657 Sayılı Kanun Hükümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "657 Sayılı Kanun Hükümleri"

Transkript

1 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) TORBA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 13/2/ Sayılı Kanun Hükümleri 1

2 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU VE DĠĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kamuoyunda TORBA KANUN olarak adlandırılan, 6111 sayılı Kanun değiģikliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun güncelliğini yitiren bazı hükümleri güncelleģtirildi. ĠĢlerliği kalmayan bazı maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Günün değiģen Ģartları nedeniyle uygulama imkânı kalmayan, yeniden düzenlenmesi ya da değiģtirilmesi gereken bazı hükümleri düzenlendi. 2

3 6111 sayılı Kanunun Md (20 MADDESĠ) ile 657 sayılı DMK.nun TOPLAM 116 MADDESĠ değiģti ya da yürürlükten kalktı. 28 Md.si DeğiĢti 26 sı Md. 1 i Ek Md. değiģti / 1 geçici md. Eklendi. 88 Md.si Yürürlükten Kalktı i md. 14 ü ek md. 49 u geçici madde 3

4 Amaç; Md-2/2. Fıkra 1.paragraf (6111 s.k;md.117/g) Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. ĠĢlerliği kalmadığı için yürürlükten kaldırıldı. 4

5 Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı: Madde 26/1 Fıkra (6111 s.k;md.117/g) Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve Ģikayetleri yasaktır. Md.125/C-h yürürlükten kaldırıldığı için yasak kapsamından çıkartıldı. 5

6 Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme:madde 37/1 Fıkra (6111 s.k;md.116,117/a) Öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların, kazanılmıģ hak aylıkları kadro Ģartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilme SĠCĠL SĠSTEMĠ KALKTI DERECE YÜKSELMESĠ DEĞĠġTĠ son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların sicil sistemi kalktı, sicile iliģkin geçiģ geldi. 5/3, 4/4, 3/5, 2/6, 1/7 6

7 Kademe:Madde 38 (6111 s.k;md.117/g) Mülga Kademe ilerlemesine dair muhtelif maddelerde yer alan hükümler tek madde hâlinde birleģtirildi. 7

8 Özürlü personel çalıģtırma yükümlülüğü: MADDE 53- (6111 s.k;md.99) Özürlü ÇalıĢtırmaya dair 50. Maddenin 3 ve 4. Fıkrasında yer alan hükümler ile 53. madde tek madde hâlinde birleģtirildi. Özürlü sınavı kurumlar yapmaktaydı. KPSS den ayrı olarak merkezi yapılacak veya yaptırılacak. % 3 e yurt dıģı kadro sayısı dahil edilmeyecek. 8

9 Adaylık devresi içinde göreve son verme: Madde 56 (6111 s.k;md.117/b) Adaylık Süresi: En az bir yıl en fazla iki yıl sicil amirlerinin teklifi disiplin amirlerinin teklifi Sicil ibareleri disiplin olarak değiģti. 9

10 Adaylık süresi sonunda baģarısızlık: Madde 57 (6111 s.k;md.117/c) Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi Adaylık süresi içinde disiplin cezası almıģ olanların disiplin amirlerinin teklifi ADAY MEMUR ĠKEN DĠSĠPLĠN CEZASI ALANLARIN ĠLĠġĠĞĠ KESĠLECEK Sicil ibareleri disiplin olarak değiģti. 10

11 Asli memurluğa atanma: Madde 58 (6111 s.k;md.117/ç) ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi adaylar disiplin amirlerinin teklifi Sicil ibareleri disiplin olarak değiģti. 11

12 Kademe ve kademe ilerlemesi: MADDE 64- (6111 s.k;md.100, 116, 117/g) Kademe ilerlemesine dair 38, 65 ve 66. maddelerde yer alan hükümler tek madde hâlinde 64. md. birleģtirildi. SĠCĠL SĠSTEMĠ KALKTI TERFĠ DEĞĠġTĠ. SON 8 YILDA DĠSĠPLĠN CEZASI ALMAYANLARA BĠR KADEME ĠLERLEMESĠ B) O yıl içinde olumlu sicil almıģ bulunması, koģulu ile 160/2. md. kalktı.bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olacak. Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanacak. sicil sistemi kalktı, sicile iliģkin geçiģ geldi. 5/3, 4/4, 3/5, 2/6, 1/7 12

13 Derece yükselmesinin usul ve Ģartları: Madde 68/A- (6111 s.k;md.101) d-mülga Sicil sistemi kalktığı için, sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulunmak Ģartı kaldırıldı. 13

14 Derece yükselmesinin usul ve Ģartları: Madde 68/B- (6111 s.k;md.101) ÜST DÜZEY KADROLARA ATAMA Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfının dıģındaki sınıflara 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 üstü için 12 yıl 1 ve 2. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 altı için 10 yıl 3. ve 4. dereceli kadrolar için 8 yıl hizmetinin bulunması koģuluyla, atanabilir. Kanun bu süreleri aynen korudu.güncel ek gösterge yer aldı. Fiilen çalıģmak hizmetin bulunması olarak değiģtirildi. 14

15 KAMU DIġINDAN ÜST DÜZEY KADROLARA ATAMA YAPILABĠLECEK (Madde 68/B- ) (6111 s.k;md.101) Belediye baģkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen sürelerin tamamı. Özel kurumlarda ve serbest olarak çalıģılan süreler de dikkate alınacaktır. Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıģtıkları sürenin; BaĢbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluģlarının müsteģar ve müsteģar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve baģkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır. 15

16 Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluģta hizmet alma:madde 77/1.Fıkra (6111 s.k;md.102) YURT DIġI AYLIKSIZ ĠZNĠ BAġBAKAN YERĠNE BAKAN VERECEK Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluģlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluģlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 16

17 Kadroları kaldırılan devlet memurları: MADDE 91- (6111 s.k;md.103) 4046 s.kanundaki özel düzenleme genel düzenleme haline geldi. DPB. genel yetki verildi. Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Kurumlarında atama imkânı yoksa altı ay içinde baģka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere DPB bildirilir. DPB, kırkbeģ gün içinde uygun kurumu bulur ve atamasını teklif eder. Otuz gün içinde bu kurum atama iģlemini yapar. 17

18 ESKİ Eski sınıflarındaki derecelerine eģit bir göreve atanırlar. Emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder. YENİ Niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Yeni atanılan kadroda mali hakları daha düşükse, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 18

19 Memurluğun sona ermesi: Madde 98 (6111 s.k;md.117/g) ç) Ġstek, yaģ haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; Sicil sistemi kalktı, sicilden emeklilik yürürlükten kaldırıldı. 19

20 Günlük çalıģma saatlerinin tespiti: Madde 100 (6111 s.k;md.104) Özürlü memurların mesai saatleri farklı düzenlenebilecek Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaģım Ģartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalıģmanın baģlama ve bitiģ saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taģrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurlara esnek çalıģma Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalıģma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalıģabilmeleri mümkündür. 20

21 Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalıģma saat ve usulünün tespiti:madde 101- (6111 s.k;md.105) Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalıģan Devlet memurlarının çalıģma saat ve Ģekilleri kurumlarınca düzenlenir. DPB nın muvafakati gerekiyordu. Hamile Memurlar; kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin 24 haftasından önce ve her hâlde hamileliğin 24 haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Özürlü Memurlar;Özürlü memurlara da isteği dıģında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. 21

22 Mazeret izni: MADDE 104- (6111 s.k;md.106) Analık Ġzni Doğum Öncesi: 8 ( 3 ) hafta Doğum Sonrası: 8 (+5) (+ erdoğum) hafta Doğum izin süresinin sağlık raporuyla uzatılabilmesi hakkı kaldırıldı Babalık Ġzni EĢi doğum yapan ; 10 gün Doğumda/d. sonra eģin ölmesi ; anne için öngörülen süre kadar 22

23 Mazeret izni: MADDE 104- (6111 s.k;md.106) Evlenme Ġzni Ölüm Ġzni Kendisi için ; 7 gün Çocuğu için ; 7 gün EĢ, çocuk,ana,baba,kardeģ; 7 gün EĢinin ana,baba,kardeģ ; 7 gün Mazeret Ġzni 10 ( +10 ) gün (T) Süt Ġzni ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat 23

24 Hastalık ve refakat izni: MADDE 105- (6111 s.k;md.107, 117/g) Hastalık Ġzni Uzun süreli hastalık ; 18 (+18) ay Diğer hastalık ; 12 (+12)ay On yıllık hizmet koşulu kalktı. Yönetmelik Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile ilgili yönetmelik çıkarılacağı öngörüldü. Refakat Ġzni Sağlık Kurulu Raporu ile Ana, baba,eģ,çocuk,kardeģ için; 3 (+3) ay 24

25 Aylıksız izin: MADDE 108- (6111 s.k;md.108) (A) Hayati Tehlike Refakat izninden sonra 18 ay (T) (B) Doğum Analık izninden sonra 24 ay EĢi doğum yapana 24 ay (C) Evlat Edinme Biri memur ; 24 ay Ġkisi memur; 24 ay / iki bölüm 25

26 Aylıksız izin: MADDE 108- (6111 s.k;md.108) (D) Görev / Öğrenim YetiĢtirilmek üzere yurtdıģına gönderilen Sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdıģına atanan En az altı ay süreyle yurtdıģında geçici olarak görevlendirilen YurtdıĢına kamu kurumlarınca gönderilmiģ olan öğrencilerin memur olan eģleri 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eģlerine Görev veya öğrenim süresi kadar (T) 26

27 Aylıksız izin: MADDE 108- (6111 s.k;md.108) (E) Aylıksız BeĢ hizmet yılını tamamlamıģ olanlara; Bir yıl (T) (F)Göreve Dönme / ÇekilmiĢ sayılma Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiģ sayılır. (G) Askerlik Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince 27

28 Memur bilgi sistemi, özlük dosyası: MADDE 109- (6111 s.k;md.109, 117/d) Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak PERSONEL BĠLGĠ SĠSTEMĠNE kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. ÖZLÜK DOSYASI -memurun mesleki bilgileri, -mal bildirimleri; -inceleme, soruģturma, denetim raporları, -disiplin cezaları, -ödül ve baģarı belgesi verilmesine iliģkin bilgi ve belgeler konulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere iliģkin usûl ve esaslar DPB ce belirlenecek. 28

29 Sicil Maddeleri (Mülga) (6111 s.k;md.116, 117/g) ĠĢlevsiz hâle gelen sicil sistemi kaldırılmıģtır. Gerekçe; Gerek değerlendirme makamları, gerekse değerlendirilenler açısından inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiģ olan sicil sisteminin kaldırılmasının kamu yararı açısından daha uygun olacağı değerlendirilmiģtir. Kanunda sicil ifadesi yer alan hükümler ile sicile iliģkin maddeler yürürlükten kaldırıldı. Sicil uygulaması kaldırıldığından sicil dosyaları, sadece beģ yıl muhafaza edilecek. Olumsuz sicile itirazda, sicile iliģkin kaldırılan hükümler uygulanacak.(g.md.36/a) 29

30 BaĢarı, üstün baģarı değerlendirmesi ve ödül: MADDE 122- (6111 s.k;md.110, 117/g) BAġARI DEĞERLENDĠRMESĠ Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, Kamu zararının oluģmasının önlenmesinde, Önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, Kamusal faydanın artırılmasında, Kamu gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında Sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde Somut katkısı tespit edilmiģ olmak. Memurlarının baģarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, değerlendirme ölçütleri belirlenebilecek. 30

31 BaĢarı, üstün baģarı değerlendirmesi ve ödül: MADDE 122- (6111 s.k;md.110, 117/g) BaĢarı (T) Merkezde bağlı veya ilgili bakan Ġllerde vali Ġlçelerde kaymakam Üstün BaĢarı Üç defa baģarı belgesi alanlar Ödül (T) Üstün baģarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde vali En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200 ü 31

32 Disiplin cezalarının çeģitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller: Madde 125/C (6111 s.k;md.111) g) Ġkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek, h) Toplu müracaat veya Ģikayet etmek, j) YasaklanmıĢ her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak. 125/E: Memurluktan Çıkarma Cezası b) YasaklanmıĢ her türlü yayını veya siyasî veya ideolojik amaçlı bildiri, afiģ, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teģhir etmek, 32

33 125/E - Devlet memurluğundan çıkarma : (6111 s.k;md.111) Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleyen memuriyetten çıkarılacak. a) Ġdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalıģma düzenini bozmak, boykot, iģgal, engelleme, iģi yavaģlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teģvik etmek veya yardımda bulunmak, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme ĠĢ sahiplerine fiili tecavüzde bulunan memuriyetten çıkarılacak. f) Amirine, maiyetindekilere ve iģ sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, 33

34 Sicil Sisteminin Kaldırılmasıyla Ġlgili Disiplin Hükümlerinde Düzenleme Yapıldı. 125/2. ve 3. Fıkra (6111 s.k;md.111) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuģ bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine iliģkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. özlük dosyasından (Md.125/ikinci fıkra) GeçmiĢ hizmetleri sırasındaki çalıģmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. ödül veya baģarı belgesi alan (Md.125/üçüncü fıkra) 34

35 Sicil Sisteminin Kaldırılmasıyla Ġlgili Disiplin Hükümlerinde Düzenleme Yapıldı. (6111 s.k;md.117/e, g) Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkiģi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keģif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruģturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. özlük dosyasını (Md.129 birinci fıkra) kaldırıldı. (Md.129 ikinci fıkra) 35

36 Sicil Sisteminin Kaldırılmasıyla Ġlgili Disiplin Hükümlerinde Düzenleme Yapıldı. MADDE 132/3.Fıkra (6111 s.k;md.112) Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir. üst disiplin amirine (Md.132/üçüncü fıkra) 36

37 Sicil Sisteminin Kaldırılmasıyla Ġlgili Disiplin Hükümlerinde Düzenleme Yapıldı. (6111 s.k;md.117/f) Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi: Madde 133 (DeğiĢik: 12/5/ /37 md.) Disiplin cezaları memurun siciline iģlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından baģka bir disiplin cezasına çarptırılmıģ olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire baģvurarak, verilmiģ olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranıģları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar sicil dosyasına iģlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. özlük dosyasından özlük dosyasına özlük dosyasından çıkarılmasında 37

38 Uygulama:Madde 132/4.Fıkra (6111 s.k;md.112) Atanamama uygulaması değiģti. Süre geldi = AKC 5 yıl, KĠD 10 yıl boyunca Kapsam geniģledi Disiplin Cezası Alanların Hiçbir zaman Atanamayacağı Görevler Valilik, Büyükelçilik, MüsteĢar, MüsteĢar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı Daire BaĢkanlığı Disiplin Cezası Alanların Belli zaman Sonra Atanacağı Görevler Vali Büyükelçi Daire baģkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teģkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların baģkanlık ve üyeliklerine, Daire BaĢkanı 38

39 Ġtiraz: MADDE 135- (6111 s.k;md.113) Uyarma ve kınama cezalarına karģı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karģı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karģı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karģı idari yargı yoluna baģvurulabilir. itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna baģvurulamaz. Anayasa değiģikliği paralelinde disiplin cezalarının tümü yargı denetimine açıldı. Disiplin cezalarına karģı idari yargı yoluna baģvurulabilir. 39

40 Aile yardımı ödeneği: Madde 202/2-2 (6111 s.k;md.117/g) Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. ikiden fazla dahi olsa Madde 208/1 (6111 s.k;md.117/g) Aile yardımındaki çocuk sayısı sınırı kaldırıldı. 40

41 DanıĢma kurulları: (Mülga) (6111 s.k;md.117/g) Kanununun iģlemez hâle gelen hükümlerinden DanıĢma ve Yüksek DanıĢma Kurulu maddeleri ( Md. 226, 227, 231 ) ortadan kaldırıldı. 41

42 Kamu personeli bilgi sistemi: MADDE 231- (6111 s.k;md.114) DPB ETKĠN HALE GETĠRĠLĠYOR. DPB, teģkilat ve personele iliģkin bilgi ve belgeleri kurumlardan isteyebilecek. Kurumlar verecek. Kurumlar; atama, yer değiģtirme, görevde yükselme, unvan değiģikliği ve diğer personel hareketlerini DPB na bildirmek zorundadır. Ġstisna kurumlar BKK ile belirlenecek. 42

43 Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme: EK MADDE 8- (6111 s.k;md.115) Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıģtıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarında bir yılda altı ayı (+ altı ay) geçememek üzere, memurun muvafakati ile geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde, DPB nın uygun görüģü ile altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilme yapılabilecek. (Y.T:1/1/2012) Kurumlar arası geçici görevlendirme, ancak teģkilat kanunlarında yer alan sınırlı sayıda kurum için özel hükümlere göre yürütülmekte iken, getirilen düzenleme ile memurun isteği de dikkate alınarak, belirli koģullar altında ve belirli süreler ile kurumlar arasında geçici görevlendirme yapılmasına imkân sağlanmıģtır. 43

44 Ġkamet mecburiyeti: Ek Madde 20 (Mülga) (6111 s.k;md.117/g) Anayasamızın 23 üncü maddesinde yer alan yerleģme ve seyahat hürriyeti hükmü karģısında kaldırıldı. Ġl hudutları dıģına çıkmak için yetkili amirden izin alınmasına gerek kalmadı. Ġkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmekte uygulanan aylıktan kesme cezası verilmesi kaldırıldı. 44

45 Ek Madde 21 (Mülga) (6111 s.k;md.117/g) Milli Güvenlik Akademisinde öğrenim görenlere atamada tanınan öncelik kaldırıldı. Vali, büyükelçi, müsteģar, müsteģar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Milli Güvenlik Akademisi öğrenimini görenlere diğer niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir. 45

46 KALDIRILAN MADDELER (6111 s.k;md.117/g) 657 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ve sicil ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sicil dosyası hariç, ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ikiden fazla dahi olsa ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 112 nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci; ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30 uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 20 nci, geçici 23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu, geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24 üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, ek geçici 33 üncü, ek geçici 34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek geçici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıģtır. 46

47 Bazı Mali Haklarda Düzenleme (6111 s.k;md.118) beģyüzmilyonlira ibaresi Emekli olanlara ödenen tazminat (12105 x katsayı) çıkarıldı. (375 s. KHK 1/ D md.) (6111 s.k;md.118) Sendika üyesi memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında 45 TL toplu sözleģme primi ödenecek. (375 s. KHK Ek md 4.) (6111 s.k;md.118) SözleĢmeli personel aile yardımı ödeneği almıyorsa, aile yardımı ödeneği verilecek. (375 s. KHK Ek md 8.) (6111 s.k;md.83) SözleĢmeli personel ile yapılan hizmet sözleģmesinden Damga Vergisi alınmayacak. (488 s.damga V.K. Ek-2 tablo V (25).) (6111 s.k;md.119) 399 s.khk. Tabi sözleģmeli personel sendika üyesi olabilecek. (399 s.khk.13/a) 47

48 TEŞEKKÜR EDERİZ. 48