Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da"

Transkript

1 Giresun 22 A ustos 2008 Sürdürülebilir Kalk nma ve Giresun Sayfa 3 te Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da Küçük flletmeler için Yeni Kredi Program Sayfa 21 de Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te Arz Fazlas na Sektörel Yaklafl m Sayfa 28 de Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da

2 2 Giresun ve Garanti Anadolu Sohbetleri Anadolu Sohbetleri Türkiye - Avrupa Birli i liflkilerinde Son Geliflmeler GARANT : KOB lerin En Çok Kredi Veren Bankas Garanti Bankası olarak organik büyümemizi güçlü bir flekilde sürdürüyor, bölgesel banka olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisine sa ladı ımız yaklaflık 63 milyar YTL lik finansman deste iyle, Türkiye nin en çok kredi veren bankasıyız de uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ra men, 61 yıllık bankacılık tarihimizin en baflarılı sonuçlarını elde ettik de de yine küresel dalgalanmalara ra men güçlü büyümemizi sürdürdük. Kaliteden ödün vermeksizin yakaladı ımız yüksek büyüme ve hizmet performansımız, yalnızca müflterilerimiz tarafından de il, dünyanın en önemli finans dergilerinden Euromoney tarafından da bir kez daha takdirle karflılanarak Mükemmelik Ödülü ne layık görüldük ve 9. kez Türkiye nin En yi Bankası seçildik. Koflullar ne olursa olsun, somut verilere dayalı öngörülerimizin ıflı ında sa lam (duruflumuzu koruyarak) büyüme hedefimize do ru ilerliyoruz. KOB lerimizin de aynı kararlılıkla sa lam bir flekilde durarak yollarına devam etti ini görüyoruz. Nasıl bir mücadele verdiklerini, ihtiyaçlarını, gelece e bakıfllarını, öngörülerini ve beklentilerini yakından takip ediyor ve biliyoruz. Ekonominin gerçek itici gücü olarak gördü ümüz KOB lerimiz için, koflullar ne olursa olsun güçlü olmak ve sa lam durmak, vizyon, bilgi ve do ru finansman a sahip olmaktan geçiyor. Bu nedenle, 11 yıl önce yalnız KOB lere odaklanacak uzman bir iflkolu oluflturan ilk özel Türk bankası olarak, iflletmelere yönelik tüm hizmetlerimizi, onların vizyon, bilgi ve do ru finansman a sahip olmalarına yardımcı olmak üzerine kurduk. Tüm hizmetlerimizde oldu u gibi KOB Bankacılı ı alanında da, somut verilere dayalı arafltırmayı ve iflletmelerimizle her zaman sahada yan yana olmayı, yaflam biçimi haline getirdik. Bugün, giriflimcilere, tamamen KOB alanında uzmanlaflmıfl ü aflkın uzmanımızla hizmet veriyoruz. Bir yandan KOB lerin finansmana ve finansal yönetime dayalı ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, bunlara uygun ürün ve hizmet gelifltiriyor, bir yandan da giriflimcilerin gelece i daha net görmesini sa layacak bilgilerin toplanması, analizi ve paylaflılmasıyla ilgili konferans, seminer, ortak akıl toplantısı gibi biraraya gelme vesileleri tasarlıyor, yöntemler gelifltiriyoruz. Finansman alanında, gözlemlerimiz ıflı ında, iflletmelerin ihtiyaçlarına uygun kredileri ve nakit akıfllarına uygun sektör paketlerini sunuyoruz. 15 sektöre yönelik destek paketi çıkardık. 400 ü aflkın ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve eczacı odasıyla kredi anlaflması imzaladık. Türkiye nin giriflimcilik alanını geniflletmek için kadın giriflimcilere yönelik destek paketimizi kullandırmaya; bu kapsamda, giriflimcilik e itimleri düzenlemeye devam ediyoruz. Giriflimcili i özendirmek ve baflarılı giriflimcileri taçlandırmak amacıyla Ekonomist Dergisi nin iflbirli iyle düzenledi imiz Türkiye nin Kadın Giriflimcisi yarıflmasının bu yıl ikincisini gerçeklefltirdik. Tüm bu çalıflmaların sonucunda, bugüne kadar 1 milyonu aflkın KOB müflterimize 6 milyar YTL kredi kullandırdık. Kredilerin yanı sıra, KOB ler için teknolojik yetkinli imizi kolay ve yaygın kullanılır hale getiren ürünleri hizmete sunduk: flletmelerin her an bankacılık bilgilerine ulaflmalarını sa layan 444 KOB (5624) telefon hattımız, garantikobi.com adresindeki internet sitemiz (24 saat) KOB lerin hizmetindedir. Ekonomimizin ana omurgası KOB lerimizin düflünsel vizyonuna katkıda bulunmak için bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Anadolu nun dört bir yanında gerçeklefltirdi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri, Ortak Akıl Toplantıları, Basel II Toplantıları ve Mevzuat Seminerleri, iflletmeleri gelecekteki ifl ortamına hazırlamayı amaçlıyor. Ayrıca bu toplantılar, KOB lerin nabzını tutmak ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler gelifltirmek için bize sa lam veriler sunuyor. 7 yıldır yaklaflık giriflimciyle bulufltu umuz Garanti Anadolu Sohbetleri nin 54. toplantısı için flimdi Giresun dayız. Toplantıda, bölgenin bafllıca meselesi olan fındı ı, fındı ın arz fazlası, depolama yöntemleri ve gelece i hakkındaki farklı önerileri, Giresun daki olası alternatif yatırım ve turizm fırsatlarını ayrıntılı olarak incelemeyi hedefliyoruz. KOB lerin bankası olarak, KOB lere her konuda destek vermeye devam edece imizi bu vesileyle bir kere daha tekrarlamak isteriz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Türkiye - AB iliflkileri ne yaz k ki zor bir dönemden geçmektedir. Ancak bunun temel nedeni AB nin, özellikle son geniflleme dalgas sonras nda, kendi iç sorunlar n çözememifl olmas ve yeni bir geniflleme sürecine yo unlaflamamas d r. Küreselleflme ile artan rekabet AB üyesi ülkelerin önemli yap sal reformlar yapmas n gerektirmifl, ancak baz çevreler bu süreçte yaflanan ekonomik ve sosyal s k nt lar geniflleme sürecine ba lam flt r. Bu nedenle mevcut AB co rafyas n n önemli kesimlerinde genifllemenin h z ve kapsam hakk nda olumsuz düflünceler ve tav rlar ortaya ç kabilmektedir. Tüm bu geliflmeler sonucunda da Türkiye nin müzakere süreci ne yaz k ki güçlüklerle karfl laflmaktad r. Ancak 2007 y l Türkiye lerleme Raporuyla birlikte yay mlanan AB Geniflleme Strateji Belgesi de göstermifltir ki, AB nin gelece e iliflkin planlar sadece baz üye ülkelerin korkular ndan ve endiflelerinden oluflmamaktad r. AB her geçen gün daha fazla üyesi, daha fazla nüfusu, daha farkl ç karlar olan bir birlik haline gelmektedir. Geniflleme Strateji Belgesi nde Türkiye nin stratejik önemine yap lan kuvvetli vurgu da bunun en aç k ifadesidir. Avrupa Komisyonu Geniflleme Strateji Belgesi nde, AB nin taahhütlerini yerine getirerek, teknik koflullar karfl land müddetçe fas llar n müzakerelere aç lmas gerekti ini de belirtmifltir. Böylece Fransa n n yapt gibi teknik hiçbir gerekçe göstermeksizin tamamen siyasi nedenlerle müzakerelerin engellenmesinin, AB nin kendi taahhütlerine ve kat l m müzakerelerinin do as na ayk r oldu unun alt n çizmifltir. Komisyonun bu tavr n n pek çok üye ülke taraf ndan desteklendi i Strateji Belgesi nde Türkiye nin önemine yap lan kuvvetli vurgudan anlafl lmaktad r. Dolay s yla, özellikle baz üye ülkelerin Türkiye nin üyeli iyle ilgili politikalar, bizleri AB mesaisini sürdürmekten al koymamal d r. Çünkü bu mesai her fleyden önce Türkiye nin toplumsal yaflam n n bütün alanlar nda AB standartlar na ulaflmas hedefine yöneliktir. Nitekim Türkiye halihaz rda müzakere eden Atatürk ve Giresun "Karadeniz e ç kt n zdan beri gözlerimiz ufuklarda kald. ( ) Do ru Dumlup nar dan m geliyorsunuz? Yapt n z tarihi, tekrar yaflamak için mi oraya gittiniz? Sizin irade ve kudretiniz alt nda ölen ve öldüren flehitleri ziyaret ettiniz mi? Dünkü silah arkadafllar n z n ruhlar mezarlar nda flen ve müsterih uyuyor, de il mi? çlerinde bizim yeflil Giresun dan da kimse var m yd? Kim iddia edebilir ki, temelini kudretli ellerinde vaaz etti in "meçhul flehit" abidesi, bizim Giresun Uflaklar ndan birinin de ildir. Onlara arzular n n yerine geldi ini söylediniz mi? Asil ve temiz kanlar n n topraklara akt gün düflman n da Akdeniz de bo uldu unu anlatt n z m? Sen olmasayd n ey büyük Münci! Ey büyük Halasker! Türk tarihi de bugün olmayacakt. Olsa bile sahifeleri art k zafer, hürriyet, saadet bir ülkedir. Kamuoyumuzu meflgul eden söz konusu olumsuz geliflmeler bu hukuki gerçe i de ifltirmemektedir. Müzakereler devam etmektedir ve bugüne kadar 6 fas l müzakerelere aç lm flt r. Bu fas llar Bilim ve Araflt rma, statistik, flletme ve Sanayi Politikas, Trans - Avrupa A lar, Tüketicinin ve Sa l n n Korunmas ile Mali Kontrol dür. Öte yandan, Konsey de onaylan p aç l fl kriteri belirlenen fas llarda, söz konusu kriterlerin karfl lanmas na yönelik çal flmalar bafllam flt r. Bu çerçevede, 2008 y l nda en önemli önceli imiz bir taraftan müzakerelerin aç lmas n bekledi imiz fas llarda müzakerelere bafllamak, öte yandan aç l fl kriteri belirlenen fas llarda bu kriterlerin karfl lanmas için gerekli ad mlar n at lmas n sa lamakt r. Bu ba lamda fiirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku fas llar n n aç l fl kriterleri olan strateji ve eylem plan ocak ay sonunda, Sermayenin Serbest Dolafl m fasl n n aç l fl kriteri olan strateji ve eylem plan da 14 Mart 2008 tarihinde AB taraf na resmen iletilmifl bulunmaktad r. AB taraf Fikri Mülkiyet Hukuku ve fiirketler Hukuku aç l fl kriterlerini yerine getirmek için yapt m z çal flmalar yeterli görerek her iki fas lda özlü müzakerelerin aç lmas na karar vermifltir. Böylelikle 17 Haziran da Lüksemburg da D fliflleri Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan n da kat l m yla düzenlenen Hükümetler aras Konferansla, 33 fas ldan 8 inde üyelik görüflmeleri bafllam flt r. Dönem Baflkan Fransa, tam üyeli i öngördü ü gerekçesiyle 5 fasl n aç lmas n engellemeyi sürdürse de, Sermayenin Serbest Dolafl m ve Vergilendirme bafll klar nda müzakerelerin Fransa döneminde bafllamas n bekliyoruz. Kat l m müzakerelerinin seyri ve bu süreçte yaflanan baz sorunlar gündemde ön plana ç ksa da, Türkiye-AB iliflkilerinin çok boyutlu oldu u unutulmamal d r. Topluluk Programlar ndan, Mali flbirli ine, Teknik Destek Mekanizmalar ndan, Sivil Toplum Diyaloguna kadar pek çok dinami i içinde bar nd ran Türkiye-AB iliflkileri, flüphesiz içinde bulundu umuz sürecin günlük siyasi sorunlara yenilmeyecektir. Türkiye-AB müzakerelerinin tek hedefi tam üyeliktir. Türkiye nin bu hedefe ulaflmas n engellemek ya da hedefi de ifltirmek için çeflitli çabalar mevcuttur. Ancak, Türkiye bir de il; zillet, esaret ve hakaret kaydedecekti. Bilmiyorlard ki, Türk tarihi yalç n kayalar üzerinde ve Türk milletinin kalbindedir. Bilmiyorlar ki, sen o kalplerin birleflti i müflterek bir yüreksin." Atatürk ün halka hitaben yapt cevabi konuflma ise flöyleydi: "Ey genç! Bütün memleketin gençli ine tercüman olan k ymettar sözlerinden fevkalade memnun oldun. Afyonkarahisar ve Dumlup nar da sizin Uflaklar da vard. Bundan dolay müsterih ve memnun olabilirsiniz. Memleket bu sözleri söyleyen gençlikle iftihar edecektir. Bu memleketin gençli i hakk mda pek büyük teveccüh gösterdi. Bu kadar na lay k oldu umu bilmiyordum. Arkadafllar; bu memleketi ve milleti as rlardan beri berbat edenler çoktan ölmüfltür. Bütün gençlik buna iman etmelidir. Bizim kan m z akmad kça bunlar bir daha avdet etmeyecektir." yandan bunlara karfl siyasi/diplomatik alanlarda mücadele ederken, öbür yandan AB standartlar na ulaflma çal flmalar na devam etmektedir. Türkiye de daha s k bir g da güvenli i a, daha güçlü bir sosyal diyalog, daha temiz bir çevre ve tüm bunlar ba l olarak daha yüksek yaflam standartlar için müzakere sürecinin önemi aç kt r. Uzun dönemli modernleflme hedeflerimiz, k sa dönemli siyasi s k nt lardan önce gelmeyecek ve Türkiye bu önemli f rsat en iyi flekilde de erlendirecektir. Müzakere sürecinin kendine özgü baz zorluklar her zaman olacakt r. Müzakere sürecine sa duyu hakim oldukça tüm bu sorunlar afl labilir. Bunun için AB taraf n n Ahde Vefa ilkesine ba l kalmas ve en önemli d fl politikas olan genifllemeyi kendi kamuoylar na daha iyi anlatmas gerekmektedir. Benzer biçimde bizlerin de kendi kamuoyumuza Türkiye nin kat l m müzakereleri çerçevesinde yaflayaca dönüflümü çok iyi anlatmas ve toplumun sürece olan inanc n güçlendirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Garanti Anadolu Sohbetleri nin ülkemizin AB ile yürüttü ü kat l m müzakerelerine katk s tart fl lmazd r. Özellikle son y llarda güç kazanan Türkiye nin AB üyeli ine muhalif popülist yaklafl mlar karfl s nda somut veriler üzerinden sektör ve il baz nda analitik de erlendirmeler yapan Garanti Anadolu Sohbetleri k sa zamanda önemli çal flmalara imza atm flt r. Yay n hayat n n 4. y l nda Garanti Anadolu Sohbetleri çal flanlar n inanç ve azimlerinden dolay tebrik eder, Türkiye nin AB üyeli ine katk lar ndan dolay da teflekkür ederim. Ben her zaman, kimi olumsuzluklara ra men, Türkiye nin karfl l kl kazanç ilkesi çerçevesinde müzakere sürecini baflar ya ulaflt racak güç, birikim, heyecan ve iradeye sahip oldu unu düflündüm. Garanti Anadolu Sohbetleri nin 4 y ll k yay n hayat ndaki sayg n duruflu, dinamizmi ve yaratt etki bunun en önemli göstergelerinden biridir. O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri 19 Eylül 1924 de Atatürk Giresun u Cumhurbaflkan olarak efli Latife Han m ile ziyaret etti. Bu ziyaret esnas nda, Bilgi Yurdu önünde toplanan gençler sevgi ve ba l l k gösterisinde bulundular. Gençler ad na Dr. Necdet yapt heyecanl konuflmada flöyle dedi: Atatürk 19 Eylül 1924 te Giresun u ziyaret etmifltir.

3 Giresun ve AB 3 Sürdürülebilir Kalk nma ve Giresun Mustafa Taflkesen* 1959 y l nda o zamanki ad yla Avrupa Ekonomik Toplulu u na (AET) yap lan ilk resmi üyelik baflvurusu ile bafllayan Türkiye nin Avrupa Birli i yolculu u, Aral k 1999 da yap lan Helsinki Zirvesi nde AB ye aday bir ülke olarak kabul edilmemiz ve 2005 Lüksemburg Zirvesi nde tam üyelik müzakerelerine bafllamam z ile önemli bir aflamaya gelmifltir. Bu süreçte, Avrupa Birli i nin aday ve potansiyel aday ülkeleri tam üyeli e haz rlamak için sa lam fl oldu u mali yard mlar, Giresun ili için de önemli f rsatlar oluflturmaktad r. Avrupa Birli i nin ilimiz ve genel olarak bölgemiz için sundu u bu f rsatlara ve bu konularda yürütmekte oldu umuz çal flmalara geçmeden önce, Giresun ilinin ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili bir mevcut durum analizi yapmakta yarar görüyorum. Giresun, Karadeniz Bölgesi nde kalk nma ihtiyac n n yo un flekilde hissedildi i illerden biridir. limiz, tar ma elveriflli topraklar n n darl, engebeli arazi yap s, ya fll iklimi nedeniyle uygun bir tar m bölgesi de ildir. Önemli merkezlere, hammadde kaynaklar na ve pazarlara uzakl k, ulafl m güçlü ü, fabrika kurulacak alanlar n yetersizli i ve di er nedenler, ilde sanayinin de k sa dönemde geliflimini engellemektedir. Bu s n rl koflullar nedeniyle Giresun un ekonomik yap s, tar m ve hayvanc l a ba l kalm flt r. Tar m, a rl kl olarak halk n temel u rafl ve geçim kayna n oluflturmaktad r. Do u Karadeniz Bölgesi nin tek ürüne ba ml tar msal yap s n n yo un bir flekilde hissedildi i Giresun da; hakim ve büyük ölçüde alternatifsiz tar m ürünü konumunda olan f nd k, ayn zamanda ilin ekonomik yap s n flekillendiren temel ürün olma özelli ine de sahiptir. Tar msal faaliyetlerin a rl kl olarak f nd k tar m üzerinde yo unlaflmas n n yan s ra, ilde s n rl bir düzeyde var olan sanayi sektörü de büyük ölçüde f nd k ve f nd k mamullerine dayal olarak geliflme imkân bulabilmifltir. Giresun ekonomisi tar ma dayal olmakla beraber, ilde bu sektörün de az geliflmifl ve yetersiz bir yap da oldu u görülmektedir. l GSY H s içerisinde % 25 in üzerinde bir paya sahip olan tar m sektöründe üretimin ve verimlili in düflük olmas, l halk n n %70 gibi çok büyük bir bölümünün tar m faaliyetleriyle u raflmas yla birlikte de erlendirildi inde, tar m n art k insanlar n geçimini sa lamada yetersiz kald ortaya ç kmaktad r. Tar m sektörünün bu yap s, iflsizlik ve göç gibi birtak m ekonomik ve sosyal sorunlar da beraberinde getirmektedir. Giresun da büyük ölçüde tar ma dayal olan sanayinin ve di er sektörlerdeki yat r m/üretim faaliyetlerinin il has las na katk s ve sa lad klar istihdam, ekonomik büyümede sanayileflerek geliflme yönünde yeterli bir unsur olamam flt r. Dolay s yla artan nüfusu besleyemeyen, onlara sanayi ve hizmet sektörlerinde yeterli hizmet kapasitesi yaratamayan il ekonomisi, Giresun dan önemli boyuta iç ve d fl göçe neden olmufl ve olmaya devam etmektedir. Giresun, sahip oldu u do al ve kültürel de erler gözetildi inde turizmin, özellikle alternatif turizmin geliflmesine olanak sa layacak tüm potansiyele sahiptir. Ancak, bugüne kadar bu potansiyeli harekete geçirecek bir turizm hamlesini bafllatamam flt r. Genifl ormanl k alanlar, eski nehir vadileri ve alpin da s ralar yla eflsiz bir co rafya sunmas, kendine özgü yerel yaflam tarz ve gelenekleri (yayla hayat, gelenekler ve festivaller), alternatif turizme uygunlu u (do a turizmi, yayla turizmi, tar ma dayal turizm, etkinlik turizmi, macera turizmi vs.) l turizminin güçlü oldu u noktalar oluflturmakta; Do u Karadeniz in insan yaflayan tek adas olan Giresun Adas, Giresun Kalesi, tarihi Giresun evlerinin bulundu u Zeytinlik Mahallesi ve Yaylalar ilin önemli turizm kaynaklar olarak ön plana ç kmaktad r. Giresun da son y llarda h zla geliflen turizm, ilin kalk nmas n destekleyecek önemli bir sektördür. Büyük sanayinin olmad, tar m alanlar n n giderek darald l de turizm, yeni iflgücü ve istihdam alanlar yaratarak iflsizlik ve göç gibi sorunlar n çözümüne büyük katk lar sa layacakt r. Ayr ca, turizm sayesinde yerel halk n gelir düzeyinin yükseltilerek bölgenin ve illerin ekonomik ve sosyal refah n n art r lmas mümkün olabilecektir. Bu çerçevede turizm, Bölge nin mevcut az geliflmifl ekonomik yap s ndan daha geliflmifl ve di er bölgelerle rekabet edebilir bir ekonomik yap ya kavuflmas nda çok önemli bir rol oynayacakt r. Giresun un, ülkenin önemli sanayi, turizm ve finans merkezlerine ve geliflmifl Bat pazarlar na uzak olmas ekonomik ve sosyal geliflimini k s tlayan en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle, Giresun ilinde kalk nman n sa lanabilmesi için, havayolu ve demiryolu ile ulafl m olana bulunmayan ilde ulafl m sistemlerinin mutlaka gelifltirilmesi gerekmektedir. Karadeniz Bölgesi nde 10, Do u Karadeniz Bölgesi nde ise 5 ilin Karadeniz e k y s bulunmas na ra men, deniz ulafl m aç s ndan Bölge deki limanlar yetersiz durumdad r. Bölge nin bütünündeki liman sisteminin etkili ve yeterli bir iflleyifl ve idareye sahip olmas n sa lamak gerekmektedir. Bir liman n iflleyiflinin ve idaresinin etkinleflmesi özellefltirme ile sa lanabilir. Bu çerçevede, Bölge deki bütün limanlar (Giresun, Hopa, Rize, Samsun, Trabzon) özellefltirilmifltir. Bu limanlar uluslararas ticaret ve turizm amaçl gemilere, etkin bir yönetimle yeterli r ht m alan sa layabilecek kapasiteye erifltirilmelidir. Geliflmifl haberleflme ve ulafl m sistemleriyle Bölge deki limanlar n birbirleriyle ba lant s sa lanmal d r. Havayolu ulafl m, Giresun un metropollere ve büyük merkezlere uzak olmas nedeniyle büyük önem tafl makta olup, hava ulaflt rmas aç s ndan Trabzon ve Samsun illerindeki havaalanlar na ba ml bulunmaktad r y l nda Giresun ve Ordu illerinin ortaklafla kurmufl olduklar OR-G Vakf arac l yla, bu iki ilin kullan m na yönelik bir havaalan yap lmas için teflebbüse geçilmifltir. Ordu ili Gülyal ilçesi s n rlar içerisinde, deniz dolgusu yap larak kazan lacak alan üzerine kurulacak havaalan n n mendirek inflaat na bafllanm flt r. Ancak, büyük umutlarla bafllanan ve Yüksek Planlama Kurulu karar ile 1998 y l nda Yat r m Program na al nan Proje den olumlu bir sonuç al namam fl, 2001 y l nda da Yat r m Program ndan ç kar lm flt r. Hava ulafl m için Bölge ve l düzeyinde talep oldukça yüksek oldu undan, Bölge de Trabzon Havaalan d fl nda ikinci bir havaalan na ihtiyaç duyulmaktad r. Bu nedenle, yat r m program ndan ç kar lan Or- Gi Havaalan Projesi nin yeniden gündeme al nmas ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Giresun ili, büyük bir su kaynaklar potansiyeline sahip olmakla beraber, enerji aç s ndan bugüne kadar bu kaynaklardan pek fazla yararlanamam flt r. Bu zengin su kaynaklar potansiyelinin de erlendirilmesi ve gerek Giresun un, gerekse ülkemizin enerji ihtiyac n n karfl lanmas amac yla son y llarda limiz akarsular üzerinde bir dizi baraj ve hidroelektrik santrali yat r mlar yap lmaya bafllanm flt r. limizin hidroelektrik enerji potansiyelinin de erlendirilmesine yönelik, etüt ve fizibilite aflamas nda bulunan, su kullan m anlaflmalar yap lan veya projesi tamamlanarak inflas na bafllanan toplam 77 adet Hidroelektirk Santrali (HES) projemiz bulunmaktad r. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, ilin y lda 1.280,5 Mw eflde erinde olan hidroelektrik enerji potansiyelinin tümüyle realize edilerek, y ll k ortalama ortalama 4242,2 Gwh elektrik üretimi planlanmaktad r. Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan y llar na ait ekonomik ve sosyal göstergeler kullan larak yap lan 2003 y l llerin Sosyo-Ekonomik Geliflmifllik S ralamas Araflt rmas sonuçlar na göre Giresun ili, - 0,36696 endeks de eriyle ülke ortalamas n n alt nda kalarak 81 il içinde 50. s rada yer almaktad r. Yine ayn Araflt rma ya göre l, sosyo-ekonomik geliflmifllik düzeyi bak m ndan, co rafi bölge ayr m na göre 18 ilin bulundu u Karadeniz Bölgesi içinde 11. s rada, 6 ili kapsayan Do u Karadeniz Bölgesi içindeyse 4. s rada bulunmaktad r. Bu araflt rma sonuçlar da göstermektedir ki; Giresun, pek çok ekonomik ve sosyal geliflmifllik göstergesi bak m ndan Türkiye ve Bölge ortalamalar n n alt nda kalan, ekonomik ve sosyal refah düflük bir il özelli i arz etmektedir. Giresun un içinde bulundu u bu az geliflimifllik k s rdöngüsünü k rarak, sürdürülebilir bir kalk nma çizgisini yakalamas nda Avrupa Brili i nin kat l m öncesi süreçte ülkemize yönelik olarak sa lad mali yard mlar önemli bir f rsat olarak önümüzde durmaktad r. Burada, bize düflen ise bu kaynaklar n israf edilmeden en rasyonel flekilde kullan lmas n sa lamakt r. Türkiye-Avrupa Birli i Kat l m Öncesi Mali flbirli i kapsam nda, AB -Türkiye ortak finansman ile yürütülen ve Artvin, Giresun, Gümüflhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalk nma Program n n Bölgemiz ve limizdeki uygulama süreci halen devam etmektedir. Hibe niteli indeki mali yard mlardan oluflan bu Program ile bölgenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk sa lanmas, yerel giriflimlerle bölgenin geliflmesine yard mc olunmas, KOB lerin sürdürülebilir büyümesinin sa lanmas, yaflam koflullar n n ve çevre kalitesinin art r lmas amaçlanmaktad r. Yerel Kalk nma Giriflimleri, Küçük ve Orta Boy flletmeler (KOB ) ve Turizm ve Çevre Altyap s olmak üzere 3 adet hibe bilefleninden oluflan TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalk nma Program na Giresun ilinden sunulan toplam 200 adet projenin 27 adedi baflar l olarak de erlendirilerek, baflar l bulunan proje sahipleri ile hibe sözleflmeleri 30 Kas m 2007 tarihinde imzalanm flt r. Baflar l bulunan ve hibe deste i almaya hak kazanan bu projeler için AB taraf ndan Giresun iline sa lanan toplam hibe miktar ,23 Avro dur. Program kapsam nda limizde hibe almaya hak kazanan projelerden; Yerel Kalk nma bilefleni kapsam ndaki 12 adet projeye toplam ,12 Avro, KOB bilefleni kapsam ndaki 13 adet projeye toplam ,41 Avro ve Turizm ve Çevre Altyap s kapsam ndaki 2 adet projeye toplam ,70 Avro hibe deste i sa lanmaktad r.

4 4 Giresun ve AB Anadolu Sohbetleri AB Proje Komisyonu Topland Valilik AB Projeleri Koordinasyon Merkezi, baflta KOB leri rekabetçi k lmay hedefleyen Bölgesel Rekabet Edebilirlilik Operasyonel Program olmak üzere, ildeki sanayi ve ticari yöneticileri bilgilendiriyor. AB nin aday ülkelere proje karfl l sa lad kat l m öncesi mali yard mlardan Giresun un yararlanabilmesi için çal flmalar h zland r ld. Bu konuda yap lan toplant ya Vali Mustafa Taflkesen baflkanl k etti. Toplant da, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanan ve KOB leri temsil eden üst çat kurulufllar n n haz rlad projeler üzerinde duruldu. KOB leri rekabetçi k lmay hedefleyen ve k sa bir süre içinde teklif ça r lar n n yay mlanmas beklenen Bölgesel Rekabet Edebilirlilik Operasyonel Program nda, Giresun ad na ne tür projelerle baflvurulabilece i tart fl lan toplant da, Giresun ekonomisinin temel ürünü olan f nd kla ilgili projeler üzerinde yo unlafl lmas gerekti i sonucuna var ld. Toplant ya baflkanl k eden Vali Mustafa Taflkesen, AB ye aday ülkeler için aç lan mali yard mdan Giresun un önemli ölçüde yararlanmas gerekti ini belirterek, Herkes üzerine düflen görevi yapmal, bu yönde gayretli olmal y z dedi. Uygulamalar halen devam eden ve 1-2 y l içinde tamamlanmas öngörülen bu projelerimizden baflar l sonuçlar al n yor olmas, Giresun un kalk nmas için büyük bir gayret ve özveri ile yürüttü ümüz çal flmalar m za AB taraf ndan son derece önemli bir katk sa lanmas anlam na gelmektedir Helsinki Zirvesi yle bafllayan süreçte Avrupa Birli i nin Türkiye çin Kat l m Öncesi Mali Yard m Program ndan yararlanan ülkemiz için 2007 y l, AB ile mali iliflkiler bak m ndan yeni bir dönemin bafllang c olmufltur. Birlik, bu yeni dönemde dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sa lad tüm kat l m öncesi mali yard mlar Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) ad alt nda tek bir çerçevede toplam flt r. IPA mali yard mlar n n önemli alt bileflenlerinden biri olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanarak 2008 y l nda uygulamaya geçirilmesi öngörülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program (BROP), KOB a rl kl bir hibe program olarak kurumsallaflma ve geliflim aflamas nda olan ve/veya kapasite sorunlar yaflayan KOB lerimizin sürdürülebilir büyümesinin sa lanmas için büyük önem tafl maktad r. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program ile; bütün KOB lerin istifadesine yönelik olarak kurulacak ortak kullan m alanlar, ortak laboratuvarlar, bu tesislerin tefriflat vb. alanlarda, KOB leri temsil eden üst çat kurulufllar n n haz rlayaca projelere verilecek Avrupa Birli i hibe destekleriyle topyekûn KOB lerin rekabetçi k l nmas hedeflenmektedir. Giresun da imalat sanayine yönelik iflletmelerin büyük bir ço unlu u il ekonomisinin temel ürünü olan f nd n k r lmas ve mamûl olarak ifllenmesi alan nda faaliyette bulunduklar ndan, BROP a yönelik olarak ilimizde haz rlanacak olan projelerde özellikle f nd k konusu üzerinde yo unlafl lmas n n yerinde olaca düflünülmektedir. Bu çerçevede F nd k Laboratuvar, F nd k E itim Merkezi, F nd k Müzesi gibi, f nd k ifliyle u raflan KOB lerimizin ortak kullan m na ve istifadesine yönelik tesisler kurulmas, limizde öncelikle üzerinde durulmas gereken proje konular olarak belirlenmifltir. Bu ve benzeri konulardaki proje haz rl k çal flmalar n yürütmek üzere de ilimizde bulunan kamu kurum ve kurulufllar n n temsilcilerinden oluflan 5 kiflilik bir Proje Haz rlama Komisyonu kurulmufltur. Teklif ça r lar n n duyurulmas n bekledi imiz Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program, TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalk nma Program ndan sonra Bölgemize ve limize önemli oranda AB hibe deste inin sa lanaca ikinci büyük Hibe Program olacakt r. limizin bu programdan hak etti i flekilde yararlanmas için çal flmalar m za devam etmekteyiz. Avrupa Birli i ne yönelik olarak Giresun da yürütmekte oldu umuz çal flmalarda iki faktörü, özellikle göz önünde bulundurmaktay z: Bunlardan biri Kat l mc l k, di eri ise Sürdürülebilir Kalk nma d r. Projelerin haz rlanma sürecinden, uygulanmas ve izleme-de erlendirmesine kadar tüm aflamalar nda projeden faydalanan tüm taraflar n kat l m n n sa lanmas, projelerin baflar s için en önemli faktördür. Di er taraftan kalk nma hamlelerimizin, sahip oldu umuz do al kaynaklar yok etmeden, gelecek nesillerin de ihtiyaçlar n n karfl lanmas na ve kalk nmas na imkân sunacak flekilde planlanmas ve uygulanmas, yani Sürdürülebilir Kalk nma n n sa lanmas da son derece önemlidir. Bu amaçla, Valili imiz bünyesinde kurmufl oldu umuz Avrupa Birli i Projeleri Koordinasyon Merkezi ile Avrupa Birli i hibe programlar ve Avrupa Birli i projeleri konusunda il genelinde bir fark ndal k yaratmay ve Avrupa Birli i nin sa lad mali yard mlardan azami ölçüde istifade edebilmeyi hedeflemekteyiz. * Giresun Valisi AB E itim ve Gençlik Programlar na Yo un lgi Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar ndan okul öncesi e itim, ilk ve ortaö retimi kapsayan Comenius ve mesleki e itimi kapsayan Leonardo Da Vinci program na baflvurular n Türkiye genelinde büyük art fl gösterdi i belirtildi. AB E itim ve Gençlik Programlar na baflvuran okul say s n n her geçen gün katlanarak artt, örne in geçen y l Comenius program ndan yararlanmak için proje üreterek ajansa baflvuran okul say s n n Türkiye genelinde 747 den 1327 ye ç kt n belirtildi. Comenius Program kapsam nda ö renci, okul yöneticileri ve ö retmenler olmak üzere y l içerisinde tahminen 3 bin 500 kifli yurtd fl na gitti. En fazla baflvuru yapan iller s ralamas flöyle: Ankara, stanbul, Isparta, zmir, Kütahya, K r kkale, Ad yaman ve Antalya. Her seviyedeki e itim kurulufllar, üniversiteler, araflt rma merkezleri, enstitüler, el sanatlar yla ilgili sanayi kurulufllar, iflletmeler, KOB ler, ticaret ve sanayi odalar, gönüllü ve sivil toplum kurulufllar n n kat labildi i Leonardo Da Vinci (LDV) program na yap lan baflvurularda da büyük bir art fl yafland n, geçen y l bin 800 projenin müracaat etti i programa, bir y l aradan sonra 2 bin 500 baflvurunun oldu u bildirildi. LDV ile mesleki e itim sistemi ve uygulamalar ndaki kalitenin art r lmas hedefleniyor. Binlerce kiflinin Avrupa da e itim görmesine olanak sa layan bu programlara hala inanmayan, hatta program n fark na bile varmayan illerimiz bulunuyordu. Ulusal Ajans bu nedenle tüm Türkiye yi dolafl p programlar hakk nda ayr nt l bilgiler verdi ve baflvurular n artmas nda etkili oldu. Giresun Üniversitesi ve Erasmus Program Giresun Üniversitesi, geçti imiz y l n haziran ay nda bafllatt Erasmus Program ile ilgili çal flmalar kapsam nda, ilk de iflim program na idari personeli ile bafllad. Giresun Üniversitesi Bilgi fllem Daire Baflkan Do an Tunç ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkan fiükrü Konanç, 2-6 May s tarihlerinde Macaristan Elte Üniversitesinde, iki dairenin çal flma alanlar n yans tan incelemelerde bulundu. Eylül ay ndan sonra ise, Macaristan Elte Üniversitesi nden iki yetkili incelemelerde bulunmak üzere Giresun Üniversitesini ziyaret edecek. Erasmus Program Nedir? Erasmus program, Avrupal yüksekö retim kurumlar n n birbirleri ile iflbirli i yapmalar n teflvik etmeye yönelik bir Avrupa Birli i program d r. Yüksekö retim kurumlar n n birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; k sa süreli ö renci ve personel de iflimi yapabilmeleri için karfl l ks z mali destek sa lamaktad r. Bunun yan s ra yüksekö retim sistemini ifl dünyas n n gereksinimlerine uygun olarak gelifltirmek ve üniversite mezunlar n n ifl dünyas nda istihdam edilebilirli ini artt rmak amac yla yüksekö retim kurumlar ile çal flma çevreleri aras ndaki iliflkilerin ve iflbirli inin artt r lmas n da teflvik etmektedir. Mali destek sa lanan Erasmus faaliyetleri flöyledir: Ö renci Hareketlili i - Ö renim hareketlili i - Staj hareketlili i Personel Hareketlili i - Ders verme hareketlili i - Personel e itimi hareketlili i Hareketlili in Organizasyonu Erasmus Yo un Dil Kurslar

5 Giresun ve AB 5 Eurobarometre Türkiye Raporu Aç kland : Türkiye Karamsarlafl yor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan haz rlanan Eurobarometre Türkiye - Bahar 2008 raporunun haz rlanmas için yap lan araflt rma, 2008 y l n n ilk yar s itibariyle Türkiye kamuoyunun Avrupa Birli i ne bak fl n genel hatlar yla ortaya koymay hedefliyor. Türkiye çap nda 1003 kifliyle yüz yüz görüflme sonucu yap lan çal flma 29 Mart - 27 Nisan 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. ülkelerindeki ekonomik durumun AB ortalamas ndan iyi oldu unu düflünenler ancak %14 düzeyindedir. Oysa AB genelinde bu oran %35 düzeyindedir. Benzer de erlendirmeler geçinme masraflar, enerji fiyatlar ve genel yaflam kalitesi için de gözlenmektedir. Türkiye de fller Nas l lerliyor? Türkiye de ifller nas l gidiyor sorusu soruldu unda, görüflülenlerin %72 si Türkiye de ifllerin olumsuz yönde ilerledi ini belirtmifltir. Önceki y l yap lan anketlerle mukayese edildi inde, hem AB de hem de Türkiye de bu konuya iliflkin olarak belirtilen olumlu düflüncelerin belirgin ölçüde azald görülmüfltür. Kurumlara Güven Gerek AB genelinde gerek Türkiye de en güvenilir kurum ordudur. Orduya duyulan güven Danimarka da %83, Finlandiya da %93 iken, Türkiye de %82 düzeyindedir. AB nin kamuoyu araflt rma kurumu Eurobarometre nin y lda iki kez yapt ve bahar ve güz dönemi raporlar denen kamuoyu araflt rmalar, üye ve aday ülke halklar n n yaflam koflullar, ülkenin temel sorunlar, ekonomileri, beklentileri, kurumlara duyulan güven gibi konular n yan s ra, AB hakk ndaki görüflleri de ele al yor. Geçti imiz günlerde aç klanan Bahar 2008 Ulusal Rapor u, Türk halk n n önceki dönemlere oranla mevcut duruma yönelik tespitlerinde ve gelece e iliflkin beklentilerinde daha karamsar bir tablo çizdi ini ortaya koyuyor. Hayattan Memnuniyet Bahar 2007 de hayat ndan memnun olanlar n oran %76 ile Türkiye de en yüksek düzeye ulaflm fl iken, bu oran Güz 2007 de %70 oran na düflmüfltür. Bahar 2008 e gelindi inde ise bu düzey %59 a gerilemifl, hayat ndan memnun olmayanlar n oran da %38 i bulmufltur. Gelecek 12 Aya Yönelik Beklentiler Son dönemde yap lan Eurobarometre anketleri Türkiye kamuoyunun gelecek 12 aydaki mali ve ekonomik geliflmelere yönelik beklentiler aç s ndan AB kamuoyuna nazaran daha iyimser oldu unu ortaya koymufltu. Ancak, Bahar 2008 e gelindi inde toplumun iyimserli ini yitirmifl oldu u görüldü. Bahar 2008 de örneklemin ancak %25 i genel olarak hayatlar n n daha iyi olaca n beklerken AB üyeleri için bu oran %32 dir. Türkiye de sadece %14 lük bir kesim gelecek 12 ay boyunca ülkedeki ekonomik durumun iyileflece i görüflünde iken, AB genelinde bu beklenti %16 düzeyindedir. Güz 2007 de Türkiye de istihdam koflullar n n kötüye gidece ini düflünenlerin oran %30 a gerilemifl görünmekteydi. Ancak, Bahar 2008 de bu kötümser beklentiler iki kat ndan fazla artarak %66 ya yükseldi. AB genelinde ise ifl ve çal flma koflullar hakk nda sergilenen kötümser beklentiler %39 a ulaflm flt r. Ülke Durumunun Karfl laflt rmal De erlendirmesi Türk kamuoyundan ülkedeki koflullar Avrupa ülkeleri ortalamas ile mukayese ederek de erlendirmeleri istendi i zaman iyimser olmad klar görülmüfltür. Örne in, Türkiye de yaz l bas n, radyo ve TV kanallar na olan güven düzeyi AB genelinin alt nda kalmaktad r. Türkiye de siyasi kurumlara olan güven AB genelinden yüksek görünmektedir. Ancak geçmiflle mukayese edildi inde siyasi partilere, hükümete ve Parlamento ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne duyulan güvende belirgin düflüfl vard r. Adalet ve yarg sistemine olan güven Türkiye de %60 ile AB genelinden yaklafl k %14 puan daha yüksektir. AB ye olan güven Türkiye de (%31) AB Üye Devletlerinden (%50) daha düflük seviyededir. Ülkenin En Önemli Sorunlar Ülkenin en önemli iki sorunu soruldu u zaman AB Üye Devletleri ile Türkiye aras nda farkl l klar gözlenmifltir. Türk kamuoyuna göre en önemli iki sorun terör ve iflsizlik iken, bunu ekonomik koflullar, suç, enflasyon ve e itim izlemifltir. Geçen y ldan bu yana en önemli sorunlar de iflmemifl olsa da, kamuoyu gözünde terör daha az dikkat çekmektedir. Güz 2007 de %77 terörü en önemli iki sorun aras na koyarken Bahar 2008 de bu oran ancak %44 tür. flsizli in ülkenin en önemli iki sorunundan birisi olarak tafl d önemde belirgin bir de ifliklik meydana gelmez iken, enflasyon ve ekonomik koflullar n kamuoyu gözündeki önemi artm fl ve Bahar 2008 de ekonomik durum Türk kamuoyunun gözünde en önemli öncelik haline gelmifltir. Türk Kamuoyunun Üyelik Hakk nda Görüflleri Üyeli in olumlu olaca n düflünenlerin oran ndaki 2004 y l ndan bu yana devam eden düflüflün Bahar 2008 de sona erdi i ve yaklafl k %49 oran nda kald görülmektedir. Fakat Türkiye kamuoyunun %58 i (Bahar 2007 de %82) AB ye üyeli in Türkiye için faydal olaca n belirtmifltir. Türk kamuoyunun %49 u için (bahar 2007 de %48) AB nin genel imaj pozitiftir. Türkiye de AB ye üyeli in olumsuz bir fley oldu unu düflünenlerin büyük bir k sm bunun için net bir sebep belirtmemekte fakat genel olarak AB ye karfl olduklar n ifade etmektedir. (%30). Öte yandan AB ye üye ülkelerde bu soruya verilen bafll ca cevaplar öncelikle AB de halk n karar alma mekanizmas nda yeterince etkili olmamas ve üyeli in iflle ilgili geleceklerini tehlikeye atmas belirtilmifltir. AB nin Genel Yap s Hakk nda Fark ndal k Kurumlar n isimlerini duymuflluk düzeyinde de olsa Türkiye de %60 veya üzerinde bir kitlenin kurumlar n isimlerini duymuflluklar vard r. Fakat bu oran AB ye üye ülkelerdekilerin gerisinde kalmaktad r. Ayn kurumlar n AB için ne derecede rol oynad klar soruldu unda düflük oranda bir grubun bu kurumlar n AB genelinde önemli bir rol oynad n söyledi i gözlemlenmifltir. AB hakk nda objektif bilgi saptamaya çal fl lan sorular soruldu unda görüflülenlerin yaln zca yar s bu sorulara cevap vermifl ve toplam cevap verenlerin de yaln zca yaklafl k %24 ü do ru cevaplar verebilmifltir. Bu oran üye ülkelerde AB hakk ndaki objectif bilgi düzeyinin oldukça alt ndad r. Avrupa Kurumlar na Güven AB hakk nda objektif ve subjektif bilgi düzeyinin düflüklü ü, Avrupa kurumlar n n AB iflleyiflinde pek önemli olmad klar n n düflünülmesinin yan s ra kamuoyunun AB kurumlar na güvenme e iliminin de düflük oldu u görülmektedir. Tüm kurumlar için güven düzeyi AB genelinin yar s ya da daha az na karfl l k gelmektedir. Avrupa Ekonomisinin Karfl laflt rmal De erlendirmesi Japon, Çin ve Amerikan ekonomilerine karfl AB ekonomik performans n n karfl laflt r lmas konusunda Türkiye de AB de farkl görüfller ortaya ç kmaktad r. AB ve Türkiye kamuoylar yaln zca Avrupa ekonomisinin ABD ekonomisine göre daha iyi bir performans gösterdi i konusunda hem fikir görünmektedir. Di er karfl laflt rmalarda ise Türkiye ve Avrupa perspektifleri farkl l k göstermektedir. Japonya ve Çin le karfl laflt r ld nda Türkiye deki kamuoyu AB nin daha iyi bir performans sergiledi ini fakat di erlerinin daha iyi durumda oldu unu düflünmektedir. AB nin Gelece i ve Geniflleme Üye devletlerinde AB nin geniflleme süreci %47 den az bir oranda desteklenirken bu oran Türkiye de %52 dir. AB ye Üye Ülkelerdeki kamuoylar nda Türkiye nin üyeli i yaln zca %31 oran nda desteklenmektedir. Bu oranla Türkiye di er potansiyel üyeler aras nda AB üyeli i için en düflük deste i alan ülkedir. Avusturya da Türkiye nin üyeli ine destek yaln zca %7 Almanya da ise %16 d r. Türkiye nin AB üyelik flartlar n tam olarak yerine getirmesi halinde Türkiye nin üyeli ini destekler misiniz fleklinde soruldu undaysa AB genelinde Türkiye nin üyeli ine verilen destek %45 e yükselmektedir. AB de ve Ulusal Düzeyde fieffafl k Türkiye kamuoyu, AB üye ülkelerine nazaran kendi ülkelerindeki kamu yönetiminden daha az memnundur ve fleffal a daha az önem vermektedir. fieffal k konusuna verilen önem Avrupa ile k yasland nda Türkiye de daha düflüktür. Gerek Türkiye de gerekse AB genelinde AB kurumlar kendi ulusal kamu yönetimlerinden daha fleffaf bulmaktad rlar. AB ve Küreselleflme Hakk nda De erlendirmeler Küreselleflme hakk nda de erlendirmelerde Türkiye de elde edilen cevaplarda göze çarpan bir örüntü bu sorularda bilmiyor cevaplar n n yüksek oranlar buluyor olmas d r. Bu de erlendirmelerde küreselleflme hakk nda verilen pozitif denilebilecek iddialara kat lma oran Türkiye de AB genelinden her zaman daha düflüktür. Negatif önermelere kat lma oran ise her seferinde AB genelinden yüksek de ildir. Executive%20summary.doc

6 6 Giresun ve AB Anadolu Sohbetleri Türkiye AB ye Art k Daha Yak n AB ve Türkiye Çevre çin Elele yi Laboratuar Uygulamalar ( LU) sayesinde kimyasal madde güvenli inde Türkiye AB ye uyum sa l yor. Avrupa Birli i kurallar yla uyum sa lamak üzere, yi Laboratuar Uygulamalar ( LU) ad verilen ve ilaçlar, kozmetikler, tar m ilaçlar, haflere ilaçlar, sanayi kimyasallar gibi sektörlerde deney süreçlerini düzenleyen bir dizi prensip Türkiye de hayata geçiriliyor. Deney verilerinin kalite ve güvenilirli inin iyilefltirilmesi tüketicinin sa l na ve güvenli ine katk da bulunacak. Türkiye AB ve OECD de test sonuçlar n n karfl l kl tan nmas ndan faydalanacak. Bu da Türk ürünlerinin AB pazar na giriflini kolaylaflt racak. AB, bu amaçla, kat l m öncesi fonlardan yi Laboratuar Uygulamalar konusunda Türkiye ve Slovakya n n ortakl nda 2 y l süresince gerçeklefltirilen bir efllefltirme projesine 1,500,000 Avro tutar nda destek sa lam flt. Proje baflar yla tamamland. Proje konudan sorumlu üç bakanl a - Sa l k Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl Tar m ve Köyiflleri Bakanl - Ankara daki Refik Saydam H fz s hha Merkezi eflgüdümünde önemli bir bilgi aktar m sa lad ve Türk Akreditasyon Kurumu alt nda bir LU zleme Otoritesi nin kurulmas n n önünü açt. GLP Efllefltirme Projesi Türkiye nin kalite altyap s n n güçlendirilmesinde önemli bir ad m teflkil ediyor. Proje alt nda mevzuat incelemesi, dan flmanl k, seminerler, atölye çal flmalar, çal flma ziyaretleri, uygulamal e itim faaliyetleri gibi ihtisaslaflm fl faaliyetler yürütüldü. Çeflitli kamu kurumlar ndan, üniversitelerden, sektör derneklerinden ve özel sektörden 800 kadar kifli bu faaliyetlere kat ld. Yaklafl k 300 kifli LU konusunda yo un biçimde e itildi. Refik Saydam H fz s hha Merkezi nin 3 laboratuvar, Pendik Veteriner Kontrol ve Araflt rma Enstitüsü nün 2 laboratuvar LU sitemini uygulayacak teknik kapasiteye ulaflt. On bir LU denetçisi AB ye üye ülkelerdeki uygulamal programlarda ve Türkiye de e itildi. Proje Slovak Standartlar, Metroloji ve Deney Kurumu iflbirli inde uyguland. LU Nedir? yi Laboratuar Uygulamalar ( LU) Prensipleri, klinik çal flmalar d fl ndaki sa l k ve çevre güvenli i çal flmalar n n planlanmas, yap lmas, izlenmesi, kaydedilmesi, arflivlenmesi ve rapor edilmesi flartlar ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemi kural ve kriterlerini belirler. LU kurallar, kimyasal testlerin insan ve çevre sa l n n korunmas ile ilgili de erlendirilmesi aflamas nda karfl l kl tan nmas n kolaylaflt rmak ve di er alanlarda kaliteli ve geçerli test verilerinin elde edilmesini sa lamak için gelifltirildi. Yetkili makamlar taraf ndan LU kurallar na göre elde edilen test verilerinin karfl l kl olarak tan nmas testlerin tekrar tekrar yap lmas gere ini ortadan kald r r, hayvan haklar n korur, flirket ve devlet harcamalar n azalt r. Daha da önemlisi, LU ortak kurallar, insan ve çevre sa l n n korunmas na hizmet ederken bilgi al flveriflini ve ticarette gümrük birli ini sa lar. LU kurallar OECD çerçevesinde ilk kez 1981 de yay nlanm flt r. Daha sonra özellikle izleme uygunlu u ve denetleme ile ilgili konuya iliflkin bir seri doküman haz rlanm flt r. AB düzeyinde, LU sistemi iki temel direktif ile uygulanmaktad r. LU hakk nda daha fazla bilgi: /index_en.htm 4381_1_1_1_1_1,00.html Kaynak: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini, çevrenin Avrupa Birli i nin en önem verdi i konulardan birisi oldu unu belirtti. Ege bölgesinde bulunan Ayd n iline yapt ziyarette Türkiye de Su Sektörünün Kapasitesinin Gelifltirilmesine Destek efllefltirme projesi çerçevesinde gerçeklefltirilen Büyük Menderes Nehir havzas n n rehabilitasyonu ve yönetimi plan ve Kufladas, Davutlar, Güzelçaml ve Söke yörelerinde bölgesel kat at k yönetimi ar tma tesisi inflaat n yerinde inceleyen Büyükelçi Pierini, Kat l m öncesi programlar arac l yla Türk vatandafllar n n yaflam standartlar n yükseltmeye çal fl yoruz dedi. Büyükelçi Pierini çiftçiler, bal kç lar, STK lar, belediyeler ve hükümet organlar n n Büyük Menderes Nehri için bütünlefltirilmifl bir su yönetimi haz rlanmas nda yak n bir iflbirli i içinde çal flmas gerekti ini vurgulayarak Avrupa da da benzeri sorunlar yaflad k ancak bir çözüm yolu oldu unu deneyimlerimizle ö rendik dedi. AB programlar ndan yararlanmak üzere fikir almak için Kufladas Bölgesel Kat At k Yönetimi Projesi hakk nda ayr nt l bilgi için: gram_bilgileri,programprojemerge.html?mode=5&p id=36 Avrupa Vatandafllar Çevreye Duyarl Avrupal lar n çevreye yönelik tutumlar üzerine yap lan Eurobarometre yay nland. Çevre Genel Müdürlü ü giriflimiyle yap lan, Avrupal lar n çevre hakk ndaki düflünce, tutum ve davran fllar n araflt ran Eurobarometre anketi yay nland. Bu özel Eurobarometre anketi için, 27 AB Üye Ülkesi nde, yaklafl k kifliyle kendi dillerinde görüflmeler yap ld. Bu araflt rma sonuçlar na göre Avrupal vatandafllar, çevreye önemli ölçüde de er veriyor ve çevrenin yaflamlar ndaki artan rolünün giderek fark na var yorlar. Avrupal lar n % 96 s çevreyi koruman n kendileri için önemli oldu unu söylüyor. Sonuçlar gösteriyor ki; Avrupa vatandafllar n n üçte ikisi, çevre korunmas söz konusu iken kararlar n AB düzeyinde al nmas n tercih ediyor ve % 86 s kendilerini ülkelerinde, birer birey olarak çevreyi korumada rol oynad n düflünüyor. Özel Eurobarometre anketine eriflmek için: es/ebs/ebs_295_en.pdf Daha ayr nt l bilgi için : Kaynak: AB Çal flmalar Master Program mkân 84 Türk e Jean Monnet Bursu AB ye kat l m sürecinde Türkiye nin AB mevzuat alan ndaki nitelikli insan kaynaklar n desteklemeyi amaçlayan Jean Monnet program kapsam nda Akademik Y l için 84 kifliye burs verildi. Program için AB fonlar ndan ayr lan miktar 2.55 milyon Avro dur. Jean Monnet De erlendirme Komitesi taraf ndan seçilen bursiyerler çal flmalar n, AB ye kat l m ve topluluk müktesebat n n mallar n serbest dolafl m, tar m ve k rsal kalk nma, enerji, adalet ve temel haklar gibi alanlar nda yapacaklar akademik y l için bursiyerlerin temsil ettikleri alanlar n sektörel da l m : Özel Sektör %6 Üniversite %39 Kamu Sektörü %39 Jean Monnet Burs Program kapsam nda 1989 y l ndan bu yana 20 milyon Euro nun üzerinde bir kaynak kullan ld. Bu kapsamda 900 ün üzerinde yeni mezun, kamu ve özel sektör çal flan Avrupa Birli i nde akademik çal flma ve araflt rmalar gerçeklefltirdi. Bu program, kat l mc lar n gerek kiflisel gerek de mesleki geliflimlerini olumlu yönde etkilemekte, ayr ca Türkiye deki kurumlar n, Avrupa mevzuat n uygulama yönündeki idari kapasitelerinin de güçlendirilmesine katk sa lamaktad r. Jean Monnet Burs Program, Avrupa Komisyonu nun Türkiye ile AB Üyesi Ülkelerdeki sivil toplumun karfl l kl olarak birbirlerini daha iyi tan mas n hedefleyen Sivil Toplum Diyalo u girifliminin bir parças d r. Daha fazla bilgi için: ve Online Avrupa Akademisi (EOA), genç profesyonellere AB çal flmalar için lisansüstü program imkan sunuyor. Uluslararas Avrupa E itim Merkezi (CIFE) ve Köln Üniversitesi Siyasi Bilimler Jean Monnet Kürsüsü nün iflbirli iyle düzenlenen Online Avrupa Akademisi, Avrupa bütünleflme sürecindeki son geliflmeler, politika alanlar ve usüllerine güncel bir anlay fl sunuyor. EOA; Berlin, Brüksel, Budapeflte ve Roma da yo unlaflt r lm fl bir yüz yüze e itim dönemi ve e-ö renme ile Avrupa bütünleflmesi alan nda çal flan veya bu alana ilgisi olan genç profesyonellere, üniversite mezunlar na ve genç memurlara ideal bir e itim ve ek nitelik edinme imkân sunuyor. Baflvurular için son tarih 5 Eylül EOA broflürüne eriflmek için: MA%20in%20EU%20Studies%20Online pdf Daha fazla bilgi için: Veya Programlar n Yöneticisi Helgard Fröhlich ile iletiflime geçiniz: Tel: , Kaynak:

7 Giresun ve AB 7 Gençler 2057 Avrupas n Poster ve Müzikle Anlat yor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan desteklenen Kültürel letiflim: Resim ve Müzik yoluyla Aktif Avrupa Vatandafll Projesi kapsam nda Türkiye, Almanya ve Yunanistan dan gençler, 2057 Avrupas na iliflkin düflüncelerini poster ve müzik arac l yla ifade ettiler. Bu üç ülkeden gençlerin, sanat n evrenselli i kapsam nda dostluk, dayan flma ve sanat sevgisi kazanmalar n n hedeflendi i proje, Türkiye den Pera Güzel Sanatlar Mezunlar Kültür ve Dayan flma Derne i, Almanya dan ESTA Bildungswerk GmbH ve Yunanistan dan Mewcat n iflbirli i ile yürütülüyor. Proje kapsam nda düzenlenen yar flmalarda dereceye giren en iyi 15 eser, Türkiye de stanbul ve Rize-Çaml hemflin de, Almanya Duisburg da ve Yunanistan n Milos Adas nda sergilenecek. Türkiye deki sergiler; stanbul da Pera Sanat Galerisi nde 4 A ustos 2008 Pazartesi 17:30 da gerçeklefltirildi. Bir kokteyl ile bafllayan aç l fla ödül almaya hak kazanan Yunan ve Alman gençler de kat ld. Türkiye den ödüle lay k görülen Ilg n Çaylak (Ankara), Ozan Sar bo a (Kayseri), Mehmet Kalfe (Kayseri), Sevgi Tüzel ( zmir) ve Polat Sertbulut ( stanbul), ödül olarak kazand klar Almanya gezisinde Almanya da yaflayan Türk ve Alman gençleriyle kültürel paylafl mda bulunma flans da elde ettiler. stanbul Sergisi: 4-17 A ustos 2008, Pera Sanat Galerisi Rize-Çaml hemflin Sergisi: A ustos 2008, Atatürk Merkez lkö retim Okulu Sergiler hakk nda bilgi için: Resim ve Müzik Yolukla Aktif Avrupa Vatandafll Projesi: Babacan: AB için Dü meye Bas yoruz AB süreci için "dü meye basacaklar n " söyleyen D fliflleri Bakan Ali Babacan, "Önümüzdeki dönemde TBMM yi yo un bir faaliyet bekliyor" dedi ve 4 y ll k reform takvimini içeren Ulusal Program n ayr nt lar n aç klad. Babacan, k sa ve orta vadeli reformlar belirleyen Ulusal Program n, temmuz ay nda haz r olmas na karfl n Anayasa Mahkemesi karar n n beklenmesini, "Bunun siyasi sahiplenmesinin önemli olaca n düflündü ümüz için beklettik" diye aç klad. Standartlar Yükseltmeliyiz AB standartlar n an msatan Babacan, Türk demokrasisinin AB standartlar na yükseltilmesi için flu mesajlar verdi: "Demokrasinin iflleyifli, temel hak ve özgürlükler konusundaki uygulamalar, hukukun üstünlü ü ilkesi. (...) AB buralarda bir standart getiriyor. E er AB sürecine devam edeceksek art k dural m deme lüksümüz yok. Bizim demokrasimiz böyle, biz böyle bir demokrasi ile devam Kaynak: edelim. Türkiye nin özel flartlar vard r deyip kestirme flans m z yok. Türk demokrasisini AB standartlar na yükseltinceye kadar u raflmak gerekiyor. Aksi takdirde bu sürekli masaya konacakt r ve üye olmam z engelleyecektir." Sivil Toplum Diyalogu Bafll yor Babacan, AB ile Türkiye aras nda ilk defa Müzakere Çerçeve Belgesi nde belirtilen Sivil Toplum Diyalo u nun da Eylül bafl nda aç klanaca n duyurdu: "120 kadar sivil toplum projesinin ad kondu, 20 milyon euro luk AB kayna tahsis edildi. fiimdi 40 kadar belediye, 30 üniversite, 25 meslek örgütü, 25 gençlik odakl örgüt muhataplar yla birlikte çal flacak." "Barselona süreci: Akdeniz için Birlik Giriflimi Bafllat ld 13 Temmuz da düzenlenen Paris Zirvesi nde Akdeniz için ortak bir deklarasyon kabul edildi. Deklarasyona göre liderler y lda iki kez, bir siyasi deklarasyon ve seçilmifl somut bölgesel projeler listesi ile sonuçlanacak zirveler düzenleme konusunda anlaflt lar. Avrupa-Akdeniz Parlementerler Asamblesi (EMPA) giriflimin yasal parlamenter ifadesi olacak ve Euro-Med Kültürlearas Diyalog çin Anna Lindh Vakf da giriflimin kültürel boyutuna katk da bulunacakt r. Devlet ve Hükümet baflkanlar bir eflbaflkanl k sistemi oluflturulmas ve ortak bir sekreterya kurulmas konusunda anlaflt lar. Efl-baflkanlar n biri AB, di eri de AB üyesi olmayan ülkelerden seçilecek. Arap ülkeleri de bu toplant lara davet edilecektir. D fliflleri Bakanlar, zirvenin kas m ay nda gerçeklefltirilecek gelecek toplant s nda, giriflimin kurumsal yap s n n oluflturulma flekillerini tamamlayacaklar. Giriflimin yeni yap lar 2008 y l sona ermeden tamamen ifller hale getirilecektir. Ortak Deklarasyona göre öncelikli alanlar ve giriflimler belirlendi. Oluflturulacak Sekreterya ya da afla da belirtilen bu giriflimleri detayland rma yetkisi verildi: Akdeniz in kirlilikten ar nd r lmas Deniz ve kara anayollar Sivil savunma Alternatif enerjiler: Akdeniz Günefl Enerjisi Plan Yüksek ö renim ve araflt rma, Avrupa-Akdeniz Üniversitesi Akdeniz fl Gelifltirme Giriflimi Terörizm ve göç gibi di er önemli konulara da gönderme yap lm flt r. Bilgi için: si,barcelona.html ood/regionalcooperation/documents/infonotes_enpisouth_reg ional_cooperation_en.pdf Fransa AB Dönem Baflkanl n Devrald 1 Temmuz 2008 itibariyle Fransa, AB Dönem Baflkanl n Slovenya dan devrald. rlanda da halk n Lizbon Anlaflmas na Hay r demesinin getirdi i zorluklar, Fransa dönem baflkanl n zora soktu. Fransa, alt ayl k dönem baflkanl süresince, rlanda daki referandum sonucunun ortaya koydu u belirsizlikleri, AB Komisyonu ile ortaklafla çal flarak aflmaya çal flacak. Petrol fiyatlar ndaki art fl yüzünden çiftçiler ve bal kç lar n sürekli protestosuyla karfl laflan ve kamu sektöründe yapmak istedi i reformlar nedeniyle memurlar n tepkisini çeken Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, iç sorunlar n yan nda AB nin sorunlar yla da bo uflacak. Fransa, dönem baflkanl s ras nda, küresel s nma ve göçle ilgili sorunlara öncelik vermeyi hedefliyor ve 2008 sonuna kadar küresel s nma konusunda bir anlaflma sa lanmas n umuyor. AB nin ba ms z bir enerji politikas oluflturmas da Fransa n n öncelikleri aras nda. Fransa, Avrupa n n enerji alan nda ba ms zl için haz rlad bir projeyi Brüksel de AB Komisyonu na sunmufltu. Frans z yetkililer, mali piyasalar ve borsada fleffafl n sa lanmas n, yine önem verecekleri konular aras nda gösteriyor. Kaçak göç ve siyasi mülteci haklar konusunu da öncelikler aras nda gören Fransa, bu alanda birlik içinde bir sözleflmenin haz rlanmas ndan yana. Fransa, özellikle s n rlar n kontrolüne önem verilmesini istiyor. Kaynak: Ve Türkiye... Üst düzey Frans z yetkililer, yapt klar aç klamalarda, Türkiye nin tam üyeli ine karfl ç ksalar bile, tam üyelik müzakerelerini engellemeyecekleri sözünü verdi. Türkiye nin AB ile tam üyelik müzakerelerinde, sermayenin serbest dolafl m, enerji ve e itim ile kültür konulu 3 fasl n daha Fransa n n dönem baflkanl s ras nda aç lmas bekleniyor. stihdam ve sosyal politikalar ile ilgili fasl n aç lmas n n da gündeme gelebilece i belirtiliyor. Fransa; daha önce, do rudan AB üyeli ine ça r flt rd için, ortak mali ve ekonomik politikalar içeren befl fasl n aç lmas n veto etmiflti. Fransa da Türkiye nin tam üyeli ine karfl ç kanlar n dönem baflkanl boyunca bu üç fasl n aç lmas n engellemek için lobi yapmalar bekleniyor. Hükümetin meclise sundu u ve AB ye üye olacak ülkeler için do rudan referanduma gidilmesini öngören anayasa de iflikli i paketi milletvekillerinin engellemesiyle karfl laflm flt. Meclisin, AB nin nüfusundan yüzde 5 daha fazla nüfusa sahip ülkeler do rudan referanduma gidilmesini öngören teklifini Senato geçen hafta reddetmiflti. Meclis ile Senato aras ndaki istiflare komisyonu, anayasa de iflikli inin son halinin belirlenmesi için bu hafta içinde bir araya gelecek. Fransa Dönem Baflkanl n n çal flma program hakk nda daha fazla bilgi için: grammepfue/programme_en.pdf

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr Sorumlu Olunan Müzakere Fasılları Sosyal, Bölgesel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı