KONTROL GÜVENCE BEYANI 3 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONTROL GÜVENCE BEYANI 3 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 3 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 4 I- GENEL BİLGİLER 5 A- MİSYON VE VİZYON 5 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 31 II- AMAÇ ve HEDEFLER 32 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 39 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 39 A- MALİ BİLGİLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 52 A- ÜSTÜNLÜKLER 52 B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDİRME 53 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 54 KAMPÜS RESİMLERİ

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla, tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kamu mali yönetiminde köklü değişiklikler getiren Kanun gereğince kamu kaynağının kullanılmasının genel esasları mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu ve stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme olarak belirlenmiştir. Bu esaslar çerçevesinde kamu kaynağının elde edilmesine ve kullanılmasına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi, kamu kaynaklarının hukuka uygun, etkin ve verimli kullanımı için gerekli önlemlerin alınması ve kamu idareleri faaliyetlerinin stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle teknoloji alanında ileri düzeyde eğitim-öğretim, araştırma misyonuna sahip İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kuruluşundan itibaren dezavantajlarını avantaja dönüştürerek, ülkemizi 21 inci yüzyıla taşıyacak araştırmacı, kendi teknolojisini üreten, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Hedeflenen bu amaçlar doğrultusunda geçmişe yönelik değerlendirme imkanı sunan ve 5018 sayılı Yasanın 41. maddesi gereğince hazırlanan Enstitümüz 2006 yılı faaliyetlerini, gerçekleşme durumlarını meydana gelen sapmaları ve mevcut durumumuzu açıklayan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur. Prof. Dr. Zafer İLKEN Rektör 2

3 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler, iç kontroller ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Prof. Dr. Zafer İLKEN Rektör 3

4 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2006 yılı Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim Nazife ŞAHİN Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 4

5 I-GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Misyon İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, özellikle teknolojik alanlarda ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere 1992 yılında ülkemizde kurulan iki yüksek teknoloji enstitüsünden birisidir. Teknoloji Enstitüsü kavramı araştırma yoğun, teknik ağırlıklı yükseköğretim kurumlarını simgelemektedir. Kurumumuzun temel varlık nedeni, kuruluş amacı doğrultusunda kendisine yüklenen bu görevleri yerine getirmektir. Kurumun bu misyonu bugünkü ve geleceğe yönelik olarak ulaşmak istediği ideallerinin, başka bir deyişle vizyonunun belirlenmesinde en temel yol göstericidir. Vizyon İYTE nin vizyonu özetle gelecekteki ideallerine ulaşmak için yerine getireceği hizmetlerin ve çalışmaların kalite düzeyini en üste taşımaktır. Türkiye nin sanayi alanında gelişimi ve ekonomisinin geleceği, yeni teknolojilerden yararlanılması ve bu teknolojilerin geliştirilmesinde aktif rol oynamasına bağlı olacaktır. Bunun içindir ki özellikle teknolojik alanda, üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile ileri ülkelerde en gelişmiş teknik üniversite modeli teknoloji enstitüleridir. Ülkemizde böylesi bir misyonu yüklenmesi için kurulan ilk iki teknolojisi enstitüsünden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ülkemiz koşullarında sunulabilecek en üst düzeyde eğitim verme vizyonuna sahiptir.seçkin akademik kadrosu yanında, gerek eğitim yöntemleri ve gerekse laboratuvar imkanlarının çağdaşlığı ile yeni kurulmanın sıkıntılarını avantaja dönüştürmeyi kendisine ilke edinmiştir. Dünyada yüksek teknoloji enstitüleri özellikle teknoloji alanında ileri bilimsel ve teknik araştırmaların yapıldığı merkezler olarak çok önemli işlevler üstlenmişlerdir. Ayrıca seçkin bilim adamlarını ve çağın en ileri düşünsel altyapısına sahip mezunlarını yetiştirmek de bu kurumların en başta gelen özelliklerinden birisidir. Bir başka anlatımla da ülkemizi 21. yüzyılda ileriye taşıyacak gençlerimizi, sorumluluk duygusu gelişmiş, araştırmacı, kritik düşünmede başarılı ve kendi teknolojimizi üretecek genç bireyler olarak yetiştirilmesi için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün diğer üniversitelerden farklı olarak kuruluş gerekçesinde belirtilen misyonu, özellikle teknoloji alanında ileri düzeyde eğitim-öğretim, araştırma yapmaktır. Bu misyondan hareketle Enstitümüz vizyon boyutlarını: Özellikle teknoloji alanında ileri düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmaya öncelik veren, Yenilikçi ve araştırıcı, Ülkenin kalkınma ve gelişmesinde önderlik eden, Katılımcı ve paydaşları ile sağlıklı bir iletişimi olan, Kurumda toplam kalite yönetimini öne çıkaran, Eğitim-öğretim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, Disiplinlerarası çalışmaları destekleyen bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak belirlemiştir. Plan mevcut yapıda iyileştirmeler ve geliştirme öngörüleri yanında, yeni oluşumları da beraberinde getirmektedir. Bu iyileştirme, geliştirme ve yeni oluşumlar aşağıda ana başlıklar altında yer almaktadır: Araştırmaların ülke ihtiyaçları ışığında belirlenen konular çevresinden seçilerek bunların özellikle desteklenmesi, Ürüne ve yayına dönük araştırmaların artırılması, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile olan ilişki ve işbirliğinin artırılması, Eğitim-Öğretim ve araştırmalarda yaratıcılığın ve yenilikçiliğin özendirilmesi, Enstitü kaynaklarının artırılması, Kurum içi iş yapılanmasının güçlendirilmesi, Toplam kalite yönetiminin geliştirilmesi, Ulusal/Uluslararası eğitim-öğretim kurumlarıyla iletişim ve işbirliğinin artırılması, İYTE nin ulusal/uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin artırılması, Akademik ve idari personelin memnuniyetinin artırılması, 5

6 İYTE nin uluslararası tanınırlığının artırılması, İYTE nin ihtiyaç duyduğu yeni akademik birimlerin kurulması. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Türkiye de yükseköğretim T.C. Anayasası nın 130. ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. Maddesi uyarınca; Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri: a. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. olarak belirlenmiştir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, gün ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda kurulmuştur sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinde belirtildiği üzere, Yüksek Teknoloji Enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü İzmir e 45 km, Urla ya 15 km uzaklıkta, kentsel yerleşim alanlarından uzakta ve yazlık konutların bulunduğu dönümlük bir alanda yer almaktadır. Kampüs yerleşkesinin, kente ve kentsel yerleşim alanlarına uzaklığı ve toplu taşıma ağının dışında yer alması, ulaşım ve yerleşim problemi yaratmakta, ayrıca; kentin sosyal olanaklarından yararlanılamamaktadır. Personel ve öğrenciler açısından yaşanılan bu sıkıntı Enstitü açısından ise giderek artan bir taşıma maliyetine ve daha pahalı mal ve hizmeti satın almaya neden olmaktadır yılında, Kampüs alanında yaklaşık m² lik kapalı alana ulaşmıştır. 6

7 Rektörlük Binası (2.997 m²) Daire Başkanlıkları Binası (5.195 m²) Her iki binanın inşaatına 1994 yılında başlanılmış, Rektörlük Binası 1999, İdari Bina 2000 yılında tamamlanmıştır. Merkezi Kafeterya (4.700 m²) 1998 yılında başlanmış, 2002 yılında tamamlanmıştır kişiye hizmet sunacak kapasitededir. Öğrenci yemekhanesi, memur yemekhanesi ve mutfaktan oluşmaktadır. Merkezi Kütüphane (6.100 m²) 2002 yılında başlanılmış, % 70 seviyesinde keşfin dolması nedeniyle tasfiye edilerek, 2006 yılı sonunda kalan kısmın bitirilmesi için ikmal inşaatına başlanılmıştır. Mühendislik Fakültesi ( m², 39 adet bina) Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü: (3.889 m²) Laboratuvar Binaları (2 adet 4.861m²) Elektronik Elektronik Mühendisliği Bölümü İdare Blok (2.857 m²) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Derslikler (1.870 m²) Her üç binanın da 1994 yılında inşaatına başlanılmış, laboratuvar binaları 1998 yılında, diğer binalar 2000 yılında tamamlanmıştır. Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları Ve Merkezi Atölye: (3.142 m²) 1994 yılında inşaatına başlanılmış, 2001 yılında tamamlanmıştır. Elektrik Elektronik, Makine Mühendisliği Bölümü binaları inşaatları 2005 yılı İzmir depreminde hasar görmüş, 2006 yılında Doğal Afet Giderleri yedek ödenek tertibinden sağlanan ödenekle güçlendirme yapılmıştır. Kimya Mühendisliği Bölümü: ( m²) 2000 yılında inşaatına başlanılmış, 2006 yılında tamamlanmıştır. Makine Mühendisliği Bölümü: ( m²) Kimya Mühendisliği Bölümü tamamlandıktan sonra inşaatına başlanılmış, keşfin dolması nedeniyle, 2006 yılı Aralık ayında ikmal inşaat ihalesi sonuçlandırılarak inşaatına devam edilmiştir. Mimarlık Fakültesi ( m²-9 adet bina) Stüdyo 1 Binası m² Stüdyo 2 Binası m² İdari Bina m² Atölyeler 850 m² Binaların 1994 yılında ihalesi yapılmış, stüdyolar 1999 yılında, idari bina 2002 yılında, atölyeler ise 2004 yılında tamamlanmıştır. Dekanlık Binası m² 2004 yılında inşaatına başlanılmış, tamamlanma aşamasındadır yılı İzmir depreminde stüdyo binaları zarar görmüş, 2006 yılında güçlendirmesi tamamlanmıştır. Fen Fakültesi ( m²-12 adet bina) Kimya Bölümü Başkanlık Binası m² Kimya Bölümü Laboratuvar Binası m² Kimya Bölümü Laboratuvar Binası m² 1994 yılında ihalesi yapılmış, 1999 yılında Bölüm Başkanlığı Binası, 2000 yılında Laboratuvar Binaları tamamlanmıştır. Derslikler ve Konferans Salonu m² 1994 yılında ihalesi yapılmış, 2002 yılında inşaatına başlanılmış, 2003 yılında tamamlanmıştır. Fizik Bölümü m² 2004 yılında inşaatına başlanılmış, tamamlanma aşamasındadır. 7

8 Mediko Sosyal Sağlık Merkezi ( m² ) 1998 yılında ihalesi yapılmış, 2006 yılında %95 oranında tamamlanmış durumdadır. Kapalı Spor Salonu ( m² ) 1998 yılında ihalesi yapılmış, 2005 yılında keşfin dolması nedeniyle tasfiye edilerek, 2006 yılı Aralık ayında kalan kısmın bitirilmesi için ikmal inşaatı ihalesi yapılmış olup, inşaatına devam edilmiştir. Lojmanlar (3600 m²-48 adet) Başbakanlıktan alınan izinle 2001 yılında ihalesi yapılmış, 2002 yılında bitirilmiştir. Takip eden yıllarda yatırım programına alınıp, bütçeye ödenek konulmasına rağmen Başbakanlıktan ihale izni alınamadığından yeni lojman yapılamamıştır. Lojman inşaatına izin verilmemesi akademik çalışmalar yapma (araştırma-laboratuvar) olanaklarını kısıtlamaktadır. Ayrıca lojman sayısının sınırlı olması yazlık konutların bulunduğu bölgede yerleşim olanağı bulunmadığından, tüm personelin kent merkezinden taşınması maliyetini getirmekte, Kampüste öğrenciye ve personele sosyal yaşam imkanı tanımamaktadır. İzmir Çevresi Çevre Referans Ar-Ge Laboratuvari: (2.250 m²) 1998 yılında ihalesi yapılmış, 2002 yılında tamamlanmıştır. Teknopark Inkübatör Merkezi: (4.200 m²) 1998 yılında ihalesi yapılmış, 2003 yılında tamamlanmıştır.teknoloji Geliştirme Bölgesine tahsis edilmiştir. Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi (3000 m²) 2000 yılında ihalesi yapılmış, yarım kalan inşaat Teknoloji Geliştirme Bölgesine tahsis edilerek, yap-işlet-devret modeli ile 2005 yılında tamamlanmıştır. Öğrenci Yurtlari ( m²-48 adet bina) Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların inşaatına 2002 yılında başlanılmış, 2005 yılında tamamlanmıştır. 688 öğrenci kapasitesine sahiptir. Binalar iki katlı, banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik odalardan oluşmaktadır. Sosyo-kültürel tesisler ve alışveriş merkezinin de düşünüldüğü örnek bir yapılanmadır. 1- FIZIKSEL YAPI 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Kapasitesi (0-50) Kapasitesi (51-75) Kapasitesi (76-100) Kapasitesi ( ) Kapasitesi ( ) Kapasitesi (251-Üzeri) Eğitim Alanı m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: Kantin Alanı: 8 5 Adet m2

9 1.2.2.Yemekhaneler Öğrenci ve Personel yemekhane Sayısı: Öğrenci ve Personel yemekhane Alanı: Öğrenci ve Personel yemekhane Kapasitesi: 1 Adet m Kişi Misafirhaneler Misafirhane bulunmamaktadır Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Oda Sayısı 344 Alanı m m2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5- ve Üzeri Öğrenci yemekhane Sayısı: Öğrenci yemekhane Alanı: Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 1 Adet 900 m2 688 Kişi Lojmanlar Lojman Sayısı: Lojman Brüt Alanı: Dolu Lojman Sayısı: 48 Adet 3600 m2 48 Adet Spor Tesisleri *Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: *Kapalı Spor Tesisleri Alanı: Açık Spor Tesisleri Sayısı: Açık Spor Tesisleri Alanı: (*Henüz Tamamlanmamıştır.) 1 Adet m2 1 Adet 364 m Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi ( 0-50 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 251-Üzeri m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet m2 Adet Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema salonu bulunmamaktadır Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve dinlenme tesisleri bulunmamaktadır Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: Öğrenci Kulüpleri Alanı: 27 Adet 214 m Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: 1 Adet 9

10 Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu bulunmamaktadır Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Kişi) (Adet) (m2) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 48 Adet Ambar Alanı: m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: Arşiv Alanı: 13 Adet 987 m Atölyeler Atölye Sayısı: 15 Adet Atölye Alanı: 2.117m2 10

11 2- ÖRGÜT YAPISI SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER BÖLÜMLER GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MERKEZLER YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ GENEL KÜLTÜR DERSLERİ BÖLÜMÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FEN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MALZEME ARAŞTIRMA MERKEZİ JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KİMYA BÖLÜMÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ FİZİK BÖLÜMÜ MATEMATİK BÖLÜMÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MİMARLIK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ ŞEHİR BÖLGE VE PLANLAMA BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 11

12 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 3.1- Enstitümüz Birimlerinde Kullanılan Yazılımlar toplamı: 54 Kampüs Genelinde Kullanılan Yazılımlar Yazılımın Adı Sunum Havuz Dsktp Campus All Languages Lic/SA Pack MVL Faculty Non-specific Office Enterprise All Lng Lic/SA Pack MVL Campus Windows Vista Business All Lng Upg/SA Pack MVL Core CAL All Languages Lic/SA Pack MVL Device CAL Windows Server CAL All Languages Lic/SA Pack MVL Device CAL Exchange Svr Std CAL All Languages Lic/SA Pack MVL Device CAL SharePoint Portal Std CAL All Languages Lic/SA Pack MVL Device CAL System Svr Configuration Manager CML Lic All Languages Lic/SA Pack MVL ISA Server Ent Edtn All Languages Lic/SA Pack MVL 1 Processor License Faculty Servers Office SharePoint Server All Lng Lic/SA Pack MVL Faculty Servers SQL Svr Enterprise Edtn Win32 All Lng Lic/SA Pack MVL 1 Processor License Faculty Servers Sys Mgmt Svr Ent Ed All Languages Lic/SA Pack MVL w/sql2000tech Faculty Servers Windows Svr Ent All Lng Lic/SA Pack MVL Faculty Servers ISA Server Ent Edtn 2006 English Disk Kit MVL CD Fullfillment SQL Svr Enterprise Edtn 2005 Win32 English Disk Kit MVL CD/DVD Fullfillment SQL Svr Enterprise Edtn 2005 x64 English Disk Kit MVL CD/DVD Fullfillment Sys Mgmt Svr Ent Ed 2003 R2 English Disk Kit MVL CD Fullfillment Windows Svr Ent 2003 w/sp1 32-bit/x64 English Disk Kit MVL CD Fullfillment Windows Svr Ent 2003 Turkish Disk Kit MVL CD w/sp1 Fullfillment 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1050 Adet 41 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 133 Adet Elektronik Yayın Sayısı: Adet ( kitap, dergi) 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Ad.) Eğitim Amaçlı(Ad.) Araştırma Amaçlı Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri DVD ler

13 TAŞITLAR TAŞITIN CİNSİ TAŞIT ADEDİ Binek Otomobil (Tenezzüh) 4 Binek Otomobil (Station)) 4 Minübüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişi) 1 Minübüs(Sürücü dahil en fazla 13 kişi) 1 Midübüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişi) 1 Midübüs (Sürücü dahil en fazla 29 kişi) 1 Pic-up (Kamyonet, Şöför dahil 6 kişilik) 1 Otobüs (Sürücü dahil en fazla 45 kişilik) 1 Ambulans ( Tıbbı donanımlı) 1 Vidanjör 1 Traktör 1 TOPLAM İNSAN KAYNAKLARI 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre 13 Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Rusya Fen Fakültesi Matematik Bölümü Profesör Azerbaycan Fen Fakültesi Matematik Bölümü Profesör Azerbaycan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doçent Amerika Birleşik Devletleri Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doçent Filistin-Ürdün Fen Fakültesi Kimya Bölümü Yrd. Doçent Amerika Birleşik Fen Fakültesi Kimya Bölümü

14 Devletleri Yardımcı Doçent Almanya Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent İran Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Amerika Birleşik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Devletleri Bölümü Öğretim Görevlisi Amerika Birleşik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Devletleri Bölümü Öğretim Görevlisi Amerika Birleşik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Devletleri Bölümü Öğretim Görevlisi Rusya Genel Kültür Dersleri Bölümü Okutman Amerika Birleşik Devletleri Genel Kültür Dersleri Bölümü Okutman İngiltere Yabancı Diller Bölümü Çevirici - - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - Uzman Azerbaycan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü ( ) Toplam Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör* Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi Profesör** İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi Profesör** Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi Doçent* Mimarlık İzmir Ekonomi Üniversitesi Doçent** Endüstri Ürünleri Tasarımı Dokuz Eylül Üniversitesi Doçent** Makina Mühendisliği Ege Üniversitesi Doçent** Mimarlık İzmir Ekonomi Üniversitesi Yrd. Doçent* Makina Mühendisliği Ege Üniversitesi Yrd. Doçent* İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi Yrd.Doçent** Mimarlık İzmir Ekonomi Üniversitesi Yrd. Doçent** İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Çevirici - - Eğitim Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - Uzman - - Toplam 11 Not:: (*) Bahar Dönemi (**) Güz Dönemi 14

15 4.4- Başka Üniversitelerden. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör* Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Fizik Muğla Üniversitesi Profesör* Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Fizik Muğla Üniversitesi Profesör** Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Fizik Muğla Üniversitesi Doçent** Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Mühendislik İşlet. Balıkesir Üniversitesi Doçent** Kimya, Makina, Bilgisayar Müh. Ege Üniversitesi Doçent** Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Mühendislik İşlet. Balıkesir Üniversitesi Yrd. Doçent* Mimarlık Bölümü Ege Üniversitesi Yrd. Doçent* Mühendislik ve Fen Bil.Enst. İzmir Ekonomi Endüstri Ürünleri Tasarımı Üniversitesi Yrd. Doçent* Mühendislik ve Fen Bil.Enst. İzmir Ekonomi Endüstri Ürünleri Tasarımı Üniversitesi Yrd. Doçent* Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Mühendislik İşlet. Balıkesir Üniversitesi Yrd. Doçent* Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Mühendislik İşlet. Muğla Üniversitesi Yrd. Doçent* Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Mühendislik İşlet. Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doçent* Yaz Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Okulu Mühendislik İşlet. Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doçent* Yaz Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Okulu Mühendislik İşlet. Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doçent** Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Mühendislik İşlet. Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doçent** Mühendislik ve Fen Bil.Enst. Mühendislik İşlet. Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doçent* Mimarlık Bölümü Ege Üniversitesi Yrd. Doçent** Mimarlık Bölümü Ege Üniversitesi Yrd. Doçent** Mühendislik ve Fen Bil.Enst. İzmir Ekonomi Endüstri Ürünleri Tasarımı Üniversitesi Öğretim Görevlisi - - Okutman Genel Kültür Dersleri Gazi Üniversitesi Çevirici - - Eğitim Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi - - Uzman - - Toplam 20 Not: (*) Bahar Dönemi 15

16 (**) Güz Dönemi 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel bulunmamaktadır Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L.ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 9 43,5 17,6 30, İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi Yıl 21 - Üzeri Yıl Yıl Yıl Yıl Kişi Sayısı Yüzde 14,7 9 27,2 26,8 11, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 85 Yüzde 7,3 13,4 25,

17 4.11- İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 5- SUNULAN HIZMETLER 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Bölüm Adı I. Öğretim Erkek Kız Toplam Erkek II. Öğretim FİZİK KİMYA MOLEKÜLER BİY.VE GENETİK MİMARLIK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE HAB.MÜH Toplam Kız Toplam Erkek Kız Toplam 17

18 Öğrenci Kontenjan ve Yerleştirmeleri I. Öğretim II. Öğretim Bölüm Adı Tontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Toplam Yerleştirme Kontenjan 1. Yerleştirme Ek Yerleştirme Toplam Yerleştirme FİZİK KİMYA MOL.BİY. VE GENETİK MİMARLIK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BİLGİSAYAR MÜH KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE HAB.MÜH Toplam Hazırlık Sınıfındaki Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Bölüm Adı KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM FİZİK KİMYA MOL.BİY.VE GENETİK MİMARLIK ŞEHİR VE BÖLGE PLAN BİLGİSAYAR MÜH KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE HAB.MÜH Toplam Anabilim Dalı BİLGİSAYAR YAZILIMI

19 MİMARLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ BİYOTEKNOLOJİ MALZEME BİLİMİ FİZİK MATEMATİK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MAKİNE MÜH GIDA MÜH İNŞAAT MÜH MİMARİ RESTORASYON Toplam ŞEHİR PLANLAMA Doktora. 1-1 Toplam 1-1 Genel Toplam I.C.4.12 Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Toplam Tezli Tezsiz Toplam BİLGİSAYAR YAZILIMI ŞEHİR TASARIMI MİMARLIK MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ŞEHİR PLANLAMA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ BİYOTEKNOLOJİ MALZEME BİLİMİ KİMYA FİZİK MATEMATİK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ELEKTRONİK VE HABERLEŞME KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ SU KAYNAKLARI YAPI MEKANİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE TASARIMI MİMARİ RESTORASYON MÜHENDİSLİK İŞLETMECİLİĞİ Toplam

20 Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Bölüm Adı Gelen Giden Sayı Not Ortalaması Sayı Not Ortalaması MOL.BİY.VE GENETİK LİS. 2 3,48 MİMARLIK 1 70,83 BİLGİSAYAR MÜH. 1 3,88 MOL.BİY.VE GENETİK Y.L. 1 3,50 BİYOTEKNOLOJİ Y.L. 1 3,50 MİMARLIK D.R 1 3,44 ŞEHİR PLAN. DR. 1 3,44 Toplam 4 2 Ayrılan Öğrenci Sayıları Bölüm Adı Kendi İsteği ile Öğr.Ücr. ve Katkı Payı Yat. Başarısızlık Azami Süre Yük. Öğr Çıkarma Diğer Toplam FİZİK KİMYA MOL.BİY.VE GENETİK MİMARLIK ŞEHİR VE BÖLGE PLAN BİLGİSAYAR MÜH KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE HAB.MÜH Toplam Anabilim Dalı Kendi İsteği ile 20 Yönetim Kurulu Kararı İle Toplam YL DR YL DR YL DR BİLGİSAYAR YAZILIMI ŞEHİR TASARIMI MİMARLIK MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ŞEHİR PLANLAMA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ BİYOTEKNOLOJİ MALZEME BİLİMİ KİMYA FİZİK MATEMATİK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GEN

21 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ YAPI MEKANİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE TASARIMI MİMARİ RESTORASYON MÜHENDİSLİK İŞLETMECİLİĞİ Genel Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Bölüm Adı Öğrenci Sayısı FİZİK - KİMYA 2 MOL.BİY.VE GENETİK - MİMARLIK 8 ŞEHİR VE BÖLGE PLAN. 4 BİLGİSAYAR MÜH. 4 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2 ELEKTRONİK VE HAB.MÜH. 2 Toplam Sağlık Hizmetleri MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI YATAK SAYISI HASTA TETKİK SAYISI SAYISI İdari Hizmetler 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kurulları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K. gereğince belirlenen görevler çerçevesinde yürütülmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başkanlık: Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işlemleri yapmakta, Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemleri yürütmekte, Öğrencileri ve eğitim birimlerindeki görevlileri yönetmelikler doğrultunda bilgilendirmektedir. Enstitüyü yeni kazanan öğrencilerin ön kayıt ve tüm öğrencilerin ders kayıt işlemleri internet üzerinden yapılmakta, tüm işlemlerin kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmesi amaçlanmaktadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Başkanlık: Sağlık işlemi ile ilgili hizmetleri yürütmekte, Barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçları karşılamakta, Sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak faaliyetleri düzenlemektedir. 21

22 Sağlık Hizmetleri: Urla/Kampüsünde ve Alsancak/Yabancı Diller Bölümü Binasında birinci basamak tedavi hizmetleri yürütülmüş, toplam 4566 hastanın tedavisi yapılmış, 4973 hasta ise diğer tedavi kurumlarına sevk edilmiştir. Mevcut laboratuvarda 749 hastanın hematolojik ve biyokimya tetkikleri yapılmıştır.ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinde 921 hastanın tedavisi, 182 hastanın ise sevki yapılmıştır.birinci basamak tedavi hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere rehberlik psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir. Ayrıca, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik olarak bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilmiş, risk grubuna girenlerin aşılaması yapılmıştır Kültür Hizmetleri: Enstitümüzde; 27 adet öğrenci topluluğu faaliyet göstermektedir. Kentten uzak olan Kampüste sosyal yaşamın canlandırılabilmesi ve öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilebilmesi amacıyla sosyal aktiviteler özendirilmiştir.2005 yılı sonunda yurtların faaliyete geçmesi nedeniyle yirmi dört saat yaşayan bir Kampus hedeflenmiştir.2006 yılında; Halk Dansları-Modern Dans Topluluğu Dünya Dansları Topluluğu gösteriler düzenlemiş, diğer topluluklar da; dinleti, seminer vb. aktivitelerde bulunmuşlardır. Bütçe olanakları çerçevesinde öğrencilerin diğer üniversite ve kuruluşlarca düzenlenen aktivitelere katılımı sağlanmıştır. Öğrenci Toplulukları Giderleri Topluluk Adı Öğrenci Sayısı Harcama (YTL) Müzik ve Dans Toplulukları Halk Dansları Topluluğu ,01 Dünya Dansları Topluluğu ,35 Modern Dans Topluluğu ,64 Türkü Topluluğu ,00 Radyo Topluluğu ,00 Akademik Çalışma Yapan Topluluklar Fizik Topluluğu ,52 Moleküler Biyoloji Ve Genetik Topluluğu ,00 Bilim ve teknoloji Topluluğu ,30 IEEE Topluluğu ,80 AEGEE ,00 Kültür Sanat Toplulukları Atatürkçü Düşünce Topluluğu ,00 Spor Hizmetleri: Enstitü bünyesinde basketbol, futbol, voleybol, badminton ve tenis takımları faaliyet göstermektedir. Kampüs Kapalı Spor Salonu tamamlanmadığı için, öğrencilerimiz kent merkezinde kiralanan spor salonunda antreman çalışmalarını yürütmüştür. Takımlarımız İzmir de ve diğer kentlerde düzenlenen turnuvalara katılmıştır. Öğrenci Sayısı Genel Harcama Toplamı (YTL) Spor Takımları Voleybol ,00 Spor Takımları Basketbol ,00 Spor Takımları Futbol ,14 Spor Takımları Plaj Voleybolu ,20 Spor Takımları Salon Futbolu 1.269,00 Spor Takımları Tenis 7.784,60 Spor Takımları Badminton 6.175,00 Spor Takımları Masa Tenisi 2.261,00 Spor Takımları Diğer 447,80 22

23 Beslenme Hizmetleri: Yemek hizmetlerinin ihalesi Başkanlıkça yapılmış olup, personele ve öğrencilere 5000 kişilik Merkezi Kafetaryada ve Alsancak/Yabancı Diller Bölümünde yemek hizmeti verilmiştir yılında Merkezi Kafeteryada toplam kişi, Yabancı Diller Bölümünde ise toplam kişi yemek yemiştir. Ayrıca Kampüste bulunan dört adet kantinde ve Alsancak Binasında bulunan kantinde de hizmet verilmiştir. Kütüphane Daire Başkanlığı Üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak; gerekli olan her türlü formatta bilgi kaynağını sağlamak ve kullanıcının bilgi gereksinimini karşılama misyonu ile hareket etmektedir. Başkanlık:Abone olunan elektronik veri tabanlarını kullanıcılara ulaştırmakta, ayrıca Proxy server kullanımı ile kullanıcılar kampüse gelmeden de internet üzerinden elektronik kaynaklara dünyanın her yerinden ulaşabilmektedir. Elektronik Veri Tabanları A'dan Z'ye Elektronik Süreli Abone olunan veri tabanlarında yer alan tam metin Tam Metin Yayınlar elektronik dergileri A'dan Z'ye görülebilir. Academic Search Premier Sosyal bilimler, eğitim, güzel sanatlar, dil ve edebiyat, Tam Metin (Ebscohost) mühendislik, bilgisayar, tıp ve tıbba yardımcı bilimler American Chemical Society Central Search, Article Linker, AMS Tam Metin Kimya Computer Source (Ebscohost) Tam Metin Tam Metin Toplu tarama ve diğer hizmetler. Veri tabanı, bilgisayar ve elektronik, bilgisayar programları ve programlama, yapay zeka, sibernetik, enformasyon sistemleri robot ve özel yazılımlar EBRARY Elektronik Kitap Veri Tabanı Tam Metin 28,400 Elektronik kitaba erişim sağlar. Engineering Village2 Özet İnşaat, maden, makine, elektrik, kimya, genel mühendis. ERIC (Ebscohost) Özet Eğitim Expanded Academic Asap Tam Meti Mimarlır, Sosyal bilimler, eğitim, güzel sanatlar, dil ve edebiyat, mühendislik, bilgisayar, tıp ve tıbba yardımcı bilimler IEL: IEEE/IEE Electronic Library Tam Metin Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik, biyomedikal /biyoteknoloji ile ilgili 133 dergi, 500 konferans bildirisi, yıllık toplantılar ve 800 IEE standardı. Institute of Physics Tam Metin Fizik Mathscinet Özet Matematik Medline (Ebscohost) Özet Tıp ve Sağlık Bilimleri ScienceDirect (Elsevier) Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, Tam Metin beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi SpringerLink Tam Metin Tıp, kimya, jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik, astronomi, çevre bilimleri, mühendislik, biyoloji, tarım,ekonomi, işletme, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, doğa ve çevre bilimleri Taylor & Francis Journals Wiley İnterscience Tam Metin Tıp, mühendislik, fen, sosyal ve beşeri bilimler, sanat vb. Tam Metin Tıp, mühendislik, fen, sosyal ve beşeri bilimler, sanat vb. IEEL SCİENCE DİRECT üyelikleri ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır. Kütüphaneye satınalma veya bağış yoluyla gelen barkod işlemleri tamamlanan yayınların sınıflaması Library of Congress Sınıflama Sistemi ne göre yapılarak, Bliss Kütüphane Otomasyon Programı na Anglo Amerikan Cataloging Rules 11 kataloglama kuralları doğrultusunda kitapların bibliyografik künyeleri girilerek kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 23

24 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi Kaynakları Adet 1. Kitap Süreli Yayın Elektronik dergi 14, Elektronik kitap 28, Tez Kitap dışı materyaller (CD vs.) 996 Kütüphanemizce okuyucu talepleri karşılanmakta, mevcut olmayan yayınlar kütüphaneler arası işbirliği ile sağlanmaktadır. Kütüphane Kullanım İstatistikleri (2006) Aylar Kütüphaneye Gelen Kullanıcı Sayısı Ödünç Verilen Yayın Sayısı İade Edilen Yayın Sayısı Uzatılan Yayın Sayısı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Merkezi Kütüphane Binası İnşaatı tamamlanmadığından; Başkanlık, Kimya Mühendisliği Binasında 400 m2.lik bir alanda hizmet vermektedir. İdari ve Mali Işler Daire Başkanlığı Başkanlık: Enstitünün hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, Üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamak, yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili bilgi, belge ve istatistikleri toplamak, değerlendirmek, ödenek durumunu izlemek, Enstitünün ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen taşınır ve taşınmaz malların, araç, gereç, ve hizmetlerin cari mevzuata göre satınalma, k iralama işlemlerini yürütmektedir. Rektörlük ve bağlı birimler ile Daire Başkanlıklarının ayniyat ve diğer genel hizmetleri ile (40) adet TÜBİTAK, (4) adet AB projesinin tahakkuk işlemlerini de yürütmekle görevlidir. Başkanlık 2006 yılında cari giderlerde, açık ihale usulü ile personel taşıma ihalesini sonuçlandırmış, inşaat yatırımlarında belli istekliler arasında ihale usulü ile bir ikmal inşaatı ihalesini, açık ihale usulü ile de iki adet ikmal inşaatı ihalesini Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıyla sonuçlandırmıştır.yatırım harcamalarının makina-teçhizat alımlarında ,00 YTL tutarında ödenek 8 kalem malzeme doğrudan temin usulüyle, ,00 YTL tutarında ödenek ve 43 kalem malzeme açık ihale usulüyle temin edilmiştir. Yayın alımlarında, ,00 YTL ödenek doğrudan temin usulüyle, ,00 YTL ödenekte açık ihale usulu ile harcanmıştır. 24

25 Bilgi teknolojilerinde ise ,00 YTL ödenek doğrudan temin usulüyle, ,00 YTL ödenekte açık ihale usulü ile temin edilmiştir Personel Daire Başkanlığı Başkanlık: Enstitünün, insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmakta, Enstitü personelinin atama, özlük(kadro, sicil, terfi, intibak, izin vb.) ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yürütmekte, İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemekte, Enstitü personelinin maaş tahakkuklarını ve Rektörlüğe bağlı birimlerin yolluk-ek ders tahakkuklarını yapmakta, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince yapılan başvuruları cevaplamak hizmetlerini yürütmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Başkanlık: Enstitü bina ve tesislerinin projelerini yapmak, Yapım-onarım ihale dosyalarını hazırlayarak, ihalelerini yapmak, Kampus arazilerinin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek, Kampüs peyzaj planını hazırlayıp zemine uygulamakta, İnşaatları kontrol etmek ve teslim alma hizmetlerini yürütmektedir. Enstitünün bina ve tesisleri ile ilgili yapım-onarım projelerine ait yatırım tekliflerini hazırlamaktadır. Ayrıca, Enstitü birimlerinin bakım-onarım işlerinin yapılması ile genel makine ve tesisatın periyodik bakımlarının yapılması hizmetlerini de yürütmektedir YILINDA YÜRÜTÜLEN İNŞAAT FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER Mühendislik Fakültesi İnşaatı 2006 Yılı Ödeneği ,00 YTL Bloke ,00 YTL Harcama ,85 YTL Kampüs yerleşim alanında toplam 37 adet bina ve m2 inşaat alanına sahip bulunan Mühendislik Fakültesinin 7. binası olan Kimya Mühendisliği Bölümü İnşaatı eğitim öğretim yılında tamamlanmıştır. Makine Mühendisliği Bölümü C Blok İnşaatına başlanmış, keşfin dolması nedeni ile 2006 yılı Aralık ayında Mühendislik Fakültesi İkmal İnşaatı ihalesi sonuçlandırılarak, Makine Mühendisliği Bölümü İnşaatına devam edilmiştir. Rektörlük Binası ve Bağlı Birimler ( Merkezi Kütüphane ) 2006 Yılı Ödeneği ,00 YTL Bloke ,00 YTL Harcama ,14 YTL Rektörlük Binası ve Bağlı Birimler Merkezi Kütüphane İkmal İnşaatı % 70 seviyesinde keşfin dolması nedeni ile tasfiye edilmiş yılında İkmal İnşaatının ihalesine çıkılıp, kalan kısmın bitirilmesi için Aralık 2006 tarihinde ihalesi sonuçlandırılmış olup, Merkezi Kütüphane İkmal İnşaatına başlanmıştır. Fen Fakültesi İnşaatı 2006 Yılı Ödeneği ,00 YTL Harcama ,96 YTL Kampus yerleşimimizde toplam 12 adet bina ve m2 inşaat alanına sahip bulunan Fen Fakültesinin 4. binası olan konferans salonu ve derslikler binası 2003 yılı sonunda tamamlanmış, 5. bina olan Fizik Bölümü Binasının yapımına başlanılmış ve 2006 yılı sonunda % 95 seviyesine getirilmiştir yılında bina kullanıma açılacaktır. 25

26 Mimarlık Fakültesi İnşaatı 2006 Yılı Ödeneği ,00 YTL Harcama ,00 YTL Kampus yerleşiminde toplam 9 adet bina ve m² inşaat alanına sahip bulunan Mimarlık Fakültesinin 4. binası olan Atölyeler Binası 2004 yılında tamamlanarak, Dekanlık Binası (E Blok) inşaatına başlanılmış ve 2006 yılı sonu itibarı ile % 95 seviyesine getirilmiştir yılında bina kullanıma açılacaktır. Kampüs Altyapısı 2006 Yılı Ödeneği , ,00 = ,00 YTL Bloke : ,00 YTL Harcama ,97 YTL 2006 yılında Kampus ana yollarının büyük bir kısmının bordür ve refüjleri yapılarak, yol üst temel malzemesi serilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanmıştır. Yol kenarlarının ağaçlandırılması çalışmaları hızlandırılmış, Fen Fakültesi çevresinden geçen derenin, ıslah çalışmalarına başlanılmıştır. Kampüs Atıksu Arıtma Tesisinde; kum tutucu ve ızgara yapısı, dengeleme havuzu, havalandırma havuzu, çöktürme havuzları, çamur yoğunlaştırma havuzu, filtre besleme havuzu, filtrasyon binası, işletme ve jeneratör binası, arıtılmış su havuzu, blower binası inşaatları bitirilmiştir. Çevre istinatları ve tüm alt yapı borulama, tesisat, elektrik rögar bağlantıları yapılmıştır. Tesise ait bir adet trafo mevcuttur. Mekanik olarak binaların alt ve üst boru bağlantıları tamamlanmıştır. Havuzların gerekli olan pompa ve motorlarının bir kısmı alınmıştır. Kampüste oluşan atık suların arıtılması için tarafımızdan yapılmakta olan 2246 m³/gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisi 08/06/2006 tarihinde Kurumumuz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile İZSU ya tesisin kalan işlerinin tamamlanması ve işletilmesi devredilmiştir. İZSU tarafından ihalesi 2007 yılında yapılacaktır. Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı 2006 Yılı Ödeneği ,00 YTL Harcama ,56 YTL Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı 2005 yılında keşfin dolması nedeni ile tasfiye edilmiş yılında ikmal inşaatının ihalesine çıkılıp, kalan kısmın bitirilmesi için inşaata başlanılmıştır yılında kullanıma açılacaktır. Mediko Sosyal Sağlık Binası İnşaatı 2006 Yılı Ödeneği ,00 YTL Harcama ,00 YTL Mediko Sosyal Sağlık Binası İnşaatının 2006 yılı sonunda ince işleri bitirilip, çevre düzenleme işlerine başlanılmıştır. Bina 2007 yılında kullanıma açılacaktır. Büyük Onarım Giderleri 2006 Yılı Ödeneği , ,00 = ,00 YTL Harcama ,92 YTL Ekim 2005 tarihlerinde meydana gelen deprem nedeni ile Mühendislik Fakültesine bağlı 2 adet Atölye Binası, 2 adet Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Binası, 1 adet İdari Bina ve 1 adet Derslik Binası zarar görmüştür. 19 Haziran 2006 tarihinde bu binaların güçlendirme ve onarım ihaleleri yapılarak, 2006 yılı sonunda Mühendislik Fakültesi 27-1, 27-2, 25-3 ve 25-4 binalarının güçlendirme işlerinin hızlı bir şekilde bitirilmesi sağlanmıştır. Deprem nedeni ile hasar gören 27-4 ve 27-5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Laboratuar Binalarının güçlendirme ve onarım işleri ihalesi ise ödenek yetersizliğinden 2007 yılında yapılacaktır. Deprem nedeni ile Mimarlık Fakültesine bağlı 2 adet A blok ve B blok binaları da zarar görmüştür.19 Haziran 2006 tarihinde bu binaların da güçlendirme ve onarım ihaleleri yapılarak, bitirilmeleri sağlanmıştır. 26

27 Hukuk Müşavirliği Müşavirlik: Enstitünün taraf olduğu davalarda, yargı makamlarında Enstitüyü temsil etmekte, Hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, idari soruşturmaları yürütmekte, Türk Patent Enstitüsünün konusuna giren fikri haklar konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.maddesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15/c maddesine istinaden tarihinde kurulmuştur. Görevleri; 1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak ve sunmak 5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 6. Muhasebe hizmetlerini yürütmek.yönetim dönemi raporları hazırlamak ve sunmak 7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 9. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 10. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 11. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 12. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 13. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 14. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Başkanlığımız: Yılı cari ve yatırım bütçesinin uygulanması (aktarma, ekleme, revize, ek ödenek, ödenek gönderme, tenkis vb.) işlemleri ile 2007 yılı Bütçesinin tüm süreçlerini yürütmüştür yılı bütçe verileri ile ilgili raporları hazırlamış faaliyet dönemi defter ve raporları ile Bütçe Kesin Hesabını çıkarmış ve harcama evraklarının denetimi sağlamıştır. 3- İlgili mevzuatı uyarınca tahsil ve takibi gereken YTL tutarındaki öz gelir tahakkuku ile takip ve tahsilini gerçekleştirmiştir. 4- Enstitümüz birimlerince yapılan harcamaların (8.300 yevmiye) kontrol, ödeme ve muhasebe işlemlerini yürütmüştür. 5- Enstitümüzce yapılan tüm ihalelerde ihale komisyonu üyeliği görevinde bulunulmuştur. 6- Enstitümüz harcamalarında ön mali kontrol görevini yürütmüştür. 27

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen 1 Işık İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon

1- GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon 1- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, özellikle teknolojik alanlarda ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere 1992 yılında

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART/ 2014, KARABÜK İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

2015 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI)

2015 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI) 2015 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI) İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İYTE İÇERİK 2 I. İzmir II. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü III. Rakamlar IV. Fakülteler, Bölümler ve Programlar V. Kampüste Yaşam VI. Uluslararası İlişkiler 3 İzmir I.

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2013 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı