Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da"

Transkript

1 Giresun 22 A ustos 2008 Sürdürülebilir Kalk nma ve Giresun Sayfa 3 te Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da Küçük flletmeler için Yeni Kredi Program Sayfa 21 de Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te Arz Fazlas na Sektörel Yaklafl m Sayfa 28 de Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da

2 2 Giresun ve Garanti Anadolu Sohbetleri Anadolu Sohbetleri Türkiye - Avrupa Birli i liflkilerinde Son Geliflmeler GARANT : KOB lerin En Çok Kredi Veren Bankas Garanti Bankası olarak organik büyümemizi güçlü bir flekilde sürdürüyor, bölgesel banka olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisine sa ladı ımız yaklaflık 63 milyar YTL lik finansman deste iyle, Türkiye nin en çok kredi veren bankasıyız de uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ra men, 61 yıllık bankacılık tarihimizin en baflarılı sonuçlarını elde ettik de de yine küresel dalgalanmalara ra men güçlü büyümemizi sürdürdük. Kaliteden ödün vermeksizin yakaladı ımız yüksek büyüme ve hizmet performansımız, yalnızca müflterilerimiz tarafından de il, dünyanın en önemli finans dergilerinden Euromoney tarafından da bir kez daha takdirle karflılanarak Mükemmelik Ödülü ne layık görüldük ve 9. kez Türkiye nin En yi Bankası seçildik. Koflullar ne olursa olsun, somut verilere dayalı öngörülerimizin ıflı ında sa lam (duruflumuzu koruyarak) büyüme hedefimize do ru ilerliyoruz. KOB lerimizin de aynı kararlılıkla sa lam bir flekilde durarak yollarına devam etti ini görüyoruz. Nasıl bir mücadele verdiklerini, ihtiyaçlarını, gelece e bakıfllarını, öngörülerini ve beklentilerini yakından takip ediyor ve biliyoruz. Ekonominin gerçek itici gücü olarak gördü ümüz KOB lerimiz için, koflullar ne olursa olsun güçlü olmak ve sa lam durmak, vizyon, bilgi ve do ru finansman a sahip olmaktan geçiyor. Bu nedenle, 11 yıl önce yalnız KOB lere odaklanacak uzman bir iflkolu oluflturan ilk özel Türk bankası olarak, iflletmelere yönelik tüm hizmetlerimizi, onların vizyon, bilgi ve do ru finansman a sahip olmalarına yardımcı olmak üzerine kurduk. Tüm hizmetlerimizde oldu u gibi KOB Bankacılı ı alanında da, somut verilere dayalı arafltırmayı ve iflletmelerimizle her zaman sahada yan yana olmayı, yaflam biçimi haline getirdik. Bugün, giriflimcilere, tamamen KOB alanında uzmanlaflmıfl ü aflkın uzmanımızla hizmet veriyoruz. Bir yandan KOB lerin finansmana ve finansal yönetime dayalı ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, bunlara uygun ürün ve hizmet gelifltiriyor, bir yandan da giriflimcilerin gelece i daha net görmesini sa layacak bilgilerin toplanması, analizi ve paylaflılmasıyla ilgili konferans, seminer, ortak akıl toplantısı gibi biraraya gelme vesileleri tasarlıyor, yöntemler gelifltiriyoruz. Finansman alanında, gözlemlerimiz ıflı ında, iflletmelerin ihtiyaçlarına uygun kredileri ve nakit akıfllarına uygun sektör paketlerini sunuyoruz. 15 sektöre yönelik destek paketi çıkardık. 400 ü aflkın ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve eczacı odasıyla kredi anlaflması imzaladık. Türkiye nin giriflimcilik alanını geniflletmek için kadın giriflimcilere yönelik destek paketimizi kullandırmaya; bu kapsamda, giriflimcilik e itimleri düzenlemeye devam ediyoruz. Giriflimcili i özendirmek ve baflarılı giriflimcileri taçlandırmak amacıyla Ekonomist Dergisi nin iflbirli iyle düzenledi imiz Türkiye nin Kadın Giriflimcisi yarıflmasının bu yıl ikincisini gerçeklefltirdik. Tüm bu çalıflmaların sonucunda, bugüne kadar 1 milyonu aflkın KOB müflterimize 6 milyar YTL kredi kullandırdık. Kredilerin yanı sıra, KOB ler için teknolojik yetkinli imizi kolay ve yaygın kullanılır hale getiren ürünleri hizmete sunduk: flletmelerin her an bankacılık bilgilerine ulaflmalarını sa layan 444 KOB (5624) telefon hattımız, garantikobi.com adresindeki internet sitemiz (24 saat) KOB lerin hizmetindedir. Ekonomimizin ana omurgası KOB lerimizin düflünsel vizyonuna katkıda bulunmak için bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Anadolu nun dört bir yanında gerçeklefltirdi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri, Ortak Akıl Toplantıları, Basel II Toplantıları ve Mevzuat Seminerleri, iflletmeleri gelecekteki ifl ortamına hazırlamayı amaçlıyor. Ayrıca bu toplantılar, KOB lerin nabzını tutmak ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler gelifltirmek için bize sa lam veriler sunuyor. 7 yıldır yaklaflık giriflimciyle bulufltu umuz Garanti Anadolu Sohbetleri nin 54. toplantısı için flimdi Giresun dayız. Toplantıda, bölgenin bafllıca meselesi olan fındı ı, fındı ın arz fazlası, depolama yöntemleri ve gelece i hakkındaki farklı önerileri, Giresun daki olası alternatif yatırım ve turizm fırsatlarını ayrıntılı olarak incelemeyi hedefliyoruz. KOB lerin bankası olarak, KOB lere her konuda destek vermeye devam edece imizi bu vesileyle bir kere daha tekrarlamak isteriz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Türkiye - AB iliflkileri ne yaz k ki zor bir dönemden geçmektedir. Ancak bunun temel nedeni AB nin, özellikle son geniflleme dalgas sonras nda, kendi iç sorunlar n çözememifl olmas ve yeni bir geniflleme sürecine yo unlaflamamas d r. Küreselleflme ile artan rekabet AB üyesi ülkelerin önemli yap sal reformlar yapmas n gerektirmifl, ancak baz çevreler bu süreçte yaflanan ekonomik ve sosyal s k nt lar geniflleme sürecine ba lam flt r. Bu nedenle mevcut AB co rafyas n n önemli kesimlerinde genifllemenin h z ve kapsam hakk nda olumsuz düflünceler ve tav rlar ortaya ç kabilmektedir. Tüm bu geliflmeler sonucunda da Türkiye nin müzakere süreci ne yaz k ki güçlüklerle karfl laflmaktad r. Ancak 2007 y l Türkiye lerleme Raporuyla birlikte yay mlanan AB Geniflleme Strateji Belgesi de göstermifltir ki, AB nin gelece e iliflkin planlar sadece baz üye ülkelerin korkular ndan ve endiflelerinden oluflmamaktad r. AB her geçen gün daha fazla üyesi, daha fazla nüfusu, daha farkl ç karlar olan bir birlik haline gelmektedir. Geniflleme Strateji Belgesi nde Türkiye nin stratejik önemine yap lan kuvvetli vurgu da bunun en aç k ifadesidir. Avrupa Komisyonu Geniflleme Strateji Belgesi nde, AB nin taahhütlerini yerine getirerek, teknik koflullar karfl land müddetçe fas llar n müzakerelere aç lmas gerekti ini de belirtmifltir. Böylece Fransa n n yapt gibi teknik hiçbir gerekçe göstermeksizin tamamen siyasi nedenlerle müzakerelerin engellenmesinin, AB nin kendi taahhütlerine ve kat l m müzakerelerinin do as na ayk r oldu unun alt n çizmifltir. Komisyonun bu tavr n n pek çok üye ülke taraf ndan desteklendi i Strateji Belgesi nde Türkiye nin önemine yap lan kuvvetli vurgudan anlafl lmaktad r. Dolay s yla, özellikle baz üye ülkelerin Türkiye nin üyeli iyle ilgili politikalar, bizleri AB mesaisini sürdürmekten al koymamal d r. Çünkü bu mesai her fleyden önce Türkiye nin toplumsal yaflam n n bütün alanlar nda AB standartlar na ulaflmas hedefine yöneliktir. Nitekim Türkiye halihaz rda müzakere eden Atatürk ve Giresun "Karadeniz e ç kt n zdan beri gözlerimiz ufuklarda kald. ( ) Do ru Dumlup nar dan m geliyorsunuz? Yapt n z tarihi, tekrar yaflamak için mi oraya gittiniz? Sizin irade ve kudretiniz alt nda ölen ve öldüren flehitleri ziyaret ettiniz mi? Dünkü silah arkadafllar n z n ruhlar mezarlar nda flen ve müsterih uyuyor, de il mi? çlerinde bizim yeflil Giresun dan da kimse var m yd? Kim iddia edebilir ki, temelini kudretli ellerinde vaaz etti in "meçhul flehit" abidesi, bizim Giresun Uflaklar ndan birinin de ildir. Onlara arzular n n yerine geldi ini söylediniz mi? Asil ve temiz kanlar n n topraklara akt gün düflman n da Akdeniz de bo uldu unu anlatt n z m? Sen olmasayd n ey büyük Münci! Ey büyük Halasker! Türk tarihi de bugün olmayacakt. Olsa bile sahifeleri art k zafer, hürriyet, saadet bir ülkedir. Kamuoyumuzu meflgul eden söz konusu olumsuz geliflmeler bu hukuki gerçe i de ifltirmemektedir. Müzakereler devam etmektedir ve bugüne kadar 6 fas l müzakerelere aç lm flt r. Bu fas llar Bilim ve Araflt rma, statistik, flletme ve Sanayi Politikas, Trans - Avrupa A lar, Tüketicinin ve Sa l n n Korunmas ile Mali Kontrol dür. Öte yandan, Konsey de onaylan p aç l fl kriteri belirlenen fas llarda, söz konusu kriterlerin karfl lanmas na yönelik çal flmalar bafllam flt r. Bu çerçevede, 2008 y l nda en önemli önceli imiz bir taraftan müzakerelerin aç lmas n bekledi imiz fas llarda müzakerelere bafllamak, öte yandan aç l fl kriteri belirlenen fas llarda bu kriterlerin karfl lanmas için gerekli ad mlar n at lmas n sa lamakt r. Bu ba lamda fiirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku fas llar n n aç l fl kriterleri olan strateji ve eylem plan ocak ay sonunda, Sermayenin Serbest Dolafl m fasl n n aç l fl kriteri olan strateji ve eylem plan da 14 Mart 2008 tarihinde AB taraf na resmen iletilmifl bulunmaktad r. AB taraf Fikri Mülkiyet Hukuku ve fiirketler Hukuku aç l fl kriterlerini yerine getirmek için yapt m z çal flmalar yeterli görerek her iki fas lda özlü müzakerelerin aç lmas na karar vermifltir. Böylelikle 17 Haziran da Lüksemburg da D fliflleri Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan n da kat l m yla düzenlenen Hükümetler aras Konferansla, 33 fas ldan 8 inde üyelik görüflmeleri bafllam flt r. Dönem Baflkan Fransa, tam üyeli i öngördü ü gerekçesiyle 5 fasl n aç lmas n engellemeyi sürdürse de, Sermayenin Serbest Dolafl m ve Vergilendirme bafll klar nda müzakerelerin Fransa döneminde bafllamas n bekliyoruz. Kat l m müzakerelerinin seyri ve bu süreçte yaflanan baz sorunlar gündemde ön plana ç ksa da, Türkiye-AB iliflkilerinin çok boyutlu oldu u unutulmamal d r. Topluluk Programlar ndan, Mali flbirli ine, Teknik Destek Mekanizmalar ndan, Sivil Toplum Diyaloguna kadar pek çok dinami i içinde bar nd ran Türkiye-AB iliflkileri, flüphesiz içinde bulundu umuz sürecin günlük siyasi sorunlara yenilmeyecektir. Türkiye-AB müzakerelerinin tek hedefi tam üyeliktir. Türkiye nin bu hedefe ulaflmas n engellemek ya da hedefi de ifltirmek için çeflitli çabalar mevcuttur. Ancak, Türkiye bir de il; zillet, esaret ve hakaret kaydedecekti. Bilmiyorlard ki, Türk tarihi yalç n kayalar üzerinde ve Türk milletinin kalbindedir. Bilmiyorlar ki, sen o kalplerin birleflti i müflterek bir yüreksin." Atatürk ün halka hitaben yapt cevabi konuflma ise flöyleydi: "Ey genç! Bütün memleketin gençli ine tercüman olan k ymettar sözlerinden fevkalade memnun oldun. Afyonkarahisar ve Dumlup nar da sizin Uflaklar da vard. Bundan dolay müsterih ve memnun olabilirsiniz. Memleket bu sözleri söyleyen gençlikle iftihar edecektir. Bu memleketin gençli i hakk mda pek büyük teveccüh gösterdi. Bu kadar na lay k oldu umu bilmiyordum. Arkadafllar; bu memleketi ve milleti as rlardan beri berbat edenler çoktan ölmüfltür. Bütün gençlik buna iman etmelidir. Bizim kan m z akmad kça bunlar bir daha avdet etmeyecektir." yandan bunlara karfl siyasi/diplomatik alanlarda mücadele ederken, öbür yandan AB standartlar na ulaflma çal flmalar na devam etmektedir. Türkiye de daha s k bir g da güvenli i a, daha güçlü bir sosyal diyalog, daha temiz bir çevre ve tüm bunlar ba l olarak daha yüksek yaflam standartlar için müzakere sürecinin önemi aç kt r. Uzun dönemli modernleflme hedeflerimiz, k sa dönemli siyasi s k nt lardan önce gelmeyecek ve Türkiye bu önemli f rsat en iyi flekilde de erlendirecektir. Müzakere sürecinin kendine özgü baz zorluklar her zaman olacakt r. Müzakere sürecine sa duyu hakim oldukça tüm bu sorunlar afl labilir. Bunun için AB taraf n n Ahde Vefa ilkesine ba l kalmas ve en önemli d fl politikas olan genifllemeyi kendi kamuoylar na daha iyi anlatmas gerekmektedir. Benzer biçimde bizlerin de kendi kamuoyumuza Türkiye nin kat l m müzakereleri çerçevesinde yaflayaca dönüflümü çok iyi anlatmas ve toplumun sürece olan inanc n güçlendirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Garanti Anadolu Sohbetleri nin ülkemizin AB ile yürüttü ü kat l m müzakerelerine katk s tart fl lmazd r. Özellikle son y llarda güç kazanan Türkiye nin AB üyeli ine muhalif popülist yaklafl mlar karfl s nda somut veriler üzerinden sektör ve il baz nda analitik de erlendirmeler yapan Garanti Anadolu Sohbetleri k sa zamanda önemli çal flmalara imza atm flt r. Yay n hayat n n 4. y l nda Garanti Anadolu Sohbetleri çal flanlar n inanç ve azimlerinden dolay tebrik eder, Türkiye nin AB üyeli ine katk lar ndan dolay da teflekkür ederim. Ben her zaman, kimi olumsuzluklara ra men, Türkiye nin karfl l kl kazanç ilkesi çerçevesinde müzakere sürecini baflar ya ulaflt racak güç, birikim, heyecan ve iradeye sahip oldu unu düflündüm. Garanti Anadolu Sohbetleri nin 4 y ll k yay n hayat ndaki sayg n duruflu, dinamizmi ve yaratt etki bunun en önemli göstergelerinden biridir. O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri 19 Eylül 1924 de Atatürk Giresun u Cumhurbaflkan olarak efli Latife Han m ile ziyaret etti. Bu ziyaret esnas nda, Bilgi Yurdu önünde toplanan gençler sevgi ve ba l l k gösterisinde bulundular. Gençler ad na Dr. Necdet yapt heyecanl konuflmada flöyle dedi: Atatürk 19 Eylül 1924 te Giresun u ziyaret etmifltir.

3 Giresun ve AB 3 Sürdürülebilir Kalk nma ve Giresun Mustafa Taflkesen* 1959 y l nda o zamanki ad yla Avrupa Ekonomik Toplulu u na (AET) yap lan ilk resmi üyelik baflvurusu ile bafllayan Türkiye nin Avrupa Birli i yolculu u, Aral k 1999 da yap lan Helsinki Zirvesi nde AB ye aday bir ülke olarak kabul edilmemiz ve 2005 Lüksemburg Zirvesi nde tam üyelik müzakerelerine bafllamam z ile önemli bir aflamaya gelmifltir. Bu süreçte, Avrupa Birli i nin aday ve potansiyel aday ülkeleri tam üyeli e haz rlamak için sa lam fl oldu u mali yard mlar, Giresun ili için de önemli f rsatlar oluflturmaktad r. Avrupa Birli i nin ilimiz ve genel olarak bölgemiz için sundu u bu f rsatlara ve bu konularda yürütmekte oldu umuz çal flmalara geçmeden önce, Giresun ilinin ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili bir mevcut durum analizi yapmakta yarar görüyorum. Giresun, Karadeniz Bölgesi nde kalk nma ihtiyac n n yo un flekilde hissedildi i illerden biridir. limiz, tar ma elveriflli topraklar n n darl, engebeli arazi yap s, ya fll iklimi nedeniyle uygun bir tar m bölgesi de ildir. Önemli merkezlere, hammadde kaynaklar na ve pazarlara uzakl k, ulafl m güçlü ü, fabrika kurulacak alanlar n yetersizli i ve di er nedenler, ilde sanayinin de k sa dönemde geliflimini engellemektedir. Bu s n rl koflullar nedeniyle Giresun un ekonomik yap s, tar m ve hayvanc l a ba l kalm flt r. Tar m, a rl kl olarak halk n temel u rafl ve geçim kayna n oluflturmaktad r. Do u Karadeniz Bölgesi nin tek ürüne ba ml tar msal yap s n n yo un bir flekilde hissedildi i Giresun da; hakim ve büyük ölçüde alternatifsiz tar m ürünü konumunda olan f nd k, ayn zamanda ilin ekonomik yap s n flekillendiren temel ürün olma özelli ine de sahiptir. Tar msal faaliyetlerin a rl kl olarak f nd k tar m üzerinde yo unlaflmas n n yan s ra, ilde s n rl bir düzeyde var olan sanayi sektörü de büyük ölçüde f nd k ve f nd k mamullerine dayal olarak geliflme imkân bulabilmifltir. Giresun ekonomisi tar ma dayal olmakla beraber, ilde bu sektörün de az geliflmifl ve yetersiz bir yap da oldu u görülmektedir. l GSY H s içerisinde % 25 in üzerinde bir paya sahip olan tar m sektöründe üretimin ve verimlili in düflük olmas, l halk n n %70 gibi çok büyük bir bölümünün tar m faaliyetleriyle u raflmas yla birlikte de erlendirildi inde, tar m n art k insanlar n geçimini sa lamada yetersiz kald ortaya ç kmaktad r. Tar m sektörünün bu yap s, iflsizlik ve göç gibi birtak m ekonomik ve sosyal sorunlar da beraberinde getirmektedir. Giresun da büyük ölçüde tar ma dayal olan sanayinin ve di er sektörlerdeki yat r m/üretim faaliyetlerinin il has las na katk s ve sa lad klar istihdam, ekonomik büyümede sanayileflerek geliflme yönünde yeterli bir unsur olamam flt r. Dolay s yla artan nüfusu besleyemeyen, onlara sanayi ve hizmet sektörlerinde yeterli hizmet kapasitesi yaratamayan il ekonomisi, Giresun dan önemli boyuta iç ve d fl göçe neden olmufl ve olmaya devam etmektedir. Giresun, sahip oldu u do al ve kültürel de erler gözetildi inde turizmin, özellikle alternatif turizmin geliflmesine olanak sa layacak tüm potansiyele sahiptir. Ancak, bugüne kadar bu potansiyeli harekete geçirecek bir turizm hamlesini bafllatamam flt r. Genifl ormanl k alanlar, eski nehir vadileri ve alpin da s ralar yla eflsiz bir co rafya sunmas, kendine özgü yerel yaflam tarz ve gelenekleri (yayla hayat, gelenekler ve festivaller), alternatif turizme uygunlu u (do a turizmi, yayla turizmi, tar ma dayal turizm, etkinlik turizmi, macera turizmi vs.) l turizminin güçlü oldu u noktalar oluflturmakta; Do u Karadeniz in insan yaflayan tek adas olan Giresun Adas, Giresun Kalesi, tarihi Giresun evlerinin bulundu u Zeytinlik Mahallesi ve Yaylalar ilin önemli turizm kaynaklar olarak ön plana ç kmaktad r. Giresun da son y llarda h zla geliflen turizm, ilin kalk nmas n destekleyecek önemli bir sektördür. Büyük sanayinin olmad, tar m alanlar n n giderek darald l de turizm, yeni iflgücü ve istihdam alanlar yaratarak iflsizlik ve göç gibi sorunlar n çözümüne büyük katk lar sa layacakt r. Ayr ca, turizm sayesinde yerel halk n gelir düzeyinin yükseltilerek bölgenin ve illerin ekonomik ve sosyal refah n n art r lmas mümkün olabilecektir. Bu çerçevede turizm, Bölge nin mevcut az geliflmifl ekonomik yap s ndan daha geliflmifl ve di er bölgelerle rekabet edebilir bir ekonomik yap ya kavuflmas nda çok önemli bir rol oynayacakt r. Giresun un, ülkenin önemli sanayi, turizm ve finans merkezlerine ve geliflmifl Bat pazarlar na uzak olmas ekonomik ve sosyal geliflimini k s tlayan en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle, Giresun ilinde kalk nman n sa lanabilmesi için, havayolu ve demiryolu ile ulafl m olana bulunmayan ilde ulafl m sistemlerinin mutlaka gelifltirilmesi gerekmektedir. Karadeniz Bölgesi nde 10, Do u Karadeniz Bölgesi nde ise 5 ilin Karadeniz e k y s bulunmas na ra men, deniz ulafl m aç s ndan Bölge deki limanlar yetersiz durumdad r. Bölge nin bütünündeki liman sisteminin etkili ve yeterli bir iflleyifl ve idareye sahip olmas n sa lamak gerekmektedir. Bir liman n iflleyiflinin ve idaresinin etkinleflmesi özellefltirme ile sa lanabilir. Bu çerçevede, Bölge deki bütün limanlar (Giresun, Hopa, Rize, Samsun, Trabzon) özellefltirilmifltir. Bu limanlar uluslararas ticaret ve turizm amaçl gemilere, etkin bir yönetimle yeterli r ht m alan sa layabilecek kapasiteye erifltirilmelidir. Geliflmifl haberleflme ve ulafl m sistemleriyle Bölge deki limanlar n birbirleriyle ba lant s sa lanmal d r. Havayolu ulafl m, Giresun un metropollere ve büyük merkezlere uzak olmas nedeniyle büyük önem tafl makta olup, hava ulaflt rmas aç s ndan Trabzon ve Samsun illerindeki havaalanlar na ba ml bulunmaktad r y l nda Giresun ve Ordu illerinin ortaklafla kurmufl olduklar OR-G Vakf arac l yla, bu iki ilin kullan m na yönelik bir havaalan yap lmas için teflebbüse geçilmifltir. Ordu ili Gülyal ilçesi s n rlar içerisinde, deniz dolgusu yap larak kazan lacak alan üzerine kurulacak havaalan n n mendirek inflaat na bafllanm flt r. Ancak, büyük umutlarla bafllanan ve Yüksek Planlama Kurulu karar ile 1998 y l nda Yat r m Program na al nan Proje den olumlu bir sonuç al namam fl, 2001 y l nda da Yat r m Program ndan ç kar lm flt r. Hava ulafl m için Bölge ve l düzeyinde talep oldukça yüksek oldu undan, Bölge de Trabzon Havaalan d fl nda ikinci bir havaalan na ihtiyaç duyulmaktad r. Bu nedenle, yat r m program ndan ç kar lan Or- Gi Havaalan Projesi nin yeniden gündeme al nmas ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Giresun ili, büyük bir su kaynaklar potansiyeline sahip olmakla beraber, enerji aç s ndan bugüne kadar bu kaynaklardan pek fazla yararlanamam flt r. Bu zengin su kaynaklar potansiyelinin de erlendirilmesi ve gerek Giresun un, gerekse ülkemizin enerji ihtiyac n n karfl lanmas amac yla son y llarda limiz akarsular üzerinde bir dizi baraj ve hidroelektrik santrali yat r mlar yap lmaya bafllanm flt r. limizin hidroelektrik enerji potansiyelinin de erlendirilmesine yönelik, etüt ve fizibilite aflamas nda bulunan, su kullan m anlaflmalar yap lan veya projesi tamamlanarak inflas na bafllanan toplam 77 adet Hidroelektirk Santrali (HES) projemiz bulunmaktad r. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, ilin y lda 1.280,5 Mw eflde erinde olan hidroelektrik enerji potansiyelinin tümüyle realize edilerek, y ll k ortalama ortalama 4242,2 Gwh elektrik üretimi planlanmaktad r. Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan y llar na ait ekonomik ve sosyal göstergeler kullan larak yap lan 2003 y l llerin Sosyo-Ekonomik Geliflmifllik S ralamas Araflt rmas sonuçlar na göre Giresun ili, - 0,36696 endeks de eriyle ülke ortalamas n n alt nda kalarak 81 il içinde 50. s rada yer almaktad r. Yine ayn Araflt rma ya göre l, sosyo-ekonomik geliflmifllik düzeyi bak m ndan, co rafi bölge ayr m na göre 18 ilin bulundu u Karadeniz Bölgesi içinde 11. s rada, 6 ili kapsayan Do u Karadeniz Bölgesi içindeyse 4. s rada bulunmaktad r. Bu araflt rma sonuçlar da göstermektedir ki; Giresun, pek çok ekonomik ve sosyal geliflmifllik göstergesi bak m ndan Türkiye ve Bölge ortalamalar n n alt nda kalan, ekonomik ve sosyal refah düflük bir il özelli i arz etmektedir. Giresun un içinde bulundu u bu az geliflimifllik k s rdöngüsünü k rarak, sürdürülebilir bir kalk nma çizgisini yakalamas nda Avrupa Brili i nin kat l m öncesi süreçte ülkemize yönelik olarak sa lad mali yard mlar önemli bir f rsat olarak önümüzde durmaktad r. Burada, bize düflen ise bu kaynaklar n israf edilmeden en rasyonel flekilde kullan lmas n sa lamakt r. Türkiye-Avrupa Birli i Kat l m Öncesi Mali flbirli i kapsam nda, AB -Türkiye ortak finansman ile yürütülen ve Artvin, Giresun, Gümüflhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalk nma Program n n Bölgemiz ve limizdeki uygulama süreci halen devam etmektedir. Hibe niteli indeki mali yard mlardan oluflan bu Program ile bölgenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk sa lanmas, yerel giriflimlerle bölgenin geliflmesine yard mc olunmas, KOB lerin sürdürülebilir büyümesinin sa lanmas, yaflam koflullar n n ve çevre kalitesinin art r lmas amaçlanmaktad r. Yerel Kalk nma Giriflimleri, Küçük ve Orta Boy flletmeler (KOB ) ve Turizm ve Çevre Altyap s olmak üzere 3 adet hibe bilefleninden oluflan TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalk nma Program na Giresun ilinden sunulan toplam 200 adet projenin 27 adedi baflar l olarak de erlendirilerek, baflar l bulunan proje sahipleri ile hibe sözleflmeleri 30 Kas m 2007 tarihinde imzalanm flt r. Baflar l bulunan ve hibe deste i almaya hak kazanan bu projeler için AB taraf ndan Giresun iline sa lanan toplam hibe miktar ,23 Avro dur. Program kapsam nda limizde hibe almaya hak kazanan projelerden; Yerel Kalk nma bilefleni kapsam ndaki 12 adet projeye toplam ,12 Avro, KOB bilefleni kapsam ndaki 13 adet projeye toplam ,41 Avro ve Turizm ve Çevre Altyap s kapsam ndaki 2 adet projeye toplam ,70 Avro hibe deste i sa lanmaktad r.

4 4 Giresun ve AB Anadolu Sohbetleri AB Proje Komisyonu Topland Valilik AB Projeleri Koordinasyon Merkezi, baflta KOB leri rekabetçi k lmay hedefleyen Bölgesel Rekabet Edebilirlilik Operasyonel Program olmak üzere, ildeki sanayi ve ticari yöneticileri bilgilendiriyor. AB nin aday ülkelere proje karfl l sa lad kat l m öncesi mali yard mlardan Giresun un yararlanabilmesi için çal flmalar h zland r ld. Bu konuda yap lan toplant ya Vali Mustafa Taflkesen baflkanl k etti. Toplant da, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanan ve KOB leri temsil eden üst çat kurulufllar n n haz rlad projeler üzerinde duruldu. KOB leri rekabetçi k lmay hedefleyen ve k sa bir süre içinde teklif ça r lar n n yay mlanmas beklenen Bölgesel Rekabet Edebilirlilik Operasyonel Program nda, Giresun ad na ne tür projelerle baflvurulabilece i tart fl lan toplant da, Giresun ekonomisinin temel ürünü olan f nd kla ilgili projeler üzerinde yo unlafl lmas gerekti i sonucuna var ld. Toplant ya baflkanl k eden Vali Mustafa Taflkesen, AB ye aday ülkeler için aç lan mali yard mdan Giresun un önemli ölçüde yararlanmas gerekti ini belirterek, Herkes üzerine düflen görevi yapmal, bu yönde gayretli olmal y z dedi. Uygulamalar halen devam eden ve 1-2 y l içinde tamamlanmas öngörülen bu projelerimizden baflar l sonuçlar al n yor olmas, Giresun un kalk nmas için büyük bir gayret ve özveri ile yürüttü ümüz çal flmalar m za AB taraf ndan son derece önemli bir katk sa lanmas anlam na gelmektedir Helsinki Zirvesi yle bafllayan süreçte Avrupa Birli i nin Türkiye çin Kat l m Öncesi Mali Yard m Program ndan yararlanan ülkemiz için 2007 y l, AB ile mali iliflkiler bak m ndan yeni bir dönemin bafllang c olmufltur. Birlik, bu yeni dönemde dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sa lad tüm kat l m öncesi mali yard mlar Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) ad alt nda tek bir çerçevede toplam flt r. IPA mali yard mlar n n önemli alt bileflenlerinden biri olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanarak 2008 y l nda uygulamaya geçirilmesi öngörülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program (BROP), KOB a rl kl bir hibe program olarak kurumsallaflma ve geliflim aflamas nda olan ve/veya kapasite sorunlar yaflayan KOB lerimizin sürdürülebilir büyümesinin sa lanmas için büyük önem tafl maktad r. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program ile; bütün KOB lerin istifadesine yönelik olarak kurulacak ortak kullan m alanlar, ortak laboratuvarlar, bu tesislerin tefriflat vb. alanlarda, KOB leri temsil eden üst çat kurulufllar n n haz rlayaca projelere verilecek Avrupa Birli i hibe destekleriyle topyekûn KOB lerin rekabetçi k l nmas hedeflenmektedir. Giresun da imalat sanayine yönelik iflletmelerin büyük bir ço unlu u il ekonomisinin temel ürünü olan f nd n k r lmas ve mamûl olarak ifllenmesi alan nda faaliyette bulunduklar ndan, BROP a yönelik olarak ilimizde haz rlanacak olan projelerde özellikle f nd k konusu üzerinde yo unlafl lmas n n yerinde olaca düflünülmektedir. Bu çerçevede F nd k Laboratuvar, F nd k E itim Merkezi, F nd k Müzesi gibi, f nd k ifliyle u raflan KOB lerimizin ortak kullan m na ve istifadesine yönelik tesisler kurulmas, limizde öncelikle üzerinde durulmas gereken proje konular olarak belirlenmifltir. Bu ve benzeri konulardaki proje haz rl k çal flmalar n yürütmek üzere de ilimizde bulunan kamu kurum ve kurulufllar n n temsilcilerinden oluflan 5 kiflilik bir Proje Haz rlama Komisyonu kurulmufltur. Teklif ça r lar n n duyurulmas n bekledi imiz Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program, TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalk nma Program ndan sonra Bölgemize ve limize önemli oranda AB hibe deste inin sa lanaca ikinci büyük Hibe Program olacakt r. limizin bu programdan hak etti i flekilde yararlanmas için çal flmalar m za devam etmekteyiz. Avrupa Birli i ne yönelik olarak Giresun da yürütmekte oldu umuz çal flmalarda iki faktörü, özellikle göz önünde bulundurmaktay z: Bunlardan biri Kat l mc l k, di eri ise Sürdürülebilir Kalk nma d r. Projelerin haz rlanma sürecinden, uygulanmas ve izleme-de erlendirmesine kadar tüm aflamalar nda projeden faydalanan tüm taraflar n kat l m n n sa lanmas, projelerin baflar s için en önemli faktördür. Di er taraftan kalk nma hamlelerimizin, sahip oldu umuz do al kaynaklar yok etmeden, gelecek nesillerin de ihtiyaçlar n n karfl lanmas na ve kalk nmas na imkân sunacak flekilde planlanmas ve uygulanmas, yani Sürdürülebilir Kalk nma n n sa lanmas da son derece önemlidir. Bu amaçla, Valili imiz bünyesinde kurmufl oldu umuz Avrupa Birli i Projeleri Koordinasyon Merkezi ile Avrupa Birli i hibe programlar ve Avrupa Birli i projeleri konusunda il genelinde bir fark ndal k yaratmay ve Avrupa Birli i nin sa lad mali yard mlardan azami ölçüde istifade edebilmeyi hedeflemekteyiz. * Giresun Valisi AB E itim ve Gençlik Programlar na Yo un lgi Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar ndan okul öncesi e itim, ilk ve ortaö retimi kapsayan Comenius ve mesleki e itimi kapsayan Leonardo Da Vinci program na baflvurular n Türkiye genelinde büyük art fl gösterdi i belirtildi. AB E itim ve Gençlik Programlar na baflvuran okul say s n n her geçen gün katlanarak artt, örne in geçen y l Comenius program ndan yararlanmak için proje üreterek ajansa baflvuran okul say s n n Türkiye genelinde 747 den 1327 ye ç kt n belirtildi. Comenius Program kapsam nda ö renci, okul yöneticileri ve ö retmenler olmak üzere y l içerisinde tahminen 3 bin 500 kifli yurtd fl na gitti. En fazla baflvuru yapan iller s ralamas flöyle: Ankara, stanbul, Isparta, zmir, Kütahya, K r kkale, Ad yaman ve Antalya. Her seviyedeki e itim kurulufllar, üniversiteler, araflt rma merkezleri, enstitüler, el sanatlar yla ilgili sanayi kurulufllar, iflletmeler, KOB ler, ticaret ve sanayi odalar, gönüllü ve sivil toplum kurulufllar n n kat labildi i Leonardo Da Vinci (LDV) program na yap lan baflvurularda da büyük bir art fl yafland n, geçen y l bin 800 projenin müracaat etti i programa, bir y l aradan sonra 2 bin 500 baflvurunun oldu u bildirildi. LDV ile mesleki e itim sistemi ve uygulamalar ndaki kalitenin art r lmas hedefleniyor. Binlerce kiflinin Avrupa da e itim görmesine olanak sa layan bu programlara hala inanmayan, hatta program n fark na bile varmayan illerimiz bulunuyordu. Ulusal Ajans bu nedenle tüm Türkiye yi dolafl p programlar hakk nda ayr nt l bilgiler verdi ve baflvurular n artmas nda etkili oldu. Giresun Üniversitesi ve Erasmus Program Giresun Üniversitesi, geçti imiz y l n haziran ay nda bafllatt Erasmus Program ile ilgili çal flmalar kapsam nda, ilk de iflim program na idari personeli ile bafllad. Giresun Üniversitesi Bilgi fllem Daire Baflkan Do an Tunç ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkan fiükrü Konanç, 2-6 May s tarihlerinde Macaristan Elte Üniversitesinde, iki dairenin çal flma alanlar n yans tan incelemelerde bulundu. Eylül ay ndan sonra ise, Macaristan Elte Üniversitesi nden iki yetkili incelemelerde bulunmak üzere Giresun Üniversitesini ziyaret edecek. Erasmus Program Nedir? Erasmus program, Avrupal yüksekö retim kurumlar n n birbirleri ile iflbirli i yapmalar n teflvik etmeye yönelik bir Avrupa Birli i program d r. Yüksekö retim kurumlar n n birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; k sa süreli ö renci ve personel de iflimi yapabilmeleri için karfl l ks z mali destek sa lamaktad r. Bunun yan s ra yüksekö retim sistemini ifl dünyas n n gereksinimlerine uygun olarak gelifltirmek ve üniversite mezunlar n n ifl dünyas nda istihdam edilebilirli ini artt rmak amac yla yüksekö retim kurumlar ile çal flma çevreleri aras ndaki iliflkilerin ve iflbirli inin artt r lmas n da teflvik etmektedir. Mali destek sa lanan Erasmus faaliyetleri flöyledir: Ö renci Hareketlili i - Ö renim hareketlili i - Staj hareketlili i Personel Hareketlili i - Ders verme hareketlili i - Personel e itimi hareketlili i Hareketlili in Organizasyonu Erasmus Yo un Dil Kurslar

5 Giresun ve AB 5 Eurobarometre Türkiye Raporu Aç kland : Türkiye Karamsarlafl yor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan haz rlanan Eurobarometre Türkiye - Bahar 2008 raporunun haz rlanmas için yap lan araflt rma, 2008 y l n n ilk yar s itibariyle Türkiye kamuoyunun Avrupa Birli i ne bak fl n genel hatlar yla ortaya koymay hedefliyor. Türkiye çap nda 1003 kifliyle yüz yüz görüflme sonucu yap lan çal flma 29 Mart - 27 Nisan 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. ülkelerindeki ekonomik durumun AB ortalamas ndan iyi oldu unu düflünenler ancak %14 düzeyindedir. Oysa AB genelinde bu oran %35 düzeyindedir. Benzer de erlendirmeler geçinme masraflar, enerji fiyatlar ve genel yaflam kalitesi için de gözlenmektedir. Türkiye de fller Nas l lerliyor? Türkiye de ifller nas l gidiyor sorusu soruldu unda, görüflülenlerin %72 si Türkiye de ifllerin olumsuz yönde ilerledi ini belirtmifltir. Önceki y l yap lan anketlerle mukayese edildi inde, hem AB de hem de Türkiye de bu konuya iliflkin olarak belirtilen olumlu düflüncelerin belirgin ölçüde azald görülmüfltür. Kurumlara Güven Gerek AB genelinde gerek Türkiye de en güvenilir kurum ordudur. Orduya duyulan güven Danimarka da %83, Finlandiya da %93 iken, Türkiye de %82 düzeyindedir. AB nin kamuoyu araflt rma kurumu Eurobarometre nin y lda iki kez yapt ve bahar ve güz dönemi raporlar denen kamuoyu araflt rmalar, üye ve aday ülke halklar n n yaflam koflullar, ülkenin temel sorunlar, ekonomileri, beklentileri, kurumlara duyulan güven gibi konular n yan s ra, AB hakk ndaki görüflleri de ele al yor. Geçti imiz günlerde aç klanan Bahar 2008 Ulusal Rapor u, Türk halk n n önceki dönemlere oranla mevcut duruma yönelik tespitlerinde ve gelece e iliflkin beklentilerinde daha karamsar bir tablo çizdi ini ortaya koyuyor. Hayattan Memnuniyet Bahar 2007 de hayat ndan memnun olanlar n oran %76 ile Türkiye de en yüksek düzeye ulaflm fl iken, bu oran Güz 2007 de %70 oran na düflmüfltür. Bahar 2008 e gelindi inde ise bu düzey %59 a gerilemifl, hayat ndan memnun olmayanlar n oran da %38 i bulmufltur. Gelecek 12 Aya Yönelik Beklentiler Son dönemde yap lan Eurobarometre anketleri Türkiye kamuoyunun gelecek 12 aydaki mali ve ekonomik geliflmelere yönelik beklentiler aç s ndan AB kamuoyuna nazaran daha iyimser oldu unu ortaya koymufltu. Ancak, Bahar 2008 e gelindi inde toplumun iyimserli ini yitirmifl oldu u görüldü. Bahar 2008 de örneklemin ancak %25 i genel olarak hayatlar n n daha iyi olaca n beklerken AB üyeleri için bu oran %32 dir. Türkiye de sadece %14 lük bir kesim gelecek 12 ay boyunca ülkedeki ekonomik durumun iyileflece i görüflünde iken, AB genelinde bu beklenti %16 düzeyindedir. Güz 2007 de Türkiye de istihdam koflullar n n kötüye gidece ini düflünenlerin oran %30 a gerilemifl görünmekteydi. Ancak, Bahar 2008 de bu kötümser beklentiler iki kat ndan fazla artarak %66 ya yükseldi. AB genelinde ise ifl ve çal flma koflullar hakk nda sergilenen kötümser beklentiler %39 a ulaflm flt r. Ülke Durumunun Karfl laflt rmal De erlendirmesi Türk kamuoyundan ülkedeki koflullar Avrupa ülkeleri ortalamas ile mukayese ederek de erlendirmeleri istendi i zaman iyimser olmad klar görülmüfltür. Örne in, Türkiye de yaz l bas n, radyo ve TV kanallar na olan güven düzeyi AB genelinin alt nda kalmaktad r. Türkiye de siyasi kurumlara olan güven AB genelinden yüksek görünmektedir. Ancak geçmiflle mukayese edildi inde siyasi partilere, hükümete ve Parlamento ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne duyulan güvende belirgin düflüfl vard r. Adalet ve yarg sistemine olan güven Türkiye de %60 ile AB genelinden yaklafl k %14 puan daha yüksektir. AB ye olan güven Türkiye de (%31) AB Üye Devletlerinden (%50) daha düflük seviyededir. Ülkenin En Önemli Sorunlar Ülkenin en önemli iki sorunu soruldu u zaman AB Üye Devletleri ile Türkiye aras nda farkl l klar gözlenmifltir. Türk kamuoyuna göre en önemli iki sorun terör ve iflsizlik iken, bunu ekonomik koflullar, suç, enflasyon ve e itim izlemifltir. Geçen y ldan bu yana en önemli sorunlar de iflmemifl olsa da, kamuoyu gözünde terör daha az dikkat çekmektedir. Güz 2007 de %77 terörü en önemli iki sorun aras na koyarken Bahar 2008 de bu oran ancak %44 tür. flsizli in ülkenin en önemli iki sorunundan birisi olarak tafl d önemde belirgin bir de ifliklik meydana gelmez iken, enflasyon ve ekonomik koflullar n kamuoyu gözündeki önemi artm fl ve Bahar 2008 de ekonomik durum Türk kamuoyunun gözünde en önemli öncelik haline gelmifltir. Türk Kamuoyunun Üyelik Hakk nda Görüflleri Üyeli in olumlu olaca n düflünenlerin oran ndaki 2004 y l ndan bu yana devam eden düflüflün Bahar 2008 de sona erdi i ve yaklafl k %49 oran nda kald görülmektedir. Fakat Türkiye kamuoyunun %58 i (Bahar 2007 de %82) AB ye üyeli in Türkiye için faydal olaca n belirtmifltir. Türk kamuoyunun %49 u için (bahar 2007 de %48) AB nin genel imaj pozitiftir. Türkiye de AB ye üyeli in olumsuz bir fley oldu unu düflünenlerin büyük bir k sm bunun için net bir sebep belirtmemekte fakat genel olarak AB ye karfl olduklar n ifade etmektedir. (%30). Öte yandan AB ye üye ülkelerde bu soruya verilen bafll ca cevaplar öncelikle AB de halk n karar alma mekanizmas nda yeterince etkili olmamas ve üyeli in iflle ilgili geleceklerini tehlikeye atmas belirtilmifltir. AB nin Genel Yap s Hakk nda Fark ndal k Kurumlar n isimlerini duymuflluk düzeyinde de olsa Türkiye de %60 veya üzerinde bir kitlenin kurumlar n isimlerini duymuflluklar vard r. Fakat bu oran AB ye üye ülkelerdekilerin gerisinde kalmaktad r. Ayn kurumlar n AB için ne derecede rol oynad klar soruldu unda düflük oranda bir grubun bu kurumlar n AB genelinde önemli bir rol oynad n söyledi i gözlemlenmifltir. AB hakk nda objektif bilgi saptamaya çal fl lan sorular soruldu unda görüflülenlerin yaln zca yar s bu sorulara cevap vermifl ve toplam cevap verenlerin de yaln zca yaklafl k %24 ü do ru cevaplar verebilmifltir. Bu oran üye ülkelerde AB hakk ndaki objectif bilgi düzeyinin oldukça alt ndad r. Avrupa Kurumlar na Güven AB hakk nda objektif ve subjektif bilgi düzeyinin düflüklü ü, Avrupa kurumlar n n AB iflleyiflinde pek önemli olmad klar n n düflünülmesinin yan s ra kamuoyunun AB kurumlar na güvenme e iliminin de düflük oldu u görülmektedir. Tüm kurumlar için güven düzeyi AB genelinin yar s ya da daha az na karfl l k gelmektedir. Avrupa Ekonomisinin Karfl laflt rmal De erlendirmesi Japon, Çin ve Amerikan ekonomilerine karfl AB ekonomik performans n n karfl laflt r lmas konusunda Türkiye de AB de farkl görüfller ortaya ç kmaktad r. AB ve Türkiye kamuoylar yaln zca Avrupa ekonomisinin ABD ekonomisine göre daha iyi bir performans gösterdi i konusunda hem fikir görünmektedir. Di er karfl laflt rmalarda ise Türkiye ve Avrupa perspektifleri farkl l k göstermektedir. Japonya ve Çin le karfl laflt r ld nda Türkiye deki kamuoyu AB nin daha iyi bir performans sergiledi ini fakat di erlerinin daha iyi durumda oldu unu düflünmektedir. AB nin Gelece i ve Geniflleme Üye devletlerinde AB nin geniflleme süreci %47 den az bir oranda desteklenirken bu oran Türkiye de %52 dir. AB ye Üye Ülkelerdeki kamuoylar nda Türkiye nin üyeli i yaln zca %31 oran nda desteklenmektedir. Bu oranla Türkiye di er potansiyel üyeler aras nda AB üyeli i için en düflük deste i alan ülkedir. Avusturya da Türkiye nin üyeli ine destek yaln zca %7 Almanya da ise %16 d r. Türkiye nin AB üyelik flartlar n tam olarak yerine getirmesi halinde Türkiye nin üyeli ini destekler misiniz fleklinde soruldu undaysa AB genelinde Türkiye nin üyeli ine verilen destek %45 e yükselmektedir. AB de ve Ulusal Düzeyde fieffafl k Türkiye kamuoyu, AB üye ülkelerine nazaran kendi ülkelerindeki kamu yönetiminden daha az memnundur ve fleffal a daha az önem vermektedir. fieffal k konusuna verilen önem Avrupa ile k yasland nda Türkiye de daha düflüktür. Gerek Türkiye de gerekse AB genelinde AB kurumlar kendi ulusal kamu yönetimlerinden daha fleffaf bulmaktad rlar. AB ve Küreselleflme Hakk nda De erlendirmeler Küreselleflme hakk nda de erlendirmelerde Türkiye de elde edilen cevaplarda göze çarpan bir örüntü bu sorularda bilmiyor cevaplar n n yüksek oranlar buluyor olmas d r. Bu de erlendirmelerde küreselleflme hakk nda verilen pozitif denilebilecek iddialara kat lma oran Türkiye de AB genelinden her zaman daha düflüktür. Negatif önermelere kat lma oran ise her seferinde AB genelinden yüksek de ildir. Executive%20summary.doc

6 6 Giresun ve AB Anadolu Sohbetleri Türkiye AB ye Art k Daha Yak n AB ve Türkiye Çevre çin Elele yi Laboratuar Uygulamalar ( LU) sayesinde kimyasal madde güvenli inde Türkiye AB ye uyum sa l yor. Avrupa Birli i kurallar yla uyum sa lamak üzere, yi Laboratuar Uygulamalar ( LU) ad verilen ve ilaçlar, kozmetikler, tar m ilaçlar, haflere ilaçlar, sanayi kimyasallar gibi sektörlerde deney süreçlerini düzenleyen bir dizi prensip Türkiye de hayata geçiriliyor. Deney verilerinin kalite ve güvenilirli inin iyilefltirilmesi tüketicinin sa l na ve güvenli ine katk da bulunacak. Türkiye AB ve OECD de test sonuçlar n n karfl l kl tan nmas ndan faydalanacak. Bu da Türk ürünlerinin AB pazar na giriflini kolaylaflt racak. AB, bu amaçla, kat l m öncesi fonlardan yi Laboratuar Uygulamalar konusunda Türkiye ve Slovakya n n ortakl nda 2 y l süresince gerçeklefltirilen bir efllefltirme projesine 1,500,000 Avro tutar nda destek sa lam flt. Proje baflar yla tamamland. Proje konudan sorumlu üç bakanl a - Sa l k Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl Tar m ve Köyiflleri Bakanl - Ankara daki Refik Saydam H fz s hha Merkezi eflgüdümünde önemli bir bilgi aktar m sa lad ve Türk Akreditasyon Kurumu alt nda bir LU zleme Otoritesi nin kurulmas n n önünü açt. GLP Efllefltirme Projesi Türkiye nin kalite altyap s n n güçlendirilmesinde önemli bir ad m teflkil ediyor. Proje alt nda mevzuat incelemesi, dan flmanl k, seminerler, atölye çal flmalar, çal flma ziyaretleri, uygulamal e itim faaliyetleri gibi ihtisaslaflm fl faaliyetler yürütüldü. Çeflitli kamu kurumlar ndan, üniversitelerden, sektör derneklerinden ve özel sektörden 800 kadar kifli bu faaliyetlere kat ld. Yaklafl k 300 kifli LU konusunda yo un biçimde e itildi. Refik Saydam H fz s hha Merkezi nin 3 laboratuvar, Pendik Veteriner Kontrol ve Araflt rma Enstitüsü nün 2 laboratuvar LU sitemini uygulayacak teknik kapasiteye ulaflt. On bir LU denetçisi AB ye üye ülkelerdeki uygulamal programlarda ve Türkiye de e itildi. Proje Slovak Standartlar, Metroloji ve Deney Kurumu iflbirli inde uyguland. LU Nedir? yi Laboratuar Uygulamalar ( LU) Prensipleri, klinik çal flmalar d fl ndaki sa l k ve çevre güvenli i çal flmalar n n planlanmas, yap lmas, izlenmesi, kaydedilmesi, arflivlenmesi ve rapor edilmesi flartlar ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemi kural ve kriterlerini belirler. LU kurallar, kimyasal testlerin insan ve çevre sa l n n korunmas ile ilgili de erlendirilmesi aflamas nda karfl l kl tan nmas n kolaylaflt rmak ve di er alanlarda kaliteli ve geçerli test verilerinin elde edilmesini sa lamak için gelifltirildi. Yetkili makamlar taraf ndan LU kurallar na göre elde edilen test verilerinin karfl l kl olarak tan nmas testlerin tekrar tekrar yap lmas gere ini ortadan kald r r, hayvan haklar n korur, flirket ve devlet harcamalar n azalt r. Daha da önemlisi, LU ortak kurallar, insan ve çevre sa l n n korunmas na hizmet ederken bilgi al flveriflini ve ticarette gümrük birli ini sa lar. LU kurallar OECD çerçevesinde ilk kez 1981 de yay nlanm flt r. Daha sonra özellikle izleme uygunlu u ve denetleme ile ilgili konuya iliflkin bir seri doküman haz rlanm flt r. AB düzeyinde, LU sistemi iki temel direktif ile uygulanmaktad r. LU hakk nda daha fazla bilgi: /index_en.htm 4381_1_1_1_1_1,00.html Kaynak: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini, çevrenin Avrupa Birli i nin en önem verdi i konulardan birisi oldu unu belirtti. Ege bölgesinde bulunan Ayd n iline yapt ziyarette Türkiye de Su Sektörünün Kapasitesinin Gelifltirilmesine Destek efllefltirme projesi çerçevesinde gerçeklefltirilen Büyük Menderes Nehir havzas n n rehabilitasyonu ve yönetimi plan ve Kufladas, Davutlar, Güzelçaml ve Söke yörelerinde bölgesel kat at k yönetimi ar tma tesisi inflaat n yerinde inceleyen Büyükelçi Pierini, Kat l m öncesi programlar arac l yla Türk vatandafllar n n yaflam standartlar n yükseltmeye çal fl yoruz dedi. Büyükelçi Pierini çiftçiler, bal kç lar, STK lar, belediyeler ve hükümet organlar n n Büyük Menderes Nehri için bütünlefltirilmifl bir su yönetimi haz rlanmas nda yak n bir iflbirli i içinde çal flmas gerekti ini vurgulayarak Avrupa da da benzeri sorunlar yaflad k ancak bir çözüm yolu oldu unu deneyimlerimizle ö rendik dedi. AB programlar ndan yararlanmak üzere fikir almak için Kufladas Bölgesel Kat At k Yönetimi Projesi hakk nda ayr nt l bilgi için: gram_bilgileri,programprojemerge.html?mode=5&p id=36 Avrupa Vatandafllar Çevreye Duyarl Avrupal lar n çevreye yönelik tutumlar üzerine yap lan Eurobarometre yay nland. Çevre Genel Müdürlü ü giriflimiyle yap lan, Avrupal lar n çevre hakk ndaki düflünce, tutum ve davran fllar n araflt ran Eurobarometre anketi yay nland. Bu özel Eurobarometre anketi için, 27 AB Üye Ülkesi nde, yaklafl k kifliyle kendi dillerinde görüflmeler yap ld. Bu araflt rma sonuçlar na göre Avrupal vatandafllar, çevreye önemli ölçüde de er veriyor ve çevrenin yaflamlar ndaki artan rolünün giderek fark na var yorlar. Avrupal lar n % 96 s çevreyi koruman n kendileri için önemli oldu unu söylüyor. Sonuçlar gösteriyor ki; Avrupa vatandafllar n n üçte ikisi, çevre korunmas söz konusu iken kararlar n AB düzeyinde al nmas n tercih ediyor ve % 86 s kendilerini ülkelerinde, birer birey olarak çevreyi korumada rol oynad n düflünüyor. Özel Eurobarometre anketine eriflmek için: es/ebs/ebs_295_en.pdf Daha ayr nt l bilgi için : Kaynak: AB Çal flmalar Master Program mkân 84 Türk e Jean Monnet Bursu AB ye kat l m sürecinde Türkiye nin AB mevzuat alan ndaki nitelikli insan kaynaklar n desteklemeyi amaçlayan Jean Monnet program kapsam nda Akademik Y l için 84 kifliye burs verildi. Program için AB fonlar ndan ayr lan miktar 2.55 milyon Avro dur. Jean Monnet De erlendirme Komitesi taraf ndan seçilen bursiyerler çal flmalar n, AB ye kat l m ve topluluk müktesebat n n mallar n serbest dolafl m, tar m ve k rsal kalk nma, enerji, adalet ve temel haklar gibi alanlar nda yapacaklar akademik y l için bursiyerlerin temsil ettikleri alanlar n sektörel da l m : Özel Sektör %6 Üniversite %39 Kamu Sektörü %39 Jean Monnet Burs Program kapsam nda 1989 y l ndan bu yana 20 milyon Euro nun üzerinde bir kaynak kullan ld. Bu kapsamda 900 ün üzerinde yeni mezun, kamu ve özel sektör çal flan Avrupa Birli i nde akademik çal flma ve araflt rmalar gerçeklefltirdi. Bu program, kat l mc lar n gerek kiflisel gerek de mesleki geliflimlerini olumlu yönde etkilemekte, ayr ca Türkiye deki kurumlar n, Avrupa mevzuat n uygulama yönündeki idari kapasitelerinin de güçlendirilmesine katk sa lamaktad r. Jean Monnet Burs Program, Avrupa Komisyonu nun Türkiye ile AB Üyesi Ülkelerdeki sivil toplumun karfl l kl olarak birbirlerini daha iyi tan mas n hedefleyen Sivil Toplum Diyalo u girifliminin bir parças d r. Daha fazla bilgi için: ve Online Avrupa Akademisi (EOA), genç profesyonellere AB çal flmalar için lisansüstü program imkan sunuyor. Uluslararas Avrupa E itim Merkezi (CIFE) ve Köln Üniversitesi Siyasi Bilimler Jean Monnet Kürsüsü nün iflbirli iyle düzenlenen Online Avrupa Akademisi, Avrupa bütünleflme sürecindeki son geliflmeler, politika alanlar ve usüllerine güncel bir anlay fl sunuyor. EOA; Berlin, Brüksel, Budapeflte ve Roma da yo unlaflt r lm fl bir yüz yüze e itim dönemi ve e-ö renme ile Avrupa bütünleflmesi alan nda çal flan veya bu alana ilgisi olan genç profesyonellere, üniversite mezunlar na ve genç memurlara ideal bir e itim ve ek nitelik edinme imkân sunuyor. Baflvurular için son tarih 5 Eylül EOA broflürüne eriflmek için: MA%20in%20EU%20Studies%20Online pdf Daha fazla bilgi için: Veya Programlar n Yöneticisi Helgard Fröhlich ile iletiflime geçiniz: Tel: , Kaynak:

7 Giresun ve AB 7 Gençler 2057 Avrupas n Poster ve Müzikle Anlat yor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan desteklenen Kültürel letiflim: Resim ve Müzik yoluyla Aktif Avrupa Vatandafll Projesi kapsam nda Türkiye, Almanya ve Yunanistan dan gençler, 2057 Avrupas na iliflkin düflüncelerini poster ve müzik arac l yla ifade ettiler. Bu üç ülkeden gençlerin, sanat n evrenselli i kapsam nda dostluk, dayan flma ve sanat sevgisi kazanmalar n n hedeflendi i proje, Türkiye den Pera Güzel Sanatlar Mezunlar Kültür ve Dayan flma Derne i, Almanya dan ESTA Bildungswerk GmbH ve Yunanistan dan Mewcat n iflbirli i ile yürütülüyor. Proje kapsam nda düzenlenen yar flmalarda dereceye giren en iyi 15 eser, Türkiye de stanbul ve Rize-Çaml hemflin de, Almanya Duisburg da ve Yunanistan n Milos Adas nda sergilenecek. Türkiye deki sergiler; stanbul da Pera Sanat Galerisi nde 4 A ustos 2008 Pazartesi 17:30 da gerçeklefltirildi. Bir kokteyl ile bafllayan aç l fla ödül almaya hak kazanan Yunan ve Alman gençler de kat ld. Türkiye den ödüle lay k görülen Ilg n Çaylak (Ankara), Ozan Sar bo a (Kayseri), Mehmet Kalfe (Kayseri), Sevgi Tüzel ( zmir) ve Polat Sertbulut ( stanbul), ödül olarak kazand klar Almanya gezisinde Almanya da yaflayan Türk ve Alman gençleriyle kültürel paylafl mda bulunma flans da elde ettiler. stanbul Sergisi: 4-17 A ustos 2008, Pera Sanat Galerisi Rize-Çaml hemflin Sergisi: A ustos 2008, Atatürk Merkez lkö retim Okulu Sergiler hakk nda bilgi için: Resim ve Müzik Yolukla Aktif Avrupa Vatandafll Projesi: Babacan: AB için Dü meye Bas yoruz AB süreci için "dü meye basacaklar n " söyleyen D fliflleri Bakan Ali Babacan, "Önümüzdeki dönemde TBMM yi yo un bir faaliyet bekliyor" dedi ve 4 y ll k reform takvimini içeren Ulusal Program n ayr nt lar n aç klad. Babacan, k sa ve orta vadeli reformlar belirleyen Ulusal Program n, temmuz ay nda haz r olmas na karfl n Anayasa Mahkemesi karar n n beklenmesini, "Bunun siyasi sahiplenmesinin önemli olaca n düflündü ümüz için beklettik" diye aç klad. Standartlar Yükseltmeliyiz AB standartlar n an msatan Babacan, Türk demokrasisinin AB standartlar na yükseltilmesi için flu mesajlar verdi: "Demokrasinin iflleyifli, temel hak ve özgürlükler konusundaki uygulamalar, hukukun üstünlü ü ilkesi. (...) AB buralarda bir standart getiriyor. E er AB sürecine devam edeceksek art k dural m deme lüksümüz yok. Bizim demokrasimiz böyle, biz böyle bir demokrasi ile devam Kaynak: edelim. Türkiye nin özel flartlar vard r deyip kestirme flans m z yok. Türk demokrasisini AB standartlar na yükseltinceye kadar u raflmak gerekiyor. Aksi takdirde bu sürekli masaya konacakt r ve üye olmam z engelleyecektir." Sivil Toplum Diyalogu Bafll yor Babacan, AB ile Türkiye aras nda ilk defa Müzakere Çerçeve Belgesi nde belirtilen Sivil Toplum Diyalo u nun da Eylül bafl nda aç klanaca n duyurdu: "120 kadar sivil toplum projesinin ad kondu, 20 milyon euro luk AB kayna tahsis edildi. fiimdi 40 kadar belediye, 30 üniversite, 25 meslek örgütü, 25 gençlik odakl örgüt muhataplar yla birlikte çal flacak." "Barselona süreci: Akdeniz için Birlik Giriflimi Bafllat ld 13 Temmuz da düzenlenen Paris Zirvesi nde Akdeniz için ortak bir deklarasyon kabul edildi. Deklarasyona göre liderler y lda iki kez, bir siyasi deklarasyon ve seçilmifl somut bölgesel projeler listesi ile sonuçlanacak zirveler düzenleme konusunda anlaflt lar. Avrupa-Akdeniz Parlementerler Asamblesi (EMPA) giriflimin yasal parlamenter ifadesi olacak ve Euro-Med Kültürlearas Diyalog çin Anna Lindh Vakf da giriflimin kültürel boyutuna katk da bulunacakt r. Devlet ve Hükümet baflkanlar bir eflbaflkanl k sistemi oluflturulmas ve ortak bir sekreterya kurulmas konusunda anlaflt lar. Efl-baflkanlar n biri AB, di eri de AB üyesi olmayan ülkelerden seçilecek. Arap ülkeleri de bu toplant lara davet edilecektir. D fliflleri Bakanlar, zirvenin kas m ay nda gerçeklefltirilecek gelecek toplant s nda, giriflimin kurumsal yap s n n oluflturulma flekillerini tamamlayacaklar. Giriflimin yeni yap lar 2008 y l sona ermeden tamamen ifller hale getirilecektir. Ortak Deklarasyona göre öncelikli alanlar ve giriflimler belirlendi. Oluflturulacak Sekreterya ya da afla da belirtilen bu giriflimleri detayland rma yetkisi verildi: Akdeniz in kirlilikten ar nd r lmas Deniz ve kara anayollar Sivil savunma Alternatif enerjiler: Akdeniz Günefl Enerjisi Plan Yüksek ö renim ve araflt rma, Avrupa-Akdeniz Üniversitesi Akdeniz fl Gelifltirme Giriflimi Terörizm ve göç gibi di er önemli konulara da gönderme yap lm flt r. Bilgi için: si,barcelona.html ood/regionalcooperation/documents/infonotes_enpisouth_reg ional_cooperation_en.pdf Fransa AB Dönem Baflkanl n Devrald 1 Temmuz 2008 itibariyle Fransa, AB Dönem Baflkanl n Slovenya dan devrald. rlanda da halk n Lizbon Anlaflmas na Hay r demesinin getirdi i zorluklar, Fransa dönem baflkanl n zora soktu. Fransa, alt ayl k dönem baflkanl süresince, rlanda daki referandum sonucunun ortaya koydu u belirsizlikleri, AB Komisyonu ile ortaklafla çal flarak aflmaya çal flacak. Petrol fiyatlar ndaki art fl yüzünden çiftçiler ve bal kç lar n sürekli protestosuyla karfl laflan ve kamu sektöründe yapmak istedi i reformlar nedeniyle memurlar n tepkisini çeken Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, iç sorunlar n yan nda AB nin sorunlar yla da bo uflacak. Fransa, dönem baflkanl s ras nda, küresel s nma ve göçle ilgili sorunlara öncelik vermeyi hedefliyor ve 2008 sonuna kadar küresel s nma konusunda bir anlaflma sa lanmas n umuyor. AB nin ba ms z bir enerji politikas oluflturmas da Fransa n n öncelikleri aras nda. Fransa, Avrupa n n enerji alan nda ba ms zl için haz rlad bir projeyi Brüksel de AB Komisyonu na sunmufltu. Frans z yetkililer, mali piyasalar ve borsada fleffafl n sa lanmas n, yine önem verecekleri konular aras nda gösteriyor. Kaçak göç ve siyasi mülteci haklar konusunu da öncelikler aras nda gören Fransa, bu alanda birlik içinde bir sözleflmenin haz rlanmas ndan yana. Fransa, özellikle s n rlar n kontrolüne önem verilmesini istiyor. Kaynak: Ve Türkiye... Üst düzey Frans z yetkililer, yapt klar aç klamalarda, Türkiye nin tam üyeli ine karfl ç ksalar bile, tam üyelik müzakerelerini engellemeyecekleri sözünü verdi. Türkiye nin AB ile tam üyelik müzakerelerinde, sermayenin serbest dolafl m, enerji ve e itim ile kültür konulu 3 fasl n daha Fransa n n dönem baflkanl s ras nda aç lmas bekleniyor. stihdam ve sosyal politikalar ile ilgili fasl n aç lmas n n da gündeme gelebilece i belirtiliyor. Fransa; daha önce, do rudan AB üyeli ine ça r flt rd için, ortak mali ve ekonomik politikalar içeren befl fasl n aç lmas n veto etmiflti. Fransa da Türkiye nin tam üyeli ine karfl ç kanlar n dönem baflkanl boyunca bu üç fasl n aç lmas n engellemek için lobi yapmalar bekleniyor. Hükümetin meclise sundu u ve AB ye üye olacak ülkeler için do rudan referanduma gidilmesini öngören anayasa de iflikli i paketi milletvekillerinin engellemesiyle karfl laflm flt. Meclisin, AB nin nüfusundan yüzde 5 daha fazla nüfusa sahip ülkeler do rudan referanduma gidilmesini öngören teklifini Senato geçen hafta reddetmiflti. Meclis ile Senato aras ndaki istiflare komisyonu, anayasa de iflikli inin son halinin belirlenmesi için bu hafta içinde bir araya gelecek. Fransa Dönem Baflkanl n n çal flma program hakk nda daha fazla bilgi için: grammepfue/programme_en.pdf

8 8 Türkiye ve AB Anadolu Sohbetleri Avrupal hakkaniyet hakemleri, Türkiye de yaflanan geliflmeler konusunda, hükümet ve muhalefete AB vizyonunda uzlaflarak aflmay önerdi. AB yi de inand r c l n art rmas konusunda uyard. Avrupal Ayd nlar: Çözüm Avrupa Birli i Aç k Toplum Enstitüsü nün, Türkiye nin Avrupa Birli i üyelik sürecine destek vermek amac yla kurulufluna öncülük etti i, Avrupa n n önde gelen ayd nlar ndan oluflan Avrupal hakkaniyet hakemleri olarak tan nan çal flma grubu, Open Democracy adl nternet forum sitesinde bir bildiri yay nlayarak, Türkiye de son iki ayda yaflanan geliflmelerden duydu u endifleyi dile getirdi. Bu endiflelerin ve görüfllerin do rulu una ve ülke ç kar na oldu una inand m z için, bildiriyi aynen gazetemize ald k. Meclis teki dört siyasi partiden ikisinin, Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l n n Anayasa Mahkemesi nde açt kapatma davalar ile karfl karfl ya bulundu una dikkat çekilen bildiride, bu davalar n gerekçeleri hakl bulunursa, bu durumdan Türkiye deki seçmenlerin yar s n n demokrasiye a r tehdit oluflturan siyasi partilere oy verdikleri sonucunun ortaya ç kt ; davalar n iddialar temelsiz ise, ülkedeki en güçlü savc n n, bu kadar radikal bir yönteme baflvurmas nda sorun oldu u ve yarg da reformun gündeme al nmas gereklili i vurgulan yor. Öte yandan bildiride; AKP hükümetinin, siyasi partilerin kapat lmas n zorlaflt racak, dar kapsaml anayasa de iflikliklerine yönelmesi; Temmuz 2007 seçimlerinden önce sözü verilen özgürlükçü bir Avrupa anayasas konusunda hala bir ad m at lmamas ve Ceza Kanunu nun 301. maddesi konusunda da, s k s k verilen reform sözlerine ra men, bir ilerleme sa lanmamas ndan duyulan rahats zl k dile getirilerek, Gerekli olan, dar ve seçici anayasa de ifliklikleri de il; kapsaml bir Anayasa reformudur görüfllerine yer veriliyor. Türkiye ile AB aras ndaki iliflkiyi izlemek için, tüm Avrupa ülkelerinden kat l mc larla oluflturulan çal flma grubu, ana muhalefetin, tutarl bir AB vizyonu oluflturmam fl olmas ve iktidara AB reformlar konusunda daha enerjik olmas için bask yapmamas ndan duyulan derin hayal k r kl n da dile getirerek; muhalefetin bu konudaki ataletini ve iradesizli ini elefltiriyor. Avrupal ayd nlar bildiride; geçmiflte, birkaç ülkenin, toplumdaki derin görüfl ayr l klar n, Avrupa vizyonu konusundaki oydaflmalar ile aflt klar n da hat rlat yor. Bildiride ayr ca Avrupa Birli i ne de önemli bir rol düfltü ü vurgulan rken, AB nin flimdi, Türkiye nin reformlar n tamamlad nda, AB ye üye olaca n hiçbir flüpheye yer b rakmayacak flekilde ilan etmek için, çok daha fazla çal flmas gerekti inin alt çiziliyor. Kurulufluna Aç k Toplum Enstitüsü nün öncülük etti i Avrupal hakkaniyet hakemleri, 14 Aral k 2007 deki AB liderler zirvesi öncesinde de, Türkiye nin tam üyeli inin aç k fikirlilikle tart fl lmas konusunda ça r da bulunan bir bildiri yay nlayarak, Sarkozy nin iddialar gayri meflrudur. Avrupa projesi farkl klar n üstesinden gelmeyi amaçlayan bir bar fl projesidir. Avrupa da önde gelen kanaat liderleri bu konuya yeterince e ilmemektedir görüfllerini duyurmufltu. SEI Mali Kayna AB Hakk nda Faydal Web Ba lant lar Kurumlar m z n proje haz rlama ve müktesebat uyum çal flmalar na yönelik k sa dönemli teknik destek ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla, AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli bir finansman projesi 2002 y l ndan bu yana y ll k AB Kat l m Öncesi Mali Yard m Programlar na dahil edilmektedir. SEI Kayna öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülü ü olan kamu kurum ve kurulufllar m z n çal flmalar için kullan lmaktad r. AB Genel Sekreterli i taraf ndan koordine edilen SEI Mali Kayna ndan, kurum ve kurulufllar AB üye ülkesi ve/veya aday ülkeye çal flma ziyaretinde bulunabilir veya bu ülkelerde konferans / çal fltay / seminer gibi organizasyonlara kat labilirler. Yurtd fl çal flma ziyareti, seminer, konferans, çal fltay kat l m belgelerine ABGS web sitesinden ulaflabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu Young Entrepreneurs for Europe Bölgeler Komitesi Ekonomik ve Sosyal Komite Avrupa Bölgesel Geliflme Bilgi Derne i AEIDL Çevre STK lar ctory/ngofind.html Mali Yard m Masas Türkiye nin Taraf Oldu u Serbest Ticaret Antlaflmalar a.html AB de Devlet Yard mlar ve malat Sanayinde Uygulamalar sp?action=...&id=6 AB Terminolojisinde KOBI lerle lgili Sözcük ve Kavramlar sp?action=...&id=6 AB ye Aday Ülkeler K yaslama Raporu (T SK) ana_id=23 Türkiye-AB D fl Ticaret statistikleri fl Örgütleri Türk Üniversiteleri, Kobileri ve Bilim Merkezlerinin Avrupa ya Entegrasyonu Merkez Bankas - AB ye Aday Ülkeler Raporu yulkeler.html AB Fonlar, Projelerin mali yönetimi _8/2168.html

9 Türkiye ve AB Mali flbirli i 9 Neden AB Mali Deste i AB ile IPA Çerçeve Anlaflmas mzaland T pk bir ev infla eder gibi bir ülkenin uzun vadeli refah için sa lam bir temel önemlidir. AB; dünyada bar fl, demokrasi ve refah n art r lmas n hedefler. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan haklar ve pazar ekonomisi konusunda ayn temel de erleri paylaflan ülkelerle ortakl klar kurar. AB, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal geliflmelerine çeflitli mali araçlarla finansal olarak katk sa lar. Bu ülkelerden baz lar Avrupa içindedir baz lar ise AB ye üye olmaya çal flmaktad r. Aday ülke olarak kabul edildiklerinde kat l m öncesi finansman ad verilen art r lm fl mali destek al rlar. AB kat l m öncesi finansman aday ülkelerin üyeli e haz rlanmas nda yard mc olur. Kopenhag kriterleri, AB standartlar na yak nlaflmak için al nmas gereken politik, ekonomik, yasal ve idari önlemlerle ilgilidir. Kat l m öncesi fonlar n nihai amac bireylerin yaflamlar n iyilefltirmektir. Finansman için uygun projeler genellikle devlet kurumlar veya sivil toplum örgütlerince gerçeklefltirilir. AB finansman alan kurumlar; sa l k ve e itimden, alt yap ve k rsal kalk nmaya kadar de iflik alanlarda kamu politikalar n n tasarlanmas ve uygulanmas ndan sorumlu kurumlard r. Fonlar ve Türkiye: Amaç AB ye Uyumu H zland rmak AB taraf ndan finanse edilen projeler vas tas yla her gün Türkiye nin hemen her köflesinde bir giriflime, insan m z n yaflam nda bir iyileflmeye tan k oluyoruz. Projelere sa lanan finansman deste i bölgeleraras ekonomik ve sosyal farkl l klar n azalt lmas n amaçlar. Bu nedenle AB fonlar tahsis edilirken daha az geliflmifl bölgelere öncelik verilir ve bunlar kifli bafl na düflen milli gelirin, ülkenin ortalama GSMH n n %75 inin alt nda olan bölgelerdir. AB Finansman Türkiye de Uzun Vadeli lerlemeyi Amaçlamaktad r AB finansman h zl çözümler için de ildir. Bir bütün olarak toplumda ve ekonomide uzun vadeli de ifliklikleri hedefler. Kat l m sürecinin h z reformlarla yak ndan iliflkilidir. Para De il Sonuç Önemli AB fonlar proje baz nda da t l r. Hemen her sektörü kapsam na alan bu yard m sistemine, bakanl klar ve di er hükümet kurulufllar, belediyeler, sivil toplum örgütleri, KOB ler ve çiftçiler gibi farkl gruplar kat labilir. Bunlar uzun dönemli projelerdir. Hibenin verilmesinin ard ndan elde edilen sonuçlar izleyen AB, proje sonuçlar na göre de erlendirme yapar ve baflar l olan programlar yeniden açar, baflar s z olanlar ysa yeniden flekillendirir. AB den Türkiye ye 4 y lda 2 milyar Avro Kalk nma Fonu AB, Türkiye nin uyum çal flmalar n desteklemek için haz rlad Kat l m Öncesi Yard m Mekanizmas kapsam nda 2010 y l na kadar 2.3 milyar Avro luk hibe fonu ay rd. Bu fonlar 5 farkl alanda haz rlanacak projelere verecek: Kurumsal geliflim, S n r ötesi iflbirli i, Bölgesel kalk nma, nsan kaynaklar n gelifltirme K rsal kalk nma y l ndan bu yana Türkiye ye yaklafl k 1.5 milyar Avro hibe kulland rtan AB, bu 5 alanda haz rlanacak projelere mali destek sa layarak, Türkiye nin uyum sürecinin toplumsal boyuta indirgenmesini amaçl yor. Türkiye de halen devam etmekte olan 200 den fazla proje bulunuyor. Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA) kapsam nda Türkiye ve Avrupa Birli i aras nda iflbirli i sa lanabilmesi amac yla Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini ve Avrupa Birli i Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp taraf ndan 11 Temmuz 2008 tarihinde Çerçeve Anlaflma imzaland. Çerçeve Anlaflma onay için Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulacak. Avrupa Birli i ile Türkiye aras ndaki iliflkiler 1960 Ankara Antlaflmas na kadar uzanmaktad r. Mali yard mlarla ilgili en önemli ivme ise Türkiye nin adayl k statüsü kazanmas ile sa lanm flt r. AB, 2006 y l na kadar PHARE, ISPA, SAPARD, Türkiye çin Kat l m Öncesi Mali Yard m ve Cards gibi farkl bafll klar alt nda hibe programlardan yararlanan Türkiye için, döneminde, tüm kat l m öncesi mali yard m programlar n tek bir araç, IPA (Instrument for pre-accession) yani Kat l m Öncesi Yard m Arac alt nda toplam flt r. Aday ülkelerin AB ye kat l ma haz r hale gelmelerine yard mc olan IPA n n y llar için tahmini 15,050 Milyar Avro bütçesi olan IPA dan aday ülkeler olarak Türkiye ve H rvatistan, potansiyel aday ülkeler olarak da Arnavutluk, Bosna Hersek, S rbistan - Karada, Makedonya faydalanacakt r. IPA n n bileflenleri 5 bafll k alt nda toplanmaktad r. Bunlar: Kurumsal Kapasite Geliflimi, (ABGS taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i, (ABGS taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) Bölgesel Kalk nma, (DPT taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) nsan Kaynaklar n Gelifltirme, (DPT taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) K rsal Kalk nma (Tar m Bakanl taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) Kurumsal Kapasite Geliflimi kapsam nda; Mevzuat uyumu, Kamu Yönetimi Reformu, Adalet ve çiflleri Reformlar, Sivil Toplumun Gelifltirilmesi, Mali Kontrol, Çevre Politikalar, E itim Reformu, Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i kapsam nda; S n r ötesi flbirli i, Uluslararas ve Bölgeleraras flbirli i, Bölgesel Kalk nma kapsam nda; Ulaflt rma altyap s, Çevre altyap s, Enerji altyap s, E itim altyap s, Sa l k altyap s, KOB lere destek, nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi kapsam nda; stihdam n art r lmas, stihdam kalitesinin art r lmas, Sosyal d fllanmayla mücadele, Mesleki e itim, K rsal Kalk nma kapsam nda; Tar msal iflletmelere destek, Tar msal mamullerin ifllenmesi ve pazarlanmas, Ekonomik faaliyetlerin çeflitlendirilmesi, Üretici birliklerine teknik destek konular nda kamu kurum ve kurulufllar projeler gelifltirebileceklerdir. Bu bileflen aday ülkenin Ortak Tar m Politikas ile bu alandaki fon mekanizmalar na kat l ma haz r hale gelmesine yard mc olacakt r döneminde bileflen bafl na öngörülen mali destek afla daki gibidir: Y llar tibariyle AB nin Türkiye ye Mali Deste i 700 Milyon Euro Bileflen (milyon ) Geçifl Dönemi Yard m ve Kurumsal Kapasite Gelifltirme Avrupai bir CV çin, Europass Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i Bölgesel Kalk nma nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi K rsal Kalk nma TOPLAM Yukar da belirtilen bileflenler kapsam nda gerçeklefltirilecek olan projeler Türkiye ve AB taraf ndan ortaklafla belirlenip seçilerek, efl-finansman usulüyle her iki tarafca finanse edilecek ve Türk kurum ve kurulufllar taraf ndan uygulanacakt r. Daha fazla bilgi için: rasi,2007_sonrasi.html?pageindex=1 IPA için Yararl Likler Avrupa Mesleki E itimi Gelifltirme Merkezi Cedefop ve Avrupa Komisyonu taraf ndan gelifltirilen Europass; ifl piyasas nda ve e itim ile formasyon alanlar nda, tüm Avrupa da vatandafllar n özelliklerini, yetenek ve becerilerini öne ç karmak amac yla oluflturuldu. Resmi aç l fl ndan üç y l sonra Europass isimli internet sitesi, 10 milyon ziyaretçiyi aflt. Sitede do rudan 25 milyon curriculums vitae tanzim edildi. Yaflam boyu ö renme becerileri ortaya ç katma amac n tafl yan Europass 5 belgeden olufluyor. Curriculum vitae ve dil pasaportlar vatandafllar n kendileri taraf ndan dolduruluyor. Di er belgeler ise (Europass mobility, sertifika ve diploma ekleri) konuyla ilgili kompetan kurulufllar taraf ndan sa lan yor. 32 ülkede yar m milyar vatandafla hitab eden siteye 26 dilde ulaflmak mümkün. Europass için: http: //europass.cedefop.europa.eu Tam üyelik müzakerelerine bafllad m z Avrupa Birli i güzel ve çok hareketli bir yer. Avrupa Hakk nda Ne Kadar Bilginiz Var? Gelin birlikte Avrupa y keflfedelim! Bu, zamanda ve mekanda macera dolu bir yolculuk olacak ve birçok ilginç fley ö renece iz. Bu yolda ilerlerken neler ö rendi imizi görmek için kendimizi s nayabiliriz. sitesine girelim ve her bölümle ilgili testleri çözmeyi deneyelim. Europa Go internet sitesindeki oyun ve aktivitelerle de iyi vakit geçirebiliriz: Haydi bafllayal m Avrupa y keflfetmeye!

10 10 Türkiye ve AB Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri AB den Dönemi çin 140,2 Milyon Avro Yard m Hisarc kl o lu: Türkiye nin Avrupa Birli i kat l m süreci, ekonomik dönüflüm sürecimizin referans kayna d r. Bu sürecin en önemli unsurlar ndan olan, AB müktesebat na uyum ise, ifl dünyas için bir intibak sürecidir. Bu intibakta sa lanan baflar, global piyasalara giriflte, giriflimcilerimizin eline alt n bir anahtar vermektedir. Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac - IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program hakk nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu nun görüflleri: Avrupa Birli i, Türkiye dahil, tüm aday ülkeler ile ileride aday olabilecek ülkelere mali yard m yapmaktad r. Bu amaçla, Avrupa Birli i, bütçe dönemi için öngördü ü mali yard m, Kat l m Öncesi Yard m Arac ad yla yeniden yap land rd. Bu yeni yap lanma kapsam nda, Türkiye için öngörülen yard m program, befl bafll k alt nda grupland r ld. - Geçifl Deste i ve Kurumsal Yap lanma, - S n r Ötesi flbirli i, - Bölgesel Kalk nma, - nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi - K rsal Kalk nma Sizlere, Bölgesel Kalk nma kapsam nda yer alan bölgesel rekabet edebilirlik bilefleni ile ilgili bilgi sunaca z. Türkiye nin AB kat l m süreci, ekonomik dönüflüm sürecimizin referans kayna d r. Bu sürecin en önemli unsurlar ndan olan, AB müktesebat na uyum ise, ifl dünyas için bir intibak sürecidir. Bu intibakta sa lanan baflar, global piyasalara giriflte, giriflimcilerimizin eline alt n bir anahtar vermektedir. Yani, intibak sürecinde sa layaca m z baflar, bizi ayn zamanda küresel piyasada da rekabetçi hale getirecektir. Bunu, gümrük birli inde esasen k smen yaflad k. Bu dönüflüm sürecini zaten gerçeklefltirmek zorunday z. Dönüflümü, AB kat l m sürecinde gerçeklefltirmemiz iki aç dan bizim için avantajl olacakt r. lk olarak, elimizde son derece ayr nt l haz rlanm fl AB mevzuat var. Ama elbette, bu mevzuat da sürekli de ifliyor ve gelifliyor. kinci önemli avantaj m z da, intibak sürecimizin maliyetini k smen de olsa AB kaynaklar ndan finanse etme imkân m z n olmas d r. Türkiye için AB taraf ndan sa lanm fl olan yard mlar n yeterli olup olmad n tart flabiliriz. Yard m miktar n, AB nin önceki uygulamalar yla k yaslayarak elefltirmemiz de mümkündür. Ancak, ortada bir gerçek var. O da, bütçe dönemi için öngörülen yard m n miktar n de ifltirme flans m z yoktur. Ancak, bugün ele ald m z bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde, ifl dünyam za y llar n kapsayan üç y ll k dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanl m z taraf ndan toplam 186,9 milyon Avro kaynak kulland r lacakt r. Bu kayna n 140,2 milyon Avro su AB bütçesi, 46,7 milyon Avro su ise ulusal katk d r. Ancak, genel bir yaklafl m olarak belirtmekte fayda var. AB ile di er konularda oldu u gibi, mali iflbirli inde de bu tür sorunlar, gecikmeler maalesef yaflan yor. Bunu biz di er projelerimizde de yaflad k. Bu nedenle, 2006 y l ndan itibaren, oda ve borsalar m z n proje haz rlama ve uygulama kapasitelerini gelifltirmelerine katk sa layacak e itim programlar gerçeklefltiriyoruz. fiu anda, oda ve borsalar m zda bu konuda önemli bir kapasite oluflmufl durumda. Dolay s yla, süreci h zland rmak mümkün olabilir. Bugünden sonra da yine Sanayi ve Ticaret Bakanl m zla iflbirli i halinde, Kayseri, Kastamonu, Trabzon, Diyarbak r, Erzurum ve Van da daha genifl kesime, daha ayr nt l bilgilendirme toplant lar yapaca z. Bu toplant lar, Bakanl m z, Birli imiz ve odalar m zla birlikte düzenleyece iz. Ayr ca, bu amaçla odalar m z n e itim ihtiyac n belirleyerek Sanayi ve Ticaret Bakanl na ilettik. Bu çerçevede, ihtiyaçlar do rultusunda, Bakanl m z ile daha teknik hususlarda ilave e itim programlar da düzenleyece iz. Türkiye için AB taraf ndan sa lanan fonlar kullanma kapasitemizi gelifltirmeliyiz. Zira, AB kaynaklar ndan yararlanmak, ayr nt l ve sistematik bir haz rl gerektiriyor. Birçok odam zda bu konuda önemli deneyimler de olufltu. Bunu daha da gelifltirmek ve yayg nlaflt rmak zorunday z. K sa bir süre önce gerçekleflen Barrosso ve Rehn in Türkiye ziyaretleri çok önemliydi. Bu ziyaretin iliflkilere yeni bir ivme verece ini ümit ediyorum. Geçen aylarda ben de Brüksel deydim. Esasen, bu benim son bir y lda Brüksel e gerçeklefltirdi im 7. ziyaret. Türkiye nin AB kat l m sürecine ifl dünyas n n ne kadar önem verdi ini vurgulamak üzere bu ziyaretleri ve görüflmeleri yap yorum. Ülkemiz için AB kat l m süreci çok önemli. Sürecin, günlük siyasi olaylar n gölgesinde kalmamas gerekir. Ziyaret sonras gözlemim ve tespitim, Türkiye ve AB nin birbirlerini yeniden keflfettikleri yönündedir. Türkiye, AB kat l m sürecinin kendi ekonomik ve siyasi dönüflüm çabalar aç s ndan önemini bir kez daha fark etmifl gibidir. Ayn flekilde, AB de Türkiye nin önemini yeniden kavramaya bafllad. Veya, Türkiye nin AB için çok önemli oldu unu düflünen çevrelerin sesi daha fazla duyulmaya baflland. Bundan son derece memnunum. Bu, sadece ülkemiz için de il, ayn zamanda Avrupa Birli i ve hatta dünya için çok önemli bir geliflmedir. Türkiye, AB müktesebat na uyum sürecini 2013 sonu itibariyle tamamlamaya karar vermifltir. Buna iliflkin program da bafllatm flt r. AB de Türkiye nin üyeli i için kendini haz rlamak durumundad r. Bunun yolu, üyeli i belirsiz halde b rakmak de ildir. Bunun yolu; Birli in ekonomi, ticaret, sanayi, KOB, çal flma hayat, istihdam, Birlik kurumlar gibi temel politikalar n n tasarlanmas nda, Türkiye nin de göz önünde bulundurulmas d r. Türkiye nin üyeli i üzerindeki belirsizli i ortadan kald rarak, ciddi bir çal flma içine girilmesidir. Avrupa Birli i nde Türkiye nin üyeli i için gerekli siyasi iradenin art k oluflaca na inan yorum. Zira, ülkemizin AB ile iliflkileri çok sa lam temellere dayanmaktad r. Uluslararas iliflkilerin temel kurallar ndan biri de ahde vefa ilkesidir. Türkiye de de Ortakl k anlaflmas yla bafllayan 40 y l aflk n süreçte, iliflkilerin geliflmesinde, ülke yönetiminde sorumluluk alm fl tüm kurum ve kiflilerin katk s olmufltur. Bu durum, devlet yönetiminde devaml l k ilkesinin önemli bir tezahürüdür. Yaz m n bu bölümünde, 28 Mart 2008 tarihinde oda ve borsalar m z n ilgisine sundu umuz proje ça r s ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Birli imiz ve EUROCHAMBRES iflbirli inde, döneminde gerçeklefltirilen Oda Gelifltirme programlar kapsam nda Türk ve AB üyesi ülke odalar n n efllefltirilmesinden 21 proje gerçeklefltirilmiflti. 28 Mart 2008 tarihinde duyurusu yap lan projemizle odalar m za yeni iflbirli i imkânlar sunduk. Odalar m z için 20 yeni eflleflme gerçeklefltirilecektir. Bu projemiz, Birli imizce odalar m z n hizmet kapasitesini gelifltirmeye dönük olarak, 2001 y l ndan beri yürütülen en önemli faaliyetlerimizdendir. Ayn proje kapsam nda, may s ay ndan itibaren firmalar m z n AB kat l m süreci için öncelikli ihtiyaç alanlar n belirledi imiz bir anket düzenledik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu Öte yandan, yine Avrupa Birli i nin mali deste i ile yürüttü ümüz bir baflka proje ile de, firmalar m z n çevre, ifl sa l ve ifl güvenli i, g da güvenli i, kimyasallar, tüketicinin korunmas, makine ve inflaat sektöründe standardizasyon, alan ndaki AB müktesebat na uyum düzeyini belirlemeye dönük yeni bir çal flma bafllatt k. Bu proje kapsam nda Birli imiz ve odalar m z uzmanlar ndan oluflan ekibimiz odalar m zla iflbirli in halinde, may s ay ndan itibaren firmalar ziyaret ederek çal flmay yürütmeye bafllad lar. Proje uygulamas sonunda, önümüzdeki dönemde haz rlanacak etki analizleri için temel oluflturacak verilerin derlenmesi amaçlanmaktad r. Bu projenin uygulanmas nda da odalar m z n iflbirli i çok önemlidir. Birli imizin AB konusundaki di er proje ve çal flmalar n anlatarak vaktinizi almak istemiyorum. Sizlerden iste im, Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac ile ifl dünyas na sa lanan imkanlardan mutlaka yararlanal m. Bu konuda, iflletmelerimize yard mc ve yol gösterici olal m. Biz, bu konuda sizlere her türlü yard m yapmaya devam edece iz. llerde, Birlikte gerçeklefltirece imiz programlara da gerekli ilgiyi göstermenizi bekliyoruz. Toplant m z n baflar l geçmesini diliyor, hepinize sayg lar sunuyorum. Kaynak: TOBB

11 Türkiye ve AB Mali flbirli i 11 hale ve Hibelerden Haberdar Olmak çin AB Yard mlar ndan Haberdar Olal m Avrupa Toplulu u fonlar ndan Türkiye ye aktar lan kat l m öncesi mali yard m n, hizmet, mal al m, inflaat iflleri, efllefltirme ve hibe alanlar nda birçok ihale f rsatlar sundu unu belirtmifltik. fieffafl k ve eflit muamelinin sa lanmas amac yla ihaleler ve teklif ça r lar düzenli olarak afla da belirtilen web sitelerinde yay nlan r. lgilenen baflvuru sahipleri ve tedarikçilerin fon imkanlar ndan faydalanmak üzere afla da belirtilen ba lant lar düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir. Avrupa Komisyonu EuropeAid flbirli i Ofisi AB ile kat l m öncesi mali iflbirli i kapsam nda finanse edilecek projelerin duyurular için: id/index_en.htm Bu bölümde üye ülkeler, Türkiye dahil aday ülkeler ve di er ülkelerdeki tüm AB ihale duyurular yer al r. Merkezi Finans ve hale Birimi (MF B) Türk idari yap s alt nda faaliyet gösteren MF B, Türkiye de uygulanan Avrupa Komisyonu finansmanl projelere destek vermek amac yla yürüttü ü aktivitelerin ihale ve sözleflme süreçlerinden sorumludur. Sadece Türkiye de uygulanmakta olan projelere iliflkin teklif ça r lar ve sat n alma duyurular için: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun ihale makam oldu u ihale ve teklif ça r lar n n duyurular yay nlan r. Yerel hibe teklif ça r lar, yerel sat n almalar ve idari sat n alma duyurular burada yay nlanmaz. gi/ab_program_bilgileri,programprojemer ge.html?mode=10 Di er yararl siteler: sp?mypays=en AB nin Mali Olarak Destekledi i Programlar AB, Türkiye de her y l, sosyal hizmetlerden iflletme deste ine ve bölgesel kalk nmaya kadar binlerce proje finanse ediyor. Bütün projelerin tek bir hedefi var: AB üyeli ine haz rl k. AB finansman yla desteklenen projeler: Demokrasi, hukukun üstünlü ü ve insan haklar na sayg y garantileyen Anahtar sektörlerde AB destekleri, reformlar ve geliflimler: Altyap, Enerji, Telekom, Ulaflt rma & Çevre, M %16.1 dari kapasite Gelifltirme & STD, M %22.8 Adalet, Özgürlük Güvenlik, M %7.1 istikrarl kurumlar, flleyen piyasa ekonomisi ve artan rekabet, AB ve Türkiye aras ndaki sivil toplum diyalo u, Yap sal Fonlar n yönetimi için haz rl k. Detayl bilgi: ram_bilgileri.html Di er, 32.7 M % Proje ç Piyasa, Gümrük Birli i & Tar m, M %11.6 Ekonomik & Sosyal Uyum, M %21.8 Sosyal Politika, M %18.8 AB ile müzakere yapan ülkemizde AB yard mlar konusunda akla gelen pek çok soru bulunuyor. AB yard mlar ndan nas l haberdar oluruz? AB yard mlar n kimler alabilir? AB yard mlar neye yarar? Kat lmak için AB nin ne gibi projelere destek verdi inden haberdar olmak istiyorsan z, afla daki aç klamalar dikkatle takip edin. Bilgiye ulaflmak çok zor de il, çünkü AB de herfley fleffaf. Kaynak 1: EuropeAid 1. EuropeAid in sayfas na giriniz. 2. Sol taraftaki listede yer alan menüden arama kriterinize uygun program seçiniz. Bu listedeki MEDA program ; Türkiye ye uygulanan kat l m öncesi mali iflbirli i çerçevesinde yap lan duyurular içeriyor. Seçilebilecek di er programlar ise PHARE/ISPA/SAPARD, TACIS, CARDS/OBNOVA ve bu programlar n kapsam na girmeyen (Örne in, insan haklar gibi büyük programlar n ve tematik projelerin kapsam na girmeyen co rafi konuma dayal projeler) ALA, FED/BUDGET, EAR ve OTHER seçenekleri olarak karfl n za ç k yor. 3. Program belirledikten sonra, arad m z projenin statüsünü seçmemiz gerekiyor. Bafllamas beklenen fakat henüz ihale ilan veya teklif ça r s yay mlanmam fl olan projeleri görmek için Forecast (Tahmin) seçene ini tercih edin. Forcast seçene inde ön bilgiler yay mlan yor. hale ilan veya teklif ça r s yay mlanm fl ve hali haz rda baflvuruda bulunabilece iniz projeleri görmek için Open (Aç k) seçene ini, kapan fl tarihi geçen tüm projeleri görmek içinse Closed (Kapanm fl) seçene ini tercih etmelisiniz. Bu seçenekle kapanm fl olan projelerle ilgili yay mlanm fl tüm belgelere (ön bilgi ilan ve sat n alma duyurusu ile ihale ilan veya teklif ça r s ) ve e er uygunsa k sa liste ile sözleflmenin mevcut durumuna ba l olarak sözleflmenin kiminle yap laca n bildiren ilana da ulaflman z mümkün. 4. Program ve projenin statüsünden sonra arad n z projenin türünün seçimini yapman z gerekiyor. Services (Hizmetler), Works ( nflaat iflleri) ve Supplies (Tedarik) seçilerek ihale ça r lar na eriflebilece i gibi, Grants (Hibeler) seçilerek teklif ça r lar aras nda araman z gerçeklefltirebilirsiniz. 5. Son olarak Region (Bölge) ve Country (Ülke) seçeneklerinin her ikisinin de seçili olmas na dikkat etmelisiniz. Her iki seçene in de seçili olmas araman z tüm ülke ve bölgeler içerisinde gerçeklefltirmenizi sa layacakt r. Buna ilaveten, arad n z program n kategorisine göre, karfl n za ç kacak di er bölge tercihleriyse Cross-Border (S n r ötesi), Inter-State (Eyaletler aras ), Mediterranean Partners (Akdeniz ülkeleri), Amerique Centrale (Orta Amerika), Amérique Latine (Latin Amerika), Asie (Asya), Etats Unis Mexicains (Meksika), Gulf countries (Orta Do u ve Körfez Ülkeleri), Mercosur (Arjantin, Paraguay, Brezilya, Uruguay, Bolivya ve fiili nin oluflturdu u serbest ticaret blo u) ve Pacte Andin (Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru ve Venezuella n n oluflturdu u ortak pazar) olarak belirlenmifltir. 6. Türkiye ye özel arama yapmak için ise sadece Turkey seçene ini iflaretlemeniz ve bu alanlardaki di er seçeneklerin iflaretlerini kald rman z yeterli. Çünkü burada karfl m za ç kacak seçenekler, ilk ad mda seçmifl oldu unuz programa ba l lar. Tercih etti iniz bölge ve/veya ülkeye ait kutucu u iflaretlemezseniz, arama motoru standart olarak yard m program kapsam nda yer alan tüm ülkeleri tarayacakt r. 7. Tüm tercihlerimizden sonra aramay bafllatmak için Sorguyu Gönder butonuna basman z yeterli. lgili sonuçlar, ekran n sa bölümünde listelenecektir. Sonuçlardan herhangi birine ait ayr nt lar görmek isterseniz, ilgili bafll a t klaman z yeterli olacakt r. Kaynak 2: Merkezi Finans ve hale Birimi 1. Merkezi Finans ve hale Biriminin (MFIB) Internet adresine giriniz: 2. Sa köfledeki ihaleler bölümünde ihale durumu k sm nda aç k, tipi k sm nda hibe seçeneklerini iflaretleyiniz ve ara butonuna t klay n z. Türkiye de aç k olan AB destekli tüm hibe programlar n göreceksiniz. Bu bölümde her bir hibe program n n alt nda o hibe program ile ilgili teklif ça r s ilan, baflvuru rehberi, baflvuru formu gibi tüm evraklar mevcuttur. Bu evraklar kaydederek daha detayl bilgiye ulaflabilirsiniz. Kaynak 3: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 1. AKTD nin Internet adresine giriniz: 2. Ana sayfada AB mali yard mlar yla ilgili güncel geliflmeleri bulabilirsiniz. 3. Sa daki duyurular bölümünde o hafta içerisinde aç lan hibe programlar ve ihaleleri görebilirsiniz. 4. Ayr ca sa orta bölümdeki EuropeAid k sm na girdi inizde 1. kaynak olarak söz etti imiz sayfa da karfl n za ç kacakt r. Kaynaklar: Ahmet Sungur ve AB Info

12 12 Türkiye ve AB Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri Topluluk Programlar Avrupa Toplulu u Programlar birkaç y la yay lan bir süre boyunca, AB üye ülkeleriyle aday ülkeler aras nda Topluluk politikalar na iliflkin farkl alanlardaki iflbirli ini teflvik etmek amac yla kabul edilmifl bir faaliyetler bütünüdür. Her üye ve aday ülke vatandafl, flirketi, sivil toplum kuruluflu ile ulusal kurumlar; Araflt rma, E itim, Mesleki E itim, Gençlik, Kültür, Görsel- flitsel alan, Çevre, Enerji, Ulaflt rma, Sosyal Politika, Medeni Hukuk alan nda Adli flbirli i, Küçük ve Orta Ölçekli Teflebbüsler; Vergilendirme, Gümrük, Bilgi Toplumu gibi alanlarda Topluluk Programlar na kat labilirler. Türkiye nin aktif olarak kat ld Topluluk Programlar afla da sunulmaktad r; programlarla ilgili ayr nt l bilgi için afla da verilen Ulusal rtibat Noktalar yla ba lant kurulabilir: 7. Çerçeve Program: Çerçeve Programlar (FP) AB nin neredeyse tüm disiplinleri içine alan araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini destekleyen temel mali araç niteli indedir. Yaflam Boyu Ö renim Program : Yeni Yaflam Boyu Ö renim Program, hayat n çocukluktan yafll l a uzanan her an nda ö renim f rsatlar n desteklemektedir dönemi için program bütçesi, 7000 milyon Avro olup bu Program, mevcut Socrates, Leonardo da Vinci ve e-learning programlar n n devam niteli indedir. Yaflam Boyu Ö renim Program okul e itimi (Comenius), yüksek ö renim (Erasmus), mesleki e itim (Leonardo da Vinci) ve yetiflkin e itimi (Grundtvig) olarak dört sektörel programdan oluflmakta ve politika alan nda iflbirli i, dil, enformasyon ve iletiflim teknolojileri ile sonuçlar n yayg nlaflt r lmas ve kullan lmas üzerine odaklanan bir çapraz programla tamamlanmaktad r. Jean Monnet Program : Avrupa Entegrasyonu konusu üzerine yo unlaflmakta ve bu alanda faaliyet gösteren temel kurum ve kurulufllara destek sa lamaktad r döneminde program n bütçesi, 6,970 milyon Avro. Jean Monnet burslar hakk nda bilgi almak ve yararlanmak için: Sorular n z için: Tel: +90 (0) veya 44 Faks: +90 (0) Youth in Action: Youth in Action AB nin gençli e yönelik yeni program d r. 1 Ocak 2007 den itibaren uygulanmaya bafllayan bu program 31 Aral k 2013 e kadar devam edecek olup toplam bütçesi, 885 milyon Avro dur. Youth in Action Program, beceri edinimi konusunda önemli katk lar sa layan ve bu nedenle de gençlere, ö renimlerinde Avrupa boyutu olan örgün ve yayg n e itim f rsatlar sa lamada anahtar rol üstlenen bir araçt r. Youth in Action Program, daha az f rsata sahip gençler ile yafl aras gençlerin kat l m n teflvik ederken herkese hitap eden bir programd r. Kültür Program : Genel amaç, programa kat lan ülkelerdeki kreatörler, kültürel oyuncular ve kurumlar aras ndaki kültürel iflbirli inin gelifltirilmesi yoluyla Avrupal lara ait ortak kültür sahas n gelifltirmek ve böylelikle Avrupa vatandafll n n olgunlaflmas n teflvik etmektir. Program, görsel-iflitsel kültür alan nda faaliyet gösteren endüstrilerin ve özellikle de kâr amac gütmeyen küçük kültür teflebbüslerinin kat l m na aç kt r. 007/cult_en.html x?f6e10f cffd52dd97caafa CAC895DED00FF48EB Çerçeve Program Kapsam nda Aç k Ça r letiflim ve enformasyon teknikleri ICT (Information & Communication Technologies) konusundaki aç k ça r, Cordis (Community Research & Development Information Service) taraf ndan uygulan yor. Ça r Kodu : FP7-ICT-2007-C Aç l fl Tarihi : 22 Aral k 2006 Kapan fl Tarihi : 31 Aral k 2008 Ça r Bütçesi : 65 M 7. Çerçeve Program AB Çerçeve Programlar, Avrupa Birli i nde çokuluslu araflt rma ve teknoloji gelifltirme projelerinin desteklendi i bafll ca Topluluk Program d r. lki 1984 y l nda bafllayan Çerçeve Programlar (ÇP) çok y ll programlar olup, kapsam ve programa ayr lan bütçe miktar her bir programda art fl göstermektedir. ÇP lerin bafll ca amaçlar aras nda, Avrupa n n bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeleraras iflbirli inin teflvik edilmesi say labilir. AB nin Mart 2000 de yap lan Zirve Toplant s nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adland r lan strateji kapsam ndaysa, AB nin dünyan n en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi olmas hedeflenmifltir. Bütünlefltirilmifl bir Avrupa Araflt rma Alan oluflturmay hedefleyen ve döneminde yürürlükte olan 6. ÇP ve y llar nda yürürlükte olacak 7. ÇP AB nin bu hedefe ulaflmas amac yla flekillendirilmifltir. 7. ÇP ye Kimler Kat labilir? ÇP lere, ulusal/uluslararas kanunlar ve AB kanunlar na göre kurulmufl tüzel ve gerçek kifliler yani üniversiteler, araflt rma merkezleri, kamu kurumlar, sanayi kurulufllar ve sivil toplum örgütleri baflvurabilirler. Ayr ca, tüzel kiflili e sahip olan veya olmayan KOB lerin de baflvurular teflvik edilecektir. 7. ÇP ye Nas l Baflvurulur? Komisyon, ilgili özel program ve çal flma programlar nda belirtilen öncelikler kapsam nda y lda bir veya 2 defa proje teklif ça r lar açmaktad r. Ça r lar, 7. ÇP özel bilgi Ça r hakk nda ayr nt l bilgi için: sersite.cooperationdetailscallpage&call_id=12 kanallar, internet sayfalar, üye ve aday ülkelerde bulunan ulusal irtibat noktalar arac l ile duyurulmaktad r. Projelerin, 6. ÇP de kullan lan Elektronik Proje Teklifi Sunma Sistemi - EPSS arac l yla sunulmas 7. ÇP de bir kural olacakt r. EPSS ile ayr nt l bilgiye CORD S ten ve/veya internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Baflvurunuzu yapt ktan sonra, projeniz ba ms z uzmanlar taraf ndan de erlendirilir ve sonucu proje koordinatörüne Komisyon taraf ndan iletilir. 7. ÇP nin Yap s ve Özel Programlar n Bütçe Da l mlar y llar aras nda uygulanacak olan AB 7. ÇP, dört özel program ve bunlara ek olarak Ortak Araflt rma Merkezleri nin faaliyetlerini içermektedir. EURATOM da dahil olmak üzere 7. ÇP nin yedi y ll k bütçesinin 53,2 milyar Avro ya ulaflmas beklenmektedir. 7. ÇP le lgili En Güncel Bilgilere Ulafl m 7. ÇP ile ilgili en güncel bilgilere CORD S ten ve/veya TÜB TAK n 7. ÇP için özel haz rlad internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Bunun yan s ra, iletiflim bilgilerine web sayfas ndan ulaflabilece iniz, her bir alandan sorumlu ulusal irtibat noktalar yla da irtibata geçebilirsiniz. 7. ÇP ye yönelik her türlü sorunuzu adresine yönlendirebilirsiniz. - AB den 6 Karadeniz line 5.5 Milyon Avro Hibe Do u Karadeniz de yer alan 6 ilde, toplam 80 proje Avrupa Birli i (AB) fonlarından hibe almaya hak kazandı. Bu projeler için 5 milyon 520 bin euro kaynak aktarılacak. Projeler içinde en dikkat çekeni ise Rizeliler Kültür ve Dayanıflma Derne i nin, "Kahvehaneden stihdama" projesi için aldı ı hibe oldu. Bu proje ile art k Karadenizli erkekler kahvehanelerde otürmayacak, 9 ayda bitirilmesi hedeflenen projenin tutar 81 bin 934 Avro. Geçen yıl Nisan ayında teklif ça rısı yapılan, Artvin, Giresun, Gümüflhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan projeler, AB nin Yerel Kalkınma Giriflimleri Hibe Programı ndan yararlanacak. DPT nin koordinasyonunda yürütülen program çerçevesinde, finansman kayna ının yüzde 25 i Türk Hükümeti, yüzde 75 i ise Avrupa Komisyonu tarafından karflılanacak. Projeler, organik tarımdan, süt yetifltiricili ine, meslek edindirmeye, yerel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasına, arıcılık ve balıkçılı ın gelifltirilmesine,turizm ve el sanatlarına kadar uzanıyor. Trabzon 19 proje ile ilk sırada yer aldı. Rize için 15, Ordu ve Gümüflhane için 13 er, Giresun için 12, Artvin içinde 9 proje hibe almaya hak kazandı. Hibeler, ziraat odaları, üretici birlikleri, belediye baflkanlıkları, üniversite, meslek liseleri, ihracatçı birlikleri, hekimler odası, spor kulüpleri, özel idareler, sosyal yardımlaflma ve dayanıflma vakfı, muhtarlıklar aracılı ıyla ilgili projelere aktarılacak. Yerel Kalkınma Giriflimleri Hibe Programı çerçevesinde illerin yararlanacakları projelerin dökümü ise flöyle: Trabzon: Arsin lçesinde Bahçe Tarımı Eksenli Kırsal Kalkınma, Gemi malatı Teknoloji, Satıfl ve Pazarlama, Müflteri liflkileri E itimi, Seramik Yer-Duvar Karosu Kaplamacılı ı Meslek Edindirme E itimi, Ekolojik Tarım Turizmi, Modern Tarım E itimi ve Danıflmanlık Projesi, Fındık Üreticilerini Bilgilendirme ve Ürün Çeflitlendirme E itim Projesi, Uzungöl Beldesinde Turizm Hizmet ve Kalitesinin ve Kapasitesinin Gelifltirilmesi, Of lçesinde Çay Üretiminin Gelifltirilmesi, Yöresel A asar Giysisinin Yeniden Keflfi, Organik Fındık Yetifltirme Projesi, Geleneksel Kıyafet ve El Sanatları Projesi, Beflikdüzü Turizm Bilgi Merkezi. Giresun: Organik Ceviz ve Karadut Yetifltiricili i Projesi, Uygulamalı E itim ve Ormancılık Kooperatiflerinin fllevselli i, fl Arıyorum-Meslek Edindirme Projesi, Organik Tarım E itim Merkezi, Buza ılar Ölmesin Projesi, Do algaz Tesisatçılı ı Meslek Edindirme Kursu, Fındık ve Kivi Yetifltiricili i, So ukpınar Yaban Mersini Projesi, Giresun Ortopedik Özürlüleri E itim Projesi. Artvin: Yusufeli ve Borçka Arı ve Bal Üreticili i Gelifltirme Projesi, Hopa da Seracılı ın Gelifltirilmesi Projesi, Süt Sı ırcılı ını ve Yem Bitkilerini Gelifltirme Projesi, Arıcılı a Yönelik nsan Kaynaklarının Gelifltirilmesi Kültür Bakıcılı ının Gelifltirilmesi vs. Ordu: Biz Engelliler Fark Yaratmaya Hazırız Projesi, Fındık Yetifltiricili i, Uygulamalı Konfeksiyon E itim, Küçükbafl Hayvan Yetifltiricilerinin E itimi ve Hayvan Islahı, Akkufl ve Köyleri Çiftçi E itimi ve Danıflmanlık Merkezi, Fatsa Mavi Umut Projesi, At Sırtında Ordu Projesi, Organik Üretimdeki Örnek Köy Projesi, KOB leri Gelifltirme Projesi. Rize: Rize Bezi Tanıtımı ve Satıfl Projesi, Kahvehaneden stihdama Tersaneler çin Ara Eleman E itimi Projesi, Örtü Altında Sebze Yetifltiricili i E itimi, Yöresel Meyvelerin Kurutulmasına liflkin Pilot Uygulama, Yerel Kalkınmada Do algaz E itimi, Çengel Boynuzlu Da Keçisini Koruma. Halkı Bilinçlendirme Projesi, Yapı Sektöründe PVC Uygulamaları E itimi, Do u Karadenizde Kırsal Mimariye Restorasyon Elemanı Yetifltirme Projesi, Fındıklı lçesi Ça layan Köyü Organik Tarımı Gelifltirme Projesi. Gümüflhane: Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kursu Projesi, Gelece imizi Çöpe Atmayalım Projesi, Bilen Eller, Çiftçi Verimlili i ve stihdamı Gelifltirme Projesi, Zilli Kilim Tanıtım Projesi, Salyazı Süt Merkezli Kırsal Kalkınma Projesi, ldeki Kadın Giriflimcili in Desteklenmesi Projesi, Kuru Tarımdan Sulu Tarıma Geçifl Projesi, Sokak Hayvanlarını Koruma Projesi, Geçmiflten Gelece e El Sanatları Projesi. Kaynak: Refrans Gazetesi

13 Türkiye ve AB Mali flbirli i Çerçeve Program Proje Tipleri Proje Tipi Amaç Projenin çerdi i Faaliyetler Hedef Kitle Kat l m Koflullar 1- flbirli i Projeleri 1a) Büyük Ölçekli flbirli i Projeleri 2a) Küçük Ölçekli flbirli i Projeleri Yeni bilgi, teknoloji ve ürün üretimi için ilgili paydafllar aras nda iflbirli inin gelifltirilmesi ve araflt rma için ortak kaynaklar oluflturulmas. Ar-Ge faaliyetleri, demonstrasyon, konsorsiyum yönetimi, di er faaliyetler. (bilginin yay l m, e itim vb.) Araflt rma enstitüleri, üniversiteler, sanayi kurulufllar ve KOB ler potansiyel son kullan c lar. flbirli i Projeleri: Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl üç üye / asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. Uluslararas iflbirli i projeleri (SICA1): Geçerli bir konsorsiyum iki birbirinden farkl üye / asosye ülkeden en az iki tüzel kiflilik ve birbirinden farkl iki ICPC2 ülkelerinden en az iki tüzel kiflilikten olmak üzere en az 4 ortaktan oluflmal d r. 2- KOB Yarar na Projeler 2a) KOB yarar na projeler 2b) KOB birlikleri yarar na projeler Araflt rman n büyük bir bölümünün Ar-Ge faaliyetlerini bünyelerinde bar nd ran kurumlar taraf ndan; KOB ler, KOB birlikleri veya sivil toplum kurulufllar ve a lar gibi özel gruplar yarar na üstlenildi i ve belirli bir hedefe yönelik olan araflt rmalar n yap lmas. Ar-Ge faaliyetleri, demonstrasyon, konsorsiyum yönetimi ve e itimi de içeren di er aktiviteler. KOB ler, KOB birlikleri, sivil toplum kurulufllar, projede Ar-Ge faaliyetlerini yürütecek kurumlar, di er kat l mc lar. Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl üç üye, asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. Özel flartlar çal flma programlar nda belirtilir. 3- Mükemmeliyet A lar Araflt rma etkinliklerinin bütünlefltirilmesi, araflt rma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve araflt rma merkezleri aras nda kal c iflbirli inin sa lanmas. Etkinlikler ortak program araflt rma kaynaklar n bütünlefltirici faaliyetler (örne in: araflt rma altyap s na, verilere ve bilgiye ortak eriflim) araflt rmac, yönetici ve teknisyen de iflimi; sonuçlar n say s n ve kalitesini art racak flekilde araflt rma önceliklerinin ve kaynaklar n da t m n n tasarlanmas. Ortak araflt rma programlar n n oluflturulmas ; konsorsiyum yönetimi. Araflt rma enstitüleri, üniversiteler. Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl üç üye / asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. 4- Bireysel Ba ms z Araflt rma Projeleri 4a) Bafllang ç düzeyindeki ba ms z araflt rmac deste i 4b) leri düzey araflt rmac deste i Araflt rmac güdümlü, bireysel araflt rmac lar veya tak mlar taraf ndan yönetilen, mevcut paradigmalar n ve bilimsel s n rlar n efli inde veya ötesinde fikirler sunan projelerin herhangi bir bilimsel alan veya öncelik k s t olmaks z n desteklenmesi. Ar-Ge faaliyetleri üzerinde yo unlaflmakla beraber, ek olarak e itim, sarf malzemesi ve ekipman al m, seyahat gibi faaliyetleri de kapsamaktad r. Bafllang ç düzeyindeki ba ms z araflt rmac deste i: Bir tüzel kiflili e ba l olarak çal flan, en az 2, en az 9 y ll k doktora derecesine sahip bireysel araflt rmac lar. leri düzey araflt rmac deste i: Detayl bilgiyi ilgili çal flma program ndan edinebilirsiniz. Konsorsiyum kurulmas söz konusu de ildir. Ev sahibi kuruluflun AB üye / asosye ülkelerden olmas gerekmektedir. 5- Eflgüdüm ve Destek Eylemleri 5a) Eflgüdüm eylemleri 5b) Destek eylemleri Eflgüdüm Eylemleri: Araflt rma etkinlikleri ve politikalar aras nda koordinasyon kurmaya yönelik faaliyetler. Destek Eylemleri: Yap lm fl ya da yap lacak bir Ar-Ge çal flmas n destekleyici faaliyetler. Eflgüdüm Eylemleri: Bilgi paylafl m na yönelik a lar n oluflturulmas, koordinasyon ve bilginin yay l m aktiviteleri, iyi uygulamalar n de iflimi, konsorsiyum yönetimi. Destek Eylemleri: Konferanslar, seminerler ve çal fltaylar düzenlenmesi, araflt rma ve yenilik stratejileri gelifltirme çal flmalar, özendirme ödülleri, yar flmalar, uzman çal flma gruplar n n oluflturulmas, bilginin yay l m, konsorsiyum yönetimi. Buna ek olarak araflt rma altyap lar alan nda, araflt rma altyap lar n n gelifltirilmesi, Avrupa araflt rma fonlar yla iflbirli i; araflt rma potansiyeli alan nda ise araflt rma kapasitesinin gelifltirilmesi gibi etkinliklerde yer almaktad r. Araflt rma enstitüleri, üniversiteler, sanayi kurulufllar, KOB ler, di er kat l mc lar (bölgesel otoriteler vb) Araflt rma programlar yürütücü kurumlar (ERA-NET ve araflt rma altyap lar projeleri için) Araflt rma etkinliklerinin koordinasyonu için eflgüdüm eylemleri: Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl 3 üye / asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. Di er eflgüdüm ve destek eylemleri: Projede üye / asosye ülkeler en az bir tüzel kiflilik bulunmal d r. 6a) Bafllang ç düzeydeki e itim a lar. Üniversitelerin, araflt rma kurumlar n n ve sanayi kurulufllar n n, araflt rma kariyerlerinin ilk 4 y l ndaki araflt rmac lara yönelik oluflturacaklar ortak e itim programlar n n desteklenmesi. Projeye dahil olan kurulufllar aras nda oluflturulan iletiflim a ve ortak e itim program, oluflturulan a a yönelik e itim ve bilgilendirme faaliyetleri, deneyimsiz araflt rmac lar için kariyer geliflimi plan, ziyaretler ve farkl kurumlardaki görevlendirmeler, a d fl ndaki uzmanlar n kat l m na aç k uluslararas konferanslar ve di er e itim etkinlikleri, proje yönetimi ve istihdam. Araflt rma merkezleri, üniversiteler, sanayi kurulufllar ve KOB ler, kamu kurumlar. 1- Çok tarafl e itim a lar için ikisi üye ülke olmak kofluluyla, üç farkl üye / asosye ülke. 2- Eflleflmifl e itim a lar için iki farkl üye / asosye ülke (biri üye ülke olmal ) 3- Tek tarafl e itim a lar için bir üye / asosye üye. 6b) Avrupa Re-Entegrasyon Hibeleri Daha önceden Marie - Curie eylemlerinden yararlanm fl araflt rmac lar n yapacaklar araflt rma projelerinin ve kariyer geliflimlerinin desteklenmesi. Araflt rmac n n sundu u araflt rma projesi Daha önceden Marie - Curie eylemlerinden en az18 ay süreyle yararlanm fl deneyimli araflt rmac lar. Not: Sözkonusu araflt rmac lar n çal flmalar n sürdürece i ev sahibi kuruluflu belirlemifl olmalar gerekmektedir. Ev sahibi kuruluflun AB üye / asosye ülkelerden olmas gerekmektedir. 6- Burs ve Destek Projeleri (Marie Curie Eylemleri) 6c) Uluslararas Re-Entegrasyon Hibeleri 6d) Kariyer geliflimi için Avrupa içi burslar Deneyimli araflt rmac lar n 3. ülkelerde (Amerika, Kanada, Japonya vs.) edindikleri bilgi birikimlerinin Avrupa ya aktar lmas n n 3. ülkelerdeki araflt rma kurulufllar yla sürekli iliflkiler kurulmas n n ve beyin göçünün etkilerinin azalt lmas n n sa lanmas. Deneyimli araflt rmac lar n kariyer geliflimlerinin, kariyerine ara vermifl araflt rmac lar n, araflt rmac kariyerlerine devam etmelerinin desteklenmesi ve deneyimli araflt rmac lar n farkl disiplinlerdeki niteliklerinin güçlendirilmesi. Araflt rmac n n sundu u araflt rma projesi Araflt rmac n n sundu u araflt rma projesi, araflt rmac n n e itimi ve kariyer geliflimine yönelik faaliyetler, kariyer geliflim plan. Araflt rmalar n son üç y ld r Avrupa d fl nda sürdürmekte olan deneyimli Avrupal araflt rmac lar. Not: Sözkonusu araflt rmac lar n çal flmalar n sürdürece i ev sahibi kuruluflu belirlemifl olmalar gerekmektedir. Araflt rma kariyerlerine devam etmekte olan ve / veya belli bir süre ara vermifl deneyimli araflt rmac lar. Not: Doktora derecesini yeni alm fl araflt rmac lar deneyim bak m ndan yeterlilerse dahil olabilmektedirler. Araflt rmac n n üye / asosye ülke vatandafl olmas, ev sahibi kuruluflun üye / asosye ülkelerden olmas gerekir. (araflt rmac n n gidece i ülkede son üç y lda 12 aydan fazla bulunmam fl olmas flart aran r.) Araflt rmac n n çal flmalar n sürdürece i ev sahibi kuruluflun, araflt rmac n n vatandafl oldu u üye / asosye ülkenin d fl nda bir ülkede olmas gerekir. (araflt rmac n n gidece i ülkede son üç y lda 12 aydan fazla bulunmam fl olmas flart aran r.) 6e) Sanayi - Akademi flbirli i ve letiflimi KOB lerin, sanayi kurulufllar n n araflt rma merkezlerinin ve üniversitelerin bir araya gelerek stratejik iflbirlikleri kurmalar, uzmanl k ve bilgi aktar m için ortak e itim programlar oluflturulmas, personel de ifliminde bulunulmas, kurulan iflbirli inin kal c l n n sa lanmas. Akademi - Sanayi taraf ndan oluflturulacak ortak iflbirli i program kapsam nda araflt rmac lar n kariyer geliflimlerinin, akademi-sanayi aras ndaki bilgi transferinin (personel de iflimi) ve oluflturulacak a a yönelik etkinliklerin desteklenmesi. Sanayi - Akademi kurum / kurulufllar. Not: Personel de iflimi, sanayi kurulufllar ve KOB lerdeki teknik eleman ve araflt rmac statüsünde çal flan kiflileri de kapsamaktad r. ki farkl üye / asosye ülkedeki farkl sektörlerden kurulufllar n iflbirli ini gerektirir. (1 üniversite / araflt rma kuruluflu + 1 sanayi) yurtd fl ndan kat lacak. araflt rmac lar n deneyimli araflt rmac olmas gerekmektedir. 6f) Uluslararas giden araflt rmac burslar Araflt rma kapasitesi yüksek 3. ülkelerdeki (Amerika, Kanada, Japonya vs) bilgi birikiminin Avrupa ya tafl nmas. Araflt rmac n n sundu u, araflt rma projesi, araflt rmac n n e itimi, kariyer geliflimi ve burs süresince 3. ülkede ve üye/asosye ülkede kendi kariyer geliflim plan na yönelik sürdürece i faaliyetler. AB üye / asosye ülkelerindeki (giden) ve 3. ülkelerdeki (gelen) deneyimli araflt rmac lar. Ev sahibi kurulufl ve araflt rmac n n projeyi birlikte oluflturmas gerekmektedir. Gidilecek ülkede son üç y lda 12 aydan fazla bulunmam fl olmas flart aran r. 6g) Uluslararas gelen araflt rmac burslar AB üye / asosye ülkeleriyle 3. ülkeler aras nda uzun süreli bilimsel iflbirli inin kurulmas. Deneyimli araflt rmac lar n bireysel araflt rma projeleri. AB üye / aday ve 3. ülkelerdeki araflt rma kurulufllar. ki farkl AB üye / aday ülke ve bir di er ülke kuruluflundan deneyimli araflt rmac lar. Ar-Ge personeli, yöneticiler, teknik eleman. Deneyimsiz Araflt rmac lar Deneyimli Araflt rmac lar Kaynak : Doktora e itimine bafllayabilecek olan ve / veya araflt rma kariyerlerinin ilk 4 senesinde olan araflt rmac lar. : Araflt rma deneyimi 4 y ldan (tam zaman eflde er) fazla olan ve / veya doktora derecesine sahip olan araflt rmac lar. : TÜB TAK - SICA : Uluslararas iflbirli i projeleri ICPC : Uluslararas iflbirli i hedef ülkeleri * AKTD Görünüm Dergisinden al nm flt r

14 14 Türkiye ve AB Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri Uzman ndan yi Proje Haz rlaman n Yollar AB Hibeleri en revaçta konulardan olmas na ra men s k flikayet edilen bir konudur. Proje ça r lar na yeterli ve do ru proje baflvurular n n gelmedi i oluyor. Bir projenin hibe kazanabilmesi yani AB Hibe Programlar ndan faydalanmas için, baflvuru sahipleri baz unsurlara dikkat etmelidir. Bu unsurlar bir çok projede 5 ana bafll k alt nda toplanabilir. 1- Baflvuru Sahibinin Uygunlu u: Bir çok baflvuru sahibi ellerindeki projenin kaliteli olmas na ra men neden hibe alamad klar konusunda soru iflaretleri tafl maktad r. De erlendirme tablosuna bak lacak olursa de erlendirme uzmanlar n n ilk olarak okuduklar bölüm, baflvuru sahibinin teknik ve mali yeterlili i bölümüdür. Bu bölümden belirli bir puan n alt nda not al nd taktirde proje baflvuru formunun geri kalan k sm okunmamaktad r. Yani baflvuru sahibi teknik ve mali olarak proje yürütebilecek kapasitede de ilse, projenin konusu ne olursa olsun teklif reddedilmektedir. Bu yüzden baflvuru formunun 3 ve 4. bölümleri eksiksiz ve detayl olarak doldurulmal d r. Baflvuru sahibinin projesinin de erlendirilebilmesi için her fleyden önce: 1.1 Baflvuru sahibi ve ortaklar proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip oldu unu, 1.2 Baflvuru sahibi ve ortaklar yeterli teknik uzmanl a sahip oldu unu, 1.3 Baflvuru sahibi ve ortaklar yeterli yönetim kapasitesine sahip oldu unu, (Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 1.4 Baflvuru sahibi istikrarl ve yeterli finansman kaynaklar na sahip oldu unu ispat etmek ve bu bafll klar alt nda belirli bir puan n üzerinde not almak zorundad r. 2- lgililik: Projenin hibe alabilmesi için projenin baflvurunun yap ld hibe program yla ilgili olmas gereklidir. Bu kapsamda: 2.1 Proje, teklif ça r s n n hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceli iyle ne kadar ilgili oldu unu, 2.2 Proje, hedef bölgelerin ihtiyaçlar ve sorunlar ile ne kadar ilgili oldu unu, 2.3 lgili taraflar ne kadar aç kça tan mlanm fl ve stratejik olarak seçildi ini, hedef gruplar ve nihai faydalan c lar net olarak belirtilip belirtilmedi i aç k bir biçimde belirtilmelidir. Aksu Bora n n haz rlad Sivil Toplum Kurulufllar çin Toplumsal Cinsiyet Rehberi yay mland. Rehberin bas l versiyonunu STGM ofisinden Ahmet SUNGUR 3- Yöntem: Projenin ne flekilde yap laca, faaliyetlerin ne flekilde gerçeklefltirilece i konular n n aç kland bölümlerdir. Baflvuru sahibi projenin yöntemini haz rlarken: 3.1 Önerilen faaliyetlerin uygunlu u, uygulanabilirli i, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla ne kadar uyumlu oldu u, 3.2 Projenin genel tasar m n n ne kadar tutarl oldu u, 3.3 Ortaklar n projeye kat l m ve katk düzeyinin yeterli olup olmad, 3.4 Proje faaliyet plan n n aç k ve uygulanabilir nitelikte olup olmad, 3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak do rulanabilir göstergelerin yer al p almad konular nda detayl aç klamalar yapmal d r. 4- Sürdürülebilirlik: yi bir projenin ayn zamanda sadece proje zaman hibenin verildi i dönem de il, proje kapsam nda verilen hibe deste inden sonra da projeyi yürütebilece ini ispat etmesi gerekir. Bu kapsamda; 4.1 Projenin, hedef gruplar üzerinde ne kadar somut bir etkisinin oldu u, 4.2 Projenin ne tür potansiyel çarpan etkileri içerdi i yani, kendisine ve çevresine olumlu yan etkilerinin oldu u, 4.3 Teklif edilen projeden beklenen sonuçlar n ne kadar sürdürülebilir oldu u konusunda detayl bilgi verilmesi gerekmektedir. 5- Bütçe ve Maliyet Etkinli i: Proje kapsam nda yap lacak harcama kalemlerinin ne kadar iyi seçildi i ve istenilen hibenin da l m n n ne flekilde yap laca n n da aç k ve net bir flekilde bütçede gösterilmesi ve maliyet gerekçelendirmelerinin somut bir flekilde ortaya konulmas gerekmektedir. Bu kapsamda: 5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar aras ndaki oran n yeterli oldu u, 5.2 Yap lmas öngörülen harcamalar projenin uygulanmas için neden gerekli oldu u somut bir flekilde anlat lmal d r. STK lar çin Toplumsal Cinsiyet Rehberi edinebilece iniz gibi, PDF versiyonunu adresli STGM web sitesinin yay nlar bölümünden bilgisayar n za indirebilirsiniz. Sürdürülebilir Kalk nma, Türkiye gibi Akdeniz ülkeleri için afl lmas gereken bir güçlük mü? Akdeniz Çevre Program na AB Mali Deste i AB mali deste iyle yürütülen Akdeniz için K sa ve Orta Vadeli Öncelikli Çevresel Eylem Program (SMAP) kapsam nda, geçti imiz flubat ay nda stanbul da Sürdürülebilir Kalk nma Araçlar konulu 1. Bölgesel Atölye Çal flmas düzenlendi. Atölye çal flmas, Akdeniz bölgesinde yer alan 10 ülkede sürdürülebilir kalk nma giriflimleri alan nda çal flan hükümet temsilcilerini, ortakl kta yer alan Akdeniz ülkelerinin SMAP yetkililerini ve AB yi bir araya getirdi. Atölyede sürdürülebilir kalk nmaya yönelik olarak, Akdeniz ülkelerinin çevre, ekonomi ve toplumsal kalk nma alanlar ndaki mevcut durumlar n gelifltirmelerine yard mc olabilecek bir tak m politika araçlar ortaya kondu. AB ve Akdeniz ülkelerinden pratik örneklerle birlikte bölgede devam eden sürdürülebilir kalk nma faaliyetlerinden örnekler sunuldu. Görme Engelliler Haklar n Ö reniyor AB de engelli haklar na iliflkin temel ilke, herkesin sosyal yaflamda ve ifl yaflam nda eflit muamele görmesidir. Ancak engellilerin bu haklar n eksiksiz kullanabilmeleri için sadece kendilerinin de il, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Görme Engelliler Bilgi ve letiflim 2008 Avrupa Nostra Ödülleri Avrupa çap nda etkin 220 nin üzerinde STK n n temsilci platformu olan Avrupa Nostra, Avrupa Komisyonu nun Kültür 2000 Program çerçevesinde AB Kültürel Miras Ödülleri da t yor. Avrupa Nostra Ödülleri maddi kültürel miras n korunmas nda en iyi örnekleri tespit ve teflvik etmek, Avrupa çap nda bilgi ve deneyim al flveriflini canland rmak, kamu bilincini ve Avrupa kültürel miras na duyulan de eri art rmak ile Örne in Gücü felsefesiyle yeni örnekleri teflvik etmek için her y l veriliyor. AB, Avrupa-Akdeniz Ortakl arac l yla 1995 y l ndan günümüze bölge genelinde çevrenin iyilefltirilmesi ve sürdürülebilir kalk nma çal flmalar na aktif olarak kat lmaktad r. SMAP Program, 1995 tarihli Barselona Deklarasyonu nun ard ndan çevresel bozulman n tersine çevrilmesi ve Akdeniz Bölgesi nin sürdürülebilir kalk nmas na katk da bulunulmas amac yla ortaya ç km flt r. AB taraf ndan Akdeniz bölgesine bugüne kadar 6.7 Milyar Avro mali destek sa lanm flt r. Kas m 2006 da Avrupa-Akdeniz Ortakl na üye ülkeler de Akdeniz in 2020 y l na kadar temizlenmesi ni hedefleyen Horizon 2020 giriflimini kapsayan befl y ll k bir çal flma plan n kabul etmifltir. Bölgesel düzeydeki bu çal fltay, ekonomik ve toplumsal kalk nman n ihtiyaçlar yla çak flmayacak flekilde çevre sorunun çözümlenmesi amac yla Akdeniz ülkelerine önlem almalar ve etkin araçlar kullanmalar için yard m sa lamak üzere SMAP kapsam nda 2007 ve 2008 y llar nda düzenlenmesi planlanan çal flmalardan sadece birisidir. Projesi, Türkiye de bu konuda at lacak pek çok ad m için baflar l bir bafllang ç oluflturuyor. Bilgi için: May08.html Üstün baflar lar flu kategorilerde ödüllendirilecektir: Koruma Araflt rma Bireyler ya da kurumlar taraf ndan özverili hizmet E itim, Yetifltirme ve Bilinçlendirme. Bilgi için:

15 Türkiye ve AB Mali flbirli i 15 Dünya Bankas ndan Toprak Yönetim Sisteminin Modernizasyonu çin Kredi Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankas aras nda, Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Modernizasyonu Projesi kapsam nda 203 milyon USD tutar nda bir kredi anlaflmas imzaland. Anlaflman n yasal belgeleri, Hazine Müsteflarl Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ile Dünya Bankas Ülke Direktörü Ulrich Zachau taraf ndan imzalanm flt r. Proje, tapu ve kadastro hizmetlerinin etkinlik ve verimlili ini artt rmay amaçlamaktad r. Proje: say sal kadastro ve tapu bilgilerini desteklemek maksad yla mevcut kadastro haritalar n güncelleyecek ve gelifltirecek; say sal tapu ve kadastro bilgilerini kamu ve özel kurulufllar n kullan m na açacak; tapu ve kadastro dairelerinin müflteri hizmetlerini iyilefltirecek; Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün (TKGM) insan kaynaklar n n yeterlili ini artt racak ve Türkiye de emlak de erleme alan nda en iyi uluslararas uygulamalar n hayata geçirilmesi için politika ve kapasite gelifltirecektir. Türkiye Cumhuriyeti Kadastro ve Tapu Sistemi bölgesindeki en etkin sistemlerden biri olarak kabul edilmektedir ve gayrimenkul ifllemlerinin pek ço u bir günün içerisinde tescil edilebilmektedir. Ancak, Kadastro ve Tapu dairelerinin pek ço u hâlâ manuel sistemlerle hizmet vermektedir. Türkiye nin bilgisayar ortam nda çal flan Kadastro ve Tapu Tescil yaz l m olan TAKB S, 1000 kadastro dairesinin sadece 140 tanesinde kullan lmaktad r. Ayr ca, pek çok yerde mevcut haritalar güncelli ini yitirmifl ve kimi yerde 10 metreye varan farkla halihaz rdaki zemin yerleflimi ve alan büyüklüklerini yans tamamaktad r. Kredi Anlaflmas n n imzalanmas vesilesiyle konuflma yapan Dünya Bankas Türkiye Ülke Direktörü Ulrich Ulrich Zachau: Toprak mülkiyeti bir ekonominin ve insan hayat n n temelidir. Pek çok kifli farkl maksatlarla kadastro haritalar n kullanmakta ve tapu kayd yapt rmaktad r. Kadastro haritalar pek çok devlet hizmeti bak m ndan temel harita hizmeti görmektedir. Bu proje, Türkiye deki kadastro ve tapu hizmetlerini bir üst düzeye tafl yacakt r. Proje, e-devlet platformu vas tas yla gayrimenkul bilgilerine eriflimi daha kolaylaflt racak olup, sonuçlar ndan Türkiye genelindeki insanlar ve iflletmeler istifade edecektir. Dünya Bankas bu giriflimin bir parças olmaktan memnuniyet duymaktad r demifltir. Proje, IBRD kaynakl 5 y l ödemesiz 23,5 y l vadeli, esnek ve de iflken marjl kredi ile finanse edilecektir. Kaynak: Dünya Bankas Dünya Bankas ndan hracat Finansman Arac l k Kredisi Dünya Bankas Türkiye için 600 milyon dolar de erindeki hracat Finansman Arac l k Kredisini (Export Finance Intermediation Loan) onaylad. Finansman n amac orta ve uzun vadeli yat r mlar için verilecek krediler ile ihracat yapan firmalar n kapasitelerini ve rekabet güçlerini art rmak. Proje ayr ca firmalara kredi sa layan kurulufllar n ve arac bankalar n kapasitelerini gelifltirmeyi de hedefliyor. Kredinin kulland r lmas ndan sorumlu kurulufllar ise Türkiye S nai ve Kalk nma Bankas ile EX MBANK olarak belirlendi. Dünya Bankas 1999 y l ndan bu yana çeflitli banka ve finans kurulufllar arac l yla 500 ihracatç firmaya 600 milyon dolarl k kredi sa lad. Kredi 3 aflamada arac kurumlara ulaflacak. K br s Rum Kesimi, AB ye KKTC ye yapt mali yard mlara dolay s yla açt davay geri çekti. K br s Rum Kesimi, Avrupa Birli i nin Kuzey K br s Türklerinin ticari projelerini fon sa lamas üzerine AB ye karfl açt davay geri çekti ini aç klad. K br s Rum Kesimi hükümeti bas n sözcüsü Stephanos Stephanou; Hükümet Avrupa Komisyonu na karfl, K br s Türklerinin ekonomik geliflimini destekleyen projelerde aç lan 8 hizmet ve mal al m ihale sonras nda dava talebini geri çekmeye karar verdi diye aç klad. Aç lan Türkiye S nai ve Kalk nma Bankas na verilecek 300 milyon dolarl k kredi di er arac bankalar ve finans kurulufllar na paylaflt r lacak ve bu kurulufllar arac l yla baflvuran ve uygun görülen ihracatç firmalara verilecek. Kredinin 296,3 milyon dolarl k bölümü ise EX MBANK a verilecek. EX MBANK taraf nda kulland r lacak kredi ise, özellikle büyük bir ihracat ve büyüme potansiyeli olan gemi inflas ve makina sektörüne verilecek. Kredinin 3,7 milyon dolarl k 3. bölümü ise EX MBANK n Basel II prensiplerine uyumunu sa lamak amac yla gelifltirilecek bilgi ifllem altyap s için kullan lacak. Kaynak: Dünya Bankas K br s Rum Kesimi Davas n Geri Çekti ihalelerin toplam bedeli 10 milyon Euro. Stephanou, KKTC nin ihale davetiyelerinde baflka bir ülke gibi de il K br s n bir parças olarak tan mland n gördükleri için dava talebini geri çekmeye karar verdiklerini aç klad. Brüksel, mali yard m paketini, Güney K br s Rum kesimin AB üyesi olmas ve Birleflmifl Milletler plan n Güney kesiminde reddedilmesi üzerine Türk kesiminin izolasyonunu olabildi ince indirgemek amac yla oluflturmufltu. AB, Kuzey kesimin ekonomisini ihracata yönelik giriflimleri destekleyerek kalk nd rmay amaçl yor. AB de Kültür Programlar AB Mevzuat nda Kültür AB mevzuat n n 151. maddesi uyar nca, toplulu un kültür alan ndaki yetkileri, gerçekleflen tüm topluluk etkinlikleri süresince göz önünde bulundurulmal ; kültürel ço ulculuk kavram na tüm aktivitelerde sayg duyulmal ve korunmal d r. Bu ba lamda AB nin tek bir Avrupa kültürünü empoze etmek yerine, kültürel ço ulculu u hedef ald söylenebilir. Komisyon un kültür programlar aktiviteleri: Kültür 2007 Program ( ) Kültür 2000 program n n baflar lar n n ard ndan 2007 y l nda küresel bir vizyon içeren Kültür 2007 program bafllat ld. AB, Kültür 2007 hibe program kapsam nda üye ülkelerdeki kurulufllarla ortak projeler yürüten kültür-sanat kurum ve kurulufllar na destek veriyor. Program n genel amaçlar ; programa dahil olan ülkelerin sanatç lar, kültür uygulay c lar ve kültür kurumlar aras ndaki iflbirli inin gelifltirilmesiyle, ortak kültürel miras temeline dayanan ve üye devletler taraf ndan paylafl lan kültürel alan n geniflletilmesidir. Program n Bütçesi; 7 y l için toplam 352 milyon Avro olarak öngörülüyor. Kimler Baflvurabilir? Program, önerilen faaliyeti gerçeklefltirecek iflletme kapasitesine ve mali kapasiteye sahip oldu unu kan tlayan, kâr amac gütmeyerek faaliyet gösteren kültürel iflletmeler dahil olmak üzere, görsel-iflitsel olmayan sektörlerin ve uygulay c lar n tümünün kat l m na aç kt r. Destek Alanlar 1. Kültürel Eylemler Deste i: 2. Kültürel Organizasyonlar Deste i: 3. Kültürel Araflt rmalar ve Derlemeler Deste i: Kültürel iflbirli i alan ndaki araflt rmalar n desteklenmesi Kültürel iflbirli i alan ndaki projelerin etkisini artt rmak amac yla bilgi, belge toplanmas ve da t m. Bilgi için: Türkiye Kültür 2007 Program : Kültür ve Turizm Bakanl EUROMED Kültürel Miras Program Bir AB Program olan Euromed Heritage, AB ve Akdeniz Ülkeleri aras nda iflbirli ini art rma ile Akdeniz Ülkeleri nin kültürel varl klar n koruma ve gelifltirme çabalar n destekler. Bu program kapsam nda kültürel varl klar koruma alt na almak isteyen kurumlar ile fon deste i sa lamak isteyebilecek yat r mc lar biraraya getirecek ADOPT adl bir platform da oluflturulmufltur. Program y lda iki kez proje kabul etmektedir. Avrupa Kültür Baflkentleri Her y l, bir ya da iki Avrupa kenti, kültür baflkenti olarak belirlenir ve kente finansal destek sa lan r. Bu deste in hedefi, sergi organizasyonlar gibi flehrin kültürel miras na fl k tutan etkinliklere ve genifl kapsaml performanslar ile birlikte Avrupa n n her yan ndan oyuncu ve sanatç lar bir araya getiren konser ve di er gösterilere fon oluflturmas d r. Program sayesinde seçilen flehirlerde uzun vadede kültür ve turizmin desteklenmesi yönünde olumlu sonuçlar al nd kan tland. stanbul, Essen ve Pécs flehirleriyle birlikte 2010 y l nda Avrupa Kültür Baflkenti oluyor. er_actions/cap_europ/historic_en.html Kültür Alan nda Di er Mali Destek mkanlar Avrupa Akdeniz Gençlik Program Euromed Youth kültürel içerikli gençlik programlar içerir. abouteuromedyouth/ Türkiye için: Asuman Goksel / Anna Lindh Vakf, EuroMed Destekli Kültür Fonu; AB ve Akdeniz ülkeleri aras ndaki 4 ülkeden partnerin kat ld kültürel projelere ila Avro aras nda destek verir. Türkiye için: Esra Nilgün Mirze / Avrupa Kültür Vakf, Türk sanatç ve kültür operatörlerine de fon deste i mevcut olan bir STK d r.

16 16 KOB ler ve AB Anadolu Sohbetleri AB de KOB Tan m KOB Tan m Çal flan Say s Y ll k Ciro veya Bilanço Mikro Ölçekli flletme 10 dan Fazla 2 Milyon Euro ya Kadar 2 Milyon Euro ya Kadar Küçük Ölçekli flletme 50 den Az 10 Milyon Euro ya Kadar 10 Milyon Euro ya Kadar Orta Ölçekli flletme 250 den Az 50 Milyon Euro ya Kadar 50 Milyon Euro ya Kadar Kaynak: sme_definition/index_en.htm Avrupa Birli i nde KOB ler, çal flan kifli say s ile y ll k cirolar veya bilançolar na göre tan mlan r. Bu say iflletmedeki tüm çal flan say s n kapsar. Eurostat verilerine göre, AB deki iflletmelerin %89.1 ini mikro iflletmeler, %11.3 ünü ise küçük ve orta ölçekli firmalar oluflturmaktad r. Çal flan say s na göre da l mda ise büyük flirketlerin pay %33.1, mikro ölçeklilerin %27.8, küçük ve orta ölçeklilerin ise %38.9 dur. Yarat lan katma de erde en büyük pay, %40.3 ile 250 den fazla çal flan olan büyük iflletmelere ait iken, mikro iflletmelerin pay %20.8, küçük ve orta ölçekli firmalar n pay ise %38.9 dur. Avrupa Birli i nin KOB Politikas AB nin KOB politikas esas olarak, küçük iflletmeler sanayi y l olan 1983 y l nda KOB ler için ilk eylem plan n n kabul edilmesiyle bafllad. kinci eylem plan, 1987 y l nda düzenlenirken, 1989 y l nda Komisyon bünyesinde iflletme politikas ndan sorumlu yeni bir genel müdürlük kuruldu. Müdürlü ü, koordinasyon görevlerinin yan s ra, iç pazara iliflkin mevzuat taslaklar n n haz rlanmas nda rol oynuyor. Giriflimler Genel Müdürlü ü, aç k rekabet ve serbest piyasa ilkesini güçlendirme ve KOB lerin kurulma ve geliflmesini özel destek programlar ile destekleme ilkesini göz önünde bulunduruyor y l nda kabul edilen AB nin Lizbon Stratejisi çerçevesinde, bilgiye dayal daha rekabetçi bir ekonomi yarat lmas nda KOB ler önemli bir yer tutuyor. Lizbon Stratejisi ni destekleyen AB nin giriflimcilik politikas na istinaden Giriflimler Genel Müdürlü ü, Giriflimcilik Politikas için Çal flma Program bafll kl bir rapor haz rlayarak, giriflimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi için çeflitli tedbirler önerdi. Temmuz 2000 de gerçeklefltirilen Feira Avrupa Konseyi Zirvesi nde ise, KOB lerin desteklenmesi amac yla temel alanlarda hareket plan oluflturulmas yönünde karar al nd. Zirvede KOB lerin özellikle yeni hizmetler sa lama, istihdam yaratma, sosyal geliflme ve bölgesel kalk nmay art rma gibi yararlar ve giriflimcili in önemi vurguland. Küçük iflletmeler için Avrupa fiart diye bilinen çal flmalar çerçevesinde Komisyon, 10 bafll k alt nda hareket plan belirledi. AB de toplam iflletmelerin %99,8 ini, istihdam n ise üçte ikisini oluflturan KOB lerin ekonomideki önemli yeri, AB içinde KOB lere yönelik önlemlerin devaml revize edilmesini gerektiriyor. Türkiye nin AB KOB Politikas na Uyumu Türkiye nin bu alandaki uyum çal flmalar 2003 y l ndan itibaren ele almakta yarar vard r. Avrupa Komisyonu nun Kas m 2003 Türkiye lerleme Raporu, KOB politikas alan nda durum tespiti yap yordu: Türkiye, AB KOB politikas n izlemede bir miktar ilerleme sa lad. fiirket kurmak ve tescil etmek için öngörülen usullerin basitlefltirilmesi olumlu bir geliflmedir. Teknoloji gelifltirme bölgeleri ve merkezleri aç s ndan da Türkiye gayet iyi durumdad r gibi olumlu notlar n yan s ra, KOB stratejisi ve eylem plan n n resmen kabul edilip uygulamaya konulmas ; KOB ler için ifl ortam ve finans olanaklar na eriflimin iyilefltirilmesi amac yla ek çabalar gösterilmesi; KOB tan m n n AB ninkiyle uyumlu hale getirilmesi gibi gerekliliklerin alt çiziliyordu. Türkiye, eksiklerinin giderilmesi için, Temmuz 2003 Ulusal Program nda verilen k sa ve orta vadeli öncelikler çerçevesinde çal flmalar n yürüttü. 10 Kas m 2003 tarihinde Yüksek Planlama Kurulunda AB ile uyum sürecinde KOB ler için yürütülecek politikalar n çerçevesini belirleyen KOB Stratejisi ve Eylem Plan kabul edildi. (Bak n z esnaf/kobi/strateji.pdf) Komisyon un 2004 y l ndaki lerleme Raporu na göre, Türkiye nin KOB politikas büyük ölçüde AB giriflimcilik politikas n n prensip ve amaçlar yla uyumlu hale getirilmiflti. Kamunun çabalar ve iyileflmifl makroekonomik ortam sonucunda küçük iflletmelerin finansmana erifliminin iyileflmesi olumlu bir geliflmedir. fl ortam n n ve finansmana eriflimin iyilefltirilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç vard r. Ticari mahkeme davalar nda ifllemlerdeki gecikmeler, KOB lerin geliflmesinde bir baflka önemli engeldir. KOB Stratejisi ve Eylem Plan n n kabul edilmesi, Türk KOB leri için önemli bir ad m olmakla beraber, Türkiye nin özel sektörün tam kat l m yla bir izleme ve de erlendirme mekanizmas oluflturmas gerekiyor. Türkiye nin hâlâ KOB tan m n, Komisyon un ilgili tavsiyelerine uyumlu hale getirmesi gerekiyordu. Türkiye, Kas m 2005 te Bakanlar Kurulu karar yla KOB tan m n AB ninkiyle uyumlaflt rarak, büyük bir farkl l a son verdi. KOB Politikam zdaki En Son Geliflmeler Avrupa Birli i KOB politikas na, 1992 y l nda imzalanan Maastricht Antlaflmas n n 157. maddesinde yer verildi. Bu maddeyle, sanayinin rekabet gücünün art r lmas için sorumluluk AB ye ve üye devletlere verildi. AB nin sanayi politikas nda temel amac, sanayinin yap sal de iflime uyumunun ve KOB lerin geliflimi için gerekli olan elveriflli ifl ortam n n sa lanmas ve teknolojik araflt rma ve gelifltirme alan nda var olan potansiyelden daha fazla yararlan lmas d r y l nda haz rlanan Beyaz Kitap ta belirtilen hedeflerin gerçeklefltirilmesi amac yla Komisyon, KOB ler ve küçük sanayi için oluflturulan çal flma program n 1994 y l nda kabul etti. KOB ler için, Üçüncü Çok Y ll Program ( ) Amsterdam Antlaflmas çerçevesinde düzenlendi. Avrupa Komisyonu içinde, birbirinden farkl olarak çal flmalar n yürüten sanayi ile KOB lere iliflkin genel müdürlükler, 1 Ocak 2000 tarihinde birlefltirilerek yeni bir genel müdürlük oluflturuldu. Böylece, geçmiflte iki ayr politika olarak ele al nan sanayi ve KOB politikalar, bir bütün olarak kabul edilmeye baflland. Bunun sonucunda oluflturulan Giriflimler Genel Ocak 2003 te ise Avrupa Komisyonu, KOB lere yönelik politikalar içeren ve KOB Paketi olarak adland r lan bir paket kabul etti. Bu paket, üye ve aday ülkeler ile Avrupa Komisyonu nun Avrupa KOB fiart nda belirlenen ilkeleri nas l uygulad klar na dair de erlendirmeler bulunan dört rapordan olufluyor. Ayr ca, AB nin uygulamakta oldu u KOB ler politikas ndaki son geliflmeler ve gelecekte planlanan eylemlere de inildi. KOB leri destekleyen AB politikalar na bak ld nda, bölgesel fonlar kapsam nda bulunan yap sal fonlar n KOB lerin desteklenmesinde önemli bir yeri oldu u görülür döneminde yap sal fonlardan KOB lere ayr lan miktar, 16 milyar Avro oldu. Söz konusu rakam, toplam yap sal fonlar n %11 iydi. Lizbon Stratejisi, AB nin, dünyan n bilgi toplumuna dayal rekabet ve istihdam gücü geliflmifl en büyük ekonomisi haline gelmesini hedefliyor. Bu amaçla, AB düzeyinde gelifltirilen bilim ve teknoloji alan ndaki 6. Çerçeve Program na KOB lerin kat l m na destek verildi ve 2,100 milyon Avro luk bir kaynak KOB lerin desteklenmesi için ayr ld. Müzakere sürecine yön vermesi amac yla AB müktesebat bafll klar n n tümünü kapsayan Ulusal Plan haz rl klar na baflland. flletmeler ve Sanayi Politikas bafll alt nda AB ye üyelik sürecinde Türkiye nin orta vadeli öncelikleri belirlenerek Avrupa Komisyonu na sunulacak Mart 2006 tarihlerinde AB müktesebat n n flletmeler ve Sanayi Politikas bafll için tan t c tarama toplant s Brüksel de gerçeklefltirildi. Avrupa Komisyonu nun flletmeler ve Sanayi Politikas alan ndaki mevzuat konusunda Komisyon yetkililerince sunum yap ld. Bu tan t c toplant da Türk yetkililer AB mevzuat ile Türk mevzuat n n uyumlu ve uyumsuz oldu u bafll klar konusunda Komisyon yetkililerine bilgi vermeye bafllad. (Tarama süreci ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. tarama/ tarama.htm) Ülkemizin 2003 y l nda kabul etti i KOB Stratejisi ve Eylem Plan n n 2005 y l lerleme Raporu ve Tarama sürecinde yap lan de erlendirmeler fl nda güncelleme çal flmalar na baflland.

17 KOB ler ve AB 17 KOB lere Yönelik AB Politikas Bilindi i gibi AB nin KOB tan m na göre çal flan say s n n 250 den afla olmas gerekir. KOB ler AB flirketlerinin %99 unu, toplam istihdam n da %60 n oluflturur ve KOB lerin %50 sinde çal flan say s 1 kiflidir. AB deki tipik KOB, geleneksel ve aile flirketidir; öz sermayesi azd r ve Topluluk içi iliflkilere kat lmaz. ABD de aksine, KOB ler daha büyüktür, finansman yard mlar vard r ve yenilikçidirler. Lizbon Stratejisi nde öngörüldü ü üzere AB nin dünyan n en rekabetçi ve en yenilikçi ekonomisi olabilmesi için, Avrupa KOB lerinin hâlâ yeterince kullan lmayan geliflme potansiyellerinin mutlaka geliflmesi gerekmektedir. Bu geliflimi sa lamak, AB nin KOB lere yönelik politikas n devaml iyilefltirmesiyle do rudan ilintilidir. flte bu nedenle, Lizbon da, KOB lere yönelik politikalar hakk nda gayr resmi bir rekabet konseyi düzenlenmiflti. Bu konseyde AB nin KOB lere yönelik yeni politikas 4 temele dayand r ld : 1- fiirket Ruhunun Cesaretlendirilmesi fiirket kurmak veya baflar s zl k halinde yeniden denemek konusunda risk almaktan çekinmeyen Amerikal lar n aksine Avrupal lar, inisyatif almak ve flirket kurmakta yeterince baflar l de iller. Riskle kâr aras ndaki dengesizlik, yeterli sosyal güvenlik kapsam nda olmamak, flirket yöneticisinin rolünün gerçekte ne oldu u gibi çeflitli faktörler, ba ms z çal flmak yerine ibreyi ücretli olmaktan yana çeviriyor. Komisyon ve üye ülkeler bu nedenlerle, giriflimcilerin imaj n pekifltirme, flirket yöneticili ini özendirme ve flirket ruhunu canland rma karar ald. 2- KOB lerin Pazara Giriflinin yilefltirilmesi KOB ler, özellikle ticari f rsatlar konusundaki yetersiz bilgilendirme nedeniyle iç pazar n sundu u imkânlardan tam olarak yararlanm yor. KOB ler, verimlilik ve geliflmeye katk da bulunan, rekabet konumlar n n iyilefltirilmesine yard mc olacak uluslararas laflma AB Hakk nda Faydal Web Ba lant lar Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu Young Entrepreneurs for Europe Bölgeler Komitesi Ekonomik ve Sosyal Komite Avrupa Bölgesel Geliflme Bilgi Derne i AEIDL Çevre STK lar OFind.html fl Örgütleri Türk Üniversiteleri, Kobileri ve Bilim Merkezlerinin Avrupa ya Entegrasyonu konusunda cesaretlendirilmeli. Önceki dönem baflkan Portekiz in davet etti i 4 KOB, baflar lar n flöyle aç klad : Ülke d fl nda risk almak, yenilikçilik için ciddi yat r m (cirolar n n en az %3 ü) ve büyümek için kârlar n n büyük bölümünü yat r ma ay rmak. 3- Yasalar n Sadelefltirilmesi AB de KOB lere önlerindeki en büyük engelin ne oldu u soruldu unda cevaplar, yasalar n çoklu u ve karmafl kl oluyor. KOB ler idari masraflar alt nda eziliyor. dari masraflar n bir KOB ye maliyeti, çokuluslu bir flirketten 10 kat fazla. Bu nedenle Mart 2007 de Avrupa Konseyi nde al nan, 2010 y l na dek idari masraflar %25 oran nda azaltma karar n uygulamak için, idari yap n n sadelefltirilmesi çal flmalar n n devam ve yo unlaflt r lmas na karar verdi. 4- Yeni Finansman Olanaklar Risk sermayesinin çok önemli oldu u ABD nin aksine Avrupal KOB lerin, büyümek için yenilikçi finansmana eriflmeleri kolay de il. Ço unlu u aile flirketi olan KOB ler, paraya ihtiyaçlar oldu unda, refleks olarak, dedelerinin bankas ndan normal bir kredi almay tercih ediyor. AB nin zihniyet de iflimi ve yenilikçi kredilere (mikro-krediler; devlet garantisi uygulamalar ; vergilerde f rsatlar veya anapara gelifltirme gibi) özendirme konusunda mutlaka çal flmas gerekiyor. AB nin KOB lere yönelik yard mlar konusunda bilgi için: AB Fonlar, Projelerin mali yönetimi html Mali Yard m Masas Türkiye nin Taraf Oldu u Serbest Ticaret Antlaflmalar AB de Devlet Yard mlar ve malat Sanayinde Uygulamalar =...&ID=6 AB Terminolojisinde KOBI lerle lgili Sözcük ve Kavramlar =...&ID=6 AB ye Aday Ülkeler K yaslama Raporu (T SK) Türkiye-AB D fl Ticaret statistikleri Merkez Bankas - AB ye Aday Ülkeler Raporu KOB Araflt rmalar çin Yeni Destek Program : EUROSTARS Avrupa Komisyonu, Ar-Ge ye yat r m yapan KOB lerin ihtiyaçlar na cevap verebilmek ve araflt rma faaliyetlerini finanse etmek üzere 27 EUREKA ülkesiyle ortakl k kurmak için, EUROSTARS adl bir program hayata geçirme karar ald. Komisyon; program için 100 milyon Avro, 22 AB üyesiyle 7. Çerçeve Program na (7. ÇP) kat lan 5 ülke de 300 milyon Avro katk da bulunuyor. Özel finansmandan beklenen 400 milyon Avro luk destekle, KOB lere Ar-Ge için toplam 800 milyon Avro ayr ld. Projeler, Slovenya Dönem Baflkanl n n flubat sonu yap lan Rekabet Konseyi nde oybirli iyle kabul edildi. Yüksek teknolojili Türk KOB lerinin de kat labilece i program, Avrupa Parlamentosu nda görüflülmesinin ard ndan Avrupa Konseyi taraf ndan 10 Nisan da resmen onayland. Program sayesinde kat l mc ülkelerin KOB ler için haz rlad ulusal programlar ile araflt rma harcamalar ortak olacak, fonlar çok daha ak lc, yararl ve sa l kl flekilde kullan lacak. Komiser Potocnik, EUROSTARS, mevcut topluluk ve ulusal araflt rma programlar ndan daha üst düzey iflbirli i ve uyuma sahip bir programd r. EUROSTARS, araflt rma yapan KOB leri stimüle edecek, Avrupa n n en iyi araflt rma ekipleriyle iflbirli i olanaklar sa layacak, yeni fikirleri ticari baflar lara çevirebilecek yani KOB ler için ciddi bir itici güç olacakt r diyor. Bu programlar, araflt rma projeleri için, idari, mali ve bilimsel yönleri kapsayan gönüllü bir kat l m içeriyor. flbirli i çerçevesinde 3 aflamal süreç öngörülüyor: Bilimsel entegrasyon (Ortak ç karlar n tan mlanmas, ortak projelerin seçimi ve tan mlanmas, bunlar n ekonomik ve istihdam aç s ndan mükemmel flekilde baflar lmas yönündeki çal flmalar) dari entegrasyon (Karar sürecini h zland rmak amac yla kendine has bir iflletme mant gelifltirme çal flmalar ) Mali entegrasyon (AB ve üye ülke fonlar ndan hareketle çoky ll finansman plan oluflturma çal flt rmalar ) EUROSTARS program n n önem verdi i Ar-Ge çal flmalar : - KOB lerce yürütülen, üniversiteler, araflt rma kurumlar, büyük flirketler gibi di er kat l mc lara da aç k, çokortakl uluslararas projeler, - Araflt rma faaliyetleri olan KOB lerce hayata geçirilen projeler, - Orta ve uzun vadede ticari baflar getirmeyi hedefleyen projelerdir. EUREKA, AB nin istedi i, Ar-Ge yat r m harcamalar n n, 2010 y l na kadar GSMH n n %3 ünü oluflturmas hedefine katk s yla, 7. ÇP nin önemli bir tamamlay c s konumunda. Türkiye nin de üye oldu u EUREKA hakk nda bilgi için: =FICHE&uid=110&cHash=4fba5d011f

18 18 KOB ler ve AB Anadolu Sohbetleri KOB ler için Türkiye deki Bilgi Kaynaklar Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Ankara ABM (KOSGEB) TOBB un bünyesindeki AB Müdürlü ü TOBB a ba l KOB Sitesi TOBB - KOB Müdürlü ü: TOBB - Bilgi Hizmetleri Dairesi - fl mkânlar ve flbirli i Bilgi A lar Müdürlü ü: stanbul ABM (Avrupa Yakas )- SO- stanbul Sanayi Odas Yenilik Aktar m Merkezleri (IRCs) Ana Sayfa Türk Üniversiteleri, KOB leri ve Bilim Merkezlerinin Avrupa ya Entegrasyonu Türkiye nin Kat l m Sa lad Topluluk Programlar akonular/turkiye_ab/toplulukprogramlari.htm Türkiye nin Taraf Oldu u Serbest Ticaret Antlaflmalar AB CC Best Türkiye Raporu (Kosgeb) p?action=...&id=1 AB de Devlet Yard mlar ve malat Sanayinde Uygulamalar p?action=...&id=6 AB Terminolojisinde KOB lerle lgili Sözcük ve Kavramlar Di erleri; x?sayfano= last.pdf aspx?tabid=291&aid=290&grpid=69 gos.php?nt=383 KOB lere Yararl AB li Web ler Avrupa Komisyonu nun KOB ler için Avrupa Portal isimli bir web sitesi bulunmaktad r. Sitede KOB lere iliflkin AB politikalar, mevzuatlar, AB program ve teflvikleri ile ilgili detayl bilgiler yer almaktad r. Avrupa Komisyonu Young Entrepreneurs for Europe Bölgeler Komitesi Ekonomik ve Sosyal Komite Avrupa Bölgesel Geliflme Bilgi Derne i AEIDL ç Pazar n Harmonizasyonu Ofisi ktisadi Kurumlar fl Örgütleri Di erleri; 9_ _1_70843_119666_1_1,00.html KOB lere AB Yard mlar AB Fonlar, Projelerin mali yönetimi 8/2168.html Mali Yard m Masas eneurship/financing/index.htm AB Komisyonu ç Pazar Genel Müdürlü ü Avrupa Diyalogu fiirketler için ss/home.html Avrupa Diyalogu Vatandafllar için ç Pazara dair sorunlar n çözümü için AB Komisyonu Ortak Ticaret Genel Müdürlü ü Dunya Ticaret Örgütü Çevre STK lar tory/ngofind.html AB den Sermayesiz fiirket Kurulumuna Teflvik Avrupa Komisyonu taraf ndan haz rlanan "Küçük flletmeler Kanunu - Small Business Act" Avrupa çap nda küçük iflletmelere yönelik desteklere yönelik önemli düzenlemeler getiriyor. Komisyon taraf ndan sunulan tasar n n amac ; tüm iflletmelerin %99 unu ve istihdam n %80 ini oluflturan 250 kifliden az çal flan ve 50 milyon Euro dan az cirosu olan küçük iflletmelerin geliflimini teflvik etmek. Tasar da ayr ca Avrupa düzeyinde ve yasal statüsü olan KOB ler için çal flan bir kurum oluflturulmas ndan da söz ediliyor. Tasar n n uygulamaya geçmesi için üye ülkelerin finans ve ekonomi bakanlar ve parlamento taraf ndan onaylanmas gerekiyor. Komisyon tasar n n kabul edilmesi halinde üye ülkelerden KOB lere yönelik ile 1 milyon Avro aras nda kaynak yaratmas n isteyecek. Ayr ca, bafllang ç sermayesi - Avusturya da Avro olarak belirlenmifltir- art k KOB ler için bir s n rlama olmayacak ve flirket kurmak isteyen giriflimciler istedikleri üye ülkede faaliyet gösterebilecekler. Kaynak: Les Echos Gazetesi Türkiye, AB Rekabetçilik Program na Kat l yor Türkiye, H rvatistan ve Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti nin ard ndan Avrupa Komisyonu nun KOB lerde inovasyon, giriflimcilik ve büyümeyi destekledi i Rekabetçilik ve novasyon Program na (CIP) kat lan üçüncü ülke oluyor. Avrupa Komisyonu Baflkan Yard mc s Günter Verheugen ve Türkiye nin AB nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Volkan Bozk r, Türkiye nin CIP Giriflimcilik ve novasyon aya na kat l m yla ilgili Mutabakat Zabt n 12 fiubat 2008 tarihinde imzalad lar. Komisyon un Teflebbüs ve Sanayi Politikas ndan Sorumlu Baflkan Yard mc s Günter Verheugen, konuyla ilgili olarak flunlar söyledi: Türkiye nin CIP e kat l m karar n memnuniyetle karfl l yorum. fl dünyas ve özellikle de KOB ler bu kat l mdan büyük faydalar sa layacaklard r. Bu ba lamda, Türkiye nin yeni teflebbüsler a na kat lmas ndan ötürü özellikle memnuniyet duyuyorum. Böylelikle hem AB li hem de Türk müteflebbisler, daha büyük ve yepyeni iflbirli i f rsatlar na kavuflacaklard r. Umut ederim ki bu karar, ayn zamanda, Türkiye ile AB nin birbirlerine daha da yaklaflmas n sa layacak siyasi bir etki de yarat r. Ortak projelere ev sahipli i yapan bir ortamda bulunma ve 27 üye devletle birlikte Avrupa Giriflimcilik A nda (Enterprise Europe Network) yer alma imkan, Türkiye aç s ndan ciddi bir avantaj sa lamaktad r. Bu sayede Türkiye, giriflimcilik, KOB politikalar, rekabetçilik ve inovasyon alanlar nda AB nin en iyi uygulamalar ndan eksiksiz bir flekilde yararlanma f rsat na sahip olacakt r. AB ve Türkiye nin yo un bir ticaret iliflkisi bulunmaktad r. Gerçekten de AB Türkiye nin ithalat ve ihracat nda en üst s rada yer al rken Türkiye de AB nin ithalat pazarlar aras nda 7. ve ihracat nda da 5. s radad r. Türkiye, toplam ticaret hacminin yaklafl k %45 ini AB ile gerçeklefltirmektedir ve bu rakam 2006 y l nda 78 milyar Avro ya tekabül etmifltir. Büyük ve genifllemekte olan küçük flirketler sektörü Türkiye ekonomisinin bel kemi ini oluflturmaktad r. KOB ler için destekleyici bir düzenleyici çerçeve olusturulmas na iliflkin çal flmalar tamamlanm flt r. Türkiye, art k ulusal ve bölgesel pazarlarda oldu u kadar AB nin büyük iç pazar nda da inovasyonun gelifltirilmesi ve KOB lerin rekabet edebilirli ini art rmaya haz rd r. Türkiye nin CIP in Giriflimcilik ve novasyon aya na kat lmas, bu politika de iflikli ini gerçeklefltirmesine yard mc olacakt r. Türkiye zaten 6. Çerçeve Program n n Araflt rma ve novasyon program kapsam nda yer alan inovasyon faaliyetlerine aktif olarak kat lm flt r. Bu aktiviteler Rekabetçilik ve novasyon Program (CIP) kapsam nda daha da gelifltirilmifl ve artt r lm flt r. CIP Nedir? y llar aras nda 3.6 milyar Avro luk bir bütçeyle yürütülecek CIP program n n bafll ca 3 aya bulunmaktad r: Giriflimcilik ve novasyon Çerçeve Program (EIP): EIP, iflletmelerin rekabet gücünü artt rmay amaçlamaktad r. Bu çerçevede, KOB lerin kredi ve risk sermayesi gibi fon imkanlar na erifliminin kolaylaflt r lmas amac yla yerel bankalara ve risk sermayesi fonlar na efl-teminat ve efl-yat r m sa lamaktad r. EIP ayr ca AB de ifl ve inovasyon hizmeti sunanlar desteklemeyi ve inovasyon aktörleri ve kümelerinin Avrupa a yla olan ba lant lar n n güçlendirilmesine yard mc olmay amaçlamaktad r. Bilgi ve letiflim Teknolojileri Politika Destek Program (ICTPSP): ICTPSP biliflim teknolojilerinin daha yayg n bir flekilde benimsenmesi ve daha etkili kullan m yoluyla Bilgi Toplumu nun sürdürülebilir, kapsaml, rekabetçi ve yenilikçi bir flekilde geliflimini desteklemektedir. Ak ll Enerji Avrupa Program (IEE): IEE ulaflt rma dahil tüm sektörlerde enerji verimlili ini, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n yayg nlaflt r lmas n desteklemektedir. Uzun vadede Komisyon un tüm aday ve potansiyel aday ülkelerle yak n iflbirli i içinde çal flmas öngörülmüfltür. Programa kat lma iste ini belirten Bat Balkanlar bölgesiyle ilgili olarak da, bölgeden baz potansiyel aday ülkelerin CIP program na kat l m için müzakereler bafllat lm flt r.

19 KOB ler ve AB 19 KOB ve Büyük Ölçekli Firma Projeleri için Ulusal Destek Fonlar Prof. Dr. Ali Beba* Ülkemizde KOB ve büyük ölçekli firmalar m z n gerçeklefltirdikleri projelerin maliyetleri genellikle afla daki s ralama içinde ve a rl kl olarak öz kaynaklarla veya kredilerle karfl lanmaktad r: Öz kaynaklar / öz sermaye Halka aç k sermaye art r mlar Banka kredileri Giriflim (risk) sermayesi kaynaklar Kamu destek ve teflvikleri Ulusal fonlar Avrupa Birli i taraf ndan verilen fonlar n a rl kl oldu u uluslararas fonlar. Oysa, tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi Türkiye de de proje deste i için önemli fonlar mevcuttur ve giriflimcilerimizin bu fonlar hakk nda bilgi sahibi olmalar gerekir. Türkiye de proje destekleri afla daki bafll klar alt nda toplanabilir: 1) TÜB TAK- Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB) Destekleri, 2) EUREKA /EUROSTAR Sanayi A Ar-Ge Deste i, 3) AB Çerçeve Programlar, ( tarihleri aras nda uygulanacak program bütçesi 54.5 milyar Avro dur ve bu program tümü ile Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir) 4) Patent Baflvuru Destek Program, (TÜB TAK - TPE) 5) fibap- Ulusal Teknoloji Platformlar na Geçifl Destekleri, 6) TTGV Teflvikleri, 7) KOSGEB - dan flmanl k, teknoloji gelifltirme ve e itim deste i, (KOB ler için önemli) 8) Sanayi ve Ticaret Bakanl San-Tez Program çerçevesinde verilen destekler, 9) DPT ve di er kamu kurulufllar taraf ndan verilen destekler, 10) Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili vergi indirimleri ve teflvikler. Bilim ve teknoloji alan ndaki araflt rma ve gelifltirme politikalar n n ekonomik kalk nma, sosyal geliflme ve milli güvenlik hedefleri do rultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sa lanmas amac yla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun (BTYK) 7 Mart 2007 tarihinde yapt 15. toplant s nda Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerine sa lanan destekler afla daki grafiklerle izah edilmifltir. Grafik 1: Türkiye deki Ar-Ge Projeler çin Sa lanan Destekler ( ) Milyon YTL TÜB TAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu DTM : D fl Ticaret Müsteflarl AB 6.ÇP : AB 6. Çerçeve Program DPT : Devlet Planlama Teflkilat BAP : Bilimsel Araflt rma Projeleri Birimi TTGV : Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl Bu grafikten görülece i üzere Türkiye deki Ar-Ge destekleri, 2004 y l ndan bu yana önemli bir ivme kazanm fl görünüyor y l için bütçeye konulmufl, Ar-Ge desteklerinin toplam 1.2 milyar YTL yi aflm fl bulunmaktad r. Bu da çok olumlu bir geliflmedir. Grafik 2: TÜB TAK Taraf ndan KOB ve Büyük Ölçekli flletmeleri Projelerine Sa lanan Desteklerin Y llara Göre De iflimi Milyon YTL TUB TAK DTM AB 6.ÇP DPT BAP TTGV KOSGEB Cari Fiyatlarla 2005 Sabit Fiyatlar yla Sadece TÜB TAK ele al nd nda dahi, TÜB TAK de iflik proje destek programlar ile KOB ve büyük ölçekli iflletmelere 2002 y l nda 50 milyon YTL nin alt nda destek verirken, bu miktar 2007 y l nda 300 milyon YTL nin üzerinde olmufltur. Grafikten de görülece i gibi son 4 y l içinde verilen destek miktar n n 662 milyon mertebesinde oldu u görülüyor. Bu eylemler do ru yönde at lan ad mlard r. Çünkü, geri dönüflü olmayan ça dafl medeniyet yolunda ilerlemek ve baflar l olmak için Ar-Ge bir ek maliyet veya gereksiz bir u rafl gibi görülmemelidir. Türkiye nin bilim ve teknoloji yetene ini yükseltmek, ak t lacak ak l teri ile do ru orant l d r. nsan m z n refah, üretim ve rekabet gücümüzün artmas ve 21. yüzy l skalamamam z için, ak l terimizi ak tt m z faaliyetlere gerekli destekler artarak ve koordineli olarak tek bir merkezden idare edilmelidir. Öncelikle, ulusal destekli bir ya da birkaç proje gelifltirmek KOB lerin temel hedefi olmal d r. Bunun için de stratejik düflünmek, uzun vadeli planlar yapmak, çok ama çok sab rl olmak ve proje destek programlar hakk nda tam bir bilgi sahibi olmak gerekir. Proje destek baflvurular nda, merdivenin ilk basama n ç kmadan üst basamaklara t rmanmaya çal flmak; zaman, emek ve para kayb na sebep olur. Sonunda da firmalar baflar s z projelerden kaynaklanan moral çöküntüsüne ve vizyon kayb na u rarlar. TÜB TAK - TEYDEB Destekleri TÜB TAK taraf ndan kurulan Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB), ülkemizde faaliyet gösteren KOB ve büyük ölçekli firmalar n n araflt rma, teknoloji gelifltirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemektedir. TEYDEB, halen afla daki befl program ile KOB ve büyük ölçekli iflletmelerin projelerine destekler sa lamaktad r: Destek No Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Program Destek No KOB Ar-Ge Bafllang ç Destek Program Destek No Tekno Giriflim Destek Program EUREKA / Eurostars - Sanayi Ar-Ge A Deste i Ar-Ge Proje Pazar Platformu Destekleme Program TEYDEB Programlar n n Sembolik Anlat m TEYDEB destek baflvurusu yaparken öncelikle program hakk nda - hem prosedür hem format hem de zamanlama ile ilgili - tüm bilgileri edinmek gerekir. Bu tür programlar zaman içinde güncellefltirildi i için, müracaat öncesinde program n en son detaylar n n mutlaka son bir kere dikkatli bir flekilde incelenmesi çok faydal d r. Bunun için geçerli internet adresi: TEYDEB Tekno-Giriflim Destek Program ile firmas n yeni kurmufl kifli ve kurumlar desteklenir. TEYDEB 1507 KOB Ar-Ge Program ile sadece KOB Ar-Ge projeleri desteklenirken, TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Program ile kurumlaflma sürecini tamamlam fl ve Ar-Ge yapabilir özelliklere sahip tüm kurum ve kurulufllara -KOB ve büyük ölçekli fark etmez- proje destekleri sa lan r. Bu üç program afla da sembolik olarak gösterilmifltir. fiekil 1: TEYDEB Programlar - Sembolik Anlat m Bir fikrim var! Firmam kurdum! TEYDEB destekleri iki ayr aflamada verilmektedir. Bunlar, Kavramsal Tasar m ve Teknoloji Gelifltirme aflamalar olup afla daki tabloda özetlenmifltir. Tablo: TEYDEB Desteklerinin Aflamalar Art k Ar-Ge yapabiliyorum Ar-Ge sayesinde yeni ufuklar Tekno Giriflim Kobi Ar-Ge Sanayi Ar-Ge I. Aflama Kavramsal Tasar m Fikir - htiyaç Ürün Fikri Üretim Fikri II. Aflama Teknoloji Gelifltirme Bu aflamadaki projeler desteklenir. Ürün Tasar m Prototip Ürün Üretim Sistemi Tasar m Pilot Üretim III. Aflama Üretim ve Pazarlama Üretim Tesisi Yönetim Müflteri ve Pazar Bulma Bu aflamadaki projeler desteklenmez. Buradan görülece i gibi, tasar m tamamlanm fl ve teknolojisi gelifltirilmifl ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve pazarlanmas için TEYDEB taraf ndan herhangi bir destek verilmemektedir. Proje Deste i Almak çin Somut Bir Öneri Proje destek talebi yapmay planlayan kifli ve/veya kurumlar n bafl ndan itibaren ne kadar bir deste i, hangi programdan, hangi zaman birimi içinde ve hangi koflullarda temin edebilece ini bilmeleri gerekir. Güvenilir ve bilinçli bir flekilde haz rlanm fl yol haritas olmadan, yani destek program na ait özellikler tam olarak bilinmeden yola ç k lmamal d r. Bunun için de ya kurumsal yap içine bir uzman yerlefltirilmeli, ya da bu konularda deneyimi kan tlanm fl profesyonel bir kurumdan dan flmanl k hizmeti al nmal d r. * Proje Gelifltirme ve Uygulama Merkezi KOB ler için K lavuz Kitaplar Akademik ve özel sektörde 30 y l aflan bir deneyime sahip Prof. Dr. Ali Beba, Garanti Bankas deste iyle; proje oluflturma, haz rlama ve destek alma konular nda rehber niteli i tafl yan 6 yay ndan oluflan bir dizi kitap haz rlad. KOB ve büyük ölçekli firmalara nas l daha fazla ve daha verimli proje üretebileceklerinin yollar n göstermek amac yla haz rlanan kitaplarla ilgili olarak Prof Dr. Beba flunlar söyledi: Bu yay nlar oluflturmaktaki amac m z, ekonomimizde lokomotif görevini üstlenen tüm giriflimcilere, proje üretmeyi yeni dünya düzeninin vazgeçilmez bir flart olarak görmelerini hat rlatmak ve fikirlerini projelere dönüfltüren süreç içinde kendilerine destek alabilecekleri AB fonlar konusunda k lavuzluk yapmakt r. Prof. Dr. Beba n n alt farkl kitap olarak tamamlad çal flmas n n ilki KOB ve Büyük Ölçekli Firmalar n Projeleri çin Ulusal Fonlar ad n tafl yor. Bu kitap tüm giriflimcilere ulusal proje desteklerini tan t yor ve bunlardan nas l yararlanabileceklerini gösteriyor. KOB ve Büyük Ölçekli Firmalar n Projeleri çin AB Fonlar adl ikinci yay n ise, kendi özgün fikirlerini AB destekli projeye dönüfltürmek isteyen giriflimcilere takip etmeleri gereken bir yol haritas sunuyor. Ulusal ve AB Destekli Baflar l Proje Örnekleri adl üçüncü kitap, giriflimcilerimizin dünya pazarlar ndaki rakipleri ile ayn standartlara eriflebilmeleri için yeni projeler üretmeleri konusunda uyar larda bulunuyor ve Ulusal ya da AB Deste i almay baflarm fl baz projelerden örnekler veriyor. Dördüncü kitap olan KOB ve Büyük Ölçekli Firmalar n Ar-Ge Projeleri çin AB Çerçeve Programlar (ÇP) nda ise, AB de 1984 y l ndan beri uygulanmakta olan Çerçeve Programlar anlat l yor ve dönemini kapsayan 54.5 milyar Euro bütçeli 7. ÇP dan giriflimcilerimizin nas l yararlanabilecekleri sistematik bir flekilde izah ediyor. AB Fonlar ndan Yararlanmak çin Proje Haz rlama K lavuzu adl beflinci kitap, AB destekli proje haz rlamak için gerekli haz rl klar ve proje döngüsü kavram n anlat yor ve AB deste i alabilecek bir proje baflvurusunda bulunabilmek için, yap lmas gereken haz rl klar ayr nt l olarak anlat yor. Bu serinin alt nc ve son kitab Kad n Giriflimcilerin Projeleri çin Ulusal Fonlar ve AB Destekleri ad n tafl yor. Bu yay n, global piyasalarda rekabeti göze alan kad n giriflimcilerimize içinde yaflad klar ama ço unlukla fark nda olmad klar proje desteklerini tan t yor ve bunlardan nas l yararlanabileceklerini gösteriyor.

20 20 KOB ler ve AB Anadolu Sohbetleri AB KOB lere Özel Önlem Veriyor KOB lerde Sosyal ve Çevresel Sorumluluk Avrupa Birli i, KOB lere verdi i önemi AB 7. Çerçeve Program olarak bilinen Araflt rma ve Teknoloji Gelifltirme desteklerinin bir alt bafll olan KOB Yarar na Araflt rmalar programlar yla gösteriyor. Sadece bu bafll a ayr lan fon 1.4 milyar Avro tutar nda. Okan Kara* Avrupa Birli i gelece ini Lizbon Stratejisi olarak bilinen büyüme ve istihdam temel alan politikalara ba lad. Bu strateji belgesinde alt çizilense, bu hedeflere ancak inovasyon (yenilikçilik) ve araflt rma sayesinde ulafl labilece idir. Avrupa daki firma say s n n %99 una yak n n KOB ler oluflturmakta. Yaklafl k 25 milyon Avrupa KOB si 75 milyon kifliyi istihdam etmekte ki bu; Avrupa daki özel sektörün yaratt ifl alanlar n n 2/3 ü oran nda. Bu oran tekstil sektörü gibi baz sektörlerde toplam istihdam n %80 ine kadar ç kabiliyor. KOB lerin sürekli yenilik, araflt rma ve istihdama bu yatk nl klar AB nin de dikkatini çekiyor. göze çarp yor. Yenilik ve Ar-Ge hedefleyen KOB ler, Ar-Ge harcamalar nda %75 e, idari harcamalar nda ise %100 e varan oranda destekleniyor. Bu fonu alman n ön kofluluysa, KOB ve/veya KOB Birli i statüsüne sahip olmak. AB nin mevcut kabul edilen KOB tan m na göre çal flan say s 250 nin alt nda olup, y ll k cirosu 50 milyon Avro veya y ll k bilanço de eri 43 milyon Avro yu geçmeyenler ve sermayeyle ilgili ön koflullar tafl yanlar KOB olarak kabul ediliyor. AB 7. Çerçeve Program da KOB lerin yan s ra KOB Birliklerinin de desteklenmesi öngörülmektedir. Mali deste in iki flekilde verilmesi planlanmaktad r: 1. KOB lere yönelik araflt rma: KOB lere yönelik araflt rma projelerinin k sa vadeli olmas ve amaçlar n n KOB lerin yenilik ihtiyaçlar n n karfl lanmas na odaklanmas beklenmektedir. 2. KOB Birliklerine yönelik araflt rma: Belirli sanayi sektörlerindeki pek çok KOB nin ortak sorunlar na teknik çözümler getirmeye iliflkin olarak proje üreten KOB örgütlerini desteklemeyi hedeflemektedir. KOB örgütlerine yönelik projelerde araflt rma sonuçlar n n üyelere yay lmas gibi etkinlikler de bulunmaktad r. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), flirketlerin günlük gönüllü ticari faaliyetlerinde ve hissedarlarla olan iliflkilerinde sosyal ve çevresel kayg lar göz önünde bulundurmalar olarak tan mlanabilir. KSS konseptinin arkas ndaki ana fikir, bir iflletmenin sürdürülebilir olmas için finansal aç dan güvencede olup, olumsuz çevresel etkilerini asgariye indirgemesi ve sosyal beklentilerle uyum içinde olmas olarak özetlenebilir. KSS, ayn zamanda iflletmelerin sürdürülebilir kalk nmaya olan katk lar olarak da tan mlanabilir. Yap lan analizler Avrupa KOB lerinin yar s n n, farkl derecelerde, belirli bir sosyal sorumluluk üstlendiklerini gösteriyor. Bu kat l m oran flirketin büyüklü ü ile do ru orant da olmakla beraber, mikro iflletmelerde %65, küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerde ise %70 civar nda. Kat l m oran KOB lerin bulunduklar sektörle ba lant l olarak de ifliyor. Ayr ca, Topluluk seviyesinde de bir Kuzey-Güney farkl l mevcut; Fransa da kat l m oran %33 iken, bu oran Finlandiya da %83. Kültüre, sa l k ve refah faaliyetlerine yap lan destek, KOB ler aras nda sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik en s k görülen kat l m biçimi. Sportif faaliyetlere destek, büyüklü ü veya ülkesi ne olursa olsun KOB ler aras nda en çok tercih edilen faaliyet alan. KOB lerin ço unlu u, sosyal sorumluluk içeren faaliyetlere kat l m nedenlerini etik nedenler olarak tan ml yor. KOB lerin dörtte üçü ise, bu faaliyetlerden sa layacaklar ticari kazanc n bilincindeler. Bafll ca kazançlar aras nda müflteri güveninin iyilefltirilmesi ve toplum/kamu yetkilileri ile daha iyi iliflkiler kurmak say l yor. Çevresel faaliyetler konusunda ise, yap lan faaliyetlerin gönüllü olup olmad n belirlemek çok zor. Bunun en önemli nedeni, KOB lerin uyum konusunda yaflad klar zorluklar ve uymalar gereken çevre mevzuat n yeteri kadar iyi bilmemeleri. KOB lerin çevresel sorumluluk faaliyetlerine kat lmas n gerektiren baflka bir neden ise, pazar talebi (özellikle tafleron iliflkilerde) ve belirli rekabet avantaj sa lamak için vermeleri gereken stratejik kararlar. Çevresel konular söz konusu oldu unda, etik kayg lar bir itici güç olmaktan ç k yor. Sosyal sorumluluk olgusu kamu yetkililerinin daha fazla ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal sorumluluk, ulusal Avrupa yaklafl m nda ölçek ve yo unluk aç s ndan farkl l klar gösteriyor. Ayr ca, sosyal sorumluluk faaliyetlerine kat l mda KOB lerin %8 i, belirli bir kamu deste ine sahip (vergi indirimi, sübvansiyon, bilgi, vb). Türkiye de AB 7. ÇP nin koordinasyonunu TÜB TAK a ba l Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) yürütmektedir. TÜB TAK Türk KOB lerinin bu programdan en yüksek flekilde faydalanmas n sa lamaya çal flman n yan s ra Ar-Ge nin global dünyadaki öneminin fark na varan KOB lerimizi 1995 y l ndan beri kendi kurumsal destek programlar yla (TEYDEB birimi) da desteklemektedir. Bu hedefler do rultusunda, y llarca büyük firmalar n gölgesinde kalan KOB ler art k hak ettikleri ilgiyi görmeye bafll yorlar. AB yaklafl k 54 milyar Avro civar nda bütçeye sahip olan AB 7. Çerçeve Program nda (7. ÇP), KOB kat l m n teflvik etmenin yan s ra, sadece KOB ler ve KOB Birlikleri için de tam 1,4 milyar Avro luk dev bir fon ay rd. Bu fonun temel amac, araflt rma kapasitesine sahip olmayan KOB lerin araflt rma ihtiyaçlar n d flar dan temin edebilmesini sa lamak. Bir di er amaçsa araflt rmayla u raflan KOB lerin, merkez araflt rma kapasitelerini artt rmalar n sa lamak olarak TÜB TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl n n (TEYDEB) Ar-Ge Destekleri, kavram gelifltirme safhas ndan deneme üretimi sonuna kadar di er bir deyiflle üretim/ticarilefltirme öncesine kadar olan safhalar kapsamaktad r. Ar-Ge niteli i tafl yan projelerin; personel, alet/teçhizat/yaz l m/yay n al mlar, yurt içi Ar-Ge kurulufllar na yapt r lan Ar-Ge faaliyetleri, dan flmanl k/hizmet al mlar, malzeme giderleri ve patent giderleri %60 a varan oranlarda geri ödemesiz, proje baz nda en çok 3 y l olarak desteklenebilmektedir. *AB 7. Çerçeve Program Ulusal Koordinatörü TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler Cep Kitapç Eurostat, aday ve potansiyel aday ülkelere iliflkin nüfus, milli muhasebe, tar m, enerji ve d fl ticaret istatistiklerini, AB nin 27 üye ülkesine ait bilgilerle birlikte ele alan kitapç n 2008 bask s n yay mlad. Aday ve potansiyel aday ülkeler cep kitapç n n 2008 y l bask s na ulaflmak için: ve/apr08,28apr08.html

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr Sorumlu Olunan Müzakere Fasılları Sosyal, Bölgesel

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı