t,tiitit ielismeler ulaqrm-iletiqim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "t,tiitit ielismeler ulaqrm-iletiqim"

Transkript

1 MEDYA ETiGi Dtrc.Dr. naeida Cinman $im$ek* MarmarailetiSim A- ciri$ 2001 vrlbasrnda artrk geride btrakmrg oiacafrmrz 20' yiizyrl, diinvanrn varoluqundan bert, en nlzll f"fis"n yi.izyri iinvantna sahiptir' En t,tiitit ielismeler ulaqrm-iletiqim alanrndi olmu9, televizyonun getlrdiei sosval deligmelere, internettn vjdi Eer teknoloii harikalannr n getrroigl ioqptcr. yenilikler eglik etmigtir ve etmekteolr. Ttirkive, kitle iletigimi alantnda' geligmig tilkelerdeki yenilikleri.di'iniaoitcl "Oiger geliqmekte olan tilkeift;; qol tiic""takip-ederel.< bu alanda Eafr goktan yakalamtg; hatta vaprlan- yatrrrmlarrn sabit sermaye initivett6ri bile kargrlanmrgur' Soru sudur... Acaba Ti'irkiye, kitle ilettiit vo da daha genel bir ifadeyle tleiiiiti ter.nnlojisinde sahip.oldulu ilerlemevi, ileiiqim alanrnda kaliteye J., iii" it. t"g*it edebilmiq midir? Cluoo ittifakla "haylr" geklinde olacaktri. Gerek giirsel, gerekse yaztlr bastn, halen ig1nde bulundufu Yozlaqma ortamrndan stynlamamtqfir' * M.U. Iletiqim Fakiiltesi Bu vozlasma sadece Ti'irkiYe'Ye 6zeu d6 deliidir ve Batr i.ilkelerinde- [i"t"ovunin da benzer problemleri vardtr. 6zel televizyonlann yaygtllasmastyla "ratlng" kaygtst, ya -d-1 "tirai rekabeti" temel problemi teqht eder"ken, medyanrn poptiler ktilttirel hazzr doyurma amactyla btr -genel. vozlaqmi igine girdigi gdzlenmektedir. Sorun (izel televizyonlann clo- geligmig, ardrndan devlet luquyla ielevi zvonlari onlarla rekabet ieine sirerek, ilkelerinden tzvizler vermeie baslamrslar, gazeteler de, Yazllr Lastnin en Onemli temsilcileri olarak. gdrsel medya karqrsrnda varhk ifadi edebilme-k iein,-boyah basrnr ttiretmiglerdir.

2 Marmarailetisim Gtintim{iz dtinyasrnda.kapiralizmi n etyi zaferi.,.,,para kazanma kaygrsr_ ru-en cinemli gaye, bilgiyi ise ancak i,u amaca hi*nei "Gn o'arag ola- ;H"?:,tJ:t-eve devam ettikse, hu durumun degigmejite koray orma- "Mtiqteri her zaman hakhdrr." zihniyetiyle hareket eden medy z, ur_ trk topl um salrasma i$re"ina"" iiyo"o'",."r.ro,o **;fi;, izleyicilerin ii i:#jj#cutann ulgenistne #;;;,o".rr. ]rei;il.#; islevine a!rr_ Yrtar rince prenses Diana'yr iili.ime.g6tti gilendili r_en papanzzirer konunun (imaj;i tieili;voir"..,halkrn Kcirfbz Savasrnr oa frndrk '_ - ff ;t t#fiek i zl em em ii m iv'oit t n"ur' ty. r'f Ji;;fi ;i:ek ratrn gi al- B -.AZETELER, isrnvr,rri ve 'ARI GAzETECirir Gcirsel basrnrn kitleler tizerinde daha etk'i oldulu ispatranmre or_ Tsu pi'likp,vaah basrn oit ".*ililtft;i,i.?;dii yaah basr_ nm en rinemli unsuru gazetelerdir. Gazetecilik haklanda eserleri oran Alman prof. Dovifat,,Zeituns wissenschaft" (ikrisar gur"t"iil idriiligro",,,gazete en tazeakttialitev-i, en genie sahada ve en-lasa ririnou nir.r"o*,..iffi.;lemekteydi. (cevat Fehmi Baskurt, c.i"i..irir. oersreri, 2.b., ir.ikrisar Faktiltesi Gazerecilik Enstiilisti. Vuy,nf o"',1ril"u"f., 1967,,.g.) Gazetelerin bu nitelikleri inrernet y"..u..li-rl'"tistir rtu.itir^.v1i ;,( ;;ry"na u!raflh',x'ffalien belirli bir kitle ieiiiearete "k;;"il, *ie"iir,n" zbtr ge_ Gazetecilik Enstitiisii. hocaranndan ti,nlti yazar cevat Fehmi Bagkurt, gazeteterin bir " fabrika" ot d u!un; ;; ;,-h-u#i;;d;i,.;n r zamanda sosyal bir miiessese olup "hatk Efkant'lryi g.intimtiz deyieiyre,,kamuo_ yu" yararhlrm belirtmeictedir.(ibid-,,j. ro_i]j-'^'s! uvjrerr Sosyal bir kurum olan gazetenin d6rt temel iglevi ',a- haberleri ver_ mek, b - rifretmek, rer.kit e[nek, oogru voru.gorie,o"t,-, -i1ur.it gegirt_ mek, d - ilan igin, dorayrsryra ti.arililtisadi ve srna inkigaf rgrn mi.isait zemin remin etmek"tir yararagd.e.(iuij., s. I l) Gazetelerin kamuoyu tizerinde etkisi 6yle ormugtur ki, Bagkurt: Krnm harbi esnasrnda Ingiliz askerlerini yenen Rus kuvvetleri delil, rngitiz iaqe ve ikmal servisidir'"deyip m'cadele agan, kabineyi deviren Times bir gur"i" iai. Megrutiyetin ilk yrlla'nda sadrazam - Kamil paqa'yr istifaya zorlayan, sonradan kemeler mah_ i.izerinde mtiessir.olmaya kalkrqan adliye naz'rna kargr Hiiseyin "Molla cahit imzah ve Bey selam ediyor." ser levhah yazr ile hilcuma gegip bu ciiretiarllrn rjnijnij "Tanin" alan bir gazete idi. 292

3 Marmnralletisim Milli miicadele aylarca ve aylarca miiddet isminin altrna "Yunanistan yrkrlmaldrr'" diye maneet koyarak grkan, bdylece miicadele azminin daima uyantk durmasrna yardrm eden Yunus Nadi'nin "Yeni Gi.in"ti bir gazete idi' demektedir.(ibid., s. 10) Krsa tariheeye delinirsek 'ten itibaren istanbul, izmir, Mtsrr'da Fransnca"ve (Tlirkge - ArapEa) grkmaya baglayanlar say-llma-zsa, ik ;;"rc.i2 I 83 l'de yair1q.tr-astay-11 latvim-i-vekavil$1 ye..t,!t3nrofun emriyle grkmr{tri. (ibid.; s.zs). ts+o'ta churchill isimli bir In- ;iti;, iiki;itii ftulin" yuoormrytaceride-i Havadis'i grkartm$tr. (ibid.)' Fiur-i*O"n'yardrm almadan v-e tamamen Tiirkler'ce 1860'ta grkanlan ilk s zeteteriiiman-r Ahval olup, 1870 SOnraSl ga;zele Ssyrlnl artml$tlr' flbta. i. O don"* gazetelerinin ijnem li toplumsallaqtrrma hizmetleri suniufuno bilivoruz]1876'da I. Meqrutiyet ilan edilmiq, ijnemli meqruqy_et ""i"if*t cihsmalannr istibdatf kadar siirdiirmiigler, sonra gdrevi II' ilrleqrutiyei'in -hiir basrn mensuplanna devretmiglerdir' Dtinvada arasrnda basm alantnda tig sima dikkati gek- *"tt"d"it, iskog asrlh Amerikah James Gordon Bennett, Macar asrllt Amerikah Puliizer ve Amerikah Hearst.(ibid., ss ) 1835'te Bennett, nerede bir insan toplulufu varsa adamlanm olaya.,-borsa, balo, tiuotrcr. konser ve kiliselere so'i<uyor, ve Newyork Herald aqk ytiziinden intimt edenlerden, bir baloda iki erkelin birbirini tokatlamasrna, zengin ogiunfo fakir krzrn'evlilifinden, hastasina Ylnhlilag Ye.r.en doktora kadar plpiiler haberlere yer veriyordu. (ibid., s.69) Skandallar,gazete *ityl: iarinda yer aldrkga gikayeiler artryor, aml lilaj d.a viikselivordu.(ibid.) fl"nn"tt', Amerikan sansasyonel gazetecilifin alemdarr oldu. (ibid.'s. itl) t883't" Newyork World'ti satrn alan Pulitzer de sansasyona btiyiik ijnem vermistir.(ibia.) Bu gazetede gafuean ve sonra b_abastntn San Fransisko'daki Examiner adh gazetesinin baqrna gegen Hearst, sansasyonel ropdrtailarla tirajr mtitemadiyen ytikseltmig; I 895'te Newyork'a lioip, Mornrng Journal'i satrn almrg ve Newyork Journal yapmiettr (ibid.,ss.70-7 I ) 1897'de Hearst, Amerika'nrn Ki.iba igin ispanya'ya savag ilan etmesini sallamak igin kampanya agmigtrr. (ibid_.,s.71) ispanyollann haksrz yere hipsettikleri bir Kiibah krzrn serbest brrakrlmasr igin diplomatik yollar neticesiz kaltnca, bir adamrnt Havana'ya yollamrq ve ktzt Newyork'a kagrrttrrmrgtrr. (iuio.) Bu ti.ir hadiseler yaratlp tiraj arttrrma_ydniemini segmigtir o 0a...(iUiO.) Ktiba igin agtrfr kampanya, sonunda savaem grkmasrna neden.olmug ve Hearst'iin agtlel bu yol, "sarr gazetecilik' olarak anrlmrgtr (ibid.,ss.7-72) Bu, rezalet, miistehcenlik, santaj ve cinayetin istisman kelimeleriyle (jzetlenebilir. (ibid.,s.72) ingiltere'de Daily Mail'i grkaran Alfred Harmsworth ve karde;i Harold (Lord Northliff ve Lord Rothermere), Daily Express'i satrn ahp geligtiren Max Aitkin (Lord Beaverbrook) da aynr yoldan gegmiglerdir.(ibid., ss.73-14) 293

4 Marntnra iletisim c. GUNUvTUznT SANSASYoNEL BASIN Bdylece sansasyoner gorllll gerigtigi ve popiiler ki.ilriirer talepler dofrultusunda yayginlag tr!r g (rriil riekiedir. Medya etilinin deligik b.yutran vardrr. sansasyonel haberrere agrr_ lft vermek baeka gey, riigvet-hediye kabur.tr"t t,isr.^j.toi..,,ergin'in anlattlerna grire, l99l'de Amerika'da The wall Street Jour_ nal'rn bir muhabiri glt N"it Barksky, "Foreman i"ryn"ia agrr siktlt 9,,*i T ugt ". igin, organi,zgsylln u gereptteqtire; D"";f t.;i p,tan USD delerinde hediye bir bilet atrr.-itgingtir ti, miri Jfi;; tottiresen Trump'la ilgili haberler de, gazetede d"aima. riir,np i""ulunou uzman_ lagmrg olan Barksky imzasrlla grkmaktadr. Barks'kt;.;;a*" sonra da el es ri rel b ir vazr vavr nranrnca.l* p p, lve*y"*:il;r;t' ;"^i* i bi r mtil a_ katia B*rksL;,'iitital edip. hediy. r,ii"ioiote;ili;, ii,,; Woii'st.""t lou._ nzrl'in onun hakkrnda soiu$turma agmasl girektigini.tivi"i. Amerikan basrnr.kl'stl. Edit6r, muhabirin bileti hediy. or*"ut gtt;;yip kabul etmesini hatah bulur. Trump'un beklediei kendisi"hakl;ao yairlan olumsuz yaalara son.verr]m"liygi Gaziteci bileti kabuiei-ig, ancak yf9.:li'":iltltl!: yine de mriihie sekilde el"$d;ilglii. f-s".o,it E.t.; ''B,.sln Ahlakr konusunda Amerika'dan drnekler ve Ttirk Basrn'rnda"clu_ rum", Yeni riirkive, Medya 6zel sayrsr I, yir t; s;t; rrtevrtil- Ekiml996)) ^. Ygdyo ahlakrna bil diler {a1_r boyura Serdar Turgut de[inmektedir. Biri Newyork, di!eri_ washrngt.n'dan iki kovulmi;6;,d;; s(iz konu_ su... Newyork'un Daily Ngws-ga_zetesinin editi;rti peiri nam ill, sekiz ayda g(irevden ahnmrgtrr. oysa iekiz ay rince gcireve getiriloigindc. her_ kes...nun,.\e.wyork post karer.srnda hizla ti."j toyt"?en noiry News,a Piivyt canhhk gerirecelini diietinmiiettir. Halk, ledikodu haberlerine bayrlmaktadr ve Post bu konuda bir numaradrr. pete HamJr ise, ciddi haberlere alrrhk vererek- tirajr arttrracalrnr sanmaktadrr. S"riiio" tinlii ve zengin ins anlar ya$a,m?5t*. ve s r radan lgg ilerin hayatrnr bkumak delil, meghurlann y3$amryla ilgili hayal kurmak istemekiedirler. parron, ciiai gazetecilile. *g"!tk veren, bu nedenle ilk icraatr gazetenin dedikodu yazarlanndan birini igte_n-grkarmak olan ve gazeteyjtiraj kaybettiren editorii i$ten.grkalmllqr. washington'da ise, New R-epubtrc acitr haftahk clerginin editdri.i Michael5"1ly,. sekiz ayhk editorltilti boyunca Clinbn y6- netimine kargr gayet elegtirel bir rurum iginde oldugu igin, dergiye di:narni?p de. getirdigi halde,-"taraflr siyasi yayrn"la iuglanarak-igine son verilmietir. Turgut, Amerikan basmrnrn, patronlann bu mtidahalelerinin lgrgyg varacaemr o giinle_rde hayli tartrgtrlrnr yazmrgtr. (Serdar Turgut, "Iki Kcrvulma Olayr" - "Medya'dan Medya'ya Kiigesi, Gazete pazarl 14 Eyli.il 1997) 294

5 ; ;;;r*-^r#f#ff'j' 1994'r1e kurulan RTUK'iin. kurulugundan sonraki,2,5 ytl iginde t3tt/gigolve daha ziyade telefbrrla gelen gikayetlerinin ddk1imti 56yledir. $ikayet konusu l. Kiqilik haklarrna aykrn yayrn Genel ahlak ve aild yapr^srria aykrn yaym Biili.ictiliik ve giddete terivik edici ylyrn Cocuk ve genilerin ruhsal geliqimini olumsuz etkileyici at;p u. Gt tlp hakkrna siygrirzhk 16 ;. A""tkau" d.*ot totik ilkeldre aykrn yayrn 5 i. uoti,i, olaylarrn do!ru aktanlmamast 5 8. Mahkeme i.aran olriadan suqlayrcr yayrn Toplam 45tr Kaynak. Yavuz Krr, "Medya Ter6rii-Kamu_oyl1-olu;turma veya ofoeuio*uma" Yeni Ttirkiye, lvti:dya Qzel Sayrsr I,Y112, Sayr II (Eyltil - Ekim 1996), s. E. YASAL QERQEVE Medyamn tehdit ettifi kigilik haklarr acaba hangi yasalarla korunuyor'l Kiqilik haklan, uluslar arasr hukuk bakrmtndan 1950 tarihli AvruPt in.on iiatfarr Siizleqmesi (md.8), 1948 tarihli insan Haklan Evrensel e.;onno*.si (md. i, I2), i929 tarihli Cenevre S(izleEm_e_si (md.2,3,71-7;jitt; M"d"ni u" Siyaii Haklar Hakkrnda BirleEmrg-lvlilletler Andlag- *uir.iqso tarihli Roma Konvansiyonu, 1969 tarihli Sal lgse Paktl giiiii"sltti anlaqmalarla kuunmugtirr... (Fikret ilkiz, " Ki$ilik Haklan ve i{oiuir*og -6iel Yagam- Gazetecilikl ", Ye n i Ttirkiye, Medya o zel Sayrsr I, Ytl 2, Sayr II, (Eyltil - Ekim 1996), s.339) 1989'da Avrupa Konseyi'nce kab.ul edilerek imzaya agtlan.ve 1993'te yiirtirltile giren "Aviupa Srnrr_Otesi TV Siizlegmesi", Ttirkiye tarafindin ise l992de imzalanarak 1994.'ten itibaren baflayrcr duruma g"friqtii. (Ertan Karasu, "Avrupa_Srnrr. Otesi TV Spz,leqmesi ve lulgdyu i,hlokr", ieni Ttirkiye, Medya Ozel Sayrsr I, Ytl 2, Sayr II (Eyltil - Ekim 1996),s.147) Program hizmetlerinin insan Onuru ve haklanna saygr olmast, pornografilgermemesi, rrkgrhk ve giddeti ktiriiklememesi, genq ve gocuklarr{ fizlki- zihni- ahlaki geligim ini zedelememesi, gergek haber ve do!ru _ sunumla 6zgi.ir kanaatlerin olugumuna imkan sallamast, oevap ve diizeltme hakkrna iizen gdstermesi, toplumun tjnemli haberlerden haber-

6 Marmnrailetisim dar edilmesi <inerilmig ve aynca reklamlann da uyacalr karrplar ortaya konulmuerur. (ibid.) yayrnci bu kurallara uymahdir. Gazetecinin uymasl gerekli kurallar ise, r993'te Avrupa Konseyi Parlamenrosu'nca lespi t.erilmigtir. g.yle r.i,-or"tr"l il;; ;" kanaar ke_ sinlikle birbirinden ayntacak, tratreioogrut,ig" r"y,t ;lliiitr"n sonra ra_ ra{srz. bir.gekilde yayrnranacak, haber {+sltg] t uri"iin igeriiini yansrra_ cak, dedikodu ve sdyrenti ile haber uiruiiirie [an$u;h;;;.aktrr. Sub_ jektif yorumlar dahi, gergekleri saklama veya.saptlrma amacr m$lmayacaklardrr. Haber ve yorumlarrn isrismar.ioltmesi.;;;-rl-yi., ;ilr;; arurrma ve reklam gelirlerini Eolaltma hedefi gridulme-vjcektir. Basrn pat*)nla.,!4kt gergekleri -dfrenme hikkrna fi ;*"i "riikie'nin bilin_ cinde olacaklardrr. B asrn, " deir okrasi " nin " m edio[iuri ; y -' uil;t; - leqimr).dciniiqmesi gibi bir gayeye rattip orruyoc?1i,. dl"t""ihaberi ilginq bir hali sokmak igulgarirrtinuyo.ik,.hufi, s.irilii,oi.,n-"t amacryla *f.lj mayac ak 1.' l : t'. G aze tec i m as u m iyet ka;i n;; m ;^s ayg, g i;s tere_ cek' ozel hayatl yayrn konusu yapmayacakirr. Kamu gdrevliiiri"ve nomik eko_ gevrelerle itigkilerini, rn'.ii"r.iiulrmsrzhlrru v-e rarafsrzhlrnr ze_ delemeyeg.ef.titeii_a93rracak, gahsi itibar-ve etkifrtit.ugiuruvo gahgma_ yacaktr.(ibid., s. 148). _ Ozetle, Avrupa IqFr"Ji parlamenrerler Meclisi,nin l993,te yayrnla_ drlr "G_azerecilerin Etik Kurallan " hakkrno"ti i ziiiuyiii'rouriyerer', ilel003 ^sayrh^ "eciztim Tasarrlarr", onemli birer idrma;."di[:;;, op.cit.,s.350). Avrupa Kop.eyi.{nlarrm. ve B'gi ordrlueu Bildirg;i ::?.119?",5llli:Jyq:7-md.si,kitle iletisim atan-rndak-i mes'ieki orgriiiei g.rlytg go^nuuu ahrak srandartlannrn konuldu!una dikkat gekmekiedir. (Ibid.,s.352). ',9.1:l Hayata S-ayq.Hakkr" k.nusunda Mavrs l967,de Kufrvli..ul{.. h.ukukgularr biraraya gelmiglerdir ve kongre (orrrlo., arasrnda f:.:lll:^ti,,:me, gdzerteme ve baskr altrnda tutma harekerleri, geref ve naysryete yonehk tecavtizler vs. 6zel hayata miidahale olarak belirlenir_ I:1, :?t:_1" ve telgraf muhaberelerinin binlenn'"ii,-"i"t-tr*ik gd;i;; ve drnleme crhadanmn kullanrlmas\ gazete muhabirleri ve dilelistihba_ rat^11r9^lglyta taciz vs. unsurlar da kapsama ahnmr$dd; iill;., ss )..anayasamrz'a_gelince-.. ozel hayatrn gizliligini 20. Md., konut dokunulmazh!-rnr 21. Md., haberlegme htirriyltini ise 22. Md. dtizenlemigtir. 28' Md', "Basln hiirdtir, sansiir edilemez." der. srnrn ise, 26.,"i7. Md. gergevesindedir. 26. Md.,.diigtinceyi agrklama ve yayma hiiniy-iine dairdir ve devlet srrlannrn, baekalannrn lohret ve hiklinrun,rjzel ve aile hayatlannrn, meslek srrlannm vs. korunmasr amacryla slrur eetirilebilecelini vazetrnektedir. (!982 Anayasasr, a. g. maddeliri). Anayasa yarusrra TCK, Basrn Kanunu gibi yasalarda da kieilik hak- 296

7 Marmrtra iletisim lanyla ilgili maddeler oldulu gibi, iizel hukuk da, Medeni Kanun, Borglar Kanunu gibi alanlarda, sriz konusu haklan korumaktadrr.(ilkiz, op. cit., s340) 1950'de yayrnlanan 5680 sayrh Basrn Kanunu, 16. Md. ile basrnda cezai sorumlulufu dtizenlemigtir. 32. Maddeye gdre,intihar vakalarr hakkrnda haber gergevesini a$an ve okuyucularr tesir altrnda brrakacak mahiyette olan tafsilat ve vakaya mi.iteallik resimlerin yayrnlanmasr yasakur. Aykrilft durumunda,l00 liradan 1000 liraya kadar a[rr para cezasr uygulanacaktrr. ( ).33. maddeye grire, kanunen evlenmeleri menedilmig kimseler arasrnda cinsi mtinasebetlere dair yazrlann, TCK'nrn birtakrm maddelerinde yanh ci.irtimlere mtiteallik yazrlann yayrnlanmasr halinde, maldurlann hi.iviyetlerini agrklayrcr maiumat ve resimlerin, l8'den kiigtik sug fail ve maldurlanrun htiviyetlerini agrklayrcr malumat ve resimlerin neeri yasaktrr. Bu yasala aykrrr davranrqrn cezasl, iig aya kadar hapis, milyon arasr afrr para cezasrdrr. (l r.s ). L994'te yaymlanan 3984 sayrh Rd.-TV Kurulug ve Yayrnla+ Hakkrnda Kanun'a gelince...4. md., yayrn ilkelerini ele almrqtrr. Onemli birkar; tanesi gdyledir: a- TC'nin varhk ve bafrmsrzhlma, Devletin tilkesi ve milletiyle bcillinmez bi,itiinliieiine, c- Anayasa'nrn Genel Esaslar krsmrnda yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kigi haklanna, d- Genel ahlak, toplum huzuru ve Tiirk aile yaprsrna, f- insanlarm rrk, cinsiyet, sosyal srnrf veya dini inanglan nedeniyle krnanmamasr ilkesine, g- Toplumu giddet, tercir, etnik aynmcrhla sevkeden ve toplumda nefret duygulan oluqturacak yayrnlara imkan verilmemesi ilkesine aykm olmamak; j- Kigi ya da kuruluglan elegtiri srnrrlan rjtesinde ktigiik dligtiriici.i, aqalrlayrcr ve iftira nitelili ta$lyan yayrn yasaklanna, m- Qocuklann ve genglerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki geligimini olumsuz etkileyecek yayrn yaprlmamasl esasma, n- Aksi yargr karanyla kesinlegmedikge, hig kimsenin suglu olarak ilan edilemeyecefi ilkesine uygun olmak suretiyle yaprhr. 3984'iin 25. Md.si yayrnlarrn metniyle ilgilidir. BaEbakan veya 96- revlendireceli bakan, ancak milli gi.ivenlik ve.kamu di.izeni bozulma gerekgesiyle yaylnl durdurabilir. 33. Md., RTUK'tin uyan,durdurma ve iptaliyle ilgilidir. Reklam Yayrn ilkeleri Yonetmelili 1994'te yayrnlanmqnr. Rd-TV Yayrnlarr Yayrn Esas ve Ustlleri Hakkrnda Ycinetmelik ise RTUK tarafindan 1995'te grkarrlmrgtrr. 297

8 - Marmnrailetisim 2954 say'lr TRT Kanunu da RTYK'na yaym sonrasr kollektif denetim getirmigtir. F-BASININ KENDINE GETiRDiGi DENETiM (otokontrol). I-BASIN AHLAK YASASI Ttirk basrnrnda 1960 yrhnda Ozdenetim mekanizmasrrun kurulmasr cihetine gidilmiq ve Basm Ahlak Yasasr ve bunu yiiriitmekle gdrevli Basrn $eref Divanr ytirtirliife girmigtir. (Ash Yapar,"Baslnda Etik", iletiqim Fakiiltesi Dergisi, Sayr 4 (1997), s.3l). Basrn mensuplanna yasaklanan yrjnler goyledir: l l0- Gazetecilik meslelini ahlaka aykrn iizel amag ve yararlara alet etmek ve kamu yaranna zarar verici bir gekilde kullanmak, Miistehcen yayrnda bulunmak, Galiz kelimeler kullanmak, $eref ve haysiyetlere kargr haksrz yayln yapmak, 5*l yarannr ilgilendirmeyen hallerde kigilerin iizel hayatlanm kiigiik dtigiirticii gekilde teehir ermek, Iftira ve isnatta bulunmak, Dini istismar etmek, Gergeklerden maksath olarak aynlmak, Kigisel kanaat ve giirtiglere haberlerin metninde yer vermek, Su-.u yaran mutlak liizum gdstermedili hallerde mahrem kaydryla verilen bilgileri yayrnlamak, 11- Haber baqhklarrnda haberin ihtiva ettili hususlan tahrif etmek. (Ibid., ss31-32). Yasanm gazetecilere ytikledili g6revler de gdyleydi: l- Do!rulufu gi.iphe uyandrrabilen ve rahkiki gazetecilik imkanlan iginde bulunan haberleri yayrnlamadan 6nce tahkik etmek, 2- Haber kaynaklannrn mahremiyetini korumak ve kendisine verilen srlara saygr gcistermek, 3- Ambargolara uyftat, 4- Ilan nitelilindeki yayrnlann ilan olduklannr tereddiide yer vermeyecek gekilde belirtmek, 5- Verilen yanhg bilgilerden dolayr yollanan hakh cevap veya tekzipleri en krsa zamanda ve yanhq verilmig bilginin tesirini giderecek gekilde yayrnlamak (Ibid.,s.32). Ancak, Basm $eref Divanr'na cezai bir yaptrrrm yetkisi verilmemig; ve kurulun miiteakip yillarda etkisini yitirdili goriilm iigttir. (Ibid. ). 298

9 Marmnrailetisim Daha sonra Gazeteciler Cemiyeti ve nihayet Basm Konseyi be1z91i kurallar koyacaklardrr. Gazeteciler Cemiyetl'nrn 1972'de ka.bul ettigi 9,*OO"fit bisrn etifine dair kurallar, daha sonra g6zden geeirilerek yenilegtirilmigtir. II.BASIN MESLEK it,ttinni. Basln meslek ilkeleri, Basm Konseyi'nce kabul edilmiq ilkelerdir. Bir yandan otokontroltin en safhkh uygulama olacalr., diler taraftan da basrnrn daha 6nce kendine geiirmig oldulu stntrlamalarrn yeterli olmadrlrna dair dtigtincelerle, Basm Konseyi oluqturulmugtur' Hasan Cemal, Gtineri Civaoflu, Yalgrn Dclfan, Oktay Ek$i, Teoman Erel, orhan ErinE, Yurdakul Fincancr,Gtingor Vl-e1ei, Rauf Tamer gibi saieteriterclen olusan bir Eahgma grubunun hazrrladrlr metin, 294 basm ii"nsut,onun rinerisine sunulmug ve Basrn Konseyi olugurken, agaftdaki t;* Meslek ilkeleri de tegkil edilmigtir. (Yusuf Tavaslt, Basrn Rehbe.i,4.b., istanbul, 1995, s. 109;. Basrn Konseyi, daha.cizgtir ve daha savstn bir basrn isteyen gazetecilerin, kendi iizgiir iradeleriyle biraraya gei,jret olugrurduklirr zemindir. (inid.).nasrn Konseyi, gazeteler, gt.veieciler ue onlan suglayanlar hakkrnda karar verebilir, "uyan".ya da "ktnun1u" da bulunabilir. (ibid., s.l l6). Bir basrn organlnln delil de, sadece bir gazetecinin Basrn Konseyi'ne kattlmasr durumund?-, Konsey-ancak o "gtzeteci hakkrnda karaiverme hakkrna sahiptir.(ibid., s.ll7). Ancatiir medya patronu Konsey'e katrlrrsa, ona-ba[l lqdla kyt_o-loslarrndaki basrn-mensuplan da katrlmrq olacaklardrr' (Ibid.)Ancak Konsev. bir eazetecivi deeil meslekten men, galigtrfr igyerinden dahi Erkartmift git] bir yeikiye-sahip degildir. (-ItriO., s. I l8). Dolayrsryla, ancak tiii"-""tit*enier ttlibti surbtinde olabilmiqtir. (ibid., s. I l9)' ilkeler Eoyledir: l- Yayrnlarda hig kimse; rrkr, cinsiyeti, sosyal dtizeyi ve inanelarr nedeniyle krnanamaz, a;afrlanamaz. Z- Diigiinle, vicdan ve ifade 6zgtirltiliinti srnrrlayrcr; genel +luk anliyrgrm, din duygulannr, aile kurumunun temel dayanaklarrm sarsrcl ya da incitici yayrn yaptlamaz. 3- Kamusal bir g6rev olan gazetecilik, ahlaka aykrn t'izel amag ve gftarlara alet edilemez. 4- kigileri ve kuruluglarr, eleqtiri srnrrlarrnrn tjtesinde ktigiik dtigiiren, asa!ilayan ve iftira nitelili ta$lyan ifadelere yer-verilemez. 5- Kigilerin 6zel yaeamr, kamu Etkarlannm gerektirdili durumlar dtgrnda, yaym konusu olamaz. 6- Sorugturulmasl gazeteoilik olanaklal iginde bulunan haberler, sorugturulmakstzrn veya dofrululuna emin olunmaksrzm yaylnlanamaz.

10 MarmarailetiSim 7- sakh kalmasr kaydryla verilen bilgiler, kamu yar:ur ciddi bir bigimde gerektirmedikge yayrnla namaz. 8- Bir basrnorg.anpt da$tir stireci tamamlanmadan o basrn organmrn cizel gabalarla gergeklegtirdili iirtin, bir bagka basrn organr tarafindan kendi.u1ti.1ti.vryt\ gibi k-amuoyuna sunul amaz. Ajinslardan Shnan cizel tirtinlerin kaynalrmn bltirtitmesine <jzen gbste_ rilir. 9- suglu.oldulu yargl karanyla belirlenmedikge hig kimse "suglu" ilan edilemez. l0- Yasalann sug saydrlr eylemler, gergek olduluna inandr'cr makul nedenler bulunm adrkg a kimseye atfedileriez. ll- Gazeteci, kaynaklannln gizliligini korur. Kaynalrn kamuoyunu kieisel,-siyasal, ekonomik ve benzeri nedi:nrjrle yanrrtmayr amagladrlr haller bunun drgrndadrr. 12- Gazeter:i gcirevini, taerdrfr srfatrn saygrnhlrna grilge dtigi.irebilecek ycintem ve tutumlarla yapmaktan sirkrnr. 13- $iddet ve zorbahlr tjzendirici yaym yapmaktan kagrnrhr. 14- Ilan ve reklam niteligindeki yayrnlarrn bu nitelikleri, tereddiite yer brrakmayacak gekilde belirtilir. 15- Yayrn tarihi igin konan zamankaydrna saygr gristerilir. l6- Bas-rn organlan, yanhq yayrnlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkrna saygr duyarlar. Kaynak: rrr-turkiyn c^lzetecileni cnruiyeti ir,xprbni Cemiyetin belirledifi kurallar gdyledir: A. GAZETECiNiN SORUMLULUGU Gazeteci, basrn dzgiirliifiini.i, halkrn dolru ve diirtist haber alma, bilgi edinme hakkr adrna diirtist bieimde kullanrr. Bu amagla her ti.irlti sanstir ve otosansi.irle mi.icadele etmeli, halkr da bu yrinde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka kargr kamusal sorumlulufu, bagta iglerenine veya kamu otoritelerine kargr olmak izere, difeittim sorumluluklardan once gelir. Bilgi ve haber ile dzgtir diigtince,-herhangi bir ticari mal ve hizmetten farkh olarak.toplumsal bir nitelik tagrr. Gazeteci, ilettili haber ve bilginin sorumlululunu tl$rr ve paylagrr.gazetecinin dzgtirltili.ini.in igerigini ve srrurlannr, tjncelikle sorumluluklan ile meslek ilkeleribelirler. (www.dorduncukuvvetmedya.com) b. GAZETECiNiN HAKLARI l- Gazeteci ttim bilgi kaynaklanna serbestge ulaqma ve kamu yagamrm belirleyen, halkr ilgilendiren tiim olaylan izleme, ara!firma hakkrna sahiptir. Kamusal ve cizel ti.im iglerde, gazetecinin kargr- 300

11 4-5- Marmnrailetisim 6- srna grkanlacak gizlilik ve srr gibi engeller, agrk ve ikna edici gerekgelere sahlp olmahdr. 2- Gazeteci, gahqtrlr basm ve yaytn organlnm kendisiyle yapult sdzleemede de kaydedilen temel gizgisini dikkate alrr.o temel gizgi drgrndaki ve onunla geligen yahut orada agftga belirtilmemiq olan tiim telkin, cineri, istek ve talimatlarr reddetme hakkma sahiptir. 3- Gazeteci, inanmadrlr bir gdriiqti savunmaya veya meslek ilkelerine aykrn bir ig yapmtyazorlanamaz. Gazeteciler, tizellikle de yazr iqleri gahganlan, bastn - yayrn igletmesinin igleyigini belirleyen, etkileyen Onemli kararlardan haberdar edilmeli ve gerelinde kararlann ahnmastna katlmahdr. iglevi ve sorumluluklan rerfrnda, gazetecller drgiitlenme hakklrun yarusra gtirevinin maddi ve manevi giivencesini saflayan bir kigisel sdzlegme yapma ve ekonomik balrmsrzhlrnr garantiye alacak gekilde, toplumsal roltine ve emefi ile yetenefine uygun bir iicret alma haklanna sahiptir. Gazeteci, kaynaklarrn gizlilifi ilkesi uyannca, kaynalrnr aerklamaya ve tanrkhk yapmaya zorlanamaz. Kaynalr tarafindan agrkga yanrltrldr!r durumlar bunun istisnasrdrr. (Kaynak: www. dorduncukuvvetmedva. com ) C. GAZETECiNiN TEMEL CONBVT.TNi VN it,tei,bni l Halkrn gergekleri ve dolrularr bilme hakkr adlna, gazeteci kendi agrsrndan sonuglan ne olursa olsun, gergeklere ve do!rulara saygr duymak ve uymak zorundadu. Gazeteci bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eiegtirme tizgi,irliiklerini ne pahasma olursa olsun savunur. Gazeteci, bagta bang, demokrasi ve insan haklan olmak izere, insanhlrn evrensel deferlerini, gok seslilili, farkhhklara sayglyl savunur. Irk, etnisite, cinsiyet, dil, milliyet, din, stnrf ve felsefi inang ayrrmcrhlr yapmadan tiim uluslarrn, ttim halklann ve ttim bireylerin haklannr ve saygrnhlrnr tanr. Insanlar, topluluklar ve uluslar arasrnda nefreti, diiemanhlr k6rtikleyici yayrndan kagtnrr.bir ulusun, bir toplululun ve bireylerin ktilttirel deferlerini ve inanglarrnr (veya inangsrzhfirnr) dolrudan saldrrr konusu yapamaz. Gazeteci, her ti.irden giddeti hakh gdsterici, dzendirici ve hgkutrcr yaym yapmamaya ijzen giisterir. Gaznteci, kaynalrnr bilmedili bilgi ve haberleri yaynlamaz;kaynak agft olmadrfrnda, yaytnlamaya karar verdifi durumlarda da kamuoyuna gerekli uyanlan yapmak zorundadrr. Ajanslardan alman 6zel haberler kullamlrken kaynak belirtilmesine dzen gdsterilir. Gazeteci temel bilgileri yok edemez, gormezllkten gelemez ve metinlerle belgeleri defigtiremez, tahrif edemez. Yanltg, yanrltrcr ve tahrif edilmiq yayrn malzemesi kullanmaktan uzak durur. 301

12 Marmarailetisim 6- Gazetec bilgi, haber, fotofraf, g6ri.intti, ses, belge elde etmek igin yamltrcr yontemler kullanamaz. 7- Gazeteci, kamuya mal olmue bir Eahsiyet bile olsa, halkrn haber alma, bilgilenme hakkryla dofrudan ballantrh olmayan hig bir amag igin, izin verilmedikge Ozel yagamin gizlilili ilicesini ihlal edemez. 8- Gazeteci, basilmre, yayrnlanmrg her yanhgr en krsa silrede diizeltmekle ytikiim li.id tir.gazeteci, cevap hakkrna saygrh olm ahdrr. 9 - Gazeteci, kendisine g.ti.venilerek verilmie bilgilerin, belgelerin kaynaklarrnr, kendileri izin vermedili stirece, mesleki gzlitit itkesi uyannca, hig bir Eekilde agrklamaz. l0- Gazeteci, intihal (agrrma), iftira, hakaret, lekeleme, saptrrrna, manip.tilasyon, sdylenti, dedikodu ve mesnetsiz suglamalardan kesinlikle uzak durur. l1- Gazelegi, bir bilginin, haberin yaymr yahut yayrnlanmamasr kargilrlr higbir maddi veya manevi avantajrn pegiirde olamaz. Gaze_ teci, devlet bagkanrndan milletvekiline, iq adamrndan bi.irokratrna lio{q haber kaynalr olarak da kabul edilen kiei ve kurumlarla iletigim ini m es lek ilkel erin i gri zererek ytiri.irtir. L2- Gazeteci, gazetecilik meslefini, reklamcrhkla, halkla iliqkilerle veya propagandacrhkla kangtrramaz ve ilan - reklam kaynaklanndan herhangi bir telkin, ravsiye alarndz, maddi gftar safilayamuz. 13- Gazeteci, ne konuda olursa olsun, elde ettili bitgiterig6nig bigimde yayrn konusu yapmadan kendi menfaati igin kulhnamaz. Meslefini, ne gekilde olursa olsun, (kanunlann v-e ycinetmeliklerin kendisine tarudrer haklarrn drgrnda) ayrrcahkiar kazanmak amacryla kullanamaz. 14- Gazeteci, her ne.amagl;r olursa olsun, tehdit ve gantaj gibi y6ntemlerle meslelini ve kendisini kullandrrmaz, bunlari bagvurmaz. 15- Gazeteci her tiirlii baskryr reddeder ve gahgtrfr basrn - yayrn orgarundaki ydneticileri drgrnda kimseden iqiyle ilgili talimat alamz. 16- Gazeteci srfatrnr ta$lmayl hak eden herkes meslek ilkererine de en yiiksek seviyede uymayl taahhi.it eder ve i.ilkesindeki kanunlara saygrh olmakla birlikte, hi.ikiimet ve benzeri kurumlann mtidahalelerine kapahdrr. Mesleki olarak sadece meslektaglannrn ve kamuoyunun delerlendirmeleri ile balrmsrz yargt organlannr dikkate ahr. Gazeteci, devleti yrinetenlerin belirledili ulusal ve uluslararasr politikalar konulannda bazr dnyargrlara delil, halkrn haber alma hakkrna dncelik verir. Onu meslek ahl,kr, gazetecililin temel ilkeleri ve tizgi.irli.ikgti demokrasi kaygrlarr ydnlendiiir. (Kaynak: 302

13 Marmaraitet4tm d. GAZETECiNiN DOGRU DAVRANI$ KURALLARI (Hak ve sorumluluk bildirgesine ek) l- Haber-vorum: Salt haberle yorum ve gdri'iq ayrtml aqrk yaprlma- ' ir,tt",ir" ""'ia.vi.i"in neyin- haber, neyin yorum oldulunu kolayca seeebilmesini saflamahdtr' 2- Foto Eraf-Gtirtintii: F;t,rE;^f yahut giirtintiini.in gtincel.olup ol- /-- ir"jr"e, ir* t]ii.a" t"iirtitireti, cinlandrrma gdrii.nttilerde de i, rf?i*1rin f.irkedebilecefi bigimde ifade edilmelidir H;b"1-'ffi ". Rettam): Hab6r ve yorum metinleri l+qt gttr$ty- i;;irb il"" - ["k^lrt amagtr *"tinl".in aynml hig bir kan'iklfa ver btrakmayacak dlgiide yaprlm ahdrr' 4- +;r;;' H;;il,k- roruq,urrnasl strastnda soru$turmayr zaafa u-[rar- il.i,ililjir"" t"-ii. haber verilmesinden kaernrlmald'. Yar- ;,d#;;;;i"a, O" f,oterler her riirlri iin yargrdan.uzak ve keffiiitie";;i;;gonoon emin olunarak suhulm a1drr. Gazeteci varsr siirecino"liioi oio*ur. Ne haberin veriliginde, ne.de ba51k i;?;;;;ri^ r"""st Moht ^iou. "*e karan kesinleqmedikge, bir zanh veya,on* ioeru ilan edilemez. Haberlerde ve yorumlarda sueluymug gibi delerlendirmeler yaprlamaz' 5- CJ;;t;C;JuU*fi lgili suelarda v6 cinsel saldr'larda sanrk, ta- J X,i"vi o-""*"ga".1*?tutf olsun, I gyagrndan,kiigiiklerin aerk isimleri u" torogrution yayinlanamaz. Qoiuflun kiqililini ve dav- 'r"onu i.tn i e*iteyeui tec e( d.u rumlarda, gazeteti b iiy ii[tini.in'yahut goculitan sorumiu bir baqkas-lnln lznl.olmakslzln qo- :.bi1 1l?.*fi iofotiaj yapmaz vc g(irtintiisiinii almaya gahgmaz' 6- Linr"f SafOtniarl Cinsel ialdrrr mafdurlarrnrn fotofraflan' 96- riinttileri u.yu t i*tigeri, agrk kamulararr olmadrkgr yayrnlanamnz. 7- iclr"iif. veya Ozel Durum: Aqrk kamu- yaral olmadrkga ve olayla doerudan ilgisi, baflantrsr bulunmadrkga' bir.insantn davrantqt ;;;;ft"dtfi tue, 6nun trktna,.milliyeiine' dinine' cinsiyetine'.igileif ift in",' itottohlrna y4u.t fiiiksel, zihinsel oziirlii olup olmamasrnu ouyanorrrlalmaz.-kieinin bu ozel durumu, alay, hakaret, dnyargr konusu YaPrlamaz' 8- ^S;g11.r S;gTrk konusunba sansasyondan kaqtnmaf insanlart - orn"o6ozluf'a yahut sahte umutlara sevkedecek yayrn yaprlmamail;.1ilg fivs'iyesinde m utlaka uzm an a danrqm ahdtr. Hastanelerde aragtrrmu yupun, bilgi ve gdr0ntii almaya gahqan ga7e199i' Kntflginl beliftn-iek ue girilmesl yasak bijltimlere ancak yetkililerin liiiyf" girmek "onjndadrr. Aynr gekildeyetkilinin, hastantn vahut yakrirnrn izni olmakstzrn hastane ve benzeri kurumlarda irer ttiriti yolla ses ve goriintii ahnmamahdrr' g - Hediye: Kararlarla vi yayrnlarla.il gili ti1vare1,,kl;ku y.aratacak - tt"i"inrten kigisel hediye ve maddi menfaat reddedilmelidir' to- i;tiessese Qrkan: Gazitecinin bir basrn - yayln organrndaki igle- 303

14 Marmnrailetisim vini "Hak ve sorumruruk" bildirgesindeki haklan, sorumrulukla_ n ve gcirevreri berirrer. Gazeteci,-bu mesreki-j;[;;;h yaym or_ ganrnrn cizeisi drgrnda, miiessese.grkarr sol k-onusu orsa dahi, hi g bir faati yete gn,iuf lii yat"t,lii" r."tr tam az. t I - oieleetiri : bazsrcci ite't,asin --"yjyrn organrar, rekzip ve cevap luy" gibi zorunrurukrarrn oteti,j'u ou, i;iiu;;li'1"r,.n"r. u", ^ gze$[1i yapmakla ytiktimliidiir. tz- rarat (Jlma: Gazeteci ve y*yrn.organr, her ne nedenre ve her ne biqimde ol ursa _or sun, tarif old"{iil il;;i;il;d?;numlann r 5,iT:"ly:S tl.eo bet i rtmelidii v,o.r,q grsanr yahur yorum cu, s I yas l, ekono m ik ve ttlpl um sal terc ih lerin in?ogr:uf tr, "'.,0" Vo'i,i yapabilir. Bu durumda-da bu tavrr agrkga "n"vi r."*r.ah, ayn_,2 f_l*:l - glul aynmr keslr bigimde yairrmatioir.---'-"'l Lr- wzer Havat: cerg.eveyi, "Birdirge"nin itgiti maddesi Qizer. Asrr olan kamu y*u.td' drlr tr"v.rri gizrijilinin gegersiz iayrtabileceli baqhca konurar giiyre siraraniu'ir'-u) nlyiir< b;,;q yahur yolsuzluk iistrine:::*lti u. yuy,n, b) I"pl;;; #iti l*ir"yi.i bir turumla ilgili araerrrma ve yayrn,.) foirfun,un g;venf iginin veva salhltn' n..lo.t: :Tis r, o) il g I t i f isi"l"'rtiiil.i' li.tr ", eyrem - leri sonucu halkrn yanrlmasrnrn, jranrltr'l-masil;;yr. yanhs yap_ masmrn engellenmesi. Bu durumlarda q.aqi tizer rr"v"irr't"iri"i" asilan kesiti mutlaka konuvra o"gryg.l Gt ffi.ri'"lyi ilgili ki_ qinin cizel havarrnrn onun'ka.ufu rooriyeilil; "rkrd;p etkile_ medili gdzetilmelidir. 14- Bilgi-Belge: Do!rudan kamu yaranolmadrkga, sahibinin izni dt_ gmda belge, fotofraf, ses yahut gdriintti uf iu*u^ fiu*u grkan sriz konusu ordulunda dahi, yukina*ii..i" udk;ilffi sekilde elde edilemevecegine kesin kanaar g"tir"ts "itiii., ger"i.rr. I 5- Yrldrrma, tdtroiti trro. cui"t".i, Bir.tt veya gdrtinri.i almak igin tehdit, qantaj gibi yrldrrma yollarr iie t".irafi;;; ;;;1"_a gibi ycintemlere ba5v.urmaz. Agrk kamu yorari orrnootteo, *gazercci ljlg]:rr v.e grirtinrii igin, muhitab, istemedigi halde iorrayrcr oramaz ve 6zel hayatla ilgili mekanlarda izinsiz"b"il;;;. 16- Haber iqin para: Agrk vjkesin kamu yaran olmadrkga, gazeteci belge vahut gjirrintti temini amacryra, 6ir b;$kil;;ii'iigiii sanrk, unrk veya onlann yakrnlanna pari uererer. r /- Jarsrct Durumlarda: Iziintti-, srkrnt', te.hlike, yrkrm, felaket. ya da gok halindeki insanlar siiz konusu olduguno-a ga;";fi; oraya yaklagrmr ve ara$tlrmasr insani olmah vjgizlililieie,i"nrt edileryk puyel sdmtiriistinden kagrnrlmahdrr. l8- suglu Yakrnlan: Gazeteci, sanrklann yahut suglulann akrabala'_ nr, yakmlannr, olayla ilgile':i olmadrriga u"yu brunin oogiu anrugllmasr igin gereli bulunmadrkqa teshlr ermez. l9- Ekonomik, Mali B-ifsi: Kanunlarla yasaklanmrg ormasa dahi, gazeteci elde euili?fgnnr\ - ruli bitgileri genij uigimgluy,n'iumadan cince kendisinin yahur yakrnlinrunitr.nro^ii iiin (utana_ maz. Gazeteci, kendisinde ve yakrnlannda bulunan tig" senedi 304

15 Marmara lletisim ve benzeri mali araelar <9n11991d1 yoytn:t-ig*l sorumlulan bu menkul r,v'ntt t"ntpiigi'ttattllinoa ao!-tu bilgilendirmediii :'#il';;;; fiprmaz Ga'-eteci' hakkrnda haber vahut vorum vazdler va da yut'noa yu'a"agr menkul veya gayri^menkul ktyi."tl.in"oog.-oun veya dolavh ahm saumrnr y^p maz' 20- Ambargo: Gazetect' reniil:abastyla elde etrnedikge',bir kaynalrn verdili bilgr veya fii;;il'yayrnlanma tarihi konusunda onun arzusuna uyu,. t,ui#ti' roffitaj' haber' yorum-veyagg' iffiil;il;;kli n".nru"o oriun''hazriladrgr vavrn organrndaki sorumlular 0,5'noa' rayn"i!i d" J"ttit kimsiy6 denetlettirmekle Yiikiimlii delildir'. 2l- Rekabet: Gazetecl' reranet nedeniyle de olsa-' bir baska gazetect- '' ;::;il;it ;ui,r., tttrtli v'erme.ken,kaqrntr B.,ir meslektatrntn yayrnrnr.engtt'tyiti J;niutqlarda "' bulunamaz' 22- ozdeelesme: Gazetect, rhtrsrs alam ne olursa olsun d":-:l+l: gazetecr- ;?;;u"' ;;i;ti;i, pori,lut'ut siizciisii'. spor m u habiri kuliip viineticisi yahut so'ciisi,i;thangi bir partidi:n sorumlu muhabir '""""-tiv"ii i"tt"t sozciisti gibi davranamaz' yayrn yapamaz' Kaynak: com G- MedYa Etigi Gerek miieyyidesr zaten zayrf olan uluslar arast anlagmalann' gerekse haqta Anayasa olm.ak tjzere "i"tjv*j"to^tti "kigilik haklan" ile ilgili hi.ikiimlerin tam anlamryra rrqiyi m-edy-a-kar$qrn* kot,t*ta yetersrz "rlie"'*iiiii*"iti.ir. BilindiEi' iibi Il Meqrutivet'ten itibaren' zaman ;#"'; ;iliiy;i'gia,u ao' teinei prensip' hasrnrn sansiir edilmemesr ve ijzgii.lmasrdrr. Gerqr, nasrt o"t,if.t^itiin sa!1ktr igleyebilmesi iqin yiiii?"t"r,t*ir;sinliye ugratrlat'itiyorsa' geledegin basrrunrn-'6zgurlti[iiililiil;;j;; la6tttuilu vof*in'n 'all'kt' 6lacalrnr ileri siirenlerin sayrsida az delildir. Ozgiir basrn baeka 5ey, ahlakh basrn bagka qeydir' Bunlar bazen Qakrsabiiir ama, Eakrqmayabilir de"' Demokratik iilkelerde basrnrn iizgiir olmast' onu totaliter iilkelerde J;;A;ilis "y g gtldilmlli basr ndan ryrrm r Strr' Ancak',6zgiirl iik sorumiiir* o.-t.t iliradrlr iqin, basrnla ilakali yasal srnrrlar getirilmig: an- ;^k;;;l;.ta;tk itriat tiolimlg ve bastntn i^q".u- yiiriitm.e- vargrdan ;*'";"i;; dordlincii giig olmaida yetinmeyip, birinci giig olmaya 9al4- tler ileri siiriilmii$tiir. Medyada etik, ya da difer deyisle basrn ahlalu olarak adlandrrdtpmtz olsu, eenis bir ceiqeveyi ftrpsai. Yalan haber' garprtrlmrq haber, bir haueii aionivette maksatir olarak vermemek, dnceden hazulanmt; bir senaryoya jiire haber uydurmak,suqu kanttlanmamte kigileri kamuoyu

16 Mannarailetisim dniinde suclu ilanet3:k ve yarglstz infaz,medy-ayr iktisadi velveya iri_ bari amaqtara uragmada aragirraiak [qfanm$, din ve vicdan somi.irtisii, cinsellik srimtiri.isti,_ueoavi ya J;;;r.r"r iicretle ve sigortasrz ereman istihdamr, Eiddeti stirekri.ir.ron i;;" surunrara gerirerek harkta bir umursamazrrk ve karurcsama durumu yaratmak, rrot;' tor*g sahipleri_ n in ko nfo r ipin deki. yaquttu.tnoon ["".ltr.ii g.?r". ii.,fij.ererek h alkrn deler sistemini arttiit "tr"f "" t #rj toroig ton;ilil"'.zenti yaratmak' reklamverelf.pemnun "t-"t iiin, reklain;;ilftniin yanmda r i'irtiniin riveiisrinri.vag3l bir yaiiyay,ntamak 6;;;Ei; x firmasrnrn zevtinvaprreframr.oe vanrbaernia ^ililt;.8;;;r,,'i,\rrii,iii,!rna katkrsr_ na dair haber). rekramverenrlrin triiitetinde orup birtakim urtin ve in_ sanlarra ileili uvdurma haber y;;u-r,"; (orn%in deyii:tgi tanhri lvrev_ dan Gazetlesi'nde rurl*;rn-oiit"p'#lqn geriirmig bir fotograf artr: pa_ par azziter Avc unu yaradr. - ciri,i.i.ii"r1 nlsr no"n'k;il;; Tarkan d u g yaparken am atdr fotolrafgryu yotuf *Or. l, f.llrr.i;il^?, satant a' is_ tihdam ermek, is veiri'areilkidgtr-tet yupr*,promosyon adr arrrnda as_ 'nda mal pazarramak, tister* liiiiiri'r;rr p;.!;6"i;ffiosynn panyasl esnasrnda gazete fiatrnr yi.ikserterel kar_ fahig fiara r."p""" gazete olan oi.r+vl "ri"j" insanra. r";k;-dt;k;; erindeki kuponrarr yakrp EazeLe 1li:lr:-:azgegenreri de uzun itii" r.unot" p gazet armalairnr salramrp orma*,avru sazete igin kuponru-kuponsuz g.eklinde bir aynmra iki fark' fiat uygulamik u" uitrnooi.oi, ri'it.rrin'ii,o"" 0"." "ri"i""r. sureriyre mal satmak, liizumsuz maiumatra i;;irbasrnda kalrt vs. grrdileri, erir_ sel basrnda ise erektrik vs. israfiyia'fik" "\r*;ffi'"'tortiik aqrlaidan zarar vermek, ticari_siyasi aglai cjrmei, re.kelle$me[ ;*J;" rating ya_ lanlanna basvurmak,!."9 qg,*;;k'y" g" Alqildini Eni"ru olmak, :*ily:dta parronu ile irgiii rirri isi.ii,.kendi kururusunun da adr ora_ ya kan$ rncaya kadar.kam uoyundan. gi;le;e[,i ns""ii.."vii.e bildiei i m aj I an b ozm ak, s ar :.as.von e r ve p op iii-er. lrr bd;lrffi ;il'"k itrli, si gibi bir masal prensesinin dzer hayairnr gtizrer(in^ti,i.,il;i',gin ulraqrp Kazaya ve dtrime f".b.gpivst vermek)..l.ahtaksif j;;[i: Lrsre uzun l#i;i11,:f$',f,:'e ir-bunrar v' v'p'rji,l" fifi;; ra oa yilir- H- 0zDuGnnrnxninnar..Medya mensupla'nrn zaman zxman meslekdaglarml, aynr kurumda g ah gry o r o ls al ar d-ahi elee ti rd i kr eri g ii ru r * "r.i"oi;'il;;ilrn az i t- K oc a_ yusu fpagaoflu'nun p.uilirl: " qer kires i " d.n"n ];pui"-p"ii iin"-rji;- m{va.'.asprn cizellikre ilk tig unsurunun iliqkisi"i,iiri-'giprrr.rrcryl"i,i_ tada oldulunu belirtirken, s6nuncu ile ilgili bilgit"ri" d; ;lteoi'r.tsio" oldulunun {t1ry giz1yo1. (Ahmet Tezcani"Temlz foptur.'icin 6nce Te_ nil Vtg9ll", Ygli Jgirkiye., Medya Ozel Sayrsr l, V,i Z, SoV,II (Eyltil_ Ekim 1996, s.143). Ve gdyle devam ediyor: Jtro...12 Eyltil sonraslnln cunta sansiirii ytiziinden haber krtllrna diieerek, ilkelerinden taviz verip asparagas ve mtistehcen negriyat ile namusunu satrqa gftarmrq olan medyaurn ar daman patladr, meslek ahlakr adrna elde mevcut tig-beq deler de sokala ahldr.

17 MarmarailetiSim Bu noktada sermaye ile malul medyanrn' medyun-u siyaset sti-rect baqladr. P-" t;;;;t;u elinde tutan politika' medvayr butun biitun hazineden akrtrlan para yasa' karar- esir etti' K'-"-;;;;i;ndan' llame ve yon*t"flftf"tle tantnan ekonomik imtiyazlarla birlikte medya politikanrn anaforuna stirtiklendi' (lbid')' Bir dieer medya mensubu ise' "Reklamveren dev sermayeler' med- demektedir' (Tuncay vanrn icerifini dt t;;i" ;;; Ui". *ttrytslerdir'" brkan, "Medya N.'l!li'V-t"i t"irt?yt rurljyu ozel Sayrsr I' Yrl 2' Savt rl rbvr'ut-g,kim 1996)' s.35)'. QOtug*, Bir.boqtas'devletidolan<ltrmaktanhtikiimgiymig'llayve2ogun hapis cezasr ot'n'l' ftup'i ertelenmil ve bu karar Yargrtay tarafindan onanmlltl"" eir'ruqrurr, Bolazdaki yahsrnda yrllar boyu sosyeteye ziyafetler diizenledi' Bizim meslekteki asrl yozlaqma 1980'li yrllarda 6zal dtineminde bagladt' Medya'yr ydnetenler bu alanda ortaya grkan ilk somut drneklerde "Dur" diyebitseydi' yangrn fazla biiyiimeden sijnecekti' Ama olmadr' bunu YaPamadrlar' Kimai yangrnii"if"t"nf* ve siirdiirenler'l Birkaq somut tirnek vereyim. Biri tiiccar gazeteci'ig bitirici' ihale takipgisi idi"" demekte;gazetecilikmeslelinde.sarrsrnafetlerin'mankenvepopgulann, falcr u" rn"o'ir*i'u.,i riizioftiui otfugunu yazmaktadrr. (12 Ekim zotiti i"tittti HiiniYet, s'5)' ozellikletiirkiye,degtiniimiizmedyasleskimedya.{egildirvemedya teknolojirino"f.i",ri,r'ft?js". if"rq*i, medyanm i{erifinde bir qdktigie, enreresan uir;riikj iiffiai;. qon qey tritip grkarlal comak sokan dririist gazereciter;;"ijil;"ntillt, yu di ftorumalarla gezmektedir' Uu g-tin?i' b ^tn fuf ti r"tini anlatrrken, orad aki iehit Gofiig,lg08.dekaldrrrlanadekSansiirHeyeti,nibanndrmr$olan gazeteciler salonunun sancrlan.trttiuii g6i".g""i oldu[unu beiirtir ve " 1909'da Galata ii;;il"ii iizerinde uofitun Serbesti dazetesi baqya4g Hasan Fehil ffi", il"riii'c"r.iqijft oronun giddetlibir- aln grafifi bu' Grafilin,iif.sefii noktalanndu huhi ipekei de var, Tarft Dursun da,-u!ur Mumail;ti;;;;d" Eut4*u izlerken 6len izzet Keser de"'" d-e1' \7*vn"2 G6piis. "nasrnoabjeiqen ve Defi$meyen", Yeni Ttirkiye Medya Ozel Saitsii, Y:ir2, Sayr [I (nyttit-etim 1996), s.54)' 307

18 Marmarailetisim Ahlakrn mr$rrr. sayrlm_asa medvada. bile nezakerin,^b,r_l gristergesi 6lan,,dil,, de -"istanrur Kenrregme stirecinoeti irkede-il; i!], rr^r,s,,,isran_ delig_ but basrnr " ffi irrgi i;il ",il ;i;;il;""il i "ntin yeni sa_ hipleri de' o m uhteg".t--- ""*?r"rt[. "pjp].rini alamam igrardrr. B u an- Iamda qimdi medya, topluniun ti*.!i de!1, aynasr durumundadrr. ornefin,5 Mart l92g tarihri ikdam Gazeresi,,Takrir_i siikun Kanu_ nu" nun kalktrernr man$etten vermiqtir v.e art!qg!k E.yredir:,,ismer pa_ ga Hazretleri din gpt "itiiri, irir'""i"t irar efti.,, Gtirli Basrnrnda Cum_ hurivetin 60 vr'. cur"t r-i-io ciii,yrti".rr",-ii;;;fi, 1e84, s.63). " Hazre rleri " s iin ii mii zd; ;;i ;r';di,i,1,1.0. or arak d ri E {i n ii r e b'i r; an _ cak, bazr yazirranndil*-;;ffi;,"ffi orger as,,., ug.o orabilmektedir. i- sonsoz Gerek diinva. g?p5* Ttirk basrnr son yrilarda popi.irer ki.'ri.iriin eki_ si altrnda gioeret<?tii rriitti. "" ;ftillpt uzaklagmr-$ ; globaueqen diin_ yanrn getirdiei veni ekonomik t.auiiu-, rgrnde,-poritika ire igige oran re_ kelle$mis is drinvasrnrn ve hordin! uiny"rinq.kl!"..;;,edya organ_ tannrn hizriretinie.l;f1.s-iiri.'ift"olu, "rilretin miigterek sesi,, deeil. bir kesimin manioi.ire 1.'gtiiii"ii roxru crurum_una gelmigtir. Krsa ia_ dede ne yasalar, ne otokofrtr"i ;;i;i;masr bu ou*rriu toruyca degigri_ recek gi bi gcirtinmem etteoir. tvtejyr'4"rrrput* 6ffi ;e kuru m lar, roprum ve kurumraryozragtrkga oi'r.ityu, fffia;;jj'uir gottiq siireci ne gegmigrir. istisnalar tustuiu, ".ji. Diler taraftan, susurluk skandarrnr ortaya grkartan ve Igrk kapatma eylemini diizenleven, son orarakdi;i; gazeteci-,bir igadamr ve banka : 3 ttli:'"l$;x f v" gen i o r il' t L iie I o,os,n o ari ri',ffi ekiyi ortay a Toprum ve kurumlanmn, reklamverenrerin ve sonra da medyarun bi_ zahiti kendisinin etik konusun"-9;^k'i;" r31r" ti"", irr-*.t sureriyle, medyada etik ve karite gizgisine tirgtit, rutraka uraqacafmr umuyoruz. 308 KAYNAKqA Bagkurt, cevat Fehmi. Gazetec'ik_Dersreri, 2.b., Fakiiltesi I.u. iktisat Gazetecilik Ens tittis ii vuyrnt.*, ir6n iiui, t Ergin, Sedat. goz. " B astn Ahtah Konuiundi' A;;';; ;;;;;"6 ii*i r * T tir k B a s m t, nd a D u r u m,,, y eni Tiir[iy;-M;; yrsr I, Yil.2,.Qayr ii' o]iri, si_ I I (Eyltil_Ekim tgg6i. Turgut, Serdar. " i ki Kou u I mo O loy r,,,-nl"aii,i* Medya,ya Kri ges i, Gazete Pazar, 14 Evliil 199r. Krr, Yavuz. " M e dy!.!e r d.rii - K amuoy u p I ug t y r m{t v e y a O I u S t ur ama _ ma",yeni Tiirkiye Medyi Ozef Sayrsr f, i,l Z, SaVr'ff. (Eyltil-Ekim 1996). Ilkiz. Fikret- "Kisilik Haklan ve Korunmast-ozel yasam-

19 Marmara lletsim Gazetecilik",Yeni Tiirkiye Medya Ozel Sayrsr I' Yrl 2' SaYr tt {eytut-fkim 1996)' '."'*",,,9,'tl,;1ruru;ru:i,:T,ii'JflfJil"+Yi:t#!'f i tl{llttff##?i* ". ir"tieim Fakiiltesi Dergisi' Savr 4 ""r"r,,^"*,,1,t?nl';t. Basrn Rehberi, v'b'' istanbul' 1995' * * *. dord uncukuv v e tm ed Y a'com i iuitii igsu mrihli Mevdan Gazetesi.. +.;i',t-'iil;ii;{irgn:wi*,tf.",ki1,f,;fi1: Ekim 1996)' o,k^{ili,tli;';,4;?&,11';iii;,_"r!,l j"r'n:i"t::'"o^' qor rs""','irn i ^. f f ni i t )tno ta;i hl i H iirrivet Gry*lti; L:i'rJi;ffi ol:u#"f i:f i{,:ti;,,it1ff 5:,l:ilF;fr '" rri.r. ilili'i'i"x""biffi ;;vsfl 60 i rl r' G a ze tec i Ie r cem i veti 309

TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti http://www.tgc.org.tr/bildirge.html

TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti http://www.tgc.org.tr/bildirge.html TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti http://www.tgc.org.tr/bildirge.html GİRİŞ: Aşağıda tanımı yapıldığı üzere her gazeteci ve basın - yayın organı, gazetecinin

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti

I Hayailn ilk qeyregi t}iodtilti egirinl procramlarr, Arr MoDulrrni vn ruonur iqrnixle ni A. svririx rincnsi rcirina procramr. TfriTiM ALANLARI : 1. Evlilikte iletipim ve Yagam Becerileri Modtilti 2. Aile Hukuku Modiilii 3. Evlilik ve

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

2ft':>3L4. .:.'..,.:.:::..ffffi$ffi. EK : Ilgi Yazr Fotokopisi (5 Sayfa). 20-wtutt

2ft':>3L4. .:.'..,.:.:::..ffffi$ffi. EK : Ilgi Yazr Fotokopisi (5 Sayfa). 20-wtutt Sayr Konu T.C. SULEYMAN DEMiREL tinh'ersttesi REKToRL0GU Genel Sekreterlik :70038785-010.99- : Kripteks Yangma Programr, 2ft':>3L4 20-wtutt.:.'..,.:.:::..ffffi$ffi...KOORDINAToRLUGLINE...BA$HEKiMLiGiNE

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna ABGUIIIDNTUIII AYLIK HUKUI( DERGiSi OCAK-$UBAT-MART LeeT YIL: 7 SAYI: 51 ISSN 1017 625X iqinnnxinnn Milletlerarasr, Andlagmalarr,n lgr,fir.nda Ahr.ska (Mesket) Tiirkleri'nin Hukuki Statiisil ue Tilrkiye

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug AYDIN il,i rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi ONAY SAYFASI HAZIRLAYAN MAKAM ADI - SOYADT UNvaNr ivtze rnnin Il Afet ve Acil Durum MiidtirliiEii Recep CO$KUN

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

ffi rtinrivr cazereciun crruivrri . ' "3 ft- sedat simnvi ristiu-rni Tiirkiye G ler Cemiyeti Genel Sekreteri Ek: - Ydnetmelik.

ffi rtinrivr cazereciun crruivrri . ' 3 ft- sedat simnvi ristiu-rni Tiirkiye G ler Cemiyeti Genel Sekreteri Ek: - Ydnetmelik. ffi rtinrivr cazereciun crruivrri sedat simnvi ristiu-rni Hacettepe Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisti Miidiirliigi 10.06.2013 SS0:013149-37 Ttirkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Odtilleri, bu

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö ü ü üü ö ü ü üü Ö

ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö ü ü üü ö ü ü üü Ö ü ü ü üü İ Ç İ ü ü üü İ ü ü üü ü ü ü üü ü Ç ö ü ö İ İ ü ü ü İ İ İ ü ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi

rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi T.C. KUTAHYA BELEDiYEsi rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi nininci n6lurvr Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Kiilttir ve Sosyal igler yetki, sorumluluklarr

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. Ahmet $AIIINKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi Iletiqim Faktiltesi

Yrd. Dog. Dr. Ahmet $AIIINKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi Iletiqim Faktiltesi Mamura letisim Dersisi, Sav:9, Ocak 1995 Marnnra Joumal of Commuiications, Number:9, January 1995 FM RADYO STtJDYO V YAYN HiZMTLRi Yrd. Dog. Dr. Ahmet $ANKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi letiqim Faktiltesi Konvansyonel

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

fta*u Tiirkiye Barotar Birli0i Ba$kanttIr EfE Wtl- sayr 2glyl 1.3 t2 Ankara,2l/06/2012 BARO BA$KANLIGI DUYURU NO:2012l37 ' l/tiirkiye Eki:4 suyfa

fta*u Tiirkiye Barotar Birli0i Ba$kanttIr EfE Wtl- sayr 2glyl 1.3 t2 Ankara,2l/06/2012 BARO BA$KANLIGI DUYURU NO:2012l37 ' l/tiirkiye Eki:4 suyfa EfE Tiirkiye Barotar Birli0i Ba$kanttIr Ankara,2l/06/2012 BARO BA$KANLIGI Wtl- DUYURU NO:2012l37 Tiirkiye iq Bankasr Genel Miidituliigii'nden alman 13.06.2012 giinli.i 17594 sayrh yazr ve eki Adalet Bakanh[r

Detaylı

E.93 : : l-- or : : rl \,^ tr^hd : : -Estr5!! U"q6; : : k,, - B< : : J z a Hr] : : za : : E\.]L S: :

E.93 : : l-- or : : rl \,^ tr^hd : : -Estr5!! Uq6; : : k,, - B< : : J z a Hr] : : za : : E\.]L S: : 9.1 "[*E EE eg;: EE EIH H; FI{ B IEI ; EF: I o Htl N- E' sh H {r E 6t E *c E [[ A f,e t ne 5 Efr d* o h c Fl F= ;:E 'H' *R F 6 E E9 P. i., i45 5 N E.93 : : l-- or : : rl \,^ tr^hd : : -Estr5!! U"q6; :

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

Biiliimii )Erenci No Adr Soyadr Intibak YaprldrEr SrnrflYarryil. FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi. TOPLANTI TARiHi : TOPLANTI NO : 35

Biiliimii )Erenci No Adr Soyadr Intibak YaprldrEr SrnrflYarryil. FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi. TOPLANTI TARiHi : TOPLANTI NO : 35 GAZi Univrnsirrsi Edebiyat X'akiiltesi Dekanl{t FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi TOPLANTI TARiHi TOPLANTI NO : 35 KARAR NO z 07 2014 DGS sonucunda Faktiltemiz bdltimlerine kesin kayrt yaptrran Olrencilerin

Detaylı

nsclni Ucnnr ra,nirnsi

nsclni Ucnnr ra,nirnsi ESKi$EHiR BAROSU TAvsiYE NiTEr,iciNoB AVUKATLIK nsclni Ucnnr ra,nirnsi (01.01.2017-1.12.2017) ESKi$ErriR BAROSU 01.01.20 17 - r.12.2017 DONEMi AwKAT-tutrvnrril ARASINDATi mvsivn nnir,nx EN Az AvuKATLrr

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 111 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 İNG-101 / RUS-101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 RTS - 103 Temel

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı