2012 YILLIK RAPOR ANNUAL REPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILLIK RAPOR www.tedas.gov.tr ANNUAL REPORT"

Transkript

1 ANNUAL REPORT

2

3 TÜRK YE ELEKTR K DA ITIM A.. GENEL MÜDÜRLÜ Ü TURKISH ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. GENERAL DIRECTORATE nönü Bulvar No: Bahçelievler/ANKARA Tel: Faks:

4 3

5 4

6 çindekiler / Contents SUNU / INTRODUCTION... 6 YÖNET M KURULU / BOARD OF DIRECTORS...8 YÖNET C LER M Z / EXECUTIVE MANAGERS...9 KURULU UMUZ / ORGANIZATION...11 ORGAN ZASYON EMASI (Merkez) / ORGANIZATION CHART (General Directorate)...13 YILIN ÖZET / SUMMARY OF THE YEAR YILI B LG LER / YEAR 2012 DATA...29 ELEKTR K TÜKET M / ELECTRICITY CONSUMPTION...30 GEL R-G DER TABLOSU / INCOME STATEMENT...38 TAR FE KATEGOR LER / TARIFF CATEGORIES...40 YATIRIMLAR / INVESTMENTS PERSONEL / PERSONNEL E T M / TRAINING ÇEVRE DOSTU DA ITIM MERKEZLER M Z / ENVIRONMENT-FRIENDLY DISTRIBUTION SUBSTATIONS

7 Sunu / Introduc on Elektrik Piyasas Kanunu çerçevesinde ve Özelle rme Yüksek Kurulu nun 02/04/2004 tarih ve 2004/22 say l karar do rultusunda, elektrik da m ve perakende sa sektörlerinin serbestle rilmesi amac yla, elektrik da m özelle rmelerine planland ekilde devam edilmektedir. stanbul Anadolu Yakas Elektrik Da m A.. ve Toroslar Elektrik Da m A.. hisselerinin özel sektöre devir çal malar sürdürülmü ancak, teklif sahiplerinin ihale artnamesi yükümlülüklerini yerine ge rmemeleri nedeniyle ihaleler iptal edilmi r. Within the framework of Electricity Market Law and in accordance with the Privatization High Council decree no. 2004/22, dated 02/04/2004, the works for electricity distribution privatizations have been continued as planned, for the purpose of liberalizing the sectors of electricity distribution and retail. The works for the transfer of operation rights of stanbul Anatolian Side Electricity Distribution Co. and Toroslar Electricity Distribution Co. have been continued. Since the bidders had failed to assume their obligations of tender specifications, the privatization tenders for those distribution companies were annulled. 6

8 Akdeniz Elektrik Da m A.., Bo aziçi Elektrik Da m A.. ve Gediz Elektrik Da m A.. hisseleri ile ilgili olarak yeniden ihaleye ç k lm ve bu da m irketlerinin özelle rme ihaleleri sonuçland r lm r. Vangölü Elektrik Da m A.. ve Dicle Elektrik Da m A.. özelle rme ihaleleri 28/09/2012 tarih ve 2012/138 say l Özelle rme Yüksek Kurulu karar ile iptal edilmi r. stanbul Anadolu Yakas Elektrik Da m A.., Dicle Elektrik Da m A.., Toroslar Elektrik Da m A.. ve Vangölü Elektrik Da m A.. hisselerinin özelle rme ihaleleri 18/12/2012 tarihinden i baren yay mlanan ilanlarla yeniden ba la lm r. Bu raporda özet olarak yer verilen TEDA n 2012 y l faaliyetlerinin gerçekle rilmesinde katk lar ndan dolay tüm personelimize takdirlerimi ve te ekkürlerimi sunar m. Regarding the shares of Akdeniz Electricity Distribution Co., Bo aziçi Electricity Distribution Co. and Gediz Electricity Distribution Co., the tenders made again. Tenders for the privatization of those distribution companies were finalized. The privatization tenders for Vangölü Electricity Distribution Co. and Dicle Electricity Distribution Co. were annulled by the Privatization High Council decree no.2012/138, dated 28/09/2012. Tenders for privatization of shares of stanbul Anatolian Side Electricity Distribution Co., Dicle Electricity Distribution Co., Toroslar Electricity Distribution Co. and Vangölü Electricity Distribution Co. have been restarted by official announcements, beginning from 18/12/2012. I would like to express my appreciation and thanks to all our personnel for their contributions to perform TEDA s 2012 activities summarized in this report. Ha im KEKL K Yöne m Kurulu Ba kan Genel Müdür Chairman of the Board of Directors General Manager 7

9 Yöne m Kurulu / Board Of Directors Ha im KEKL K Yöne m Kurulu Ba kan Genel Müdür Chairman of the Board of Directors General Manager Hasan AH N Yöne m Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors Dr. Fa h HASDEM R Yöne m Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors Mustafa TA DEM R Yöne m Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors sa ALTINTA Yöne m Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors Nülüfer YÜCEL Yöne m Kurulu Üyesi Member of the Board of Directors 8

10 Yöne cilerimiz / Execu ve Managers Ha im KEKL K Yöne m Kurulu Ba kan Genel Müdür Chairman of the Board of Directors General Manager E. Ya ar BOSTANCI Genel Müdür Yard mc s Deputy General Manager Mustafa TA DEM R Genel Müdür Yard mc s Deputy General Manager Mehmet Necat TÜR Genel Müdür Yard mc s Deputy General Manager Ömer Sami YAPICI Genel Müdür Yard mc s Deputy General Manager. Fa h GÖKKAYA Genel Müdür Yard mc s Deputy General Manager 9

11 Ahmet HAK O LU Yöne m Kurulu Büro Müdürü Manager Of The Board Of Secretarial O ce 8 Fad l FEDA AR-GE Planlama ve D li kiler D. B k. Head Of R&D, Plan. and Foreign A airs D. 2 Salih GÖKÇEO LU Özel Kalem Müdürü Private O ce Manager 9 Mesut KARAOSMANO LU Te i Kurulu Ba kan Head Of The Board Of Inspectors 3 ihar BAYRAKTARO LU Bas n ve Protokol Mü aviri Head Of Press and Protocol Sec on 10 Ziya CAN Elektrik Piyasas zleme ve De. D. B k. Head Of Electr. Market Monitor. & Assess. D. 4 Sabri M EK Mali ler ve Finans Yöne mi D. B k. Head Of Financial A airs Department 11 rfan DO AN Performans Yöne mi Daire Ba kan Head Of Performance Management Dept. 5 lhan DEM RTA Hukuk Mü aviri Head Of Legal A airs 12 Ahmet ÖZÇEL K Bilgi lem Daire Ba kan Head Of Data Processing Department 6 Mehmet ÖZTÜRK Personel Daire Ba kan Head Of Personnel A airs Department 13 Levent BOZDEM R Halkla li kiler Mü aviri Head Of Public Rela ons Sec on 7 Nevzat KOÇ Proje ve Tesis Daire Ba kan Head Of Design and Construc on Dept. 14 Salim KILAVUZ Malzeme Yöne mi ve Sa nalma D. B k. Head Of Material Management Dept. 10

12 Kurulu umuz / Organiza on TEDA 1994 y l nda tüzel ki ili e kavu mas n takiben Devle n genel ekonomi poli kas na uygun olarak elektri in da m ve care ni yapma görevini verimlilik ve karl l k ilkeleri do rultusunda yerine ge rmek üzere çal malar na ba lam r. TEDA, 14 üniteden olu an merkez te kila ve 8 adet ba l Elektrik Da m irke ni kapsayan bir organizasyon yap s içerisinde 946 s merkezde olmak üzere toplam personel ile hizmet vermektedir. TEDA, elektrik enerjisinin ülke kalk nmas ndaki tar lmaz öneminin idraki ile çal malar n sürdürmekte olup, elektrik da m nda büyük kentlerden en küçük yerle im birimlerine kadar kaliteli, güvenilir ve kesin siz elektrik hizme sunulmas n ilke edinmi r. TEDA has started to operate o cially in 1994 with the aim of reaching maximum produc vity and pro tability in its services which mainly cover distribu on and trade of electricity in conformity with the general energy and economic policies of the State. TEDA operates through a central headquarters having 14 units, and 8 a liated Electricity Distribu on Com panies, with a sta of 10,596 in total, 946 of which are employed at the Head O ce. TEDA, as a State Enterprise, is conscious of the indisputable importance of electrical energy on the country development. In this sense, it con nues to supply good quality and reliable electrical energy to the customers from large ci es to small residen al areas. 11

13 adet da m trafosundan olu an MVA kurulu gücümüzle sorumluluk alan m z dahilindeki 29 il, 324 ilçe, belde/köy ve hizmet alan m zda kalan köy ba l lar nda km orta gerilim da m ha ve km alçak gerilim da m ha ebekesinin i letme ve bak m hizmetleri de dahil olmak üzere 16,6 Milyon dolay ndaki abonelerimizin ih yaçlar n n aksa lmadan yürütülmesi, görevlerimiz içerisinde yer almaktad r. Bu hizmetler Ya r m Programlar dahilinde gerçekle rilmekte olup, y l sonu i bariyle Türkiye genelinde ehir ebekeleri, köy ebekeleri, k rsal da m tesisleri ve di er alanlarda adet ya r m projesi gerçekle rilmi r y l Ya r m Program ödene imiz 750,0 Milyon TL, buna kar l k kesin harcama miktar ise %94,2 lik bir oranla 706,7 Milyon TL olarak gerçekle mi r. irke miz için öngörülen ya r mlar toplam Kamu ya r mlar içerisinde %1,3 lük, toplam enerji sektörü ya r mlar içerisinde ise 13,4 lük bir paya sahip r. Du es of TEDA include con nuous electrical energy supply to its about 16.6 Million customers in 29 ci es, 324 administra ve districts, 12,764 towns/villages and smaller se lements, opera on and maintenance services of distribu on networks comprising 75,526 distribu- on transformers with 35,841 MVA installed capacity, 138,638 kms of medium voltage and 201,851 kms of low voltage distribu on lines. TEDA has put into service 1,368 investment projects of urban networks, rural networks, rural distribu on facili- es and the others throughout Turkey by the end of the year. TEDA s investment program alloca on was Million TL and actual expenditure was Million TL with 94.2% realiza on rate. TEDA s share was 1.3% of the total public investments and 13.4% of the total energy sector investments in

14 Organizasyon emas (Merkez) 13

15 14 Organiza on Chart (General Directorate)

16 Y l n Öze / Summary Of The Year KAYIP-KAÇAKLARIN AZALTILMASI VE TAHS LATIN ARTIRILMASI ebeke kayb ile kaçak elektrik kullan m n n asgari seviyelere çekilmesi ve alacaklar m z n tahsil edilebilmesi yönünde yap lan çal malara kararl bir ekilde devam edilmektedir. Elektrik da m irketleri bünyesinde Düzenleyici Kurum ve Mü teri li kileri Müdürlükleri mevcu ur. irketler bünyesinde mobil ekipler olu turularak kaçak elektrik kullan m n n önlenmesi için çal malara h z verilmi r. K rsal kesimde endeks okuma ve enerji bedellerinin tahsila nda köy muhtarl klar ve belediyelerden yararlan lmas çal malar na devam edilmi r. REDUCTION OF LOSSES AND ILLEGAL CONSUMPTIONS TEDA is determined to con nue the works for minimizing network losses and illegal consump on and collec ng the customer arrears. Regulatory Body and Customer Rela ons Directorates are exist within electricity distribu on companies. Mobile teams have been formed within the distribu on companies and the works have been accelerated to prevent the use of illegal electricity. The works to u lize the village administra ons and municipali es in meter reading and revenue collec on have con nued. 15

17 Yap lan çal malar sonucunda; -Kaçak-Takip ekiplerince 2012 y l nda toplam adet abone taranm olup abonenin kaçak elektrik kulland tespit edilmi r. Bu abonelere tahakkuk e rilen 237,8 Milyon TL nin 34,6 Milyon TL si y l içerisinde tahsil edilmi r. Y l içerisinde kaçak elektrik kulland tespit edilen abone savc l a sevk edilmi r y l nda ebeke kayb ve kaçak kullan m oran %25,7 olarak gerçekle mi r. As a result of the works men oned above; -By the mobile teams, 3,971,244 subscribers were inspected in 2012 and 115,437 of them were found to be illegal consumers. The total arrears of these consumers was Million TL of which 34.6 Million TL could be collected. 43,412 customers were subjected to li ga on within the year for illegal electricity usage. -Distribu on network loss and illegal consump on gure was realized as 25.7% for the year YILINDA AYLAR T BAR YLE TAHAKKUK VE TAHS LAT BILLING AND COLLECTION BY MONTHS IN

18 B LG S STEMLER adresindeki TEDA web sitemiz, 2012 y l nda Sharepoint 2010 pla ormu kullan larak yeni bir tasar mla yaz l m geli rilerek ve yeni web sitesi yay na al nm r. Kurumsal ile im ve bilgi pla ormunun günümüz teknolojisine uygun bir yap da olu turulmas amac yla Sharepoint Portal çal malar na ba lanm r. Genel Müdürlü ümüz merkez birimleri, ba l da m irketleri ve özelle rilen elektrik da m irketleri tara ndan kullan lmakta olan abone otomasyonu yaz l m Abone.Net, kurumsal kaynak planlama yaz l m BYS, hukuk ve icra takip yaz l m Hukuk.Net, ya r m takip program ve araç takip programlar nda, elektrik da m irketlerinden ve merkez birimlerimizden gelen istekler kar lanm ve mevzuat de i ikliklerinden do an düzeltmeler yap lm r. Kullan c lardan gelen istek, öneri ve hata bildirimleri giderilmi r. Abone.Net yaz l m, TEDA Genel Müdürlü ü ne ba l Elektrik Da m irketlerinde tesisat proje, abonelik, tahakkuk, tahsilat, taksitlendirme, k smi ödeme, kaçak, online banka tahsila, sayaç, enerji kesme/ açma, endeksör entegrasyonu, ebeke i lemleri ile birlikte ilgili birimlerin veri taban nda bulunan her türlü bilgiden faydalanabilmeleri için bir karar destek sistemini de içeren web tabanl, çok katmanl, merkezi veritaban kullan larak geli rilmi r. Sistem kullan m bedeli kar l nda, Abone.Net yaz l m n kendi birimlerinde kullanmak isteyen elektrik da m irketleri için, gerekli veri ayr rma hizmetleri ile sistem kurulumu ve kon gürasyonu hizmetleri verilmi r. Sistemi daha önceden bu ekilde kullanan da m irketleri için versiyon takipleri yap larak, gerekli deployment paketleri haz rlanm ve güncelleme i lemleri yap lm r. Ayr ca talep edilen update, liste ve icmaller haz rlanm r. Temsilciliklerimizin donan m ih yaçlar kar lanm, kablolama ve ile im altyap s için gerekli teknik artlar belirlenmi, Bilgi lem Merkezimiz ile ba lan lar sa lanm r. INFORMATION SYSTEMS For TEDA web site, the so ware was improved by using Sharepoint 2010 pla orm in 2012 by a new design and the new web site has been launched. In order to create the corporate communica ons and informa on pla orm with a suitable structure of today s technology, the works for Sharepoint pla orm have been commenced. The requirements of the distribu on companies and central units have been met and necessary amendments arising from changes in regula ons have been made in subscriber automa on so ware- Abone.Net, corporate resource planning so ware- IMS, law and enforcement proceeding so ware- Hukuk.Net, investment tracking so ware and vehicle tracking so ware, which are being used in central units of General Directorate, a liated distribu on companies and priva zed distribu on companies. Requests, sugges ons and fault informa on coming from users have been solved. Abone.Net so ware has been developed in order to improve the processes of subscrip ons, billing and collec ons, payment in installments, par al payment, illegal consump on control, connec on/ disconnec on, consolida on and provision of the necessary informa on to related units at TEDA headquarters and Electricity Distribu on Companies. Abone.Net is a web-based, centralized and mul layered so ware. As for system usage cost, the required data parsing services and system set up & con gura on services were provided for private electricity distribu on companies, who wanted to use Abone.Net so ware in their units. For the distribu on companies who have used the so ware in this way, version of the proceedings, necessary deployment packages and update opera ons have been made. Furthermore, the requested updates, lists and abstracts are prepared. The hardware requirements of TEDA s representa ve o ces have been met, necessary technical requirements for cabling and communica ons infrastructure have been determined and the connec ons with TEDA s Informa on Processing Centre have been procured. 17

19 TS Standard n kar layacak ekilde kurumsal Elektronik Belge Yöne mi Sistemi ve e-imza entegrasyonu i i projelendirilerek ihale edilmi, sözle meye ba lanm ve geli rme çal malar na ba lanm r. Otoma k Sayaç Okuma Sistemi, piyasada faaliyet gösteren farkl marka sayaç ve haberle me ünitelerinin tek merkezde tek yaz l mla çal mas sa lanacak ekilde projelendirilerek ihale edilmi, sözle meye ba lanm ve geli rme çal malar na ba lanm r. To meet the TS Standard, the project for corporate electronic document management system and e-signature integra on was prepared, tender was made, contract was made and developing works commenced. To provide opera ng di erent brand meters and communica on units with only one so ware in one center, the project for Automa c Meter Reading System was prepared, tender was made, contract was made and developing works commenced. ÖZELLE T RME Türkiye elektrik da m sisteminde serbest piyasa düzenine geçi çal malar çerçevesinde, da m bölgeleri baz al narak Kamu mülkiye ndeki elektrik i letmelerinin yeniden yap land r lmas sure yle elektrik da m ve perakende sa hizmetlerinin özelle rilmesine karar verilmi ve TEDA 02/04/2004 tarih ve 2004/22 say l Özelle rme Yüksek Kurulu karar ile özelle rme kapsam ve program na al nm r. Bu kapsamda da m bölgeleri yeniden belirlenmi ve Türkiye 21 da m bölgesine ayr lm olup TEDA a ba l 20 elektrik da m irke kurulmu ve 01/03/2005 tarihi i bariyle faaliyetlerine ba lam lard r. Menderes Elektrik Da m A.. nin i letme haklar 91/2325 say l Bakanlar Kurulu karar gere i, 15 A ustos 2008 tarihinde Aydem Elektrik Da m A.. ye devredilmi r. Ba kent Elektrik Da m A.. 28 Ocak 2009 tarihinde, Sakarya Elektrik Da m A.. 11 ubat 2009 tarihinde ve Meram Elektrik Da m A.. 30 Ekim 2009 tarihinde Özelle rme daresi Ba kanl tara ndan hisse sa sözle mesi imzalanarak özelle rilmi r. PRIVATIZATION In accordance with the Priva za on High Council decree no 2004/22, dated April 02, 2004, the stateowned electricity distribu on and retail ac vi es are to be priva zed, a er the restructuring of distribu on regions within the framework of the sector liberaliza on. Consequently, TEDA has been transferred into a priva za on program. Within the scope of this program, the distribu on regions were re-de ned dividing Turkey into 21 regions and establishing 20 Electricity Distribu on Companies that started to operate on 01/03/2005. The opera on rights of Menderes Electricity Distribu on Co. were transferred to Aydem Electricity Distribu on Co. on 15 August 2008, by the Board of Ministers decree no.91/2325. Ba kent Electricity Distribu on Co. was priva zed on 28 January 2009, Sakarya Electricity Distribu on Co. was priva zed on 11 February 2009 and Meram Electricity Distribu on Co. was priva zed on 30 October 2009, by Priva za on Administra on through a block sale of shares. 18

20 Osmangazi Elektrik Da m A.. 31 May s 2010 tarihinde, Uluda Elektrik Da m A.. ve Çaml bel Elektrik Da m A.. 31 A ustos 2010 tarihinde, Çoruh Elektrik Da m A.. 30 Eylül 2010 tarihinde, Ye il rmak Elektrik Da m A.. 29 Aral k 2010 tarihinde ve F rat Elektrik Da m A.. 31 Aral k 2010 tarihinde hisse sa sözle mesi imzalanarak özelle rilmi r. Göksu Elektrik Da m A.. nin letme Hakk Devir Sözle mesi 11 Kas m 2010 tarihinde tadil edilerek 31 Aral k 2010 tarihinde Akeda a ili devir i lemi gerçekle rilmi r. Osmangazi Electricity Distribu on Co. was priva zed on 31 May 2010, Uluda Electricity Distribu on Co. and Çaml bel Electricity Distribu on Co. were priva zed on 31 August 2010, Çoruh Electricity Distribu on Co. was priva zed on 30 September 2010, Ye il rmak Electricity Distribu on Co. was priva zed on 29 December 2010 and F rat Electricity Distribu on Co. was priva zed on 31 December 2010 through a block sale of shares. The Opera on Rights Transfer Contract of Göksu Electricity Distribu on Co. was modi ed on 11 November 2010 and it was transferred to Akeda as de facto on 31 December

21 Aras Elektrik Da m A.. nin özelle rme ihalesi ile ilgili olarak Dan tay tara ndan 08/11/2010 tarihinde iptal karar al nm olup, Özelle rme daresi Ba kanl tara ndan temyize ba vurulmu tur. Trakya Elektrik Da m A.. 30 Aral k 2011 tarihinde Özelle rme daresi Ba kanl tara ndan hisse sa sözle mesi imzalanarak i letme hakk devir i lemi gerçekle rilmi r. Akdeniz Elektrik Da m A.., Bo aziçi Elektrik Da m A.., Gediz Elektrik Da m A.., stanbul Anadolu Yakas Elektrik Da m A.. ve Toroslar Elektrik Da m A.. hisselerinin özel sektöre devir çal malar sürdürülmü ancak teklif sahiplerinin ihale artnamesi yükümlülüklerini yerine ge rmemeleri nedeniyle ihaleler iptal edilmi r. Akdeniz Elektrik Da m A.., Bo aziçi Elektrik Da m A.. ve Gediz Elektrik Da m A.. hisseleri ile ilgili olarak 07/08/2012 tarihinde yeniden ihaleye ç k lm, Akdeniz Elektrik Da m A.. ihalesi 12/11/2012 tarihinde, Bo aziçi Elektrik Da m A.. ihalesi 14/12/2012 tarihinde, Gediz Elektrik Da m A.. ihalesi ise 19/12/2012 tarihinde sonuçland r lm r. Vangölü Elektrik Da m A.. ve Dicle Elektrik Da m A.. özelle rme ihaleleri 28/09/2012 tarih ve 2012/138 say l Özelle rme Yüksek Kurulu karar ile iptal edilmi r. stanbul Anadolu Yakas Elektrik Da m A.., Dicle Elektrik Da m A.., Toroslar Elektrik Da m A.. ve Vangölü Elektrik Da m A.. hisselerinin özelle rme ihaleleri 18/12/2012 tarihinden i baren yay mlanan ilanlarla yeniden ba la lm r y l sonu i bariyle, ba l elektrik da m irketlerimiz ve kapsad klar iller a a da s ralanm r: Tender Commission decision on the priva za on process of Aras Electricity Distribu on Co. was annulled by the Council of State on 08/11/2010. It was applied for an appeal by Priva za on Administra on. The opera on rights of Trakya Electricity Distribu on Co. were transferred on 30 December 2011 by Priva za on Administra on through a share sale agreement. The works for the transfer of opera on rights of Akdeniz Electricity Distribu on Co., Bo aziçi Electricity Distribu on Co., Gediz Electricity Distribu on Co., stanbul Anatolian Side Electricity Distribu on Co. and Toroslar Electricity Distribu on Co. have been con nued. Since the bidders had failed to assume their obliga ons of tender speci ca ons, the priva za on tenders for those distribu on companies were annulled. Regarding the shares of Akdeniz Electricity Distribu on Co., Bo aziçi Electricity Distribu on Co. and Gediz Electricity Distribu on Co., the tenders made again on 07/08/2012. Tenders for the priva za on of Akdeniz Electricity Distribu on Co. was nalized on 12/11/2012, Bo aziçi Electricity Distribu on Co. was nalized on 14/12/2012 and Gediz Electricity Distribu on Co. was nalized on 19/12/2012. The priva za on tenders for Vangölü Electricity Distribu on Co. and Dicle Electricity Distribu on Co. were annulled by the Priva za on High Council decree no.2012/138, dated 28/09/2012. Tenders for priva za on of shares of stanbul Anatolian Side Electricity Distribu on Co., Dicle Electricity Distribu on Co., Toroslar Electricity Distribu on Co. and Vangölü Electricity Distribu on Co. have been restarted by o cial announcements, published beginning from 18/12/2012. By the end of 2012, TEDA s electricity distribu on companies and the provinces they cover are as shown below: 20

22 Dicle Elektrik Da m A.. Diyarbak r, Mardin, Siirt, anl urfa, Batman, rnak Dicle Electricity Distribu on Co. Diyarbak r, Mardin, Siirt, anl urfa, Batman, rnak Vangölü Elektrik Da m A.. Bitlis, Hakkari, Mu, Van Vangölü Electricity Distribu on Co. Bitlis, Hakkari, Mu, Van Aras Elektrik Da m A.. A r, Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, I d r Aras Electricity Distribu on Co. A r, Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, I d r Toroslar Elektrik Da m A.. Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis, Osmaniye Toroslar Electricity Distribu on Co. Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis, Osmaniye Akdeniz Elektrik Da m A.. Antalya, Burdur, Isparta Akdeniz Electricity Distribu on Co. Antalya, Burdur, Isparta Gediz Elektrik Da m A.. zmir, Manisa Gediz Electricity Distribu on Co. zmir, Manisa stanbul Anadolu Y. Elektrik Da m A.. stanbul ili Anadolu Yakas stanbul Anatolian Side Electricity D. Co. stanbul (Anatolian Side) Bo aziçi Elektrik Da m A.. stanbul ili Avrupa Yakas Bo aziçi Electricity Distribu on Co. stanbul (European Side) 21

23 Elektrik Da m Bölgeleri / Electricity Distrubu on Regions 1. Dicle E. Dağıtım A.Ş. / Dicle Elec. Distr. Co. (Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak) 2. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. / Vangölü Electricity Distribution Co. (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) 3. Aras E. Dağıtım A.Ş. / Aras E. Distr. Co. (Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır) 4. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. / Çoruh E. Distribution Co. (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon) 5. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. / Fırat Electricity Distribution Co. (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) 6. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. / Çamlıbel Electricity Distribution Co. (Sivas, Tokat, Yozgat) 7. Toroslar E. Dağıtım A.Ş. / Toroslar E. Distr. Co. (Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis, Osmaniye) 8. Meram E. Dağıtım A.Ş. / Meram E. Distr. Co. (Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman) 9. Başkent E.D.A.Ş. / Başkent E.D.Co. (Ankara,Çankırı,Kastamonu,Zonguldak,Kırıkkale,Bartın,Karabük) 10. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. / Akdeniz Electricity Distribution Co. (Antalya, Burdur, Isparta) 11. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. / Gediz Electricity Distribution Co. (İzmir, Manisa) 12. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. / Uludağ Electricity Distribution Co. (Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova) 13. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. / Trakya Electricity Distribution Co. (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) 14. İstanbul Anad.Y. E.Dağ. A.Ş. / İstanbul Anatolian Side E.D.Co. (İstanbul ili Anad.Yakası / İstanbul Anatolian Side) 15. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. / Sakarya Electricity Distribution Co. (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce) 16. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. / Osmangazi E. Distr. Co. (Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak) 17. Boğaziçi Elektrik Dağ. A.Ş. / Boğaziçi Elec. Distribution Co. (İstanbul ili Avrupa Yakası / İstanbul European Side) 18. Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. / Kayseri and Its Vicinity Electricity Turkish Inc. Co. (Kayseri) 19. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. / Aydem Electricity Distribution Co. (Aydın, Denizli, Muğla) 20. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. / Akedaş Electricity Distribution Co. (Adıyaman, Kahramanmaraş) 21. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. / Yeşilırmak Electricity Distribution Co. (Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop) 22

24 BAKIM ONARIM LER H ZMET ALIMI 2012 y l nda ülke genelinde mücbir sebepler dolay s yla da m ebekemizde küçük boyutlu ar zalar meydana gelmi r. Meydana gelen ar zalara i letmelerimizce ar zan n durumuna göre gerekli müdahaleler h zla yap lm r. Bu çerçevede al nan önlemler; ar zal k s m ayr r larak abonelere ring sistemlerden besleme yap lmas, mevcut ebekeden besleme yap lam yorsa mobil jeneratörlerin kullan lmas veya beton muhafazal trafo merkezleri, modüler hücre gibi kolay ve çabuk tesis edilebilir malzemeler kullan larak tekrar besleme yap lmas, bu sa lanam yorsa geçici besleme yap lmas, gerekiyorsa yak n illerden personel takviyesi eklinde olmu tur. PROCUREMENT OF REPAIR AND MAINTENANCE SERVICES Small scale faults occurred in na onwide in our distribu on system due to force majeur in Our operators responded readily to these faults as necessary. The involved measures comprise: The feeding of the faulty part from the ring system a er its isola on; failing this, u lizing mobile generators or easily and rapidly installable hardware like concrete enclosure transformers or modular cells; failing this, provide temporary supply and sta support from neighboring regions. 23

25 Abonelerimize sürekli, kesin siz ve kaliteli enerji temini amac yla, irke miz bünyesindeki eleman say s n n yeterli olmad yerlerde elektrik da m tesislerinin bak m-onar m, ar za onar m i leri, da m merkezleri i letmesi ve trafo tamiri d ar dan hizmet al m yoluyla yap r lmaktad r. Elektrik da m ebekesinde irket imkanlar ile yap lacak olan bak m onar mlar bir program çerçevesinde yap lmakta, d ar dan hizmet al m yoluyla yap lmas gereken bak m onar m i leri ise i letme birimleri tara ndan, ayr lan ödenekler de göz önüne al narak öncelik s ralamas na göre ihale edilmekte ve mevcut mevzuat, artname ve sözle me çerçevesinde yap r lmaktad r y l nda d ar dan hizmet al m yoluyla yap r lan bak m-onar m i leri için 497,6 Milyon TL, elektrik da m sistemi numaraland rmas için ise 6,1 Milyon TL harcama yap lm r. Baz illerde, a r ya nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan ne cesinde ve a r k artlar ndan dolay elektrik ebekelerinde büyük hasarlar meydana gelmi r. Bu illerde olu an hasarlar n giderilebilmesi ve ebekelerde yap lmas gereken bak m-onar m i leri için ek ödenek tahsisleri yap lm r. In order to supply con nuous, uninterrupted and good quality energy to subscribers, TEDA runs the maintenance, fault clearing, distribu on center opera on and transformer repair works through procurement of service where the number of TEDA personnel is inadequate. The repair and maintenance ac vi es to be carried out in the electricity distribu on network by the Company are performed according to a schedule. Those repair and maintenance ac vi es to be carried through procurement of services are tendered according to their priori es, taking into account the nancial alloca ons pursuant to exis ng legisla on, speci ca ons and contracts Million TL for repair and maintenance works and 6.1 Million TL for numbering of electricity distribu on network through procurement of service were spent in In some provinces, electricity networks have sustained heavy damages because of oods and landslides due to excessive rains and severe winter condi ons. Addi onal nancial alloca ons have been made to rec fy the damages in those provinces and to carry out the required repair and maintenance. MEVZUAT GERE YAPILAN BAZI ÇALI MALAR - irke mizin mevcut yönetmelik, yönerge, genelge ve di er mevzuatlar n n 4046 say l yasaya uyarlanmas, Özelle rme daresi Ba kanl n n çal malar na paralel olarak yürütülmü tür say l Kanun ve ikincil mevzua do rultusunda 2012 y l Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aral k perakende sa tarife dönemleri için Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.. ve Elektrik Üre m A.. den al nacak enerji miktarlar ile yatlar ve PMUM gerçekle melerini içeren Perakende Sa Fiya Teklif Formu tablolar n n, da m irketlerimizce EPDK ya gönderilmesi sa lanm r. SOME WORKS DONE IN ACCORDANCE WITH LEGISLATION -Adapta on of the exis ng regula ons, guidelines, circular orders and other secondary legisla on of TEDA to Law no.4046, have been carried in parallel with the works of the Priva za on Administra on. -In accordance with Electricity Market Law no and its secondary legisla on, Retail Sale Price Proposal Form tables, including energy amounts which will be purchased from Turkish Electricity Trade and Contract Co. and Electricity Genera on Co., their prices and Market Financial Se lement Center realiza ons for 2012 retail sale tari periods of January-March, April-June, July-September and October-December were sent to EMRA by TEDA s distribu on companies. 24

26 Bu çerçevede EPDK tara ndan; Ocak-Mart 2012 dönemi için tarifeler 28/12/2011 tarih, 3612 say l Kurul Karar ile, Nisan-Haziran 2012 dönemi için tarifeler 31/03/2012 tarih, 3759 say l Kurul Karar ile, Temmuz-Eylül 2012 dönemi için tarifeler 28/06/2012 tarih, 3904 say l Kurul Karar ile, Ekim-Aral k 2012 dönemi için tarifeler 30/09/2012 tarih, 4051 say l Kurul Karar ile, onaylanm r. -Perakende sa tarifelerinin belirlenmesi amac yla EPDK tara ndan talep edilen 2011 y l Ekim-Aral k, 2012 y l Ocak-Mart, Nisan-Haziran ve Temmuz-Eylül dönemlerine ait dört zamanl ili enerji bilançolar EPDK ya ve da m irketlerine gönderilmi r. In this context; With the approval of no. 3612, 28/12/2011 dated Board Decision of EMRA, tari s concerning January- March 2012 period, With the approval of no. 3759, 31/03/2012 dated Board Decision of EMRA, tari s concerning April- June 2012 period, With the approval of no. 3904, 28/06/2012 dated Board Decision of EMRA, tari s concerning July- September 2012 period, With the approval of no. 4051, 30/09/2012 dated Board Decision of EMRA, tari s concerning October- December 2012 period, were approved. -Four-cycle de facto energy balance sheets for the periods of October-December in 2011 and January- March, April-June, July-September in 2012, which were required by EMRA in order to determine the retail sale tari s, were sent to EMRA and distribu on companies. 25

27 -EPDK yaz lar çerçevesinde, 2011 y l gelir fark düzeltme bile enlerinin hesaplamas na ili kin olarak da m irketlerimizin 2011 y l gerçekle en da m, perakende sa hizme ile ile m bedeli gelirleri ve Türkiye Elektrik le m A.. ye ödenen ile m sistem kullan m fatura tutar bilgilerinin da m irketlerimizce EPDK ya gönderilmesi sa lanm r. -EPDK tara ndan 01/01/2013 tarihinden i baren uygulanmak üzere; 18/12/2012 tarih, 4181 say l Kurul Karar ile güvence bedelleri, 18/12/2012 tarih, 4182 say l Kurul Karar ile da m ba lan bedelleri, 18/12/2012 tarih, 4183 say l Kurul Karar ile kesmeba lama bedelleri, 18/12/2012 tarih, 4184 say l Kurul Karar ile sayaç sökme-takma bedelleri, 18/12/2012 tarih, 4193 say l Kurul Karar ile da m lisans sahibi tüzel ki iler ve görevli perakende sa irketlerinin tarife uygulamalar na ili kin usul ve esaslar, onaylanm r. Ayr ca, 01/01/2013 tarihinden i baren uygulanacak tarifelere ili kin 27/12/2012 tarih, 4214 say l Kurul Karar yay mlanm r. -Bölgelerde tedarikçisini de i rmek isteyen serbest tüke cilere, talep etmeleri halinde Elektrik Piyasas Serbest Tüke ci Yönetmeli i ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü yard m, bilgi ve hizmet verilmeye çal lmaktad r. Bu tüke cilere Elektrik Piyasas Serbest Tüke ci Yönetmeli i Geçici 4. maddesine göre i lem yap lm r. Bu maddede Elektrik Piyasas Kanununun Geçici 9. maddesinde belir len geçi dönemi süresince perakende sa lisans sahibi da m irketlerinden elektrik enerjisi tedarik etmekte olan tüke cilerin taleplerine ili kin -Within the framework of EMRA s o cial papers, revenues for distribu on, retail services and transmission costs of TEDA s distribu on companies for 2011 and transmission system usage billed cost for 2011 which was paid to Turkish Electricity Transmission Co. were sent to EMRA by TEDA s distribu on companies, for the computa on of the components of income di erence adjustment. -To be implemented by EMRA, beginning from 01/01/2013; With the approval of no. 4181, 18/12/2012 dated Board Decision of EMRA, deposit fees, With the approval of no. 4182, 18/12/2012 dated Board Decision of EMRA, distribu on connec on charges, With the approval of no. 4183, 18/12/2012 dated Board Decision of EMRA, disconnec on and reconnec on costs, With the approval of no. 4184, 18/12/2012 dated Board Decision of EMRA, Meter install/dismount fees, With the approval of no. 4193, 18/12/2012 dated Board Decision of EMRA, the procedures and principles concerning tari implementa on for distribu on licence holder legal en es and func onal retail sale companies, were approved. In addi on, the Board Decision decree no 4214, dated 27/12/2012, concerning the tari s to be applicable as of 01/01/2013 was published. -According to Electricity Market Eligible Consumer Regula on and legisla on concerned, any help, informa on and service are tried to be made available to the eligible consumers who wish to change their suppliers in the region, should they request so. The procedures for those consumers were carried out in accordance with 4th Provisional Ar cle of Electricity Market Eligible Consumer Regula on which is stated as: During the transi on period men oned in the 9th Provisional Ar cle of Electricity Market Law, supplier changes for demands of the consumers who 26

28 olarak yap lacak tedarikçi de i iklikleri, 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde uygulamaya girer denilmektedir y l sonu i bariyle, elektrik da m irke d nda bir ba ka tedarikçiden elektrik enerjisi temin eden da m sistemi kullan c s serbest tüke ci say s , elektrik tüke mleri ise ,7 GWh olarak gerçekle mi r. Da m irke baz nda ayr n l tablo a a da yer almaktad r: provides electricity from the distribu on companies holding a retail sale license, shall come into force on 1 January, 1 April, 1 July and 1 October. By the end of 2012, the total number of distribu on system user eligible customers who provided electrical energy from other suppliers other than distribu on company was 60,017 and their consump on was 12,842.7 GWh. The detailed table is as follows: Da m irketleri Tüke m Toplam Serbest Tüke ci Say s Distribu on Companies Consump on Amount MWh Number of Eligible Customers Dicle Vangölü Aras Toroslar Akdeniz Gediz Ayeda Bo aziçi TOPLAM / TOTAL Da m bölgelerindeki tedarikçi baz nda bütün üre m de erleri ve tedarikçilerine göre s n and r lm olarak serbest tüke cilerin ayl k bazdaki tüke m de erleri, elektronik ortamda ve ilgili mevzua n gerek rdi i forma a Piyasa Mali Uzla rma Merkezi Piyasa Yöne m Sistemi (PYS) yaz l m na elektrik da m irketlerince online olarak girilmektedir. -Da m bölgelerinde di er tedarikçilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden tüke cilere ait kay tlar tutulmakta olup, sayaç kay tlar ay sonunda saatlik olarak okunup elektronik ortamda Piyasa Mali Uzla rma Merkezi PYS sistemine elektrik da m irketlerince online olarak girilmektedir. -All genera on gures on supplier basis, monthly consump on gures of eligible consumers classi ed according to suppliers in the distribu on regions are entered online in electronic medium by the distribu on companies into Market Financial Se lement Center Market Management System (MMS) so ware in the format required under the legisla on. -Meter recordings of consumers who procure electric energy and/or capacity from other suppliers in the distribu on regions are recorded hourly and entered online in electronic medium by the distribu on companies into Market Financial Se lement Center MMS system at the end of the month. 27

29 -Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakk ndaki Yönetmeli in 11. maddesi uyar nca, TEDA a ba l 8 da m irke nin y llar için bölgesel talep tahmin sonuçlar n n haz rlanmas ve da m irketleri tara ndan EPDK ya gönderilmesi sa lanm r. Kurul tara ndan onaylanan talep tahmin sonuçlar ve veri se akabinde da m irketleri tara ndan Türkiye Elektrik le m Anonim irke ne gönderilmi r. -Elektrik da m irketlerimiz ile Elektrik Üre m A../por öy üre m gruplar aras nda imzalanan geçi dönemi sözle meleri kapsam nda, Elektrik Üre m A.. den ,7 GWh, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.. den ,3 GWh elektrik enerjisi tedariki gerçekle rilmi r. Geçi dönemi sözle meleri kapsam nda kar lanamayan ,4 GWh elektrik enerjisi ise Piyasa Mali Uzla rma Merkezi nden temin edilmi r. -Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzla rma Yönetmeli inin 15. maddesi ve geçici 8. maddesi uyar nca, 2012 y l nda Da m irketlerimizin kendi bünyelerinde yap klar ve yürü ükleri ihalelerde toplam ölçü noktas için uzaktan okuma sistemleri kurulmu ve ak f olarak çal maktad r y l nda, farkl marka ve modellerde 1 adet tek fazl ak f, 10 adet üç fazl ak f ve 4 adet üç fazl ak f-reak f (kombi) elektronik elektrik sayaçlar n, EPDK Sayaç Tebli ine ve irke mizce istenilen asgari artlara uygunlu u incelenerek irke miz abonelerine tak lmas na onay verilmi r. - irke miz orta gerilim ve alçak gerilim elektrik da m ebekelerinde kullan lacak elektrik malzemeleri ile ilgili teknolojik geli meler yak ndan takip edilerek, teknik artnamelerin haz rlanmas çal malar na devam edilmi r. -In accordance with 11th Ar cle of Regula on Concerning Electrical Energy Demand Forecasts, the results of the regional demand es ma on ac vi es of TEDA s 8 distribu on companies for period have been submi ed to EMRA by TEDA s distribu on companies. A er the Board approval, the results of the demand es ma on have been submi ed to Turkish Electricity Transmission Company by distribu on companies. -Electrical energy of 33,450.7 GWh from Electricity Genera on Co. and 43,583.3 GWh from Turkish Electricity Trade and Contract Co. were procured through transi on period contracts which were signed between TEDA s distribu on companies and Electricity Genera on Co./genera on groups. 13,954.4 GWh of electrical energy which could not provided through transi on period contracts, was procured from Market Financial Se lement Center. -In accordance with the 15th Ar cle and 8th Provisional Ar cle of Electricity Market Balancing and Se lement Regula on, remote reading systems were set up for 14,525 measuring points by TEDA s distribu on companies in 2012 and they work ac vely. -In 2012, 1 single phase ac ve, 10 three-phase ac ve and 4 three-phase ac ve-reac ve electronic electric power meters were examined for their compliance with EMRA s Communiqué Regarding the Meters and minimum characteris cs required by TEDA and were approved to be installed for our subscribers. -TEDA is following closely the technological developments concerning the materials and equipments to be used in medium and low voltage electricity distribu on networks and con nues to revise and prepare technical speci ca ons. 28

30 2012 Y l Bilgileri / Year 2012 Data TEDA DA ITIM RKETLER TEDA S DISTRIBUTION CO. SATIN ALINAN ENERJ M KTARI (MWh) THE AMOUNT OF ENERGY PURCHASED (MWh) KAYIP VE KAÇAKLAR (MWh) LOSS & ILLEGAL CONSUMPTION (MWh) SATILAN ENERJ M KTARI (MWh) THE AMOUNT OF ENERGY SOLD (MWh) BRÜT SATI HASILATI (Bin TL) GROSS SALES REVENUE (Thousand TL) ABONE SAYISI NUMBER OF SUBSCRIBERS PERSONEL SAYISI NUMBER OF PERSONNEL GERÇEKLE EN YATIRIM (Bin TL) INVESTMENT EXPENDITURES (Thousand TL) DA ITIM HATLARI / DISTRIBUTION LINES (km) ORTA GER L M MEDIUM VOLTAGE ALÇAK GER L M LOW VOLTAGE TOPLAM TOTAL DA ITIM TRAFOLARI / DISTRIBUTION TRANSFORMERS TRAFO SAYISI NUMBER OF TRANSFORMERS TRAFO GÜCÜ (MVA) CAPACITY OF TRANSFORMERS (MVA)

31 Elektrik Tüke mi / Electricity Consump on Faaliyet alan nda kaliteli elektrik enerjisi hizme veren Elektrik Da m irketlerimizin 2012 y l sonu i bariyle, sa n ald elektrik enerjisi miktar 90,9 Milyar kwh, da m kay p ve kaçaklar %25,7 lik bir oranla 23,4 Milyar kwh olarak gerçekle mi r. TEDA net elektrik sa toplam, y l sonunda 67,5 Milyar kwh olarak kaydedilmi r. Bu miktar n %36,5 i mesken, %29,6 s sanayi, %16,0 s caret, %5,8 i resmi daire, %12,1 i di er sektör abonelerine sa lm r. Y l sonu i bariyle irke mizin toplam abone say s 16,6 Milyon dolay ndad r. Electricity Distribu on Companies of TEDA, who provides high quality electrical energy to their region, purchased 90.9 Billion kwh of electrical energy as of the end of Billion kwh of this amount corresponding to 25.7% was realized as distribu on loss and illegal consump on. The total of TEDA s net electricity sales was 67.5 Billion kwh in The breakdown of the this amount was; 36.5% residen al, 29.6% industrial, 16.0% commercial, 5.8% government o ces, 12.1% the others. By the end of the year, the number of TEDA s subscribers was about 16.6 Million. 30

32 Teda Elektrik Enerjisi Al ve Sa lar Teda Electrical Energy Purchases And Sales 31

33 Teda Da m irketleri Tüke mlerinin Sektörel Da l m Consump ons Of Teda s Distribu on Companies By Sector Birim / Unit: MWh DA ITIM RKET DISTRIBUTION CO. MESKEN RESIDENTIAL T CARET COMMERCIAL R.DA RE G.OFFICES SANAY INDUSTRIAL AYDINLATMA P. LIGHTING D ER OTHERS TOPLAM TOTAL D YARBAKIR MARD N S RT ANLIURFA BATMAN IRNAK D CLE EDA B TL S HAKKAR MU VAN VANGÖLÜ EDA A RI ERZ NCAN ERZURUM KARS BAYBURT ARDAHAN I DIR ARAS EDA ADANA GAZ ANTEP HATAY MERS N K L S OSMAN YE TOROSLAR EDA

34 Teda Da m irketleri Tüke mlerinin Sektörel Da l m Consump ons Of Teda s Distribu on Companies By Sector Birim / Unit: MWh DA ITIM RKET DISTRIBUTION CO. MESKEN RESIDENTIAL T CARET COMMERCIAL R.DA RE G.OFFICES SANAY INDUSTRIAL AYDINLATMA P. LIGHTING D ER OTHERS TOPLAM TOTAL ANTALYA BURDUR ISPARTA AKDEN Z EDA ZM R MAN SA GED Z EDA AYEDA BO AZ Ç EDA TOPLAM TOTAL

35 34 Teda Elektrik Sa lar n n l Baz nda Da l m Teda Electricity Sales By Provinces

36 l Baz nda Teda Kay p - Kaçak Oranlar Teda Loss And Illegal Consump on Rates By Provinces 35

37 36 l Baz nda Teda Kay p - Kaçak Miktarlar Teda Loss And Illegal Consump on Amounts By Provinces

38 37

39 Gelir - Gider Tablosu / Income Statement 1. BRÜT SATI LAR / GROSS SALES Birim / Unit: TL a) Yurt çi Sa lar / Domes c Sales b) Yurt D Sa lar / Exports c) Di er Gelirler / Other Revenues TOPLAM (1) / TOTAL (1) SATI ND R MLER / DEDUCTIONS FROM REVENUES a) Sa tan adeler / Returns From Sales b) Sa tan skontolar / Discounts From Sales c) Di er ndirimler / Other Deduc ons TOPLAM (2) / TOTAL (2) 3. NET SATI LAR / NET SALES SATI LARIN MAL YET / COST OF THE SALES a) Sa lan Mamüller Maliye / Cost of Materials b) Sa lan Ticari Mallar Maliye / Cost of Goods c) Sa lan Hizmet Maliye / Cost of Services d) Di er Sa lar n Maliye / Cost of Other Sales TOPLAM (4) / TOTAL (4) BRÜT SATI KARI VEYA ZARARI / GROSS SALES PROFIT OR LOSS FAAL YET G DERLER / OPERATIONAL EXPENSES a) Ara rma ve Geli rme Giderleri / Research & Development Expenses b) Pazarlama, Sa ve Da m Giderleri / Marke ng, Sales and Distr. Expenses c) Genel Yöne m Giderleri / General Administra ve Expenditures TOPLAM (6) / TOTAL (6) FAAL YET KARI VEYA ZARARI / PROFIT OR LOSS FROM OPERATION D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R VE KARLAR / NON-OPERATIONAL REVENUES AND PROFITS a) raklerden Teme ü Gelirleri / Pro ts From Par cipa ons b) Ba l Ortakl klardan Teme ü Gelirleri / Pro ts From A liated Co c) Faiz Gelirleri / Revenues From Interests d) Komisyon Gelirleri / Revenues From Commissions e) Konusu Olmayan Kar l klar / Part of Provisions f) Kambiyo Karlar / Exchange Pro ts g) Di er Ola an Gelir ve Karlar / Other Revenues and Pro ts h) En asyon Cari Y l Kar / Pro ts Due to In a on TOPLAM (8) / TOTAL (8)

40 Birim / Unit: TL 9. D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER VE ZARARLAR / NON-OPERATIONAL EXPENSES AND LOSSES a) Reeskont Faiz Giderleri / Interests b) Komisyon Giderleri / Commissions c) Kar l k Giderleri / Provisions d) Kambiyo Zararlar / Exchange Losses e) Di er Ola an Gider ve Zararlar / Other Expenses and Losses f) En asyon Cari Y l Zarar / Losses Due to In a on TOPLAM (9) / TOTAL (9) F NANSMAN G DERLER / FINANCIAL EXPENSES a) K sa Vadeli Borçlanma Giderleri / Short-Term Debit Expenses b) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri / Long-Term Debit Expenses TOPLAM (10) / TOTAL (10) OLA AN KAR VEYA ZARAR / ORDINARY PROFIT OR LOSS OLA ANDI I GEL R VE KARLAR / EXTRAORDINARY REVENUES AND PROFITS a) Önceki Dönem Gelir ve Karlar / Revenues And Pro ts of Past Year b) Di er Ola and Gelir ve Karlar / Other Revenues And Pro ts TOPLAM (12) / TOTAL (12) OLA ANDI I G DER VE ZARARLAR / EXTRAORDINARY EXPENSES AND LOSSES a) Çal mayan K s m Gider ve Zararlar / Expenses And Losses of Idle Units b) Önceki Dönem Gider ve Zararlar / Expenses And Losses of Past Year c) Di er Ola and Gider ve Zararlar / Other Expenses and Losses TOPLAM (13) / TOTAL (13) DÖNEM KARI VEYA ZARARI / TERM PROFIT OR LOSS DÖNEM KARI VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR ILIKLARI / TAXES AND OTHER LEGAL OBLIGATION SHARES DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI / NET TERM PROFIT OR LOSS

41 Tarife Kategorileri / Tari Categories TEK ZAMANLI TAR FE OCAK - MART / JANUARY - MARCH SINGLE TARIFF A) Ç FT TER ML TAR FE A) DOUBLE TERM TARIFF Sanayi Orta Gerilim Industry Medium Voltage 19,225 A) TEK TER ML TAR FE A) SINGLE TERM TARIFF Orta Gerilim Sanayi Alçak Gerilim Medium Voltage Industry Low Voltage 20,116 21,479 Ticarethane Commercial 25,386 Hay r Kurumlar, Dernekler, Vak ar, Müzeler, Resmi Okullar, Resmi Kurslar, Resmi Sa l k Kurulu lar, Spor Tesisleri, Kültür Bal kç l ve Kümes Hayvanlar Çi likleri Charitable Ins tu ons, Museums, Public Schools, Public Courses, Public Hospitals, Sports Facili es, Culture Fishing, Poultry Farms 24,159 çme ve Kullanma Suyu Tar msal Amaçl So uk Hava Depolar City Water Supplies 24,860 Cold Stores For Agricultural Products Mesken Residence 23,734 ehit Aileleri ve Muharip/Malül Gaziler Martyr Families 13,884 K.Ö.. Mesken Residence (Priority Provinces In Development) 23,734 Tar msal Sulama Agricultural Irriga on 20,665 Ayd nlatma Public Ligh ng 22,658 NOT: Enerji fonu, TRT pay ve vergiler dahil de ildir. / NOTE: Energy fund, Turkish Radio Television Co. share and taxes are not included. Birim / Unit : kr/kwh PUANT TAR FES / PEAK TARIFF 06:00-17:00 17:00-22:00 22:00-06:00 19,125 31,076 10,507 20,012 32,333 11,128 21,376 33,696 12,491 23,838 36,405 14,776 22,717 34,422 14,277 23,358 35,555 14,562 22,430 34,504 13,723 22,430 34,504 13,723 19,708 32,028 10,823 40

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. 2013 FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. 2013 FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT Enerji Sanayilesmenin ve Kalkınmanın Temel Tasıdır. Türkiye Elektrik Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU

BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 31.03.2005 Yer: fiirket Merkezi Saat: 11:00 Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar hesab 10.03.2005 Tarih 22 nolu Yönetim

Detaylı

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS GÜBRETAfi FAAL YET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT I. G R fi INTRODUCTION A. RAPORUN DÖNEM REPORTING PERIOD 01.01.2011-31.12.2011 B. ORTAKLI

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT

TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT 1İİİ TR0000069 TEAS FAALİYET RAPORU ANNUALREPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 1999 GRAFİK TASARIM RENK AYRIM BASKI ve CİLT NUROL MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. TEL: 0.312.267 19 45 FAKS: 0.312 267

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2010-962-10 Adet-Copies Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 CO2 CAPTURE AND STORAGE WORKSHOP METU Prepared by: ANKARA 13.06.2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CHAIRMAN

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 çindekiler / Contents Vizyon ve Misyon 01 K saca Tüprafl 02 Finansal Göstergeler 04 Operasyonel Göstergeler 05 Dünden Bugüne Tüprafl 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 Dizgi & Kolaj Elaz TSO Bas n ve Halkla liflkiler Servisi Yay n No: 2009/2 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

Preface. Sunufl. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRSB)

Preface. Sunufl. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRSB) Ç NDEK LER CONTENTS Sunufl Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) Girifl SosyoEkonomik Geliflmeler Dünya Sigorta Sektörü Avrupa Birli i Sigorta Sektörü Türk Sigorta Sektörü 1. Genel

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 2006 FAALİYET RAPORU 2006 ANNUAL REPORT İçindekiler Table of Contents Olağan Genel

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors çindekiler Contents 03 05 06 08 10 12 BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors Genel Müdür Mesaj Message

Detaylı