Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giresun. Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da. Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te. Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da"

Transkript

1 Giresun 22 A ustos 2008 Sürdürülebilir Kalk nma ve Giresun Sayfa 3 te Türkiye AB ye Art k Daha Yak n Sayfa 6 da Küçük flletmeler için Yeni Kredi Program Sayfa 21 de Fındık ve Lojistik Sayfa 23 te Arz Fazlas na Sektörel Yaklafl m Sayfa 28 de Tarih ve Kültür Zengini Giresun Sayfa 30 da

2 2 Giresun ve Garanti Anadolu Sohbetleri Anadolu Sohbetleri Türkiye - Avrupa Birli i liflkilerinde Son Geliflmeler GARANT : KOB lerin En Çok Kredi Veren Bankas Garanti Bankası olarak organik büyümemizi güçlü bir flekilde sürdürüyor, bölgesel banka olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisine sa ladı ımız yaklaflık 63 milyar YTL lik finansman deste iyle, Türkiye nin en çok kredi veren bankasıyız de uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ra men, 61 yıllık bankacılık tarihimizin en baflarılı sonuçlarını elde ettik de de yine küresel dalgalanmalara ra men güçlü büyümemizi sürdürdük. Kaliteden ödün vermeksizin yakaladı ımız yüksek büyüme ve hizmet performansımız, yalnızca müflterilerimiz tarafından de il, dünyanın en önemli finans dergilerinden Euromoney tarafından da bir kez daha takdirle karflılanarak Mükemmelik Ödülü ne layık görüldük ve 9. kez Türkiye nin En yi Bankası seçildik. Koflullar ne olursa olsun, somut verilere dayalı öngörülerimizin ıflı ında sa lam (duruflumuzu koruyarak) büyüme hedefimize do ru ilerliyoruz. KOB lerimizin de aynı kararlılıkla sa lam bir flekilde durarak yollarına devam etti ini görüyoruz. Nasıl bir mücadele verdiklerini, ihtiyaçlarını, gelece e bakıfllarını, öngörülerini ve beklentilerini yakından takip ediyor ve biliyoruz. Ekonominin gerçek itici gücü olarak gördü ümüz KOB lerimiz için, koflullar ne olursa olsun güçlü olmak ve sa lam durmak, vizyon, bilgi ve do ru finansman a sahip olmaktan geçiyor. Bu nedenle, 11 yıl önce yalnız KOB lere odaklanacak uzman bir iflkolu oluflturan ilk özel Türk bankası olarak, iflletmelere yönelik tüm hizmetlerimizi, onların vizyon, bilgi ve do ru finansman a sahip olmalarına yardımcı olmak üzerine kurduk. Tüm hizmetlerimizde oldu u gibi KOB Bankacılı ı alanında da, somut verilere dayalı arafltırmayı ve iflletmelerimizle her zaman sahada yan yana olmayı, yaflam biçimi haline getirdik. Bugün, giriflimcilere, tamamen KOB alanında uzmanlaflmıfl ü aflkın uzmanımızla hizmet veriyoruz. Bir yandan KOB lerin finansmana ve finansal yönetime dayalı ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, bunlara uygun ürün ve hizmet gelifltiriyor, bir yandan da giriflimcilerin gelece i daha net görmesini sa layacak bilgilerin toplanması, analizi ve paylaflılmasıyla ilgili konferans, seminer, ortak akıl toplantısı gibi biraraya gelme vesileleri tasarlıyor, yöntemler gelifltiriyoruz. Finansman alanında, gözlemlerimiz ıflı ında, iflletmelerin ihtiyaçlarına uygun kredileri ve nakit akıfllarına uygun sektör paketlerini sunuyoruz. 15 sektöre yönelik destek paketi çıkardık. 400 ü aflkın ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve eczacı odasıyla kredi anlaflması imzaladık. Türkiye nin giriflimcilik alanını geniflletmek için kadın giriflimcilere yönelik destek paketimizi kullandırmaya; bu kapsamda, giriflimcilik e itimleri düzenlemeye devam ediyoruz. Giriflimcili i özendirmek ve baflarılı giriflimcileri taçlandırmak amacıyla Ekonomist Dergisi nin iflbirli iyle düzenledi imiz Türkiye nin Kadın Giriflimcisi yarıflmasının bu yıl ikincisini gerçeklefltirdik. Tüm bu çalıflmaların sonucunda, bugüne kadar 1 milyonu aflkın KOB müflterimize 6 milyar YTL kredi kullandırdık. Kredilerin yanı sıra, KOB ler için teknolojik yetkinli imizi kolay ve yaygın kullanılır hale getiren ürünleri hizmete sunduk: flletmelerin her an bankacılık bilgilerine ulaflmalarını sa layan 444 KOB (5624) telefon hattımız, garantikobi.com adresindeki internet sitemiz (24 saat) KOB lerin hizmetindedir. Ekonomimizin ana omurgası KOB lerimizin düflünsel vizyonuna katkıda bulunmak için bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Anadolu nun dört bir yanında gerçeklefltirdi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri, Ortak Akıl Toplantıları, Basel II Toplantıları ve Mevzuat Seminerleri, iflletmeleri gelecekteki ifl ortamına hazırlamayı amaçlıyor. Ayrıca bu toplantılar, KOB lerin nabzını tutmak ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler gelifltirmek için bize sa lam veriler sunuyor. 7 yıldır yaklaflık giriflimciyle bulufltu umuz Garanti Anadolu Sohbetleri nin 54. toplantısı için flimdi Giresun dayız. Toplantıda, bölgenin bafllıca meselesi olan fındı ı, fındı ın arz fazlası, depolama yöntemleri ve gelece i hakkındaki farklı önerileri, Giresun daki olası alternatif yatırım ve turizm fırsatlarını ayrıntılı olarak incelemeyi hedefliyoruz. KOB lerin bankası olarak, KOB lere her konuda destek vermeye devam edece imizi bu vesileyle bir kere daha tekrarlamak isteriz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Türkiye - AB iliflkileri ne yaz k ki zor bir dönemden geçmektedir. Ancak bunun temel nedeni AB nin, özellikle son geniflleme dalgas sonras nda, kendi iç sorunlar n çözememifl olmas ve yeni bir geniflleme sürecine yo unlaflamamas d r. Küreselleflme ile artan rekabet AB üyesi ülkelerin önemli yap sal reformlar yapmas n gerektirmifl, ancak baz çevreler bu süreçte yaflanan ekonomik ve sosyal s k nt lar geniflleme sürecine ba lam flt r. Bu nedenle mevcut AB co rafyas n n önemli kesimlerinde genifllemenin h z ve kapsam hakk nda olumsuz düflünceler ve tav rlar ortaya ç kabilmektedir. Tüm bu geliflmeler sonucunda da Türkiye nin müzakere süreci ne yaz k ki güçlüklerle karfl laflmaktad r. Ancak 2007 y l Türkiye lerleme Raporuyla birlikte yay mlanan AB Geniflleme Strateji Belgesi de göstermifltir ki, AB nin gelece e iliflkin planlar sadece baz üye ülkelerin korkular ndan ve endiflelerinden oluflmamaktad r. AB her geçen gün daha fazla üyesi, daha fazla nüfusu, daha farkl ç karlar olan bir birlik haline gelmektedir. Geniflleme Strateji Belgesi nde Türkiye nin stratejik önemine yap lan kuvvetli vurgu da bunun en aç k ifadesidir. Avrupa Komisyonu Geniflleme Strateji Belgesi nde, AB nin taahhütlerini yerine getirerek, teknik koflullar karfl land müddetçe fas llar n müzakerelere aç lmas gerekti ini de belirtmifltir. Böylece Fransa n n yapt gibi teknik hiçbir gerekçe göstermeksizin tamamen siyasi nedenlerle müzakerelerin engellenmesinin, AB nin kendi taahhütlerine ve kat l m müzakerelerinin do as na ayk r oldu unun alt n çizmifltir. Komisyonun bu tavr n n pek çok üye ülke taraf ndan desteklendi i Strateji Belgesi nde Türkiye nin önemine yap lan kuvvetli vurgudan anlafl lmaktad r. Dolay s yla, özellikle baz üye ülkelerin Türkiye nin üyeli iyle ilgili politikalar, bizleri AB mesaisini sürdürmekten al koymamal d r. Çünkü bu mesai her fleyden önce Türkiye nin toplumsal yaflam n n bütün alanlar nda AB standartlar na ulaflmas hedefine yöneliktir. Nitekim Türkiye halihaz rda müzakere eden Atatürk ve Giresun "Karadeniz e ç kt n zdan beri gözlerimiz ufuklarda kald. ( ) Do ru Dumlup nar dan m geliyorsunuz? Yapt n z tarihi, tekrar yaflamak için mi oraya gittiniz? Sizin irade ve kudretiniz alt nda ölen ve öldüren flehitleri ziyaret ettiniz mi? Dünkü silah arkadafllar n z n ruhlar mezarlar nda flen ve müsterih uyuyor, de il mi? çlerinde bizim yeflil Giresun dan da kimse var m yd? Kim iddia edebilir ki, temelini kudretli ellerinde vaaz etti in "meçhul flehit" abidesi, bizim Giresun Uflaklar ndan birinin de ildir. Onlara arzular n n yerine geldi ini söylediniz mi? Asil ve temiz kanlar n n topraklara akt gün düflman n da Akdeniz de bo uldu unu anlatt n z m? Sen olmasayd n ey büyük Münci! Ey büyük Halasker! Türk tarihi de bugün olmayacakt. Olsa bile sahifeleri art k zafer, hürriyet, saadet bir ülkedir. Kamuoyumuzu meflgul eden söz konusu olumsuz geliflmeler bu hukuki gerçe i de ifltirmemektedir. Müzakereler devam etmektedir ve bugüne kadar 6 fas l müzakerelere aç lm flt r. Bu fas llar Bilim ve Araflt rma, statistik, flletme ve Sanayi Politikas, Trans - Avrupa A lar, Tüketicinin ve Sa l n n Korunmas ile Mali Kontrol dür. Öte yandan, Konsey de onaylan p aç l fl kriteri belirlenen fas llarda, söz konusu kriterlerin karfl lanmas na yönelik çal flmalar bafllam flt r. Bu çerçevede, 2008 y l nda en önemli önceli imiz bir taraftan müzakerelerin aç lmas n bekledi imiz fas llarda müzakerelere bafllamak, öte yandan aç l fl kriteri belirlenen fas llarda bu kriterlerin karfl lanmas için gerekli ad mlar n at lmas n sa lamakt r. Bu ba lamda fiirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku fas llar n n aç l fl kriterleri olan strateji ve eylem plan ocak ay sonunda, Sermayenin Serbest Dolafl m fasl n n aç l fl kriteri olan strateji ve eylem plan da 14 Mart 2008 tarihinde AB taraf na resmen iletilmifl bulunmaktad r. AB taraf Fikri Mülkiyet Hukuku ve fiirketler Hukuku aç l fl kriterlerini yerine getirmek için yapt m z çal flmalar yeterli görerek her iki fas lda özlü müzakerelerin aç lmas na karar vermifltir. Böylelikle 17 Haziran da Lüksemburg da D fliflleri Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan n da kat l m yla düzenlenen Hükümetler aras Konferansla, 33 fas ldan 8 inde üyelik görüflmeleri bafllam flt r. Dönem Baflkan Fransa, tam üyeli i öngördü ü gerekçesiyle 5 fasl n aç lmas n engellemeyi sürdürse de, Sermayenin Serbest Dolafl m ve Vergilendirme bafll klar nda müzakerelerin Fransa döneminde bafllamas n bekliyoruz. Kat l m müzakerelerinin seyri ve bu süreçte yaflanan baz sorunlar gündemde ön plana ç ksa da, Türkiye-AB iliflkilerinin çok boyutlu oldu u unutulmamal d r. Topluluk Programlar ndan, Mali flbirli ine, Teknik Destek Mekanizmalar ndan, Sivil Toplum Diyaloguna kadar pek çok dinami i içinde bar nd ran Türkiye-AB iliflkileri, flüphesiz içinde bulundu umuz sürecin günlük siyasi sorunlara yenilmeyecektir. Türkiye-AB müzakerelerinin tek hedefi tam üyeliktir. Türkiye nin bu hedefe ulaflmas n engellemek ya da hedefi de ifltirmek için çeflitli çabalar mevcuttur. Ancak, Türkiye bir de il; zillet, esaret ve hakaret kaydedecekti. Bilmiyorlard ki, Türk tarihi yalç n kayalar üzerinde ve Türk milletinin kalbindedir. Bilmiyorlar ki, sen o kalplerin birleflti i müflterek bir yüreksin." Atatürk ün halka hitaben yapt cevabi konuflma ise flöyleydi: "Ey genç! Bütün memleketin gençli ine tercüman olan k ymettar sözlerinden fevkalade memnun oldun. Afyonkarahisar ve Dumlup nar da sizin Uflaklar da vard. Bundan dolay müsterih ve memnun olabilirsiniz. Memleket bu sözleri söyleyen gençlikle iftihar edecektir. Bu memleketin gençli i hakk mda pek büyük teveccüh gösterdi. Bu kadar na lay k oldu umu bilmiyordum. Arkadafllar; bu memleketi ve milleti as rlardan beri berbat edenler çoktan ölmüfltür. Bütün gençlik buna iman etmelidir. Bizim kan m z akmad kça bunlar bir daha avdet etmeyecektir." yandan bunlara karfl siyasi/diplomatik alanlarda mücadele ederken, öbür yandan AB standartlar na ulaflma çal flmalar na devam etmektedir. Türkiye de daha s k bir g da güvenli i a, daha güçlü bir sosyal diyalog, daha temiz bir çevre ve tüm bunlar ba l olarak daha yüksek yaflam standartlar için müzakere sürecinin önemi aç kt r. Uzun dönemli modernleflme hedeflerimiz, k sa dönemli siyasi s k nt lardan önce gelmeyecek ve Türkiye bu önemli f rsat en iyi flekilde de erlendirecektir. Müzakere sürecinin kendine özgü baz zorluklar her zaman olacakt r. Müzakere sürecine sa duyu hakim oldukça tüm bu sorunlar afl labilir. Bunun için AB taraf n n Ahde Vefa ilkesine ba l kalmas ve en önemli d fl politikas olan genifllemeyi kendi kamuoylar na daha iyi anlatmas gerekmektedir. Benzer biçimde bizlerin de kendi kamuoyumuza Türkiye nin kat l m müzakereleri çerçevesinde yaflayaca dönüflümü çok iyi anlatmas ve toplumun sürece olan inanc n güçlendirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Garanti Anadolu Sohbetleri nin ülkemizin AB ile yürüttü ü kat l m müzakerelerine katk s tart fl lmazd r. Özellikle son y llarda güç kazanan Türkiye nin AB üyeli ine muhalif popülist yaklafl mlar karfl s nda somut veriler üzerinden sektör ve il baz nda analitik de erlendirmeler yapan Garanti Anadolu Sohbetleri k sa zamanda önemli çal flmalara imza atm flt r. Yay n hayat n n 4. y l nda Garanti Anadolu Sohbetleri çal flanlar n inanç ve azimlerinden dolay tebrik eder, Türkiye nin AB üyeli ine katk lar ndan dolay da teflekkür ederim. Ben her zaman, kimi olumsuzluklara ra men, Türkiye nin karfl l kl kazanç ilkesi çerçevesinde müzakere sürecini baflar ya ulaflt racak güç, birikim, heyecan ve iradeye sahip oldu unu düflündüm. Garanti Anadolu Sohbetleri nin 4 y ll k yay n hayat ndaki sayg n duruflu, dinamizmi ve yaratt etki bunun en önemli göstergelerinden biridir. O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri 19 Eylül 1924 de Atatürk Giresun u Cumhurbaflkan olarak efli Latife Han m ile ziyaret etti. Bu ziyaret esnas nda, Bilgi Yurdu önünde toplanan gençler sevgi ve ba l l k gösterisinde bulundular. Gençler ad na Dr. Necdet yapt heyecanl konuflmada flöyle dedi: Atatürk 19 Eylül 1924 te Giresun u ziyaret etmifltir.

3 Giresun ve AB 3 Sürdürülebilir Kalk nma ve Giresun Mustafa Taflkesen* 1959 y l nda o zamanki ad yla Avrupa Ekonomik Toplulu u na (AET) yap lan ilk resmi üyelik baflvurusu ile bafllayan Türkiye nin Avrupa Birli i yolculu u, Aral k 1999 da yap lan Helsinki Zirvesi nde AB ye aday bir ülke olarak kabul edilmemiz ve 2005 Lüksemburg Zirvesi nde tam üyelik müzakerelerine bafllamam z ile önemli bir aflamaya gelmifltir. Bu süreçte, Avrupa Birli i nin aday ve potansiyel aday ülkeleri tam üyeli e haz rlamak için sa lam fl oldu u mali yard mlar, Giresun ili için de önemli f rsatlar oluflturmaktad r. Avrupa Birli i nin ilimiz ve genel olarak bölgemiz için sundu u bu f rsatlara ve bu konularda yürütmekte oldu umuz çal flmalara geçmeden önce, Giresun ilinin ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili bir mevcut durum analizi yapmakta yarar görüyorum. Giresun, Karadeniz Bölgesi nde kalk nma ihtiyac n n yo un flekilde hissedildi i illerden biridir. limiz, tar ma elveriflli topraklar n n darl, engebeli arazi yap s, ya fll iklimi nedeniyle uygun bir tar m bölgesi de ildir. Önemli merkezlere, hammadde kaynaklar na ve pazarlara uzakl k, ulafl m güçlü ü, fabrika kurulacak alanlar n yetersizli i ve di er nedenler, ilde sanayinin de k sa dönemde geliflimini engellemektedir. Bu s n rl koflullar nedeniyle Giresun un ekonomik yap s, tar m ve hayvanc l a ba l kalm flt r. Tar m, a rl kl olarak halk n temel u rafl ve geçim kayna n oluflturmaktad r. Do u Karadeniz Bölgesi nin tek ürüne ba ml tar msal yap s n n yo un bir flekilde hissedildi i Giresun da; hakim ve büyük ölçüde alternatifsiz tar m ürünü konumunda olan f nd k, ayn zamanda ilin ekonomik yap s n flekillendiren temel ürün olma özelli ine de sahiptir. Tar msal faaliyetlerin a rl kl olarak f nd k tar m üzerinde yo unlaflmas n n yan s ra, ilde s n rl bir düzeyde var olan sanayi sektörü de büyük ölçüde f nd k ve f nd k mamullerine dayal olarak geliflme imkân bulabilmifltir. Giresun ekonomisi tar ma dayal olmakla beraber, ilde bu sektörün de az geliflmifl ve yetersiz bir yap da oldu u görülmektedir. l GSY H s içerisinde % 25 in üzerinde bir paya sahip olan tar m sektöründe üretimin ve verimlili in düflük olmas, l halk n n %70 gibi çok büyük bir bölümünün tar m faaliyetleriyle u raflmas yla birlikte de erlendirildi inde, tar m n art k insanlar n geçimini sa lamada yetersiz kald ortaya ç kmaktad r. Tar m sektörünün bu yap s, iflsizlik ve göç gibi birtak m ekonomik ve sosyal sorunlar da beraberinde getirmektedir. Giresun da büyük ölçüde tar ma dayal olan sanayinin ve di er sektörlerdeki yat r m/üretim faaliyetlerinin il has las na katk s ve sa lad klar istihdam, ekonomik büyümede sanayileflerek geliflme yönünde yeterli bir unsur olamam flt r. Dolay s yla artan nüfusu besleyemeyen, onlara sanayi ve hizmet sektörlerinde yeterli hizmet kapasitesi yaratamayan il ekonomisi, Giresun dan önemli boyuta iç ve d fl göçe neden olmufl ve olmaya devam etmektedir. Giresun, sahip oldu u do al ve kültürel de erler gözetildi inde turizmin, özellikle alternatif turizmin geliflmesine olanak sa layacak tüm potansiyele sahiptir. Ancak, bugüne kadar bu potansiyeli harekete geçirecek bir turizm hamlesini bafllatamam flt r. Genifl ormanl k alanlar, eski nehir vadileri ve alpin da s ralar yla eflsiz bir co rafya sunmas, kendine özgü yerel yaflam tarz ve gelenekleri (yayla hayat, gelenekler ve festivaller), alternatif turizme uygunlu u (do a turizmi, yayla turizmi, tar ma dayal turizm, etkinlik turizmi, macera turizmi vs.) l turizminin güçlü oldu u noktalar oluflturmakta; Do u Karadeniz in insan yaflayan tek adas olan Giresun Adas, Giresun Kalesi, tarihi Giresun evlerinin bulundu u Zeytinlik Mahallesi ve Yaylalar ilin önemli turizm kaynaklar olarak ön plana ç kmaktad r. Giresun da son y llarda h zla geliflen turizm, ilin kalk nmas n destekleyecek önemli bir sektördür. Büyük sanayinin olmad, tar m alanlar n n giderek darald l de turizm, yeni iflgücü ve istihdam alanlar yaratarak iflsizlik ve göç gibi sorunlar n çözümüne büyük katk lar sa layacakt r. Ayr ca, turizm sayesinde yerel halk n gelir düzeyinin yükseltilerek bölgenin ve illerin ekonomik ve sosyal refah n n art r lmas mümkün olabilecektir. Bu çerçevede turizm, Bölge nin mevcut az geliflmifl ekonomik yap s ndan daha geliflmifl ve di er bölgelerle rekabet edebilir bir ekonomik yap ya kavuflmas nda çok önemli bir rol oynayacakt r. Giresun un, ülkenin önemli sanayi, turizm ve finans merkezlerine ve geliflmifl Bat pazarlar na uzak olmas ekonomik ve sosyal geliflimini k s tlayan en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle, Giresun ilinde kalk nman n sa lanabilmesi için, havayolu ve demiryolu ile ulafl m olana bulunmayan ilde ulafl m sistemlerinin mutlaka gelifltirilmesi gerekmektedir. Karadeniz Bölgesi nde 10, Do u Karadeniz Bölgesi nde ise 5 ilin Karadeniz e k y s bulunmas na ra men, deniz ulafl m aç s ndan Bölge deki limanlar yetersiz durumdad r. Bölge nin bütünündeki liman sisteminin etkili ve yeterli bir iflleyifl ve idareye sahip olmas n sa lamak gerekmektedir. Bir liman n iflleyiflinin ve idaresinin etkinleflmesi özellefltirme ile sa lanabilir. Bu çerçevede, Bölge deki bütün limanlar (Giresun, Hopa, Rize, Samsun, Trabzon) özellefltirilmifltir. Bu limanlar uluslararas ticaret ve turizm amaçl gemilere, etkin bir yönetimle yeterli r ht m alan sa layabilecek kapasiteye erifltirilmelidir. Geliflmifl haberleflme ve ulafl m sistemleriyle Bölge deki limanlar n birbirleriyle ba lant s sa lanmal d r. Havayolu ulafl m, Giresun un metropollere ve büyük merkezlere uzak olmas nedeniyle büyük önem tafl makta olup, hava ulaflt rmas aç s ndan Trabzon ve Samsun illerindeki havaalanlar na ba ml bulunmaktad r y l nda Giresun ve Ordu illerinin ortaklafla kurmufl olduklar OR-G Vakf arac l yla, bu iki ilin kullan m na yönelik bir havaalan yap lmas için teflebbüse geçilmifltir. Ordu ili Gülyal ilçesi s n rlar içerisinde, deniz dolgusu yap larak kazan lacak alan üzerine kurulacak havaalan n n mendirek inflaat na bafllanm flt r. Ancak, büyük umutlarla bafllanan ve Yüksek Planlama Kurulu karar ile 1998 y l nda Yat r m Program na al nan Proje den olumlu bir sonuç al namam fl, 2001 y l nda da Yat r m Program ndan ç kar lm flt r. Hava ulafl m için Bölge ve l düzeyinde talep oldukça yüksek oldu undan, Bölge de Trabzon Havaalan d fl nda ikinci bir havaalan na ihtiyaç duyulmaktad r. Bu nedenle, yat r m program ndan ç kar lan Or- Gi Havaalan Projesi nin yeniden gündeme al nmas ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Giresun ili, büyük bir su kaynaklar potansiyeline sahip olmakla beraber, enerji aç s ndan bugüne kadar bu kaynaklardan pek fazla yararlanamam flt r. Bu zengin su kaynaklar potansiyelinin de erlendirilmesi ve gerek Giresun un, gerekse ülkemizin enerji ihtiyac n n karfl lanmas amac yla son y llarda limiz akarsular üzerinde bir dizi baraj ve hidroelektrik santrali yat r mlar yap lmaya bafllanm flt r. limizin hidroelektrik enerji potansiyelinin de erlendirilmesine yönelik, etüt ve fizibilite aflamas nda bulunan, su kullan m anlaflmalar yap lan veya projesi tamamlanarak inflas na bafllanan toplam 77 adet Hidroelektirk Santrali (HES) projemiz bulunmaktad r. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, ilin y lda 1.280,5 Mw eflde erinde olan hidroelektrik enerji potansiyelinin tümüyle realize edilerek, y ll k ortalama ortalama 4242,2 Gwh elektrik üretimi planlanmaktad r. Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan y llar na ait ekonomik ve sosyal göstergeler kullan larak yap lan 2003 y l llerin Sosyo-Ekonomik Geliflmifllik S ralamas Araflt rmas sonuçlar na göre Giresun ili, - 0,36696 endeks de eriyle ülke ortalamas n n alt nda kalarak 81 il içinde 50. s rada yer almaktad r. Yine ayn Araflt rma ya göre l, sosyo-ekonomik geliflmifllik düzeyi bak m ndan, co rafi bölge ayr m na göre 18 ilin bulundu u Karadeniz Bölgesi içinde 11. s rada, 6 ili kapsayan Do u Karadeniz Bölgesi içindeyse 4. s rada bulunmaktad r. Bu araflt rma sonuçlar da göstermektedir ki; Giresun, pek çok ekonomik ve sosyal geliflmifllik göstergesi bak m ndan Türkiye ve Bölge ortalamalar n n alt nda kalan, ekonomik ve sosyal refah düflük bir il özelli i arz etmektedir. Giresun un içinde bulundu u bu az geliflimifllik k s rdöngüsünü k rarak, sürdürülebilir bir kalk nma çizgisini yakalamas nda Avrupa Brili i nin kat l m öncesi süreçte ülkemize yönelik olarak sa lad mali yard mlar önemli bir f rsat olarak önümüzde durmaktad r. Burada, bize düflen ise bu kaynaklar n israf edilmeden en rasyonel flekilde kullan lmas n sa lamakt r. Türkiye-Avrupa Birli i Kat l m Öncesi Mali flbirli i kapsam nda, AB -Türkiye ortak finansman ile yürütülen ve Artvin, Giresun, Gümüflhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalk nma Program n n Bölgemiz ve limizdeki uygulama süreci halen devam etmektedir. Hibe niteli indeki mali yard mlardan oluflan bu Program ile bölgenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk sa lanmas, yerel giriflimlerle bölgenin geliflmesine yard mc olunmas, KOB lerin sürdürülebilir büyümesinin sa lanmas, yaflam koflullar n n ve çevre kalitesinin art r lmas amaçlanmaktad r. Yerel Kalk nma Giriflimleri, Küçük ve Orta Boy flletmeler (KOB ) ve Turizm ve Çevre Altyap s olmak üzere 3 adet hibe bilefleninden oluflan TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalk nma Program na Giresun ilinden sunulan toplam 200 adet projenin 27 adedi baflar l olarak de erlendirilerek, baflar l bulunan proje sahipleri ile hibe sözleflmeleri 30 Kas m 2007 tarihinde imzalanm flt r. Baflar l bulunan ve hibe deste i almaya hak kazanan bu projeler için AB taraf ndan Giresun iline sa lanan toplam hibe miktar ,23 Avro dur. Program kapsam nda limizde hibe almaya hak kazanan projelerden; Yerel Kalk nma bilefleni kapsam ndaki 12 adet projeye toplam ,12 Avro, KOB bilefleni kapsam ndaki 13 adet projeye toplam ,41 Avro ve Turizm ve Çevre Altyap s kapsam ndaki 2 adet projeye toplam ,70 Avro hibe deste i sa lanmaktad r.

4 4 Giresun ve AB Anadolu Sohbetleri AB Proje Komisyonu Topland Valilik AB Projeleri Koordinasyon Merkezi, baflta KOB leri rekabetçi k lmay hedefleyen Bölgesel Rekabet Edebilirlilik Operasyonel Program olmak üzere, ildeki sanayi ve ticari yöneticileri bilgilendiriyor. AB nin aday ülkelere proje karfl l sa lad kat l m öncesi mali yard mlardan Giresun un yararlanabilmesi için çal flmalar h zland r ld. Bu konuda yap lan toplant ya Vali Mustafa Taflkesen baflkanl k etti. Toplant da, Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanan ve KOB leri temsil eden üst çat kurulufllar n n haz rlad projeler üzerinde duruldu. KOB leri rekabetçi k lmay hedefleyen ve k sa bir süre içinde teklif ça r lar n n yay mlanmas beklenen Bölgesel Rekabet Edebilirlilik Operasyonel Program nda, Giresun ad na ne tür projelerle baflvurulabilece i tart fl lan toplant da, Giresun ekonomisinin temel ürünü olan f nd kla ilgili projeler üzerinde yo unlafl lmas gerekti i sonucuna var ld. Toplant ya baflkanl k eden Vali Mustafa Taflkesen, AB ye aday ülkeler için aç lan mali yard mdan Giresun un önemli ölçüde yararlanmas gerekti ini belirterek, Herkes üzerine düflen görevi yapmal, bu yönde gayretli olmal y z dedi. Uygulamalar halen devam eden ve 1-2 y l içinde tamamlanmas öngörülen bu projelerimizden baflar l sonuçlar al n yor olmas, Giresun un kalk nmas için büyük bir gayret ve özveri ile yürüttü ümüz çal flmalar m za AB taraf ndan son derece önemli bir katk sa lanmas anlam na gelmektedir Helsinki Zirvesi yle bafllayan süreçte Avrupa Birli i nin Türkiye çin Kat l m Öncesi Mali Yard m Program ndan yararlanan ülkemiz için 2007 y l, AB ile mali iliflkiler bak m ndan yeni bir dönemin bafllang c olmufltur. Birlik, bu yeni dönemde dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sa lad tüm kat l m öncesi mali yard mlar Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) ad alt nda tek bir çerçevede toplam flt r. IPA mali yard mlar n n önemli alt bileflenlerinden biri olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanarak 2008 y l nda uygulamaya geçirilmesi öngörülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program (BROP), KOB a rl kl bir hibe program olarak kurumsallaflma ve geliflim aflamas nda olan ve/veya kapasite sorunlar yaflayan KOB lerimizin sürdürülebilir büyümesinin sa lanmas için büyük önem tafl maktad r. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program ile; bütün KOB lerin istifadesine yönelik olarak kurulacak ortak kullan m alanlar, ortak laboratuvarlar, bu tesislerin tefriflat vb. alanlarda, KOB leri temsil eden üst çat kurulufllar n n haz rlayaca projelere verilecek Avrupa Birli i hibe destekleriyle topyekûn KOB lerin rekabetçi k l nmas hedeflenmektedir. Giresun da imalat sanayine yönelik iflletmelerin büyük bir ço unlu u il ekonomisinin temel ürünü olan f nd n k r lmas ve mamûl olarak ifllenmesi alan nda faaliyette bulunduklar ndan, BROP a yönelik olarak ilimizde haz rlanacak olan projelerde özellikle f nd k konusu üzerinde yo unlafl lmas n n yerinde olaca düflünülmektedir. Bu çerçevede F nd k Laboratuvar, F nd k E itim Merkezi, F nd k Müzesi gibi, f nd k ifliyle u raflan KOB lerimizin ortak kullan m na ve istifadesine yönelik tesisler kurulmas, limizde öncelikle üzerinde durulmas gereken proje konular olarak belirlenmifltir. Bu ve benzeri konulardaki proje haz rl k çal flmalar n yürütmek üzere de ilimizde bulunan kamu kurum ve kurulufllar n n temsilcilerinden oluflan 5 kiflilik bir Proje Haz rlama Komisyonu kurulmufltur. Teklif ça r lar n n duyurulmas n bekledi imiz Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program, TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalk nma Program ndan sonra Bölgemize ve limize önemli oranda AB hibe deste inin sa lanaca ikinci büyük Hibe Program olacakt r. limizin bu programdan hak etti i flekilde yararlanmas için çal flmalar m za devam etmekteyiz. Avrupa Birli i ne yönelik olarak Giresun da yürütmekte oldu umuz çal flmalarda iki faktörü, özellikle göz önünde bulundurmaktay z: Bunlardan biri Kat l mc l k, di eri ise Sürdürülebilir Kalk nma d r. Projelerin haz rlanma sürecinden, uygulanmas ve izleme-de erlendirmesine kadar tüm aflamalar nda projeden faydalanan tüm taraflar n kat l m n n sa lanmas, projelerin baflar s için en önemli faktördür. Di er taraftan kalk nma hamlelerimizin, sahip oldu umuz do al kaynaklar yok etmeden, gelecek nesillerin de ihtiyaçlar n n karfl lanmas na ve kalk nmas na imkân sunacak flekilde planlanmas ve uygulanmas, yani Sürdürülebilir Kalk nma n n sa lanmas da son derece önemlidir. Bu amaçla, Valili imiz bünyesinde kurmufl oldu umuz Avrupa Birli i Projeleri Koordinasyon Merkezi ile Avrupa Birli i hibe programlar ve Avrupa Birli i projeleri konusunda il genelinde bir fark ndal k yaratmay ve Avrupa Birli i nin sa lad mali yard mlardan azami ölçüde istifade edebilmeyi hedeflemekteyiz. * Giresun Valisi AB E itim ve Gençlik Programlar na Yo un lgi Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar ndan okul öncesi e itim, ilk ve ortaö retimi kapsayan Comenius ve mesleki e itimi kapsayan Leonardo Da Vinci program na baflvurular n Türkiye genelinde büyük art fl gösterdi i belirtildi. AB E itim ve Gençlik Programlar na baflvuran okul say s n n her geçen gün katlanarak artt, örne in geçen y l Comenius program ndan yararlanmak için proje üreterek ajansa baflvuran okul say s n n Türkiye genelinde 747 den 1327 ye ç kt n belirtildi. Comenius Program kapsam nda ö renci, okul yöneticileri ve ö retmenler olmak üzere y l içerisinde tahminen 3 bin 500 kifli yurtd fl na gitti. En fazla baflvuru yapan iller s ralamas flöyle: Ankara, stanbul, Isparta, zmir, Kütahya, K r kkale, Ad yaman ve Antalya. Her seviyedeki e itim kurulufllar, üniversiteler, araflt rma merkezleri, enstitüler, el sanatlar yla ilgili sanayi kurulufllar, iflletmeler, KOB ler, ticaret ve sanayi odalar, gönüllü ve sivil toplum kurulufllar n n kat labildi i Leonardo Da Vinci (LDV) program na yap lan baflvurularda da büyük bir art fl yafland n, geçen y l bin 800 projenin müracaat etti i programa, bir y l aradan sonra 2 bin 500 baflvurunun oldu u bildirildi. LDV ile mesleki e itim sistemi ve uygulamalar ndaki kalitenin art r lmas hedefleniyor. Binlerce kiflinin Avrupa da e itim görmesine olanak sa layan bu programlara hala inanmayan, hatta program n fark na bile varmayan illerimiz bulunuyordu. Ulusal Ajans bu nedenle tüm Türkiye yi dolafl p programlar hakk nda ayr nt l bilgiler verdi ve baflvurular n artmas nda etkili oldu. Giresun Üniversitesi ve Erasmus Program Giresun Üniversitesi, geçti imiz y l n haziran ay nda bafllatt Erasmus Program ile ilgili çal flmalar kapsam nda, ilk de iflim program na idari personeli ile bafllad. Giresun Üniversitesi Bilgi fllem Daire Baflkan Do an Tunç ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkan fiükrü Konanç, 2-6 May s tarihlerinde Macaristan Elte Üniversitesinde, iki dairenin çal flma alanlar n yans tan incelemelerde bulundu. Eylül ay ndan sonra ise, Macaristan Elte Üniversitesi nden iki yetkili incelemelerde bulunmak üzere Giresun Üniversitesini ziyaret edecek. Erasmus Program Nedir? Erasmus program, Avrupal yüksekö retim kurumlar n n birbirleri ile iflbirli i yapmalar n teflvik etmeye yönelik bir Avrupa Birli i program d r. Yüksekö retim kurumlar n n birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; k sa süreli ö renci ve personel de iflimi yapabilmeleri için karfl l ks z mali destek sa lamaktad r. Bunun yan s ra yüksekö retim sistemini ifl dünyas n n gereksinimlerine uygun olarak gelifltirmek ve üniversite mezunlar n n ifl dünyas nda istihdam edilebilirli ini artt rmak amac yla yüksekö retim kurumlar ile çal flma çevreleri aras ndaki iliflkilerin ve iflbirli inin artt r lmas n da teflvik etmektedir. Mali destek sa lanan Erasmus faaliyetleri flöyledir: Ö renci Hareketlili i - Ö renim hareketlili i - Staj hareketlili i Personel Hareketlili i - Ders verme hareketlili i - Personel e itimi hareketlili i Hareketlili in Organizasyonu Erasmus Yo un Dil Kurslar

5 Giresun ve AB 5 Eurobarometre Türkiye Raporu Aç kland : Türkiye Karamsarlafl yor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan haz rlanan Eurobarometre Türkiye - Bahar 2008 raporunun haz rlanmas için yap lan araflt rma, 2008 y l n n ilk yar s itibariyle Türkiye kamuoyunun Avrupa Birli i ne bak fl n genel hatlar yla ortaya koymay hedefliyor. Türkiye çap nda 1003 kifliyle yüz yüz görüflme sonucu yap lan çal flma 29 Mart - 27 Nisan 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. ülkelerindeki ekonomik durumun AB ortalamas ndan iyi oldu unu düflünenler ancak %14 düzeyindedir. Oysa AB genelinde bu oran %35 düzeyindedir. Benzer de erlendirmeler geçinme masraflar, enerji fiyatlar ve genel yaflam kalitesi için de gözlenmektedir. Türkiye de fller Nas l lerliyor? Türkiye de ifller nas l gidiyor sorusu soruldu unda, görüflülenlerin %72 si Türkiye de ifllerin olumsuz yönde ilerledi ini belirtmifltir. Önceki y l yap lan anketlerle mukayese edildi inde, hem AB de hem de Türkiye de bu konuya iliflkin olarak belirtilen olumlu düflüncelerin belirgin ölçüde azald görülmüfltür. Kurumlara Güven Gerek AB genelinde gerek Türkiye de en güvenilir kurum ordudur. Orduya duyulan güven Danimarka da %83, Finlandiya da %93 iken, Türkiye de %82 düzeyindedir. AB nin kamuoyu araflt rma kurumu Eurobarometre nin y lda iki kez yapt ve bahar ve güz dönemi raporlar denen kamuoyu araflt rmalar, üye ve aday ülke halklar n n yaflam koflullar, ülkenin temel sorunlar, ekonomileri, beklentileri, kurumlara duyulan güven gibi konular n yan s ra, AB hakk ndaki görüflleri de ele al yor. Geçti imiz günlerde aç klanan Bahar 2008 Ulusal Rapor u, Türk halk n n önceki dönemlere oranla mevcut duruma yönelik tespitlerinde ve gelece e iliflkin beklentilerinde daha karamsar bir tablo çizdi ini ortaya koyuyor. Hayattan Memnuniyet Bahar 2007 de hayat ndan memnun olanlar n oran %76 ile Türkiye de en yüksek düzeye ulaflm fl iken, bu oran Güz 2007 de %70 oran na düflmüfltür. Bahar 2008 e gelindi inde ise bu düzey %59 a gerilemifl, hayat ndan memnun olmayanlar n oran da %38 i bulmufltur. Gelecek 12 Aya Yönelik Beklentiler Son dönemde yap lan Eurobarometre anketleri Türkiye kamuoyunun gelecek 12 aydaki mali ve ekonomik geliflmelere yönelik beklentiler aç s ndan AB kamuoyuna nazaran daha iyimser oldu unu ortaya koymufltu. Ancak, Bahar 2008 e gelindi inde toplumun iyimserli ini yitirmifl oldu u görüldü. Bahar 2008 de örneklemin ancak %25 i genel olarak hayatlar n n daha iyi olaca n beklerken AB üyeleri için bu oran %32 dir. Türkiye de sadece %14 lük bir kesim gelecek 12 ay boyunca ülkedeki ekonomik durumun iyileflece i görüflünde iken, AB genelinde bu beklenti %16 düzeyindedir. Güz 2007 de Türkiye de istihdam koflullar n n kötüye gidece ini düflünenlerin oran %30 a gerilemifl görünmekteydi. Ancak, Bahar 2008 de bu kötümser beklentiler iki kat ndan fazla artarak %66 ya yükseldi. AB genelinde ise ifl ve çal flma koflullar hakk nda sergilenen kötümser beklentiler %39 a ulaflm flt r. Ülke Durumunun Karfl laflt rmal De erlendirmesi Türk kamuoyundan ülkedeki koflullar Avrupa ülkeleri ortalamas ile mukayese ederek de erlendirmeleri istendi i zaman iyimser olmad klar görülmüfltür. Örne in, Türkiye de yaz l bas n, radyo ve TV kanallar na olan güven düzeyi AB genelinin alt nda kalmaktad r. Türkiye de siyasi kurumlara olan güven AB genelinden yüksek görünmektedir. Ancak geçmiflle mukayese edildi inde siyasi partilere, hükümete ve Parlamento ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne duyulan güvende belirgin düflüfl vard r. Adalet ve yarg sistemine olan güven Türkiye de %60 ile AB genelinden yaklafl k %14 puan daha yüksektir. AB ye olan güven Türkiye de (%31) AB Üye Devletlerinden (%50) daha düflük seviyededir. Ülkenin En Önemli Sorunlar Ülkenin en önemli iki sorunu soruldu u zaman AB Üye Devletleri ile Türkiye aras nda farkl l klar gözlenmifltir. Türk kamuoyuna göre en önemli iki sorun terör ve iflsizlik iken, bunu ekonomik koflullar, suç, enflasyon ve e itim izlemifltir. Geçen y ldan bu yana en önemli sorunlar de iflmemifl olsa da, kamuoyu gözünde terör daha az dikkat çekmektedir. Güz 2007 de %77 terörü en önemli iki sorun aras na koyarken Bahar 2008 de bu oran ancak %44 tür. flsizli in ülkenin en önemli iki sorunundan birisi olarak tafl d önemde belirgin bir de ifliklik meydana gelmez iken, enflasyon ve ekonomik koflullar n kamuoyu gözündeki önemi artm fl ve Bahar 2008 de ekonomik durum Türk kamuoyunun gözünde en önemli öncelik haline gelmifltir. Türk Kamuoyunun Üyelik Hakk nda Görüflleri Üyeli in olumlu olaca n düflünenlerin oran ndaki 2004 y l ndan bu yana devam eden düflüflün Bahar 2008 de sona erdi i ve yaklafl k %49 oran nda kald görülmektedir. Fakat Türkiye kamuoyunun %58 i (Bahar 2007 de %82) AB ye üyeli in Türkiye için faydal olaca n belirtmifltir. Türk kamuoyunun %49 u için (bahar 2007 de %48) AB nin genel imaj pozitiftir. Türkiye de AB ye üyeli in olumsuz bir fley oldu unu düflünenlerin büyük bir k sm bunun için net bir sebep belirtmemekte fakat genel olarak AB ye karfl olduklar n ifade etmektedir. (%30). Öte yandan AB ye üye ülkelerde bu soruya verilen bafll ca cevaplar öncelikle AB de halk n karar alma mekanizmas nda yeterince etkili olmamas ve üyeli in iflle ilgili geleceklerini tehlikeye atmas belirtilmifltir. AB nin Genel Yap s Hakk nda Fark ndal k Kurumlar n isimlerini duymuflluk düzeyinde de olsa Türkiye de %60 veya üzerinde bir kitlenin kurumlar n isimlerini duymuflluklar vard r. Fakat bu oran AB ye üye ülkelerdekilerin gerisinde kalmaktad r. Ayn kurumlar n AB için ne derecede rol oynad klar soruldu unda düflük oranda bir grubun bu kurumlar n AB genelinde önemli bir rol oynad n söyledi i gözlemlenmifltir. AB hakk nda objektif bilgi saptamaya çal fl lan sorular soruldu unda görüflülenlerin yaln zca yar s bu sorulara cevap vermifl ve toplam cevap verenlerin de yaln zca yaklafl k %24 ü do ru cevaplar verebilmifltir. Bu oran üye ülkelerde AB hakk ndaki objectif bilgi düzeyinin oldukça alt ndad r. Avrupa Kurumlar na Güven AB hakk nda objektif ve subjektif bilgi düzeyinin düflüklü ü, Avrupa kurumlar n n AB iflleyiflinde pek önemli olmad klar n n düflünülmesinin yan s ra kamuoyunun AB kurumlar na güvenme e iliminin de düflük oldu u görülmektedir. Tüm kurumlar için güven düzeyi AB genelinin yar s ya da daha az na karfl l k gelmektedir. Avrupa Ekonomisinin Karfl laflt rmal De erlendirmesi Japon, Çin ve Amerikan ekonomilerine karfl AB ekonomik performans n n karfl laflt r lmas konusunda Türkiye de AB de farkl görüfller ortaya ç kmaktad r. AB ve Türkiye kamuoylar yaln zca Avrupa ekonomisinin ABD ekonomisine göre daha iyi bir performans gösterdi i konusunda hem fikir görünmektedir. Di er karfl laflt rmalarda ise Türkiye ve Avrupa perspektifleri farkl l k göstermektedir. Japonya ve Çin le karfl laflt r ld nda Türkiye deki kamuoyu AB nin daha iyi bir performans sergiledi ini fakat di erlerinin daha iyi durumda oldu unu düflünmektedir. AB nin Gelece i ve Geniflleme Üye devletlerinde AB nin geniflleme süreci %47 den az bir oranda desteklenirken bu oran Türkiye de %52 dir. AB ye Üye Ülkelerdeki kamuoylar nda Türkiye nin üyeli i yaln zca %31 oran nda desteklenmektedir. Bu oranla Türkiye di er potansiyel üyeler aras nda AB üyeli i için en düflük deste i alan ülkedir. Avusturya da Türkiye nin üyeli ine destek yaln zca %7 Almanya da ise %16 d r. Türkiye nin AB üyelik flartlar n tam olarak yerine getirmesi halinde Türkiye nin üyeli ini destekler misiniz fleklinde soruldu undaysa AB genelinde Türkiye nin üyeli ine verilen destek %45 e yükselmektedir. AB de ve Ulusal Düzeyde fieffafl k Türkiye kamuoyu, AB üye ülkelerine nazaran kendi ülkelerindeki kamu yönetiminden daha az memnundur ve fleffal a daha az önem vermektedir. fieffal k konusuna verilen önem Avrupa ile k yasland nda Türkiye de daha düflüktür. Gerek Türkiye de gerekse AB genelinde AB kurumlar kendi ulusal kamu yönetimlerinden daha fleffaf bulmaktad rlar. AB ve Küreselleflme Hakk nda De erlendirmeler Küreselleflme hakk nda de erlendirmelerde Türkiye de elde edilen cevaplarda göze çarpan bir örüntü bu sorularda bilmiyor cevaplar n n yüksek oranlar buluyor olmas d r. Bu de erlendirmelerde küreselleflme hakk nda verilen pozitif denilebilecek iddialara kat lma oran Türkiye de AB genelinden her zaman daha düflüktür. Negatif önermelere kat lma oran ise her seferinde AB genelinden yüksek de ildir. Executive%20summary.doc

6 6 Giresun ve AB Anadolu Sohbetleri Türkiye AB ye Art k Daha Yak n AB ve Türkiye Çevre çin Elele yi Laboratuar Uygulamalar ( LU) sayesinde kimyasal madde güvenli inde Türkiye AB ye uyum sa l yor. Avrupa Birli i kurallar yla uyum sa lamak üzere, yi Laboratuar Uygulamalar ( LU) ad verilen ve ilaçlar, kozmetikler, tar m ilaçlar, haflere ilaçlar, sanayi kimyasallar gibi sektörlerde deney süreçlerini düzenleyen bir dizi prensip Türkiye de hayata geçiriliyor. Deney verilerinin kalite ve güvenilirli inin iyilefltirilmesi tüketicinin sa l na ve güvenli ine katk da bulunacak. Türkiye AB ve OECD de test sonuçlar n n karfl l kl tan nmas ndan faydalanacak. Bu da Türk ürünlerinin AB pazar na giriflini kolaylaflt racak. AB, bu amaçla, kat l m öncesi fonlardan yi Laboratuar Uygulamalar konusunda Türkiye ve Slovakya n n ortakl nda 2 y l süresince gerçeklefltirilen bir efllefltirme projesine 1,500,000 Avro tutar nda destek sa lam flt. Proje baflar yla tamamland. Proje konudan sorumlu üç bakanl a - Sa l k Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl Tar m ve Köyiflleri Bakanl - Ankara daki Refik Saydam H fz s hha Merkezi eflgüdümünde önemli bir bilgi aktar m sa lad ve Türk Akreditasyon Kurumu alt nda bir LU zleme Otoritesi nin kurulmas n n önünü açt. GLP Efllefltirme Projesi Türkiye nin kalite altyap s n n güçlendirilmesinde önemli bir ad m teflkil ediyor. Proje alt nda mevzuat incelemesi, dan flmanl k, seminerler, atölye çal flmalar, çal flma ziyaretleri, uygulamal e itim faaliyetleri gibi ihtisaslaflm fl faaliyetler yürütüldü. Çeflitli kamu kurumlar ndan, üniversitelerden, sektör derneklerinden ve özel sektörden 800 kadar kifli bu faaliyetlere kat ld. Yaklafl k 300 kifli LU konusunda yo un biçimde e itildi. Refik Saydam H fz s hha Merkezi nin 3 laboratuvar, Pendik Veteriner Kontrol ve Araflt rma Enstitüsü nün 2 laboratuvar LU sitemini uygulayacak teknik kapasiteye ulaflt. On bir LU denetçisi AB ye üye ülkelerdeki uygulamal programlarda ve Türkiye de e itildi. Proje Slovak Standartlar, Metroloji ve Deney Kurumu iflbirli inde uyguland. LU Nedir? yi Laboratuar Uygulamalar ( LU) Prensipleri, klinik çal flmalar d fl ndaki sa l k ve çevre güvenli i çal flmalar n n planlanmas, yap lmas, izlenmesi, kaydedilmesi, arflivlenmesi ve rapor edilmesi flartlar ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemi kural ve kriterlerini belirler. LU kurallar, kimyasal testlerin insan ve çevre sa l n n korunmas ile ilgili de erlendirilmesi aflamas nda karfl l kl tan nmas n kolaylaflt rmak ve di er alanlarda kaliteli ve geçerli test verilerinin elde edilmesini sa lamak için gelifltirildi. Yetkili makamlar taraf ndan LU kurallar na göre elde edilen test verilerinin karfl l kl olarak tan nmas testlerin tekrar tekrar yap lmas gere ini ortadan kald r r, hayvan haklar n korur, flirket ve devlet harcamalar n azalt r. Daha da önemlisi, LU ortak kurallar, insan ve çevre sa l n n korunmas na hizmet ederken bilgi al flveriflini ve ticarette gümrük birli ini sa lar. LU kurallar OECD çerçevesinde ilk kez 1981 de yay nlanm flt r. Daha sonra özellikle izleme uygunlu u ve denetleme ile ilgili konuya iliflkin bir seri doküman haz rlanm flt r. AB düzeyinde, LU sistemi iki temel direktif ile uygulanmaktad r. LU hakk nda daha fazla bilgi: /index_en.htm 4381_1_1_1_1_1,00.html Kaynak: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini, çevrenin Avrupa Birli i nin en önem verdi i konulardan birisi oldu unu belirtti. Ege bölgesinde bulunan Ayd n iline yapt ziyarette Türkiye de Su Sektörünün Kapasitesinin Gelifltirilmesine Destek efllefltirme projesi çerçevesinde gerçeklefltirilen Büyük Menderes Nehir havzas n n rehabilitasyonu ve yönetimi plan ve Kufladas, Davutlar, Güzelçaml ve Söke yörelerinde bölgesel kat at k yönetimi ar tma tesisi inflaat n yerinde inceleyen Büyükelçi Pierini, Kat l m öncesi programlar arac l yla Türk vatandafllar n n yaflam standartlar n yükseltmeye çal fl yoruz dedi. Büyükelçi Pierini çiftçiler, bal kç lar, STK lar, belediyeler ve hükümet organlar n n Büyük Menderes Nehri için bütünlefltirilmifl bir su yönetimi haz rlanmas nda yak n bir iflbirli i içinde çal flmas gerekti ini vurgulayarak Avrupa da da benzeri sorunlar yaflad k ancak bir çözüm yolu oldu unu deneyimlerimizle ö rendik dedi. AB programlar ndan yararlanmak üzere fikir almak için Kufladas Bölgesel Kat At k Yönetimi Projesi hakk nda ayr nt l bilgi için: gram_bilgileri,programprojemerge.html?mode=5&p id=36 Avrupa Vatandafllar Çevreye Duyarl Avrupal lar n çevreye yönelik tutumlar üzerine yap lan Eurobarometre yay nland. Çevre Genel Müdürlü ü giriflimiyle yap lan, Avrupal lar n çevre hakk ndaki düflünce, tutum ve davran fllar n araflt ran Eurobarometre anketi yay nland. Bu özel Eurobarometre anketi için, 27 AB Üye Ülkesi nde, yaklafl k kifliyle kendi dillerinde görüflmeler yap ld. Bu araflt rma sonuçlar na göre Avrupal vatandafllar, çevreye önemli ölçüde de er veriyor ve çevrenin yaflamlar ndaki artan rolünün giderek fark na var yorlar. Avrupal lar n % 96 s çevreyi koruman n kendileri için önemli oldu unu söylüyor. Sonuçlar gösteriyor ki; Avrupa vatandafllar n n üçte ikisi, çevre korunmas söz konusu iken kararlar n AB düzeyinde al nmas n tercih ediyor ve % 86 s kendilerini ülkelerinde, birer birey olarak çevreyi korumada rol oynad n düflünüyor. Özel Eurobarometre anketine eriflmek için: es/ebs/ebs_295_en.pdf Daha ayr nt l bilgi için : Kaynak: AB Çal flmalar Master Program mkân 84 Türk e Jean Monnet Bursu AB ye kat l m sürecinde Türkiye nin AB mevzuat alan ndaki nitelikli insan kaynaklar n desteklemeyi amaçlayan Jean Monnet program kapsam nda Akademik Y l için 84 kifliye burs verildi. Program için AB fonlar ndan ayr lan miktar 2.55 milyon Avro dur. Jean Monnet De erlendirme Komitesi taraf ndan seçilen bursiyerler çal flmalar n, AB ye kat l m ve topluluk müktesebat n n mallar n serbest dolafl m, tar m ve k rsal kalk nma, enerji, adalet ve temel haklar gibi alanlar nda yapacaklar akademik y l için bursiyerlerin temsil ettikleri alanlar n sektörel da l m : Özel Sektör %6 Üniversite %39 Kamu Sektörü %39 Jean Monnet Burs Program kapsam nda 1989 y l ndan bu yana 20 milyon Euro nun üzerinde bir kaynak kullan ld. Bu kapsamda 900 ün üzerinde yeni mezun, kamu ve özel sektör çal flan Avrupa Birli i nde akademik çal flma ve araflt rmalar gerçeklefltirdi. Bu program, kat l mc lar n gerek kiflisel gerek de mesleki geliflimlerini olumlu yönde etkilemekte, ayr ca Türkiye deki kurumlar n, Avrupa mevzuat n uygulama yönündeki idari kapasitelerinin de güçlendirilmesine katk sa lamaktad r. Jean Monnet Burs Program, Avrupa Komisyonu nun Türkiye ile AB Üyesi Ülkelerdeki sivil toplumun karfl l kl olarak birbirlerini daha iyi tan mas n hedefleyen Sivil Toplum Diyalo u girifliminin bir parças d r. Daha fazla bilgi için: ve Online Avrupa Akademisi (EOA), genç profesyonellere AB çal flmalar için lisansüstü program imkan sunuyor. Uluslararas Avrupa E itim Merkezi (CIFE) ve Köln Üniversitesi Siyasi Bilimler Jean Monnet Kürsüsü nün iflbirli iyle düzenlenen Online Avrupa Akademisi, Avrupa bütünleflme sürecindeki son geliflmeler, politika alanlar ve usüllerine güncel bir anlay fl sunuyor. EOA; Berlin, Brüksel, Budapeflte ve Roma da yo unlaflt r lm fl bir yüz yüze e itim dönemi ve e-ö renme ile Avrupa bütünleflmesi alan nda çal flan veya bu alana ilgisi olan genç profesyonellere, üniversite mezunlar na ve genç memurlara ideal bir e itim ve ek nitelik edinme imkân sunuyor. Baflvurular için son tarih 5 Eylül EOA broflürüne eriflmek için: MA%20in%20EU%20Studies%20Online pdf Daha fazla bilgi için: Veya Programlar n Yöneticisi Helgard Fröhlich ile iletiflime geçiniz: Tel: , Kaynak:

7 Giresun ve AB 7 Gençler 2057 Avrupas n Poster ve Müzikle Anlat yor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan desteklenen Kültürel letiflim: Resim ve Müzik yoluyla Aktif Avrupa Vatandafll Projesi kapsam nda Türkiye, Almanya ve Yunanistan dan gençler, 2057 Avrupas na iliflkin düflüncelerini poster ve müzik arac l yla ifade ettiler. Bu üç ülkeden gençlerin, sanat n evrenselli i kapsam nda dostluk, dayan flma ve sanat sevgisi kazanmalar n n hedeflendi i proje, Türkiye den Pera Güzel Sanatlar Mezunlar Kültür ve Dayan flma Derne i, Almanya dan ESTA Bildungswerk GmbH ve Yunanistan dan Mewcat n iflbirli i ile yürütülüyor. Proje kapsam nda düzenlenen yar flmalarda dereceye giren en iyi 15 eser, Türkiye de stanbul ve Rize-Çaml hemflin de, Almanya Duisburg da ve Yunanistan n Milos Adas nda sergilenecek. Türkiye deki sergiler; stanbul da Pera Sanat Galerisi nde 4 A ustos 2008 Pazartesi 17:30 da gerçeklefltirildi. Bir kokteyl ile bafllayan aç l fla ödül almaya hak kazanan Yunan ve Alman gençler de kat ld. Türkiye den ödüle lay k görülen Ilg n Çaylak (Ankara), Ozan Sar bo a (Kayseri), Mehmet Kalfe (Kayseri), Sevgi Tüzel ( zmir) ve Polat Sertbulut ( stanbul), ödül olarak kazand klar Almanya gezisinde Almanya da yaflayan Türk ve Alman gençleriyle kültürel paylafl mda bulunma flans da elde ettiler. stanbul Sergisi: 4-17 A ustos 2008, Pera Sanat Galerisi Rize-Çaml hemflin Sergisi: A ustos 2008, Atatürk Merkez lkö retim Okulu Sergiler hakk nda bilgi için: Resim ve Müzik Yolukla Aktif Avrupa Vatandafll Projesi: Babacan: AB için Dü meye Bas yoruz AB süreci için "dü meye basacaklar n " söyleyen D fliflleri Bakan Ali Babacan, "Önümüzdeki dönemde TBMM yi yo un bir faaliyet bekliyor" dedi ve 4 y ll k reform takvimini içeren Ulusal Program n ayr nt lar n aç klad. Babacan, k sa ve orta vadeli reformlar belirleyen Ulusal Program n, temmuz ay nda haz r olmas na karfl n Anayasa Mahkemesi karar n n beklenmesini, "Bunun siyasi sahiplenmesinin önemli olaca n düflündü ümüz için beklettik" diye aç klad. Standartlar Yükseltmeliyiz AB standartlar n an msatan Babacan, Türk demokrasisinin AB standartlar na yükseltilmesi için flu mesajlar verdi: "Demokrasinin iflleyifli, temel hak ve özgürlükler konusundaki uygulamalar, hukukun üstünlü ü ilkesi. (...) AB buralarda bir standart getiriyor. E er AB sürecine devam edeceksek art k dural m deme lüksümüz yok. Bizim demokrasimiz böyle, biz böyle bir demokrasi ile devam Kaynak: edelim. Türkiye nin özel flartlar vard r deyip kestirme flans m z yok. Türk demokrasisini AB standartlar na yükseltinceye kadar u raflmak gerekiyor. Aksi takdirde bu sürekli masaya konacakt r ve üye olmam z engelleyecektir." Sivil Toplum Diyalogu Bafll yor Babacan, AB ile Türkiye aras nda ilk defa Müzakere Çerçeve Belgesi nde belirtilen Sivil Toplum Diyalo u nun da Eylül bafl nda aç klanaca n duyurdu: "120 kadar sivil toplum projesinin ad kondu, 20 milyon euro luk AB kayna tahsis edildi. fiimdi 40 kadar belediye, 30 üniversite, 25 meslek örgütü, 25 gençlik odakl örgüt muhataplar yla birlikte çal flacak." "Barselona süreci: Akdeniz için Birlik Giriflimi Bafllat ld 13 Temmuz da düzenlenen Paris Zirvesi nde Akdeniz için ortak bir deklarasyon kabul edildi. Deklarasyona göre liderler y lda iki kez, bir siyasi deklarasyon ve seçilmifl somut bölgesel projeler listesi ile sonuçlanacak zirveler düzenleme konusunda anlaflt lar. Avrupa-Akdeniz Parlementerler Asamblesi (EMPA) giriflimin yasal parlamenter ifadesi olacak ve Euro-Med Kültürlearas Diyalog çin Anna Lindh Vakf da giriflimin kültürel boyutuna katk da bulunacakt r. Devlet ve Hükümet baflkanlar bir eflbaflkanl k sistemi oluflturulmas ve ortak bir sekreterya kurulmas konusunda anlaflt lar. Efl-baflkanlar n biri AB, di eri de AB üyesi olmayan ülkelerden seçilecek. Arap ülkeleri de bu toplant lara davet edilecektir. D fliflleri Bakanlar, zirvenin kas m ay nda gerçeklefltirilecek gelecek toplant s nda, giriflimin kurumsal yap s n n oluflturulma flekillerini tamamlayacaklar. Giriflimin yeni yap lar 2008 y l sona ermeden tamamen ifller hale getirilecektir. Ortak Deklarasyona göre öncelikli alanlar ve giriflimler belirlendi. Oluflturulacak Sekreterya ya da afla da belirtilen bu giriflimleri detayland rma yetkisi verildi: Akdeniz in kirlilikten ar nd r lmas Deniz ve kara anayollar Sivil savunma Alternatif enerjiler: Akdeniz Günefl Enerjisi Plan Yüksek ö renim ve araflt rma, Avrupa-Akdeniz Üniversitesi Akdeniz fl Gelifltirme Giriflimi Terörizm ve göç gibi di er önemli konulara da gönderme yap lm flt r. Bilgi için: si,barcelona.html ood/regionalcooperation/documents/infonotes_enpisouth_reg ional_cooperation_en.pdf Fransa AB Dönem Baflkanl n Devrald 1 Temmuz 2008 itibariyle Fransa, AB Dönem Baflkanl n Slovenya dan devrald. rlanda da halk n Lizbon Anlaflmas na Hay r demesinin getirdi i zorluklar, Fransa dönem baflkanl n zora soktu. Fransa, alt ayl k dönem baflkanl süresince, rlanda daki referandum sonucunun ortaya koydu u belirsizlikleri, AB Komisyonu ile ortaklafla çal flarak aflmaya çal flacak. Petrol fiyatlar ndaki art fl yüzünden çiftçiler ve bal kç lar n sürekli protestosuyla karfl laflan ve kamu sektöründe yapmak istedi i reformlar nedeniyle memurlar n tepkisini çeken Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, iç sorunlar n yan nda AB nin sorunlar yla da bo uflacak. Fransa, dönem baflkanl s ras nda, küresel s nma ve göçle ilgili sorunlara öncelik vermeyi hedefliyor ve 2008 sonuna kadar küresel s nma konusunda bir anlaflma sa lanmas n umuyor. AB nin ba ms z bir enerji politikas oluflturmas da Fransa n n öncelikleri aras nda. Fransa, Avrupa n n enerji alan nda ba ms zl için haz rlad bir projeyi Brüksel de AB Komisyonu na sunmufltu. Frans z yetkililer, mali piyasalar ve borsada fleffafl n sa lanmas n, yine önem verecekleri konular aras nda gösteriyor. Kaçak göç ve siyasi mülteci haklar konusunu da öncelikler aras nda gören Fransa, bu alanda birlik içinde bir sözleflmenin haz rlanmas ndan yana. Fransa, özellikle s n rlar n kontrolüne önem verilmesini istiyor. Kaynak: Ve Türkiye... Üst düzey Frans z yetkililer, yapt klar aç klamalarda, Türkiye nin tam üyeli ine karfl ç ksalar bile, tam üyelik müzakerelerini engellemeyecekleri sözünü verdi. Türkiye nin AB ile tam üyelik müzakerelerinde, sermayenin serbest dolafl m, enerji ve e itim ile kültür konulu 3 fasl n daha Fransa n n dönem baflkanl s ras nda aç lmas bekleniyor. stihdam ve sosyal politikalar ile ilgili fasl n aç lmas n n da gündeme gelebilece i belirtiliyor. Fransa; daha önce, do rudan AB üyeli ine ça r flt rd için, ortak mali ve ekonomik politikalar içeren befl fasl n aç lmas n veto etmiflti. Fransa da Türkiye nin tam üyeli ine karfl ç kanlar n dönem baflkanl boyunca bu üç fasl n aç lmas n engellemek için lobi yapmalar bekleniyor. Hükümetin meclise sundu u ve AB ye üye olacak ülkeler için do rudan referanduma gidilmesini öngören anayasa de iflikli i paketi milletvekillerinin engellemesiyle karfl laflm flt. Meclisin, AB nin nüfusundan yüzde 5 daha fazla nüfusa sahip ülkeler do rudan referanduma gidilmesini öngören teklifini Senato geçen hafta reddetmiflti. Meclis ile Senato aras ndaki istiflare komisyonu, anayasa de iflikli inin son halinin belirlenmesi için bu hafta içinde bir araya gelecek. Fransa Dönem Baflkanl n n çal flma program hakk nda daha fazla bilgi için: grammepfue/programme_en.pdf

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da

Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da Bursa 30 Mart 2007 AB Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp in yaz s Sayfa 2'de Bursa n n Yabanc Yüzü - Yabanc Sermaye Envanteri Kitab Sayfa 7'de Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi Sayfa 9 da

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE! fiubat - N SAN 2014 129 Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor Y l n ilk YDK toplant s nda Bursa ve Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms

Detaylı

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans Kurumsal Yönetim Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır. Sayı:2 Nisan 2008 bir baflar hikayesi: Vehbi Koç 19Yüzy ll k 34 Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk profili 38 Bir

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor...

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor... Türkiye ilaç endüstrisinde; HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2 üreticisi, 38 i ithalatç HABER olmak üzere toplam 134 firma Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k...

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k... İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 8 Koç Holding Finansman Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu, Yap Kredi Bankas n n tüketici ve KOB lerin finansman yla büyüyece ini anlatt. Koç Holding Yönetim Kurulu

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP)

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP) 8. Bilgi ve letiflim 8.1. Bilgi ve letiflimin Sürdürülebilir Kalk nmadaki Yeri Bilgi ve iletiflim, uluslar n geliflmiflli inin göstergesi olarak kullan lmaya bafllam flt r. Bilgi üreten, bilgiye ulaflan

Detaylı