, Aslı ve Göker Gamze (2000), "E Tipi İnternet Cafe", BTNet, (http://www.btnet.com.tr/haberler/haber.aso?hbr= ). Gastil, John (2000), "Is Face-to-Face Citizen Deliberation a Luxury or a Necessity?" Political Communication, Cilt 17, s Göker, Gamze (2001), "İnternet Kafeşantan", BTHaber, (http://www.bthaber.com.tr/haber.phtml?yazi id= , 16/04/2001). Güçlü, Abbas (2001), "37. Ağlama Haftası", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/2001/03/27/yazar/guclu.html, ). Gürol, Nezih (2001), ":» Sım.. Ben 'Chat' Sapığınız", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com/200l/02/11/yasam/ayas.html.l ). Hargittai, Eszter (1999), "Weaving the Western Web: Explaining Differences in Internet Connectivity among OECD Countries", Telecommunications Policy, Cilt 23, Sayı l0/ı 1, s Heintze, Theresa ve Bretschneider, Stuart (2000), "Infonnation Technologyand Restructuring in Public Organizations: Does Adoption of Infonnation Technology Affect Organizational Structures, Communications, and Decision Making?", Journal ofpublic Administration Research and Theory, Cilt 10, Sayı 4, s Kalyon, Süleyman (2000), 4'Özgürlük Sanal, Yasak Gerçek", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/2000/03/27/yasam/yas08.html, ). Kaya Bensghir, Türksel (2000), "Bilgi Toplumu Bakanlığı Kuruluşu Üzerine: Mekanik Bir örgüt mü?", Amme Idaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 3, s Kraut, Robert; KiesIer, Sara; Lundmark, Vicki; Zdaniuk, Bozena; Scherlis, William ve Mukhopadhyay, Tridas (2000), "Troubles with the Internet: The Dynamics of Help at Home", (http://homenet.hcii.cs.cmu.edu/progress/helpdesk.html, ). Kleinberg, David (2000), "A Federal E-government Report", Public Manager, Cilt 29, Sayı ı, s. 59. Kudat, Beliz (1999), '4Her Köşe Başında İnternet Cafe", BTNet, (http://www.btnet.com.tr/haberler/haber.asp?hbr=1486, ). Lehr, William ve Lichtenberg, Frank R. (1998), "Computer Use and Productivity Growth in U.S. Federal Government Agencies, ", The Journal ofindustrial Economics, Cilt 46, Sayı 2, s McAllister, J. F. O. (2001), 4'Easy All Over Europe", Time, 23 Temmuz 2001,Cilt 158, Sayı 3. Miller, Daniel ve Slater, Don (2000), The Internet: An Ethnographic Approach, New York: Berg.

15 Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Internet Kaleler 91 Mueller, Milton (1993), "Universal Service in Telephone History: A Reconstruction", Telecommunications Policy, Cilt 17, Sayı 5, s Musatov, Andrey (2001), "Net Cafes: A Chance To Surfand Snack", The St. Petersburg Times, 13 Şubat Neu, C. Richard; Anderson, Robert H. ve Bikson, Tora K. (1999), Sending Your Government a Message: Communication Between Citizens and Government, Santa Monica, CA: Rand. Nye, Joseph S. Jr. (1999), "Information Technologyand Democratic Governance", Kamarc~ Elaine C. ve Nye Jr., Joseph S. (Ed.), Governance in a Networked World, Hollis NH: Hollis Publishing Co, s Peled, Alon (200 ı), "Centralization or Diffusion?" Administration and Society, Cilt 32, Sayı 6, s Preston, Paschal ve Flynn, Roderick (2000), "Rethinking Universal Service: Citizenship, Consumption Norms and Telephone", The Information Society Dergisi Herkese Erişim Özel Sayısı, Cilt ı 6, Sayı 2, s Reinhardt, Andy (2001), "The McDonald's ofnet Access?", Business Week International Edition, Sayı 3740, s. 13. Robinson, Scott S. (2001), "Rethinking Telecenters: Knowledge Demands, Marginal Markets, Microbanks, and Remittance Flows", On the Internet Elektronik Dergisi 'İnternet ve Gelişmekte Olan Ülkeler' Özel Sayısı, (http://www. isoc.orgl otilarticles/040 l/robinson.html, ). Rodriguez, Fransisco ve Wilson, Ernest J. (2000), "Are Poor Countries Losing the Information Revolution?" Dünya Bankası 'ıin InfoDev Programı için Yazılmış Makale, (http://www.bsos.umd.edu/cidcmlpapers/ewilsonlwor1dbank/, ). Sairoong, Dhamacharoen (2001), "Jakfree.com Launches Cafe Program", Nation, 16 Şubat Sever, Sabri (2001), "Bir 'Her Chatçinin Eti Yenmez' Vakası", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/2001/0l/20/yasamlyas04.html ). Scammel, Margaret (2000), "The Internet and Civic Engagement: The Age ofcitizen Consumer", Political Communication, Cilt 17, s Smythe, Dallas (1981), Dependency Road: Communications, Capitalism and Consciousness and Canada, Norwood, NJ: Ablex. Solmaz, Hüseyin (1998), "Bilgi Çağında Bu Kafa!", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/1998/12120lhaberlhab03a.html ). Spangler, Todd (2000), "Cafe Colossus", Week, Cilt 7, Sayı 49, s. 46. Şahin, Banu (2000), "Tatilde İnternet Keyfi", Milliyet Gazetesi, (http://www.mimyet.com.tr/2000/02/10lhaberlhab03.html ). Şardan, Tolga (2000), "İnternet Cafelere Yeni Düzen", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/2000/03/06lhaberlhab07.html, ). Tamer, Meral (2000), "Kavga Sanal, Cinayet Gerçek", Milliyet Gazetesi, (http://www.milliyet.com.tr/2000/11113/yazar/tamer.html ).

16 92 Amme Idaresi Dergisi Ullman, Darrell A.ve Williams, Steve (1996), "Using Technology to Stimulate Rural Economic Development Activity", Economic Development Review, Cilt 14, Sayı I, s.ı4~16. Wakeford, Nina (1999), "Gender and the Landscapes ofcomputing in An Internet Cafe", Crang, Mike vd. (Ed.) Virtual Geographies: Bodies. Space and Relations, London: Routledge, s. 180~201. W eathersby, George B. (1999), "You've Got the Power". Management Review, Cilt 88, Sayı 1, s. 5~6. "Business Chronicle Hammering Internet Cafes" (2000), The Star, 17 A~tos "China Shuts Down 2000 Net Cafes" (2001), CNN, (http://www.cnn.com/200 I/TECHlinternetl07120/china.internet.reutl, ). "Crackdown on Cybercafes in Iran" (2001), Nua Internet Surveys, 15 Mayıs "The Future ofcommerce" (2000), Harvard Business Review, Cilt 78, Sayı 1, s. 38~39. "Regulators To Move in on Illegal Cyber Cafes" (2000), Africa News Service, 1 Ağustos, National Telecommunication and Information Administration (NTlA) Bi1işsel Uçurum Raporları, (http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/digitaldivide/, ı). United Nations Development Program (UNDP) İnsani Gelişme Raporu (1999), Globalization with a Human Face, (http://www.undp.orglhdro/99.htm ).

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Dezavantajlı grupların internet erişimi ve Kütüphan-e Türkiye Projesi. Ahmet Çelik 28 Kasım 2014 İnet-tr 2014, İzmir

Dezavantajlı grupların internet erişimi ve Kütüphan-e Türkiye Projesi. Ahmet Çelik 28 Kasım 2014 İnet-tr 2014, İzmir Dezavantajlı grupların internet erişimi ve Kütüphan-e Türkiye Projesi Ahmet Çelik 28 Kasım 2014 İnet-tr 2014, İzmir Sunum planı 1. Giriş 2. Internet ve dezavantajlı kesimler 3. Çözüm nerede? 4. Projenin

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ Internet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim; im; Elektronik Tezler Mehmet BOZ TUBİTAK - ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Referans Kütüphanecisi 6-8 Şubat Selçuk Üniversitesi, Konya / TÜRKİYE İçindekiler

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın.

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. Yammer Kullanım Örneği Kataloğu Yammer, güncelleştirmeleri paylaşmanızı,

Detaylı

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ SUNUŞ PLANI 5651 SAYILI KANUN İNTERNET DÜNYASININ AKTÖRLERİ İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEMEL GÜVENLİK PFSENSE NEDİR.? PFSENSE KURULUM VE AYARLAR.? 4/5/2007 TARİHLİ

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Giriş: E-Devlet Nedir?

Giriş: E-Devlet Nedir? Giriş: E-Devlet Nedir? Elektronik devlet dersinin bu ilk bölümünde e-devlet kavramı tanımlanmış ve bu kavramın gelişimi ile çeşitli alt kategorileri incelenmiştir. Elektronik devlet ya da kısaca e-devlet

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

JetSMS Yurtdışı SMS. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım. www.jetsms.net. powered by Biotekno

JetSMS Yurtdışı SMS. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım. www.jetsms.net. powered by Biotekno JetSMS Yurtdışı SMS Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım Yurtdışı SMS Yurtdışındaki GSM Operatörlerinin abonelerine Toplu SMS göndermek için ekonomik ve pratik çözüm JetSMS Yurtdışı seçeneği Firmalar,

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html 1 Plan Sanayi Toplumu - Bilgi Toplumu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA VERİNETWORK Türkiye genelinde hizmet veren firmaların teknoloji alt yapıları optimum seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Kurumlara özel Müşteri ilişkileri yönetim yazılımları,kuruma özel yazılımlar ve

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

DBB - Doğal Besin, Bilinçli Beslenme grubu. Ankara da bir aracısız doğal ürün örgütlenmesi / katılımcı onay sistemi modeli

DBB - Doğal Besin, Bilinçli Beslenme grubu. Ankara da bir aracısız doğal ürün örgütlenmesi / katılımcı onay sistemi modeli DBB - Doğal Besin, Bilinçli Beslenme grubu Ankara da bir aracısız doğal ürün örgütlenmesi / katılımcı onay sistemi modeli DBB Nedir? Doğal Besin, Bilinçli Beslenme grubu, doğadostu yöntemlerle üretilen

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? S İ BEL SOMYÜREK B İLAL ATASOY İçerik Neden gezinme adaptasyonuna ihtiyaç duyulur? Gezinme adaptasyonu nedir? Gezinme adaptasyonu nasıl gerçekleştirilir? Sonuç ve öneriler

Detaylı

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati E-Devlet ve Uygulamaları KAM 411 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

Dış Politika Analizi (IR310) Ders Detayları

Dış Politika Analizi (IR310) Ders Detayları Dış Politika Analizi (IR310) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Politika Analizi IR310 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA 4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA AMAÇ Yönetici Öğretmen Öğrenci Veli İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda tavsiyelerde

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Kümelenme ile İlgili Kavramlar

Kümelenme ile İlgili Kavramlar Program 25 Ağustos 2014 Kümelenme Kümelenme İle İlgili kavramlar Türkiye de kümelenme politikaları Başarılı küme örnekleri Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi İnegöl Mobilya Kümelenmesi Yalova Saksılı

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

Haberler News. ABD'deki Meslektaşlarımıza Mesaj

Haberler News. ABD'deki Meslektaşlarımıza Mesaj Türk Kütüphaneciliği 15, 3 (2001), 352-354 Haberler News ABD'deki Meslektaşlarımıza Mesaj TKD olarak, ABD'de yaşanan terör eylemini ALA, Amerikan Bilgi-Belge Merkezi, Amerikan Elçiliği'ne birer yazı göndererek

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Information Technology Infrastructure Library ITIL

Information Technology Infrastructure Library ITIL Yazılım Kalite Standartları Sunum Projesi Information Technology Infrastructure Library ITIL Hazırlıyanlar : Gökhan ÇAKIROĞLU - Feyyaz ATEġ - Çiğdem ELĠBOL - Caner ĠBĠCĠOĞLU ITIL Nedir? Kurum ile BT(Bilgi

Detaylı

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Siber güvenliği ciddiye alın!

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Siber güvenliği ciddiye alın! Bilgi Güvenliği Hizmetleri Siber güvenliği ciddiye alın! 2 Securitas ile Bir adım Önde Olun Bir kurumda çalışanlarla ilgili kişisel bilgilerin internette yayınlanması, interaktif bankacılık sistemi kullanıcısının

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization

Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization IT sorumlularının günümüzdeki soruları ve sorunları. Esnek ve ölçeklenebilir bir teknolojiye ihtiyacımız var.

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi 90 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Ülkeler ana örgütlenme ve politikaları yanında kurum ve kuruluşlarıyla bir bütündür. Kurum ve kuruluşların hizmet ya da üretim olarak yapıp etmeleri o ülkenin

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU 1.1. Değişim ve Önemi...5 1.2. Değişimin Tanımı...7 1.3. Değişimin Benzer Kavramlarla İlişkisi...10 1.4. Değişimin Nedenleri...12 1.5. Değişimin Çeşitleri...21 1.6. Değişimin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı